Birth Day Fraudecontrole op sociale toeslagen verscherpt

Driemaandelijkse uitgave van Xerius Kinderbijslagfonds vzw
Kinderbijslagkrant
december 2013 – januari – februari 2014 - Nr. 78
In januari komt de vragenlijst P19 er weer aan
Fraudecontrole op sociale
toeslagen verscherpt
Ontvang je een sociale toeslag op de kinderbijslag? Dan zal de vragenlijst P19 je
wellicht bekend voorkomen. Naar jaarlijkse gewoonte wordt in januari opnieuw je
recht op een sociale toeslag onderzocht. Hierbij wordt naar het bruto gezinsinkomen
gevraagd om te zien of je aan alle voorwaarden voldoet. Alleen worden er nu maatregelen ter bestrijding van sociale fraude genomen. Daarmee houdt iedereen best
rekening. Dus geven we hier wat extra toelichting vóór je de vragenlijst ontvangt.
Foto: Lieve Blancquaert
Nairobi, Kenia
Het ideale
eindejaarscadeau!
Birth Day
Ook al ben je ondertussen vertrouwd met de werkwijze voor de sociale toeslag, toch willen we even bij enkele
aandachtspunten stilstaan. Je ontvangt de vragenlijst P19 van zodra de kans bestaat dat je recht hebt op een sociale
toeslag. Ben je een eenoudergezin, gepensioneerd, langdurig werkloos of langdurig ziek, dan ontvang je van
Xerius Kinderbijslagfonds deze vragenlijst. Is je recht op zo’n sociale toeslag al vastgesteld, dan wordt jaarlijks nagekeken of de toeslag in de voorbije periode correct is uitbetaald.
Vermeld op het formulier P19 duidelijk de gezinsinkomsten van jou en eventueel je echtgeno(o)t(e) of partner. Heeft
er iemand een bepaalde maand geen inkomen? Kruis dan het betreffende vakje zeker aan. Vergeet
ook niet het document te ondertekenen!
Tip: Verwittig Xerius Kinderbijslagfonds tijdig wanneer je gezins- of
beroepssituatie wijzigt.
Fraudebestrijding
van fotografe
Lieve Blancquaert
Het adembenemende fotoboek naar de
gelijknamige televisieserie Birth Day geeft
een unieke blik op hoe de wereld zijn kinderen
verwelkomt. 14 mooie, sterke verhalen en meer dan
400 beelden. Een meeslepend verhaal in woord en
beeld, vertederend en confronterend.
Misschien wel het ideale geschenk voor iemand die
je nauw aan het hart ligt?
Voordelig met Xerius!
Xerius Kinderbijslagfonds en Uitgeverij Lannoo
schenken je 7 euro korting* bij aankoop van dit
prachtboek van ruim 360 pagina’s met unieke foto’s
van over de hele wereld. In plaats van € 34,99 betaal
je slechts € 27,99! Surf hiervoor naar www.lannooshop.be/xerius.
Betalen kan online of via eenvoudige overschrijving.
* Deze korting (1) is enkel geldig via de webshop van de
uitgeverij en dus niet in de reguliere boekhandel; (2) wordt
verrekend nadat je het boek in de webshop hebt toegevoegd
aan je winkelmandje; (3) geldt enkel indien je gebruik
maakt van bovenstaande actie-url en (4) geldt
zolang de voorraad strekt!
Slechts
€ 27,99!
Inkomsten van je partner niet vermelden terwijl die wel werkt.
Buitenlandse beroepsinkomsten niet aangeven. Verklaren een eenoudergezin te vormen terwijl je samenwoont, ... Het zijn maar enkele
voorbeelden van onvolledige of foutieve verklaringen die wel eens
op de vragenlijst P19 voorkomen. Dit alles heeft de regering ertoe
aangezet om de strijd tegen de sociale fraude op te voeren. Mét
voorrang!
Maar wat wordt daaronder verstaan? Sociale fraude is
onterecht sociale uitkeringen ontvangen door bedrieglijke
handelingen, valse verklaringen of bewust onvolledige verklaringen.
