QA Aduard def - Vaarweg Lemmer Delfzijl

Q&A
Aduard
1) Wie beslist er over de rondweg Aduard
Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen (GS), het dagelijks bestuur van de
provincie vraagt (in de voordracht) aan Provinciale Staten (PS) om akkoord te gaan met de aanleg
van de rondweg Aduard en het vernieuwen van de aansluiting en brug Nieuwklap. De commissie
Mobiliteit en Energie van PS bespreekt dit voorstel op 3 september. Bij meerderheid van stemmen
nemen PS in haar vergadering van 24 september uiteindelijk
een besluit. Dan kan er begonnen worden.
2) Wat houdt dat besluit in?
Dat er vanuit de provincie geld beschikbaar is (€ 16.090.000,- excl. btw) voor de aanleg van de
rondweg Aduard en het vernieuwen van de aansluiting en brug Nieuwklap. En dat er pas begonnen
kan worden met het de bouw als de gemeenteraad van Zuidhorn ook bevestigd heeft dat zij de eerder
door het college van burgemeester en wethouders van Zuidhorn toegezegde
bijdrage van € 2.350.000,- aan de provincie zal overmaken. Deze bijdrage maakt deel uit van het
totale door het provincie beschikbaar gestelde bedrag van ruim € 16 mln.
3) Wanneer gebeurt wat?
Nadat het besluit is genomen kan met de voorbereiding van de bouw begonnen worden. Kabels en
leidingen worden verlegd en de aanbestedingsprocedure om een aannemer te zoeken kan worden
gestart. We hopen dat in het voorjaar van 2015 de aannemer ook met zijn voorbereidingen kan
beginnen. We verwachten dat eind 2016 de werkzaamheden kunnen worden afgerond en de auto's
gebruik kunnen maken van de rondweg en nieuwe aansluiting Nieuwklap.
Hierbij gaan wij ervan uit dat wij de benodigde gronden zonder onteigening in ons bezit krijgen.
Wanneer wij tot onteigening over moeten gaan kan dit zomaar een jaar vertraging betekenen.
Na het besluit kan worden begonnen met de aanleg van de rondweg en het vernieuwen van de
aansluiting Nieuwklap. De verwachting is dat onder andere in verband met het verleggen van
kabels en leidingen de doorlooptijd hiervan langer is dan met het vervangen van de brug Aduard
over het Van Starkenborghkanaal. Afhankelijk van het moment waarop over deze brug
een besluit genomen wordt zijn brug en rondweg mogelijk tegelijkertijd klaar.
4) Hoe gaat het met de brug Aduard?
Dit besluit gaat nog niet over het vervangen van de brug over het Van Starkenborghkanaal in Aduard,
waar de rondweg Aduard op moet aansluiten. Die brug moet betaald worden uit het totale door het
rijk beschikbaar gestelde budget voor de opwaardering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Voor deze
brug is op de moment nog geen sluitende
financiële dekking.
Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Groningen werken samen aan de opwaardering van de
hoofdvaarweg en hebben daar ook financiële afspraken over gemaakt. Er is hiervoor een totaal
budget gereserveerd.
De beweegbare brug Dorkwerd blijkt duurder uit te vallen dan verwacht. Dit is duidelijk geworden na
het opstellen van gedetailleerde ramingen op basis van het ontwerp waarin de laatste eisen en
richtlijnen zijn verwerkt en ook gebleken bij de aanbesteding De beweegbare brug Aduard en de
beweegbare brug Zuidhorn lijken erg op die bij Dorkwerd en daarom worden deze ook duurder dan
eerst gedacht.
De brug bij Aduard is de laatste brug van fase 1 die nog vervangen moet worden. Naast
versoberingen wordt gekeken in hoeverre uit meevallers bij de bouw van de overige bruggen
resterende financiële dekking kan worden gevonden Er wordt momenteel op een aantal plekken
gewerkt aan nieuwe bruggen en verruiming van de vaarweg. Een meevaller in de eindafrekening van
bijvoorbeeld de bochtverruiming Zuidhorn kan helpen om een verwacht tekort voor de brug Aduard te
verkleinen.
