Kwartaalbericht Q2 2014

Pensioenfonds ING
Kwartaalbericht
2014
Samenvatting
Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%,
een toename van 0,9%-punt ten opzichte van
31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de
marktwaardedekkingsgraad van 125,3% naar 129,5%.
Meer informatie vindt u op de website.
Beleggingsrendement +7,2% over het tweede
kwartaal van 2014; waarde van de beleggingen
gestegen naar € 22.075 miljoen. Over de eerste zes
maanden bedroeg het rendement meer dan 14%.
Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het
tweede kwartaal gestegen van € 15.941 miljoen naar
€ 16.893 miljoen (€ 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).
Het totaal aantal (Gewezen) Deelnemers en
Pensioengerechtigden is per 30 juni 2014
afgenomen met 154 personen ten opzichte van
31 december 2013. Door het gesloten karakter van
het Fonds is er per 1 januari 2014 een dalende trend
in het aantal Deelnemers te zien.
Pensioenfonds ING
Dekkingsgraad
De marktwaardedekkingsgraad van Pensioenfonds ING per 30 juni
2014 is 129,5%. Dat is 0,9%-punt hoger dan de marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014. De DNB-dekkingsgraad is in dezelfde
periode met 3,2%-punt gestegen naar 139,0%. De marktwaarde
van de pensioenverplichtingen is in het tweede kwartaal gestegen
naar € 16.893 miljoen en de marktwaarde van de beleggingen naar
€ 22.075 miljoen.
Q2 2014
Q1 2014
Q4 2013
Q3 2013
Q2 2013
Marktwaarde van de
pensioenverplichtingen
16.893
15.941
15.008
14.911
15.023
Reserves (marktwaarde)
4.985
4.564
3.802
3.439
3.236
Marktwaarde van de
beleggingen
22.075
20.689
18.713
18.347
18.273
Marktwaardedekkingsgraad
129,5%
128,6%
125,3%
122,8%
121,5%
2,1%
2,4%
2,7%
2,6%
2,5%
139,0%
135,8%
128,2%
126,8%
121,3%
Marktrente van de
verplichtingen
DNB-dekkingsgraad
Bedragen in miljoenen euro’s
Bedragen en percentages ultimo kwartaal
Het Fonds berekent de waarde van de pensioenverplichtingen
zowel op basis van de in de markt waargenomen rentetermijnstructuur als op basis van de door De Nederlandsche Bank (DNB)
gepubliceerde rentetermijnstructuur. DNB past sinds december
2011 correcties toe op de rentetermijnstructuur door uit te gaan
van de 3-maands gemiddelde rente. Sinds september 2012 heeft
DNB de rentetermijnstructuur bovendien aangepast aan de hand
van de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR).
Deze twee berekeningsmethoden van de pensioenverplichtingen
leiden tot verschillende waarden van de dekkingsgraad. Het Fonds
verwijst in zijn communicatie naar deze dekkingsgraden als de
DNB-dekkingsgraad en de marktwaardedekkingsgraad. De DNBdekkingsgraad is bepalend voor het voldoen aan de wettelijke
vereisten. De marktwaardedekkingsgraad geeft naar de mening
van het Bestuur een beter beeld van de werkelijke stand en ontwikkeling van de financiële positie van het Fonds en wordt daarom
gehanteerd bij het beleggings- en risicobeleid.
In het tweede kwartaal is de rente per saldo gedaald, met als gevolg
daarvan een stijging van de marktwaarde van de pensioenverplichtingen. De rentedaling leidde ook tot een waardestijging van
de beleggingen in vastrentende waarden. De aandelen, vastgoed
en
alternatieve beleggingen lieten eveneens een waardestijging zien.
Als gevolg van deze bewegingen steeg de marktwaardedekkingsgraad met 0,9%-punt. In het tweede kwartaal steeg het effect van
de door DNB toegepaste correcties van 7,2%-punt naar 9,5%-punt,
waardoor de DNB-dekkingsgraad met 3,2% steeg naar 139,0%. De
vereiste (DNB-)dekkingsgraad is gelijk aan ongeveer 111%.
