MARSH MAGAZINE

MARSH
MAGAZINE
10
2014
NIET LULLEN, MAAR AAN DE BAK
GAAN IS BELANGRIJK HIER
SUCCESVOL UITROLLEN
INTERNATIONALE VERZEKERINGSPROGRAMMA’S
SUCCESVOLLE SAMENWERKING
MET PROFIN SUSTAINABLE
ENERGY SOLUTIONS
WHAT’S UP?
INHOUDSOPGAVE
Nieuw bij Marsh: Henk-Jan Wesselink4-5
Single points of failure
6-7
Column: Geniaal7
In touch with… PROFIN8-9
The man behind the suit STEF BANK10
[email protected]
Polissen: ‘The devil is in the detail’12
Diversiteit en inclusiviteit
13
Internationaal: Rules of the road14-15
Not another word BIG DATA16
Organogram Marsh
16
Colofon
MARSH MAGAZINE is een uitgave van Marsh Nederland, Postbus 232,
3000 AE Rotterdam, 010 40 60 600
Contactpersoon voor de redactie:
Sjoerd van Wijngaarden,
[email protected]
Redactie:
Focko Dorhout Mees, Harry Schneider, Mariëlle Goemans, Sjoerd van
Wijngaarden, Gerarld Timmermans, Eric Snijders, Kevin Dijkhuis
Concept en realisatie: TextArt, Heerhugowaard
Vormgeving: Stroom | grafische vormgeving, Uitgeest
Fotografie: Marijnissen Fotografie, e.a.
Strip: Wim Barends (CoDeCartoon)
Tekstbijdragen: Jeroen Immerzeel,Floris Benschop, Chris ‘t Gilde,
Henk-Jan Wesselink, Rob Schoofs, Kevin Dijkhuis, Focko Dorhout Mees,
Eric Snijders, Sjoerd van Wijngaarden
Met dank aan: Henk-Jan Wesselink, Bas van Vliet, René A.D. van
der Borch tot Verwolde, Rob Schoofs, Jan-Willem Hoogenboezem,
Stef Bank, Kevin Dijkhuis, Jeroen Stoop en Mariëtte van Uunen-van Mullem
Drukwerk: Drukkerij G.B. ’t Hooft bv, Rotterdam
Marsh
2
RISK ALERT: CHINA’S STERK VERSCHERPTE
MILIEUWETGEVING
In China zijn de zorgen rondom milieubescherming aangejaagd door recente verontreinigingsschandalen, zoals water- en landbouwgrondvervuiling. In antwoord
hierop heeft de Chinese overheid haar regelgeving voor milieubescherming flink
aangescherpt. Op 1 januari 2015 treedt de ‘New Law’ in werking. Deze nieuwe
wetgeving heeft vergaande gevolgen voor milieu- en claimsrisico’s van bedrijven
met activiteiten in China. Bedrijven met een hoog milieurisico moeten hun verzekeringsprogramma controleren op mogelijk onverzekerde risico’s. Als leidend verzekeringsmakelaar heeft Marsh specialisten in milieurisico die u kunnen adviseren
en helpen met de benodigde veranderingen in uw verzekeringsprogramma.
Op 28 en 29 oktober staat Marsh op de Offshore Energy beurs in de RAI in Amsterdam.
Dit jaar vindt u ons in stand 11.150. De Offshore Energy beurs is het snelst groeiende
netwerkevenement voor professionals in de offshore industrie. Met meer dan 20.000
m2 en meer dan 500 standhouders is dit een uitgelezen kans om de laatste trends en
ontwikkelingen te delen.
Graag nodigen we u uit voor een hapje, een drankje en een goed gesprek in onze stand!
Mocht u een speciale contactpersoon van Marsh Marine willen spreken, laat het ons dan
vooraf even weten.
MRMR: HISTORICAL LOSS EXPERIENCES IN THE
GLOBAL POWER INDUSTRY
Ervaringen in claims management en de power industrie stellen ons in staat een accuraat beeld te geven van de gebeurtenissen die leiden tot een claim. Marsh heeft deze
data verzameld en verwerkt in een Marsh Risk Management Research rapport. Voor
deze studie zijn data en wereldwijde trends gebruikt die veel van onze energy klanten
bekend zullen voorkomen. Met dit rapport willen we een visie geven op de wereld van
energieopwekking, de risico’s die deze industrie bedreigen en het belang van effectief
risicomanagement om deze risico’s te voorkomen of te mitigeren.
Download het rapport via www.marsh.nl of de MRMR app.
10 PREVENTIEVE EBOLA ADVIEZEN
Een medische noodsituatie van internationale zorg, zo bestempelt de Wereldgezondheidsorganisatie de ebola-uitbraak in West-Afrika. Het is de grootste en langdurigste
uitbraak van het virus uit de geschiedenis. Door de beperkte lokale ziekenhuisapparatuur, medische staf en infrastructuur twijfelen de autoriteiten of West-Afrika in staat is
het virus te beteugelen. Op dit moment zijn goedgekeurde medicijnen tegen het virus
niet beschikbaar. Desondanks is het tijdelijk staken van de bedrijfsvoering in de besmette landen niet uw enige optie. Bescherm uw personeel en organisatie aan de hand van
10 preventieve adviezen. U vindt de adviezen op onze website.
Jongeren leren ons veranderen
MARSH OP OFFSHORE ENERGY 2014 BEURS
Dat we jongeren proberen binnen te halen in de verzekeringsbranche is niet nieuw. Er zijn altijd veel jonge
mensen in ons vak geweest. Anders had het ook niet meer
bestaan. Waar het fout gaat, is dat we ze altijd zo snel mogelijk willen laten doen wat we zelf al deden. Dat frustreert
gemotiveerde young professionals en zorgt ervoor dat 80
tot 90 procent van hen binnen een jaar een andere keuze
maakt.
