Kerkblad Hervormde gemeente te Hien en Dodewaard

Kerkblad
Nr.
Hervormde gemeente te
Hien en Dodewaard
5
Jaargang 65 | 10 maart 2015
Kruis dragen en volgen
“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil
komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij
volgen.” Mattheüs 16: 24
Op zondag 15 februari jl. is de zogenaamde lijdenstijd weer begonnen
en beleven wij in onze kerk en in onze gemeente zeven lijdenszondagen, voorafgaande aan de Goede Vrijdag. In die periode gedenken
wij de gang van onze Heere Jezus naar Jeruzalem en Golgotha. In
Mattheüs 16: 21-28 is sprake van de eerste aankondiging van het
lijden. In het gedeelte daarvoor heeft Petrus de belijdenis uitgesproken: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” Maar Jezus
verbood Zijn discipelen hierover te spreken. Pas na Pasen, de opstanding, en Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, mogen
zij voluit spreken over wat zij weten. Tot die tijd wijdt Jezus hen in, in
wat Hem te wachten staat, lijden, dood, maar ook opstanding.
Als zij goed luisteren, horen zij in Zijn woorden dat het geen glorieuze, koninklijke gang gaat worden. Er wachten Hem geen troon en
kroon, maar geweld en de dood. Wat Jezus dan verder nog zegt over
Zijn opstanding is voor hen helemaal een raadsel. Petrus - natuurlijk
hij als eerste - gaat daar dan ook lijnrecht tegen in: “God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!” En hij bedoelt dan
ook wellicht: Als het nodig is, helpen wij een handje om dit alles te
voorkomen.
Maar Jezus wil daar niets van weten en bestraft Petrus. Nota bene
pal na zijn belijdenis noemt Jezus hem een satan en wil Hij hem niet
eens meer aankijken, maar keert hem de rug toe. Petrus heeft de
beste bedoelingen en wil Zijn Heere en Meester bewaren voor de
weg die in het verschiet ligt.
Maar Petrus, en ook de andere discipelen, hebben het nog steeds
niet begrepen. Namelijk dat Jezus die weg gaan móét, voor hun
behoud en voor allen die in Hem geloven. Daarom moeten wij Jezus
niets in de weg leggen, voor onze eigen bestwil. Wij moeten niet vóór
Hem gaan staan, maar achter Hem aan gaan. Dat betekent dat wij
ons zelf en wat wij bezitten, moeten verloochenen, moeten wegcijferen, onbelangrijk moeten vinden. Wie zijn leven loslaat omwille van
Jezus zal het echte Leven vinden. Achter Hem aan je kruis dragen.
Dat is meer dan het verdragen van ziekte en zorgen die je kunnen
overkomen. Dat is je eigen willen en streven opzij zetten om Hem
Heere en Meester te laten zijn over je leven.
Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar woudt lijden!
Zou ik mijn kruis in kommervolle tijden,
de zwaarste smart dan niet geduldig lijden,
daar Gij uit liefde zo veel zware plagen
voor ons woudt dragen!
Gezang 34: 1 en 7
Kerkdiensten
Alle diensten vinden plaats in de kerk van
Dodewaard
Woensdag 11 maart 2015
(Biddag voor gewas en arbeid)
10.00: Ds. G.D. Hoff (Kinderdienst)
19.30: Ds. G.D. Hoff
Uitgangscollecte: Biddagcollecte
Zondag 15 maart 2015
10.00: Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen.
Oppas in “De Hoeksteen”: Corina
den Ambtman, Elize Poppe en Claudia
Huibers
Koffiedrinken in “De Hoeksteen”.
18.30: Ds. K.F.W. Borsje, Katwijk aan Zee
Diaconiecollecte: Missionair Werk IZB
Zondag 22 maart 2015
10.00: Ds. G.D. Hoff – Bed. H. Doop?
Oppas in “De Hoeksteen”: Mariëlle
van Eck en Joanne Buijs
18.30: Ds. U.W. van Slooten, Ermelo
Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in “De Hoeksteen”,
tenzij anders vermeld.
