Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht

Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
1 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
Colofon
Dit is een uitgave van ChristenUnie Utrecht in opdracht van het bestuur, ten behoeve van de
Gemeenteraadsverkiezing 2014.
Utrecht, januari 2014
Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan:
Verkiezingsprogrammacommissie:
Bas Lont (voorzitter)
Trineke Palm
Machteld Vergunst
Marten Westeneng
Met medewerking van:
Maarten van Ooijen
Jolande Uringa
Jan Wijmenga
Reinier Dijkstra
Opmaak en vormgeving:
De Beelddenkers, René Voorberg
ChristenUnie Utrecht
De ChristenUnie erkent dat God gaat over alle onderdelen van het leven. Daarom fundeert
zij haar politieke overtuiging op de bijbel. De ChristenUnie is een partij van mensen die navolgers
van Christus proberen te zijn door God en onze medemensen lief te hebben. Met die verankering
kunnen we een plaats zijn waar waarde(n) volle ideeën ruimte krijgen. Als ChristenUnie doen we
ons werk in het besef dat we afhankelijk zijn van God.
|| 2
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
Inhoudsopgave
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
4
ChristenUnie Utrecht
5
1. Samenleven - de kracht van vrijwilligers
6
2. Kwetsbaren - omkijken naar elkaar
8
3. Verkeer en luchtkwaliteit - fietsers met voorrang
11
4. Werk & inkomen - kansen creëren
15
5. Veiligheid - hart voor de samenleving
18
6. Gezin, onderwijs en jeugdzorg - investeren in de toekomst 20
7. Zorg & gezondheid - zorgvuldigheid voorop 23
8. Cultuur, sport en recreatie - voor en door burgers 26
9. Economie - ruimte voor ondernemers
28
10. Duurzame leefomgeving – samen koploper
32
11. Wonen - samen bouwen aan een leefbare stad
35
12. Bestuur en burger - voor uw welzijn
40
13. Financiën - sober en doelmatig 42
3 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
Kansen benutten, kwetsbare beschermen
De ChristenUnie gelooft dat God aanwezig is in Utrecht. Hij is betrokken en roept ons op Hem
na te volgen. Wij willen aan Zijn oproep gehoor geven. Door te bouwen aan een stad waarin het
goed is om te leven. Door aanwezig te zijn op donkere plekken en er te zijn voor kwetsbaren.
Met andere woorden: door kansen te benutten en kwetsbaren te beschermen.
Kansen benutten -
Utrecht is een prachtige, bloeiende stad met inwoners die bereid zijn
hun handen uit de mouwen te steken. Dit biedt kansen om te bouwen aan een nog mooiere stad
waarin initiatieven van inwoners een kans krijgen!
1. Ruim baan voor vrijwilligersinitiatieven
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht bij sportclubs, culturele evenementen, maatschappelijke
organisaties, (studenten)verenigingen en kerken. Juist de kleine initiatieven van vrijwilligers
zorgen samen voor een grote verandering. Wij geven ruim baan aan vrijwilligers door hun
initiatieven breed te steunen met betrokkenheid, inspraak en geld.
2. Fietsers krijgen voorrang
De fiets is in de stad vervoersmiddel nummer één. Wij blijven de fiets zien als de weg naar een
duurzame stad. De ChristenUnie pleit daarom voor nieuwe fietsmaatregelen. Zoals voldoende
(en gratis!) fietsstallingen bij het station, vaker groen licht voor fietsers en bredere fietspaden.
Kwetsbaren beschermen -
Utrecht kent ook een kwetsbare kant. Zeker in deze econo-
misch zware tijden, heeft een steeds grotere groep inwoners het zwaar. Juist deze kwetsbaren
verdienen juist nu onze bescherming!
3. Zorgen voor slachtoffers van mensenhandel
Uitbuiting en mensenhandel van meisjes en vrouwen is onmiskenbaar verbonden met de
prostitutiesector. Daarom willen wij nachtsluiting van de ramen, een taaleis voor prostituees,
sluiting van de tippelzone en sluitende nazorg.
4. Hoop bieden in armoede en schulden
Bijna 1 op de 10 huishoudens in Utrecht moet rondkomen op of onder het sociaal minimum. Veel
van hen zijn verstrikt in schulden of dreigen daarin te zakken. Bezuinigingen op hulp bij financiële
nood zijn onacceptabel. Wij bieden deze inwoners hoop met toegankelijke schuldhulpverlening.
|| 4
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
1. Samenleven - de kracht van vrijwilligers
De ChristenUnie staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet, naar elkaar omkijkt en
zorgt voor elkaar. Utrecht kent een grote diversiteit in culturele achtergronden en
levensbeschouwelijke overtuigingen. Tolerantie valt niet af te dwingen. Pesten, beledigingen of
geweld zijn wel terug te dringen.
Vrijwilligers mobiliseren
Waar de overheid vroeger veel taken op zich nam, nemen inwoners nu steeds meer zelf het heft
in eigen handen. De overheid probeert een deel van haar taken terug te leggen bij burgers. Dit
streven ondersteunt de ChristenUnie. Wij hebben echter niet de illusie dat dit vanzelf gaat. Juist
vrijwilligersorganisaties zijn in staat deze inzet vanuit de samenleving te mobiliseren. In deze tijd
vraagt dat om een nieuwe blik op het vrijwilligersbeleid. De ChristenUnie wil vrijwilligers
waarderen voor de vele uren onbetaalde inzet die zij voor de stad hebben. Daarom houden wij
de 'Domstadpolis' als verzekering voor vrijwilligers in stand.
Vrijwilligersinitiatieven moeten vaker uitgenodigd worden bij de gemeente om kansen en
behoeften te bespreken. Juist dan ontstaat de mogelijkheid om vrijwilligersorganisaties aan
professionele hulpverleningsinstanties te koppelen. De Utrechtse vrijwilligercentrale blijft daarbij
een belangrijke rol hebben in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
Vrijwilligers verbinden
De ChristenUnie zet zich in voor samenwerking tussen vrijwilligers. Wij pleiten ervoor het
zogenoemde 'flexibel budget' daadwerkelijk ten goede te laten komen aan nieuwe initiatieven.
Alleen dan kunnen deze initiatieven zich doorontwikkelen en financiële steun verwerven. Om
mantelzorgers binnen en buiten de eigen organisatie te ondersteunen, zal de gemeente streven
naar erkenning als ‘mantelzorgvriendelijke’ organisatie.
Samenwerken met kerken
De toenemende aanspraak op de kracht van de samenleving biedt ook mogelijkheden voor
kerken en andere religieuze verbanden om zichtbaar te zijn in de stad. De ChristenUnie brengt
initiatieven graag onder de aandacht bij de gemeente, zoals in het verleden het Diaconaal
5 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
Platform Utrecht - mede op initiatief van de ChristenUnie - tot stand is gekomen. Wij sluiten deze
diaconale taak van de Kerk in ons hart. Inzet vanuit kerken levert de gemeente niet alleen geld
op, maar vooral een stad waarin burgers naar elkaar omzien. Wij willen kansen tot samenwerking
volop benutten.
Welzijnsorganisaties beter faciliteren
Welzijnsorganisaties werken vraag- en wijkgericht. De afgelopen periode is het beleid ten aanzien
van de subsidiering van welzijnsorganisaties in de stad flink op de schop gegaan. De gemeente
moet actiever en sneller inspelen op vragen naar en over accommodaties, om te voorkomen dat
goede activiteiten verdwijnen. Waar noodzakelijk moet de gemeentelijke inzet hiervoor (tijdelijk)
worden verhoogd. De ChristenUnie wil meer mogelijkheden voor particuliere welzijnsinitiatieven
om de wijkaccommodaties van de gemeente te huren, tegen een gereduceerd tarief. Zij zouden
veelal gebruik moeten maken van het 0 of 50 procent-tarief van de gemeente. Tot schrik van
de ChristenUnie is dat nu niet altijd het geval. Belangrijk is ook om de inrichting van het welzijnswerk goed te evalueren en de lessen daarvan mee te nemen in de decentralisatiedossiers.
Halverwege de collegeperiode verwacht de ChristenUnie zo'n evaluatie.
Wat wij concreet willen
De ChristenUnie wil:
• discriminatie tegengaan met respect voor ieders overtuiging;
• verbindingen leggen tussen vrijwilligersinitiatieven en professionele
hulpverleningsinstanties (in de wijk);
• aandacht voor de rol van kerken in de samenleving, bijvoorbeeld door de
verschillende diaconieën ruimte te geven;
• dat de gemeente voorkomt dat welzijnsactiviteiten verdwijnen doordat zij niet snel genoeg op
de vrije ruimten gewezen worden.
|| 6
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
2. Kwetsbaren - omkijken naar elkaar
De ChristenUnie wil dat de gemeente zich speciaal inzet voor hen die in een kwetsbare positie
verkeren. Denk aan slachtoffers van mensenhandel, daklozen en verslaafden, vluchtelingen en
migranten, mensen met schuldenproblematiek of eenzame ouderen.
Terugdringen van mensenhandel en inzetten op veiligheid prostituees
Het is onacceptabel dat er anno 2014 sprake is van grootschalige praktijken van mensenhandel.
De ChristenUnie blijft zich sterk maken voor het terugdringen van mensenhandel, waarbij de
focus ligt op de handel in vrouwen voor de prostitutie. Daarom willen wij scherpe controles van
en nauwe samenwerking tussen gemeente, politie en justitie. Ook zet de ChristenUnie in op uitstaptrajecten voor prostituees. De - vooralsnog tijdelijke - sluiting van de prostitutie in de Breedstraatbuurt (in het centrum) is voor veel omwonenden een zegen geweest. De situatie is veiliger
en leefbaarder geworden. De ChristenUnie vindt dat elke kans aangegrepen moet worden om
deze situatie permanent te maken.
Ook de tippelzone aan de Europalaan moet worden gesloten, zodra de opvang voor de daar
werkende vrouwen geregeld is. Om te voorkomen dat vermindering van ramen of sluiting van
de tippelzone een waterbedeffect heeft, moet scherp gekeken worden naar de veiligheid van de
vrouwen. Daarom moet allereerst worden voorkomen dat vrouwen in de illegaliteit terechtkomen.
Verschuiving van prostitutie naar bijvoorbeeld hotels of massagesalons is onacceptabel.
