INHOUD - Sdu Uitgevers

INHOUD
Toelichting bij editie 2015
21
1 ALGEMENE BEPALINGEN
25
Artikel 1Wetsbegrippen
Onderneming
Ondernemer
Bestuurder
Bedrijfscommissie
In een groep verbonden ondernemers
Joint venture
In de onderneming werkzame personen (basisregel)
Uitgeleende en ingeleende werknemers
Uitgeleende werknemers
Ingeleende werknemers
Bestuurder is geen ‘in de onderneming werkzame persoon’
Rechtspraak
29
30
31
32
33
33
34
34
35
35
35
36
37
2 DE INSTELLING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
39
Artikel 2
Instelling ondernemingsraad
Verplichting tot instelling OR
Daling aantal werknemers beneden getalsgrens
Rechtspraak
43
43
44
45
Artikel 3
Gemeenschappelijke ondernemingsraad
47
Instelling gemeenschappelijke OR
47
Gemeenschappelijke OR bij in een groep verbonden ondernemers 48
Afzonderlijke ondernemingen gezamenlijk beschouwd als één
onderneming48
Rechtspraak
49
Artikel 4
Afzonderlijke ondernemingsraad
Instelling OR voor onderdeel
Onderdeel beschouwd als onderneming
Rechtspraak
50
50
51
51
5
00 Voorwerk KS.indd 5
18-09-14 15:27
inhoud
Artikel 5
Ontheffing van plicht tot instelling
Ontheffing van de verplichting tot instelling OR
Horen van vakorganisaties bij ontheffing
Voorschriften bij ontheffing
Mogelijkheid van beroep
Informatie en raadpleging van werknemers
Passende voorzieningen
Rechtspraak
52
53
53
54
54
54
54
55
Artikel 5a Instelling bij cao of vrijwillig
Instelling OR op grond van cao of publiekrechtelijke regeling
Vrijwillige instelling OR door ondernemer
Rechtspraak
56
56
57
57
3 SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD59
Artikel 6Samenstelling ondernemingsraad65
Aantal OR-leden66
Afwijkend aantal OR-leden66
Plaatsvervangende OR-leden66
Actief en passief kiesrecht67
Uitbreiding aantal in de onderneming werkzame personen67
Afwijkende eisen actief en passief kiesrecht68
Wijziging aantal in de onderneming werkzame personen69
Rechtspraak69
Artikel 7Voorzitter ondernemingsraad
OR-voorzitter
70
70
Artikel 8Reglement van de ondernemingsraad
71
OR-reglement
71
Inhoud reglement
71
Vaststelling reglement72
Algemeen verbindend reglement72
Overgangstermijn bij verbindend reglement73
Rechtspraak73
Artikel 9Verkiezing van de ondernemingsraad74
Kandidaatstelling74
Kandidatenlijst vakorganisaties75
‘Vrije lijst’75
Kandidaatstellingsprocedure75
Kandidaten76
Kiesgroepenstelsel76
6
00 Voorwerk KS.indd 6
18-09-14 15:27
inhoud
Reglementsbepalingen voor kiesgroepen76
Kandidatenlijsten voor kiesgroepen77
Representativiteit OR
77
Artikel 10Verkiezing van de ondernemingsraad78
Organisatie verkiezingen78
Kiesstelsels
79
Personenstelsel79
Lijstenstelsel79
Tussentijdse vacatures80
Rechtspraak80
Artikel 11Verkiezing van de ondernemingsraad82
Bekendmaking verkiezingsuitslag en samenstelling OR82
Artikel 12Zittingsduur van de ondernemingsraad83
Zittingsduur OR83
Rooster van aftreden83
Wijziging zittingsduur84
Einde zittingsduur84
Herkiesbaarheid OR-leden84
Beëindiging OR-lidmaatschap85
Medezeggenschap na overgang van onderneming85
Rechtspraak86
Artikel 13Uitsluiting lid van de ondernemingsraad87
Uitsluiting en schorsing OR-lid87
Beslissing kantonrechter88
Rechtspraak88
Artikel 14Werkwijze van de ondernemingsraad90
Werkwijze OR90
Bijeenkomen in OR-vergadering91
Bijeenroepen OR91
Quorum91
Stemrecht in OR-vergadering92
OR-secretariaat
92
Agenda OR-vergadering
93
Tijdstip bekendmaking agenda93
OR-verslagen93
OR-jaarverslag94
Rechtspraak95
7
00 Voorwerk KS.indd 7
18-09-14 15:27
inhoud
Artikel 15Instelling van commissies96
Instelling van commissies97
Vaste commissie97
Onderdeelcommissie98