10
11
14
16
17
18
19
23
Ouderenkring - 14.30u.
Aannemingsavond Belijdeniscatechisanten - 20.00u.
Kinderclub - 13.45u.
Kompas, ‘Het Baken’ Ochten - 20.00u.
Meisjesclub - 18.30u.
Catechisatie
Catechisatie
Kris kras klub - 19.00u.
Bijbelstudiegroep “Shaloom” – Notarisappel 6 - 20.00u.
Kinderclub - 13.45u
Jongensclub - 18.30u.
Alpha-cursus - 19.00u.
Bijbelkring - 19.30u.
Vr. Ver. “Bidt en Werkt” - 19.30u.
Meisjesclub - 18.30u.
Catechisatie
Bij de diensten
Biddagcollecte: Zaaizaad en samen sterk voor
meer oogst in Sierra Leone.
Net als in veel andere Afrikaanse landen hebben veel mensen in Bonthe weinig te eten. De meesten in deze regio zijn
afhankelijk van import van voedsel en juist nu de economie wereldwijd in een crisis verkeert, merkt de bevolking
in Bonthe daar de gevolgen van. Het is niet ongebruikelijk
dat mensen maar één keer per dag eten. Meer eten is er
gewoonweg niet. Ook het Bonthe-district is geraakt door de
uitbraak van het ebolavirus. Mensen leven in voortdurende
angst om besmet te worden. In deze omstandigheden
werkt partnerorganisatie EFSL (Evangelical Fellowship of
Sierra Leone) aan een project om de voedselsituatie te
verbeteren. Door zaaizaad te verstrekken en boeren te
organiseren in samenwerkingsverbanden, neemt de oogst
zienderogen toe en staan boeren sterker richting handelaren. En ze beheren beter hun eigen voorraad, zodat ze ook
in slechte tijden meer te eten hebben. Uw gift is van harte
welkom om dit project te realiseren!
Collecte zondag 15 maart – Missionair werk IZB
Op zondag 15 maart a.s. is de diaconiecollecte bestemd
voor het missionair werk van de IZB; de vereniging voor
zending in Nederland. Miljoenen Nederlanders kennen
Christus niet. De IZB ontwikkelt daarom evangelisatiematerialen en zet evangelisten in om het Evangelie in ons eigen
land bekend te maken. Graag bevelen we dit zendingswerk
niet alleen in uw voorbede, maar ook in uw gaven, hartelijk
aan
Pastoraat
Onze zieken
In het CWZ in Nijmegen troffen wij
Westerengstraat 15, 6669 BE te Dodewaard nog aan. Hij
was inmiddels begonnen met een reeks kuren ter behandeling van een zeer ernstig longprobleem. Dit is allemaal best
pittig. Wij hopen en bidden dat hij ook in deze omstandigheden de kracht van Boven zal mogen blijven ontvangen.
Vanaf di. 3/2 is mevr.
Steegakker 43, 6669 CZ te Dodewaard, nu alweer opgenomen in het CWZ in Nijmegen. Zij heeft op vr. 13/2 een
darmoperatie ondergaan. Dat alles is goed verlopen, maar
herstel is wellicht een moeilijker weg. Moge het goed gaan
met haar en wij hopen en bidden dat de Heere haar in alles
een God van nabij zal zijn. ‘Sla mij maar een keer over’ zei
Mevr.
, Wilhelminalaan 54,
6669 AC te Dodewaard’, schreef ik de vorige keer, want
ik weet nog niets. Welnu …, dat is veranderd. Zij mocht
ons een (voorlopig) positief bericht laten horen. Dankbaarheid! Met spanning wordt uitgezien naar de resultaten van
wat allemaal verder nog moet worden onderzocht, maar
hier was zij in ieder geval al heel blij mee. Wij leven mee
met de fam. Verbeek. Van andere gemeenteleden – in het
ziekenhuis of thuis, want niet iedereen wil in het Kerkblad
worden genoemd - mag ik gelukkig goede berichten horen
en wij zijn daar met hen de Heere bijzonder dankbaar voor,
en bij anderen blijft de situatie toch nog steeds zorgelijk.