Het zijn dus niet enkel de sociale toeslagen die onder de loep
worden genomen. Alleen zitten er zeker bij de sociale toeslagen nog
extra addertjes onder het gras. Zo wordt er binnen de sociale zekerheid
bijvoorbeeld gewerkt met brutobedragen. Niet iedereen is zich hier altijd
van bewust. En het opgeven van de netto-inkomsten in plaats van de
gevraagde bruto-inkomsten kan in sommige gevallen vanaf nu als sociale fraude
worden beschouwd.
Tip: Samenwonend maar (nog) geen officiële registratie? Vermeld toch de inkomsten
van je partner op de vragenlijst P19.
Sociale inspectie geherstructureerd
De controles worden in elk geval verscherpt. Zijn er aanwijzingen dat de meegedeelde informatie niet correct is?
Dan kunnen de betalingen van je kinderbijslag worden geschorst. Soms wordt enkel de sociale toeslag in beraad
gehouden. Maar in het slechtste geval kan dit ook betekenen dat je volledige kinderbijslag gedurende 12 maanden
niet wordt uitbetaald.
Al deze nieuwe maatregelen kaderen in de belofte van de federale regering om de Europese begrotingsnormen te
halen. Binnen de kinderbijslagwetgeving alleen al hoopt men in 2013 zo 13 miljoen euro te kunnen besparen. In 2014
moet dit oplopen tot 26 miljoen euro. Hiervoor wordt zelfs de sociale inspectie volledig geherstructureerd. In de
toekomst zullen namelijk alle sociale controles worden uitgevoerd door beëdigde inspecteurs van de Rijksdienst.
Deze inspecteurs zijn gemachtigd om rechtsgeldige processen-verbaal op te stellen. Dat is een belangrijke stap in
het bestrijden van sociale fraude.
En deze herstructurering is ook positief voor de gezinnen: niet alleen worden ze door de beëdigde inspecteurs
geholpen bij het uitoefenen van hun recht op kinderbijslag (bijvoorbeeld door het vaststellen van een recht op een
sociale toeslag), ook de kwaliteit van de dienstverlening wordt gegarandeerd.
DE NIEUWJAARSWENS VAN DEBBIE SÉGAL, ONTHAAL XERIUS ANTWERPEN:
“Wij staan voor je klaar!”
Meer over dit prachtboek op pagina 3 >>
“Als je ons in 2014 een bezoekje brengt, dan zal ons team je graag ontvangen in
één van onze kantoren. Maar ook als je ons belt, staan wij klaar om je vriendelijk
en snel door te verbinden met de juiste afdeling. Iedereen persoonlijk onze beste
wensen overmaken is spijtig genoeg niet mogelijk. Daarom via deze weg:
Gezellige kerstdagen en een schitterend en gezond 2014!”
1
Beleidskeuzes voor
de kinderbijslag na
de splitsing
Marie
Terwijl de jonge Elza in de kraamkamer haar derde kind ter wereld
bracht, lag haar geliefde vader elders in het gebouw te sterven. En
terwijl zij nieuw leven uit haar lichaam perste, sloop haar verwekker heimelijk langs een achterpoortje weg. Ze hadden het haar
wijselijk niet verteld. Komen en gaan gedijen niet goed in hetzelfde bed.
Haast vijfenvijftig jaar later dwaal ik met de oude Elza en haar
derde kind, met wie ik intussen al vijfendertig jaar
samenleef, door een lange ziekenhuisgang op zoek naar
Marie, netto 3,5 kg en 47 cm van kruin tot teen. De rest van de
wereld interesseerde me even niet. Ook niet dat er die dag, zoals
alle andere dagen, enkele honderdduizenden baby’s op de aarde
werden gezet. Nee, Marie was die dag de enige.
Ze blonk en ze sliep en ze droomde in piep­geluidjes. Ze heeft
mijn neus, dacht ik - maar omdat de aanwezigen een en ander
niet per se tot het goede nieuws hadden durven te rekenen, liet
ik dit detail achterwege.“Wat een dotje!” riep ik uit. “Zou het kunnen dat ze op mij gelijkt?” De voltallige kamer beaamde. “Heb
je ze in je buik naar Brahms laten luisteren?” vroeg ik, want ook
met de opvoeding in de moederschoot had ik me al even bemoeid.
