Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief sociaal domein September 2014 nr. 10
Een uitstapje met de Reinaldabus met dank aan vrijwilligers. Deze foto kreeg de eerste appeltaart in de Facebookactie.
Foto: Cock Veldhuis
Wat zijn de laatste ontwikkelingen binnen het programma Samen
voor elkaar? Wat hebben we de afgelopen maanden bereikt en welke
Inhoud
Vooruitblik
In de lift
Samen voor elkaar gekregen
activiteiten staan op stapel? Hoe staat het met de veranderbeweging
2
in de stad en hoe gaat u Haarlemmers in hun kracht zetten? Met deze
3
nieuwsbrief willen we alle professionals in het sociaal domein informeren
4
en inspireren.
Er is een fundamentele herinrichting
willen zorgen dat die hulp betaalbaar blijft.
nodig van de sociale infrastructuur als we
Duidelijk is dat er minder geld beschikbaar
Haarlemmers die dat nodig hebben, hulp en
is en daar heeft de gemeente zorgen over.
ondersteuning willen bieden, en er ook voor
Hoe gaan we hier met elkaar aan werken?
Het laatste nieuws
Innovatiebudget 2014
Dit jaar hebben we het innovatiebudget gericht ingezet voor het versterken van vrijwillige
inzet en mantelzorg, en kantelingsmogelijkheden van dagbesteding naar de basisinfrastructuur. We hebben uit alle aanvragen vijf organisaties uitgenodigd om hiervoor plannen
van aanpak op te stellen. Voor de uitvoering van drie plannen wordt dit jaar nog subsidie
verstrekt. De gemeenteraad heeft daartoe structureel extra geld beschikbaar gesteld.
Versterking mantelzorgondersteuning
Gegevensoverdracht
Tot nu toe konden mantelzorgers, ongeacht hun inkomen, elk jaar
Vanaf 2015 neemt de gemeente de uitvoering van taken voor
een mantelzorgcompliment van € 200 aanvragen via de SVB.
Jeugdzorg, Awbz-begeleiding en Beschermd Wonen over van
Het landelijke budget hiervoor komt per 1 januari 2015 naar de
het Rijk. Het Rijk draagt cliëntgegevens over, zodat gemeenten
gemeenten. Haarlem ontvangt in totaal € 590.000. Gemeenten
zich goed kunnen voorbereiden op de nieuwe taken. De over-
mogen zelf bepalen hoe ze dit budget inzetten. De commissie
dracht verloopt gefaseerd en verschilt per decentralisatie. De
Samenleving heeft op 28 augustus in meerderheid ingestemd
gemeente controleert de ontvangen gegevens aan de hand van
om het budget niet als individuele regeling voort te zetten, maar
het gemeentelijk bevolkingsregister. In het najaar worden alle
te gebruiken voor versterking van mantelzorgondersteuning in de
burgers die rechtstreeks te maken hebben met de decentralisa-
basisinfrastructuur. Zo kunnen bijvoorbeeld respijtvoorzieningen
ties schriftelijk op de hoogte gebracht van mogelijke veranderin-
gerealiseerd worden die mantelzorgers en hun familie ontlasten.
gen. Burgers waarvan een bestaande indicatie op korte termijn
Het budget komt dan ten goede aan alle Haarlemmers.
afloopt, worden ook benaderd voor een (telefonisch) gesprek. Vooruitblik
Sociaal Wijkteams in heel Haarlem
Haarlemse Helden 2014
Opening Werkplein
Vanaf 1 januari 2015 zijn in heel Haarlem
Op zaterdag 22 november is de uitreiking
UWV Haarlem, Pasmatch Personeelsdiensten,
Sociaal Wijkteams actief. Er komen vier teams
van de Haarlemse Helden, de prijzen
regionale sociale diensten en het Leerplein zijn
bij, wat het totaal op acht brengt. De Sociaal
voor mensen die zich op een bijzondere
vanaf 1 oktober gevestigd op één locatie: het
Wijkteams richten zich op bewoners die de
manier inzetten voor de stad. Er zijn vier
Werkplein Zuid-Kennemerland en IJmond. Het
regie over hun leven tijdelijk kwijt zijn en die
uitreikingen: de Vrijwilligersgroepsprijs, de
Werkplein zit aan de Zijlsingel 1 in Haarlem.
