GC 264, 14 December 2014 - Willibrordusparochie Heiloo

nummer 264
14 december 2014
Kerstmis 2014
Adressenlijst
Kerkgebouw: Willibrorduskerk, Westerweg 265, Heiloo
Parochiesecretariaat: Willibrordushuis Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 11.30 uur
 maandag speciaal voor kerkhofbeheer
 vrijdag speciaal voor opgeven intenties
tel: 072 - 533 0906
e-mail: [email protected]
website: www.willibrorduskerk-heiloo.nl
banknummers: NL55 INGB 0000 278099 en NL57 RABO 01205.00.965
Parochiebestuur:
 voorzitter: dhr. M.G.M. den Blanken Limmer Laen 1, tel: 533 1534
 secretaris: dhr. R.A.H.J. van Loon, De Omloop 18,
tel: 533 6056
 penningmeester: dhr. K.F.M. Hennekens, Zeeweg 43, tel: 532 0891
Pastor: dhr. H.G.I. Helsloot, pr.
Willibrordushuis, Westerweg 267, 1852 AG Heiloo,
tel: 532 4142
e-mail: [email protected]
privé: Raadhuisweg 1, 1851 JA Heiloo,
tel: 532 3860
Pastor Limmen:
dhr. J.H. Olling
tel: 072 - 505 1275
Pastor Akersloot:
dhr. H.J. Hudepohl
tel: 0251 - 31 2228
Pastor Egmonden:
dhr. A.M.M Overmars,pr.
tel: 06 28963045
Parochiecoördinator:
mw. M.Hoetjes, p/a Westerweg 267, 1852 AG Heiloo, tel: 533 0906
e-mail: [email protected]
Financiële administratie:
mw. A. Wiebering,
e-mail: [email protected]
postadres: het parochiesecretariaat (zie boven)
Aktie Kerkbalans:NL20 INGB 0000681570; NL46 RABO0327064021
Kerkhofbeheer en –administratie:
mw. I. Hoogeboom,
tel: 534 0531
e-mail: [email protected]
postadres: parochiesecretariaat (zie boven)
Ledenadministratie:
dhr. A. Franzen,
e-mail: [email protected]
postadres: parochiesecretariaat (zie boven)
Verspreiding Communicatie: (Geen communicatie ontvangen? Bel:)
mw. M. Min, Kerkakkers 2,
tel: 533 1487
Redactie Communicatie:
e-mail: [email protected]
contactpersoon: mw. A. Schaap, De Stuifbergen 14, tel: 533 1134
2
KERSTMIS 2014
Wanneer ik een tuincentrum binnenloop,
dan kom ik in een zaak waar men
helemaal niets heeft met de verkoop rond
Sint Nicolaas. Dus wanneer in het najaar
de winkel wordt ingericht voor de winter,
dan komen direct de kerstspullen tevoorschijn. Dan denk ik wel eens:
wat maken mensen toch een werk van de kerst. Zelf heb ik familie in
Landsmeer wonen, een dorp aan de ene kant grenzend aan
Amsterdam en aan de andere kant grenzend aan Den Ilp. Dat zegt
misschien niet iedereen wat, maar Den Ilp is zo langzamerhand in heel
Nederland een begrip. Wanneer je rond de kerstdagen ’s avonds door
Den Ilp rijdt, dan hebben veel inwoners hun tuinen versierd met lichtjes.
En niet een paar, maar er zijn heuse kunstwerken te bewonderen. Of
het huis zelf is voorzien van allerlei guirlandes met lichtjes zodat het
wel een sprookjeskasteel lijkt. Dus wanneer wij in november of
december voor familiebezoek in Landsmeer zijn, dan reizen we ’s
avonds via Den Ilp weer terug. Dat alles is heel mooi, alleen soms is
er wel een verkeersprobleem. Want het dorp heeft een lintbebouwing
langs een smalle weg. En wanneer zelfs touroperators busreizen
organiseren vanuit elk deel van ons land naar Den Ilp, dan ontstaat er
een echte file in dat dorp.
Zo uitbundig als in Den Ilp is het bij ons niet, maar op hoeveel
plaatsen zien we het niet in ons eigen dorp. Tuinen waarin lichtjes zijn
aangebracht; gevels die voorzien zijn van allerlei verlichte
afbeeldingen. Je kunt dat smalend afdoen als: uiterlijk vertoon,
goedkoop vermaak. Maar dat zou naar mijn mening echt te snel zijn.
Want uiteindelijk: datgene wat mensen met al die lichtjes willen
uitdrukken komt dicht in de buurt van het oorspronkelijke feest. En dan
bedoel ik het midwinterfeest. Toen de mensen nog geheel afhankelijk
waren van de natuur en ze vierden, dat de kortste dag voorbij was. Dat
de dagen weer langer en de nachten korter zouden worden. Dat de
temperatuur langzaam maar zeker weer zou stijgen en dat dan ook de
natuur weer tot leven zou komen.
Uiteindelijk hebben de missionarissen in vroeger tijden dit heidense
feest overgoten met een christelijk sausje. Het licht komt weer in de
wereld. En wie is het licht van de wereld? Precies. Zie je wel, wat die
heidenen al vierden, zonder het eigenlijk te weten, was de geboorte
van de Christus.
3
Dat is ook de reden, waarom men in sommige godsdienstige kringen
geen kerstmis wil vieren. Die 25e december is gewoon maar gekozen
om aan te sluiten bij dat heidense feest.
Wij vieren kerstmis en nog altijd blijkt dat feest voor veel mensen in
een behoefte te voorzien. Waarom? Omdat we zoveel ophebben met
die kerk? Nou, dan zou die kerk op de gewone zondagen ook wel vol
zitten. Maar misschien hebben we wel veel behoefte aan elkaar.
Misschien dat juist in de donkerste periode van het jaar mensen
behoefte hebben aan wat warmte en licht van elkaar. Mensen willen
misschien dat stukje geborgenheid in een donkere wereld. Mensen
willen toch horen, dat uiteindelijk het leven belangrijker is dan de dood,
ja dat het leven het uiteindelijk wint van de dood. Dat de dood het
laatste woord niet is. En dat in elk kind, dat wordt geboren, toch weer
iets mag oplichten van dat, wat het aloude kerstverhaal ons wil
vertellen. Dat een nieuwe toekomst, nieuw leven mogelijk is. Niet alleen
voor een nieuw geboren kind, maar voor mijzelf, voor jouzelf, voor ons
samen.
Horen dat in een wereld, die bol staat van spanningen en
gewapende conflicten, er toch zeer veel mensen zijn, die willen weten
van een wereld in vrede. Die blijven geloven in een wereld van vrede.
Die blijven zeggen: vrede kan, dankzij mij, dankzij jou.
Hoe we ook naar de kerk komen, op kerstnacht of op de
dagvieringen van kerstmis, ik hoop dat we komen met in ons hart nog
altijd iets brandend, een vlam, al is die soms maar klein, maar een vlam
van hoop. Ik hoop dat we ons kunnen warmen, optrekken aan elkaar;
dat we ons bemoedigd zullen weten door elkaar. En wanneer we naar
de kerk gaan, wanneer we in het donker weer naar huis gaan, wanneer
je dan al die lampjes voor de ramen, aan de gevels, in de tuinen ziet,
dan moet je maar denken: al die mensen, of ze zichzelf nou gelovig
noemen of niet, die geven op hun eigen manier uiting van dezelfde
hoop, als de hoop die ik koester. En die mensen
laten met hun lichtjes weten: wat ik heb aan
hoop, aan dromen, aan liefde, ik deel het met de
mensen, zowel binnen als buiten.
Allen een zalig, gezegend kerstmis gewenst,
Henk Hudepohl
4
Een vraag
om licht
Zegen met Uw licht
onze ogen, opdat zij
opengaan en het goede
zien in elke mens.