De ChristenUnie wil dat de gemeente ook de controle in deze sectoren intensief handhaaft.
Hoewel de ChristenUnie weet dat een stad zonder (illegale) prostitutie vooralsnog onmogelijk
lijkt, blijft zij ChristenUnie zich inzetten voor een stad waarin prostitutie zo min mogelijk kans
krijgt om slachtoffers te maken. Een coöperatie van vrouwen lijkt daarbij een stap vooruit, zeker
wanneer we dat afzetten tegen een situatie van handel en dwang. Ook zo’n coörperatie is echter
bij lange na niet het ideaal dat de ChristenUnie nastreeft. De gemeente moet in samenwerking
met de veiligheidspartners alle middelen gebruiken om uitbuiting bij prostitutie op te sporen en
tegen te gaan.
7 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
Verslaafden helpen van hun verslaving af te komen
De ChristenUnie geeft de hoop niet op bij verslaafden. Echte hulp bieden we niet door het
verstrekken van verdovende middelen. De ChristenUnie wil een verslavingsbeleid dat gericht is
op afkicken van een verslaving. Dat kan in sommige gevallen een lange adem nodig hebben. Het
is belangrijk dat er voor dit soort programma’s geen lange wachtlijsten zijn. Op dit moment geeft
de verslavingszorg in de Binnenstad een onaanvaardbare druk op de wijk, vooral vanwege de
methadonverstrekking. Afspraken die met omwonenden gemaakt zijn over bestrijding van
overlast en activiteiten als methadonverstrekking, moeten nageleefd worden. Bij vertrek van
instellingen dient bij voorkeur de open plek ingevuld te worden door andere zorginstellingen dan
verslavingszorg.
Opvang voor illegalen behouden en versterken
Welvaart en vrede zijn helaas niet vanzelfsprekend. De ChristenUnie heeft hart voor de positie
van vluchtelingen. De positie van zogenoemde ongedocumenteerden of 'illegalen' (vluchtelingen
die in Nederland geen verblijfsvergunning hebben gekregen) is vaak schrijnend. Zij worden niet
toegelaten in land van herkomst, omdat de overheid hen daar weigert terug op te nemen als
staatsburger. Op dit moment worden ongedocumenteerden in Utrecht niet aan hun lot
overgelaten. Bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) komt nadrukkelijk op voor
hun positie en neemt haar taak in om de overheid scherp te houden op haar plichten voor deze
kwetsbare inwoners van de stad. De ChristenUnie is zeer gelukkig met zo'n waakhond in de stad.
Ook in Utrecht is de situatie voor ongedocumenteerden immers onzeker. Strafbaarstelling van
illegaliteit ligt als voorstel in de Tweede Kamer en de subsidiëring van de noodopvang wordt in
2014 opnieuw tegen het licht gehouden. Voor de ChristenUnie is opsporing van illegalen uitgesloten, en behouden we de faciliteiten voor noodopvang zoals ze nu geregeld zijn.
Inzetten om goede medische zorg en begeleiding van asielzoekers
De ChristenUnie wil dat de medische hulp in asielzoekerscentra op orde is. Wij willen strengere
en regelmatige controles van de medische hulp in asielzoekerscentra in Utrecht. Ook moet de
begeleiding rondom asielzoekers op orde zijn. Deze begeleiding zal zich niet alleen op
hulpverlening moeten richten, maar ook op het begeleiden van vluchtelingen naar werk of
vrijwilligerswerk. De gemeente kan ook zelf ex-asielzoekers in dienst nemen of aandacht voor
hen hebben in het Social Return beleid.
|| 8
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
Investeren in toegankelijke schuldhulpverlening
Utrecht kent een groot aantal inwoners met problematische schulden. De crisis zorgt ervoor
dat dit aantal snel stijgt. Er is de mogelijkheid om aan te kloppen voor een schuldhulptraject bij
stadsgeldbeheer, maar de drempel is hoog. Veel mensen komen niet in aanmerking voor zo’n
traject, terwijl ze de hulp hard nodig hebben. De ChristenUnie wil dat deze groep in het zicht
wordt gehouden zodat ze niet pas terug (mogen) komen als het te laat is. Burgers die een
schuldhulptraject hebben afgerond, moeten ook in de toekomst schuldenvrij blijven. Ook deze
groep moet daarom in zicht blijven. In het tegengaan van schulden ziet de ChristenUnie een
belangrijke rol voor schuldhulpmaatjes (vrijwilligers) en in preventie, bijvoorbeeld door mensen
die om hulp vragen door te verwijzen naar instanties of vrijwilligers die kunnen helpen in de fase
voordat er problematische schulden ontstaan.
Verantwoord ondersteunen van voedselbanken
De crisis laat zich ook voelen bij de Voedselbanken en soortgelijke initiatieven. De ChristenUnie
houdt de positie van deze initiatieven goed in de gaten, en ondersteunt hen waar nodig. Zij
mogen nooit een excuus zijn voor de overheid om zelf minder te doen. Wel zijn het effectieve
hulpmiddelen die steun verdienen.
Wat wij concreet willen
De ChristenUnie wil:
• een krachtig optreden tegen mensenhandel;
• de minimumleeftijd voor prostituees verhogen naar 21 jaar, de minimum leeftijd voor klanten
van prostituees verhogen van 16 naar ten minste 18 jaar;
• de tippelzone aan de Europaweg opheffen met sluitende nazorg;
• inzet voor mensen in een kwetsbare positie, zoals ongedocumenteerden, burgers met
schulden of verslaafden;
• terugdringen van de wachtlijsten in de verslavingszorg;
• aandacht voor medische hulp in Utrechtse asielzoekerscentra en opvang van
'ongedocumenteerden';
• schuldhulpverlening die gericht is op het voorkomen en bestrijden van schulden én
begeleiding na schuldproblematiek.
9 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
3. Verkeer en luchtkwaliteit - fietsers met voorrang
De ChristenUnie Utrecht wil voorrang voor de fiets in de stad. Daar presenteerden we in de
afgelopen raadsperiode al een Fietsplan voor.
ChristenUnie fietspartij
De fiets is in de stad vervoersmiddel nummer één. In de praktijk blijkt echter dat de fiets aan zijn
succes ten onder lijkt te gaan. Fietsfiles, gebrek aan stallingen en chaotische situaties zijn
veelgehoorde problemen. Hoewel er veel gebeurt, lijken de maatregelen een druppel op de gloeiende plaat. De ChristenUnie wil een schaalsprong om de stad fietsbereikbaar en fietsaantrekkelijk te maken. Utrecht moet dé fietsstad van Nederland worden. De volgende uitgangspunten
staan voor de ChristenUnie centraal:
1.
De fietser vormt uitgangspunt in beleid;
2.
Comfortabele fietsverbindingen en parkeervoorzieningen;
3.
Duidelijke regels en een eerlijke handhaving.
De kwaliteit van fietsroutes in Utrecht moet omhoog. De ChristenUnie wil dat fietsroutes
standaard geasfalteerd worden. Op centrale routes worden fietspaden breder gemaakt dan de
landelijke richtlijnen. Ook worden kuilen, hobbels, scheuren en ander achterstallig onderhoud
aan fietspaden versneld weggewerkt en schade na een vorstperiode met voorrang hersteld. De
ChristenUnie pleit ook voor een experiment met een groene golf voor fietsers op de route naar
de Uithof. Tot slot ontwikkelt de gemeente een sluitend doorfietsnetwerk, apart van autowegen.
Fietsers krijgen daar voorrang. De binnenring is in 2018 als eerste doorfietsroute gerealiseerd.
Minder fietsverkeerslichten, meer fietsparkeervoorzieningen
In 2018 wil de ChristenUnie 20% minder fietsverkeerslichten. Verkeerslichten met lange
wachttijden zijn fietsers een doorn in het oog. Fietsverkeerslichten worden snel gunstiger
afgesteld zodat de wachttijd tot een minimum wordt beperkt. Wachttijdvoorspellers worden
standaard.
Een ander belangrijk punt is dat er voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen
moeten komen (stallingen en rekken voldoen aan de normen van Fietsparkeur) in binnensteden,
|| 10
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
in wijken, bij trein- en busstations en bij publieksvoorzieningen. Ook bij bouwprojecten moeten
voldoende fietsparkeermogelijkheden op een centrale plek worden gerealiseerd.
Voor 2018 wil de ChristenUnie een evaluatie van de fietsparkeernormen die in 2013 zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De ChristenUnie wil dat de gemeente onorthodoxe maatregelen
neemt om het fietsparkeerprobleem in de binnenstad aan te pakken. Zo komt er een experiment
met kortparkeerplekken voor fietsers met een abonnement. Tot slot blijft er altijd gelegenheid de
fiets gratis te stallen, ook bij stations.
Openbaar Vervoer: ruim baan voor bus, tram en trein
Wat betreft het openbaar vervoer wil de ChristenUnie dat dit in de eerste plaats voor iedereen
toegankelijk en veilig is. Het OV voorziet in een belangrijke behoefte voor inwoners die niet over
andere vervoersmiddelen beschikken. De komst van het Randstadspoor (die met hoge frequentie
rond de treinstations Utrecht Leidsche Rijn, Terwijde, Vaartsche Rijn en Zuilen rijdt) biedt nieuwe
mogelijkheden om het gebruik van de trein verder uit te breiden. De ChristenUnie wil zorgen voor
goede fietsparkeervoorzieningen rond de stations, zodat deze een goed alternatief vormen voor
het centraal station. Ook moet het systeem van OV-fietsen verder ruimte worden gegeven, ook
bij locaties die niet direct rond een NS-station liggen.
Minder ruimte voor de auto
Meer plek voor fiets en openbaar vervoer betekent tegelijk dat er minder ruimte overblijft voor de
auto. De ChristenUnie is terughoudend met uitbreiding van de auto-infrastructuur. De ChristenUnie is tegenstander van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Toch heeft niet iedereen de
mogelijkheid om de auto te laten staan. Uitgangspunt bij uitbreiding van de infrastructuur is dat
plannen bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Voor goederenvervoer ziet de ChristenUnie een speciale rol weggelegd voor vervoer over water.