problemen op meerdere gebieden hebben.
jongerenprijs Haarlem Hero, de BUUV van
Werkzoekenden kunnen er op uitnodiging
Binnen het team werken professionals van
het jaar en de Participatieprijs. De BUUV
terecht voor workshops, speeddates, trainingen
verschillende organisaties samen.
van het jaar wordt via loting gekozen, voor
en ondersteuning. De medewerkers van het
de andere prijzen kunt u nu Haarlemmers
Leerplein pakken schoolverzuim en voortijdige
aanmelden!
schooluitval aan. Jongeren vanaf 18 jaar
Burendag
Op Burendag (27 september) komen overal
in Nederland mensen samen om iets te
Netwerkbijeenkomst
doen voor de buurt. Op de website staat
Samen met onze partners bereiden we
een overzicht van de activiteiten in Haarlem.
ons voor op de nieuwe taken in het sociaal
Wie vaker buurtgenoten wil ontmoeten, kan
domein per 2015. Voor verdere uitwerking
terecht op een van de informatiemarkten
van een aantal inhoudelijke onderwerpen
over ontmoetingsplekken; in het wijkgebouw
organiseren we een bijeenkomst voor
bij de Immanuelkerk in Haarlem-Noord
professionals in de middag van 23 oktober.
en het dorpscentrum in Spaarndam.
Risicomanagement staat daarbij in elk
Verschillende organisaties waaronder BUUV
geval op de agenda. Binnenkort wordt het
presenteren daar hun aanbod.
definitieve programma bekendgemaakt.
2
kunnen er voor scholingsaanvragen terecht. Op
het Werkplein bundelen UWV, Pasmatch en
gemeenten ook hun diensten aan werkgevers
onder de naam WerkgeversServicepunt ZuidKennemerland.
In de lift
De Participatieraad Haarlem
insteken op eigen regie, waardoor burgers
waar mogelijk meer zelf gaan doen en
mensen meer op elkaar gaan letten, vindt
ze maatschappelijk een goede ontwikkeling.
“Na het volstrekte loslaten uit de jaren tachtig,
waarbij alleen mensen met een expliciete
hulpvraag werden geholpen, zijn we de
laatste jaren doorgeslagen door juist boven
op mensen te gaan zitten. Als we tot een
evenwicht kunnen komen, door mensen ruimte
te geven zelf tot een oplossing te komen en ze
op de achtergrond in de gaten te houden, is
dat alleen maar positief.”
Ruth Nelemaat
Ombudsfunctie
De transitie in het sociaal domein is vanaf 1 januari 2015 een feit. Een
omslag die nogal wat voeten in de aarde heeft. En vooral kansen biedt.
Dat vindt ook de Participatieraad Haarlem.
Eén van de belangrijkste taken van de raad
is om er op te letten of niemand tussen wal
en schip valt. “Bij alles wat we lezen, vragen
we ons af: wat betekent dit voor de burger?
Is het beleid toegankelijk, wordt het goed
De opvolger van de raad voor Sociale
meteen stevig aan de slag. “We kregen bij
Zaken en Werkgelegenheid, de raad
aanvang drie beleidsnota’s ter advisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning en
over de Participatiewet, Jeugd en de Wmo.
de Stedelijke Adviesraad Multiculturele
Het college wilde dat de gemeenteraad
Samenleving telt vijftien leden, een voorzitter
de besluitvorming over die nota’s vóór de
en een ambtelijk secretaris. Zij geven het
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014
enorme omslag, er kan van alles misgaan.
ongevraagd advies over alles wat het sociaal
vaststelde. Onze adviezen zijn onder stoom en Daarom bouwen we in onze adviezen altijd
evaluatiemomenten in.” Pril als de raad is,
kokend water tot stand gekomen.” De leden
domein behelst.
doen hun best zo kort en bondig mogelijk
kan niemand meer om ze heen. “We krijgen
college en de gemeenteraad gevraagd én
te formuleren. Dat wordt gewaardeerd:
gecommuniceerd en hoe kunnen mensen
klachten indienen? De gemeente bereidt
zich al een paar jaar voor en gaat goed
voorbereid de transitie in. Maar het is zo’n
alle medewerking; de lijnen zijn kort. In een
jaar tijd hebben we onszelf op de kaart gezet.”
