23 oktober 2014

 Meditatie
Komt, ziet een Mens.
Johannes 4 : 29
In de rij van de scheppingsdagen heeft de Heere de mens geschapen. Hij was
als het ware het sluitstuk. De aarde was klaar gemaakt. Een paradijs, dat is een
lusthof. Gans de schepping ademde de lof des Heeren. De onbezielde natuur
juichte ter ere Gods. De bergen en dalen, de zee en het land. De aarde en de
hemel. Alles verkondigde de grootheid en glorie van de Schepper. De sterren,
zon en maan. Ook het ganse heelal zingt de grootheid Gods. De sterrenbeelden,
door Job geprezen, staan te schitteren in vaste stand.
Psalm 19 is voor ons allen bekend. Het ruime hemelrond, vertelt met blijde
mond, Gods eer en heerlijkheid.
Maar let op: Des Heeren wet nochtans, Verspreidt volmaakter glans, Dewijl zij 't
hart bekeert.
Zo komen wij weer bij de mens, die tot ere van zijn Schepper op de zesde dag
uit het stof der aarde werd gemaakt. Gen. 2 : 7. En de Heere God had de mens
geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des
levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. Adam was naar het beeld Gods
geschapen, dat wil zeggen dat hij ware kennis, gerechtigheid en heiligheid
bezat. Ook was de wet Gods geschreven op de tafel van zijn hart. Zo hadden
Adam en Eva, de van God geschonken vrouw, maar één doel: alles tot Gods eer
te doen.
De paradijstoestand. Hiertegenover stelt de gevallen mens duizend vragen.
Want onze grootouders Adam en Eva zijn gevallen! Van God af, en stortten
zichzelf in een zee van ellende. Aan de dood onderworpen. Het was moedwillige
ongehoorzaamheid en door het inblazen van de vorst der duisternis, de duivel.
De mens is uit zijn hoge staat gevallen en is een dienstknecht der zonde
geworden. Hoogmoed is één van de hoofdkenmerken van de zondige mens.
Wie dit leert verstaan door het ontdekkende licht van de Geest Gods wordt in de
spiegel van Gods wet geheel zonde. Niets goeds. Alles verkeerd. Nu is van de
gevallen mens zichtbaar, dat hij zich verbeeldt het nog aardig goed te doen. Er
zijn wijsgeren geweest en ze zijn er nog, die het uitbazuinen, dat de mens goed
is. Met zijn kennis denkt hij alles te kunnen. Men spreekt ook over mensen van
goede wille. Ook de onbekeerde godsdienstige mens zingt maar één lied: de
verheerlijking van de mens! Tot in gereformeerde kringen wordt de mens
verheerlijkt. Men vraagt niet: Heeft het Woord door Gods Geest nog tot je
gesproken? Maar: hoe vond je die dominee of prediker? De mens, altijd maar de
mens. En let goed op! Al die mensen met zulk een vleselijke godsdienst kunnen
niet behouden worden. Waarom niet? Zij hebben geen kennis aan de Mens
Jezus Christus!
Nu komen wij tot de tekst. Deze luidt in zijn geheel: "Komt, ziet een Mens, Die
mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb, is Deze niet de Christus?" De
geschiedenis van de Samaritaanse vrouw is onder ons bekend. Maar de
beleving! Eerst zullen we nog even in Romeinen 3 lezen. Vers 10. Gelijk
189
geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die
verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen
zijn zij onnut geworden, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe.
Dat is heel wat anders dan wat de moderne godsdienst leert. Ook heel wat
anders dan wat de godsdienst van het vrome vlees leert. Het kan o zo lief
klinken, maar zonder levendmaking door God de Heilige Geest is al onze
ervaring waardeloos voor de nimmer eindigende eeuwigheid.
De Samaritaanse vrouw ontmoet de Heere Jezus. Eigenlijk moet ik zeggen: De
Heere Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw. In Joh. 4 : 4 staat: En Hij moest
door Samaria gaan. Het is hier een zaak die spruit uit de eeuwige Vrederaad.
Zo'n slechte vrouw. Joh. 4 : 17, 18. De vrouw antwoordde en zeide: "Ik heb geen
man." Jezus zeide tot haar: "Gij hebt wel gezegd: Ik heb geen man. Want gij
hebt vijf mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet, dat hebt gij met
waarheid gezegd." Deze vrouw werd in de schuld gezet. Dat is altijd het ware
begin. Dus geen verstandsgeloof, dat een voet te hoog zit of een gevoelsgeloof,
dat alleen in het gevoel zetelt, maar een zaligmakend, geschonken geloof. De
Samaritaanse vrouw verliet haar watervat. Zij zag zoveel in de Heere Jezus, de
schuldovernemende Borg, dat zij in de stad ging en tegen iedereen vertelde:
Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb, is deze niet
de Christus?
De Heere Jezus wordt door de Heilige Geest aan deze vrouw geopenbaard. Als
een fontein springt het Water des Levens - de Heilige Geest - in deze vrouw
omhoog. Zij kan er niet van zwijgen.
Bent u ook al aan het eind met uzelf lezer? Misschien jarenlang op uzelf of
andere mensen gesteund? Als het uur der geboorte uit God aanbreekt, wordt
alles schuld aan uw kant. Bij de één gaat het vlugger dan bij de ander, doch
allen leren: uit deze boom geen vrucht meer in der eeuwigheid. En dan? Niet
meer uit de mens. Wat dan wel? Uit de Mens, dat is uit de Christus Gods. Het
kenmerkende in deze vrouw is, de liefde. Liefde tot God en liefde tot de
medemens. Waar liefde ontbreekt, is het een dood geloof. Ook is opmerkelijk
haar ijver. Ze is niet te lui om de Samaritanen te gaan roepen. De Mens Jezus,
heeft het voor Zijn Kerk volbracht. Pilatus roept de Joden toe: Ziet de Mens.
Deze stadhouder predikt het evangelie, zonder dat hij de liefelijkheid er van
verstond. Ook Kajafas, de hogepriester had het evangelie verkondigd zonder er
zelf deel aan te hebben. Joh. 18 : 14. Kajafas nu was degene, die de Joden
geraden had, dat het nut was, dat één Mens voor het volk sterve. Men kan dus
prediken zonder er zelf kennis aan te hebben. De Samaritaanse vrouw had haar
schuld leren kennen en de schuldovernemende Borg bevindelijk ontmoet.
Vandaar haar oproep: Komt, ziet een Mens. Het resultaat was niet alleen, dat
deze Samaritaanse zalig is geworden, maar dat velen der Samaritanen uit die
stad geloofden in Hem. Lezer, en u en ik?
Wijlen de eerwaarde heer D.G. van Hoeven uit Andel
190
Kerkdiensten
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.
Zondag 26 oktober
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
18.30 uur:
Ds. D. Zoet, H.C. Zondag 4
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 fonds kerkbouw
Woensdag 29 oktober, Herdenking kerkhervorming
19.00 uur:
Ds. G. Bredeweg, Kruiningen,
gezamenlijke dienst met plaatselijke Ger. Gemeente
Collecten: 1 Spaanse Evangelische Zending
3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 2 november
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
18.30 uur:
Ds. D. Zoet, H.C. Zondag 5
Collecten: 1 zondagsschool, 3 fonds kerkbouw
Woensdag 5 november, Dankdag voor gewas en arbeid
Ds. D. Zoet
9.30 uur:
19.00 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 diaconie, 2 kerkvoogdij
Vrijdag 7 november
Ds. D. Zoet, huwelijksbevestiging bruidspaar Luime-Bouwman
14.30 uur:
Collecte: kerkvoogdij
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht.
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.
