Herinrichting Laarderweg Plan van aanpak

Herinrichting Laarderweg
Plan van aanpak
(versie 1 april 2014)
BEL Combinatie:
Peter de Cocq
Wim Hauptmeijer
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
1
Inhoudsopgave
Blz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Inleiding
Probleemverkenning
Doelstelling en projectresultaat
Plan van aanpak
Uitgangspunten en randvoorwaarden
Relatie met andere projecten
Betrokkenen
Communicatie
Kwaliteit
Planning
Raming van kosten en uren
3
3
5
5
6
6
6
7
7
7
8
Geraadpleegde literatuur
9
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
: Overzicht bestaande (verkeers)maatregelen op de Laarderweg
: Reactienota en overzicht zienswijzen
: Referentiebeeld variant A
: Referentiebeeld variant B
: Referentiebeeld variant C
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
2
1.
Inleiding
Op 28 november 2011 heeft de raad van de gemeente Eemnes het geactualiseerde Gemeentelijke
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor de periode 2011-2015 vastgesteld [lit. 1]. Gebaseerd op het
coalitieprogramma is in dit GVVP voor de Laarderweg vastgelegd om deze weg verder in te richten als
een “echte 30 km-zone”.
In dit document wordt het plan van aanpak geschetst voor de realisatie van dit project onder de titel
“Herinrichting Laarderweg”.
2.
Probleemverkennning
Historie
De gemeente Eemnes werkt aan een veilige en optimale afwikkeling van het verkeer op het
wegennet. In dat kader wordt stapsgewijs gewerkt aan de geleidelijke inrichting van de
Laarderweg tot een erftoegangsweg. Daartoe zijn in het verleden al borden 30 km/h geplaatst, is de
voetgangersoversteek bij de Veldweg/Streefoordlaan heringericht en voorzien van een
verkeersregelinstallatie. In 2012 is de Laarderweg ter hoogte van het nieuwe Dorpshart heringericht
als een verblijfsruimte. Om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te temperen zijn er enkele
jaren geleden zogenaamde bolvormige “punaises” aangelegd op de kruispunten LaarderwegMolenweg en Laarderweg-Harselaarlaan en zijn dynamische snelheidsborden (z.g. smileys) geplaatst
Vorenstaande maatregelen zijn weergegeven in bijlage 1.
In dit proces van afwaarderen van de Laarderweg is in het vastgestelde GVVP ook een project
opgenomen om het zware vrachtverkeer (van de A27 naar het Dorpshart v.v.) niet meer via de
Laarderweg, maar via de Noordersingel te leiden. Hiertoe is in oktober 2013 een
ontwerpverkeersbesluit gepubliceerd voor het afsluiten van de Laarderweg voor zwaar vrachtverkeer
tussen de Driest en de Noordersingel.
Functie van de weg
De huidige functie van de Laarderweg is erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een
snelheidsregime van 30 km/h. Ook maakt de Laarderweg deel uit van het primaire fietsnetwerk van
Eemnes.
Vormgeving
In de huidige situatie is de Laarderweg ingericht conform onderstaand dwarsprofiel:
7,50 m
1,50 m
4,50 m
1,50 m
Huidige situatie Laarderweg tussen Driest en Noordersingel
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
3
Geconstateerd kan worden dat de huidige vormgeving, ondanks alle maatregelen die in de afgelopen
jaren zijn uitgevoerd, nog steeds niet in overeenstemming is met het bij een erftoegangsweg
behorende profiel. Dit uit zich met name in de rijsnelheden van het gemotoriseerde verkeer die nog
ruim boven de wettelijke snelheid van 30 km/h uitkomen (zie hierna).
Gebruik
In oktober 2006, juli 2009 en januari 2012 zijn op de Laarderweg ter hoogte van huisnr. 25 (dat is
tussen Driest en Noordersingel) verkeerstellingen en snelheidsmetingen uitgevoerd.
