F.P.C.

S.V.B.C. F.P.C
TIME
From 02/02/2015 to 08/02/2015
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
2/2/2015
3/2/2015
4/2/2015
5/2/2015
6/2/2015
7/2/2015
8/2/2015
2.30-3.00AM
Mangaladhwani +
Nityapujalivigo
Mangaladhwani +
Nityapujalivigo
Mangaladhwani + Nityapujalivigo Mangaladhwani + Nityapujalivigo
Mangaladhwani + Nityapujalivigo
Mangaladhwani + Nityapujalivigo
Mangaladhwani + Nityapujalivigo
3.00-3.30AM
Live Suprabhatam+Setsevas
Live Suprabhatam+Setsevas
Live Suprabhatam+Setsevas
Live Suprabhatam + Set sevas
Live Suprabhatam + Set sevas
Live Suprabhatam + Set sevas
Live Suprabhatam + Set sevas
3.30-4.00AM
Live Thomala+Set sevas
Live Thomala+Set sevas
Live Thomala+Set sevas
Live Thomala +Set sevas
Live Thomala+ Koluvu set sevas
Live Thomala +Set sevas
Live Thomala +Set sevas
4.00-5.00AM
Live Koluvu+ Archana
Live Koluvu+ Archana
Live Koluvu+ Archana
Live Koluvu+ Archana
Live Archana+ Abhisekam set sevas
Live Koluvu+ Archana
Live Koluvu+ Archana
5.00-5.30 AM
Nadamrutham-41
Nadamrutham-42
Nadamrutham-43
Nadamrutham-44
Live Abhishekam + Set seva
Nadamrutham-45
Nadamrutham-46
5.30-6.00AM
Vishnusahasranamastotram
Vishnusahasranamastotram
Vishnusahasranamastotram
Vishnusahasranamastotram
Vishusahasranamastotram
Vishusahasranamastotram
Vishusahasranamastotram
6.00-6.30AM
Vishnusahasranamamrutam
Astadalapadapamaradhana
Sahasrakalasabhisekam
Vishnusahasranamamrutam
Vishnusahasranamamrutam
Vishnusahasranamamrutam
Vishnusahasranamamrutam
6.30-7.00AM
Alayam+Nityapujalivigo
Alayam+Nityapujalivigo
Sahasrakalasabhisekam
Tiruppavadaseva+Nityapujalivigo
Manapandugalu(Bheeshma Ekadasi) +
Alayam+Nityapujalivigo
Nityapujalivigo
Adithyahrudayam+ Nityapujalivigo
Bhagavadgeeta(Paripoorna)214
Sathkatha-Sri Myalavarapu
Srinivasarao-1
Bhagavadgeeta(Paripoorna)215
Sathkatha-Sri Myalavarapu
Srinivasarao-2
Sahasrakalasabhisekam
Bhagavadgeeta(Paripoorna)-216
Bhagavadgeeta(Paripoorna)-217
Dharmasukshmalu-286
Sathkatha-Sri Myalavarapu
Srinivasarao-3
Sathkatha-Sri Myalavarapu
Srinivasarao-4
Sathkatha-Sri Myalavarapu Srinivasarao- Sathkatha-Sri Myalavarapu Srinivasarao- Sathkatha-Sri Myalavarapu
5
6
Srinivasarao-7
8.00-8.30 AM
Adhyatmika Viseshalu
Adhyatmika Viseshalu
Adhyatmika Viseshalu
Adhyatmika Viseshalu
Adhyatmika Viseshalu
Adhyatmika Viseshalu(Kannada)
8.30-9.00AM
SrimadramayanamSamavedam--46/46
NrusimhaVaibhavam-1-Suneel
babu Producer
NrusimhaVaibhavam-2
NrusimhaVaibhavam-3
NrusimhaVaibhavam-4
NrusimhaVaibhavam-5
Saptavadyatarangini(rep) -19
7.00-7.30AM
7.30-8.00AM
Bhagavadgeeta(Paripoorna)-218
Adhyatmika Viseshalu(Sanskrit)
9.00-9.30AM
Bhaktiganasudha-45
Bhaktiganasudha-46
Bhaktiganasudha-47