Problemen met de kerkradio kunt u op maandagmorgen voor 12.00 uur
doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Koolweg 34, tel. 682904.
Vreugde en verdriet
Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. D. Zoet, telefoon 68 13 55.
Onze zieken
In het ziekenhuis
- De heer J. Tanis (Koolweg 40) is met spoed opgenomen in het ziekenhuis te
Dirksland. Zijn toestand is zorgelijk te noemen. Moge de Heere hem gedenken
naar ziel en lichaam beide en indien het naar het lichaam nog mogelijk is
behandeling en medicatie zegenen. De Heere sterke ook zijn vrouw en kinderen.
191
- Mevrouw E.C. Westhoeve (Bokweg 2) is opgenomen in het ziekenhuis te
Dirksland. Zij is gevallen en heeft haar heup gebroken. De Heere schenke haar
spoedig herstel en Hij schenke haar Zijn onmisbare zegen.
- De heer G. Moerkerk (Dirkdoensweg 29 ) verblijft nog voor longtherapie in
Laurens Antonius IJsselmonde (Groene Tuin 1, 3078 KA te Rotterdam). Dat alle
zorgen en noden, moeiten en verdriet, maar vooral alle zonden zouden worden
neergelegd aan de voeten van Hem bij Wie uitkomsten zijn.
Uit het ziekenhuis
- Mevrouw S. van der Klooster (Molenweg 38) is met longproblemen kort
opgenomen geweest in het ziekenhuis te Dirksland. Ook zij moet ervaren dat bij
het ouder worden de gebreken meer en meer openbaar komen. De Heere
gedenke haar naar ziel en lichaam beide.
- De heer W. Grinwis (Dijkstelweg 51) is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Moge
de Heere hem genadig nabij zijn in het verdere en Hij gedenke nog des
ontfermens voor tijd en eeuwigheid.
- De heer J. Grinwis (Dirkdoensweg 4) is onlangs teruggekeerd uit het
ziekenhuis in Duitsland. Daar heeft hij een ingrijpende operatie ondergaan.
Waarschijnlijk zal er een verder behandeltraject volgen. Tot dusverre wilde de
Heere het wonderlijk wel maken. Hij zij ook voor de toekomst tot hulp en sterkte.
- Na een operatie te hebben ondergaan in Dirksland mocht mevrouw L.J. HoekGrinwis (Oudelandseweg 4) weer thuiskomen. Reden om de Heere te danken
dat Hij tot hiertoe wilde helpen. Dat de verwachting ook in het verdere van Hem
alleen zal zijn.
- Mevrouw P.J. Klink-Bazen (Molentienden 81) heeft vorige week een
knieoperatie in het Dirkslands ziekenhuis ondergaan. Afgelopen zaterdag mocht
ze thuis komen. We bidden haar herstel toe bij God vandaan.
- Mevrouw P.E. Hoek-Tanis (Oudelandseweg 6) is na een voorspoedige operatie
in het ziekenhuis te Dirksland weer thuisgekomen. De Heere wilde haar door de
operatie heen dragen. Hij doe u verder aansterken. Dat in alles wat komt,
geleerd mag worden om alle bekommernis op Hem te werpen.
- De heer L. Pikaart (Westduinweg 5) is thuisgekomen uit het
Maasstadziekenhuis. De wond moet elke dag een aantal keren worden
gespoeld. Dat in deze weg gezien mag worden op Hem, Die met de diepste en
felste wonden is geslagen om Zijn volk van de zond’ en ongeval te ontslaan.
Overig
- Mevrouw M.P. Tanis (Kelderweg 10) is vanuit het ziekenhuis onlangs
teruggekeerd naar haar kamer 120 in het zorghotel van de Vliedberg. We
wensen haar toe dat het licht mag zijn ten tijde van de levensavond vanwege
Hem, Die sprak: Ik ben het Licht der wereld.
- Mevrouw P.M. Breen-van der Bok (Volgerblok 14) verblijft nog in de Vliedberg
in zorghotelkamer 126. Voorlopig mag ze haar voet nog steeds niet belasten.
We wensen haar geduld toe bij God vandaan.
- De heer K.C. Meijer (Vliedberglaan 132) verblijft in Nieuw Rijsenburgh. Zijn
adres is: Nieuw Rijsenburgh, Sperwer B2 H25, 3245 VP Sommelsdijk. Veel
sterkte!
192
- Mevrouw J.K. Grinwis-Tanis (Noordweg 2) is nog altijd opgenomen in
Rotterdam op de Delta zorgboulevard (Afdeling 7, Maasstadweg 96, 3097 DZ
Rotterdam). Toen we haar bezochten, was ze opnieuw een verdieping
verplaatst. Het is wachten op een opname in Ouddorp. Laten we haar als
gemeente niet vergeten.
- De heer T. Akershoek (Hazersweg 47) verblijft in de Bavo Europoort (Franz
Lehárstraat 141, 3069 MN Rotterdam). We willen hem samen met zijn vrouw en
kinderen alles toewensen wat nodig is.
- De heer J.J. Pikaart (Duinkerkerweg 15) verblijft in Nieuw Rijsenburgh (Afd. B1kamer 15, 3245 VP Sommelsdijk). Ook voor hem en zijn vrouw is Gods
ondersteuning zo onmisbaar. Hij wil er om gebeden zijn.
- Jannerieke Roos (Zeebrekersweg 3) verblijft doordeweeks in Amaris te Goes
(Afdeling Groen, Oostmolenweg 101, 4481 PM Kloetinge). Dat alles haar zal
brengen aan de voeten van de Heere om Hem in alles nodig te hebben.
Wat hebben we het nodig om in dit moeitevol leven een geloofsoog op Hem te
mogen slaan, Die het kruis heeft verdragen en de schande veracht, en dat om
de vreugde die Hem was voorgesteld. Dat bidden we in het bijzonder alle
kruisdragers in ons midden, alle zieken en ouderen van harte toe.
Huwelijk
Op Deo Volente vrijdag 7 november as. hopen Teunis Cornelis Luime en
Suzanna Bouwman elkaar het ja-woord te geven in het Raad en Polderhuis te
Ouddorp. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in de Eben-Haëzerkerk,
Diependorst 18a. Deze dienst begint om 14.30 uur en zal worden geleid door ds.
D. Zoet. Hun toekomstig adres is Maerenseweg 59, 3253 XR Ouddorp. Corné en
Susan, van harte onze gelukwensen met dit voornemen om elkaar het ja-woord
te geven en daarmee een verbintenis aan te gaan voor het leven totdat de dood
scheiding maakt. Het zal niet alleen een ja-woord zijn voor de ambtenaar van de
burgerlijke stand maar ook een ja-woord in de kerk waar jullie huwelijk kerkelijk
zal worden bevestigd. Als het goed is zien jullie daar met een hartelijk verlangen
naar uit. En dat is een goed begin voor jullie huwelijk om samen als man en
vrouw allereerst te gang te maken naar Gods huis om een zegen te begeren
over jullie huwelijk. We hopen dat jullie in biddend opzien deze keuze hebben
gemaakt en zonder deze zegen niet te kunnen. Op deze dag zal ook de
trouwbijbel worden overhandigd. Het mooiste cadeau wat jullie op deze dag
kunnen krijgen. Dat Woord heeft jullie behoud op het oog en je kunt er alles in
vinden wat nodig is tot jullie zaligheid. Jullie doen op de huwelijksdag een belofte
van trouw en liefde. Dat jullie elkaar trouw zullen blijven en elkaar hartelijk lief
zullen hebben. Dat de liefde een belangrijke plaats in jullie huwelijk mag hebben
en daarmee ook in jullie woning aan de Maerenseweg. Een liefde die zijn wortel
heeft in het geloof. Want waar die liefde woont, daar gebiedt, de HEER’ den
zegen; Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En ’t leven tot in
eeuwigheid. We wensen jullie een gezegende en vreugdevolle dag met allen die
om jullie heen mogen staan. Maar het zal ook een dag zijn met herinneringen en
gevoelens. Geliefden zijn ons ontvallen en die zullen we op deze dag missen.