Zegen met Uw licht
onze monden, opdat
zij woorden spreken
die goed doen
en vrede brengen.
Zegen met Uw licht
onze handen, opdat
zij zich uitstrekken
naar de mens
die naar ons toekomt.
Zegen met Uw licht
onze voeten, opdat
zij wegen van gerechtigheid
en van zorg om mensen gaan.
Zegen met Uw licht
heel ons menselijk bestaan
van harte zalig kerstmis
en een vreugdevol nieuw jaar
Jan Veldt, Anton Overmars, Johan Olling,
Henk Hudepohl, Herman Helsloot
5
Natuurlijk gaat het programma van ‘Rond de waterput’ na alle
feestdagen gaat weer gewoon verder! De hieronder vermelde
activiteiten gaan begin 2015 van start en er zijn nog plaatsen vrij. Meer
informatie en het volledige programma vindt u in het groen-witte
programmaboekje, dat voor u klaar ligt in de kerken van de HALE
parochies. Daarin ook een aanmeldingsformulier, waarmee u zich op
kunt geven. Ook kunt u zich opgeven via het parochiesecretariaat van
de Willibrorduskerk, tel. 072 - 533 0906 of e-mail:
[email protected]
Geloof voor ongelovigen
Naam:
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Ds. R. Blaauw en Prof. H. Bikker
donderdag 8 en 15 januari 2015
20.00-22.00 uur
Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
€ 3,-- per persoon, per bijeenkomst
God zoeken met Etty Hillesum
Naam:
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Ds. B. Kramer
woensdag 11 februari 2015
20.00 – 22.00 uur
Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
€ 3,-- per persoon
Vragen die steeds weer terugkomen
Belicht vanuit de poëzie en schilderkunst
Begeleiding:
Data:
Plaats:
Aanvang:
Kosten:
Ds. E. Kooiman, [email protected]; tel. 888 55 50
donderdag 29 januari, 12 februari, 5 en 19 maart 2015
Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
19.45 uur
€ 3,-- per avond
6
ADVENTSACTIE: VREEDZAAM SAMENLEVEN IN BETHLEHEM
Adventsactie ziet onze katholieke kerk als een ‘force
for good’ in de wereld. Duizenden mensen in
Nederland spannen zich belangeloos in om mensen
in
de derde wereld, in en door de katholieke
gemeenschappen daar, te helpen met hun
ontwikkeling. Die missionaire ondernemers
verdienen het om gezien en gesteund te worden.
Dit jaar hebben we in onze regio gekozen voor een bijzonder project
in Bethlehem op de westelijke Jordaanoever. Daar heeft Toine van
Teeffelen een onderwijsprogramma opgezet voor een nieuwe generatie
westbankbewoners, moslims én christenen, die leren open te staan
voor elkaar en respectvol om te gaan met andere religies.
Als MOV-HALE bevelen wij deze actie van harte bij u aan. U kunt uw
bijdrage schenken in de kist, die tijdens de Advent en Kerst in de
Kerkstraat staat. Ook kunt u deelnemen aan de collecte tijdens de
vieringen van het derde weekend van de Advent of door een bedrag
over te maken op rekeningnummer NL89INGB0653100000 ten name
van Adventsactie, Den Haag. Meer informatie: www.adventsactie.nl
werkgroep MOV-HALE
OPBRENGST VASTENAKTIE 2014
Tijdens de Vastenactie van dit jaar hebben we in onze parochies geld
bijeen gebracht voor het Diomplor programma in Sierra Leone.
Inmiddels weten we dat dit land opnieuw ernstig getroffen is door de
ebola-ramp.
Zuster Mary Antony heeft een bericht gestuurd, waarin ze liet weten
dat er veel onrust is vanwege het ebola-virus en dat de situatie eigenlijk
beangstigender is dan tijdens de oorlog. De zusters en de staf zijn
extra voorzichtig en ze hebben de nodige maatregelen getroffen om
een uitbraak onder de leerlingen en de stafmedewerkers te voorkomen.
Zuster Mary Anthony had ook goed nieuws te vertellen. Zo hebben
alle 33 groep acht-leerlingen het staatsexamen gehaald met de
maximale score en het was voor het eerst dat een meisje bovenaan
stond in de ranglijst van de school. Alle kinderen gaan door naar de
middelbare school.
7
Goed nieuws was er ook van de tienermoeders.
Alle baby’s hebben hun kwetsbare eerste jaar
overleefd. Een flink aantal moeders is nu aan het
werk en kan zichzelf financieel redden. Alle gulle
gevers aan de Vastenaktie 2014 van harte bedankt!
Werkgroep MOV-HALE
BESLISSING BISSCHOP
De bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft een beslissing genomen
over de fusie van de vijf parochies: Akersloot, de Egmonden en Heiloo
tot één nieuwe parochie. Deze beslissing is neergelegd in een decreet,
dat bekend gemaakt is in alle parochies tijdens de vieringen in het
weekend van 15 en 16 november.
Per 1 januari 2015 vormen wij één parochiegemeenschap met vijf
locaties. Immers: de kerken in alle plaatsen blijven gewoon bestaan.
Er komt één nieuw parochiebestuur, dat in ieder geval voorlopig uit vier
leden bestaat. Ondergetekende zal als pastoor de officiële voorzitter
van dit bestuur zijn en als zodanig de eindverantwoordelijke naar de
Bisschop. Het huidige pastoresteam zal ook werkzaam zijn in de
nieuwe parochie. In elke locatie, in elke kerk, wordt een ‘locatieraad’
benoemd, die de plaatselijke geloofsgemeenschap zal aansturen. Elke
locatieraad is verantwoording schuldig aan het overkoepelende
parochiebestuur en vormt tegelijkertijd de ‘ogen en oren’ van dit
bestuur in de locatie. De bestaande werkgroepen blijven op elke locatie
gewoon doorgaan met hun taak. Daar waar mogelijk zal samenwerking
gezocht worden met de werkgroepen in de andere locaties. In januari
wordt in elke locatie op de gebruikelijk wijze de actie Kerkbalans
gehouden. Het geld daarvan verdwijnt niet in één grote pot, maar blijft
bestemd voor de lokale geloofsgemeenschap. Slechts een klein deel
gaat naar de overkoepelende parochie. Uitgangspunt van het bestuur
is immers, dat centraal geregeld wordt wat centraal moet, en
decentraal, per locatie, wat decentraal kan.
Verdere gegevens volgen nog.
Het decreet hebben wij samengevat en kunt u hieronder lezen.
pastor H. Helsloot
8
SAMENVATTING VAN HET DECREET
Overwegende
- dat de pastoors en de parochiebesturen van deze parochies zich in
een schrijven van de betreffende parochiebesturen en pastoors
d.d. 23 juli 2014 tot mij hebben gericht met het verzoek de vijf
parochies samen te voegen;
- dat de verschillende dorpen waarin deze parochies gevestigd zijn
geografisch en sociaal-maatschappelijk op elkaar georiënteerd zijn, en
niet verwacht wordt dat voor elk van de vijf parochies in de nabije
toekomst een eigen pastoor benoemd zal kunnen worden;
- dat er binnen de parochies al langer in regionaal verband wordt
samengewerkt, sinds 1994 tussen Heiloo en Akersloot, waarbij zich
sinds 2004 de Egmonden voegden, in 2009 een eerste beleidsnota
vanuit de parochiebesturen verscheen en sinds 2012 werd gewerkt aan
een overkoepelend parochiebestuur;
- dat een goede ordening van de pastorale zorg ter plaatse een nieuwe
parochie-indeling wenselijk maakt en deze samenvoeging past binnen
het algemene beleid van het bisdom ten aanzien van parochies;
gehoord de Priesterraad van het bisdom Haarlem-Amsterdam,
9
besluit ik genoemde parochies zo te verenigen dat er
een nieuwe parochie ontstaat onder de titel
"R.K. Parochie Bron van levend water", gevestigd te Heiloo
en wel met ingang van 1 januari 2015, een en ander conform de
brief van de parochiebesturen en pastoors d.d. 23 juli 2014.
