werkdocument Ri

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
ministerie van verkeer en waterstaat
BIB
RhMSI
6 EK
j
ijsse: • •
• OB
otceRS
werkdocument
Programma verkeerswaarnemingen Almere 1983 - 1984
door
Ing. H.J. Mud
januari
1984-30 Cdw
r
[g
1 72? 3
17223 Mlio
4110
Ri
postbus 600
8200 AP lelystad
smedinghuis
zuiderwagenplein 2
tei. (03200) 99111
telex 40115
INHOUD
Biz.
1. INLEIDING
2. DE MECHANISCHE VERKEERSWAARNEMINGEN
2.1. De waarnemingspunten
2.1.1. Stadsautowegen
2.1.2. Almere-Haven, Almere-Stad, Almere-Buiten
en bedrijventerrein "De Vaart"
7
'
'
°
3. DE VISUELE VERKEERSWAARNEMINGEN
17
4. PARKEERTELLINGEN CENTRA EN WOONBUURTEN
19
1. INLEIDING
In deze notitie wordt het programma beschreven volgens welke de registratie van vervoer- en verkeerskenmerken in Almere zal geschieden.
Tot het waarnemingsprogramma behoren:
- mechanische verkeerswaarnemingen;
- visuele verkeerswaarnemingen;
- parkeertellingen in centra en woonbuurten.
4745/21-12-83 hh
2. DE MECHANISCHE VERKEERSWAARNEMINGEN
De mechanische verkeerswaarnemingen zullen worden gehouden ten behoeve
van de volgende programma-onderdelen:
1. metingen van de intensiteit, snelheid en samenstelling van het snelverkeer op wegvakken, %
2. bepalen van de verkeersproduktie (snelverkeer en langzaam verkeer)
van kernen, woonbuurten, bedrijventerreinen en centra,
3. metingen van de intensiteit van het langzaam verkeer.
ad 2.1. de volgende gegevens
te zijn:
kern/woonbuurt
bedrijventerrein
centrum
-
dienen voor het waarnemingstijdstip bekend
aantal (bewoonde) woningen
aantal inwoners
aard en grootte van de bedrijven
aantal werknemers
aantal m2 bruto vloeroppervlak van winkels
en voorzieningen
- aantal werknemers
- aantal (bewoonde) woningen
- aantal inwoners
ad 2.2. het is zinvol om bij het bepalen van de verkeersproduktie van
woonbuurten onderscheid te maken naar de verschillende typen
woningen (huurwoningen/koopwoningen/flatwoningen e.d.). De nadruk bij de waarnemingen komt te liggen op qua woningtype homogene woonbuurten.
Voor het uitvoeren van de mechanische verkeerswaarnemingen heeft de subafdeling Vervoer en Verkeer de beschikking over een viertal verkeerstellers die zijn te gebruiken voor het vaststellen van de intensiteit, de
snelheid en de verdeling over de verschillende voertuigtypen van het
passerende wegverkeer.
2.1. De waarnemingspunten
2.1.1.
§tadsautowegen_Uie_figuur_j^i_blad_^
100 S.A.W. 1, t u s s e n A 6 en E i l a n d e n d r e e f , n o o r d e l i j k e en
zuidelijke rijbaan
101 S.A.W. 1, tussen Eilandendreef en Markerdreef, noordel i j k e en z u i d e l i j k e r i j b a a n
102 S.A.W, 1, t u s s e n Markerdreef en Karperweg, n o o r d e l i j k e
en z u i d e l i j k e r i j b a a n
103 S.A.W. 1, tussen Karperweg en Grote Vaartweg, n o o r d e l i j k e
en z u i d e l i j k e r i j b a a n
104 S.A.W. 1, tussen Grote Vaartweg en A 6
I , C , S 1)
I,C,S
I,C,S
I,C,S
I,C,S
0T
I = intensiteitsmeting, C - classificatie v.d. voertuigen, S = snelheidsmeting
7
OB^HJC^x
3\ ili
Bil
i^*£r
kr
i(
(I
^a
7.
it AS
u u r 1 bla d S B
2.1.2. Almere-Haven^Almere^Stadi_Almere=Buiten_en_bedrijventerrei^
"De Vaart"""
Bij de nummering van de waarnemingspunten in Almere-Haven, Almere-Stad,
Almere-Buiten en bedrijventerrein "De Vaart" is een onderverdeling gemaakt naar de onderscheiden onderdelen van het waarnemingsprogramma.
Deze onderverdeling is als volgt:
-00
-20
-50
-60
-70
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
-19
-49
-59
-69
-99
K.H.W.-en + extern verkeer kernen
ritproduktie woonbuurten
ritproduktie bedrijventerreinen
ritproduktie centra
intensiteitsmeting fietspaden.