De Heere zij jullie een God van nabij en niet van verre en dat het op jullie
193
huwelijksdag mag worden ervaren dat de Heere in jullie midden was. Alleen dan
zal het echt een onvergetelijk dag zijn.
Memento mori I
Vorige week dinsdag 7 oktober nam de Heere uit dit tijdelijke leven weg
mevrouw Jacomijntje de Jong, sinds 14 februari 2008 weduwe van Jacob
Grinwis, in de leeftijd van 90 jaar en laatst gewoond hebbend aan de
Hermansweg 23.
We condoleren de familie met dit aangrijpende verlies. Daarbij denken we in het
bijzonder aan haar twee kinderen, Thijs en Hester. Beiden zijn nu wezen
geworden. De Heere vertrooste echter uit die woorden die klonken op de dag
van de begrafenis: Immers zal een wees bij U ontfermd worden.
Een week voor het sterven moest moeder plotseling met een longontsteking
worden opgenomen in het ziekenhuis. Aanvankelijk mocht de behandeling lijken
aan te slaan. Vorige maandagmorgen kwam er echter plotseling een omslag. De
familie moest worden opgeroepen. De zorgen waren meteen heel groot.
’s Morgens was er nog even sprake van een opleving. Het was juist de tijd dat
we aan haar bed stonden om tot haar nog enkele woorden van de Heere te
spreken en Hem aan te roepen voor haar lichaam en ziel. Daarna was er geen
contact meer mogelijk. In de vroege uren van de dag erop is het eeuwigheid
geworden.
Thijs en Hester, lange tijd mochten jullie moeder in jullie midden hebben. De
lege plaats is groot. Wat was ze op haar kinderen en familie betrokken. Wat
leefde ze ook met haar dochter mee toen begin vorig jaar haar man overleed. In
het bijzonder voor Thijs zal het onwerkelijk zijn dat zijn moeder, met wie hij
samen onder één dak woonde en die ondanks haar hoge leeftijd altijd voor hem
klaar stond, er niet meer is. Maar ook in de gemeente, zal haar plaats leeg
staan. Ondanks haar hoge leeftijd kon ze elke zondag nog opgaan en was ze
een trouw bezoekster van de contactmiddagen. Nu is zij niet meer onder ons. Ze
is in die nimmer eindigende eeuwigheid aangekomen.
Geliefde familie, dit sterven laat ons zo indringend zien dat geliefden ons
ontvallen. Bedenk echter dat de Heere blijft! Hij wil zijn een Toevlucht van
geslacht tot geslacht (Psalm 90:1). Dat de ernst van het leven en de roepstem
van dit sterven u en ons allen mag uitdrijven naar de Heere, om hulp en gunst
van Hem te vragen! En om zo voor leven en sterven beide alles te ontvangen.
De Heere sterke jullie in het dragen van het grote gemis, nu jullie moeder, zus
en schoonzus op zaterdag 11 oktober is begraven op de algemene
begraafplaats van Ouddorp.
Memento mori II
Na een actief leven, vol zorg en aandacht voor allen die haar lief en dierbaar
waren, is in de leeftijd van 80 jaar door de Heere uit ons midden weggenomen
onze innig geliefde moeder en oma mevrouw Martientje Sperling sinds 18 maart
2008 weduwe van Cornelis Mierop.
Het laatste halfjaar werd het steeds minder. Wat de laatste weken verergerde.
Vorige week donderdag was ze nog aanspreekbaar en reageerde ze toen ik
Psalm 23 met haar las. Vrijdagmorgen kwam ik er weer en we schrokken van de
194
verslechtering die in zo’n korte spanne tijds was opgetreden. Sinds ’s morgens
een uur of 6 werd het aanzienlijk minder en vrijdagavond 10 oktober kwam zo
rond 19.30 uur het einde. Het deed weldadig aan om de liefde te merken die er
tot moeder was. Vandaar dat er ook nadrukkelijk op de kaart geschreven stond:
‘Vanuit haar liefdevolle en warme betrokkenheid nam zij bij ons en bij allen die
haar kenden een bijzondere plaats in’. Dat was ook te merken uit hetgeen we
beluisterden bij het sterfhuis aan de Hofdijksweg, toen we een gesprek met de
kinderen hadden. We merkten dat moeder een heel speciale plaats innam bij
allen die haar lief en dierbaar waren. Bij een sterfhuis worden de herinneringen
van vroeger allemaal opgehaald. Het verhaal van de ene roept weer
herinneringen op bij de ander. Zij was nog maar kort in de Vliedberg en nu was
het eind er al. Gods Woord wordt bewaarheid, dat het leven een damp is en de
dood wenkt ieder uur. Sterke de Heere de kinderen en kleinkinderen in dit
smartelijke verlies. De Heere zij hen nabij als de moeilijke en zware gang
gemaakt zal worden en ook daarna, nu het ouderlijk huis er niet meer is. De
rouwdienst werd gehouden op donderdag 16 oktober in Eben-Haëzer, waarna
de begrafenis plaatsvond op de Algemene Begraafplaats te Ouddorp.
ds. H. Juffer Nieuwe Tonge
Memento mori III
Zaterdag 11 oktober ging opnieuw de mare van de dood door ons dorp. Op die
dag werd door de Heere uit het midden van haar familie en uit het midden van
onze gemeente weggenomen mevrouw Dina Cornelia Temmink-Westdijk in de
leeftijd van 92 jaar en laatst gewoond hebbend aan de Oosterweg 8.
In de vroege uren van die zaterdag belde moeder naar haar dochter. Ze had
namelijk bijzonder veel pijn. Daarop volgde diezelfde morgen nog een
ziekenhuisopname. Al snel kwam de ernst van de situatie aan het licht en werd
het duidelijk dat het stervensuur hooguit binnen enkele dagen zou gaan
aanbreken. Niemand had verwacht dat dit al na enkele uren zou zijn. Wat
aangrijpend voor deze bedroefde familie. Enkele dagen daarvoor waren ze
bijeen in verband met moeders 92e verjaardag. Toen was er blijdschap. Nu
waren ze bijeen rondom haar zeer kort ziekbed wat een sterfbed werd en is er
droefheid en verslagenheid. We condoleren hen dan ook met dit grote verlies.
Veel heeft mevrouw Temmink in haar leven moeten meemaken. Drie
gehandicapte kinderen zijn haar en haar man al vroeg ontvallen. En 1996 was
het jaar dat haar man van haar zijde werd weggenomen en dat een dochter
stierf. Daarop lettend zijn de woorden, die Mozes in Psalm 90 aangaande de
dagen van onze jaren geschreven heeft, op haar zeker van toepassing: En het
uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden,
en wij vliegen daarheen.
Nu is ook zij gegaan de weg van alle vlees. De Heere nam haar uit het midden
van de familie weg. Zij moeten nu een betrokken moeder en oma gaan missen.
