Geachte cliënt,

Egmontshof
Versie 3
Inhoudsopgave
1
WELKOM ............................................................................................... 3
2
EGMONTSHOF ..................................................................................... 3
3
VISIE EN UITGANGSPUNTEN ............................................................. 3
4
PSYCHOGERIATRIE............................................................................. 4
5
GERONTOPSYCHIATRIE ..................................................................... 5
6
REVALIDATIE ........................................................................................ 6
7
HUISVESTING ....................................................................................... 6
8
BEZOEK ONTVANGEN ......................................................................... 7
9
ACTIVITEITEN, ONTSPANNING EN RECREATIE............................... 8
10
VERPLEGING EN VERZORGING ........................................................ 9
11
MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEHANDELING ........................... 10
12
GEESTELIJKE VERZORGING ............................................................ 10
13
FACILITAIRE DIENST ......................................................................... 11
14
DE RUIMTES ....................................................................................... 13
15
DIENSTVERLENING ........................................................................... 13
16
LEVENSEINDE .................................................................................... 14
17
BEREIKBAARHEID EN PARKEREN ................................................... 15
2
1
Welkom
Als nieuwe cliënt van de Egmontshof heten wij u en uw familie van harte
welkom. Wij zullen er alles aan doen om het u zo goed mogelijk naar de zin
te maken en u daar waar nodig te ondersteunen bij uw verblijf in de
Egmontshof.
Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven, zodat u vooraf
van een aantal belangrijke zaken op de hoogte bent. Natuurlijk kunt u altijd
contact met ons opnemen voor nadere toelichting. Per afdeling ontvangt u
nog een folder met specifieke informatie, die alleen geldt voor de afdeling
waar u in zorg komt.
2
Egmontshof
In 1559 stichtte Graaf Lamoraal van Egmont, ambachtsheer van deze streek,
een dorp dat hij naar zijn echtgenote Sabina van Beijeren, Beijerland
noemde. De verpleegafdelingen in de Egmontshof zijn vernoemd naar
kinderen van de graaf en zijn vrouw: Francoise, Jo Anna, Maria Christina, en
Lamoraal. Als u via de hoofdingang de hal van de Egmontshof binnenkomt,
bevinden zich zowel links als rechts de verpleegafdelingen. Door verhuizing
naar nieuwe (tijdelijke) locaties zijn een aantal vleugels gesloten.
3
Visie en uitgangspunten
Vanuit de algemene visie van Zorgwaard is een vertaling gemaakt naar de
visie die we in de Egmontshof gebruiken. In de Egmontshof komen cliënten
met verschillende zorgvragen, deze hebben elk een andere manier van zorg,
behandeling en dienstverlening nodig; denkt u hierbij aan de afdelingen voor
psychogeriatrie (cliënten met dementie), gerontopsychiatrie (oudere cliënten
met een psychisch gezondheidsprobleem) en revalidatie.
Visie en uitgangspunten
Zorgwaard gaat uit van de algemene visie “Decentraal wat kan en centraal
wat moet”. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de mogelijkheid geboden
moet worden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Als dit niet meer
mogelijk is dan is verblijf in een zorgorganisatie noodzakelijk. Zorgwaard wil
er naar streven een verblijf te bieden zo dicht mogelijk bij de eigen
woonomgeving. Daarom zijn er in de Hoeksche Waard op verschillende
plaatsen locaties voor cliënten gerealiseerd.
3
In dit hoofdstuk lichten we toe wat dit voor u in de praktijk betekent. We
maken hierbij onderscheid tussen verschillende groepen cliënten.
4
Psychogeriatrie
Voor de psychogeriatrische afdelingen, waar cliënten met een vorm van
dementie verblijven, gelden de volgende visie en uitgangspunten
“Zorg en wonen voor psychogeriatrische bewoners benadert zoveel mogelijk
het dagelijkse leven in een normale thuissituatie. De bewoner (waar nodig
ondersteund door zijn vertegenwoordiger) heeft hierbij de regie over de
inrichting van zijn dagelijkse leven”.
