toelichtende nota gemeenteraad 6 november 2014

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 6 NOVEMBER 2014
TOELICHTENDE NOTA
OPENBARE ZITTING
1. Aktename ontslag raadslid en schepen Birger De Coninck.
Via brief dd. 26.10.2014, bracht gemeenteraadslid en schepen Birger De Coninck de
voorzitter van de gemeenteraad op de hoogte dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid
en schepen. Deze ontslagen zijn definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de
voorzitter van de gemeenteraad. Tot zijn opvolger is geïnstalleerd, oefent hij de mandaten
verder uit. (Art. 15 en 49 gemeentedecreet).
Voorstel van beslissing: aktename van het ontslag van raadslid en schepen Birger De
Coninck.
2. Aktename afstand van mandaat opvolger Soetkin Kesteloot.
Door het ontslag van raadslid Birger De Coninck, wordt de eerstvolgende beschikbare
opvolger op de lijst 4 sp.a/Groen, Soetkin Kesteloot. Mevr. Soetkin Kesteloot deelt
schriftelijk bij brief van 26.10.2014 mee dat zij afstand wenst te doen van haar mandaat.
Voorstel van beslissing: aktename afstand van mandaat door mevr. Soetkin Kesteloot.
3. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging van de heer Vic Verbrugge als
gemeenteraadslid.
Door het ontslag van raadslid Birger De Coninck en de afstand van mandaat door mevr.
Soetkin Kesteloot, wordt de eerstvolgende beschikbare opvolger op de lijst 4 sp.a/Groen
Dhr. Vic Verbrugge. Dhr. Vic Verbrugge voldoet nog steeds aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid
zoals bepaald in art. 11 van het gemeentedecreet. Bijgevolg kan hij onmiddellijk tot de
vergadering toegelaten worden en de eed afleggen in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad, welke bepaald is bij artikel 7 § 3 van het gemeentedecreet.
Voorstel van beslissing: onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging van dhr. Vic
Verbrugge.
4. Aktename ontslag raadslid Pascale Baert.
Via brief dd. 26.10.2014, bracht gemeenteraadslid Pascale Baert de voorzitter van de
gemeenteraad op de hoogte dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid. Het ontslag is
definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad.
Het lid van de gemeenteraad blijft haar mandaat uitoefenen tot haar opvolger is
geïnstalleerd.(Art.15 gemeentedecreet).
Voorstel van beslissing: aktename van het ontslag van raadslid Pascale Baert.
5. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging van de heer Henk Mauws als
gemeenteraadslid.
Door het ontslag van raadslid Pascale Baert, wordt de eerstvolgende beschikbare
opvolger op de lijst 2 N-VA/Open VLD Dhr. Henk Mauws. Dhr. Henk Mauws voldoet
nog steeds aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en bevindt zich niet in een geval van
onverenigbaarheid zoals bepaald in art. 11 van het gemeentedecreet. Bijgevolg kan hij
onmiddellijk tot de vergadering toegelaten worden en de eed afleggen in handen van de
voorzitter van de gemeenteraad, welke bepaald is bij artikel 7 § 3 van het
gemeentedecreet.
Voorstel van beslissing: onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging van dhr. Henk
Mauws.
6. Wijziging rangorde gemeenteraad.
Gelet op de aanstelling van dhr. Vic Verbrugge en dhr. Henk Mauws in het kader van het
ontslag van raadsleden Birger De Coninck en Pascale Baert, wijzigt de laatst vastgestelde
rangorde zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 23.09.2014. Op basis van
anciënniteit als raadslid, wordt de lijst als volgt vastgesteld: zie dossier.
Voorstel van beslissing: goedkeuren van de nieuwe rangorde van de gemeenteraad.
7. Aktename ontslag ocmw-raadslid Guido Mehuys.
Via brief dd. 26.10.2014 bracht ocmw-raadslid Guido Mehuys de voorzitter van de
gemeenteraad op de hoogte dat hij ontslag wenst te nemen als ocmw-raadslid. Artikel 25
van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn bepaalt dat het ontslag definitief is na de ontvangst van de kennisgeving door de
voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn blijft
zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het
gevolg is van een onverenigbaarheid”.
Voorstel van beslissing: aktename van het ontslag van ocmw-raadslid Guido Mehuys.