Wat Marsh nu wil is niet alleen jongeren binnenhalen,
maar daarmee ook de cultuur in het bedrijf veranderen.
Ik begeleid enkele jongeren in dat traject en stimuleer ze
vooral proactief te zijn. Dat is de belangrijkste eigenschap
voor effectief en persoonlijk leiderschap. Je moet net even
iets meer leveren dan van je verwacht wordt. Als je dat
kunt, en als je daartoe uitgedaagd wordt door de organisatie, dan kun je optimaal succesvol zijn.
Voorkom dat jongeren zich conformeren aan de bedrijfscultuur en er dus niets verandert. Er is niets zo dodelijk als
jongeren met ideeën laten komen en er vervolgens niets
mee doen. Als je jonge mensen alleen binnenhaalt omdat
ze jouw kunstje goed kunnen imiteren, dan zullen ze snel
hun uitdaging elders zoeken. De organisatie moet echt de
ambitie hebben te veranderen.
Jongeren kijken ook met een frisse blik naar de risico’s van
klanten en je dienstverlening. Profiteer optimaal van die
kwaliteiten. Nu denken wij met onze grijze koppen na over
de risico’s die verbonden zijn aan bijvoorbeeld cybercrime.
Een in Eindhoven afgestudeerde ICT’er, die hiervoor heeft
doorgeleerd, ziet die risico’s misschien heel anders. Vraag
daarom zo’n jonge specialist eens zijn licht te laten schijnen op de relatie met risicomanagement en verzekeringen. Dat lijkt efficiënter dan verzekeringsexperts iets leren
over een dergelijk specifiek en complex onderwerp.
Rob Schoofs
Coach en consultant bij SchoofsConsult
Marsh
3
Nieuwe
HR-directeur
“NIET LULLEN, MAAR AAN DE
BAK GAAN IS BELANGRIJK HIER”
Marsh
4
Henk-Jan Wesselink
HENK-JAN WESSELINK IS EIGENLIJK EEN OUDE BEKENDE. VAN 2004 TOT 2006 WERKTE HIJ NAMELIJK AL BIJ MARSH NEDERLAND.
DAARNA VERTROK HENK-JAN NAAR HONGARIJE OM DAAR HR-DIRECTEUR OOST-EUROPA TE WORDEN EN HET FINANCIAL
SHARED SERVICE CENTRE OP TE ZETTEN. UITEINDELIJK WAS HIJ TOT APRIL DIT JAAR HR-DIRECTEUR VOOR DE EUROPESE TAK
VAN MARSH, MET 34 LANDEN EN 8.000 MENSEN. SINDS EEN HALF JAAR BEPAALT HIJ SAMEN MET FOCKO DORHOUT MEES,
FRED WILLEMZE, ERWIN SMIT EN LIESBETH SINKE HET BELEID IN NEDERLAND.
“Het bedrijf dat ik nu aantref verschilt fundamenteel van de organisatie in
2004. Ik zie mensen nu lachen. Ze zijn trots op wat er gebeurt en hebben
veel meer focus. De HR-afdeling kan weer gaan bouwen en zorgen dat de
juiste mensen op de juiste plek terecht komen. Er is veel te doen en het
gaat ook nog wat tijd kosten, maar er is een enorme drive.”
we geïnventariseerd en geprioriteerd. Elke file, dus elk stukje dat ons tegenhoudt ons werk goed te doen, is aan iemand toegewezen, de fileholder. Die
persoon gaat dat binnen een vooraf afgesproken termijn oplossen. Ik bewaak
de voortgang en kom er binnen vergaderingen van het senior management
team zo nodig op terug.”
ZELF OPLEIDEN
MANIEREN OM VERDER TE KOMEN
“Het HR-beleid bestaat uit twee sporen”, vertelt Henk-Jan. “We halen
jongeren binnen die direct van de universiteit komen, of een klein beetje
werkervaring hebben. Daarnaast zoeken we ook mensen met meer werkervaring. Daarbij is ons blikveld verbreed tot buiten de geijkte paden.
We leiden bij voorkeur ons personeel zelf op en willen hen de kans geven
door te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Dat gebeurt met managementtrainingen, maar ook via [email protected] Om een bredere scope te krijgen,
sturen we ook mensen op assignment. Het streven is op termijn alle functies in te vullen met collega’s die we zelf hebben opgeleid.”
Henk-Jan ziet dat er nu veel meer spontane sollicitaties komen vanuit de
markt. “Dat is een positief signaal. Het gaat er nu om dat we de juiste mensen
aannemen en ook de mensen die passen bij ons beleid. Ik begrijp dat het
open deuren zijn, maar ik zoek collega’s die de klant echt op nummer 1
zetten. Mensen die openstaan voor het delen van informatie en communicatie. Ze moeten passen in een organisatie waarin je elkaar helpt, van elkaar
leert en verder kijkt dan je eigen baan en verantwoordelijkheden. We zijn
een organisatie waar hard gewerkt, maar ook hard gelachen wordt. Dat is
echt essentieel hier. Ook hebben we niet echt vaste kantoren. Dat moet bij je
passen. Het is te gevaarlijk om te zeggen dat ik mensen zoek met een Rotterdamse mentaliteit. Maar niet lullen, maar aan de bak gaan is wel belangrijk.
Mensen moeten een zelfstarter zijn, vragen durven stellen en kritisch zijn.
Want de status quo handhaven is leuk, maar we zoeken echt manieren om
verder te komen en daarbij niet de grootste, maar wel de beste broker van
Nederland te zijn.”