Om aan deze visie op locatie de Egmontshof invulling te geven worden we
beperkt door het grootschalige gebouw. De nieuwbouwlocaties zijn hierop
volledig ingericht. Toch streven we ernaar u, als cliënt, zoveel mogelijk dit
‘thuisgevoel’ te geven. We doen dit door de grote afdelingen in drie kleine
woongroepen te verdelen, zodat u met een kleinere groep medecliënten en
medewerkers te maken heeft. Omdat we geen volledige eigen huishouding
kunnen voeren, worden er wel kleinschalige woonactiviteiten uitgevoerd. Dit
om de cliënt zoveel mogelijk te betrekken bij het ‘dagelijkse leven’. Hierbij
geldt op afdelingsniveau: “Decentraal wat kan en centraal wat moet” We
willen graag dat u als cliënt zoveel en zolang mogelijk uw zelfstandigheid
behoudt en we zullen u hierbij ondersteunen. Ook willen we u een
herkenbare woonomgeving bieden door kleinschaligheid en huiselijkheid,
waarin u zich “thuis” (veilig) voelt. We willen een veilige woonomgeving
realiseren door ondermeer het bieden van structuur in de vorm van een
herkenbare dagindeling, een vaste groep cliënten en vast personeel.
Screeningsafdeling
Screeningsplaatsen zijn plaatsen die gebruikt worden om cliënten met een
mogelijke psychogeriatrische indicatie, met verstandelijke problemen en/of
motorische onrust volgens een vast programma te observeren.
Met als doel te bepalen op welke plaats (thuis of in een instelling en zo ja
welke instelling) deze cliënten na deze opname het beste kunnen gaan
wonen. De opnameduur voor de screening is 6 – 12 weken, afhankelijk van
de indicatie.
4
Op locatie Egmontshof zijn meerdere screeningsplaatsen. Indien u in
aanmerking komt voor inzorgname op de screeningsafdeling zal een
gesprek plaatsvinden met de psycholoog of het maatschappelijk werk en de
EVV’er op de afdeling. Gedurende deze inzorgname zullen er specifieke
observaties worden uitgevoerd om na 6 – 12 weken tot een zo goed mogelijk
advies te kunnen komen. Hierbij wordt de psycholoog en de maatschappelijk
werkende betrokken. Er zal 2-wekelijks een multidisciplinair overleg
plaatsvinden. Eenmaal per maand heeft de familie de mogelijkheid om
hierbij familie aanwezig te zijn.
5
Gerontopsychiatrie
Op deze afdeling wonen cliënten met een psychiatrische stoornis die zich op
latere leeftijd heeft geopenbaard, waardoor ze niet zelfstandig kunnen
wonen. Verder wonen er cliënten die, als gevolg van een lichamelijke
aandoening, behoefte hebben aan structuur Voor gerontopsychiatrie gelden
de volgende visie en uitgangspunten:
Zorg en wonen voor gerontopsychiatrische cliënten benadert zoveel mogelijk
het dagelijkse leven in een normale thuissituatie. De cliënt heeft hierbij de
regie over de inrichting van zijn/haar dagelijks leven, tevens wordt het
gedrag dat de cliënt vertoond, binnen de woongroep geaccepteerd, mits dit
in het zorgbehandelplan van de cliënt en binnen de gestelde uitgangspunten
van de afdeling past. Hierbij wordt in overleg met de bewoner(s) een vaste
en consequente structuur gehanteerd. Deze structuur zal daar waar nodig
aan de individuele cliënt worden aangepast.
Ook op deze afdelingen wordt uitgegaan van uw eigen identiteit en uw
individuele behoeften en wensen. Ook hier wordt gewerkt met een vast team
van medewerkers, waardoor medewerkers en cliënten elkaar goed kennen.
De wens van u, als cliënt, is van belang bij het dagelijkse ritme. Ook zal het
team zoveel mogelijk er naar streven om een huiselijke sfeer te creëren. Dit
vindt u o.a. terug in de inrichting van de huiskamers.
Belangrijk bij dit alles is dat u als cliënt zoveel mogelijk de regie over uw
eigen leven behoudt, de medewerkers zullen u hierbij zonodig ondersteunen.
5
6
Revalidatie
Op de revalidatieafdeling verblijven cliënten voor een kortere periode dan op
de andere afdelingen. Dit brengt een andere visie en uitgangspunten met
zich mee.
“Zorg en behandeling staan centraal, waarbij de cliënt de regie over de
inrichting van zijn dagelijks leven houdt en daarbij zoveel mogelijk
zelfstandig functioneert.”
Op de revalidatieafdeling heeft de cliënt de regie over zijn eigen leefritme,
waarin de revalidatie een centrale plaats inneemt. Dit doen we door het
bieden van een omgeving waarin de cliënt de regie over zijn eigen leven zo
lang mogelijk kan behouden of zo snel mogelijk terug krijgt. De
multidisciplinaire zorg en behandeling passen bij uw behoefte, waarbij we
uitgaan van uw eigen mogelijkheden. Dit alles gericht op verbetering en
instandhouding.
7
Huisvesting
Meerpersoonskamers
Op locatie de Egmontshof zijn nog meerpersoonskamers in gebruik. Na de
realisatie van de nieuwbouw komen er ook voor alle cliënten op deze locatie
eenpersoonskamers. Op de meerpersoonskamers verblijft u met 2 of 4
personen. Er is voor iedere cliënt een bed, een nachtkastje en een
kledingkast. Verder is er zeer beperkte ruimte voor eigen spulletjes.
Eenpersoonskamer
Op elke afdeling van de Egmontshof, met uitzondering van de afdeling Jo
Anna, zijn eenpersoonskamers aanwezig.
Deze kamers worden gereserveerd voor cliënten die vanwege sociaalmaatschappelijke of medische redenen een eenpersoonskamer nodig
hebben. Hiervoor zijn criteria opgesteld die bij een toewijzing een rol spelen.
De criteria zijn:
 meer behoefte aan privacy;
 veel bezoek van een partner;
 nachtelijke onrust;
 infectiegevaar.
6
U kunt desgewenst zelf bij uw EVV’er aangeven, dat u in aanmerking wilt
komen voor een eenpersoonskamer. De zorgmanager beslist dan, met
inachtneming van deze criteria, over de toewijzing van de kamer.
Gemengd verplegen
In principe wordt er bij de inzorgname rekening gehouden met uw geslacht
bij de keuze van de kamer die u krijgt toegewezen. Het kan soms zijn dat u,
in het kader van uw gezondheidsprobleem of behandeling, beter op een
bepaalde kamer kan worden opgenomen, of dat er op moment van
inzorgname alleen op die kamer een plaats voor u is. Dan is het mogelijk dat
u op een kamer komt met leden van het andere geslacht. Dit zal bij de
intake, dus vooraf aan uw inzorgname, door de zorg- en dienstbemiddelaar
met u worden besproken. Voordat tot gemengd verplegen wordt overgegaan
zal dit ook met de andere cliënten van de kamer worden besproken. Het is
mogelijk om desgewenst later te verhuizen naar een andere kamer indien er
een plaats op een andere kamer is vrij gekomen
8
Bezoek ontvangen
De Egmontshof kent geen bezoektijden of bezoekregels; iedereen is de hele
dag en avond van harte welkom. De beste tijd om langs te komen wordt door
u, of uw situatie bepaald, maar de meest geschikte tijden zijn meestal tussen
's morgens tien uur en 's avonds negen uur.
's Morgens vroeg is het namelijk nogal druk op alle afdelingen, want
iedereen moet zich wassen en aankleden en ontbijten.
Tijdens de maaltijden is bezoek in de huiskamer alleen welkom als zij hulp
bieden bij de maaltijd. Anders vragen wij u dringend om met uw bezoek
tijdens de maaltijd elders te gaan zitten. Voor sommige cliënten heeft teveel
afleiding nadelige invloed op het eten.
Houdt u ’s avonds rekening met het feit dat er andere cliënten zijn die vroeg
naar bed gaan, zodat bezoek in de avonden op een meerpersoonsslaapkamer beperkt blijft. Wilt u ook rekening houden met afspraken voor
therapieën en activiteiten. Op de revalidatieafdeling hebben de therapieën
en activiteiten soms voorrang op bezoek ontvangen. Indien gewenst zullen
de teamleden hierover advies kunnen geven.
Vanaf negen uur 's avonds is de receptie op de begane grond gesloten,
evenals de toegangsdeur. U kunt dan aanbellen, waarna een medewerker u
binnenlaat.