Almere-Haven (zie figuur 1, blad 2)
200 Noorderdreef, tussen Waterlandse Weg en De Steiger,
westelijke en oostelijke rijbaan
201 Noorderdreef, tussen De Paal en Westerdreef,
westelijke en oostelijke rijbaan
202 Oosterdreef, tussen Westerdreef en Voorstraat,
westelijke en oostelijke rijbaan
203 Oosterdreef, tussen Voorstraat en Rozenwerf,
westelijke en oostelijke rijbaan
204 Oosterdreef, bij centrum
205 Westerdreef, tussen Noorderdreef-Oosterdreef en Kromgouw
206 Westerdreef, bij centrum
207 Voorstraat, tussen Oosterdreef en gracht
208 Manegeweg
)
220 Vrijmark, bij gracht
3 koop-/huurwoningen
221 Sportmark, bij busbaan
j
222 Ambachtsmark
) .
,,
223 Jaagmeent, bij Oosterdreef
luurwoningen
224 Weg door de Meenten, bij Oosterdreef }
225 Dijkmeent - gestapelde woningen
226 Achterwerf ) ,
227 Achterwerf j koopwoningen
228 Wittewerf, Goedewerf - huurwoningen
229 Groenhof - koopwoningen
230 Kromgouw - koopwoningen
231 Schoolwerf ) ,
huurwoningen
232 Schoolwerf
233 Parkwerf
huurwoningen
234 Stadswerf
235 Houtstraat
koop-/huurwoningen
236 Binnenhof
237 Buitenhof
250 De Steiger, uitgang Noorderdreef
251 De Steiger, zuidelijke toegangsweg bij busbaan
260 Voorstraat, bij centrum
270 Fietspad naar 't Oor
271 Fontanapad, bij Muiderweg
272 Noorderdreef, De Steiger-Fontanapad
I.C.S
I.C.S
i,c,s
i.c.s
i.c.s
i.c.s
i.c.s
i.c.s
I,C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,C
I,C
I,C
I
I
I
« ^ r i
bfdab
.
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
Noorderdreef , De Steiger-Lindengouw
Noorderdreef , De Steiger-De Paal
Noorderdreef , Brugmark-De Paal
Oosterdreef, Ambachtsmark-Rozenwerf
Oosterdreef, Sportpark "De Marken"-Schoolwerf
Oosterdreef, Rietmeent-Achterwerf
Oosterdreef
Westerdreef, Kromgouw-Groenhof
Westerddreef , Nijvergouw-Buitenhof
Westerdreef, Bosgouw-Uithof
Westerdreef, Ke iwierde-Ui thof
Westerdreef, Oldewierde-Langshof
Westerdreef, Oldewierde-Langshof
11
\v-
jaat
,\y.
• sJL>
13
*
7*\
i 322"
©
Almere-Stad (zie figuur 1, blad 3)
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
320
321
322
323
324
325
326
327
360
400
420
450
460
470
Muiderweg, bij aansluitingen parallelwegen A 6
Havendreef, bij aansluitingen parallelwegen A 6
Westelijke parallelweg A 6
Oostelijke parallelweg A 6
Stedendreef, tussen Rotterdamweg en Amersfoortweg
Stedendreef, bij Waddendreef en Eilandendreef
Eilandendreef, bij aansluiting op S.A.W. 1
Waddendreef, bij Stedendreef-Eilandendreef
Waddendreef, bij Spoordreef
Spoordreef, bij Waddendreef
Markerdreef, bij aansluiting op S.A.W. 1,
westelijke en oostelijke rijbaan
Verbindingsweg Dokkumlaan-Waddendreef
Dokkumlaan, bij kruising met IJlstpad
Maastrichtkwartier
IJmuidenstraat - huurwoningen
Amersfoortweg - koopwoningen
Amstelveenstraat - huurwoningen
Middelburgweg
Raamstraat - koopwoningen
Flevostraat, bij busbaan
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
419
449
459
469
499
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
I,C,S
I,C,S
I,C,S
I,C,S
I»C,S
I,C
I,C
I,C,S
I,C,S
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
K.H.W.-en extern verkeer Almere-Stad
ritproduktie woonwijken Almere-Stad
ritproduktie bedrijventerreinen Almere-Stad
ritproduktie centra Almere-Stad
intensiteitsmeting fietspaden Almere-Stad
13
BEDRIJVENTERREIN DE VAART
Almere-Buiten (zie figuur 1, blad 4)
500 Kernhoofdweg 3.1., bij aansluiting op S.A.W. 1
I,C
Bedrijventerrein "De Vaart" (zie figuur 1, blad 4)
600
601
650
651
652
653
654
Grote Vaartweg, bij aansluiting op S.A.W. 1,
westelijke en oostelijke rijbaan
Grote Vaartweg, bij aansluiting op Oostvaardersdijk
Draaibrugweg
Hefbrugweg
Brugplein
Dukdalfweg
Bolderweg
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
Teneinde de groei en de fluctuaties van de verkeersintensiteit te bepalen zijn een aantal telpunten "permanent". Dit zijn de telpunten:
100
200
301
326
S.A.W. 1, tussen A6 en Eilandendreef
Noorderdreef, tussen Waterlandse Weg en De Steiger
Havendreef, bij aansluitingen parallelwegen A 6
Middelburgweg
Op deze vier telpunten staat eens per maand voor een periode van een week
een verkeersteller.