Het parkeren van vervoersmiddelen neemt veel ruimte in beslag. Veel wijken in de gemeente
Utrecht zijn daarop niet berekend. Geparkeerde auto’s vragen soms zelfs zoveel ruimte dat de
leefomgeving er onder te lijden heeft. Ook komt het de verkeersveiligheid niet ten goede. De
ChristenUnie wil werk maken van slimme oplossingen om de hoge parkeerdruk in wijken te
verlichten. Dit kan door ruimte te scheppen voor deelauto's. Ook moet de gemeente gaan werken
11 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
aan parkeervoorzieningen aan de randen van de binnenstad en bij P+R's. Deze zijn ruim opgezet
en voorzien van goede bewegwijzering. Verder wil de ChristenUnie dat de gemeente afspraken
maakt met bedrijven over het openstellen van bedrijfsparkeerruimte in het weekend. Pleinen in
de binnenstad worden op de lange termijn vrij van straatparkeren van auto’s. Er komen in plaats
daarvan (inpandige) parkeergarages.
De ChristenUnie wil terug naar het systeem dat bewoners van een straat waar betaald parkeren
wordt voorgesteld in moeten stemmen met de invoering via een wijkraadpleging. Indien betaald
parkeren wordt ingevoerd, worden ook de tijden waarop betaald parkeren geldt in samenwerking
met de bewoners vastgesteld. Maatwerk is hier het uitgangspunt.
Luchtkwaliteit moet beter
De matige luchtkwaliteit in Utrecht is reden tot zorg. De ChristenUnie vindt de volksgezondheid
belangrijker dan een optimale bereikbaarheid van de stad per auto. Daarom neemt de gemeente
stevige maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo onderzoekt de gemeente of het
mogelijk is de snelheid op toegangswegen van 70 km/u naar 50 km/u terug te brengen. Landelijk
wordt ingezet op 80 km/u voor de snelwegen rond de stad. Om inwoners die extra gevoelig zijn
voor luchtverontreiniging beter te beschermen, worden er geen voorzieningen waar kinderen en
ouderen regelmatig aanwezig zijn gebouwd langs de drukke stedelijke wegen.
|| 12
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
Wat we concreet willen
De ChristenUnie wil:
voor de fiets…
• fietsroutes standaard asfalteren en na vorstschade met voorrang repareren;
• op centrale routes fietspaden breder maken dan landelijk richtlijnen;
• kuilen, hobbels, scheuren en ander achterstallig onderhoud aan fietspaden versneld wegwerken;
• in 2018 20% minder fietsverkeerslichten.
• een experiment met een groene golf voor fietsers naar De Uithof;
• standaard wachttijdvoorspellers;
• een sluitend doorfietsnetwerk, separaat van autowegen, ontwikkelen. De binnenring is in
2018 als eerste doorfietsroute gerealiseerd;
• voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen (stallingen en rekken voldoen aan
de normen van Fietsparkeur) in binnensteden, in wijken, bij trein- en busstations en bij publieksvoorzieningen;
• bij bouwprojecten voldoende fietsparkeermogelijkheden op een centrale plek;
• onorthodoxe maatregelen voor het fietsparkeerprobleem in de binnenstad.
voor het openbaar vervoer…
• goede fietsparkeervoorzieningen rond de stations;
• het systeem van OV-fietsen verder uitbreiden;
• snelle realisatie van de Uithoftram, waar al jaren op gewacht wordt.
voor de auto…
• ruimte voor deelauto’s;
• slimme parkeervoorzieningen aan de randen van de binnenstad en bij P+R’s;
• pleinen autovrij maken in de binnenstad en parkeergarages bouwen;
• betaald parkeren alleen invoeren als de buurt voorstander is.
voor de luchtkwaliteit…
• de snelheid op toegangswegen terugbrengen van 70 km/u naar 50 km/u. Voor de ringweg
geldt: 80 is prachtig;
• niet bouwen als de luchtkwaliteit dat niet toestaat.
13 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
4. Werk & inkomen - kansen creëren
Werk is belangrijk omdat het mensen in staat stelt in hun eigen onderhoud te voorzien en armoede kan voorkomen. Bij veel mensen is dit vanzelfsprekend, maar voor een grote groep ook
niet. Op dit moment zijn er voor deze groep drie verschillende soorten regelingen: de Bijstandsuitkering (wwb), sociale werkplaatsen (wsw) en de arbeidsuitkering voor Jong Gehandicapten
(Wajong). De Rijksoverheid bundelt deze uitkeringen in de Participatiewet.
Terug aan het werk
De beste manier om financieel rond te komen en de armoede achter te laten is om een baan te
vinden. De ChristenUnie vindt dat de gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten worden uitgedaagd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, of
stages en leerwerktrajecten aan te bieden. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven,
mede door middel van haar Social Return beleid. Hierbij worden organisaties waar de gemeente
een aanbesteding doet verplicht tot het aannemen van een bepaald aan mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt.
Tijdelijke oplossingen en minder passend werk moeten bijdragen aan een daadwerkelijke verbetering van de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bovendien dient in samenwerking
met de vele (vrijwilligers)organisaties in de stad zoveel mogelijk te worden aangesloten bij de interesses, vaardigheden en mogelijkheden van mensen. Voor sommige inwoners is het vinden van
een baan een wens, maar steeds niet haalbaar. Voor deze inwoners blijft de ChristenUnie hoop
houden. Tegelijkertijd houden we de armoedevoorzieningen voor deze doelgroep overeind, zoals
de collectieve zorgverzekering en de U-pas.
Misbruik van de Bijstandsuitkering aanpakken
Voor iedereen die werkloos is en lastig aan werk komt, biedt de gemeente een vangnet in de
Bijstandsuitkering. De ChristenUnie weet dat een samenleving gebaat is bij onderling vertrouwen. Misbruik binnen de wwb mot dan ook zonder pardon worden opgespoord, aangepakt en
bestraft. Daarbij moet de gemeente onderscheid maken tussen bewuste fraude en onwetendheid
bij invullen. De gemeente heeft een belangrijke poortwachtersfunctie door ervoor te zorgen dat
alleen mensen die het écht nodig hebben in aanmerking komen voor de verschillende regelingen.
Mensen die nodeloos thuis zitten worden geholpen aan vrijwilligerswerk of betaalde arbeid.
|| 14
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
Starters op de arbeidsmarkt stimuleren
In de crisis worden niet alleen de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geraakt. Ook
anderen hebben het moeilijk. In de eerste plaats starters. Utrecht moet niet alleen een stad zijn
voor studenten, maar ook voor starters. Het ondernemersfonds is een uitstekend initiatief dat
door bedrijven zelf is opgepakt om het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling te
stimuleren. De ChristenUnie wil dat initiatief doorzetten. Ook wil de ChristenUnie in Utrecht een
startersbeurs voor jongeren (MBO, HBO en WO). Hierbij betaalt de gemeente een half jaar (een
deel van) het salaris, zodat starters werkervaring opdoen. Bij de evaluatie moet worden bezien of
deze werkervaring helpt bij het verkrijgen van een baan en of de regeling niet betaalt wat werkgevers anders toch al zouden doen.
Omscholing of bijleren mogelijk maken
Niet alleen de werkloosheid onder jongeren is hoog. Veel mensen in de leeftijdscategorie 4565 jaar zijn in de crisis hun baan kwijtgeraakt. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente, in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs, de mogelijkheden onderzoekt
tot omscholing of bijleren. Ook kan de gemeente sollicitatiecursussen faciliteren waarin ouderen
worden bijgeschoold in alle digitale mogelijkheden.
Wat wij concreet willen
De ChristenUnie wil:
• zo weinig mogelijk mensen in de bijstand;
• focus op het creëren van mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt;
• toezicht of de arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten ook daadwerkelijk worden
gerealiseerd;
• streng optreden tegen misbruik van regelingen;
• samenwerking met vrijwilligersorganisaties in de uitvoering van de Participatiewet;
• een startersbeurs om jeugdwerkloosheid tegen te gaan;
• aandacht voor omscholing van ouderen.
15 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
5. Veiligheid - hart voor de samenleving
Bij de aanpak van problemen staat de ChristenUnie een aanpak voor die ervan getuigt een hart
te hebben voor de samenleving in plaats van hard te zijn tegen de samenleving. Iedere Utrechter
moet zich in zijn woning, op zijn werk en in de openbare ruimte veilig kunnen voelen.
Terughoudendheid in gedoogbeleid coffeeshops
De ChristenUnie is tegen coffeeshops, growshops en zijn tegen gemeentelijke steun aan
experimenten om softdrugs zelf te kweken. Veel omwonenden zitten volstrekt niet te wachten op
een coffeeshop, daarom moet er een pas op de plaats worden gemaakt en mogen er niet meer
coffeeshops bijkomen dan het huidige aantal van tien. De ChristenUnie maakt geen onderscheid
tussen softdrugs en harddrugs, voor zo’n onderscheid is het THC gehalte in softdrugs vaak te
hoog.
Optreden tegen geweld en alcoholmisbruik onder jongeren
In het veiligheidsdomein krijgt de burgemeester steeds meer wettelijke bevoegdheden om
doelmatig op te treden tegen geweld en overlast, zoals het toezicht in de nieuwe Drank- en
Horecawet. De ChristenUnie vindt dat er genoeg menskracht beschikbaar moet zijn om die
taken in de praktijk verantwoord uit te kunnen voeren, met name op plekken waar veel jongeren
samenkomen. Uitgaansplekken zijn daarvan een goed voorbeeld. Op uitgaanstijdstippen moet er
voldoende politie inzet beschikbaar zijn, zodat veilig uitgaan de norm wordt. Ook de buurtbewoners zullen daar aannemelijk van profiteren. Kinderen en jeugd zijn voor de ChristenUnie veel te
kostbaar om op jonge leeftijd door alcohol schade op te lopen, daarom verhogen we de inzet op
de controle op de verkoop van alcohol onder de 18. Extra aandacht vraagt de ChristenUnie voor
het tegengaan van vandalisme. De kosten van vandalisme worden op de dader(s) verhaald.