VERANTWOORDELIJKHEDEN LAGER LEGGEN
Henk-Jan benadrukt dat een goed HR-beleid opzetten tijd kost. “Als je het
druk hebt omdat er veel nieuwe klanten binnenkomen, waar haal je dan de
capaciteit vandaan om mensen op te leiden? Dat is een van de grote puzzels waar we met HR, de OR en het management voor staan de komende
tijd. Naast de Marsh Academy en de Business Development School, willen
we ruimte creëren door verantwoordelijkheden lager in de organisatie te
leggen. Dat betekent dat we ons als management meer op het coachen
van talenten kunnen richten.”
WAT HOUDT JE TEGEN?
Zorgen dat mensen op hun plek zitten en goed functioneren. Dat is belangrijk volgens Henk-Jan. Om te inventariseren waar mogelijke knelpunten
zitten, werd alle managers gevraagd wat mensen bij Marsh tegenhoudt om
hun werk goed te doen, om klanten goed te servicen. “Dat mocht van alles
zijn. Van koffie die niet lekker is tot de visie van het senior management en
onze computersystemen. Daar zijn 67 files uit gekomen. Die files hebben
DE ONBEKENDE KANT VAN HENK-JAN WESSELINK
BEHALVE HR-DIRECTEUR IS HENK JAN OOK VADER
VAN TWEE KINDEREN EN EEN ‘INTERNATIONAL
AWARD WINNING PHOTOGRAPHER’. ZIJN FOTO’S
ZIJN TE BEWONDEREN VIA DASKAR.NL.
Marsh
5
STAKEHOLDERS VRAGEN OM BUSINESS CONTINUITY
ZOEKEN NAAR
SINGLE POINTS OF FAILURE
HET WAARBORGEN VAN DE CONTINUÏTEIT IS VOOR IEDERE ORGANISATIE VAN LEVENSBELANG. MAAR HOE ZORG JE DAT
CALAMITEITEN HET VOORTBESTAAN VAN HET BEDRIJF NIET IN GEVAAR BRENGEN? VOLGENS BAS VAN VLIET, SENIOR
CONSULTANT BIJ MARSH RISK CONSULTING (MRC), DRAAIT HET BIJ BUSINESS CONTINUITY OM DE COMBINATIE VAN
INZICHT IN DE RISICO’S, DE JUISTE VERZEKERINGEN, PREVENTIE, STRATEGISCHE KEUZES EN CONTINUÏTEITSPLANNING.
Continuïteitsmanagement wordt in de eerste plaats gezien als het hebben
van plannen en procedures. Daarover is Bas helder. “Je hebt strategieën nodig
die voorschrijven waar verantwoordelijkheden liggen en wat te doen bij een
onverwacht event. Vooraf hierover nadenken loont. Continuïteit moet je echter
breder zien, door naar preventie te kijken. Hoe kan ik voorkomen dat een event
zich voordoet? Veiligheidsmaatregelen verkleinen de kans op calamiteiten
en de juiste verzekeringen beperken de financiële gevolgen. Het gaat om de
optimale combinatie én out-of-the-box denken.”
Marsh
6
KOSTEN-BATENAFWEGING
Volgens Bas start continuïteitsmanagement met goed kijken naar je organisatie.
“Stel jezelf vragen als: wat zijn mijn belangrijkste producten en diensten, wat
zijn kritieke activiteiten en waar en met welke bedrijfsmiddelen produceer ik?
Wat ons betreft zijn er vier categorieën van afhankelijkheden waar zich calamiteiten kunnen voordoen (zie het kader). Natuurlijk kun je je niet op alle punten
indekken. Het draait om de meest kwetsbare afhankelijkheden, de single points
of failure. Uiteindelijk maak je voor die punten een kosten-batenafweging voor
de mate van risicobeheersing. Wat vind ik acceptabel tegen welke kosten? Vind
ik de kosten opwegen tegen de mogelijke impact?”
KRITIEKE ONDERDELEN
VAKGEBIED IN ONTWIKKELING
MRC kijkt niet naar de afzonderlijke onderdelen, maar benadert Business
Continuity vanuit de volledige supply chain. Bas: “We inventariseren voor de
hele keten hoe de fysieke, financiële en informatiestromen lopen. Van de leveranciers tot aan de eindklant en met een focus op de belangrijkste producten
en diensten. Via een impactanalyse brengen we de belangrijkste processen en
afhankelijkheden in beeld die ervoor zorgen dat het product of de dienst de
klant bereikt. Voor de meest kritieke onderdelen kwantificeren we de impact
van stilstand. De focus ligt daar waar de meeste ‘pijn’ veroorzaakt kan worden.”
Bas ervaart de laatste tijd weer meer bewustwording op het gebied van
continuïteit binnen de supply chain. “Maar er valt nog wel veel te winnen aan
proactiviteit. We zien steeds vaker dat klanten of aandeelhouders van een
bedrijf vragen om zekerheid. Ze zeggen dan ‘leuk dat je mij die spullen levert,
maar hoe garandeer je levering bij een calamiteit?’. Het antwoord op die vraag
staat bij MRC altijd centraal.”
WAAR KIJKT MRC NAAR BIJ BUSINESS CONTINUITY?
STRATEGISCHE KEUZES
Door risico’s te kwantificeren en in te schatten wat de schade is, wordt volgens
Bas de link gemaakt naar de bedrijfsschadeverzekering. “Ook geeft het voor
bedrijven aan waar de prioriteiten liggen. Op basis van deze informatie kun je
als management strategische keuzes maken. Als internetwinkelier moet je misschien een tweede datalijn laten aanleggen voor als de eerste uitvalt. Als bedrijf
met één productielocatie moet je misschien afspraken maken met concurrenten over het tijdelijk overnemen van productiecapaciteit.”
GENIAAL!
Als je ‘s zomers lange reizen maakt met de trein, dan kom je soms in de omstandigheid dat een van de zich in het reisgezelschap bevindende moeders in haar
tas gaat zitten graaien om de foto’s van haar kroost te tonen.
“Hij is zojuist cum laude overgegaan van groep 5 naar groep 6 en is bloedintelligent.