15
3. DE VISUELE VERKEERSWAARNEMINGEN
Ieder jaar zullen in de maanden april/mei en oktober/november op een aantal kruispunten in het wegennet van Almere visuele tellingen worden gehouden.
Deze kruispunten zijn weergegeven in figuur 2.
1. S.A.W. 1 - westelijke parallelweg A6
2. Havendreef - parallelwegen A6
3. Noorderdreef - oostelijke parallelweg A6
4. Noorderdreef - Waterlandse Weg
5. S.A.W. 1 - Eilandendreef
6. S.A.W. 1 - Markerdreef
7. S.A.W. 1 - Grote Vaartweg
8. S.A.W. 1 (oost) - A6
9. Oostvaardersdijk - Grote Vaartwee
10. Stedendreef - Eilandendreef - Waddendreef
11. Spoordreef - Waddendreef
12. Markerdreef - Spoordreef
13. Noorderdreef - Oosterdreef - Westerdreef
14. Oosterdreef - Voorstraat
Op bovenstaande kruispunten wordt op dinsdagen of donderdagen van 15.30 uur
tot 18.30 uur geteld (de avondspits). Op de kruispunten 1, 3 en 4 wordt
tevens de ochtendspits geteld en wel van 06.30 uur tot 09.30 uur (ook weer
op dinsdagen of donderdagen).
17
CENTRUM ALMERE-HAVEN
figuur 3
•
0IFI«00B«>«O
ODD • a o c i o Q
a
a
Q
Q
D
a
•
Q
D
D
n
•Cm
Z,
ID^WIESWATES
AL
~
CENTRUM ALMERE-STAD
figuur 4
4. PARKEERTELLINGEN CENTRA EN WOONBUURTEN
*.
Teneinde de ontwikkelingen in het parkeren in de centra van Almere-Haven
en Almere-Stad te volgen zullen volgens een vast schema parkeertellingen
worden gehouden. Tot het programma van parkeertellingen in de centra behoren de volgende onderdelen:
1. weekte11ingen
Twee keer per jaar (in de maanden april/mei en oktober/november) wordt gedurende een week van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot
18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) elk half uur het aantal geparkeerde
voertuigen geteld.
^' £.?lliES_¥.§0_l£J2.1lk.:£EEi^
dag
Een keer per maand worden op de drukste dag de parkeerpieken geteld.
- Almere-Haven: op vrijdag om + 11.00 en + 13.30 uur
- Almere-Stad: op donderdag om +_ 11.30, + 14.30 en •_ 19.30 uur
3 • tei 1 ing_Y5S_^S_E5E!i5SIEi£!i20_2E_S2£SE^ilS
Een keer per 3 maanden worden op een zaterdag de parkeerpieken geteld.
- Almere- Haven: om + 12.00 en + 14.00 uur
- Almere-Stad: om +_ 12.00 en + 15.00 uur
In de figuren 3 en 4 is voor respectievelijk het centrum van Almere-Haven
en Almere-Stad aangegeven welke parkeervoorzienlngen in de tellingen zijn
opgenomen.
Met behulp van mechanische intensiteitsmetingen zal voor een aantal woonbuurten in Almere de verkeersproduktie worden bepaald (zie hoofdstuk 2 ) .
Voor dezelfde buurten dient tevens door middel van nachtelijke parkeertellingen het autobezit te worden bepaald. Hierbij is van belang dat parkeertelling en intensiteitsmeting ten behoeve van een bepaalde woonbuurt
gelijktijdig plaatsvinden.
De woonbuurten waarvoor een nachtelijke parkeertelling gehouden dient te
worden zijn:
1. Almere-Haven:
- Redemark/Hofmark/Sportmark/Vrijmark/Ambachtsmark
- De Meenten/De Grienden
- Achterwerf
- Wittewerf/Goedewerf
- Groenhof
- Kromgouw
- Schoolwerf/Parkwerf/Stadswerf/Binnenhof/Middenhof/Buitenhof
- Centrum Almere-Haven
2. Almere-Stad:
-
Stedenwijk-noord (2B1)
Stedenwijk-midden (2B4)
M a a s t r i c h t k w a r t i e r (2B9a)
Waterwijk-zuid (2Cla)
Centrum Almere-Stad
19