Verslag vergadering MR-Adwaita 28 januari 2014

Notulen MR-vergadering
Datum:
28 januari 2014
Aanwezig:
Arjan van Kammen (vz.),Theo van der Meulen, Jan de Goede
(not.), Josephine Oosterloo, Ömer Melikoglu, Marian ten
Hagen, Marlies Martens en Joost Vogelaar.
Aanwezig bij
punt continurooster: Sabine Roodink en Sanne Albers
Afwezig:
Elsbeth Pennekamp (afgemeld)
Ad 1. Opening om 20:00 uur.
Ad 2: Notulen vorige vergadering: Ongewijzigd vastgesteld.
Ad 3: Continurooster:
De historie van en de motivatie voor de invoering van het continurooster zijn
samengevat.
De ingevoerde vorm van het continurooster (CR) is het resultaat van een
compromis tussen Quo Vadis (budget), leraren (werk- & rusttijden) en ouders
(toenemende behoefte aan ononderbroken schooldag, bijdrage in geld of
natura).
Het overblijven is sinds de invoering van het continurooster voor ouders van
kinderen die al overbleven goedkoper geworden. Voor ouders die financieel
niet willen of kunnen bijdragen is de mogelijkheid geboden om pleinwacht te
lopen.
Steeds is gecommuniceerd dat een financiële bijdrage niet verplicht is en dat
een andere bijdrage (pleinwacht) ook mogelijk is.
De verantwoordelijkheid voor de “overblijf” ligt bij de Stichting Vrienden van
Adwaita .
Ad 4. Vragen van Ouders m.b.t. Continurooster:
Bij de vergadering zijn uitgenodigd Sabine Roodink en Sanne Albers. Zij
hebben een brief aan de directie geschreven en hebben met Lyda gesproken.
Nu, enkele maanden verder, willen ze e.e.a. ook graag bespreken met de MR
en ideeën uitwisselen.
De evaluatie-enquête (na 1 jaar CR) wordt kort besproken: De traditionele
“middagdip” bij de kinderen is verdwenen. In tegenstelling tot vroeger kunnen
de kinderen nu tot het eind van de schooldag vol belast worden en zijn ze
alert. De “leeropbrengst” van een dag is dus groter door het nieuwe rooster.
De gemeente Deventer is bezig om door de gehele gemeente in alle
basisscholen het “5 gelijke dagen” model per schooljaar 2017/2018 ingevoerd
te krijgen.
Sabine en Sanne zijn voorstanders van het CR, maar hebben enkele
constateringen gedaan die de vergadering zijn besproken. Dit zijn:
1. De communicatie over de vrijwillige financiële bijdrage is voor hen niet
zo heel duidelijk:
a. Het onderscheid tussen de ouderbijdrage voor de OR en de
bijdrage voor de TSO-opvang (Tussen Schoolse Opvang, TSO)
is hen onduidelijk. Suggestie van Sabine en Sanne: Voeg de
ouderbijdrage aan de OR en de bijdrage TSO samen tot 1
betaling. Is veel duidelijker!
Antwoord: dat wordt inderdaad overwogen!
Actie: Voordelen en nadelen uitwerken en hierop besluiten
door OR / Stichting.
b. Er is door Sanne aangegeven dat er een “lumpsum financiering“
vanuit het ministerie zou zijn van~23 euro per kind per jaar als
bijdrage in de TSO. Waar wordt dit bedrag aan besteed?
Antwoord: Kosten worden besteed aan professionele
begeleiding van en training van mensen door Raster. Ook
spelmaterialen en fruit (sinds 2 weken) worden bekostigd.
Actie: Uitzoeken hoe de ministeriele bijdrage wordt geboekt.
(Nota Bene: Actie is uitgevoerd. De directie van Adwaita heeft dit
uitgezocht en heeft dit niet kunnen verifiëren).
Sabine en Sanne merken op dat het goed zou zijn dit dan in de
Adwaitaal te vermelden.
c. De mail van Lyda als antwoord op hun brief heeft echter al veel
duidelijk gemaakt. Het zou goed zijn de communicatie die bij het
invoeren van het rooster is geweest, ook te delen met nieuwe
ouders. Dat voorkomt misverstanden en vragen.
