DSB | Halfjaarrapport 2014

DSB | Halfjaarrapport 2014
DSB | Halfjaarrapport 2014
DSB | Halfjaarrapport 2014
DSB | Halfjaarrapport 2014
Inhoud
Visie, Missie en Corporate Values
i
Voorwoord ii
Verslag van de directie
Macro-economische beschouwing
1
Het bedrijf van de bank
2
Halfjaarcijfers
Geconsolideerde balans vóór winstverdeling per 30 juni 2014
4
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2014
5
Financiële ratio’s
5
Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 30 juni 2014
6
Dividenduitkering 7
Toelichting behorende bij de geconsolideerde balans per 30 juni 2014 en 8
geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2014 Mutatiestaat eigen vermogen per 30 juni 2014
9
Beoordelingsverklaring Accountant 10
DSB | Halfjaarrapport 2014
DSB | Visie
De Surinaamsche Bank is de beste bank voor Suriname.
DSB | Missie
Diep geworteld in de Surinaamse samenleving biedt De Surinaamsche Bank de beste financiele diensten
aan particulieren, bedrijven, instellingen en overheden op een klantgerichte wijze. Deze klantgerichtheid is
gebaseerd op onze kernwaarden en wordt uitgedragen door onze toegewijde en trotse medewerkers. Door
onze activiteiten voegen wij te allen tijde waarde toe aan de Surinaamse gemeenschap in het algemeen en
in het bijzonder aan onze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders.
DSB | Corporate Values
Betrokken
Betrokken zijn is oprecht geïnteresseerd zijn. Echt willen weten wat er speelt. Geworteld zijn en onderdeel
zijn van de Surinaamse samenleving en je willen inleven in de ander. Deelgenoot zijn van je gezin, betrokken bij collega’s, bij klanten en samenleving, bij natuur en milieu. Door betrokken te zijn raak je verweven met je omgeving, binnen de bank en buiten de bank. Dan ontstaat respect, vertrouwen en teamgevoel. Onderlinge raakvlakken worden zichtbaar en je bent altijd geinteresseerd in het welzijn van anderen.
Ambitieus
Uitdaging is je drijfveer en de wil om te groeien, als bank en als persoon. Geprikkeld zijn om iets te betekenen voor anderen. Reeds sterke punten nog sterker maken, leidt tot professionaliteit. Trendsettend zijn
door altijd op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen. Iedere vraag van een collega of klant wordt vertaald in vernieuwende ideeën. Ambitieus zijn is de dingen tot stand brengen en daadkracht tonen. Energiek zijn en je energie delen met een dynamisch team.
Altijd voor de beste oplossingen gaan binnen de bank en in de markt is het resultaat, want ik ben ambitieus.
Rechtvaardig
Rechtvaardig begint bij integer zijn, bij eerlijk handelen. Niet omdat het moet, maar omdat je het bent.
Respect hebben voor elkaar. Respect hebben voor recht & waarheid. Transparant zijn zonder willekeur.
Betrouwbaar zijn langs de lijnen van duidelijke, heldere en zichtbare normen en waarden. Afstand nemen
van vooringenomenheid en willekeur. Rechtvaardig zijn betekent respect opbrengen voor en handelen naar
wet en regelgeving. Rechtvaardig zijn betekent ook afspraken nakomen.
Professioneel
Vraagstukken vanuit alle invalshoeken kunnen benaderen. Door te luisteren en je in te leven, worden beargumenteerde keuze’s gemaakt. Vooruit zien en weten wat er op ons af kan komen. Je eigen beperkingen
kennen en de dingen op een respectvolle manier zeggen. Kalmte bewaren en de mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen toelichten. Professionals zijn netwerkers in het creëren en vinden van hulpbronnen.
Niet gericht naar zichzelf, maar naar collega’s als teamworker”, naar de klant en naar de samenleving. Ik
ben professioneel betekent ook integer zijn naar je collega en naar je klant.
