De pil die faalde - Archief

De pil die faalde - Archief - VK
1 van 3
http://www.volkskrant.nl/vk/article/print/detail.do?paid=1&language=...
venstersluiten
Denkaanhetmilieu.Denknavoorjeprint!
Depildiefaalde
ELLENDEVISSER
3-5-14-00:00
Gangbaregeneesmiddelenkunnensomshelemaalverkeerdvallen.Afwijkendewerking
vanenzymenindeleverisdeoorzaak.
DeBritselaboratoriumdirecteurRobertSmithwasjongenwellichtwatonbezonnentoenhij
beslootomeenexperimentopzichzelfenzijncollega'suittevoeren.Omeennieuwe
bloeddrukverlagertedemonstreren,gingenzeertoeoveromdatmiddelzelfteslikken.
MetdelabmedewerkersvandeSt.Mary'sHospitalMedicalSchoolginghetprima,maarhun
directeurgingvolledigonderuit.Hijwerdmisselijkenzijnbloeddrukdaaldespectaculair.
Onderzoekweesuitdatzijnleverhetmedicijnonvoldoendehadafgebroken.Smithmisteeen
a2braakenzymindelever.Hetenepilletjedatdoorzijnmedewerkersgoedwerdverdragen,
betekendevoorhembijnaeenoverdosis.
Veertigjaarnadatongewoneprivé -experimentheeftdna-onderzoekdeervaringenuithetBritse
labletterlijkopdekaartgezet.DeRotterdamsehoogleraarRonvanSchaikheeftinzijn
portemonneeeengeplasti2iceerdpasjedatdewerkingvanzijnleverinbeeldbrengt.TerwijlSmith
in1975nogcompleetwerdverrast,beschiktVanSchaikovergenetischevoorkennis:hetkaartje
vermeldtdeactiviteitvandebelangrijksteenzymendieinzijnlevergeneesmiddelena2breken.Met
hetgrosisnietsaandehandmaarmochthijooitantistollingsmiddelennodighebben,danmoethij
uitkijken.Artsenapothekerwetenmeté é nblikophetkaartjedatVanSchaikeenlageredosis
nodigheeft.
Doorgeschotenhobbyvaneenhoogleraarfarmacogenetica?Nounee.DeinformatiewaaroverVan
Schaikbeschiktzouvoorheelveelpatië ntenvangrootbelangkunnenzijn,ineenaantalgevallen
zelfslevensreddend.Steekproevenonderdebevolkingwijzenuitdatdevijfbelangrijkste
a2braakenzymen,diesamentweederdevanallegeneesmiddelenomzetten,langnietbijiedereen
actiefgenoegzijn:10tot30procentvandebevolkingheeftteweinigofhelemaalniets,eneenpaar
procentjuistteveel.Zeregelendea2braakvanondermeerbè tablokkers,maagzuurremmers,
bloedverdunners,antidepressivaenpijnstillers-medicijnendiedagelijksdoormiljoenenpatië nten
wordengeslikt.Diemiddelendoenbijeenenormegroeppatië ntenhunwerkdusnietnaar
behoren,zegtVanSchaik:zeveroorzakenbijwerkingenofzehebbenjuistonvoldoendeeffect.
Alleen,artsenenpatië ntenwetendatmeestalniet.
Daaromisdezeweekdewebsitewww.farmacogenetica.nlgelanceerd,waarartsenenpatië nten
informatiekunnenvindenovermedicijnenopmaat.Inachtziekenhuizenkunnenpatië ntennual
hunfarmacogenetischpro2iellatenbepalen,eenoverzichtvandewerkingvanhunleverenzymen.
Tijdenszijnoratie,beginvorigemaand,hieldVanSchaikeenkrachtigpleidooivoorwathij
'behandelenmetvoorkennis'noemt.VaniedereNederlanderzoubekendmoetenzijnwatde
werkingisvandevijfbelangrijksteleverenzymen,vindthij.
Delever-a2braakcentralevanhetlichaam-gebruiktenzymenommedicijneninstukjestehakken
(zodatzemakkelijkkunnenwordenuitgeplast)ofomtezettenineenwerkzamestof(zodatzehun
genezendeeffectkunnenuitoefenen).Bijdeontwikkelingvaneenmedicijngaanfarmaceutenuit
vandegemiddeldepatië nt,bijwiedeleveropnormalesnelheidfunctioneert.Maarsommige
patië ntenhebbenminderofjuistmeerenzym.