Wij denken ook nu weer aan onze zieken thuis en aan hen
die thuis, soms al lagere tijd worden behandeld. Daarbij
mogen wij ook wel eens denken aan degenen die het
verlies van een dierbare hebben te verwerken, en aan hen
die psychisch/geestelijk tegen grenzen aanlopen die een
mens eigenlijk maar nauwelijks kan verdragen. Hoezeer
echter ook ons hart vervuld kan zijn met verdriet, eenzaamheid, vrees, of mogelijk ook hoop, laat ons allen mogen
leven uit de kracht van Gods Woord. “Maar die den HEERE
verwachten, zullen de kracht vernieuwen!” Dat is nu wat
rust geeft, te midden van al onze onrust, als wij ons leren
verlaten op de beloften van God. Dat Hij Zich wil ontfermen
over verloren zondaren is daarom vast en zeker. Laten wij
al onze zieken, maar ook hen die elders verblijven, gedenken in onze gebeden.
Overlijden
Op zondag 15 februari 2015 is in het Zorgc. Vrijthof in Tiel,
waar zij de laatste periode van haar leven verbleef, overleden mevr. Geertruida van Luunen-Hendriksen, voorheen
gewoond hebbend aan de Waalbandijk 27a in Dodewaard.
Mevr. Van Luunen is 80 jaar oud geworden en zij was
sinds 5 november 2003 weduwe van Willem van Luunen.
Hoewel haar gezondheid al gedurende de laatste jaren te
wensen overliet i.v.m. toenemende klachten die mede ook
samenhingen met een opkomende ziekte van Parkinson,
kwam haar overlijden toch nog wel behoorlijk plotseling.
Een hardnekkige longontsteking werd haar uiteindelijk toch
fataal. Vanaf april 2014 verbleef mevr. Van Luunen, eerst
in het ziekenhuis van Tiel en daarna op de Schakelafd. van
het Vrijthof, om daarna definitief te worden overgeplaatst
naar het Zorgc. Vrijthof. Zij was heel dankbaar dat zij daar
in oktober vorig jaar nog haar 80ste verjaardag mocht vieren. Gemakkelijk is haar leven altijd niet geweest, maar wij
mochten haar toch ook dikwijls wijzen op de Heere Jezus
Christus, Die ook voor haar de weg naar Golgotha heeft
willen gaan. Zij wordt gemist door de gezinnen van haar
kinderen en kleinkinderen. Wij bidden hen, en allen die
dicht om de familie Van Luunen heen stonden de kracht toe
om dit verlies te dragen en te verwerken. Van harte condoleren wij ook vanuit onze gemeente alle nabestaande betrekkingen met dit gevoelige verlies. Op vrijdag 20 februari
hebben wij haar lichaam ter aarde besteld op de Gemeentelijke Begraafplaats van Dodewaard na een rouwdienst in
de aula “De Westerhof” te Dodewaard.
Overlijden
16 februari 2015 kwam toch nog vrij spoedig
het levenseinde van mevr. Jacoba Peters van Ton-Huibers,
het laatst gewoond hebbend in het Zorgcentrum “’t Anker”
te Kesteren, en daarvoor jaren aan de Clematisstraat 17 in
Opheusden. Mevr. Peters van Ton mocht de leeftijd bereiken van 85 jaar, en zij was sinds 13 april 1998 weduwe
van Dirk Peters van Ton. Een relatief korte tijd daarvoor
werd het duidelijk dat de gezondheidstoestand van mevr.