Kwaliteitsbewust
Je weet aan welke normen je werk moet voldoen en je handelt daarnaar. Je kijkt hoe de kwaliteit omhoog kan, wellicht door signalen van klanten en collega’s. Kwaliteitsbewust zijn uit zich in snelheid en
nauwkeurigheid. Onderzoeken en weten wat de klant verwacht, wat de klant wil en écht nodig heeft om
tevreden te zijn. Door te luisteren en door te vragen. Beseffen dat maatwerk de vertaling is naar klanttevredenheid. Naar collega’s toe betekent kwaliteitsbewust, alles in één keer goed te doen. Beseffen dat
je onderdeel bent in het proces naar optimale dienstverlening. Alert zijn in je denken en doen, je werk
controleren op netheid, op juistheid en op snelheid.
i
DSB | Halfjaarrapport 2014
DSB | Voorwoord
Paramaribo, 21 augustus 2014
Geachte aandeelhouder,
Met trots bieden wij u het halfjaarrapport 2014 van onze bank aan.
In dit verslag wordt naast een korte macro-economische beschouwing stilgestaan bij de activiteiten van
ons bankbedrijf en het resultaat wat als gevolg daarvan behaald is.
Met de inzet van onze medewerkers en verdere investeringen in technologie en ons distributienetwerk is
het resultaat over het eerste halfjaar 2014 ten opzichte van de eerste helft van 2013, toegenomen.
Van deze gelegenheid maken wij gebruik om onze commitment om de kwaliteit van onze dienstverlening
te verhogen, opnieuw uit te spreken.
Wij spreken onze dank uit aan u, onze aandeelhouder, onze medewerkers, onze clientèle en onze relaties
voor het in ons gestelde vertrouwen.
Hoogachtend,
Drs. S.L.J. Proeve
Chief Executive Officer
DSB | Halfjaarrapport 2014
ii
DSB | Verslag van de directie
Macro-economische beschouwing
In de eerste helft van het jaar 2014 heeft de redelijk stabiele ontwikkeling van de belangrijkste economische indicatoren zich voortgezet. Per juni 2014 bedroeg de twaalfmaands inflatie 2,2%.
De Centrale Bank van Suriname heeft in de afgelopen 6 maanden haar beleid om ten laste van de
deviezenreserve te interveniëren voortgezet, hetgeen in ruime mate heeft bijgedragen aan de mitigering
van de druk op de wisselkoers.
In april respectievelijk mei 2014 brachten Standard and Poor’s en Fitch de gebruikelijke updates over
Suriname uit. De uitkomst van de ratings is ongewijzigd gebleven; (BB-) zij het dat het vooruitzicht van
positief naar stabiel is bijgesteld.
In het rapport van Fitch wordt de gemiddelde vijfjaarsgroei van Suriname van 4,2% als sterk punt aangemerkt. Evenwel wordt gewezen op de afhankelijkheid van onze economie van de minerale sector. Wij
pleiten daarom voor een nadrukkelijker beleid om productieve investeringen in andere sectoren te stimuleren. De mogelijkheden in de landbouw, visserij en toerisme kunnen hierbij als voorbeeld dienen.
Wij juichen de recente beslissing van Newmont om de Merian Goudmijn operatie op te starten toe, hoewel
deze nieuwe investering eveneens duidt op de enorme afhankelijkheid van de minerale sector. De wens om
door middel van een “Sovereign wealth fund” de opbrengsten uit deze minerale sector te bestemmen voor
investeringen in andere sectoren dient zich ons inziens nadrukkelijker aan.
Ten aanzien van de overheidsfinanciën kan worden opgemerkt dat in de eerste helft van 2014 er sprake
was van een toegenomen financieringsdruk. Deze is enerzijds veroorzaakt door verminderde inkomsten
uit voornamelijk de goudsector; anderzijds hebben verhoogde uitgaven in vooral de subsidiesfeer tot deze
budgettaire spanningen geleid.
