Week 14 - Maaltijdservice Heijmans

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
DE CEUSTER N.V.
Fortsesteenweg 30
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
Dienst Pesticiden en Meststoffen
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL IN BIJZONDERE
OMSTANDIGHEDEN
1. Algemene bepalingen van de toelating
In toepassing van Verordening 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen en meer bepaald art. 53
betreffende afwijkingen in
noodsituaties op het gebied van gewasbescherming, en overeenkomstig het advies van het
Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, wordt het
product:
DE CEUSTER-C.P. (6445P/B)
met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten
als: Fungicide/Insecticide/Nematicide
op naam van: DE CEUSTER N.V.
2. Samenstelling en vorm
2.1. Werkzame stof en gewaarborgd gehalte: CHLOORPICRINE, 1600 g/l
2.2. Formuleringstype: GA
3. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen
3.1. Gevarencategorie: zeer giftig, irriterend en milieugevaarlijk
3.2. Klasse: A
1/4
Onverminderd de bepalingen betreffende de etikettering en verpakking van het K.B. van
28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik moeten de volgende gegevens op het
etiket aangebracht worden:
3.3. De volgende symbolen van Richtlijn 67/548/EEG of van de bijlage XIV van het K.B. van
28/02/1994: T+, N
3.4. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het K.B. van 28/02/1994:
3.4.1. R22-R26-R36/37/38-R48/22-R50
3.4.2. S1/2-S13-S20/21-S24/25/26-S36/37-S42-S45-S61-S63
3.5. Andere vermeldingen:
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in
de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de
gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht. Bij verlaging van de
dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de
wachttermijn voor de oogst te verkorten.
- Dit produkt mag alleen toegepast worden door erkende gebruikers.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik.
- De gebruiker is verplicht zich voorafgaand de toepassing van chloropicrine-houdende
producten te verzekeren, dat de landbouwpercelen niet in drinkwaterwingebieden gelegen
zijn waaruit grondwater wordt onttrokken. In de beschermingszones van het type I tot III, die
in toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 zijn afgebakend,
is het gebruik van de actieve stof chloropicrine niet toegestaan. Voor het geval dat er voor
bepaalde winningen tot op heden geen beschermingszones type III zijn vastgelegd, dient
een minimumafstand van 1 km rond de drinkwaterwinning te worden gerespecteerd tot op
het moment dat er wel een beschermingszone wordt ingesteld. Deze bepaalt dan het nieuwe
gebied waarbinnen het gebruik van chloropicrine verboden is.
4. Algemene bepalingen
Onverminderd de bepalingen voorzien in het K.B. van 28 februari 1994 moeten de
samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de
oorsprong en de zuiverheidsgraad van de werkzame stoffen overeenkomen met de in of bij
de aanvraag verstrekte gegevens.
4.1. Geldigheidsduur van de toelating: vanaf 01 juni 2014 tot en met 29 september 2014
4.2. Toegelaten op de markt te brengen hoeveelheid: /
4.3. Verkoop: /
5. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden:
Te behandelen:
Toepassingsstadium:
Vijand:
Dosis:
slasoorten (onder bescherming)
voor het zaaien of planten
bodemschimmels
3,4 – 4,3 l/are, bij injectie met daarvoor bestemde
apparatuur en met plastiekafdekking op de grond
2/4
Vijand:
Dosis:
Vijand:
Dosis:
Te behandelen:
Toepassingsstadium:
Vijand:
Dosis:
Vijand:
Dosis:
Vijand:
Dosis:
Te behandelen:
Toepassingsstadium:
Vijand:
Dosis:
Vijand:
Dosis:
Vijand:
Dosis:
Te behandelen:
Toepassingsstadium:
Vijand:
Dosis:
Vijand:
Dosis:
Vijand:
Dosis:
bodeminsecten
3,4 – 4,3 l/are, bij injectie met daarvoor bestemde
apparatuur en met plastiekafdekking op de grond
aaltjes (nematoden) (Nematoda)
3,4 – 4,3 l/are, bij injectie met daarvoor bestemde
apparatuur en met plastiekafdekking op de grond
selderij (bleek-, groene en witte (onder bescherming)
voor het zaaien of planten
bodemschimmels
3,4 – 4,3 l/are, bij injectie met daarvoor bestemde
apparatuur en met plastiekafdekking op de grond
bodeminsecten
3,4 – 4,3 l/are, bij injectie met daarvoor bestemde
apparatuur en met plastiekafdekking op de grond
aaltjes (nematoden) (Nematoda)
3,4 – 4,3 l/are, bij injectie met daarvoor bestemde
apparatuur en met plastiekafdekking op de grond
witloof en roodloof (forcerie grondteelt)
voor het zaaien of planten
bodemschimmels
3,4 – 4,3 l/are, bij injectie met daarvoor bestemde
apparatuur en met plastiekafdekking op de grond
bodeminsecten
3,4 – 4,3 l/are, bij injectie met daarvoor bestemde
apparatuur en met plastiekafdekking op de grond
aaltjes (nematoden) (Nematoda)
3,4 – 4,3 l/are, bij injectie met daarvoor bestemde
apparatuur en met plastiekafdekking op de grond
aardbeien (open lucht)
voor het zaaien of planten
bodemschimmels
3,4 – 4,3 l/are, bij injectie met daarvoor bestemde
apparatuur en met plastiekafdekking op de grond
bodeminsecten
3,4 – 4,3 l/are, bij injectie met daarvoor bestemde
apparatuur en met plastiekafdekking op de grond
aaltjes (nematoden) (Nematoda)
3,4 – 4,3 l/are, bij injectie met daarvoor bestemde
apparatuur en met plastiekafdekking op de grond
Algemene opmerking:/
3/4
De Staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen
door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend
onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van
giftige of schadelijke stoffen.
Namens de Minister,
ir Olivier GUELTON
Celhoofd Erkenningen
4/4