Maar daar heeft het personeel op die prutschool geen oog voor, terwijl het uit de
foto’s toch duidelijk blijkt?!”
Ik kijk eens naar de foto’s die van hand tot hand de coupé doorgaan. Om niet te
onbeleefd te lijken, maak ik wat neutrale aha-geluiden en kijk ik vriendelijk naar
de foto’s waar inmiddels al heel wat vette vingerafdrukken op staan. Om heel
eerlijk te zijn zie ik niet zo veel bijzonders. Een alledaags jongetje dat een beetje
onzeker naar de fotograaf kijkt, zoals veel kinderen in de lagereschoolleeftijd.
“Is dat nou Timmetje?” vraag ik. “Nee,” zegt ze, “dat is Karel, Timmetje heb ik
hier.” Waarna ze haar handtas opnieuw overhoop gooit. “Die is nog slimmer”,
roept ze. “En dat heeft ie vast niet van zijn vader.” “Juist ja”, mompel ik nog,
waarna ik de foto voorzichtig retourneer en mij realiseer dat haar huwelijk
1 Mensen. Hoe afhankelijk ben je van bepaalde mensen?
2 Assets. Welke machines en productielocaties zijn van belang?
3 Technologie. Dat kunnen ICT-systemen zijn, maar ook bepaalde licenties.
4 Relaties. Dat kunnen suppliers en service providers zijn, maar ook nuts voorzieningen en infrastructuur.
misschien toch niet helemaal gebracht heeft wat ze ervan verwachtte.
Ondertussen duurt op de achtergrond de uiteenzetting over dit toch wel
heel speciale nageslacht en het onbegrip van de rest van de wereld voort.
Plotseling bedenk ik me dat dit misschien wel het begin is van een veel groter
probleem. Wanneer je doodgewone kindertjes stigmatiseert als ‘buitengewoon intelligent’, dan kweek je een generatie die denkt dat ze niet
gehinderd door enige kennis van zaken het bedrijfsleven in kunnen stromen
als manager. Al is het van de afdeling ‘Rioolontstoppingen regio Zuid West
Nederland’. Al het andere lijkt te min.
Dat is wél dom. Gevolg is dat de meest basale functies de toevoeging
‘manager’ krijgen: manager product distributie op filiaalniveau klinkt nu
eenmaal beter dan vakkenvuller en anders komt er niemand op de vacature af.
Begrijpen dat een goede manager er alleen op uit moet zijn zijn eigen functie
op te heffen, omdat dan het bedrijf ‘als vanzelf loopt’, is voor deze toekomstige
generatie niet weggelegd. Arme jeugd!
Ik wens u veel plezier met uw gewone kinderen, geniet ervan!
COLUMN
Marsh
7
IN TOUCH WITH…
PROFIN SUSTAINABLE
ENERGY SOLUTIONS
‘DE SLEUTEL TOT SUCCES IS SAMENWERKING, KENNIS EN ACQUISITIEKRACHT’
“IK DURF DE STELLING AAN DAT OFFSHORE WINDENERGIE OVER
15 JAAR VOLLEDIG CONCURREERT MET ANDERE ENERGIEBRONNEN. ZONNE-ENERGIE IS AL BIJNA CONCURREREND. NIET IN NEDERLAND, MAAR WEL IN LANDEN ALS SPANJE, GRIEKENLAND EN
PORTUGAL. NOG 3 Á 4 JAAR EN DAN IS HET BIJ ONS OOK ZO.” RENÉ
VAN DER BORCH IS DUIDELIJK EEN GEPASSIONEERD ONDERNEMER. HIJ IS EIGENAAR VAN EEN ‘TRADITIONEEL’ ASSURANTIEKANTOOR, MAAR MET ZIJN TEAM VOORAL INTERMEDIAIR EN ADVISEUR
BIJ DE BOUW VAN GROTE WINDMOLENPARKEN. JAN-WILLEM
HOOGENBOEZEM IS NIET ALLEEN SENIOR CLIENT EXECUTIVE BIJ
MARSH, MAAR OOK MANAGING DIRECTOR BIJ PROFIN. ZIJN ROL
ONDERSTREEPT DE BIJZONDERE SAMENWERKING TUSSEN MARSH
EN PROFIN.
Marsh
8
In René heeft ‘het duurzaamheidsvirus zich definitief verspreid’ toen hij 18
jaar geleden werd gevraagd mee te kijken naar een verzekeringsoplossing
voor een windpark, destijds gebouwd door Siemens. “Ik vind dat we een
goed rentmeester moeten zijn. Je moet je namelijk afvragen of je maar olie
en gas uit de aarde kunt blijven trekken. Want uiteindelijk is die put een keer
leeg. Maar ik doe daar niet heel zwaar over, hoor. Want laat ik voorop stellen
dat ook met duurzaamheid gewoon geld verdiend moet worden. En dat kan.”
WE KUNNEN ONDERSCHEIDEND ZIJN
Volgens René moet je innoveren om duurzame energie te laten concurreren
met fossiele brandstoffen. “De verzekeringsindustrie werkt hard mee aan die
innovaties. Als wij premies en voorwaarden van huidige parken vergelijken
met die van 6 jaar geleden, dan hebben wij een flinke stap vooruit gemaakt.”
Het managemtnteam van Profin Sustainable Energy Solutions met links
René A.D. van der Borch en rechts Jan-Willem Hoogenboezem.
Marsh en Profin spelen hier een actieve rol in, aldus Jan-Willem. “Wij schrijven
specifieke voorwaarden voor een bepaald project, waar voorheen gewoon
standaard voorwaarden uit de propertymarkt werden gebruikt. Omdat we de
risico’s kennen en oplossingen vinden voor de problemen die je tegenkomt
bij zo’n project, kunnen we onderscheidend zijn.
KLANTEN BETALEN VOOR ONZE KENNIS EN
BETROKKENHEID
René vertelt dat het team van Marsh en Profin de sleutel tot succes heeft
gevonden door samenwerking, kennis en acquisitiekracht te combineren.
“Wereldwijd zijn er meer partijen, maar in de landen om ons heen hebben
wij een vooraanstaande positie verworven. Wij kijken bij voorkeur al mee met
de klant bij de ontwikkeling van een windpark en adviseren dan bijvoorbeeld
in de keuze van technologie. Die intensieve samenwerking is onder meer
mogelijk door de wereldwijde betrokkenheid van Marsh en Profin bij diverse
windparken. Uit ervaring weten wij waar het mis of juist goed gaat. Klanten
hebben behoefte aan die kennis en zijn bereid daarvoor te betalen.” Volgens
Jan-Willem kunnen Marsh en Profin een reële prijs vragen voor hun onderscheidende dienstverlening. Hij vindt dat de klant dan ook mag verwachten
dat het team 24 uur per dag bereikbaar is, als er echt iets aan de hand is.
“Door bijna 20 jaar ervaring heeft René een enorme relatiekring opgebouwd,
waardoor hij de juiste ingangen kent. Jacob Strijker en ik voegen daar vanuit
Marsh de kennis vanuit het internationale netwerk en de servicing aan toe.
Dat is een ijzersterke combinatie.”
ENORME BAK WERK
Over de samenwerking tussen Marsh en Profin voor de komende 10 jaar is
René helder. “Die wordt hechter en hechter. Door onze manier van werken
en de energietransitie die hier op stapel staat, zullen we flink groeien.”
Jan-Willem onderschrijft dit met cijfers. “In het energieakkoord staat dat
6.000 megawatt moet worden opgewekt via windenergie op land. Dat is nu
ongeveer 2 megawatt. Op zee gaat het om 4.000 megawatt, terwijl dat nu
250 megawatt is. Daar kan dus een enorme slag worden geslagen. Als wij nu
eens een kwart van die markt kunnen pakken, en dat is een conservatieve
schatting, dan hebben we echt een enorme bak werk voor ons liggen.”
Marsh
9
1. WAT WAS JE EERSTE BAAN?
Afwasser in een bistro.
2. WAT WAS JE GROOTSTE BLUNDER
(OP HET WERK)?
Verbeterd worden dat hij een meneer is,
terwijl ik toch zeker dacht te horen dat ik
een mevrouw aan de telefoon had.
3. WIENS BAAN ZOU JE ABSOLUUT
NIET WILLEN HEBBEN?
Van de mascotte van Feyenoord.
4. WAARVAN KRIJG JE KIPPENVEL?
Jack van Gelder die het doelpunt van
Dennis Bergkamp tegen Argentinië
begeleidt op het WK in 1998.
5. WAARVOOR KUNNEN WE JE
’S NACHTS WAKKER MAKEN?
Voor noodgevallen.
6. WAT IS JE FAVORIETE
MUZIEK?
Acda en de Munnik.
7. WAT DOE JE OP ZONDAG?
Hockeyen en voetbal kijken.
8. WELK RADIO- EN/OF TV-PROGRAMMA WIL JE NIET MISSEN?
House of Cards.
9. WAT IS JE GROOTSTE ANGST?
Levend verbranden.
Marsh
10
THE SUIT
STEF BANK, JUNIOR BROKER, PROPERTY & ENGINEERING
06 155 89 519 of [email protected]
BEHIND
THE MAN
10. WAT IS JE GROOTSTE HOBBY?
Een specifieke hobby heb ik niet echt,
maar in mijn vrije tijd houd ik me
bezig met hockeyen, tennissen, afspreken met vrienden
en het volgen van actualiteiten en sport.
11. NAAST WIE ZOU JE IN
HET VLIEGTUIG WILLEN
ZITTEN EN WAARHEEN?
Richard Branson in een
van zijn ‘vliegtuigen’
naar de ruimte.
12. OP WELKE WEBSITE
KOM JE VAAK?
Dat zal ongetwijfeld
Google zijn.
13. WAT IS JE BELANGRIJKSTE VAKPRESTATIE?
Ik heb net mijn Wft Basis
gehaald.
14. WAT IS JE FAVORIETE
RESTAURANT?
Hotel New York.
15. WELK BOEK HEB JE HET
LAATST GELEZEN?
Long Walk to Freedom van
Nelson Mandela.
[email protected]
SLAAT BRUG TUSSEN JONGEREN EN VERZEKERINGSWERELD
HOE ZORG JE DAT JONGE MENSEN ELKAAR LEREN KENNEN EN ZICH SNEL THUIS VOELEN BIJ MARSH? KEVIN DIJKHUIS, CLIENT
ADVISOR RISK MANAGEMENT PRACTICES EN JEROEN STOOP, PROJECT MANAGER PRIVATE EQUITY AND M&A PRACTICE, BLAZEN
[email protected] NIEUW LEVEN IN. VIA DIT PLATFORM WIL [email protected] JONGE MENSEN BIJ MARSH VERBINDEN, KENNIS
OVERDRAGEN EN IDEEËN UITWISSELEN. MAAR EEN GEZELLIGE BORREL IS MINSTENS ZO BELANGRIJK VINDEN ZE.
“Er zullen weinig mensen zijn die tijdens hun jeugd al bedenken dat ze later
bij een grote assurantiemakelaar willen werken”, zegt Kevin. “Het is echter
een heel interessante en uitdagende wereld.” “Ik leer ontzettend veel,
ontmoet nieuwe mensen en ben betrokken bij interessante internationale
transacties” aldus Jeroen.
ZICHTBAARHEID
Hoe zorg je dan dat de verzekeringswereld ‘top of mind’ is bij studenten in
de eindfase van hun studie? Kevin denkt daarbij aan zichtbaarheid. “Wat mij
opviel toen ik nog studeerde, was dat op open dagen verzekeringsbedrijven
en de makelaars slecht vertegenwoordigd waren. Als je niet zichtbaar bent,
wordt het lastig om young professionals aan te trekken.”
Als jongeren eenmaal binnen zijn is het minstens zo belangrijk ze ook binnen
te houden, vindt Kevin. “Wij denken dat een op jongeren gericht opleidingsplan of -traject, in combinatie met [email protected], in deze behoefte kan
voorzien.” Jeroen: “Voor young professionals is het belangrijk dat het werk en
de werkomgeving uitdaagt, nieuwe kansen biedt en bovenal plezierig is.”
ELKAAR BETER LEREN KENNEN
[email protected] wil een brug slaan tussen het dagelijkse werk en de breedte
van de verzekeringswereld. Jeroen denkt daarbij vooral aan informeel contact, met als doel elkaar professioneel en persoonlijk beter te leren kennen.
”Tijdens dagelijkse werkzaamheden heb je met sommige mensen niet of
nauwelijks contact. [email protected] maakt het mogelijk buiten je dagelijkse
werkzaamheden in contact te komen met deze collega’s.” Het lijkt Kevin een
goed idee de informele (netwerk)bijeenkomsten te koppelen aan een vakinhoudelijk topic. “Maar het sociale deel blijft zeker een belangrijke pijler. Daar
willen we voldoende aandacht aan schenken.”
WIE IS JEROEN STOOP?
WIE IS KEVIN DIJKHUIS?
Vanuit de Private Equity en M&A (PEMA) praktijk adviseert Jeroen
bedrijven en private equity partijen bij fusies en overnames op risk en
insurance gebied. “PEMA opereert op het snijvlak van finance en legal bij
onder meer overnames, desinvesteringen en PPS bids. Dit sluit goed aan
bij mijn achtergrond in bedrijfskunde en financieel recht.”
Kevin studeerde Organizational Design & Development, een studie waarin
efficiency en het (her)structureren en optimaliseren van bedrijfsprocessen
centraal staat. “Na actief te zijn geweest als IT-consultant ben ik nu bij
Marsh werkzaam in de Risk Management Practice, waarin ik bedrijven met
meer dan € 500 miljoen omzet adviseer.
Marsh
11
VOOR ELKE POLIS GELDT:
‘THE DEVIL IS IN THE DETAIL’
aan welke punten de klant prioriteit moet geven. Uiteraard staat
er ook per onderwerp duidelijk in waar aanpassing wenselijk is.
Zo ontstaat een overzicht op basis waarvan, in overleg met de
klant, de prioriteiten voor onderhandelingen met verzekeraars
kunnen worden vastgesteld.
VERSCHILLEN IN VOORWAARDEN
Een van de belangrijkste polisonderdelen is het pakket voorwaarden. Ook al lijken ze soms vanzelfsprekend, ze zijn zeker
niet standaard, inwisselbaar en vaststaand. Bij Marsh besteden
we veel aandacht aan de voorwaarden. Wij werken in veel
gevallen niet met de voorwaarden van verzekeraars, maar met
eigen voorwaarden. Dit doen we omdat de voorwaarden van
verzekeraars sterk van elkaar kunnen verschillen. Niet in grote
lijnen, maar wel in detail. En iedereen weet: ‘the devil is in the
detail’. De details van onze eigen voorwaarden kennen we door
en door. Hierdoor is het sneller duidelijk wat de gevolgen
zijn als we met aanvullende bepalingen moeten
afwijken van deze algemene voorwaarden.
HET AFSLUITEN VAN EEN POLIS IS EEN PROCEDURE DIE TIJD EN VEEL
AANDACHT VRAAGT. NATUURLIJK KIJKT U DAARBIJ NAAR DE PRIJS.
MAAR EEN FOCUS OP DE PRIJS ALLEEN IS TE BEPERKT. DE JUISTE MIX
VAN PRIJS, LIMIETEN, VOORWAARDEN EN EIGEN RISICO’S BEPAALT
HET VERSCHIL TUSSEN EEN GOEDE EN MINDER GOEDE POLIS.
POLIS IS EEN GEHEEL
Bij Marsh zien we de polis als een geheel.
Het analyseren van een polis verloopt
volgens een vast proces. Eerst wordt de
volledige polis bekeken. We kijken niet
alleen naar de voorwaarden, maar ook
naar de limieten, sub-limieten en eigen
risico’s. De algemene conclusies worden
weergegeven in een zogenaamd ‘diagnostic
wheel’ (zie afbeelding). Hieruit blijkt in één oogopslag
Marsh
12
Enkele voorbeelden waarin onze voorwaarden kunnen afwijken
van de standaard voorwaarden van verzekeraars:
• De voorwaarden van Marsh bevatten bepalingen die ervoor zorgen dat een verzekerde niet zonder dekking blijft als er een
uitbreiding of wijziging van activiteiten is. In de maatschappij voorwaarden staat meestal dat een dergelijke uitbreiding of
wijziging vooraf ter goedkeuring aan verzekeraars moet wor den voorgelegd.
• In veel van onze brandpolissen is een dekking opgenomen
voor kosten in verband met zogenaamde ‘resilient repairs’.
Hierbij vergoeden verzekeraars de extra kosten die bij schade herstel worden gemaakt om schadebeperkende maatregelen
uit te voeren. In maatschappijvoorwaarden ontbreekt een
dergelijke dekkingsuitbreiding doorgaans.
• Betalingsregelingen in maatschappijvoorwaarden zijn strikt
en te late betaling leidt al snel tot verval van de dekking. In de
Marsh voorwaarden is een ‘delcredere’-clausule opgenomen
op basis waarvan de verzekerde vooraf gekweten is ten
opzichte van de verzekeraar.