Wij bepleiten dat de overheid verdere toename van haar uitgaven beheerst doet plaatsvinden omdat voortzetting van een expansief budgettair beleid negatieve effecten zal hebben op de koers- en prijsontwikkeling.
Op grond van de informatie over de belangrijkste economische indicatoren kan de macro-economische
situatie van ons land momenteel als stabiel worden aangemerkt. Voor de tweede helft van dit jaar is het te
verwachten dat de aangekondigde Newmont investering positieve impulsen zal geven aan onze economie.
Daartegenover staat dat het niet uitgesloten is dat in aanloop naar de algemene verkiezingen in mei 2015
de druk op de staatsbegroting toeneemt. Het is daarom van belang om in de begroting voor het jaar 2015,
die in oktober 2014 aan De Nationale Assemblee moet worden aangeboden, vast te stellen op welke wijze
de regering het budgettair beleid zal uitvoeren.
1
DSB | Halfjaarrapport 2014
DSB | Het bedrijf van de bank
Algemeen
De vraag naar kredieten is ook in deze verslagperiode toegenomen. Ten opzichte van ultimo december 2013
is de kredietportefeuille met 4% gegroeid. Deze groei hebben we kunnen realiseren door toename van de
toevertrouwde middelen. In dezelfde periode verdubbelde de post schatkistpapier naar ruim SRD 184 mln.
Vergeleken met het bedrag van het eerste halfjaar 2013, zijn de rentelasten echter harder gestegen ten
opzichte van dezelfde periode van het vorig boekjaar. Dit duidt op een verkrappende rentemarge. Mede als
gevolg van de toename van de rente opbrengsten is het resultaat over de eerste zes maanden 2014 hoger
dan die over het eerste halfjaar 2013.
De overige opbrengsten behaald in het eerste halfjaar 2014 zijn, in tegenstelling tot de opbrengsten uit het
rentebedrijf, vrijwel identiek aan het bedrag verdiend over de eerste zes maanden van het vorig boekjaar.
De voorzieningen voor kredietrisico’s zijn fors gestegen vergeleken met dezelfde periode van het vorig jaar.
De overige lasten hebben zich in de verslagperiode binnen de verwachtingsnorm ontwikkeld en behielden
in grote lijn het nivo van een jaar eerder. Vanwege bedrijfseconomische prudentie is de voorziening
kredietrisico’s toegenomen; hierbij is ook rekening gehouden met de aangekondigde aanpassingen van de
regelgeving van de Centrale Bank van Suriname.
Als gevolg van de bovengenoemde ontwikkelingen is de nettowinst over het eerste halfjaar 2014 met 23%
gestegen ten opzichte van de eerste helft 2013.
Vanwege de groei van de bank en het blijven voldoen aan internationale bancaire standaarden is naast de
gebruikelijke toevoeging van een deel van de winst aan het eigen vermogen verdere kapitalisatie vereist.
Bij het schrijven van dit verslag zijn de voorbereidingen daartoe in gang gezet.
Corporate Governance Code
De in 2013 goedgekeurde corporate governance code is vanaf medio juni 2014 in verkorte versie op onze
website geplaatst.
Verloop beurskoers aandeel
Bij het schrijven van dit verslag noteerde ons aandeel een koers van SRD 58,75.
Woningbouwfinanciering
De voorwaarden voor de woningbouwfinanciering uit kasreservemiddelen, de zogenoemde 7% lening, zijn
in het tweede kwartaal door de Centrale Bank van Suriname aangepast. Dit betekent dat voor de bouw van
een woonhuis van maximaal 150m² of renovatie van een woonhuis van maximaal 275m² tot een maximaal
bedrag van SRD 150.000, was SRD 100.000, geleend kan worden. Onze dochtermaatschappij Suritrust heeft
met gebruikmaking van deze verruiming goed ingespeeld op de vraag naar dat product.