Maar ze wuifde me nerveus weg, want haar man kwam ertussen met
champagne. Overgrootmoeder Elza zat er blij en droef bij. Een paar
maanden eerder was, een verdieping lager, haar man gestorven.
Ze had die nacht naast hem geslapen, maar zijn laatste gevecht om
lucht had ze tot haar verdriet niet gehoord. Toen ze wakker schrok,
was hij dood. Armen wijd open, benen open, alsof hij nog iets van
plan was geweest. “Jammer dat hij de geboorte van Marieke niet
mocht meemaken”, zei ze, “hij was nog zo goed bij zijn verstand.”
En dat was waar.
“Drinkt ze goed?” vroeg ik mijn dochter. “Nog een beetje
wennen, papa. Ze moet het nog leren, en ik eigenlijk ook. Komt wel
in orde. Maak je maar geen zorgen.” Moet ze net mij zeggen, dacht
ik. “Toch niet teveel pijn gehad, kind?” “Ach”, zuchtte ze, “van een
keizersnede herinner je je niet veel. Maar zoals je me aan de telefoon al zei: noblesse oblige.” En in haar lach vergat ik alle doden.
2014. Nog even is dat een onbeschreven nieuwe
agenda. Ieder zal hem voor zich invullen,
gaandeweg. Maar toch zijn er al enkele
mijlpalen vastgelegd. In ons staatshuishouden
is dat niet anders. Veel moet zichzelf nog
invullen, maar op 25 mei komen er
verkiezingen aan, voor drie niveaus
tegelijk: federaal, regionaal en Europees.
En begin juli wordt elke regio zelf bevoegd
voor zijn kinderbijslag. Over welke vragen
zal er wellicht nog een stevig stukje worden
gebakkeleid? We belichten er enkele.
Alex Verheyden
Op 1 juli 2014, kort na de verkiezingen, worden de regio’s zelf bevoegd voor hun
kinderbijslag. Vanaf dan mag elke regio de bedragen wijzigen. Let wel, mág, niet:
moet. De structuren voor de organisatie van de kinderbijslag blijven (voorlopig)
dezelfde. Pas ten laatste op 1 januari 2020 moet elke regio zelf instaan voor de organisatie
van zijn eigen systeem.
Of er veel zal veranderen en in welke zin, daarover is nog niets beslist. Elke regio staat nog voor een
brede waaier van keuzemogelijkheden. Kinderbijslag kan immers op veel verschillende manieren worden
bekeken en georganiseerd.
Bijvoorbeeld? Je kan discussiëren over het principe van rang: 1ste, 2de, 3de.... kind. Nu stijgt het kinderbijslagbedrag per kind. Waarom niet hetzelfde bedrag voor alle kinderen? Of het bedrag laten dalen?
Nu is het recht op kinderbijslag onvoorwaardelijk tot 18 jaar en geldt het verder tot 25, onder voorwaarden.
Men kan de uitkering van studerende 18-plussers bijv. ook aan de jongeren zelf uitbetalen in de vorm van een
studieloon (of studielening) in plaats van aan de ouder(s). Om maar iets te noemen.
Een belangrijke vraag: koppelen we het bedrag van de kinderbijslag aan het inkomen? En zo ja, hoe
verkrijgen we tijdig de juiste info over het reële inkomen, info die nu pas achteraf, na een fiscaal jaar,
bekend wordt? Wat met de huidige verhoogde rechten voor kinderen van langdurig werklozen? Moeten we
niet overwegen om die verhoogde rechten toe te kennen aan werkende mensen met een laag inkomen?
Kinderbijslag wordt een belangrijke pijler in het regionale budget voor gezinsondersteunende maatregelen,
zoveel is zeker. Is het dan geen optie om kinderbijslag aan de gezinnen uit te keren in de vorm van diensten,
zoals kinderopvang, schoolmaaltijden, hulp in het huishouden, enz.?
U ziet het, er moeten nog veel discussies worden gevoerd, keuzes gemaakt en knopen doorgehakt. Zeker
is wel dat dit allemaal niet van de ene dag op de andere zal veranderen. Zeker is ook dat de kinderbijslag
blijft bestaan. Dit recht werd immers in de grondwet ingeschreven. Met welke nieuwe accenten? Over
naar de nieuwe beleidsmensen.
