VOORBEELDSCHOLEN - Diephuis van Kasteren

HITECTUUR
RC
fac-ark.be
INTERIEURA
O
CHEL RPRO
A
B
4•
TEN • EXIT
C
1
JE
UHASSELT
FACULTEIT ARCHITECTUUR EN KUNST
_
Universitaire Campus, Gebouw E
3590 Diepenbeek, Belgium
T 011 29 21 01
EXIT 14
Interieurarchitectuur
VOORWOORD - DESIGN FOR LIFE
Rob Cuyvers - Kris Pint
2
25
VOORWOORD
DESIGN FOR LIFE - Ir. ROB CUYVERS
Decaan Faculteit Architectuur en kunst UHasselt
De faculteit Architectuur en kunst heeft dit
jaar haar intrede in de Universiteit Hasselt niet gemist. Als kersverse faculteit kaapten we de Euregionale
prijs voor masterprojecten weg met een project van
architect Franky Larousselle, én leverden we de winnaar van de Vlaamse scriptieprijs: interieurarchitecte
Paulien Smets.
De faculteit wordt steeds internationaler in
onderwijs en onderzoek. Masterstudenten deden mee
aan een workshop op de Business of Design Week in
Hongkong. In Venetië ontwierpen onze studenten samen met studenten uit Milaan en Londen het masterplan voor een industriële site. Bachelorstudenten
waren actief in Luik. Steeds meer studenten trekken
naar het buitenland voor een studieverblijf of voor internationale stages. En we trekken ook internationale
studenten aan.
De faculteit slaagde er tevens in om een
VLIR-UOS beurs te verwerven om samen met de
universiteit in Dar es Salaam in Tanzania een project
rond duurzame ontwikkeling van de kust op te zetten.
En er werd een beurs toegekend voor een gezamenlijk
doctoraatsproject met de universiteit van Kaapstad,
CPUT, in Zuid-Afrika. Vanaf dit jaar bevindt de
zetel van de EAAE (European Association for Architectural Education) zich in onze faculteit. Kortom, de
faculteit gaat resoluut internationaal.
vaak ook op internationaal) niveau. In dit studiowerk
ligt de basis en de kracht van de opleidingen. Het studiowerk is echter niet langer een eiland maar wordt
een centrum waar theorie, onderzoek en praktijk
elkaar ontmoeten en versterken.
In deze academische opleidingen wint het
ontwerpend onderzoek en het onderzoekend denken
en werken meer en meer aan belang. Dit ontwerpend
onderzoek krijgt vorm vanuit een Vlaams en internationaal discours. Verscheidene (co)promotoren zijn dan
ook buitenlandse hoogleraars. Samenwerkingsverbanden met gerenommeerde universiteiten zorgen voor
een inbedding in het architecturaal onderzoekslandschap. Vanuit het onderzoeksinstituut ARCK wordt
het onderzoek voor de opleidingen architectuur en
interieurarchitectuur gecoördineerd en gestuurd. Het
speerpunt van het onderzoek is ‘adaptive re-use’. Hierbij wordt zowel gefocust op ruimtelijk als op sociaalcultureel architectuuronderzoek rond maatschappelijk
relevante thema’s. Een 40-tal onderzoekers, 13 doctoraatsprojecten en een aantal welomschreven onderzoeks- en dienstverleningsprojecten geven het onderzoek betekenis. In samenwerking met externe partners
zoals onder andere de Vlaamse Bouwmeester, het VAI,
het Nederlands Architectuurinstituut en verscheidene
steden zoals Hasselt en Genk en het Provinciebestuur,
worden onderzoeksprojecten ontwikkeld.
“Design for life” is ons motto. De mens staat
centraal in de faculteit. Bouwen en ontwerpen doen
we voor en met mensen. Interdisciplinair werken is
zonder meer noodzakelijk. Toch krijgt elke student
de kans om te focussen. In de opleiding architectuur
kan de student kiezen tussen trajecten in beelding,
bouwkunde, stedenbouw of cultuur. In de opleiding
interieurarchitectuur vormen retail, herbestemming,
scenografie en wonen/meubel de keuzetrajecten.