COLLEGA’S, KLANTEN EN DE WERELD BETER BEGRIJPEN EN RESPECTEREN
MARSH STREEFT NAAR
DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT
HET EXECUTIVE COMMITTEE VAN MARSH NEDERLAND ZIET
DIVERSITEIT EN INCLUSIE NIET ALLEEN ALS EEN BASISGOED,
MAAR ZELFS ALS EEN STRATEGISCH BELEIDSPUNT. HOE DIVERSER ONS MEDEWERKERSBESTAND EN HOE INCLUSIEVER
WE ZIJN TEN OPZICHTE VAN ELKAAR, HOE BETER EN BREDER
ONS BEGRIP VAN DE WERELD, ONZE KLANTEN EN ELKAAR.
MARSH-MEDEWERKERS WERELDWIJD STEUNEN DIT PRINCIPE ACTIEF.
Waar het gaat om inclusiviteit, vindt Marsh dat mensen zichzelf
moeten kunnen zijn. We vinden dat collega’s – als ze dat willen –
zonder schroom moeten kunnen vertellen over hun leven en wat hen
bezighoudt. Natuurlijk zijn er grenzen en we dringen mensen niets op.
Bovenal moet iedereen zich bij Marsh welkom en gewaardeerd voelen.
Wat diversiteit betreft, kunnen we bij Marsh nog de nodige stappen
maken. Traditioneel heeft de industrie waarin we werken een vrij eenzijdige samenstelling. Veelal werken in onze sector blanke, ietwat oudere
mannen (zeker aan de top), vaak ook nog eens met eenzelfde sociale
achtergrond.
PERMANENTE CULTUUROMSLAG
Marsh wil graag een breder scala van mensen aanspreken om in de
toekomst ons personeelsbestand nog gevarieerder te maken. Dan hebben we het niet alleen over leeftijd en geslacht. Ook op het gebied van
sociale achtergrond, ras en seksuele geaardheid streven we naar meer
diversiteit onder onze medewerkers. Dit betekent dat we in ons recruitmentbeleid bredere en nieuwe vijvers van talent gaan aanboren. Ook
gaan we ons onboarding-programma en onze managementtrainingen
aanpassen, zodat diversiteit en inclusiviteit vaste waarden worden.
Om dit te bereiken zijn we een lopende dialoog gestart met onze collega’s om meer (gevoelige) onderwerpen bespreekbaar te maken. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld informele lunches en op Chatter (ons
interne Facebook) worden diverse discussies gevoerd. Daarnaast zijn
we ons momenteel aan het oriënteren op wat we verder nog kunnen en
moeten doen om een permanente cultuuromslag te realiseren en onze
organisatie in beweging te houden, zowel intern als naar buiten toe.
STRATEGISCHE PRIORITEIT
Marsh Nederland heeft een voorbeeldrol binnen ons wereldwijde concern. Een
concern dat al voor het zesde achtereenvolgende jaar gekozen is als ‘Best Place to
Work’ voor bijvoorbeeld LGBT-collega’s (Lesbisan, Gay, Bi-sexual, Transgender).
Ook zijn we actief deelnemer in bijvoorbeeld de Human Rights Campaign Corporate Equality Index. Kortom, we willen dat collega’s zichzelf kunnen zijn en zich
daarin gerespecteerd voelen. Dat geldt uiteraard ook voor onze klanten. Diversiteit
van onze medewerkers maakt het werken bij Marsh nog leuker. Daarnaast is het
een strategische prioriteit om ook in de toekomst onze klanten te blijven begrijpen
om hen optimaal van dienst te kunnen zijn.
Marsh
13
RULES OF THE ROAD
SUCCESVOL UITROLLEN VAN INTERNATIONALE VERZEKERINGSPROGRAMMA’S
BIJ HET ONTWIKKELEN VAN EEN WERELDWIJD VERZEKERINGSPROGRAMMA KIJKT U NAAR MAXIMALE BENUTTING VAN CAPACITEIT.
DAARNAAST IS EEN UNIFORME DEKKING BELANGRIJK, ZODAT
CENTRALE CONTROLE MOGELIJK BLIJFT. STEEDS VAKER ZIEN WE DAT
KLANTEN EEN ADEQUATE DEKKING VINDEN IN DE COMBINATIE VAN
EEN MASTERPOLIS MET LOKALE ONDERLIGGENDE POLISSEN. HIER
ZITTEN ECHTER WEL HAKEN EN OGEN AAN.
LOKALE POLIS
Veelal wordt bij wereldwijde programma’s een onderliggende lokale polis
afgegeven met een minimale limiet. Een groot deel van de dekking zit dan op
een masterpolis, met afwijkende voorwaarden en afwijkende limieten. Een dergelijke structuur wordt vanuit compliance-overwegingen echter steeds vaker
vervangen door een onderliggende lokale polis met een adequate limiet. Dit
is vooral het geval in landen waarin een lokale polis verplicht is (non-admitted
dekking is niet toegestaan).
Marsh
14
De belangrijkste redenen om onderliggende lokale polissen af te geven zijn:
• Een lokaal verzekeringsbewijs is verplicht.
• Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Indien er non-admitted dekking wordt verleend kan het uitbetalen van een lokale claim aan het hoofdkantoor worden gezien als een kapitaalinjectie, dit is veelal een transactie met fiscale gevolgen. Daarnaast is belastingafdracht op gealloceerde premies complex zonder lokale polis.
• Het is handig als de inzet van lokale schadebehandelaars wenselijk is. Met een onderliggende lokale polis kan er eenvoudig lokaal een schadebehande laar van de verzekeraar worden aangesteld die ook op de hoogte is van de
taal en cultuur.
• Een onderliggende lokale polis wordt afgegeven op basis van ‘good local standards’.
• Het kan toegang bieden tot lokale verzekeringspools voor o.a. terrorisme en
overstroming. In zo goed als alle gevallen kan een verzekerde alleen partici peren in dergelijke pools via een onderliggende lokale polis.
