Download PDF

C o n g r e sv e r s l a g
48e Vlaamse Universitaire Studiedagen voor Arbeidsgeneeskunde
Arbeids- en Milieugezondheidszorg:
Gelijkenissen én verschillen
Jaarlijks organiseert de Vlaams Wetenschappe­
lijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde
(VWVA) een studiedag. In 2014 vormde Antwerpen de ideale gelegenheid om het programma in
het teken te zetten van het naderende emeritaat
van prof. dr. Marc van Sprundel. Het wetenschappelijk comité, koos daarom thema’s uit de carrière van de toekomstige emeritus. Blootstelling
aan fijn stof in arbeidsgeneeskunde, maar ook in
het milieu, hun impact op de bevolking en
werknemers vormden bijgevolg de leidraad van
deze studiedag.
Na de verwelkoming door de VWVA-voorzitter,
opende prof. dr. J.P. Zock uit Nederland met een
overzicht van drie opeenvolgende ECRHS studies
(European Community Respiratory Health Survey) sinds 1990 in 22 Europese landen. Epidemiologische studies van de algemene bevolking,
astmatici en niet astmatici heeft aandacht voor
beroepsastma, allergie. Ook de effecten van
passief roken en het effect van het toenemend
rookverbod, vooral op de werkplaats, vindt een
belangrijke plaats in deze studies.
440
Dr. R. Hambach besloot de voormiddag met aandacht voor gemengde blootstelling aan chemische
stoffen. Een bespreking van interacties bij gemengde blootstelling, werd gevolgd door haar studie naar
effecten van een gecombineerde blootstelling aan
lood en cadmium aan de hand van nier biomarkers.
Arbeidsgeneeskunde en milieugezondheids­kunde
in België en Vlaanderen zijn historisch vervloch­
ten. Een verbrandingsoven in de nabijheid van
een woonwijk, gewild of niet wonen in de om­
geving van een luchthaven, leiden naar begrippen inzake risicoperceptie. Inzichten uit de psychologie leerden ons doorheen de voorbije decennia wat beter rekening te houden met de ‘subjectieve’ factor bij de beeldvorming rond risico’s, aldus prof. dr. I. Loots.
Het klimaat verandert en zet Vlaanderen en de
wereld onder druk, titelde prof. dr. Meire. De opwarming van de aarde, het zeespiegelniveau,
neerslagpatronen, het peil van het grondwater en
de verhoogde kans op bosbranden deed menig
congresganger nadenken.
Er was een gesmaakt historisch overzicht van de
longaandoeningen in België ‘Van stoflong tot
beroepsastma’ door prof. dr. B. Nemery. Stoflongen bestaan ook vandaag nog zoals bij werknemers in Turkije, jeans bleken door ze te bewerken
met zand (Sandblasting). Een zeer lage één­
secondewaarde bij spirometrie bij een niet roker
verdient extra aandacht van de arbeidsgenees­
heer. Hij eindigde met aandacht voor bronchio­
litis obliterans bij werknemers die aroma’s maken of toevoegen bij voedingswaren zoals butter­
flavor in popcorn.
Prof. dr. M. van Sprundel was sterk betrokken bij
diverse biomonitoringsprogramma’s onder andere in Hoboken. Prof. dr. G. Schoeters illustreerde
de uitstraling van dit programma, dat aanleiding
gaf tot het Vlaamse preventiedecreet.
Carbon nanotubes (CNT) vormen een nieuwe uitdaging in onderzoek naar gezondheidseffecten
bij stofblootstelling aldus prof. dr. Lison. Naast
het optreden van inflammatoire longbeelden wij­
zen genotoxische studies op potentieel verhoogde carcinogeniciteit alsook hun immunosuppressief karakter.
Een chronologische terugblik op de carrière van
de toekomstige emeritus door prof. dr. J Weyler,
een dankwoord van Marc zelf, een fijne receptie
en een lekker diner in restaurant Condacum,
sloten deze interessante studiedag af.
Het wetenschappelijk gedeelte werd afgesloten
met een bijdrage over gezondheidseffecten van
fijn stof. Prof. dr. T. Nawrot toonde dat beheersen
van blootstelling aan fijn stof het aantal vroeggeboorten alsook het cardiovasculaire risico doet
verminderen.
Ulrik Van Soom, Katrien Mortelmans
T BV 22 / nr 9 / november 2014