Maar ook een biddende moeder, die haar nageslacht mocht wijzen op Gods
Woord. Elke zondagavond kwam ze met haar dochter en schoonzoon mee naar
de kerk. Ze heeft daarin haar nageslacht een voorbeeld nagelaten om na te
volgen. De Heere geve jullie een leven bij Gods Woord. Dit Woord wil immers
ook voor jullie als kinderen, aangetrouwde kinderen en kleinkinderen een kracht
195
van God tot zaligheid zijn. Door dit Woord worden zondaren wederom geboren,
zodat er een uitzicht geboren mag worden over dood en graf. De Heere geve dat
door dit verlies van moeder eeuwige winst gewerkt zal worden in vele harten en
Hij zij u nabij in de tijd die voor u ligt. Nadat op vrijdag 17 oktober de begrafenis
plaatsvond op Algemene Begraafplaats zal de werkelijkheid van de grote lege
plaats immers al meer gaan doordringen.
Memento mori IV
Nadat we zondagmorgen 12 oktober drie namen moesten aflezen, werden we ’s
avonds opnieuw geroepen om een overlijden bekend te maken. Die namiddag
nam de Heere van leven en dood namelijk uit dit leven weg de heer Pieter
Anthonie Voogd in de leeftijd van 67 jaar en laatst gewoond hebbend aan de
Geleedststraat 20.
Een lange periode van ziek-zijn ging aan dit sterven vooraf. Bij de heer Voogd
was de gevreesde ziekte vastgesteld waarvoor hij behandelingen had
ondergaan. Steeds gaf de Heere hem als het ware levensverlenging; tijd,
genadetijd, om de Heere te zoeken en om Hem te mogen vinden. Tijdens de
bezoeken die we bij hem hebben gebracht, hebben we hem daarop gewezen.
Dat de Heere zegt in Zijn Woord: Neigt uw oor en komt tot Mij, hoort en uw ziel
zal leven. En nu is het ook aan hem bewaarheid geworden: En hij stierf. Deze
drie woorden zijn in Gods Woord een steeds terugkerend refrein. Maar ook in de
werkelijkheid van elke dag herhaalt het zich telkens opnieuw. Dan betreft het de
een, dan een ander. Totdat het ook van u en mij gezegd zal worden. En hoe zal
het dan met ons zijn?
Bij elk sterven komt de bitterheid van de dood sterk naar voren. Laten we
bedenken, dat de dood in de wereld is gekomen door onze zonden. Dat we allen
goed en naar Gods evenbeeld zijn geschapen. Maar dat we door eigen schuld
God hebben verlaten en daardoor moed- en vrijwillig de drievoudige dood over
ons hebben heen gehaald. Zondagavond hebben we het in de kerk kunnen
horen. Wie dit gaat doorleven, zal ook iets leren kennen van het grote wonder,
dat de Heere nu voor doodschuldigen nog een weg ter zaligheid heeft ontsloten.
Dat Hij geen lust heeft in de dood van ons, maar ons eeuwig behoud zoekt.
We condoleren de weduwe, mevrouw Voogd-Hameeteman, met dit smartelijke
verlies van haar man. Wat zal voor haar het gemis groot zijn. Zij blijft alleen
achter. Dat de Heere Zich over u zal ontfermen in Zijn opzoekende genade en
liefde. Dan kunt u wel eenzaam zijn, maar dan bent u niet alleen. Laten we geen
harde gedachten hebben van de Heere, maar Hem zoeken nu het nog kan. Hij
heeft voor allen die van Hem zijn in Christus de dood verslonden tot
overwinning, zodat de dood het laatste woord niet heeft. Afgelopen zaterdag
vond de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats te Ouddorp. Voor de
komende tijd bidden we heel de bedroefde familie Gods troostrijke nabijheid toe.
Hij heilige de roepstem van dit sterven aan hun en ons aller hart.
Memento mori V
We lezen hetgeen boven de kaart staat: “Zie, Gij hebt mijn dagen een
handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U; (Ps. 39:6a).
196
Na een zorgzaam leven en een periode van afnemende krachten is, na een
liefdevolle verpleging in ‘De Vliedberg’, door de Heere uit ons midden
weggenomen onze lieve, zorgzame moeder, groot-, overgroot- en
betovergrootmoeder Jozijntje Krijntje Santifort sinds 1 december 1985 weduwe
van Job van Koppen in de gezegende leeftijd van 93 jaar.
Ook zij moest 16 oktober jongstleden de weg van alle vlees gaan. Sterven is
God ontmoeten en God ontmoeten wil zeggen, dat we rekenschap moeten
geven van al onze daden die we gedaan hebben, hetzij goed of kwaad. Zowel
van de zonden van nalatigheid, alsook van bedrijf. Het is te wensen, dat we in dit
leven met God van doen krijgen. Dat is levensnoodzakelijk. Op de Bijbelkringen
en de weeksluiting was ze te vinden. Ze luisterde trouw naar de kerktelefoon, en
ze wist wat er gekend moest worden, op weg en reis naar de eeuwigheid. De
Heere is de grote kenner der harten en we mogen haar teruggeven aan de
Heere. Eerst zong ze nog mee, maar dat werd steeds minder. De laatste weken
werd ze minder en de laatste nacht werd het snel minder. Nu geldt ook van haar:
en zij stierf. De gang naar de Vliedberg om moeder en oma even te bezoeken, is
voorbij. Geve de Heere, dat de kinderen, klein- en achterkleinkinderen dat ze
Hem mogen over houden, die het gezegd heeft: Ik ben de Opstanding en het
Leven, die in Mij gelooft zal leven, al ware Hij ook gestorven. Welk een
troostrijke wetenschap is het, wanneer we mogen weten, dat Christus ook voor
ons de Opstanding en het Leven geworden is. De dood is en blijft echter wel de
laatste vijand die tenietgedaan wordt, maar dan is het ook een overwonnen
vijand. De rouwdienst heeft op maandag 20 oktober plaatsgevonden in EbenHaëzer en in aansluiting daarop de begrafenis op de Algemene Begraafplaats
aan de Dorpsweg te Ouddorp. Sterke de Heere de nabestaanden en Hij zij hen
een God van nabij.
Ds. H. Juffer, Nieuwe Tonge
Voor u gelezen….
De zonde is de vesting waarin we opgesloten zitten, de toorn vervult onze
gedachten met schrik en de satan beschuldigt ons en neemt ons gevangen. Het
recht zal nooit, dan door het bloed des verbonds, één gevangene uit de kuil laten
gaan (Zacharia 9:11). God heeft echter verordend en verkondigd en de trompet
van het jubeljaar heeft geklonken. Er is een Borg gegeven voor schuldenaren.
Een genadige God schenkt het geloof en de Geest werkt het in de ziel. Het
geloof aanschouwt de Borg en de voldoening en verzoening worden op zoete
wijze toegepast. De gezegende vruchten hiervan zijn bevrijding van schuld en
verlossing uit de donkere cel en het land der duisternis. Het smaken van Gods
eeuwige liefde in Christus, die door de Heilige Geest wordt uitgestort in het hart,
neemt alle verschrikkelijke angst voor de wraakvorderende toorn weg, drijft de
vrees en verschrikking buiten en leidt en trekt ons hart tot de rechterhand van
God Zelf, waar Christus is, door Wie de ziel tot God mag naderen. Het geweten
wordt bevrijd van schuld, de geest van vrees, het hart van zijn aangeboren
hardheid, onze gedachten zijn niet meer in beroering en zijn vervuld met de
volheid van de Verlosser, de tong is losgemaakt om God zeer te prijzen. Het juk
van de Verlosser wordt zacht, ‘Zijn wegen, zijn wegen der lieflijkheid, en al Zijn
paden vrede’ (Spreuken 3:17). De wortel van deze heerlijke zaak, de bron van
197
deze gelukzaligheid is de eeuwige liefde van God de Vader, de liefde die de
Heere Jezus noopte om voor ons te sterven en de zoete werkingen van de
Geest der liefde die ervaren en genoten worden in de ziel.
