Schoolgids De Linde speciaal voortgezet onderwijs 2014-2015

SCHOOLGIDS
Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te
bezoeken, www.linde-deventer.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een
bijgewerkte agenda, foto’s en andere leuke en interessante items.
Daarnaast vindt u actuele informatie in onze informatiebrief.
DE LINDE
SCHOOLGIDS
INHOUD
2
Beste lezer,
VOORWOORD 3
Dit is de schoolgids van De Linde voortgezet speciaal onderwijs (vso). Wij bieden
speciaal onderwijs aan leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte.
De Linde beschikt over de specifieke kennis en expertise die nodig is voor de
begeleiding van deze kinderen. Voor alle leerlingen die niet tot hun recht komen
in het regulier onderwijs, hebben wij het best passende onderwijs in huis.
In alle gevallen gaat het over de totale ontwikkeling van een kind. Samen met de
ouders van onze leerlingen laten wij elk kind groeien!
1 ONZE SCHOOL 5
2 ONS ONDERWIJS 8
3 VEILIG OP SCHOOL 13
4 OUDERS EN SCHOOL 15
5 ACTIVITEITEN VAN SCHOOL 17
6 VAKANTIES, SCHOOLTIJDEN, ZIEKTE EN VERZUIM 18
7 HANDIG OM TE WETEN 20
CONTACT 22
De Linde is een school midden in de maatschappij. Onze school biedt elk kind een
plek waar hij in een goede sfeer actief kan leren voor nu en later. Veranderingen
in school en in ons onderwijs hebben altijd als doel om het onderwijsaanbod nog
beter af te stemmen op de behoeften van onze leerlingen.
Onze medewerkers volgen de ontwikkelingen op de voet en laten zich regelmatig
(bij)scholen. Zo hebben we binnen ons team leraren en vakleraren met een
afgeronde masteropleiding Special Educational Needs. Wij zorgen altijd voor een
passende oplossing voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We
werken hiervoor nauw samen met ouders, zorg en andere scholen in de regio.
Ik wens u veel leesplezier toe en natuurlijk bent u altijd van harte welkom op
onze school.
Namens het team voortgezet speciaal onderwijs van De Linde,
Joke Tijhuis
Directeur
NB Als we in deze schoolgids over ‘ouders’ spreken, kunt u ook ‘verzorgers’ of
‘wettelijk vertegenwoordigers’ lezen. Daar waar ‘hij’ staat, kunt u ook ‘zij’ lezen.
Deze schoolgids is vastgesteld door het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten,
het bevoegd gezag van De Linde.
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
3
1
ONZE
SCHOOL
De Linde biedt voortgezet speciaal onderwijs aan
leerlingen met een verstandelijke beperking of een
meervoudige beperking.
4
Onze leerlingen hebben verschillende ontwikkelingsproblemen. De aard en oorzaak van de problemen
zijn divers. Leerlingen met een ondersteuningsvraag
kunnen bij ons terecht. In alle gevallen wordt er voor
een passende oplossing gezocht. Onze leerlingen
hebben gemeen dat ze zijn aangewezen op speciale
begeleiding en methoden om zich zo goed mogelijk
voor te bereiden op een actieve deelname aan
de maatschappij.
De leerling wordt gestimuleerd om zelf te handelen
en zelf beslissingen te nemen. Ouders en school
delen samen de zorg voor de leerling. De Linde is
een openbare school die openstaat voor kinderen,
ouders en teamleden met verschillende religieuze en
levensbeschouwelijke achtergronden. We leren van
elkaar en respecteren elkaars identiteit.
Schoolklimaat
Ons mooie nieuwe gebouw voor voortgezet
speciaal onderwijs, staat midden in een woonwijk.
Momenteel krijgen er 60 leerlingen onderwijs. Het
gebouw biedt alle faciliteiten die onze leerlingen
nodig hebben. Centraal in onze school staat het
pedagogisch klimaat. Wij streven naar een open
sfeer waarin we iedereen in zijn waarde laten,
respecteren en accepteren. Dit betekent dat de
school een plek is waar leerlingen zich veilig en
geborgen kunnen voelen.
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
Groepsindeling
Leerlingen krijgen onderwijs dat aansluit bij hun
sociale en emotionele ontwikkeling en dat is
afgestemd op de toekomstige werk- en woonplek.
Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is ingedeeld
in vijf groepen. De leerlingen in het vso worden naar
leerroute en leeftijd ingedeeld. Het onderwijsaanbod
in de jongste groepen van het voortgezet speciaal
onderwijs is breed en bestaat uit zowel leerals praktijkvakken. Het onderwijsaanbod in de
vervolggroepen is steeds meer praktijkgericht en is
gekoppeld aan het uitstroomprofiel van de leerling.
Daarnaast gaan deze leerlingen op stage.
Stimuleren
om zelf
te handelen
5
6
Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 gaat de Wet passend
onderwijs in. Passend onderwijs is een wet die
ervoor moet zorgen dat leerlingen een passende
onderwijsplek krijgen. Of dat nu binnen het
speciaal onderwijs is of met ondersteuning
binnen het regulier onderwijs. Hiertoe is binnen
de regio een samenwerkingsverband opgericht.
Voor de leerling betekent dit dat binnen het
samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een
passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking.
Met het passend onderwijs komt het Regionaal
Expertisecentrum (REC) dat leerlingen (her)indiceert
per 1 augustus 2014 te vervallen. Voor meer actuele
informatie over passend onderwijs kijkt u op
www.passendonderwijs.nl.