Intensievere samenwerking tussen gemeenteraad en politie
De ChristenUnie wil een preventieve, dadergerichte aanpak als het gaat om de openbare
veiligheid. Partners in preventie en aanpak zijn - naast de gemeente en de politie - onder andere
welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs, verslavingszorg en gezondheidszorg. Politie inzet in de stad
moet overal mogelijk zijn. Het advies van de wijkraad Vleuten - de Meern om het politiebureau
24-uur per dag te openen wordt serieus onderzocht.
|| 16
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
De ChristenUnie wil daarnaast dat het integraal veiligheidsplan voor de politie-inzet op tijd door
de raad wordt vastgesteld. Op deze manier kan de gemeenteraad inspelen op het vaststellen van
de prioriteiten voor de politie. Deze invloed is belangrijker nu de politie nationaal is georganiseerd en daarmee op grotere afstand is komen te staan. De ChristenUnie hecht aan de rol van de
wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk. De wijkagent heeft een coördinerende taak
naar andere politie-eenheden en de gemeente om problemen in de wijk op te pakken.
De ChristenUnie wil een jaarlijks overleg tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie, waarin de resultaten in de wijken worden besproken.
Betrokkenheid van wijkbewoners bij het vergroten van de veiligheid
Het is belangrijk wijkbewoners te betrekken bij de analyse van veiligheidsproblemen, bij het
stellen van prioriteiten en bij de oplossing ervan. Burgers vormen de ogen en oren van de politie.
Zij worden dan ook intensief betrokken bij het vergroten van de veiligheid op straat, in de wijk
en in huis. Zo blijft de ChristenUnie aandacht vragen voor de onveilige situaties in de Breedstraatbuurt en de Amsterdamsestraatweg. De ChristenUnie wil dat inwoners gemakkelijk melding
kunnen maken van overlast en crimineel gedrag, waarbij de politie of wijkcontactpersoon contact
legt met de melder over de resultaten van de melding.
Wat we concreet willen
De ChristenUnie wil:
• niet meer coffeeshops in de gemeente Utrecht. Het aantal toegestane coffeeshops wordt
verlaagd;
• géén gemeentelijk wietexperiment met kweek van of voor gebruikers;
• behoud en handhaving van afstandscriteria voor coffeeshops;
• stevige controle en handhaving op verkoop van alcohol aan minderjarigen en regelmatige
acties om de gevaren van alcohol en drugs onder de aandacht te brengen;
• de veiligheid in de Breedstraatbuurt en op de Amsterdamsestraatweg verder verhogen, met
name op uitgaansavonden;
• de kosten van vandalisme op daders verhalen;
• dat de gemeente actief blijft samenwerken met burgernet en sms alert;
• de toezichtscapaciteit voor handhaving van de Drank- en Horecawet waar nodig opschalen.
17 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
6. Gezin, onderwijs en jeugdzorg - investeren in de
toekomst
Utrecht is een jonge stad waar gezinnen zich thuis voelen. Een sterk en gezond gezin biedt
warmte, liefde, structuur, veiligheid en ruimte. Voor de ChristenUnie zijn jeugd-, onderwijs- en
gezinsbeleid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom wil de ChristenUnie in de eerste plaats
één wethouder voor jeugd, gezin en onderwijs.
Ruimte maken voor keuzes in opvoeding en onderwijs
De eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen ligt bij de ouders. Zij beslissen
hoe zij de opvoeding willen inrichten en hoe zij zorg- en arbeidstaken willen verdelen. De
overheid ondersteunt een goede opvoeding en de mogelijkheid voor jongeren om zich te
ontplooien en te ontwikkelen. Waar nodig zal zij hun recht daarop beschermen. Het is belangrijk
dat ouders alle ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid voor de kinderen inhoud te geven.
Dit betekent dat zij vrij zijn om voor de school te kiezen die zij het beste bij hun levensovertuiging vinden passen. Het bijzonder onderwijs en identiteitsgebonden zorginstellingen geven die
ruimte. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat deze ruimte er ook in de toekomst blijft,
bijvoorbeeld door een ruimhartige gemeentelijke regeling voor het vervoer van leerlingen.
Investeren in de kwaliteit van onderwijs en schoolgebouwen
Investeren in jongeren betekent investeren in onderwijs. Om mee te kunnen doen in de
samenleving is een afgeronde opleiding belangrijk. Vroegtijdige schoolverlating vormt daarbij
een probleem. In nauwe samenwerking met het onderwijs spoort de gemeente vroegtijdige
schoolverlating op en pakt deze aan. Investeren in onderwijs betekent ook investeren in stageplaatsen. De ChristenUnie wil het aantal mbo-stageplaatsen vergroten. De gemeente benadert
hiervoor bedrijven en geeft zelf het goede voorbeeld door een Stagebureau op te richten, zoals in
Amsterdam ook gebeurt.
Een andere belangrijke taak van de gemeente op onderwijsgebied is het zorgen voor goede huisvesting van scholen. Schoolgebouwen moeten een veilige en gezonde omgeving zijn. De ChristenUnie wil dat kinderen in hun eigen wijk naar de basisschool kunnen. Ook in nieuwe wijken, zoals
Leidsche Rijn, moeten voldoende onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen zijn. Schoolgebouwen
moeten aan de normen voldoen. Zij moeten asbestvrij en goed onderhouden zijn.
|| 18
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
Voor kinderen met een (taal)achterstand kan het goed zijn om van voorschoolse educatie gebruik
te maken. Uiteindelijk zijn ouders hierbij als eerste aan zet. Wel zorgt de gemeente ervoor dat
ouders bekend zijn met deze mogelijkheid. Ook de Voorleesexpres en de taalcoaches van
‘Taal Doet Meer’ zijn goede initiatieven die de ChristenUnie van harte ondersteunt.
Kleinere initiatieven voor jongerenwerk ondersteunen
De aanbesteding voor het jongerenwerk is gewonnen door de stedelijke organisatie
Jongerenwerk Utrecht (Stichting JoU). De ChristenUnie wil dat kleinere, particuliere organisaties
in de toekomst kansen krijgen in de aanbesteding. Daarnaast wil de ChristenUnie bij een nieuwe
uitvraag het opgebouwde vertrouwen en de relatie tussen jongerenwerker en jongere zoveel
mogelijk behouden.
Samenwerken in de jeugdzorg
Er zijn ook in Utrecht kinderen en jongeren die extra hulp en begeleiding nodig hebben. De lokale
overheid krijgt er een grote verantwoordelijkheid bij nu de volledige Jeugdzorg overgaat naar de
gemeente. De ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg hebben veel raakvlakken met de
ontwikkelingen binnen het Passend Onderwijs. Nauwe samenwerking tussen alle betrokken
organisaties, ouders en scholen is belangrijk om tot goede oplossingen voor deze kinderen en
jongeren te komen. De nieuwe Buurtteams vormen zo'n samenwerkingsverband. De ChristenUnie
is daarom voorstander van doorontwikkeling van de Buurtteams en hanteert daarbij drie
belangrijke handvaten: eigen kracht, diversiteit en gelijke beoordeling, die hieronder worden
uitgewerkt.
Diversiteit in wijkgerichte samenwerking
Het is belangrijk dat organisaties geworteld zijn in de wijk waar zij actief zijn. Wanneer meerdere organisaties aan de voorwaarden voldoen, geeft de ChristenUnie er de voorkeur aan dat de
gemeente ook met meerdere organisaties per wijk gaat samenwerken. Op die manier blijft de
diversiteit gewaarborgd en is er meer keuzevrijheid voor cliënten. Organisaties die samenwerkingsverbanden aangaan met (kleine) organisaties die specifieke hulp of hulp vanuit een bepaalde
levensbeschouwing aanbieden, verdienen de voorkeur boven organisaties die dit niet doen.
19 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
Ook binnen de samenwerkingsverbanden in het Passend Onderwijs en de eventuele nieuwe
samenwerking in de Jeugdzorg moeten de identiteitsgebonden scholen en instellingen hun eigen
kleur kunnen behouden.
Gelijke beoordeling in hulpverlening
Tot slot vraagt de ChristenUnie aandacht voor gelijke beoordeling. Het buurtteam moet elk geval
individueel kunnen beoordelen en behandelen, zonder beknellende protocollen en voorschriften.
Tegelijkertijd mogen er geen grote verschillen voorkomen in de hulpverlening bij vergelijkbare
gevallen. Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat zij in de ene wijk van Utrecht hetzelfde
worden behandeld als in een andere wijk.
Wat wij concreet willen
De ChristenUnie wil:
• één wethouder voor jeugd, gezin en onderwijs;
• een ruimhartige regeling voor leerlingenvervoer naar bijzonder en speciaal onderwijs;
• meer MBO-stageplaatsen en een gemeentelijk Stagebureau;
• voldoende onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen in alle wijken;
• bekendheid met Vroeg- en Voorschoolse Educatie bij de doelgroep;
• nauwe samenwerking tussen alle betrokken organisaties en ouders in de ontwikkeling rondom
de Jeugdzorg en Passend Onderwijs;
• doorontwikkeling van de Buurtteams op het gebied van eigen kracht, diversiteit en gelijke
beoordeling in de verschillende wijken.
|| 20
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
7. Zorg & gezondheid - zorgvuldigheid voorop
De ChristenUnie ondersteunt de gedachte dat dan niet alles door de overheid geregeld hoeft te
worden. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar: in gezinsverband, in families. Soms
is echter de verantwoordelijkheid niet te dragen door hen en moet een beroep mogelijk zijn op
maatschappelijke organisaties en de overheid.
Goed zorgen voor mantelzorgers
De vele mantelzorgers zijn van onschatbare waarde, omdat zij mogelijk maken dat mensen zorg
ontvangen in de eigen omgeving. Maar mantelzorger zijn is niet altijd gemakkelijk en eenvoudig.
Maar liefst 30 procent van alle mantelzorgers geeft aan overbelast te zijn. Het ondersteunen van
mantelzorgers is voor de ChristenUnie dan ook topprioriteit, in het bijzonder voor de kwetsbare
oude en jonge mantelzorgers. De gemeente mag mantelzorgers nooit gebruiken om financiële
besparingen te realiseren! De gemeente dient voor mantelzorgers een goede informatievoorziening te hebben over waar zij terecht kunnen als zij vastlopen. Ook kan de gemeente een rol spelen
in het organiseren van lotgenotencontact, vergoedingen, respijtzorg, vrijstelling van
sollicitatieplicht of logeervoorzieningen.
Duidelijkere stem voor de cliënt
Burgers moeten actief betrokken worden bij ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg.