William Huntington
Ten slotte
Het graf zegt nooit, het is genoeg. Hier worden we wel in het bijzonder bij
bepaald in de afgelopen dagen. Telkenmale gaan de rouwklagers door de
straten van onze gemeente, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Moge al
deze roepstemmen geheiligd worden aan ons aller hart. Het is onze wens en
bede dat deze roepstemmen ons tot bekering zullen leiden, zodat we met David
mogen zeggen: ‘Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest!’ Of bent u nog
even vijandig, zoal niet vijandiger dan voorheen tegen het evangelie van vrije
genade? Erkent u de Heere niet in uw voorspoed en bent u nog dezelfde
gebleven in uw tegenspoed? Laat dan de vraag maar op u inwerken: ‘Wat heb Ik
u gedaan en waarmede heb Ik u vermoeid?’ (Micha 6:3). Dat u door de Heilige
Geest bekend mag worden gemaakt met uzelf en u uw zonde en schuld mag
leren zien en mag gaan verstaan dat we niets anders hebben verdiend dan de
dood en dat het soevereine genade is, die ons nog doet leven in de dag der
zaligheid. Dat we de genadetijd kostelijk zullen achten om dat Éne nodige te
begeren en wat om niet te verkrijgen is. O gemeente, bekeert u en gelooft het
Evangelie. Gezegende diensten toegewenst.
Een hartelijke groet namens uw kerkenraad,
ouderling A.C. Lokker
Uit de pastorie
Hartelijk dank
Onlangs is Nelleke 11 jaar geworden en Jan 13 jaar. Beiden hebben veel
kaarten uit uw midden gekregen. Daarvoor wil ik u graag namens hen hartelijk
dankzeggen. Het is fijn dat er aan ‘domineeskinderen’ wordt gedacht. Niet dat zij
anders zijn of meer bijzonder zouden zijn dan andere kinderen. Verre daarvan!
Wel is het zo dat een domineesgezin de nodige offers moet brengen. Onlangs
hebt u daarvan kunnen lezen in het Reformatorisch Dagblad. Nee, daar klagen
ze niet over. Maar daarom temeer is het fijn dat er ook aan hen wordt gedacht.
Nogmaals veel dank!
Fam. ds. D. Zoet
Uit de kerkenraad
Dankdag
Op D.V. woensdag 5 november as. mogen we ons als gemeente een dag
afzonderen om in een tweetal erediensten samen te komen om de Heere in
dankbaarheid te erkennen voor al de weldaden en zegeningen, die Hij ons in het
198
afgelopen seizoen heeft geschonken. We moeten ons maar weer de vraag
stellen of we wel werkelijk dankbaar zijn op de dankdag. Het zou een rijk
voorrecht zijn, als ons hart vervuld mocht zijn van ootmoedige dankbaarheid
jegens de Heere. Dat Hij u en jou in het afgelopen seizoen in voor- en
tegenspoed Zijn gunst heeft doen ervaren. Er zijn altijd wel redenen om
dankbaar te zijn. Immers, heeft het ons aan iets ontbroken? Heeft de Heere het
in het rijk der natuur niet wonderlijk wel gemaakt? Heeft Hij ons niet de
ambtelijke bediening geschonken en daarmede het heil van onze onsterfelijke
ziel op het oog hebbend? De Heere heeft ons nog in het geheim van Zijn
lankmoedigheid in het leven gespaard. Anderen werden uit het leven weggerukt.
Zij moesten het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Er zullen nog wel vele
persoonlijke vragen en zorgen zijn en waar zullen er die in deze zondige wereld
niet zijn. Maar toch, als we letten op al de zegeningen en voorrechten, die de
Heere ons nog geschonken heeft, dan is er toch wel reden om dankbaar te zijn.
De Heere schenke Zijn onmisbare zegen en dat onze gebeden begrepen mogen
zijn in die biddende en dankende Hogepriester, de Heere Jezus Christus.
Van de kerkvoogdij
Verkoopdag uit nalatenschap Kommer Klepper D.V. 25 oktober a.s.
Zoals in de vorige Kerkbode is vermeld zal D.V. zaterdag 25 oktober van 10.00 –
16.00 uur een verkoopdag worden gehouden uit de nalatenschap van Kommer
Klepper, laatst gewoond hebbend Groenedijk 1.
Diverse zaken zullen worden verkocht. De zaken met een wat hogere waarde
zullen bij opbod worden verkocht. Op de verkoopdag kunt u uw bod uitbrengen,
waarna aan het eind van de dag wordt bezien wie de hoogste bieder is, zodat
deze tot koop kan overgaan. De verkoop vindt plaats in en om de woning
Groenedijk 1. Voor een uitgebreide specificatie van hetgeen verkocht zal
worden, verwijzen wij u naar de vorige Kerkbode. Allen hartelijk welkom.
Lidmatenvergadering D.V. 14 november
Op D.V. vrijdag 14 november zal de jaarlijkse lidmatenvergadering worden
gehouden. Deze avond vangt aan om 19.30 uur en zal worden gehouden in
verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Tijdens deze avond zal ook de zesjaarlijkse
stemming worden gehouden, waarover u in de vorige Kerkbode uitgebreid bent
geïnformeerd.
De mannelijke lidmaten worden hartelijk uitgenodigd deze vergadering bij te
wonen.
L.J. Flikweert, secretaris.
Gezocht BHV-ers
Wij zijn opzoek naar BHV-ers/EHBO-ers voor de versterking van onze groep die
op hun beurt BHV dienst willen draaien tijdens de kerkdiensten. Neem contact
op met de koster voor aanmelding en eventuele vragen. Telefoon 0187-682588
of [email protected]
199
Van de orgelcommissie (4)
Graag willen we middels deze 4e nieuwsbrief u als gemeente informeren over de
voortgang van de werkzaamheden aan het mechanisch pijporgel voor de EbenHaëzerkerk. Op 1 oktober jl. heeft de orgelcommissie opnieuw vergaderd met de
orgelbouwer de heer Edskes en onze adviseurs de heren den Engelsman en
den Hollander. Uitgezien werd naar het verslag van de orgelbouwer over het
verloop en de vorderingen van de werkzaamheden aan het orgel in de
werkplaats in Zwitserland. In de vergadering werd de commissie uitvoerig
geïnformeerd over de stand van zaken. Per onderdeel van het orgel werd door
de orgelbouwer een beschrijving gegeven wat vernieuwd, aangepast en
vervangen of juist moest worden verwijderd. Ook is er gesproken over de
dispositie van het orgel waarin noodzakelijkerwijs een wijziging moest worden
aangebracht. Kortom allemaal technische zaken die we hier in deze nieuwsbrief
verder achterwege zullen laten. Overigens heeft u in de vorige nieuwsbrief aan
de hand van het fotomateriaal iets kunnen zien van de techniek die het orgel in
zich herbergt. Ook zijn er een aantal onvoorziene zaken naar voren gekomen die
aanpassing behoefden en ter wille van een hoogwaardige kwaliteit van het orgel
moesten worden vernieuwd. Dat is een keuze die moet worden gemaakt tussen
het toepassen van het oude materiaal of dit te vernieuwen.
De vraag vanuit de gemeente wanneer het orgel klaar is, komen we nogal eens
tegen. En dat doet ons goed, want dan is men ook betrokken. Voor zo’n groot
project is draagvlak binnen de gemeente noodzakelijk en daar hebben we als
commissie niet over te klagen.