De Linde is aangesloten bij Stichting
Samenwerkingsverband Etty Hillesum Lyceum.
Stichting Samenwerkingsverband
Etty Hillesum Lyceum
Lebuïnuslaan 1
7415 DM Deventer
T 0570 - 50 46 80
Ontwikkelingen voortgezet speciaal onderwijs
In de komende periode werken wij aan de volgende
beleidsdoelen:
- Het vormgeven aan passend onderwijs met de partners binnen het samenwerkingsverband Deventer heeft onze continue aandacht.
Het op de juiste plek inzetten van de aanwezige expertise is hierbij een speerpunt.
-Binnen de school uitvoering geven aan verdere
professionalisering, door het invoeren van een
nieuwe manier van sturen en een daaraan
gekoppelde gesprekscyclus voor medewerkers.
- Uitvoering geven aan de Wet kwaliteit (v)so
door verdere invoering van de Cito-toetsen, leerlijnen praktijkvakken, spelling en planmatige analyse van de opbrengsten.
- Verdere professionalisering van medewerkers
op het inzetten van onderwijsondersteunende
ICT-middelen, social media en intranet.
- Het verduurzamen van de toeleiding naar een zinvolle vrijetijdsbesteding of dagbesteding op het gebied van kunst en cultuur door de inzet
van een combinatiefunctionaris.
Doorstromen en schoolverlaten
Onze leerlingen komen voornamelijk uit het
speciaal onderwijs. Vóór ze doorstromen, doet
de Commissie van Begeleiding onderzoek.
De afgelopen jaren stroomden onze schoolverlaters
voor meer dan de helft uit naar een vorm van
(beschermde) arbeid. Uitzondering hierop is
het schooljaar 2012-2013.
7
Opbrengsten van ons onderwijs
In de onderstaande tabel ziet u onze uitstroomgegevens van de laatste twee schooljaren.
Uitstroom
2012 - 2013
2011 - 2012
totaal uitgestroomd
7
9
ander vso
14,3%
11,1%
arbeid
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
55,6%
dagbesteding
71,4%
overig
14,3%
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
33,3%
2
ONS
ONDERWIJS
8
We zijn een school die midden in de maatschappij
staat. Ons onderwijs is gericht op de toekomstige
woon- en werkplek, actief burgerschap en
op de vrijetijdsbesteding van de leerling in
de samenleving. Het accent ligt hierbij op
redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie.
Inspectie
Onze school heeft het vertrouwen van de Inspectie
van het Onderwijs en heeft een basisarrangement
toegewezen gekregen.
Uitgangspunt
We gaan uit van de kwaliteiten en mogelijkheden
van de leerlingen, omdat we het belangrijk vinden
dat zij een reëel en waardig zelfbeeld ontwikkelen.
Onze leerlingen leren hun eigen mogelijkheden
te benutten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ze
ontdekken waar hun grenzen liggen en dat ze leren
hulp te vragen. Ons uitgangspunt is dat ouders en
school samen de zorg voor de leerling delen.
Doel van ons onderwijs
Ons onderwijsprogramma richt zich op de
maatschappij-intrede van de jongvolwassene.
De aspecten wonen, werken, vrije tijd en burgerschap
nemen in de lessen een centrale plaats in. Naast
het stimuleren van een goede vrijetijdshouding, is
de ontwikkeling van de sociale en arbeidsmatige
vaardigheden essentieel.
Het stimuleren van zelfstandigheid wordt op
individueel niveau bereikt door te werken volgens het
Eigen Initiatief Model (EIM). Met dit model krijgen
leerlingen steeds meer inzicht in hun mogelijkheden
en zijn ze zelf verantwoordelijk voor het eigen
leerproces.
We bieden de leerlingen vier thema’s aan:
- ik en mijn omgeving
-kleding
-voeding
- de maatschappij
Leerlingen ontwikkelen zo een eigen portfolio.
Ontwikkelingsperspectief
Na aanmelding en plaatsing van uw zoon of dochter
stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP) op. Vanwege wijzigingen in wettelijke kaders is
voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP) verplicht. Het ontwikkelingsperspectief is een
inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van
een leerling voor een periode van maximaal vier jaar
en is gebaseerd op het verwachte uitstroomniveau.
Het ontwikkelingsperspectiefplan wordt jaarlijks
door de Commissie van Begeleiding besproken en
indien nodig bijgesteld. Daarna wordt dit met de
ouders besproken en voor akkoord getekend. Op basis
van het ontwikkelingsperspectief wordt de leerling in
een leerroute geplaatst.
Groepsplan en handelingsplan
De Linde werkt met groepsplannen en
handelingsplannen. De leraar stelt op grond
van de ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s)
van de leerlingen de groepsplannen op. De doelen
van deze groepsplannen worden opgenomen in het
handelingsplan van de leerling. De groepsplannen
hebben een geldigheid van één jaar en worden op
De Linde halfjaarlijks bijgesteld. Het handelingsplan
wordt met de ouders besproken en voor akkoord
getekend.
Leerroutes
We hanteren op De Linde vijf leerroutes. Bij deze
leerroutes horen twee uitstroomprofielen.
