Delen is het nieuwe bezit

GIS
28
Naar een open SDI voor binnen en buiten de landsgrenzen
Delen is het nieuwe bezit
Door Marc Vloemans
Sinds de lancering medio 2013 van de recentelijk opgeleverde Centrale Data
Service-omgeving, InSpider, beschikken de provincies over een platform voor
hun geo-informatievoorziening, geheel conform de INSPIRE-richtlijnen. De provincies voldoen daarmee op tijd aan de geldende deadlines voor INSPIRE én zij stellen de broncode van deze voorziening vrij ter beschikking voor hergebruik aan
geïnteresseerde instanties in binnen- en buitenland.
I
nSpider is een complete voorziening voor het ophalen (‘harvesting’), converteren en valideren van data. Door de ingebouwde
harmonisatie kan de databeheerder zijn gegevens aanbieden,
zonder zelf de datastructuur te hoeven aanpassen in zijn eigen
bronsystemen. Daarnaast is het uit te breiden voor andere datatypes en thema’s. Het systeem is voorzien van uitgebreide monitoring- en logging-mogelijkheden en een beheermodule ten behoeve
van configuratie naar eigen wens.
Eén centrale voorziening
De door IDgis gerealiseerde services bieden één centrale voorziening voor de provincies. Elke nacht controleert de Harvester bij het
Provinciaal Geo Register (PGR) of gewijzigde data beschikbaar zijn
en haalt deze op van de WFS-service van de provincie. Vervolgens
controleert de Validator of de data voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, waarna de Loader de gegevens in de database laadt.
Deze gegevens worden vervolgens aangeboden via een INSPIRE View
Service (WMS) en Download Service (WFS). Deze services kunnen,
indien gewenst, worden getoond met behulp van Flamingo
GeoCMS. Herman Assink, directeur IDgis: “In het afgelopen halfjaar is InSpider relatief snel en gemakkelijk uitgebreid met de extra
Annex III-thema's. In twee maanden doorlooptijd zijn het ETL-proces
en de View- en Download-services ingericht voor vijf extra INSPIREthema's. IPO heeft met InSpider een systeem dat door de redundante hardware, stabiele deegree services en monitoring ruimschoots
voldoet aan de INSPIRE Quality of Services-eisen. Bovendien biedt de
Januari/Februari 2014-1
29
de eigen centrale datavoorzieningen. Met name financieel heeft dit
voor hen enkele grote voordelen.
Ten eerste hebben zij niet hoeven
te investeren in de initiële ontwikkeling, en ten tweede hoeven zij
jaarlijks geen licentiekosten af te
dragen. Zij krijgen dus min of
meer ‘gratis en voor niks’ een
‘INSPIRE-proof’ platform in de
schoot geworpen. Maar ook voor
de provincies, die de initiële investering hebben gedaan, levert dit
wel degelijk financieel voordeel
op. Immers, van nieuwe gebruiksorganisaties wordt verlangd dat
zij in de toekomst bijdragen aan
het beheer, het onderhoud, de uitbreiding en de doorontwikkeling
door deelname in de InSpider software-community. Deze wordt nog
dit jaar opgericht en zal bestaan
uit zowel ontwikkelaars als eindgebruikers. Daarmee worden zowel de bijbehorende dienstverleners als ook de diverse overheidsinstanties gezamenlijk verantwoordelijk voor het technische en functionele beheer en de roadmap voor
de toekomst. De voorheen gebruikelijke lasten in de loop van de
jaren voor de provincies nemen daarmee evenredig af. Geëigende
overheden die van deze SDI gebruik kunnen maken, zijn onder
andere RUD’s, veiligheidsregio’s en gemeenten. Kortom, iedere
instantie die gedistribueerde (bron)bestanden wil/moet samenbrengen, gebruiken en tonen.
Stroomschema Centrale Dataen Services-omgeving INSPIRE.
InSpider Download-service als één van de weinige ondersteuning
van Direct WFS en complexe datastructuren.”
Veelheid aan datasets
Er is een centrale omgeving www.inspire-provincies.nl ingericht
waarmee de provinciale services op elkaar aangesloten worden en
aan het INSPIRE-netwerk gekoppeld zijn. Zoals gebruikelijk voor de
gemeenschappelijke voorzieningen beheert GBO provincies deze
centrale omgeving. “Het is een robuuste, solide infrastructuur, voor
een veelheid aan datasets. Bronhouders zijn enthousiast over de
intuïtieve bediening van de beheermodule. InSpider betekent voor
alle provincies een duidelijk lagere beheerlast”, aldus Koen Rutten,
landelijk functioneel beheerder GBO provincies.
Als generieke omgeving van en voor de provincies maken diverse
applicaties ervan gebruik, zoals het Zwemwaterregister, de
Risicokaart en Ondergronden & Referenties. Nieuwsgierig geworden naar de hergebruik-mogelijkheden hebben sindsdien diverse
instanties in binnen- en buitenland zich gemeld met informatieaanvragen voor eigen gebruik van dit platform, al dan niet in combinatie met Flamingo GeoCMS voor de verbeelding van de data. Het
open source Flamingo GeoCMS is in haar nieuwe Open Layers-versie (4.X) aangepast aan de webrichtlijnen en wordt eveneens door
de gezamenlijke provincies gebruikt bij hun centrale en decentrale
(geo)informatievoorziening. Samen vormen de beide applicaties het
hart van de provinciale Spatial Data Infrastructure (SDI)
en versterken elkaar door hun compatibiliteit: op basis
van open architectuur, open source en met toepassing
van open standaarden.
Hergebruik
Open voor alle overheidsgeledingen
De InSpider-code en bijbehorende documentatie worden nog begin
dit jaar openbaar gepubliceerd om te downloaden. Samenwerking
met de stichting Hergebruik Overheid zorgt ervoor dat het proces
van borging en community-vorming, gezamenlijk beheer en doorontwikkeling, alsmede de groei en kostendeling van het gebruik op
een inzichtelijke, verantwoorde en gestandaardiseerde wijze plaats
vindt.
Daartoe organiseert en faciliteert de stichting met actieve steun van
diverse instanties het hergebruik, continuïteit en samenwerking door
het gemeenschappelijk beheer van zelf ontwikkelde en onderhouden ICT-middelen binnen de Nederlandse overheid. Waar andere
initiatieven zich slechts op een enkele applicatie en/of overheidsgeleding richten, staat dit initiatief open voor alle overheidsgeledingen en meerdere toepassingen.
Het geheel overziende, kan gesteld worden dat InSpider
als professioneel en vrijelijk beschikbaar SDI-platform
een mooie toekomst wacht.
Marc Vloemans [email protected] is directeur
van de Stichting Hergebruik Overheid.
Dit hergebruik wordt mede mogelijk gemaakt aangezien
InSpider (net als Flamingo GeoCMS) onder een open
source (GPL) licentie is vrijgegeven. Dus niet alleen provincies maar alle instanties in binnen- en buitenland krijgen daarmee de gelegenheid InSpider in te zetten voor
www.hergebruikoverheid.nl
Januari/Februari 2014-1