8.Onderzoek van de voordrachtsakte, eedaflegging van Guido Mehuys als schepen en
hervaststellen van de rangorde van het college van burgemeester en schepenen.
Als gevolg van het ontslag als schepen van Birger De Coninck, bepaalt artikel 50 van het
gemeentedecreet dat als een schepen ontslag heeft genomen van zijn schepenmandaat en
er geen opvolger is aangewezen, er tot een nieuwe verkiezing van een schepen
overgegaan wordt binnen de twee maanden na het openvallen van het schepenmandaat.
Deze nieuwe schepen wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van
kandidaat-schepen, ondertekend door meer dan de helft van de verkozen
gemeenteraadsleden. Om ontvankelijk te zijn moet die akte van voordracht voor de
kandidaat-schepenen tevens ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die
op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen. Op 28.10.2014 werd
aan de stadssecretaris een voordrachtsakte overhandigd waarbij Guido Mehuys wordt
voorgedragen als nieuwe schepen van dhr. Birger De Coninck en ook zijn plaats in de
rangorde zal innemen.
Voorstel van beslissing: onderzoek van de voordrachtsakte, eedaflegging van Guido
Mehuys als schepen en hervaststellen van de rangorde van het college van burgemeester
en schepenen.
9. Aktename ontslag ocmw-raadslid Henk Mauws.
Via brief dd. 26.10.2014 bracht ocmw-raadslid Henk Mauws de voorzitter van de
gemeenteraad op de hoogte dat hij ontslag wenst te nemen als ocmw-raadslid. Artikel 25
van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn bepaalt dat het ontslag definitief is na de ontvangst van de kennisgeving door de
voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn blijft
zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het
gevolg is van een onverenigbaarheid”.
Voorstel van beslissing: aktename van het ontslag van ocmw-raadslid Henk Mauws.
10. Aktename afstand van mandaat als ocmw-raadslid Alain Dhont.
Volgens de voordrachtsakte dd. 24.12.2012, zoals ingediend n.a.v. de
installatievergadering van de OCMW-raad, werd dhr. Alain Dhont aangeduid als
opvolger van dhr. Henk Mauws als kandidaat-werkend lid. Dhr. Alain Dhont meldt per
schrijven dd. 26.10.2014 dat hij afstand wenst te doen van zijn mandaat.
Voorstel van beslissing: aktename afstand van mandaat dhr. Alain Dhont.
11. Voordracht Pascale Baert als OCMW-raadslid.
Als gevolg van het ontslag als ocmw-raadslid van Henk Mauws en de afstand van
mandaat als ocmw-raadslid van dhr. Alain Dhont, bepaalt artikel 14 van het decreet
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat “als
een werkend lid voor zijn mandaat verstreken is, ophoudt deel uit te maken van de raad
voor maatschappelijk welzijn of verhinderd is en als hij, met behoud van de toepassing
van artikel 9, geen opvolger of opvolgers meer heeft, kunnen alle gemeenteraadsleden die
nog in functie zijn en die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, met
behoud van de toepassing van artikel 9, gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en een of
meer kandidaat-opvolgers voordragen.
In handen van de stadssecretaris werd op 28.10.2014 een voordrachtsakte ingediend
waarbij mevr. Pascale Baert voorgedragen wordt als kandidaat-werkend lid van de raad
voor maatschappelijk welzijn.
Voorstel van beslissing: gekozenverklaring Pascale Baert als OCMW-raadslid na
onderzoek van de geloofsbrieven.
12. Notulen van vorige zitting.
13.Budgetwijziging 2 – dienstjaar 2014.
In zitting van 16 december 2013 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2014-2019 en
het budget 2014 goed, die voor het eerst opgemaakt werden onder de nieuwe BBCregelgeving.
In de loop van 2014 werden een aantal wijzigingen aangebracht aan het budget van het
lopend dienstjaar, onder de vorm van 5 wijzigingen van de ramingen op ambtelijk niveau
met kennisgeving aan het schepencollege, 2 interne kredietaanpassingen door het
schepencollege met kennisgeving aan de gemeenteraad, en 1 budgetwijziging door de
gemeenteraad.
Ondertussen dringt zich ook een tweede budgetwijziging van het dienstjaar 2014 op. Het
resultaat van de rekening 2013 wordt via voorliggende budgetwijziging verwerkt in het
budget 2014
Het voorliggende ontwerp van budgetwijziging 2 – dienstjaar 2014 werd besproken en
positief geadviseerd door het managementteam dd. 16 oktober 2014, en werd toegelicht
en besproken in de gemeenteraadscommissie financiën en algemeen bestuur dd. 4
november 2014.