Voorbereidingscommissie99
Uitsluiting van commissieleden100
Rechtspraak100
Artikel 16Raadplegen van deskundigen
101
Uitnodigen van deskundigen voor OR-vergadering101
Uitnodigen van andere personen voor OR-vergadering102
Rechtspraak102
Artikel 17Faciliteiten en doorbetaling loon104
Faciliteiten104
Achterbanberaad105
Tijdstip vergaderingen105
Doorbetaling van salaris106
Rechtspraak106
Artikel 18Vrije tijd voor onderling beraad en scholing107
Vrije uren voor beraad en overleg107
Vrije dagen voor scholing109
Vaststelling aantal uren en dagen109
Naleving110
Rechtspraak111
Artikel 19Vervallen112
Artikel 20Geheimhoudingsplicht113
Geheimhouding114
Rechtspraak116
Artikel 21Bescherming tegen benadeling118
Algemene norm119
Sociaal statuut119
Ontslagverbod
122
Uitzonderingen
123
Sluiting van onderneming of onderdeel
123
Dringende redenen
124
Gewichtige redenen124
Wanprestatie125
Gevolgen ontslagverbod125
Ontslag met toestemming kantonrechter125
Uitzonderingen125
8
00 Voorwerk KS.indd 8
18-09-14 15:27
inhoud
Procedure126
Toestemming Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen126
Ontslag zonder toestemming kantonrechter en/of UVW127
Rechtspraak127
Artikel 22Kosten van de ondernemingsraad129
OR-kosten129
Naleving130
Kosten raadplegen deskundige130
Kosten voeren rechtsgeding131
Kosten van scholing en vorming
131
OR-budget132
Rechtspraak133
Artikel 22aProceskosten134
Geen veroordeling OR in proceskosten134
Rechtspraak134
4 HET OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD135
Artikel 23Overleg met de ondernemer139
Bijeenkomen in overlegvergadering140
Onderwerpen overlegvergadering140
Uitzondering voor publiekrechtelijke taken141
Primaat van de politiek141
Rechterlijk primaat142
Informatierecht142
Initiatiefrecht142
Bestuurder143
Vervanging bestuurder143
Ondersteuning bestuurder144
Rechtspraak144
Artikel 23aRegels voor de overlegvergadering145
Procedure overlegvergadering145
Voorzitter overlegvergadering146
Secretaris overlegvergadering146
Agenda overlegvergadering146
Afspraken over overlegvergadering146
Faciliteiten voor overlegvergadering147
Uitnodigen deskundigen voor overlegvergadering147
Artikel 23bRegels voor de overlegvergadering148
Besluitvorming in de overlegvergadering148
Schorsing overlegvergadering148
9
00 Voorwerk KS.indd 9
18-09-14 15:27
inhoud
Artikel 23cOverleg met de onderdeelcommissie150
Faciliteiten en bevoegdheden onderdeelcommissie150
Artikel 24Bespreking algemene gang van zaken152
Informatie over financieel-economisch en sociaal beleid153
Verschijnplicht commissarissen en bestuursleden154
Verschijnplicht bestuursleden moedervennootschap155
Uitzondering156
Rechtspraak156
4A BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
159
Artikel 25 Adviesrecht van de ondernemingsraad
167
Adviesrecht
168
Politiek primaat
169
Rechterlijk primaat
170
‘Belangrijk’ besluit
170
Overdracht zeggenschap (fusie)
171
Een besluit tot overdracht van de zeggenschap over de
onderneming of een onderdeel daarvan
171
Besluiten met betrekking tot andere onderneming
172
Buitenlandclausule
173
Sluiting
174
Een besluit tot beëindiging van de werkzaamheden van de
onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan
174
Wijziging werkzaamheden
174
Een besluit tot belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere
wijziging van de werkzaamheden van de onderneming
174
Automatisering
175
Wijziging organisatie
175
Een besluit tot belangrijke wijziging in de organisatie van
de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden
binnen de onderneming
175
Verplaatsing onderneming
176
Een besluit tot wijziging van de plaats waar de onderneming
haar werkzaamheden uitoefent
176
Inlenen personeel
176
Een besluit tot het groepsgewijze werven of inlenen van
arbeidskrachten176
Investering
176
Een besluit tot het doen van een belangrijke investering
ten behoeve van de onderneming
176
Aantrekken van krediet
177
Een besluit tot het aantrekken van een belangrijk krediet
ten behoeve van de onderneming
177
10
00 Voorwerk KS.indd 10
18-09-14 15:27
inhoud
Verstrekken van krediet
Een besluit tot het verstrekken van een belangrijk krediet
en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van
een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale
uitoefening van werkzaamheden in de onderneming
Technologische voorziening
Een besluit tot invoering of wijziging van een belangrijke
technologische voorziening
Milieuzorg
Een besluit tot het treffen van een belangrijke maatregel
in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu,
waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in
verband met het milieu
Eigen risico bij arbeidsongeschiktheid of ziekte
Een besluit tot vaststelling van een regeling met betrekking
tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel 40, aanhef
en eerste lid, onderdeel a, artikel 40, aanhef en eerste lid,
onderdeel b, artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel c,
van de Wet financiering sociale verzekeringen
Adviesopdracht
Een besluit tot het verstrekken en het formuleren van een
adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming
betreffende één der hiervoor bedoelde aangelegenheden
Moment adviesaanvraag
Overleg met vakorganisaties
Inhoud adviesaanvraag
Sociaal plan
Adviesprocedure
Termijn voor advis­­ering
Achterban
Verschijnplicht commissarissen en bestuursleden
Motivering genomen besluit
Uitvoeringsadvies
Opschortingstermijn
Spreekrecht ondernemingsraden NV’s in de algemene
vergadering Rechtspraak
177
Artikel 26 Beroepsrecht van de ondernemingsraad
Beroepsrecht
Opschortings- en beroepstermijn
Verzoekschrift
Beroepsgrond
Verzoek tot treffen van voorzieningen
190
191
191
192
192
193
177
178
178
178
178
179
179
179
179
180
180
181
181
181
182
183
183
183
184
185
186
186
11
00 Voorwerk KS.indd 11
18-09-14 15:27
inhoud
Verweerschrift ondernemer
Behandeling door Ondernemingskamer
Rechten door derden verworven
Uitstel behandeling
Overtreding uitspraak Ondernemingskamer
Cassatie
Rechtspraak
193
194
194
195
195
195
195
Artikel 27 Instemmingsrecht van de ondernemingsraad
198
Instemmingsrecht
199
Primaire arbeidsvoorwaarden
200
Regeling
201
Pensioenverzekering, winstdelingsregeling, spaarregeling
202
Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een
regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, van
een winstdelingsregeling of van een spaarregeling
202
Arbeids- en rusttijdenregeling, vakantieregeling
202
Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een
arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
202
Beloningssysteem, functiewaarderingssysteem
203
Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een
belonings- of een functiewaarderingssysteem
203
Arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, re-integratiebeleid
204
Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een
regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden,
het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid
204
Aanstellingsbeleid, ontslagbeleid, bevorderingsbeleid
205
Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een
regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of
bevorderingsbeleid205
Personeelsopleiding