7
Verlaat u na negen uur 's avonds het gebouw, dan moet u een code op het
codekastje intoetsen om de buitendeur te openen. Code staat bij de deur
aangegeven.
Uiteraard bent u, als uw gezondheid dit toestaat, vrij om met uw bezoek naar
buiten te gaan. Ook een bezoek afleggen buiten de Egmontshof behoort tot
uw mogelijkheden. Wanneer u de afdeling verlaat graag even melden aan
een medewerker van de verplegingsdienst. Gaat u voor langere tijd weg
overlegt u dan vooraf even i.v.m. maaltijden en/of medicijnen etc.
9
Activiteiten, ontspanning en recreatie
Het Praethyus
Op de eerste verdieping vindt u een algemene ontmoetingsruimte; het
Praethyus. Deze ruimte kunt u gebruiken om koffie/thee te drinken, uw
bezoek te ontvangen of te computeren. Er zijn voor dit laatste 2 computers
aanwezig. Tevens wordt deze ruimte gebruikt voor het organiseren van
thema-activiteiten en het grand café.
Verder vindt u op deze afdeling ook de grootletter bibliotheek, 'gesproken'
boek en andere zaken op leesgebied.
Culturele activiteiten
Het team Welzijn organiseert ook culturele activiteiten, welke plaatsvinden in
het Trefpunt. Hierbij valt te denken aan koorzang, uitvoeringen van
muziekensembles, korte toneelstukken, theater, video en diapresentaties,
bingo en andere spelactiviteiten. Daarnaast worden er rondom feest- en
hoogtijdagen, themagerichte activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een
Oranjebingo, Sinterklaasviering of een wintermiddag.
Verenigingen
Er zijn in de Egmontshof diverse verenigingen. Zo is er een bewonerskoor, u
wordt van harte uitgenodigd om hier lid van te worden als u graag zingt. Het
koor repeteert op maandagavond van 19.00-20.30 uur. Er worden op het
koor christelijke en oud-Hollandse liederen gezongen. Op de woensdag
middag is er een hondenvereniging. Er wordt op donderdagochtend muziek
geluisterd en op vrijdagmiddag bestaat er de mogelijkheid om gezamenlijk te
zingen. Tijdens de zomermaanden is er de wandelvereniging en doen we
mee aan de avondvierdaagse.
8
Activiteiten buiten de deur
Ook buiten de deur kunnen allerlei activiteiten georganiseerd worden. Te
denken valt aan uitstapjes naar verschillende evenementen in de Hoeksche
Waard, rondritten, de dierentuin, etc. Als een uitstapje extra kosten met zich
meebrengt, wordt hierover contact met u opgenomen.
Huiskamer
Zowel in de ochtend als in de middag is van 8.30-21.00 uur op de afdelingen
een gastvrouw aanwezig. Zij tracht een veilige, uitnodigende en zo mogelijk
activerende sfeer te creëren in de huiskamer.
Wij verzoeken uw bezoek als zij met u in de huiskamer zijn, zich aan te
passen aan de sfeer of activiteit in de huiskamer.
Informatie over activiteiten
In het huisblad dat maandelijks verschijnt, worden alle activiteiten vermeld.
Ook op de affiches op de afdelingen, in de hal en liften leest u wat er zoal te
doen is.
Team Welzijn
De medewerkers van het team Welzijn nodigen u van harte uit om aan de
activiteiten van uw keuze deel te nemen.
Op de afdeling wordt, bij inzorgname met u besproken waar uw interesses
en mogelijkheden liggen m.b.t. tijdbesteding, ontspanning en recreatie.
Getracht wordt om samen met u activiteiten te vinden die u interessant, dan
wel ontspannend vindt. Dus aarzel niet om uw wensen kenbaar te maken.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de leden van het team Welzijn.
10
Verpleging en verzorging
De verpleging
De medewerkers werken vanuit eerder genoemde visie en stemmen hun
werkzaamheden zoveel mogelijk af op de vraag van de cliënt. Hierbij
rekening houdend met de grenzen die de professionele verantwoordelijkheid
stelt. Van iedere medewerker wordt verwacht dat zij voldoet aan de gestelde
functie-eisen, met als rode draad de beroepshouding. Met andere woorden,
van alle medewerkers wordt verwacht dat zij vraaggericht werken ook
daadwerkelijk vorm kunnen geven, tijdens alle werkzaamheden en in alle
contacten met anderen.