Voorstel van beslissing: goedkeuren budgetwijziging 2 – dienstjaar 2014
14.Meerjarenplannen 2014-2019 Tieltse kerkfabrieken.
Op 19.09.2014 bezorgde het Centraal Kerkbestuur Tielt (in toepassing van artikel 41-44
van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten) het nieuwe dossier rond het meerjarenplan 2014-2019 dd. 17.09.2014. Het
Bisdom verleende positief advies op 23.09.2014. Het nieuw ingediende meerjarenplan
2014-2019 is een gevolg van de beslissing van de heer Minister houdende de bevestiging
van de niet-goedkeuring van de meerjarenplannen 2014-2019 zoals beslist in de
gemeenteraad van 05.12.2013. De Minister verzocht de beide partijen om zonder a
priori’s opnieuw rond de tafel zitten om de volledige meerjarenplanning opnieuw te
bespreken en een werkbare consensus te zoeken die het evenwicht vindt tussen de
financiële mogelijkheden van de gemeente enerzijds en de noden van de eredienst
anderzijds. In de loop van 2014 werden diverse overlegmomenten georganiseerd. Het
stadsbestuur stelt vast dat het Centraal Kerkbestuur, behoudens enkele minimale
besparingen t.o.v. het initieel ingediende plan, niet bereid werd bevonden om meer
structurele aanpassingen door te voeren. Omwille hiervan, stelt het stadsbestuur voor om
de ingediende meerjarenplannen 2014-2019 dd. 17.09.2014 niet goed te keuren.
Voorstel van beslissing: niet goedkeuren van de meerjarenplannen 2014-2019 van de
Tieltse kerkfabrieken dd. 17.09.2014.
15. Budget 2014 Tieltse kerkfabrieken.
Op 19.09.2014 bezorgde het Centraal Kerkbestuur Tielt (in toepassing van artikel 45-50
van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten) het dossier rond het budget 2014 van de Tieltse kerkfabrieken. Op
16.09.2014 verleende het Bisdom hierover positief advies. Gezien in het vorig punt van
de huidige zitting de niet-goedkeuring van het meerjarenplan werd voorgesteld, wordt
aan de gemeenteraad voorgesteld om wegens dezelfde redenen ook het budget 2014 van
de Tieltse kerkfabrieken niet goed te keuren, met uitzondering van het budget 2014 van
de kerkfabriek Sint-Bavo die door beslissing van de heer Gouverneur dd. 26.02.2014
reeds werd goedgekeurd.
Voorstel van beslissing: niet goedkeuren van het budget 2014 van de Tieltse
kerkfabrieken, met uitzondering van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Bavo.
16. Budget 2015 Tieltse kerkfabrieken.
Op 19.09.2014 bezorgde het Centraal Kerkbestuur Tielt (in toepassing van artikel 45-50
van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten) het dossier rond het budget 2015 van de Tieltse kerkfabrieken. Op
16.09.2014 verleende het Bisdom hierover positief advies. Gezien in het vorig punt van
de huidige zitting de niet-goedkeuring van het meerjarenplan werd voorgesteld, wordt
aan de gemeenteraad voorgesteld om wegens dezelfde redenen ook het budget 2015 van
de Tieltse kerkfabrieken niet goed te keuren.
Voorstel van beslissing: niet goedkeuren van het budget 2015 van de Tieltse
kerkfabrieken.
17. Wijzigen politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
Naar aanleiding van de beslissing genomen in de Raad van Bestuur van 08.09.2014,
vraagt IVIO per schrijven dd. 12.09.2014 een aanpassing van het politiereglement
betreffende de selectieve inzameling van textiel. In zijn ondernemingsplan 2014-2018
was reeds opgenomen dat IVIO de inzameling van textiel zelf wenst te organiseren.
Binnen de bestaande politieverordening dd. 09.01.2014 dient hiervoor een aanpassing te
gebeuren: zie dossier.
Voorstel van beslissing: wijziging politieverordening betreffende het beheer van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
18. Goedkeuren kosteloze verwerving van grond gelegen in De Varend – Pieter
Simonsstraat.
