een besluit genomen

De heer
Bezoekadres Elandsgracht
Amsterdam
Korpsonderdeel Bureau Juridische Zaken
Behandeld door
Doorkiesnummer
Faxnummer
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Onderwerp
Datum
Bijlagen
mw. mr. drs.
020
02007.29877
Wob-verzoek
2 november 2007
1
Geachte heer •
In vervolg op mijn brief van 10 oktober 2007 deel Ik u, ten aanzien van uw verzoek om
documenten met betrekking tot het onderzoek genaamd 'Rolodex', namens de korpsbeheerder het volgende mee.
Navraag binnen onze organisatie, bij de Rijksrecherche en bij het Openbaar Ministerie,
heeft geleid tot de conclusie dat het Rolodex-onderzoek een onderzoek van de Rijksrecherche was en is uitgevoerd onder de verantwoordeiijkheid van het Openbaar Ministerie.
De regiopoiitie Amsterdam-Amsteiiand heeft medewerking aan het onderzoek verieend.
Nu de door u gevraagde documenten bij het Openbaar Ministerie berusten, heb ik uw
verzoek aan hen doorgestuurd. Een afschrift van de betreffende brief treft u hierbij aan.
ik ga er vanuit u hiermee voidoende geï n formeerd te
Hoogachtend,
Namens de
Bureau Juridische Zaken,
Organisatieonderdeel
Amsterdam
Dienst Algemene Ondersleuning
Bureau Juridische Zaken
Behandeld door mr. drs.
Functie
Bezoekadres
Telefoon
Privacyfunctionaris
117
Amsterdam
0900-8844
E-mall
Retouradres; Postbus
C G Amsterdam
Onskenmerk 14iNP05079
Uw kenmerk
Datum 10 april 2014
Bl]lage(n) Pagina
Onderv/erp
1/1
Wob verzoek rapport Bureau Interne Onderzoeken
Geachte heer
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebt u bij brief van
7 maart 2014, verzocht een rapport te openbaren dat in
zou zijn opgemaakt
door het Bureau Interne Onderzoeken (BIO) van de toenmalige regiopoiitie
Amsterdam-Amsteiiand in het kader van een integriteitsonderzoek naar corruptie door
personeelsleden. U hebt daarbij verwezen
een brief (inci. bijiage) van
23 december
van het Openbaar Ministerie, ais reactie op uw verzoek om
openbaarmaking van het Rolodex-dossier.
Hierbij laat ik u weten dat een dergelijk rapport niet in het archief of elders binnen de
politie Amsterdam is aangetroffen. Hoewel destijds een multidisciplinair team was
samengesteid met een drieledige opdracht, is mij ook niet gebleken dat een
afzonderlijk rapport van het BIO heeft bestaan (bijv. uit
van het
archief of anderszins). Ik kan dan ook niet aan uw verzoek tegemoet komen.
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Indien u zich niet kunt verenigen met de inhoud van dit besiuit kunl u overeenkomstig de Aigemene
bestuursrecht binnen een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van dil besiuit schriflelljk
bezwaar maken. Het
dient le worden ingediend
de korpschef van poiitie en
worden
gencht aan de chef Bureau
Zaken van de eenheid Amsterdam, postbus 2287, 1000 CG
Amsterdam.
«waakzaam en ciienstbaar»