Uitstroomprofiel Dagbesteding
Leerroute 1: belevingsgerichte dagbesteding
Leerroute 2: taakgerichte of activerende dagbesteding
Leerroute 3: arbeidsmatige dagbesteding
Uitstroomprofiel Arbeid
Leerroute 4:
- regulier bedrijf zonder certificaten
- regulier bedrijf met landelijk erkende certificaten en/of branchegerichte cursussen
Leerroute 5:
- arbeid loonvormend: Entree-opleiding
Jaarplancyclus
In het schoolplan 2013–2016 staan de doelen vermeld
waaraan wij de komende jaren gaan werken. Dit
schoolplan is op school in te zien.
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
Samen met onze partners werken wij voortdurend
aan de kwaliteit van ons onderwijs.
In de afgelopen periode hebben wij de volgende
opbrengsten gerealiseerd:
- Het vormgeven aan passend onderwijs met de partners binnen het samenwerkingsverband Deventer en het actief participeren in beleidsmatige als inhoudelijke overleggen.
- Het schoolondersteuningsprofiel is vastgesteld.
- Het behalen van het LIST-certificaat (LeesInterventie Project voor Scholen met een Totaalbenadering) als eerste cluster 3-school in Nederland. Volgens de modernste methodieken en strategieën wordt er leesonderwijs gegeven. Met als doel: de leesresultaten van leerlingen
te verhogen.
- Het aanstellen van een combifunctionaris Kunst en Cultuur en het realiseren van een ontwikkelingsplan duurzame toeleiding naar een zinvolle vrijetijdsbesteding of dagbesteding.
- De groepsleraren zijn gecertificeerd voor het ontwikkelen van smartboardlessen.
- De interne catering is geoptimaliseerd door de invoering van een leerlijn, uitbreiding met de gezonde schoolkantine en een leren-op-
locatieplek in het schoolrestaurant.
- We voldoen aan de nieuwe wetgeving kwaliteit (v)so; voor alle leerlingen zijn er een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en een handelingsplan opgesteld. Verder zijn er groepsplannen voor de kernvakken opgesteld.
- De organisatie van het voortgezet speciaal onderwijs komt tegemoet aan leerroutes en uitstroomprofielen.
9
10
Leerlingenraad
De Linde heeft een leerlingenraad met vertegenwoordigers uit alle groepen. Een keer in de maand
komt de leerlingenraad bij elkaar om zaken, die
de leerlingen en het team belangrijk vinden, te
bespreken met elkaar. Dit gebeurt onder leiding van
een personeelslid. Het verslag van deze bespreking
wordt besproken in de groepen, het team en het
Management Team (MT).
Vak- en vormingsgebieden
Het lesprogramma biedt de volgende vak- en
vormingsgebieden:
- sociaal en emotioneel gedrag
- communicatieve vaardigheden
- cognitieve/schoolse vaardigheden
-Engels
- motorische vaardigheden en gezond gedrag
- expressieve vaardigheden
- oriëntatie op mens en ruimte
- praktische vaardigheden
-koken
-catering
-vrijetijdsbesteding
-computeronderwijs
- levensbeschouwelijke vorming
- training werknemersvaardigheden
Rapport
De leerlingen krijgen aan het eind van ieder
schooljaar een rapport mee dat de vorderingen op de
verschillende vak- en vormingsgebieden beschrijft.
Daarnaast bevat het rapport een portfolio en
foto’s die gemaakt zijn tijdens lessen of bijzondere
activiteiten. Bij het verlaten van de school krijgt
iedere leerling een overgangsdocument mee.
Jeugdgezondheidszorg op school
Het Gemeentelijke Gezondheidsteam (GGT) van
de GGD IJsselland doet regelmatig preventieve
onderzoeken, waarin het team aandacht besteedt
aan de lichamelijke, geestelijke en sociale
ontwikkeling van uw kind. Als uw kind voor
onderzoek in aanmerking komt, ontvangt u een
uitnodiging. Ouders kunnen bij die onderzoeken
aanwezig zijn. Het GGT informeert ouders over de
bevindingen. Leerlingen kunnen na overleg door hun
ouders, leraar of intern begeleider worden aangemeld
voor nader onderzoek door een jeugdarts.
Buitenschoolse opvang
Een groeiend aantal leerlingen van onze school
maakt gebruik van de buitenschoolse opvang (BSO)
van de JP van den Bent stichting. Leerlingen die
gebruikmaken van de BSO, worden door begeleiders
opgehaald of met de taxi vervoerd. Voor deze
opvang heeft u een indicatie nodig die kan worden
aangevraagd via MEE IJsseloevers.
Catering Consumptief
Catering Consumptief bestaat in de eerste plaats
uit de interne catering op De Linde zelf. Leerlingen
verzorgen hun eigen (gezonde) schoolkantine,
maar doen ook cateringopdrachten voor
externe opdrachtgevers. Ze maken bijvoorbeeld
lunches en hapjes. In een volgende fase van
het arbeidstoeleidingsproces kunnen leerlingen
deelnemen aan ‘Leren op Locatie’ bij Raster.
Aangeleerde cateringvaardigheden worden hier
praktisch toegepast in een betekenisvolle en
maatschappelijk relevante omgeving. Ten slotte
bestaat er voor leerlingen de mogelijkheid deel te
nemen aan een formele interne stage; de volledige
cateringstage. Leerlingen die deze stage volgen,
verzorgen de totale catering aan derden in hun eigen
schoolrestaurant. Hiermee is er een doorgaande lijn
binnen de catering gerealiseerd.