9
Er wordt gewerkt met een vast team van medewerkers en vrijwilligers. Ook
hierbij staat het uitgangspunt van aandacht voor wonen en welzijn centraal.
Het team
Elke afdeling heeft een zorgmanager, die meestal op meerdere
afdelingen/woningen leidinggevende is. Het team van medewerkers bestaat
uit Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV’er).
Elke cliënt krijgt een EVV’er toegewezen die verantwoordelijk is voor de
coördinatie van zorg rondom die cliënt, daarnaast zijn er verplegenden,
verzorgenden, helpenden, activiteitenbegeleiding, gastvrouwen en
voedingsassistenten. Ook werken er op alle afdelingen leerlingen en
stagiaires. Het verplegend personeel werkt in wisselende diensten zodanig
dat er gedurende 24 uur vakkundig personeel aanwezig is.
11 Medische en paramedische behandeling
De medische en paramedische zorg wordt geleverd vanuit deze locatie. Er
wordt gewerkt met een vast team van behandelaars. De cliënt, verpleging en
behandelaar bepalen gezamenlijk het tijdstip van de dag wanneer deze
behandeling wordt geleverd, zoveel mogelijk afgestemd op de wens van de
cliënt.
Er wordt gestreefd naar een balans tussen wonen, welzijn en behandeling.
Zie voor verdere informatie de aparte informatiefolders over de
behandelaars.
12 Geestelijke verzorging
In de zorg zijn niet alleen lichamelijke, psychische en sociale factoren van
een mens belangrijk, maar ook het levensbeschouwelijke aspect en het
geestelijk welzijn. Daarom is er in Zorgwaard een geestelijk verzorger en een
pastoraal medewerker werkzaam. Informatie hierover vindt u in de folder
“Geestelijke verzorging”.
Op locatie de Egmontshof wordt door de geestelijk verzorger de volgende
activiteiten georganiseerd:
Kerkdiensten
Iedere zondag is er om 14.30 uur in het Trefpunt een kerkdienst. Ongeveer
eens in de veertien dagen gaat de geestelijk verzorger van Zorgwaard daarin
voor. De andere zondagen worden verzorgd door de predikanten uit de
Hoeksche Waard.
10
In deze diensten worden bekende liederen en psalmen gezongen om de
herkenbaarheid te vergroten.
Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
De praktische organisatie van de diensten wordt verzorgd door de
kerkvrijwilligers die zorg dragen voor het ophalen en terugbrengen van de
cliënten.
Bij de verpleging kunt u aangeven dat u naar de kerkdienst toe wilt.
Groepsactiviteiten.
Als een individueel contact moeilijk is, geeft een groep soms meer
mogelijkheden. Daarom worden door de geestelijk verzorger ook
groepsactiviteiten georganiseerd. Naast het zingen is er een gesprek aan de
hand van een Bijbelgedeelte of thema.
Ook worden er door vrijwilligers diverse zanggroepen georganiseerd, waarbij
geestelijke liederen gezongen worden. Informatie hierover kunt u bij de
geestelijk verzorger krijgen.
13 Facilitaire dienst
Naast de zorgverlening worden de ondersteunende diensten verleend door
de facilitaire dienst. De facilitaire dienst bestaat uit de linnendienst,
huishoudelijke dienst, voedingsdienst, technische dienst en receptie.
Linnendienst
Het wassen van de kleding wordt door Zorgwaard uitbesteed aan een
externe linnendienst. Indien u hiervan gebruik maakt is het erg belangrijk dat
er voldoende kleding in voorraad is, om misgrijpen te voorkomen. Als de
kleding door de linnendienst gewassen wordt is de kleding meestal zeven
dagen onderweg (soms wel eens langer). Informatie hierover vindt u in de
folder “Huisvesting en persoonlijke eigendommen”.
Huishoudelijke dienst
Alle algemene ruimtes worden schoongemaakt door de huishoudelijke
dienst.
Technische dienst
De technische dienst verzorgt het onderhoud en storingen aan gebouwen
(binnen en buiten) en technische installaties.