VOORBEELDEN HAKEN EN OGEN
INDIA
In maart 2011 sprak een Indiase rechter zich uit in een zaak waarbij een
bedrijf een schade van 20 miljoen euro leed. Deze werd voor 10 miljoen
euro uitbetaald via de lokale polis en voor 10 miljoen euro via de masterpolis in Duitsland (DIC/DIL dekking). De Indiase rechter oordeelde echter
dat deze constructie kan worden gekenmerkt als een vorm van non-admitted verzekering. De lokale vestiging van het bedrijf werd vervolgens
door de rechter belast voor de volledige 20 miljoen euro.
VERENIGDE STATEN
Bij een andere case in de VS werd gebruikgemaakt van een lokale makelaar in New York. Deze makelaar verkocht al ruim 15 jaar door Lloyd’s of
• Verbeterde lokale dienstverlening. Zonder onderliggende lokale polis mag een verzekeraar niet altijd alle diensten verlenen. Denk hierbij aan het beant-
woorden van vragen over lokale exposure, dekkingsproblemen behandelen, of risk management activiteiten uitvoeren.
• Het kan problemen rond wisselkoersen voorkomen. Door polissen in de
vooraf vastgelegde equivalente lokale valuta af te geven, kan tussentijdse conversie naar verschillende valuta voor minder problemen zorgen bij sterk fluctuerende wisselkoersen.
• Het biedt verhaalsmogelijkheden op de regelgever bij conflicten. In tegen-
stelling tot masterprogramma’s is in veel lokale polissen een clausule
opgenomen dat elk polis gerelateerd geschil doorverwezen mag worden naar de regelgever.
RULES OF THE ROAD
Wereldwijde verzekeringsprogramma’s succesvol uitrollen kan alleen met een
doordachte methodologie. Daarbij moeten de benodigde resources beschikbaar zijn. Marsh onderscheidt zich met expertise in het managen van wereldwijde verzekeringsprogramma’s. Dit wordt mede gerealiseerd door onze
London uitgegeven verzekeringsbewijzen aan ruim 300 universiteiten
en goede doelen. In de VS is het toegestaan als verzekerde non-admitted dekking in te kopen. Hierbij moet echter wel zónder lokale
makelaar (uit dezelfde staat) worden gewerkt. Dit deed de makelaar
niet. De wet zegt verder dat de verzekerde (en dus niet de makelaar)
verantwoordelijk is voor de belastingafdracht. Was Lloyd’s of Londen
in financiële problemen geraakt, dan had de verzekerde zelfs geen
aansprak kunnen maken op het garantiefonds van die staat. Deze
case heeft uiteindelijk geresulteerd in een boete van $3,4 miljoen
voor de makelaar en een claim op alle verzekerde partijen voor de
niet-afgedragen belasting.
Global footprint: we zijn de makelaar met het grootste internationale netwerk.
Om te zorgen voor continuïteit en uniformiteit in dienstverlening heeft Marsh
de Rules of the Road (RoR) ontwikkeld. Deze RoR bieden de experts binnen
onze Multinational Practice handvatten waarmee wij complexe internationale
programma’s behandelen vanuit ons Define, Design en Deliver principe.
SAMENWERKING MET ANDERE EXPERTS
Om zo optimaal mogelijk in te springen op deze RoR heeft Marsh Nederland in
2013 een Network Coordinating Unit opgezet. Deze unit stuurt het internationale netwerk van multinationals centraal aan, met de RoR als uitgangspunt voor
onze dienstverlening. Daarnaast coördineert deze unit de kennis van wereldwijde verzekeringsprogramma’s, compliance en de (verplichte) afgifte van
onderliggende lokale polissen. Hierbij werken we samen met ervaren accountants, belastingadviseurs, verzekeringsspecialisten en makelaars en staan de
belangen van uw bedrijf altijd centraal.
Kevin Dijkhuis, Client Advisor Risk Management Practice
Marsh
15
NOT ANOTHER WORD
“Big data is hot. Je kunt geen vakblad openslaan of er wordt aandacht besteed aan het analyseren van grote gegevensbestanden. Marsh investeert via Marsh Analytics al vele jaren in het
analyseren van big data. Hiermee helpen we onze klanten beter onderbouwde beslissingen te
nemen. Ik vind dit een geweldige ontwikkeling voor onze bedrijfstak. Met behulp van Marsh
Analytics ontwikkelen we scenario’s waarmee u veel gerichter vooruit kunt kijken en veel
minder in de achteruitkijkspiegel. Zo kunt u veel gefundeerder uw ‘total cost of risk’ voor de
toekomst te bepalen.
Ik zie dat beslissingen over te nemen risico’s, door de omvang en samenstelling van data,
steeds complexer worden. Daarom gebruiken we ‘evidence based’ analysetools en experts uit
ons wereldwijde netwerk om u te helpen bij alle facetten van uw risicomanagement. Maar ook
bij het samenstellen van de juiste verzekeringsportefeuille.
Als basis voor het risicoprofiel voor uw bedrijf gebruiken we actuariële analyses en risicomodellen. De analyses zijn gebaseerd op uw eigen gegevens en worden verrijkt met onze wereldwijde
data uit claims, premiebetalingen, schademeldingen en risicoscenario’s. Zo kunt u betere
beslissingen nemen op basis van heldere gegevens. Het voert te ver om u op deze plaats alles
te vertellen over ons 4-stappenplan, de analysemogelijkheden en onze aanpak. Wilt u daarom
sparren met iemand die u verder helpt in de digitale wereld van Marsh? Aarzel dan niet contact
op te nemen. Dat kan via [email protected] of telefoonnummer 010 40 60 300.
Natuurlijk sta ik ook open voor een ‘ouderwets’ face-to-face gesprek.”