Mogen we u en uw gezin alvast een voorspoedig 2014 toewensen?
Laurens De Keyzer
Alex Verheyden, gedelegeerd bestuurder Xerius.
DE NIEUWJAARSWENS VAN JENS TIMMERMANS, IT, XERIUS:
“Dan toch een nieuwjaarsbrief?”
“1 januari is de drukste digitale dag van het jaar. We delen onze nieuwjaarswensen massaal via gsm. En dan vragen ze uitgerekend aan mij, IT’er, om
mijn wensen op papier neer te schrijven. Paniek! Misschien moet ik wel aankomen met zo’n traditionele nieuwjaarsbrief? Een nieuwjaarslied wil ik je in
elk geval besparen... Dan maar gewoonweg een welgemeende wens: gelukkig nieuwjaar. Maak er iets moois van!”
Xerius op StuDay met JobCalc app
26 september. Samen met 21.000 studenten trapte Xerius Kinderbijslagfonds
het nieuwe academiejaar op gang. Het afkicken van de zomervakantie wordt
voor de Antwerpse studenten verzacht door StuDay. Een traditie waarbij
Xerius voor het eerst zijn opwachting maakte.
Onder een stralende zon kon iedereen zich te goed doen aan een mix van
livemuziek, sport en tal van informatie- en cultuurstanden. Wij stelden er
graag onze JobCalc app voor. Want wat is er een mooiere gelegenheid
dan StuDay om studenten te overtuigen dat werken en studeren perfect
te combineren valt met de JobCalc?
Tussen de optredens door, na een sportactiviteit of gewoon even weg
van alle drukte: de Xerius-lounge was dé plek om tot rust te komen. Tijd
genoeg om in een gezellige setting JobCalc te leren kennen. En er waren
zelfs prachtige prijzen te winnen. Reden genoeg voor de studenten om
eens een kijkje te komen nemen. Een geslaagd event!
2
Scan deze code
met uw gsm
Gust
zoontje van
kster
iu
Xer s-medewerool
G
an
V
Dorien
DE NIEUWJAARSWENS
VAN WIM VAN
ROBBROECK,
COMMUNICATIE,
XERIUS:
“Praten met
en luisteren
naar u”
Brussel, België
Koeweit-Stad, Koeweit
Lieve Blancquaert
Kelaat M’Gouna, Marokko
Prey, Cambodja
Foto’s: Lieve Blancquaert
364.501 keer per
dag begint er ergens
op aarde een nieuw
leven en een nieuw
verhaal.
>> vervolg van pag. 1
“Je wieg zal daar maar staan, hé”
Dit najaar bracht fotografe Lieve Blancquaert een ‘drieling’ ter wereld: een boek, een fototentoonstelling
en een reeks tv-documentaires: ‘Birth Day. Hoe de wereld zijn kinderen verwelkomt’. Ze werden verwekt
tijdens een reis van 2 jaar die haar naar 4 werelddelen en 14 materniteiten bracht. Alle drie duidelijk van
dezelfde moeder, maar toch verschillend. We bladerden met haar door wellicht het meest persoonlijke
‘kind’: het boek.
Wanneer is dit idee bij haar beginnen groeien?
Lieve: “Dat moet in Congo geweest zijn, 2009, toen we voor Vranckx
(VRT) aan het filmen waren in een materniteit, zeven dagen. Enorm
intens. Het werd me plots duidelijk dat waar en hoe een kind wordt
geboren, een spiegel is van de omringende maatschappij. Die paar
vierkante meter waar je moeder je op de wereld zet, zijn bepalend
voor je verdere leven. Je wieg zal daar maar staan, hé. Dát wilde ik
begrijpen. En daarom moest ik beginnen bij het begin.”
Drieluik
Het plan rijpte niet toevallig op dit moment in haar leven.
“De retrospectieve van 25 jaar Lieve Blanquaert in 2011 deed me,
jawel, nadenken over wat ik nog wou doen. Daaruit is het idee
voor een 3-delig project gegroeid, rond drie grote ijkpunten:
geboorte, huwelijk en dood. Nu lopen die drie projecten al een
beetje door elkaar (lacht).”