Het parochiaal territorium van deze nieuwe parochie zal omvatten de
territoriale circumscriptie van de d.m.v. dit decreet samengevoegde
parochies.
De zeereerwaarde heren A.M.M. Overmars en H.G.I. Helsloot zullen
per 1 januari 2015 in solidum tot pastoor worden benoemd.
De nieuwe parochie verkrijgt met ingang van 1 januari 2015 alle
zaken en vermogensrechten eigen aan de vroegere parochies en
neemt zij alle verplichtingen op zich, welke op deze rusten.
Voor de nieuwe parochie geldt als statuut het Algemeen Reglement
voor het Bestuur van een parochie van de R.K. Kerk in Nederland.
Overeenkomstig artikel 27 van dit Reglement zal ik met ingang van 1
januari 2015 de leden van het nieuwe bestuur van de parochie
benoemen.
Belanghebbenden kunnen bij mij overeenkomstig en op grond van
canon 1734 van de Codex luris Canonici binnen de peremptoire termijn
van tien nuttige dagen vanaf de wettige betekening van het decreet
vragen om herroeping of verbetering van het decreet.
Als data van betekening van dit decreet bepaal ik: zaterdag 15 en
zondag 16 november 2014. Dit decreet zal bekend gemaakt worden in
de zondagsvieringen, die dat weekend worden gehouden in de
parochiekerken van de genoemde parochies.
Dat God u allen zegene.
10
FEESTELIJKE VIERING OP ZONDAG 25 JANUARI
Op zondag 25 februari willen wij het begin van
onze nieuwe parochie accentueren door vanuit
alle windstreken bij elkaar te komen om samen
de eucharistie te vieren. Deze viering zal,
zoals in gezamenlijk overleg is besloten, plaatsvinden in de
Willibrorduskerk in Heiloo. In de andere locaties zal er die zondag dan
ook géén viering zijn.
De hulpbisschop, Mgr. J. Hendriks, heeft toegezegd dat hij op
zondag 25 januari om 10.00 uur voor wil gaan, samen met alle
pastores. Op dit ogenblik zijn wij met de voorbereiding bezig. Wij willen
graag een soort projectkoor vormen, bestaande uit koorzangers uit de
verschillende locaties. Het moet een feestelijke viering worden, waarin
iedere aanwezige mee kan doen door samen te zingen en te bidden en
zo te kunnen ervaren, dat wij in de nieuwe parochie echt ‘Samen Kerk’
willen zijn.
Dat willen wij toch als nieuwe parochie: sámen op weg gaan naar de
toekomst, er zijn voor elkaar en elkaar helpen om in de verschillende
locaties een vitale geloofsgemeenschap te vormen. Om dat doel te
bereiken hebben wij elkaar hard nodig, zeker als wij willen proberen
een ‘missionaire kerk’ te zijn en ons niet alleen maar richten op de
eigen vertrouwde, maar steeds kleiner wordende groep.
Deze viering wil markeren, dat wij aan een nieuw begin staan: een
vreugdevol moment voor alle mensen, die in onze woonplaatsen bij de
geloofsgemeenschap betrokken zijn. Want wij hopen weer zo bezield te
worden door de woorden die zullen klinken, dat wij met nieuw elan op
weg durven gaan en ons daarbij laten inspireren en leiden door de
goede Geest van Jezus.
In deze feestelijke eucharistieviering mogen wij zo de Heer
ontmoeten en vooral ook elkaar. Want wij willen proberen geen
vreemdelingen meer voor elkaar te zijn, maar bondgenoten op onze
gezamenlijke weg. Na afloop zal er dan ook uitgebreid gelegenheid zijn
om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie en voor zover nodig, kennis
met elkaar te maken.
Moge deze viering voor ons allen zo echt een ‘bron van levend
water’ zijn. Wij hopen velen van u uit alle windstreken te mogen
begroeten.
pastor H. Helsloot
11
EXTRA UITGAVE PAROCHIEBLAD
Op dit ogenblik wordt door een kleine werkgroep hard gewerkt aan een
extra uitgave van een parochieblad . Het is geen gewoon parochieblad,
zoals wij dat in elke locatie (parochie) gewend zijn.
Wij weten er nog geen goede naam voor, maar het wordt in ieder geval
een in kleuren gedrukt boekje of folder, waarin wij alle relevante
gegevens van de nieuwe parochie en de verschillende kerken willen
opnemen. De bedoeling is, dat wij met dit boekje/folder onszelf aan
elkaar en aan de dorpen, waarin wij wonen, willen voorstellen.
Wij denken er bijvoorbeeld aan om een foto af te drukken van de
verschillende kerken, vergezeld van de naam en een kort stukje
geschiedenis. Er zal vooral ook veel praktische informatie in staan. De
namen van de leden van het parochiebestuur zullen worden vermeld,
evenals de namen van de leden van de plaatselijke locatieraden. Niet
onbelangrijk: hoe zijn wij te bereiken per telefoon of e-mail en welke
adressen hebben wij eigenlijk .Ook worden de openingstijden van de
verschillende secretariaten vermeld.
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk, wanneer dit ‘extra parochieblad’
verschijnt, maar wij streven naar half januari, als alle kerstdrukte voorbij
is.
pastor H. Helsloot
‘BRON VAN LEVEND WATER’
Zo luidt de naam van de nieuwe parochie, die de
Bisschop in zijn decreet heeft vastgesteld. In de zomer
heeft de Projectgroep Fusievoorbereiding u gevraagd
om met suggesties te komen voor een nieuwe naam.
Daarop zijn 11 reacties binnengekomen. Al deze
namen zijn besproken in bovengenoemde groep en in alle
parochiebesturen. Eenstemmig zijn wij tot deze keuze gekomen, die ik
aan de Bisschop heb voorgelegd en die hij heeft bekrachtigd.
Water speelt een belangrijke rol in onze regio. Al eeuwenlang
hebben onze voorouders gevochten tegen het binnenstromende water
en ze hebben dijken aangelegd om ons daartegen te beschermen.
Maar ook weten wij al eeuwenlang, hoezeer water letterlijk noodzakelijk
is voor heel de schepping. De zee is bovendien vlakbij, evenals het
Alkmaardermeer en het Noord Hollands kanaal.
12
Bovendien zijn er in de onmiddellijke nabijheid drie putten, die al
eeuwenlang een religieuze betekenis hebben: de Willibrordusput in
Heiloo, de Adelbertusput op de Adelbertusakker in Egmond en de
Runxputte bij Onze Lieve vrouw ter Nood.
Water is bestemd voor dorstige mensen, dorstig in alle betekenissen
van het woord. Paus Franciscus zegt in ‘Evangelii gaudium’ dan ook:
“De parochie is een gemeenschap van gemeenschappen, een
heiligdom waar de dorstigen komen drinken om verder te gaan op de
weg en een centrum van voortdurende missionaire uitzending.”(No.
28). Dat is precies wat wij willen zijn.
Ook in de H. Schrift speelt water een belangrijke rol. De psalmist
zegt het op een onovertroffen wijze: “Gelijk het hert dat reikt naar waar
het water stroomt, zo in verlangen reikt mijn ziel naar U, o God” (psalm
42,1).
Bij een waterput ontmoeten mensen elkaar en gaan gesterkt, en
vaak innerlijk veranderd, verder in hun leven. Zo ontmoet Eliëzer
Rebekka, Jakob Rachel en Mozes Sippora en kiezen hen tot hun bruid:
veelbetekenende gebeurtenissen in Gods heilsgeschiedenis.