Cliënten zelf zijn dé ervaringsdeskundigen bij uitstek. Co-creatie tussen burgers, maatschappelijke organisaties en gemeenten draagt bovendien bij aan een breder gedragen beleid. De
ChristenUnie pleit dan ook voor een stevige adviesrol voor de Wmo-raad en cliëntenraden per
vestiging. Ook digitale middelen bieden nieuwe mogelijkheden tot inspraak en meedenken. De
ChristenUnie wil deze kansen volop benutten.
De Rijksoverheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen en daar de benodigde zorg krijgen
(extramulisering). Hierdoor wordt het eigen sociale netwerk van ouderen belangrijk. Daarbij is
het onmisbaar dat professionals bij ouderen thuis langskomen om de zorgbehoefte in te schatten.
De ChristenUnie pleit daarom voor het behoud van keukentafelgesprekken en de eigen kracht
conferenties. Kwetsbare burgers dienen ondersteuning te krijgen tijdens het voeren van de
keukentafelgesprekken. Sleutelwoorden voor de uitvoering van de Wmo: zorgvuldig, menswaardig en rechtvaardig.
21 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
Aandacht voor ouderen
Nu ook ouderen langer thuis moeten blijven wonen en er minder geld beschikbaar is voor
begeleiding en welzijnswerk, wil de ChristenUnie dat er opnieuw wordt gekeken naar het
ouderenbeleid. In de Buurtteams moet expertise beschikbaar zijn voor de zorg die ouderen nodig
hebben. Speciale aandacht is nodig voor dementerende ouderen. De ChristenUnie pleit voor
gedegen informatievoorziening, die juist voor ouderen ook nog op andere manieren dan digitaal
beschikbaar zal moeten zijn. Daarnaast wil de ChristenUnie dat nauwgezet wordt bijgehouden of
het aantal ouderenadviseurs of ouderencoaches nog toereikend is, ook voor mantelzorgers. Er
moet aandacht zijn voor toenemende eenzaamheid bij ouderen. Met de verhoogde drempel voor
intrede in verzorgingshuizen, wordt de kans op sociaal isolement groter. Het behoud van ontmoetingsplekken voor ouderen heeft daarom prioriteit. Bovendien moet het Openbaar Vervoer juist
ook voor ouderen toegankelijk blijven, zodat sociale contacten niet hoeven te verwateren
vanwege een gebrek aan mobiliteit van ouderen.
Keuzevrijheid door Persoons Gebonden Budget (PGB)
Thuiszorg, huishoudelijke hulp en medische zorg moeten geworteld zijn in de wijk. Een focus op
wijkgebonden organisaties mag er echter niet toe leiden dat mensen geen keuzevrijheid meer
hebben. Juist wanneer mensen te maken hebben met ziekte of gebreken, is het belangrijk dat
zij hulp kunnen krijgen waar zij zich bij thuis voelen. Daarom hecht de ChristenUnie aan het
Persoons Gebonden Budget (PGB) waarmee mensen zelf hulp kunnen inschakelen en maatwerk
beter mogelijk is. Maar ook bij “zorg in natura” moet er een breed aanbod zijn; het PGB moet
geen noodzaak of uitvlucht worden. De ChristenUnie wil dan ook nauwe samenwerking met omliggende gemeenten om de hulpverlening overal goed op orde te hebben.
|| 22
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
Wat we concreet willen
De ChristenUnie wil:
• gemeentelijke ondersteuning van mantelzorgers op verschillende manieren: respijtzorg,
lotgenotencontact, vrijstellingen van sollicitatieplicht en dergelijke;
• een stevige rol voor de WMO-raad en cliëntenraden in de ontwikkeling van nieuw beleid;
• behoud en intensivering van keukentafelgesprekken en Eigen Kracht Conferenties. Waar
nodig ondersteuning aan kwetsbare burgers bij het voeren van keukentafelgesprekken;
• de informatievoorziening aan mensen die zorg nodig hebben is op orde, niet alleen na de
veranderingen, maar juist ook tijdens de veranderingen.
23 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
8. Cultuur, sport en recreatie - voor en door burgers
In een sterke en gezonde samenleving krijgt creativiteit de ruimte om op te bloeien. Kunst, sport
en recreatie kunnen mensen tegelijkertijd binden en uitdagen. In de stad Utrecht is op het gebied
van sport, cultuur en recreatie van alles te ondernemen. Utrecht heeft een rijke geschiedenis en
breed cultureel aanbod, die beiden op talloze manieren ontdekt kunnen worden.
Faciliteren van kleinschalige culturele initiatieven
De ChristenUnie wil dat de overheid burgers stimuleert hun artistieke gaven te ontplooien en te
genieten van kunst en cultuur. Hierbij heeft de gemeente voornamelijk een faciliterende rol, door
het creëren of behouden van fysieke plekken waar dit kan, zoals bibliotheken en de schouwburg.
Hoe selecter het bezoekersgezelschap, hoe meer zo’n plek zichzelf moet bedruipen.
De ChristenUnie is tegen door de gemeente bekostigde grote culturele projecten en initiatieven.
Wanneer de gemeente geld investeert in cultuur, ziet de ChristenUnie dit graag met name ten
goede komen aan mensen die anders niet of nauwelijks met cultuur in aanraking komen.
Sporten breed mogelijk maken
Sport heeft een belangrijke functie in het bij elkaar brengen van mensen. Daarnaast helpt
sporten mensen om fit te blijven. De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat er voldoende
mogelijkheden zijn voor mensen om te kunnen sporten. De ChristenUnie kiest voor breedtesport.
Het stimuleren van (deelname aan) topsport is geen taak voor de gemeente. Bovendien dwingt
de crisis tot het maken van keuzes. De ChristenUnie investeert liever in regelingen voor minima
en accommodaties voor amateurverenigingen, dan miljoenen te spenderen aan grote topsportevenementen (zoals de Tourstart).
Verschillende aangekondigde bezuinigingen op de sportverenigingen worden door de
ChristenUnie teruggedraaid, zoals de korting op subsidies voor verenigingen, de sluiting van de
zwembaden Fletiomare en De Kwakel tijdens de zomervakantie en de extra huurverhoging voor
accommodaties.
|| 24
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
Het huisvesten van cultuur- en sportverenigingen valt deels onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente, die in veel gevallen eigenaar is. Gebruikers van verenigingsgebouwen en buurthuizen
moeten bijdragen bij het besturen en onderhouden daarvan: zelfbeheer. De gemeente neemt
hierbij zo veel mogelijk een ondersteunende positie in en kan waar nodig een bemiddelende rol
vervullen.
De sportaccommodaties in bezit van de gemeente kunnen ook worden verhuurd aan particulieren
of vrijwilligersverenigingen, die bijvoorbeeld zwemlessen aanbieden. Op die manier worden de
accommodaties optimaal benut en wordt de zwemwachtlijst teruggedrongen. Op die manier bereiken we een win-win situatie.
Wat we concreet willen
De ChristenUnie wil:
• geen extra geld besteden aan de Tourstart in Utrecht (topsport), maar sport in de wijk alle
ruimte geven (breedtesport);
• investeringen in sport en cultuur met name ten goede laten komen aan jongeren en mensen
die anders niet of nauwelijks met sport en cultuur in aanraking (kunnen) komen;
• samenwerking met particuliere instanties en zelfbeheer in het gebruik van gemeentelijke
sportaccommodaties;
• de culturele zondag op een (andere) manier invullen die meer recht doet aan de zondagrust,
bijvoorbeeld door verplaatsing naar zaterdag.
25 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
9. Economie - ruimte voor ondernemers
Utrecht is een stad vol bedrijvigheid: van de bakker in de buurt tot de grootschalige bedrijvigheid
op Lage Weide. Utrecht heeft een grote diversiteit aan bedrijven en dat wil de ChristenUnie zo
houden. Het is van belang dat de motoren van de economie ruimte hebben om volop te draaien.
Ondernemers hebben het echter zwaar in deze tijd. Groeiverwachtingen voor het bedrijfsleven
zijn somber en banen staan onder druk. Ruimte bieden aan ondernemers is in deze tijd cruciaal.
Het ondernemerschap is aan de ondernemers zelf. De gemeente zorgt voor goede
randvoorwaarden.
Samenwerking bevorderen, bureaucratie voorkomen
De ChristenUnie wil dat de gemeente een servicegerichte instelling heeft waar meedenken en
meewerken door ondernemers gevraagd wordt. De ChristenUnie is voor heldere én eenvoudige
regelgeving en een duidelijk aanspreekpunt (waar nodig in één loket) voor alle vragen van
bedrijven. Dit voorkomt bureaucratie. Ook maakt de gemeente werk van een snellere afhandeling
van vergunningen en een bundeling van facturen. Verder wil de ChristenUnie dat de gemeente
het Ondernemingsdossier snel invoert. Met het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers slim
voldoen aan wetten en regels. Ondernemers besparen daarmee tijd en geld.
Gevarieerd aanbod van bedrijfsruimten faciliteren
De ChristenUnie wil via bestemmingsplannen voor een gevarieerd aanbod zorgen aan bedrijfsruimten (bedrijfsverzamelgebouwen, flexwerkplekken en kleinschalige kantoorruimte aan huis)
dat aansluit bij de lokale vraag. Ook wil de ChristenUnie dat de gemeente minder rigide omgaat
met bepalingen in bestemmingsplannen, met name in gebieden waar anders voorzieningen niet
van de grond komen, zoals in Leidsche Rijn. Meedenken met en kansen voor ondernemers vormen de grondhouding van de gemeente. In de derde plaats brengt de gemeente ondernemers
bij elkaar om te zorgen voor een sterk imago en goede profilering van de stad. Tot slot wil de
ChristenUnie de stijging van de tarieven en belastingen voor ondernemers matigen. Want juist in
tijden van economische crisis raken tariefstijgingen ondernemers extra hard.
|| 26
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
Aanpakken van leegstand
Door de centrale ligging is onze gemeente een aantrekkelijke locatie voor bedrijven. Toch loopt
de vraag naar kantoorruimte en bedrijventerreinen structureel terug. Vooral op kantorenterreinen
aan de rand van de stad is de situatie problematisch en staan veel kantoren leeg.
Herstructurering biedt een beter grondgebruik en een betere bedrijfsvoering voor ondernemers. Alleen dan behoudt de stad een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een goede aanblik en wordt
zorgvuldig omgegaan met schaarse ruimte.