De ontwerpstudio is de centrale plek in elke opleiding.
Daar werkt de student met een gezonde onderzoeksattitude onder intensieve begeleiding. De begeleidende
docenten hebben een sterke expertise op Vlaams (en
De Faculteit heeft duidelijk gekozen voor
een degelijk academiseringsproces waarin onderzoek
rond selectief gekozen speerpunten het fundament is.
De kracht van het korps, zowel academici als actieve
ontwerpers, architecten en interieurarchitecten, maakt
het ons mogelijk om samen met onze studenten een
sterke ambitie te koesteren en waar te maken.
Overgoten met een sterke saus onderzoek
en een directe input van het werkveld is de faculteit
uitgegroeid tot een sterke speler in Vlaanderen. De
vruchten tonen zich in het prachtige werk van onze
3
4
25
PREFACE
DESIGN FOR LIFE - Eng. ROB CUYVERS
Dean, faculty of Architecture and Arts, Hasselt University
The faculty of Architecture and Arts has successfully merged into Hasselt University. As a brand
new faculty, we won the Euregional prize for master
projects with a project of architect Franky Larouselle.
In addition, we delivered the winner of the Flemish
Dissertation Award: interior architect Paulien Smets.
trained. The instructors have an extensive expertise
at the Flemish (and often also at the international)
level. This studio work forms the foundation and the
strength of our educational programme. However, studio work is no longer an island to itself; it is a centre
where theory, research, and practice meet and reinforce
each other.
The faculty has become increasingly international in terms of its education and research. Master
students participated in a workshop during the Business of Design Week in Hong Kong. In Venice, our
students designed the master plan for an industrial
site together with students from Milano and London.
Bachelor students were active in Liège. An increasing
number of students go abroad in the context of a short
study period or an international internship. In turn,
we have attracted several international students.
In addition, the faculty acquired a VLIR-UOS grant
to start a project to promote sustainable waterfront
development together with the university in Dar es
Salaam in Tanzania. A grant for a joint doctoral dissertation project with the university of Cape Town,
CPUT, in South-Africa was obtained. Since this year,
our faculty hosts the secretariat of the EAAE (European Association for Architectural Education). In sum,
the faculty clearly goes international.
In these academic programmes, designing
research and investigative thinking and working are
increasingly important. This artistic research is based
on a Flemish and international discourse. After all,
several (co-)promoters are foreign professors. Joint
ventures with renowned universities anchor us in the
architectural research landscape.
Research for the architecture and interior design programmes is coordinated and guided by the ArcK research institute. A central theme in this research is
“redesign/reconversion”. The focus within this theme is
socio-cultural as well as spatial.
Our research entails about 40 researchers, 13 doctoral
projects, and several well-defined research projects. Research projects are developed in cooperation with external partners, such as the Flemish Government Architect’s Team, various cities (e.g., Hasselt and Genk), the
Limburg province, etc.
“Design for life” is our motto. Humans are
the focal point in our faculty. We build and design for
and with people. Interdisciplinary work is necessary to
achieve this. Nevertheless, each student gets the chance
to focus. Students in architecture can choose between
different trajectories focusing on envisioning architecture, building construction concept, culture, and urban
design. Students in the interior design programme
choose between retail, reuse of buildings, scenography,
and furniture design.
The design studio is central to each programme. In the
design studio, research-minded students are intensely
The faculty has clearly decided on a sound
process of academification based on selectively chosen
cornerstones. The strength of the staff, which includes
academics and active designers, architects and interior
designers, makes it possible for us, together with our students, to have an ambitious goal and to accomplish it.
Due to our efforts in research and a direct
input from the active profession, the faculty has developed into a strong player in Flanders. The result of
this is witnessed in the excellent work of our last-year
students.
5
6
28
AANPAK
INTERIEURARCHITECTUUR
De essentie van het huis ....