En natuurlijk duidt Jezus, in het diepgravende gesprek met de
Samaritaanse bij de bron (Johannes 4,1-39), zichzelf aan als levend
water. Zo wil Jezus ook in onze tijd een ‘bron van levend water’ zijn
voor dorstige mensen. Dat is de blijde boodschap, die wij willen
beleven en verder vertellen.
Dat onze nieuwe parochie deze naam, onder Gods zegen eer aan
moge doen.
pastor H. Helsloot
DOOR DE DOOP IS IN ONZE GEMEENSCHAP OPGENOMEN:
Ryan Kreuger
Dylan Kreuger
Bosboom Toussaintweg 28
Bosboom Toussaintweg 28
DOOPVIERING
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact
opnemen met het parochiesecretariaat, tel. 533 0906 of
met pastor Helsloot, tel. 532 4142.
13
VORMSEL 2015
Wanneer het nieuwe jaar aanvangt, komt ook een
aantal activiteiten om de hoek kijken. Zo beginnen we
het nieuwe jaar gewoonlijk met de voorbereidingen
voor de 1e communie en het vormsel. Het vormsel,
één van de zeven sacramenten van onze kerk, zal
worden toegediend op vrijdagavond 29 mei in de
Willibrorduskerk te Heiloo door deken E. Moltzer.
Vorm en inhoud
Vormsel, het is een woord, waarin makkelijk het woord ‘vorm’ is terug
te vinden. Bepaalde zaken hebben een vorm. Dat is heel belangrijk.
Wanneer ik stenen willekeurig op elkaar leg, zonder dat ik daarbij een
bepaald plan heb, zonder een einddoel voor ogen, dan kan het
resultaat een stapel stenen zijn, waarvan je zegt: leuk, maar het lijkt
nergens op. De vorm, de buitenkant van iets is belangrijk voor de
herkenbaarheid. Een school kan van dezelfde stenen gebouwd zijn als
een woonhuis, maar toch ziet een school er anders uit. Zo zien een
sporthal, een kerk of een ziekenhuis, allemaal gebouwd met dezelfde
materialen, er zo uit, dat je ze kunt herkennen. De vorm, de buitenkant,
zegt dus ook iets over de binnenkant.
Zo is het ook met het geloof. Het geloof kent allerlei buitenkanten,
uiterlijkheden. Kijk maar eens in een kerkdienst. Daar gebeurt heel wat
aan vormgeving. De voorganger heeft bepaalde kleding aan, er worden
bepaalde gebaren gebruikt, de kerk is op een bepaalde manier
ingericht. Allemaal ‘vorm’, maar wel vorm die ook iets zegt over de
binnenkant. Je kunt nog zoveel ‘binnenkant’ hebben, zonder de vorm,
zonder dat het van buitenaf kan worden herkend -herkend dus door
anderen- is het niets.
Vormgeven van je geloof
Het is in deze tijd een uitdaging om met jonge mensen aan het werk te
gaan over hun geloof. Veel oude vormen, kerkelijke gebruiken, riten,
zeggen de jongeren niets meer. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, dat
deze jonge mensen geen geloof hebben. Dat wil niet zeggen, dat jonge
mensen geen dromen hebben over de toekomst, hun toekomst, de
toekomst van je woonplaats, de toekomst van misschien wel heel de
wereld.
14
Het sacrament van het vormsel is maar één moment. Eén moment
waarop jonge mensen aangemoedigd mogen worden om hun eigen
weg te gaan, om hun weg te zoeken in deze wereld. Om vorm en
inhoud te geven aan hun hoop, hun verwachting, hun geloof.
Daarvoor willen we jongeren uitnodigen.
Voor wie bedoeld?
We nodigen altijd de jonge mensen uit, die in de brugklas van het
voortgezet onderwijs zitten. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan,
maar toen waren er zo weinig aanmeldingen, dat we hebben besloten
een jaartje over te slaan. Dit jaar hopen we natuurlijk, dat de jonge
mensen, die zich vorig jaar tevergeefs hebben aangemeld ook willen
deelnemen. Dus bij deze zijn alle jongeren uit ons midden, zowel de
leerlingen van de tweede klas als van de brugklas van het middelbaar
onderwijs uitgenodigd om mee te doen.
Maar vorming gebeurt niet alleen vanuit de kerk. Ook op school en
zeker ook thuis krijgen jonge mensen van alles aangereikt om hun
leven vorm en inhoud te geven. Onderwijs en opvoeding zijn ook
belangrijke pijlers onder iemands vorming.
Ouderavond
Vandaar dat we beginnen met een ouderavond. Alle ouders van
kinderen van de tweede klas en de brugklas zijn uitgenodigd voor deze
ouderavond, die gehouden wordt op dinsdag 27 januari in het
Willibrordushuis, Westerweg 267 te Heiloo. Aanvang 20.00 uur.
We werken al de nodige jaren samen, en de ouderavond in Heiloo is
bedoeld voor de ouders van de jongeren van zowel Heiloo, als
Akersloot als de Egmonden.
We zien u graag op 27 januari, 20.00 uur in Heiloo.
Namens de werkgroep van het vormsel, Henk Hudepohl

WE HEBBEN DE AFGELOPEN TIJD AFSCHEID MOETEN NEMEN VAN:
Aad Opdam
Wil Ursem
Hilly Tenge-Postma
Catharina Pronk-Hiddes
Johannes Bugter
Gré Zijp
72 jaar
77 jaar
92 jaar
83 jaar
82 jaar
83 jaar
15
Keldercroftlaan 32
Het Zandstuk 57
Opperdoes
Keldercroftlaan 7
Stationsweg 112
De Amberhof
ROOSTER HEILIGDOM O.L. VROUW TER NOOD
Door de week is er iedere dag een eucharistieviering
in de kleine kapel om 12.00 uur.
Iedere eerste zaterdag van de maand om 12.00 uur
e
is er 1 zaterdag bedevaart.
Tenzij anders vermeld, is er elke zondag:
- om 09.00 uur in de kleine kapel een gelezen Heilige Mis;
- om 10.30 uur in de grote kapel een Hoogmis met koor Ubi Caritas
- om 15.00 uur lof of vespers.
 Woensdag 24 december eucharistieviering 12.00 uur vervalt, 21.00
uur eucharistieviering, voorganger Rector B.C. Beemster, met koor
Ubi Caritas
 Donderdag 25 december 1e Kerstdag 10.30 uur eucharistieviering,
voorganger Mgr. J.W.M. Hendriks met koor Ubi Caritas,
eucharistieviering 12.00 uur vervalt,
15.00 uur lof met rozenkransgebed
 Vrijdag 26 december 2e Kerstdag, 10.30 uur eucharistieviering,
voorganger Rector B.C. Beemster,
eucharistieviering 12.00 uur vervalt
 Zondag 28 december 10.30 uur eucharistieviering met koor
Magnificat,
 Donderdag 1 januari nieuwjaarsdag 10.30 uur eucharistieviering,
voorganger Rector B.C. Beemster met koor Ubi Caritas,
eucharistieviering 12.00 uur vervalt
 Zondag 11 januari 10.30 uur eucharistieviering met koor Magnificat
 Zondag 8 februari 10.30 uur eucharistieviering met koor Magnificat
 Woensdag 11 februari 12.00 uur Lourdesmis
COLLECTEN
In de afgelopen periode zijn de volgende bedragen
bijeengebracht in speciale collecten:
Voor de adoptiekinderen
€ 103,-Wereldmissiedag
€ 460,20
Willibrordzondag
€ 100,-PCI (Diaconale zondag)
€ 390,30
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!
16
NACHTMISSEN
Dit jaar zijn er op kerstavond woensdag 24 december, twee vieringen
in de Willibrorduskerk.
 Let op de aanvangstijden!! 
 om 18.30 uur een familieviering met WiKiKo, bestemd voor
kinderen vanaf groep 4 en hun ouders, voor kleinere kinderen is er
een bijeenkomst in de Ontmoetingsruimte
 om 21.00 uur een eucharistieviering met Dames- en Herenkoor
en De Brug
Beide vieringen zijn vrij toegankelijk (géén toegangskaarten).