Wegens het realiseren van een sociaal bouwproject in De Varend - Pieter Simonsstraat, is
het aangewezen om over te gaan tot kosteloze overname, om reden van openbaar nut.
Het betreft het kadastrieel perceel Tielt, 3de afdeling, sectie i, nr. 616p met een
oppervlakte van 3 a en 65 ca.
De overdracht wordt toegestaan en aanvaard, onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad, zonder beding van prijs.
De akte werd verleden op 21.08.2014 onder voorbehoud van goedkeuring van de
verwerving door de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de akte goed te keuren.
Voorstel van beslissing: goedkeuren van de akte kosteloze verwerving van grond gelegen
in De Varend – Pieter Simonsstraat.
19. Ontwerp en bestek ‘verbinding Feestewegel-Pieter Simonsstraat en voetpaden’.
Bestek opgesteld door Studiebureau Demey uit Roeselare ingevolge aanstelling bij
schepencollegebeslissing dd. 22.05.2012 voor de wegenis- en omgevingswerken in de
Pieter Simonsstraat Tielt.
Het ontwerp omvat de laatste fase van de omgevingswerken in deze wijk :
- de aanleg van voetpaden, opritten en parkeerplaatsen op het openbaar domein;
- de aanleg van de groenzone met een ontmoetingsplaats, feestweide, speelweide –
speelbosje en petanqueveld;
- de aanleg van de wegenis die de verbinding vormt tussen de Feestewegel (nabij
huisnummer 20) en de Pieter Simonsstraat (nabij huisnummer 58).
Dit ontwerp is conform de bepalingen van het bijzonder plan van aanleg (B.P.A.) nr. 34
De Varend.
Hierbij is de infrastructuur ter hoogte van de sociale woningen voor 100 % subsidieerbaar
door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (V.M.S.W.).
Raming : 175.517,50 euro BTW verlegd :
- Aandeel stadsbestuur Tielt : 36.887,50 euro BTW verlegd;
- Aandeel stadsbestuur Tielt met 100 % subsidie V.M.S.W. : 134.320,00 euro BTW
verlegd;
- Aandeel rioolbeheerder RioP : 4.310,00 euro BTW verlegd.
Wijze van gunnen: openbare aanbesteding
Budget 2014: ACT 215- 0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/600-IE-2
Voorstel van beslissing: goedkeuring van het ontwerp en bestek “Verbinding Feestewegel
– Pieter Simonsstraat en voetpaden” en van de voorgestelde wijze van gunnen.
20. Goedkeuren BNIP elektriciteitsschaarste.
Naar aanleiding van de aangekondigde stroomschaarste en de mogelijkheid tot
afschakelen van het elektriciteitsnet van grote delen van Tielt, werd door de dienst
noodplanning een gemeentelijk bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) opgesteld. Als
gemeentelijk BNIP focust dit plan zich op de capaciteiten van de gemeentelijke overheid
inzake preventiemaatregelen en de beperking van de menselijke en materiële schade
wanneer een stroomschaarste (en ook een black-out) zich zou voordoen en het
afschakelplan wordt geactiveerd om een onevenwicht op het elektriciteitsnet te
vermijden. Van de verschillende disciplines wordt verwacht dat men met dit BNIP
rekening houdt in de monodisciplinaire interventieplannen. Van de in de gemeente
gelegen kritieke infrastructuur en andere elektriciteitsafhankelijke instellingen of
bedrijven wordt een ernstige dialoog verwacht om de omvang van de gevolgen van dit
risico te beperken door structurele maatregelen en een dialoog met de hulpdiensten. Het
gemeentebestuur zal op zijn beurt via een open informatiebeleid en transparante
zelfredzaamheid van de bevolking trachten te verhogen om ook op die wijze de gevolgen
van een stroomonderbreking te beperken. Het BNIP werd besproken in de gemeentelijke
veiligheidscel van 23.10.2014.
Voorstel van beslissing: goedkeuren BNIP elektriciteitsschaarste.
21. Gaselwest: overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv.
Op 27 augustus 2014 bereikten Electrabel en de openbare sector een
principeovereenkomst over de overname door de gemeenten van de aandelen van
Electrabel in de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest, en de
overname door Electrabel van de aandelen van de Vlaamse zuivere
financieringsverenigingen, zoals Figga, in Electrabel Customer Solutions (ECS).
