Verslag GO VSV-leveringen en Verzuim 15 januari 2014

Gebruikersoverleg Gemeenten 15 januari 2014
Aanwezig: Heike Andrea (Gemeente Groningen), Natascha Wiersma (Gemeente
Smallingerland), Siska Brouwer (Gemeente Smallingerland), Magda de la Croix
(RMC Zuidwest-Drenthe), Jos Betten (RMC Noord- en Midden Drenthe), Olaf
Scholten (Gemeente Nijmegen), Paul Peeters (Gemeente Enschede), Natasja de
Kok (Gemeente Utrecht), Vera Sena (Gemeente Hoorn), Lonneke Hussaarts
(Gemeente Rotterdam), Sanneke van Well (Gemeente Rotterdam), Paula Rulkens
(Gemeente Roermond), Hans van der Velden (RBL Holland Rijnland), Joke van
Velzen (DMO Amsterdam), Ton Nuninga (Ingrado), Marc De Raedt (DUO), Leida
Berndt (DUO/voorzitter) en Ina Huizinga (DUO/notulen)
Afwezig: Tina Nijssen (Gemeente Groningen), Baukje de Jager (Gemeente
Leeuwarden), Caro Wustenhoff (Gemeente Purmerend), Annet Wijnen (Gemeente
Weert), Lou Beckers (Gemeente Maastricht), Orm Muilwijk (DMO Amsterdam),
Harry Bruijsten (Gewest Limburg-Noord) en Ellen Ipenburg-Tomesen (MinOCW),
1. Opening
Leida Berndt opent de vergadering.
2. Mededelingen/vaststellen agenda
Magda de la Croix heeft nog twee punten, die ze graag aan de orde wil stellen bij
de rondvraag.
Mededelingen:
• Kortgeleden is bekend gemaakt dat ook het PO zal aansluiten op het
verzuimloket. Hiervoor moet eerst nog wel een uitvoeringstoets uitgebracht
worden, maar er is een begin gemaakt. Hierbij werken DUO, Ingrado en VNG
samen. Zodra er meer bekend is zal dit worden gemeld.
• Aanstaande donderdag 16 januari 2014 komt er een persbericht over de
cijfers verzuim over schooljaar 2012/2013. In 2013 waren er 36200 gevallen
over schooljaar 2011/2012 en in 2014 zijn het 32100 gevallen over schooljaar
2012/2013. Dit jaar worden voor het eerst de cijfers gecorrigeerd met de
zogenaamde ‘witte vlekken’. 4200 VSV’ers konden in het kader van de nieuwe
meetsystematiek alsnog worden geschrapt. In totaal komt men in het
schooljaar 2012/2013 daarom uit op 27900 VSV’ers. Een mooi voorlopig
resultaat.
3. Verslag Gebruikersoverleg 30 oktober 2013
De status van de actiepunten worden voortaan niet meer opgenomen in het
verslag maar worden rechtstreeks in de status bij de actiepunten vermeld. Dit
scheelt in de lengte van het verslag. Zaken n.a.v. actiepunten worden wel
beschreven in het verslag.
4. Extra bespreekpunten Gemeenten:
Rotterdam:
• Controle 7-dagen termijn: Het is voor de gemeente Rotterdam onduidelijk of
DUO nu wel of niet kan zien of er wordt voldaan aan de 7-dagentermijn. DUO
kan dit niet zien. Begin van het schooljaar 2013/2014 is er onderzoek gedaan
en de uitkomsten van dit onderzoek zijn opgenomen in een rapportage
waarbij de gegevens niet herleidbaar zijn naar instellingen. OCW is redelijk
tevreden met de uitkomsten; er worden n.a.v. deze rapportage geen acties
ondernomen. Er komt een nieuw onderzoek, maar hiervan is onduidelijk
wanneer deze plaats gaat vinden en wat er met de uitkomsten gebeurt.
1
•
•
(Actie: 140115-02) DUO zal bij OCW het signaal afgeven dat de leden van
het gebruikersoverleg ontevreden zijn met de huidige uitvoering van de 7dagenlevertermijn. Scholen leveren onvoldoende gegevens aan, waardoor
(onterecht) verzuim ontstaat.
Meldnummer opnemen in rapportages: Gemeenten willen graag een
meldnummer in de rapportages om zaken terug te kunnen vinden. Sanneke
van Well vult aan dat het gaat om leerlingen zonder BSN. Deze wens is ook
eerder over tafel geweest en toen is deze afgeschoten, omdat dan de historie
van de leerlingen niet meer zichtbaar is. Lonneke Hussaarts vraagt na bij haar
collega’s of dit voor Rotterdam werkbaar is. (Actie: 140115-03)
Doorgeven inschrijving van vertrekkende school naar ontvangende school: Dit
speelt met name bij PO/VO. Beide partijen weten waar de leerling naar toe
gaat, maar de gemeente is hiervan veelal niet op de hoogte. Het zou fijn zijn
als er een soort van voorlopige inschrijving kan komen. Olaf Scholten deelt
mee dat gemeente Nijmegen dit voorheen allemaal uitzocht maar daarmee is
gestopt, omdat leerling uiteindelijk vaak naar een andere school ging. Er werd
veel energie in gestoken die uiteindelijk niet het gewenste resultaat
opleverde. Voor VO/BVE wordt deze werkwijze nog wel gehanteerd. De leden
van het gebruikersoverleg leveren 2 voorstellen en zouden graag willen dat
DUO één oplossing zoekt in een van beide voorstellen.
1e voorstel: DUO maakt een extra veld waarin de BRIN gemeld kan worden
waar de leerling mogelijk naar toe gaat.
2e voorstel: Vertrekkende school moet bericht ontvangen als leerling op
andere school is ingeschreven, zodat zij hem uit kunnen schrijven. (Actie:
140115-04)
Dubbele inschrijvingen in PO/VO leveren geen probleem, maar voor dubbele
inschrijvingen VO/BVE willen gemeenten graag weten welke instelling de
bekostiging krijgt, zodat zij gericht actie kunnen ondernemen. (Actie:
140115-05)
Utrecht:
• Vanuit de mbo-instellingen bestaat de wens om de gehele loopbaan van een
leerling/student te kunnen zien in de startset, DUO rapportage A05. Dit helpt
bij eventuele begeleiding naar een andere opleiding bij studieproblemen en
daarmee kan ook het 'shopgedrag' van jongeren tussen mbo-opleidingen en
instellingen ondervangen worden: Alle MBO-instellingen hebben een inkijktool
en kunnen alle gegevens bekijken. Natasja de Kok geeft aan dat dit voor de
gemeente Utrecht al een oplossing is.
Amsterdam:
BPV-registratie in BRON; de gemeente zou graag deze gegevens ook geleverd
hebben om te kunnen toezien op aan-en afwezigheid gedurende les- en
praktijktijd: Amsterdam voert controles uit op verzuim, maar er werd tot nu
toe nog geen rekening gehouden met verzuim op zowel lesuren als stageuren. De levering van verzuimmelding is ook verplicht bij afwezigheid tijdens
stage. De registratie hiervan zit bij scholen nog in de kinderschoenen en is
dus nog niet optimaal. Gemeenten zouden graag in de levering een viertal
extra zaken willen zien, zodat zij hierop kunnen controleren. Het betreft de
volgende punten: volgt leerling stage, begindatum stage, einddatum stage en
waar loopt hij/zij stage. (Actie: 140115-06)
• Koppeling DUO en NHR: hoe is de stand van zaken: Voor het leveren van de
locatiecode is er een veld met 12 posities die gevuld moet worden. DUO
controleert niet op de juistheid van de geleverde code. Er is geen sanctie
vanuit OCW van toepassing op het leveren van onjuiste locatiecode. Leden
van het gebruikersoverleg vinden dit niet correct. DUO geeft hierbij een
2
signaal af richting OCW dat de uitvoering te wensen over laat. Daarnaast
zouden gemeenten graag een lijst krijgen met NHR nummers met
bijbehorende gegevens, zodat deze via de SWL gekoppeld kan worden aan
hun systemen en zij vervolgens de adresgegevens teruggekoppeld krijgen van
de betreffende NHR-code.
5. Actiepunten
De status van de actiepunten is verwerkt in de actielijst.
N.a.v de acties worden de volgende opmerkingen gemaakt:
Actiepunt 130410.06: DUO heeft geprobeerd te gegevens te monitoren van
leerlingen binnen alle sectoren met alleen een onderwijsnummer (OWN). Hieruit
zijn de volgende uitkomsten te melden:
PO: 8200 leerlingen op 2071 scholen. 150 van deze scholen hebben meer dan 10
leerlingen met alleen ONW en 18 van de 150 scholen hebben meer dan 50
leerlingen met alleen OWN.
VO: 4500 leerlingen op 428 scholen. Van de 4500 leerlingen hebben 1273 een
buitenlands adres.
BVE: 3500 leerlingen op 91 scholen. Van de 3500 leerlingen hebben 2700 een
buitenlands adres. 7 van deze scholen hebben meer dan 100 leerlingen met
alleen een OWN. 1 school heeft zelfs 908 leerlingen met alleen OWN, die
voornamelijk een buitenlandse naam hebben.
DUO gaat zich eerst richten op het PO.
Olaf Scholten vraagt of DUO ook registreert wanneer gemeenten een
koppelingsverzoek sturen. Nee, dit registreert DUO niet, maar instellingen
ontvangen aan de hand van de koppeling een bericht sleutelmutaties. Een mail bij
het bericht sleutelmutaties zou een extra prikkel voor de instellingen kunnen zijn
om gegevens met BSN en juist aan te leveren, zodat er niet meer ten onrechte
onderwijsnummers worden afgegeven.
Actiepunt 131030.07: DUO levert normaal binnen een week tot 10 dagen de
gegevens aan de gemeenten. Natascha Wiersma geeft aan dat dit in het begin
van het schooljaar langer duurt. Zij zoekt uit hoeveel meer tijd er over heen gaat
voordat de gegevens van DUO bij de gemeenten komt. (actie: 140115-07)
Actiepunt 131030.09: Magda de la Croix geeft aan dat een leerling die een
staatsexamen HAVO heeft gehaald wel in het diplomaregister staat maar niet in
BRON. Leida Berndt geeft aan dat dit klopt, maar dat DUO deze witte vlekken wel
in beeld heeft en DUO er aan werkt deze wel in BRON te krijgen.
6. Rondvraag
Magda de la Croix:
• Een school heeft ten onrechte een verzuimmelding via de M2M koppeling
gedaan en kreeg te horen dat ze deze niet aan mochten passen. Volgens
de andere deelnemers kan de school deze melding afsluiten met
onterechte melding, maar deze melding blijft een melding. Leida Berndt
zoekt een en ander uit en zal het antwoord rechtstreeks terugkoppelen
aan Magda. (actie: 140115-08)
Marc De Raedt:
• DUO is bezig met het ontwikkelen aan een tool voor instellingen om net
als gemeenten op een eenvoudige manier een verzoek voor koppeling van
gegevens OWN/BSN via de beveiligde site te regelen.
Ton Nunninga:
3
•
Door een ingreep van Ingrado zijn gemeenten behoed voor een extra
kostenpost. De gegevens die gratis werden geleverd door BKWI zouden
vanaf 2014 betaald moeten worden. Hierover heeft Ingrado gesproken
met OCW en OCW heeft hiervoor nu geld beschikbaar gesteld, zodat de
gegevens in 2014 wederom gratis geleverd worden aan gemeenten.
• Rond mei 2014 zal er een dag georganiseerd worden door Ingrado voor
applicatiebeheerders en registratiemedewerkers. Tijdens deze dag zullen
de volgende instanties aanwezig zijn: BKWI, DUO, GBA en
Softwareleveranciers. Ton Nunniga roept de leden van het
gebruikersoverleg op om met onderwerpen te komen die ze graag die dag
aan de orde willen hebben.
Natascha Wiersma:
• Natascha Wiersma vraagt zich af wat de andere leden doen met de
startset. Jos Betten geeft aan dat zij deze gebruikt voor het bepalen van
percentages, met name aan het eind van het convenantjaar.
• Wat betekent precies de A07 rapportage. De A07 rapportage is:
Startkwalificatie behaald (overzicht van leerlingen die in het lopende
convenantjaar hun startkwalificatie hebben behaald). Een overzicht met
alle bestaande rapportages wordt meegestuurd met het conceptverslag.
(Actie: 140115-09)
Lonneke Hussaarts:
• In het verleden is in het gebruikersoverleg wel eens over gesproken dat
detentieleerlingen, defensieleerlingen en politieleerlingen in BRON zouden
worden opgenomen. Is hierover al iets meer te melden? Deze leerlingen
zitten in de witte vlekken en die worden achteraf gecorrigeerd door DUO.
Leida Berndt gaat uitzoeken bij DUO Zoetermeer of deze gegevens bekend
zijn. (Actie 140115-10)
Joke van Velzen:
• Een leerling die nog geen indicatie heeft is wel al geplaatst op het speciaal
onderwijs. De inschrijving is op de school van herkomst. In deze gevallen
is het lastig wie nu verzuim moet melden. Hoe moet dit opgelost worden?
DUO zoekt dit uit en zal het terugkoppelen naar de leden van het overleg.
(Actie: 140115-11)
Jos Betten:
• In de startset staan zowel de leerlingen met en zonder startkwalificatie?
Leida Berndt geeft aan dat deze terecht in de startset staan. In februari
staat de gehele populatie in de startset.
• Kunnen de velden contactgegevens en mentor ook verplichte velden
worden? Nu moeten leerplichtambtenaren soms veel moeite doen om de
juiste contactpersoon te pakken te krijgen. (Actie: 140115-12)
Vera Sena:
• Soms zijn leerlingen geen VSV’er omdat er nog een actie ondernomen
moet worden bij de inschrijving in het BVE, zoals het vakje bekostiging
aanvinken. Dit staat ook bij één van de actiepunten beschreven.
Paula Rulkens:
• Collega’s hebben aangegeven er vaak uitgegooid te worden. Hebben
andere gemeenten hier ook last van? De site van DUO is inderdaad
instabiel de laatste tijd en dat vind DUO erg vervelend. Hier wordt aan
gewerkt, maar het is een ingewikkeld probleem. Er wordt iets aangepast in
april en dat zou tot verbetering moeten leiden.
Leida Berndt sluit de vergadering.
4
Overleg planning:
16 april 2014
11 juni 2014
29 oktober 2014
5