FAMILIEVIERING OP KERSTAVOND OM 18.30 UUR
Tijdens de familieviering op
kerstavond, die om 18.30 uur begint,
is er een kindercrèche voor de
allerkleinsten. Voor de kleuters en
groep drie-kinderen, voor wie het in de kerk nog te lang duurt, is er een
kinderdienst. Een kerkdienst op hun niveau met spel en een
knutselwerkje. Zij worden na het kerstspel in de familieviering
opgehaald uit de kerk en vlak voor ’t einde van de viering komen zij met
hun eigen lied en hun eigen kerstster weer terug in de kerk. De
familieviering in de kerk is dus bedoeld voor groot en klein, vanaf
ongeveer groep 4!
KERSTNACHTVIERING VAN 21.00 UUR
Voorgaande jaren waren er, naast de
familieviering aan het begin van de avond, nog
twee nachtmissen. Maar de laatste jaren hebben
wij moeten constateren, dat er in de derde
nachtmis steeds minder mensen kwamen. Na
breed overleg hebben wij besloten om die derde nachtmis te laten
vervallen. Naast de familieviering met WiKiko om 18.30 uur is er nog
één Nachtmis en wel om 21.00 uur. Tijdens deze viering zullen het
Dames- en Herenkoor en De Brug samen zingen.
17
In goed overleg hebben de beide koren
besloten, wat er gezongen gaat worden. Zij
hebben daarbij geput uit hun eigen
repertoire en ook uit liederen die met alle
aanwezigen gezongen kunnen worden.
Beide koren zijn inmiddels druk aan het
repeteren en zetten samen hun beste
beentje voor om er een mooie, warme en inspirerende viering van te
maken. Wij hopen dan ook velen van u te mogen ontmoeten
pastor H. Helsloot
KINDJE WIEGEN: 1e Kerstdag 15.00 uur
De familieviering op kerstavond is vooral
bestemd voor kinderen van de basisschool en
hun ouders. Maar graag willen wij op Kerstmis
ook iets doen voor de allerkleinsten uit onze
gemeenschap en hun ouders. Daarom is er
voor het vijftiende jaar op
1e Kerstdag om 15.00 uur “Kindje Wiegen”.
Wij nodigen iedereen, maar vooral de allerkleinste kinderen en hun
(groot-)ouders uit naar de Willibrorduskerk te komen om daar naar de
kerststal te kijken. En dan bedoel ik niet alleen de beelden en de stal,
die er zoals gebruikelijk weer staan, maar vooral naar de “Levende
Kerststal”, die door kinderen zal worden uitgebeeld. Het overbekende
verhaal over de geboorte van het kind Jezus wordt voorgelezen en
door kinderen nagespeeld. En natuurlijk is er een levensecht klein
kerstkind. Ook zingen wij met elkaar een aantal bekende kerstliederen.
Het geheel zal ongeveer een half uur duren.
In de afgelopen jaren hebben wij enthousiaste reacties gehad en elk
jaar komen er veel mensen. Daarom hopen wij dat ook dit jaar weer
velen van u het fijn vinden om ‘s middags even het gezellige huis te
verlaten om te genieten van kinderen, die met overgave het
kerstgebeuren naspelen of in ademloze bewondering kijken naar het
‘echte’ Kindje. Daarna zullen het aperitief en het diner des te beter
smaken.
Pastor H. Helsloot
18
Kerkbalans 2015
Thema
Voor 2015 heeft de interkerkelijke organisatie van de kerkbalans
gekozen voor een nieuw thema:
Mijn kerk is in Balans.
Dit is een stelling, die wij niet zondermeer kunnen bevestigen. De vraag
die we ons kunnen stellen is: Wat bedoelen we in dit verband met ‘mijn
kerk’? Is dat enkel het gebouw in ons dorp, de parochie gemeenschap
in de regio, de wereldkerk of hebben we het over de christelijke kerken
wereldwijd? Zelfs als we dicht bij huis blijven zijn er nog verschillende
betekenissen aan dit thema te koppelen.
Door het woord ‘balans’ denken we al gauw aan iets dat in evenwicht
zou moeten zijn en kom je snel bij een weegschaal of iets cijfermatigs,
waarbij links en rechts hetzelfde moet zijn. Deze gedachten kwamen bij
mij op bij het lezen van het thema. We kunnen er zelf invulling aan
geven op een manier die bij ons past.
Als penningmeester kom ik dan terecht bij de balans in de financiële
sfeer. De boekhoudkundige balans met cijfers links en rechts, die onder
de streep altijd in evenwicht moet zijn en dat ook is, anders is er bij het
opstellen iets verkeerd gegaan. In dat verband is de verlies- en
winstrekening veel interessanter. Daarin kunnen we lezen of de
inkomsten in een jaar hoger of juist lager zijn geweest dan de uitgaven.
Ieder jaar is het weer spannend om deze uitkomst van de jaarafsluiting
te zien verschijnen.
De laatste jaren lukt het ons niet meer binnen de Willibrordusparochie te Heiloo het jaar positief af te sluiten. We hebben te maken
met een toenemende daling van de inkomsten en stijgende kosten,
waardoor we ‘Mijn kerk is in Balans’ op financieel gebied niet
volmondig met “Ja” kunnen beantwoorden. Tot nu toe is het wel gelukt
om niet in te teren op ons vermogen, doordat incidentele baten, die
rechtstreeks in het vermogen worden verantwoord, ervoor zorgen dat
dit gelukkig op peil blijft.
Daardoor kunnen we stellen, dat er sprake is van een wankel
evenwicht, waarmee niet alleen wij, maar ook andere parochies in de
regio kampen. Dit is een van de redenen om samen verder te gaan
binnen de nieuwe parochie Bron van Levend Water.
19
We verwachten dat we beter ‘in balans’ kunnen komen door samen
te werken in onze regio. Op die manier kunnen we kosten besparen
en de vitaliteit/levensvatbaarheid binnen de locaties behouden en
bevorderen.
Financiële consequenties van de fusie
De oude parochies, die nu locaties gaan heten, zijn verantwoordelijk
voor hun eigen inkomsten o.a. via de kerkbalans actie. De financiële
administraties per locatie blijven bestaan. Op die manier kunnen we per
locatie aan de parochianen de financiële gang van zaken binnen de
locatie rapporteren zoals voorheen. Samenvoeging van de cijfers t.b.v.
de verantwoording aan het bisdom vindt plaats aan het einde van het
jaar.
Kerkbalans 2015
Uw gaven voor de kerkbalans blijven dus belangrijk om uw eigen
locatie in stand te houden. Wij willen u dan ook allen hartelijk danken
voor uw bijdragen. Wij hopen dat u onze RK Willibrorduskerk ook in het
komend jaar wilt blijven steunen.
Fiscale giften aftrek
Sinds 2014 is het mogelijk fiscale aftrek te realiseren via een
onderhandse akte (zonder notariskosten) tussen de parochie en een
parochiaan. U treft de informatie hierover aan bij de kerkbalansbrief.
Karel Hennekens, penningmeester

BERICHT VAN DE KERKHOF ADMINISTRATIE
Bij berichtgeving over het verlengen van de grafhuur
van familiegraven of het opzeggen van algemene
graven komt het regelmatig voor, dat de adressen
van de nabestaanden niet meer kloppen.
Rechthebbenden van familiegraven en gebruikers van algemene
graven dienen bij verhuizing hun adreswijziging aan de
kerkhofadministratie door te geven. Wij zijn niet verplicht de juiste
adressen te achterhalen. Wij doen wel ons best, maar het komt voor,
dat wij niemand kunnen vinden. Het resultaat is dan, dat na 1 jaar het
graf door ons wordt verwijderd.