Ook wordt bij de brug Aduard nog gekeken naar versoberingen. Evenals bij de tafelbrug Zuidhorn gaat
het o.a. over de vormgeving van de brug: hoe hij er uit komt te zien. De functionaliteit van de brug
blijft gelijk. Dus o.a. de fietspaden op de brug, de overspanning van het kanaal en de hoogte van de
brug blijven volgens het oorspronkelijke plan.
Tegen het eind van 2014 wordt verwacht dat er meer duidelijkheid is over meevallers en tegenvallers
op andere projecten van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, waar het Van Starkenborghkanaal deel
van uit maakt. Eind van dit jaar dienen we voldoende inzicht te hebben om ook een besluit over de
brug Aduard te kunnen nemen.
5) Is de brug bij Aduard straks nog wel belangrijk genoeg om te vervangen?
De brug bij Aduard is oud en er passen geen 4 laags containerschepen onderdoor. Daarmee
voldoet de brug niet aan de eis van klasse Va. Dit is een randvoorwaarde van de opwaardering van de
hoofdvaarweg. Daarom moet deze brug vervangen worden.
6) Waarom wordt er nu gekozen voor gefaseerde besluitvorming en uitvoering?
In bestuurlijk overleg tussen Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en de gemeente Zuidhorn is
afgesproken om nu eerst te beginnen met de rondweg en niet langer te wachten totdat er financiële
zekerheid is over het vervangen van de brug over het Van Starkenborghkanaal. Het oplossen van het
verkeersleefbaarheidsprobleem in de kom van Aduard door de aanleg van de rondweg hoeft daar
nu niet meer op te wachten.
De provinciale weg door Aduard (N983) is een erftoegangsweg en is een ontsluitingsroute van en
naar het achterland (o.a. de dorpen Den Ham, Saaksum, Oldehove, Schouwerzijl en Warfhuizen).
In het centrum van het dorp Aduard staan de huizen dicht op de weg. Over
de brug bij Aduard rijden momenteel ongeveer 4200 motorvoertuigen per etmaal. Dit aantal loopt
op tot circa 6800 motorvoertuigen in het zuiden van het dorp Aduard. Volgens de prognoses uit het
verkeersmodel van 2004 zal de verkeersintensiteit in 2020 met circa 15% gestegen zijn. Deze
prognose ligt in lijn met de verwachting. De hoeveelheid verkeer, het aandeel vrachtverkeer (circa
9 %), landbouwverkeer en dumpers (onder andere van en naar de loswal aan de zuidzijde van het
Van Starkenborghkanaal), en de geringe ruimte tussen de woningen en de weg in met name het
centrum van Aduard leiden tot een gevoel van onveiligheid, geluidshinder en trillingshinder.
In het gunstigste geval zijn straks de rondweg en de brug in Aduard tegelijk klaar. Is dat niet het
geval, dan kan het zijn dat er een tijdelijke situatie ontstaat waarbij de rondweg al wel klaar is maar
de oude brug nog even gebruikt moet worden tot de nieuwe klaar is.
Om overlast tijdens de bouw van de rondweg en de aansluiting bij Nieuwklap in de kern van Aduard te
voorkomen zullen tijdens de uitvoeringsfase de uitvoeringsvrachtauto’s geweerd worden uit het dorp
Aduard.
7) Waarom valt de aanleg van de bruggen duurder uit?
In de oorspronkelijke ramingen waren veel details nog niet bekend en die zijn toentertijd ook niet
geraamd. Ook nieuwe regels en richtlijnen zorgen voor extra kosten. Het budget is al in 2004
vastgesteld. Daadwerkelijke bouwkosten zijn sneller gestegen dan de indexering van het budget.
Disclaimer: aan de hierboven vermelde teksten kunnen geen rechten worden ontleend.