Kunstatelier Kunst onder De Linde
Leerlingen die deelnemen aan het atelier Kunst
onder De Linde ervaren dat beeldend werken en
deelname aan kunst- en cultuuractiviteiten een
zinvolle vrijetijdsbesteding kan zijn. Daarnaast
vergroten ze op een geweldige manier hun gevoel
voor eigenwaarde. Dit geldt met name voor leerlingen
die moeite hebben om zich in taal uit te drukken.
Deelname kan bovendien een eerste stap zijn in de
richting van een dagbesteding ná de schoolperiode.
MEE IJsseloevers
T 088 - 633 06 33
www.mee-ijsseloevers.nl
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
Naast ons eigen atelier maken we ook gebruik van
het atelier van De Leeuwenkuil om lessen te geven
en onze werken te exposeren. Kunstwerken van
leerlingen bieden we in exposities buiten school voor
verkoop aan. Ouders geven daar toestemming voor.
De opbrengst van de verkochte werken gebruiken we
voor de aanschaf van nieuwe materialen.
Arbeidstoeleiding
Arbeidstoeleiding is de voorbereiding van de
leerlingen op dagbesteding of werksituatie in de
naschoolse periode. Wij begeleiden de leerling in
verschillende fases naar een voor hen geschikte
werkplek binnen de dagbesteding of het vrije bedrijf.
Vanuit een brede oriëntatie worden leerlingen
begeleid naar een van de richtingen Groen,
Atelier, Techniek, Consumptief of Dienstverlening.
Hierbij wordt naar de belangstelling, talenten en
mogelijkheden van de leerlingen gekeken. Om
de interesse voor de verschillende werkvelden te
inventariseren, wordt een arbeidsinteressetest
afgenomen. Deze dient als basis voor een gesprek
met de leerling om een stageplek te kiezen.
11
3
VEILIG
OP
SCHOOL
De coördinator arbeidstoeleiding bezoekt de
leerling regelmatig op de stageplek. De dagelijkse
voortgang van de stage houden we bij in een
stageboekje. Op basis van een eindgesprek met
leerling en stagebieder stelt de stagebegeleider een
eindverslag op.
12
Om leerlingen goed voor te bereiden op hun
toekomstige stage hebben we begeleide
leerwerkplekken buiten de school voor catering,
fietstechniek, kunst en groen.
Algemene doelen van arbeidstoeleiding
- Leerlingen oriënteren zich op diverse werkvelden.
- Leerlingen toetsen hun belangstelling voor werkvelden.
- Leerlingen leren functioneren in verschillende organisaties.
- Leerlingen passen hun kennis en vaardigheden
op de stageplek toe.
- Leerlingen ontwikkelen een goede werkhouding. Daarnaast formuleren we bij elke stage specifieke stagedoelen gericht op de ontwikkeling van de
leerling.
Leerlingen, die we toeleiden naar dagbesteding,
lopen stage bij de werkvelden die zorginstellingen
bieden, zoals De Parabool, Zozijn en JP van den
Bent stichting. Voorbeelden van werkvelden zijn:
industrieel werk, bakkerij, kwekerij, wasserij en
textielwerkplaats. Leerlingen die we toeleiden
naar betaald werk, lopen stage bij onder meer
bedrijven, winkels, supermarkten, bouwbedrijven,
woon- en zorgcentra, plantenkwekerijen,
schoonmaakbedrijven en industriële bedrijven.
De lengte van een stage-periode en het aantal
dagen dat een leerling per week stage loopt,
kan per leerling verschillen.
Veiligheid heeft op De Linde een zeer hoge
prioriteit. Alleen in een veilige school kunnen
leerlingen, leraren en andere medewerkers
optimaal functioneren.
Veilig op School
Onze school heeft een schoolveiligheidsplan. Hierin
staat hoe wij als school een veilig klimaat voor onze
leerlingen en medewerkers realiseren. In het plan
worden procedures en gedragsregels voor de fysieke
en sociale veiligheid beschreven. Hierin komen vooral
preventieve maatregelen aan de orde, om ongewenst
gedrag of onveilige situaties zo veel als mogelijk
te voorkomen. Mocht er zich toch een incident
voordoen, dan zijn protocollen opgenomen waarin
de aanpak en afhandeling beschreven staan.
Het schoolveiligheidsplan ligt bij onze administratie
ter inzage en staat op onze website. Op school
is een arbo- en ontruimingsplan aanwezig. De
preventiemedewerker van De Linde en de teamleden
die zijn geschoold tot bedrijfshulpverlener (BHV’er),
vormen samen de arbowerkgroep. Met de leerlingen
oefenen we minimaal twee keer per jaar het
ontruimen van het gebouw, om dit bij calamiteiten
zo goed mogelijk te laten verlopen.
Gedragscode
In overleg met ouders hebben wij een regeling
opgesteld voor omgang en gedrag. In deze
gedragscode stellen we dat ouders, teamleden,
leerlingen en andere betrokkenen:
- samenwerken met de school in het belang
van de leerlingen;
- niet discrimineren;
- anderen vriendelijk en correct behandelen;
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
- op de juiste wijze en de juiste plaats uitspreken wat hen dwarszit.
Schoolafspraken
Om de rust, structuur en veiligheid tijdens
schooldagen te waarborgen, gelden voor iedereen de
onderstaande regels:
1. Tijdens schooltijd eten we gezond en verantwoord.
In de ochtendpauze bij voorkeur fruit.