Intimiteit
Voor ‘Birth Day’ deed Lieve 14 plaatsen aan. Van Israël tot Siberië
en van Shangai tot Rio de Janeiro... en Brussel. Telkens was zij
dicht bij een vrouw die zou gaan bevallen. De foto’s maakte ze
zelf, maar ook de teksten voor het boek, gebaseerd op haar eigen
dagboek. Was het evident om in de intimiteit van een bevalling
door te dringen?
“We hebben altijd toelating gevraagd aan de materniteit en daar
mensen aangesproken, leren kennen. We werkten bovendien met
een kleine filmploeg. De opvattingen over intimiteit en privacy lopen
wel nogal uiteen. Als je met 35 vrouwen tegelijk in één zaal aan het
bevallen bent zoals in Afrika, wordt privacy een relatief begrip. Elders
is soms een elleboog al taboe. Ik heb die vrouwen met respect benaderd, ook door de kadrering van mijn foto’s, bijvoorbeeld.”
Wat heeft jou zelf het meest getroffen?
“Moeilijk te beantwoorden. Er waren zoveel intense momenten!
Wat me vooral trof, was het enorme contrast. De materniteit in
Koeweit met de luxe van een zeven-sterrenhotel tegenover die in
“U door het reilen en
zeilen van de kinderbijslag heenloodsen? Daar
gaan we voor. Of het nu
via de krant, onze website of een ander medium
is. En in 2014 willen wij
daarin verder gaan! Minder
communiceren vanuit het
juridische, meer vanuit het
standpunt van de gezinnen. Daarin zijn luisteren
naar u en praten met u
cruciaal. Alvast veel geluk,
veel (lees)plezier en de
beste wensen voor het
nieuwe jaar!”
de slums van Naïrobi waar soms 2 à 3 vrouwen in één bed gaan
liggen als het druk is... Met Lilian mocht ik na de bevalling mee
naar huis. In de vernieuwde slums, ondraaglijke stank, vreselijke
kotjes zonder ramen of elektriciteit. Ze kon alleen de tv aanzetten
voor wat licht, “Ha, home sweet home!” zuchtte ze.”
Extreme omstandigheden
Haast overal ter wereld is bevallen een vrouwenzaak. In het
hoge Noorden is het bovendien een zeldzaam gebeuren. “Zoals
in Groenland. Of in Hammerfest, de meest noordelijke plek van
Noorwegen. Daar ben ik alleen naartoe gereden over 400 km
bergpassen, pikdonker overdag, zonder gsm-verbinding, -20°C ...
In Siberië was het zelfs -38°C, onmenselijk. Daar ben ik 14 uur bij
de vrouw gebleven, een zware arbeid, tot ze toch beviel van een
reusachtige zoon.”
Het cadeau
Het prangendste verhaal blijkt uiteindelijk veel dichter bij huis te liggen.
“In Brussel ontmoette ik een Roemeense die haar pasgeboren
baby aan het zogen was, haast elke seconde, met zoveel liefde...
Ze zei dat ze de baby een paar dagen later zou afstaan. Geen
andere oplossing. Een tijd later zag ik haar terug aan het Centraal
Station, met die typische lege buik. En lege armen. “Ik heb toch
een ongelooflijk cadeau gegeven aan iemand,” zei ze. Daar denk ik
nog altijd aan.”
Heeft zij nu een antwoord gevonden op één van de kernvragen:
waarom krijgen mensen kinderen? “Waarom, dat is voor iedereen
verschillend. Je kan ook niet altijd over een vrije keuze spreken,
natuurlijk. Maar: veel mensen willen hun leven zinvol maken en iets
groots doen. Daar hoort kinderen krijgen bij.”
Lieve’s eigen kinderen hebben er van kleinsaf leren mee leven dat
mama nu en dan voor een tijd weg is. “In het begin belde ik vaker.
Tot ik besefte dat ik hen meer miste dan zij mij. Nu bellen we
alleen wanneer nodig. Achteraf is er wel tijd om te vertellen over
mijn ervaringen. In kleine afleveringen, wanneer het uitkomt.
