NEN2991 toolbox asbest in de praktijk Oesterbaai 2012

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
Onderwerp en toepassingsgebied
Verwijzingen naar normen
Beoordeling van de potentiële blootstelling
Bepaling van de actuele blootstelling
Kwaliteit en veiligheid
Stripmonsters
Beoordeling van de concentratie in de lucht
Saneringsadvies en beheersmaatregelen
NEN-2991 Onderwerp en toepassingsgebied
• Beoordeling van blootstellingrisico's voor gebruikers
m.b.t. aanwezige asbesthoudende materialen.
(beoordeling of ruimte veilig betreedbaar is en of toepassing op
korte termijn gesaneerd moet worden of niet)
• Betreft actuele- en potentiële blootstelling
• Het betreft geen SC-540 asbestinventarisatie
• Uitgangspunt = VROM (SW), (VR) en (MTR) en grenswaarden
normen en analysetechnieken
NEN-2991 onderzoeksstrategie (2)
Te doorlopen stappen:
1.
Visuele beoordeling asbestbron(nen) en dit na het uitvoeren van
deskresearch
(bij verouderd asbestonderzoek (>3 jaar) minimaal eerst beoordeling
uitvoeren van de gesteldheid van de asbesthoudende materialen)
2.
Beoordeling stof middels kleefmonsters (potentieel risico)
3.
Beoordeling luchtconcentratie (actueel risico)
4.
Rapportage met beoordeling, conclusie en advies
Beoordeling potentieel risico (1)
• Basis van onderzoek is SC-540 of andere asbestinventarisatie
– Visueel waarneembaar asbesthoudend materiaal
– Beperkingen / niet toegankelijke delen
• Potentiële blootstelling
– schatting van de kans dat asbestvezels onder bepaalde
omstandigheden vanuit een materiaal of oppervlak daadwerkelijk
asbestvezels in de lucht terechtkomen, en tot
normoverschrijdende concentraties leiden.
– asbestgehalte in gesedimenteerd stof steekproefsgewijs
kleefmonsters van ‘kritieke’ oppervlakken.
– meest ‘kritische’ oppervlakten selecteren voor bemonstering.
– ter aanvulling stofverzamelmonsters (PLM) tbv omvang
saneringsgebied
• Van belang bij potentieel risico
– Welke historie heeft de locatie en hoe is de mogelijke
blootstelling tot stand gekomen
– Welke maatregelen voor veilige situatie nodig
Beoordeling potentieel risico (2)
Concentratie (aantal
asbestvezels/cm2oppervlak)
Weergave
Omschrijving
>1000
++
zeer veel asbest aangetroffen
100 – 1000
+
duidelijk asbest aangetroffen
10 – 100
+/-
sporen asbest aantoonbaar
<10
-
geen asbest aangetroffen
Scores
+ of ++
(geen asbest aantoonbaar) en/of +/-(sporen asbest aantoonbaar) bijdrage bron
verwaarloosbaar.
het aantal monsters rondom de ‘hot spot’ wordt uitgebreid. Wanneer dit wederom leidt
tot een significant aantal monsters in de categorieën + of ++ wordt hieraan dezelfde
zwaarte toegekend als het aantreffen van visueel zichtbare asbestresten.
Beoordeling potentieel risico (3)
Vloeroppervlak
in het ‘containment’ a m2
Minimum aantal
te nemen kleefmonsters
Tot 100
4
101 – 300
6
301 – 600
10
601 – 1 000
12
1 001 – 2 000
16
2 001 – 5 000
20
5 001 – 10 000
24
> 10 000
minimaal 25
Beoordeling actueel risico (1)
• luchtmonsters SEM, normale dagelijkse werkzaamheden worden
uitgevoerd.
• gemeten asbestconcentratie onder de huidige omstandigheden
• blootstelling recht evenredig met de gemeten asbestconcentratie
de duur van de blootstelling. “worst case”-benadering
• factor “activiteit” is hierbij cruciaal.
• luchtmonsters voor analyse met behulp van scanning
elektronenmicroscopie (SEM).
en
Beoordeling actueel risico (2)
Vloeroppervlak
in het ‘containment’ a m2
Minimum aantal te
nemen luchtmonsters
Tot 100
2
101 – 300
3
301 – 600
5
601 – 1 000
6
1 001 – 2 000
8
2 001 – 5 000
10
5 001 – 10 000
12
> 10 000
minimaal 13
Beoordeling actueel risico (2)
Concentratieniveau in
veq/m3
Actie bij overschrijding
Definitie overschrijding en
toelichting
< 1000 (SW)
n.v.t. geen actueel risico
in asbestbeheersplan vooral
aandacht voor potentiële
blootstelling
> 1000 (SW) en < 10,000
bron opsporen en saneren tot
niveau asbestveilig (ontruiming
niet noodzakelijk)
overschrijding moet significant
zijn volgens meetprotocol (d.w.z.
de ondergrens van het 95 %betrouwbaarheidsinterval
overschrijdt de 1000 (SW))
> 10.000
ruimte of terrein niet betreden
zonder persoonlijke
beschermingsmiddelen
alvorens bron is opgespoord en
ruimte gesaneerd tot niveau
asbestveilig
t.o.v. de nominale meetwaarde
volgens meetprotocol (ten minste
3 m3 lucht totaal, ten minste tien
asbestvezels geteld en de
overschrijding in ten minste twee
monsters geconstateerd)
Veiligheidsaspecten bij uitvoering
van het onderzoek
• persoonlijke beschermingsmiddelen afstemmen op het risico 
zowel de onderzoekers als de gebruikers die mogelijk ondersteunen.