Bhaktiganasudha-48
Bhaktiganasudha-49
Mayabazar-rep-13
Nadaneerajanam-Aruna SairamSpecial-2
9.30-10.00AM
Srimadbhagavatam-Tamil-11
Srimadbhagavatam-Tamil-12
Srimadbhagavatam-Tamil-13
Srimadbhagavatam-Tamil-14
Srimadbhagavatam-Tamil-15
Mayabazar-rep-13
Sri Sivanarayanateerthulu-6
10.00-10.30AM
Satamanambhavati
Satamanambhavati
Satamanambhavati
Satamanambhavati
Satamanambhavati
Satamanambhavati
Satamanambhavati
Live Padamavati ammavari
kalyanam
Live Padamavati ammavari
kalyanam
Live Padamavati ammavari
kalyanam
Live Padamavati ammavari
kalyanam
Live Padamavati ammavari
kalyanam
Live Padamavati ammavari
kalyanam
Live Padamavati ammavari kalyanam Live Padamavati ammavari kalyanam
Balanandam -rep-7
Samajavaragamana-13
Live Padamavati ammavari kalyanam Live Padamavati ammavari kalyanam
Naimisharanyadarshanam-rep-17
Pallegovindam-II- ep-3
11.30-12.00AM
Spl.News +Kalaneerajanam-8
Spl.News +Kalaneerajanam-9
Spl.News +Kalaneerajanam-10
Spl.News +Kalaneerajanam-11
Spl.News +Kalaneerajanam-12
Spl.News +Sashtipoorti-159
12.00-1.00PM
Srivari Kalyanotsavam Live
Srivari Kalyanotsavam Live
Srivari Kalyanotsavam Live
Srivari Kalyanotsavam Live
Srivari Kalyanotsavam Live
Srivari Kalyanotsavam Live
Srivari Kalyanotsavam Live
1.00-1.30PM
Adhyatmika Viseshalu
Adhyatmika Viseshalu
Adhyatmika Viseshalu
Adhyatmika Viseshalu
Adhyatmika Viseshalu
Adhyatmika Viseshalu
Adhyatmika Viseshalu
1.30-2.00PM
Srikrishna devaraya saranagati- Srikrishna devaraya saranagatiSrikrishna devaraya saranagati-5 Srikrishna devaraya saranagati-6
3
4
Srikrishna devaraya saranagati-7
Srikrishna devaraya saranagati-8
"" "" ""
Live Dolotsavam
Live Dolotsavam
Live Dolotsavam
Live Dolotsavam
Live Dolotsavam
Live Dolotsavam
Patasala-95.
2.00-2.30PM
Live Arjita bramhotsavam
Live Arjita bramhotsavam
Live Arjita bramhotsavam
Live Arjita bramhotsavam
Live Arjita bramhotsavam
Live Arjita bramhotsavam
Dakshayagnam-Cinema
2.30-3.00PM
Live Vasantotsavam
Live Vasantotsavam
Live Vasantotsavam
Live Vasantotsavam
Live Vasantotsavam
Live Vasantotsavam
Dakshayagnam-Cinema
3.00-3.30PM
Veda agamasadassu-5
Veda agamasadassu-6
Veda agamasadassu-7
Veda agamasadassu-8
Live Padmavati ammavari abhisekamTiruchanuru
Veda agamasadassu-9
Dakshayagnam-Cinema
Srinivasakalyanam-Piduguralla
Dakshayagnam-Cinema
Srinivasakalyanam-Piduguralla
Dakshayagnam-Cinema
10.30-11.00AM
11.00-11.30AM
3.30-4.00PM
Vagbhushanam-139
Vagbhushanam-140
Srushti-8rep
Praneetam-Rep-1
Live Padmavati ammavari abhisekamTiruchanuru
4.00-4.30PM
Jendapai Kapiraju-Rep-7
Adhyatmikavaibhavam-rep-36
Samajavaragamana(rep)-12
Sadhana dance-78
Mahimanvitudu-13 /20 rep
Page 1 of 2
Patasala-95.
TIME
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
2/2/2015
3/2/2015
4/2/2015
5/2/2015
6/2/2015
7/2/2015
8/2/2015
4.30-5.00 PM
Jendapai Kapiraju-Rep-7
5-00-6.00PM
Adhyatmikavaibhavam-rep-36
Bhaktapotana(rep)-6
Sanjeevini-137/140
Lalithasahasranama parayanam
Gruhalakshmi(rep)-51
Yuvatha-96
Live S.D.Seva+Spl News+Alwar Live S.D.Seva+Spl News+Alwar Live S.D.Seva+Spl News+Alwar
srisukti
srisukti
srisukti
Live S.D.Seva+Spl News+Alwar
srisukti
Live S.D.Seva+Spl News +S.DsevaTiruchanoor
Live S.D.Seva+Spl News+Alwar srisukti
Live S.D.Seva+ Spl
News+Lakshmigadyam
6.00-6.30 PM
Live Govindarajaswami
Teppotsavalu-Tirupati
Live Govindarajaswami
Teppotsavalu-Tirupati
Live Nadaneerajanam-Tirumala
Live Nadaneerajanam-Tirumala
Live S.D.Seva-Tiruchanoor
Live Nadaneerajanam-Tirumala
Live Nadaneerajanam-Tirumala
6-30-7.00 PM
Live Govindarajaswami
Teppotsavalu-Tirupati
Live Govindarajaswami
Teppotsavalu-Tirupati
Live Nadaneerajanam-Tirumala
Live Nadaneerajanam-Tirumala
Live Nadaneerajanam-Tirumala
Live Nadaneerajanam-Tirumala
Live Nadaneerajanam-Tirumala
7-00-7-30 PM
Live Govindarajaswami
Teppotsavalu-Tirupati
LivePunnami Garuda SevaTirumala
Live Nadaneerajanam-Tirumala
Live Nadaneerajanam-Tirumala
Live Nadaneerajanam-Tirumala
Live Nadaneerajanam-Tirumala
Live Nadaneerajanam-Tirumala
7.30-8.00 PM
Live Ghantanadam
LivePunnami Garuda SevaTirumala
Live Ghantanadam
Live Ghantanadam
Live Ghantanadam
Live Ghantanadam
Live Ghantanadam
" "
Srinivasagadyam
Srinivasagadyam
Srinivasagadyam
Srinivasagadyam
Srinivasagadyam
Srinivasagadyam
Srinivasagadyam
' ''
Sivapanchakshari
Hanumanchalisa
Narayanastotram
Madhurashtakam
Ammavari Namavali
Govindanamalu
Bhavayamiraghuramam
8-00-8.30 PM
Naimisharanya Darshanam-17
Guruvaibhavam-Changanti-9
Guruvaibhavam-Changanti-10
Bhagavata Sudhalahari-1
Bhagavata Sudhalahari-2
Bhagavata Sudhalahari-3
Adhyatmikavaibhavam-37
8.30-9.00 PM
Pallegovindam-rep-2
Saptavadyatarangini-19
Gruhalakshmi-51
Bhaktapothana-6/26
Adhyatmikavaibhavam-37
9:00-9:30 PM
Srushti-8
Mayabazar-13
Geetanjali-43
Jendapai kapiraju-8/12
Praneetam -2
9:30-10 PM
Agnatavaggeyakarulu-91
Mahimanvitudu-13/20
Vasishta viswamitra-25/41
Mayabazar-13
Geetanjali-43
Jendapai kapiraju-8/12
Bhaktachitra Mandaralu-8/10
10-10:30 PM
Adhyathmika Viseshalu
Adhyathmika Viseshalu
Adhyathmika Viseshalu
Adhyathmika Viseshalu
Adhyathmika Viseshalu
Adhyathmika Viseshalu
Adhyathmika Viseshalu
10.30-11.00PM
Nadaneerajanam-Dt: 2-2-15
Nadaneerajanam-Dt: 3-2-15
Mahabharatam-Malladivari
pravachanam-45
Mahabharatam-Malladivari
pravachanam-46
Mahabharatam-Malladivari pravachanam- Mahabharatam-Malladivari
47
pravachanam-48
11.00-11.30PM
Nadaneerajanam-Dt: 2-2-15
Nadaneerajanam-Dt: 3-2-15
Bhagavadgeeta(Paripoorna)216(rep
Bhagavadgeeta(Paripoorna)-217(rep Bhagavadgeeta(Paripoorna)-218(rep
Bhagavadgeeta(Paripoorna)-219(rep)
Geetanjali-44 rep
11.30-12.00PM
Nadaneerajanam-Dt: 2-2-15
Nadaneerajanam-Dt: 3-2-15
Bhaktiganasudha-47rep
Dharmasukshmalu-rep-285
Sanjeevini-rep-137
Sri Lakshmi Tirupatamma Katha
Geetanjali-44rep
12.00-12.30AM
Sashtipoorti-rep-158
Patasala-(Part-II)-94
Ajnatavaggeyakarulu-91(rep)-
Vagbhushanam(rep)-139
Vagbhushanam(rep)-141
Yamuna srikrishna priyavahini-rep-22
Pouranikapadyanatakalu-72
12.30-1.00 AM
Srimadbhagavatam-Tamil
Srimadbhagavatam-Tamil-rep
Srimadbhagavatam-Tamil-rep
Srimadbhagavatam-Tamil-rep
Srimadbhagavatam-Tamil-rep
Bhaktiganasudha-49-rep
Pouranikapadyanatakalu-72
1.00-2.30 AM
Best of Nadaneerajanam
Best of Nadaneerajanam
Best of Nadaneerajanam
Best of Nadaneerajanam
Best of Nadaneerajanam
Best of Nadaneerajanam
Best of Nadaneerajanam
2.30 AM
Namasankeertana-31/54
Namasankeertana-32/54
Namasankeertana-33/54
Namasankeertana-34/54
Namasankeertana-35/54
Namasankeertana-36/54
Namasankeertana-37/54
Sri Lakshmi Tirupatamma kathaBalanandam-8
7/24
Yamuna-Srikrishna priyvavahini- Kaviratnalu-9/10
22
Page 2 of 2
The Glory of Hanuman-2