Sealbagmachines
Naast onze kantoren te Lelydorp, Hermitage Mall, Nieuwe Haven en Kwatta is in april ook het hoofdkantoor
voorzien van een sealbagmachine. Clienten die regelmatig van onze stortingsfaciliteit gebruik maken, kunnen wij op een moderne en gemakkelijke manier faciliteren.
DSB | Halfjaarrapport 2014
2
Community Development
Ook in het eerste halfjaar van 2014 heeft DSB het Kinderboekenfestival ondersteund. Na een goede start in
het district Nickerie, ging het Kinderboekenfestival achtereenvolgens naar Paramaribo, Marowijne en als
laatste naar Para. Naast de financiële ondersteuning heeft DSB zich ook gepresenteerd op dit festival door
het plaatsen van een stand die goed bezocht werd door de jeugd.
De Centrale Bank van Suriname organiseerde van 10-15 maart in samenwerking met Stichting Projekten Suriname de Global Money Week-beurs. DSB heeft aan deze beurs deelgenomen en heeft de jeugd
spelenderwijs kennis laten maken met de wereld van geld.
Op de jongereninformatiebeurs, georganiseerd door het Directoraat Jeugdzaken van het Ministerie van
Onderwijs en Volksontwikkeling die van 6-10 juni gehouden werd, heeft DSB de jongeren kennis laten
maken met de voor hen interessante producten en diensten. Daarnaast werd ook informatie verschaft aan
jongeren die geïnteresseerd zijn in een carrière bij de bank.
In het kader van Suriname Conservation Foundation Green Partnership Program, waarvan DSB een partnerbedrijf is, heeft een partnermeeting plaatsgevonden waarbij er een presentatie is gehouden over de
toegenomen kwikvervuiling in Paramaribo en omstreken.
3
DSB | Halfjaarrapport 2014
DSB | Halfjaarcijfers
Geconsolideerde balans vóór winstverdeling per 30 juni 2014
(In duizenden SRD)
ACTIVA
30 juni 2014
31 december 2013
Kasmiddelen
433.100
581.642
Vorderingen op bankiers
957.261
902.688
Schatkistpapier
184.487
92.162
Kredieten:
83.216
49.275
1.904.953
1.864.260
Aandelen
70.057
69.169
Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen
79.832
77.082
Overige activa
72.868
70.634
- Aan de overheid
- Aan de private sector
Overlopende activa
18.819
12.880
3.804.593
3.719.792
69.579
45.584
1.222.175
1.135.737
PASSIVA
Schulden aan bankiers
Toevertrouwde middelen:
- Spaarrekeningen
- Termijndeposito’s
712.577
730.911
- Rekening-courant
1.337.850
1.357.508
Lang lopende schulden
10.908
10.736
Kort lopende schulden
5.699
5.446
Overige schulden
44.506
60.175
Overlopende passiva
33.098
22.227
Voorzieningen
87.730
78.794
3.454.543
3.401.534
871
871
177.539
147.148
Kapitaal
Algemene reserve
Agioreserve
Reserve herwaardering
Resultaat verslagperiode
28
28
78.733
78.276
23.300
46.351
280.471
272.674
3.804.593
3.719.792
Verplichtingen wegens
Gestelde garanties
Documentaire kredieten
87.064
74.879
12.173
10.686
99.237
85.565
DSB | Halfjaarrapport 2014
4
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2014
(In duizenden SRD)
BATEN
eerste halfjaar 2014
eerste halfjaar 2013
Rentebaten
136.729
108.176
Rentelasten
39.474
28.819
Rentemarge
97.255
79.357
Opbrengst uit effecten
1.167
971
Provisie opbrengsten
16.177
15.644
Resultaat uit financiële transacties
Totale baten
3.538
3.030
118.137
99.002
41.042
41.173
LASTEN
Personeelskosten
Andere beheerskosten
17.311
11.193
Afschrijvingen
3.956
3.585
Bedrijfslasten
62.309
55.951
Mutatie voorziening kredietrisico's
19.895
13.781
Totale lasten
82.204
69.732
Winst voor belastingen
35.933
29.270
Inkomstenbelasting
12.633
10.296
Winst na belastingen
23.300
18.974
Financiële ratio's
%
%
189,60
176,9