Het aandeel van de stad Tielt in deze overname bedraagt:
- 81.862 aandelen A2 elektriciteit tegen een overnameprijs van 4.017.492,27 €, en
- 36.287 aandelen A2 gas tegen een overnameprijs van 1.905.585,85 €.
Voor de financiering van deze overname werd uitgegaan van een gelijke behandeling van
alle vennoten en van de budgettaire neutraliteit voor de gemeenten. In een eerste stap
worden de onbeschikbare reserves binnen Gaselwest geïncorporeerd middels een
kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen. In een tweede stap wordt een
kapitaalvermindering doorgevoerd ten belope van de overnameprijs van de aandelen A2
van Electrabel middels een terugbetaling op de aandelen A. Dit bedrag wordt niet aan de
gemeenten uitbetaald maar wordt door Eandis overgemaakt aan Electrabel voor de
overname van hun aandelen.
Voorstel van beslissing:
Goedkeuring van het aanbod tot overname van de aandelen A2 van Electrabel nv in
Gaselwest, die toekomen aan de stad Tielt, voor een bedrag van:
- 4.017.492,27 euro voor de activiteit elektriciteit (81.862 aandelen Ae2) en van
- 1.905.585,85 euro voor de activiteit gas (36.287 aandelen Ag2),
Goedkeuring van de financiering hiervan door middel van een kapitaalvermindering in
Gaselwest voorafgegaan door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves
op 31 december 2013.
Opdracht geven aan Eandis om op 29 december 2014 deze bedragen over te maken aan
Electrabel nv.
22.Intekening kapitaalverhoging GASELWEST – financiering door FIGGA.
Naar aanleiding van de exit van Electrabel uit het kapitaal, doet Gaselwest de gemeenten
een voorstel tot optimalisatie van hun aandelenbezit door middel van een bijkomende
kapitaalverhoging.
De gemeenten kunnen op deze kapitaalsverhoging inschrijven, maar zijn daar niet toe
verplicht. Voor de stad Tielt gaat het om een maximale bijkomende kapitaalverhoging
van 1.802.176,43 euro voor 68.913 aandelen A elektriciteit, te betalen tussen 2 en 9
januari 2015.
Gemeenten die niet wensen in te gaan op deze kapitaalverhoging in geld, behouden een
voorrangsrecht bij eventuele latere kapitaalverhogingen.
De principeovereenkomst houdt, naast de exit van Electrabel uit Gaselwest, ook de
verkoop van de aandelen van de financieringsverenigingen in ECS in. Figga, de
financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest, doet de gemeenten nu het
voorstel om de inkomsten uit deze verkoop te herinvesteren in aandelen elektriciteit van
Gaselwest door in te tekenen op de voorgestelde kapitaalverhoging.
Voor de stad Tielt gaat het om een bedrag van 386.493,46 € voor 14.779 bijkomende
aandelen.
Omdat de formele bestemming van de gelden pas in juni 2015 kan genomen worden door
de algemene vergadering, voorziet Figga in de mogelijkheid om van de gemeenten op
verzoek een borgstelling te bekomen voor dit bedrag.
Het financieringsvoorstel van Figga houdt ook in dat de gemeenten afstand doen van het
dividend op de helft van de door Figga gefinancierde aandelen, zodat Figga toekomstige
investeringen kan opvangen en een constant dividend kan aanhouden.
Voorstel van beslissing:
Goedkeuring van de bijkomende kapitaalverhoging door Gaselwest, waarbij door de stad
Tielt als volgt ingeschreven wordt:
- 386.493,46 euro voor de activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door 14.779
aandelen Ae)
Opdracht geven aan Figga om de som, beschikbaar uit de verkoop van ECS, ten bedrage
van 386.493,46 euro te storten in de periode 2 januari tot uiterlijk 9 januari 2015 op
rekening van Gaselwest.
Op eenvoudig verzoek van Figga een waarborgbesluit te nemen.
Afstand te doen van dividend op de helft van de door Figga gefinancierde aandelen
Gaselwest Ae.
23.Bespreking agenda van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 10
december 2014 en de bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad.
Per aangetekende brief van 16.09.2014 en 07.10.2014 vraagt Gaselwest de goedkeuring
door de gemeenteraad van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 10
december 2014, de statutenwijziging en bepaling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de stad.