11
Storingen kunt u doorgeven op de afdeling. Het verhelpen van storingen aan
uw eigendommen behoort niet tot de taak van de technische dienst
Voedingsdienst/Restaurant
Wilt u samen met uw bezoek een hapje eten? Dan kunt u terecht in het
zelfbedieningsrestaurant op de begane grond naast het Trefpunt. Tussen
12.00 en 13.30 uur kunt u voor een redelijke prijs een warme maaltijd of de
broodmaaltijd gebruiken. Het dagmenu (de warme maaltijd) moet u een dag
van tevoren bestellen, maar de dagschotel, brood met beleg en fruit zijn altijd
voorradig.
Het verjaardagsmenu
Enkele dagen voor uw verjaardag wordt gevraagd naar uw wensen voor
het verjaardagsmenu. De maaltijden kunnen desgewenst op de afdeling
of in het restaurant geserveerd worden. De jarige cliënt mag op kosten
van de organisatie een persoon uitnodigen voor de maaltijd. Uiteraard is
het mogelijk om naast de deze gast, meerdere gasten uit te nodigen voor
uw verjaardagsdiner. Hieraan zijn wel kosten verbonden De menu’s van
de jarige gelden tevens voor de gasten. Reserveren voor het restaurant
is noodzakelijk; dit kan via degene die het verjaardagsmenu komt
opnemen.
Huren restauratieve faciliteiten
De mogelijkheid bestaat om voor grotere bijeenkomsten, in overleg, het
restaurant of de verjaardagskamer per dagdeel te huren. U kunt uw
verjaardag of andere feestelijke gelegenheid dus ook daar vieren. Koffie,
thee en dranken zijn verkrijgbaar tegen de geldende tarieven. Bij het
restaurant kunnen verder o.a. diverse salades en taarten besteld worden.
Winkeltje
Bij de receptie worden, tijdens aanwezigheid van de receptioniste, bloemen
en cadeautjes verkocht. Deze zijn voor iedereen te verkrijgen, cliënten,
familie, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers.
12
14 De ruimtes
In dit hoofdstuk wordt toelichting gegeven op de verschillende soorten
ruimtes in de Egmontshof.
Ruimten op de afdeling
Elke afdeling beschikt over één-, twee- en vierpersoonskamers, diverse
toiletruimten en badkamers.
De revalidatieafdeling en gerontopsychiatrische afdeling hebben elk een
huiskamer waarin u, als u dit wenst, overdag en ’s avonds kunt verblijven;
ook kunt u van de zitjes op de gang gebruik maken.
Op de psychogeriatrische afdelingen zijn de cliënten in drie groepen
verdeeld. Deze woongroepen hebben elk een eigen huiskamer.
Verder hebben alle afdelingen een afdelingskeuken, een zusterpost en
diverse huishoudelijke ruimten.
Brandpreventie
Ter voorkoming van brand is een aantal maatregelen genomen. Roken is in
de algemene ruimtes van het hele gebouw verboden. Op de begane grond
naast de hoofdingang is een aparte rokerserre.
15 Dienstverlening
Omdat veel cliënten niet in staat zijn zelfstandig het gebouw te verlaten,
heeft de Egmontshof de volgende voorzieningen en diensten onder haar
dak.
Kapsalon
Op woensdagmiddag (heren en dames) en donderdagochtend (dames) kunt
u in de kapsalon op de begane grond terecht voor wassen, knippen,
watergolven, permanent, haarversteviging etc. U kunt hiervoor van tevoren
een afspraak maken via uw EVV’er of via de receptie.
Schoonheidsspecialiste
De schoonheidsspecialiste is iedere dinsdagochtend in de Egmontshof
aanwezig. U kunt bij haar terecht voor o.a. een gezichtsbehandeling inclusief
massage, manicure, uitgebreide make-up, epileren of harsen van het
gezicht. Ook voor de schoonheidsspecialiste kunt u via de receptie
reserveren.
13
Pedicure
Aan de Egmontshof is een pedicure verbonden die uw voeten verzorgt. De
normale voetverzorging hoort bij de standaardvoorzieningen als u in de
Egmontshof in zorg komt.
