ICO-criteria

ICO-criteria
versie 7-10-2014
In navolging van andere medische beroepsgroepen registreert het KRT nu ook intercollegiaal
overleg (ICO) via PE-online. De organisator van de ICO-groep kan daarvoor een facilitator
account aanmaken. In de handleiding leest u hoe dat werkt.
Intercollegiaal overleg vervult een belangrijke rol voor deskundigheidsbevordering. Om de
educatieve doelstellingen van ICO beter te kunnen waarborgen wil het KRT graag dat
facilitators van ICO-groepen vooraf een programma aanmelden met de beoogde
onderwerpen voor het overleg. De presentie kan na afloop worden opgegeven samen met
een beknopt verslag.
Intercollegiaal overleg wordt beschouwd als een georganiseerde activiteit. Dit houdt in dat
het KRT als uitgangspunt hanteert dat er een centrale organisator is. De criteria voor
georganiseerde activiteiten zijn opgenomen in de reglementen voor opleiders.
Op deze pagina staat een korte samenvatting van de eisen uit:
reglement erkenning deskundigheidsbevordering (Hfdst. 2, art. 5)
reglement accreditatie deskundigheidsbevordering (Hfdst. 2, art. 5)
Definitie
Intercollegiaal overleg is een vorm van
deskundigheidsbevordering, waarbij
deelnemers op systematische wijze de
beroepsuitoefening evalueren aan de
hand van geformuleerde criteria, met als
doel het bevorderen van de kwaliteit.
Eisen aan de deelnemers
1. Bekend met de doelstelling
2. Bekend met methodieken
Punten
Aan ICO worden forfaitair 2 KRT-punten
toegekend.
Eisen aan de verslaglegging
1. Beknopt verslag per bijeenkomst
2. Presentielijst per bijeenkomst
Eisen aan de groep
Vaste groep van minimaal vijf tandartsen.
Onderlinge afspraken over taakverdeling.
Op regelmatige basis gestructureerd
overleg.
Aanvullende criteria voor keurmerk
Op de website onder ”voor opleiders”
vindt u de aanvullende inhoudelijke
kwaliteitscriteria en een overzicht van
erkende keurmerkinstanties. Samengevat
luiden deze:
1. training van deelnemers in methodiek
voor intercollegiaal overleg
2. leermethode volgens PDSA-cyclus
Eisen aan het (jaar)programma
1. Voldoet aan
‘deskundigheidsbevordering’
2. Voldoet aan ‘leren van en door elkaar’
3. Onderwerpen zijn actueel en
tandheelkundig relevant
4. Het niveau past bij de
beroepsuitoefening
5. Er zijn SMART leerdoelen
Met een (jaar)programma werken heeft voor uw
ICO-groep als voordeel dat deelnemers vooraf
beter kunnen inschatten wat de leeropbrengsten
zullen zijn. U kunt de bijeenkomsten besloten
houden, maar ook openbaar toegankelijk maken
via aankondiging in de KRT scholingsagenda. De
waarde van ICO als scholingsinstrument wordt
zichtbaar.