De kerkhofadministratie, Riet Daems en Ina Hoogeboom
20
ZOUDEN ZE ER OOK DIT JAAR NOG ZIJN……..??
Zouden ze er ook dit jaar nog zijn…?? Mensen, die in
deze kersttijd van hun werkgever of van een bevriende
relatie een kerstpakket ontvangen? Mensen, die gezien
hun omstandigheden vinden, dat zij dat pakket helemaal
niet nodig hebben en dat er wellicht andere mensen zijn,
die dat beter kunnen gebruiken?
Als u dat vindt, dan kunt u zo’n kerstpakket afgeven bij het
Parochiesecretariaat. U kunt ook telefonisch contact opnemen
(tel: 5330906). Vanuit het parochiesecretariaat volgt er dan een
telefoontje naar de P.C.I. ( Parochiële Caritas Instelling). Het bestuur
van de P.C.I. beschikt over een aantal adressen van gezinnen en
alleenstaanden, waarbij zo’n kerstpakket heel welkom zou zijn.
We weten allemaal, dat het voor mensen met een inkomen rondom het
minimum, lastig is om extra uitgaven te doen voor een gezellig
Kerstfeest. Een onverwacht kerstpakket betekent dan vaak blij verraste
gezichten en dankbaarheid voor de mensen, die willen delen.
Mocht u dit jaar een kerstpakket beschikbaar willen stellen, het
parochiesecretariaat zal het graag in ontvangst nemen. De P.C.I. weet
er een passende bestemming voor. Is het brengen voor u een
probleem, dan halen wij het graag bij u op.
Namens de P.C.I. George Tervoort
KERSTSTUKJES VOOR UW BUREN
‘Zie om naar uw buren’, dat was het thema tijdens
het
diaconale weekend.
Gedurende een aantal jaren heeft de Parochiële Caritas Instelling
(PCI) in samenwerking met het Ontmoetingspastoraat er voor gezorgd,
dat een aantal mensen in de donkere dagen voor Kerstmis werden
verblijd met een sfeervol kerststukje.
Twee jaar terug hebben wij alle bewoners van de Loet in hun nieuwe
onderkomen op het “Varnebroek” verrast met een kerststukje.
Vorig jaar hebben wij na de viering de parochianen uitgenodigd om
kerststukjes mee te nemen en ze te brengen bij iemand, die wel een
lichtpuntje kan gebruiken. Dit jaar nodigen wij u weer uit om ze daar
zèlf te bezorgen.
21
In het weekend van 13 en 14 december zullen
er in de Kerkstraat enkele tafels staan met een
aantal kerststukjes. Kent u nu iemand bij u in
de buurt of in de verdere omgeving, waarvan u
denkt, dat u deze persoon echt blij kunt maken
met wat aandacht in de vorm van een
kerststukje, neem dan gerust één of meer kerststukjes mee en verras
daar iemand mee. Wij weten, uit het verleden, dat mensen het heel erg
waarderen, als er in de Kersttijd aan hen gedacht wordt. Aarzel niet! U
weet vast nog beter dan wij, wie er in uw omgeving een beetje gelukkig
gemaakt kan worden door dit gebaar. De PCI zorgt voor de
kerststukjes, voorzien van een kaartje. Helpt u ons, zodat we samen
wat kunnen betekenen voor onze medemensen?
Namens de P.C.I., George Tervoort
SCHOENENDOOSACTIE 2014
Beste mensen,
Vanaf 5 oktober hebben we weer met onze
schoenendooskraam in de Kerkstraat gestaan.
Het was supergezellig! Voor en na iedere
viering kwamen echt heel veel mensen bij ons. De één voor informatie,
de ander voor een lege schoenendoos die al mooi beplakt was. Een
volgende wilde een complete doos bij ons maken. En zo ging het
telkens maar door. Dameskoorleden die gezellig met z’n tweeën of
drieën een doos kwamen vullen. Gezamenlijk kiezen welk etui of welke
knuffel het leukst zou zijn voor een meisje of dit jaar voor een jongen.
Sommige mensen gaven ons geld om een halve of hele doos te
maken. Weer anderen gaven ons geld om het transport mogelijk te
maken. We kregen tennisballen, tolletjes, horloges, sjaaltjes en klein
speelgoed. Veel parochianen hebben bijgedragen aan het welslagen
van deze actie. Geweldig!
Afgelopen 3 december zijn we met 170 versierde en
geplastificeerde, maar vooral volgepakte, schoenendozen naar het
verzamelpunt in Purmerend gereden. Daar hebben we ze vol trots
afgeleverd voor transport naar……… Dat weten we helaas nog niet. In
de volgende communicatie zullen we dat nog melden.
22
We weten zeker, dat ergens op de wereld kinderen blij verrast zijn, als
ze onze schoenendozen openmaken. Misschien wel opgetogen door
wat wij als parochie hebben verzameld en ingepakt voor hen. Kinderen,
die misschien Sinterklaas niet kennen, maar door ons niet vergeten
zijn.
Namens alle blije kinderen, heel erg bedankt voor alle gulle gaven!
Werkgroep Familievieringen, Marion en Marieke
DEEL KERSTCOLLECTE TER BESCHIKKING VAN PCI
De PCI, Parochiële Caritas Instelling, vraagt in de parochie aandacht
voor de caritas en geeft metterdaad steun aan groepen, die zich op dat
gebied inzetten en aan individuele mensen, die zorg behoeven. In de
vorige Communicatie hebt u een schrijven van de PCI gevonden onder
de titel ‘Uw steun is goud waard!’
Zo ondersteunde de PCI afgelopen jaar mensen, die in een acute
financiële noodsituatie waren geraakt, door hen met enig ‘broodgeld’
verlichting te geven in hun dagelijkse levensbehoeften. Ook werden
mensen geholpen, die plotseling voor grote uitgaven kwamen te staan
en het zelf niet konden financieren. De PCI helpt ook mensen de weg
te vinden naar hulpverlenende instanties, zoals de Voedselbank. In
samenwerking met de diaconie van de PKN (Ter Coulsterkerk), Keer
op Keer, Dorcas en in overleg met de gemeente Heiloo, wordt in de
dure decembermaand aan plaatsgenoten, die
daarvoor in aanmerking komen, een financiële
(kerst)bijdrage verstrekt.
Het parochiebestuur heeft dit jaar wederom
besloten om het werk van de PCI extra te
ondersteunen, door van de collectes gehouden in
de kerstvieringen € 1000,= ter beschikking te stellen. Wij bevelen deze
collectes dan ook van harte bij u aan: ‘De PCI kan echt helpen!’
Het parochiebestuur
SCHOENEN, WINTERJACKS EN TRUIEN
In de vorige editie van de Communicatie trof u een oproep aan om met
de kerst schoenen, winterjacks en truien beschikbaar te stellen voor de
dak- en thuisloze bezoekers van inloophuis de Kloof in Amsterdam.
23
Het is werkelijk onvoorstelbaar, hoe parochianen nu al reageren op
deze oproep: in de Kerkstraat kunt u de eerste plastic zakken met
schoenen en spijkerbroeken al aantreffen! En de mond-op-mond
reclame in deze doet ook haar werk, want het zijn niet alleen
parochianen maar ook vrienden en kennissen, die de gevraagde
spullen (en andere warme mannenkleding) inbrengen. Ook is er reeds
inbreng van mensen die de Ter Coulsterkerk bezoeken en de
Corneliusparochie in Limmen. Het doet
gewoon weldadig aan en bezorgt de
bezoekers van genoemd inloophuis in
ieder geval een warme kerst.
Voor meer informatie: Ton Steenaert,
Boekenstein 9, 1852 WR Heiloo, tel. 072 - 533 2207.