Eigen televisie en telefoon
Op elke verdieping hangt in de tussenhal een telefoontoestel, waarmee
cliënten kunnen bellen. De aanvraag van een gesprek verloopt via de
receptie; u moet hiervoor nummer 9 intoetsen.
Voor de revalidatieafdeling Francoise bestaat de mogelijkheid een televisie
en / of een telefoon te huren. Op de afdelingen Lamoraal en MC is het
mogelijk zelf een telefoonaansluiting aan te vragen. Voor de kamers 25c
26c, 27c, 225c, 226c, 227c is dit mogelijk zonder extra kosten (er ligt genoeg
bekabeling). Voor de overige kamers wordt voor de aanvraag van een
telefoonaansluiting vanuit Zorgwaard kosten gerekend voor het laten
aanleggen van extra bekabeling die noodzakelijk is.
Voor alle cliënten op de andere afdelingen bestaat de mogelijkheid een
eigen of gehuurde televisie in de kamer te plaatsen. Bij een
eenpersoonskamer kan dat zonder meer. Bij een twee- en
vierpersoonskamer moet u wel gebruik maken van een hoofdtelefoon om uw
medecliënten zo min mogelijk geluidsoverlast te bezorgen. Bij een
vierpersoonskamer kunnen wellicht ook problemen ontstaan door
plaatsgebrek. Met vragen over een aansluiting voor een telefoon en/of
televisie kunt u terecht bij uw EVV’er.
Post
Indien men post wil verzenden kan deze, indien voldoende gefrankeerd,
worden afgegeven bij de receptie. Binnenkomende post wordt op de
afdeling bezorgd.
16 Levenseinde
Uiteraard hopen wij dat u zo lang mogelijk bij ons kunt blijven wonen. Dat
betekent dat wij u ook rondom uw levenseinde zo goed mogelijk willen
verzorgen. Tijdens de inzorgname zullen wij hierover met u afspraken maken
en uw wensen rondom uw levenseinde inventariseren. Informatie hierover
vindt u in de folder “Beleid rondom levenseinde”.
14
17
Oplevering/ontruiming kamer
De kamer dient binnen 7 dagen na de dag van overlijden, of andere
reden van de beëindiging van de zorgleveringsovereenkomst, ontruimd
te worden door de nabestaanden en/of familie. Indien dit niet binnen 7
dagen is gebeurd, zal Zorgwaard de kamer ontruimen en de daarin
aanwezige goederen opslaan. Wij zullen voor deze ontruiming en opslag
kosten in rekening brengen. Uiteraard gaan we ervan uit dat dit laatste
niet nodig zal zijn en deze oplevering volgens afspraak en in goed
overleg zal verlopen.
18
Bereikbaarheid en parkeren
Bereikbaarheid (ook in noodgevallen)
De Egmontshof is gedurende dag en nacht te bereiken.
Van 8.00 tot 21.00 uur van maandag t/m vrijdag en in het weekend van 9.0021.00 uur is de receptioniste aanwezig en zij zal binnenkomende telefoontjes
doorverbinden met desbetreffende afdeling of medewerker. Buiten deze uren
wordt de telefoon doorgeschakeld naar een afdeling of de avond- of
nachtverantwoordelijke medewerker. Ook kunt u rechtstreeks met de
afdeling bellen, dit nummer vindt u in de afdelingsfolder.
Contactgegevens:
Zorgwaard,
Locatie Egmontshof
Frans Halsstraat 1
3262 HD Oud-Beijerland
telefoonnummer: 0186-615100
email:
website:
[email protected]
www.zorg-waard.nl
15
Parkeren
Er is een ruime parkeergelegenheid naast het gebouw aan de Frans
Halsstraat. Voor het laten in- en uitstappen van mensen die slecht ter been
zijn, kunt u met de auto tot aan de hoofdingang komen. Het is echter niet
toegestaan om op het terrein te parkeren, anders dan met ontheffing.
Parkeren met ontheffing
Voorbij de slagboom is een klein aantal parkeerplaatsen. Hier mag u
uitsluitend parkeren als u in het bezit bent van een ontheffing, bijvoorbeeld
omdat u slecht ter been bent. Een ontheffing kunt u schriftelijk aanvragen bij
de directie onder overlegging van een brief van uw arts.
16