Dan nu de planning voor het vervolg. Het voornemen is om het orgel in een
tweetal fasen te plaatsen. De eerste fase is gepland voor de maand december
2014. In die fase zal de constructie van het orgel worden opgebouwd en de
kasten, de windladen, de balgen en de kanalen worden geplaatst. Eveneens zal
het registermechaniek en de tractuur worden aangebracht. De tweede fase is
gepland voor de maanden februari en maart 2015. Dan zal het pijpwerk worden
geplaatst, het instrument worden geïntoneerd en verder afgewerkt, zodat het
speelklaar kan worden opgeleverd. Tussen deze twee fasen zal het schilderwerk
en het maken van het lofwerk plaatsvinden. Hiervoor zijn ongeveer zes weken
nodig. Gezien de planning zou een ingebruikname in de maand april 2015 tot de
mogelijkheden behoren.
Zoals eerder gemeld is voor het schilderwerk en advies over de kleurstelling
contact gezocht met de fa. de Jongh uit Waardenburg. Een geschilderd paneel is
als voorbeeld in bezit van de commissie. In de as. decembervergadering hopen
we daar nadere besluiten over te nemen.
Verder zijn er bouwkundige en installatietechnische aanpassingen nodig die we
weer met vrijwilligers hopen te realiseren. Het zal duidelijk zijn dat de 4 of 5
mensen uit Zwitserland, die het orgel in de maand december zullen opbouwen,
gehuisvest moeten worden. We zijn bijzonder dankbaar dat een gemeentelid zijn
vakantiewoning hiervoor beschikbaar heeft gesteld. En zo bent u weer volledig
geïnformeerd over de vorderingen omtrent het orgel. Voor alle genoemde data
en voornemens geldt Deo Volente. Moge de Heere er Zijn onmisbare zegen over
gebieden.
A.C. Lokker, voorzitter.
200
Kinderoppas
0-2 jaar
26 oktober: Arja Aleman en Josien Flikweert. Reserve: Jaanie Tanis en
Annedien Hoek.
2 november: Claske van der Bok en Mariëlle Tanis. Reserve: Corrie Breen en
Rosanne Mierop.
5 november: Marlies Dam en Jannerieke Roos. Reserve: Licia Hoek en
Annemieke Westhoeve.
2-4 jaar
26 oktober: Margreet Klepper en Myrna Klink. Reserve: Lyda Krijger en Miranka
Aleman.
2 november: Diana Grinwis en Pouline Grinwis. Reserve: Anja Tanis en Jeanine
Breen.
5 november: Petra van der Giessen en Marlies Sperling. Reserve: Marianne
Westdijk en Anne Breen.
Van de diaconie
Collecte S.E.Z.
Op D.V. woensdag 29 oktober as. zal de eerste
collecte bestemd zijn Spaanse Evangelische zending
(S.E.Z.).
De
S.E.Z.
richt
zich
op
de
zending/evangelisatie
en
verspreiding
van
Bijbelkennis/onderwijs in Spanje en in de
Spaanssprekende landen van Zuid-Amerika.
Collecte Zondagsschool
Voor D.V. zondag 2 november a.s. staat de jaarlijkse collecte voor
onze zondagsschool op het collecterooster. Deze collecte behoeft
eigenlijk geen toelichting nog minder een aanbeveling als we ons
realiseren hoe belangrijk het is onze kinderen onderwijs te geven
in de leer die naar de Godzaligheid is.
Beide collecten van harte aanbevolen
Tijdelijke wijziging beheer kerkradio
In verband met vakantie van de beheerder van de kerkradio kunt u in de periode
van 27 oktober tot 20 november met uw vragen over de kerkradio terecht bij
diaken W.P. Tanis, Koolweg 34, tel. 682904.
201
Algemene berichten
Oriëntatiecursus OP WEG…
Wie kent niet het bekende boek van John
Bunyan:
‘De
Christenreis
naar
de
eeuwigheid’!
Er wordt wel gezegd dat dit boek na de Bijbel
het meest gelezen boek ter wereld is. Geen
wonder, want het vertelt hoe God mensen
zalig maakt. Het boek beschrijft de
levensweg van een christen. Duizenden en
duizenden hebben naast de Bijbel troost en
bemoediging gevonden door het lezen van dit boek.
In een aantal bijeenkomsten gaan wij dit boek met elkaar behandelen. Wij doen
dit op de ons bekende manier: eenvoudig vertellend met ondersteunende
powerpoints en een praktische uitleg.
Voor wie zijn deze avonden bedoeld?
Voor iedereen die op reis door dit leven is. Dat zijn we dus allemaal. Jong en
oud zijn dus welkom! Ook van buiten onze gemeente is iedereen welkom! Er is
geen voorkennis vereist. U/jij hoeft geen vragen te stellen of antwoorden te
geven. ’t Mag wel, maar alleen luisteren en kijken is ook uitstekend. U/jij steekt
er altijd wat van op!
De eerste avond is D.V. donderdag 30 oktober a.s. in Verenigingsgebouw ‘EbenHaëzer’, Preekhillaan 5 te Ouddorp. Aanvang 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur inloop
met koffie. Er zijn aan deze avonden geen kosten verbonden.
Indeling:
1. Opening met Schriftlezing en gebed
2. De Christenreis in woord en beeld. A.J. Nelis vertelt aan de hand van
powerpoints de Christenreis.
3. Pauze
4. Verklaring en beantwoording van vragen door C.W. Kleijn
5. Sluiting
Het gedeelte voor de pauze is ook te beluisteren voor de kerkradio.
Wij geven hierbij alvast een lijstje van geplande bijeenkomsten, alle op
donderdagavond: 30 oktober; 27 november; 18 december; 29 januari; 26
februari; 26 maart; 30 april; 28 mei; ev. 25 juni.
Wij hopen velen te mogen ontmoeten!
202
C.W. Kleijn
A.J. Nelis
Bibliotheek ‘Eben-Haëzer’
De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30
tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.
E-mail: [email protected]
Agenda
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.
Woensdag 29 oktober: Hervormingsdienst
Woensdagavond 29 oktober zal de Kerkhervorming worden herdacht in een
gezamenlijke kerkdienst met de plaatselijke Gereformeerde Gemeente.
Voorganger is ds. G. Bredeweg uit Kruiningen. Aanvang van de dienst is om
19.00 uur en de eerste collecte is bestemd voor het werk van de Spaanse
Evangelische Zending.
Donderdag 30 oktober: Oriëntatiecursus Op Weg
Zie onder Algemene berichten.
Onze leden
Ledenadministratie
Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden
tot wijziging van de ledenadministratie dienen te worden gemeld bij de
Kerkvoogdij, Postbus 173, 3253 ZJ Ouddorp, of als u berichten af wilt geven, De
Kille 8. Rechtstreeks mailen naar [email protected] kan ook.
Verwerkte wijzigingen van 4 september 2014 t/m 15 oktober 2014
Binnenverhuizing: mevr. G.J. de Bruine-Sperling van Koolweg 22 naar Hoofddijk
18 Goedereede; dhr. F. Lokker van Marijkeweg 35a naar Maerenseweg 61;
mevr. E. den Breejen-van den Bout van Vliedberglaan 146 naar Vliedberglaan
105-1.
Ingekomen: dhr. J.J. de Bruine, Hoofddijk 18, Goedereede vanuit Oud.
Ger.Gem. in Ned. Zierikzee.
Uitgeschreven: fam. Meijer-Klepper, Dorpsweg 39a naar Herv. Gem. Ouddorp.
Verjaardagen
De eerstkomende twee weken hopen de volgende bejaarden D.V. 80 jaar of
ouder te worden. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst.
25 Okt. Mevr. M. van Splunder-Kleijn, 93 jaar, Vliedberglaan 137, 3253 VT
25 Okt. Mevr. E. Lodder-Troost, 92 jaar, Molenblok 12, 3253 AL
25 Okt. Mevr. P.J. Bezuijen-Sperling, 86 jaar, Havenweg 26a, 3253 XD
26 Okt. Dhr. P.J. Aleman, 82 jaar, Diependorst 173, 3253 VC
203
27
29
30
1
Okt.
