Was de bomenkap niet nodig geweest?

Stichting Lonnekerberg,
23 juni 2014
Bomenkap en luchthaven Twente
FINAL
De minister wil het Besluit Burgerluchthavens en de Regeling Burgerluchthavens aanpassen.
Dit geldt niet alleen voor de luchthaven Twente, maar voor alle luchthavens in Nederland.
Deze aanpassing dient zowel door de eerste als de tweede kamer te worden goedgekeurd. Het is een
Koninklijk Besluit. Deze procedure duurt ca. 9 maanden. De aanpassing van de regelgeving wordt
begin 2015 verwacht.
Door deze aanpassing is het mogelijk om met een ‘aeronautical study’ aan te geven welke bomen wel en welke niet gekapt hoeven te worden.
In het concept-luchthavenbesluit dat ter inzage heeft gelegen staat dat er duizenden en duizenden
bomen door de obstakelvlakken steken die gekapt of getopt moeten worden. Bladzijde 62 van het
concept-luchthavenbesluit en de bijbehorende kaarten en de bijbehorende analyse van To70 laten
geen ruimte voor een andere interpretatie.
ADT heeft na de commotie over de bomenkap, een verkorte studie laten uitvoeren en komt tot de
conclusie dat er (na aanpassing van het Besluit Burgerluchthavens) geen bomen hoeven te worden
gekapt voor de luchthaven Twente.
De Stichting Lonnekerberg is erg blij met dit resultaat.
Het is blijkbaar mogelijk om de analyse naar de bomenkap en de vliegveiligheidsvlakken in slechts 2
maanden uit te voeren. Jammer dat deze ‘analyse’ niet in het voortraject, dus vóór het ter inzage leggen van het luchthavenbesluit, is uitgevoerd.
Na aanpassing van het Besluit Burgerluchthavens en de Regeling Burgerluchthavens (begin 2015) is
het mogelijk de analyse die nu gemaakt is te effectueren. Dit kan door middel van een aeronautical
study waarbij maatwerk aan de orde is en na goedkeuring door de Inspectie (ILT).
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft in haar brief van 16 juni 2014 een aantal
belangrijke kanttekeningen aan:
1. het Besluit Burgerluchthavens en de Regeling Burgerluchthavens moeten nog door het
ministerie van I&M worden aangepast. Dus de uitkomsten van de aeronautical study en de
bomenkap kunnen pas daarna op waarde worden getoetst.
2. Om het kappen van bomen te voorkomen moeten de veiligheidsmarges sterk worden
verkleind, meer dan in de normale situatie bij luchthavens gebruikelijk is. Hierdoor zijn er
extra operationele beperkingen voor de luchthaven Twente.
3. Het ministerie geeft aan dat het ‘niet kappen van de bomen’ wel operationele consequenties
heeft voor de luchthaven Twente. Omdat er veel bomen (ca. 700) voorkomen in de
veiligheidsvlakken van ‘takeoff’ en ‘approach’. Door deze bomen te laten staan mag groot commercieel vliegverkeer niet met maximaal
startgewicht vertrekken. De vliegtuigen mogen dus niet het maximum aan passagiers/vracht
vervoeren en/of niet met een volle tank kerosine vertrekken.
4. Bij het doorgroeien van de bomen zal sprake zijn van nog verdergaande operationele
beperkingen voor het vliegverkeer. Dit kan er zelfs toe leiden dat een route helemaal niet
meer mag worden gebruikt omdat deze niet meer aan de minimumeisen kan voldoen!
Dan kan volgens het ministerie alsnog worden besloten dat er toch bomen gekapt en getopt
moeten worden (…..).
5. De vertrek- en naderingsroutes van de vliegtuigen, de routestructuren, zijn nog niet
goedgekeurd door de Inspectie Luchtvaartveiligheid (ILT). Dat zal pas plaatsvinden nadat er
een definitief ontwerp is. Dan zal weer een geactualiseerde obstakelmeting (inclusief
inventarisatie naar de bomen) plaats moeten vinden. De conclusies daarvan zijn nu nog niet
bekend. Het betreft dus nu alleen een ‘voorlopige analyse’ (…..).
6. Het ministerie geeft aan dat het systeem voor communicatie en navigatie apparatuur
(ILS/DME) geen problemen zal geven. Het zendstation dat in het concept luchthavenbesluit
op baanhoogte is geplaatst, zal straks (na aanpassing van de regelgeving) bovenop de
verkeerstoren worden geplaatst. De plaatsing van het zendstation op de nieuwe
verkeerstoren (dus 15 meter hoger), voorkomt problemen met bomen in de omgeving.
Hierdoor komt de Lonnekerberg voor een groot deel uit de gevarenzone van de bomenkap.
7. Om het kappen en toppen van bomen te voorkomen moet voor het zweefvliegen een
minimale vlieghoogte worden gehanteerd en dient het circuit door markering visueel
herkenbaar gemaakt te worden. Borging daarvan vindt t.z.t. plaats via het
veiligheidscertificaat dat moet worden afgegeven door ILT.
8. Er wordt door ADT van uitgegaan dat de bomen binnen het luchthavengebied zelf wel gekapt
worden. Deze bomen zijn door het ministerie van I&M daarom niet meegeteld.
Volgens het ministerie aanvaard ADT al de door haar genoemde beperkingen en consequenties.
Hierdoor komt het ministerie van I&M tot de conclusie dat er vooralsnog geen bomen hoeven te
worden gekapt.
Doordat de stekker uit de commerciële luchthaven is getrokken, omwille van de problemen met
de Europese Commissie inzake de Staatssteuntoets, is de bomenkap nu helemaal van de baan.
Indien een burgerluchthaven voor Twente toch weer in beeld komt, zal op basis van de
nog goed te keuren routestructuren en de bevindingen van ILT een geactualiseerde
obstakelmeting plaats moeten vinden. Het ministerie van I&M geeft duidelijk aan dat
er dan alsnog kan worden besloten bomen te kappen en te toppen. Er worden inzake
de bomenkap door het ministerie geen garanties gegeven!