Datkomtdoordathetdnadatdegenetischeinformatiebevatvoordieenzymennietbijiedereen
hetzelfdeis.NeemCYP2D6,hetenzymdatlaboratoriumdirecteurSmithvloerde.Degenendievoor
datenzymcoderen,zijnnormaalgesprokenmetzijntweeë nactief.Maardooroverervingheeft5
tot10procentvandebevolkingtweeinactieveexemplaren(dusgeenenzymactiviteit),terwijl2tot
3procentextrakopieë nheeft(dusteveelactiviteit).
Datsoortgenetischevariatieskomenookeldersinhetdnavoor,legtVanSchaikuit,enzezijn
07-05-2014 13:27
De pil die faalde - Archief - VK
2 van 3
http://www.volkskrant.nl/vk/article/print/detail.do?paid=1&language=...
onschuldig.Vanwatmeerofminderenzymactiviteitwordjenietziek.Behalvealsje
geneesmiddelengaatslikken.Deoplossingiseenvoudig,vertelthij:dedoseringaanpassenof
kiezenvooreenvergelijkbaarmedicijndatdooreenander,normaalfunctionerend,enzymwordt
afgebroken.Rotterdamsonderzoekheeftbijvoorbeelduitgewezendatdepressievepatië ntendie
hetenzymCYP2D6missen,toekunnenmeteenkwartvandedosisvanhetantidepressivum
imipramine.
Deapothekerszijninmiddelsvoorbereid.Inhunelektronischevoorschrijfsysteemstaatnualvan
zestigveelgebruiktegeneesmiddelenhoebijpatië ntenmeteentrageofeenultrasnelle
omzettingssnelheiddedoseringmoetwordenaangepast;vantientallenanderemiddelenmoetdat
nogwordenonderzocht.
Maarvandiekenniswordtnogmaarmondjesmaatgebruikgemaakt,weetdeGroningse
hoogleraarfarmacotherapieenklinischefarmacieBobWilffert.Nuslikkenpatië ntenpillenomde
bijwerkingenvananderepillenteonderdrukken.Enpsychiatersdoenersomsmaandenoverom
hetjuisteantidepressivumvoorhunpatië ntentevinden,waarbijzesteedsweerhunbloedspiegel
controleren.'Jebentpatië ntensteedsmaaraanhetoplappen,terwijljevoorafzoveelkuntregelen.'
DaaromverteltWilffert,waarhijookkomt,patië ntenenartsenoverhetbestaanvan
farmacogenetica.Hetdna-onderzoekisnogprijzig,erkenthij.Wiedeactiviteitvandevijf
belangrijksteleverenzymenopeenrijtjewilhebben,betaaltongeveer600euro.Zorgverzekeraars
vergoedendatnualleenbijpatië ntendiesteedsforsebijwerkingenondervindenofbijwieeen
middelnietwerkt.MaarinGroningenwordthardgewerktaaneenveelgoedkoperetechniek,zegt
Wilffert.InhetRotterdamseErasmusMCmaaktdeafdelingvanVanSchaiksteedsvakervoorafeen
farmacogenetischpro2ielinplaatsvanachteraf.
Hoeveelellendedatbespaart,islastigtebecijferen.Bekendisdatjaarlijks19duizendpatië ntenin
hetziekenhuisbelandendoorvermijdbarebijwerkingenvanmedicijnen.Vanhenoverlijdener
1.200,terwijlruim1.700blijvendelichamelijkeschadeoplopen.Totnutoewordendeoorzaken
gezochtinverkeerdecombinatiesvangeneesmiddelen,inslechtenieren(waardoormedicijnen
lastighetlichaamverlaten)ofinmatigetherapietrouw.Maarhetkannietanders,zegtVanSchaik,
oferspeeltnogietsmee:deerfelijkeaanlegvanpatië ntenomgeneesmiddelenaftebreken.
Eenrondgangdoordemedischeliteratuurmaaktduidelijkhoegrootdegevolgenkunnenzijnvan
eentesnelleoftetragea2braak.FarmacoloogSmithkwamermetzijnduizeligheidenlage
bloeddruknoggenadigvanaf.Erzijnpatië ntendieincomarakendooreennormaledosisvaneen
antischimmelmiddel,dieeenlevensbedreigendereactieontwikkelenopeenmedicijntegen
psychoses,ofdieopdeeerstehulpbelandendooreenmedicijntegenepilepsie.Erzijnzelfs
patië ntendienahetslikkenvaneenantidepressivumofeenpijnstilleroverlijden.