Ik geloof dat ze trots zijn.”
DOE MEE EN WIN HET BOEK OF DUOTICKET EXPO!
“Ik ben blij dat mijn wiegje hier stond want...”
Hier liggen enkele ‘Birth Day’ boeken klaar om naar onze lezers te vertrekken.
En ook duotickets voor de tentoonstelling in Brussel. GRATIS!
Waar ben jij geboren? Maak de volgende zin af: “Ik ben blij dat mijn wiegje in ... stond omdat ...”
De 6 origineelste antwoorden worden beloond met een boek of een duoticket voor
de tentoonstelling in Brussel. Stuur een mailtje naar [email protected]
vóór 22 december middernacht.
PS vergeet niet je adres en telefoonnummer te vermelden!
BIRTH DAY:
BEZOEK OOK DE
TENTOONSTELLING!
DE NIEUWJAARSWENS
VAN LYNNE MARINUS,
CLIËNTVERANTWOORDELIJKE, XERIUS:
“Van
nieuwe baby
tot werk­
student”
“2013 is bijna voorbij.
Vertel het eens, wat
maakte jou blij?
Van nieuwe baby tot
werkstudent,
van puber tot adolescent.
Hoe klein of groot je
kinderen ook zijn.
Wij volgen ze op,
vanaf de zijlijn.
Als dossierbeheerder
maken we deel uit van
je leven.
Jouw tevredenheid,
daar blijven we uiteraard
naar streven.
Ook in 2014!”
ING Cultuurcentrum
• Koningsplein 6, 1000 Brussel
• Tarief: van gratis (-12 jaar) tot € 8
• Open van maandag tot zondag:
10u00 - 18u00 - woensdag:
10u00 - 21u00 tot 5 januari 2014
•www.birth-day.be
3
Een nieuwe start of einddiploma, vertrek of terugkeer, een gewone of een
speciale verjaardag, een logeerpartijtje, een nieuw dak boven je hoofd of
eindelijk een nieuw kapsel, ... Er is altijd wel een goede reden om een feestje
te organiseren! Veel heb je daar niet voor nodig. Duur hoeft het evenmin te
zijn. Maar een goedgekozen thema geeft wél altijd iets extra’s. Speciaal voor
de feestneuzen onder ons sprokkelden we enkele ideeën bij elkaar voor
diverse leeftijden. Laat je inspireren... en stuur ons een fotootje, hé!
IF
FU
APARTE
L
E
E
H
EEN
.
/v
jes.
mmers m
ij de meis
elft is
or fuifnu
meisjes b
o
,
V
de ene h
s
:
n
?
e
e
ie
e
g
w
n
tw
jo
in
e
d
Voor
te
ij
b
n elkaar
de ruim
Jongens
verdeelt
ns. Ze zie
e
w
g
u
n
De clou?
ro
jo
an!
v
e
r/
d
aat je ga
t voor
gasthee
dere helf
gericht. L
Hoe? De
n
in
a
’s
jk
e
to
li
d
e
fo
,
s
g
é mo
els en
meisje
t zo clich
voor de
ens, knuff
s
rd
l of
s
a
o
u
w
k
tb
it
e
te
z
o
,
ruim
glitters
en tafelv
t
e
e
,
g
m
o
niét. Elke
e
z
to
ij
z
nkjes n
en een
skant is ro
jes & dra
oys’ krijg
p
a
‘b
De meisje
h
e
e
D
d
.
s
k
Gedde
nade, de
ters. Oo
roze limo
van Anne
etbalpos
n
o
e
v
s
n
t het
e
e
k
l
a
cupc
g-tafe
ond volg
s krijgen
pingpon
op de av
je
r
is
e
te
e
id
la
m
e
b
e
ts
st. D
engen
tea’. Ie
aangepa
en en ‘ice
chot en m
s
ll
a
n
e
rb
s
s
te
tu
it
b
t het
jongens
verdwijn
unt. Dan
!
d
geslacht
n
hoogtep
t andere
. Spanne
a
h
d
ic
r
z
a
a
n
n
e
groep
nieuwd is
n.
iet zo be
pjes richte
Tip: wie n
op de ha
d
ij
lt
a
g
o
n
kan zich
I
GRAFFIT
FEESTJE
.
en tieners
k pubers
o
o
r
a
’.
a
,m
artists
n vanaf 6
te ‘street
? Kindere
g als ech
la
s
e
d
Voor wie
n
aa
Zij gaan
aar
De clou?
ffiti en w
t zijn gra
a
r!
w
e
hoe leuk
:
s
to
n
u
s
e
rs
ra
rs
Ult
ti-lette
stoomcu
ffi
n
ra
e
e
g
r
t
je
rs
n en waa
e teken
Hoe? Ee
je spuite
daan, ho
g
n
a
a
e
v
m
d
r
r
e
a
uitverf!
e
z
a
e
pier!),
komen
gen, w
n met sp
is wann
in
e
t
n
a
e
rd
D
k
o
te
w
ehangpa
t?
t
n
me
ats van b
gekleurd
te mome
la
in
s
p
d
n
je die op
n
e
e
e
d
g
n
o
n
n
gen m
muur (i
. Het spa
)
n tekenin
e binnen
niet, enz
gen,...
gemeente
, letters e
, een leg
n
d
e
n
a
d
nt ophan
n
w
u
t van de
k
ro
in
s
n
rk
tu
ie
e
f
d
o
tw
d
r
s
g
e
u
achterg
n
mu
ls ku
de jeu
n in all
en buiten
daarna a
uitbusse
oogle of
..
Kan op e
eden: sp
dt (via G
laat die je
h
in
d
-p
v
leinsten,.
x
ig
t
k
s
d
le
e
o
ie
ip
d
n
tr
en voor
raffiti-art
juiste be
et
ll
g
e
e
ri
n
een grote
d
tr
b
e
s
‘s
e
ie
id
r
e
rz
je
o
do
Voo
eiligh
jk is dat
rkshops.
ïnspireerd
entueel v
Belangri
kinderwo
nkjes ge
skers, ev
a
ra
in
m
g
/d
d
s
n
n
ri
je
o
a
p
m
. En ha
met erv
enboog,
atuurlijk
jes, enz.
an de reg
leuren, n
k
it
u
nk in blik
kleuren v
p
ra
s
d
in
is
g
fr
,
in
s
g
ig
od
hotdo
Tip: uitn
puntzak,
ietjes in
fr
’:
d
o
fo
FEESTJE
P
U
S
S
E
oor
HET DR
r vooral v
den, maa
e leeftij
? Voor all
de
Voor wie
bij de ou
er al van
ers.
s
n
s
ij
z
lu
n
s
a
-p
e
a
0
tj
2
fees
uiten g
Verkleed
echt te b
De clou?
kan je je
u
n
zoals:
r
,
a
a
lm
n. M
n tv en fi
a
v
Romeine
’s
e, Hollya
m
de the
uter Spac
n
O
e
,
k
e
st
b
e
ioee
d
B
ron
& het
De Kamp
en, Belle
Zee, F.C.
e
d
an.
k
in
s
p
lle
Superheld
, Die
Men: a
ollywood
nce, Mad
a
d
n
a
wood & B
c
u
yo
ou think
.
nen, So y
n pimp
te kosten
ro
g
r
e
winkel e
d
g
n
n
o
ri
z
K
it
e
d
d
En
en in
ens neuz
Tip: ga e
ken.
k
tu
s
ding
oude kle
ls thema.
en land a
e
is
eel
le
u
esform
ie levert h
efde succ
cycloped
n
ro
e
p
e
n
b
e
e
n
,
e
E
en in
deksels
e grasduin
ht, hoofd
de
Een beetj
lederdrac
k
r
t daar in
e
a
v
a
o
st
p
no
ls? Wat
e
it
b
u
b
je
a
wat ideeë
n
d
k
n
a
live b
Typische
zelfs een
je
d
kapsels, ...
in
v
n
Misschie
ires.
top tien?
e buurt?
t accesso
ij jou in d
b
d
offer me
k
n
e
e
dat lan
!