Peters van Ton nu toch echt wel achteruit ging. Wij wisten
van haar gezondheidsproblematiek af, maar nog een hele
tijd ging het allemaal toch nog wel betrekkelijk aardig met
haar. Toch was haar situatie ernstiger dan wij aanvankelijk
inzagen. Zij kon niet langer aan de Clematisstraat blijven
wonen en vanuit het ziekenhuis in Tiel ging zij naar de
Schakelafd. van het Zorgc. Vrijthof in Tiel, en vandaaruit
kreeg zij een kamer toegewezen in het Chr. Zorgc. ’t Anker
in Kesteren. De laatste tijd hebben wij haar regelmatig mogen opzoeken. In de morgenuren van maandag 16 februari
nam de Heere haar weg van de zijde van haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen. Wat een groot verdriet kwam
er zo toch opdagen. Maar wat een bijzondere genade dan
toch ook, wanneer de Heere Zich in ons leven nog aan ons
heeft willen openbaren in Zijn Woord en Geest, als die God
Die Heere is en levend maakt. Wij condoleren van harte
ook vanaf deze plaats de rouwdragende families, met dit
gevoelige verlies van een geliefde moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder. De Heere schenke u allen Zijn
onmisbare troost in deze verdrietige omstandigheden. Op
zaterdag 21 februari namen wij afscheid van Co Peters van
Ton in een rouwdienst in ‘De Westerhof’, waar wij Gods
Woord mochten overdenken. Daarna hebben wij mevr.
Peters van Ton begraven op de begraafplaats aldaar.
Huwelijksjubileum
Op zondag 22 februari jl. mocht het echtpaar
, Vinkenpark 2, 6669 EC, gedenken dat zij samen 25 jaar waren
getrouwd. Vanaf deze plaats willen wij jullie vanuit het
midden van onze gemeente van harte feliciteren met deze
bijzondere gedenkdag. Dagen van vreugde en dank, maar
ook van drukte en zorgen mochten (moesten) samen worden beleefd. Zo mocht deze dag met jullie beide, gelukkig
gezonde kinderen, in dankend opzien tot de Heere worden
ontvangen. Dan zien wij alles in het juiste licht, namelijk dat
heel ons (huwelijks)leven door de hand van de Heere is
geleid. Dan is het al een groot voorrecht dat Zijn hand ons
in het leven spaarde en bewaarde. Als een oefenschool
om ons nader aan elkaar te verbinden, en samen nader
aan Zichzelf. Dan gaat het woord van Psalm 25: 12 steeds
meer in vervulling: ‘Wie is de man (vrouw) die de HEERE
vreest? Hij onderwijst hem/haar in de weg die hij/zij moet
kiezen.’ Dat is de beste garantie voor de toekomst. Samen
met allen die u lief zijn, bidden wij jullie dat van harte toe.
Huwelijksjubileum
Op donderdag 5 maart is het een bijzondere dag voor
6669 BK te Dodewaard. Zij hopen dan namelijk te gedenken dat zij op die dag, 50 jaar geleden, in het huwelijk traden. Een 50-jarig huwelijk wordt wel een gouden huwelijk
genoemd. Onze hartelijke felicitaties bij dit ‘goud’ voor het
bruidspaar en hun kinderen. Dankbaarheid en verwondering is er voor Gods bewarende zorg voor hen. Al verschillende jaren is er de zorg, met name vanwege de gezondheid van Lein, maar tot hier toe heeft de Heere gespaard
en bewaard. In vertrouwen op Hem zijn zij samen hun weg
gegaan en met hetzelfde vertrouwen mogen zij ook nu nog
leven, want de Heere is genadig en barmhartig. Dankbaarheid mag er ook zijn van de kant van onze gemeente, wanneer wij denken aan het vele werk dat zij samen hebben
gedaan en nog – zij het dat de mogelijkheden zijn afgenomen - mogen doen voor onze gemeente. Wij bidden hen
samen nog goede jaren toe onder Gods zegen. Moge de
Heere hen bewaren in Zijn liefde, zoals Hij hen tot hiertoe
in Zijn sparende liefde nabij is geweest. De familie Verhage
hoopt in kleine familiekring aandacht te geven aan dit jubileum. Een fijne dag toegewenst met allen die u lief zijn.
