KBC Eco Fund

1
Gereviseerd jaarverslag per 31 augustus 2014
KBC Eco Fund
Openbare Bevek naar Belgisch recht
met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor
Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
ICBE
Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts
geldig als ze worden uitgevoerd na kosteloze overlegging van de essentiële beleggersinformatie of
het prospectus.
2
INHOUDSOPGAVE
1.
Algemene informatie over de bevek
1.1. Organisatie van de bevek
1.2. Beheerverslag
1.2.1. Informatie aan de aandeelhouders
1.2.2. Algemeen overzicht van de markten
1.3. Verslag van de commissaris
1.4. Geglobaliseerde balans
1.5. Geglobaliseerde resultatenrekening
1.6. Samenvatting van de boekings- en waarderingsregels
1.6.1. Samenvatting van de regels
1.6.2. Wisselkoersen
3
1.
ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BEVEK
1.1
ORGANISATIE VAN DE BEVEK
M AATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE BEVEK:
Havenlaan 2, B-1080 Brussel, België.
OPRICHTINGSDATUM VAN DE BEVEK:
27 maart 1992
BESTAANSDUUR:
Onbeperkte duur.
RAAD VAN BESTUUR VAN DE BEVEK:
Wouter Vanden Eynde, Gedelegeerd Bestuurder KBC Asset Management NV
Luc Vanbriel, Hoofd Management Structured Products & Money Market Funds KBC Asset
Management NV
Olivier Morel, Financieel Directeur CBC Banque NV
Jef Vuchelen, Onafhankelijk Bestuurder
Voorzitter:
Olivier Morel, Financieel Directeur CBC Banque NV.
Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding van de Bevek is toevertrouwd:
Wouter Vanden Eynde, Gedelegeerd Bestuurder KBC Asset Management NV
Luc Vanbriel, Hoofd Management Structured Products & Money Market Funds KBC Asset
Management NV
BEHEERTYPE:
Bevek die een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging heeft aangesteld.
De aangestelde beheervennootschap is KBC Asset Management N.V., Havenlaan 2,
B-1080 Brussel.
OPRICHTINGSDATUM VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP:
30 december 1999.
NAAM EN FUNCTIE VAN DE BESTUURDERS VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP:
Voorzitter:
L. Gijsens
Bestuurders:
D. Mampaey, Voorzitter van het Directiecomité
J. Peeters, Onafhankelijk bestuurder
J. Daemen, Niet-uitvoerend Bestuurder
P. Konings, Niet-uitvoerend Bestuurder
J. Verschaeve, Gedelegeerd Bestuurder
G. Rammeloo, Gedelegeerd Bestuurder
O. Morel, Niet-uitvoerend Bestuurder
K. Mattelaer, Niet-uitvoerend Bestuurder
K. Van Eeckhoutte, Niet-uitvoerend Bestuurder
C. Sterckx, Gedelegeerd Bestuurder
D. Cuypers, Gedelegeerd Bestuurder
L. Demunter, Gedelegeerd Bestuurder
4
NAAM EN FUNCTIE VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN AAN WIE DE EFFECTIEVE LEIDING VAN DE
BEHEERVENNOOTSCHAP IS TOEVERTROUWD:
D. Mampaey, Voorzitter van het Directiecomité
J. Verschaeve, Gedelegeerd Bestuurder
G. Rammeloo, Gedelegeerd Bestuurder
C. Sterckx, Gedelegeerd Bestuurder
D. Cuypers, Gedelegeerd Bestuurder
L. Demunter, Gedelegeerd Bestuurder
Deze personen kunnen tevens bestuurder zijn in diverse beveks.
COMMISSARIS VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP:
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met als vertegenwoordigend
Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor en erkend revisor, De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem.
vennoot
STATUUT VAN DE BEVEK:
Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de
voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt
beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles.
FINANCIEEL PORTEFEUILLEBEHEER:
Wat de delegatie van de beleggingsportefeuille betreft, wordt verwezen naar de Informatie
betreffende het Compartiment.
FINANCIËLE DIENST:
De financiële dienst zal in België verzekerd worden door:
KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel
CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel
BEWAARDER:
KBC Bank N.V., Havenlaan 2, B-1080 Brussel.
ADMINISTRATIEF EN BOEKHOUDKUNDIG BEHEER:
KBC Asset Management N.V., Havenlaan 2 , B-1080 Brussel.
COMMISSARIS, ERKENDE REVISOR VAN DE BEVEK:
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met als vertegenwoordigend vennoot de heer Frank
Verhaegen, bedrijfsrevisor en erkend revisor, Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem.
DISTRIBUTEUR:
KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.
PROMOTOR:
KBC
De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
LIJST VAN DE COMPARTIMENTEN VAN KBC ECO FUND
1.
Agri
2.
Alternative Energy
3.
Climate Change
4.
CSOB Water
5.
Sustainable Euroland
6.
Water
7.
World
5
AANDELENKLASSEN
De eigenschappen van de verschillende aandelenklassen zijn terug te vinden in het prospectus.
Er is een aandelenklasse ‘Classic Shares’ voor de volgende compartimenten:
Agri
Alternative Energy
Climate Change
Water
Er is een aandelenklasse ‘Institutional B Shares’ voor de volgende compartimenten:
Agri
Alternative Energy
Climate Change
Water
In geval van afwijkingen tussen de Nederlandstalige
(half)jaarverslag heeft de Nederlandse tekst de voorrang.
en anderstalige uitgaven van het
6
1.2
BEHEERVERSLAG
1.2.1
INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS
Overeenkomstig artikel 96 van het wetboek van vennootschappen worden volgende elementen
meegedeeld:
 De balans en de resultatenrekening geven een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de
resultaten van de instelling voor collectieve belegging. Het deel “Algemeen overzicht van de
markten” geeft een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de
instelling voor collectieve belegging geconfronteerd wordt.
 Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden na het einde van het boekjaar.
 Voor omstandigheden die de ontwikkeling van de instelling voor collectieve belegging aanmerkelijk
kunnen beïnvloeden, wordt verwezen naar de paragraaf “Vooruitzichten” in het deel “Algemeen
overzicht van de markten” van dit verslag.
 In de instelling voor collectieve belegging zijn er geen werkzaamheden op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling.
 De instelling voor collectieve belegging heeft geen bijkantoren.
 Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels, wordt er steeds van uitgegaan dat de
instelling voor collectieve belegging haar activiteiten zal voortzetten, zelfs wanneer een verlies
blijkt uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren.
 Alle gegevens, die noodzakelijk zijn volgens het wetboek van vennootschappen, werden
opgenomen in dit verslag.
 Het risicoprofiel van de instelling voor collectieve belegging, vermeld in de prospectus, geeft een
overzicht inzake de beheersing van de risico’s.
Terugvordering van buitenlandse voorheffingen ingehouden op dividenden.
In sommige lidstaten van de Europese Unie genieten binnenlandse beleggingsinstellingen van
vrijstellingen of terugbetalingen van voorheffing wanneer zij dividenden ontvangen van binnenlandse
entiteiten. Dezelfde belastingvoordelen worden niet toegekend aan buitenlandse
beleggingsinstellingen die grensoverschrijdend beleggen. Dergelijk belastingregels zijn niet in
overeenstemming met het vrij verkeer van kapitaal binnen de Europese Unie.
Sinds 2006 dienen de KBC fondsen jaarlijks een administratief verzoekschrift in om de betaalde
discriminerende voorheffing terug te vorderen, meer bepaald in Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland,
Nederland, Finland, Zweden, Noorwegen en Oostenrijk. Er werden al terugbetalingen ontvangen
van de Franse, Noorse, Zweedse, Spaanse en Oostenrijkse fiscale administratie.
1.2.2
ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE MARKTEN
1 september 2013 – 31 augustus 2014
Twijfels over de duurzaamheid van het economische herstel hebben lange tijd het beleggingsklimaat
beheerst. Maar in de zomermaanden van 2013 begon de stemming positiever te worden. Europa
schudde de recessie van zich af, de eurocrisis loste haar wurggreep, de VS verteerden met gemak
een zwaar saneringsprogramma en Japan doorbrak de negatieve deflatiespiraal. De
aandelenmarkten koesterden het conjunctuuroptimisme. En de obligatiemarkten raakten in de ban
van het vooruitzicht dat de Europese Centrale Bank (ECB) het Amerikaanse voorbeeld zou volgen
en op grote schaal overheidsobligaties zou gaan inkopen.
De slappe koord van de conjunctuur
Sinds 2010 worden in de VS meer banen gecreëerd dan geschrapt, maar de werkgelegenheidsgroei
bleef lange tijd aan de magere kant. De werkloosheidsgraad daalde wel, maar om de foute redenen:
niet omdat de werkgelegenheid sterk groeide, maar omdat veel Amerikanen ontgoocheld uit de
arbeidsmarkt stapten. De lonen stegen nauwelijks meer dan de inflatie. Beide factoren samen
zorgden ervoor dat de koopkracht van de Amerikaanse gezinnen maar matig groeide en daardoor
bleef de economische groei aan de zwakke kant.
7
Onderliggend was de Amerikaanse conjunctuur evenwel veel sterker dan de naakte groeicijfers
lieten vermoeden. Op 1 januari 2013 liepen een aantal tijdelijke belastingverlagingen en andere
budgettaire stimuli af. Daardoor werd de al zwakke groei zodanig afgeremd dat voor een nieuwe
recessie werd gevreesd. De strenge winter van 2013-2014 deed ook het ergste vrezen. Maar het
wegvallen van de onzekerheid over de fiscale toekomst wakkerde bij consumenten en producenten
het vertrouwen aan. Er werd weer vlot krediet opgenomen en de spaarquote daalde. De herleving
van de economie in het voorjaar van 2014 bevestigde haar relatieve sterkte. In de eerste zeven
maanden van 2014 werden netto maandelijks gemiddeld 230 000 nieuwe jobs gecreëerd en daalde
de werkloosheidsgraad met 0,8 procentpunt tot 6,2%.
In de EMU kwam er een einde aan de recessie die was uitgelokt door de eurocrisis en al duurde
sinds het vierde kwartaal van 2011. Vanaf het tweede kwartaal van 2013 werden eindelijk opnieuw
positieve groeicijfers opgetekend en de globale werkloosheidsgraad steeg niet meer. Maar de
groeicijfers bleven teleurstellend flauw. Vaak werd er gewaarschuwd voor deflatie.
Japan wist de negatieve deflatiespiraal te doorbreken. In april 2013 verkondigde de Japanse
centrale bank expliciet een inflatie van +2% na te streven. Ze wilde daartoe de monetaire basis
verdubbelen. Anticiperend op die beleidsommezwaai – die ook de inzet was van de
parlementsverkiezingen van december 2012 – was de yen al sinds augustus 2012 fors aan het
verzwakken gegaan. Dat zorgde ervoor dat in 2013 de uitvoer herstelde en de inflatiecijfers positief
werden. Het herstel won in 2014 niet meer aan kracht. Op 1 april zou de btw met 5% worden
verhoogd. Dat lokte in het eerste kwartaal anticiperende aankopen uit, maar zo sterk daardoor de
groei in het eerste kwartaal was, zo groot was ook de terugslag in het tweede kwartaal.
De zwakke groei in het Westen had ook gevolgen voor de uitvoerprestaties van de groeilanden. Het
voorbije jaar vertaalde dat zich in een sterke afkoeling van de groei, vooral in landen met een
omvangrijke grondstoffenindustrie, zoals Brazilië en Zuid-Afrika. De groeivertraging in China bracht
de problematiek van een overdreven schuldenlast van de Chinese banken van tijd tot tijd naar de
voorgrond. Tot tweemaal toe (in juni en in december 2013) belandde de interbankenmarkt
kortstondig in een crisis, die de Bank of China met massale liquiditeitsinjecties wist te onderdrukken.
De eurocrisis wegpraten
De eurocrisis brak uit in oktober 2009, toen de obligatiebeleggers de kredietwaardigheid van
Griekenland in vraag begonnen te stellen, en bereikte zijn zwartste dagen in de zomer van 2012,
toen Griekenland niet alleen financieel-economisch in chaos verkeerde, maar ook in een politiek
vacuüm was terechtgekomen. Ze leidde tot het bankroet van Griekenland en Cyprus. Portugal en
Ierland raakten het vertrouwen van de internationale obligatiebeleggers kwijt en moesten steun
zoeken bij het IMF, de ECB en de partnerlanden van de EMU. Spanje en Italië wisten
ternauwernood aan dat lot te ontsnappen. In heel Europa raakten de overheidsfinanciën trouwens
ontwricht. De Europese banken, die traditioneel een uitgebreide portefeuille overheidsobligaties
aanhouden, zijn verzwakt uit de kredietcrisis van 2008-2009 gekomen. Hun solvabiliteit is sterk
verweven met die van de nationale overheden, die zelf met ontwrichte financiën uit de recessie zijn
gekomen maar moreel garant staan voor hun bankensector. Dat heeft het eurostelsel aan het
wankelen gebracht en zelfs het voortbestaan van de eenheidsmunt bedreigd.
Tijdens die stormen werd een aantal spelregels van de muntunie hervormd. Maar zodra de
hoogdringendheid verdwenen was, was het bijna onmogelijk de violen van het euro-orkest nog gelijk
te stemmen. De ECB stond er in feite alleen voor om de euro te verdedigen. Voor haar was het
essentieel het monetaire transitiekanaal te ontstoppen. In de crisis plooiden de banken terug op
zichzelf, weigerden nog aan elkaar of aan de buitenwereld krediet te verschaffen en bleven hun
liquiditeitspositie kunstmatig hoog houden, daarmee de crisis nog verdiepend. Vandaar de diverse
programma’s van extreem goedkope liquiditeitsverschaffing aan de bankensector (onder de
letterwoorden LTRO en TLTRO) en het nieuwe kader van een strenger bankentoezicht (onder meer
de Bankenunie, de periodiek terugkerende stresstests en het lopende grootscheepse onderzoek
naar de kwaliteit van de bankenactiva). Het moet het onderlinge vertrouwen binnen de Europese
bankensector herstellen, de interbankenmarkt vlot trekken opdat de banken opnieuw een positieve
houding tegenover kredietverlening aannemen.
Toen de ECB in september 2012 met veel bravoure verzekerde dat ze zo nodig bereid was
ongelimiteerd en voor onbepaalde tijd liquiditeiten in de markt te pompen, herstelde het vertrouwen
in overheidsobligaties. De renteverschillen tussen de EMU-partners begonnen te dalen. Er waren
daarvoor niet eens concrete acties nodig. In de loop van 2014 waren Ierland en Portugal opnieuw in
staat zich via de klassieke kanalen te financieren. In maart 2014 kon zelfs Griekenland met succes
een nieuwe obligatielening plaatsen.
8
Een nieuw record voor bedrijfswinsten
Het economische herstel ging gepaard met een spectaculair winstherstel. Alle ondernemingen uit de
Amerikaanse S&P 500 samen evenaarden al in het derde kwartaal van 2012 het winstniveau van
voor de recessie en sindsdien blijven de winsten met ongeveer 5% per jaar stijgen. Die winststijging
was niet alleen te danken aan een omzetstijging, maar ook aan een scherpe daling van de
(loon)kostendruk.
Het spectaculaire winstherstel dat de bedrijven in de MSCI Europe tot in 2011 beleefden, hield niet
stand. De eurocrisis, de daarmee gepaard gaande recessie in Europa, de afwaardering van de
portefeuilles overheidsobligaties bij de banken en de sterke euro lieten hun sporen na. In het eerste
kwartaal van 2014 lag de winst per aandeel gemiddeld 25% lager dan midden 2011. In het tweede
kwartaal was er eindelijk, na negen kwartalen, opnieuw sprake van een positieve winstgroei.
De correctie van de grondstoffenmarkten: het scherpste achter de rug
Door de Arabische lente en de machtsstrijd in Libië kostte een vat Brentolie eind april 2011 126
Amerikaanse dollar. De voorbije drie jaar zorgden de vraag-aanbodverhoudingen (wereldwijd
zwakke vraag, grote voorraden en stijgend aanbod) voor een daling van de olieprijzen, met nu en
dan een stijging door opflakkerende geopolitieke spanningen (zoals de onderbrekingen van de
leveringen in Libië en Nigeria in 2013 en de bedreiging van Iraakse olievelden door islamitische
terreur in 2014). Eind augustus 2014 bedroeg de prijs voor een vat ruwe olie 101,5 dollar.
De meeste andere grondstoffenmarkten zetten al eerder een punt achter de sterke prijshausse. Veel
industriële metalen en landbouwproducten noteerden midden februari 2011 tegen piekprijzen.
Daarna kwam er een correctie, die sinds de piekniveaus van begin 2011 is opgelopen tot 30
(Aluminium) à 40% (Koper, Nikkel). Het wegebben van de conjunctuurtwijfels lijkt in de voorbije
maanden een bodem te hebben gelegd onder die prijscorrectie.
De inflatie kalfde af. In de VS daalde de jaarstijging van de consumptieprijzenindex van een piek van
3,9% in september 2011 tot een cyclisch dieptepunt van 0,9% in oktober 2013. Het desinflatoire
effect van de dalende olie- en grondstoffenprijzen is uitgewerkt. De werkloosheid daalt.
Loonstijgingen versnellen (wat). Gevolg: de inflatie, 2,1% in juli 2014, trekt aan. In Europa is dat
(voorlopig) nog niet het geval. De inflatie (0,4% in juli 2014) blijft laag. De sterkte van de euro en het
gebrek aan economische groei laten zich voelen.
Leren leven met een negatieve rente
De Fed, de Amerikaanse centrale bank, heeft zijn beleidsrente al heel vroeg in de crisis verlaagd.
Sinds december 2008 bedraagt die een symbolische 0,25%. De ECB wachtte veel langer om de
rente te verlagen. In 2013 verlaagde ze de beleidsrente twee keer met 25 basispunten. Op 5 juni
2014 knipte ze nog eens 10 basispunten van de beleidsrente, die nu 0,15% bedraagt. Bij die laatste
gelegenheid voerde ze een negatief tarief van -0,10% in voor de depositorente.
Dat beleid van (bijna) gratis geld was niet voldoende om te garanderen dat het economische herstel
een duurzaam karakter kreeg. Daarom zochten de centrale banken naar alternatieven. De Fed, de
Bank of England en de Bank of Japan grepen rechtstreeks in op de obligatiemarkten en kochten op
grote schaal schuldpapier op in een poging ook de langetermijnrente laag te houden. Zo kocht de
Fed tot eind 2013 maandelijks voor 85 miljard Amerikaanse dollar aan overheidsobligaties en
hypotheekleningen in. Sinds januari 2014 wordt dat programma stapsgewijs teruggeschroefd met de
bedoeling in oktober beëindigd te worden. Daarmee is een nieuwe trend ingezet, tapering genaamd,
die de excessieve liquiditeitsverschaffing geleidelijk afbouwt.
De Bank of England heeft haar versie van excessieve liquiditeitsinjecties eind 2013 al gestopt. De
Bank of Japan is er pas in april 2013 mee gestart en kan nog een tijdje doorgaan. De ECB staat erg
huiverachtig tegenover een dergelijk onorthodox beleid. Ze blijft de diverse mogelijkheden
bestuderen, maar komt, onder druk van de Duitse Bundesbank, niet tot acties.
9
Het herstel op de aandelenmarkten zet zich door
De eurocrisis en de vrees dat de Europese bankensector eronder zou bezwijken, wierpen in de
periode van april 2010 tot oktober 2011 bijna permanent een schaduw over de aandelenmarkten. De
stemming veranderde in de loop van 2012 dankzij betere berichten uit de Amerikaanse
arbeidsmarkt. De voorbije maanden versterkten vrij stevige PMI’s (indicatoren voor het
ondernemersvertrouwen) het conjunctuuroptimisme. Vanaf juni 2012 was de onderliggende trend op
de internationale aandelenmarkten onmiskenbaar positief. Bijna zonder haperingen, getuige de
historisch lage koersvolatiliteit. Al bij al noteerde de MSCI All Country World Index (de ruimste
wereldindex) eind augustus 2014 in euro 12,7% hoger dan eind 2013.
Bij de klassieke markten zette West-Europa zijn inhaalbeweging, ingezet in 2012, met wisselend
succes voort (rendement van de MSCI Europe in euro over deze periode: +7,0%). De vrees dat de
problemen van de EMU een systeemrisico inhouden, verdween volledig. De goedkopere waardering
van Europa (tegenover de VS) gaf allicht weinig steun, want al sinds het eerste kwartaal van 2012
blijven de bedrijfswinsten in Europa sterk achter, zowel ten opzichte van de verwachtingen als in
vergelijking met de winstontwikkeling in de VS. Juli was een slechte beursmaand voor de EMU. Het
debacle van de Portugese Banco Espirito Santo en tegenvallende conjunctuurcijfers riepen het
spookbeeld van de eurocrisis weer op. Wall Street trok zich daar weinig van aan. De S&P 500
overschreed op 26 augustus voor het eerst de symbolische drempel van 2 000 punten.
De Bel-20 (+9,2%) presteerde min of meer in overeenstemming met de andere Europese beurzen.
De distributeurs lijden onder een moordende concurrentie, waarbij nieuwkomers marktaandeel
afsnoepen in een sterk verzadigde markt. Colruyt moest voor het eerst een lager marktaandeel en
een winstdaling rapporteren. Delhaize koos voor de vlucht vooruit en ontvouwde een drastisch
herstructureringsplan. Biotechbedrijf Thrombogenics vindt maar geen partner, kreeg zware klappen
en moest de Bel-20 verlaten. Het werd op 23 maart 2014 in de index vervangen door Bpost.
Japan trappelde ter plaatse en liep daardoor alleen al achterstand op tegenover de wereldindex. Het
licht positieve beleggingsresultaat (+3,9%) was meer te danken aan een appreciatie van de yen
(+5,8%) dan aan de beursontwikkeling (Nikkei in JPY: -3;2%). De jongste maanden verliest Tokio
aan elan. De inflatie is wel positief geworden en de groei hersteld, maar de deflatieverwachtingen
zijn nog niet verdwenen.
De ontluikende regio’s kenden een comeback, na enkele jaren ondermaats te hebben gepresteerd.
De Aziatische opkomende markten (+16,9%) zetten vanaf maart-april een sterke outperformance
neer. Dat herstel verliep geheel parallel met betere PMI’s (in de regio, maar ook wereldwijd), een
schuchter herstel van de uitvoer van de regio en een versteviging van de Chinese munt. Die
ontwikkelingen deden meteen de bezorgdheid over een kredietzeepbel in China afnemen. De
outperformance van Latijns-Amerika (+22,7%) is aan speculatie toe te schrijven, gezien de
verslechtering van het economische klimaat in Brazilië en de financiële problemen van Argentinië,
dat ten gevolge van een rechterlijke uitspraak in de VS tot de status van “Selective Default”
(“Gedeeltelijk Wanbetaler) is afgewaardeerd. Oost-Europa (-6,9%) werd ontvlucht vanwege de crisis
in Oekraïne en de sancties tegen Rusland.
Tussen de sectoren waren er belangrijke returnverschillen. Tot de best presterende sectoren
behoorden Farma (+19,9%), de Nutsbedrijven (+18,8%) en Technologie (+17,9%). Onder de
achterblijvers vermelden we de Cyclische Consumentensectoren (+5,8%), Kapitaalgoederen
(+6,7%) en de Telecomoperatoren (+7,3%).
Farma is al lang zijn aureool van groeisector verloren. Veel innovatie is er de voorbije jaren niet
meer geweest en de sector transformeert. Divisies verschuiven. Op grote schaal worden acquisities
uitgerold of inkoopprogramma’s van eigen aandelen gelanceerd. En de beleggers weten die
herpositionering van de sector te smaken.
De Nutsbedrijven zijn lange tijd uit de gratie gebleven. Het was lange tijd hoogst onzeker in hoeverre
zij zouden moeten bijdragen tot de sanering van de financiën van hun nationale overheden. De tijd
van de grote saneringsdrang ligt achter ons. Het riante dividend is opnieuw gegeerd.
De sector Technologie koesterde zich in een aantrekkelijke waardering, verbeterde
groeivooruitzichten en winstcijfers die de verwachtingen fors overtroffen. Het recente
resultatenseizoen bevestigde dat de omzet en winsten ondersteund worden door trends zoals ecommerce, mobiele apparatuur, cloud computing, netwerkupgrades, enz. De balansen zijn bijna
schuldenvrij en de bedrijven beschikken over veel cash die ze in toenemende mate uitkeren aan de
aandeelhouders. De beursintroductie van Twitter gaf de sector een boost.
10
De auto-industrie is uit zijn as herrezen, maar door de economische malaise valt de autoverkoop in
Europa tegen, vooral in het massasegment. Er wordt geklaagd over problemen van overcapaciteit
en druk op de marges. De Duitse producenten van luxewagens realiseren zowat de helft van hun
winst in China. Met 22 miljoen verkochte wagens kende de Chinese markt in 2013 alweer een
topjaar.
De sector Kapitaalgoederen blijft gebukt gaan onder het wereldwijde capaciteitsoverschot. Ondanks
het economische herstel blijven de investeringsbudgetten bescheiden. De grote investeringsgolf in
de mijnbouwsector is ook duidelijk achter de rug nu de Chinese vraag naar grondstoffen afgenomen
is.
De grote populariteit van het mobiele dataverkeer is een hele uitdaging voor de telecomoperatoren.
Het almaar grotere datagebruik leidt echter niet tot hogere inkomsten: de pakketten die tv, vaste- en
mobiele telefoon en internet omvatten worden goedkoper. Dure telefoongesprekken worden
vervangen door het goedkopere internet (bijvoorbeeld Skype) en ook de moordende concurrentie
van de kabelbedrijven vreet aan de inkomsten. De verwachte datagroei maakt ook verdere
investeringen in netwerkcapaciteit noodzakelijk en het is onzeker of de voorziene budgetten ervoor
volstaan.
Door de sterke prestatie van Vastgoed (+19,6%) is de korting waarmee de sector lange tijd
noteerde, verdwenen. De hoge dividenden worden gesmaakt en naarmate de economische hemel
opklaart, wint de sector aan aantrekkelijkheid in deze wereld van bijna nul-rente.
Vooruitzichten
Wie op het Europese continent woont, beseft het misschien niet, maar de wereldeconomie stoomt
voort op kruissnelheid. Het groeicijfer voor 2014 (op dit moment geraamd op 3,3%) is behoorlijk,
maar niet uitzonderlijk. In de VS, het VK en Opkomend Azië neemt het groei-optimisme toe. Wat
meer koopkracht voor de consument en wat minder saneren door de overheid zijn de voornaamste
redenen. In de eurozone sputtert de conjunctuurmotor alweer.
In de VS scheren de conjunctuurindicatoren hoge toppen. De werkloosheid daalt vrij fors en in de
eerste zeven maanden van het jaar werden 1 645 000 nieuwe banen gecreëerd, wat neerkomt op
een werkgelegenheidsgroei van 2% op jaarbasis. De werkloosheidsgraad (6,2% in juli) mag dan nog
als relatief hoog worden beschouwd, dit gemiddelde verbergt grote verschillen tussen de Staten en
de sectoren. Her en der wordt zelfs over problemen van krapte gerapporteerd. Als gevolg daarvan
versnellen de loonstijgingen al. Niet dramatisch, maar toch genoeg om stilaan van hoogconjunctuur
te spreken en alle vrees voor deflatie weg te nemen.
Het contrast met de eurozone is groot. Het schuchtere economisch herstel, dat in 2013 was ingezet,
begon in 2014 alweer te stokken. In Duitsland kende het producentenvertrouwen een scherpe
daling, toen eerst de EU sancties aankondigde tegen Rusland en daarna Rusland tegenmaatregelen
uitvaardigde. Er hoeft niet veel te gebeuren of de Europese conjunctuur verzeilt in een derde
recessie in zes jaar tijd. We verwachten niet dat het zover zal komen. Uitvoer naar Rusland is niet zo
belangrijk voor het geheel van de Duitse of de Europese economie. Het effect van een aantrekkende
wereldeconomie en de verzwakkende euro op de Duitse en Europese export is veel belangrijker. De
lage en dalende inflatie geeft zuurstof aan de koopkracht van de gezinnen, die bovendien profiteren
van een lichte versnelling van de loonstijgingen. Het consumentenvertrouwen verbetert en de
banken hebben hun kredietpolitiek versoepeld. Neen, deflatie is niet aan de orde in Europa.
De voorbije jaren werd de basis gelegd voor een meer duurzame groei in 2015 en de volgende
jaren. De Amerikaanse gezinnen hebben hun schuldgraad sterk afgebouwd, de spaarquote is al fors
gestegen en de financiëledienstenlast (aflossingen en rentebetalingen samen) slorpt nog maar 9%
van het gezinsbudget op (het laagste niveau in vijftien jaar – vier jaar geleden was dat nog 12,5%).
Stilaan ontstaat er ademruimte om een groter deel van de koopkracht aan consumptie te besteden.
De explosieve winstgroei in de periode 2009-2013 dikte de al ruime cashposities van de bedrijven
verder aan. Tijdens de crisis waren de investeringen sterk teruggeschroefd. De fundamenten zijn
gelegd om een inhaalbeweging op gang te brengen.
In de VS werd eind 2013 de impasse doorbroken waarin het begrotingsbeleid jarenlang gevangen
zat. De financiering van de federale overheid is verzekerd tot maart 2015. De scherpste punten
werden van het meerjarenplan voor budgettaire sanering afgevijld. Belangrijker dan de directe
effecten van de besparingen op de economische groei, die bovendien niet overdreven zijn, is allicht
dat een bron van onzekerheid is weggenomen en de Amerikaanse centrale bank de handen vrij
heeft om het monetaire beleid dat zij wenselijk acht uit te voeren.
11
De Fed acht de tijd rijp om het extreem soepele monetaire beleid bij te sturen. De ongeziene
liquiditeitsinjecties via het aankoopprogramma voor staatsobligaties en ander schuldpapier worden
geleidelijk afgebouwd en zullen normaliter in oktober worden gestaakt. In de ogen van de
Amerikaanse centrale bank is het economische herstel duurzaam genoeg om geleidelijk over te
stappen naar een neutraler monetair beleid. Na het afkoppelen van het geldinfuus in oktober zal de
Fed, naar eigen zeggen, de beleidsrente nog een tijd lang op 0,25% houden, maar in de loop van
2015 zal de eerste van een reeks renteverhogingen worden doorgevoerd. De precieze timing zal
van de ontwikkeling van de werkloosheid afhangen. De Fed schuift midden 2015 naar voor. Als de
trend van de voorbije maanden zich doorzet kan het vroeger worden. Maar de kloof tussen een
conjunctuur-neutrale rente en het huidige tarief van de beleidsrente is dermate groot dat het
monetaire beleid nog lang als soepel en groei-ondersteunend zal worden bestempeld. In elk geval
zal het de langetermijnrente laag houden en alle vrees voor deflatie wegnemen.
De opkomende markten blijven de grootste groeibijdrage tot het wereld-bbp leveren. De sterke
economische groei heeft in Azië soms al voor inflatoire spanningen gezorgd. Een aangepast
monetair beleid is dan ook noodzakelijk: soms afremmend (zoals in 2011), dan weer stimulerend
(zoals nu).
Een van de grote uitdagingen voor dit decennium is de verdere ontwikkeling van de consumptie in
China en de rest van Azië. Dat kan bijdragen tot een meer evenwichtige economische wereldorde.
Het vermindert niet alleen de uitvoerafhankelijkheid van de regio. Minstens even belangrijk is de
weerslag op de internationale kapitaalstromen. Meer consumptie in China betekent minder
besparingen en meer invoer, ook uit de VS en Europa. Dat helpt het Westen om uit zijn
schuldproblemen te groeien.
De eurocrisis is naar de achtergrond verdreven, maar vele problemen wachten nog op een
oplossing. In 2014 gaat de aandacht uit naar het grootschalige onderzoek van de ECB naar de
kwaliteit van de kredietportefeuilles van de Europese banken. Dat onderzoek en de daaropvolgende
stresstests (die nagaan of de kapitaalbuffers van de banken voldoende ruim zijn om crisissen te
overleven) moeten de ECB voldoende informatie verschaffen om vanaf november haar taak van
pan-Europese toezichthouder te vervullen. Frankfurt hoopt vooral dat het onderzoek het onderlinge
vertrouwen tussen de Europese banken voldoende herstelt, zodat zij hun interbancaire relaties
normaliseren. Op het vlak van begrotingsdiscipline worden de teugels wat gevierd. De controle op
de nationale begrotingen is wel verscherpt, maar de normen zijn minder absoluut geworden en
daardoor is er meer speelruimte. In dit verkiezingsjaar wordt die manoeuvreerruimte maximaal
benut.
Het (bijna) nultarief voor de geldmarktrente zal door de ECB nog een lange tijd gehandhaafd blijven,
zeker langer dan in de VS. Zolang de laagconjunctuur in de EMU aanhoudt en er geen wezenlijke
inflatoire spanningen optreden, zijn er macro-economisch geen dwingende redenen om een
restrictiever beleid te voeren.
Inflatie is al lang geen reden tot bezorgdheid meer. Integendeel, die is eerder te laag (dichter bij 0%
dan bij de officiële doelstelling van 2% voor de inflatie in de eurozone). Er is wel veel ongerustheid
over de groei. En de ECB wil absoluut vermijden dat de eurocrisis opnieuw opflakkert. Allicht blijft ze
streven naar een normaal tarief van 3% voor de kortetermijnrente in de eurozone, maar dat is nu
een doelstelling op zeer lange termijn geworden. Op korte termijn (horizon eind 2015) is dat absoluut
uitgesloten. De grootste bezorgdheid van de ECB vandaag is niet de hoogte van haar rentetarieven,
maar hoe ze ervoor kan zorgen dat die lage rente ook doorsijpelt in de marktrente in Zuid-Europa.
Daar is een lage rente het meest nodig, maar uitgerekend daar blijft de marktrente het hoogst.
De obligatierente heeft allicht zijn bodem bereikt. Gezien de huidige laagterecords zou het logisch
zijn dat de obligatierente stijgt, gevoed door een betere economische omgeving. Daardoor zal de
markt al in de loop van de volgende maanden kunnen anticiperen op een strakker monetair beleid in
de loop van 2015 (VS) of later (EMU). Die rentestijging zal de volgende maanden wel (nog) niet heel
sterk zijn. De centrale banken zullen dat, uit vrees voor negatieve gevolgen voor de groei, vermijden
door hun aankoopprogramma’s te doseren.
12
De premie voor het debiteurenrisico op de markt van de bedrijfsobligaties is in de voorbije jaren
sterk gedaald. Het huidige niveau vergoedt het debiteurenrisico op een correcte manier. Veel
spreadvernauwing valt dus niet meer te verwachten, ook al is de financiële structuur van de meeste
ondernemingen heel gezond. Ook de renteverschillen binnen de EMU zijn al fors gedaald en
weerspiegelen stilaan op een correcte manier de kwaliteitsverschillen van de verschillende
overheden als debiteuren. Gezien de hangende problemen van de euro is een opstoot van
risicoaversie en volatiliteit van de renteverschillen niet uit te sluiten.
Dankzij de aanhoudend sterke groei in de opkomende markten kan de groei van de wereldeconomie
(+2,8% in 2013) in 2014 op 3,3% en in 2015 op 3,5% uitkomen. Dat betekent dat de bedrijfswinsten
in de komende kwartalen zouden kunnen blijven stijgen met 8 à 10%, en dat is een versnelling ten
opzichte van het recente verleden. De sterke winstgroei is ook te danken aan een volgehouden
loonmatiging. Veel meer dan koopkrachtbehoud valt er niet te rapen. Van reële loonstijging is er
nauwelijks sprake. Kortom, elke eurocent bijkomende omzet is (bijna) volledig een bijkomende cent
winst.
De geldmarktrente zal niet snel stijgen en de obligatierente bevindt zich op een historisch
dieptepunt. Alles lijkt naar aandelen te wijzen als het meest interessante beleggingsalternatief voor
de komende maanden. Maar een gebrek aan alternatieven is natuurlijk een onvoldoende reden om
een opwaardering van de markt te krijgen. Daarvoor moeten de beleggers opnieuw wat meer
risicoappetijt krijgen. Aandelen zijn niet meer zo goedkoop als een tijd geleden. Op basis van de
verwachte winst voor de komende twaalf maanden bedraagt de koers-winstverhouding (K/W) 16,8
voor de S&P 500 en 14,1 voor de MSCI Europe. Dat is redelijk te noemen, niet echt goedkoop maar
evenmin duur. In vergelijking met obligaties zijn aandelen toch nog altijd spotgoedkoop. Het
winstrendement, het omgekeerde van de K/W, bedraagt voor de MSCI Europe nu 7,1%, een
uitzonderlijk hoge premie van meer dan 600 basispunten boven de Duitse obligatierente.
Redactie beëindigd op 4 september 2014
13
1.3
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
14
15
16
17
18
1.4
GEGLOBALISEERDE BALANS (IN EUR)
Balansschema
31/08/2014
(in de valuta van de bevek)
31/08/2013
(in de valuta van de bevek)
304.866.427,25
284.523.625,71
302.343.967,37
25.093,51
280.525.162,84
3.173,22
-165.135,84
-13.809,89
1.316.178,93
19.753,24
387.312,51
23.445,42
-174.472,49
-1.444.012,25
-2.290.901,64
-1.991.073,94
2.936.199,04
7.775.416,80
82.755,19
235.268,27
-309.167,71
81.646,59
240.456,01
-217.202,21
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
304.866.427,25
284.523.625,71
A.
Kapitaal
242.729.227,14
164.789.312,59
B.
Deelneming in het resultaat
126.883,94
-5.715,67
C.
Overgedragen resultaat
D.
Resultaat van het boekjaar
TOTAAL NETTO ACTIEF
II.
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en
financiële derivaten
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
F. Financiële derivaten
j) Op deviezen
Termijncontracten (+/-)
IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A.
B.
Vorderingen
a) Te ontvangen bedragen
b) Fiscale tegoeden
Schulden
a) Te betalen bedragen (-)
c) Ontleningen (-)
V.
Deposito's en liquide middelen
A.
Banktegoeden op zicht
VI. Overlopende rekeningen
A. Over te dragen kosten
B. Verkregen opbrengsten
C. Toe te rekenen kosten (-)
80.332.728,68
62.010.316,17
39.407.300,11
15.852.036,01
-1.031.618,93
9.809.909,38
-1.732.859,24
Posten buiten-balanstelling
III
Notionele bedragen van de termijncontracten(+)
III.A Gekochte termijncontracten
III.B Verkochte termijncontracten
19
1.5
GEGLOBALISEERDE RESULTATENREKENING (IN EUR)
Resultatenrekening
I.
31/08/2014
(in de valuta van de bevek)
31/08/2013
(in de valuta van de bevek)
Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en
schulden
H. Wisselposities en -verrichtingen
a) Financiële derivaten
Termijncontracten
b) Andere wisselposities en verrichtingen
61.158.078,18
-4.955,52
59.162.221,02
-27,36
-0,12
-0,04
-152.308,97
1.653.039,57
-32.972,31
-17.952.668,04
Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen
Gerealiseerde winsten op beleggingen
Ongerealiseerde winsten op beleggingen
Gerealiseerde verliezen op beleggingen
Ongerealiseerde verliezen op beleggingen
II.
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
A.
B.
Dividenden
Interesten
a) Effecten en geldmarkt instrumenten
b) Deposito's en liquide middelen
C. Interesten in gevolge ontleningen (-)
III.
Andere opbrengsten
A.
Vergoeding tot dekking van de kosten van
verwerving en realisatie van de activa, tot
ontmoediging van uittredingen en tot dekking van
leveringskosten
Andere
B.
53.281.747,67
21.589.298,44
-20.288.652,56
8.071.459,57
5.310.647,60
3.934.862,91
28,88
15.048,88
-53.127,92
57,37
12.335,53
-44.175,20
91.780,09
173.814,82
16.240,78
20
IV. Exploitatiekosten
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.
K.
Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
a) Financieel beheer
b) Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten (-)
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
-658.433,48
-861.825,85
-9.667,89
-215.942,60
-65.942,02
-189.016,43
-4.404.481,03
-289.506,02
-2.601,63
-48.724,90
-14.960,72
-90.705,19
-227.502,71
-61.629,11
-4.035.008,87
-273.822,65
-25,61
-68.042,15
-14.078,35
-99.878,59
-174.973,65
-63.534,43
-643.536,97
-1.769.253,17
62.010.316,17
39.407.300,11
62.010.316,17
39.407.300,11
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het
resultaat
V.
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening
VII. Resultaat van het boekjaar
21
Bestemming van de resultaten
I.
Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van
het vorige boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van
het boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat
(uitgekeerde deelnemingen in het resultaat)
II.
(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal
IV. (Dividenduitkering)
31/08/2014
(in de valuta van de bevek)
62.137.200,11
31/08/2013
(in de valuta van de bevek)
119.734.313,12
80.332.728,68
62.010.316,17
39.407.300,11
126.883,94
-5.715,67
-61.592.556,57
-119.056.831,52
-544.643,54
-677.481,60
22
1.6
SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS
1.6.1
SAMENVATTING VAN DE REGELS
Samenvatting van de waarderingsregels overeenkomstig het KB van 10/11/2006 op de boekhouding,
de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve
belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming.
De waardering van de activa van de verschillende compartimenten gebeurt op de volgende manier:
 De effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor
collectieve belegging en financiële derivaten worden bij aankoop en verkoop in de
boekhouding opgenomen tegen hun aankoopprijs, respectievelijk verkoopprijs. De
bijkomende kosten zoals verhandelings- en leveringskosten worden onmiddellijk ten laste
gebracht van de resultatenrekening.
 De effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten worden na de eerste opname
gewaardeerd tegen hun reële waarde op basis van volgende regels:
o Voor de waarden die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van
derde financiële instellingen wordt de slotkoers weerhouden voor de waardering aan
reële waarde;
o Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert
door toedoen van derde financiële instellingen die een doorlopende notering
waarborgen van bied- en laatkoersen , wordt de op die markt gevormde actuele
biedkoers weerhouden voor de waardering van de activa. Gezien evenwel de meeste
internationale benchmarks midprijzen gebruiken, en de dataproviders geen
biedprijzen kunnen aanleveren (vb. JP Morgan, iBoxx, MSCI, …) worden voor de
waardering van schuldinstrumenten aan reële waarde de midprijzen weerhouden,
zoals voorzien in de toelichting bij voornoemd KB. De methode om deze midprijzen
te corrigeren ten einde te komen tot de biedkoers wordt niet weerhouden wegens
onvoldoende betrouwbaarheid en mogelijke grote schommelingen.
o Voor de waarden waarvan de laatst gekende koers niet representatief is, en voor de
waarden die niet toegelaten zijn tot een officiële notering of een andere
georganiseerde markt, gebeurt de waardering als volgt:
 Voor de waardering aan reële waarde wordt de actuele reële waarde van
soortgelijke vermogens-bestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat
weerhouden, mits deze reële waarde wordt aangepast rekening houdend met de
verschillen tussen de gelijkaardige vermogensbestanddelen.
 Indien geen reële waarde van soortgelijke vermogensbestanddelen bestaat,
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van andere waarderingstechnieken
die maximaal gebruik maken van marktgegevens, die consistent zijn met de
algemeen aanvaarde economische methodes, en die op regelmatige basis
worden geijkt en getest.
 Indien er voor vermogensbestanddelen geen georganiseerde of onderhandse
markt bestaat, wordt bij de waardering bovendien rekening gehouden met hun
onzeker karakter op grond van het risico dat de betrokken tegenpartijen hun
verplichtingen niet zouden nakomen.
o Aandelen waarvoor geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, en waarvan
de reële waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald zoals hierboven vermeld,
worden gewaardeerd aan kostprijs. Op deze aandelen worden bijzondere
waardeverminderingen toegepast zo er hiervoor objectieve aanwijzingen zijn.
o Voor de rechten van deelneming in instellingen voor collectieve beleggingen
(waarvoor geen georganiseerde markt bestaat) gebeurt de waardering aan reële
waarde tegen hun laatste netto-inventariswaarde.
23
 De liquiditeiten, met inbegrip van tegoeden op zicht bij kredietinstellingen, de
verbintenissen in rekening-courant ten aanzien van kredietinstellingen, op korte termijn te
betalen en te ontvangen bedragen die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of
geldmarktinstrumenten (andere dan ten aanzien van kredietinstellingen), fiscale tegoeden
en schulden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.
Andere vorderingen op termijn die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of
geldmarktinstrumenten worden gewaardeerd tegen hun reële waarde.
Op tegoeden, te ontvangen bedragen en vorderingen worden waardeverminderingen
toegepast zo er voor het geheel of een gedeelte ervan onzekerheid bestaat over de
betaling hiervan op de vervaldag of zo de realisatiewaarde van deze activa lager is dan de
aanschaffingswaarde. Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de in de
vorige alinea bedoelde tegoeden, bedragen en vorderingen om rekening te houden met
hetzij de evolutie van hun waarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de
betrokken activa.
 De opbrengsten die voortvloeien uit effectenleningen worden verwerkt als overige
inkomsten/andere opbrengsten (Resultatenrekening III.B). Deze opbrengsten worden
prorata temporis voor de looptijd van de verrichting in de resultatenrekening opgenomen.
 De waarden uitgedrukt in een andere munt dan die van het desbetreffende compartiment
worden omgezet in de munt van het compartiment tegen een wisselkoers op basis van de
laatst gekende middenkoers.
VERSCHILLEN
Soms kan er een licht verschil voorkomen tussen de netto-inventariswaarde zoals gepubliceerd in
de pers en deze in onderhavig verslag. Dan betreft dit minimale afwijkingen in de berekening van de
netto-activa, die na de publicatie in de pers werden opgemerkt.
Indien een dergelijke afwijking een bepaalde tolerantiegrens bereikt of overschrijdt, wordt het
verschil vergoed. Deze tolerantiegrens wordt voor de toe- en uittreders en de bevek bepaald als een
bepaald percentage van de inventariswaarde respectievelijk de netto-activa.
Deze tolerantiegrens bedraagt:

