April - Bot Meubelen

Verslag ten behoeve van de verificatievergaderingen
d.d. 28 november 2014 ex artikel 137 Fw
e
14
26 november 2014
verslag inzake:
Naam
Golden Tulip Hospitality B.V.
Golden Tulip HM The Netherlands BV.
Euro Tulip Hospitality Management BV.
Datum surseance
31 maart 2009
+
nummer
09/22 S
HM Noordwijk De Duinen BV.
Datum faillissement
15 juni 2009
25 mei 2009
25 mei 2009
25 mei 2009
+
nummer
F.16/09/366
F.161091304
F.16/09/305
F.161091306
13e verslag inzake:
Roof Terrace Franchise BV. (vh Golden Tulip Franchise BV.)
25 september 2009
Rechter-Commissaris:
mr MH.F. van Vugt
Curatoren:
mr H. Dulack en mr M.J. Cools te Utrecht
Verslagperiode
1 oktober 2014 t/m 26 november 2014
F.16/09/629
Verificatievergadering
Curatoren hebben de rechter-commissaris verzocht verificatievergaderingen te bepalen in de
hiervoor vermelde faillissementen.
Op respectievelijk 15, 22 en 24 oktober 2014 heeft de rechter-commissaris bepaald dat de
verificatievergaderingen in deze faillissementen zullen worden gehouden op 28 november 2014
om 09:30 uur in het gerechtsgebouw te Utrecht,
De schuldvorderingen voor:
Golden Tulip Hospitality Management The Netherlands;
Eurotulip Hospitality BV.;
Hospitality Management Noordwijk De Duinen B.V.;
Golden Tulip Hospitality B.V.
dienden uiterlijk op 14 november 2014 te zijn ingediend.
en voor:
Roof Terrace Franchise BV.,
uiterlijk op 18 november 2014.
-
-
-
-
-
De bekende schuldeisers zijn per brief d.d. 23, 27 en 28 oktober 2014 in kennis gesteld van deze
verificatievergaderingen.
De crediteurenlijsten zijn op 18 november 2014 ter inzage van een ieder gedeponeerd ter griffie
van de rechtbank.
Inzake verslag t.bv. de verificatievergadering da. 28 november 2014
in het fafltssement Golden Tulip Hospitality BV. cs.
P00
214
Faillissementsnurnmer F161091366 es.
In verband met de door Golden Tulip Hospitality B.V. afgegeven 403-verklaring ten behoeve van:
-
-
-
-
-
-
-
-
Hospitality Management Paterswolde BV.;
Hospitality Management Winterswijk B.V.;
Hospitality Management Wageningen B.V.;
Multiples B.V.;
Kenmark Brand B.V.;
Roof Terrace Franchise BV.;
Golden Tulip Hospitality The Netherlands B.V. en
Eurotulip Hospitality Management B.V.,
zijn de crediteuren van deze vennootschappen eveneens op de hoogte gesteld van de
verificatievergadering die in het faillissement van Golden Tulip Hospitality B.V. op 28 november
2014 plaatsvindt.
Onderstaand zijn de bedragen van de erkende en betwiste schuldvorderingen per vennootschap
opgesomd, zoals die per 26 november 2014 luiden. Curatoren attenderen erop dat zich hierin tot
en met de verificatievergadering wijzigingen kunnen voordoen. Voor de definitieve opgave
verwijzen curatoren naar de processen-verbaal van de verificatievergaderingen die op 28
november a.s. plaatsvinden, welk processen-verbaal na afloop van die vergadering ter inzage van
een ieder ter griffie zullen worden neergelegd.
Hospitality Management Noordwijk De Duinen B.V.:
betwiste crediteuren concurrent
erkende crediteuren:
waarvan preferent
waarvan concurrent
Eurotulip Hospitality Management BV.:
betwiste crediteuren concurrent
erkende crediteuren:
waarvan preferent
waarvan concurrent
€
€
39.654,71
1.070.065,26
€
€
115.046,36
955.018,90
€
€
1.763.289,87
9.593.353,15
€
€
n.v.t.
5.986.509,42
€
€
456.641,00
979.171,87
€ 10.794.422,45
€ 11.356,643,02
Golden Tulip Hospitality Management The Netherlands B.V.:
betwiste crediteuren concurrent
€ 9.604.069,16
(waarvan € 9.5 mio ook voorkomt in de lijst van betwiste
schuldvorderingen van Eurotulip Hospitality Management BV.)
erkende crediteuren:
waarvan preferent
waarvan concurrent
Roof Terrace Franchise B.V.:
Nagekomen vorderingen:
betwiste crediteuren concurrent
erkend crediteuren concurrent (o.a. rek.crt.)