Stoom en kokend water
ze horen vaak terug dat hun advies een
De aanstaande transitie was reden voor
‘gidsfunctie’ heeft in alle beleidsstukken die de
de oprichting van de Participatieraad, in
gemeenteraad en het college moeten lezen.
Participatieraad een motie heeft ingediend om
“Een integrale aanpak in het sociaal domein
Kansen
het leven te roepen voor 1 januari 2015, is een
is één van de kernpunten van de transitie.
Omdat straks het beleid dicht bij de burger
Dan moet je niet drie verschillende raden op
gemaakt wordt, komt het beter terecht.
evenzoveel gebieden hebben.” De raad kon
Daarvan is Ruth Nelemaat overtuigd. Het
september 2013. Voorzitter Ruth Nelemaat:
Dat de gemeenteraad op voorstel van de
een ombudsfunctie voor het sociaal domein in
wapenfeit waar ze trots op zijn.
www.participatieraadhaarlem.nl
3
Samen voor elkaar gekregen
1.000 babymutsjes uitgedeeld
Samenwerking met Zandvoort
Tweede convenant Social Return
Samen voor elkaar begint bij het begin,
De gemeenten Haarlem en Zandvoort
Duurzaam verbinden en sociaal
bij de geboorte. In samenwerking met het
zullen vanaf 1 januari 2015 ambtelijk
ondernemen is van deze tijd. De
Kennemer Gasthuis (KG) kregen 1.000
samenwerken binnen het sociaal
gemeente levert daar graag een bijdrage
baby’s die in het KG werden geboren
domein (op het terrein van de WWB
aan en verbindt sociale voorwaarden
een mutsje met daarop het logo van
en aanverwante regelingen, uitvoering
aan de inkoop: Social Return. Zo is er
Samen voor elkaar! Op de felicitatiekaart
van de Wmo en taken met betrekking
op 3 september samen met marktleider
voor de ouders stond: ‘Hoera! Een nieuw
tot de decentralisatie Jeugd). Zo wordt
wegenbouw KWS Infra en gemeenten
leven begint. Opvoeden en opgroeien in
invulling gegeven aan een verregaande
Amsterdam en Velsen een convenant
Haarlem. We zijn er samen voor elkaar.
regionale samenwerking en optimalisatie
‘Breed in de Keten’ afgesloten om de
Van harte gefeliciteerd met uw kindje’.
van de dienstverlening (in continuïteit
jeugdwerkeloosheid in de regio aan
en kwaliteit). De gemeenten werken
te pakken. Werkloze jongeren krijgen
informeel al jarenlang samen.
hierdoor bij wegenbouwprojecten een
kans op werkervaring en daarmee een
Facebookactie
beter toekomstperspectief. Eerder dit
Kent u Haarlemmers die altijd voor een
jaar committeerden Haarlemse zorg- en
ander klaarstaan? Nomineer ze dan voor
welzijnsinstellingen zich ook al aan de
een appeltaart! Op de Facebookpagina
inzet van Social Return in ‘De Haarlemse
van Samen voor elkaar delen we er
Keten’. Haarlem zet Social Return zo
iedere week een uit. Post een bericht op
breed mogelijk in, met als doel het
de pagina (liefst met foto) waarin u kort
verhogen van arbeidsparticipatie en het
vertelt wie volgens u de taart verdient
vakmanschap van mensen met afstand
en waarom. Een groep nomineren
tot de arbeidsmarkt.
mag natuurlijk ook. De actie loopt tot 1
november. De eerste taarten waren voor
de vrijwilligers van de Reinaldabus en de
Reinaldaband. Doe mee!
Colofon • September 2014
Dit is een uitgave van de gemeente
Haarlem. Voor meer informatie
www.samenvoorelkaar.nl
Vragen?
Stuur een email naar
[email protected]
Redactie: Gemeente Haarlem
Interview: Suzanne Bergman, foto Jurriaan
Hoefsmit
Productie en vormgeving:
Mediabureau Haarlem
U kunt deze nieuwsbrief verspreiden binnen uw netwerk. Nieuwe lezers kunnen zich aanmelden via [email protected]
4