School of Business and Economics Onderzoeksteam: Prof. Dr. Gaby

School of Business and Economics
Onderzoeksopzet LimburgMakers
Onderzoeksteam: Prof. Dr. Gaby Odekerken, Dr. Anita Van Gils en Drs. Emma Wijnen
Achtergrond en doel
Het programma LimburgMakers heeft als doel het
concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie
duurzaam te versterken. In het kader hiervan werd door de
Provincie Limburg, LIOF en de Kamer van Koophandel een
programma ontwikkeld waarbij de focus ligt op waarde
creatie, performance creatie en netwerkinnovatie.
Gedurende de looptijd van het programma (van medio
2013-2016) zullen tenminste 270 industriële
ondernemingen bij het programma betrokken worden.
Het is voor alle betrokken partijen van groot belang om na
te gaan of dit soort programma’s effect heeft op de
Limburgse economie. Daarom zal de Universiteit Maastricht,
in samenwerking met de partners, het proces en de
resultaten van het programma LimburgMakers onderzoeken.
Opzet
Er zullen gedurende het programma 4 verschillende soorten
metingen worden uitgevoerd. Hieronder vindt u een korte
toelichting.
1. Regionale metingen
Bij zoveel mogelijk MKB-ondernemingen in de Limburgse
maakindustrie zal een initiële meting plaatsvinden. Via deze
nulmeting kan de huidige status van de ondernemingen in
deze industrie worden vastgesteld. Factoren die het
onderzoeksteam bestudeert zijn o.a. ondernemerschap,
diverse vormen van innovatie, waarde creatie,
netwerkstructuur, financiële en maatschappelijke resultaten.
De overige regionale metingen bestaan uit een eindmeting
van LimburgMakers en een lange termijn meting.
Mei 2014
Nulmeting
Mei 2016
Februari 2017
Eindmeting
Lange termijn
meting
LimburgMakers
Nulmeting
2. Instrument specifieke meting
Het onderzoeksteam voert de nulmeting bij alle
ondernemingen op hetzelfde tijdstip uit, om veilig te stellen
dat de macro-economische en bedrijfstak specifieke factoren
voor alle ondernemingen gelijk zijn. Deze meting zal in mei
2014 plaatsvinden.
Gedurende de looptijd van het programma kunnen
ondernemingen gebruik maken van diverse subsidie
instrumenten. Om een duidelijk beeld te kunnen vormen van
welke instrumenten economisch en/of maatschappelijk de
hoogste toegevoegde waarde realiseren, zullen er per
toegekende subsidie aparte metingen plaatsvinden. Op 2
momenten zal elke deelnemende onderneming worden
gevraagd een enquête in te vullen, namelijk wanneer de
subsidieaanvraag is goedgekeurd en wanneer de
onderneming de gemaakte kosten declareert.
Eindmeting LimburgMakers
In mei 2016 zal het verstrekken van de subsidie
instrumenten door LimburgMakers bijna afgerond zijn.
Wanneer het onderzoeksteam op dit tijdstip de
ondernemingen zal bevragen, kan er al een beeld worden
gevormd van de eerste resultaten van het programma
LimburgMakers.
Lange termijn meting
Het programma LimburgMakers zal in februari 2017
ongeveer een half jaar afgerond zijn. De ondernemingen
ontvangen op dit tijdstip de laatste vragenlijst, zodat ook de
resultaten op lange termijn in kaart kunnen worden
gebracht.
Correspondentie naar:
Emma Wijnen
[email protected]
T + 3143 388 36 47
3. Meting bij netwerkevenementen
Bij de verschillende netwerkevenementen zal een
deelnemerslijst gemaakt worden, zodat het onderzoeksteam
weet wie (inclusief welk bedrijf) hieraan deelgenomen heeft.
Verder kan het onderzoeksteam overwegen of er specifieke
enquêtes gekoppeld worden aan elk evenement.
4. Meting opzetten business plannen
Voor het traject business plannen zal eveneens een
specifieke meetmethode met betrekking tot het opvolgen
van de resultaten ervan uitgewerkt worden.