k
n
ere
ie zelf oo
leed arriv
Tip: voorz
niet verk
ie
d
n
e
n
e
Voor deg
ESTJE
pedicure
lomeerde
ip
d
e
g
n
tfeestje!
fy en ee
elen!
de alfabe
rilla, Goo
lf
o
e
g
tz
e
n
t opborr
e
h
e
viteit laa
ebben
men op
h
ti
o
a
k
t
n
a
rre
e
o
c
W
g
o
e
?
v
te
d
ij
t. G, b
lle drie
dereen
Voor wie
et alfabe
an hen a
die bij ie
h
k
r zijn
it
u
le
e
u
J
u
le
r
k
?
e
rm
n
n
e
tt
geme
kan ee
udige fo
t een le
it
o
rs
v
D
e
.
n
e
e
e
e
d
je
o
n
c
s
Ee
le kie
dress
ensporen
De clou?
estformu
er van de
erk (Guld
fe
tt
p
e
le
jd
z
e
ti
k
te
d
h
ie
rs
r
c
o
ris
e ee
n muz
Hoe? Vo
en ook d
, een histo
, hapjes e
t is mete
odfather)
drankjes
G
je
e
n Gary
h
e
k
o
(T
n
O
le
beeld. Da
.
een film
s), enz
i, Garna
e
),
in
n
n
G
e
ro
n
h
ro
a
T
G
v
f
asten
(Geel,
(Game o
uden je g
n tv-serie
pelijk ho
o
H
slag), ee
r.
e
tt
f op je le
stem je a
t doen?
f zo!
et X kun
O
m
je
t
a
Glitter.
w
ht
ns gedac
Tip: al ee
ABETFE
HET ALF
Welkom bij Xerius! Registreer je op www.xerius.be/mijnkinderbijslag en je hebt een online Xerius-kantoor thuis!
Voor info over je dossier bel het telefoonnummer vermeld op de folie, ook je dossiernummer vind je daar terug!
Voor algemene info surf naar www.xerius.be of mail je vragen naar [email protected]
Welkom in al onze kantoren (Uitzonderlijk gesloten op 24 en 31 december 2013)
2000 Antwerpen Brouwersvliet 4 bus 3
Openingsuren kantoor 7u30 – 16u30 Telefonisch bereikbaar 8u tot 12u en van 13u tot 16u Sluitingsdagen www.xerius.be
8200 Brugge Gistelse Steenweg 294, bus 201 - 1030 Brussel Koningsstraat 269 - 9000 Gent St.-Pietersplein 60 A bus 1 - 3500 Hasselt Ilgatlaan 19
2200 Herentals Augustijnenlaan 2 A - 8500 Kortrijk Kennedypark 33 B - 2800 Mechelen Stationsstraat 61 - 2300 Turnhout Vogelzang 1 bus 1
Openingsuren kantoren 8u tot 12u en van 13u tot 16u Telefonisch bereikbaar 8u tot 12u en van 13u tot 16u
Colofon De Xerius Kinderbijslagkrant is een uitgave van Xerius Kinderbijslagfonds vzw, Brouwersvliet 4 bus 3, 2000 Antwerpen, i.s.m. Dallas. Niets uit deze uitgave mag, geheel noch gedeeltelijk, overgenomen of gekopieerd worden zonder vooraf gaandelijke schriftelijke
toelating door de verantwoordelijke uitgever. Hoofdredactie Guido Stassijns Werkten mee aan dit nummer Marita Daenekindt, Laurens De Keyzer, Wim Kempenaers, Erika Kongs, Wesley Kuystermans, Liesbeth Lenaerts, Lynne Marinus, Debbie Ségal, Anneleen Stollman,
Jens Timmermans en Wim Van Robbroeck. Verantwoordelijke uitgever Alex Verheyden, Brouwersvliet 4 bus 3, 2000 Antwerpen. De Xerius Kinderbijslagkrant heeft tot doel u te informeren over diverse aspecten inzake het recht op kinderbijslag. Gezien de complexiteit
van de wettelijke en juridische aspecten van kinderbijslag, houden wij ons het recht voor sommige onderwerpen summier of algemeen te behandelen. Hebt u vragen over uw persoonlijke situatie? Contacteer uw persoonlijk klantverantwoordelijke.
4