Uit de metingen blijkt dat de omvang van het gemotoriseerde verkeer op een gemiddelde werkdag
varieert van ca. 4800 tot 5600 motorvoertuigen per etmaal. Deze variatie wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door seizoensinvloeden en de huidige economische crisis.
De capaciteit van de Laarderweg bedraagt bij de huidige inrichting ca. 10.000 mvt/etm [lit. 2]. Bij de
maximaal gemeten intensiteit op een gemiddelde werkdag van ca. 5600 mvt/etm betekent dit een
verzadiging van ca. 56%.
Bij de uitgevoerde tellingen zijn ook de intensiteiten van fietsers geregistreerd.
De bandbreedte van de omvang van het fietsverkeer bedraagt op een gemiddelde werkdag ca. 200 –
700 fietsers/etmaal. Deze variatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door seizoensinvloeden.
De gemeten snelheden van het gemotoriseerde verkeer tussen Driest en Noordersingel, uitgedrukt
in de V85, bedragen in juli 2009 ca. 48 km/h en in januari 2012 ca. 47 km/h. (De V85 is een
verkeerskundige norm die aangeeft dat deze snelheid door 85% van het verkeer niet wordt
overschreden).
In het najaar van 2012 is er onderzoek gedaan naar de omvang van het zware vracht- en
landbouwverkeer op een gemiddelde werkdag op de Laarderweg [lit. 3].
De omvang van het zware vrachtverkeer bedraagt ca. 70 vrachtwagens per etmaal. In dat onderzoek
is geconstateerd dat 20 vrachtwagens een bestemming hebben bij het Dorpshart en feitelijk over de
Noordersingel kunnen rijden om het Dorpshart te bereiken. De overige 50 vrachtwagens hebben een
bestemming di aan de Laarderweg ligt of alleen via de Laarderweg bereikt kan worden.
De omvang van het zware landbouwverkeer bedraagt ca. 24 – 60 landbouwvoertuigen per etmaal
(afhankelijk van het seizoen).
Ontwikkelingen
In het najaar van 2013 is een ontwerpverkeersbesluit gepubliceerd voor het afsluiten van de
Laarderweg voor zwaar vrachtverkeer tussen de Driest en Noordersingel.
Op dit ontwerpverkeersbesluit is door 5 personen een zienswijze ingediend (zie bijlage 2) en advies
ingewonnen bij de politie. De zienswijzen variëren van “meer maatregelen nemen om vracht- en zwaar
landbouwverkeer te weren” tot “het afwijzen van de voorgestelde maatregel” omdat er maximaal
slechts 20 van de 70 vrachtwagens per etmaal worden geweerd. Verwacht wordt dat een deel van het
vrachtverkeer gebruik zal maken van het aangrenzende wegennet via Molenweg en Raadhuislaan, dit
in tegenstelling tot de gewenste routering via de Noordersingel. Ook de politie betwijfelt in haar advies
het nuttig effect van de voorgenomen maatregel.
Verder stelt een van de indieners van een zienswijze voor om de Zuidersingel te verbinden met de
Wakkerendijk. Uit overleg met de ontwikkelaars van deze wijk blijkt dat de Ruizendaallaan vanwege
het krappe profiel en scherpe bochten in dat geval geschikt gemaakt moet worden voor zwaar
landbouwverkeer, bus en hulpdiensten.
Samenvatting problematiek
Samengevat worden in de huidige situatie, ondanks alle reeds uitgevoerde maatregelen, nog de
volgende problemen gesignaleerd:
 omvang en samenstelling van het verkeer in dezelfde ruimte;
 de Laarderweg heeft nog te veel de uitstraling van een verkeersruimte;
 de rijsnelheid van het gemotoriseerde verkeer (V85) bedraagt ca. 47 km/h (i.p.v. 30 km/h);
 het effect van de voorgestelde verkeersmaatregel, om de Laarderweg tussen Driest en
Noordersingel af te sluiten voor vrachtverkeer, is beperkt. Bovendien wordt gevreesd dat
vrachtverkeer mogelijk een ongewenste route kiest via Molenweg - Raadhuislaan of Driest Torenzicht i.p.v. de beoogde route via de Noordersingel;
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
4