Verhouding bedrijfslasten/totale baten (efficiency ratio)
52,74
56,5
Verhouding personeelskosten/baten
34,74
41,6
Verhouding personeelskosten/lasten
65,87
73,6
Return on Assets (average)
0,96
0,9
Return on Equity (average)
8,42
7,5
Bis-ratio
9,69
10,0
Verhouding totale baten/bedrijfslasten (exploitation ratio)
5
DSB | Halfjaarrapport 2014
Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 30 juni 2014
(In duizenden SRD)
30 juni 2014
30 juni 2013
35.933
29.270
Afschrijvingen
3.956
3.585
Voorzieningen
8.617
10.890
Het verloop van de financiële middelen kan worden
geïllustreerd met behulp van het onderstaande
kasstroomoverzicht
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor belastingen
Aanpassingen voor:
Eigen vermogen (vervallen cashdividend 2007)
70
48.576
43.745
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen op banken
(54.573)
68.202
Mutatie kredietverlening
(74.634)
(171.919)
Mutatie beleggingen in schatkistpapier
(92.325)
2.116
Mutatie overige- en overlopende activa
(8.173)
(4.373)
48.446
95.250
Mutatie toevertrouwde middelen
Mutatie schulden aan banken
23.995
(574)
Mutatie overige schulden en overlopende passiva
(12.357)
(3.896)
( 11.214)
(4.621)
(132.259)
23.930
Investeringen in materiële vaste activa (netto)
(6.706)
(13.580)
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten
(6.706)
(13.580)
Betaalde inkomstenbelasting
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende leningen
172
170
Mutatie kortlopende leningen
253
183
(10.002)
(7.370)
(9.577)
(7.017)
Betaalde dividend
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen (kasmiddelen)
(148.542)
3.333
Liquide middelen: ultimo verslagperiode
433.100
539.987
581.642
536.654
begin verslagperiode
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Alleen die mutaties zijn in aanmerking
genomen die tot een wijziging in de kasmiddelen aanleiding hebben gegeven. Koersverschillen op de saldi
van liquide middelen in vreemde valuta worden in het kasstroomoverzicht verwerkt in het resultaat vóór
belastingen.
DSB | Halfjaarrapport 2014
6
DSB | Dividenduitkering
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 27 maart 2014 de winstverdeling over 2013 als volgt
vastgesteld:
(In duizenden SRD)
Nettowinst
Interim-dividend
2013
46.351
6.182
Slotdividend in contanten
9.960
Toevoeging aan de algemene reserve
30.209
Naar aanleiding van het resultaat over het eerste halfjaar 2014 heeft de Directie op 31 juli 2014 aan de Raad
van Commissarissen het voorstel gedaan om over de genoemde periode een interim-dividend ad SRD 0,76
per aandeel van SRD 0,10 uit te keren. De Raad van Commissarissen is met dit voorstel akkoord gegaan.
Het totaal bedrag aan interim-dividend bedraagt SRD 6.526.000,-.
7
DSB | Halfjaarrapport 2014
Toelichting behorende bij de geconsolideerde balans per 30 juni 2014 en de
geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2014
Grondslagen voor consolidatie
In de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening worden de cijfers verwerkt van de ondernemingen waarin De Surinaamsche Bank een belang heeft van 50% en meer. In de consolidatie zijn in
verband hiermee de 100% deelnemingen in de Surinaamse Trustmaatschappij N.V., de Financieringsmaatschappij Paramaribo N.V. en de Surinaamse Computer Maatschappij N.V. betrokken. De activa en passiva
alsmede de resultaten van deze deelnemingen zijn voor 100% in de geconsolideerde balans respectievelijk
in de geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen, na eliminatie van intergroepsverhoudingen.