• hypothetisch inschatten asbestbesmetting (soort en voorkomen) of
volledig PBM of gebruik maken van een p-3 filtermasker, disposableoveralls en overschoenen. Toetsing van deze hypothese kan middels
PAS-metingen. Deco-unit aanwezig!
• Indien geen stofverplaatsende activiteiten plaatsvinden kan met
bovenstaande beschermende middelen worden voldaan.
• Sanering cq schoonmaakwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden
met de daartoe wettelijk omschreven persoonlijke
beschermingsmiddelen (conform SMA-rt).
Voorbeeld situatie
Kantine
Kleine
Magazijn
Showroom
Hal / tussenruimte
Magazijn
Amosiet vezelbeplating
Voorbeeldsituatie (2) deskresearch
Stap 1:
• Wat is er bekend / deskresearch:
- TYPE A onderzoek uitgevoerd
- in het gebouw (ca. 450 m2 vloeroppervlak) asbesthoudende
beplating aanwezig, amosiet 15 – 30 % welke onbeschadigd is.
- voor het overige zijn bij het TYPE A onderzoek geen asbestbronnen
direct visueel waarneembaar aangetroffen
Let op:
realiseer u: er beperkingen en uitsluitingen aanwezig kunnen zijn in het
inventarisatierapport
Voorbeeldsituatie (3) visuele inspectie
Stap 2:
• Visuele inspectie asbestbronnen:
- visueel asbesthoudende beplating inspecteren op beschadigingen
Voorbeeldsituatie (4) visuele inspectie
Amosiet vezelbeplating
op één locatie lokaal beschadigd
Kantine
Kleine
Magazijn
Showroom
Hal / tussenruimte
Magazijn
Voorbeeldsituatie (5) stof- en luchtonderzoek
Stap 3:
• Strategie bepaling stof- en luchtonderzoek:
- bij strategiebepaling rekening houden met o.a.:
- aangetroffen lokale beschadigingen
- luchtstromen / ventilatie
- transport- en looproutes
- hoeveel stof- en luchtmonsters gaan we nemen en waar
- hou rekening met eventuele gefaseerde uitvoering
(maken van onderzoeksschillen n.a.v. analyseresultaten)
Voorbeeldsituatie (6) strategie stof- en luchtonderzoek
Uitgangspunt minimaal:
10 kleefmonsters
5 luchtmonsters
Kantine
Kleine
Magazijn
Showroom
Hal / tussenruimte
Magazijn
Voorbeeldsituatie (7) resultaten
Stap 4:
•
Resultaat van bovenstaande kan zijn:
1. duidelijk beeld van de situatie ontstaan,
ruimte al dan niet veilig betreedbaar
 NEN2991 onderzoek gereed en rapportage met advisering
opstellen
advies indien niet veilig betreedbaar: 1. saneringsadvies
(asbestverwijdering of veiligstellen), 2. tijdelijke beheersmaatregelen
treffen tot aan sanering en plan van aanpak opstellen
indien veilig betreedbaar advies: beheersplan met periodieke
monitoring
Voorbeeldsituatie (8) resultaten
Stap 4:
•
Resultaat van bovenstaande kan daarnaast zijn:
2. vervolgonderzoek nodig daar:
- het analyseresultaat ‘hotspots’ laat zien in een afgebakend
gebied of ruimte  onderzoeks schil rond deze hotspot(s) maken
d.m.v. aanvullende kleefmonsters
- het analyseresultaat aanleiding geeft tot onderzoek van
aangrenzende ruimtes
Let op: deze cyclus kan zich meerdere keren herhalen totdat een eenduidig
beeld van de projectlocatie is verkregen en men over kan gaan tot
rapportage en advies!!!
Advies, beheersplan
In alle situaties waarbij asbesthoudende materialen
aanwezig blijven, asbestbeheersplan opstellen:
•
•
•
•
•
een stelsel van gebruiksbeperkende maatregelen;
een handleiding voor onderhoudspersoneel;
een periodieke controle op de effectiviteit van de maatregelen;
een overzicht van te nemen maatregelen;
een noodplan (calamiteitenplan) om ongelukken of ontstane schades
waardoor asbest zou kunnen worden verspreid, meteen te verhelpen;
• een schriftelijke vastlegging en markering van de plaatsen waar zich
asbesthoudend stof bevindt. de wijze waarop betrokkenen worden
geïnformeerd en wie daarvoor verantwoordelijk is;
• een overzicht van taken, bevoegdheden en bereikbaarheid van de
verantwoordelijke personen
• Het opleiden en aanstellen van een verantwoordelijke DTA die vast
onderdeel is van het team.
Oesterbaai
Hongkongstraat 5
010 – 208 84 44
Voor meer informatie: www.oesterbaai.nl