KRIS PINT
‘De essentie van het huis als architectuur
is de binnenruimte’. Deze uitspraak van de Noorse
architectuurtheoreticus Christian Norberg-Schulz
heeft nog steeds niet aan belang ingeboet. Het is de
taak van de interieurarchitect het verblijf in deze
interieurs, van intieme woonruimtes tot publieke
plekken, zo aangenaam en waardevol mogelijk te
maken. Dat is een uitdagende en complexe taak. In de
opleiding Interieurarchitectuur aan de Universiteit
Hasselt willen we studenten dan ook in een creatieve,
studentgerichte en genereuze omgeving opleiden tot
breed inzetbare interieurarchitecten.
mogelijkheden van materialen worden belicht.
In de studio Mens en cultuur krijgt de student via
psychologie, filosofie, sociologie, maar ook via de geschiedenis van architectuur en kunst, een beter inzicht
in wat ons als mens kenmerkt.
In de studio Ontwerpen komen al deze
aspecten samen in concrete, steeds complexer wordende
ontwerpopdrachten, waarbij het mooie verzoend
wordt met het functionele, en waarbij de gebruiker
steeds centraal staat.
De opleiding profileert zich rond vier
domeinen: Herbestemming, Retail design, Scenografie
en Wonen/meubel. In de master kunnen studenten
voor één van deze domeinen kiezen om zich als ontwerper te profileren vanuit hun eigen interesse. Centraal staat de masterproef, die bestaat uit een project
waarbij de ontwerpkeuzes via onderzoek worden
onderbouwd. Het specifieke van een academische
ontwerpopleiding is dat je hierbij zowel voor klassieke
als voor meer artistiek-ontwerpmatige vormen van
onderzoek kan kiezen.
Ons onderwijsprogramma biedt een
brede waaier aan kennis en vaardigheden waarover
een interieurarchitect moet beschikken. Een goede
interieurarchitect moet niet alleen goed kunnen ontwerpen, maar ook kunnen onderzoeken, ondernemen
en communiceren. Al deze aspecten komen aan bod in
de vier studio’s waaruit ons onderwijsprogramma is
opgebouwd.
In de studio Beelding leert de student ruimtes visueel
voor te stellen, zowel 2D als 3D, zowel via de computer als met de hand. Ook de verbeeldingskracht en
de experimentele attitude die nodig is om de interieurs
van de toekomst nu al vorm te geven, worden in deze
studio gestimuleerd.
In de vakken van de studio Bouwkunde komen naast
constructie en techniek ook comfort en duurzaamheid
aan bod. De interieurarchitect moet meester zijn van
het detail. Vandaar dat ook de fysische en esthetische
Dit alles maakt de opleiding interieurarchitectuur tot een bijzonder divers en rijk studiedomein. De resultaten van onze studenten tijdens dit
academiejaar kan u in deze EXIT-brochure bewonderen.
7
Kris Pint
namens het team van Interieurarchitectuur
8
29
INTERIOR ARCHITECTURE
INTERIEURDESIGN
The essence of the house...
KRIS PINT
‘The essence of the house as architecture is
the interior space’. This remark by the Norwegian
architectural theorist Christian Norberg-Schulz is
still relevant today. It is the task of an interior architect to make it as pleasant and valuable as possible
to dwell in these interiors, whether they are intimate
living spaces or public spaces. This is a challenging
and complex task. In the Interior Design programme
at Hasselt University we aim to educate students in a
creative, student-oriented, and generous environment
and turn them into widely employable interior architects.
materials are studied.
In studio Humanities the student develops
a better insight in us, humans, through lectures on
psychology, philosophy, sociology, and the history of
architecture and arts.
In the Design studio all these aspects are brought
together in concrete and increasingly complex design
projects in which beauty and functionality are balanced, always in function of the end user.
Our educational programme is structured
around four key domains: reuse of buildings, retail
design, scenography, and furniture design/dwelling.
In the Master, students choose, in function of their
own interests, for one of these domains in which they
can profile themselves as designers. A central element
in the Master programme is the Master’s test, which
consists of a project in which design choices are underpinned by research. Specific to an academic design
education is the choice option between classic and more
artistic forms of research.
Our educational programme offers all
knowledge and skills an interior designer needs to
possess. After all, a good interior architect is not only
a good designer, he/she is also an able researcher,
manager, and communicator. All of these aspects are
integrated in the four studios which are central to our
programme.
In the Envisioning Architecture studio,
students learn to visualize spaces, both 2D and 3D,
by computer and by hand. Imagination and an experimental attitude, necessary to design the interiors
of the future, are stimulated in this studio.
The courses of studio Building Construction focus
on construction and technique, as well as on comfort
and sustainability. An interior designer is a master of
detail. Hence, all physical and aesthetic possibilities of
All of this renders the Interior Design
programme a very diverse and rich study domain.
The results of the work of our students during this
academic year can be admired in this EXIT-brochure.
9
Kris Pint
On behalf of the Interior Design team
10
EXIT 14
Interieurarchitectuur
BACHELORPROJECTEN
1,2 en 3 BAIAR
11
BEGELEIDERS — PETER FIRMAN, GITTE HARZÉ, KATRIEN RAEDTS, STIJN SCHAUWERS, LIEVE WERCKX
FOTO’S — ????
1BAIAR
1. & 5. Ondergrondse tentoonstellingsruimte, Caro Heuts en Karlijn van der Werf
2. Rustplek voor wandelaars in de bergen, Kobe Garmyn
3. Drijvend badpaviljoen
2
1
5
3
4
5
12
BEGELEIDERS — PETER FIRMAN, GITTE HARZÉ, KATRIEN RAEDTS, STIJN SCHAUWERS, LIEVE WERCKX
FOTO’S — ????
1BAIAR
Drijvend badpaviljoen: Frederic Massa (4), Nick Lammens (6) Lisse Loos (7)
Buitenkeuken in de Provence: Ornella Elsen (8) Thaens Marie (9)
-
6
8
7
9
In de 1ste bachelor wordt de nadruk gelegd op ‘mens en maat’. De student
wordt geleerd zelf te bepalen hoeveel ruimte 5hij nodig heeft ifv het opgegeven
programma van eisen. Alle aspecten van het wonen komen aan bod, echter niet
op de conventionele en vertrouwde manier. Op die manier wordt de student
verplicht het programma grondig te analyseren en vervolgens de ontwerpoplossingen op een kritische manier steeds in vraag te stellen. Het resultaat is
een rationeel opgebouwd, vernieuwend ontwerp. Aan het einde van het academiejaar wordt er een volledig woonprogramma geanalyseerd en vormgegeven.
13
BEGELEIDERS —WERNER ALBERT , BART APPELTANS, PETER FIRMAN, LIEVE WERCKX
BEELDING: WARD BERGEN, STIJN SCHAUWERS, LIEVE WERCKX / CONSTRUCTIE: ROGER VERVOORT
FOTO’S —ELENA VERNIJNS, WERNER ALBERT EN LIEVE WERCKX
2BAIAR
1. Verbouwen van een interbellum woning voor een jong gezin, Lize Vanhoof 2. & 4. Oef. Verbeelden werkwoorden:
(2) ‘Denken’ door Jonah Veestraeten en Nicky Van Dyck (4) ‘Innerlijke pijn’ door Eliana Vanheel en Elene Vernijns
3. Beelding: bouwstenen in keramiek
-
2
1
3
4
14
BEGELEIDERS —WERNER ALBERT , BART APPELTANS, PETER FIRMAN, LIEVE WERCKX
BEELDING: WARD BERGEN, STIJN SCHAUWERS, LIEVE WERCKX / CONSTRUCTIE: ROGER VERVOORT
FOTO’S —ELENA VERNIJNS, WERNER ALBERT EN LIEVE WERCKX
2BAIAR
5,6,7 & 8 ‘Ikea disobedients’
(5) (7) (8) Annelien Swennen (6) Linde Van Den Bosch
-
6
5
8
In de 2de bachelor werken we rond Wonen+. De studenten
onderzoeken verschillende complexere woonprogramma’s in
combinatie met andere functies. De oefeningen situeren zich
meestal in bestaande panden, we kiezen de typologieën zo
divers mogelijk. De student leert zo omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van bestaande constructies en
het inpassen van een opgelegd programma in een bestaande
context.
We zetten vooral in op innovatief ontwerpen zowel op
het vlak van het ruimtelijk concept als materiaalgebruik en
detaillering.
7
15
BEGELEIDERS — JO KLAPS, REMCO ROES & ROGER VERVOORT
FOTO’S — JO KLAPS & ROGER VERVOORT
3BAIAR MODULE SCENOGRAFIE
1. Valerie Aegten 2. Zoë Cuyvers
3. Constructie Scenografie 4. Joyce Corvers
-
2. Het Verdronken Land van Saeftinghe
1. Sou Fujimoto
6
5
3. Teatime
4. The Founding Fathers
16
BEGELEIDERS — JO KLAPS, REMCO ROES & ROGER VERVOORT
FOTO’S — JO KLAPS & ROGER VERVOORT
3BAIAR MODULE SCENOGRAFIE
5. Constructie Scenografie
6. Juline hagelsteens 7. Annelies De Winter
-
5. Time to Remember
7. Marco Polo
In de module Scenografie krijgen de studenten een onderwerp
toegewezen. Liefst een waar ze nog niets over weten. Dit
scherpt niet alleen hun onderzoekszin maar brengt hun ook op
plaatsen waar ze nooit eerder kwamen. Alle middelen zijn toegelaten om het onderwerp te vertalen in een boeiende scenografie. Als locatie kozen we dit jaar voor een ruimte ge gebouwne
van de voormalieg Koloniale Waren, een onderdeel van zaal
België.
6. Lawrence of Arabia
Omdat op papier alles mogelijk is vragen we om in de deelopdracht constructie scenografie een collectie op ware grootte te
tonen en te belichten in een zelfgekozen setting. Dit kan gaan
van een boomhut of een oude mergelgrot tot een binnenschip.
17
BEGELEIDERS — GILBERTE CLAES, RONALD JANSSENS & JOHAN LANGENDRIES
FOTO’S — JO KLAPS & RONALD JANSSENS
3BAIAR MODULE WONEN & OBJECT
1. & 2. Toon Martens 3. Carolien Potter
4. Stany Siongers
2
1
3
4
18
BEGELEIDERS — GILBERTE CLAES, RONALD JANSSENS & JOHAN LANGENDRIES
FOTO’S — JO KLAPS & RONALD JANSSENS
3BAIAR MODULE WONEN & OBJECT
5. Sharon Wouters 6. Dennis Steeno 7. Froyen Aurélie
-
5
In de module Wonen en Object ontwerpt de student een werkplek
met eigen identiteit binnen de woning.
Deze werkplek moet een meubel zijn dat een plaats opeist in deze
woonomgeving en toelaat om de nodige handelingen uit te oefenen
en de gebruikelijke tools en gereedschappen op te bergen, en dit
als een geheel dat constructief stabiel, functioneel en esthetisch
verantwoord is.
Wat de uitvoering van het ontwerp betreft, worden de materialen
beperkt tot hout en/of metaal, en afgeleide van deze materialen.
Beperkte toepassingen van andere verbindingsmaterialen zijn
toegelaten, maar vormen niet de dragende structuur. Verlichting
van de werkplek, direct of indirect, functioneel of als accentuering,
dient eveneens te worden voorzien.
6
7
19
BEGELEIDERS — PETER FIRMAN, KAREN LENS & PHILIPPE SWARTENBROUX
FOTO’S — PHILIPPE SWARTENBROUX
3BAIAR MODULE HERBESTEMMING
1. Zoë Cuyvers 2. Toon Martens 3. Sven Stas 4. Sharon Wouters
-
1
2
3
4
20
BEGELEIDERS — PETER FIRMAN, KAREN LENS & PHILIPPE SWARTENBROUX
FOTO’S — PHILIPPE SWARTENBROUX
3BAIAR MODULE HERBESTEMMING
5. Lobke Meyckens 6. Shannen Smets
-
In de studio Herbestemming werden in samenwerking met Stebo drie Haspengouwse kerken geselecteerd, waarvoor men op zoek is naar nieuwe
(neven-)programma’s, complementair aan de misviering. De studenten analyseerden in groep zowel
erfgoed als context. Na een uitgebreide briefing door
experten, uit diverse disciplines, zochten ze individueel naar een gepast antwoord op de herbestemmingsvraag voor religieus erfgoed. Dit resulteerde in
gelaagde ontwerpen rond sociale, culturele, toeristische en spirituele functies die door hun sterke band
met de omgeving een reële kans op slagen hebben.