3.
een alternatieve route voor zwaar landbouwverkeer via de nog aan te leggen Ruizendaallaan
moet nog geschikt gemaakt worden in het plan Zuidpolder.
Doelstelling en projectresultaat
Op basis van de hiervoor beschreven problematiek wordt de doelstelling en het resultaat voor dit
project als volgt omschreven:
Doelstelling
Het leveren van een plan (schetsontwerp) voor een duurzaam veilige herinrichting van de Laarderweg
door “downgrading” van de inrichting van de weg en rekening houdend met de wensen van bewoners
en belanghebbenden. In dit plan is de vernieuwde inrichting afgestemd op de huidige functie
(erftoegangsweg met een snelheidsregime van 30 km/h) en huidige gebruik (verkeersintensiteiten)
waarbij de afwikkeling van het zware vracht- en landbouwverkeer mogelijk blijft en de rijsnelheid van
het gemotoriseerde verkeer beter overeenkomt met de wettelijke snelheid van 30 km/h.
Projectresultaat
Het resultaat van dit project is een plan (in de vorm van een schetsontwerp) met een rapportage met
concrete maatregelen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en een globale raming van
kosten.
4.
Plan van aanpak
Stap 1
Gestart wordt met een informatie-avond voor de bewoners. Doel van deze avond is om de bewoners
te informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. genomen maatregelen, opzet en werkwijze van
dit project, inventarisatie van knelpunten en ideeën, het selecteren van maximaal 10 personen voor
deelname aan de klankbordgroep (zie hoofdstuk 7).
Stap 2
In deze stap worden een beperkt aantal varianten ontwikkeld die voldoen aan de doelstelling en met
een volgorde van toenemende effectiviteit, waarbij de knelpunten en ideeën van de bewoners worden
geïntegreerd. Voorshands wordt uitgegaan van 3 varianten, te weten;
A.
Variant “Fietsstroken”. Dit behelst een variant waarbij de bestaande fietsstroken worden
verbreed naar 2,00 m (de minimummaat voor fietsstroken volgens de richtlijnen van de CROW).
Er blijft dan binnen het huidige dwarsprofiel een rijloper over met een breedte van 3,50 m (zie
bijlage 3);
B.
Variant “Fietsstroken en snelheidsremmers” . Dit behelst een variant conform A, uitgebreid met
één of meer middengeleiders en/of wegversmallingen (horizontale snelheidsremmers) om het
doorgaande karakter van de weg enigszins te doorbreken en zodoende de snelheid van het
gemotoriseerde verkeer te temperen (zie bijlage 4). Er zullen geen drempels (verticale
snelheidsremmers) worden toegepast;
C.
Variant “Reconstructie”. Dit behelst een volledige reconstructie waarbij de asfaltverharding wordt
vervangen door een klinkerverharding zonder fietsstroken. De weg krijgt daarmee een uitstraling
als een erftoegangsweg in een verblijfsgebied, afgestemd op het snelheidsregime van 30 km/h
(zie bijlage 5).
Stap 3 (beslismoment)
De ontwikkelde varianten worden met het college (opdrachtgever) en eventueel de raadscommissie
GROW besproken en desgewenst aangepast. In het uiterste geval wordt het project beëindigd.
Stap 4
In deze stap worden de ontwikkelde varianten in een klankbordgroep (zie hoofdstuk 7) getoetst.
Stap 5
Opstellen conceptrapport met vergelijking en globale raming van kosten van de 3 varianten.
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
5
Stap 6 (Beslismoment)
Ambtelijke en bestuurlijke toets van het conceptrapport.
Stap 7
Organiseren van een inloopavond voor bewoners en betrokkenen.
Stap 8
Aanpassen en opleveren eindrapport.
5.
Uitgangspunten en randvoorwaarden
Voor dit project worden de volgende afspraken gemaakt:
 de weg blijft toegankelijk en berijdbaar voor alle thans voorkomende voertuigen;
 bij het maken van keuzes in de te treffen maatregelen ligt prioriteit bij de zorg voor veiligheid van
fietsers en voetgangers;
 er worden alleen maatregelen toegepast die zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de
aanwonenden;
 er worden zo min mogelijk verkeersborden geplaatst;
 het resultaat van dit project is een schetsontwerp met een rapportage en een globale raming van
kosten;