geldmarktfondsen: 0,25%

obligatiefondsen, gemengde fondsen en kapitaalgegarandeerde fondsen: 0,50%

aandelenfondsen: 1%

andere fondsen (vastgoedfondsen, …): 0,50%
24
1.6.2
WISSELKOERSEN
31/08/2014
1 EUR =
1,4083
2,9473
1,4288
1,20635
27,7525
7,45
1,00
0,79315
10,2085
15.407,90
4,7003
79,9277
136,837
1.335,57
17,223
4,1518
8,1366
1,5735
0,00
9,1825
1,6438
42,0714
2,84245
1,3172
14,009
31/08/2013
AUD
BRL
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
HKD
IDR
ILS
INR
JPY
KRW
MXN
MYR
NOK
NZD
PHP
SEK
SGD
THB
TRY
USD
ZAR
1,4805
3,1345
1,391
1,22945
25,777
7,4597
1,00
0,8524
10,2249
14.399,10
4,7698
0,00
129,37
1.463,71
0,00
4,3312
8,0811
1,7046
58,8096
8,7531
1,6835
42,4457
2,6876
1,3186
13,5038
AUD
BRL
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
HKD
IDR
ILS
INR
JPY
KRW
MXN
MYR
NOK
NZD
PHP
SEK
SGD
THB
TRY
USD
ZAR
25
BESTAAN VAN COMMISSION SHARING AGREEMENTS
Wat houdt zo’n ‘Commission Sharing Agreement’-overeenkomst in?
De beheervennootschap of, naargelang het geval,
de gedelegeerde beheerder, kan de
tussenpersoon vragen om in zijn plaats facturen te betalen voor een aantal van de geleverde
goederen en diensten.
De tussenpersoon betaalt die facturen dan met de opgespaarde gelden die opgebouwd werden op
basis van een bepaald percentage bovenop de brutocommissie die hij van de compartimenten
ontvangt om de transacties uit te voeren.
Let op:
alleen goederen en diensten die de beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde
beheerder, helpen om het compartimenten te beheren in het belang van het compartiment komen
voor een ‘Commission Sharing Agreement’ in aanmerking.
Goederen en diensten die in aanmerking komen voor ‘Commission Sharing Agreement’:
 Diensten in verband met onderzoek en advies,
 Waardering en analyse van portfolio’s,
 Marktinformatie en diensten die daarop betrekking hebben,
 Rendementsanalyse,
 Diensten in verband met marktprijzen,
 Computer hardware gelinkt aan gespecialiseerde computer software of onderzoeksdiensten,
 Dedicated telephone lines,
 Vergoedingen voor seminaries, wanneer het onderwerp relevant is voor dienstverlening in het
kader van investeringen,
 Publicaties, wanneer het onderwerp relevant is voor dienstverlening in het kader van
investeringen,
 Alle andere goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie
van de beleggingsdoelstellingen van de compartimenten.
De beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde beheerder, heeft een intern
beleid bepaald met betrekking tot het afsluiten van Commission Sharing Agreements en het
vermijden van mogelijke belangenconflicten terzake, en heeft een passende interne controle met
betrekking tot de eerbiediging van dit beleid georganiseerd.
Bruto Commissie
CSA Credits
in EUR
in EUR
betaald tijdens de periode: opgebouwd tijdens de periode:
1-09-13
1-09-13
Tussenpersoon
31-08-14
31-08-14
Percentage
CITI
25,191
10,757
42.70%
CSFBSAS
50,491
21,372
42.33%
DEUTSCHE
7,078
2,721
38.44%
HSBC
66
25
37.50%
INSTINET
47,651
17,439
36.60%
JP MORGAN
4,572
1,996
43.65%
MACQUARIE
40,033
17,267
43.13%
MERRILL
57,778
26,511
45.88%
MORGAN STANLEY
48,030
19,599
40.80%
SOCGEN
1,417
507
35.80%
UBSWDR
66,513
31,293
47.05%
26
Gereviseerd jaarverslag per 31 augustus 2014
INHOUDSOPGAVE
2.
Informatie over KBC Eco Fund Climate Change
2.1. Beheerverslag
2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
2.1.2. Beursnotering
2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
2.1.5. Distributeurs
2.1.6. Index en benchmark
2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
2.1.8. Toekomstig beleid
2.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI)
2.2. Balans
2.3. Resultatenrekening
2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers
2.4.1. Samenstelling van de activa
2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa
2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en
inventariswaarde
2.4.5. Rendementscijfers
2.4.6. Kosten
2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
van
de
netto-
27
28
2
INFORMATIE OVER KBC ECO FUND CLIMATE CHANGE
2.1
BEHEERVERSLAG
2.1.1
LANCERINGSDATUM EN INSCHRIJVINGSPRIJS
Classic Shares :
Lanceringsdatum: 2 februari 2007
Initiële inschrijvingsprijs: 500 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR
Institutional B Shares :
Lanceringsdatum: 25 november 2011
Initiële inschrijvingsprijs: 296.94 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR
2.1.2
BEURSNOTERING
Niet van toepassing.
2.1.3
DOEL EN KRACHTLIJNEN VAN HET BELEGGINGSBELEID
DOEL VAN HET COMPARTIMENT :
Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk
rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten.
Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa,
rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie,
hoofdzakelijk belegd in aandelen.
BELEGGINGSBELEID VAN HET COMPARTIMENT :
CATEGORIEËN VAN TOEGELATEN ACTIVA:
De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten
van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito’s, financiële derivaten, liquide
middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de
toepasselijke regelgeving en kadert binnen het onder 2.1. vermelde doel.
Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere
instellingen voor collectieve belegging.
GRENZEN VAN HET BELEGGINGSBELEID:
Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen.
Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om
kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.
TOEGELATEN DERIVATENTRANSACTIES:
Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om
risico’s in te dekken.
Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om
termijncontracten, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere
transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met
financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties. Het
compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds
de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn
ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.
Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden
ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het
compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van contanten of
investment grade obligaties. Bij het bepalen van de waarde van de obligaties wordt een
marge toegepast die varieert in functie van de resterende looptijd en de uitdrukkingsmunt
van de betreffende obligatie. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van
internationale standaardovereenkomsten.
Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen
open wisselkoersrisico’s ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.
29
In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide
instrumenten.
Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen invloed op het
liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten verandert ook niets aan de spreiding van de
portefeuille over regio’s, sectoren of thema’s. Bijgevolg heeft het geen invloed op het
concentratierisico.
Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke
kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het
gebruik van derivaten heeft ook geen invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het
bewaarnemingsrisico, het flexibiliteitsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van
externe factoren.
BEPAALDE STRATEGIE:
Het totale vermogen van het compartiment is op elk ogenblik, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
minstens 75% belegd in aandelen van bedrijven die op duurzame wijze actief zijn in de strijd tegen
klimaatsverandering en/of zich toeleggen op de vermindering van de broeikasgassen. Deze
bedrijven moeten een substantieel deel van hun omzet realiseren in deze sector.
De bedrijven moeten voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden inzake milieu, mensenrechten,
wapenhandel en -productie en kernenergie. De minimumvoorwaarden worden bepaald door KBC
Asset Management in samenwerking met het onafhankelijke milieuadviescomité. De methodologie
van de duurzaamheidsanalyse kan ook door hen gewijzigd worden op basis van nieuwe tendensen
in de maatschappij.
De screening van de aandelen gebeurt door de afdeling duurzaam beleggen van KBC Asset
Management en het milieuadviescomité.
RISICOCONCENTRATIE:
Aandelen van ondernemingen waarvan de activiteit kan groeien ten gevolge van beleidsmaatregelen
om klimaatverandering terug te dringen.
UITLENING VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN:
Het compartiment mag geen financiële instrumenten uitlenen.
VOLATILITEIT VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE:
De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling
van de portefeuille.
ALGEMENE STRATEGIE TER DEKKING VAN HET WISSELKOERSRISICO:
Om zijn activa te beschermen tegen wisselkoersschommelingen en binnen de beperkingen die
uiteengezet worden in de statuten, kan het compartiment transacties verrichten die betrekking
hebben op de verkoop van termijnovereenkomsten op deviezen, evenals de verkoop van callopties
of de aankoop van putopties op valuta’s. De hier beoogde transacties mogen enkel betrekking
hebben op contracten die verhandeld worden op een gereglementeerde markt die regelmatig werkt,
erkend is en opengesteld is voor het publiek, of verhandeld worden met een erkende financiële
instelling van eerste rang die gespecialiseerd is in dit type van transacties en die actief is op de 'over
the counter' (OTC)-markt voor opties. Met dezelfde doelstelling kan het compartiment ook valuta’s
verkopen op termijn of uitwisselen in het kader van onderhandse transacties met financiële
instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.
SOCIALE, ETHISCHE EN MILIEUASPECTEN:
Er mag niet belegd worden in financiële instrumenten uitgegeven door producenten van
controversiële wapens, waarvan de voorbije vijf decennia bij internationale consensus is vastgesteld
dat het gebruik ervan onevenredig veel menselijk leed veroorzaakt aan de burgerbevolking. Het
betreft de producenten van antipersoonsmijnen en clusterbommen en -munitie.
Er mogen daarnaast sinds 31.3.2014 geen nieuwe beleggingen gebeuren in financiële instrumenten
uitgegeven door ondernemingen zonder anti-corruptie beleid die bovendien in de afgelopen twee
jaar een negatieve evaluatie kregen bij een diepgaande screening op de aanwezigheid van
corruptie. De onderneming heeft geen anti-corruptie beleid als niet kan worden aangetoond dat de
onderneming een aanvaardbaar beleid heeft aangaande de bestrijding van corruptie. Een
aanvaardbaar beleid dient publiek gemaakt te worden en houdt minstens in dat omkoping niet
gedoogd wordt, en dat de wet dienaangaande wordt nageleefd. De screening zal gebeuren op basis
van een algemeen aanvaarde en onafhankelijke ‘Sociale, ethische en milieuaspecten’ database.
Op deze wijze wordt niet alleen een louter financiële realiteit weergegeven, maar ook een sociale
realiteit van de sector of regio.
30
Voor de eventuele toepassing van de Europese en Belgische fiscale bepalingen wordt verwezen
naar het prospectus onder 'informatie betreffende de Bevek - Belastingstelsel'.
2.1.4
FINANCIEEL PORTEFEUILLEBEHEER
Het intellectueel beheer, met uitzondering van de in het prospectus omschreven
duurzaamheidsscreening, wordt door de beheervennootschap gedelegeerd aan KBC Fund
Management Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, IRELAND.
2.1.5
DISTRIBUTEURS
KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.
2.1.6
INDEX EN BENCHMARK
Zie ‘Beleggingsbeleid van het compartiment’.
2.1.7
TIJDENS HET BOEKJAAR GEVOERD BELEID
KBC Climate Change Fund bestaat uit bedrijven die baat hebben bij het streven om de impact van
de klimaatverandering te verminderen en de effecten ervan te temperen. De belangrijkste drijfveren
voor deze bedrijven zijn: 1) de vraag naar producten en diensten die de uitstoot van CO2
verminderen, 2) de regelgeving en politieke initiatieven om de oorzaken van de klimaatverandering
te bestrijden, en 3) ecologische en economische kosten. KBC Climate Change Fund belegt in 50 à
80 bedrijven uit diverse sectoren zoals Water, Hernieuwbare energie, Afvalbeheer, Energieefficiëntie en Schone energie.
De periode van september 2013 tot augustus 2014 werd over het algemeen gekenmerkt door sterke
positieve marktrendementen. Het fonds zette over de voorbije twaalf maanden een sterk rendement
neer, hoewel het licht achterbleef bij de brede aandelenmarkt (MSCI World Index).
De sectorspreiding blijft overhellen naar de sector Energie-efficiëntie, die volgens ons de grootste
blootstelling biedt aan de drijvende krachten van de klimaatverandering. De energie-efficiëntiesector
bleef echter achter bij de markt. Door de gemengde macro-economische gegevens op regionale
basis werden belangrijke participaties van de hand gedaan. Vooral aandelen uit de Europese
bouwsector hinkten achterop, waaronder SIG en Saint-Gobain. ABB rapporteerde een winst die
lager was dan verwacht, wat voornamelijk te wijten was aan onvoorziene kosten en wanbeleid in hun
afdeling Power Systems. De slechte weersomstandigheden, hoewel verwacht, hadden een
negatieve impact op enkele Amerikaanse bedrijven in Bouwefficiëntie eerder in het jaar, zoals bij de
isolatieproducent Owens Corning die zijn aandelen in de uitverkoop zag gaan. We profiteerden van
die zwakte om een positie in doorslaggevende participaties op te bouwen, aangezien de
voorlopende indicatoren wezen op een herstel in de Amerikaanse eindmarkten. Tijdens het jaar
verhoogden we onze positie in ledverlichtingsspelers. Het gebruik van leds in algemene verlichting
neemt sneller toe dan verwacht, ten nadele van de traditionele verlichtingsmogelijkheden.
De sector van de Hernieuwbare Energie leverde een positieve bijdrage tijdens het jaar. De
ontwikkelaars van hernieuwbare activa onderzochten nieuwe financieringsstructuren, zoals de
effectisering van activa en de oprichting van opbrengstenstructuren, om hun financieringskosten te
drukken. De sterke vraag naar aandelen van een aantal yieldco's die in de loop van het jaar
gelanceerd werden met hoge waarderingsmultiples, leidde tot een herwaardering van de
hernieuwbare activa. Dat was in het voordeel van onze strategie, aangezien wij de voorkeur hadden
gegeven aan ontwikkelaars van hernieuwbare energiebronnen met aantrekkelijke groei in de pijplijn.
Onze grootste positie in zonne-energie, SunEdison, veerde sterk op vlak voor de succesvolle
lancering van zijn yieldco. Ook de rest van de zonne-energiesector zette sterke prestaties neer,
waarbij de inkomsten van de bedrijven in het algemeen hogere bedrijfsmarges vertoonden, dankzij
de stabiliserende prijzen en de sterke vraag vanuit belangrijke markten als China, de VS en Japan.
In de loop van het jaar verhoogde het fonds zijn blootstelling aan de watersector, die zou moeten
blijven profiteren van zijn nadruk op laatcyclische activiteiten. In het bijzonder bleven we onze
blootstelling verhogen aan waterinfrastructuuraandelen, die voordeel zouden moeten halen uit de
aanhoudende cyclische groei in de bedrijfswinsten. Anderzijds zetten we ook de trend voort om onze
posities in Waternutsbedrijven te verminderen. Die hebben goede prestaties neergezet en als gevolg
daarvan hebben ze een minder aantrekkelijke risico-beloningsverhouding. We bleven ook de
aandelen in Technologie verhogen met aantrekkelijke blootstellingen aan de eindmarkt.
31
2.1.8
TOEKOMSTIG BELEID
We zijn van mening dat veel van de cyclische eindmarkten waaraan onze bedrijven verkopen (in het
bijzonder in de Energie-efficiëntiesector) gezond zijn en dat de kans groot is dat hun groei in de
komende jaren zal versnellen. We houden in het bijzonder een voorkeur voor bedrijven die zijn
blootgesteld aan energie-efficiëntie en die sterke marktposities houden in verschillende van die
eindmarkten, en tegelijk een bovengemiddelde winstgroei en een waardering onder het gemiddelde
vertonen. We geloven dat het fonds noteert in overeenstemming met zijn historische gemiddelde,
maar we hebben er vertrouwen in dat de winstgroei zal versnellen naarmate de economische
omstandigheden weerspiegeld worden in de winstrapporten van de ondernemingen.
De aarzelende verbeteringen in de wereldeconomie, en onze verwachting dat de
investeringsuitgaven zullen verbeteren, zullen volgens ons een vernieuwde impuls geven aan het
volledige thema van de klimaatverandering. Ons standpunt op de lange termijn blijft ongewijzigd: de
kans is groot dat technologieën die de productiviteit en de energie-efficiëntie ten goede komen,
gestimuleerd zullen worden als de beste manier om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De
terugverdienperiodes zijn nu korter dan we gewend waren. Een belangrijke focus voor het
overheidsbeleid is transport. De ontwikkeling van alternatieve brandstoffen voor voertuigen en de
ontwikkeling van hybride, plug-in hybride en elektrische voertuigen wordt een bron van groei op
langere termijn. Het herstel en onderhoud van de elektriciteitsnetwerken in ontwikkelde markten, de
uitbouw van nieuwe elektriciteitsnetwerken in markten in ontwikkeling, de toepassing van de
technologieën van intelligente netwerken om nieuwe, aanvullende energiebronnen (wind- en zonneenergie) te integreren en een efficiënter elektriciteitsgebruik door gezinnen en bedrijven zullen
aanleiding geven tot omvangrijke investeringen. De normen voor energie-efficiëntie zullen blijven
verstrengen en aanleiding geven tot verdere innovatie. Dat zal kansen bieden, zowel voor de
marktleiders als voor nieuwe bedrijven die zich op dat domein begeven.
2.1.9
SYNTHETISCHE RISICO- EN OPBRENGSTINDICATOR
Classic Shares: 6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).
Institutional B Shares: 6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder
terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.
Overeenkomstig Verordening 583/2010 is een synthetische risico- en opbrengstindicator bepaald.
Deze geeft een cijfermatige aanduiding van de mogelijke opbrengst van het compartiment, maar ook
van het bijhorende risico, berekend in de uitdrukkingsmunt van het compartiment. De indicator wordt
geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst,
maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer
betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere
cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden.
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of
verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd
een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst.
32
2.2
BALANS
Balansschema
TOTAAL NETTO ACTIEF
II.
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
24.085.290,99
23.191.369,37
23.690.309,89
0,80
23.101.236,42
154,46
3.111,68
2.797,95
3.111,68
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en
financiële derivaten
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A.
B.
Vorderingen
a) Te ontvangen bedragen
b) Fiscale tegoeden
Schulden
a) Te betalen bedragen (-)
c) Ontleningen (-)
V.
Deposito's en liquide middelen
A.
Banktegoeden op zicht
-13.355,21
-0,01
386.767,57
70.744,26
7.571,59
29.329,05
-18.598,84
7.080,23
19.138,69
-12.739,85
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
24.085.290,99
23.191.369,37
A.
Kapitaal
19.890.188,61
16.210.666,05
B.
Deelneming in het resultaat
13.095,53
9.226,93
C.
Overgedragen resultaat
D.
Resultaat van het boekjaar
VI. Overlopende rekeningen
A. Over te dragen kosten
B. Verkregen opbrengsten
C. Toe te rekenen kosten (-)
2.760.009,31
4.182.006,85
4.211.467,08
33
2.3
RESULTATENREKENING
Resultatenrekening
I.
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
H. Wisselposities en -verrichtingen
b) Andere wisselposities en verrichtingen
4.062.611,84
5.524.278,35
250.956,23
-1.149.765,90
Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen
Gerealiseerde winsten op beleggingen
Ongerealiseerde winsten op beleggingen
Gerealiseerde verliezen op beleggingen
Ongerealiseerde verliezen op beleggingen
II.
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
A.
B.
Dividenden
Interesten
b) Deposito's en liquide middelen
C. Interesten in gevolge ontleningen (-)
III.
Andere opbrengsten
A.
Vergoeding tot dekking van de kosten van
verwerving en realisatie van de activa, tot
ontmoediging van uittredingen en tot dekking van
leveringskosten
Andere
B.
5.308.718,05
-34.095,08
-1.319.213,55
358.158,64
365.182,27
319.409,89
740,69
-1.377,86
1.689,56
-3.322,53
1.645,42
5.675,38
892,23
IV. Exploitatiekosten
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.
K.
Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
a) Financieel beheer
Classic Shares
Institutional B Shares
b) Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten (-)
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Classic Shares
Institutional B Shares
Andere kosten (-)
-62.627,46
-63.921,15
-836,01
-19.390,81
-7.003,01
-18.280,41
-329.690,06
-27.278,10
-23.797,76
-147,90
-4.308,56
-1.276,35
-9.061,35
-309.146,47
-37.627,80
-23.353,55
-16.325,97
7,95
-3.911,59
-7.526,23
56,20
-2.431,67
-131.561,22
-163.045,37
4.182.006,85
4.211.467,08
4.182.006,85
4.211.467,08
-5.865,12
-1.203,61
-10.194,85
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het
resultaat
V.
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening
VII. Resultaat van het boekjaar
34
Bestemming van de resultaten
I.
Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van
het vorige boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van
het boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat
(uitgekeerde deelnemingen in het resultaat)
II.
(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal
IV. (Dividenduitkering)
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
4.195.102,38
6.980.703,32
2.760.009,31
4.182.006,85
4.211.467,08
13.095,53
9.226,93
-4.167.788,56
-6.940.425,48
-27.313,82
-40.277,84
35
2.4
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
2.4.1
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN KBC ECO FUND CLIMATE CHANGE
Benaming
Hoeveelheid op
31/08/2014
Valuta
Koers
in valuta
Evaluatie
%
(in de valuta van het in het bezit
compartiment) van de ICB
%
Porte
feuille
%
Nettoactief
NETTOACTIVA
EFFECTENPORTEFEUILLE
Aandelen
Aandelen genoteerd op beurs
Australië
CERAMIC FUEL CELLS LTD -
4.640.320,00
GBP
0,006
34.517,92
0,15
0,14
53.459,00
USD
9,440
383.125,54
1,62
1,59
Brazilië
CIA SANEAMENTO BASICO -
Canada
CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORP -
262.472,00
CAD
4,530
832.165,57
3,51
3,46
ENERCARE INC -
44.838,00
CAD
13,820
433.693,42
1,83
1,80
PURE TECHNOLOGIES LTD -
90.859,00
CAD
7,710
490.287,58
2,07
2,04
TRANSALTA RENEWABLES INC -
32.914,00
CAD
11,690
269.292,18
1,14
1,12
1.529.000,00
HKD
2,790
417.878,24
1,76
1,74
CAPITAL STAGE AG -
134.193,00
EUR
3,750
503.223,75
2,12
2,09
PLAMBECK NEUE ENERGIEN AG -
139.768,00
EUR
2,840
396.941,12
1,68
1,65
22.819,00
EUR
11,710
267.210,49
1,13
1,11
China
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD -
Duitsland
PSI AG GESELLSCHAFT FUER PRODUKTE -
Frankrijk
ALBIOMA -
9.765,00
EUR
19,300
188.464,50
0,80
0,78
SAINT GOBAIN -
12.426,00
EUR
38,630
480.016,38
2,03
1,99
SUEZ ENVIRONNEMENT SA -
20.078,00
EUR
14,030
281.694,34
1,19
1,17
360.320,00
GBP
1,058
480.411,52
2,03
2,00
Guernsey Kanaaleilanden
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD -
Hong Kong
CHIANE LONGYUAN POWER GROUP CORP CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP -
253.000,00
HKD
8,380
207.683,79
0,88
0,86
2.116.000,00
HKD
2,340
485.031,10
2,05
2,01
4.267,00
USD
68,070
220.509,18
0,93
0,92
62.744,00
GBP
1,770
140.020,02
0,59
0,58
178.896,00
EUR
2,084
372.819,26
1,57
1,55
37.791,00
EUR
15,460
584.248,86
2,47
2,43
81.000,00
JPY
587,000
347.471,81
1,47
1,44
9.239,00
GBP
32,380
377.178,11
1,59
1,57
Ierland
PENTAIR PLC -
Indië
GREENKO GROUP PLC -
Italië
ENEL GREEN POWER SPA PRYSMIAN SPA -
Japan
EBARA CORP -
Jersey Kanaaleilanden
WOLSELEY PLC -
36
Kaaimaneilanden
TRINA SOLAR LTD -SP0N ADR-
16.198,00
USD
12,530
154.085,14
0,65
0,64
21.152,00
EUR
23,190
490.514,88
2,07
2,04
26.852,00
EUR
15,870
426.141,24
1,80
1,77
Nederland
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. -
Oostenrijk
ZUMTOBEL AG -
Spanje
ABENGOA S.A. EMISSIE 2012
EDP RENOVAVEIS SA -
58.379,00
EUR
4,370
255.116,23
1,08
1,06
101.035,00
EUR
5,505
556.197,68
2,35
2,31
12.900,00
USD
18,970
185.782,72
0,78
0,77
Thailand
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO LTD -
V.K.
DIALIGHT PLC -
18.876,00
GBP
9,145
217.639,82
0,92
0,90
256.151,00
GBP
1,105
356.864,22
1,51
1,48
7.473,00
GBP
31,580
297.544,40
1,26
1,24
SHANKS GROUP PLC -
177.920,00
GBP
1,058
237.219,19
1,00
0,99
SIG PLC -
168.407,00
GBP
1,867
396.414,13
1,67
1,65
21.817,00
GBP
17,430
479.443,12
2,02
1,99
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES -
25.404,00
USD
19,250
371.262,53
1,57
1,54
AMERESCO INC -
68.249,00
USD
8,410
435.753,18
1,84
1,81
CALGON CARBON CORP -
18.270,00
USD
21,240
294.605,83
1,24
1,22
CANADIAN SOLAR INC -
15.491,00
USD
35,440
416.793,99
1,76
1,73
COSAN LTD -
81.900,00
USD
14,500
901.571,52
3,81
3,75
COVANTA HOLD CORP -
36.708,00
USD
20,990
584.953,63
2,47
2,43
CREE RESEARCH INC -
10.794,00
USD
45,560
373.348,50
1,58
1,55
CSX -
13.678,00
USD
30,910
320.974,02
1,36
1,33
4.158,00
USD
76,610
241.834,48
1,02
1,00
12.228,00
USD
69,810
648.069,15
2,74
2,69
5.335,00
USD
75,890
307.374,09
1,30
1,28
FUELCELL ENERGY LTD -
80.917,00
USD
2,540
156.034,91
0,66
0,65
HD SUPPLY HOLDINGS INC -
20.332,00
USD
27,770
428.651,41
1,81
1,78
INSITUFORM TECHN. CORP. -
14.449,00
USD
24,660
270.507,39
1,14
1,12
8.990,00
USD
42,220
288.155,03
1,22
1,20
JOHNSON CONTROLS -
20.848,00
USD
48,810
772.540,90
3,26
3,21
OWENS CORNING -
22.798,00
USD
36,000
623.085,33
2,63
2,59
PICO HOLDINGS INC -
17.680,00
USD
22,100
296.635,29
1,25
1,23
QUANTA SERVICES INC -
23.153,00
USD
36,340
638.764,06
2,70
2,65
8.734,00
USD
71,070
471.246,11
1,99
1,96
REXNORD HOLDINGS INC -
11.583,00
USD
29,210
256.862,61
1,08
1,07
SOLAZYME INC -
31.873,00
USD
9,380
226.972,93
0,96
0,94
SUNEDISON INC -
20.399,00
USD
22,030
341.170,64
1,44
1,42
SUNPOWER CORP -A-
15.057,00
USD
38,220
436.895,34
1,84
1,81
TETRA TECH INC. -
21.462,00
USD
25,500
415.488,16
1,75
1,73
7.466,00
USD
35,370
200.480,12
0,85
0,83
23.238,00
CHF
20,830
401.249,67
1,69
1,67
3.191,00
CHF
121,800
322.181,62
23.690.309,89
1,36
100,00
1,34
98,36
GREENCOAT UK WIND PLC JOHNSON MATTHEY PLC -
TRAVIS PERINKS PLC -
V.S.A.
DANAHER CORPORATION EATON CORP. FLOWSERVE CORP -
ITRON INC -
REGAL-BELDIT CORP -
VEECO INSTRUMENTS INC -
Zwitserland
ABB LTD SULZER FRERES (NOM)
Totaal aandelen
37
Rechten
Nederland
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. CP
05/05/14
1,00
EUR
0,800
Totaal rechten
0,80
0,80
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE
23.690.310,69
100,00
98,36
LIQUIDE MIDDELEN
Zichtrekeningen
België
KBC GROUP CAD
29.218,95
CAD
1,000
20.449,99
0,09
KBC GROUP CHF
79.733,35
CHF
1,000
66.094,71
0,27
KBC GROUP DKK
8,90
DKK
1,000
1,19
KBC GROUP EURO
12.473,09
EUR
1,000
12.473,09
0,05
KBC GROUP GBP
2.055,09
GBP
1,000
2.591,05
0,01
KBC GROUP HKD
480.702,55
HKD
1,000
47.088,46
0,20
KBC GROUP JPY
402.312,00
JPY
1,000
2.940,08
0,01
KBC GROUP NOK
5.527,03
NOK
1,000
679,28
0,00
KBC GROUP SEK
6.650,22
SEK
1,000
724,23
0,00
KBC GROUP USD
307.863,22
USD
1,000
233.725,49
386.767,57
0,97
1,61
386.767,57
1,61
Totaal zichtrekeningen
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
Vorderingen
België
KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN
KBC GROUP TE RECUPEREN RV IN EUR
154,46
EUR
1,000
154,46
0,00
3.111,68
EUR
1,000
3.111,68
3.266,14
0,01
0,01
-13.355,21
EUR
1,000
-13.355,21
-13.355,21
-0,06
-0,06
-10.089,07
-0,04
Totaal vorderingen
Schulden
België
KBC GROUP EUR TE BETALEN
Totaal schulden
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN
ANDERE
Te ontvangen interesten
EUR
29.329,05
0,12
Te betalen kosten
EUR
-18.598,84
-0,08
Over te dragen kosten
EUR
7.571,59
0,03
18.301,80
0,08
24.085.290,99
100,00
TOTAAL ANDERE
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA
38
Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Australië
Oostenrijk
België
Brazilië
Canada
Zwitserland
China
Kaaimaneilanden
Duitsland
Spanje
Frankrijk
V.K.
Hong Kong
Indië
Italië
Jersey Kanaaleilanden
Japan
Nederland
Thailand
V.S.A.
Guernsey Kanaaleilanden
Totaal
28/02/2013
1,32
0,00
0,88
1,33
1,47
8,10
0,00
0,93
3,61
1,25
7,38
14,45
4,67
0,00
5,35
0,00
4,61
0,00
0,00
44,65
0,00
100,00
31/08/2013
1,00
0,00
0,84
2,35
4,34
8,83
0,00
0,00
6,76
1,55
5,14
8,23
2,09
0,00
5,52
0,00
4,79
1,56
0,00
45,89
1,11
100,00
28/02/2014
0,34
0,00
0,88
1,97
8,34
5,80
1,32
0,63
6,11
2,47
5,47
8,72
3,25
0,00
2,67
1,64
2,05
2,56
0,00
44,31
1,47
100,00
31/08/2014
0,15
1,80
0,00
1,62
8,55
3,98
1,76
0,65
4,93
3,42
4,01
8,38
2,92
0,59
4,04
1,59
1,47
2,07
0,78
45,26
2,03
100,00
31/08/2013
52,20
20,14
2,96
1,97
7,45
6,99
0,00
8,29
100,00
28/02/2014
47,17
12,75
4,15
0,88
7,32
10,16
0,00
17,57
100,00
31/08/2014
49,67
12,97
3,81
1,00
8,14
12,29
0,78
11,34
100,00
31/08/2013
4,34
8,80
21,58
10,33
2,08
4,77
48,10
100,00
28/02/2014
8,20
5,71
18,67
13,34
4,49
2,48
47,11
100,00
31/08/2014
8,50
3,28
19,96
12,55
4,81
1,46
49,44
100,00
Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Cyclische Sectoren
Consumenten(Cyclisch)
Consumenten(Niet cyclisch)
Farma
Financiële sectoren
Technologie
Telecommunicatie
Nutsbedrijven
Totaal
28/02/2013
57,04
17,72
2,19
1,78
4,58
3,34
0,00
13,35
100,00
Muntspreiding (in % van de nettoactiva)
CAD
CHF
EUR
GBP
HKD
JPY
USD
Totaal
28/02/2013
0,00
6,80
14,14
16,06
4,15
6,08
52,77
100,00
39
2.4.2
WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN HET COMPARTIMENT KBC ECO FUND
CLIMATE CHANGE (IN DE VALUTA VAN HET COMPARTIMENT)
1
ste
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale activa
Omloopsnelheid
2
de
120,93 %
1
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale gecorrigeerde
activa
Gecorrigeerde
Omloopsnelheid
halfjaar
17.822.389,27
21.437.792,00
39.260.181,27
3.252.223,09
6.368.627,42
9.620.850,51
24.509.319,73
ste
halfjaar
17.822.389,27
21.437.792,00
39.260.181,27
3.252.223,09
6.368.627,42
9.620.850,51
23.949.619,63
123,76 %
2
de
halfjaar
8.934.099,31
8.794.519,79
17.728.619,11
1.306.272,30
1.450.983,78
2.757.256,08
23.134.728,73
Jaar
26.756.488,59
30.232.311,79
56.988.800,38
4.558.495,39
7.819.611,20
12.378.106,59
23.822.024,23
64,71 %
187,27 %
halfjaar
8.934.099,31
8.794.519,79
17.728.619,11
1.306.272,30
1.450.983,78
2.757.256,08
22.686.977,05
Jaar
26.756.488,59
30.232.311,79
56.988.800,38
4.558.495,39
7.819.611,20
12.378.106,59
23.325.243,15
65,99 %
191,26 %
De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit
volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken
met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.
Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten,
respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen
tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn
uitgevoerd.
Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in
voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.
Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages
(maandelijks percentage > 50%).
De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken op de zetel van de Bevek of
het Fonds, Havenlaan 2, 1080 Brussel.
2.4.3
BEDRAG VAN DE VERPLICHTINGEN INZAKE FINANCIËLE DERIVATENPOSITIES
Nihil
40
2.4.4
EVOLUTIE VAN HET AANTAL INSCHRIJVINGEN, TERUGBETALINGEN EN
VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE
Classic Shares
Periode
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop
Inschrijvingen
Jaar
Einde periode
Terugbetalingen
Kap.
Dis.
2012 - 08*
20.511,06
135,00
42.277,77
847,00
50.578,86
4.880,74
55.459,60
2013 - 08*
1.982,00
370,00
4.513,04
775,42
48.047,83
4.475,32
52.523,14
2014 - 08*
7.743,33
758,20
15.596,76
699,73
40.194,40
4.533,79
44.728,19
Kap.
Dis.
Kap.
Dis.
Totaal
Bedragen ontvangen en betaald door de ICB
(in de valuta van de klasse)
Periode
Inschrijvingen
Jaar
Terugbetalingen
Kapitalisatie
Distributie
Kapitalisatie
Distributie
2012 - 08*
6.871.027,26
41.976,14
14.208.678,79
278.239,37
2013 - 08*
785.031,56
139.547,09
1.738.888,83
282.155,47
2014 - 08*
3.553.397,77
338.930,07
7.163.970,07
306.380,87
Netto-inventariswaarde
Einde periode (in de valuta van de klasse)
Periode
Jaar
van één recht van deelneming
Van de klasse
Kapitalisatie
Distributie
2012 - 08*
19.183.087,82
346,42
340,46
2013 - 08*
21.735.726,39
414,46
407,11
2014 - 08*
21.979.494,54
493,28
474,71
* Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar
Institutional B Shares
Periode
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop
Inschrijvingen
Jaar
Kap.
Einde periode
Terugbetalingen
Dis.
Kap.
Dis.
Kap.
Dis.
Totaal
2012 - 08*
22.281,00
11.613,00
10.668,00
10.668,00
2013 - 08*
2.585,00
9.740,00
3.513,00
3.513,00
2014 - 08*
1.463,00
709,00
4.267,00
4.267,00
Bedragen ontvangen en betaald door de ICB
(in de valuta van de klasse)
Periode
Inschrijvingen
Jaar
Kapitalisatie
Terugbetalingen
Distributie
Kapitalisatie
2012 - 08*
7.551.713,30
3.970.843,63
2013 - 08*
953.644,81
3.756.095,37
2014 - 08*
658.182,18
328.837,04
Periode
Jaar
Distributie
Netto-inventariswaarde
Einde periode (in de valuta van de klasse)
van één recht van deelneming
Van de klasse
Kapitalisatie
2012 - 08*
3.695.730,68
346,43
2013 - 08*
1.455.642,97
414,36
2014 - 08*
2.105.796,45
493,51
* Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar
Distributie
41
2.4.5
RENDEMENTSCIJFERS
Classic Shares
1 Jaar
3 Jaar*
Kap
Div
ISIN code
KAP
BE0946844272
EUR
19.02%
15.23%
DIV
BE0946843266
EUR
18.98%
15.20%
5 Jaar*
10 Jaar*
Sinds start*
Munt
Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
Startdatum
Aandelen
klassen
8.89%
02/02/2007
-0.18%
8.87%
02/02/2007
-0.19%
* De rendementscijfers zijn op jaarbasis.
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
42
Institutional B Shares
1 Jaar
Kap
Div
ISIN code
KAP
BE6228923684
3 Jaar*
5 Jaar*
10 Jaar*
Sinds start*
Munt
Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
EUR
19.10%
* De rendementscijfers zijn op jaarbasis.
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
Startdatum
Aandelen
klassen
25/11/2011
20.17%
43
Classic Shares
Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren.
Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
Berekend in EUR.
Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee
tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het
dividend geometrisch verrekend in het rendement.

Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[ C * NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[ C * NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de
berekeningsdatum D en referentiedatum.
Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:
Ci = [Wi / NIW(Di)] + 1
i = 1 ... N
waaruit C = C0 * .... * CN.

Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone
rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel
te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.

De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en
kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming.




Institutional B Shares
Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren.
Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
Berekend in EUR.
Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee
tijdstippen uitgedrukt in procent.

Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D

Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone
rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel
te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.

De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en
kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.




Dividend op ex-dividenddatum 28/11/2014: 4,51840 EUR netto (6,02450 EUR bruto).
44
2.4.6
KOSTEN
Lopende kosten: *
Classic Shares Distributie: 1.863%
Classic Shares Kapitalisatie: 1.829%
Institutional B Shares Kapitalisatie: 1.762%
* Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten, prestatiegebonden
vergoedingen, transactiekosten betaald in het kader van de verwerving of vervreemding van activa,
betaalde rente, betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële
instrumenten en vergoedingen inzake Commission Sharing Agreements of geIijkaardige
vergoedingen ontvangen door de beheervennootschap of enige hiermee verbonden persoon.
BESTAAN VAN COMMISSION SHARING AGREEMENTS
De beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde beheerder, heeft een
‘Commission Sharing Agreement’ afgesloten met één of meerdere tussenpersonen van transacties
in aandelen voor rekening van één of meerdere compartimenten. De Commission Sharing
Agreement heeft meer bepaald betrekking op de uitvoering van orders en het opleveren van
onderzoeksrapporten.
Nadere toelichting vindt u in het Algemene Deel van het jaarverslag.
Bruto Commissie
CSA Credits
in EUR
in EUR
betaald tijdens de periode: opgebouwd tijdens de periode:
1-09-13
1-09-13
Tussenpersoon
Percentage
31-08-14
31-08-14
CITI
3,118
1,380
44.26%
CSFBSAS
11,297
4,556
40.33%
DEUTSCHE
1,110
411
36.99%
HSBC
66
25
37.50%
INSTINET
1,801
558
30.96%
JP MORGAN
656
328
50.00%
MACQUARIE
4,290
1,977
46.09%
MERRILL
189
81
42.86%
MORGAN STANLEY
4,420
1,773
40.11%
SOCGEN
250
78
31.28%
UBSWDR
4,111
1,820
44.28%
BESTAAN VAN FEE SHARING AGREEMENTS EN REBATES:
De beheervennootschap kan haar vergoeding delen met de Distributeur, institutionele en/of
professionele partijen. In principe gaat het om 35% tot 60% indien de distributeur een entiteit is van
KBC Groep NV en om 35% tot 70% indien de distributeur geen entiteit is van KBC Groep NV, doch
in een beperkt aantal gevallen bedraagt de vergoeding van de distributeur minder dan 35%. De
belegger zal, op verzoek, meer informatie kunnen bekomen inzake deze gevallen.
Indien de beheervennootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in
rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door
een entiteit van KBC Groep NV en de beheervennootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal
de beheervennootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.
Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die het compartiment betaalt
aan de beheervennootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald
in de statuten. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene
vergadering.
45
De beheervennootschap heeft een distributieovereenkomst afgesloten met de Distributeur om een
ruimere verspreiding van de rechten van deelneming van het compartiment mogelijk te maken, door
gebruik te maken van meerdere distributiekanalen.
Het is in het belang van de deelnemers, van het compartiment en van de Distributeur dat een zo
groot mogelijk aantal rechten van deelneming wordt verkocht, en dat de activa van het compartiment
dus zo hoog mogelijk zijn. In dit opzicht is er dus geen sprake van tegenstrijdige belangen.
2.4.7
TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE STATEN EN ANDERE GEGEVENS
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille: 1.5% per jaar (waarvan 0.1% voor de in
het prospectus omschreven duurzaamheidsscreening) berekend op basis van de gemiddelde totale
netto activa van het compartiment, er wordt geen beheersprovisie aangerekend op de activa die
belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de
KBC Groep.
KBC Fund Management Limited ontvangt van de beheervennootschap een vergoeding van max.
1.4% berekend op het deel van de door haar beheerde portefeuille, zonder dat het totale beheerloon
dat de beheervennootschap ontvangt zal worden overschreden.
De vergoeding voor administratief agent is betaalbaar op het einde van elk maand en is berekend op
basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de commissaris: 1700 EUR per jaar. Deze vergoeding is exclusief BTW en kan
jaarlijks worden geïndexeerd overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
Het bewaarloon is berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de
laatste bankwerkdag van het voorafgaande kalenderjaar, behalve op de activa die belegd zijn in
instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep. Het
bewaarloon wordt betaald in het begin van het kalenderjaar.
Uitoefenen van stemrechten:
Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervennootschap de
stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.
De beheervennootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de
agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:
- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de
minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan
worden.
De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de
maatschappelijke zetel van de Bevek.
46
Gereviseerd jaarverslag per 31 augustus 2014
INHOUDSOPGAVE
2.
Informatie over KBC Eco Fund CSOB Water
2.1. Beheerverslag
2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
2.1.2. Beursnotering
2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
2.1.5. Distributeurs
2.1.6. Index en benchmark
2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
2.1.8. Toekomstig beleid
2.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI)
2.2. Balans
2.3. Resultatenrekening
2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers
2.4.1. Samenstelling van de activa
2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa
2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en
inventariswaarde
2.4.5. Rendementscijfers
2.4.6. Kosten
2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
van
de
netto-
47
48
2
INFORMATIE OVER KBC ECO FUND CSOB WATER
2.1
BEHEERVERSLAG
2.1.1
LANCERINGSDATUM EN INSCHRIJVINGSPRIJS
Lanceringsdatum: 31 juli 2007
Initiële inschrijvingsprijs: 1000 CZK
Uitdrukkingsmunt: CZK
2.1.2
BEURSNOTERING
Niet van toepassing.
2.1.3
DOEL EN KRACHTLIJNEN VAN HET BELEGGINGSBELEID
DOEL VAN HET COMPARTIMENT :
Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk
rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten.
Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa,
rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie,
hoofdzakelijk belegd in aandelen.
BELEGGINGSBELEID VAN HET COMPARTIMENT :
CATEGORIEËN VAN TOEGELATEN ACTIVA:
De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten
van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito’s, financiële derivaten, liquide
middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de
toepasselijke regelgeving en kadert binnen het onder 2.1. vermelde doel.
Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere
instellingen voor collectieve belegging.
GRENZEN VAN HET BELEGGINGSBELEID:
Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen.
Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om
kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.
TOEGELATEN DERIVATENTRANSACTIES:
Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om
risico’s in te dekken.
Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om
termijncontracten, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere
transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met
financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties. Het
compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds
de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn
ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.
Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden
ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het
compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van contanten of
investment grade obligaties. Bij het bepalen van de waarde van de obligaties wordt een
marge toegepast die varieert in functie van de resterende looptijd en de uitdrukkingsmunt
van de betreffende obligatie. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van
internationale standaardovereenkomsten.
Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen
open wisselkoersrisico’s ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.
49
In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide
instrumenten.
Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen invloed op het
liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten verandert ook niets aan de spreiding van de
portefeuille over regio’s, sectoren of thema’s. Bijgevolg heeft het geen invloed op het
concentratierisico.
Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke
kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het
gebruik van derivaten heeft ook geen invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het
bewaarnemingsrisico, het flexibiliteitsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van
externe factoren.
BEPAALDE STRATEGIE:
De activa worden voor minstens 75% belegd in aandelen van bedrijven die voor een substantieel
deel van hun omzet en op duurzame wijze actief zijn in de watersector.
De bedrijven moeten voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden inzake milieu, mensenrechten,
wapenhandel en -productie en kernenergie. De minimumvoorwaarden worden bepaald door KBC
Asset Management in samenwerking met het onafhankelijke milieuadviescomité. De methodologie
van de duurzaamheidsanalyse kan ook door hen gewijzigd worden op basis van nieuwe tendensen
in de maatschappij.
De screening van de aandelen gebeurt door de afdeling duurzaam beleggen van KBC Asset
Management en het milieuadviescomité.
RISICOCONCENTRATIE:
Aandelen uit de watersector.
UITLENING VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN:
Het compartiment mag geen financiële instrumenten uitlenen.
VOLATILITEIT VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE:
De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling
van de portefeuille.
ALGEMENE STRATEGIE TER DEKKING VAN HET WISSELKOERSRISICO:
Om zijn activa te beschermen tegen wisselkoersschommelingen en binnen de beperkingen die
uiteengezet worden in de statuten, kan het compartiment transacties verrichten die betrekking
hebben op de verkoop van termijnovereenkomsten op deviezen, evenals de verkoop van callopties
of de aankoop van putopties op valuta’s. De hier beoogde transacties mogen enkel betrekking
hebben op contracten die verhandeld worden op een gereglementeerde markt die regelmatig werkt,
erkend is en opengesteld is voor het publiek, of verhandeld worden met een erkende financiële
instelling van eerste rang die gespecialiseerd is in dit type van transacties en die actief is op de 'over
the counter' (OTC)-markt voor opties. Met dezelfde doelstelling kan het compartiment ook valuta’s
verkopen op termijn of uitwisselen in het kader van onderhandse transacties met financiële
instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.
SOCIALE, ETHISCHE EN MILIEUASPECTEN:
Er mag niet belegd worden in financiële instrumenten uitgegeven door producenten van
controversiële wapens, waarvan de voorbije vijf decennia bij internationale consensus is vastgesteld
dat het gebruik ervan onevenredig veel menselijk leed veroorzaakt aan de burgerbevolking. Het
betreft de producenten van antipersoonsmijnen, clusterbommen en -munitie en wapens met verarmd
uranium.
Er mogen daarnaast sinds 31.3.2014 geen nieuwe beleggingen gebeuren in financiële instrumenten
uitgegeven door ondernemingen zonder anti-corruptie beleid die bovendien in de afgelopen twee
jaar een negatieve evaluatie kregen bij een diepgaande screening op de aanwezigheid van
corruptie. De onderneming heeft geen anti-corruptie beleid als niet kan worden aangetoond dat de
onderneming een aanvaardbaar beleid heeft aangaande de bestrijding van corruptie. Een
aanvaardbaar beleid dient publiek gemaakt te worden en houdt minstens in dat omkoping niet
gedoogd wordt, en dat de wet dienaangaande wordt nageleefd. De screening zal gebeuren op basis
van een algemeen aanvaarde en onafhankelijke ‘Sociale, ethische en milieuaspecten’ database.
Op deze wijze wordt niet alleen een louter financiële realiteit weergegeven, maar ook een sociale
realiteit van de sector of regio.
50
Voor de eventuele toepassing van de Europese en Belgische fiscale bepalingen wordt verwezen
naar het prospectus onder 'informatie betreffende de Bevek - Belastingstelsel'.
2.1.4
FINANCIEEL PORTEFEUILLEBEHEER
Het intellectueel beheer, met uitzondering van de in het prospectus omschreven
duurzaamheidsscreening, wordt door de beheervennootschap gedelegeerd aan KBC Fund
Management Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, IRELAND.
2.1.5
DISTRIBUTEURS
KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.
2.1.6
INDEX EN BENCHMARK
Zie ‘Beleggingsbeleid van het compartiment’.
2.1.7
TIJDENS HET BOEKJAAR GEVOERD BELEID
Het waterfonds belegt in bedrijven die een groot deel van hun winst genereren of marktleider zijn in
een of meerdere sectoren van de waterindustrie en de watercyclus. Die bedrijven zijn actief in
domeinen zoals waterinfrastructuurprojecten, waterbehandeling en waterdistributie, de productie van
pijpen, pompen en kleppen, ontzilting en waterzuivering.
De periode van september 2013 tot augustus 2014 werd over het algemeen gekenmerkt door sterke
positieve marktrendementen. In die periode leek de economische activiteit in de VS aan de
beterhand, terwijl de economische gegevens in Europa en de Opkomende markten gemengd
bleven.
Het waterfonds zette in die omgeving een sterk rendement neer en deed het daarmee beter dan de
brede aandelenmarkt (MSCI World Index). De hele periode behield het waterfonds een overwogen
positie in de meer cyclische sector Waterinfrastructuur. Het waterinfrastructuursegment deed het
goed in de laatste maanden van 2013, en onze relatieve outperformance in de periode was dan ook
grotendeels daaraan te danken. Het leiderschap in het segment verplaatste zich echter naar
Waternutsbedrijven in het grootste deel van 2014, met bijzonder sterke rendementen en bijdragen
door United Utilities.
2.1.8
TOEKOMSTIG BELEID
Door de sterke prestaties van Nutsbedrijven en andere aandelen van hogere kwaliteit en met een
hoger rendement menen we dat de beste risico-beloningsverhouding momenteel in de
waterinfrastructuursector ligt, en we blijven dan ook overhellen naar dat segment van de
waterindustrie. We hebben een bijzonder goed gevoel over de winstgroei en de zichtbaarheid in de
portefeuille sinds de meest recente lading van bedrijfsresultaten en economische gegevens, vooral
in de VS en het VK. Hoewel de meer cyclische waterinfrastructuursector licht is opgeveerd, hebben
we het gevoel dat de vooruitzichten in de risico-beloningsverhouding nog altijd even aantrekkelijk
zijn.
We hebben ons er echter niet op vergallopeerd, de Waterstrategie bevat veel meer dan alleen
Infrastructuur. We blijven ook een oogje houden op de volatiele en neerwaartse elementen in de
portefeuille, zowel door aandelen met een lager risico te verwerven als door risicobeheer van de
portefeuille. Interessant genoeg hebben we de beste defensieve ideeën gevonden in
ondernemingen met unieke bedrijfsmodellen, zoals Enercare in de technologiesector (verhuur van
boilers en ondermeters).
We blijven optimistisch over het opbrengstpotentieel in de waterstrategie voor de komende 18
maanden. We verwachten voor de portefeuille een winstgroei rond 15% in zowel 2014 en 2015, en
een dividendrendement van ongeveer 2%, wat kan leiden tot een stevig totaalrendement volgend
jaar. Uiteraard zullen marktmultiples en de mate waarin bedrijfsspecifieke beleggingshypothesen
uitkomen het resultaat beïnvloeden. In 2014 hebben we bredere posities en beleggingsstandpunten
ingenomen dan de vorige jaren, waardoor we op verschillende manieren rendement kunnen
genereren.
51
Op langere termijn geloven we dat beleggen in bedrijven die oplossingen aandragen voor
wereldwijde waterproblemen bijzonder interessant blijft. De onderliggende fundamentals blijven
geleidelijk groeien als gevolg van langetermijndrijfveren, en zullen vervolgens sterk genoeg zijn om
de prestaties van het waterfonds een duwtje in de rug te geven. Die drijfveren zijn onder andere de
wereldwijde bevolkingsgroei, de verstedelijking, de industrialisatie, de toenemende regularisering en
de rehabilitatie van bestaande waterinfrastructuren. Veel van die drijfveren worden op hun beurt
aangedreven door de opkomende markten en de wereldwijde groei van de middenklasse, en zullen
de waterbedrijven aanzienlijke mogelijkheden bieden om allerlei waterinfrastructuren, technologieën
en diensten aan te bieden die de levensstandaard en uiteindelijk de wereldwijde groei kunnen
verhogen.
2.1.9
SYNTHETISCHE RISICO- EN OPBRENGSTINDICATOR
6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder
terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.
Overeenkomstig Verordening 583/2010 is een synthetische risico- en opbrengstindicator bepaald.
Deze geeft een cijfermatige aanduiding van de mogelijke opbrengst van het compartiment, maar ook
van het bijhorende risico, berekend in de uitdrukkingsmunt van het compartiment. De indicator wordt
geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst,
maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer
betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere
cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden.
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of
verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd
een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst.
52
2.2
BALANS
31/08/2014
31/08/2013
567.945.778,96
376.627.021,01
567.050.818,40
60.549,57
367.110.377,66
-4.582.932,27
-355.977,58
4.283.151,74
1.189.879,68
-292.526,19
-5.440.865,52
-675.405,12
-3.734.627,58
6.754.038,25
12.878.181,23
137.911,26
299.613,52
-323.979,80
92.501,81
243.914,65
-121.823,74
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
567.945.778,96
376.627.021,01
A.
Kapitaal
467.989.251,17
257.503.244,89
B.
Deelneming in het resultaat
91.416,93
-127.679,90
C.
Overgedragen resultaat
D.
Resultaat van het boekjaar
Balansschema
TOTAAL NETTO ACTIEF
II.
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en
financiële derivaten
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
F. Financiële derivaten
j) Op deviezen
Termijncontracten (+/-)
IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A.
B.
Vorderingen
a) Te ontvangen bedragen
Schulden
a) Te betalen bedragen (-)
c) Ontleningen (-)
V.
Deposito's en liquide middelen
A.
Banktegoeden op zicht
VI. Overlopende rekeningen
A. Over te dragen kosten
B. Verkregen opbrengsten
C. Toe te rekenen kosten (-)
55.068.457,31
99.865.110,86
64.182.998,71
439.933.629,71
-28.630.004,24
252.870.034,22
-44.667.912,66
Posten buiten-balanstelling
III
Notionele bedragen van de termijncontracten(+)
III.A
III.B
Gekochte termijncontracten
Verkochte termijncontracten
53
2.3
RESULTATENREKENING
Resultatenrekening
I.
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en
schulden
H. Wisselposities en -verrichtingen
a) Financiële derivaten
Termijncontracten
b) Andere wisselposities en verrichtingen
104.582.328,69
0,27
70.239.310,35
-3,29
3,30
-4.226.954,69
2.018.446,48
-849.927,25
-1.976.992,15
Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen
Gerealiseerde winsten op beleggingen
Ongerealiseerde winsten op beleggingen
Gerealiseerde verliezen op beleggingen
Ongerealiseerde verliezen op beleggingen
II.
106.281.690,29
228.268.965,28
-72.185.738,24
-159.991.099,87
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
A.
B.
Dividenden
Interesten
b) Deposito's en liquide middelen
C. Interesten in gevolge ontleningen (-)
III.
Andere opbrengsten
B.
Andere
9.237.241,09
4.261.727,45
11.776,69
-162.255,07
11.318,54
-51.059,31
6.327,15
IV. Exploitatiekosten
A.
B.
C.
D.
F.
G.
H.
J.
K.
Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
a) Financieel beheer
b) Administratief- en boekhoudkundig beheer
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
-1.354.763,97
-1.456.074,43
-17.379,36
-316.730,40
-125.784,61
-222.332,51
-9.010.261,44
-484.711,41
-107.754,20
-25.190,26
-174.409,86
31.096,18
-141.691,74
-4.946.304,76
-335.711,61
-82.576,81
-16.740,68
-168.786,30
-24.716,11
-72.354,40
Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het
resultaat
-2.508.706,60
-3.229.395,54
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening
99.865.110,86
64.182.998,71
99.865.110,86
64.182.998,71
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
V.
VII. Resultaat van het boekjaar
54
Bestemming van de resultaten
I.
Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van
het vorige boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van
het boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat
(uitgekeerde deelnemingen in het resultaat)
II.
(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
99.956.527,79
119.123.776,12
55.068.457,31
99.865.110,86
64.182.998,71
91.416,93
-127.679,90
-119.123.776,12
55
2.4
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
2.4.1
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN KBC ECO FUND CSOB WATER
Benaming
Hoeveelheid op
31/08/2014
Valuta
Koers
in valuta
Evaluatie
%
(in de valuta van het in het bezit
compartiment) van de ICB
%
Porte
feuille
%
Nettoactief
NETTOACTIVA
EFFECTENPORTEFEUILLE
Aandelen
Aandelen genoteerd op beurs
Australië
ALS LTD/QUEENSLAND -
37.918,00
AUD
7,440
5.559.366,40
0,99
0,98
90.389,00
USD
9,440
17.977.859,10
3,20
3,17
Brazilië
CIA SANEAMENTO BASICO -
Canada
CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORP -
167.490,00
CAD
4,530
14.737.294,27
2,62
2,60
ENERCARE INC -
80.644,00
CAD
13,820
21.647.650,86
3,85
3,81
ENERCARE INC -
12.978,00
CAD
13,760
3.468.621,20
0,62
0,61
NEWALTA CORP -
2.716,00
CAD
21,890
1.154.798,47
0,21
0,20
85.248,00
CAD
7,710
12.766.423,52
2,27
2,25
17.144,00
EUR
10,610
5.048.119,92
0,90
0,89
SUEZ ENVIRONNEMENT SA -
56.832,00
EUR
14,030
22.128.538,54
3,93
3,90
VEOLIA ENVIRONNEMENT (PAR)
34.156,00
EUR
13,975
13.247.103,91
2,36
2,33
15.450,00
USD
68,070
22.158.207,79
3,94
3,90
67.310,00
INR
89,050
2.081.221,53
0,37
0,37
194.000,00
JPY
587,000
23.096.027,48
4,11
4,07
43.000,00
JPY
495,000
4.316.891,28
0,77
0,76
24.791,00
GBP
32,380
28.087.796,92
4,99
4,95
141.600,00
MXN
24,240
5.530.799,54
0,98
0,97
13.761,00
EUR
25,140
9.601.020,34
1,71
1,69
54.590,00
USD
18,970
21.818.798,00
3,88
3,84
41.399,00
GBP
2,630
3.809.714,11
0,68
0,67
5.972,00
GBP
27,560
5.758.983,03
1,02
1,01
SEVERN TRENT -
12.826,00
GBP
19,450
8.728.862,01
1,55
1,54
TRAVIS PERINKS PLC -
40.456,00
GBP
17,430
24.673.292,91
4,39
4,34
UNITED UTILITIES WATER PLC -
36.567,00
GBP
8,770
11.221.107,21
2,00
1,98
PURE TECHNOLOGIES LTD -
Finland
KEMIRA (HEL)
Frankrijk
Ierland
PENTAIR PLC -
Indië
JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD -
Japan
EBARA CORP ORGANO CORPORATION -
Jersey Kanaaleilanden
WOLSELEY PLC -
Mexico
EMPRESAS ICA SA -
Nederland
ARCADIS N.V. (AMS)
Thailand
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO LTD -
V.K.
AMIAD FILTRATION SYSTEMS LTD ROTORK PLC -
56
V.S.A.
AECOM TECHNOLOGY CORP -
10.082,00
USD
37,840
8.038.003,99
1,43
1,42
AMERICAN WATER WORKS INC. -
10.964,00
USD
50,610
11.691.110,37
2,08
2,06
AO SMITH CORP -
8.746,00
USD
49,080
9.044.080,59
1,61
1,59
BADGER METER INC -
3.514,00
USD
52,080
3.855.876,62
0,69
0,68
CALGON CARBON CORP -
56.678,00
USD
21,240
25.364.098,18
4,51
4,47
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP -
11.010,00
USD
24,360
5.650.865,88
1,01
1,00
DANAHER CORPORATION -
14.543,00
USD
76,610
23.474.149,32
4,17
4,13
FLOWSERVE CORP -
15.269,00
USD
75,890
24.414.371,25
4,34
4,30
7.756,00
USD
37,960
6.203.180,24
1,10
1,09
HD SUPPLY HOLDINGS INC -
56.993,00
USD
27,770
33.346.310,84
6,74
5,87
INSITUFORM TECHN. CORP. -
32.556,00
USD
24,660
16.915.097,62
3,01
2,98
MUELLER WATER PRODUCTS INC -A-
55.930,00
USD
9,230
10.876.694,16
1,93
1,92
NUVERRA ENVIRONMENTAL SOLUTION -
17.443,00
USD
13,500
4.961.412,60
0,88
0,87
PICO HOLDINGS INC -
33.453,00
USD
22,100
15.576.781,95
2,77
2,74
REXNORD HOLDINGS INC -
34.744,00
USD
29,210
21.382.661,94
3,80
3,77
5.056,00
USD
27,340
2.912.433,19
0,52
0,51
41.576,00
USD
25,500
22.337.433,91
3,97
3,93
7.156,00
USD
37,260
5.617.765,14
1,00
0,99
FRANKLIN ELECTRIC CO INC -
SJW CORP TETRA TECH INC. XYLEM INC/NY -
Zwitserland
GEORG.FISCHER (NAAM)
SULZER FRERES (NOM)
322,00
CHF
607,000
4.496.487,04
0,80
0,79
7.949,00
CHF
121,800
22.273.505,23
567.050.818,40
3,96
100,80
3,92
99,84
3.116,00
EUR
0,700
60.533,75
0,01
0,01
1,00
EUR
0,570
15,82
60.549,57
0,01
0,01
100,00
99,05
Totaal aandelen
Rechten
Frankrijk
VEOLIA ENVIRONNEMENT CP 30/04/2014
Nederland
ARCADIS N.V. CP 20/05/14
Totaal rechten
Termijncontracten
CZK
-4.582.932,27
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE
562.528.435,70
-0,81
LIQUIDE MIDDELEN
Zichtrekeningen
België
KBC GROUP AUD
165,75
AUD
1,000
3.266,33
0,00
KBC GROUP CAD
-75.098,72
CAD
1,000
-1.458.690,67
-0,26
KBC GROUP CHF
-4.320,62
CHF
1,000
-99.397,36
-0,02
KBC GROUP CZK
6.715.343,13
CZK
1,000
6.715.343,13
1,18
-36.493,85
EUR
1,000
-1.012.795,60
-0,18
KBC GROUP GBP
-5.042,53
GBP
1,000
-176.439,28
-0,03
KBC GROUP JPY
162.980,00
JPY
1,000
33.054,59
0,01
KBC GROUP MXN
793,57
MXN
1,000
1.278,73
KBC GROUP SEK
354,75
SEK
1,000
1.072,17
KBC GROUP SGD
1,38
SGD
1,000
23,30
KBC GROUP USD
-127.841,97
USD
1,000
-2.693.542,61
1.313.172,73
-0,47
0,23
1.313.172,73
0,23
KBC GROUP EURO
Totaal zichtrekeningen
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN
57
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
Vorderingen
België
KBC GROUP CZK TE ONTVANGEN
909.678,14
CZK
1,000
909.678,14
0,16
KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN
28.053,92
EUR
1,000
778.566,43
0,14
KBC GROUP GBP TE ONTVANGEN
28.060,72
GBP
1,000
981.851,02
0,17
KBC GROUP USD TE ONTVANGEN
76.559,50
USD
1,000
1.613.056,15
4.283.151,74
0,28
0,75
-292.526,19
CZK
1,000
-292.526,19
-292.526,19
-0,05
-0,05
3.990.625,55
0,70
Totaal vorderingen
Schulden
België
KBC GROUP CZK TE BETALEN
Totaal schulden
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN
ANDERE
Te ontvangen interesten
CZK
299.613,52
0,05
Te betalen kosten
CZK
-323.979,80
-0,06
Over te dragen kosten
CZK
137.911,26
0,02
113.544,98
0,02
567.945.778,96
100,00
TOTAAL ANDERE
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA
58
Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Australië
België
Brazilië
Canada
Zwitserland
Duitsland
Finland
Frankrijk
V.K.
Hong Kong
Indië
Jersey Kanaaleilanden
Japan
Zuid-Korea
Mexico
Nederland
Filipijnen
Singapore
Thailand
V.S.A.
Totaal
28/02/2013
0,00
-2,37
3,92
1,97
10,36
0,41
0,00
9,41
10,81
4,71
0,00
0,00
14,11
1,38
0,00
1,61
0,72
0,53
0,00
42,43
100,00
31/08/2013
0,00
-0,10
7,96
7,29
11,37
0,48
0,00
8,76
5,15
0,35
0,00
0,00
13,32
0,00
0,00
0,00
0,63
0,00
0,00
44,79
100,00
28/02/2014
0,00
0,88
6,35
8,07
8,77
0,00
1,55
6,54
12,03
0,00
0,00
4,27
7,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,65
100,00
31/08/2014
0,99
-0,82
3,20
9,56
8,70
0,00
0,90
6,30
9,63
0,00
0,37
4,99
4,87
0,00
0,98
1,71
0,00
0,00
3,88
44,74
100,00
31/08/2013
55,56
6,36
3,15
3,97
0,00
30,96
100,00
28/02/2014
49,96
5,45
3,84
3,73
0,00
37,02
100,00
31/08/2014
59,69
11,24
1,95
3,98
3,88
19,26
100,00
31/08/2013
0,00
2,48
7,09
8,13
81,24
0,22
0,31
0,88
0,00
1,04
0,00
0,00
0,61
0,00
-2,00
100,00
28/02/2014
0,00
1,41
7,76
5,45
80,59
1,20
0,95
0,00
0,00
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
2,36
100,00
31/08/2014
0,98
0,00
9,21
4,70
83,83
0,83
-0,22
0,00
0,37
-0,21
0,00
0,97
0,00
0,00
-0,46
100,00
Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Cyclische Sectoren
Consumenten(Cyclisch)
Financiële sectoren
Technologie
Telecommunicatie
Nutsbedrijven
Totaal
28/02/2013
60,03
1,43
-0,75
4,33
0,00
34,96
100,00
Muntspreiding (in % van de nettoactiva)
AUD
BRL
CAD
CHF
CZK
EUR
GBP
HKD
INR
JPY
KRW
MXN
PHP
SGD
USD
Totaal
28/02/2013
0,00
1,34
1,60
5,59
82,87
1,06
-2,74
4,22
0,00
-2,50
1,33
0,00
0,85
0,98
5,40
100,00
59
2.4.2
WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN HET COMPARTIMENT KBC ECO FUND
CSOB WATER (IN DE VALUTA VAN HET COMPARTIMENT)
1
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale activa
Omloopsnelheid
ste
halfjaar
260.614.406,35
245.017.626,46
505.632.032,82
129.136.036,57
86.804.705,49
215.940.742,06
437.417.462,68
2
de
halfjaar
263.874.172,96
221.268.509,90
485.142.682,86
102.884.053,79
53.853.154,71
156.737.208,50
533.418.302,67
Jaar
524.488.579,31
466.286.136,37
990.774.715,68
232.020.090,36
140.657.860,20
372.677.950,56
485.217.044,10
61,57 %
127,38 %
halfjaar
263.874.172,96
221.268.509,90
485.142.682,86
102.884.053,79
53.853.154,71
156.737.208,50
525.936.828,36
Jaar
524.488.579,31
466.286.136,37
990.774.715,68
232.020.090,36
140.657.860,20
372.677.950,56
477.840.903,21
62,44 %
129,35 %
66,23 %
1
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale gecorrigeerde
activa
Gecorrigeerde
Omloopsnelheid
ste
halfjaar
260.614.406,35
245.017.626,46
505.632.032,82
129.136.036,57
86.804.705,49
215.940.742,06
409.417.147,08
70,76 %
2
de
De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit
volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken
met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.
Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten,
respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen
tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn
uitgevoerd.
Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in
voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.
Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages
(maandelijks percentage > 50%).
De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken op de zetel van de Bevek of
het Fonds, Havenlaan 2, 1080 Brussel.
2.4.3
BEDRAG VAN DE VERPLICHTINGEN INZAKE FINANCIËLE DERIVATENPOSITIES
In effecten
In valuta van het
compartiment
Lotsize
Verrichtingsdatum
Valuta
In valuta
KBC AK-VK CZKUSD 140911-140811
20.77063
CZK
310.666.312,91
310.666.312,91
n.v.t
11.08.2014
KBC AK-VK CZKGBP 140911-140811
34.85346
CZK
84.031.704,12
84.031.704,12
n.v.t
11.08.2014
KBC AK-VK CZKEUR 140911-140811
27.82018
CZK
45.235.612,68
45.235.612,68
n.v.t
11.08.2014
KBC VK-AK JPYCZK 140911-140811
4.917713
JPY
141.164.000,00
-28.630.004,24
n.v.t
11.08.2014
60
2.4.4
EVOLUTIE VAN HET AANTAL INSCHRIJVINGEN, TERUGBETALINGEN EN
VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE
Periode
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop
Inschrijvingen
Jaar
Kap.
Dis.
2012 - 08*
52.115,83
0,00
2013 - 08*
123.828,84
2014 - 08*
212.398,01
Kap.
Dis.
Kap.
Dis.
Totaal
64.286,44
0,00
377.913,08
0,00
377.913,08
0,00
94.902,15
0,00
406.839,76
0,00
406.839,76
0,00
130.691,08
0,00
488.546,70
0,00
488.546,70
Bedragen ontvangen en betaald door de ICB
(in de valuta van het compartiment)
Periode
Inschrijvingen
Jaar
Einde periode
Terugbetalingen
Terugbetalingen
Kapitalisatie
Distributie
Kapitalisatie
Distributie
2012 - 08*
36.974.241,91
0,00
45.328.191,95
0,00
2013 - 08*
111.186.459,01
0,00
83.519.634,23
0,00
2014 - 08*
232.357.221,85
0,00
140.903.574,76
0,00
Periode
Jaar
Netto-inventariswaarde
Einde periode (in de valuta van het compartiment)
van één recht van deelneming
van het compartiment
Kapitalisatie
Distributie
753,55
n.v.t.
2012 - 08*
284.777.197,52
2013 - 08*
376.626.865,01
925,74
n.v.t.
2014 - 08*
567.945.778,96
1.162,52
n.v.t.
* Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar
61
2.4.5
RENDEMENTSCIJFERS
62
1 Jaar
3 Jaar*
Kap
Div
ISIN code
Munt
KAP
BE0947250453
EUR
16.64%
15.33%
KAP
BE0947250453
CZK
25.58%
20.85%
5 Jaar*
10 Jaar*
Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
Sinds start*
Startdatum
Aandelen
klassen
12.38%
31/07/2007
2.30%
14.16%
31/07/2007
2.15%
* De rendementscijfers zijn op jaarbasis.
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
63








Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren.
Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
Berekend in CZK en in EUR.
Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee
tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het
dividend geometrisch verrekend in het rendement.
Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[ C * NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[ C * NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D
en referentiedatum.
Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:
Ci = [Wi / NIW(Di)] + 1
i = 1 ... N
waaruit C = C0 * .... * CN.
Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone
rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel
te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en
kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming.
64
2.4.6
KOSTEN
Lopende kosten: *
Distributie: Niet van toepassing
Kapitalisatie: 2.111%
* Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten, prestatiegebonden
vergoedingen, transactiekosten betaald in het kader van de verwerving of vervreemding van activa,
betaalde rente, betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële
instrumenten en vergoedingen inzake Commission Sharing Agreements of geIijkaardige
vergoedingen ontvangen door de beheervennootschap of enige hiermee verbonden persoon.
BESTAAN VAN COMMISSION SHARING AGREEMENTS
De beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde beheerder, heeft een
‘Commission Sharing Agreement’ afgesloten met één of meerdere tussenpersonen van transacties
in aandelen voor rekening van één of meerdere compartimenten. De Commission Sharing
Agreement heeft meer bepaald betrekking op de uitvoering van orders en het opleveren van
onderzoeksrapporten.
Nadere toelichting vindt u in het Algemene Deel van het jaarverslag.
Bruto Commissie
CSA Credits
in EUR
in EUR
betaald tijdens de periode: opgebouwd tijdens de periode:
1-09-13
1-09-13
Tussenpersoon
31-08-14
31-08-14
Percentage
CITI
1,828
778
42.55%
CSFBSAS
1,899
838
44.13%
DEUTSCHE
416
165
39.57%
INSTINET
4,197
1,550
36.93%
JP MORGAN
290
116
40.00%
MACQUARIE
2,361
1,007
42.67%
MERRILL
3,912
1,774
45.34%
MORGAN STANLEY
2,581
1,076
41.71%
SOCGEN
55
21
38.35%
UBSWDR
2,489
1,127
45.30%
BESTAAN VAN FEE SHARING AGREEMENTS EN REBATES:
De beheervennootschap kan haar vergoeding delen met de Distributeur, institutionele en/of
professionele partijen. In principe gaat het om 35% tot 60% indien de distributeur een entiteit is van
KBC Groep NV en om 35% tot 70% indien de distributeur geen entiteit is van KBC Groep NV, doch
in een beperkt aantal gevallen bedraagt de vergoeding van de distributeur minder dan 35%. De
belegger zal, op verzoek, meer informatie kunnen bekomen inzake deze gevallen.
Indien de beheervennootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in
rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door
een entiteit van KBC Groep NV en de beheervennootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal
de beheervennootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.
Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die het compartiment betaalt
aan de beheervennootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald
in de statuten. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene
vergadering.
De beheervennootschap heeft een distributieovereenkomst afgesloten met de Distributeur om een
ruimere verspreiding van de rechten van deelneming van het compartiment mogelijk te maken, door
gebruik te maken van meerdere distributiekanalen.
Het is in het belang van de deelnemers, van het compartiment en van de Distributeur dat een zo
groot mogelijk aantal rechten van deelneming wordt verkocht, en dat de activa van het compartiment
dus zo hoog mogelijk zijn. In dit opzicht is er dus geen sprake van tegenstrijdige belangen.
65
2.4.7
TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE STATEN EN ANDERE GEGEVENS
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille: 2% per jaar (waarvan 0.1% voor de in
het prospectus omschreven duurzaamheidsscreening) berekend op basis van de gemiddelde totale
netto activa van het compartiment, er wordt geen beheersprovisie aangerekend op de activa die
belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de
KBC Groep.
KBC Fund Management Limited ontvangt van de beheervennootschap een vergoeding van max.
1.9% berekend op het deel van de door haar beheerde portefeuille, zonder dat het totale beheerloon
dat de beheervennootschap ontvangt zal worden overschreden.
De vergoeding voor administratief agent is betaalbaar op het einde van elk maand en is berekend op
basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de commissaris: 1700 EUR per jaar. Deze vergoeding is exclusief BTW en kan
jaarlijks worden geïndexeerd overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
Het bewaarloon is berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de
laatste bankwerkdag van het voorafgaande kalenderjaar, behalve op de activa die belegd zijn in
instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep. Het
bewaarloon wordt betaald in het begin van het kalenderjaar.
Uitoefenen van stemrechten:
Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervennootschap de
stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.
De beheervennootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de
agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:
- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de
minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan
worden.
De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de
maatschappelijke zetel van de Bevek.
66
Gereviseerd jaarverslag per 31 augustus 2014
INHOUDSOPGAVE
2.
Informatie over KBC Eco Fund Agri
2.1. Beheerverslag
2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
2.1.2. Beursnotering
2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
2.1.5. Distributeurs
2.1.6. Index en benchmark
2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
2.1.8. Toekomstig beleid
2.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI)
2.2. Balans
2.3. Resultatenrekening
2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers
2.4.1. Samenstelling van de activa
2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa
2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en
inventariswaarde
2.4.5. Rendementscijfers
2.4.6. Kosten
2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
van
de
netto-
67
68
2
INFORMATIE OVER KBC ECO FUND AGRI
2.1
BEHEERVERSLAG
2.1.1
LANCERINGSDATUM EN INSCHRIJVINGSPRIJS
Classic Shares :
Lanceringsdatum: 25 juli 2011
Initiële inschrijvingsprijs: 1000 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR
Institutional B Shares :
Lanceringsdatum: 25 november 2011
Initiële inschrijvingsprijs: 861.55 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR
2.1.2
BEURSNOTERING
Niet van toepassing.
2.1.3
DOEL EN KRACHTLIJNEN VAN HET BELEGGINGSBELEID
DOEL VAN HET COMPARTIMENT :
Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk
rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten.
Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa,
rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie,
hoofdzakelijk belegd in aandelen. De onrechtstreekse beleggingen kunnen gebeuren via derivaten
en rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
BELEGGINGSBELEID VAN HET COMPARTIMENT :
CATEGORIEËN VAN TOEGELATEN ACTIVA:
De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten
van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito’s, financiële derivaten, liquide
middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de
toepasselijke regelgeving en kadert binnen het onder 2.1. vermelde doel.
Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere
instellingen voor collectieve belegging.
GRENZEN VAN HET BELEGGINGSBELEID:
Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen.
Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om
kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.
TOEGELATEN DERIVATENTRANSACTIES:
Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om
risico’s in te dekken.
Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om
termijncontracten, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere
transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met
financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties. Het
compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds
de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn
ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.
Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden
ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het
compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van contanten of
investment grade obligaties. Bij het bepalen van de waarde van de obligaties wordt een
marge toegepast die varieert in functie van de resterende looptijd en de uitdrukkingsmunt
van de betreffende obligatie. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van
internationale standaardovereenkomsten.
69
Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen
open wisselkoersrisico’s ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.
In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide
instrumenten.
Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen invloed op het
liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten verandert ook niets aan de spreiding van de
portefeuille over regio’s, sectoren of thema’s. Bijgevolg heeft het geen invloed op het
concentratierisico.
Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke
kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het
gebruik van derivaten heeft ook geen invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het
bewaarnemingsrisico, het flexibiliteitsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van
externe factoren.
BEPAALDE STRATEGIE:
Het totale vermogen van het compartiment is op elk ogenblik voor minstens 75% belegd in aandelen
van bedrijven die op duurzame wijze actief zijn in de landbouwsector. Deze bedrijven moeten een
substantieel deel van hun omzet realiseren in deze sector. Het compartiment zal beleggen in alle
facetten van de landbouwsector, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, producenten van
gewassen, zaad, kunstmest en machines, aquacultuur, irrigatiesystemen, biobrandstoffen en de
agri/biochemische industrie. Het compartiment is niet onderworpen aan enige specifieke
geografische beperkingen behoudens dat het compartiment niet meer dan 40% van de nettoactiva
zal beleggen in opkomende markten.
De bedrijven moeten voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden inzake milieu, mensenrechten,
wapenhandel en -productie en kernenergie. De minimumvoorwaarden worden bepaald door KBC
Asset Management in samenwerking met het onafhankelijke milieuadviescomité. De methodologie
van de duurzaamheidsanalyse kan ook door hen gewijzigd worden op basis van nieuwe tendensen
in de maatschappij.
De screening van de aandelen gebeurt door de afdeling duurzaam beleggen van KBC Asset
Management en het Milieu Advies Comité.
Sinds begin jaren 90 heeft KBC Asset Management een onafhankelijk Milieu Advies Comité (MAC).
Hierin zetelen academici die gespecialiseerd zijn in de volgende vier thema’s : alternatieve energie,
landbouw, water en klimaatverandering.
RISICOCONCENTRATIE:
Aandelen uit de landbouwsector.
UITLENING VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN:
Het compartiment mag geen financiële instrumenten uitlenen.
VOLATILITEIT VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE:
De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling
van de portefeuille.
ALGEMENE STRATEGIE TER DEKKING VAN HET WISSELKOERSRISICO:
Om zijn activa te beschermen tegen wisselkoersschommelingen en binnen de beperkingen die
uiteengezet worden in de statuten, kan het compartiment transacties verrichten die betrekking
hebben op de verkoop van termijnovereenkomsten op deviezen, evenals de verkoop van callopties
of de aankoop van putopties op valuta’s. De hier beoogde transacties mogen enkel betrekking
hebben op contracten die verhandeld worden op een gereglementeerde markt die regelmatig werkt,
erkend is en opengesteld is voor het publiek, of verhandeld worden met een erkende financiële
instelling van eerste rang die gespecialiseerd is in dit type van transacties en die actief is op de 'over
the counter' (OTC)-markt voor opties. Met dezelfde doelstelling kan het compartiment ook valuta’s
verkopen op termijn of uitwisselen in het kader van onderhandse transacties met financiële
instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.
70
SOCIALE, ETHISCHE EN MILIEUASPECTEN:
Er mag niet belegd worden in financiële instrumenten uitgegeven door producenten van
controversiële wapens, waarvan de voorbije vijf decennia bij internationale consensus is vastgesteld
dat het gebruik ervan onevenredig veel menselijk leed veroorzaakt aan de burgerbevolking. Het
betreft de producenten van antipersoonsmijnen, clusterbommen en -munitie en wapens met verarmd
uranium.
Er mogen daarnaast sinds 31.3.2014 geen nieuwe beleggingen gebeuren in financiële instrumenten
uitgegeven door ondernemingen zonder anti-corruptie beleid die bovendien in de afgelopen twee
jaar een negatieve evaluatie kregen bij een diepgaande screening op de aanwezigheid van
corruptie. De onderneming heeft geen anti-corruptie beleid als niet kan worden aangetoond dat de
onderneming een aanvaardbaar beleid heeft aangaande de bestrijding van corruptie. Een
aanvaardbaar beleid dient publiek gemaakt te worden en houdt minstens in dat omkoping niet
gedoogd wordt, en dat de wet dienaangaande wordt nageleefd. De screening zal gebeuren op basis
van een algemeen aanvaarde en onafhankelijke ‘Sociale, ethische en milieuaspecten’ database.
Op deze wijze wordt niet alleen een louter financiële realiteit weergegeven, maar ook een sociale
realiteit van de sector of regio.
Voor de eventuele toepassing van de Europese en Belgische fiscale bepalingen wordt verwezen
naar het prospectus onder 'informatie betreffende de Bevek - Belastingstelsel'.
2.1.4
FINANCIEEL PORTEFEUILLEBEHEER
Het intellectueel beheer, met uitzondering van de in het prospectus omschreven
duurzaamheidsscreening, wordt door de beheervennootschap gedelegeerd aan KBC Fund
Management Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, IRELAND.
2.1.5
DISTRIBUTEURS
KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.
2.1.6
INDEX EN BENCHMARK
Zie ‘Beleggingsbeleid van het compartiment’.
2.1.7
TIJDENS HET BOEKJAAR GEVOERD BELEID
KBC Eco Agri Fund belegt in een internationaal gespreide portefeuille van aandelen uit
landbouwgerelateerde bedrijven die een duurzaam beleid nastreven. Minstens 75% van de activa
van het fonds is belegd in aandelen van bedrijven die een aanzienlijk deel van hun omzet genereren
in de landbouwsector. Het gaat om bedrijven die voortdurend op zoek zijn naar oplossingen om de
efficiëntie in de landbouw te verhogen, zoals producenten van gewassen, zaden, meststoffen,
landbouwmachines, irrigatiesystemen en de agro-/biochemische industrie. De bedrijven zijn zowel
best-in-class wat hun algemene score betreft (economisch beleid en intern sociaal klimaat,
deugdelijk bestuur, mensenrechten en maatschappelijk betwistbare praktijken) als wat de score voor
het criterium milieu betreft. Die bedrijven worden gescreend door de duurzaamheidscel van KBC
Asset Management. De Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse staat KBC Asset Management
bij in de ontwikkeling van de onderzoeksmethodologie en garandeert de objectiviteit van het
onderzoek.
De eurocrisis en de vrees dat de Europese bankensector eronder zou bezwijken, wierpen in de
periode van april 2010 tot oktober 2011 bijna permanent een schaduw over de aandelenmarkten. De
stemming veranderde pas in de loop van 2012 toen het nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt
verbeterde. De voorbije maanden versterkten vrij stevige PMI's (barometers van het
ondernemersvertrouwen) het conjunctuuroptimisme. Vanaf juni 2012 was de onderliggende trend op
de internationale aandelenmarkten onmiskenbaar positief. Al bij al noteerde de MSCI All Country
World Index (de ruimste wereldindex) op 30 juni 2014 in euro 17,1% hoger dan een jaar eerder.
De herleving van de Amerikaanse economie in het voorjaar van 2014 bevestigde de relatieve sterkte
van de economie. In de eerste vijf maanden van 2014 werden maandelijks gemiddeld 13 600 nieuwe
jobs gecreëerd en daalde de werkloosheidsgraad met 0,7 procentpunten.
71
De ontluikende regio's bleven in 2013 teleurstellen, zowel in absolute als in relatieve cijfers. De
Aziatische opkomende markten wisten hun rol van groeipool van de wereldeconomie niet echt te
verzilveren. Twijfels over het groeiverhaal werden niet bevestigd door het indicatorenbeeld. Maar
ook niet tegengesproken. Daardoor bleef de bezorgdheid over de krediet- en schuldenproblematiek
in China de beleggers afschrikken. Latijns-Amerika werd getroffen door een vertraging van de
economie. De link met de grondstoffenmarkten is in die regio nooit ver weg. Ook de sociale onlusten
in Brazilië schrikten buitenlandse beleggers af. Oost-Europa (+6,2%) was ook een relatieve
tegenvaller. Rusland bleek niet immuun voor de zwakke Europese conjunctuur. In 2014 eisten de
politieke onlusten in Oekraïne natuurlijk ook hun tol. De Turkse beurs leed dan weer onder het
straatprotest van de secularisten in Istanboel en de interne machtsstrijd binnen de AKP.
Tussen de sectoren waren er grote returnverschillen. Tot de best presterende sectoren behoorden
Energie, Technologie en Farma-industrie. Onder de achterblijvers vermelden we Niet-cyclische
consumentensectoren, Cyclische consumentensectoren en de Financiële sectoren. De
oliemaatschappijen waren uitermate goedkoop geworden. Hun outperformance is dus aan een
inhaalbeweging toe te schrijven en is geen fundamentele beweging. De sector kampt met een
zwakke winstgevendheid en steeds duurdere investeringen.
Tijdens het jaar steeg het fonds in waarde maar presteerde het minder dan de brede wereldmarkt,
vertegenwoordigd door de MSCI All Country World. Op sectorniveau boekten Nutsbedrijven,
Transport en Gebruiksgoederen de sterkste resultaten. Op regionale basis bevonden alle regio's
zich op positief terrein, met Noord-Amerika op kop, gevolgd door Europa en Pacific.
In de landbouwsector droegen alle sectoren positief bij, de verwerkers van landbouwproducten het
meeste. In de sector van de landbouwdiensten zag Cadiz, de Amerikaanse water- en
landbouwbeheerder, zijn aandelenkoers aanzienlijk stijgen in de loop van het jaar, van 4,56 tot 13,22
dollar. De aandelenselectie was het sterkst in de sector van de verwerkers van landbouwproducten.
Purecircle, Meiji Holdings en NH Foods droegen allemaal positief bij tot de prestaties van het fonds.
De aandelenkoers van Purecircle steeg van 346 tot 614 Britse pond over het jaar, na een al
aanzienlijke stijging in december. De maatschappij kondigde een groei van 34% in de omzet aan
voor de eerste helft van het jaar, en verwacht een positieve bedrijfswinst.
Achterop hinkten Kapitaalgoederen, Farma-industrie en Voeding, dranken en tabak, met
teleurstellende cijfers. In de aandelenselectie waren het vooral Asian Citrus Holdings Ltd, Fuji Oil Ltd
en Graincorp Ltd die teleurstelden en het fondsrendement naar beneden haalden. De Australische
graanserviceprovider Graincorp zag zijn aandelenkoers over het jaar dalen van 12,44 naar 9,06
Australische dollar. De scherpste daling gebeurde eind november, toen het overnamebod door
Archer Daniels-Midland Co geblokkeerd werd. Als gevolg daarvan nam de CEO van Graincorp
ontslag. De overname werd tegengehouden op grond van 'nationaal belang', aangezien Graincorp
de enige overblijvende grote beursgenoteerde graanhandelaar was in Australië. Ondanks
speculaties over een tweede bod, heeft de aandelenkoers zich nog niet hersteld.
2.1.8
TOEKOMSTIG BELEID
De Amerikaanse en Europese barometers die het vertrouwen onder de bedrijfsleiders meten, waren
in het voorjaar van 2013 afgegleden tot net boven (VS) of fors onder (EMU) het vriespunt. Van die
lage niveaus zijn ze het voorbije jaar fors gaan stijgen. In de VS heeft de graadmeter vandaag al een
niveau bereikt dat overeenstemt met een groeitempo van ongeveer 3%. In Duitsland staat de IFO,
de toonaangevende index van het ondernemersvertrouwen, ondertussen op een niveau dat tot de
beste observaties van de voorbije dertig jaar behoort. Ook in Zuid-Europa heeft het
ondernemersvertrouwen de dooizone bereikt. Verrassend is dat zo vroeg in deze cyclus het
consumentenvertrouwen zich bij die beweging aansluit en eveneens een scherp herstel beleeft.
We verwachten dan ook dat de groei in de VS positief maar toch eerder bescheiden zal blijven (22,5% op jaarbasis in de komende kwartalen), omdat de loonstijging nauwelijks de inflatie kan
bijhouden en het begrotingsbeleid nu toch definitief (en allicht voor meerdere jaren) de weg van
sanering is ingeslagen. Het herstel van de huizenmarkt en de bedrijfsinvesteringen kan zich
voortzetten. Hoe sterk de groei in 2014 zal uitvallen, hangt in hoge mate af van twee factoren: de
dynamiek van de arbeidsmarkt en de inflatie. De voorbije maanden groeide de werkgelegenheid in
de VS met ongeveer 2% op jaarbasis. Als dat ook in de komende maanden zo blijft - en niets wijst
op het tegendeel - zorgt dat voor een gezonde basis voor een koopkrachtverruiming van de
gezinnen. De reële consumptiegroei kan nog wat hoger uitvallen als de inflatie lager blijft dan 2,5%.
Ook dat is zeker haalbaar: niemand verwacht voor de VS een inflatie van meer dan 2%.
72
Europa kruipt uit de recessie. Maar de begrotingsplannen, het verstrengde kredietbeleid van de
banken en de grote onzekerheid bij consumenten en producenten zullen op de groei blijven wegen.
In de komende maanden wordt gerekend op een groei van hooguit 1 à 1,5% op jaarbasis. Dat is
geen reden tot euforie, maar toch beter dan een negatieve groei. Deflatie- of depressiescenario's,
die geregeld de stemming op de obligatiemarkten overheersen, zijn evenwel niet gerechtvaardigd.
De wereld van vandaag is er een met twee snelheden. De klassieke, geïndustrialiseerde
economieën (VS, Europa, Japan) blijven hangen in een laagconjunctuur, zonder onderliggende
inflatiedruk, met een aanhoudend lage rente en ontwrichte overheidsfinanciën. In de opkomende
markten ziet dat beeld er helemaal anders uit. De sterke economische groei heeft in Azië soms al
voor inflatoire spanningen gezorgd. Een aangepast monetair beleid is dan ook noodzakelijk: soms
afremmend (zoals in 2011), dan weer stimulerend (zoals nu).
Een van de grote uitdagingen voor dit decennium is de verdere ontwikkeling van de consumptie in
China en de rest van Azië. Dat kan bijdragen tot een meer evenwichtige economische wereldorde.
Het vermindert niet alleen de uitvoerafhankelijkheid van de regio. Minstens even belangrijk is de
weerslag op de internationale kapitaalstromen. Meer consumptie in China betekent minder
besparingen en meer invoer, ook uit de VS en Europa. Dat zal het Westen helpen om uit zijn
schuldproblemen te groeien.
2.1.9
SYNTHETISCHE RISICO- EN OPBRENGSTINDICATOR
Classic Shares: 5 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).
Institutional B Shares: 5 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder
terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.
Overeenkomstig Verordening 583/2010 is een synthetische risico- en opbrengstindicator bepaald.
Deze geeft een cijfermatige aanduiding van de mogelijke opbrengst van het compartiment, maar ook
van het bijhorende risico, berekend in de uitdrukkingsmunt van het compartiment. De indicator wordt
geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst,
maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer
betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere
cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden.
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of
verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd
een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst.
73
2.2
BALANS
Balansschema
TOTAAL NETTO ACTIEF
II.
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
14.481.711,73
14.264.931,84
14.434.210,58
6.301,55
14.315.794,35
1.239,90
121,53
403,19
760,32
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en
financiële derivaten
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A.
B.
Vorderingen
a) Te ontvangen bedragen
b) Fiscale tegoeden
Schulden
a) Te betalen bedragen (-)
c) Ontleningen (-)
-26.686,78
-3.270,09
-100.295,26
73.000,96
40.543,18
4.519,72
6.560,52
-13.046,26
6.201,13
10.845,21
-10.560,18
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
14.481.711,73
14.264.931,84
A.
Kapitaal
12.612.518,06
11.964.045,93
B.
Deelneming in het resultaat
4.755,99
7.044,84
C.
Overgedragen resultaat
D.
Resultaat van het boekjaar
V.
Deposito's en liquide middelen
A.
Banktegoeden op zicht
VI. Overlopende rekeningen
A. Over te dragen kosten
B. Verkregen opbrengsten
C. Toe te rekenen kosten (-)
1.252.960,75
1.864.437,68
1.040.880,32
74
2.3
RESULTATENREKENING
Resultatenrekening
I.
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en
schulden
H. Wisselposities en -verrichtingen
b) Andere wisselposities en verrichtingen
1.930.071,38
-10.310,75
2.575.096,00
-24,48
-0,17
-14.648,40
-1.471.574,92
Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen
Gerealiseerde winsten op beleggingen
Ongerealiseerde winsten op beleggingen
Gerealiseerde verliezen op beleggingen
Ongerealiseerde verliezen op beleggingen
II.
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
A.
B.
Dividenden
Interesten
a) Effecten en geldmarkt instrumenten
b) Deposito's en liquide middelen
C. Interesten in gevolge ontleningen (-)
III.
Andere opbrengsten
A.
Vergoeding tot dekking van de kosten van
verwerving en realisatie van de activa, tot
ontmoediging van uittredingen en tot dekking van
leveringskosten
Andere
B.
825.838,37
1.191.214,59
-312.811,76
200.871,03
223.862,69
266.809,93
26,60
510,52
-1.062,27
1,41
728,49
-1.439,67
3.457,58
20.431,49
173,12
75
IV. Exploitatiekosten
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.
K.
Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
a) Financieel beheer
Classic Shares
Institutional B Shares
b) Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten (-)
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Classic Shares
Institutional B Shares
Andere kosten (-)
-5.084,64
-47.644,00
-492,10
-13.549,39
-455,97
-12.093,89
-147.225,67
-66.033,37
-14.270,21
-271,90
-2.813,95
-750,47
-5.874,75
-108.797,56
-138.207,05
-16.563,11
-9.415,24
290,95
-2.152,05
-7.992,00
-1.608,58
-4.495,19
-40.674,55
-62.616,11
1.864.437,68
1.040.880,32
1.864.437,68
1.040.880,32
-3.210,67
-869,00
-7.210,74
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het
resultaat
V.
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening
VII. Resultaat van het boekjaar
76
Bestemming van de resultaten
I.
Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van
het vorige boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van
het boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat
(uitgekeerde deelnemingen in het resultaat)
II.
(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal
IV. (Dividenduitkering)
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
1.869.193,67
2.300.885,91
1.252.960,75
1.864.437,68
1.040.880,32
4.755,99
7.044,84
-1.820.004,50
-2.235.705,72
-49.189,17
-65.180,19
77
2.4
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
2.4.1
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN KBC ECO FUND AGRI
Benaming
Hoeveelheid op
31/08/2014
Valuta
Koers
in valuta
Evaluatie
%
(in de valuta van het in het bezit
compartiment) van de ICB
%
Porte
feuille
%
Nettoactief
NETTOACTIVA
EFFECTENPORTEFEUILLE
Aandelen
Aandelen genoteerd op beurs
Australië
AUSTRALIAN AGRICULTURAL CO LTD -
174.307,00
AUD
1,245
154.095,16
1,07
1,06
GRAINCORP LTD -
15.436,00
AUD
9,060
99.304,24
0,69
0,69
INCITEC PIVOT LTD -
43.782,00
AUD
3,100
96.374,49
0,67
0,67
NUFARM LTD -
24.629,00
AUD
4,310
75.375,27
0,52
0,52
153.698,00
AUD
0,890
97.132,16
0,67
0,67
20.047,00
AUD
5,880
83.701,17
0,58
0,58
COLRUYT -
3.950,00
EUR
36,300
143.385,00
0,99
0,99
SIPEF (BRU)
1.789,00
EUR
54,760
97.965,64
0,68
0,68
494.000,00
HKD
1,210
58.553,17
0,41
0,40
RIDLEY CORP LTD SELECT HARVESTS LTD -
België
Bermuda
SINOCHEM HONG KONG HOLDINGS -
Brazilië
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA -
23.684,00
BRL
8,250
66.295,59
0,46
0,46
BRF - BRASIL FOODS SA -
5.260,00
USD
26,660
106.461,89
0,74
0,74
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO -
5.100,00
BRL
46,500
80.463,48
0,56
0,56
MARFRIG GLOBAL FOODS SA -
35.500,00
BRL
7,600
91.541,41
0,63
0,63
MINERVA SA / BRAZIL -
26.300,00
BRL
13,330
118.949,21
0,82
0,82
SLC AGRICOLA SA -
12.800,00
BRL
17,310
75.176,60
0,52
0,52
TEREOS INTERNACIONAL SA -
83.311,00
BRL
2,800
79.147,29
0,55
0,55
AG GROWTH INTERNATIONAL INC -
2.747,00
CAD
46,990
90.342,62
0,63
0,62
AGRIUM INC -
1.252,00
CAD
102,820
90.097,03
0,62
0,62
ALLIANCE GRAIN TRADERS -
8.690,00
CAD
26,260
159.714,03
1,11
1,10
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO -
3.264,00
CAD
78,090
178.391,49
1,24
1,23
Canada
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD -
877,00
CAD
217,790
133.679,89
0,93
0,92
12.563,00
CAD
20,250
178.052,04
1,23
1,23
SAPUTO INC -
4.312,00
CAD
66,140
199.605,04
1,38
1,38
SUNOPTA INC -
14.599,00
CAD
14,440
147.543,09
1,02
1,02
2.857,00
USD
27,380
59.387,08
0,41
0,41
AURIGA INDUSTRIES -
3.908,00
DKK
314,000
164.713,02
1,14
1,14
NOVOZYMES A/S "B"
4.611,00
DKK
263,200
162.901,37
1,13
1,13
MAPLE LEAF FOODS INC -
Chili
SOC QUIMICA MINERA CHILE SA ADR "B"
Denemarken
Duitsland
ASIAN BAMBOO AG -
19.950,00
EUR
1,040
20.748,00
0,14
0,14
BASF SE -
1.425,00
EUR
78,290
111.563,25
0,77
0,77
BAYER AG -
1.422,00
EUR
102,050
145.115,10
1,01
1,00
BAYWA AG -
3.636,00
EUR
35,870
130.423,32
0,90
0,90
78
DEUTZ AG (FRA)
10.469,00
EUR
4,490
47.005,81
0,33
0,33
GEA AG -
2.659,00
EUR
34,430
91.549,37
0,63
0,63
K+S AG (FRA)
4.000,00
EUR
23,660
94.640,00
0,66
0,65
KTG AGRAR SE BR
7.315,00
EUR
13,655
99.886,33
0,69
0,69
662,00
EUR
269,750
178.574,50
1,24
1,23
DANONE -
3.455,00
EUR
53,140
183.598,70
1,27
1,27
MANITOU BF SA -
4.968,00
EUR
13,050
64.832,40
0,45
0,45
NATUREX -
3.532,00
EUR
59,000
208.388,00
1,44
1,44
VILMORIN & CIE -
2.119,00
EUR
86,360
182.996,84
1,27
1,26
735.000,00
HKD
0,395
28.439,54
0,20
0,20
40.000,00
HKD
35,950
140.863,01
0,98
0,97
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD -
295.000,00
HKD
3,800
109.810,45
0,76
0,76
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD -
150.000,00
HKD
3,780
55.541,95
0,39
0,38
FIRST TRACTOR COMP "H"
150.000,00
HKD
5,320
78.170,15
0,54
0,54
15.339,00
EUR
11,600
177.932,40
1,23
1,23
485.000,00
IDR
2.110,000
66.417,23
0,46
0,46
KWS SAAT AG -
Frankrijk
Hong Kong
CHINA CULIANGWANG BEVERAGES HO CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD -
Ierland
GLANBIA PLC -
Indië
SAMPOERNA AGRO PT TBK
Indonesië
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT -
40.200,00
IDR
25.500,000
66.530,81
0,46
0,46
10.816.500,00
IDR
50,000
35.100,50
0,24
0,24
BW PLANTATION TBK PT -
808.400,00
IDR
1.030,000
54.040,59
0,37
0,37
PP LONDON SUMATRA INDONES PT -
418.800,00
IDR
1.870,000
50.828,21
0,35
0,35
1.519.000,00
IDR
830,000
81.826,21
0,57
0,57
14.896,00
ILS
27,600
87.468,80
0,61
0,60
71.638,00
EUR
2,550
182.676,90
1,27
1,26
FUJI OIL CO LTD -
16.200,00
JPY
1.710,000
202.445,25
1,40
1,40
ITOHAM FOODS INC. -
BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK PT -
SALIM IVOMAS -
Israël
ISRAEL CHEMICALS LTD -
Italië
PARMALAT SPA -
Japan
96.000,00
JPY
502,000
352.185,45
2,44
2,43
KUBOTA CORP -
9.000,00
JPY
1.486,000
97.736,72
0,68
0,68
MEIJI HOLDINGS CO LTD -
3.200,00
JPY
8.570,000
200.413,63
1,39
1,38
NH FOODS LTD -
12.000,00
JPY
2.202,000
193.105,67
1,34
1,33
NIPPON SUISAN KAISHA LTD -
53.900,00
JPY
302,000
118.957,59
0,82
0,82
76.000,00
HKD
0,000
0,00
AMSTERDAM COMMODITIES NV -
6.941,00
EUR
17,850
123.896,85
0,86
0,86
CNH INDUSTRIAL NV -
7.969,00
USD
8,740
52.876,60
0,37
0,37
CORBION NV (AMS)NRC
7.104,00
EUR
12,740
90.504,96
0,63
0,63
KONINKLIJKE D.S.M. NV (AMS)
2.038,00
EUR
50,820
103.571,16
0,72
0,72
NUTRECO NV -
4.358,00
EUR
29,275
127.580,45
0,88
0,88
Kaaimaneilanden
CHAODA MODERN AGRICULTURE HLDS -
Nederland
Noorwegen
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA -
22.344,00
NOK
39,400
108.196,74
0,75
0,75
LEROY SEAFOOD GROUP ASA -
5.199,00
NOK
229,000
146.322,91
1,01
1,01
SALMAR ASA -
9.795,00
NOK
115,000
138.439,27
0,96
0,96
YARA INTL ASA -
2.799,00
NOK
311,000
106.984,37
0,74
0,74
79
Rusland
URALKALI -
3.833,00
USD
18,630
54.212,56
0,38
0,37
CHINA MINZHONG FOOD CORP LTD -
108.000,00
SGD
0,835
54.860,69
0,38
0,38
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD -
307.000,00
SGD
0,510
95.248,81
0,66
0,66
INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD -
170.000,00
SGD
0,865
89.457,35
0,62
0,62
MEWAH INTERNATIONAL -
218.000,00
SGD
0,375
49.732,33
0,34
0,34
49.000,00
SGD
4,010
119.534,01
0,83
0,83
CAMPOFRIO FOOD GROUP SA -
14.832,00
EUR
6,900
102.340,80
0,71
0,71
EBRO FOODS SA (MAD)
11.818,00
EUR
15,400
181.997,20
1,26
1,26
CHAROEN POKHAND FOODS PCL -
137.500,00
THB
29,500
96.413,48
0,67
0,67
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL -
314.400,00
THB
13,800
103.127,54
0,71
0,71
3.138,00
TRY
73,400
81.031,93
0,56
0,56
Singapore
PETRA FOODS LTD -
Spanje
Thailand
Turkije
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI AS -
V.K.
ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD -
321.000,00
HKD
1,650
51.883,23
0,36
0,36
AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC -
15.898,00
USD
8,800
106.211,96
0,74
0,73
DAIRY CREST GROUP PLC -
27.531,00
GBP
4,131
143.390,99
0,99
0,99
8.325,00
GBP
11,240
117.976,42
0,82
0,82
MP EVANS GROUP PLC -
11.716,00
GBP
4,603
67.985,74
0,47
0,47
NEW BRITAIN PALM OIL LTD -
17.902,00
GBP
4,300
97.054,28
0,67
0,67
PREMIER FOODS PLC -
79.424,00
GBP
0,430
43.059,09
0,30
0,30
PURECIRCLE LTD -
14.307,00
GBP
6,140
110.754,56
0,77
0,77
SAINSBURY PLC -
34.985,00
GBP
2,903
128.048,23
0,89
0,88
TATE&LYLE PLC -
17.426,00
GBP
6,765
148.631,27
1,03
1,03
GENUS PLC -
V.S.A.
ADECOAGRO SA -
17.006,00
USD
9,450
122.006,30
0,85
0,84
AGCO CORP -
1.894,00
USD
48,840
70.226,97
0,49
0,49
ALAMO GROUP INC -
2.988,00
USD
48,750
110.586,85
0,77
0,76
ALICO INC -
3.661,00
USD
39,040
108.507,01
0,75
0,75
BUNGE LTD. -
2.414,00
USD
84,650
155.135,97
1,07
1,07
16.151,00
USD
13,220
162.098,56
1,12
1,12
CALAVO GROWERS INC -
4.630,00
USD
38,950
136.910,49
0,95
0,95
CATERPILLAR INC -
1.318,00
USD
109,070
109.136,24
0,76
0,75
DEERE & COMPANY -
1.535,00
USD
84,090
97.994,34
0,68
0,68
FMC CORPORATION -
1.923,00
USD
66,140
96.558,78
0,67
0,67
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC -
7.916,00
USD
31,940
191.950,38
1,33
1,33
INGREDION INC -
2.346,00
USD
79,760
142.056,60
0,98
0,98
KELLOGG CO. -
5.014,00
USD
64,970
247.312,16
1,71
1,71
LIMONEIRA CO -
5.436,00
USD
24,230
99.995,66
0,69
0,69
LINDSAY MANUFACTURING CO -
1.512,00
USD
77,780
89.282,84
0,62
0,62
MONSANTO NEW
1.520,00
USD
115,650
133.455,82
0,92
0,92
PLUM CREEK TIMBER CO INC -
3.056,00
USD
40,630
94.264,56
0,65
0,65
POTLATCH CORPORATION -
3.624,00
USD
42,680
117.425,08
0,81
0,81
979,00
USD
33,210
24.683,11
0,17
0,17
RAYONIER INC -
2.938,00
USD
34,270
76.438,86
0,53
0,53
THE MOSAIC COMPANY -
2.252,00
USD
47,760
81.654,66
0,57
0,56
TITAN INTERNATIONAL INC -
5.439,00
USD
14,500
59.873,60
0,42
0,41
TRIMBLE NAVIGATION LTD -
3.991,00
USD
33,260
100.774,87
0,70
0,70
TYSON FOODS INC -A-
4.369,00
USD
38,060
126.240,62
0,87
0,87
UNITED NATURAL FOODS INC -
2.487,00
USD
64,290
121.385,69
0,84
0,84
CADIZ INC -
RAYONIER ADVANCED MATERIALS -
80
VALMONT INDUSTRIES -
901,00
USD
140,750
96.276,76
0,67
0,67
4.779,00
USD
33,950
123.175,71
0,85
0,85
ASTRAL FOODS LTD -
15.522,00
ZAR
143,000
158.444,29
1,10
1,09
ILLOVO SUGAR LTD -
56.517,00
ZAR
29,000
116.995,72
0,81
0,81
RCL FOODS LTD -
80.299,00
ZAR
15,900
91.138,13
0,63
0,63
TONGAAT HULETT LTD -
13.197,00
ZAR
170,620
160.730,40
1,11
1,11
3.039,00
KRW
35.700,000
81.232,96
0,56
0,56
WEYERHAEUSER COMPANY -
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
MAEIL DAIRY INDUSTRY CO LTD -
Zwitserland
ARYZTA AG -
2.563,00
EUR
68,270
174.976,01
1,21
1,21
BUCHER INDUSTRIES PLC -
481,00
CHF
273,000
108.851,49
0,75
0,75
EMMI AG -
885,00
CHF
332,500
243.927,96
1,69
1,68
SYNGENTA (NOM)
487,00
CHF
329,500
133.018,20
14.434.210,58
0,92
99,96
0,92
99,67
1,00
EUR
1,450
1,45
3.028,00
EUR
0,100
302,80
0,00
0,00
367.500,00
HKD
0,165
5.939,90
0,04
0,04
KONINKLIJKE D.S.M. NV CP 06/08/14
56,00
EUR
0,550
30,80
NUTRECO NV 31/03/14
38,00
EUR
0,700
26,60
6.301,55
0,04
0,04
14.440.512,13
100,00
99,72
Totaal aandelen
Rechten
Frankrijk
DANONE CP 07/05/14
NATUREX CP 03/07/2014
Hong Kong
CHINA CULIANGWANG BEVERAGES HO CP 20/08/14
Nederland
Totaal rechten
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE
LIQUIDE MIDDELEN
Zichtrekeningen
België
KBC GROUP AUD
12.580,68
AUD
1,000
8.933,24
0,06
KBC GROUP CAD
6.192,49
CAD
1,000
4.334,05
0,03
KBC GROUP CHF
11.101,57
CHF
1,000
9.202,61
0,06
KBC GROUP DKK
18.514,76
DKK
1,000
2.485,20
0,02
9.432,03
EUR
1,000
9.432,03
0,07
KBC GROUP GBP
447,39
GBP
1,000
564,07
0,00
KBC GROUP HKD
4.356,09
HKD
1,000
426,71
0,00
KBC GROUP ILS
36.938,20
ILS
1,000
7.858,69
0,05
KBC GROUP JPY
-86.946,00
JPY
1,000
-635,40
0,00
KBC GROUP NOK
3.581,00
NOK
1,000
440,11
0,00
KBC GROUP SEK
2.730,96
SEK
1,000
297,41
0,00
KBC GROUP SGD
13.075,82
SGD
1,000
7.954,63
0,06
KBC GROUP TRY
-7.488,98
TRY
1,000
-2.634,69
-0,02
KBC GROUP USD
11.673,70
USD
1,000
8.862,51
0,06
KBC GROUP ZAR
171.045,75
ZAR
1,000
12.209,70
69.730,87
0,08
0,48
69.730,87
0,48
KBC GROUP EURO
Totaal zichtrekeningen
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN
81
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
Vorderingen
België
KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN
121,53
EUR
1,000
121,53
121,53
0,00
0,00
-26.686,78
EUR
1,000
-26.686,78
-26.686,78
-0,18
-0,18
-26.565,25
-0,18
Totaal vorderingen
Schulden
België
KBC GROUP EUR TE BETALEN
Totaal schulden
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN
ANDERE
Te ontvangen interesten
EUR
6.560,52
0,05
Te betalen kosten
EUR
-13.046,26
-0,09
Over te dragen kosten
EUR
4.519,72
0,03
-1.966,02
-0,01
14.481.711,73
100,00
TOTAAL ANDERE
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA
82
Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Australië
België
Bermuda
Brazilië
Canada
Zwitserland
Chili
China
Kaaimaneilanden
Duitsland
Denemarken
Spanje
Frankrijk
V.K.
Hong Kong
Indië
Indonesië
Ierland
Israël
Italië
Japan
Zuid-Korea
Maleisië
Nederland
Noorwegen
Rusland
Singapore
Thailand
Turkije
V.S.A.
Zuid-Afrika
Totaal
28/02/2013
2,77
0,61
0,31
4,10
6,04
3,37
0,87
0,71
0,05
5,76
2,48
1,31
4,06
7,04
2,91
0,43
2,37
1,17
1,38
0,90
11,58
0,43
0,00
3,22
4,64
0,88
4,04
2,25
0,60
21,95
1,77
100,00
31/08/2013
3,41
1,83
0,41
3,60
5,85
4,34
0,39
0,00
0,00
6,61
2,18
1,89
4,34
8,53
3,78
0,42
2,79
1,39
0,55
1,22
10,48
0,39
0,60
3,84
2,41
0,48
3,58
1,37
0,38
20,19
2,75
100,00
28/02/2014
4,25
2,16
0,38
3,05
6,45
4,84
0,45
0,00
0,00
7,28
2,27
2,06
4,54
7,77
3,11
0,40
3,09
1,53
0,65
1,26
7,64
0,67
0,00
3,73
2,75
0,45
3,51
1,45
0,41
21,30
2,55
100,00
31/08/2014
4,20
1,67
0,41
4,28
8,15
4,58
0,41
0,00
0,00
6,37
2,27
1,97
4,43
7,03
2,90
0,46
2,00
1,23
0,61
1,27
8,07
0,56
0,00
3,45
3,46
0,38
2,83
1,38
0,56
21,42
3,65
100,00
28/02/2014
28,18
2,59
66,13
0,84
0,78
0,80
0,68
100,00
31/08/2014
26,77
3,24
66,70
0,82
0,70
1,12
0,65
100,00
Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Cyclische Sectoren
Consumenten(Cyclisch)
Consumenten(Niet cyclisch)
Farma
Technologie
Nutsbedrijven
Vastgoed
Totaal
28/02/2013
28,55
3,83
65,20
0,88
0,53
0,00
1,01
100,00
31/08/2013
26,68
2,55
68,23
0,83
0,53
0,35
0,83
100,00
83
Muntspreiding (in % van de nettoactiva)
AUD
BRL
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
IDR
ILS
JPY
KRW
MYR
NOK
SGD
THB
TRY
USD
ZAR
Totaal
28/02/2013
2,77
3,43
6,06
2,12
2,49
17,72
5,59
3,83
2,81
1,40
11,61
0,43
0,00
4,65
4,06
2,26
0,61
26,36
1,80
100,00
31/08/2013
3,42
2,97
5,89
2,89
2,19
21,56
7,16
4,85
3,23
0,57
10,47
0,39
0,60
2,42
3,61
1,38
0,40
23,22
2,78
100,00
28/02/2014
4,39
2,58
6,53
3,31
2,37
22,70
6,64
3,92
3,53
0,67
7,65
0,67
0,00
2,78
3,57
1,47
0,36
24,24
2,62
100,00
31/08/2014
4,25
3,53
8,16
3,42
2,28
21,05
5,92
3,66
2,45
0,66
8,04
0,56
0,00
3,45
2,88
1,38
0,54
24,04
3,73
100,00
84
2.4.2
WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN HET COMPARTIMENT KBC ECO FUND
AGRI (IN DE VALUTA VAN HET COMPARTIMENT)
1
ste
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale activa
Omloopsnelheid
2
de
-10,01 %
1
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale gecorrigeerde
activa
Gecorrigeerde
Omloopsnelheid
halfjaar
816.590,32
1.552.603,12
2.369.193,44
1.568.962,36
2.260.366,57
3.829.328,93
14.583.363,05
ste
halfjaar
816.590,32
1.552.603,12
2.369.193,44
1.568.962,36
2.260.366,57
3.829.328,93
14.334.728,97
-10,19 %
2
de
halfjaar
298.578,02
1.345.102,56
1.643.680,58
642.768,30
1.524.741,19
2.167.509,49
13.989.436,80
Jaar
1.115.168,34
2.897.705,68
4.012.874,02
2.211.730,66
3.785.107,76
5.996.838,42
14.285.157,40
-3,74 %
-13,89 %
halfjaar
298.578,02
1.345.102,56
1.643.680,58
642.768,30
1.524.741,19
2.167.509,49
14.119.377,63
Jaar
1.115.168,34
2.897.705,68
4.012.874,02
2.211.730,66
3.785.107,76
5.996.838,42
14.368.224,24
-3,71 %
-13,81 %
De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit
volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken
met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.
Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten,
respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen
tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn
uitgevoerd.
Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in
voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.
Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages
(maandelijks percentage > 50%).
De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken op de zetel van de Bevek of
het Fonds, Havenlaan 2, 1080 Brussel.
2.4.3
BEDRAG VAN DE VERPLICHTINGEN INZAKE FINANCIËLE DERIVATENPOSITIES
Nihil
85
2.4.4
EVOLUTIE VAN HET AANTAL INSCHRIJVINGEN, TERUGBETALINGEN EN
VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE
Classic Shares
Periode
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop
Inschrijvingen
Jaar
Kap.
Einde periode
Terugbetalingen
Dis.
Kap.
Dis.
Kap.
Dis.
Totaal
2012 - 08*
1.973,24
908,03
4.599,15
431,00
3.584,92
1.453,03
5.037,95
2013 - 08*
2.376,98
1.825,70
471,13
316,00
5.490,77
2.962,74
8.453,50
2014 - 08*
1.219,96
711,45
1.155,47
647,16
5.555,26
3.027,03
8.582,29
Bedragen ontvangen en betaald door de ICB
(in de valuta van de klasse)
Periode
Inschrijvingen
Jaar
Terugbetalingen
Kapitalisatie
Distributie
Kapitalisatie
Distributie
2012 - 08*
1.886.494,42
878.692,70
3.977.045,07
417.022,48
2013 - 08*
2.585.617,79
1.988.637,63
512.751,23
334.904,61
2014 - 08*
1.361.929,58
786.207,96
1.292.557,89
716.397,26
Netto-inventariswaarde
Einde periode (in de valuta van de klasse)
Periode
Jaar
van één recht van deelneming
Van de klasse
Kapitalisatie
Distributie
5.129.967,70
1.018,43
1.017,85
2013 - 08*
8.998.565,08
1.064,85
1.063,78
2014 - 08*
10.354.490,59
1.215,45
1.190,05
2012 - 08*
* Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar
Institutional B Shares
Periode
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop
Inschrijvingen
Jaar
Kap.
Einde periode
Terugbetalingen
Dis.
Kap.
Dis.
Kap.
Dis.
Totaal
2012 - 08*
25.742,00
13.309,00
12.433,00
12.433,00
2013 - 08*
3.753,00
11.252,00
4.934,00
4.934,00
2014 - 08*
55,00
1.605,00
3.384,00
3.384,00
Bedragen ontvangen en betaald door de ICB
(in de valuta van de klasse)
Periode
Inschrijvingen
Jaar
Kapitalisatie
Terugbetalingen
Distributie
Kapitalisatie
2012 - 08*
24.955.319,98
13.185.855,46
2013 - 08*
3.940.774,32
12.243.938,79
2014 - 08*
64.669,00
1.778.999,64
Periode
Jaar
Distributie
Netto-inventariswaarde
Einde periode (in de valuta van de klasse)
van één recht van deelneming
Van de klasse
Kapitalisatie
2012 - 08*
12.670.648,71
1.019,11
2013 - 08*
5.266.366,76
1.067,36
2014 - 08*
4.127.221,14
1.219,63
* Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar
Distributie
86
2.4.5
RENDEMENTSCIJFERS
Classic Shares
1 Jaar
Kap
Div
ISIN code
KAP
BE6222656090
EUR
14.14%
DIV
BE6222657106
EUR
14.13%
3 Jaar*
5 Jaar*
10 Jaar*
Sinds start*
Munt
Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
Startdatum
Aandelen
klassen
10.71%
25/07/2011
6.49%
10.69%
25/07/2011
6.45%
* De rendementscijfers zijn op jaarbasis.
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
87
Institutional B Shares
1 Jaar
Kap
Div
ISIN code
KAP
BE6228913586
3 Jaar*
5 Jaar*
10 Jaar*
Sinds start*
Munt
Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
EUR
14.27%
* De rendementscijfers zijn op jaarbasis.
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
Startdatum
Aandelen
klassen
25/11/2011
13.39%
88
Classic Shares
Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren.
Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
Berekend in EUR.
Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee
tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het
dividend geometrisch verrekend in het rendement.

Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[ C * NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[ C * NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de
berekeningsdatum D en referentiedatum.
Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:
Ci = [Wi / NIW(Di)] + 1
i = 1 ... N
waaruit C = C0 * .... * CN.

Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone
rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel
te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.

De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en
kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming.




Institutional B Shares
Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren.
Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
Berekend in EUR.
Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee
tijdstippen uitgedrukt in procent.

Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D

Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone
rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel
te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.

De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en
kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.




Dividend op ex-dividenddatum 28/11/2014: 12,18750 EUR netto (16,25000 EUR bruto).
89
2.4.6
KOSTEN
Lopende kosten: *
Classic Shares Distributie: 1.881%
Classic Shares Kapitalisatie: 1.868%
Institutional B Shares Kapitalisatie: 1.757%
* Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten, prestatiegebonden
vergoedingen, transactiekosten betaald in het kader van de verwerving of vervreemding van activa,
betaalde rente, betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële
instrumenten en vergoedingen inzake Commission Sharing Agreements of geIijkaardige
vergoedingen ontvangen door de beheervennootschap of enige hiermee verbonden persoon.
BESTAAN VAN COMMISSION SHARING AGREEMENTS
De beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde beheerder, heeft een
‘Commission Sharing Agreement’ afgesloten met één of meerdere tussenpersonen van transacties
in aandelen voor rekening van één of meerdere compartimenten. De Commission Sharing
Agreement heeft meer bepaald betrekking op de uitvoering van orders en het opleveren van
onderzoeksrapporten.
Nadere toelichting vindt u in het Algemene Deel van het jaarverslag.
Bruto Commissie
CSA Credits
in EUR
in EUR
betaald tijdens de periode: opgebouwd tijdens de periode:
1-09-13
1-09-13
Tussenpersoon
31-08-14
31-08-14
Percentage
CITI
364
184
50.56%
CSFBSAS
315
129
40.95%
DEUTSCHE
88
33
37.50%
INSTINET
729
214
29.35%
MORGAN STANLEY
481
138
28.61%
BESTAAN VAN FEE SHARING AGREEMENTS EN REBATES:
De beheervennootschap kan haar vergoeding delen met de Distributeur, institutionele en/of
professionele partijen. In principe gaat het om 35% tot 60% indien de distributeur een entiteit is van
KBC Groep NV en om 35% tot 70% indien de distributeur geen entiteit is van KBC Groep NV, doch
in een beperkt aantal gevallen bedraagt de vergoeding van de distributeur minder dan 35%. De
belegger zal, op verzoek, meer informatie kunnen bekomen inzake deze gevallen.
Indien de beheervennootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in
rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door
een entiteit van KBC Groep NV en de beheervennootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal
de beheervennootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.
Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die het compartiment betaalt
aan de beheervennootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald
in de statuten. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene
vergadering.
De beheervennootschap heeft een distributieovereenkomst afgesloten met de Distributeur om een
ruimere verspreiding van de rechten van deelneming van het compartiment mogelijk te maken, door
gebruik te maken van meerdere distributiekanalen.
Het is in het belang van de deelnemers, van het compartiment en van de Distributeur dat een zo
groot mogelijk aantal rechten van deelneming wordt verkocht, en dat de activa van het compartiment
dus zo hoog mogelijk zijn. In dit opzicht is er dus geen sprake van tegenstrijdige belangen.
90
2.4.7
TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE STATEN EN ANDERE GEGEVENS
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille: 1.5% per jaar (waarvan 0.1% voor de in
het prospectus omschreven duurzaamheidsscreening) berekend op basis van de gemiddelde totale
netto activa van het compartiment, er wordt geen beheersprovisie aangerekend op de activa die
belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de
KBC Groep.
KBC Fund Management Limited ontvangt van de beheervennootschap een vergoeding van max.
1.45% berekend op het deel van de door haar beheerde portefeuille, zonder dat het totale
beheerloon dat de beheervennootschap ontvangt zal worden overschreden.
De vergoeding voor administratief agent is betaalbaar op het einde van elk maand en is berekend op
basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de commissaris: 1700 EUR per jaar. Deze vergoeding is exclusief BTW en kan
jaarlijks worden geïndexeerd overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
Het bewaarloon is berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de
laatste bankwerkdag van het voorafgaande kalenderjaar, behalve op de activa die belegd zijn in
instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep. Het
bewaarloon wordt betaald in het begin van het kalenderjaar.
Uitoefenen van stemrechten:
Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervennootschap de
stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.
De beheervennootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de
agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:
- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de
minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan
worden.
De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de
maatschappelijke zetel van de Bevek.
91
Gereviseerd jaarverslag per 31 augustus 2014
INHOUDSOPGAVE
2.
Informatie over KBC Eco Fund World
2.1. Beheerverslag
2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
2.1.2. Beursnotering
2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
2.1.5. Distributeurs
2.1.6. Index en benchmark
2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
2.1.8. Toekomstig beleid
2.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI)
2.2. Balans
2.3. Resultatenrekening
2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers
2.4.1. Samenstelling van de activa
2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa
2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en
inventariswaarde
2.4.5. Rendementscijfers
2.4.6. Kosten
2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
van
de
netto-
92
93
2
INFORMATIE OVER KBC ECO FUND WORLD
2.1
BEHEERVERSLAG
2.1.1
LANCERINGSDATUM EN INSCHRIJVINGSPRIJS
Classic Shares :
Lanceringsdatum: 30 april 1992
Initiële inschrijvingsprijs: 10000 BEF
Uitdrukkingsmunt: EUR
Institutional B Shares :
Lanceringsdatum: 25 september 2013
Initiële inschrijvingsprijs: 1000 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR
2.1.2
BEURSNOTERING
Niet van toepassing.
2.1.3
DOEL EN KRACHTLIJNEN VAN HET BELEGGINGSBELEID
DOEL VAN HET COMPARTIMENT :
Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk
rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten.
Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa,
rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie,
hoofdzakelijk belegd in aandelen.
BELEGGINGSBELEID VAN HET COMPARTIMENT :
CATEGORIEËN VAN TOEGELATEN ACTIVA:
De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten
van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito’s, financiële derivaten, liquide
middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de
toepasselijke regelgeving en kadert binnen het onder 2.1. vermelde doel.
Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere
instellingen voor collectieve belegging.
GRENZEN VAN HET BELEGGINGSBELEID:
Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen.
Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om
kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.
TOEGELATEN DERIVATENTRANSACTIES:
Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om
risico’s in te dekken.
Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om
termijncontracten, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere
transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met
financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties. Het
compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds
de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn
ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.
Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden
ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het
compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van contanten of
investment grade obligaties. Bij het bepalen van de waarde van de obligaties wordt een
marge toegepast die varieert in functie van de resterende looptijd en de uitdrukkingsmunt
van de betreffende obligatie. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van
internationale standaardovereenkomsten.
Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen
open wisselkoersrisico’s ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.
94
In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide
instrumenten.
Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen invloed op het
liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten verandert ook niets aan de spreiding van de
portefeuille over regio’s, sectoren of thema’s. Bijgevolg heeft het geen invloed op het
concentratierisico.
Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke
kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het
gebruik van derivaten heeft ook geen invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het
bewaarnemingsrisico, het flexibiliteitsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van
externe factoren.
BEPAALDE STRATEGIE:
De activa worden voor minstens 75% belegd in aandelen van ondernemingen uit alle sectoren
wereldwijd die de milieu-impact van het productieproces en het eindproduct beter beheersen dan
hun sectorgenoten en bovendien een positieve beoordeling krijgen vanwege de afdeling duurzaam
beleggen van KBC Asset Management en het onafhankelijke milieuadviescomité.
De aandelen moeten voldoen aan de volgende vereisten :
1) bedrijven moeten best-in-class zijn op duurzaamheid: hiervoor moeten bedrijven gescreend
worden op volgende criteria:
economisch beleid & maatschappelijke rol
bedrijfsethiek en deugdelijk bestuur
milieu
intern sociaal beleid
mensenrechten
maatschappelijk betwiste praktijken en technologieën
2) bedrijven moeten best-in-class zijn op milieu
Elk criterium wordt onderverdeeld in meetbare indicatoren.
De vereisten, criteria en indicatoren worden bepaald door KBC Asset Management in samenwerking
met de Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse en het milieuadviescomité . Zij worden
voortdurend getoetst op hun relevantie en de methodologie van de duurzaamheidsanalyse kan
bijgevolg aangepast worden na goedkeuring door de Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse en
het milieuadviescomité.
De screening van de aandelen wordt uitgevoerd door de afdeling duurzaam beleggen van KBC
Asset Management, in samenwerking met de Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse en het
milieuadviescomité.
De onafhankelijke werking van de Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse en het
milieuadviescomité verzekert de objectieve beoordeling van bedrijven en garandeert de
geloofwaardigheid van het duurzaamheidsonderzoek. Zij bewaken tevens de kwaliteit van de
methodologie en het onderzoek van KBC Asset Management.
UITLENING VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN:
Het compartiment mag geen financiële instrumenten uitlenen.
VOLATILITEIT VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE:
De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling
van de portefeuille.
ALGEMENE STRATEGIE TER DEKKING VAN HET WISSELKOERSRISICO:
Om zijn activa te beschermen tegen wisselkoersschommelingen en binnen de beperkingen die
uiteengezet worden in de statuten, kan het compartiment transacties verrichten die betrekking
hebben op de verkoop van termijnovereenkomsten op deviezen, evenals de verkoop van callopties
of de aankoop van putopties op valuta’s. De hier beoogde transacties mogen enkel betrekking
hebben op contracten die verhandeld worden op een gereglementeerde markt die regelmatig werkt,
erkend is en opengesteld is voor het publiek, of verhandeld worden met een erkende financiële
instelling van eerste rang die gespecialiseerd is in dit type van transacties en die actief is op de 'over
the counter' (OTC)-markt voor opties. Met dezelfde doelstelling kan het compartiment ook valuta’s
verkopen op termijn of uitwisselen in het kader van onderhandse transacties met financiële
instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.
95
SOCIALE, ETHISCHE EN MILIEUASPECTEN:
Er mag niet belegd worden in financiële instrumenten uitgegeven door producenten van
controversiële wapens, waarvan de voorbije vijf decennia bij internationale consensus is vastgesteld
dat het gebruik ervan onevenredig veel menselijk leed veroorzaakt aan de burgerbevolking. Het
betreft de producenten van antipersoonsmijnen, clusterbommen en -munitie en wapens met verarmd
uranium.
Er mogen daarnaast sinds 31.3.2014 geen nieuwe beleggingen gebeuren in financiële instrumenten
uitgegeven door ondernemingen zonder anti-corruptie beleid die bovendien in de afgelopen twee
jaar een negatieve evaluatie kregen bij een diepgaande screening op de aanwezigheid van
corruptie. De onderneming heeft geen anti-corruptie beleid als niet kan worden aangetoond dat de
onderneming een aanvaardbaar beleid heeft aangaande de bestrijding van corruptie. Een
aanvaardbaar beleid dient publiek gemaakt te worden en houdt minstens in dat omkoping niet
gedoogd wordt, en dat de wet dienaangaande wordt nageleefd. De screening zal gebeuren op basis
van een algemeen aanvaarde en onafhankelijke ‘Sociale, ethische en milieuaspecten’ database.
Op deze wijze wordt niet alleen een louter financiële realiteit weergegeven, maar ook een sociale
realiteit van de sector of regio.
Voor de eventuele toepassing van de Europese en Belgische fiscale bepalingen wordt verwezen
naar het prospectus onder 'informatie betreffende de Bevek - Belastingstelsel'.
2.1.4
FINANCIEEL PORTEFEUILLEBEHEER
Het intellectueel beheer, met uitzondering van de in het prospectus omschreven
duurzaamheidsscreening, wordt door de beheervennootschap gedelegeerd aan KBC Fund
Management Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, IRELAND.
2.1.5
DISTRIBUTEURS
KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.
2.1.6
INDEX EN BENCHMARK
Zie ‘Beleggingsbeleid van het compartiment’.
2.1.7
TIJDENS HET BOEKJAAR GEVOERD BELEID
KBC Eco Fund World belegt in een internationaal gespreide portefeuille van aandelen uit bedrijven
die een duurzaam beleid nastreven. De bedrijven zijn zowel best-in-class wat hun algemene score
betreft (economisch beleid en intern sociaal klimaat, deugdelijk bestuur, mensenrechten en
maatschappelijk betwistbare praktijken) als wat de score voor het criterium milieu betreft. Die
bedrijven worden gescreend door de duurzaamheidscel van KBC Asset Management. De Externe
Adviesraad Duurzaamheidsanalyse staat KBC Asset Management bij in de ontwikkeling van de
onderzoeksmethodologie en garandeert de objectiviteit van het onderzoek. Het fonds streeft een
neutrale spreiding over sectoren en regio's na.
De eurocrisis en de vrees dat de Europese bankensector eronder zou bezwijken, wierpen in de
periode van april 2010 tot oktober 2011 bijna permanent een schaduw over de aandelenmarkten. De
stemming veranderde pas in de loop van 2012 toen het nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt
verbeterde. De voorbije maanden versterkten vrij stevige PMI's (barometers van het
ondernemersvertrouwen) het conjunctuuroptimisme. Vanaf juni 2012 was de onderliggende trend op
de internationale aandelenmarkten onmiskenbaar positief. Al bij al noteerde de MSCI All Country
World Index (de ruimste wereldindex) op 30 juni 2014 in euro 17,1% hoger dan een jaar eerder.
De heropleving van de Amerikaanse economie in het voorjaar van 2014 bevestigde de relatieve
sterkte van de economie. In de eerste vijf maanden van 2014 werden maandelijks gemiddeld 13 600
nieuwe jobs gecreëerd en daalde de werkloosheidsgraad met 0,7 procentpunten.
96
De ontluikende regio's bleven in 2013 teleurstellen, zowel in absolute als in relatieve cijfers. De
Aziatische opkomende markten wisten hun rol van groeipool van de wereldeconomie niet echt te
verzilveren. Twijfels over het groeiverhaal werden niet bevestigd door het indicatorenbeeld. Maar
ook niet tegengesproken. Daardoor bleef de bezorgdheid over de krediet- en schuldenproblematiek
in China de beleggers afschrikken. Latijns-Amerika werd getroffen door een vertraging van de
economie. De link met de grondstoffenmarkten is in die regio nooit ver weg. Ook de sociale onlusten
in Brazilië schrikten buitenlandse beleggers af. Oost-Europa (+6,2%) was ook een relatieve
tegenvaller. Rusland bleek niet immuun voor de zwakke Europese conjunctuur. In 2014 eisten de
politieke onlusten in Oekraïne natuurlijk ook hun tol. De Turkse beurs leed dan weer onder het
straatprotest van de secularisten in Istanboel en de interne machtsstrijd binnen de AKP.
Tussen de sectoren waren er grote returnverschillen. Tot de best presterende sectoren behoorden
Energie, Technologie en Farma-industrie. Onder de achterblijvers vermelden we Niet-cyclische
consumentengoederen, Cyclische consumentengoederen en de Financiële sector. De
oliemaatschappijen waren uitermate goedkoop geworden. Hun outperformance is dus aan een
inhaalbeweging toe te schrijven en is geen fundamentele beweging. De sector kampt met een
zwakke winstgevendheid en steeds duurdere investeringen.
Het fonds steeg over het jaar in waarde en deed het zelfs iets beter dan de brede wereldmarkt,
vertegenwoordigd door MSCI World. Op sectorniveau presteerden Banken, Farma-industrie, Energie
en Media allemaal prima. Binnen de aandelenselectie maakten Banken, Media en Transport indruk
met namen als Bank of Montreal, Time Warner Inc en Southwest Airlines, die stuk voor stuk sterke
prestaties neerzetten. Bank of Montreal zag zijn aandelenkoers stijgen van 66,11 tot 83,66
Canadese dollar na tal van positieve ontwikkelingen gedurende het jaar. Zo kondigde het in januari
zijn plannen aan om F&C Asset Management over te nemen, en rapporteerde het in mei winsten die
de schattingen van de analisten ruim overstegen en verhoogde het zijn kwartaaldividend. Een
andere indrukwekkende prestatie was afkomstig van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij
Southwest. Haar aandelenkoers steeg van 12,81 tot 32,01 Amerikaanse dollar. Op regionale basis
bevonden alle regio's zich op positief terrein, met Noord-Amerika op kop.
De enige sector met negatieve cijfers was Voedingsindustrie, met teleurstellende prestaties van WM
Morrisson Supermarkets en Aeon Co Ltd. Binnen de aandelenselectie stelden Energie, Algemene
distributie en Software & Dienstverlening teleur. Aandelen als Bed, Bath & Beyond, CA Inc,
Symantec Corp en OMV AG haalden het rendement omlaag.
2.1.8
TOEKOMSTIG BELEID
De Amerikaanse en Europese barometers die het vertrouwen onder de bedrijfsleiders meten, waren
in het voorjaar van 2013 afgegleden tot net boven (VS) of fors onder (EMU) het vriespunt. Van die
lage niveaus zijn ze het voorbije jaar fors gaan stijgen. In de VS heeft de graadmeter vandaag al een
niveau bereikt dat overeenstemt met een groeitempo van ongeveer 3%. In Duitsland staat de IFO,
de toonaangevende index van het ondernemersvertrouwen, ondertussen op een niveau dat tot de
beste observaties van de voorbije dertig jaar behoort. Ook in Zuid-Europa heeft het
ondernemersvertrouwen de dooizone bereikt. Verrassend is dat zo vroeg in deze cyclus het
consumentenvertrouwen zich bij die beweging aansluit en eveneens een scherp herstel beleeft.
We verwachten dan ook dat de groei in de VS positief maar toch eerder bescheiden zal blijven (22,5% op jaarbasis in de komende kwartalen), omdat de loonstijging nauwelijks de inflatie kan
bijhouden en het begrotingsbeleid nu toch definitief (en allicht voor meerdere jaren) de weg van
sanering is ingeslagen. Het herstel van de huizenmarkt en de bedrijfsinvesteringen kan zich
voortzetten. Hoe sterk de groei in 2014 zal uitvallen, hangt in hoge mate af van twee factoren: de
dynamiek van de arbeidsmarkt en de inflatie. De voorbije maanden groeide de werkgelegenheid in
de VS met ongeveer 2% op jaarbasis. Als dat ook in de komende maanden zo blijft - en niets wijst
op het tegendeel - zorgt dat voor een gezonde basis voor koopkrachtverruiming van de gezinnen.
De reële consumptiegroei kan nog wat hoger uitvallen als de inflatie lager blijft dan 2,5%. Ook dat is
zeker haalbaar: niemand verwacht voor de VS een inflatie van meer dan 2%.
Europa kruipt uit de recessie. De begrotingsplannen, het verstrengde kredietbeleid van de banken
en de grote onzekerheid bij consumenten en producenten zullen op de groei blijven wegen. In de
komende maanden wordt gerekend op een groei van hooguit 1 à 1,5% op jaarbasis. Dat is geen
reden tot euforie, maar toch beter dan een negatieve groei. Deflatie- of depressiescenario's, die
geregeld de stemming op de obligatiemarkten overheersen, zijn evenwel niet gerechtvaardigd.
97
De wereld van vandaag is er een met twee snelheden. De klassieke, geïndustrialiseerde
economieën (VS, Europa, Japan) blijven hangen in een laagconjunctuur, zonder onderliggende
inflatiedruk, met een aanhoudend lage rente en ontwrichte overheidsfinanciën. In de opkomende
markten ziet dat beeld er helemaal anders uit. De sterke economische groei heeft in Azië soms al
voor inflatoire spanningen gezorgd. Een aangepast monetair beleid is dan ook noodzakelijk: soms
afremmend (zoals in 2011), dan weer stimulerend (zoals nu).
Een van de grote uitdagingen voor dit decennium is de verdere ontwikkeling van de consumptie in
China en de rest van Azië. Dat kan bijdragen tot een meer evenwichtige economische wereldorde.
Het vermindert niet alleen de uitvoerafhankelijkheid van de regio. Minstens even belangrijk is de
weerslag op de internationale kapitaalstromen. Meer consumptie in China betekent minder
besparingen en meer invoer, ook uit de VS en Europa. Dat zal het Westen helpen om uit zijn
schuldproblemen te groeien.
In overeenstemming met het thema zal KBC Eco Fund World blijven beleggen in een wereldwijd
gespreide portefeuille van aandelen in bedrijven die een duurzaam beleid nastreven. We zullen erop
blijven toezien dat de portefeuille gediversifieerd is, met een sectorallocatie in overeenstemming met
de MSCI World Index.
2.1.9
SYNTHETISCHE RISICO- EN OPBRENGSTINDICATOR
Classic Shares: 6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).
Institutional B Shares: 6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder
terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.
Overeenkomstig Verordening 583/2010 is een synthetische risico- en opbrengstindicator bepaald.
Deze geeft een cijfermatige aanduiding van de mogelijke opbrengst van het compartiment, maar ook
van het bijhorende risico, berekend in de uitdrukkingsmunt van het compartiment. De indicator wordt
geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst,
maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer
betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere
cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden.
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of
verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd
een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst.
98
2.2
BALANS
Balansschema
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
27.057.293,64
15.009.879,29
27.025.778,12
1.906,38
14.979.671,44
1.685,45
6.633,80
2.684,21
6.633,80
-25.612,31
-31.679,09
-11.077,57
-29.560,03
63.233,15
30.621,12
4.969,42
39.769,14
-29.390,42
4.375,86
38.980,92
-12.450,46
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
27.057.293,64
15.009.879,29
A.
Kapitaal
22.972.662,80
7.909.262,61
B.
Deelneming in het resultaat
66.385,83
-15.574,20
C.
Overgedragen resultaat
D.
Resultaat van het boekjaar
TOTAAL NETTO ACTIEF
II.
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en
financiële derivaten
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A.
B.
Vorderingen
a) Te ontvangen bedragen
b) Fiscale tegoeden
Schulden
a) Te betalen bedragen (-)
c) Ontleningen (-)
V.
Deposito's en liquide middelen
A.
Banktegoeden op zicht
VI. Overlopende rekeningen
A. Over te dragen kosten
B. Verkregen opbrengsten
C. Toe te rekenen kosten (-)
4.957.909,11
4.018.245,01
2.158.281,77
99
2.3
RESULTATENREKENING
Resultatenrekening
I.
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
H. Wisselposities en -verrichtingen
b) Andere wisselposities en verrichtingen
3.653.671,01
2.258,66
3.037.966,71
317.101,36
-986.128,06
Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen
Gerealiseerde winsten op beleggingen
Ongerealiseerde winsten op beleggingen
Gerealiseerde verliezen op beleggingen
Ongerealiseerde verliezen op beleggingen
II.
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
A.
B.
Dividenden
Interesten
b) Deposito's en liquide middelen
C. Interesten in gevolge ontleningen (-)
III.
Andere opbrengsten
A.
Vergoeding tot dekking van de kosten van
verwerving en realisatie van de activa, tot
ontmoediging van uittredingen en tot dekking van
leveringskosten
Andere
B.
3.446.793,42
1.217.417,78
-951.763,14
260.582,97
465.303,40
425.882,27
3,70
-307,67
195,45
-262,21
6.678,91
652,82
100
IV. Exploitatiekosten
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.
K.
Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
a) Financieel beheer
Classic Shares
Institutional B Shares
b) Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten (-)
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Classic Shares
Institutional B Shares
Andere kosten (-)
-58.623,28
-37.755,73
-663,11
-12.456,19
-546,43
-10.043,67
-269.436,95
-25.977,00
-19.694,12
-38,32
-3.528,95
-966,75
-6.438,70
-228.244,48
-19.257,74
-588,85
-9.447,22
-12.446,98
45.213,98
106.443,12
4.018.245,01
2.158.281,77
4.018.245,01
2.158.281,77
-15.507,46
-8,64
-3.804,06
-767,26
-7.280,82
-2.966,86
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het
resultaat
V.
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening
VII. Resultaat van het boekjaar
101
Bestemming van de resultaten
I.
Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van
het vorige boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van
het boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat
(uitgekeerde deelnemingen in het resultaat)
II.
(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal
IV. (Dividenduitkering)
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
4.084.630,84
7.100.616,68
4.957.909,11
4.018.245,01
2.158.281,77
66.385,83
-15.574,20
-4.067.079,89
-7.090.629,87
-17.550,95
-9.986,81
102
2.4
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
2.4.1
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN KBC ECO FUND WORLD
Benaming
Hoeveelheid op
31/08/2014
Valuta
Koers
in valuta
Evaluatie
%
(in de valuta van het in het bezit
compartiment) van de ICB
%
Porte
feuille
%
Nettoactief
NETTOACTIVA
EFFECTENPORTEFEUILLE
Aandelen
Aandelen genoteerd op beurs
Australië
AMCOR -
6.495,00
AUD
11,420
52.668,39
0,20
0,20
604,00
AUD
35,200
15.096,78
0,06
0,06
7.562,00
AUD
8,060
43.278,93
0,16
0,16
BELGACOM -
3.139,00
EUR
27,135
85.176,77
0,32
0,32
TELENET -
1.012,00
EUR
44,470
45.003,64
0,17
0,17
BANK OF MONTREAL -
8.111,00
CAD
83,660
474.920,39
1,76
1,76
C.I.B.C. -
7.440,00
CAD
103,910
541.076,71
2,00
2,00
CANADIAN TIRE CORP "A" NON VOTING
960,00
CAD
112,320
75.466,97
0,28
0,28
CENOVUS ENERGY INC -
833,00
CAD
34,680
20.218,67
0,08
0,08
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP -
8.813,00
CAD
22,630
139.584,40
0,52
0,52
SUNCOR ENERGY INC -
4.047,00
CAD
44,630
126.412,10
0,47
0,47
TALISMAN ENERGY INC. -
1.867,00
CAD
10,930
14.282,13
0,05
0,05
4.709,00
DKK
438,000
276.851,28
1,02
1,02
NATIONAL AUSTRALIA BANK TRANSURBAN GROUP -
België
Canada
Denemarken
WILLIAM DEMANT HOLDING -
Duitsland
ALLIANZ AG REG
2.901,00
EUR
129,800
376.549,80
1,39
1,39
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG -
717,00
EUR
88,600
63.526,20
0,24
0,24
CONTINENTAL AG -
404,00
EUR
162,500
65.650,00
0,24
0,24
DAIMLER AG -
1.975,00
EUR
62,240
122.924,00
0,46
0,45
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG
4.437,00
EUR
13,175
58.457,48
0,22
0,22
HOCHTIEF AG -
3.618,00
EUR
60,160
217.658,88
0,81
0,80
MERCK KGAA -
256,00
EUR
66,230
16.954,88
0,06
0,06
Finland
NESTE OIL OYJ -
3.976,00
EUR
14,900
59.242,40
0,22
0,22
NOKIA "A"
10.346,00
EUR
6,395
66.162,67
0,25
0,25
STORA ENSO OYJ "R"
18.908,00
EUR
6,625
125.265,50
0,46
0,46
6.057,00
EUR
11,430
69.231,51
0,26
0,26
AIR LIQUIDE (L') -
721,00
EUR
97,240
70.110,04
0,26
0,26
IMERYS (PAR)
472,00
EUR
60,820
28.707,04
0,11
0,11
1.438,00
EUR
126,000
181.188,00
0,67
0,67
UPM-KYMMENE CORP -
Frankrijk
L'OREAL LAGARDERE S.C.A. NATIXIS (PAR)
2.701,00
EUR
20,955
56.599,46
0,21
0,21
20.440,00
EUR
5,350
109.354,00
0,41
0,40
44.514,00
HKD
25,600
111.628,39
0,41
0,41
2.000,00
HKD
178,100
34.892,49
0,13
0,13
Hong Kong
HANG LUNG PROPERTIES LTD HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. -
103
Ierland
INGERSOLL RAND PLC -
8.258,00
USD
60,200
377.415,43
1,40
1,40
175.182,00
EUR
0,876
153.371,84
0,57
0,57
3.341,00
EUR
5,890
19.678,49
0,07
0,07
ASTELLAS PHARMA INC -
26.500,00
JPY
1.498,000
290.104,28
1,07
1,07
DAI NIPPON PRINTNG -
36.000,00
JPY
1.091,500
287.159,17
1,06
1,06
DAIWA HOUSE -
22.300,00
JPY
1.967,500
320.638,79
1,19
1,19
DAIWA SECURITIES GROUP INC -
33.000,00
JPY
846,100
204.047,88
0,76
0,75
DENSO CORP. -
6.100,00
JPY
4.513,000
201.183,16
0,74
0,74
FUJITSU LTD -
13.000,00
JPY
713,700
67.804,03
0,25
0,25
IBIDEN CO LTD -
5.500,00
JPY
2.043,000
82.115,95
0,30
0,30
ITOCHU CORP -
8.400,00
JPY
1.322,500
81.184,18
0,30
0,30
KONICA MINOLTA HOLDINGS INC -
18.500,00
JPY
1.143,000
154.530,57
0,57
0,57
MARUBENI CORP -
41.000,00
JPY
751,000
225.019,55
0,83
0,83
6.736,00
JPY
2.454,000
120.801,71
0,45
0,45
MITSUI & CO -
13.400,00
JPY
1.696,000
166.083,73
0,61
0,61
OSAKA GAS -
13.000,00
JPY
428,000
40.661,52
0,15
0,15
RICOH CO -
34.400,00
JPY
1.125,500
282.943,94
1,05
1,05
SEKISUI CHEMICAL -
2.000,00
JPY
1.230,000
17.977,59
0,07
0,07
SHISEIDO CO -
2.700,00
JPY
1.920,000
37.884,49
0,14
0,14
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS -
8.000,00
JPY
2.513,000
146.919,33
0,54
0,54
Italië
TELECOM ITALIA (MIL)
UNICREDIT SPA -
Japan
MAZDA MOTOR CORP. -
Nederland
CNH INDUSTRIAL NV -
19.568,00
EUR
6,610
129.344,48
0,48
0,48
DELTA LLOYD -
4.539,00
EUR
18,335
83.222,57
0,31
0,31
KON. AHOLD -
31.015,00
EUR
13,000
403.195,00
1,49
1,49
DNB ASA -
22.915,00
NOK
115,600
325.562,77
1,21
1,20
STATOIL -
20.670,00
NOK
174,000
442.024,92
1,64
1,63
9.774,00
EUR
29,400
287.355,60
1,06
1,06
74.908,00
EUR
1,591
119.178,63
0,44
0,44
Noorwegen
Oostenrijk
OMV AG (WIEN)
Portugal
PORTUGAL TELECOM INT FIN -
Spanje
FERROVIAL SA -
17.494,00
EUR
15,490
270.982,06
1,00
1,00
RED ELECTRICA DE ESPANA -
4.241,00
EUR
64,090
271.805,69
1,01
1,01
REPSOL INTL FINANCE -
4.861,00
EUR
18,890
91.824,29
0,34
0,34
18.207,00
GBP
11,250
258.247,18
0,96
0,95
1.864,00
GBP
5,210
12.244,14
0,05
0,05
V.K.
AMEC AVIVA PLC BRITISH SKY BROADCAST -
8.184,00
GBP
8,735
90.130,79
0,33
0,33
93.045,00
GBP
3,870
453.992,50
1,68
1,68
CENTRICA -
1.334,00
GBP
3,194
5.371,99
0,02
0,02
GLAXOSMITHKLINE PLC -
3.364,00
GBP
14,745
62.538,21
0,23
0,23
13.080,00
GBP
5,485
90.454,26
0,34
0,33
120.086,00
GBP
2,112
319.765,03
1,18
1,18
JOHNSON MATTHEY PLC -
1.186,00
GBP
31,580
47.221,69
0,18
0,18
NEXT PLC -
2.844,00
GBP
70,950
254.405,60
0,94
0,94
PERSIMMON -
12.647,00
GBP
13,240
211.115,53
0,78
0,78
REXAM PLC -
20.241,00
GBP
5,070
129.385,20
0,48
0,48
TUI TRAVEL PLC -
29.865,00
GBP
3,725
140.259,88
0,52
0,52
BT GROUP PLC -
INVESTEC PLC ITV PLC -
104
WHITBREAD HOLDINGS PLC -
373,00
GBP
43,890
20.640,45
0,08
0,08
7.264,00
GBP
3,932
36.010,90
0,13
0,13
1.959,00
USD
81,060
120.556,13
0,45
0,45
929,00
USD
82,130
57.924,97
0,21
0,21
6.178,00
USD
61,240
287.231,04
1,06
1,06
364,00
USD
57,160
15.795,81
0,06
0,06
ALLERGAN INC. -
1.190,00
USD
163,680
147.873,67
0,55
0,55
AMERICAN WATER WORKS INC. -
7.590,00
USD
50,610
291.626,10
1,08
1,08
AVALONBAY COMMUNITIES INC -
615,00
USD
154,100
71.949,21
0,27
0,27
9.745,00
USD
48,130
356.078,69
1,32
1,32
10.519,00
USD
64,100
511.894,85
1,89
1,89
BAXTER INTL INC -
3.610,00
USD
74,980
205.494,84
0,76
0,76
BECTON DICKINSON -
1.781,00
USD
117,170
158.426,79
0,59
0,59
BED BATH & BEYOND -
1.550,00
USD
64,260
75.617,22
0,28
0,28
BROWN-FORMAN CORPORATION "B"
3.699,00
USD
92,660
260.210,55
0,96
0,96
CAMPBELL SOUP CO -
2.578,00
USD
44,820
87.720,89
0,33
0,32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP -
6.465,00
USD
82,060
402.761,84
1,49
1,49
COCA-COLA CO -
2.266,00
USD
41,720
71.771,58
0,27
0,27
14.095,00
USD
47,780
511.280,82
1,89
1,89
7.990,00
USD
50,340
305.357,27
1,13
1,13
3IGROUP -
V.S.A.
ACCENTURE LTD "A"
AETNA INC NEW
AFLAC INC AGILENT TECHNOLOGIES -
AVERY DENNISON CORPORATION BALL CORPORATION -
COCA-COLA ENTERPRISE COMERICA INC COMPUTER SCIENCES -
4.296,00
USD
59,790
195.002,92
0,72
0,72
12.060,00
USD
32,200
294.816,28
1,09
1,09
CONOCOPHILLIPS -
6.717,00
USD
81,220
414.177,60
1,53
1,53
DEERE & COMPANY -
4.032,00
USD
84,090
257.402,73
0,95
0,95
FORD MOTOR CY -
3.664,00
USD
17,410
48.428,67
0,18
0,18
GAP INC -
4.164,00
USD
46,150
145.891,74
0,54
0,54
GENERAL MILLS IN -
1.763,00
USD
53,380
71.446,20
0,26
0,26
HEWLETT PACKARD -
4.710,00
USD
38,000
135.879,14
0,50
0,50
30.429,00
USD
22,820
527.171,11
1,95
1,95
278,00
USD
128,740
27.171,06
0,10
0,10
2.174,00
USD
192,300
317.385,51
1,17
1,17
14.871,00
USD
34,920
394.241,82
1,46
1,46
713,00
USD
101,590
54.990,64
0,20
0,20
8.509,00
USD
103,730
670.086,98
2,49
2,48
13.261,00
USD
23,190
233.466,89
0,86
0,86
191,00
USD
64,970
9.420,95
0,04
0,04
KIMBERLEY-CLARK CORP -
6.124,00
USD
108,000
502.119,65
1,86
1,86
KOHL'S CORPORATION -
6.639,00
USD
58,790
296.315,53
1,10
1,10
LEGG MASON INC. -
7.594,00
USD
49,320
284.342,61
1,05
1,05
LEIDOS HOLDINGS INC -
9.302,00
USD
37,650
265.882,40
0,98
0,98
LILLY (ELI) & CO -
3.226,00
USD
63,560
155.666,99
0,58
0,58
MARATHON PETROLEUM CORP -
1.887,00
USD
91,010
130.379,49
0,48
0,48
10.106,00
USD
69,400
532.460,07
1,97
1,97
503,00
USD
81,130
30.981,16
0,12
0,12
MERCK & CO -
10.059,00
USD
60,110
459.039,24
1,70
1,70
MICROSOFT CORP -
10.622,00
USD
45,430
366.350,94
1,36
1,35
NVIDIA CORP NAS
17.343,00
USD
19,450
256.089,70
0,95
0,95
OCCID. PETROLEUM -
4.692,00
USD
103,730
369.496,78
1,37
1,37
ORACLE CORP -
3.636,00
USD
41,530
114.639,45
0,42
0,42
PEPSICO -
1.755,00
USD
92,490
123.231,06
0,46
0,46
PFIZER -
4.898,00
USD
29,390
109.286,53
0,40
0,40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC -
3.546,00
USD
89,700
241.479,05
0,89
0,89
ROCKWELL AUTOMATION CORP -
1.764,00
USD
116,610
156.164,62
0,58
0,58
243,00
USD
97,960
18.071,88
0,07
0,07
12.709,00
USD
32,010
308.848,38
1,14
1,14
536,00
USD
45,670
18.584,21
0,07
0,07
CONAGRA INC -
HOST HOTELS & RESORTS INC HUMANA INC. I.B.M. INTEL CORP INTL FLAVORS & FRAG. JOHNSON & JOHNSON JUNIPER NETWORKS INC. KELLOGG CO. -
MARRIOTT INTERNATIONAL MCGRAW HILL FINANCIAL INC -
SANDISK CORP SOUTHWEST AIRLINES TERADATA CORP -
105
TEXAS INSTRUMENTS -
545,00
USD
48,180
19.934,79
0,07
0,07
TIME INC -
850,00
USD
23,480
15.151,84
0,06
0,06
TIME WARNER INC -
4.267,00
USD
77,030
249.534,63
0,92
0,92
TJX COMPANIES INC. -
4.564,00
USD
59,610
206.544,22
0,76
0,76
UNUM GROUP -
2.736,00
USD
36,270
75.337,63
0,28
0,28
WELLPOINT INC -
3.992,00
USD
116,510
353.103,49
1,31
1,31
WEYERHAEUSER COMPANY -
1.718,00
USD
33,950
44.280,37
0,16
0,16
WHIRLPOOL CORPORATION -
2.090,00
USD
153,020
242.796,69
0,90
0,90
26.577,00
USD
13,810
278.642,86
1,03
1,03
SKANDINAVISKA ENSKILDA "A"
5.330,00
SEK
91,250
52.966,24
0,20
0,20
SWEDBANK -
7.276,00
SEK
178,000
141.043,07
0,52
0,52
ADECCO SA CHESEREX REG
3.954,00
CHF
69,500
227.797,07
0,84
0,84
GEBERIT AG -
1.739,00
CHF
311,500
449.039,25
1,66
1,66
99,00
CHF
1.524,000
125.068,18
0,46
0,46
LONZA AG -
1.794,00
CHF
105,100
156.297,43
0,58
0,58
SWISS RE -
4.127,00
CHF
75,250
257.435,03
0,95
0,95
174,00
CHF
533,000
76.878,19
27.025.778,12
0,28
99,99
0,28
99,88
4.539,00
EUR
0,420
1.906,38
1.906,38
0,01
0,01
0,01
0,01
27.027.684,50
100,00
99,89
XEROX CORPORATION -
Zweden
Zwitserland
GIVAUDAN (NOM)
SWISSCOM AG -
Totaal aandelen
Rechten
Nederland
DELTA LLOYD CP 11/08/14
Totaal rechten
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE
LIQUIDE MIDDELEN
Zichtrekeningen
België
KBC GROUP AUD
11.102,26
AUD
1,000
7.883,45
0,03
KBC GROUP CAD
9.845,66
CAD
1,000
6.890,86
0,03
KBC GROUP CHF
5.096,07
CHF
1,000
4.224,37
0,02
KBC GROUP DKK
90.981,99
DKK
1,000
12.212,35
0,05
KBC GROUP EURO
-26.482,23
EUR
1,000
-26.482,23
-0,10
KBC GROUP GBP
-854,39
GBP
1,000
-1.077,21
0,00
KBC GROUP HKD
-6.880,89
HKD
1,000
-674,04
0,00
KBC GROUP ILS
-3.002,56
ILS
1,000
-638,80
0,00
KBC GROUP JPY
-384.076,00
JPY
1,000
-2.806,81
-0,01
KBC GROUP NOK
167.620,24
NOK
1,000
20.600,77
0,08
KBC GROUP NZD
1.138,54
NZD
1,000
723,57
0,00
KBC GROUP SEK
22.456,50
SEK
1,000
2.445,58
0,01
KBC GROUP SGD
3.141,41
SGD
1,000
1.911,07
0,01
KBC GROUP USD
8.352,53
USD
1,000
6.341,13
31.554,06
0,02
0,12
31.554,06
0,12
Totaal zichtrekeningen
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
Vorderingen
België
KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN
1.685,45
EUR
1,000
1.685,45
0,01
KBC GROUP TE RECUPEREN RV IN EUR
6.633,80
EUR
1,000
6.633,80
8.319,25
0,03
0,03
Totaal vorderingen
106
Schulden
België
KBC GROUP EUR TE BETALEN
-25.612,31
EUR
Totaal schulden
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN
1,000
-25.612,31
-25.612,31
-0,10
-0,10
-17.293,06
-0,06
ANDERE
Te ontvangen interesten
EUR
39.769,14
0,15
Te betalen kosten
EUR
-29.390,42
-0,11
Over te dragen kosten
EUR
TOTAAL ANDERE
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA
4.969,42
0,02
15.348,14
0,06
27.057.293,64
100,00
107
Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Australië
Oostenrijk
België
Canada
Zwitserland
Duitsland
Denemarken
Spanje
Finland
Frankrijk
V.K.
Hong Kong
Ierland
Israël
Italië
Jersey Kanaaleilanden
Japan
Nederland
Noorwegen
Nieuw Zeeland
Portugal
Singapore
Zweden
V.S.A.
Totaal
28/02/2013
3,60
1,19
0,95
5,56
1,84
2,55
0,00
1,00
0,88
2,82
11,44
1,49
1,02
0,71
0,00
0,00
8,34
0,94
2,39
0,34
1,02
0,09
1,19
50,64
100,00
31/08/2013
3,39
1,65
1,28
5,48
1,60
2,99
0,00
1,33
1,47
1,96
11,12
1,30
0,92
0,51
0,64
0,00
9,10
0,37
2,27
0,33
0,00
0,00
0,88
51,41
100,00
28/02/2014
2,88
0,82
0,68
6,18
3,07
2,99
0,17
1,33
1,72
2,47
9,82
0,99
1,81
0,38
0,66
1,78
8,41
0,54
2,69
0,27
0,00
0,00
1,56
48,78
100,00
31/08/2014
0,41
1,06
0,48
5,15
4,78
3,41
1,02
2,35
1,18
1,65
7,89
0,54
1,40
0,00
0,64
0,00
10,09
2,29
2,84
0,00
0,44
0,00
0,72
51,66
100,00
28/02/2014
24,62
15,34
10,34
9,60
18,36
13,72
3,56
2,74
1,72
100,00
31/08/2014
21,59
18,25
10,68
11,06
16,72
12,59
3,45
2,25
3,41
100,00
Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Cyclische Sectoren
Consumenten(Cyclisch)
Consumenten(Niet cyclisch)
Farma
Financiële sectoren
Technologie
Telecommunicatie
Nutsbedrijven
Vastgoed
Totaal
28/02/2013
23,90
16,61
11,52
8,85
17,16
12,39
3,87
2,56
3,14
100,00
31/08/2013
23,60
14,58
11,23
10,28
18,41
13,51
3,72
2,43
2,24
100,00
108
Muntspreiding (in % van de nettoactiva)
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
ILS
JPY
NOK
NZD
SEK
SGD
USD
Totaal
28/02/2013
3,61
5,58
1,85
0,00
11,02
11,49
1,49
0,71
8,37
2,41
0,35
1,20
0,09
51,83
100,00
31/08/2013
3,43
5,50
1,62
0,00
11,48
11,13
1,30
0,51
9,12
2,27
0,34
0,88
0,01
52,41
100,00
28/02/2014
2,89
6,22
3,08
0,17
10,88
11,63
1,00
0,45
8,42
2,70
0,29
1,56
0,01
50,70
100,00
31/08/2014
0,44
5,17
4,80
1,07
13,33
7,88
0,54
0,00
10,07
2,91
0,00
0,73
0,01
53,05
100,00
109
2.4.2
WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN HET COMPARTIMENT KBC ECO FUND
WORLD (IN DE VALUTA VAN HET COMPARTIMENT)
1
ste
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale activa
Omloopsnelheid
2
de
33,61 %
1
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale gecorrigeerde
activa
Gecorrigeerde
Omloopsnelheid
halfjaar
9.836.090,19
7.697.613,77
17.533.703,96
7.004.701,24
4.896.718,94
11.901.420,18
16.759.001,74
ste
halfjaar
9.836.090,19
7.697.613,77
17.533.703,96
7.004.701,24
4.896.718,94
11.901.420,18
16.812.285,54
33,50 %
2
de
halfjaar
21.254.196,92
15.209.813,30
36.464.010,22
11.610.425,69
5.745.401,64
17.355.827,33
22.778.090,16
Jaar
31.090.287,11
22.907.427,07
53.997.714,18
18.615.126,93
10.642.120,58
29.257.247,51
19.768.545,95
83,89 %
125,15 %
halfjaar
21.254.196,92
15.209.813,30
36.464.010,22
11.610.425,69
5.745.401,64
17.355.827,33
22.730.788,68
Jaar
31.090.287,11
22.907.427,07
53.997.714,18
18.615.126,93
10.642.120,58
29.257.247,51
19.721.533,59
84,06 %
125,45 %
De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit
volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken
met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.
Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten,
respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen
tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn
uitgevoerd.
Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in
voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.
Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages
(maandelijks percentage > 50%).
De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken op de zetel van de Bevek of
het Fonds, Havenlaan 2, 1080 Brussel.
2.4.3
BEDRAG VAN DE VERPLICHTINGEN INZAKE FINANCIËLE DERIVATENPOSITIES
Nihil
110
2.4.4
EVOLUTIE VAN HET AANTAL INSCHRIJVINGEN, TERUGBETALINGEN EN
VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE
Classic Shares
Periode
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop
Inschrijvingen
Jaar
Kap.
Einde periode
Terugbetalingen
Dis.
Kap.
Dis.
Kap.
Dis.
Totaal
2012 - 08*
11.139,22
40,79
13.706,85
154,00
24.723,12
616,79
25.339,91
2013 - 08*
8.239,73
238,53
8.038,02
56,37
24.924,82
798,95
25.723,77
2014 - 08*
21.143,42
1.418,10
16.276,71
35,53
29.791,53
2.181,52
31.973,05
Bedragen ontvangen en betaald door de ICB
(in de valuta van de klasse)
Periode
Inschrijvingen
Jaar
Terugbetalingen
Kapitalisatie
Distributie
Kapitalisatie
Distributie
2012 - 08*
5.471.080,78
16.523,69
6.696.601,70
62.929,50
2013 - 08*
4.563.546,76
118.675,59
4.655.189,49
25.484,66
2014 - 08*
13.825.273,28
780.133,50
10.647.232,82
19.158,38
Netto-inventariswaarde
Einde periode (in de valuta van de klasse)
Periode
Jaar
van één recht van deelneming
Van de klasse
Kapitalisatie
Distributie
2012 - 08*
12.852.237,50
509,03
433,61
2013 - 08*
15.009.879,29
586,33
495,35
2014 - 08*
22.607.206,64
715,62
590,26
* Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar
Institutional B Shares
Periode
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop
Inschrijvingen
Jaar
Kap.
2014 - 08*
Dis.
Kap.
6.220,00
Dis.
0,00
Inschrijvingen
Kapitalisatie
2014 - 08*
Periode
Jaar
Dis.
Totaal
6.220,00
6.220,00
Terugbetalingen
Distributie
4.100.376,60
Kapitalisatie
Distributie
0,00
Netto-inventariswaarde
Einde periode (in de valuta van de klasse)
van één recht van deelneming
Van de klasse
2014 - 08*
Kap.
Bedragen ontvangen en betaald door de ICB
(in de valuta van de klasse)
Periode
Jaar
Einde periode
Terugbetalingen
Kapitalisatie
4.450.087,00
* Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar
715,45
Distributie
111
2.4.5
RENDEMENTSCIJFERS
Classic Shares
1 Jaar
3 Jaar*
5 Jaar*
Kap
Div
ISIN code
KAP
BE0133741752
EUR
22.05%
18.55%
13.11%
DIV
BE0177657500
EUR
22.01%
18.53%
13.06%
10 Jaar*
Sinds start*
Munt
Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
Startdatum
Aandelen
klassen
5.25%
30/04/1992
4.86%
5.23%
03/09/2001
2.25%
* De rendementscijfers zijn op jaarbasis.
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
Institutional B Shares
De cumulatieve rendementen worden weergegeven voor zover ze betrekking hebben op een periode
van minstens één jaar.
112
Classic Shares
Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren.
Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
Berekend in EUR (ex BEF).
Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee
tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het
dividend geometrisch verrekend in het rendement.

Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[ C * NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[ C * NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de
berekeningsdatum D en referentiedatum.
Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:
Ci = [Wi / NIW(Di)] + 1
i = 1 ... N
waaruit C = C0 * .... * CN.

Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone
rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel
te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.

De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en
kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming.




Institutional B Shares
De cumulatieve rendementen worden weergegeven voor zover ze betrekking hebben op een periode
van minstens één jaar.
Dividend op ex-dividenddatum 28/11/2014: 6,0340 EUR netto (8,04530 EUR bruto).
113
2.4.6
KOSTEN
Lopende kosten: *
Classic Shares Distributie: 1.907%
Classic Shares Kapitalisatie: 1.861%
Institutional B Shares Kapitalisatie: Niet van toepassing
* Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten, prestatiegebonden
vergoedingen, transactiekosten betaald in het kader van de verwerving of vervreemding van activa,
betaalde rente, betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële
instrumenten en vergoedingen inzake Commission Sharing Agreements of geIijkaardige
vergoedingen ontvangen door de beheervennootschap of enige hiermee verbonden persoon.
BESTAAN VAN COMMISSION SHARING AGREEMENTS
De beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde beheerder, heeft een
‘Commission Sharing Agreement’ afgesloten met één of meerdere tussenpersonen van transacties
in aandelen voor rekening van één of meerdere compartimenten. De Commission Sharing
Agreement heeft meer bepaald betrekking op de uitvoering van orders en het opleveren van
onderzoeksrapporten.
Nadere toelichting vindt u in het Algemene Deel van het jaarverslag.
Bruto Commissie
CSA Credits
in EUR
in EUR
betaald tijdens de periode: opgebouwd tijdens de periode:
1-09-13
1-09-13
Tussenpersoon
31-08-14
31-08-14
Percentage
CITI
36
15
40.00%
CSFBSAS
8,178
3,207
39.22%
INSTINET
98
72
73.33%
JP MORGAN
240
120
50.00%
MACQUARIE
4,343
1,824
42.01%
MERRILL
7,421
3,331
44.89%
MORGAN STANLEY
4,696
2,007
42.75%
UBSWDR
5,317
2,266
42.62%
BESTAAN VAN FEE SHARING AGREEMENTS EN REBATES:
De beheervennootschap kan haar vergoeding delen met de Distributeur, institutionele en/of
professionele partijen. In principe gaat het om 35% tot 60% indien de distributeur een entiteit is van
KBC Groep NV en om 35% tot 70% indien de distributeur geen entiteit is van KBC Groep NV, doch
in een beperkt aantal gevallen bedraagt de vergoeding van de distributeur minder dan 35%. De
belegger zal, op verzoek, meer informatie kunnen bekomen inzake deze gevallen.
Indien de beheervennootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in
rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door
een entiteit van KBC Groep NV en de beheervennootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal
de beheervennootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.
Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die het compartiment betaalt
aan de beheervennootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald
in de statuten. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene
vergadering.
De beheervennootschap heeft een distributieovereenkomst afgesloten met de Distributeur om een
ruimere verspreiding van de rechten van deelneming van het compartiment mogelijk te maken, door
gebruik te maken van meerdere distributiekanalen.
Het is in het belang van de deelnemers, van het compartiment en van de Distributeur dat een zo
groot mogelijk aantal rechten van deelneming wordt verkocht, en dat de activa van het compartiment
dus zo hoog mogelijk zijn. In dit opzicht is er dus geen sprake van tegenstrijdige belangen.
114
2.4.7
TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE STATEN EN ANDERE GEGEVENS
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille: 1.5% per jaar (waarvan 0.1% voor de in
het prospectus omschreven duurzaamheidsscreening) berekend op basis van de gemiddelde totale
netto activa van het compartiment, er wordt geen beheersprovisie aangerekend op de activa die
belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de
KBC Groep.
KBC Fund Management Limited ontvangt van de beheervennootschap een vergoeding van max.
1.4% berekend op het deel van de door haar beheerde portefeuille, zonder dat het totale beheerloon
dat de beheervennootschap ontvangt zal worden overschreden.
De vergoeding voor administratief agent is betaalbaar op het einde van elk maand en is berekend op
basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de commissaris: 1700 EUR per jaar. Deze vergoeding is exclusief BTW en kan
jaarlijks worden geïndexeerd overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
Het bewaarloon is berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de
laatste bankwerkdag van het voorafgaande kalenderjaar, behalve op de activa die belegd zijn in
instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep. Het
bewaarloon wordt betaald in het begin van het kalenderjaar.
Uitoefenen van stemrechten:
Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervennootschap de
stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.
De beheervennootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de
agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:
- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de
minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan
worden.
De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de
maatschappelijke zetel van de Bevek.
115
Gereviseerd jaarverslag per 31 augustus 2014
INHOUDSOPGAVE
2.
Informatie over KBC Eco Fund Alternative Energy
2.1. Beheerverslag
2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
2.1.2. Beursnotering
2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
2.1.5. Distributeurs
2.1.6. Index en benchmark
2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
2.1.8. Toekomstig beleid
2.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI)
2.2. Balans
2.3. Resultatenrekening
2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers
2.4.1. Samenstelling van de activa
2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa
2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en
inventariswaarde
2.4.5. Rendementscijfers
2.4.6. Kosten
2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
van
de
netto-
116
117
2
INFORMATIE OVER KBC ECO FUND ALTERNATIVE ENERGY
2.1
BEHEERVERSLAG
2.1.1
LANCERINGSDATUM EN INSCHRIJVINGSPRIJS
Classic Shares :
Lanceringsdatum: 31 oktober 2000
Initiële inschrijvingsprijs: 500 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR
Institutional B Shares :
Lanceringsdatum: 25 november 2011
Initiële inschrijvingsprijs: 160.81 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR
2.1.2
BEURSNOTERING
Niet van toepassing.
2.1.3
DOEL EN KRACHTLIJNEN VAN HET BELEGGINGSBELEID
DOEL VAN HET COMPARTIMENT :
Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk
rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten.
Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa,
rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie,
hoofdzakelijk belegd in aandelen.
BELEGGINGSBELEID VAN HET COMPARTIMENT :
CATEGORIEËN VAN TOEGELATEN ACTIVA:
De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten
van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito’s, financiële derivaten, liquide
middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de
toepasselijke regelgeving en kadert binnen het onder 2.1. vermelde doel.
Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere
instellingen voor collectieve belegging.
GRENZEN VAN HET BELEGGINGSBELEID:
Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen.
Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om
kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.
TOEGELATEN DERIVATENTRANSACTIES:
Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om
risico’s in te dekken.
Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om
termijncontracten, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere
transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met
financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties. Het
compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds
de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn
ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.
Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden
ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het
compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van contanten of
investment grade obligaties. Bij het bepalen van de waarde van de obligaties wordt een
marge toegepast die varieert in functie van de resterende looptijd en de uitdrukkingsmunt
van de betreffende obligatie. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van
internationale standaardovereenkomsten.
Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen
open wisselkoersrisico’s ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.
118
In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide
instrumenten. Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen invloed op het liquiditeitsrisico.
Het gebruik van derivaten verandert ook niets aan de spreiding van de portefeuille over
regio’s, sectoren of thema’s. Bijgevolg heeft het geen invloed op het concentratierisico.
Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke kapitaalbescherming te
waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het gebruik van derivaten
heeft ook geen invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het bewaarnemingsrisico,
het flexibiliteitsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van externe factoren.
BEPAALDE STRATEGIE:
Het totale vermogen van het compartiment is op elk ogenblik voor minstens 75% belegd in aandelen
van bedrijven die op duurzame wijze actief zijn in de sector van de alternatieve energie. Deze
bedrijven moeten een substantieel deel van hun omzet realiseren in deze sector.
De bedrijven moeten voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden inzake milieu, mensenrechten,
wapenhandel en -productie en kernenergie. De minimumvoorwaarden worden bepaald door KBC
Asset Management in samenwerking met het onafhankelijke milieuadviescomité. De methodologie
van de duurzaamheidsanalyse kan ook door hen gewijzigd worden op basis van nieuwe tendensen
in de maatschappij.
De screening van de aandelen gebeurt door de afdeling duurzaam beleggen van KBC Asset
Management en het milieuadviescomité.
RISICOCONCENTRATIE:
Aandelen uit de sector van de alternatieve energie.
UITLENING VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN:
Het compartiment mag geen financiële instrumenten uitlenen.
VOLATILITEIT VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE:
De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling
van de portefeuille.
ALGEMENE STRATEGIE TER DEKKING VAN HET WISSELKOERSRISICO:
Om zijn activa te beschermen tegen wisselkoersschommelingen en binnen de beperkingen die
uiteengezet worden in de statuten, kan het compartiment transacties verrichten die betrekking
hebben op de verkoop van termijnovereenkomsten op deviezen, evenals de verkoop van callopties
of de aankoop van putopties op valuta’s. De hier beoogde transacties mogen enkel betrekking
hebben op contracten die verhandeld worden op een gereglementeerde markt die regelmatig werkt,
erkend is en opengesteld is voor het publiek, of verhandeld worden met een erkende financiële
instelling van eerste rang die gespecialiseerd is in dit type van transacties en die actief is op de 'over
the counter' (OTC)-markt voor opties. Met dezelfde doelstelling kan het compartiment ook valuta’s
verkopen op termijn of uitwisselen in het kader van onderhandse transacties met financiële
instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.
SOCIALE, ETHISCHE EN MILIEUASPECTEN:
Er mag niet belegd worden in financiële instrumenten uitgegeven door producenten van
controversiële wapens, waarvan de voorbije vijf decennia bij internationale consensus is vastgesteld
dat het gebruik ervan onevenredig veel menselijk leed veroorzaakt aan de burgerbevolking. Het
betreft de producenten van antipersoonsmijnen, clusterbommen en -munitie en wapens met verarmd
uranium.
Er mogen daarnaast sinds 31.3.2014 geen nieuwe beleggingen gebeuren in financiële instrumenten
uitgegeven door ondernemingen zonder anti-corruptie beleid die bovendien in de afgelopen twee
jaar een negatieve evaluatie kregen bij een diepgaande screening op de aanwezigheid van
corruptie. De onderneming heeft geen anti-corruptie beleid als niet kan worden aangetoond dat de
onderneming een aanvaardbaar beleid heeft aangaande de bestrijding van corruptie. Een
aanvaardbaar beleid dient publiek gemaakt te worden en houdt minstens in dat omkoping niet
gedoogd wordt, en dat de wet dienaangaande wordt nageleefd. De screening zal gebeuren op basis
van een algemeen aanvaarde en onafhankelijke ‘Sociale, ethische en milieuaspecten’ database.
Op deze wijze wordt niet alleen een louter financiële realiteit weergegeven, maar ook een sociale
realiteit van de sector of regio.
119
Voor de eventuele toepassing van de Europese en Belgische fiscale bepalingen wordt verwezen
naar het prospectus onder 'informatie betreffende de Bevek - Belastingstelsel'.
2.1.4
FINANCIEEL PORTEFEUILLEBEHEER
Het intellectueel beheer, met uitzondering van de in het prospectus omschreven
duurzaamheidsscreening, wordt door de beheervennootschap gedelegeerd aan KBC Fund
Management Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, IRELAND.
2.1.5
DISTRIBUTEURS
KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.
2.1.6
INDEX EN BENCHMARK
Zie ‘Beleggingsbeleid van het compartiment’.
2.1.7
TIJDENS HET BOEKJAAR GEVOERD BELEID
KBC Alternative Energy Fund belegt in bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van
technologieën om ons minder afhankelijk te maken van traditionele brandstoffen zoals steenkool,
aardolie en aardgas. Dankzij die strategie kan het fonds beleggen in de hele waaier van
hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie, biomassa en brandstofcellen, en in slimme
technologieën die de injectie van hernieuwbare energie in het net vergemakkelijken en/of het
energieverbruik efficiënter maken.
De periode van september 2013 tot augustus 2014 werd over het algemeen gekenmerkt door sterke
positieve marktrendementen, waarbij de economische activiteit in de VS en Europa aan de
beterhand leek. Het fonds KBC ECO Alternative Energy zette tijdens dat jaar tot eind augustus 2014
een zeer sterke prestatie neer, hoewel het licht achterbleef bij de brede aandelenmarkt (MSCI World
index).
De sector van de Hernieuwbare Energie leverde een positieve bijdrage tijdens het jaar. De
ontwikkelaars van hernieuwbare activa onderzochten nieuwe financieringsstructuren, zoals de
effectisering van activa en de oprichting van opbrengstenstructuren, om hun financieringskosten te
drukken. De sterke vraag naar aandelen van een aantal yieldco's die in de loop van het jaar
gelanceerd werden met hoge waarderingsmultiples, leidde tot een herwaardering van de
hernieuwbare activa. Dat was in het voordeel van onze strategie, aangezien wij de voorkeur hadden
gegeven aan ontwikkelaars van hernieuwbare energiebronnen met aantrekkelijke groei in de pijplijn.
Onze grootste positie in zonne-energie, SunEdison, veerde sterk op vlak voor de succesvolle
lancering van zijn yieldco. Ook de rest van de zonne-energiesector zette sterke prestaties neer,
waarbij de inkomsten van de bedrijven in het algemeen hogere bedrijfsmarges vertoonden, dankzij
de stabiliserende prijzen en de sterke vraag vanuit belangrijke markten als China, de VS en Japan.
Nu de fundamentals van de zonne-energiesector steeds sterker worden, hebben we onze weging
verhoogd door meer te beleggen in lagekostenproducenten in China, aangezien de dynamiek van
aanbod en vraag steeds gunstiger wordt. We verhoogden ook onze posities in GCL Poly - een
vooraanstaande producent van polysiliconen/wafers - en Canadian Solar – een
lagekostenmoduleproducent en ontwikkelaar van zonnepanelenvelden. Ook de biomassanamen
presteerden sterk. Zo verraste Covanta - dat energie produceert uit afval - zijn beleggers met meer
kostenverlagingen en een hoger dividend.
De energie-efficiëntiesector bleef achter bij de markt. Door de gemengde macro-economische
gegevens op regionale basis werden belangrijke participaties van de hand gedaan. Zelfs de
bedrijven die de verwachte resultaten leverden en hun prognoses handhaafden, werden van de
hand gedaan doordat de beleggers te hoge verwachtingen hadden gekoesterd. Vooral aandelen uit
de Europese bouwsector hinkten achterop, waaronder SIG en Saint-Gobain. ABB rapporteerde een
winst die lager was dan verwacht, wat voornamelijk te wijten was aan onvoorziene kosten en
wanbeleid in hun afdeling Power Systems. De slechte weersomstandigheden, hoewel verwacht,
hadden een negatieve impact op enkele Amerikaanse bedrijven in Bouwefficiëntie eerder in het jaar,
zoals de isolatieproducent Owens Corning die zijn aandelen in de uitverkoop zag gaan. Tijdens het
jaar verhoogden we onze positie in ledverlichtingsspelers. Het gebruik van leds in algemene
verlichting neemt sneller toe dan verwacht, ten nadele van de traditionele verlichtingsmogelijkheden.
Tijdens het jaar droeg de defensieve nutsbedrijvensector positief bij tot het rendement door de
aanhoudende druk op de obligatieopbrengsten. De strategie verlaagde geleidelijk de positie in de
nutssector door winst te nemen op de best presterende aandelen.
120
2.1.8
TOEKOMSTIG BELEID
Het fonds blijft vasthangen aan het herstel van de wereldeconomie, met de toegevoegde stimulans
van thema's als hernieuwbare energie en energie-efficiëntie die op de voorgrond van het beleid
blijven in de VS en China.
In de sector Energie-efficiëntie is de strategie blootgesteld aan bedrijven die zouden profiteren van
een heropleving in de bouw- en automobielmarkten. Sinds kort vertonen de voorlopende indicatoren
met betrekking tot de Amerikaanse kapitaal- en bouwuitgaven tekenen van versnelling, wat onze
posities ten goede komt. Hoewel het herstel in Europa tot nu toe traag gaat, hebben we de posities
verhoogd in industriële en vroegcyclische bedrijven zoals ABB en Prysmian, die zullen profiteren van
een herstel op de markten. Het fonds heeft zijn blootstelling aan elektrische transmissie in de VS
verhoogd door een positie te nemen in Quanta, dat een winstgroei met dubbele cijfers voorspelt
dankzij de vereiste investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet, de integratie van
hernieuwbare activa in het net en de sluiting van inefficiënte steenkoolcentrales. In 2014/15 zullen er
nog meer verordeningen van kracht worden die de vraag naar efficiëntere oplossingen met een
schonere uitstoot zullen blijven aandrijven. Die oplossingen met hogere opbrengsten en hogere
marges kunnen de winstgroei voor marktleiders als Johnson Matthey en Johnson Controls ten
goede komen.
Nu de fundamentals in de zonne-energiesector sterker worden, geven we de voorkeur aan
lagekostenproducenten in China, die goed geplaatst zijn om voordeel te halen uit een potentiële
binnenlandse markt van 14GW - die door de centrale overheid gepland is voor 2014.In navolging
van het succes van een aantal yieldco-lanceringen in de hernieuwbare-energiesector, verwachten
we dat er in het komende jaar nog meer yieldco's opgericht zullen worden, en dat ook andere
manieren om activa te effectiseren overwogen zullen worden. Met dergelijke financieringsstructuren
kunnen bedrijven hun kapitaalkosten verlagen, zodat ook de kosten voor de ontwikkeling van
hernieuwbare energie wereldwijd kunnen dalen. We kijken uit naar gelegenheden die
groeivooruitzichten, aantrekkelijke dividendrendementen en sterke activa bieden die cash genereren
in een veilig regelgevend kader.
2.1.9
SYNTHETISCHE RISICO- EN OPBRENGSTINDICATOR
Classic Shares: 6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).
Institutional B Shares: 7 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder
terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.
Overeenkomstig Verordening 583/2010 is een synthetische risico- en opbrengstindicator bepaald.
Deze geeft een cijfermatige aanduiding van de mogelijke opbrengst van het compartiment, maar ook
van het bijhorende risico, berekend in de uitdrukkingsmunt van het compartiment. De indicator wordt
geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst,
maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer
betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere
cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden.
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of
verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd
een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst.
121
2.2
BALANS
Balansschema
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
35.268.460,19
35.031.718,18
34.681.248,28
0,80
34.320.138,60
1.769,06
10.007,76
21.920,25
10.007,76
-23.697,46
-33.041,57
-420.877,24
571.964,53
1.110.164,07
10.580,52
50.449,52
-33.862,82
8.903,33
43.961,49
-29.458,51
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
35.268.460,19
35.031.718,18
A.
Kapitaal
29.647.951,83
27.421.687,05
B.
Deelneming in het resultaat
10.904,03
2.229,47
D.
Resultaat van het boekjaar
5.609.604,33
7.607.801,66
TOTAAL NETTO ACTIEF
II.
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en
financiële derivaten
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A.
B.
Vorderingen
a) Te ontvangen bedragen
b) Fiscale tegoeden
Schulden
a) Te betalen bedragen (-)
c) Ontleningen (-)
V.
Deposito's en liquide middelen
A.
Banktegoeden op zicht
VI. Overlopende rekeningen
A. Over te dragen kosten
B. Verkregen opbrengsten
C. Toe te rekenen kosten (-)
122
2.3
RESULTATENREKENING
Resultatenrekening
I.
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
H. Wisselposities en -verrichtingen
b) Andere wisselposities en verrichtingen
5.284.721,57
243,78
9.408.349,41
-2,08
495.345,49
-1.558.343,61
Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen
Gerealiseerde winsten op beleggingen
Ongerealiseerde winsten op beleggingen
Gerealiseerde verliezen op beleggingen
Ongerealiseerde verliezen op beleggingen
II.
5.143.945,75
300.777,04
-2.756.829,18
3.092.417,23
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
A.
B.
Dividenden
Interesten
b) Deposito's en liquide middelen
C. Interesten in gevolge ontleningen (-)
III.
Andere opbrengsten
B.
Andere
526.800,84
430.626,37
1.739,05
-2.666,91
1.356,35
-1.188,06
4.970,18
IV. Exploitatiekosten
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.
K.
Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
a) Financieel beheer
Classic Shares
b) Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten (-)
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Classic Shares
Andere kosten (-)
-55.410,30
-89.677,47
-1.234,73
-26.106,24
-4.396,89
-23.021,21
-527.546,70
-35.169,81
-351,26
-5.990,10
-1.863,34
-11.910,51
-469.833,25
-31.943,21
-31.686,35
-4.280,33
-27.896,08
-4.282,93
-170.706,51
-242.202,06
5.609.604,33
7.607.801,66
5.609.604,33
7.607.801,66
-7.894,12
-1.620,73
-12.430,83
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het
resultaat
V.
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening
VII. Resultaat van het boekjaar
123
Bestemming van de resultaten
I.
Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van
het boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat
(uitgekeerde deelnemingen in het resultaat)
II.
(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal
IV. (Dividenduitkering)
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
5.620.508,36
7.610.031,13
5.609.604,33
7.607.801,66
10.904,03
2.229,47
-5.547.436,23
-7.515.250,86
-73.072,13
-94.780,27
124
2.4
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
2.4.1
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN KBC ECO FUND ALTERNATIVE ENERGY
Benaming
Hoeveelheid op
31/08/2014
Valuta
Koers
in valuta
Evaluatie
%
(in de valuta van het in het bezit
compartiment) van de ICB
%
Porte
feuille
%
Nettoactief
NETTOACTIVA
EFFECTENPORTEFEUILLE
Aandelen
Aandelen genoteerd op beurs
Australië
CERAMIC FUEL CELLS LTD -
10.165.777,00
GBP
0,006
75.620,10
0,22
0,21
382.805,00
66.794,00
CAD
4,530
1.213.680,47
3,50
3,44
CAD
11,690
546.487,86
1,58
1,55
3.127.000,00
HKD
2,790
854.614,29
2,46
2,42
CAPITAL STAGE AG -
278.240,00
EUR
3,750
1.043.400,00
3,01
2,96
PLAMBECK NEUE ENERGIEN AG -
294.396,00
EUR
2,840
836.084,64
2,41
2,37
47.721,00
EUR
11,710
558.812,91
1,61
1,58
ALBIOMA -
18.214,00
EUR
19,300
351.530,20
1,01
1,00
SAINT GOBAIN -
25.339,00
EUR
38,630
978.845,57
2,82
2,78
758.289,00
GBP
1,058
1.011.020,13
2,92
2,87
529.000,00
HKD
8,380
434.247,93
1,25
1,23
4.475.000,00
HKD
2,340
1.025.762,84
2,96
2,91
130.024,00
GBP
1,770
290.162,62
0,84
0,82
367.685,00
EUR
2,084
766.255,54
2,21
2,17
77.953,00
EUR
15,460
1.205.153,38
3,48
3,42
33.119,00
USD
12,530
315.047,88
0,91
0,89
42.730,00
EUR
23,190
990.908,70
2,86
2,81
51.986,00
EUR
15,870
825.017,82
2,38
2,34
ABENGOA S.A. EMISSIE 2012
120.120,00
EUR
4,370
524.924,40
1,51
1,49
EDP RENOVAVEIS SA -
209.186,00
EUR
5,505
1.151.568,93
3,32
3,27
38.714,00
GBP
9,145
446.371,47
1,29
1,27
Canada
CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORP TRANSALTA RENEWABLES INC -
China
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD -
Duitsland
PSI AG GESELLSCHAFT FUER PRODUKTE -
Frankrijk
Guernsey Kanaaleilanden
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD -
Hong Kong
CHIANE LONGYUAN POWER GROUP CORP CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP -
Indië
GREENKO GROUP PLC -
Italië
ENEL GREEN POWER SPA PRYSMIAN SPA -
Kaaimaneilanden
TRINA SOLAR LTD -SP0N ADR-
Nederland
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. -
Oostenrijk
ZUMTOBEL AG -
Spanje
V.K.
DIALIGHT PLC -
125
GREENCOAT UK WIND PLC -
524.064,00
GBP
1,105
730.115,01
2,11
2,07
15.321,00
GBP
31,580
610.019,77
1,76
1,73
349.842,00
GBP
1,867
823.494,94
2,37
2,34
52.107,00
USD
19,250
761.509,07
2,20
2,16
139.222,00
USD
8,410
888.898,44
2,56
2,52
32.410,00
USD
35,440
872.009,11
2,51
2,47
168.636,00
USD
14,500
1.856.378,68
5,35
5,26
COVANTA HOLD CORP -
75.403,00
USD
20,990
1.201.570,73
3,47
3,41
CREE RESEARCH INC -
22.021,00
USD
45,560
761.673,82
2,20
2,16
EATON CORP. -
24.988,00
USD
69,810
1.324.333,65
3,82
3,76
177.193,00
USD
2,540
341.687,08
0,99
0,97
ITRON INC -
18.247,00
USD
42,220
584.868,16
1,69
1,66
JOHNSON CONTROLS -
43.392,00
USD
48,810
1.607.928,58
4,64
4,56
OWENS CORNING -
47.624,00
USD
36,000
1.301.597,33
3,75
3,69
QUANTA SERVICES INC -
47.613,00
USD
36,340
1.313.586,71
3,79
3,73
REGAL-BELDIT CORP -
17.856,00
USD
71,070
963.426,91
2,78
2,73
SOLAZYME INC -
66.275,00
USD
9,380
471.955,28
1,36
1,34
SUNEDISON INC -
41.681,00
USD
22,030
697.109,35
2,01
1,98
SUNPOWER CORP -A-
30.778,00
USD
38,220
893.057,36
2,58
2,53
VEECO INSTRUMENTS INC -
15.270,00
USD
35,370
410.036,37
1,18
1,16
47.517,00
CHF
20,830
820.474,25
34.681.248,28
2,37
100,00
2,33
98,34
1,00
EUR
0,800
0,80
100,00
98,34
JOHNSON MATTHEY PLC SIG PLC -
V.S.A.
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES AMERESCO INC CANADIAN SOLAR INC COSAN LTD -
FUELCELL ENERGY LTD -
Zwitserland
ABB LTD -
Totaal aandelen
Rechten
Nederland
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. CP
05/05/14
Totaal rechten
0,80
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE
34.681.249,08
LIQUIDE MIDDELEN
Zichtrekeningen
België
KBC GROUP AUD
377,73
AUD
1,000
268,22
0,00
KBC GROUP CAD
60.666,92
CAD
1,000
42.460,05
0,12
KBC GROUP CHF
194.248,36
CHF
1,000
161.021,56
0,46
KBC GROUP DKK
37.085,57
DKK
1,000
4.977,93
0,01
KBC GROUP EURO
40.909,99
EUR
1,000
40.909,99
0,12
KBC GROUP GBP
3.989,52
GBP
1,000
5.029,97
0,01
KBC GROUP HKD
1.112.824,21
HKD
1,000
109.009,57
0,31
KBC GROUP NOK
4.408,63
NOK
1,000
541,83
0,00
KBC GROUP SEK
856,49
SEK
1,000
93,27
KBC GROUP USD
273.519,38
USD
1,000
207.652,14
571.964,53
0,59
1,62
571.964,53
1,62
1.769,06
0,01
Totaal zichtrekeningen
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
Vorderingen
België
KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN
1.769,06
EUR
1,000
126
KBC GROUP TE RECUPEREN RV IN EUR
10.007,76
EUR
1,000
10.007,76
11.776,82
0,03
0,03
-23.697,46
EUR
1,000
-23.697,46
-23.697,46
-0,07
-0,07
-11.920,64
-0,03
Totaal vorderingen
Schulden
België
KBC GROUP EUR TE BETALEN
Totaal schulden
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN
ANDERE
Te ontvangen interesten
EUR
50.449,52
0,14
Te betalen kosten
EUR
-33.862,82
-0,10
Over te dragen kosten
EUR
TOTAAL ANDERE
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA
10.580,52
0,03
27.167,22
0,08
35.268.460,19
100,00
127
Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Australië
Oostenrijk
België
Canada
Zwitserland
China
Kaaimaneilanden
Duitsland
Denemarken
Spanje
Frankrijk
V.K.
Hong Kong
Indië
Italië
Japan
Zuid-Korea
Nederland
V.S.A.
Guernsey Kanaaleilanden
Totaal
28/02/2013
2,70
1,64
2,15
0,37
5,06
1,19
2,09
1,51
3,39
4,03
5,83
12,95
8,12
0,00
6,38
2,83
1,08
0,00
38,68
0,00
100,00
31/08/2013
1,89
0,99
3,07
1,32
4,86
1,88
0,91
6,12
0,70
5,70
9,06
10,08
5,47
0,00
4,71
3,52
0,00
1,61
34,82
3,29
100,00
28/02/2014
0,50
0,00
1,05
3,97
5,27
1,85
0,89
8,32
0,00
3,46
5,31
10,52
4,62
0,00
3,58
0,00
0,00
3,63
44,50
2,53
100,00
31/08/2014
0,22
2,38
0,00
5,08
2,37
2,46
0,91
7,03
0,00
4,83
3,84
7,53
4,21
0,84
5,68
0,00
0,00
2,86
46,84
2,92
100,00
31/08/2013
59,82
6,53
4,76
7,43
12,39
9,07
100,00
28/02/2014
49,71
11,85
4,58
9,58
11,82
12,46
100,00
31/08/2014
48,80
11,28
5,35
9,74
14,34
10,49
100,00
31/08/2013
0,50
1,30
4,77
0,99
32,04
15,93
7,21
3,45
0,00
33,81
100,00
28/02/2014
0,36
3,92
4,77
0,01
25,70
13,28
6,51
0,33
0,00
45,12
100,00
31/08/2014
0,00
5,12
2,79
0,01
26,28
11,33
6,88
0,00
0,00
47,59
100,00
Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Cyclische Sectoren
Consumenten(Cyclisch)
Consumenten(Niet cyclisch)
Financiële sectoren
Technologie
Nutsbedrijven
Totaal
28/02/2013
60,57
4,90
3,65
4,41
13,10
13,37
100,00
Muntspreiding (in % van de nettoactiva)
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
KRW
USD
Totaal
28/02/2013
0,65
0,00
5,34
3,36
20,86
14,88
10,05
2,78
1,06
41,02
100,00
128
2.4.2
WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN HET COMPARTIMENT KBC ECO FUND
ALTERNATIVE ENERGY (IN DE VALUTA VAN HET COMPARTIMENT)
1
ste
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale activa
Omloopsnelheid
2
de
67,65 %
1
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale gecorrigeerde
activa
Gecorrigeerde
Omloopsnelheid
halfjaar
13.937.994,97
17.488.360,73
31.426.355,69
1.659.130,16
5.399.211,80
7.058.341,96
36.019.006,26
ste
halfjaar
13.937.994,97
17.488.360,73
31.426.355,69
1.659.130,16
5.399.211,80
7.058.341,96
35.737.561,57
68,19 %
2
de
halfjaar
10.932.604,76
12.802.315,73
23.734.920,49
1.309.902,19
2.849.264,41
4.159.166,60
34.441.797,77
Jaar
24.870.599,72
30.290.676,46
55.161.276,18
2.969.032,35
8.248.476,21
11.217.508,56
35.230.402,02
56,84 %
124,73 %
halfjaar
10.932.604,76
12.802.315,73
23.734.920,49
1.309.902,19
2.849.264,41
4.159.166,60
33.748.972,30
Jaar
24.870.599,72
30.290.676,46
55.161.276,18
2.969.032,35
8.248.476,21
11.217.508,56
34.497.356,49
58,00 %
127,38 %
De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit
volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken
met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.
Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten,
respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen
tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn
uitgevoerd.
Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in
voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.
Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages
(maandelijks percentage > 50%).
De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken op de zetel van de Bevek of
het Fonds, Havenlaan 2, 1080 Brussel.
2.4.3
BEDRAG VAN DE VERPLICHTINGEN INZAKE FINANCIËLE DERIVATENPOSITIES
Nihil
129
2.4.4
EVOLUTIE VAN HET AANTAL INSCHRIJVINGEN, TERUGBETALINGEN EN
VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE
Classic Shares
Periode
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop
Inschrijvingen
Jaar
Kap.
Einde periode
Terugbetalingen
Dis.
Kap.
Dis.
Kap.
Dis.
Totaal
2012 - 08*
35.719,00
2.845,87
57.165,77
9.247,00
165.565,00
29.267,49
194.832,49
2013 - 08*
20.949,22
4.347,04
43.429,46
6.534,46
143.084,76
27.080,08
170.164,83
2014 - 08*
11.244,97
1.770,83
31.960,00
4.674,85
122.369,73
24.176,06
146.545,78
Bedragen ontvangen en betaald door de ICB
(in de valuta van de klasse)
Periode
Inschrijvingen
Jaar
Terugbetalingen
Kapitalisatie
Distributie
Kapitalisatie
Distributie
2012 - 08*
6.043.212,55
455.133,82
9.891.110,21
1.473.445,39
2013 - 08*
4.162.778,79
750.053,09
7.867.080,88
1.105.725,92
2014 - 08*
2.588.962,06
363.032,30
7.272.807,84
958.378,87
Netto-inventariswaarde
Einde periode (in de valuta van de klasse)
Periode
Jaar
van één recht van deelneming
Van de klasse
Kapitalisatie
Distributie
2012 - 08*
31.483.852,05
163,91
148,51
2013 - 08*
35.031.350,97
209,00
189,34
2014 - 08*
35.268.460,19
245,09
218,28
* Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar
Institutional B Shares
Periode
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop
Inschrijvingen
Jaar
Kap.
2012 - 08*
Einde periode
Terugbetalingen
Dis.
Kap.
6.188,00
Dis.
6.188,00
Kap.
Dis.
0,00
Totaal
0,00
Bedragen ontvangen en betaald door de ICB
(in de valuta van de klasse)
Periode
Inschrijvingen
Jaar
Kapitalisatie
2012 - 08*
Terugbetalingen
Distributie
1.101.459,02
Netto-inventariswaarde: Nihil
* Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar
Kapitalisatie
1.040.772,23
Distributie
130
2.4.5
RENDEMENTSCIJFERS
Classic Shares
1 Jaar
3 Jaar*
5 Jaar*
Kap
Div
ISIN code
Munt
KAP
BE0175280016
EUR
17.27%
7.00%
-2.82%
DIV
BE0175279976
EUR
17.25%
7.00%
-2.84%
10 Jaar*
Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
Sinds start*
Startdatum
Aandelen
klassen
1.39%
31/10/2000
-5.02%
1.38%
31/10/2000
-5.03%
* De rendementscijfers zijn op jaarbasis.
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
Institutional B Shares
De cumulatieve rendementen worden weergegeven voor zover ze betrekking hebben op een
periode van minstens één jaar.
131
Classic Shares
Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren.
Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
Berekend in EUR.
Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee
tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het
dividend geometrisch verrekend in het rendement.

Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[ C * NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[ C * NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de
berekeningsdatum D en referentiedatum.
Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:
Ci = [Wi / NIW(Di)] + 1
i = 1 ... N
waaruit C = C0 * .... * CN.

Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone
rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel
te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.

De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en
kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming.




Institutional B Shares
De cumulatieve rendementen worden weergegeven voor zover ze betrekking hebben op een
periode van minstens één jaar.
Dividend op ex-dividenddatum 28/11/2014: 2,26690 EUR netto (3,02250 EUR bruto).
132
2.4.6
KOSTEN
Lopende kosten: *
Classic Shares Distributie: 1.833%
Classic Shares Kapitalisatie: 1.818%
Institutional B Shares Kapitalisatie: Niet van toepassing
* Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten, prestatiegebonden
vergoedingen, transactiekosten betaald in het kader van de verwerving of vervreemding van activa,
betaalde rente, betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële
instrumenten en vergoedingen inzake Commission Sharing Agreements of geIijkaardige
vergoedingen ontvangen door de beheervennootschap of enige hiermee verbonden persoon.
BESTAAN VAN COMMISSION SHARING AGREEMENTS
De beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde beheerder, heeft een
‘Commission Sharing Agreement’ afgesloten met één of meerdere tussenpersonen van transacties
in aandelen voor rekening van één of meerdere compartimenten. De Commission Sharing
Agreement heeft meer bepaald betrekking op de uitvoering van orders en het opleveren van
onderzoeksrapporten.
Nadere toelichting vindt u in het Algemene Deel van het jaarverslag.
Bruto Commissie
CSA Credits
in EUR
in EUR
betaald tijdens de periode: opgebouwd tijdens de periode:
1-09-13
1-09-13
Tussenpersoon
Percentage
31-08-14
31-08-14
CITI
2,541
1,091
42.95%
CSFBSAS
8,771
3,535
40.30%
DEUTSCHE
1,084
367
33.87%
INSTINET
4,193
1,367
32.60%
JP MORGAN
772
386
50.00%
MACQUARIE
3,678
1,613
43.84%
MERRILL
696
298
42.86%
MORGAN STANLEY
6,821
2,530
37.08%
SOCGEN
453
157
34.69%
UBSWDR
3,207
1,368
42.66%
BESTAAN VAN FEE SHARING AGREEMENTS EN REBATES:
De beheervennootschap kan haar vergoeding delen met de Distributeur, institutionele en/of
professionele partijen. In principe gaat het om 35% tot 60% indien de distributeur een entiteit is van
KBC Groep NV en om 35% tot 70% indien de distributeur geen entiteit is van KBC Groep NV, doch
in een beperkt aantal gevallen bedraagt de vergoeding van de distributeur minder dan 35%. De
belegger zal, op verzoek, meer informatie kunnen bekomen inzake deze gevallen.
Indien de beheervennootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in
rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door
een entiteit van KBC Groep NV en de beheervennootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal
de beheervennootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.
Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die het compartiment betaalt
aan de beheervennootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald
in de statuten. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene
vergadering.
133
De beheervennootschap heeft een distributieovereenkomst afgesloten met de Distributeur om een
ruimere verspreiding van de rechten van deelneming van het compartiment mogelijk te maken, door
gebruik te maken van meerdere distributiekanalen.
Het is in het belang van de deelnemers, van het compartiment en van de Distributeur dat een zo
groot mogelijk aantal rechten van deelneming wordt verkocht, en dat de activa van het compartiment
dus zo hoog mogelijk zijn. In dit opzicht is er dus geen sprake van tegenstrijdige belangen.
2.4.7
TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE STATEN EN ANDERE GEGEVENS
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille: 1.5% per jaar (waarvan 0.1% voor de in
het prospectus omschreven duurzaamheidsscreening) berekend op basis van de gemiddelde totale
netto activa van het compartiment, er wordt geen beheersprovisie aangerekend op de activa die
belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de
KBC Groep.
KBC Fund Management Limited ontvangt van de beheervennootschap een vergoeding van max.
1.4% berekend op het deel van de door haar beheerde portefeuille, zonder dat het totale beheerloon
dat de beheervennootschap ontvangt zal worden overschreden.
De vergoeding voor administratief agent is betaalbaar op het einde van elk maand en is berekend op
basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de commissaris: 1700 EUR per jaar. Deze vergoeding is exclusief BTW en kan
jaarlijks worden geïndexeerd overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
Het bewaarloon is berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de
laatste bankwerkdag van het voorafgaande kalenderjaar, behalve op de activa die belegd zijn in
instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep. Het
bewaarloon wordt betaald in het begin van het kalenderjaar.
Uitoefenen van stemrechten:
Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervennootschap de
stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.
De beheervennootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de
agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:
- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de
minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan
worden.
De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de
maatschappelijke zetel van de Bevek.
134
Gereviseerd jaarverslag per 31 augustus 2014
INHOUDSOPGAVE
2.
Informatie over KBC Eco Fund Water
2.1. Beheerverslag
2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
2.1.2. Beursnotering
2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
2.1.5. Distributeurs
2.1.6. Index en benchmark
2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
2.1.8. Toekomstig beleid
2.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI)
2.2. Balans
2.3. Resultatenrekening
2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers
2.4.1. Samenstelling van de activa
2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa
2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en
inventariswaarde
2.4.5. Rendementscijfers
2.4.6. Kosten
2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
van
de
netto-
135
136
2
INFORMATIE OVER KBC ECO FUND WATER
2.1
BEHEERVERSLAG
2.1.1
LANCERINGSDATUM EN INSCHRIJVINGSPRIJS
Classic Shares :
Lanceringsdatum: 1 december 2000
Initiële inschrijvingsprijs: 500 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR
Institutional B Shares :
Lanceringsdatum: 25 november 2011
Initiële inschrijvingsprijs: 549.15 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR
2.1.2
BEURSNOTERING
Niet van toepassing.
2.1.3
DOEL EN KRACHTLIJNEN VAN HET BELEGGINGSBELEID
DOEL VAN HET COMPARTIMENT :
Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk
rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten.
Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa,
rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie,
hoofdzakelijk belegd in aandelen.
BELEGGINGSBELEID VAN HET COMPARTIMENT :
CATEGORIEËN VAN TOEGELATEN ACTIVA:
De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten
van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito’s, financiële derivaten, liquide
middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de
toepasselijke regelgeving en kadert binnen het onder 2.1. vermelde doel.
Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere
instellingen voor collectieve belegging.
GRENZEN VAN HET BELEGGINGSBELEID:
Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen.
Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om
kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.
TOEGELATEN DERIVATENTRANSACTIES:
Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om
risico’s in te dekken.
Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om
termijncontracten, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere
transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met
financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties. Het
compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds
de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn
ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.
Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden
ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het
compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van contanten of
investment grade obligaties. Bij het bepalen van de waarde van de obligaties wordt een
marge toegepast die varieert in functie van de resterende looptijd en de uitdrukkingsmunt
van de betreffende obligatie. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van
internationale standaardovereenkomsten.
Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen
open wisselkoersrisico’s ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.
137
In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide
instrumenten.
Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen invloed op het
liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten verandert ook niets aan de spreiding van de
portefeuille over regio’s, sectoren of thema’s. Bijgevolg heeft het geen invloed op het
concentratierisico.
Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke
kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het
gebruik van derivaten heeft ook geen invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het
bewaarnemingsrisico, het flexibiliteitsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van
externe factoren.
BEPAALDE STRATEGIE:
Het totale vermogen van het compartiment is op elk ogenblik voor minstens 75% belegd in aandelen
van bedrijven die op duurzame wijze actief zijn in de watersector. Deze bedrijven moeten een
substantieel deel van hun omzet realiseren in deze sector.
De bedrijven moeten voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden inzake milieu, mensenrechten,
wapenhandel en -productie en kernenergie. De minimumvoorwaarden worden bepaald door KBC
Asset Management in samenwerking met het onafhankelijke milieuadviescomité. De methodologie
van de duurzaamheidsanalyse kan ook door hen gewijzigd worden op basis van nieuwe tendensen
in de maatschappij.
De screening van de aandelen gebeurt door de afdeling duurzaam beleggen van KBC Asset
Management en het milieuadviescomité.
RISICOCONCENTRATIE:
Aandelen uit de watersector.
UITLENING VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN:
Het compartiment mag geen financiële instrumenten uitlenen.
ALGEMENE STRATEGIE TER DEKKING VAN HET WISSELKOERSRISICO:
Om zijn activa te beschermen tegen wisselkoersschommelingen en binnen de beperkingen die
uiteengezet worden in de statuten, kan het compartiment transacties verrichten die betrekking
hebben op de verkoop van termijnovereenkomsten op deviezen, evenals de verkoop van callopties
of de aankoop van putopties op valuta’s. De hier beoogde transacties mogen enkel betrekking
hebben op contracten die verhandeld worden op een gereglementeerde markt die regelmatig werkt,
erkend is en opengesteld is voor het publiek, of verhandeld worden met een erkende financiële
instelling van eerste rang die gespecialiseerd is in dit type van transacties en die actief is op de 'over
the counter' (OTC)-markt voor opties. Met dezelfde doelstelling kan het compartiment ook valuta’s
verkopen op termijn of uitwisselen in het kader van onderhandse transacties met financiële
instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.
SOCIALE, ETHISCHE EN MILIEUASPECTEN:
Er mag niet belegd worden in financiële instrumenten uitgegeven door producenten van
controversiële wapens, waarvan de voorbije vijf decennia bij internationale consensus is vastgesteld
dat het gebruik ervan onevenredig veel menselijk leed veroorzaakt aan de burgerbevolking. Het
betreft de producenten van antipersoonsmijnen, clusterbommen en -munitie en wapens met verarmd
uranium.
Er mogen daarnaast sinds 31.3.2014 geen nieuwe beleggingen gebeuren in financiële instrumenten
uitgegeven door ondernemingen zonder anti-corruptie beleid die bovendien in de afgelopen twee
jaar een negatieve evaluatie kregen bij een diepgaande screening op de aanwezigheid van
corruptie. De onderneming heeft geen anti-corruptie beleid als niet kan worden aangetoond dat de
onderneming een aanvaardbaar beleid heeft aangaande de bestrijding van corruptie. Een
aanvaardbaar beleid dient publiek gemaakt te worden en houdt minstens in dat omkoping niet
gedoogd wordt, en dat de wet dienaangaande wordt nageleefd. De screening zal gebeuren op basis
van een algemeen aanvaarde en onafhankelijke ‘Sociale, ethische en milieuaspecten’ database.
Op deze wijze wordt niet alleen een louter financiële realiteit weergegeven, maar ook een sociale
realiteit van de sector of regio.
Voor de eventuele toepassing van de Europese en Belgische fiscale bepalingen wordt verwezen
naar het prospectus onder 'informatie betreffende de Bevek - Belastingstelsel'.
138
2.1.4
FINANCIEEL PORTEFEUILLEBEHEER
Het intellectueel beheer, met uitzondering van de in het prospectus omschreven
duurzaamheidsscreening, wordt door de beheervennootschap gedelegeerd aan KBC Fund
Management Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, IRELAND.
2.1.5
DISTRIBUTEURS
KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.
2.1.6
INDEX EN BENCHMARK
Zie ‘Beleggingsbeleid van het compartiment’.
2.1.7
TIJDENS HET BOEKJAAR GEVOERD BELEID
Het waterfonds belegt in bedrijven die een groot deel van hun winst genereren of marktleider zijn in
een of meerdere sectoren van de waterindustrie en de watercyclus. Die bedrijven zijn actief in
domeinen zoals waterinfrastructuurprojecten, waterbehandeling en waterdistributie, de productie van
pijpen, pompen en kleppen, ontzilting en waterzuivering.
De periode van september 2013 tot augustus 2014 werd over het algemeen gekenmerkt door sterke
positieve marktrendementen. In die periode leek de economische activiteit in de VS aan de
beterhand, terwijl de economische gegevens in Europa en de Opkomende markten gemengd
bleven.
Het waterfonds zette in die omgeving een sterk rendement neer en deed het daarmee beter dan de
brede aandelenmarkt (MSCI World Index). Tijdens de periode behield het waterfonds een
overwogen positie in de meer cyclische sector Waterinfrastructuur. Het waterinfrastructuursegment
deed het goed in de laatste maanden van 2013, en onze relatieve outperformance in de periode was
dan ook grotendeels daaraan te danken. Het leiderschap in het segment verplaatste zich echter naar
Waternutsbedrijven in het grootste deel van 2014, met bijzonder sterke rendementen en bijdragen
door United Utilities.
2.1.8
TOEKOMSTIG BELEID
Door de sterke prestaties van Nutsbedrijven en andere aandelen van hogere kwaliteit en met een
hoger rendement menen we dat de beste risico-beloningsverhouding momenteel in de
waterinfrastructuursector ligt, en we blijven dan ook overhellen naar dat segment van de
waterindustrie. We hebben een bijzonder goed gevoel over de winstgroei en de zichtbaarheid in de
portefeuille sinds de meest recente lading van bedrijfsresultaten en economische gegevens, vooral
in de VS en het VK. Hoewel de meer cyclische waterinfrastructuursector licht terrein heeft moeten
prijsgeven, hebben we het gevoel dat de vooruitzichten in de risico-beloningsverhouding nog altijd
even aantrekkelijk zijn.
We hebben ons er echter niet op vergallopeerd, de Waterstrategie bevat veel meer dan alleen
Infrastructuur. We blijven ook een oogje houden op de volatiele en neerwaartse elementen in de
portefeuille, zowel door aandelen met een lager risico te verwerven als door risicobeheer van de
portefeuille. Interessant genoeg hebben we de beste defensieve ideeën gevonden in
ondernemingen met unieke bedrijfsmodellen, zoals Enercare in de technologiesector (verhuur van
boilers en ondermeters).
We blijven optimistisch over het opbrengstpotentieel in de waterstrategie voor de komende 18
maanden. We verwachten voor de portefeuille een winstgroei rond 15% in zowel 2014 en 2015, en
een dividendrendement van ongeveer 2%, wat kan leiden tot een stevig totaalrendement volgend
jaar. Uiteraard zullen marktmultiples en de mate waarin bedrijfsspecifieke beleggingshypothesen
uitkomen het resultaat beïnvloeden. In 2014 hebben we bredere posities en beleggingsstandpunten
ingenomen dan de vorige jaren, waardoor we op verschillende manieren rendement kunnen
genereren.
Op langere termijn geloven we dat beleggen in bedrijven die oplossingen aandragen voor
wereldwijde waterproblemen bijzonder interessant blijft. De onderliggende fundamentals blijven
geleidelijk groeien als gevolg van langetermijndrijfveren, en zullen vervolgens sterk genoeg zijn om
de prestaties van het waterfonds een duwtje in de rug te geven. Die drijfveren zijn onder andere de
wereldwijde bevolkingsgroei, de verstedelijking, de industrialisatie, de toenemende regularisering, en
de rehabilitatie van bestaande waterinfrastructuren. Veel van die drijfveren worden op hun beurt
aangedreven door de opkomende markten en de wereldwijde groei van de middenklasse, en zullen
de waterbedrijven aanzienlijke mogelijkheden bieden om allerlei waterinfrastructuren, technologieën
en diensten aan te bieden die de levensstandaard en uiteindelijk de wereldwijde groei kunnen
verhogen.
139
2.1.9
SYNTHETISCHE RISICO- EN OPBRENGSTINDICATOR
Classic Shares: 6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).
Institutional B Shares: 6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder
terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.
Overeenkomstig Verordening 583/2010 is een synthetische risico- en opbrengstindicator bepaald.
Deze geeft een cijfermatige aanduiding van de mogelijke opbrengst van het compartiment, maar ook
van het bijhorende risico, berekend in de uitdrukkingsmunt van het compartiment. De indicator wordt
geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst,
maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer
betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere
cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden.
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of
verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd
een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst.
140
2.2
BALANS
31/08/2014
31/08/2013
179.628.339,56
178.612.212,08
178.211.519,88
14.309,40
175.815.299,34
1.158.114,52
313.171,13
-74.580,20
-1.213.013,51
-2.219.595,02
-1.295.459,23
1.583.878,68
5.975.470,58
48.925,70
97.946,96
-198.761,87
50.089,17
117.721,21
-144.485,10
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
179.628.339,56
178.612.212,08
A.
Kapitaal
137.380.954,27
88.606.577,83
B.
Deelneming in het resultaat
35.776,60
-7.995,96
C.
Overgedragen resultaat
D.
Resultaat van het boekjaar
Balansschema
TOTAAL NETTO ACTIEF
II.
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en
financiële derivaten
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A.
B.
Vorderingen
a) Te ontvangen bedragen
Schulden
a) Te betalen bedragen (-)
c) Ontleningen (-)
V.
Deposito's en liquide middelen
A.
Banktegoeden op zicht
VI. Overlopende rekeningen
A. Over te dragen kosten
B. Verkregen opbrengsten
C. Toe te rekenen kosten (-)
68.732.412,92
42.211.608,69
21.281.217,29
141
2.3
RESULTATENREKENING
Resultatenrekening
I.
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
H. Wisselposities en -verrichtingen
b) Andere wisselposities en verrichtingen
41.944.012,09
-2,85
35.280.887,40
529.024,18
-12.711.566,94
Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen
Gerealiseerde winsten op beleggingen
Ongerealiseerde winsten op beleggingen
Gerealiseerde verliezen op beleggingen
Ongerealiseerde verliezen op beleggingen
II.
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
A.
B.
Dividenden
Interesten
a) Effecten en geldmarkt instrumenten
b) Deposito's en liquide middelen
C. Interesten in gevolge ontleningen (-)
III.
Andere opbrengsten
A.
Vergoeding tot dekking van de kosten van
verwerving en realisatie van de activa, tot
ontmoediging van uittredingen en tot dekking van
leveringskosten
Andere
B.
34.368.080,27
10.512.335,12
-12.312.963,19
9.905.581,22
3.306.156,41
2.232.461,53
2,28
11.615,81
-41.845,08
5.600,71
-35.971,86
79.998,18
147.707,95
9.012,94
142
IV. Exploitatiekosten
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.
K.
Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
a) Financieel beheer
Classic Shares
Institutional B Shares
b) Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten (-)
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Classic Shares
Institutional B Shares
Andere kosten (-)
-422.264,70
-555.198,86
-5.650,97
-129.637,23
-48.535,62
-113.728,42
-2.418.970,12
-205.734,97
-174.980,56
-1.736,33
-26.921,67
-8.980,17
-48.052,93
-1.964.807,34
-524.089,16
-169.271,45
-157.356,96
9.962,04
-36.040,70
-108.494,45
-4.500,84
-45.475,84
-261.424,73
-1.288.103,17
42.211.608,69
21.281.217,29
42.211.608,69
21.281.217,29
-43.021,91
-8.750,39
-52.027,22
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het
resultaat
V.
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening
VII. Resultaat van het boekjaar
143
Bestemming van de resultaten
I.
Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van
het vorige boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van
het boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat
(uitgekeerde deelnemingen in het resultaat)
II.
(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal
IV. (Dividenduitkering)
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
42.247.385,29
90.005.634,25
68.732.412,92
42.211.608,69
21.281.217,29
35.776,60
-7.995,96
-41.880.614,45
-89.550.580,53
-366.770,84
-455.053,72
144
2.4
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
2.4.1
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN KBC ECO FUND WATER
Benaming
Hoeveelheid op
31/08/2014
Valuta
Koers
in valuta
Evaluatie
%
(in de valuta van het in het bezit
compartiment) van de ICB
%
Porte
feuille
%
Nettoactief
NETTOACTIVA
EFFECTENPORTEFEUILLE
Aandelen
Aandelen genoteerd op beurs
Australië
ALS LTD/QUEENSLAND -
324.777,00
AUD
7,440
1.715.785,61
0,96
0,96
787.625,00
USD
9,440
5.644.685,70
3,17
3,14
Brazilië
CIA SANEAMENTO BASICO -
Canada
CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORP -
1.391.508,00
CAD
4,530
4.411.765,99
2,48
2,46
ENERCARE INC -
702.710,00
CAD
13,820
6.796.929,03
3,81
3,78
ENERCARE INC -
111.979,00
CAD
13,760
1.078.409,18
0,61
0,60
NEWALTA CORP -
23.774,00
CAD
21,890
364.230,73
0,20
0,20
733.736,00
CAD
7,710
3.959.339,70
2,22
2,20
151.773,00
EUR
10,610
1.610.311,53
0,90
0,90
SUEZ ENVIRONNEMENT SA -
496.261,00
EUR
14,030
6.962.541,83
3,91
3,88
VEOLIA ENVIRONNEMENT (PAR)
297.621,00
EUR
13,975
4.159.253,48
2,33
2,32
133.407,00
USD
68,070
6.894.180,45
3,87
3,84
595.885,00
INR
89,050
663.894,49
0,37
0,37
1.681.000,00
JPY
587,000
7.211.112,49
4,05
4,01
360.000,00
JPY
495,000
1.302.279,35
0,73
0,73
217.009,00
GBP
32,380
8.859.297,01
4,97
4,93
1.225.600,00
MXN
24,240
1.724.934,33
0,97
0,96
122.398,00
EUR
25,140
3.077.085,72
1,73
1,71
483.789,00
USD
18,970
6.967.413,70
3,91
3,88
360.698,00
GBP
2,630
1.196.035,73
0,67
0,67
50.786,00
GBP
27,560
1.764.687,84
0,99
0,98
SEVERN TRENT -
109.669,00
GBP
19,450
2.689.355,17
1,51
1,50
TRAVIS PERINKS PLC -
353.268,00
GBP
17,430
7.763.299,80
4,36
4,32
UNITED UTILITIES WATER PLC -
318.632,00
GBP
8,770
3.523.170,45
1,98
1,96
PURE TECHNOLOGIES LTD -
Finland
KEMIRA (HEL)
Frankrijk
Ierland
PENTAIR PLC -
Indië
JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD -
Japan
EBARA CORP ORGANO CORPORATION -
Jersey Kanaaleilanden
WOLSELEY PLC -
Mexico
EMPRESAS ICA SA -
Nederland
ARCADIS N.V. (AMS)
Thailand
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO LTD -
V.K.
AMIAD FILTRATION SYSTEMS LTD ROTORK PLC -
145
V.S.A.
AECOM TECHNOLOGY CORP -
88.254,00
USD
37,840
2.535.325,96
1,42
1,41
AMERICAN WATER WORKS INC. -
95.213,00
USD
50,610
3.658.313,04
2,05
2,04
AO SMITH CORP -
76.562,00
USD
49,080
2.852.765,68
1,60
1,59
BADGER METER INC -
31.067,00
USD
52,080
1.228.339,93
0,69
0,68
500.976,00
USD
21,240
8.078.295,05
4,53
4,50
99.767,00
USD
24,360
1.845.068,42
1,04
1,03
DANAHER CORPORATION -
126.721,00
USD
76,610
7.370.251,91
4,14
4,10
FLOWSERVE CORP -
134.243,00
USD
75,890
7.734.361,73
4,34
4,31
68.349,00
USD
37,960
1.969.729,76
1,11
1,10
HD SUPPLY HOLDINGS INC -
496.622,00
USD
27,770
10.470.082,71
5,88
5,83
INSITUFORM TECHN. CORP. -
287.477,00
USD
24,660
5.382.009,43
3,02
3,00
MUELLER WATER PRODUCTS INC -A-
479.384,00
USD
9,230
3.359.181,84
1,89
1,87
NUVERRA ENVIRONMENTAL SOLUTION -
157.955,00
USD
13,500
1.618.882,86
0,91
0,90
PICO HOLDINGS INC -
290.008,00
USD
22,100
4.865.758,28
2,73
2,71
REXNORD HOLDINGS INC -
304.076,00
USD
29,210
6.743.136,93
3,78
3,75
44.227,00
USD
27,340
917.982,22
0,52
0,51
362.281,00
USD
25,500
7.013.487,32
3,94
3,90
63.845,00
USD
37,260
1.806.001,14
1,01
1,01
GEORG.FISCHER (NAAM)
2.810,00
CHF
607,000
1.413.909,73
0,79
0,79
SULZER FRERES (NOM)
69.416,00
CHF
121,800
7.008.636,63
178.211.519,88
3,93
99,99
3,90
99,21
20.442,00
EUR
0,700
14.309,40
14.309,40
0,01
0,01
0,01
0,01
178.225.829,28
100,00
99,22
CALGON CARBON CORP CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP -
FRANKLIN ELECTRIC CO INC -
SJW CORP TETRA TECH INC. XYLEM INC/NY -
Zwitserland
Totaal aandelen
Rechten
Frankrijk
VEOLIA ENVIRONNEMENT CP 30/04/2014
Totaal rechten
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE
LIQUIDE MIDDELEN
Zichtrekeningen
België
KBC GROUP AUD
7.374,67
AUD
1,000
5.236,58
0,00
KBC GROUP CAD
-606.318,35
CAD
1,000
-424.354,95
-0,24
KBC GROUP CHF
216.626,64
CHF
1,000
179.571,97
0,10
1.046.639,00
EUR
1,000
1.046.639,00
0,58
KBC GROUP HKD
12,51
HKD
1,000
1,23
KBC GROUP JPY
46.275.705,00
JPY
1,000
338.181,23
0,19
KBC GROUP MXN
245.345,42
MXN
1,000
14.245,22
0,01
KBC GROUP SEK
6,27
SEK
1,000
0,68
KBC GROUP SGD
4,55
SGD
1,000
2,77
KBC GROUP USD
-1.038.821,06
USD
1,000
-788.658,56
370.865,17
-0,44
0,21
370.865,17
0,21
KBC GROUP EURO
Totaal zichtrekeningen
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
Vorderingen
België
KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN
322.070,76
EUR
1,000
322.070,76
0,18
KBC GROUP GBP TE ONTVANGEN
251.113,95
GBP
1,000
316.603,35
0,18
KBC GROUP USD TE ONTVANGEN
684.206,91
USD
1,000
519.440,41
1.158.114,52
0,29
0,65
Totaal vorderingen
146
Schulden
België
KBC GROUP EUR TE BETALEN
-74.580,20
EUR
Totaal schulden
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN
1,000
-74.580,20
-74.580,20
-0,04
-0,04
1.083.534,32
0,60
ANDERE
Te ontvangen interesten
EUR
97.946,96
0,06
Te betalen kosten
EUR
-198.761,87
-0,11
Over te dragen kosten
EUR
TOTAAL ANDERE
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA
48.925,70
0,03
-51.889,21
-0,03
179.628.339,56
100,00
147
Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Australië
Brazilië
Canada
Zwitserland
Duitsland
Finland
Frankrijk
V.K.
Hong Kong
Indië
Jersey Kanaaleilanden
Japan
Zuid-Korea
Mexico
Nederland
Filipijnen
Singapore
Thailand
V.S.A.
Totaal
28/02/2013
0,00
3,83
2,04
10,11
0,39
0,00
9,17
10,48
4,56
0,00
0,00
13,76
1,34
0,00
1,57
0,70
0,51
0,00
41,54
100,00
31/08/2013
0,00
7,97
7,33
11,33
0,40
0,00
8,59
5,13
0,35
0,00
0,00
13,37
0,00
0,00
0,00
0,63
0,00
0,00
44,90
100,00
28/02/2014
0,00
6,41
8,18
8,85
0,00
1,52
6,62
12,17
0,00
0,00
4,37
7,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,05
100,00
31/08/2014
0,96
3,17
9,32
8,59
0,00
0,90
6,25
9,50
0,00
0,37
4,97
4,78
0,00
0,97
1,73
0,00
0,00
3,91
44,58
100,00
31/08/2013
55,59
6,30
3,26
4,00
0,00
30,85
100,00
28/02/2014
50,33
5,46
2,99
3,77
0,00
37,45
100,00
31/08/2014
59,36
11,12
2,73
3,90
3,91
18,98
100,00
31/08/2013
0,00
2,51
7,17
8,16
9,95
5,22
0,88
0,00
13,03
0,00
0,00
0,62
0,00
52,46
100,00
28/02/2014
0,00
1,44
7,95
5,61
9,53
16,47
0,36
0,00
7,78
0,00
0,00
0,00
0,00
50,86
100,00
31/08/2014
0,96
0,00
9,01
4,79
9,53
14,53
0,00
0,37
4,93
0,00
0,97
0,00
0,00
54,91
100,00
Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Cyclische Sectoren
Consumenten(Cyclisch)
Financiële sectoren
Technologie
Telecommunicatie
Nutsbedrijven
Totaal
28/02/2013
58,52
1,42
1,58
4,27
0,00
34,21
100,00
Muntspreiding (in % van de nettoactiva)
AUD
BRL
CAD
CHF
EUR
GBP
HKD
INR
JPY
KRW
MXN
PHP
SGD
USD
Totaal
28/02/2013
0,00
1,35
1,68
5,69
8,40
8,28
4,78
0,00
12,55
1,30
0,00
0,84
0,57
54,56
100,00
148
2.4.2
WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN HET COMPARTIMENT KBC ECO FUND
WATER (IN DE VALUTA VAN HET COMPARTIMENT)
1
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale activa
Omloopsnelheid
halfjaar
108.238.948,16
151.272.182,59
259.511.130,74
35.246.859,23
75.316.233,89
110.563.093,12
179.012.088,25
2
de
halfjaar
77.749.461,68
75.520.956,50
153.270.418,18
23.371.257,71
23.854.821,97
47.226.079,68
171.819.211,44
Jaar
185.988.409,83
226.793.139,09
412.781.548,92
58.618.116,94
99.171.055,86
157.789.172,80
175.430.697,70
61,72 %
145,35 %
halfjaar
77.749.461,68
75.520.956,50
153.270.418,18
23.371.257,71
23.854.821,97
47.226.079,68
169.888.398,74
Jaar
185.988.409,83
226.793.139,09
412.781.548,92
58.618.116,94
99.171.055,86
157.789.172,80
173.224.985,98
62,42 %
147,20 %
83,20 %
1
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale gecorrigeerde
activa
Gecorrigeerde
Omloopsnelheid
ste
ste
halfjaar
108.238.948,16
151.272.182,59
259.511.130,74
35.246.859,23
75.316.233,89
110.563.093,12
170.945.275,70
87,13 %
2
de
De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit
volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken
met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.
Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten,
respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen
tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn
uitgevoerd.
Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in
voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.
Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages
(maandelijks percentage > 50%).
De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken op de zetel van de Bevek of
het Fonds, Havenlaan 2, 1080 Brussel.
2.4.3
BEDRAG VAN DE VERPLICHTINGEN INZAKE FINANCIËLE DERIVATENPOSITIES
Nihil
149
2.4.4
EVOLUTIE VAN HET AANTAL INSCHRIJVINGEN, TERUGBETALINGEN EN
VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE
Classic Shares
Periode
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop
Inschrijvingen
Jaar
Kap.
Einde periode
Terugbetalingen
Dis.
Kap.
Dis.
Kap.
Dis.
Totaal
2012 - 08*
29.790,05
3.784,40
77.720,34
6.239,33
157.570,78
24.371,71
181.942,49
2013 - 08*
42.600,52
8.873,59
49.041,02
7.964,55
151.130,27
25.280,76
176.411,04
2014 - 08*
42.866,32
10.173,25
44.692,29
6.646,55
149.304,30
28.807,46
178.111,76
Bedragen ontvangen en betaald door de ICB
(in de valuta van de klasse)
Periode
Inschrijvingen
Jaar
Terugbetalingen
Kapitalisatie
Distributie
Kapitalisatie
Distributie
2012 - 08*
18.412.707,60
2.181.964,23
47.169.712,21
3.318.349,89
2013 - 08*
33.835.208,30
6.011.269,32
37.941.649,99
5.126.365,01
2014 - 08*
39.858.275,14
7.798.257,85
41.860.608,29
5.033.228,25
Netto-inventariswaarde
Einde periode (in de valuta van de klasse)
Periode
Jaar
van één recht van deelneming
Van de klasse
Kapitalisatie
Distributie
702,56
591,85
2012 - 08*
125.127.421,90
2013 - 08*
139.154.282,61
807,04
679,81
2014 - 08*
175.850.815,11
1.016,54
835,79
* Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar
Institutional B Shares
Periode
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop
Inschrijvingen
Jaar
Kap.
Einde periode
Terugbetalingen
Dis.
Kap.
Dis.
Kap.
Dis.
Totaal
2012 - 08*
87.072,00
35.042,00
52.030,00
52.030,00
2013 - 08*
53.129,87
56.320,01
48.839,86
48.839,86
2014 - 08*
12.759,00
57.890,86
3.708,00
3.708,00
Bedragen ontvangen en betaald door de ICB
(in de valuta van de klasse)
Periode
Inschrijvingen
Jaar
Kapitalisatie
Terugbetalingen
Distributie
Kapitalisatie
2012 - 08*
55.710.772,12
23.556.513,43
2013 - 08*
43.055.279,16
44.208.243,04
2014 - 08*
11.012.197,26
52.507.382,92
Periode
Jaar
Distributie
Netto-inventariswaarde
Einde periode (in de valuta van de klasse)
van één recht van deelneming
Van de klasse
Kapitalisatie
2012 - 08*
36.578.074,15
703,02
2013 - 08*
39.457.929,46
807,90
2014 - 08*
3.777.524,45
1.018,75
* Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar
Distributie
150
2.4.5
RENDEMENTSCIJFERS
Classic Shares
1 Jaar
3 Jaar*
5 Jaar*
Kap
Div
ISIN code
Munt
KAP
BE0175479063
EUR
25.96%
22.32%
15.77%
DIV
BE0175478057
EUR
25.93%
22.30%
15.75%
10 Jaar*
Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
Sinds start*
Startdatum
Aandelen
klassen
9.64%
01/12/2000
5.30%
9.62%
01/12/2000
5.28%
* De rendementscijfers zijn op jaarbasis.
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
151
Institutional B Shares
1 Jaar
Kap
Div
ISIN code
Munt
KAP
BE6228912570
EUR
3 Jaar*
5 Jaar*
10 Jaar*
Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
26.10%
* De rendementscijfers zijn op jaarbasis.
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
Sinds start*
Startdatum
Aandelen
klassen
25/11/2011
25.04%
152
Classic Shares
Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren.
Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
Berekend in EUR.
Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee
tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het
dividend geometrisch verrekend in het rendement.

Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[ C * NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[ C * NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de
berekeningsdatum D en referentiedatum.
Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:
Ci = [Wi / NIW(Di)] + 1
i = 1 ... N
waaruit C = C0 * .... * CN.

Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone
rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel
te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.

De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en
kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming.




Institutional B Shares
Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren.
Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
Berekend in EUR.
Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee
tijdstippen uitgedrukt in procent.

Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D

Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone
rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel
te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.

De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en
kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.