De ChristenUnie wil een verdere spreiding van winkellocaties en toevoeging van vloeroppervlak
voorkomen. Nieuwe winkels worden geconcentreerd rond de huidige (buurt)winkelcentra. Er is
aandacht voor kleine ondernemers, die bijdragen aan de diversiteit in en het eigen imago van
een winkelgebied. Ook staat de ChristenUnie voor een optimale ondersteuning van transformatie, renovatie en herinrichting van bedrijventerrein en kantorenlocaties. Dit zorgt dat het mes
aan twee kanten snijdt: de locatie wordt aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven of functies (zoals
hotels en huisvesting) en het levert werk op voor de bouwsector. Bedrijventerreinen aan waterwegen worden gereserveerd voor watergerelateerde bedrijvigheid.
Ook in regionaal verband moet leegstand worden bestreden. De ChristenUnie wil dat er
afspraken komen over een stop van nieuwbouw van kantoren en bedrijventerreinen. Ook wordt
er een actieplan transformatie gestart. De focus ligt op het opknappen en, indien nodig, herbouw
of herbestemming van verpauperde kantoren- en bedrijventerreinen. De ChristenUnie wil dat
in 2018 de transformatie van tenminste één kantoren- of bedrijventerrein is afgerond. Verlies
nemen op zo’n locatie behoort echter tot het ondernemersrisico en is niet voor rekening van de
gemeente.
Stimuleren van toerisme
Utrecht is een prachtige stad die het bezoeken waard is. Toch staat Utrecht niet prominent op
de toeristische kaart. De ChristenUnie wil dat de gemeente zich inzet voor een sterk toeristisch
klimaat en werk maakt van een stevige toeristische infrastructuur die zich uitstrekt over de
gemeente. Dit doet de gemeente samen met ondernemers waarbij de focus ligt op de structurele
versterking van de toeristische infrastructuur. Dit kan onder meer door een goede (fiets)
bewegwijzering en het zichtbaar maken van de historie via informatieborden en applicaties.
27 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
Niet alleen de oude binnenstad is het bezoeken waard: de ChristenUnie wil meer aandacht voor
toerisme buiten de singels en waterrecreatie. Ook ziet de ChristenUnie graag dat de gemeente
zich inzet om met particulier geld bij herinrichting en verbouwing de cultuurhistorie (beter) zichtbaar te maken, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Tuindorp en Voordorp.
De ChristenUnie wil het beschikbare geld goed besteden. Wat ons betreft gaat het niet op aan
grote mega-evenementen. De ChristenUnie behoudt dan liever de onderhoudssubsidie voor
monumenten die door bezuinigingen ernstig onder druk staan. De ChristenUnie wil bovendien dat
de oude binnenstad wordt gespaard van grote commerciële uitingen.
Zondagsrust bevorderen
Rust is een schaars goed geworden in onze 24-uurs economie. Dat is jammer. Gepaste rust leidt
tot creativiteit, nieuwe energie en ontwikkeling. Daarom is het goed dat we met regelmaat gas
terug nemen. Vanouds hebben wij daarvoor de zondag. De ChristenUnie maakt zich hard voor
deze rustdag. Juist omdat veel Utrechters daar grote waarde aan hechten, of zij nu gewend
zijn om zondag een kerk te bezoeken of niet. Het besluit van de gemeenteraad om winkels de
mogelijkheid te geven alle zondagen open te zijn, was een historische misser en negeerde de
uitslag van het eerdere referendum. Het is duidelijk dat met name kleine ondernemers in de
wijken en kerkgangers in de binnenstad door de koopzondagen problemen ervaren.
De ChristenUnie wil bescherming voor de winkeliers wanneer ze druk ervaren van verhuurders of
een winkeliersvereniging als ze ervoor kiezen op zondag gesloten te blijven. Wat de ChristenUnie
betreft wordt teruggekeerd naar de situatie van voor 2013.
|| 28
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
Wat we concreet willen
De ChristenUnie wil:
• de tariefstijging van belastingen voor ondernemers matigen;
• een heldere én eenvoudige regelgeving en één loket voor alle vragen van bedrijven;
• werk maken van een snellere afhandelingen van vergunningen en bundeling van facturen;
• het Ondernemingsdossier snel invoeren;
• voldoende ruimte creëren voor bedrijfsverzamelgebouwen, flexwerkplekken en kleinschalige
kantoorruimte aan huis;
• flexibiliteit in bepalingen in bestemmingsplannen;
• extra aandacht te hebben voor kleine ondernemers door winkels te concentreren rond de
huidige (buurt)winkelcentra;
• transformatie, renovatie en herinrichting van bedrijventerreinen en kantorenlocaties;
• bedrijventerreinen aan hoofdwaterwegen reserveren voor watergerelateerde bedrijvigheid;
• in regionaal verband afspraken maken over een stop van nieuwbouw van kantoren en bedrijventerreinen;
• met de gemeente Utrecht én de regio samen met vastgoedeigenaren een actieplan transformatie starten;
• in 2018 de transformatie van tenminste één kantoren- of bedrijventerrein afgerond te hebben;
• een goede (fiets)bewegwijzering en een zichtbare historie via informatieborden / applicaties;
• de Hollandse Waterlinie in Tuindorp en Voordorp zichtbaar maken;
• stoppen met meebetalen aan promotiespotjes en reclamecampagne;
• extra aandacht voor waterrecreatie en het toeristische imago van Utrecht buiten de singel;
• geen nieuwe reclamemasten in de binnenstad;
• de onderhoudsbijdrage voor monumenten, zoals kerken behouden;
• de zondag een dag laten zijn om gas terug te nemen van het dagelijkse werk;
• waarborgen dat mensen die naar de kerk willen dit zonder belemmeringen kunnen doen.
29 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
10. Duurzame leefomgeving – samen koploper
Zorg voor de schepping begint in eigen huis, pas daarna op het gemeentehuis. Thuis begint de
keuze voor het scheiden van afval, het aanbrengen van extra isolatie en het spaarzaam omgaan
met water. Dat vraagt van ons allemaal dat we rekening houden met de consequenties van onze
keuzes. Met elkaar zijn we gebruikers van Gods schepping, niet de verbruikers ervan.
De ChristenUnie wil om die reden ook een schone en groene leefomgeving.
Verduurzaming stimuleren
De ChristenUnie wil de verduurzaming onder burgers stimuleren en bevorderen. De gemeente
geeft het goede voorbeeld en biedt inwoners de mogelijkheid om hun verantwoordelijkheid te
nemen. De overheid is koploper en gaat samen met bedrijven, inwoners en woningcorporaties
aan de slag om Utrecht te verduurzamen. Geen irrealistische proefballonnetjes of stapeling van
subsidies, maar ideeën die op draagvlak kunnen rekenen.
Samenwerking met private partijen
De ChristenUnie wil ook dat de samenwerking met private partijen en organisaties wordt opgezocht. Zo gaat de gemeente samen met Utrechtse bedrijven 'duurzaamheidsdeals' ontwikkelen:
een eenvoudig aanbod voor inwoners waar bedrijven de verduurzamingsmaatregelen uitvoeren.
De ChristenUnie wil lokale klimaatinitiatieven actief ondersteunen. Denk daarbij aan het plaatsen
van miniwindturbines, het benutten van aard- en zonnewarmte en het bevorderen van energiebesparing in het midden- en kleinbedrijf. In de binnenstad ontstaat al concurrentie rond de
beschikbare mogelijkheden voor warmte-koude opslag. De gemeente neemt het voortouw bij het
ontwikkelen van regels om de verdeling van de beschikbare capaciteit eerlijk mogelijk te maken.
De ChristenUnie wil tot slot een actieplan lichtvervuiling. Samen met bedrijven streeft de gemeente ernaar dat (reclame)verlichting ’s nachts uit gaat. De gemeente dimt de openbare verlichting in daluren en zet de sierverlichting van gebouwen ’s nachts uit.
Afval gescheiden inzamelen
De ChristenUnie wil dat het mogelijk wordt in elke wijk het afval gescheiden in te zamelen,
bijvoorbeeld via ondergrondse containers. Ook bij prullenbakken in de openbare ruimte gaat de
gemeente experimenteren met gescheiden afvalinzameling. Er komen meer inzamelpunten voor
|| 30
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
plastic afval en er komt een pilot voor het huis-aan-huis ophalen hiervan. In 2018 moet 65% van
het huishoudelijk afval worden hergebruikt.
Burgers betrekken bij inrichting openbare ruimte
De gemeente betrekt ideeën van burgers voor creatieve invulling van de openbare ruimte.
Het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen is een voorbeeld, net zoals herinrichting van
verpauperde speeltuintjes en in onmin geraakte voorzieningen. Bij (her)inrichting van de openbare ruimte wordt standaard vooraf een buurtschouw georganiseerd voor omwonenden om tot
maatwerk te komen. De gemeente biedt burgers vervolgens de mogelijkheid zelf te zorgen voor
de openbare ruimte (zelfbeheer). De gemeente zelf let er bij de aanleg van openbare ruimte
op dat lopen en fietsen wordt bevorderd. Bij (bouw)werkzaamheden krijgt de toegankelijkheid
van de openbare ruimte voor minder invaliden hoge prioriteit. Agenda22 wordt onverminderd
doorgezet. Daarnaast wil de ChristenUnie dat de gemeente actief inzet op het gebruik van
applicaties die burgers de mogelijkheid geven om meldingen over de openbare ruimte door te
geven, zoals www.verbeterjebuurt.nl.
Investeren in recreatiegebieden
Utrecht heeft met haar stadsparken, natuurgebieden en pleinen veel moois in huis. De gemeente
gaat daarom zorgvuldig om met deze groengebieden. Veel plekken, zoals langs de Leidsche Rijn,
het Merwedekanaal, de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal, verdienen het om beter vorm te
krijgen als recreatiegebied. Ook bij nieuwbouwprojecten wil de ChristenUnie dat de gemeente
streeft naar vergroening van de omgeving. Bij binnenstedelijke projecten komt er een vergroeningsplan. Bij speelruimte pleit de ChristenUnie voor de invoering van de 'Jantje Betonnorm' waarbij 3% van de openbare ruimte bestemd is voor speelruimte. De toegankelijkheid van speelruimte
voor minder valide kinderen krijgt extra aandacht.
