Presentatie Hans Chang (KNAW) en Leo le Duc

INFORMATIEBIJEENKOMST
ESFRIROADMAP2016
HANSCHANG(KNAW)ENLEOLE DUC (OCW)
14november2014
2
PROGRAMMA
• ESFRI
• Roadmap,watishetenwaardoenwehetvoor?
• Roadmap2016
−Verschillenmetvorige
−Schetsvanhetupdateproces
−Nationaleprocedure
−ProcedurebijESFRI
• Vragen
3
WATISESFRI?
IngestelddoorEUCouncilvanResearchMinistersin2002.
Forum
• vanvertegenwoordigersvanresearchministersvan27
lidstaten,10geassocieerdestatenenvandeEC;
• voorcoördinatie,informatie‐uitwisselingmaargeenfunding
organisatie.
Mandaat
Voorhetontwikkelenvanroadmaps enprioriteringvan
onderzoeksfaciliteiten.
4
WATISDEROADMAP?
Deroadmap identificeertvoorallewetenschapsgebieden
nieuwepan‐Europeseonderzoeksfaciliteitenofmajeure
upgradesvanbestaandedievoorzienindebehoeftevande
Europeseonderzoeksgemeenschappen indekomende10‐20
jaar.
• Eersteroadmap gepubliceerdin2006,gevolgddoortwee
updatesin2008en2010.
• In201048projectenopderoadmap.
• In2016zalereennieuweroadmap verschijnen,procesis
gestart.
5
ESFRI 2016:WATISERANDERSDANBIJDEVOORGAANDE?
• 2016Roadmapwordtaanzienlijkkorter(streven25
faciliteiten).
• Projectendiena10jaaropderoadmap nognietzijn
geïmplementeerdverdwijnenautomatischvanderoadmap
(herindiening alsnieuwprojectismogelijk).
• Nieuweprojectenmoetenineenmeermature stadiumzijn,
conceptual designenfeasibility studiesafgerond.
• Commitmentnodigvantenminste3lidstatenvoorbouwen
operatiewaarvanfinancieelcommitmentvanminimaal1
lidstaat.
6
ESFRIROADMAP2010
Ruimte voor 8-10 nieuwe in 2016!
7
BEOORDELINGSPROCES
NATIONALEDEEL
8
BEOORDELINGSPROCESSTAP1
Voorstellenmoetenwordeningediendviadenationale
gedelegeerdendieditvervolgenselektronischmoeten
indieneninEUSurveytool.
Nationalegedelegeerdenbeoordelenop:
 Isaanvraagformulierzodanigcompleetingevulddat
beoordelingmogelijkis?
 Isprojectvoldoendemature?
 IsernaastfinancieelcommitmentvanNLminimaalpolitiek
commitmentvantweeanderelidstaten?
 IsheteenfaciliteitpassendopdeESFRIroadmap?
9
WATVRAAGTESFRIAANCOMMITMENT?
FacilityissupportedbyatleastthreedifferentEUMember
States(MS)orAssociatedCountries(AC)2;atleastoneof
whichshouldexpressaformalfinancialcommitmenttothe
projectandtheothersclearlydemonstratingpolitical
commitmentthroughthesubmissionofaLetterofIntent.
IncaseofanEIRO‐forummemberproposal,acouncil
resolutionexpressingfundingsupportshouldbeprovided
Bron:ESFRIshortguidefor applicants.
10
BELANGRIJKEAANDACHTSPUNTENVOORUPDATEPROCES
• Indieningnieuwevoorstellenalleenvianationale
gedelegeerden.
• Indieningalleenzinvolbijvoldoendemature projecten,zo
nietindieneninronde2018of2020.
• Alleenzinvolbijcommitmentvanminimaaldrielidstaten
w.o.financieelvanminimaal1lidstaat.
11
PLANNING
Uiterlijk15december2014
Aankondigingvanvoornemenomvoorstelintedienenbij
[email protected]
Uiterlijk1februari2015(waseerst1maart)
Voorstellenbijnationalegedelegeerdenvia
[email protected]
Januari2016
Presentatienieuweroadmap doorESFRI
12
BEOORDELINGSPROCES
ESFRI‐DEEL
13
LANDSCAPEANALYSIS
ESFRIwillcarryoutanin‐depthanalysisoftheRIlandscapes
inallscientificfieldsinEuropeasanecessaryreferenceframe
forthenewroadmap2016.Itwillprovideacomprehensive
pictureoftheexistingRIofpan‐Europeanscopeandwill
includeallnational/regionalRI’sthatoperateinternational
openaccessaswellason‐goingprojectswithopenaccessin
hetnearfuture.
14
BEOORDELINGSPROCESSTAP2
BeoordelingvandevoorstellendoordeStrategicWorking
Groups (SWG)vanESFRI.
Beoordelingop:
 Scientificimpact/relevancefortherespectivescientificarea
intheEuropeanRIecosystem
 Europeanaddedvalue/pan‐Europeanrelevance
 Socio‐economicimpact
 E‐needs
15
BEOORDELINGSPROCESSTAP3
BeoordelingvandevoorstellendoordeWorking Groupon
Implementation (IG)vanESFRI.
Beoordelingopmatevanmaturity:
 Preparatoryworkachieved
 Commitmentbystakeholders
 Planning
 Governance,scientificandlegalmanagement
 HRpolicyandprojectmanagement
 Costsandfinancialcommitments
 Feasibilityandrisks
16
BEOORDELINGSPROCESSTAPPEN 4EN5
STAP4
BeoordelingvanalleadviezenvandeSWG’s enIWGdoor
ExecutiveBoardvanESFRI+doenvanvoorstelvoorESFRI
plenaryforum.
STAP5
Vaststellendefinitieve2016RoadmapvoorESFRIForum.
17
SAMENVATTENDROADMAP2016
•
•
•
•
Bestaatuitongeveer25projecten.
Mixvanprojectenalopderoadmap ennieuwefaciliteiten.
Ruimtevoor8‐10nieuweprojecten.
Indieningalleenzinvolbijvoldoendemature projecten
waarbijercommitmentisvanminimaaldrielidstatenw.o.
financieelvanminimaal1lidstaat.Zonietwachtenop2018
of2020ronde.
Vragenvia: [email protected]
18
MEERINFO
ESFRIWEBSITE
ShortGuidefor applicants
Pdfofonlinesubmission form
NATIONALEGEDELEGEERDEN
[email protected]