Beginvorigjaarzettenanesthesiologen27gevallenopeenrijtjevankinderendieeen
ademstilstandkregennatoedieningvandepijnstillercodeı̈ne.Zevengevallenwerdenveroorzaakt
doordatindelevervandekinderendecodeı̈netesnelwerdomgezetindewerkzamestofmor2ine.
Zeskinderenoverleden,hetzevendeliephersenschadeop.DeEuropesegeneesmiddelenautoriteit
EMAwaarschuwtsindsdiendatdepijnstillernietmeermagwordengebruiktbijjongekinderen.
Ookvoorvrouwendieborstvoedinggevengeldteenverbod.Eenvandeoverledenkinderenhad
eenmoederdiecodeı̈negebruikteendatmiddelmetgrotesnelheidomzetteinmor2ine.Hetkind
overleedaaneenoverdosismor2inediehetviademoedermelkhadbinnengekregen.
VanSchaikheefttalvanvoorbeeldenuitdepraktijkparaat.Hijschetsthetverhaalvandepatië nt
dieveelteveelantidepressivuminzijnbloedhaddoorhetontbrekenvanhetenzymCYP2D6.Bij
rapportageaandehuisartswerdopeensduidelijkwaaromdemaneerdernahetslikkenvaneen
bè tablokkeropdeintensivecarewasbeland.Enwaaromhijzoslechtreageerdeopdepijnstiller
codeı̈ne.Hetzijnmedicijnendiedoorhetzelfeenzymwordenomgezet.
Veelnarigheidkanwordenvoorkomenmeteeneenvoudigedna-test,zegtVanSchaik.'Alswe
patië nteneengeneesmiddelvoorschrijven,ishetookonzeverantwoordelijkheidomte
achterhalenofzedatmiddelgoedverdragen.'
METOPROLOL (BèTABLOKKER)
Aandoening:hartritmestoornissenenhogebloeddruk
Aantalgebruikers:1,1miljoen
07-05-2014 13:27
De pil die faalde - Archief - VK
3 van 3
http://www.volkskrant.nl/vk/article/print/detail.do?paid=1&language=...
Leverenzym:CYP2D6
Bevolking:5tot10procentmisthetenzym,2tot3procentheeftteveel.
Effect:Patië ntendiehetenzymmissen,hebbeneentehogeconcentratievanhetmedicijninhun
bloedwaardoorhunhartslagperminuutgemiddeld8,5slaglageris.Bijeentelagehartslagkrijgen
weefselsteweinigzuurstof,waardoorpatië ntenhetbewustzijnkunnenverliezen.Erzijngevallen
bekendvanpatië ntendiedaardooropdeintensivecarebelanden.Bijpatië ntenmetteveelenzym
hebbenbè tablokkersgeeneffect.Zijdenkentenonrechtedatzebeschermdzijn.
OMEPRAZOL EN PANTOPRAZOL
Functie:beschermingvandemaagwand
Aantalgebruikers:1,6miljoen
Leverenzym:CYP2C19.
Bevolking:30procentvandebevolkingheeftteveelenzym.
Effect:Maagzuurremmerswordenveelvoorgeschrevenaanpatië ntendiebepaaldepijnstillers
(ontstekingsremmers)slikkenomdatdiemedicatiedemaagwandaantast.Bijpatië ntenmetteveel
enzymwordendemaagzuurremmerstesnelafgebroken.Eenmaagzweerkanhetgevolgzijn.
TAMOXIFEN
Aandoening:hormoongevoeligeborstkanker
Aantalgebruikers:30.000
Leverenzym:CYP2D6
Bevolking:5tot10procentvandemensenmisthetenzym.
Effect:Tamoxifenwordtdoorhetenzymomgezetindewerkzamestofendoxifen,datdeinvloed
vanhethormoonoestrogeenbeperkt.Daardoorgroeitdetumormindersnel.Bijvrouwendiehet
enzymmissen,ishetmedicijnmindereffectiefomdathetnietwordtomgezet.Onderzoekwijstuit
datbijhendeborstkankereerderterugkeertenzedaardoorsnelleroverlijden.
DePersgroepDigital.Allerechtenvoorbehouden.
07-05-2014 13:27