Voorstel van beslissing: goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 10 december 2014, van de statutenwijziging en op te dragen aan de
vertegenwoordiger van de stad om zijn stemgedrag af te stemmen op deze beslissingen.
24.Figga: bespreking agenda van de buitengewone algemene vergadering op 10 december
2014 en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Tielt.
Krachtens artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 en latere wijzigingen, houdende de
intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van Figga van 10 december 2014 ter bespreking aan de raad voorgelegd. De
gemeenteraad bepaalt zijn standpunt en de wijze waarop de vertegenwoordiger
dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering.
Voorstel van beslissing: goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 10.12.2014 en van de op de agenda geplaatste punten. Aan de
vertegenwoordiger van de stad op te dragen zijn stemgedrag op deze beslissingen af te
stemmen.
25.Figga: Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering op 10 december 2014.
De raad dient een vertegenwoordiger van de stad aan te duiden in de buitengewone
algemene vergadering van de intercommunale Figga op 10 december 2014. Krachtens
artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001, gewijzigd op 18 januari 2013 houdende de
intergemeentelijke samenwerking wordt de vertegenwoordiger rechtstreeks aangewezen
door de gemeenteraad uit haar leden en dient de benoemingsprocedure niet langer
herhaald te worden voor elke algemene vergadering, tenzij deze bepaling nog niet is
gewijzigd in de statuten van de intercommunale. Dit is bij Figga nog niet gebeurd zodat
de benoemingsprocedure voorlopig nog herhaald dient te worden.
Voorstel van beslissing: aanduiden van een vertegenwoordiger van de stad in de
buitengewone algemene vergadering van Figga op 10.12.2014.
26.Bespreking agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO op 15
december 2014 en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad.
Krachtens artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 en latere wijzigingen houdende de
intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van IVIO van 15 december 2014 ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. De
gemeenteraad bepaalt zijn standpunt en de wijze waarop de vertegenwoordiger
dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering.
Voorstel van beslissing: bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van IVIO op 15 december 2014 en bepaling van het mandaat van
de vertegenwoordiger van de stad.
27.Bespreking agenda van de buitengewone algemene vergadering van WVI op 17
december 2014 en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad.
Krachtens artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 en latere wijzigingen houdende de
intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van de W.V.I. van 17 december 2014 ter bespreking aan de raad voorgelegd.
De gemeenteraad bepaalt haar standpunt en de wijze waarop de vertegenwoordiger
dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering.
Voorstel van beslissing: bespreking en goedkeuring agenda van de buitengewone
algemene vergadering van W.V.I. op 17 december 2014.
28.Aanduiden van een vertegenwoordiger van de stad in de ledenvergadering van de vzw
‘Tot Uw Dienst”.
Het stadsbestuur werd door de vzw Tot Uw Dienst op de hoogte gebracht van het ontslag
van raadslid Dedeurwaerder. De gemeenteraad wordt gevraagd een nieuwe
vertegenwoordiger aan te duiden.
Voorstel van beslissing: aanduiden van een vertegenwoordiger van de stad Tielt in de
ledenvergadering van de vzw ‘Tot Uw Dienst” voor de resterende periode van de
legislatuur (einddatum 31.12.2018).
29. Aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger van de stad in de Algemene Vergadering
van W.V.I.
In zitting van de gemeenteraad van 7 februari 2013 werd mevr. Pascale Baert aangeduid
als effectief vertegenwoordiger van de stad in de Algemene Vergadering van W.V.I.
Mevr. Pascale Baert diende bij schrijven van 26 oktober 2014 haar ontslag in als
gemeenteraadslid. In huidige zitting wordt akte genomen van dit ontslag.
Ingevolge dit ontslag dient een nieuwe vertegenwoordiger van de stad aangeduid te
worden in de Algemene Vergadering van W.V.I.
Voorstel van beslissing : aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger van de stad in de
Algemene vergadering van W.V.I.
30.Aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger van de stad bij het Onderwijssecretariaat
van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)
In zitting van de gemeenteraad van 7 februari 2013 werd dhr. Birger De Coninck
aangeduid als vertegenwoordiger van de stad bij het Onderwijssecretariaat van de Steden
en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.
Dhr. Birger De Coninck diende bij schrijven van 26 oktober 2014 zijn ontslag in als
gemeenteraadslid. In huidige zitting wordt akte genomen van dit ontslag.
