OV protocol schoolreis (1)

 Keuze Bestemming: •
•
•
•
•
Protocol Schoolreis RKBS 't Venne In de algemene jaarvergadering van 2012 is in de notulen vastgelegd dat er om het jaar gekozen wordt voor een duurdere dan wel goedkopere schoolreis. Dit om de kosten voor de ouders zoveel mogelijk te beperken. De schoolreis is voor groep 1 t/m 7. Groep 8 gaat op kamp. Tijdens lustrum jaren is het mogelijk dat de OV/schoolleiding afwijkt van bovenstaande 2 punten. De OV maakt ieder jaar een voorselectie schoolreisbestemmingen en een begroting en legt deze tijdens de algemene jaarvergadering ter goedkeuring voor aan alle aanwezigen leden. Na goedkeuring vraagt de OV minimaal 2 offertes per bestemming. Algemene Informatie: •
•
Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers op eigen initiatief/gelegenheid naar de bestemming afreizen. Indien er geen vertrouwen in de begeleiding is kan de leerling de dag van het schoolreisje op school blijven. Er is gezorgd voor een dagprogramma op school voor leerlingen die niet mee kunnen. Ouders/verzorgers dienen zelf de naschoolse opvang op de hoogte te brengen van de schoolreis. 1 21-­‐mrt-­‐13 Vervoer schoolreis: Protocol Schoolreis RKBS 't Venne Per touringcar * * * * * * * In een touringcar mogen niet meer personen (leerlingen) worden vervoerd dan er zit-­‐
plaatsen zijn. Hoeveel zitplaatsen de touringcar telt, is te vinden op het keuringsbewijs dat aanwezig moet zijn in de touringcar. Bij vervoer per touringcar zorgt de schoolleiding/OV voor voldoende begeleiding. Begeleiders dienen tijdens de schoolreis verspreid in de touringcar te zitten. Als de touringcar voorzien is van gordels dienen deze tijdens de rit gedragen te worden. De begeleiders zien toe op het dragen van de gordels van de kinderen. Personen mogen niet staand vervoerd worden. Iedere leerling heeft een eigen zitplaats. Zitplaatsen mogen niet worden gedeeld. Per personenauto * * * Er worden niet meer kinderen (passagiers) vervoerd dan er veiligheidsgordels beschikbaar zijn. Iedere passagier dient de veiligheidsgordel te dragen. Kinderen kleiner dan 135cm met een maximum gewicht van 36 kilo moeten, zowel voorin als achterin de auto, gebruik maken van een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of zitting-­‐
verhoger. Kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten. Vervoer Algemeen: •
•
•
•
De chauffeur dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en bevoegd te zijn om het voertuig te besturen. De chauffeur houdt zich aan de verkeersregels Elke chauffeur onthoudt zich van roken, verdovende middelen, alcohol, medicijnen die van invloed kunnen zijn op het functioneren voorafgaande of tijdens het vervoer. Bus/Auto indeling wordt gemaakt door leerkrachten schoolreis comité In-­‐ en Uitstappen De kinderen en begeleiders dienen op een veilige plaats in-­‐ en uit te stappen: aan de trottoirkant of, als er geen trottoir is, in de berm. Verzekering * Wanneer gebruik gemaakt wordt van voertuigen die eigendom zijn van ouders/begeleiders, wijst de schoolleiding/OV de automobilisten erop dat zij in het bezit
moeten zijn van een geldige APK, minimaal een WA verzekering en een inzittendenverzekering. * Wanneer voor het leerlingenvervoer gebruik gemaakt wordt van de diensten van een vervoersmaatschappij, vergewist de schoolleiding/OV zich van deugdelijke verzekering door deze maatschappij. 2 21-­‐mrt-­‐13 Begeleiding Protocol Schoolreis RKBS 't Venne groep 1 t/m 3: 1 begeleider per 4 kinderen Aantal begeleiders kan/mag uitgebreid worden naar 1 op 3, in klassen waar extra begeleiding nodig is (bijv.: veel jongste kleuters, veel drukke kinderen etc.) Dit i.o. met schoolleiding en eventueel OV leerkrachten . Het is namelijk niet de bedoeling dat er meer ouders/begeleiders worden ingezet omdat het wel "makkelijk" is of omdat er ouders/begeleiders zijn die mee willen maar niet mee kunnen omdat er al genoeg begeleiding in de groep is. groep 4 t/m 6 1 begeleider per 6 kinderen Aantal begeleiders kan/mag uitgebreid worden naar 1 op 4 indien nodig. (motivatie: zie groep 1 t/m 3) groep 7 3 begeleiders per groep. Deze kinderen lopen de hele dag zelfstandig door het park, melden zich op tijd voor lunch, terugkeer en gemaakte afspraken met begeleider/leerkracht. Samenstelling begeleiding: •