2. Als een leerling niet op school kan komen, melden ouders dit vooraf telefonisch of schriftelijk bij de leraar. Als de leerling stage loopt, wordt dit
ook gemeld bij de stagegever.
3. Als een leerling niet kan of mag deelnemen aan een activiteit (zwemmen, gymnastiek, douchen en dergelijke), melden ouders dit schriftelijk of telefonisch bij de leraar.
4. Leerlingen mogen geen voorwerpen in hun bezit hebben, die aangemerkt kunnen worden als steek- of slagwapens of bedreigend speelgoed. Als een leerling dergelijke voorwerpen toch bij
zich heeft, neemt de leraar deze in en informeert hij de ouders hierover.
5. Fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst.
Op het schoolplein mag niet worden gefietst.
6. Mobiele telefoons worden onder schooltijd in school en op het schoolplein niet gebruikt.
7. Tijdens de gym- en zwemlessen en bij sportactiviteiten dragen wij in verband met veiligheid geen sieraden.
8. In onze school dragen wij geen petten of andere hoofddeksels.
9. Leerlingen bergen hun waardevolle spullen, zoals mobiele telefoons en mp3-spelers, onder schooltijd op in hun kluisje.
13
4
OUDERS
EN
SCHOOL
14
Vertrouwenspersoon
Bij ons op school is geen plaats voor seksistisch en
ander discriminerend en/of intimiderend gedrag.
Toch kan het gebeuren dat u geconfronteerd wordt
met ongewenst gedrag. Bespreek dit met de leraar of
de directie van school. Of met een van onderstaande
vertrouwenspersonen.
Interne vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersonen van onze school zijn:
Joke Proper
Sia Prins
T 0570 – 62 47 00
Externe vertrouwenspersoon
U kunt zich ook wenden tot de externe
vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten.
Piet Geerts
M 06 - 52 37 46 31
Landelijke vertrouwensinspecteur
Deze functionaris is door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangesteld en
belast met de onderwerpen seksuele intimidatie,
lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld,
extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid,
fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.
T 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief)
Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat er een verschil van mening
of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders enerzijds
en de school anderzijds. Wij willen hierover met u in
gesprek gaan om tot een goede oplossing te komen.
Hier hebben we de volgende afspraken over gemaakt:
1. Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de groepsleraar van uw
kind bespreken.
2. Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen, of dat het probleem niet is opgelost, dan is de schooldirecteur de eerst aangewezene om hierover met u in gesprek te treden.
3. Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten.
T 026 - 353 74 80
4. Bij klachten van algemene aard waar u niet met de school uitkomt, kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 - 280 95 90
F 030 – 280 95 91
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
Informatieavond
Op de informatieavond aan het begin van het
schooljaar informeren we ouders over de gang
van zaken in de groep van uw kind en kunnen
we kennismaken met elkaar. Daarnaast kan er
een thema aan bod komen, gerelateerd aan
de onderwerpen wonen, werken, vrije tijd en
burgerschap.
Contactschrift
Desgewenst maken we gebruik van een
contactschrift, dat dagelijks wordt meegenomen
van huis naar school en terug. In dit schrift houden
ouders en school intensief contact met elkaar. Ook
wordt voor hetzelfde doel soms gebruikgemaakt
van e-mail.
Medezeggenschap
De Wet medezeggenschap scholen (WMS) bepaalt
dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmingsen adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid
Contactavonden
over een groot aantal beleidsonderdelen op
Tweemaal per jaar houden we 15-minutengesprekken. bovenschools niveau.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Medezeggenschapsraad
Huisbezoek
De medezeggenschapsraad (mr) fungeert als
De leraar van de begingroepen van het voortgezet
gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken.
speciaal onderwijs komt één keer per jaar bij nieuwe
In de mr zitten vertegenwoordigers van onze school
leerlingen op kennismakingsbezoek.
en ouders van onze leerlingen.
Jaarlijkse ouderavond
Rond de voorjaarsvakantie organiseert de ouderraad
een ouderavond of informatiemarkt, waarin het
elkaar ontmoeten en informeren centraal staat.
Gesprekken met de leraar
Vanaf een halfuur voor schooltijd tot geruime tijd
na schooltijd zijn leraren telefonisch bereikbaar.
Voor een uitgebreid gesprek kunt u beter een
afspraak maken. Wij verzoeken u om na schooltijd
telefonisch contact met ons op te nemen, omdat
leraren tijdens de lesuren hun aandacht bij de lessen
en leerlingen hebben.
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(gmr) wordt gevormd door een vertegenwoordiging
van personeel en ouders van alle twintig scholen
binnen het bestuur van De Onderwijsspecialisten.
15
5
ACTIVITEITEN
VAN
SCHOOL
16
Mr-platform
Drie keer per jaar is er een mr-platform, bestaande
uit vertegenwoordigers van alle mr’s. Het doel is
informatie uitwisselen over onderwerpen die van
toepassing zijn op het merendeel van de aangesloten
scholen. Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de
procedure voor verkiezingen zijn in een reglement
vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage. Meer
informatie over de mr en gmr vindt u op onze website.
Tegemoetkoming schoolkosten
De leerling kan daarnaast een aanvullende toelage
aanvragen, deze hangt af van het inkomen van de
ouders. Voor meer informatie:
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Informatielijn op
werkdagen bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur.