31 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
Wat we concreet willen
De ChristenUnie wil:
• gemeentelijke gebouwen energieneutraal maken;
• de bouw van energieneutrale woningen stimuleren;
• gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen en omwonenden in de gelegenheid
stelllen mede-eigenaar te worden;
• lokale klimaatinitiatieven ondersteunen;
• duurzaamheidsdeals ontwikkelen met het bedrijfsleven;
• voortzetting van het programma ‘Utrecht rijdt elektrisch’;
• vervanging van verlichting door energiezuinige (LED)verlichting. Waar mogelijk kiezen voor
natuurvriendelijke ‘groene’ verlichting;
• windenergie opwekken mogelijk maken op het bedrijventerrein Lage Weide of langs de A12,
mits de hinder voor omwonenden beperkt blijft tot maximaal de wettelijke norm;
• gescheiden afvalinzameling mogelijk maken;
• meer containers voor plastic afval;
• een pilot met het huis-aan-huis ophalen van plastic afval;
• bij prullenbakken in de openbare ruimte experimenteren met gescheiden inzameling van GFT,
papier- en restafval;
• een actieplan waarmee in 2018 65% van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt;
• de openbare ruimte zo aanleggen dat het lopen en fietsen bevordert;
• prioriteit voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder validen bij (bouw)
werkzaamheden; • actief inzetten op het gebruik van applicaties waarmee burgers meldingen over de openbare
ruimte door kunnen geven, zoals www.verbeterjebuurt.nl;
• bij nieuwbouwprojecten streven naar vergroening van de omgeving;
• een vergroeningsplan bij binnenstedelijke bouwprojecten;
• een extra begraafplaats in Leidsche Rijn / Vleuten / De Meern.
|| 32
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
11. Wonen - samen bouwen aan een leefbare stad
De ChristenUnie wil dat iedereen in Utrecht passend kan wonen. De vraag naar geschikte woonruimte is in onze gemeente groot. Dit geldt zowel voor studenten, starters, gezinnen of senioren.
De woningmarkt zit echter op slot. Voor de oplossing hiervan is de gemeente voor een belangrijk
gedeelte afhankelijk van landelijke regelgeving.
Veiligheid van bewoners en gezinnen garanderen
De krapte op de woningmarkt zorgt voor een aantal ongewenste effecten, zoals illegale verhuur,
kraken en bovenwettelijk huur. Primair hebben huurder en verhuurder hun eigen
verantwoordelijkheid. De gemeente heeft een rol zolang het gaat om het garanderen van de
veiligheid van inwoners. Daarom mengt de gemeente zich niet in afspraken tussen huurder en
verhuurder. In goed overleg dienen zij een oplossing te vinden, bijvoorbeeld wanneer het gaat
om onderhoud over sloop of herstructurering. De ChristenUnie steunt afspraken over
bewonersparticipatie. Hierdoor zijn huurders zelf in staat met succes voor hun belangen op te komen. Daarbij wil de ChristenUnie dat de leefomgeving voor gezinnen extra aandacht krijgt.
Voorwaarden stellen aan bestemmingsplannen
De gemeente bepaalt via een bestemmingsplan de randvoorwaarden voor ruimtelijke
ontwikkelingen. De ChristenUnie stelt als voorwaarde dat nieuwe ontwikkelingen:
1. aansluiten bij het eigen karakter en de stedenbouwkundige identiteit van de wijk of de
dorpskern;
2. een verrijking vormen voor het huidige (woning)aanbod in de wijk of de dorpskern;
3. aansluiten bij de vraag die er aan woningruimte is binnen de gemeente. Met name aandacht
voor ouderenhuisvesting, starterhuisvesting en studentenhuisvesting;
4. een versterking vormen voor (de draagkracht van) het huidige voorzieningenniveau in de
wijk;
5. een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig waterbeheer;
6. zoveel mogelijk voorzien zijn van duurzame energievoorziening.
7. gebouwd zijn volgens de hoogste standaarden voor energiezuinigheid.
8. goed bereikbaar zijn per fiets en openbaar vervoer.
33 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
Erfpacht
Het huidige systeem van erfpacht (1989) gaat uit van eeuwigdurende afkoop, zodat de gemeente
geen jaarlijkse canon ontvangt, maar toch grip houdt op gebruik en mate van onderhoud. De
ChristenUnie denkt dat zoiets tegenwoordig ook te realiseren is via bestemmingsplan en
Woningwet en ziet dit graag onderzocht.
Bouwen met oog voor de omgeving
De ChristenUnie wil dat bestemmingsplannen in nauw overleg met burgers tot stand komen.
Omwonenden worden in een vroeg stadium betrokken, voordat de gemeentelijke diensten starten met de formele planvorming. De gemeente moet flexibel en ruimhartig omgaan met wensen
van omwonenden. Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen streeft de ChristenUnie naar bundeling nabij
OV-voorzieningen en verdichting binnen de bestaande stad. Bebouwing van nieuwe gebieden
(uitbreiding) is in principe niet aan de orde zolang binnenstedelijke (inbreidings-)locaties
beschikbaar zijn. De plannen voor Rijnenburg gaan daarom de ijskast in. Bij grootschalige
ontwikkelingen is er in de plannen een evenwichtige mix aan sociale huurwoningen, sociale
koop- en koopwoningen. Ook wil de ChristenUnie dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft voor
inwoners om zelf invulling te geven aan hun woonwensen (via particulier opdrachtgeverschap).
Wonen met oog voor de toekomst
De ChristenUnie wil dat er een actieplan transformatie leegstaande gebouwen komt.
Leegstaande kantoren worden geschikt gemaakt voor bewoning. Dit resulteert in 2018 in 2000
extra woningen. Een groot gedeelte hiervan betreft studenten-, starters-, en
seniorenwoningen. Als de gemeente eigen vastgoed afstoot, wordt met een 'toekomstcheck'
gekeken naar een nieuwe invulling. Zo voorkomt de gemeente verpaupering en neemt zij haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de (openbare) ruimte. Ook gaat de gemeente de
anti-kraakwet (een
ChristenUnie initiatief) alsnog lokaal uitvoeren om kraken en leegstand tegen te gaan.
Voldoende plek voor studenten en starters
Utrecht krijgt als onderwijsstad met haar universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen elk jaar
een grote lichting studenten binnen. De ChristenUnie vindt dat er voldoende ruimte moet zijn om
de talenten van deze mensen langdurig aan Utrecht te verbinden. In de eerste plaats betekent
|| 34
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
dit dat de gemeente zorgt voor voldoende studentenhuisvesting. De ChristenUnie wil de huidige
versnellingsaanpak studentenhuisvesting voortzetten. In 2018 is het tekort aan studentenkamers
gehalveerd, 4000 extra studentenwoningen zijn dan gerealiseerd. In de tweede plaats betekent
dit dat er een ‘kop-staart-woningmarktaanpak’ moet komen. Om de doorstroming te bevorderen
wil de ChristenUnie dat er voor elke gerealiseerde studentenwoning (uit de periode 2010-2014)
in de komende vier jaar een starterswoning wordt gerealiseerd. De studentenwoningen worden
bovendien over de stad verspreid. Ook Leidsche Rijn is geschikt (met de komst van nieuwe
stations en de Uithoflijn). Tot slot dringt de gemeente er bij corporaties en projectontwikkelaars
op aan om meer goedkope (sociale) koopwoningen aan te bieden, en krijgen inwoners de kans
om goedkope kluswoningen te kopen. Corporaties krijgen de ruimte deze woningen te verkopen.
Een (t)huis voor ouderen
Ook in Utrecht levert de vergrijzing meer vraag op naar seniorenwoningen. Het huidige
woningaanbod voorziet daarin onvoldoende. De ChristenUnie wil dat mensen hun hele leven in
dezelfde wijk kunnen blijven wonen, ongeacht hun omstandigheden. Daarom wil de ChristenUnie
een onderzoek naar de behoefte en het aanbod van woningen voor ouderen. De uitkomsten van
het onderzoek moet de gemeente benutten om bij nieuwbouwplannen de levensloopbestendigheid van wijken voor ouderen te verbeteren. Ook dringt de gemeente er bij corporaties op aan
kangoeroewoningen en meergeneratiewoningen te bouwen. Deze woningvormen maken (mantel)
zorg in eigen huis mogelijk. Tot slot worden woningen zo gebouwd dat die gemakkelijk aanpasbaar zijn voor mensen met een beperking.
Ontwikkeling Stationsgebied en Leidsche Rijn goed beheersen
De gemeente heeft in het verleden grote financiële risico’s genomen bij bouwprojecten. Daar
plukt Utrecht nu de wrange vruchten van. De gemeente moet overgaan naar een faciliterend
grondbeleid en moet kiezen voor een risicoarme invulling bij bouwprojecten. In de huidige
economische tijd is er geen ruimte meer voor megaprojecten. Ook kostbare uitbreidingen of
ingrijpende vernieuwingen van bestaande voorzieningen (zoals de stadsschouwburg) zijn in deze
tijd niet aan de orde.
De financiële crisis trekt een zware wissel op de financiering van bouwplannen in het
Stationsgebied en Leidsche Rijn. Waar mogelijk stelt de gemeente de ambities bij of past zij de
fasering van plannen aan. De ChristenUnie wil daarbij niet tornen aan de kwaliteit van de
35 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
leefomgeving. Zo wordt de bezuiniging van het huidige college op openbaar groen en het water
in de Catharijnesingel in het Stationsgebied teruggedraaid. De ChristenUnie wil in het Stationsgebied vasthouden aan de sleutelbegrippen: ‘herstellen, verbinden en betekenis geven’. Tegelijk
moet de gemeente de ogen niet sluiten voor nieuwe ontwikkelingen. De ChristenUnie spaart
liever voor een mooi resultaat op lange termijn, dan dat zij nu half werk aflevert. De ChristenUnie
is tegen een casino in het Stationsgebied: als de huidige - tijdelijke - vergunning afloopt, wordt
deze niet verlengd. Verder wordt Lombok beter verbonden met het Stationsgebied. De verkeersfunctie van het Westplein wordt minder dominant (zo nodig door middel van een tunnel).