VEEL LEVENSMIDDELEN VOOR DE VOEDSELBANK
“Ik heb de rollator van mijn man maar even geleend, de doos was me
veel te zwaar!” We houden de deur van de Kerkstraat wijd open voor
een parochiaan, die een heel pakket levensmiddelen komt afleveren
voor de Voedselbank. Vanaf zes uur zitten Jeanne Wijnkoop en ik klaar
om alle gaven in ontvangst te nemen. Overdag is de tafel in de
Kerkstraat al aardig vol gezet met blikken, pakken rijst en macaroni,
suiker en koffie. Nu is de officiële inzameling begonnen en het loopt
aardig storm.
Als er even niemand is, ontfermen wij ons aan de andere kant van
de Kerkstraat over de zakken met kleding, die al zijn ingebracht voor
De Kloof. We sorteren alles en verdelen het in dozen: jassen bij jassen,
schoenen bij schoenen, een beetje overzicht moet er wezen. Dat leidt
af en toe tot verwarring; mensen willen tassen met levensmiddelen bij
de kleding zetten. Maar ook krijgen we toezeggingen: “Ik heb nog twee
paar schoenen, zo goed als nieuw. Volgende week kom ik ze wel even
brengen!”. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
De volgende dag komen medewerkers van de Voedselbank met een
vrachtwagen voorrijden. Ze zijn verrast over de grote hoeveelheid en
laden alles behoedzaam in. “Wilt u de gulle gevers onze hartelijke dank
overbrengen?”, vraagt de chauffeur. Bij deze!
Marieke Hoetjes
24
DIACONAAL WEEKEND
Op zaterdag 8 en zondag 9 november stonden de eucharistie-vieringen
in het teken van het diaconale thema
“Zie om naar uw buren”.
Al jaren organiseert de P.C.I. een themaweekend in samenwerking met
pastoor Helsloot. Tijdens de vieringen werden de parochianen
uitgenodigd om na afloop een kopje koffie te drinken en werden zij door
leden van de P.C.I. bijgepraat over hoe en waarom het zo belangrijk is
om ‘om te zien naar elkaar’. Na afloop konden alle bezoekers wat
lekkers meenemen om daarmee naar een medemens te gaan, die wel
een bezoekje kon gebruiken.
Zelf is de P.C.I., samen met het ontmoetingspastoraat en enkele
vrijwilligers, naar ‘de Stolp’ gegaan, waar mensen met een
verstandelijke beperking worden begeleid. Onder het genot van een
kopje koffie, waarbij de taart niet ontbrak, hebben wij gezellig gepraat!
Voor alle aanwezigen was dit een waardevolle ontmoeting.
Namens de P.C.I. , George Tervoort
VERJAARDAG PASTOR HELSLOOT
Op maandag 12 januari 2014 hoopt pastor Herman Helsloot zijn 65e
verjaardag te vieren. Eenieder, die hem wil feliciteren is van harte
welkom op maandagochtend 12 januari, van 10.30-12.30 uur in de
Ontmoetingsruimte. Voor koffie en wat lekkers wordt
gezorgd. Namens de redactie van de Communicatie
willen we pastor Helsloot van harte feliciteren met
zijn verjaardag. Wij wensen hem een gezellige en
fijne dag toe en veel geluk in zijn nieuwe levensjaar.
PASTOR HERMAN HELSLOOT 65 JAAR
Op 12 januari 2015 hoopt pastor Herman Helsloot zijn 65e verjaardag
te vieren. Als besturen van de regio én als bestuur in oprichting van de
nieuwe parochie, willen wij hem daarmee van harte feliciteren. Pastor
Helsloot heeft aangegeven, dat hij zijn pastorale taken in de regio -op
voorwaarde dat zijn gezondheid het toelaat- voorlopig wil voortzetten.
Ook heeft hij ingestemd met zijn benoeming als pastoor-moderator van
de nieuwe parochie ‘Bron van Levend Water’, welke
benoeming door het bisdom is bekrachtigd.
25
Wel heeft pastor Helsloot aangegeven dat hij het, gezien zijn leeftijd,
iets rustiger aan wil doen. Er zijn afspraken gemaakt om de maandag
vrij te houden en ook om het aantal avondbijeenkomsten te beperken.
Tevens zal pastor Helsloot na de grote feestdagen een week vrijaf
nemen om weer op te kunnen laden. Indien nodig zullen de collegapastores hem dan vervangen.
We zijn erg blij met deze beslissing van de pastor en hopen dat hij
nog vele jaren in goede gezondheid en met veel voldoening zijn taken
uit mag oefenen. Wij wensen hem daarbij Gods beste zegen.
Namens het bestuur van de Willibrordusparochie en het
Parochiebestuur In Oprichting,
Martien den Blanken, vice-voorzitter
NEE, JE KUNT BIJ ONS GEEN VETTE BONUS VERDIENEN……!!
Maar het kan wel veel voldoening geven om mensen te
helpen, die het moeilijk hebben om rond te komen in deze
tijd van crisis en werkeloosheid. Dit is wat de Parochiële
Caritas Instelling (de PCI) wil doen. Mensen ondersteunen,
die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien
om hun problemen zelf op te lossen. We doen dat met een bestuur van
enthousiaste mensen. En misschien ben jij degene, die dit bestuur wil
komen versterken. We zijn op zoek naar iemand met een warm hart
voor de medemens, die in een collegiaal bestuur een bijdrage in tijd en
inspiratie wil geven.
Sinds juni dit jaar is onze secretaris na acht jaar gestopt.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- het bijwonen van de maandelijkse vergadering (‘s avonds van 20.00
tot 22.00 uur).
- het maken van de agenda (samen met de voorzitter) en het verslag
van de vergadering.
- het onderhouden van contacten met andere instanties.
- het maken van een jaarverslag.
Enige handigheid in het werken met de computer maakt het uitvoeren
van de taak wel een stuk gemakkelijker. Als je je samen met ons wilt
inzetten voor je medemens in onze plaatselijke gemeenschap, neem
dan contact op met de voorzitter Riet Koot-Wokke (072-5320004) of via
de mail met PCI Heiloo [email protected] .
Wij nodigen je graag uit voor een kennismaking.
26
AVONDMUZIEK IN DE WILLIBRORDUSKERK
Op zondag 4 januari 2015 om 19.00 uur
Op zondag 4 januari as. vieren wij in de liturgie het
feest van Driekoningen en sluiten wij de kersttijd in
onze kerk muzikaal af met een ‘Avondmuziek’.
Het was Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), organist van de
Oude kerk in Amsterdam, die het initiatief nam om voor de burgerij van
Amsterdam muziekavonden te geven met instrumentale en vocale
werken uit zowel de Rooms katholieke als de Reformatorische
kerktradities van die tijd. Dit initiatief werd in 1673 overgenomen door
Dietrich Buxtehude (1637-1707), organist van de Mariënkirche in
Lübeck, waar hij naast zijn taak als organist ook een verplichting had
als ‘kerkschrijver’. Voor deze zogeheten ‘Abendmusiken’ schreef hij
vele composities en gaf hij virtuoze improvisaties op het grote orgel van
de Mariënkirche.
Momenteel zijn er een aantal voornamelijk reformatorische kerken in
Nederland, welke deze traditie weer hebben ingevoerd in de advent en
kersttijd. Wij willen in onze Willibrorduskerk deze traditie ook doen
herleven op zondag 4 januari a.s. ‘s avonds om 19.00 uur.
Medewerkenden zijn dan o.a.: Leonie Hennekens, fluit, het dames en
herenkoor St. Caecilia en dirigent/organist Cor Oost.
Wij spelen en zingen composities van G.P. Teleman, J. Nozeman, J.S.
Bach, G.F. Händel, Lutherse koralen en latijnse motetten geschreven
voor de kersttijd.
De Avondmuziek duurt een uur en is vrij toegankelijk.
Mogen wij ook u begroeten?