 het opstellen van het definitieve ontwerp, het maken van een bestek en de uitvoering van de
maatregelen maken geen onderdeel uit van dit project. De kosten van deze onderdelen worden
gefinancierd uit het beschikbare budget groot € 250.000.
6.
Relatie met andere projecten
Dit project heeft een directe relatie met het voorgenomen besluit om de Laarderweg tussen Driest en
Noordersingel af te sluiten voor vrachtverkeer. Het ontwerpverkeersbesluit is gepubliceerd. Op dit
ontwerpverkeersbesluit is door 5 personen een zienswijze ingediend (zie bijlage 2) en advies
ingewonnen bij de politie. In de loop ven het onderhavige project moet blijken in hoeverre het nemen
van een definitief verkeersbesluit nog zinvol is of kan worden geïntegreerd in dit herinrichtingsplan.
7.
Betrokkenen
Klankbordgroep bestaande uit:
Bewoners en vertegenwoordigers uit de onderstaande organisaties
 de AKOE;
 Cumela;
 de Ondernemerskring in Eemnes;
 Politie (mede als vertegenwoordiger van de ambulances);
 Brandweer;
 De Fietsersbond;
 Veilig Verkeer Nederland.
Namens de opdrachtgever:
Bop Epema (gemeente Eemnes)
Namens de opdrachtnemer:
Peter de Cocq (BEL Combinatie)
Adviseur:
Wim Hauptmeijer (Hauptmeijer Verkeer)
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
6
8.
Communicatie
Over dit project wordt op de volgende wijze gecommuniceerd:
Extern
a. Gestart wordt met een informatie-avond voor de bewoners met het doel:
o De bewoners te informeren over opzet en werkwijze voor dit project;
o Inventarisatie van knelpunten en ideeën;
o Uit de bewoners max. 10 personen uit te nodigen om zitting te nemen in de
klankbordgroep;
b. Ontwikkeling van planvarianten;
c. Overleg met de klankbordgroep over de ontwikkelde varianten en de keus van een
voorkeursvariant;
d. Organiseren van een inloopmiddag/-avond waarin de planvarianten en voorkeursvariant worden
getoond;
e. Inwoners informeren over planvarianten en voorkeursvariant door middel van een persbericht dat
ook in De Rotonde en op de website van Eemnes wordt geplaatst.
Van elk overleg wordt een verslag gemaakt, aan de deelnemers opgestuurd en op de website van de
gemeente geplaatst (inclusief de ontwikkelde varianten en voorkeursvariant). Op de website van
Eemnes wordt daarvoor een speciale projectpagina aangemaakt.
Intern
Maatwerkoverleg met de afdeling Communicatie via een door hen op te stellen communicatieplan.
Via een maandelijkse voortgangsrapportage van opdrachtnemer aan opdrachtgever.
Memo t.b.v. de commissie GROW.
9.
Kwaliteit
De kwaliteit voor dit project wordt geborgd door:
 Inzet van de juiste personen. Peter de Cocq / Wim Hauptmeijer als projectleider. Gert-Jan van
Baal als communicatieadviseur;
 Goede planning en toetsen van de voortgang. Eventuele bijstelling van de planning gebeurt in
overleg met de opdrachtgever;
 Heldere beslismomenten, conform de stappen 3 en 6 uit het stappenplan (hoofdstuk 4);
 Heldere communicatie zowel naar externe betrokkenen (brieven en verslagen) als intern
(voortgangsrapportage).
10. Planning
Variant A
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Ontwikkelen schetsontwerp met rapportage
Overleg met college en evt. cie. GROW (beslismoment)
Informeren bewoners (brief / Rotonde / website)
Varianten B en C
Start
Versturen uitnodigingen aan bewoners en betrokkenen
Stap 1
Informatie-avond
Stap 2
Ontwikkeling varianten
Stap 3
Overleg met college en evt. cie. GROW (beslismoment)
Stap 4
Overleg met klankbordgroep
Stap 5
Opstellen conceptrapport
Stap 6
Overleg met college en evt. cie. GROW over
conceptrapport (beslismoment)
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
week 18
week 20
week 24
week 17
week 20
weken 23 t/m 26
week 27
week 35
weken 36 t/m 39
week 40
7
Stap 7
Stap 8
Inloopavond
Opleveren eindrapport
week 43
week 44
De planning en doorlooptijd worden mede bepaald door de wijze van overleg en/of informatie aan de
commissie GROW.
11. Raming van kosten en uren
Voor de realisatie van dit project worden per variant de volgende uren en (externe) kosten geraamd:
Variant A “Fietsstroken”