205
Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een
regeling op het gebied van de personeelsopleiding
205
Personeelsbeoordeling
206
Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een
regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling
206
Bedrijfsmaatschappelijk werk
206
Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een
regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk
206
Werkoverleg
206
Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een
regeling op het gebied van het werkoverleg
206
Klachtenregeling
207
Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een
regeling op het gebied van de behandeling van klachten
207
12
00 Voorwerk KS.indd 12
18-09-14 15:27
inhoud
Privacybescherming
207
Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een
regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming
van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame
personen207
Personeelscontrolesystemen
208
Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een
regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt
zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag
of prestaties van de in de onderneming werkzame personen
208
Instemmingsprocedure
208
Uitzondering bij cao
209
Uitzondering bij publiekrechtelijke regeling
210
Toestemming van de kantonrechter
210
Beroep op nietigheid
211
Naleving
211
Instemmingsrecht pensioenovereenkomst
212
Rechtspraak
213
Artikel 28 Stimulerende taken van de ondernemingsraad
Stimulerende OR-taken
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden
Werkoverleg en interne delegatie
Gelijke behandeling mannen/vrouwen
Non-discriminatie
Inschakeling gehandicapten
Inschakeling minderheden
Bedrijfsmilieuzorg
217
217
217
218
218
218
218
219
219
219
Artikel 29
221
221
Benoemingsrecht bestuursleden
Benoemingsrecht bestuur instellingen
Artikel 30 Adviesrecht benoeming/ontslag bestuurder
Adviesrecht benoeming of ontslag bestuurder
Moment adviesaanvraag
Inhoud adviesaanvraag
Adviesprocedure
Spreekrecht ondernemingsraad NV’s in algemene vergadering
Rechtspraak
222
222
223
224
224
224
225
4B HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DE ONDERNEMINGSRAAD227
Artikel 31Algemeen informatierecht van de ondernemingsraad233
Actief informatierecht234
13
00 Voorwerk KS.indd 13
18-09-14 15:27
inhoud
Passief informatierecht235
Basisinformatie235
Rechtsvorm en statuten235
Naam en woonplaats235
Zeggenschapsverhoudingen binnen groep236
Duurzame betrekkingen236
Organisatiestructuur236
Informatie in internationale (groeps)verhoudingen 236
Rechtspraak237
Artikel 31aFinanciële informatie238
Financieel-economische informatie239
Algemene gegevens over werkzaamheden en resultaten239
Jaarrekening volgens titel 9, Boek 2 BW240
Inhoud jaarrekening240
Inrichtings- en publicatievoorschriften241
Vrijstellingsregeling groepsmaatschappijen242
Voorwaarden voor vrijstelling242
Jaarverslag en ‘overige gegevens’243
Jaarverslag243
Overige gegevens243
Accountantsverklaring243
Winstbestemming244
Inzicht jaarrekening244
Inzicht in groepsresultaat244
Eigen bijdrage aan groepsresultaat245
Jaarstukken volgens AMvB van 7 maart 1985245
Inzicht in groepsresultaat246
Eigen bijdrage aan groepsresultaat246
Inhoud jaarstukken247
Bijzondere voorschriften247
Gerechtelijke procedure247
Verwachtingen over werkzaamheden en resultaten247
Investeringsplannen248
Meerjarenplan en begroting248
Rechtspraak249
Artikel 31bSociale informatie250
Informatie over sociaal beleid250
Verwachtingen en plannen251
Informatie over uitzendkrachten251
Artikel 31cSociale informatie252
Adviesopdracht over sociaal beleid252
14
00 Voorwerk KS.indd 14
18-09-14 15:27
inhoud
Artikel 31dInformatie over beloningsverhoudingen253
Artikel 31eUitzondering254
Informatie over beloningsverhoudingen 254
Spreekrecht ondernemingsraad NV’s in algemene vergadering255
Rechtspraak256
4C VERDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD257
Artikel 32Ondernemingsovereenkomst
261
Uitbreiding OR-bevoegdheden bij cao of publiekrechtelijke
regeling261
Ondernemingsovereenkomst262
Uitzondering bij cao of publiekrechtelijke regeling263
Naleving263
Rechtspraak263
5 DE CENTRALE ONDERNEMINGSRADEN EN DE
GROEPSONDERNEMINGSRADEN267
Artikel 33Instelling centrale/groepsondernemingsraad271
Instelling COR door ondernemer271
COR op verzoek OR’s272
Instelling GOR door ondernemer272
GOR op verzoek OR’s272
COR en GOR bij in een groep verbonden ondernemers272
Rechtspraak273
Artikel 34Samenstelling centrale/groepsondernemingsraad274
Verkiezing COR- en GOR-leden275
Plaatsvervangende COR- en GOR-leden275
COR- en GOR-reglement276
Vertegenwoordiging uit ondernemingen zonder OR276
Einde lidmaatschap COR en GOR277
Samenstelling en werkwijze COR en GOR277
Rechtspraak278
Artikel 35Bevoegdheden centrale/groepsondernemingsraad279
Bevoegdheden COR en GOR279
Gemeenschappelijk belang280
Eigen bevoegdheden280
COR en GOR bij in een groep verbonden ondernemers281
Europese ondernemingsraad281
Rechtspraak281
15
00 Voorwerk KS.indd 15
18-09-14 15:27
inhoud
5A DE MEDEZEGGENSCHAP IN KLEINE ONDERNEMINGEN
283
Artikel 35aVervallen
287
Artikel 35b Regels voor de personeelsvergadering
Personeelsvergadering
Verplichting
Overleg in personeelsvergadering
Bestuurder
Informatierecht
Adviesrecht
Uitzonderingsbepalingen
Rechtspraak
288
289
289
290
290
290
291
291
292
Artikel 35c Regels voor de personeelsvertegenwoordiging
Personeelsvertegenwoordiging
Verplichte instelling
Faciliteiten
Bevoegdheden
Procedure instemmingsrecht
Rechtspraak
293
294
294
295
295
297
298
Artikel 35d Regels voor de personeelsvertegenwoordiging
Onderneming met minder dan 10 werknemers
299
299
6 DE ALGEMENE GESCHILLENREGELING301
Artikel 36Algemene geschillenregeling305
Actie belanghebbende tegen OR of ondernemer306
Actie OR tegen ondernemer en andersom306
Procedure bij de kantonrechter306
Samenloop met artikel 26307
Samenloop met procedures Arbeidsomstandighedenwet 308
Uitspraak en sancties kantonrechter308
COR en GOR308
Rechtspraak309
Artikel 36aGeschillenregeling voor de personeelsvergadering
Naleving van artikel 35b
Rechtspraak
311
311
312
16
00 Voorwerk KS.indd 16
18-09-14 15:27
inhoud
7 DE BEDRIJFSCOMMISSIES
313
Artikel 37Instelling en taak bedrijfscommissie317
Taak en samenstelling bedrijfscommissie317
Artikel 38Benoeming leden bedrijfscommissie319
Artikel 39Werkwijze bedrijfscommissie320
Artikel 40Jaarverslag bedrijfscommissie321
Artikel 41
Kosten van de bedrijfscommissie322
Artikel 42Geheimhouding323
Artikel 43Aanwijzing bedrijfschap als bedrijfscommissie324
Aanwijzing (hoofd)bedrijfschap als bedrijfscommissie324
Artikel 44Vervallen325
Artikel 45Vervallen326
Artikel 46Aanwijzing bevoegde bedrijfscommissie327
Specifieke bedrijfscommissie voor concern327
7A BIJZONDERE TAAK SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
329
Artikel 46a Bevordering medezeggenschap
333
Artikel 46bVervallen
334
Artikel 46cVervallen
335
7B BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BIJ DE
OVERHEID337
Artikel 46dBijzondere bepalingen voor ondernemingsraden bij de overheid341
Bestuurder342
Politiek primaat343
Rechterlijk primaat344
Minister van BiZa bevoegd i.p.v. SER344
Samenstelling bedrijfscommissie overheid344
SER-verordening geldt niet voor overheid345
Jaarverslag bedrijfscommissie overheid345
17
00 Voorwerk KS.indd 17
18-09-14 15:27
inhoud
Competentie rechter m.b.t. de gerechten345
Rechtspraak345
Artikel 46eOverleg met de ROP347
Overleg met werkgeversorganisaties en centrales van
overheidspersoneel347
8 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN349
Artikel 47Regels ter uitvoering van de wet353
AMvB ter uitvoering van de wet353
Artikel 48Voorlopig OR-reglement354
Artikel 49Informatie aan Inspectie SZW356
Artikel 50Overgangsregeling357
Artikel 51Bedrijfscommissies358
Artikel 52Vervallen359
Artikel 53Bijzondere regels voor hoger onderwijs360
Uitzondering voor onderwijssector360
Artikel 53a Wet niet van toepassing op defensiesector361
Uitzondering voor defensiesector361
Artikel 53bWet niet van toepassing op Hoge Raad362
Uitzondering voor rechterlijke ambtenaren Hoge Raad362
Artikel 53cWet niet van toepassing op bepaalde functies363
Uitzondering voor leden Raad van State,
Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman363
Artikel 54Wijzigingen van de wet364
18
00 Voorwerk KS.indd 18
18-09-14 15:27
inhoud
BIJLAGEN367
Bijlage 1De inrichtingsvoorschriften voor de balans volgens titel 9,
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
369
Bijlage 2De inrichtingsvoorschriften voor de winst- en verliesrekening
volgens titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
372
Bijlage 3De toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening
volgens titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
375
Bijlage 4Besluit verstrekking financiële informatie aan
ondernemingsraden 1985
378
Bijlage 5De voorschriften voor de balans, de staat van baten en lasten
en de toelichting volgens het Besluit verstrekking financiële
informatie aan ondernemingsraden 1985 (artikelen 9 t/m 12)
394
Bijlage 6De ondernemingsraad in andere wetten en regelingen
396
aArbeidsomstandighedenwet
396
bArbeidstijdenwet
397
c Algemene wet gelijke behandeling
398
d Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
399
eGelijke behandeling bij deeltijd, tijdelijk werk,
chronische ziekte en verschil in leeftijd
399
f Wet melding collectief ontslag
399
gPensioenwet
400
h Enquêterecht (Burgerlijk Wetboek)
401
i Raad van commissarissen (Burgerlijk Wetboek)
403
j Ontslagbescherming (Burgerlijk Wetboek)
408
k Wet arbeid en zorg
409
l Wet aanpassing arbeidsduur
409
m Wet op de Europese ondernemingsraden
409
nMedezeggenschap in de Europese (Coöperatieve)
Vennootschap412
oMedezeggenschap in geval van een grensoverschrijdende
juridische fusie
413
p Informatierecht bij openbare biedingen
413
qSER-Fusiegedragsregels
413
r Medezeggenschap bij overgang van ondernemingen
414
s Spreekrecht ondernemingsraad
414
t Klachtrecht aanstellingskeuringen
414
u Registratieplicht uitzendbureaus
414
19
00 Voorwerk KS.indd 19
18-09-14 15:27
inhoud
Bijlage 7Wetgeving in ontwikkeling
415
Bijlage 8De Corporate Governance Code
417
Bijlage 9Adressen voor meer informatie
419
LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN423
RECHTSPRAAKREGISTER427
TREFWOORDEN- EN ARTIKELREGISTER
433
Bij de verwijzingen naar rechterlijke uitspraken in dit boek wordt verwezen naar de
volgende vindplaatsen:
ARO
Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk (Kluwer)
JAR
Jurisprudentie Arbeidsrecht (Sdu Uitgevers)
NJ
Nederlandse Jurisprudentie (Kluwer)
RORRechtspraak Ondernemingsraad,
katernen behorend bij Ondernemingsraad (Kluwer)
Stb.
Staatsblad (Sdu Uitgevers)
20
00 Voorwerk KS.indd 20
18-09-14 15:27