Kerkenraad
Biddag voor gewas en arbeid
Op D.V. woensdag 11 maart a.s. mogen wij weer de Biddag voor gewas en arbeid houden. “Zonder Mij kunt gij
niets doen”, zei de Heere Jezus. (Joh. 15: 5). Wij belijden
daarmee telkens weer onze afhankelijkheid van de Heere
in alle dingen, of het nu het examen is op school, de arbeid
op het land, of ons werk op kantoor of in de kerk. Daarom
worden wij geroepen om ook op deze dag naar de kerk
te komen. Dat is onder het beloftewoord van onze Heere
Jezus Christus: “En wat u ook zult vragen in Mijn Naam,
dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal
worden.” (Joh. 14: 13).
Zo wil Hij voor ons allemaal zorgen naar lichaam en ziel
beide. Wij mogen daar best tijd voor nemen om in dit alles
de Heere te bidden. Het thema van deze Biddag is: “Altijd
dichtbij”, n.a.v. Handelingen 16: 22-34. ‘s Morgens hopen
wij dat er heel veel kinderen in de kerk zullen komen en
daar zal de dienst ook in het bijzonder op zijn gericht, en ‘s
avonds richt de dienst zich wat meer op de grote mensen.
Wees ook trouw, gemeente, in deze dingen zodat er een
goede opkomst mag zijn.
Gemeenteavond
Wij mochten – dacht ik – een hele leerzame en inspirerende gemeenteavond meemaken op de op 25 febr. jl. met
het onderwerp “Relatie, huwelijk en gezin.” De spreker, dhr.
Arie de Rover, sprak op een betrokken wijze over de relatie
die wij het allereerst en het allermeest met onze God dienen te hebben, wil het ook zijn uitwerking hebben in onze
persoonlijke levens, in onze relaties, in ons huwelijk en in
onze gezinnen. Wie zijn betoog nog een keer wil naluisteren kan terecht op: www.hervormddodewaard.nl of
www.kerkomroep.nl
Bezoekbroeder / bezoekzuster
De kerkenraad vindt het wenselijk dat er meer bezoekwerk
wordt gedaan in onze gemeente. We merken echter dat
het de ouderlingen niet lukt om naast hun werk en andere
taken hier nog meer tijd voor vrij te maken. Hierom hebben
we besloten dat we bezoekbroeders en/of zusters zouden
willen benoemen. Deze bezoekbroeder/zuster zal bezoekwerk in de gemeente gaan doen. Dit onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en in overleg met de wijkouderling. Bij de benoeming willen we graag zorgvuldig zijn. We
vragen eenieder in onze gemeente of u mensen kent die
u geschikt acht voor deze taak. Als dit zo is vragen we u
deze personen voor te dragen bij de scriba van de kerkenraad, J. Vroegindeweij, Kerkstraat 18. Vervolgens zal de
kerkenraad zich over de voordrachten buigen.
Ten slotte
Een hartelijke groet van huis tot huis en van deur tot deur
aan u allen. De Heere zie in gunst op ons van boven. In
het bijzonder gaan onze gedachten uit naar degenen die
het moeilijk hebben, die verdriet hebben en eenzaam
zijn. Weet dat Christus de grote Hogepriester is, Die Zich
ontfermt over allen die tot Hem de toevlucht nemen. Hem
is gegeven alle macht in hemel en op aarde en Zijn belofte
mag ons tot troost zijn in alle zorgen die er zijn in onze gemeente en in onze kerk: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld.’ (Matth. 28: 20). Hij zij met
ons allen en geve dat wij ons in Hem verblijden.
Ds. G.D. Hoff
College van Kerkrentmeesters
Ontvangen Giften en Collecteopbrengsten:
In de afgelopen periode zijn de volgende giften ontvangen:
Via Ds. G.D. Hoff: 6 x € 10,00; 1 x € 50,00 en 1 x € 100,00.