•
•
Alle leerkrachten gaan "overtallig" mee met hun eigen groep en niet als begeleider van een groepje leerlingen. (indien budgettair mogelijk) Zo kunnen ze aan alle leerlingen aandacht geven. In geval van calamiteiten heeft leerkracht handen vrij en is inzetbaar waar nodig. Duo leerkrachten mogen allebei mee met hun eigen groep Stagiaires gaan NIET mee, tenzij de leerkracht besluit de stagiar(e) in te zetten als begeleider i.p.v. een ouder/begeleider. Elk jaar zijn er meer aanmeldingen dan er begeleiders nodig zijn voor het schoolreisje. * Klassenouders en OV leden hebben voorrang als begeleider. * Leerkracht bepaalt zelf hoe hij/zij de rest van de begeleiders organiseert (bijv. d.m.v. intekenlijst). Algemeen: •
•
•
Per bestemmingsgroep is zowel een leerkracht alsmede een OV lid aanwezig als coördinator. Zij maken zich (vooraf) kenbaar aan de begeleiders. Begeleiders geven blijk van voorbeeldgedrag. De regels die in school gelden (bijv. t.a.v. roken en alcohol e.d.) zijn ook tijdens het reizen in schoolverband van kracht. Begeleiders worden vooraf op de hoogte gesteld over de bijzonderheden van het schoolreisje ( routebeschrijving, tijden etc) 3 21-­‐mrt-­‐13 Protocol Schoolreis RKBS 't Venne Financiële Informatie: •
•
•
•
•
•
•
De ouderbijdrage van het schoolreisje wordt elk jaar in de jaarvergadering bepaalt n.a.v. de begroting. Na bevestiging van de beste offerte zijn de definitieve prijzen bekend welke de OV doorberekend aan de ouders. Dit bedrag kan NOOIT hoger uitvallen dan in de jaarvergadering besloten is. Indien het bedrag lager uitvalt wordt dit lagere bedrag als ouderbijdrage doorberekend. Per bestemmingsgroep kan er een verschil in ouderbijdrage zijn. De OV stuurt zowel een persoonlijk als een algemeen betalingsverzoek voor het betalen van de ouderbijdrage. Wanneer , door omstandigheden, de ouderbijdrage niet of slechts gedeeltelijk voldaan kan worden, kan ouder/verzorger een verzoek om kwijtschelding doen via het Ouderhulp formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de directrice. Zowel de OV als de schoolleiding vinden het wenselijk dat alle kinderen meegaan op schoolreisje. Wanneer de ouderbijdrage, na betalingsverzoek, betalingsherinnering en een persoonlijk gesprek, op de dag van vertrek niet is ontvangen door de Penningmeester van de OV, zal de leerling worden uitgesloten van de schoolreis en geacht worden tijdens de normale lesuren het vervangende lesprogramma te volgen. De leerling dient vooraf kenbaar te maken (aan de leerkracht) gebruik te willen maken van een eigen entree kaart. Indien mogelijk zal de OV het entreegeld terug storen op de rekening. Wanneer de entree prijs is gebaseerd op een minimum aantal kinderen kan het zijn dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de eigen entree kaart. Calamiteiten: •
•
•
•
•
Op elke bestemming is er tenminste één begeleider met een EHBO diploma. Per bestemming gaat een volledige EHBO doos mee op schoolreis. Op elke bestemming is één Calamiteiten Coördinator. Op school is de algemene Calamiteiten Coördinator aanwezig. Hij/zij onderhoudt nauw contact met de bestemming coördinator in geval van calamiteiten en stuurt deze aan waar nodig. De Algemene Calamiteiten Coördinator brengt de ouders/verzorgers op de hoogte in geval van calamiteiten. Deze persoon is tijdens de schoolreis bereikbaar via het normale school telefoonnummer: 0252-­‐675997 4 21-­‐mrt-­‐13