2. De kinderen eten onder lestijd:
a. De financiële bijdrage is dus niet voor het eten in de klas maar
voor het 30 minuten TSO op het schoolplein.
b. Eten is een sociale activiteit die aandacht hoort te krijgen. Hier
zou volgens de twee ouders geen les of school-TV bij horen.
c. Maar: eten in de 30 minuten pauze betekent dat deze tot circa
een kwartiertje spelen terugloopt. Kinderen hebben de
ontspanning ook nodig.
d. In de onderbouw zijn er kinderen die door de school-TV vergeten
te eten. De broodtrommel komt vol terug!
e. E.e.a. is minder een probleem in de bovenbouw: de kinderen zijn
dan zelfredzamer.
f. Vraag: Is het mogelijk (een deel van) de eigen bijdrage aan de
TSO in de onderbouw te besteden aan extra begeleiding in de
klas tijdens het eten? Actie: Dit wordt uitgezocht.
3. Het laatste inspectierapport over Adwaita dateert al weer van 2007. Is
dat niet vaker?
Antwoord: Klopt, was door Adwaita ook al eerder weer verwacht
(gemiddeld om de 3 jaar). Maar de VVE inspectie is ook geweest (2010
VVE rapport), dit telt ook mee als inspectie, maar schijnt niet op de site
van de inspectie te worden vermeld.
4. Communicatie van Adwaita (Adwaitaal, etc.) graag per mail (kinderen
vergeten het briefje nog wel eens) maar dan liever gedurende de
werkweek (maandag-vrijdag) en niet in het weekend. De kans bestaat
anders dat de mail wordt gemist!
Ad 5. Kandidaten Oudergeleding m.b.t. aftreedrooster:
Het aftreedrooster is:
 Arjan: 1 januari 2014 jl.
 Jan: 1 september 2014
 Ömer: 1 januari 2015.
In verband met het mogelijke lidmaatschap van de GemeenteRaad van Ömer
speelt de mogelijkheid om de aftreed data van Jan en Ömer te verwisselen
(als dit nodig en formeel mogelijk is, voordeel is het minder snel weglopen van
ervaring en rustiger inwerken van nieuwe leden).
Uit een informele uitvraag hebben zich 5 geïnteresseerde aspirant MT-leden
gemeld. Aangezien dit aantal het aantal vrijkomende plaatsen overtreft zou er
een verkiezing moeten worden gehouden.
Marjan zal de 5 kandidaten binnen korte termijn bellen om hen de procedure
uit te leggen en hun formele bereidheid te vragen.
Joost Vogelaar is de enige kandidaat voor de vrijkomende plaats in de
personeelsgeleding (als opvolger van Marlies).
De af te treden leden blijven aan totdat de nieuwe leden zijn aangetreden.
Actie: nieuw rooster van aftreden opstellen.
Ad 6. Formatie 2014-2015:
Het formatieplan is in opbouw.
Ad 7. Vijf gelijke dagen model:
De gemeente Deventer is bezig om door de gehele gemeente in alle
basisscholen het “5 gelijke dagen” model per schooljaar 2017/2018 ingevoerd
te krijgen.
Ad 8. GMR:
Het verslag van de GMR vergadering is rondgemaild.
Ad 9: Rondvraag
 De mededelingen van Lyda zijn aan de leden van de MR gestuurd.
 De schoolgebouwen van Adwaita worden als gevolg van een door “Quo Vadis
breed” uitgevoerde aanbesteding door een nieuw bedrijf schoongemaakt.
Sallcon maakt onze school nu schoon. Dit gaat goed, men is tevreden!
 Het leerlingaantal bij de Quo Vadis scholen Dolfijn en De Rank is gedaald
doordat veel leerlingen zijn overgestapt naar de nieuwe scholen (islamitisch
en evangelisch).
 De Certificering van de Zorgstructuur van Adwaita is getoetst. Ook het Intern
Kwaliteitssysteem. Ömer vraagt namens de MR of dergelijke rapporten
voortaan met de MR kunnen worden gedeeld. (Actie Directie)
Ad. 13. Sluiting:
Arjan bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering.