Beknopt lastenboek Appartementen “Botelaer”

Beschrijvend Lastenboek
(Zingem – hoek Kwaadstraat/Alfred Amelotstraat)
1
Korte uitleg
In deze beschrijving der werken kan u volgende afkortingen terugvinden:
HW :
Handelswaarde
De Handelswaarde is het bedrag dat u kunt besteden voor de aankoop van het materaal ( vb. vloer, gevelsteen,
sanitair, deur). De plaatsing van deze materialen is inbegrepen in de totaalprijs.
GW :
Geplaatste waarde
Het bedrag dat u kunt besteden voor de aankoop en plaatsing van het materaal / de materialen (vb : parket).
Budget
Het bedrag dat u kan besteden voor de aankoop, plaatsing en afwerking van een onderdeel (vb : open haard, trap,
keuken).
 Bij eventuele tegenstrijdigheid heeft deze beschrijving steeds voorrang op de plannen.
 De uitgevoerde werken hebben op hun beurt dan weer voorrang op de beschrijving.
 Afbeeldingen en visualisaties zijn louter ter illustratie en zijn niet bindend.
 Bij alle opgegeven afmetingen moeten de specifieke toleranties in acht genomen worden (gebruikte stenen,
dakpannen, houtsecties, voegen, …).
 Afmetingen en hoogtematen kunnen licht variëren ten gevolge van modulaire maten van de gebruikte
materialen.
2
Algemene bepalingen
2.1.1
Verzekeringen:
Voor al onze werken hebben we een Allrisk verzekering onderschreven.
2.1.2
Veiligheidscoördinatie
Deze is voor de uitvoering voorzien. De coördinator heeft als taak om de gevaren, verbonden aan de gezamenlijke
en gelijktijdige uitvoering van werken door de aannemers op de werf te voorkomen en er op toe te zien dat de
preventieprincipes door alle aannemers worden nageleefd. In het kader van zijn opdracht zal hij: het veiligheid- en
gezondheidsplan aanpassen volgens noodzaak tijdens de uitvoering der werken, het coördinatiedagboek ‘veiligheid’
bijhouden en aanvullen, na de voorlopige oplevering het postinterventiedossier overdragen aan de bouwheer.
2.1.3
Energieprestatieregelgeving
EPB verslaggeving is voorzien. De EPB verslaggever berekent het K en E peil van uw woning, via een software
programma ter beschikking gesteld door het VEA. In het programma worden alle elementen die een invloed hebben
op de energieprestatie en het binnenklimaat zorgvuldig ingevoerd.
Er zijn tal van factoren die een invloed hebben
 de compactheid van de woning,
 de oriëntatie van de woning
 de materialen die gebruikt worden
 de oppervlakte van alle scheidingsconstructies

de lambda waarden van de isolatiematerialen (de warmtegeleidingcoëfficiënt (W/mk) of lambda-waarde
geeft aan in welke mate een bepaald materiaal de warmte geleidt. Hoe gemakkelijker de geleiding van
warmte, hoe hoger de coëfficiënt. Met andere woorden: hoe lager de lambda-waarde, hoe beter het
materiaal isoleert.)
 het type van ventilatiesysteem, de energiebron voor de verwarming en het warme water.....
Aan het einde van de werken wordt een “energieprestatiecertificaat” overgemaakt aan de bouwheer.
2.1.4
Inrichten van de bouwplaats
2.1.4.1 Aansluitingen
De huur van een voorlopige werfkast voor de voorziening van elektriciteit gedurende de werkzaamheden is voorzien
in de kosten van de aannemer.
Bij de voorlopige oplevering zal een overdracht gebeuren van de nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water,
aardgas, etc., van aannemer naar bouwheer.
2.1.5
Grondonderzoek
Een grondonderzoek of grondsondering is in de offerte begrepen en wordt uitgevoerd in de bouwzone of
weloverwogen punten. Type diepsondering 50 kN. Via deze sondering kunnen we de weerstand van de grond
kennen en het advies van een stabiliteitsingenieur inroepen om de juiste funderingen te bepalen.
3
3.1
Fundering
Graafwerken
Na het wegnemen van de teelaarde worden de sleuven voor de funderingszolen verder uitgegraven tot op de vaste
grond. De juiste dimensionering van de funderingszolen wordt bepaald bij de stabiliteitsstudie. De funderingen
worden uitgevoerd in overeenstemming met de studieplannen opgemaakt door een bevoegd studiebureau.
De afgenomen teelaarde wordt apart van de andere uitgenomen aarde op het terrein gestapeld. Op vraag van de
klant kan de overtollige grond worden afgevoerd mits verrekening.
3.2
Aanvullingen
Aanvullingen onder de vloerplaat gebeuren met aangedampt of gestabiliseerd zand in 2 lagen.
3.3
Funderingszolen
In de sleuven zal men beton storten volgens sterkteklasse opgegeven door de ingenieur. De wapening wordt
uigevoerd conform de stabiliteitsstudie.
Op de bodem van de funderingssleuven (buitenomtrek woning) wordt een aardingselectrode met diameter 35 mm²
geplaatst. Als vochtisolatie plaatst men een visqueenfolie onder de vloerplaat.
3.4
Vloerplaat
De vloerplaat bestaat uit een enkelgewapende betonplaat (dikte op te geven door ingenieur) voorzien van een enkel
wapeningsnet. Beton volgens sterkteklasse opgegeven door de ingenieur.
4
4.1
Riolering
Nutsleidingen
Wachtbuizen voor de aansluiting van nutsvoorzieningen worden geplaatst tot aan de rooilijn. Deze wachtbuizen
worden door middel van een aansluitbocht (volgens de voorschriften van Electrabel) in de woning binnengebracht.
Deze aansluitbocht in PVC bestaat uit vijf aan elkaar gegoten bochten waarop de wachtbuizen voor de
aanvoerleidingen van elektriciteit, water, TV, telefoon, en aardgas worden aangesloten.
4.2
Rioleringsleidingen
Het volledige rioleringsstelsel wordt uitgevoerd in onvervormbare “Benor” gekeurde PVC-buizen tot aan de
aansluitingsputjes.
4.3
Putten en deksels
Volgende putten zijn in deze offerte begrepen:
4.3.1
Septiek (conform de voorschriften)
Septische put uit gewapend beton, beantwoordend aan de voorschriften van het Ministerie van Volksgezondheid
(inhoud 1.500 liter) met mangat en betondeksel.
4.3.2
Regenwaterput
Put uit gewapend beton (inhoud 10.000 liter) met mangat en betondeksel, filterput en socarexdarm tot in de
woning. Pakket regenwaterrecuperatie (filter, pomp en leidingen naar toilet gelijkvloers en buitenkraan) is
inbegrepen.
4.3.3
Sifonput
Put met reukafsnijder + betondeksel tussen de woning en het openbaar net.
4.3.4
Deksels
De levering en plaatsing (op niveau brengen) van de definitieve putdeksels (aluminium, staal, klinkerdeksel) wordt
uitgevoerd bij de buitenaanleg en is niet inbegrepen bij de werken.
5
5.1
Ruwbouw
Opgaand metselwerk
Het metselwerk wordt uitgevoerd in geperforeerde groot formaat bakstenen (isolerende snelbouwstenen). De
muurdikte bedraagt 9, 14 of 19cm zoals aangegeven op het plan. Voor de binnendeuren is de hoogte van de
deuropening voorzien op 207cm.
5.2
Gevelsteen en metselwerk
Het parament wordt uitgevoerd in een hardgebakken gevelsteen, module 50 met een handelswaarde van € 30/m²
excl. BTW. Om het woonerf een coherente uitstraling te geven zal de promotor en architect een oplijsting maken
van de verschillende mogelijkheden naar keuzes toe. De gevelstenen worden gemetseld met een open voegdiepte
van +/- 15mm. Het parament is aan het binnenspouwblad verbonden met gegalvaniseerde spouwhaken.
5.3
Vochtkeringen
Vochtkeringen zijn voorzien in zwart, versterkte DPC-folie en worden onder andere geplaatst : onderaan in de
spouwmuur, onderaan de binnenmuren (boven de vloerpas, achter de plint), boven het buitenschrijnwerk. De
buitenaanleg (zowel aanaarding, latere terrassen, paden en/of opritten) moeten minstens één centimeter lager
liggen dan de laagst geplaatste horizontale folie en moet een helling hebben van minimum 2cm per meter van de
woning weg en neerwaarts. Indien later blijkt dat deze voorwaarden niet vervuld zijn kunnen wij geen enkele
verantwoordelijkheid nemen in verband met mogelijke vochtschade.
5.4
Spouwisolatie
In de spouw wordt een hoogwaardige spouwisolatie (8cm) “Recticel Eurowall” of gelijkwaardig geplaatst, zodat het
vereiste k-peil volgens berekening van de energieprestatieregelgeving wordt gevolgd.
De thermische isolatie van de buitenmuur zal uitgevoerd worden door middel van een gedeeltelijke vulling van de
spouw met een plaat, die aan beide zijden voorzien is van een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en
metaalfolies waarvan één zijde reflecterend en één zijde matgrijs. De reflecterende zijde moet naar de luchtspouw
gericht worden.
5.5
Voegwerken
De voegwerken worden uitgevoerd na plaatsing van het buitenschrijnwerk.
5.6
Bouwstaal en constructiestaal
De nodige metalen profielen zijn voorzien. De sectie van de profielen worden door de ingenieur bepaald.
5.7
Beton
Boven het gelijkvloers en de verdieping plaatst men welfsels met een ruwe onderzijde. Deze worden volledig
opgegoten en gewapend volgens de voorschriften van de fabrikant. Men ondersteunt ze volgens de aanduidingen
op het legplan.
De nodige lintelen, betonbalken, betonkolommen zijn voorzien. De afmetingen van de balken/kolommen/lintelen
worden door de ingenieur bepaald.
5.8
Dorpels
Venster, deur en garagedorpels zijn voorzien in arduin met een dikte van 5cm. Het bovenvlak wordt vlak geschuurd,
de zichtbare zijkanten tevens vlak geschuurd. Bij de deur- en garagedorpel wordt aan de rugzijde een opstand
gelijmd. De dorpels worden langs beide zijden 5cm ingemetseld in het parament en steken +/- 5cm uit het gevelvlak,
waar ze onderaan voorzien zijn van een druiplijst.
6
Timmerwerk
6.1
Daktimmerwerk
6.1.1
Kapconstructie
De kapconstructie wordt uitgevoerd in plankenspanten in Douglas autoclaaf gedrenkt, op de werf getimmerd. Deze
behandeling is een beschermingslaag tegen verrotting, insecten en schimmelaantasting. De spantsecties zijn
3.5/18cm. Dakkapellen worden uitgevoerd zoals op plan.
6.1.2
Sponden & dakoversteken
De spondeplank en dakoversteken worden uitgevoerd in tropisch hardhout, duurzaamheidsklasse 1.
6.1.3
Dakkapellen
De voorkant en zijwanden van de dakkapellen worden uitgewerkt in tropisch hardhout, duurzaamheidsklasse 1.
6.1.4
Houtbescherming
Schilderwerk of houtbehandeling is niet voorzien.
6.1.5
Dakisolatie
De thermische isolatie van het hellend dak zal uitgevoerd worden met “Isoconfort 35” of gelijkwaardig. De dikte
bedraagt 18cm.
7
Dakbedekking en regenwaterafvoer
7.1
Dakbedekking van hellende daken
7.1.1
Onderdak
Het onderdak bestaat uit een waterdichte en dampdoorlatende “Kora Fleece” folie, waarop stoflatten en
pannenlatten worden bevestigd. Deze folie biedt de ideale bescherming tegen vocht, wind en koude voor de
dakconstructie.
7.1.2
Dakbedekking
De dakbedekking wordt uitgevoerd in een gebakken aardepan type “stormpan” van Koramic in kleur rood, rustiek,
amarant of oud koper.
Alle nodige hulpstukken zijn in hetzelfde materiaal voorzien. De topgevels worden afgewerkt met gevelpannen. Alle
nodige dichtingswerken (oa. rond schouwen (in optie), …) worden uitgevoerd in bladlood.
7.2
Goten
Er zijn ronde hanggoten uit zink voorzien met afgeronde uiteinden. Ze worden opgehangen in goothaken (analoge
kleur) die om de 45cm bevestigd worden aan de kapconstructie / spondeplank.
Draadbolroosters zijn voorzien.
8
Buitenschrijnwerk
8.1
Ramen en deuren
Het buitenschrijnwerk wordt voorzien in Deceunick “Zendow” PVC-profielen met een 5-kamersysteem.
Het kleur is later te bepalen, er zijn standaard verschillende RAL-kleuren voorzien. Om het woonerf een coherente
uitstraling te geven zal de promotor en architect een oplijsting maken van de verschillende mogelijkheden naar
kleuren toe.
Sommige opendraaiende ramen zijn van een draaikip systeem voorzien (zie plan). Ramen zijn van het vaste type,
schuifdeuren, opendraaiend, draaikip zoals aangeduid op de plannen. Alle deuren worden uitgerust met een
meervoudig sluitingsmechanisme dat een perfecte dichtheid en grotere inbraakveiligheid waarborgt.
8.2
Glaswerken
Alle ramen zijn voorzien van een verbeterde isolerende beglazing met een U-waarde 1.0.
8.3
De voeg tussen het metselwerk en het buitenschrijnwerk wordt opgespoten met een afdichtingkit met een
benaderende kleur aan het voegwerk.
9
Elektrische installatie
9.1
Algemeen
De elektrische installatie voldoet aan de laatste technische voorschriften. De aansluitingskosten en keuring zijn ten
laste van de bouwheer. Aansluitkabels voor elektriciteit en distributie maken deel uit van de aansluitingskosten.
9.2
Basisinstallatie
Er wordt een volledige installatie geplaatst met de volgende voorzieningen :
9.2.1
Zekeringskast
>Schakelkast met automatische zekeringen
>Afzonderlijke zekering per badkamer
>Een verliesstroomschakelaar voor de volledige installatie en één supplementaire per badkamer
>Belinstallatie
>Toestellen
>Er worden vaste leidingen voorzien met een afzonderlijke zekering voor de volgende toestellen :
Oven
Kookplaat
Microgolfoven
Vaatwasmachine
Droogkast
Wasmachine
9.2.2
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
Verlichting / schakelaars / Lichtpunten
Schakelaars / stopcontacten met afdekplaten zijn van het type “Niko PR 20” ecru of gelijkwaardig.
Verlichtingsarmaturen zijn niet voorzien.
Hieronder vindt u een overzicht van de lichtpunten, schakelaars, stopcontacten, TV-, DATA-, TEL-aansluitingen, … per
ruimte :
Inkom :
1 lichtpunt DR (dubbele richting)
1 ESK
Toilet :
1 lichtpunt ER (enkele richting)
Living :
2 lichtpunten DR
4 ESK en 1 DSK (enkel stopcontact en dubbel stopcontact)
1 aansluiting telefoon
1 aansluiting televisie
1 aansluiting internet
1 voeding thermostaat
Keuken :
1 lichtpunt DR
1 voeding keukenmeubel
2 DSK
1 voeding dampkap
1 voeding kookformuis
1 voeding oven
1 voeding microgolf
1 voeding vaatwas
1 voeding koelkast
Berging :
1 lichtpunt ER
ESK wasmachine
ESK droogkast
ESK diepvriezer
ESK C.V.
1 ESK
Badkamer :
1 lichtpunt ER
1 voeding badkamermeubel
1 DSK
Slaapkamer(s):
1 lichtpunt DR
2 DSK
1 aansluiting internet
1 aansluiting televisie
Nachthal :
1 lichtpunt ER
1 ESK
Zolder :
1 lichtpunt ER
1 ESK
Buiten
2 lichtpunt ER (1 aan de inkomdeur en 1 aan het terras)
1 ESK aan het terras
10 Sanitaire installatie
10.1 Sanitaire leidingen en afvoeren
De leidingen in de vloer vanaf de collector tot de kraan of het toestel worden uitgevoerd in kunststofbuizen (buis-in
buis systeem) zonder koppelingen in de vloeren. De aflopen boven de vloerplaat bestaan uit dikwandige PVC buizen
en zijn voorzien van een primaire ontluchting. Er wordt warm water voorzien in de keuken, de berging en de
badkamer. Koud water is voorzien in de keuken, de badkamer, de berging en de toiletten. Een dubbele dienstkraan
is voorzien aan de buitengevel.
Aan- afvoer voor wasmachine, uitgietbak en vaatwas zijn voorzien.
10.2 Sanitaire toestellen
Budget voor de aankoop van sanitaire toestellen bedraagt € 4.250 excl. BTW.
De plaatsing van de toestellen is inbegrepen in de totale aannemingssom. De elastische voegen dienen
onderhouden te worden. De sanitaire toestellen zijn afhankelijk van de keuze van de koper. Deze worden bepaald in
een gespecialiseerde groothandel waarna we een prijsopgave ontvangen. Eventuele verrekening in min of plus volgt
nadien.
11 Verwarmingsinstallatie
11.1 Centrale verwarming
Systeem van een traditionele verwarming met plaatsstalen radiatoren.
Bij de installatie van de verwarming zorgt men ervoor dat overal de gewaarborgde temperaturen worden verkregen
volgens de Belgische normen.
Er wordt een condenserende gaswandketel voorzien “Vaillant Eco Tec Plus” met ingebouwd doorstroomsysteem, die
in de berging wordt geplaatst. Deze dient zowel voor het sanitair als CV-warm watervoorziening. Voorgelakte
beklede radiatoren van het merk “Henrad” of gelijkwaardig.
12 Ventilatie
Ventilatie volgens systeem “Renson C + Evo” dat voorziet in drie handelingen:
· het toevoeren van verse lucht (natuurlijk)
· het laten doorstromen van de lucht door de woning
· het afvoeren van vocht en vervuilde lucht (mechanisch)
Dit systeem is gekenmerkt door een vrije toevoer en een mechanische afvoer van lucht. 'Vrije' toevoer betekent niet
dat de lucht op volledig natuurlijke wijze het huis binnenkomt. De mechanische afzuiging heeft immers invloed op
de luchttoevoerdebieten.
De toevoer van verse lucht gebeurt via ventilatieroosters die meestal in de ramen worden gemonteerd. De toevoer
gebeurt het best via 'droge ruimten' zoals slaapkamers, woonkamer en dergelijke.
Het is noodzakelijk via doorvoeropeningen in of onder deuropeningen of in de muren luchtcirculatie mogelijk te
maken doorheen de woning. Dergelijke roosters zijn het best akoestisch dempend.
Via een kanalensysteem voorzien van afvoermonden wordt het vocht en vervuilde lucht afgevoerd met behulp van
een ventilator. Dit kanalensysteem mondt uit in een schoorsteen of ventilatiekanaal. Deze lucht wordt aangetrokken
vanuit de zogenaamde 'natte ruimten' zoals de keuken, de badkamer en de wc via afsluitbare roosters.
13 Pleisterwerken en dakisolatie
13.1 Isolatie hellende daken
De dakisolatie is beschreven onder het hoofdstuk dakwerken.(punt 6.1.6)
13.2 Wandbepleistering
Er wordt traditioneel pleisterwerk uitgevoerd met (in fabriek voorbereide) mortel op gipsbasis, machinaal. Op alle
buitenhoeken worden gegalvaniseerde hoekijzers geplaatst. De dagzijden van ramen en deuren worden
uitgepleisterd. Geen wandbepleistering in de garage.
De natte zones aan de douches en baden worden ruw uitgepleisterd en worden aan de douches bekleed met een
“Kerdimat” doek op de bepleistering.
13.3 Plafondbepleistering
Er wordt traditioneel pleisterwerk uitgevoerd zoals op de wanden.
De onderzijde van alle zichtbaar blijvende houten kapspanten worden beslagen met “GYPLAT”, dit wordt afgewerkt
met een pleisterlaag. De stompe hoeken worden opgerond.
Geen plafondbepleistering in de garage.
14 Vloeren / faiences / chape / venstertabletten
14.1 Vloerafwerking gelijkvloers
14.1.1 Vloerisolatie
De vloerisolatie bestaat uit een naadloze chape van sterk isolerend, hard polyurethaanschuim met een dikte van
10cm.
14.1.2 Vloerafwerkingen
14.1.2.1 Vloerafwerking gelijkvloers en verdieping
Er wordt er gewerkt met een cementchape waarop keramische tegels geplaatst worden. Het leveren en plaatsen (in
standaardverband) van volgende vloer is in deze offerte inbegrepen:
*Volkeramische tegelvloer met bijpassende plint in inkom, toiletten, living, berging, keuken, nachthal, badkamer
HW vloer: 30 €/m² excl. BTW
HW plint : 10 €/lm excl. BTW
De bevloering is afhankelijk van de keuze van de koper. Deze wordt bepaald in een gespecialiseerde groothandel
waarna we een prijsopgave ontvangen. Eventuele verrekening in min of plus volgt nadien. Voor de plaatsing van
tegels groter dan het formaat 60/60cm of gerectifieerd, tegels in natuursteen, geplaatst in een zand- en mortelbed
zal een toeslag gerekend worden.
14.1.2.2 Vloerafwerking slaapkamers
In de slaapkamers is er een vlakke chape voorzien.
14.1.3 Wandbekleding
De wandbetegeling is afhankelijk van de keuze van de koper. Deze wordt bepaald in een gespecialiseerde
groothandel waarna we een prijsopgave ontvangen. Eventuele verrekening in min of plus volgt nadien.
HW Faïence : 20 €/m² excl. BTW in een formaat van 20/20.
Voorziene hoeveelheid:
-
lot 1 = 13m²
lot 2 = 16m²
lot 3 – 6 – 7 = 12m²
lot 4 – 5 = 15m²
Hoekafwerkingen in verstek zijn niet voorzien. Het ondermetselen van baden (en douches) is voorzien. Aan het bad
wordt een toezichtluikje voorzien. Om de wanden van de douche waterdicht te maken, worden deze bekleed met
een KERDI-MAT. Dit is een dichtingsbaan op basis van zacht polyethyleen afgewerkt met vliesweefsel.
14.1.4 Venstertabletten
Raamtabletten worden uitgevoerd in natuursteen met een dikte van 2 cm en een handelswaarde van € 186/m² excl.
BTW.
15 Binnenschrijnwerk
15.1 Binnendeuren
Alle deuren zijn van het type schilderdeur (tubespaan vulling) voorzien van een inox kruk met sleutelplaat, inox
scharnieren, slot en sleutel.
BUDGET :
€ 250 excl. BTW/deur
15.2 Trappen en leuningen
De trap wordt uitgevoerd in beuk behandeld met een beschermingslaag, zodat deze achteraf door de bouwheer kan
vernist of geverfd worden.
BUDGET :
€ 3.500 excl. BTW
15.3 Bijhorigheden binnenschrijnwerk
Een uitschuifbare houten zoldertrap met luik is voorzien.
16 Interieurinrichting
16.1 Vast meubilair / keuken
Er is een ingerichte keuken inclusief kasten en toestellen voorzien met een budget van € 7.500 excl. BTW.
Volgende toestellen en meubilair zijn voorzien :
>Dubbele spoeltafel met verchroomde ééngreepsmengkraan
>Dampkap (schuifkap of schouwkap volgens basisontwerp)
>Kookplaat
>Traditionele oven
>Koelkast met vriesvakje
>Vaatwasmachine
>Onder –en bovenkasten, vuilnisbakje, besteklade
>Werkblad in gestratifieerde of gemelamineerde afwerking
De keuken is afhankelijk van de keuze van de koper. Deze wordt bepaald in een gespecialiseerde groothandel
waarna we een prijsopgave ontvangen. Eventuele verrekening in min of plus volgt nadien.
16.2 Schilderwerken
Er zijn geen schilderwerken voorzien in deze offerte.
17 Bijzondere voorwaarden
Volgende zaken zijn inbegrepen:
Volgende zaken zijn niet inbegrepen:
18 Opmerkingen en diversen






De plannen van het gebouw, aan dit document bevestigd, dienen als basis voor het opstellen van het
verkoopcontract. Zij werden ter goede trouw opgemaakt door de architect, na meting van het terrein. De
verschillen die zouden voorkomen, hetzij in meer, hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare
afwijkingen die in geen geval de eis tot welk danige schadevergoeding ook door één der partijen
rechtvaardigen. De getekende kasten, bemeubeling, enz. aangeduid.
De secties en plaatsing der kolommen en balken worden bepaald door de raadgevende ingenieur, die de
stabiliteitsplannen opmaakt onder toezicht van de architect. Zichtbare balken en kolommen zullen als
normaal worden beschouwd, evenals sommige leidingen, al dan niet vermeld op de plannen, zijn enkel ten
titel van indicatie
De aannemer kan wijzigingen aan het lastenboek aanbrengen indien deze nodig worden geacht door de
architect of bevoegde administratieve overheid.
De aannemer kan ook wijzigingen aanbrengen aan de materialen voor zover deze geen nadeel berokkenen
aan de kwaliteit.
Het verbruik voor de elektriciteit, water en verwarming van het gebouw tijdens de productiefase zijn ten
laste van de aannemer.
De kosten van aansluiting van de nutsvoorzieningen zijn ten laste van de klant. Deze kosten omvatten:
o











leidingen van aanvoer van gas/water/elektriciteit/televisie en telefoon (materiaal – werk – keuring
- aansluiting) tussen het openbaar net en de tellers/meters van aardgas/water/elektriciteit /
televisie en telefoon
o keuring en aansluiting riolering
o aansluitingen door het netmanagement/telenet en TMVW van gas/water/elektriciteit/televisie en
telefoon van het private net op het openbare net,
o levering en plaatsing van tellerkast/meter voor gas/water/elektriciteit / televisie en telefoon
Het is de koper niet toegestaan voor de voorlopige oplevering zelf werken uit te voeren zonder schriftelijke
toestemming
De materialen dienen te worden gekozen bij de leveranciers van de aannemer. Indien deze uit de
aanneming worden getrokken dan zal de koper een winstderving dienen te betalen aan de aannemer.
Conform de veiligheidsvoorschriften kan de werf enkel betreden worden in het bijzijn van de architect of de
aannemer.
Niet voorzien zijn volgende onderdelen of toebehoren : aansluitingskosten & keuringen, BTW op de
constructie, ereloon architect, veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever.
Indien de kopers andere dan in dit lastenboek beschreven materialen wensen, zal deze aanleiding geven tot
een verrekening.
De wijzigingen die zouden aangebracht worden aan dit beschrijvend lastenboek op aanvraag van de kopers,
zullen enkel de afwerking mogen betreffen. Bovendien mag hierdoor geen vertraging veroorzaakt worden
in de termijn van uitvoering van het geheel der werken of schade berokkend worden aan de onderneming.
Op alle uitgevoerde veranderingswerken wordt een meerkost aangerekend voor de administratie en
uitvoering- en coördinatiekosten. De veranderingswerken worden betaald na uitvoering.
Door het feit een belangrijke wijziging aan te brengen ziet de koper af van zijn afgesproken
opleveringsdatum.
Mede omwille van redenen van coördinatie en verantwoordelijkheid kunnen de wijzigingen en meerwerken
alleen uitgevoerd worden door aannemers aangeduid door de bouwheer.
De krimp- en zettingbarsten, veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw is enerzijds geen reden
tot uitstellen van betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de
bouwheer en architect. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw.
Door het betrekken van de woning aanvaardt de koper een stilzwijgende overname.
Opgemaakt te Sint-Martens-Leerne op ……………………………………… 2014 in zoveel exemplaren als er partijen zijn, elke
partij erkent één exemplaar te hebben ontvangen.
Voor akkoord,
de koper(s)
Voor akkoord,
de verkoper(s)