Dividend op ex-dividenddatum 28/11/2014: 9,54880 EUR netto (12,73180 EUR bruto).
153
2.4.6
KOSTEN
Lopende kosten: *
Classic Shares Distributie: 1.859%
Classic Shares Kapitalisatie: 1.838%
Institutional B Shares Kapitalisatie: 1.593%
* Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten, prestatiegebonden
vergoedingen, transactiekosten betaald in het kader van de verwerving of vervreemding van activa,
betaalde rente, betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële
instrumenten en vergoedingen inzake Commission Sharing Agreements of geIijkaardige
vergoedingen ontvangen door de beheervennootschap of enige hiermee verbonden persoon.
BESTAAN VAN COMMISSION SHARING AGREEMENTS
De beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde beheerder, heeft een
‘Commission Sharing Agreement’ afgesloten met één of meerdere tussenpersonen van transacties
in aandelen voor rekening van één of meerdere compartimenten. De Commission Sharing
Agreement heeft meer bepaald betrekking op de uitvoering van orders en het opleveren van
onderzoeksrapporten.
Nadere toelichting vindt u in het Algemene Deel van het jaarverslag.
Bruto Commissie
CSA Credits
in EUR
in EUR
betaald tijdens de periode: opgebouwd tijdens de periode:
1-09-13
1-09-13
Tussenpersoon
31-08-14
31-08-14
Percentage
CITI
17,304
7,310
42.24%
CSFBSAS
20,032
9,108
45.47%
DEUTSCHE
4,310
1,714
39.77%
INSTINET
36,345
13,576
37.35%
JP MORGAN
2,614
1,046
40.00%
MACQUARIE
25,215
10,773
42.72%
MERRILL
45,560
21,026
46.15%
MORGAN STANLEY
28,365
11,742
41.40%
SOCGEN
659
251
38.06%
UBSWDR
51,222
24,644
48.11%
BESTAAN VAN FEE SHARING AGREEMENTS EN REBATES:
De beheervennootschap kan haar vergoeding delen met de Distributeur, institutionele en/of
professionele partijen. In principe gaat het om 35% tot 60% indien de distributeur een entiteit is van
KBC Groep NV en om 35% tot 70% indien de distributeur geen entiteit is van KBC Groep NV, doch
in een beperkt aantal gevallen bedraagt de vergoeding van de distributeur minder dan 35%. De
belegger zal, op verzoek, meer informatie kunnen bekomen inzake deze gevallen.
Indien de beheervennootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in
rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door
een entiteit van KBC Groep NV en de beheervennootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal
de beheervennootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.
Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die het compartiment betaalt
aan de beheervennootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald
in de statuten. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene
vergadering.
154
De beheervennootschap heeft een distributieovereenkomst afgesloten met de Distributeur om een
ruimere verspreiding van de rechten van deelneming van het compartiment mogelijk te maken, door
gebruik te maken van meerdere distributiekanalen.
Het is in het belang van de deelnemers, van het compartiment en van de Distributeur dat een zo
groot mogelijk aantal rechten van deelneming wordt verkocht, en dat de activa van het compartiment
dus zo hoog mogelijk zijn. In dit opzicht is er dus geen sprake van tegenstrijdige belangen.
2.4.7
TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE STATEN EN ANDERE GEGEVENS
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille: 1.5% per jaar (waarvan 0.1% voor de in
het prospectus omschreven duurzaamheidsscreening) berekend op basis van de gemiddelde totale
netto activa van het compartiment, er wordt geen beheersprovisie aangerekend op de activa die
belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de
KBC Groep.
KBC Fund Management Limited ontvangt van de beheervennootschap een vergoeding van max.
1.4% berekend op het deel van de door haar beheerde portefeuille, zonder dat het totale beheerloon
dat de beheervennootschap ontvangt zal worden overschreden.
De vergoeding voor administratief agent is betaalbaar op het einde van elk maand en is berekend op
basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de commissaris: 1700 EUR per jaar. Deze vergoeding is exclusief BTW en kan
jaarlijks worden geïndexeerd overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
Het bewaarloon is berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de
laatste bankwerkdag van het voorafgaande kalenderjaar, behalve op de activa die belegd zijn in
instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep. Het
bewaarloon wordt betaald in het begin van het kalenderjaar.
Uitoefenen van stemrechten:
Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervennootschap de
stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.
De beheervennootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de
agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:
- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de
minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan
worden.
De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de
maatschappelijke zetel van de Bevek.
155
Gereviseerd jaarverslag per 31 augustus 2014
INHOUDSOPGAVE
2.
Informatie over KBC Eco Fund Sustainable Euroland
2.1. Beheerverslag
2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs
2.1.2. Beursnotering
2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
2.1.5. Distributeurs
2.1.6. Index en benchmark
2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
2.1.8. Toekomstig beleid
2.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI)
2.2. Balans
2.3. Resultatenrekening
2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers
2.4.1. Samenstelling van de activa
2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa
2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities
2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en
inventariswaarde
2.4.5. Rendementscijfers
2.4.6. Kosten
2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
van
de
netto-
156
157
2
INFORMATIE OVER KBC ECO FUND SUSTAINABLE EUROLAND
2.1
BEHEERVERSLAG
2.1.1
LANCERINGSDATUM EN INSCHRIJVINGSPRIJS
Lanceringsdatum: 29 december 2000
Initiële inschrijvingsprijs: 500 EUR
Uitdrukkingsmunt: EUR
2.1.2
BEURSNOTERING
Niet van toepassing.
2.1.3
DOEL EN KRACHTLIJNEN VAN HET BELEGGINGSBELEID
DOEL VAN HET COMPARTIMENT :
Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk
rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten.
Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa,
rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie,
hoofdzakelijk belegd in aandelen.
BELEGGINGSBELEID VAN HET COMPARTIMENT :
CATEGORIEËN VAN TOEGELATEN ACTIVA:
De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten
van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito’s, financiële derivaten, liquide
middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de
toepasselijke regelgeving en kadert binnen het onder 2.1. vermelde doel.
Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere
instellingen voor collectieve belegging.
GRENZEN VAN HET BELEGGINGSBELEID:
Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen.
Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om
kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.
TOEGELATEN DERIVATENTRANSACTIES:
Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om
risico’s in te dekken.
Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om
termijncontracten, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere
transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met
financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties. Het
compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds
de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn
ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment.
Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden
ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het
compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van contanten of
investment grade obligaties. Bij het bepalen van de waarde van de obligaties wordt een
marge toegepast die varieert in functie van de resterende looptijd en de uitdrukkingsmunt
van de betreffende obligatie. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van
internationale standaardovereenkomsten.
Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen
open wisselkoersrisico’s ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.
158
In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide
instrumenten.
Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen invloed op het
liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten verandert ook niets aan de spreiding van de
portefeuille over regio’s, sectoren of thema’s. Bijgevolg heeft het geen invloed op het
concentratierisico.
Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke
kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het
gebruik van derivaten heeft ook geen invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het
bewaarnemingsrisico, het flexibiliteitsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van
externe factoren.
BEPAALDE STRATEGIE:
De activa worden voor minstens 75% belegd in aandelen van ondernemingen over de hele wereld
die bijdragen tot duurzame ontwikkeling zoals de Brundtland-Commissie dat in 1987 al omschreef:
"ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige
generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar de brengen". Duurzame ontwikkeling
combineert dus de bekommernis om het draagvermogen van de natuurlijke systemen met de sociale
en economische uitdagingen waar de mens voor staat. Het steunt op de interactie tussen drie pijlers:
sociale ontwikkeling
economische ontwikkeling
milieubescherming
De beleggingsfilosofie is gebaseerd op het concept van impact investing
(missiegerelateerde beleggingen). Dat zijn beleggingen in aandelen van bedrijven die niet
alleen een financieel rendement willen behalen, maar ook met hun aangeboden producten
en/of diensten een impact willen hebben op de maatschappij en het milieu.
De bedrijven worden gescreend en geselecteerd door de dienst Investment Research van KBC
Asset Management, in samenwerking met een onafhankelijke externe raad. Bedrijven die met hun
aangeboden producten en/of diensten een positieve invloed hebben op een duurzaamheids/impactthema maken kans om opgenomen te worden. De invloed die een bedrijf via zijn
kernactiviteit uitoefent op het thema wordt regelmatig gemeten en beoordeeld. De geselecteerde
bedrijven moeten voldoen aan alle SRI-uitsluitingscriteria die van toepassing zijn voor de algemene
SRI-fondsen die KBC Asset Management aanbiedt.
KBC Asset Management werkt samen met een onafhankelijke externe raad van specialisten om de
geloofwaardigheid van het duurzaamheidsonderzoek te garanderen en de kwaliteit van de gebruikte
methodologie en het onderzoek door KBC Asset Management te bewaken.
UITLENING VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN:
Het compartiment mag geen financiële instrumenten uitlenen.
VOLATILITEIT VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE:
De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling
van de portefeuille.
ALGEMENE STRATEGIE TER DEKKING VAN HET WISSELKOERSRISICO:
Om zijn activa te beschermen tegen wisselkoersschommelingen en binnen de beperkingen die
uiteengezet worden in de statuten, kan het compartiment transacties verrichten die betrekking
hebben op de verkoop van termijnovereenkomsten op deviezen, evenals de verkoop van callopties
of de aankoop van putopties op valuta’s. De hier beoogde transacties mogen enkel betrekking
hebben op contracten die verhandeld worden op een gereglementeerde markt die regelmatig werkt,
erkend is en opengesteld is voor het publiek, of verhandeld worden met een erkende financiële
instelling van eerste rang die gespecialiseerd is in dit type van transacties en die actief is op de 'over
the counter' (OTC)-markt voor opties. Met dezelfde doelstelling kan het compartiment ook valuta’s
verkopen op termijn of uitwisselen in het kader van onderhandse transacties met financiële
instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties.
SOCIALE, ETHISCHE EN MILIEUASPECTEN:
Er mag niet belegd worden in financiële instrumenten uitgegeven door producenten van
controversiële wapens, waarvan de voorbije vijf decennia bij internationale consensus is vastgesteld
dat het gebruik ervan onevenredig veel menselijk leed veroorzaakt aan de burgerbevolking. Het
betreft de producenten van antipersoonsmijnen, clusterbommen en -munitie en wapens met verarmd
uranium.
159
Er mogen daarnaast sinds 31.3.2014 geen nieuwe beleggingen gebeuren in financiële instrumenten
uitgegeven door ondernemingen zonder anti-corruptie beleid die bovendien in de afgelopen twee
jaar een negatieve evaluatie kregen bij een diepgaande screening op de aanwezigheid van
corruptie. De onderneming heeft geen anti-corruptie beleid als niet kan worden aangetoond dat de
onderneming een aanvaardbaar beleid heeft aangaande de bestrijding van corruptie. Een
aanvaardbaar beleid dient publiek gemaakt te worden en houdt minstens in dat omkoping niet
gedoogd wordt, en dat de wet dienaangaande wordt nageleefd. De screening zal gebeuren op basis
van een algemeen aanvaarde en onafhankelijke ‘Sociale, ethische en milieuaspecten’ database.
Op deze wijze wordt niet alleen een louter financiële realiteit weergegeven, maar ook een sociale
realiteit van de sector of regio.
Voor de eventuele toepassing van de Europese en Belgische fiscale bepalingen wordt verwezen
naar het prospectus onder 'informatie betreffende de Bevek - Belastingstelsel'.
2.1.4
FINANCIEEL PORTEFEUILLEBEHEER
Het intellectueel beheer, met uitzondering van de in het prospectus omschreven
duurzaamheidsscreening, wordt door de beheervennootschap gedelegeerd aan KBC Fund
Management Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, IRELAND.
2.1.5
DISTRIBUTEURS
KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.
2.1.6
INDEX EN BENCHMARK
Zie ‘Beleggingsbeleid van het compartiment’.
2.1.7
TIJDENS HET BOEKJAAR GEVOERD BELEID
KBC Eco Fund Sustainable Euroland belegt uitsluitend in aandelen van bedrijven met een duurzaam
karakter in de eurozone. Het gevoerde beleggingsbeleid op het vlak van sectorallocatie is
vergelijkbaar met dat van een actief beheerde eurozoneportefeuille zonder beperkingen inzake
duurzaamheid.
De eurocrisis en de vrees dat de Europese bankensector eronder zou bezwijken, wierpen in de
periode van april 2010 tot oktober 2011 bijna permanent een schaduw over de aandelenmarkten. De
stemming veranderde pas in de loop van 2012 toen het nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt
verbeterde. De voorbije maanden versterkten vrij stevige PMI's (barometers van het
ondernemersvertrouwen) het conjunctuuroptimisme. Vanaf juni 2012 was de onderliggende trend op
de internationale aandelenmarkten onmiskenbaar positief. Al bij al noteerde de MSCI All Country
World Index (de ruimste wereldindex) op 30 juni 2014 in euro 17,1% hoger dan een jaar eerder.
De heropleving van de Amerikaanse economie in het voorjaar van 2014 bevestigde de relatieve
sterkte van de economie. In de eerste vijf maanden van 2014 werden maandelijks gemiddeld 13 600
nieuwe jobs gecreëerd en daalde de werkloosheidsgraad met 0,7 procentpunten.
De ontluikende regio's bleven in 2013 teleurstellen, zowel in absolute als in relatieve cijfers. De
Aziatische opkomende markten wisten hun rol van groeipool van de wereldeconomie niet echt te
verzilveren. Twijfels over het groeiverhaal werden niet bevestigd door het indicatorenbeeld. Maar
ook niet tegengesproken. Daardoor bleef de bezorgdheid over de krediet- en schuldenproblematiek
in China de beleggers afschrikken. Latijns-Amerika werd getroffen door een vertraging van de
economie. De link met de grondstoffenmarkten is in die regio nooit ver weg. Ook de sociale onlusten
in Brazilië schrikten buitenlandse beleggers af. Oost-Europa (+6,2%) was ook een relatieve
tegenvaller. Rusland bleek niet immuun voor de zwakke Europese conjunctuur. In 2014 eisten de
politieke onlusten in Oekraïne natuurlijk ook hun tol. De Turkse beurs leed dan weer onder het
straatprotest van de secularisten in Istanboel en de interne machtsstrijd binnen de AKP.
Tussen de sectoren waren er grote returnverschillen. Tot de best presterende sectoren behoorden
Energie, Technologie en Farma-industrie. Onder de achterblijvers vermelden we Niet-cyclische
consumentengoederen, Cyclische consumentengoederen en de Financiële sector. De
oliemaatschappijen waren uitermate goedkoop geworden. Hun outperformance is dus aan een
inhaalbeweging toe te schrijven en is geen fundamentele beweging. De sector kampt met een
zwakke winstgevendheid en steeds duurdere investeringen.
160
Tijdens het jaar steeg het fonds in waarde maar presteerde het minder dan de markt,
vertegenwoordigd door de MSCI EMU. Op sectorniveau bevonden alle sectoren zich op positief
terrein, behalve Energie. De best presterende sectoren waren de Financiële sector, Industrie,
Cyclische consumentengoederen en Gezondheidszorg. In de financiële sector waren de beste
prestaties afkomstig van Banco Santander, Banco Bilbao en Allianz. De aandelenkoers van de
Banco Santander steeg van 5,34 naar 7,59 euro. In januari kon de Spaanse bank zijn winst uit het
vierde kwartaal meer dan verdubbelen dankzij zijn lagere voorzieningen voor dubieuze leningen en
zijn stijgende inkomsten in het VK. Ook in het tweede kwartaal was de winst positief, beter nog dan
de schattingen van de analisten, door een herstel in zowel het VK als in Spanje, de thuismarkt van
de bank. In de industriesector zetten Siemens en Deutsche Post AG een positief rendement neer.
Wat de aandelenselectie betreft, presteerde de materialensector het beste over het voorbije jaar.
Ook de posities in Basf SE, LAFARGE SA en LINDE AG waren positief voor het fonds.
Alleen de energiesector presteerde teleurstellend. Technip, de grootste serviceprovider voor
olievelden in Europa, heeft een bewogen jaar achter de rug, met een aandelenkoers die zakte van
88 naar 70,50 euro. De onderneming kon zijn winstverwachtingen niet waarmaken en moest zijn
financiële doelstellingen in oktober vorig jaar naar beneden herzien, wat resulteerde in de grootste
daling van zijn aandelenkoers in twee jaar. Ook het Oostenrijkse olieraffinagebedrijf OMV AG haalde
het rendement van het fonds naar beneden. Door de politieke crisis in Oekraïne en Rusland
verlaagde Gazprom de uitvoer van gas naar Oekraïne, waardoor de levering van aardgas aan OMV
in gevaar kwam.
2.1.8
TOEKOMSTIG BELEID
De Amerikaanse en Europese barometers die het vertrouwen onder de bedrijfsleiders meten, waren
in het voorjaar van 2013 afgegleden tot net boven (VS) of fors onder (EMU) het vriespunt. Van die
lage niveaus zijn ze het voorbije jaar fors gaan stijgen. In de VS heeft de graadmeter vandaag al een
niveau bereikt dat overeenstemt met een groeitempo van ongeveer 3%. In Duitsland staat de IFO,
de toonaangevende index van het ondernemersvertrouwen, ondertussen op een niveau dat tot de
beste observaties van de voorbije dertig jaar behoort. Ook in Zuid-Europa heeft het
ondernemersvertrouwen de dooizone bereikt. Verrassend is dat zo vroeg in deze cyclus het
consumentenvertrouwen zich bij die beweging aansluit en eveneens een scherp herstel beleeft.
We verwachten dan ook dat de groei in de VS positief maar toch eerder bescheiden zal blijven (22,5% op jaarbasis in de komende kwartalen), omdat de loonstijging nauwelijks de inflatie kan
bijhouden en het begrotingsbeleid nu toch definitief (en allicht voor meerdere jaren) de weg van
sanering is ingeslagen. Het herstel van de huizenmarkt en de bedrijfsinvesteringen kan zich
voortzetten. Hoe sterk de groei in 2014 zal uitvallen, hangt in hoge mate af van twee factoren: de
dynamiek van de arbeidsmarkt en de inflatie. De voorbije maanden groeide de werkgelegenheid in
de VS met ongeveer 2% op jaarbasis. Als dat ook in de komende maanden zo blijft - en niets wijst
op het tegendeel - zorgt dat voor een gezonde basis voor koopkrachtverruiming van de gezinnen.
De reële consumptiegroei kan nog wat hoger uitvallen als de inflatie lager blijft dan 2,5%. Ook dat is
zeker haalbaar: niemand verwacht voor de VS een inflatie van meer dan 2%.
Europa kruipt uit de recessie. De begrotingsplannen, het verstrengde kredietbeleid van de banken
en de grote onzekerheid bij consumenten en producenten zullen op de groei blijven wegen. In de
komende maanden wordt gerekend op een groei van hooguit 1 à 1,5% op jaarbasis. Dat is geen
reden tot euforie, maar toch beter dan een negatieve groei. Deflatie- of depressiescenario's, die
geregeld de stemming op de obligatiemarkten overheersen, zijn evenwel niet gerechtvaardigd.
De wereld van vandaag is er een met twee snelheden. De klassieke, geïndustrialiseerde
economieën (VS, Europa, Japan) blijven hangen in een laagconjunctuur, zonder onderliggende
inflatiedruk, met een aanhoudend lage rente en ontwrichte overheidsfinanciën. In de opkomende
markten ziet dat beeld er helemaal anders uit. De sterke economische groei heeft in Azië soms al
voor inflatoire spanningen gezorgd. Een aangepast monetair beleid is dan ook noodzakelijk: soms
afremmend (zoals in 2011), dan weer stimulerend (zoals nu).
Een van de grote uitdagingen voor dit decennium is de verdere ontwikkeling van de consumptie in
China en de rest van Azië. Dat kan bijdragen tot een meer evenwichtige economische wereldorde.
Het vermindert niet alleen de uitvoerafhankelijkheid van de regio. Minstens even belangrijk is de
weerslag op de internationale kapitaalstromen. Meer consumptie in China betekent minder
besparingen en meer invoer, ook uit de VS en Europa. Dat zal het Westen helpen om uit zijn
schuldproblemen te groeien.
161
2.1.9
SYNTHETISCHE RISICO- EN OPBRENGSTINDICATOR
6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder
terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.
Overeenkomstig Verordening 583/2010 is een synthetische risico- en opbrengstindicator bepaald.
Deze geeft een cijfermatige aanduiding van de mogelijke opbrengst van het compartiment, maar ook
van het bijhorende risico, berekend in de uitdrukkingsmunt van het compartiment. De indicator wordt
geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst,
maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer
betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere
cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden.
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of
verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd
een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst.
162
2.2
BALANS
Balansschema
TOTAAL NETTO ACTIEF
II.
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
3.880.660,25
3.802.543,11
3.868.477,65
392,81
3.751.242,12
1.933,32
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en
financiële derivaten
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A.
B.
Vorderingen
a) Te ontvangen bedragen
b) Fiscale tegoeden
Schulden
a) Te betalen bedragen (-)
V.
Deposito's en liquide middelen
A.
Banktegoeden op zicht
175,26
2.931,86
-985,63
13.987,31
48.273,90
1.218,91
417,17
-3.833,60
1.408,33
346,00
-2.782,05
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
3.880.660,25
3.802.543,11
A.
Kapitaal
3.361.993,24
2.687.421,69
B.
Deelneming in het resultaat
-7.328,05
4.306,50
C.
Overgedragen resultaat
D.
Resultaat van het boekjaar
VI. Overlopende rekeningen
A. Over te dragen kosten
B. Verkregen opbrengsten
C. Toe te rekenen kosten (-)
493.095,77
525.995,06
617.719,15
163
2.3
RESULTATENREKENING
Resultatenrekening
I.
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen
D. Andere effecten
H. Wisselposities en -verrichtingen
b) Andere wisselposities en verrichtingen
514.597,22
2.855,63
610.760,10
-0,80
2.530,45
1.407,37
Det.rubriek I winst en verlies op beleggingen
Gerealiseerde winsten op beleggingen
Ongerealiseerde winsten op beleggingen
Gerealiseerde verliezen op beleggingen
Ongerealiseerde verliezen op beleggingen
II.
358.746,00
176.481,34
-34.018,20
18.774,16
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
A.
B.
Dividenden
Interesten
a) Effecten en geldmarkt instrumenten
b) Deposito's en liquide middelen
C. Interesten in gevolge ontleningen (-)
III.
Andere opbrengsten
B.
Andere
90.498,42
94.342,30
14,76
-21,63
55,96
2.325,88
-10,06
311,51
IV. Exploitatiekosten
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.
K.
Verhandelings- en leveringskosten betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
a) Financieel beheer
b) Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten (-)
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
-5.607,17
-11.141,29
-164,74
-3.390,06
-124,38
-3.223,60
-61.923,23
-4.128,06
-55,92
-1.278,99
-215,96
-3.082,48
-4.253,02
-691,67
-62.367,46
-4.160,18
-16,97
-1.042,76
-217,92
-4.186,19
-3.605,85
-1.075,00
6.011,76
5.552,48
525.995,06
617.719,15
525.995,06
617.719,15
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het
resultaat
V.
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening
VII. Resultaat van het boekjaar
164
Bestemming van de resultaten
I.
Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van
het vorige boekjaar
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van
het boekjaar
Ontvangen deelnemingen in het resultaat
(uitgekeerde deelnemingen in het resultaat)
II.
(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal
IV. (Dividenduitkering)
31/08/2014
31/08/2013
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
518.667,01
1.115.121,42
493.095,77
525.995,06
617.719,15
-7.328,05
4.306,50
-507.920,38
-1.102.918,65
-10.746,63
-12.202,77
165
2.4
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
2.4.1
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN KBC ECO FUND SUSTAINABLE EUROLAND
Benaming
Hoeveelheid op
31/08/2014
Valuta
Koers
in valuta
Evaluatie
%
(in de valuta van het in het bezit
compartiment) van de ICB
%
Porte
feuille
%
Nettoactief
NETTOACTIVA
EFFECTENPORTEFEUILLE
Aandelen
Aandelen genoteerd op beurs
België
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV -
1.163,00
EUR
84,550
98.331,65
2,54
2,53
368,00
EUR
53,050
19.522,40
0,51
0,50
1.058,00
EUR
43,375
45.890,75
1,19
1,18
SOLVAY -
69,00
EUR
119,750
8.262,75
0,21
0,21
TELENET -
565,00
EUR
44,470
25.125,55
0,65
0,65
U.C.B. -
332,00
EUR
73,700
24.468,40
0,63
0,63
UMICORE -
125,00
EUR
36,815
4.601,88
0,12
0,12
COLOPLAST A/S "B"
218,00
DKK
470,600
13.770,58
0,36
0,36
NOVOZYMES A/S "B"
152,00
DKK
263,200
5.369,99
0,14
0,14
ADIDAS AG -
227,00
EUR
57,040
12.948,08
0,34
0,33
ALLIANZ AG REG
690,00
EUR
129,800
89.562,00
2,32
2,31
BASF SE -
1.308,00
EUR
78,290
102.403,32
2,65
2,64
BAYER AG -
1.497,00
EUR
102,050
152.768,85
3,95
3,95
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG -
564,00
EUR
88,600
49.970,40
1,29
1,29
COMMERZBANK AG -
754,00
EUR
11,520
8.686,08
0,23
0,22
CONTINENTAL AG -
350,00
EUR
162,500
56.875,00
1,47
1,47
DAIMLER AG -
1.239,00
EUR
62,240
77.115,36
1,99
1,99
DEUTSCHE BANK AG REG
1.069,00
EUR
26,040
27.836,76
0,72
0,72
261,00
EUR
54,110
14.122,71
0,37
0,36
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG
1.582,00
EUR
13,175
20.842,85
0,54
0,54
DEUTSCHE POST AG -
2.610,00
EUR
24,885
64.949,85
1,68
1,67
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN REG
4.402,00
EUR
11,380
50.094,76
1,30
1,29
E.ON SE -
DELHAIZE GROEP KBC GROUP -
Denemarken
Duitsland
DEUTSCHE BOERSE AG -
1.382,00
EUR
13,830
19.113,06
0,49
0,49
HEIDELBERGCEMENT AG -
141,00
EUR
57,420
8.096,22
0,21
0,21
HENKEL KGAA PREF
588,00
EUR
79,800
46.922,40
1,21
1,21
1.722,00
EUR
8,845
15.231,09
0,39
0,39
LANXESS -
199,00
EUR
47,115
9.375,89
0,24
0,24
LINDE AG -
128,00
EUR
150,650
19.283,20
0,50
0,50
MAN AG -
144,00
EUR
90,250
12.996,00
0,34
0,34
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AG REG
184,00
EUR
152,600
28.078,40
0,73
0,72
OSRAM LICHT AG -
448,00
EUR
31,820
14.255,36
0,37
0,37
RWE AG -
555,00
EUR
29,780
16.527,90
0,43
0,43
SAP AG -
1.221,00
EUR
59,200
72.283,20
1,87
1,86
SIEMENS AG REG
1.488,00
EUR
95,340
141.865,92
3,67
3,66
NESTE OIL OYJ -
1.903,00
EUR
14,900
28.354,70
0,73
0,73
NOKIA "A"
6.658,00
EUR
6,395
42.577,91
1,10
1,10
UPM-KYMMENE CORP -
903,00
EUR
11,430
10.321,29
0,27
0,27
WARTSILA CORPORATION "B"
132,00
EUR
38,260
5.050,32
0,13
0,13
INFINEON TECHNOLOGIES AG -
Finland
166
Frankrijk
AIR LIQUIDE (L') -
514,00
EUR
97,240
49.981,36
1,29
1,29
ATOS SA -
626,00
EUR
58,060
36.345,56
0,94
0,94
3.455,00
EUR
18,850
65.126,75
1,68
1,68
107,00
EUR
103,400
11.063,80
0,29
0,29
AXA BIC (PAR)
BNP PARIBAS -
1.530,00
EUR
51,380
78.611,40
2,03
2,03
CAP GEMINI SOGETI -
560,00
EUR
54,110
30.301,60
0,78
0,78
CNP ASSURANCE (PAR)
367,00
EUR
15,015
5.510,51
0,14
0,14
2.435,00
EUR
11,285
27.478,98
0,71
0,71
DANONE -
655,00
EUR
53,140
34.806,70
0,90
0,90
DASSAULT SYSTEMES -
228,00
EUR
50,400
11.491,20
0,30
0,30
ESSILOR (PAR)
161,00
EUR
80,720
12.995,92
0,34
0,34
ETAB ECON CASINO GUICH-P (PAR)
234,00
EUR
90,830
21.254,22
0,55
0,55
GEMALTO NV -
233,00
EUR
74,510
17.360,83
0,45
0,45
IMERYS (PAR)
261,00
EUR
60,820
15.874,02
0,41
0,41
JC DECAUX SA -
340,00
EUR
26,860
9.132,40
0,24
0,24
32,00
EUR
161,250
5.160,00
0,13
0,13
KLEPIERRE (CIE FONCIERE) -
140,00
EUR
36,250
5.075,00
0,13
0,13
L'OREAL -
539,00
EUR
126,000
67.914,00
1,76
1,75
LEGRAND (PAR)
763,00
EUR
42,070
32.099,41
0,83
0,83
LVMH-MOET H.L.VUIT. -
206,00
EUR
132,050
27.202,30
0,70
0,70
CREDIT AGRICOLE -
KERING -
MICHELIN (PAR)
404,00
EUR
84,150
33.996,60
0,88
0,88
3.821,00
EUR
5,350
20.442,35
0,53
0,53
PERNOD-RICARD -
284,00
EUR
89,740
25.486,16
0,66
0,66
PUBLICIS GROUPE SA -
692,00
EUR
56,700
39.236,40
1,01
1,01
RENAULT (PAR)
542,00
EUR
59,580
32.292,36
0,84
0,83
SAINT GOBAIN -
745,00
EUR
38,630
28.779,35
0,74
0,74
1.400,00
EUR
83,500
116.900,00
3,02
3,01
486,00
EUR
64,320
31.259,52
0,81
0,81
SOCIETE GENERALE -
1.411,00
EUR
38,555
54.401,11
1,41
1,40
SODEXHO ALLIANCE -
181,00
EUR
74,970
13.569,57
0,35
0,35
2.287,00
EUR
14,030
32.086,61
0,83
0,83
493,00
EUR
70,500
34.756,50
0,90
0,90
VEOLIA ENVIRONNEMENT (PAR)
1.586,00
EUR
13,975
22.164,35
0,57
0,57
VINCI S.A. -
1.133,00
EUR
49,750
56.366,75
1,46
1,45
VIVENDI -
2.389,00
EUR
19,795
47.290,26
1,22
1,22
1.226,00
EUR
17,580
21.553,08
0,56
0,56
2.367,00
EUR
15,560
36.830,52
0,95
0,95
631,00
EUR
19,320
12.190,92
0,32
0,31
ENEL GREEN POWER SPA -
5.402,00
EUR
2,084
11.257,77
0,29
0,29
FIAT SPA -
2.183,00
EUR
7,440
16.241,52
0,42
0,42
INTESA SANPAOLO SPA -
23.058,00
EUR
2,264
52.203,31
1,35
1,35
SNAM RETE GAS S.P.A. -
8.431,00
EUR
4,426
37.315,61
0,97
0,96
50.323,00
EUR
0,876
44.057,79
1,14
1,14
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE -
8.873,00
EUR
3,920
34.782,16
0,90
0,90
UNICREDIT SPA -
8.458,00
EUR
5,890
49.817,62
1,29
1,28
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA -
1.107,00
EUR
5,945
6.581,12
0,17
0,17
860,00
EUR
11,075
9.524,50
0,25
0,25
NATIXIS (PAR)
SANOFI SCHNEIDER ELECTRIC SE -
SUEZ ENVIRONNEMENT SA TECHNIP SA (PAR)
Ierland
C.R.H. PLC -
Italië
ASSICURAZIONI GENERALI ATLANTIA SPA -
TELECOM ITALIA (MIL)
Luxemburg
ARCELORMITTAL -
Nederland
A.K.Z.O. NOBEL AEGON ASML HOLDING NV -
398,00
EUR
53,790
21.408,42
0,55
0,55
2.553,00
EUR
6,016
15.358,85
0,40
0,40
578,00
EUR
72,810
42.084,18
1,09
1,08
167
DELTA LLOYD -
254,00
EUR
18,335
4.657,09
0,12
0,12
HEINEKEN -
412,00
EUR
57,900
23.854,80
0,62
0,62
6.508,00
EUR
10,465
68.106,22
1,76
1,76
277,00
EUR
50,820
14.077,14
0,36
0,36
2.211,00
EUR
23,190
51.273,09
1,33
1,32
RANDSTAD HOLDING (AMS)
216,00
EUR
36,945
7.980,12
0,21
0,21
VOPAK (KON.) (AMS)
549,00
EUR
39,020
21.421,98
0,55
0,55
WOLTERS KLUWER -
607,00
EUR
21,080
12.795,56
0,33
0,33
2.006,00
NOK
174,000
42.898,02
1,11
1,11
1.393,00
EUR
29,400
40.954,20
1,06
1,06
ENERGIAS DE PORTUGAL SA -
2.325,00
EUR
3,684
8.565,30
0,22
0,22
GALP ENERGIA SGPS SA -
1.574,00
EUR
13,500
21.249,00
0,55
0,55
801,00
EUR
10,310
8.258,31
0,21
0,21
AMADEUS IT HOLDING SA -
1.116,00
EUR
28,300
31.582,80
0,82
0,81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -
8.367,00
EUR
9,210
77.060,07
1,99
1,99
979,00
EUR
4,751
4.651,23
0,12
0,12
4.259,00
EUR
2,396
10.204,56
0,26
0,26
12.727,00
EUR
7,590
96.597,93
2,50
2,49
ENAGAS -
1.110,00
EUR
25,370
28.160,70
0,73
0,73
FERROVIAL SA -
1.997,00
EUR
15,490
30.933,53
0,80
0,80
403,00
EUR
23,335
9.404,01
0,24
0,24
IBERDROLA SA -
3.342,00
EUR
5,585
18.665,07
0,48
0,48
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA -
1.090,00
EUR
22,050
24.034,50
0,62
0,62
338,00
EUR
64,090
21.662,42
0,56
0,56
REPSOL INTL FINANCE -
2.545,00
EUR
18,890
48.075,05
1,24
1,24
TELEFONICA SA -
4.642,00
EUR
12,070
56.028,94
1,45
1,44
1.092,00
GBP
11,250
15.488,87
0,40
0,40
602,00
GBP
12,015
9.119,37
0,24
0,24
3.067,00
GBP
3,612
13.967,10
0,36
0,36
439,00
SEK
168,000
8.031,80
0,21
0,21
113,00
CHF
105,100
9.844,82
3.868.477,65
0,25
99,99
0,25
99,69
1,00
EUR
1,450
1,45
2.553,00
EUR
0,110
280,83
0,01
0,01
254,00
EUR
0,420
106,68
0,00
0,00
7,00
EUR
0,550
3,85
392,81
0,01
0,01
3.868.870,46
100,00
99,70
ING GROEP NV KONINKLIJKE D.S.M. NV (AMS)
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. -
Noorwegen
STATOIL -
Oostenrijk
OMV AG (WIEN)
Portugal
JERONIMO MARTINS -
Spanje
BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SABADELL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA -
GAS NATURAL SDG -
RED ELECTRICA DE ESPANA -
V.K.
AMEC BG GROUP PLC INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GROUP -
Zweden
SCA-SVENSKA CELLULOSA AB "B"
Zwitserland
LONZA AG -
Totaal aandelen
Rechten
Frankrijk
DANONE CP 07/05/14
Nederland
AEGON CP 21/08/14
DELTA LLOYD CP 11/08/14
KONINKLIJKE D.S.M. NV CP 06/08/14
Totaal rechten
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE
168
LIQUIDE MIDDELEN
Zichtrekeningen
België
KBC GROUP CHF
46,80
CHF
1,000
38,79
0,00
KBC GROUP DKK
502,92
DKK
1,000
67,51
0,00
KBC GROUP EURO
8.314,55
EUR
1,000
8.314,55
0,21
KBC GROUP GBP
2.723,03
GBP
1,000
3.433,18
0,09
KBC GROUP NOK
16.225,76
NOK
1,000
1.994,17
0,05
KBC GROUP SEK
758,74
SEK
1,000
82,63
0,00
KBC GROUP USD
74,39
USD
1,000
56,48
13.987,31
0,00
0,36
13.987,31
0,36
Totaal zichtrekeningen
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN
ANDERE
Te ontvangen interesten
EUR
417,17
0,01
Te betalen kosten
EUR
-3.833,60
-0,10
Over te dragen kosten
EUR
1.218,91
0,03
-2.197,52
-0,06
3.880.660,25
100,00
TOTAAL ANDERE
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA
169
Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Oostenrijk
België
Zwitserland
Duitsland
Denemarken
Spanje
Finland
Frankrijk
V.K.
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Portugal
Zweden
Totaal
28/02/2013
2,48
6,74
0,00
30,30
0,00
8,54
3,67
31,59
0,00
0,63
4,54
0,00
11,16
0,00
0,35
0,00
100,00
31/08/2013
1,69
5,43
0,00
30,08
0,00
9,02
3,53
32,29
0,00
0,63
4,58
0,00
12,49
0,00
0,26
0,00
100,00
28/02/2014
1,44
5,56
0,00
32,99
0,00
10,21
3,52
29,62
0,00
0,63
5,97
0,00
9,82
0,00
0,24
0,00
100,00
31/08/2014
1,06
5,85
0,25
29,26
0,49
11,81
2,23
29,82
1,00
0,56
7,79
0,25
7,33
1,11
0,98
0,21
100,00
31/08/2013
25,78
23,59
10,27
5,51
21,28
6,65
3,27
3,64
0,00
0,01
100,00
28/02/2014
25,57
24,22
7,72
3,47
23,42
6,61
5,27
3,71
0,00
0,01
100,00
31/08/2014
28,78
18,35
6,74
4,35
22,96
7,74
4,53
6,42
0,13
0,00
100,00
31/08/2013
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
28/02/2014
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
31/08/2014
0,25
0,49
96,81
1,08
1,16
0,21
100,00
Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Cyclische Sectoren
Consumenten(Cyclisch)
Consumenten(Niet cyclisch)
Farma
Financiële sectoren
Technologie
Telecommunicatie
Nutsbedrijven
Vastgoed
Diversen
Totaal
28/02/2013
29,41
18,36
13,99
5,14
19,54
6,07
3,56
3,93
0,00
0,00
100,00
Muntspreiding (in % van de nettoactiva)
CHF
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
Totaal
28/02/2013
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
170
2.4.2
WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN HET COMPARTIMENT KBC ECO FUND
SUSTAINABLE EUROLAND (IN DE VALUTA VAN HET COMPARTIMENT)
1
ste
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale activa
Omloopsnelheid
2
de
21,79 %
1
Aankopen
Verkopen
Totaal 1
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Gemiddelde van de
totale gecorrigeerde
activa
Gecorrigeerde
Omloopsnelheid
halfjaar
819.371,83
1.011.601,05
1.830.972,88
374.627,27
561.118,50
935.745,77
4.107.580,23
ste
halfjaar
819.371,83
1.011.601,05
1.830.972,88
374.627,27
561.118,50
935.745,77
4.081.830,69
21,93 %
2
de
halfjaar
729.088,56
940.819,26
1.669.907,82
222.682,69
461.777,06
684.459,75
4.164.458,62
Jaar
1.548.460,39
1.952.420,31
3.500.880,70
597.309,96
1.022.895,56
1.620.205,52
4.135.788,21
23,66 %
45,47 %
halfjaar
729.088,56
940.819,26
1.669.907,82
222.682,69
461.777,06
684.459,75
4.143.149,33
Jaar
1.548.460,39
1.952.420,31
3.500.880,70
597.309,96
1.022.895,56
1.620.205,52
4.112.473,32
23,78 %
45,73 %
De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit
volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken
met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode.
Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten,
respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen
tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn
uitgevoerd.
Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in
voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.
Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages
(maandelijks percentage > 50%).
De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken op de zetel van de Bevek of
het Fonds, Havenlaan 2, 1080 Brussel.
2.4.3
BEDRAG VAN DE VERPLICHTINGEN INZAKE FINANCIËLE DERIVATENPOSITIES
Nihil
171
2.4.4
EVOLUTIE VAN HET AANTAL INSCHRIJVINGEN, TERUGBETALINGEN EN
VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE
Periode
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop
Inschrijvingen
Jaar
Kap.
Einde periode
Terugbetalingen
Dis.
Kap.
Dis.
Kap.
Dis.
Totaal
2012 - 08*
10.201,95
29,73
12.547,68
311,00
9.010,88
1.464,70
10.475,58
2013 - 08*
5.220,91
207,10
5.642,09
509,63
8.589,71
1.162,17
9.751,88
2014 - 08*
894,40
545,48
2.269,94
68,97
7.214,17
1.638,68
8.852,85
Bedragen ontvangen en betaald door de ICB
(in de valuta van het compartiment)
Periode
Inschrijvingen
Jaar
Terugbetalingen
Kapitalisatie
Distributie
Kapitalisatie
2012 - 08*
3.212.278,65
7.792,47
4.097.845,91
81.620,20
2013 - 08*
1.853.312,16
69.928,94
2.099.968,38
161.986,04
2014 - 08*
398.687,43
197.726,08
1.004.546,32
24.780,84
Periode
Jaar
Distributie
Netto-inventariswaarde
Einde periode (in de valuta van het compartiment)
van één recht van deelneming
van het compartiment
Kapitalisatie
Distributie
2012 - 08*
3.527.845,96
344,29
290,47
2013 - 08*
3.802.543,11
397,78
331,93
2014 - 08*
3.880.660,25
454,28
368,24
* Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar
172
2.4.5
RENDEMENTSCIJFERS
1 Jaar
3 Jaar*
5 Jaar*
Kap
Div
ISIN code
KAP
BE0175718510
EUR
14.20%
13.46%
5.38%
DIV
BE0175717504
EUR
14.16%
13.41%
5.35%
10 Jaar*
Sinds start*
Munt
Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
klassen
mark
Startdatum
Aandelen
klassen
3.11%
29/12/2000
-0.70%
3.09%
29/12/2000
-0.72%
* De rendementscijfers zijn op jaarbasis.
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
173








Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren.
Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen.
Berekend in EUR.
Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee
tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het
dividend geometrisch verrekend in het rendement.
Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde:
Kapitalisatie deelbewijzen (KAP)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
Distributie deelbewijzen (DIV)
Return op datum D over een periode van X jaar:
[ C * NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1
met Y = D-X
Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs:
[ C * NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1
met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D
met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D
met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D
en referentiedatum.
Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt:
Ci = [Wi / NIW(Di)] + 1
i = 1 ... N
waaruit C = C0 * .... * CN.
Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone
rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel
te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs.
De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en
kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming.
Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming.
Dividend op ex-dividenddatum 28/11/2014: 4,91860 EUR netto (6,55810 EUR bruto).
174
2.4.6
KOSTEN
Lopende kosten: *
Distributie: 1.938%
Kapitalisatie: 1.903%
* Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten, prestatiegebonden
vergoedingen, transactiekosten betaald in het kader van de verwerving of vervreemding van activa,
betaalde rente, betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële
instrumenten en vergoedingen inzake Commission Sharing Agreements of geIijkaardige
vergoedingen ontvangen door de beheervennootschap of enige hiermee verbonden persoon.
BESTAAN VAN COMMISSION SHARING AGREEMENTS
De beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde beheerder, heeft een
‘Commission Sharing Agreement’ afgesloten met één of meerdere tussenpersonen van transacties
in aandelen voor rekening van één of meerdere compartimenten. De Commission Sharing
Agreement heeft meer bepaald betrekking op de uitvoering van orders en het opleveren van
onderzoeksrapporten.
Nadere toelichting vindt u in het Algemene Deel van het jaarverslag.
Bruto Commissie
CSA Credits
in EUR
in EUR
betaald tijdens de periode: opgebouwd tijdens de periode:
1-09-13
1-09-13
Tussenpersoon
31-08-14
31-08-14
Percentage
DEUTSCHE
70
32
44.97%
INSTINET
288
102
35.40%
MACQUARIE
146
73
50.01%
MORGAN STANLEY
666
333
50.00%
UBSWDR
169
67
39.70%
BESTAAN VAN FEE SHARING AGREEMENTS EN REBATES:
De beheervennootschap kan haar vergoeding delen met de Distributeur, institutionele en/of
professionele partijen. In principe gaat het om 35% tot 60% indien de distributeur een entiteit is van
KBC Groep NV en om 35% tot 70% indien de distributeur geen entiteit is van KBC Groep NV, doch
in een beperkt aantal gevallen bedraagt de vergoeding van de distributeur minder dan 35%. De
belegger zal, op verzoek, meer informatie kunnen bekomen inzake deze gevallen.
Indien de beheervennootschap de activa van de instelling voor collectieve belegging belegt in
rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die niet worden beheerd door
een entiteit van KBC Groep NV en de beheervennootschap ontvangt hiervoor een vergoeding, zal
de beheervennootschap deze vergoeding betalen aan de instelling voor collectieve belegging.
Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die het compartiment betaalt
aan de beheervennootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald
in de statuten. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene
vergadering.
De beheervennootschap heeft een distributieovereenkomst afgesloten met de Distributeur om een
ruimere verspreiding van de rechten van deelneming van het compartiment mogelijk te maken, door
gebruik te maken van meerdere distributiekanalen.
Het is in het belang van de deelnemers, van het compartiment en van de Distributeur dat een zo
groot mogelijk aantal rechten van deelneming wordt verkocht, en dat de activa van het compartiment
dus zo hoog mogelijk zijn. In dit opzicht is er dus geen sprake van tegenstrijdige belangen.
175
2.4.7
TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE STATEN EN ANDERE GEGEVENS
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille: 1.5% per jaar (waarvan 0.1% voor de in
het prospectus omschreven duurzaamheidsscreening) berekend op basis van de gemiddelde totale
netto activa van het compartiment, er wordt geen beheersprovisie aangerekend op de activa die
belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de
KBC Groep.
KBC Fund Management Limited ontvangt van de beheervennootschap een vergoeding van max.
1.4% berekend op het deel van de door haar beheerde portefeuille, zonder dat het totale beheerloon
dat de beheervennootschap ontvangt zal worden overschreden.
De vergoeding voor administratief agent is betaalbaar op het einde van elk maand en is berekend op
basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment.
Vergoeding van de commissaris: 1700 EUR per jaar. Deze vergoeding is exclusief BTW en kan
jaarlijks worden geïndexeerd overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
Het bewaarloon is berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de
laatste bankwerkdag van het voorafgaande kalenderjaar, behalve op de activa die belegd zijn in
instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep. Het
bewaarloon wordt betaald in het begin van het kalenderjaar.
Uitoefenen van stemrechten:
Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervennootschap de
stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek.
De beheervennootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de
agendapunten die ter stemming worden voorgelegd:
- De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden.
- De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de
minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden.
- Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan
worden.
De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de
maatschappelijke zetel van de Bevek.