5
6
21
BEGELEIDERS — BART APPELTANS, KATELIJN QUARTIER & PHILIPPE SWARTENBROUX
FOTO’S — PHILIPPE SWARTENBROUX
3BAIAR MODULE RETAIL DESIGN
1. Caro Weyens Dennis Steeno
-
1.
In de module Retail design kregen de studenten een concreet uitgangspunt voorgeschoteld: transforming brands: differentiatie door
lokalisatie. De studenten mochten een gekende (internationale) retailer kiezen die zich in Hasselt zou kunnen vestigen. Zo krijgen de
studenten een houvast, een merk dat ze kennen, om te vertalen naar
een winkel op maat van Hasselt en voor zijn bezoekers. Het was
hierbij belangrijk dat de retailer/merk zijn eigenheid zou bewaren,
maar met een compleet nieuwe vertaling naar het winkel interieur.
De studenten hadden de keuze uit twee panden. Het ene lag in de
hoofd-winkelwandelstraat van Hasselt (Demerstraat) en de andere op de Havermarkt.
3.
Bij deze opdracht ging specifieke aandacht naar het scheppen van
sfeer in de winkel. Deze sfeer moest zich ook vertalen in plannen
en maquette.
2.
22
BEGELEIDERS — BART APPELTANS, KATELIJN QUARTIER & PHILIPPE SWARTENBROUX
FOTO’S — PHILIPPE SWARTENBROUX
3BAIAR MODULE RETAIL DESIGN
3. Dennis Steeno 4. Eline Jannis
5. Shannen Smets 6. Lorenz Nickmans
-
3.
5.
4.
6.
23
24
EXIT 14
Interieurarchitectuur
VARIA & STUDIEREIZEN
25
BEGELEIDERS — STIJN SCHAUWERS EN GITTE HARZÉ
FOTO’S — GITTE HARZÉ en STUDENTEN
STUDIEREIS 1BAIAR: KEULEN - ESSEN
1. & 2. Model golfclub, Mies van der Rohe, Krefeld
3. Richard Meier, Arp Museum, Remagen
1
2
3
26
BEGELEIDERS — STIJN SCHAUWERS EN GITTE HARZÉ
FOTO’S — GITTE HARZÉ en STUDENTEN
STUDIEREIS 1BAIAR: KEULEN - ESSEN
4. Zollverein, Essen 5. Kolumba museum, Peter Zumthor, Keulen
6. & 7. Bruder Klaus Kapelle, Peter Zumthor, Wachendorf
-
6
4
7
5
27
BEGELEIDERS — WERNER ALBERT, BART APPELTANS, PETER FIRMAN EN LIEVE WERCKX
FOTO’S — WERNER ALBERT EN LIEVE WERCKX
STUDIEREIS 2BAIAR: VORARLBERG
1. Islamitische begraafplaats Altach 2. Office Baumschlager Eberle, Lustenau
3. Werkraum, Peter Zumtor, Andelsbuch
1
3
7
2
28
BEGELEIDERS — WERNER ALBERT, BART APPELTANS, PETER FIRMAN EN LIEVE WERCKX
FOTO’S — WERNER ALBERT EN LIEVE WERCKX
STUDIEREIS 2BAIAR: VORARLBERG
4. Museum Liner, Appenzell 5. & 6. Vorarlberg Museum, Bregenz
7. Islamitische begraafplaats Altach
6
4
7
5
29
BEGELEIDERS — JO KLAPS & ROGER VERVOORT
FOTO’S — JO KLAPS & ROGER VERVOORT
STUDIEREIS 3BAIAR: WEIMAR - BERLIJN - JENA
1. Kunstgewerbeschule, Henry van de Velde, Weimar 2. Bauhaus-Universität, Henry van de Velde, Weimar