Okt.
Okt.
Nov.
3
4
6
6
7
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Mevr. N.J. Voogd-Grinwis, 81 jaar, Vliedberglaan 30, 3253 VT
Dhr. M. Tanis, 85 jaar, Duinkerkerweg 18, 3253 AJ
Dhr. P. Aleman, 82 jaar, Wilhelminaweg 50, 3253 BW
Mevr. J. van der Lee-Breukel, 84 jaar, Prins Hendrikweg 40, 3253
BV
Dhr. J. Kastelein, 80 jaar, Hazersweg 51, 3253 XE
Mevr. N.L. Witte-Grinwis, 85 jaar, Dijkstelweg 42, 3253 TB
Mevr. G. Padmos-Grinwis, 80 jaar, Wittestraat 4, 3253 XM
Mevr. L.A. Tanis-Kooijman, 80 jaar, Diependorst 34, 3253 VB
Mevr. C. Grinwis-Tanis, 84 jaar, Diependorst 28, 3253 VB
Financiële verantwoording
COLLECTEN EN GIFTEN SEPTEMBER 2014
Collecten
Fonds Kerkbouw
Kerkvoogdij
Kerkradio
Verenigingsgebouw Eben-Haëzer
De Mantelienge
Diaconie
School met de Bijbel
Gemeentedag 20 september 2014
Bonisazending
Pastoraat
Contactmiddag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
8.185,36
6.237,98
5.456,00
2.183,89
2.092,50
1.646,33
1.177,30
1.107,90
1.014,73
666,85
106,90
Giften via de bank
Kerkvoogdij (€ 10,- + 50,- + 75,- + 100,- + 200,- +
400,- + 500,-)
Diaconie (€ 10,- + 150,-)
Kerkradio (€ 50,- + 75,-)
De Mantelienge
School met de Bijbel
Landelijk kerkenwerk
Bonisazending
€
€
€
€
€
€
€
1.335,00
160,00
125,00
50,00
25,00
20,00
20,00
Giften via kerkenraad en pastoraal medewerkers
Voor de kerkvoogdij: via ds. D. Zoet
Voor noodhulp Irak: via ds. H. Juffer
€
€
20,00
10,00
Giften e.d. voor de kerkbouw
Het verloop van de ontvangsten voor de kerkbouw (rekeningnummer NL39
RABO 0153 5879 89 t.n.v. Kerkbouw HHG Ouddorp) was sinds de vorige
verantwoording als volgt:
204
Nog openstaand bedrag per 13 september 2014
Collecten Fonds kerkbouw september 2014 (zie boven)
Giften per bank (€ 25,- + 14 x 50,- + 60,- + 5 x 100,- +
125,- + 150,- + 200,- + 2 x 250,- + 300,- + 500,- +
1.000,- + 2.000,-)
AC, opbrengst zomermarkt 2 augustus 2014
AC, opbrengst visbakdag 23 augustus 2014
Giften via ds. D. Zoet (€ 10,- + 4 x 20,- + 50,- + 200,-)
Giften via ds. N. van der Want (€ 10,- + 100,-)
Giften via ouderling H. Mastenbroek (€ 20,- + 50,-)
Giften via ouderling A.C. Lokker (€ 20,- + 25,-)
Nagekomen opbrengst zomermarkt
Nog openstaand bedrag per 15 oktober 2014
€
€
2.559.267,95
8.185,36 -
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6.060,00 15.875,00 1.800,00 340,00 110,00 70,00 45,00 32,50 2.526.750,09
Collectebonnen
Het gebruik van collectebonnen bevelen wij van harte bij u aan.
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke
openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:
• € 0,75 ( per vel van 40 bonnen € 30,- )
• € 1,25 ( per vel van 20 bonnen € 25,- )
• € 2,50 ( per vel van 20 bonnen € 50,- )
• € 5,00 ( per vel van 20 bonnen € 100,- )
Betaling uitsluitend met PIN-pas.
Hartelijk dank
Na de Heere willen wij u en jou hartelijk bedanken voor de vele ontvangen
gaven. De Heere zegene u en jou en uw en jouw gaven.
Varia
Uitnodiging
Het bestuur van de Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze
Echtparen nodigt alle leden – en de echtparen die tot de doelgroep behoren,
maar (nog) geen lid zijn - uit om deel te nemen aan onze bijeenkomst op D.V.
zaterdag 15 november 2014 in de Beth-Elkerk, Kerkbuurt 72 te Sliedrecht. Het
thema is: ‘Onze tijdelijke en eeuwige erfenis’
Programma
14.15 uur Ontvangst met koffie
14.45 uur Opening
15.00 uur Inleiding door notaris mr. J. Wolterink
15.30 uur Inleiding door ds. A.A. Egas
16.00 uur Pauze
16.30 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
17.15 uur Sluiting
205
17.30 uur Maaltijd
Na afloop van de bijeenkomst is er een gezamenlijke warme maaltijd voor de
(potentiële) leden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ilona Kalkman, (0184) 64
22 53 of 06 27 10 03 87, per e-mail via [email protected] of via onze
website www.revoke.nl, tot uiterlijk D.V. 1 november 2014. De kosten voor deze
maaltijd bedragen € 12,50 per persoon voor leden en € 15,00 voor niet-leden en
worden ter plaatse bij penningmeester Arjaan van Rooijen voldaan.
De volgende bijeenkomst wordt gehouden op D.V. zaterdag 21 maart 2015 .
www.revoke.nl
Verenigingen
Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen.
Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.
Kinderclub ‘Hosanna’
Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6.
Hebben jullie weer zin in club? Wij wel hoor! De volgende clubavond is D.V. 7
november. De avond is van 19.00 uur tot 20.30 uur. We hopen jou te zien!
Groetjes van de leiding.
Jongensclub ‘Benjamin’
Ha jongens,
Op D.V. 7 november is er weer jongensclub. We beginnen om 19.00 uur in
Eben-Haëzer, en gaan dan verder met het boekje over Jozef hoofdstuk 3. Na de
pauze gaan we gezellig knutselen.
Tot ziens, Wim, Adriaan, Agaat en Johan.
Meisjesclub ‘Mirjam’
Vrijdag 31 oktober 2014 om 19.00 uur. Tot ziens!
Jongerenclub 4-you 12+
Ha jongelui,
We kijken terug op een hele mooie avond op het strand met het kampvuur. Na
de herfstvakantie nodigen we jullie weer van harte uit voor de volgende
clubavond. We zien jullie graag op D.V. vrijdag 31 oktober 2014. We verwachten
jullie dan om 19.30 uur in Eben-Haëzer. We willen voor de pauze stilstaan bij het
thema ‘De Doop’, zoals dit de eerste clubavond is aangegeven. Het belooft een
mooie en gezellige avond te worden. Neem gerust ook je vrienden en
vriendinnen weer mee. We zien naar jullie uit!
Groeten van Marlies, Jacoline, Rinus en André.
Jongerenclub 4-you 14+
Vrijdag 31 oktober 2014 om 19.30 uur. Tot dan!
206
Jeugdvereniging ‘Daniël’
Zondag 2 november 2014 om 14.30 uur. Inleiding door Carlo Westhoeve over
de Christenreis, hoofdstuk 32.
Mannenvereniging ‘Agur’
Op D.V. maandag 27 oktober 2014 hopen wij weer te vergaderen, de aanvang is
om 19.30 uur. De heer C. Grinwis hoopt een inleiding te houden met als thema
“Gods reformatie door Gideon” naar aanleiding van Richteren 6 de verzen 1 t/m
32. Allen weer hartelijk welkom.
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
D.V. maandag 27 oktober is er weer vergadering. Aan de orde van behandeling
is Bijbelstudie 3 het derde gebod. Volgens Leviticus 24:10-23. Iedereen is weer
hartelijk welkom van 19.00 tot 21.30 uur in Eben-Haëzer. Laat uw plaats niet
leeg.
Voor jou
Stuur vragen en andere reacties naar Eben-Haëzer of naar Voor jou, p/a De Kille
16.
Bezinningsavonden Zeeland
Volgende bijeenkomst: 8 november
Inleider:
ds. N. van der Want te Melissant
Onderwerp:
Israël
Plaats:
Calvijn College, Goes
Landelijke jongerendag HHJO 16+ D.V. 15 november 2014
Net als vorig jaar bestaat deze dag uit een middag- en avondprogramma. Ds. N.
den Ouden zal de dag openen met een appelwoord over het deelthema: ‘Buigen
voor de wereld’. Vervolgens biedt het programma ruimte aan twee
workshopronden, waarbij de jongeren kunnen kiezen uit twaalf verschillende
workshops die raakvlakken hebben met het thema van de dag.
Ook is er ruimte voor onderlinge ontmoeting en wordt de jongeren een maaltijd
aangeboden. Tevens wordt de nieuwe landelijke actie gepresenteerd, die het
komende jaar voor Stiching De Ondergrondse Kerk wordt gehouden. In dit kader
hoopt er een spreker aanwezig te zijn die veel in aanraking komt met de
vervolgde kerk. De dag zal worden beëindigd door ds. W.J.C. van Blijderveen,
die een appelwoord houdt over het deelthema: ‘Knielen voor God’.
Locatie:
Tijd:
Collecte:
Euretco, Koninginneweg 1 te Hoevelaken.
14.45-20.30 uur (inloop vanaf 14.15 uur)
Voor de onkosten (ongeveer € 5 per persoon)
Workshops:
1. Jouw politieke verantwoordelijkheid
Dhr. B.J. Spruyt
207
2. Vervolgd door de wereld
3. Kijken door de bril van een vluchteling
4. Wie (aan)bid je?
5. Belijdenis doen
6. Ja en amen – buigen voor het Woord
7. Geestelijke wapenrusting
8. Verzekerd?
9. In de ban van je spullen?
10. Op de knieën voor een heilige
11. Gevangen door carrière
12. Waar sta jij voor?
Buitenlandse medewerker SDOK
Medewerker Stichting Gave
Ds. J. Westerink
Ds. J. Joppe
Ds. C. Gielen
Ds. A.A.F. van de Weg
Ds. C.J.P. van der Bas
Ds. P. den Ouden
Dhr. H. ten Klooster (IRS)
Dhr. W. den Hertog
Ds. J. den Boer
Alle jongeren vanaf 16 jaar èn leidinggevenden zijn van harte welkom! Via de
website www.hhjo.nl kun je je opgeven voor de workshops. De HHJO
Jongerendag 16+. Een dag van bezinning en verdieping. Maar ook voor
ontmoeting is volop ruimte. Jij komt toch zeker ook?
Psalm 143:10
Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,
En leid' mij in een effen land.
Puzzelhoekje
Oplossingen inleveren in de daarvoor bestemde brievenbus bij Eben-Haëzer.
De toren van Babel
Genesis 11
Rondom de berg Ararat werd het steeds voller. Noach en zijn gezin gingen er
wonen, nadat de ark op de berg tot rust was gekomen en de aarde weer droog
geworden was. In Genesis 10 lezen we veel namen van mannen, die geboren
zijn uit de gezinnen van Noachs zonen. Veel van deze mannen trouwden en
kregen kinderen. Er kwamen steeds meer mensen.
Het is waarschijnlijk Nimrod, de kleinzoon van Cham, die de leider is van een
grote groep mensen. Zij trekken op een gegeven moment weg om een plek te
zoeken, waar meer ruimte is om te wonen. Ze komen in het land Sinear, een
rijkbegroeide vlakte met zeer vruchtbare kleigrond. Geweldig, wat een mooi
gebied. Ze nemen klei, bakken stenen en bouwen huizen.
Maar dat is niet voldoende. Ze zeggen tegen elkaar:
‘Zullen we een sterkte stad bouwen met een toren waarvan de top in de hemel
komt? Dan worden we machtig en beroemd én worden we misschien niet over
de hele aard verspreid, zoals God bevolen heeft.’ Wat een dwaasheid, om tegen
208
het bevel van God in te gaan. Maar daar denken ze niet over na. De zondvloed
heeft hen blijkbaar niet veel geleerd. Ze beginnen te bouwen aan een machtige
stad met hoge muren, grote gebouwen én een enorme toren. Die zal straks tot
aan de hemel reiken, een teken van onoverwinnelijkheid en (al)macht. Wat een
dom, dwaas plan. Wie is er onoverwinnelijk? Mensen? Denken ze echt niet meer
aan de zondvloed, aan de verhalen van Noach en zijn zonen? Ze zullen het vast
en zeker geweten hebben…
Even tussen haakjes: Leren wij uit de Bijbelverhalen dat God de zonde straft?
We weten het heel goed, maar leven we er ook naar? Proberen we te leven
zoals de Heere dat van ons vraagt? Hij heeft daar wel recht op. Hij zorgt immers
al ons hele leven goed voor ons? Zijn we eigenlijk wel anders dan deze
torenbouwers?
De Heere ziet vanuit de hemel de mensen in het land van Sinear druk bezig. Hij
ziet het ‘stadje’ en het ‘torentje’ wat ze aan het bouwen zijn. Hij kent echter
vooral hun hart! Hij kent hun gedachten, weet dat ze tegen Hem ingaan door bij
elkaar te willen blijven en de aarde níet te bewonen. Ze kunnen dit doen, omdat
ze één volk zijn en één taal hebben. ‘Kom aan’, zegt God, ‘laten We neerdalen
op de aarde en de taal van de mensen verwarren, zodat ze elkaar niet meer
kunnen verstaan.’ En… dat gebeurt. Terwijl de één stenen aan het bakken is en
de ander stenen sjouwt, metselt, etc… merken ze ineens dat ze elkaar niet
begrijpen. Wat bedoelt die ander nou? Wat zegt hij? Ze begrijpen elkaar totaal
niet. Zo kunnen ze geen plannen maken, niet samenwerken aan de bouw van de
toren. En dát zorgt tegelijk voor de ommekeer. Nu gaan ze gewillig uit elkaar, het
wonen bij elkaar is nu niet nuttig meer en zelfs onprettig. Overal in de omgeving
zie je groepjes mensen wegtrekken, allemaal met hun eigen taal.
De stad Babel blijft half afgebouwd achter. Het betekende ‘Poort Gods’, de poort
naar de hemel. De stad heet nog zo, maar betekent voor ons ‘verwarring’. Zo
zorgt Hij ervoor dat ze toch gehoorzamen en er overal op de aarde mensen
wonen. God grijpt in en laat de hoogmoedige mensen merken dat Hij regeert! Ik
moet nu denken aan Psalm 99:1, lees zelf maar na in je psalmboek.
Puzzel 862
In de puzzel op de volgende bladzijde zitten vier zinnen verborgen. Zoek de
woorden met hetzelfde tekentje bij elkaar en maak er een zin van. De eerste
woorden van de zin staan steeds geschreven met een hoofdletter! Deze zinnen
zijn te vinden in Genesis 11. Weet jij in welk vers?
Inleveren: de vier zinnen + vindplaats.
Deze opgave nu nog niet inleveren.
Veel succes! Groetjes van Claudia en Aaltje
209
210