Geraamde investeringskosten

Afdeling Aanleg en Beheer (verkeerskundig)

Extern adviseur

Afd. Communicatie
50 uren =
70 uren =
10 uren =
TOTALE KOSTEN
Variant B “Fietsstroken en snelheidsremmers”

Geraamde investeringskosten

Afdeling Aanleg en Beheer (verkeerskundig) 100 uren =

Extern adviseur
120 uren =

Projectondersteuning
25 uren =

Afd. Communicatie
20 uren =

Definitief ontwerp en bestek maken
TOTALE KOSTEN
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
€ 125.000
5.000
7.000
1.000
---------------€ 138.000
========
€ 300.000
11.000
12.000
2.500
2.000
10.000
---------------€ 337.500
========
+
+
8
Variant C “Reconstructie”

Geraamde investeringskosten

Afdeling Aanleg en Beheer (verkeerskundig) 100 uren =

Extern adviseur
120 uren =

Projectondersteuning
25 uren =

Afd. Communicatie
20 uren =

Definitief ontwerp en bestek maken
TOTALE KOSTEN
€ 1.000.000
11.000
12.000
2.500
2.000
15.000
---------------€ 1.042.500
========
+
Het opstellen van het definitieve ontwerp en het gereedmaken van het bestek maken geen onderdeel
uit van dit plan van aanpak. De kosten hiervan (ca. € 15.000) moeten worden gefinancierd uit het
beschikbare budget groot € 250.000.
Geraadpleegde literatuur
Lit. 1
Lit. 2
Lit. 3
MO-AF20101014_Hoofdrapport GVVP Eemnes_EINDCONCEPT8_160611.pdf
Verkeersonderzoek Dorpshart Eemnes, Goudappel Coffeng, 26 april 2010
Routering zwaar vracht- en landbouwverkeer te Eemnes, Hauptmeijer Verkeer, 1 maart
2013.
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
9
BIJLAGE 1
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
10
BIJLAGE 2
Reactienota en overzicht zienswijzen ontwerpverkeersbesluit
“Verbod vrachtverkeer Laarderweg tussen Driest en Noordersingel”
(17-3-2014)
Naam
en adres
N.N.
Binnen
de
termijn
Ja
(21-102013)
Schriftelijk /
Mondeling
e-mail
N.N.
Ja
(4-112013)
e-mail
N.N.
Ja
(14-112013)
e-mail
Korte inhoud
Reactie gemeente
Prima plan
Voorstel om vrachtverkeer,
tractoren, bussen meer te
weren. Laarderweg “in
stukken knippen”:
koerotonde-Veldweg en
Molenweg-Rabobank. Geen
vrachtverkeer etc. tussen
Veldweg en Molenweg
3. Maatregel combineren met
een inrijverbod voor
vrachtwagens op de
Torenzicht tussen Driest en
Plantsoen teneinde onveilige
situaties voor fietsers op de
Torenzicht te voorkomen
ad 2. Het voorstel om de Laarderweg “in
stukken te knippen” is niet wenselijk
vanwege de verschillende
bestemmingen voor vrachtverkeer die
aan de Laarderweg zijn gelegen of
alleen via de Laarderweg zijn te
bereiken.
1.
2.
4.
5.
N.N.
Ja
(29-112013)
brief
6.
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
Grote
vrachtautocombinaties zijn
bij de voorgestelde
maatregel verplicht om te
draaien of via Molenweg,
Torenzicht of
Raadhuislaan hun weg te
vervolgen. Dat is onveilig
en onwenselijk;
Soortgelijke problemen
voor collega-ondernemers
aan de Laarderweg;
Voorgestelde maatregel