Cor Oost, Leonie Hennekens en het Dames- en Herenkoor
KOORJUBILARISSEN
Zondag, 23 november 2014. Het lijkt een dag als vele
andere. Maar voor de leden van het Dames- en
Herenkoor is het een bijzondere dag. Het is het feest
van St. Caecilia, de patrones van de muziek. Het is een
dag, waarop de leden hun beste beentje voorzetten om
de zondagsviering een feestelijk tintje te geven.
27
Een dag ook, waarop jubilerende koorleden extra aandacht krijgen.
Voor de vaste gezangen was gekozen voor de Harmoniamis van Cor
Oost. Verder zongen de koren, naast enkele bekende gezangen, een
vierstemmig Cantate, het Lauda Sion en het Ave Verum van Mozart.
Aan het eind van de viering werden de jubilarissen, t.w. de dames
Ans van Baar en Annie Wester en de heer Nico Veerkamp in het
zonnetje gezet. Hen werd door Pastor Helsloot de gouden medaille van
de St. Gregoriusvereniging opgespeld. Ze werden geroemd om hun
tomeloze inzet voor de zang en ook voor andere activiteiten, de koren
betreffende. Natuurlijk ging dat vergezeld van een prachtig boeket
bloemen. Ans heeft 40 jaren in verschillende kerkkoren gezongen,
Annie en Nico 40 jaar in het dames- en herenkoor. Het is niet alleen
zingen in de vieringen, maar ook het oefenen tijdens de repetities.
Na de viering werden de leden nog toegesproken in de
ontmoetingsruimte, werden ze wederom verrast met bloemen en wijn
en werden ze toegezongen door de aanwezigen. Er was voor iedereen
koffie en thee en zo was het een gezellig samenzijn, waarvan iedereen
tevreden huiswaarts keerde.
A. Schaap
LOURDES 2015
Waarom mee op Bedevaart?
Vele duizenden pelgrims gaan jaarlijks naar
Lourdes, omdat zij geloven dat Maria daar
verschenen is in een nis van de rots van
Massabielle. Daardoor is Lourdes één van die plekken geworden, waar
'de hemel de aarde raakt'. Zowel voor zieken als gezonden is het een
oase van gebed en ontmoeting. In Lourdes kunt u niet alleen terecht
met uw zorgen en verwachtingen, maar ook met uw dankbaarheid. De
vieringen, de contacten en gesprekken, het stil genieten, samen bidden
en zingen, de pelgrims die blijheid uitstralen en de hulpvaardigheid van
de vele vrijwilligers, het zijn allemaal momenten, die een diepe indruk
achterlaten. Je voelt je geestelijk verrijkt. Een reis naar Lourdes is een
betekenisvolle ontmoeting en een ervaring voor het leven, die
bemoediging geeft.
Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar 'heilige plaatsen', die
om hun religieuze betekenis aantrekkingskracht uitoefenen.
28
Bedevaarten zijn van alle tijden, want ook tegenwoordig hebben
mensen behoefte aan bezinning en zoeken ze naar diepere waarden in
het leven. Wie op pad gaat en open staat voor contacten, komt andere
mensen tegen, die ook de taal van ontmoeting spreken. Juist die
ontmoetingen in combinatie met vakantie en geloof maken een reis
naar Lourdes tot een bijzondere reis. Door die ervaring word je een
ander mens. Misschien hoorde u er al enthousiast over vertellen en
bent u dit jaar één van hen?
Als u geïnteresseerd bent, belt u gerust naar een van onderstaande
nummers of kijk op www.lourdesgroepheiloo.nl
Irma van Loon
tel. 533 6056
Jan IJpelaan
tel. 533 4828
Loes van Noort
tel. 533 7837
Hannie Wessel
tel. 533 3913
SNOEPGOED VAN DE VISSER ’T HOOFTSCHOOL IN CASTRICUM
Elk jaar gaan de kleuters van de Visser ’t Hooftschool Sint Maarten
vieren bij verzorgingshuis De Santmark. Dit jaar waren ze zó verwend
dat ze het niet erg vonden om hun snoep te delen met kinderen, die
véél minder hebben. Hun juf kwam twee zakken vol met lekkers naar
het Willibrordushuis in Heiloo brengen voor de Voedselbank Aktie.
Bedankt kleuters van de Visser ’t Hooftschool!!
Astrid Wiebering

TAIZÉ-PROJECT-KOOR
Ook het komend seizoen zal er gezongen worden door
een Taizé-projectkoor. Het zingen en instuderen van
nieuwe vierstemmige Taizé-acclamaties wordt erg
gewaardeerd. De repetities zijn bedoeld voor zowel
koorleden, kerkgangers als geïnteresseerden. De
Taizé-acclamaties versterken de samenzang in onze
kerken en parochies, maar meer nog is het samen zingen van deze
prachtige muziek een genot.
29
Op de woensdagavonden 21 en 28 januari worden er van 20.00 uur tot
21.30 uur repetities gehouden. Na deze twee repetities krijgt het Taizéproject-koor de kans het gerepeteerde in praktijk te brengen tijdens een
meditatieve-viering op zaterdagavond 31 januari in de Corneliuskerk
van Limmen.
Het project-koor staat onder leiding van Peter Rijs, de dirigentorganist/pianist van de Corneliusparochie. Tijdens de repetitie-avonden
zullen bassen, tenoren, alten en sopranen hun eigen partijen leren.
Tijdens de pauze is er koffie en thee en ook
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Deelname
aan het project-koor is gratis. Geef je
naam en adres door dan krijg je een
uitnodiging met de precieze data van de
repetities toegestuurd.
[email protected]

WIE VAN DE JONGEREN GAAT ER MEE NAAR ROME.
Zesdaagse reis voor € 325,--.
Bisdombedevaart naar Rome in de meivakantie van 2015
Vanuit het bisdom Haarlem-Amsterdam wordt er in de meivakantie van
2015 een reis georganiseerd. Pastor Johan Olling gaat met een groep
jongeren ook mee. We hebben gekozen voor een zesdaagse vliegreis
(2 t/m 7 mei 2015). Ga je ook mee?
Het bisdom en de parochies geven jongeren korting. Meld je aan.
Als groep doen we mee met het grote programma en sluiten we aan bij
de grote vieringen, maar er is ook ruimte voor eigen
programmaonderdelen op een eigen locatie.
Als je belangstelling hebt, stuur ik je een folder. Normaal kost de
zesdaagse vliegreis € 839. Voor jongeren studerend t/m 25 jaar is het €
325.
Je kunt je rechtstreeks inschrijven en informatie vinden via de
website: www.vnbreizen.nl Maar als je met leeftijdsgenoten vanuit onze
regio mee wil, stuur mij dan een mailtje, dan houden we elkaar op de
hoogte. [email protected]
pastor Johan Olling
30
KOPIJ VOOR DE VOLGENDE GROTE COMMUNICATIE
De uiterste inleverdatum voor de volgende Grote Communicatie is
20 januari 2015



U kunt uw bijdrage (bij voorkeur) naar ons mailen.
Het adres is: [email protected]
U kunt uw bijdrage ook op een USB stick zetten. Wel graag
voorzien van uw naam en telefoonnummer
Wanneer u uw kopij duidelijk getypt inlevert (bij voorkeur in
lettertype Arial 11, kunnen we het in een handomdraai in de
computer invoeren.
VAN DE REDACTIE
De redactie behoudt zich het recht voor, om daar waar nodig,
wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de
inhoud hier door wordt gewijzigd, wordt voor plaatsing contact
opgenomen met de schrijver.
31
vieringen voor de kinderen
24 dec.
25 dec.
25 jan.
18.30 uur familie-kerstviering met Wikiko
er is een kinderviering voor kleuters en crèche
voor de allerkleinsten
15.00 uur kindje wiegen voor jong en oud
32
10.00 uur familieviering met Wikiko