In de consolidatie zijn de cijfers van DSB Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. voor 50% meegenomen, de
intrinsieke waarde van die N.V. bedraagt per ultimo juni 2014 SRD 2.083.000,-.
Grondslagen voor tussentijdse financiele verslaggeving
De toegepaste grondslagen voor tussentijdse financiële verslaggeving zijn gebaseerd op Richtlijn 394 Tussentijdse berichten, opgenomen in de Nederlandse Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen, alsmede op “International Accounting Standard 34 Interim Financial Reporting”.
Deze standaarden hebben voornamelijk betrekking op vorm en inhoud van een tussentijdsbericht en op de
verwerking van posten in een tussentijdsbericht.
De wijze van waardering in een tussentijdsbericht dient te waarborgen dat de verstrekte informatie betrouwbaar is en dat alle van belang zijnde financiële informatie die relevant is voor een goed inzicht in de
vermogenspositie of het behaalde resultaat wordt uiteengezet. Bij het opstellen van een tussentijdsbericht
zal er in het algemeen meer gebruik worden gemaakt van schattingsmethoden dan bij het opstellen van
een jaarrekening.
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Voor de waardering van activa, passiva en resultaatbepaling worden dezelfde grondslagen gehanteerd als
in de jaarrekening. De grondslagen zijn opgenomen in het jaarverslag 2013 van De Surinaamsche Bank N.V.
gedateerd 4 maart 2014. Deze grondslagen hebben in het lopende verslagjaar geen wijziging ondergaan.
De vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de vastgestelde koersen per
30 juni 2014 van de Centrale Bank van Suriname. De koersverschillen welke ontstaan bij de waardering van
de valutaposities worden, evenals de resultaten ontstaan bij aan- en verkoop van vreemde valuta, in de
resultatenrekening opgenomen onder “Resultaat uit financiële transacties”.
DSB | Halfjaarrapport 2014
8
Mutatiestaat eigen vermogen per 30 juni 2014
(In duizenden SRD)
272.674
Beginsaldo 31 december 2013
Af:
(9.960)
Uitgekeerd dividend 2013 (slot)
(6.182)
Betaalbaar gestelde interimdividend 2013
Bij:
Vervallen cash dividend 2007
Herwaardering effecten
Resultaat verslagperiode
70
569
23.300
23.939
Eigen vermogen per 30 juni 2014
9
DSB | Halfjaarrapport 2014
280.471
DSB | Beoordelingsverklaring accountant
Aan: de Aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en Directie van
De Surinaamsche Bank N.V.
Opdracht
Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de
periode 1 januari tot en met 30 juni 2014, van De Surinaamsche Bank N.V., bestaande uit de geconsolideerde
balans, de geconsolideerde winst- en verliesrekening en het geconsolideerde kasstroomoverzicht met de
toelichting beoordeeld. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het
weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor tussentijdse financiële verslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling.
Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met Standaard 2410 van onze beroepsregels “Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de openbaar accountant van de entiteit”. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie
bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën
en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte
van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming
met Controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen
van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die
reden geven wij geen controleverklaring af.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat
de tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2014 niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor
tussentijdse financiële verslaggeving.
Paramaribo, 21 augustus 2014
BDO Assurance N.V.
Namens deze
W.K. Achthoven RAdrs. R. Abrahams RA
DSB | Halfjaarrapport 2014
10
Redactie:
Marketing De Surinaamsche Bank
Ontwerp, Lithografie & Druk:
Offsetdrukkerij Westfort N.V.
Fotografie:
Mevr. A. Abhelakh
Dhr. E. Troon
11
DSB | Halfjaarrapport 2014