T 050 - 599 77 55
Hulpouders en vrijwilligers
Hulpouders helpen leerlingen bij onder andere vervoer
Ouderraad
en vieringen. Tevens zorgen zij voor ondersteuning
De ouderraad (or) bestaat uit een aantal enthousiaste bij uitstapjes. Aan het begin van het schooljaar
en betrokken ouders. Zij organiseren activiteiten en
ontvangt u hiervoor een opgaveformulier. Op onze
komen gemiddeld één keer in de zes weken bijeen.
school helpen ook andere vrijwilligers dan ouders.
Hierbij is altijd een vertegenwoordiger van het team
Zij ondersteunen onder meer bij zwemonderwijs,
aanwezig. Ouders die belangstelling hebben voor een vrijetijdsbesteding en tuinonderhoud.
functie in de or, kunnen dit aangeven bij de voorzitter.
Vaste bijdragen
Vrijwillige ouderbijdrage
Voor de kookles vragen wij een bijdrage van € 1,50
Elk jaar vragen wij u een vrijwillige financiële bijdrage per kookbeurt. Voor deelname aan het schoolkamp
voor de organisatie van feestelijke gelegenheden
vragen wij een bijdrage van € 55,-. Deze bijdragen
als Sinterklaas en Kerstmis. De ouderraad beheert
zijn vrijwillig. Het niet betalen van de bijdrage voor
de gelden en verantwoordt deze in een financieel
de kookles heeft geen consequenties voor deelname
jaarverslag. Over de hoogte van de bijdrage
aan het lesprogramma. Voor leerlingen die niet
informeren wij u bij de start van het schooljaar.
deelnemen aan het schoolkamp, zal op school een
U bent niet verplicht de bijdrage te betalen.
activiteitenprogramma georganiseerd worden.
Wanneer u hiervan afziet, heeft dat voor het
onderwijs van uw kind geen consequenties.
Als deelnamekosten voor schoolkamp, schoolreisje of
andere activiteiten een belemmering zijn, kunt u een
Tegemoetkoming scholieren
aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij
Leerlingen van 18 jaar of ouder kunnen een tegeStichting Leergeld Deventer.
moetkoming scholieren aanvragen. Dit geldbedrag
(dus geen ov-studentenkaart) wordt verstrekt tot en Stichting Leergeld Deventer
met de maand waarin de leerling 20 jaar wordt.
T 0570 - 67 25 99
www.leergelddeventer.nl
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
Sport
Wekelijks volgen alle leerlingen gymlessen en
sommige leerlingen zwemlessen. Daarnaast
neemt onze school jaarlijks deel aan de sportdag
Stedendriehoek en de sportdag, die georganiseerd
wordt door Special Heroes. De Linde werkt sinds
enkele jaren met dit landelijke sprogramma.
Doel is de leerlingen te stimuleren meer te bewegen
en hen de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten
bij een vereniging. Neem voor meer informatie
contact op met de leraar sport en bewegen
Rick Tuinman (combifunctionaris).
T 0570 - 52 47 00
www.specialheroes.nl
Sportactieve school
De Linde is officieel gecertificeerd als sportactieve
school door de Koninklijke Vereniging van Leraren
Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Deze certificering
krijgen scholen, die zich meer dan gemiddeld
bezighouden met sport en gezondheid. Mede dankzij
onze activiteiten in het kader van Special Heroes,
maar ook door extra aandacht voor sportieve vrije
tijd, kregen wij de certificering.
Schoolkamp
Jaarlijks organiseren we voor de leerlingen een
schoolkamp of activiteitenweek.
Feesten
Surpriseavond, Kerstmis, Pasen, het pleinfeest
en de jaarafsluiting zijn jaarlijks terugkerende
hoogtepunten. De ouderraad, het schoolteam en
ouders organiseren deze festiviteiten samen.
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
Kunst & Cultuur Speciaal
Kunst en cultuur nemen binnen De Linde al sinds
jaren een belangrijke plaats in. We bieden leerlingen
verschillende expressieve vakken binnen school.
Ook stimuleren we hen om meer deel te nemen
aan culturele activiteiten buiten de school. Dit
alles met de intentie dat de leerling zich mogelijk
aansluit bij een vereniging. Het gaat om een breed
scala aan mogelijkheden: beeldende kunst, muziek,
dans, drama, theater, literatuur, nieuwe media en
erfgoed. Hierbij zoeken we een samenwerking met
verschillende lokale aanbieders.
Culturele activiteiten, schouwburg- en theaterbezoek
De culturele activiteiten verschillen per groep.
De belangrijkste mogelijkheden zijn schouwburg- en
theaterbezoek of een bezoek aan het filmhuis of
kunstenlab. De Leeuwenkuil in Deventer heeft een
speciaal cultuur- en muziekaanbod afgestemd op de
mogelijkheden van onze leerlingen. Voor informatie
over het aanbod dit schooljaar kunt u contact
opnemen met:
De Leeuwenkuil
T 0570 - 66 50 80
www.leeuwenkuil.nl
Leerlingen gaan op excursie ter ondersteuning van
de lessen.
17
6
VAKANTIES
SCHOOLTIJDEN
ZIEKTE EN VERZUIM
18
Wettelijk aantal lesuren
Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn gebaseerd
op het wettelijk bepaalde minimum lesuren. Op
De Linde volgen leerlingen van het voortgezet
speciaal onderwijs 1.000 uren per jaar les.