heeft tot gevolg dat
vrachtverkeer via de Driest
gaat rijden. De Driest is
daar niet geschikt voor; te
smal (4,00 m) met
ad 3.a In het kader van de reconstructie
van de Torenzicht is er al een verbod
voor vrachtverkeer aan de zuidzijde
van de Driest. Na gewenning zal een
enkele vrachtauto, met een
bestemming tussen Hasselaarlaan en
Driest, vanuit de noordzijde de Driest
inrijden. Verder is na reconstructie
van de Torenzicht op het bedoelde
wegvak eenrichtingsverkeer
ingevoerd. Het gereconstrueerde
wegvak heeft een breedte van 3,50
m.
ad 3 b.Vrachtwagens op het westelijke deel
van de Laarderweg kunnen hun route
desgewenst vervolgen via de
Molenweg-Torenzicht-Plantsoen of
via de Molenweg-Raadhuislaan. Een
dergelijke routering betekent wel een
toename van zwaar vrachtverkeer
door woonstraten met negatieve
effecten m.b.t. geluidsoverlast,
trillingen, uitstoot van schadelijke
gassen, fijnstof en een mogelijke
afname van de verkeersveiligheid.
Vrachtwagens die een bestemming
hebben aan de Hasselaarlaan,
kunnen zonder problemen op het
aansluitende plein voor De Hilt
draaien.
ad 4. Zie het antwoord bij ad 3.b
ad 5. Zie het antwoord bij ad 3.b
ad 6. Na gewenning aan het verbod voor
vrachtverkeer op de Laarderweg
blijven er nog enkele vrachtwagens
met een bestemming aan de
Laarderweg tussen Hasselaarlaan en
Driest die hun route zullen vervolgen
11
7.
8.
9.
10.
11.
12.
N.N.
Ja
(6-112013)
e-mail
13.
14.
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
geparkeerde voertuigen.
Verhoogde
onderhoudskosten;
Vrachtverkeer door Driest
zorgt voor schade aan
voertuigen en brengt
(brom)fietsers en
voetgangers in het
gedrang;
Driest wordt ook gebruikt
door zwaar
landbouwverkeer en
ontsluiting winkelcentrum
Torenzicht. Afsluiting
Laarderweg heeft tot
gevolg dat vrachtverkeer
de Driest en de
achterliggende woonwijk
nog meer gaan belasten.
I.v.m. verkeersveiligheid en
overlast is dat ongewenst;
Drempels en zware
landbouwvoertuigen geven
geluidsoverlast;
Voorgestelde maatregel
heeft slechts beperkt effect
(dagelijks < 15
vrachtwagens). Een
volledige afsluiting voor al
het vrachtverkeer en zwaar
landbouwverkeer is
effectiever. Omrijden kan
via de Noordersingel;
Het weren van
sluipverkeer (vanaf de
A27) in de omgeving van
de Meentweg zorgt in de
spitsuren voor 30-40%
hogere verkeersintensiteit
op de Laarderweg;
Op de Laarderweg wordt
structureel te hard
gereden. Aanvullende
fysieke maatregelen zijn
nodig;
Voorstel om Laarderweg
van Molenweg tot
Noordersingel af te sluiten
voor zwaar verkeer
(uitzondering maken voor
vrachtverkeer naar de Hilt).
Vanaf de Laarderweg kan
vrachtverkeer via de
Molenweg, Raadhuislaan
en Stadwijksingel .
Kruispunt RaadhuislaanStadwijksingel aanpassen.
Waarom fietsstroken op de
Laarderweg? Dit is een 30
km-zone. Ook zwaar
landbouwverkeer van de
Laarderweg weren.
Betreurt het dat bewoners
niet zijn gehoord bij de