Ingevolge dit ontslag dient een nieuwe vertegenwoordiger van de stad aangeduid te
worden bij het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap.
Voorstel van beslissing : aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger van de stad bij het
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.
31.Aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger van de stad bij de intercommunale IVIO
In zitting van de gemeenteraad van 7 februari 2013 werd Mevr. Pascale Baert aangeduid
als effectief vertegenwoordiger van de stad bij de intercommunale IVIO.
Mevr. Pascale Baert diende bij schrijven van 26 oktober 2014 haar ontslag in als
gemeenteraadslid. In huidige zitting wordt akte genomen van dit ontslag.
Ingevolge dit ontslag dient een nieuwe effectieve vertegenwoordiger van de stad
aangeduid te worden bij de intercommunale IVIO.
Voorstel van beslissing : aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger van de stad bij de
intercommunale IVIO.
32.Aanduiden van een nieuwe bestuurder bij de intercommunale IVIO
In zitting van de gemeenteraad van 7 februari 2013 werd dhr. Birger De Coninck
aangeduid als bestuurder van de stad bij de intercommunale IVIO.
Dhr. Birger De Coninck diende bij schrijven van 26 oktober 2014 zijn ontslag in als
gemeenteraadslid. In huidige zitting wordt akte genomen van dit ontslag.
Ingevolge dit ontslag dient een nieuwe bestuurder aangeduid te worden bij de
intercommunale IVIO.
Voorstel van beslissing : aanduiden van een nieuwe bestuurder bij de intercommunale
IVIO.
33.Aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger voor het Regionaal Bestuurscomité van de
intercommunale vereniging Gaselwest
In zitting van de gemeenteraad van 7 februari 2013 werd Mevr. Pascale Baert aangeduid
vertegenwoordiger voor het Regionaal Bestuurscomité van de intercommunale
vereniging Gaselwest.
Mevr. Pascale Baert diende bij schrijven van 26 oktober 2014 haar ontslag in als
gemeenteraadslid. In huidige zitting wordt akte genomen van dit ontslag.
Ingevolge dit ontslag dient een nieuwe vertegenwoordiger van de stad aangeduid te
worden voor het Regionaal Bestuurscomité van de intercommunale vereniging
Gaselwest.
Voorstel van beslissing : aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger van de stad voor
het Regionaal Bestuurscomité van de intercommunale vereniging Gaselwest.
34.Aanduiden van een nieuwe bestuurder in de raad van bestuur van FIGGA
In zitting van de gemeenteraad van 7 februari 2013 werd Mevr. Pascale Baert aangeduid
als bestuurder in de raad van bestuur van FIGGA.
Mevr. Pascale Baert diende bij schrijven van 26 oktober 2014 haar ontslag in als
gemeenteraadslid. In huidige zitting wordt akte genomen van dit ontslag.
Ingevolge dit ontslag dient een nieuwe bestuurder aangeduid te worden in de raad van
bestuur van FIGGA.
Voorstel van beslissing : aanduiden van een nieuwe bestuurder in de raad van bestuur van
FIGGA.
35.Aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad bij de
Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
In zitting van de gemeenteraad van 7 februari 2013 werd dhr. Birger De Coninck
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad bij de Vereniging voor
Vlaamse Steden en Gemeenten.
Dhr. Birger De Coninck diende bij schrijven van 26 oktober 2014 zijn ontslag in als
gemeenteraadslid. In huidige zitting wordt akte genomen van dit ontslag.
Ingevolge dit ontslag dient een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad
bij de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten aangeduid te worden .
Voorstel van beslissing : aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de stad bij de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten.
36.Aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger van de stad bij de Vereniging van
Openbaar Groen (VVOG)
In zitting van de gemeenteraad van 7 februari 2013 werd dhr. Birger De Coninck
aangeduid als vertegenwoordiger van de stad bij de Vereniging van Openbaar Groen.
Dhr. Birger De Coninck diende bij schrijven van 26 oktober 2014 zijn ontslag in als
gemeenteraadslid. In huidige zitting wordt akte genomen van dit ontslag.
Ingevolge dit ontslag dient een nieuwe vertegenwoordiger van de stad bij de Vereniging
van Openbaar Groen aangeduid te worden.
Voorstel van beslissing : aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger van de stad bij de
Vereniging van Openbaar Groen.