Ontwikkeling dekkingsgraden vanaf 2012
140
138
136
134
132
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
110
J
i
un
12 12
12
12 12
12
12 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 014 014 014 014 014 014
20 li 20 g 20 t 20 t 20 v 20 c 20
2 b 2 rt 2
r 2 ei 2 ni 2 uli 2 ug 2 pt 2 kt 2 ov 2 ec 2 an 2 eb 2 rt 2 pr 2 ei 2 ni 2
p
k
J
Ju
J
Jan Fe
O
O
M
M
A
Ap
F
M
M
D
De
N
No
Ju
Ju
A
Au
Se
Se
DNB-dekkingsgraad
Marktwaardedekkingsgraad
Kwartaalbericht 2014 - Kwartaal 2
2
Pensioenfonds ING
Beleggingen en rendement
Het totale beleggingsrendement van het Fonds kwam over het tweede
kwartaal uit op +7,2% (inclusief rente- en valuta-afdekking). De waarde
van de beleggingen bedroeg ultimo tweede kwartaal € 22.075 miljoen.
Beleggingen
Rendement
Rendement
Q2 2014
Q2 2014
2014 (t/m Q2)
In mln €
in %
in %
in %
16.388
74,3
8,1
18,2
Aandelen
3.911
17,7
5,8
6,9
Vastgoed
1.054
4,8
4,2
7,3
Vastrentende waarden*
Alternatieve beleggingen
583
2,6
4,3
6,0
Liquide middelen
142
0,6
0,0
-0,1
22.078 100,0
7,3
14,5
Totaal exclusief
valuta-derivaten
Valuta-afdekking**
Beleggingen
-3
-0,1
-0,2
22.075
7,2
14,3
* Vastrentende waarden inclusief renteswaps.
**Het rendement op valuta-afdekking betreft de bijdrage
van de valuta-afdekking aan het rendement op de beleggingen.
De economie toonde over het tweede kwartaal een licht herstel.
Zowel in Europa als in de Verenigde Staten trok de economische
groei wat aan. In Zuidoost Azië is duidelijk dat de motor van China
enigszins hapert, wat effect heeft op de groei in deze regio.
De inflatiedruk is over het algemeen beperkt. Hoewel de groei wat
toeneemt, is de werkloosheid nog steeds hoog, wat een drukkend
effect heeft op de arbeidskosten. Ook de invloed van de hogere
grondstofkosten, met name de gestegen olieprijs, op de inflatie is
beperkt gebleven.
De politiek van centrale banken is nog steeds dominant. Het laag
houden van de korte rente, het opkopen van schulden en het gericht
voorzien van solvabiliteitshulp aan het midden- en kleinbedrijf in
Europa drukt de rente over de gehele curve.
De combinatie van een lage groei, lage inflatie en beleid van de
centrale banken dat gericht is op groei heeft de rente verder doen
dalen en risicovolle activa in waarde opgestuwd. Dit veroorzaakt
het hoge rendement van 7,2% over het tweede kwartaal en van
ruim 14% over de eerste zes maanden. Zowel over het tweede
kwartaal als over de eerste zes maanden in het geheel werd een
beter resultaat dan de verplichtingen-benchmark gerealiseerd van
respectievelijk 0,2% en 0,5%. De belangrijkste oorzaken hiervan
waren de hoge rentehedge, het rendement op bedrijfsobligaties
en schuldtitels van opkomende markten en het rendement op
vastgoed.
Kwartaalbericht 2014 - Kwartaal 2
Resultaten per assetcategorie
Vastrentende waarden (inclusief renteswaps)
De acties van de ECB hadden effect. De negatieve rente en gerichte
steun aan het bedrijfsleven maakten dat de curve over het gehele
spectrum verder daalde met ongeveer 0,5%. Ook de vergoeding
op bedrijfsobligaties daalde, wat een fraai resultaat opleverde.
Over de eerste zes maanden bedroeg het rendement op de vastrentende-waarden portefeuille 18,2%. Dit resultaat was beduidend
beter dan de benchmark.
Het rendement op de bedrijfsobligaties en schuldtitels van
opkomende markten was gedurende het kwartaal ook positief,
hoewel minder positief dan de lange-obligatie en swapportefeuille.
Aandelen
Over het tweede kwartaal werd een positief rendement op aandelen
gerealiseerd van 5,8%. Alle onderdelen binnen de aandelenportefeuille droegen daar positief aan bij, waarbij het aandeel van
opkomende markten het grootst was met een rendement van ruim
8%. Ondanks de oplopende geopolitieke spanningen stegen aandelenmarkten verder, gevoed door het toenemende vertrouwen in
een economisch herstel en de acties van de ECB. Over het tweede
kwartaal werd een neutraal rendement geboekt, afgezet tegen de
benchmark. Ook over de eerste zes maanden gaf de aandelen­
portefeuille een neutraal rendement.
Vastgoed
Het rendement op vastgoed was in het tweede kwartaal ruim 4%.
Zowel beursgenoteerde vastgoedaandelen als niet-beursgenoteerd
vastgoed droegen daar positief aan bij. Vooral beursgenoteerd vastgoed gaf een goed rendement van bijna 9%, wat ongeveer 0,5%
beter was dan de benchmark. Over de eerste zes maanden boekte
deze categorie een rendement van ruim 7% rendement, 0,5% boven
de benchmark.
Alternatieve beleggingen
Het aandeel alternatieve beleggingen beslaat 2,5% van de totale activa
en bestaat uit hedgefondsen en private equity. Deze categorie gaf een
rendement van ruim 4%, wat 0,7% minder was dan de benchmark
over het tweede kwartaal. Het minder goede rendement van hedgefondsen was hiervan de oorzaak. Private equity gaf een goed rendement van bijna 7%. Over de eerste zes maanden werd ten opzichte
van de benchmark ongeveer 0,5% minder rendement behaald.
3
Pensioenfonds ING
Liquide middelen
Het rendement op liquide middelen was in het tweede kwartaal 0%.
Dit werd veroorzaakt door de lage vergoeding op kortlopende
middelen. Aan het eind van het tweede kwartaal bedroeg het
bedrag aan liquide middelen € 142 miljoen.
Valuta afdekking
De bijdrage aan het rendement van de afdekking van valuta kwam
in het tweede kwartaal uit op -0,1%.
Het geringe negatieve rendement werd veroorzaakt door het
aanhouden van dollars ten behoeve van betalingen in dollars in
combinatie met de waardedaling van de euro ten opzichte van de
dollar. De afdekking van valuta vindt plaats op totaal
portefeuilleniveau en niet op assetcategorieniveau.
Kwartaalbericht 2014 - Kwartaal 2
4
Pensioenfonds ING
Verzekerden
Q2 2014 Verschil
Q1 2014
Q4 2013
Q3 2013
Q2 2013
Deelnemers
22.960
-1.050
24.010
24.342
25.389
25.931
Gewezen Deelnemers
31.622
+792
30.830
30.780
29.819
29.409
Pensioengerechtigden
18.041
+104
17.937
17.855
17.700
17.597
72.623
-154
72.777
72.977
72.908
72.937
Totaal
Het aantal Deelnemers is in het tweede kwartaal van 2014 verder gedaald met 1.050 personen ten opzichte van het eerste kwartaal van
2014. Door het gesloten karakter van het Fonds is er per 1 januari 2014 een dalende trend in het aantal Deelnemers te zien. Het aantal
Gewezen Deelnemers en het aantal Pensioengerechtigden is in het tweede kwartaal van 2014 gestegen met respectievelijk 792 en 104
personen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014. Het totaal aantal Verzekerden is per saldo gedaald met 154 personen.
Kwartaalbericht 2014 - Kwartaal 2
5
Pensioenfonds ING
Profiel
Stichting Pensioenfonds ING is op 1 januari 1995 opgericht en is statutair gevestigd
te Amsterdam. De statutaire doelstelling van het Fonds luidt als volgt:
“Het Pensioenfonds heeft ten doel Pensioenen en/of andere uitkeringen te verstrekken ter
zake van ouderdom en arbeidsongeschiktheid en ter zake van overlijden van Deelnemers
of Gewezen Deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van de Pensioenreglementen.”
Gegeven deze doelstelling streeft het Fonds naar het op lange termijn nakomen van de
nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten, waarbij een evenwichtige belangenbehartiging van alle Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden centraal staat.
Het Fonds voert pensioenregelingen uit die gelden voor huidige en voormalige medewerkers
van ING. Het Fonds administreert de tot eind 2013* opgebouwde pensioenaanspraken,
betaalt pensioenen uit en belegt en beheert het fondsvermogen.
*Met ingang van 1 januari 2014 hebben ING-medewerkers een nieuwe pensioenregeling. Vanaf dat moment bouwen zij geen pensioen
meer op bij Pensioenfonds ING, maar bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds.
Meer informatie
Veel informatie over pensioen vindt u op www.pensioenfondsing.nl
U kunt ons ook bellen:
045-5763 600 (elke werkdag van 8.30 – 17.00 uur)
Of mailen:
[email protected]
Disclaimer
Dit kwartaalbericht geeft de (financiële) resultaten van het afgelopen kwartaal op hoofdlijnen weer. Stichting
Pensioenfonds ING heeft zich met uiterste zorgvuldigheid ingespannen voor een correcte en actuele weergave
van de informatie in dit bericht. Aan deze publicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Kwartaalbericht 2014 - Kwartaal 2
6