totstandkoming v.h.
ontwerp;
Scheuren in woning als
via de noordzijde van de Driest.
Zie verder de antwoorden bij ad 3.a
en ad 3.b
ad. 7. Zie het antwoord bij ad 6.
ad. 8. Zie het antwoord bij ad 6.
ad. 9. Er zijn geen drempels in het
voorstel opgenomen
ad. 10 Het genoemde percentage van 3040% lijkt hoog. Verwacht wordt dat
dit aandeel minder dan 10% zal
bedragen. Uit vergelijking van
nieuwe verkeers-tellingen met
tellingen uit voorgaande jaren moet
duidelijk worden of de
verkeersintensiteit op de
Laarderweg structureel hoger is
geworden.
ad 11. Er is een plan in voorbereiding om
de Laarderweg verder in te richten
in overeenstemming met de functie
(30 km/h). Bewoners zullen bij de
planvorming worden betrokken.
ad. 12. Zie het antwoord bij ad 3.a en 3.b.
Fietsstroken op een 30 km-weg
zijn toegestaan als de weg deel
uitmaakt va het netwerk van
hoofdfietsroutes. De Laarderweg
maakt deel uit van dit netwerk met
een verkeersintensiteit van ca. 200
– 700 fietsers per etmaal (variatie
als gevolg van
weersomstandigheden)
ad. 13. Het betreft hier een procedure voor
het nemen van een verkeersbesluit.
Eerder genomen infrastructurele
maatregelen staan niet ter
discussie (zie ook ad. 11)
12
15.
16.
17.
Politie
Brief d.d. 2911-2013
18.
gevolg van trillingen door
drempel bij de rotonde;
Voorgestelde maatregel is
maar een halve maatregel;
Voorstel om Zuidersingel
te verbinden met
Wakkerendijk en over deze
verbinding het zware
verkeer te leiden;
Voorstel om al het zware
verkeer van de
Laarderweg te weren of de
drempel voor zijn huis te
verwijderen.
Advies om maatregel niet
in te voeren vanwege het
te geringe effect (slechts
20 van de 70
vrachtwagens worden
geweerd) en de lange
omrijroute via de
Noordersingel. Geen
prioriteit bij handhaving.
ad. 14. Zie het antwoord bij ad. 13.
ad. 15. Zie het antwoord bij ad. 11.
ad. 16. De voorgestelde route loopt via de
nieuwbouwwijk in de Zuidpolder.
De nieuwe ontsluitingsweg
(Ruizendaallaan is niet geschikt
voor zwaar vracht- en
landbouwverkeer.
ad. 17. Zie de antwoorden bij ad 16. en
ad. 13.
ad 18. De gemeente is van mening dat
deze maatregel past in het proces
om de Laarderweg geleidelijk aan
af te waarderen.
Het ontwerpVB heeft ter inzage gelegen van 21 oktober t/m 2 december 2013
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
13
BIJLAGE 3
Huidige situatie tussen Driest en Noordersingel
Referentiebeeld variant A “Fietsstroken”
(N.B. zo rood worden de fietsstroken niet. Werkelijke kleur stemt overeen met de kleur op de foto van de huidige
situatie)
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
14
BIJLAGE 4
Referentiebeeld variant B “Fietsstroken en snelheidsremmers”
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
15
BIJLAGE 5
Referentiebeeld variant C “Reconstructie”
Referentiebeeld variant C “Reconstructie”
585766b1-b13d-4e44-8c9e-a580dfc2ccdd.doc
16