Via ouderling J.H. de Vree: 8 x € 10,00; 3 x € 20,00 1 x €
50,00. Via ouderling Drost: 1 x € 10,00 en via ouderling H.
de Haan: 1 x € 10,00.
Daarnaast mochten we nog een gift van € 285,00 ontvangen t.b.v. het onderhoud van de orgels en een schenking
van € 500,00.
De collecteopbrengsten van de
maand januari 2015 zijn als volgt:
• Onderhoudsfonds: € 718,78
• Collecte t.b.v. het werk van College van Kerkrentmeesters:
€ 599,22
Hartelijk dank aan alle gevers!
Toezeggingen Kerkbalans 2015
In de periode van 18 t/m 31 januari
2015 werd onder het thema “Mijn kerk
in balans”, de actie Kerkbalans 2015
gehouden. Evenals voorgaande jaren
werden door een groot aantal vrijwilligers de enveloppen weer bezorgd en
opgehaald. Zonder medewerking van
hen zou de actie op deze manier niet
kunnen worden gehouden. Nogmaals
hartelijk dank hiervoor!
Met dankbaarheid mochten we constateren dat dit jaar een bedrag van
€ 67.101,-- werd toegezegd en dat
betekent tevens een lichte stijging ten
opzichte van de actie van vorig jaar.
Hoewel we merken dat het aantal
toezeggingen daalt, zijn wij erg blij
en onze Hemelse Vader dankbaar
dat veel gemeenteleden door hun
toezegging kenbaar hebben gemaakt
wat de kerk hen in financieel opzicht
waard is. De toezeggingen maken het
mogelijk dat ook in 2015 het Woord
kan blijven worden verkondigd in onze
gemeente.
Verjaardagsfonds
De verjaardagszakjes van januari
hebben € 406,48 opgebracht. Onze
hartelijke dank hiervoor
Overig
Van het Kerkkoor
Het is al even geleden, maar op 12
januari was mevr. Alie Bijl-Bulte 45
jaar lid van het Hervormd Kerkkoor
Hien - Dodewaard. Een geweldige
prestatie die werd beloond met een
mooi boeket. Het koor is momenteel
aan het repeteren voor 2e Paasdag ‘s
morgens en hoopt op zondag 19 april
a.s. weer te gaan zingen in het Vrijthof
in Tiel.
Zendingsreis
Geachte gemeente,
Van 9 t/m 26 maart hopen wij, Dick
van Suilichem en Arianne Willemsen,
samen met een groep van 12 mensen
weer naar de Filippijnen te gaan voor
een wederopbouwreis met de organisatie GAiN. Net als vorig jaar zullen
we daar in de regio Tacloban een
lagere school gaan herstellen voor
gebruik. Verder gaan we ons bezig
houden met kinderwerk, traumaver-
Prikbord
.
Rouwen is..
idden?!
B
r jonWerken en
enkomst voo
Passie- en Paasco
ncert door
Con Amore uit Op
heusden
Zaterdag 21 maart
in de Grote of
St. Maartenskerk in
Tiel
Het concert begint
om 19:30 uur.
De toegang is gratis.
Allen van
harte welkom!
bije
Bezinnende
een ouder
-30 jaar die
5
1
n
va
n
re
ge
aart in Paben op 21 m
b
e
h
n
re
o
rl
ve
. van Houdt
reekster is A
p
S
t.
SIRIZ/VBOK kledingbeurzen
ch
re
d
n
pe
ik.nl Op 24 maart is de verkoop van kin(Eleos)
delen.webkl
n
e
m
a
-s
p
e
derkleding van 13.30 tot 15.30u. en
Rommelmarktnieuws
jongerengro
op 26 maart volwassenkleding van
Dr. J.A. (Sjaak) van den Berg,
Baken’,
in ‘Het
tot 15.00u.
13.3
Op zaterdag
en0zaterdag
2 mei
a.s. kunwerkzaam in de Protestantse
wijk- 4 april
en.