37.Aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het Forum Lokale
Werkwinkel
In zitting van de gemeenteraad van 7 februari 2013 werd dhr. Birger De Coninck
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het Forum Lokale Werkwinkel.
Dhr. Birger De Coninck diende bij schrijven van 26 oktober 2014 zijn ontslag in als
gemeenteraadslid. In huidige zitting wordt akte genomen van dit ontslag.
Ingevolge dit ontslag dient een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad
voor het Forum Lokale Werkwinkel aangeduid te worden.
Voorstel van beslissing : aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor het Forum Lokale Werkwinkel.
38.Aanduiden van een nieuw lid in de gemeenteraadscommissie “Infrastructuur en
Economie” n.a.v. het ontslag van mevr. Pascale Baert als gemeenteraadslid
In zitting van de gemeenteraad van 7 februari 2013 werd mevr. Pascale Baert aangeduid
als lid van de gemeenteraadscommissie “Infrastructuur en Economie” voor de NVA/Open vld fractie.
Mevr. Pascale Baert diende bij schrijven van 26 oktober 2014 haar ontslag in als
gemeenteraadslid. In huidige zitting wordt akte genomen van dit ontslag.
Ingevolge dit ontslag dient een nieuwe vertegenwoordiger aangeduid te worden voor de
N-VA/Open vld fractie in de commissie “Infrastructuur en Economie”.
De voordracht voor een kandidaat-commissielid dient te gebeuren op een akte van
voordracht.
Op 29 oktober 2014 werd een voordracht akte ontvangen voor het aanduiden van Henk
Mauws als vertegenwoordiger van de N-VA/Open VLD fractie in de
gemeenteraadscommissie “Infrastructuur en Economie”
Voorstel van beslissing : aanduiden van Henk Mauws als lid in van de
gemeenteraadscommissie “Infrastructuur en Economie” voor de N-VA/Open vld fractie.
39.Verkiezen van een nieuwe voorzitter voor de gemeenteraadscommissie “Infrastructuur en
Economie”
In zitting van de gemeenteraad van 7 februari 2013 werd mevr. Pascale Baert verkozen
tot voorzitter van de gemeenteraadscommissie “Infrastructuur en Economie”.
Mevr. Pascale Baert diende bij schrijven van 26 oktober 2014 haar ontslag in als
gemeenteraadslid. In huidige zitting wordt akte genomen van dit ontslag. In het vorige
punt werd in de vervanging van mevr. Pascale Baert in de gemeenteraadscommissie
“Infrastructuur en Economie” voorzien.
Ingevolge het ontslag van mevr. Pascale Baert als gemeenteraadslid en haar vervanging
in de gemeenteraadscommissie “Infrastructuur en Economie” dient een nieuwe voorzitter
voor de gemeenteraadscommissie “Infrastructuur en Economie” verkozen te worden..
Voorstel van beslissing : Verkiezing van een nieuwe voorzitter voor de gemeenteraadscommissie “Infrastructuur en Economie”.
GEHEIME ZITTING
40.Stedelijke brandweer: aanstelling van stagiair-brandweermannen bij de hoofdpost Tielt
en bijpost Aarsele.
In de gemeenteraad van 24.04.2014 werden 1 betrekking van stagiair-brandweerman bij
de hoofdpost Tielt en 4 betrekkingen van stagiair-brandweerman bij de bijpost Aarsele
openverklaard.
Conform artikel 10 van het organiek reglement van de brandweer werden er
selectieproeven georganiseerd op 20.09.2014. De samenstelling van de examenjury werd
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 06.05.2014.
Ingevolge het proces-verbaal van de examenjury dd. 20.09.2014 waren 7 kandidaten
geslaagd. De officier-dienstchef stelt voor om de 5 hoogst gerangschikte personen aan te
stellen als stagiair brandweerman voor de hoofdpost Tielt en bijpost Aarsele:
Hoofdpost Tielt
TACQ Andries
Bijpost Aarsele
AVAU Jonathan
VERBEURE Bob
DE WULF Bram
DE PYPERE Seppe
Navolgende geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve van
stagiair-brandweerman waarvan de geldigheidsduur bepaald is op 2 jaar:
QUEQUIN Francis
VANOVERBEKE Jens
Voorstel van beslissing: aanstellen van voormelde geslaagden als stagiair-brandweerman
m.i.v. 10.11.2014.
**************************