3. Hansa Viertel, Oscar Niemeyer, Berlin 4. Diaspora Garden, Atelier Le Balto, Berlin
-
1
2
3
4
30
BEGELEIDERS — JO KLAPS & ROGER VERVOORT
FOTO’S — JO KLAPS & ROGER VERVOORT
STUDIEREIS 3BAIAR: WEIMAR - BERLIJN - JENA
5. Städtische Museen Jena 6. Café Moskau, Berlin 7. Toegangspoort Buchenwald Memorial
-
5
6
31
7
BEGELEIDERS — ALLE BEGELEIDERS O.L.V. REMCO ROES
FOTO’S — JO KLAPS
EXPERIMENTELE WEEK
32
BEGELEIDERS — ALLE BEGELEIDERS O.L.V. REMCO ROES
FOTO’S — JO KLAPS
EXPERIMENTELE WEEK
-
De experimentele week was een intense
oefening met alle studenten van de opleiding
interieurarchitectuur. In groepen werd
gewerkt richting een poëtische, beeldende en
associatieve ruimtelijkheid, buiten de klassieke
grenzen van wat men onder een interieur
verstaat.
33
VARIA
Blids on Tour, Ontwerp van een kruk door Stephanie Kempeneers (1), Roger Vervoort (2)
Jo Klaps (4), Liese Mertens (5) en Stefan Vanstraelen (6)
3. The Rojo’s on stage
-
1
2
3
4
5
6
34
VARIA
4. & 6. One Day Expo met ontwerpen van de module scenografie
5. Ontwerpen van een kruk voor Blids on Tour
-
4
5
35
VARIA
1. Bezoek aan de afdeling scenografie Bühnenbild van de Technischen Universität, Berlijn
2. Symposium n.a.v. de inauguratie van de faculteit Architectuur en kunst (ARK) van de Universiteit Hasselt
3. Paulien Smets wint de Vlaamse Scriptie Prijs met “De schoonheid van verval. De scenografische mogelijkheden van de ruïne.”
4. Doctoraatsverdediging Marijn van de Weijer
1
2
3
4
36
VARIA
4. Publicatie met een overzicht van lopend onderzoek
5. & 6. Expo Een Nieuwe Kaart van Limburg in C-Mine, Genk
-
4
5
6
37
38
UHASSELT
FACULTEIT ARCHITECTUUR EN KUNST
_
TEAM
THEORETISCHE EN
PRAKTISCHE
ONDERSTEUNING
_
Universitaire Campus, Gebouw E
3590 Diepenbeek, Belgium
T 011 24 92 00
F 011 24 92 01
Menswetenschappen
Alida Van Wijck
Jan Vanrie
Grafisch ontwerp:
Jo Klaps,brusselslof.be
Cultuurwetenschappen
Saïdja Heynickx
Bie Plevoets
Katelijn Quartier
Kris Pint
Koen Van Cleempoel
Redactie:
Kris Pint & Jo Klaps
Fullpage fotografie
Roger Vervoort & Jo Klaps
Druk:
Drukkerij Paesen
Exacte en Toegepaste Wetenschappen
Jan Bastiaens
Elke Knapen
Peter Firman
Roger Vervoort
Jo Langendries
Dimitri Minten
Griet Verbeeck
Papier:
150 gr Multidesign White Smooth
Lettertypes:
Adobe Cansion, Trade Gothic
© 2014
Projectmanangement
Walter Niewold
Jo Langendries
_
Schetsen & CAAD
Jan Bastiaens
Gitte Harzé
Werner Albert
Katrien Raedts
Studiebegeleiding en Ombuds:
Jan Posen
Studieloopbaanbegleider
Alida Van Wijck
Bibliotheek
Philip Speelmans
Uitvoeringsatelier
Stefan Vanstraelen
39
_
40
41