Ocht
in
1
t
Kerk
nen er gen),
spullen voor
destraa
rommelmarkt ingeleverd
gemeente Martinikerk (Gronin
illigers!
vrijw
en de
zoek
Wij
in
de
Hoeksteen
aan
Margrietlaan.
is met ingang van 1 juniworden
benoemd
of mail:
636
-643 iemand
0344
Beluur
Van de
10.00
is daar
aanwezig
tot algemeen directeur van
IZB.tot 12.00
ail.com
@gm
en61
adriekeuk
van
de
rommelmarktcommissie
om
het
in
ontHij volgt ds. Louis Wüllsc
hleger op,
vangst
te
nemen.
DEN
die begin dit jaar op eigen
K
MEE
OVE
R DE TOEKOMST
verzoek
terugtrad. Van den BergGraag
vormt tot ziens !VAN DE KERK
samen met operationeel directeur
Meedenken over de toekomst
Jurjen de Groot de dagelijkse
van de Protestantse Kerk?
leiding van de missionaire organiDat kan! Vul de vragenlijst in
satie. www.izb.nl
op: www.protestantsekerk.nl/
Werk maken van uw
kerk2025. Hoe ziet de kerk er in
inspiratie?
Bachelor- en maste
2025 uit? Welke uitdagingen koropleidingen
Theologie en Leve
men er op de Protestantse Kerk
nsbeschouwing
van de Christelijke
hogeschool
af? Een vragenlijst voor iedereen.
Windesheim. Zie ww
w.windesDe vragenlijst is in te vullen tot en
heim.nl/theologie
met 31
NPV thema-avond: Zorg voor
het leven – nog zinvol in onze
maatschappij?
NPV-directeur Esmé Wiegman
hoopt met ons te spreken over dit
thema op DV 30 maart 2015 in het
Van Lodenstein College, Kasteelstraat 2 te Kesteren. Aanvang:
19.45 uur.
Bijbelleesrooster
di. 10 wo. 11 do. 12 vr. 13 za. 14 zo. 15 ma. 16 di. 17 wo. 18 do. 19 vr. 20 za. 21 zo. 22 ma. 23 Jozua 2:15-24
Jozua 3:1-17
Jozua 4:1-14
Jozua 4:15–5:1
Jozua 5:2-12
Jozua 5:13–6:14
Jozua 6:15-27
Jozua 7:1-15
Jozua 7:16-26
Jozua 8:1-13a
Jozua 8:13b-29
Jozua 8:30-35
Jozua 9:1-15
Jozua 9:16-27
werking met kinderen, huisbezoeken
in de getroffen gebieden en medische
hulp verlenen.
Wij vragen uw voorbede voor deze
reis naar dit verre land. Wij zijn te volgen via de reisblog op www.gainhelpt.
nu
maart 2015.
Colofon
Predikant: Ds. G.D. Hoff, Waalbandijk 59,
6669 MC Dodewaard, tel.: 0488 - 411210.
E-mail: [email protected]
Scriba: Oud. J. Vroegindeweij,
Kerkstraat 18, 6669 DD Dodewaard,
tel.: 0488 - 412603.
E-mail: [email protected]
Bijstand pastoraat: Prop. J.H. de Vree,
Welysestraat 27, 6669 DJ Dodewaard,
tel.: 0488 - 413146.
E-mail: [email protected]
Website: www.hervormddodewaard.nl
Verenigingsgebouw “De Hoeksteen”,
Margrietlaan 13. Telefoon: 411406.
Beheerder: Dhr. J.H. Breunisse: 412447
Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314.206.175.
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente
te Hien en Dodewaard,
p/a Gandhistraat 55, Zetten
College van Kerkrentmeesters
Banknummer : NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer : NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente te Hien en
Dodewaard, p/a Bellefleur 62 te Zetten
Zendingscommissie
Bankrekeningnummer:
NL69 RABO 0314.2081.00
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Nr.6 verschijnt op dinsdag 24 maart.
Inleveren kopij: uiterlijk vrijdag 13
maart. Nr. 7 komt uit op 7 april