Psychologenpraktijk Sterk Hogezoom 15 4328 EE Burgh Haamstede

Psychologenpraktijk Sterk
Hogezoom 15
4328 EE Burgh Haamstede
agb-code praktijk: 94-057266
agb-code zorgverlener: 94-008506
kvk: 20158748
www.psychologenpraktijk-sterk.nl
[email protected]
tel.nr. 06-54356557
tel.spreekuur: ma t/m do 12-13 uur
Algemene informatie:
Psychologenpraktijk Sterk is een zelfstandige praktijk voor psychologische hulp aan volwassenen.
Vanaf 2014 valt deze (voorheen eerstelijns-)zorg onder de Generalistische Basis GGZ. De praktijk
biedt, in principe kortdurende, individuele behandeling (meestal 5-8 gesprekken) en relatietherapie.
De praktijk is (voor o.a. intervisie en waarneming) aangesloten bij de Zeeuwse Praktijk
(www.zeeuwsepraktijk.nl), een samenwerkingsverband van psychologen en psychotherapeuten die
werkzaam zijn in de Generalistische Basis GGZ en/of de Gespecialiseerde GGZ in Zeeland.
Voor wie is de Generalistische Basis GGZ bedoeld?
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen.
Er kan b.v. sprake zijn van depressieve klachten, angst- of paniekaanvallen, traumaverwerking of een
burn-out. Bij dit soort klachten kan een psycholoog die werkzaam is in de GBGGZ u meestal goed
helpen.
Als blijkt dat u niet binnen de GBGGZ geholpen kunt of mag* worden, dan wordt u terugverwezen naar
de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ (b.v. een psychiater) nodig
of is juist de hulp die de huisarts (eventueel in samenwerking met een praktijkondersteuner GGZ) kan
bieden voldoende.
Werkwijze:
Tijdens het eerste gesprek, de intake, bespreken we samen uw situatie en stellen we uw hulpvraag
vast. Soms kan het zinvol zijn om met behulp van vragenlijsten een duidelijker beeld te krijgen van uw
klachten en alles wat daarmee kan samenhangen. Vervolgens stellen we samen een behandelplan
op: hoe gaan we werken aan verbetering van uw situatie en vermindering van uw klachten. In de
meeste gevallen zijn 5-8 gesprekken voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.
Een individueel consult duurt 45 minuten, een relatietherapie-consult 90 minuten.
Kosten:
Als u voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen, dan heeft u altijd een
verwijzing gedateerd op of vóór de datum van intake nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch
specialist.
Psychologenpraktijk Sterk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Alle
zorgverzekeraars vergoeden vanuit het basispakket 100 % van de kosten van een behandeling in de
Generalistische Basis GGZ bij een gecontracteerde GZ-psycholoog.
Wel dient u rekening te houden met uw verplichte eigen risico ( € 360 voor 2014). Dit houdt in dat u de
eerste € 360 zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering. Dit eigen risico geldt voor alle zorg in het
basispakket tezamen ( bijvoorbeeld: als u in 2014 i.v.m. een behandeling in het ziekenhuis al € 300
euro eigen risico heeft betaald, dan betaalt u eerst nog € 60 euro eigen risico voor de behandeling bij
uw psycholoog; de overige kosten worden vervolgens weer vergoed door uw zorgverzekeraar).
Vanaf 2014 worden er niet langer consulten gedeclareerd maar produkten : Kort, Middel of Intensief.
Op basis van de ernst van uw klachten wordt, in overleg met u, het meest passende produkt gekozen.
De kosten voor uw behandeling worden, na beëindiging van de behandeling, rechtstreeks bij de
zorgverzekeraar gedeclareerd, u ontvangt dus geen rekening van uw psycholoog. Ook het eigen risico
wordt door uw zorgverzekeraar geïnd.
*N.B. Voor sommige klachten/problemen (zoals relatieproblemen) wordt de psychologische hulp niet
langer vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Soms wordt dit echter nog wel
vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis.
Voor niet-vergoede zorg is het tarief voor een consult van 45 minuten € 85, - .Voor een relatietherapieconsult van 90 minuten € 170, -.
Privacy:
Tijdens de behandeling wordt een dossier bijgehouden met daarin uw persoonlijke gegevens en
aantekeningen over de voortgang van de behandeling. Dit is uw persoonlijke dossier. Uw gegevens
vallen onder de privacywet. Dit betekent dat er zonder uw schriftelijke toestemming geen informatie
aan derden wordt verstrekt. U heeft het recht op inzage in uw dossier na afspraak. De psycholoog is
wettelijk verplicht om uw dossier (na beëindiging van de behandeling) 15 jaar te bewaren, waarna het
vernietigd wordt.
Kwalificaties:
Uw behandelaar, drs. Eveline Sterk, is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, psycholoog NIP en
EMDR-therapeut.
Een BIG-registratie betekent dat de zorgverlener valt onder de wet Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg. Dit biedt u de garantie op vakkundige, officieel erkende hulp door een psycholoog
die valt onder het tuchtrecht. Een psycholoog NIP is gebonden aan de beroepsethische code van het
Nederlands Instituut van Psychologen.
Klachten:
Wanneer u klachten heeft over uw behandeling, bespreekt u dit dan meteen met uw behandelend
psycholoog. Indien dit niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u uw klacht melden bij de
beroepsvereniging van uw psycholoog. Psychologenpraktijk Sterk is aangesloten bij het Nederlands
Instituut van Psychologen (www.psynip.nl).
Afspraak afzeggen:
Indien u verhinderd bent, dient u uw afspraak tenminste 24 uur van tevoren telefonisch (in het
weekeinde kunt u de voicemail inspreken) af te zeggen. Niet nagekomen of niet tijdig geannuleerde
afspraken worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.