De ChristenUnie wil dat Leidsche Rijn een volwaardig voorzieningenaanbod krijgt. De gemeente
ruimt barrières uit de weg om dit mogelijk te maken. De inwoners van Leidsche Rijn worden
betrokken bij het vaststellen van straatnamen. Verder wil de ChristenUnie dat de gemeente
eindelijk haar verlies neemt op de grondwaarde in Leidsche Rijn. Daarmee komen nieuwe bouwplannen gemakkelijker van de grond. De gemeente bespaart daarmee rentelasten. Wat betreft de
fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal wil de ChristenUnie dat die met prioriteit wordt aangelegd. Streven is om in te lopen op de planning.
Wat we concreet willen
De ChristenUnie wil:
in het bouwen met oog voor de omgeving…
• dat bestemmingsplannen in nauw overleg met burgers tot stand komen;
• alleen via wet en bestemmingsplan sturen op gebruik en onderhoud van grond en opstallen
en niet via erfpacht;
• bij ruimtelijke ontwikkelingen streven naar bundeling nabij OV-voorzieningen en verdichting
(transformatie) binnen de bestaande bebouwde gebieden;
• geen bebouwing van nieuwe gebieden (uitbreiding) zolang binnenstedelijke (inbreidings)
locaties beschikbaar zijn;
• dat de plannen voor Rijnenburg de ijskast ingaan;
• een evenwichtige mix aan sociale huurwoningen, sociale koop- en koopwoningen bij
grootschalige ontwikkelingen;
|| 36
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
• via particulier opdrachtgeverschap voldoende ruimte voor inwoners om zelf invulling te geven
aan hun woonwensen.
in het wonen met oog voor de toekomst…
• een actieplan transformatie waarmee er in 2018 in totaal 2000 extra woningen zijn;
• bij afstoting van eigen vastgoed, een ‘toekomstcheck’ voor een nieuwe invulling;
• de anti-kraakwet loyaal uitvoeren om kraken en leegstand te voorkomen.
voor studenten en starters…
• de huidige versnellingsaanpak studentenhuisvesting ongewijzigd voortzetten. In 2018 is het
tekort aan studentenkamers gehalveerd en zijn 4000 extra studentenwoningengerealiseerd;
• een ‘kop-staart-woningmarktaanpak’;
• voor elke gerealiseerde studentenwoning (uit de periode 2010-2014) wordt in de komende
vier jaar ook een starterswoning gerealiseerd;
• studentenwoningen over de stad verspreiden;
• er bij corporaties en projectontwikkelaars op aandringen om meer goedkope (sociale)
koopwoningen aan te bieden;
• inwoners de kans geven om goedkope kluswoningen te kopen. Corporaties krijgen de ruimte
deze woningen te verkopen.
als het gaat om het Stationsgebied…
• geen nieuwe grote projecten of kostbare uitbreidingen van bestaande voorzieningen;
• geen nieuw casino in het Stationsgebied als de vergunning voor het huidige casino afloopt;
• de voorgenomen vergroening van het Stationsgebied toch uitvoeren. De bezuiniging op openbaar groen van het huidige college wordt teruggedraaid;
• Lombok beter verbinden met het stationsgebied. De verkeersfunctie van het Westplein wordt
minder dominant.
als het gaat om Leidsche Rijn…
• een volwaardig voorzieningenaanbod;
• ruimte voor bouw van kerken;
• het verlies op de grondwaarde nemen;
• prioriteit voor de aanleg van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal naar Leidsche Rijn;
• inwoners betrekken bij de vaststelling van straatnamen.
37 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
12. Bestuur en burger - voor uw welzijn
De ChristenUnie gelooft dat de overheid door God gegeven is ten behoeve van de samenleving.
Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving.
Wel participatie, maar niet over de schutting gooien
Waar de overheid vroeger veel taken op zich nam, wordt nu steeds meer gekeken naar wat
mensen zelf kunnen doen. Dat is in zichzelf een goede ontwikkeling. De overheid is ook geroepen
om de inwoners van de stad te stimuleren en te faciliteren. Zij heeft een rol als vraagbaak en
ondersteuning om op terug te vallen. Dit vraagt om maatwerk: de één kan sneller zonder ondersteuning dan de ander. De ChristenUnie vindt daarom dat de overheid geen taken over de schutting moet gooien. Waar mensen het niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid
een helpende hand. De ChristenUnie vindt dat burgers een beroep op de overheid moeten kunnen blijven doen als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is.
Een benaderbare en betrouwbare overheid
De ChristenUnie staat voor een betrouwbare, transparante en herkenbare overheid. Pas dan is
de overheid het vertrouwen van de burger waard. De overheid moet ook benaderbaar zijn. Met
nieuwe communicatiemiddelen, maar ook in persoonlijk contact aan de balie. Bovendien moeten
ambtenaren volop tijd hebben om in de wijk aanwezig te zijn, zodat ze aanspreekbaar zijn voor
bewoners en daadwerkelijk voeling krijgen met de thematiek.
Wat wij concreet willen
|| 38
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
De ChristenUnie wil:
• dat burgers een beroep op de overheid kunnen blijven doen als hun veiligheid of
bestaanszekerheid in het geding is;
• dat de overheid maatschappelijke uitdagingen samen met de samenleving oppakt (burgers,
verenigingen, scholen, bedrijven en gezinnen). Wij verwachten niet alles van de overheid,
maar ook niet van de markt of de samenleving;
• dat de gemeente burgers intensief betrekt bij het ontwikkelen van plannen en het evalueren
van bestaand beleid;
• dat de diensten van de gemeente toegankelijk zijn voor iedereen, niet alleen voor de digitaal
actieve en mondige burger. Het moet mogelijk blijven om gemeentezaken
(vergunningaanvraag, burgerzaken) aan een fysiek loket af te handelen of door middel van
levering van producten aan huis (als ID-kaart of rijbewijs) voor ouderen;
• dat de gemeenteraad een mening vormt over zaken die in regionale overleggen (WGR)
worden besproken en deze als opdracht meegeeft aan zijn vertegenwoordiger.
39 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
13. Financiën - sober en doelmatig
Onze visie op de verhouding tussen samenleving en overheid heeft gevolgen voor de financiële
keuzes die de gemeente moet maken. Gemeenten krijgen de komende raadsperiode te maken
met een drastische uitbreiding van het takenpakket in het sociale domein (jeugdzorg, functies
begeleiding en kortdurend verblijf uit de AWBZ).
Meer taken voor minder geld
De rijksoverheid draagt met een aantal zorg- en welzijnstaken weliswaar ook het budget over,
maar heeft daarop een aanzienlijke korting toegepast. Er is dus minder geld voor meer taken.
Door de ontwikkelingen op de woningmarkt lopen de opbrengsten uit grondverkoop eveneens
terug. Deze ontwikkelingen leggen grote druk op het financieel beleid. Het komende college zal
dan ook moeten bepalen waar de gemeente op moet korten.
Duidelijke keuzes in plaats van kaasschaafmethode
De ChristenUnie is voorstander van duidelijke keuzes en prioriteiten, in plaats van bezuinigen met
de kaasschaafmethode. Posten die rechtstreeks te maken hebben met de veiligheid en bestaanszekerheid van individuele burgers moeten behouden worden. De gemeente moet besparen op
projecten die voor die samenleving als geheel niet van direct belang zijn. Dit betekent dat zij
moet stoppen met het uitvoeren van prestigeprojecten en het financieel steunen van noodlijdende topsportverenigingen. Daarnaast moet de gemeente stoppen met de subsidiëring van
organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd. Zolang daar nog
bezuinigingsruimte is, wil de ChristenUnie de lasten niet verhogen.
De ChristenUnie wil dat nadrukkelijk gekeken wordt naar de stroomlijning van de ambtelijke
organisatie. Ook moet de gemeente overwegen in hoeverre bouwprojecten van de gemeente
goedkoper kunnen worden uitgevoerd, of zelfs afgeblazen. In het onderstaande blok biedt de
ChristenUnie een kader om de bezuinigingen vorm te geven.
|| 40
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
Bezuinigingsladder
1. Zaken waar de gemeente de enige aanbieder is: veiligheid en bestaanszekerheid. De
gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Daarnaast is de gemeente
het uiterste vangnet voor mensen die zelf geen of weinig inkomen kunnen verwerven. Op
deze posten wordt zo mogelijk niet bezuinigd.
2. Zaken die zonder de gemeente niet tot stand komen: openbaar gebied, buurtcentra.
3. Het openbaar gebied is van ons allemaal. De overheid is aan zet om de openbare ruimte
(wegen, parken, pleinen) in goede conditie (schoon, heel en veilig) te houden. Het
basisniveau is het voorkomen van achterstallig onderhoud waardoor kapitaalvernietiging
optreed. De eeuwenoude delen van de stad vragen extra aandacht. Deze posten moeten zo
lang mogelijk worden ontzien.
4. Zaken die de gemeente belangrijk vindt, maar bij de samenleving horen: cultuur, recreatie en
sport.
5. Tot slot zijn er nog veel gebieden waar de gemeente meent dat het goed is als er iets van de
grond komt. Onmisbaar voor de samenleving is het echter niet en ook is het niet onmogelijk
voor de samenleving dit zelf op te pakken. Binnen deze categorie is nog een onderscheid te
maken tussen de samenleving bijstaan (stukken grond die braak liggen ter beschikking stellen
aan stadslandbouw) en iets zelf realiseren als gemeente. Deze laatste post wordt als eerste
geschrapt.
Bovenstaande indeling in de bezuinigingsladder biedt geen waterdichte schotten, maar geeft zicht
op de financiële afwegingen die de ChristenUnie maakt: liever tram dan tourstart, liever stadstoezicht dan stadslandbouw.
41 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
Wat wij concreet willen
De ChristenUnie wil:
• structureel een sluitende begroting;
• riool- en afvalheffing kostendekkend houden;
• een legeshoogte die in verhouding is met wat je ervoor krijgt;
• geen stijging van de OZB met meer dan de inflatie;
• dat de gemeente lobbyt bij het rijk om haar gelden duurzaam uit te zetten bij banken met
duurzame fondsen (conform de motie die wij hebben ingediend). Bij toekomstige
• aanbestedingen van het betalingsverkeer moet de gemeente duurzaamheidseisen meewegen.
|| 42
Verkiezingsprogramma Christenunie Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
43 ||
Kansen benutten, kwetsbaren beschermen
|| 44