Schooltijden
Maandag 08.30 - 14.40 uur
Dinsdag 08.30 - 14.40 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur
Donderdag 08.30 - 14.40 uur
Vrijdag 08.30 - 14.40 uur
Vakanties
2014
Herfstvakantie 13 oktober t/m 17 oktober
Kerstvakantie 22 december t/m 2 januari
Vrijstellingen en ontheffingen
In sommige gevallen kunnen kinderen niet het
totaal aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om
medische of paramedische redenen. U wordt
verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar,
of het moment waarop uw kind naar school gaat,
te bespreken met de teamleiding of directeur. Na
overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt
verleend of kan worden aangevraagd voor een
deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige
gevallen worden verleend door het bevoegd gezag
van de school of moet worden aangevraagd bij de
Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over
vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij
de teamleider of directeur.
2015
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 27 februari
Pasen 3 april t/m 6 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 4 mei t/m 8 mei
Hemelvaart 14 mei t/m 15 mei
Pinksteren 25 mei
Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus
Ziekte en verzuim
Wanneer uw zoon of dochter door ziekte niet op
school kan komen, verzoeken wij u dit vóór schooltijd
te melden. De school is vanaf 08.00 uur te bereiken.
T 0570 - 67 21 79
Denkt u er ook aan zelf contact op te nemen met
het taxibedrijf dat uw zoon of dochter naar school
brengt? Uiteraard ook als hij weer beter is. Van
leerlingen die stage lopen, verwachten wij dat
ze zichzelf ziek of beter melden bij hun stagegever
en de stagecoördinator.
Schoolverzuim - anders dan bij ziekte - is niet
toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap eist van scholen dat ongeoorloofd
schoolverzuim direct wordt gemeld bij de
leerplichtambtenaar.
Bijzonder verlof
In uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder
verlof krijgen. U moet daarvoor altijd minimaal één
week van tevoren een schriftelijke aanvraag indienen
bij de directeur. Dat kan met behulp van een speciaal
verlofformulier dat u bij de administratie kunt
opvragen. Bijzonder verlof kan onder meer worden
aangevraagd bij:
- speciale familieomstandigheden;
- vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
- vakantie: in het geval een kind vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Naast het verlofformulier moet een schriftelijke verklaring van de werkgever worden overlegd.
Jaarplanning
Aan het begin van het nieuwe schooljaar delen we
de jaarplanning uit. Naast vakanties staan hierop
schoolactiviteiten en studiedagen vermeld. De
jaarplanning vindt u ook op onze website. De eerste
schooldag van het schooljaar 2014–2015 is maandag
18 augustus.
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
Een eigen
plek in de
samenleving
Schorsing en verwijdering
Wanneer er sprake is van ernstig wangedrag, kan
een leerling van school worden gestuurd. Dit kan zijn
in de vorm van een schorsing of een verwijdering.
De school neemt vooraf altijd contact op met de
ouders over het voornemen. Wanneer daadwerkelijk
tot verwijdering wordt overgegaan, zoekt de school
samen met partners naar een oplossing. Meer
informatie en de procedure kunt u vinden op
onze website.
19
7
HANDIG
OM
TE WETEN
20
Leerplicht
Kinderen zijn in ons land volgens de wet leerplichtig
van 5 jaar tot en met 17 jaar. De leerplicht duurt tot
het einde van het schooljaar waarin de leerling 16
jaar wordt. Als zeventienjarige is een jongere nog
gedeeltelijk leerplichtig. De leerplichtregeling ligt
ter inzage op school.
Sponsoring
Wij houden ons aan het convenant sponsoring,
zoals dat door de PO-raad is vastgesteld. De school
maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten,
waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt
in schoolverband. Het volledige convenant kunt u
vinden op de website van de PO-raad.
Verzekering door ouders
De schoolverzekering dekt geen materiële schade of
vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering.
Ook het dragen van een bril of hulpstukken is op
eigen risico. De school is ook niet aansprakelijk voor
(schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Het is dus belangrijk dat ouders een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
AWBZ-regeling
In 2015 worden er wijzigingen verwacht in de
regeling Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ). Dit heeft mogelijk gevolgen voor de
AWBZ-aanvraag van uw kind en het vervolgtraject
van leerlingen naar een toekomstige dagbesteding.
Wanneer dit gevolgen heeft voor onze leerlingen
wordt u hierover geïnformeerd.
Schade
Als een leerling een eigendom van school beschadigt,
zijn de kosten voor rekening van de ouders.
Omgang met publicaties
Wij maken graag gebruik van beeldend materiaal
om meer bekendheid te geven aan onze school.
Als u bezwaar heeft tegen publicatie van foto’s of
filmopnames waarop uw kind is te zien, kunt u dit
aan school kenbaar maken door het invullen van een
niet-akkoordverklaring. Wij vragen geen toestemming voor filmopnames die worden gemaakt voor
deskundigheidsbevordering van onze teamleden of
in het belang van de leerlingenzorg. Deze opnames
worden alleen voor interne doeleinden gebruikt.
Wajong
De meeste leerlingen komen vanaf 17 jaar in
aanmerking voor een Wajong-uitkering (Wet werk
Verzekering door school
en arbeidsondersteuning jonggehandicapten). Om
Voor onze leerlingen hebben wij een collectieve
voor een Wajong-uitkering in aanmerking te komen,
ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering
moeten leerlingen zich uiterlijk dertien weken na het
dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg
bereiken van de zeventienjarige leeftijd melden bij
van ongevallen is ontstaan. De verzekering is van
het UWV. De school zal u hierover berichten en waar
toepassing:
nodig ondersteunen bij de aanvraag. Jongeren die niet
- tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het arbeidsongeschikt worden verklaard, krijgen ook te
schoolterrein, vanaf één uur voor het begin van de maken met de Wet werken naar vermogen. Vraag de
schooltijd tot één uur na het einde van de schooltijd; stagecoördinator om meer informatie of kijk op de
- tijdens de zwem- en gymlessen onder site van het Ministerie van Sociale Zaken: www.szw.nl.
gediplomeerd toezicht;
- gedurende excursies, sportwedstrijden, Participatiewet
museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen, Naar verwachting gaat per 1 januari 2015 de Participatiewet in. In de Participatiewet worden de Wet werk en
mits onder toezicht van onderwijzend personeel.
bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
De schade wordt geregeld volgens de
en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning
polisvoorwaarden en geeft u zo spoedig mogelijk bij
de administratie van de school op. Voor leerlingen die jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd. Als dit
op stage zijn, sluit de school een stageverzekering af. gevolgen heeft voor het onderwijs aan en de uitstroom
van onze leerlingen, wordt u hierover geïnformeerd.
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
Vrienden van De Linde
De stichting Vrienden van De Linde is opgericht
met als doel onze school financieel te ondersteunen.
De stichting ontvangt uitsluitend inkomsten uit
giften en donaties van instellingen, particulieren
en het bedrijfsleven. Informatie kunt u vinden op
www.vriendenvandelinde.nl.
Nieuws onder De Linde
Nieuws onder De Linde is een informatiebrief vol
belangrijke schoolzaken en activiteiten. Deze is
voor leerlingen, ouders en externen en staat ook
op onze website.
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
Website
Op www.linde-deventer.nl vindt u actuele informatie
over het onderwijs, de school en andere belangrijke
zaken. Rijk geïllustreerd met foto’s en aangevuld met
vele links.
Bescherming persoonsgegevens
De school houdt allerlei persoonsgegevens bij van u
en uw kind. De Wet bescherming persoonsgegevens
schrijft voor dat de verwerking van de gegevens door
de school op zorgvuldige wijze moet plaatsvinden en
dat de verzamelde gegevens toereikend, relevant,
juist en nauwkeurig moeten zijn. Uiteraard geldt een
geheimhoudingsplicht. Wij dragen er zorg voor dat
uw gegevens en die van uw kind goed zijn beveiligd.
Desgewenst kunt u de gegevens inzien.
Vervoer
Wanneer u meer dan twee kilometer van school
woont, kan uw kind gebruikmaken van het reguliere
schoolvervoer. Jaarlijks moet u hiervoor een verzoek
indienen bij de gemeente waar u woont. De regels
voor het dagelijkse vervoer naar en van school met
een taxibusje zijn vastgelegd in een vervoersprotocol.
Dit protocol kunt u opvragen bij de gemeente.
Overigens stimuleren wij onze leerlingen zo veel
mogelijk met de fiets naar school te komen.
21
CONTACT
22
De Linde
Locatie voor voortgezet speciaal onderwijs
Rubensstraat 6, 7412 GZ Deventer
T 0570 - 67 21 79
[email protected]
www.linde-deventer.nl
Hoofdgebouw en locatie voor speciaal onderwijs
Splithofstraat 1, 7415 CD Deventer
T 0570 - 62 47 00
F 0570 - 62 47 34
[email protected]
www.linde-deventer.nl
Directeur
Joke Tijhuis
T 0573 - 46 09 66
Teamleiders
Henri Nout (voortgezet speciaal onderwijs)
T 0570 - 65 17 65
Ellen Reterink (speciaal onderwijs)
T 0570 - 61 25 55
De Onderwijsspecialisten
Postbus 821,
6800 AV Arnhem
T 026 - 353 74 80
F 026 - 353 74 99
[email protected]
www.deonderwijsspecialisten.nl
Kunst onder De Linde
Bezoek alleen op afspraak
[email protected]
Catering onder De Linde
T 0570 - 67 21 79
[email protected]
23
Vertrouwenspersonen intern
Joke Proper
[email protected]
Sia Prins
[email protected]
T 0570 – 62 47 00
Vertrouwenspersoon extern
Piet Geerts
M 06 - 52 37 46 31
[email protected]
Landelijke vertrouwensinspecteur
T 0900 - 111 31 11
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 - 280 95 90
[email protected]
COLOFON
tekst | De Onderwijsspecialisten
fotografie | Anita Bergsma, Deventer
ontwerp | Mariël Hoogeslag voor Loep ontwerp, Arnhem
vormgeving | fwd concept, Arnhem
druk | Rikken Print, Gendt
datum | juni 2014
Medezeggenschapsraad
Vincent Spikker (voorzitter)
p/a Splithofstraat 1, 7415 CD Deventer
[email protected]
Ouderraad
Elona van Verseveld (voorzitter)
p/a Splithofstraat 1, 7415 CD Deventer
[email protected]
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
SCHOOLGIDS DE LINDE 2014 - 2015
DE LINDE
Voortgezet speciaal onderwijs
Onze school geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een
verstandelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 13 tot 20 jaar.
Rubensstraat 6 | 7412 GZ Deventer
T 0570 - 67 21 79
[email protected]
www.linde-deventer.nl
De Linde maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten
www.deonderwijsspecialisten.nl