Reeds d.d. 11 november 2010 geverifieerde vorderingen:
erkende crediteuren:
waarvan preferent
waarvan concurrent
€
5.986.509,42
€
€
16.000,00
8.459.716,27
€
1.435.812,87
Inzake verslag tbu, de verificatievergadering dd. 28 november 2014
in het faillissement Golden Tulip Hospitality BV. cs.
Faillissementsnummer F.161091366 ea.
pag
3/4
Golden Tulip Hospitality B.V.
1)
Prosé:
betwiste crediteuren concurrent
erkende crediteuren:
waarvan preferent
waarvan concurrent
2)
Uit hoofde van 403-verklaring:
€ 15.269.801,01
€ 10.941.408,31
€
875.059,00
€ 10.066.349,31
1
Hospitality Management Paterswolde BV.
betwiste crediteuren
erkende crediteuren
€
€
803,61
359.960,96
Hospitality Management Winterswijk B.V.
betwiste crediteuren
erkende crediteuren
€
€
735.256,91
458.261,62
Hospitality Management Wageningen B.V.
betwiste crediteuren
erkende crediteuren
€
€
739.260,66
305.279,45
Multiples B.V.
betwiste crediteuren
erkende crediteuren
€
€
518.540,00
Kenmark Brand B.V.
betwiste crediteuren
erkende crediteuren
€
€
944,36
Roof Terrace Franchise B.V.
betwiste crediteuren
erkende crediteuren
€
€
62.092,00
9.367.946,39
Golden Tulip Hospitality Management The Netherlands B.V.
betwiste crediteuren
€
erkende crediteuren
€
9.604.069,16
5.986.509,42
Eurotulip Hospitality Management BV.
betwiste crediteuren
erkende crediteuren
1
€ 10.578.433,33
€ 10.213.670,59
De betwiste vorderingen uit hoofde van 403-verklaring lopen niet noodzakelijk synchroon met de
betwiste vorderingen in de onderscheiden dochtervennootschappen
Inzake verslag tbv. de verificatievergadering dd. 28 november 2014
in het faillissement Golden Tuiip Hospitality B V. c.s.
pag
414
Faillissementsnummer F.161091366 e.a.
De saldi van de faillissementsrekeningen bedragen per 24 november 2014:
Hospitality Management Noordwijk De Duinen B.V.
Golden Tulip Hospitality Management The Netherlands
Eurotulip Hospitality B.V.
Golden Tulip Hospitality BV.
Roof Terrace Franchise B.V.
Hospitality Management Paterswolde B.V.
Hospitality Management Winterswijk B.V.
Hospitality Management Wageningen B.V.
Multiples BV.
Kenmark Brand BV.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
211.648,61
10.156,64
563.486,28
135.801,13
422.989,55
527.065,47
274.556,74
486.420,64
179.488,60
1.033.911,58
Stichting Continuïteit oktober 2014
€
2.091.367,44
Totaal
€
5.936.892,68
De saldi op de bankrekeningen vormen een indicatie van het totale actief, maar niet van het per
vennootschap aan de concurrente crediteuren uit te keren bedrag. Curatoren verwachten nog
baten uit de Zwitserse faillissementen.
Daarenboven zullen mutaties per faillissementsrekening ontstaan voor zover ter gelegenheid van
de uitdeling aan concurrente crediteuren intercompany vorderingen worden betaald.
Nagekomen vorderingen:
Van nagekomen vorderingen is op het moment van het uitbrengen van dit verslag (nog) geen
sprake.
Afwikkeling:
De verwachting is gewettigd dat een aantal van de betwiste vorderingen zal worden verwezen naar
renvooi-procedures.
Afgezien van het voeren van deze procedures, zullen curatoren in de komende periode:
1. De uitkering uit de Zwitserse faillissementen afwachten;
2. Assisteren bij de vereffening van Roof Terrace Holding Ltd en Kenmark Brand Ltd.
3. De fiscale posities in Nederland en Zwitserland afronden.
In dat kader zullen ook fiscaal de nodige werkzaamheden dienen te worden verricht, waarvoor
curatoren externe assistentie zullen inschakelen.
Mits de renvooi-procedures voortvarend kunnen worden afgewikkeld, hebben curatoren de hoop en
de verwachting dat diverse faillissementen in 2015 met een uitkering aan concurrente crediteuren
kunnen worden afgewikkeld.
Utrecht, 26 nov4
Cools,
cur