20140430 PVE renovatie LMHC clubgebouw v4 (1)

Programma van Eisen
renovatie clubgebouw
Loenense M.H.C.
Versie 4
Mei 2014
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
Benodigde netto vierkante meters
Ruimte
Opmerking
Entreegebied
-
Inlooprooster toepassen;
Schoonloopmat binnen;
Let op tegengaan van gebruik als
(tijdelijke) opslag (jassen en tassen)
-
Maatgevende capaciteitsbehoefte: 300
personen
Zicht op open h;aard of houtkachel
(voorkeur, want afsluitbaar);
Ruimte voor een leestafel;
Ruimte voor een wedstrijdtafel.
Direct contact met de clubruimte;
Gedeeltelijk overkapt of voorzien van
veranda.
Ruim van opzet en goed georganiseerd.
Meterkast
Clubruimte
-
Terras
-
Bar
Keuken
Afwasruimte
Installatieruimte
-
Opslag food
Opslag
hockeymateriaal
-
Kleedkamer
heren
Kleedkamer
dames
Kantoor
-
Efficiënt ingericht.
T.b.v. CV en later buffervat en
warmtepomp.
Stellingkasten.
Betreft: keepersspullen,
trainingsmateriaal en reservespullen;
Ook: bediening buitenverlichting;
pionnen en dergelijke;
Overdekte plaats buiten, goed
afsluitbaar.
Inclusief 3 douches;
-
Inclusief 3 douches;
-
Bestuurs/
commissiekamer
Toiletvoorziening
en
-
Geschikt voor 2 werkplekken inclusief
opslagruimte (ordners) en een
vergadertafel (8 personen).
Geschikt voor vergaderingen van ca. 8
personen
-
-
Totaal oppervlak gebouw
Terras
Totaal generaal
2/17
Huidige
oppervlakte
22 m2
Gewenste
oppervlakte
50 m2
1 m2
79 m2
1 m2
150 m2
100 m2
(effectief)
200 m2
(buitenruimte)
18m2
4m2
3m2
3,5m2
20 m2
12 m2
5 m2
10 m2
10 m2
40 m2 (oude
kleedkamer
achter de
keuken,
inefficiënt)
17 m2
30 m2 (overdekte
buitenruimte)
53 m2 (incl.
lockers)
53 m2
40 m2
15 m2
30 m2
geen
15 m2
14,5 m2
16 m2
316 m2
100 m2
416 m2
406 m2
230 m2
636 m2
40 m2
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
Inhoudsopgave
Benodigde netto vierkante meters ..................................................................................................... 2 Inhoudsopgave .................................................................................................................................. 3 1 Inleiding ........................................................................................................................................ 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Introductie ................................................................................................................................. 4 Opbouw Programma van Eisen ............................................................................................... 4 Profiel van de Loenense MHC ................................................................................................. 4 Clubvisie ................................................................................................................................... 4 2 Programma van Eisen .................................................................................................................. 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Afbakening ............................................................................................................................... 5 Budget ...................................................................................................................................... 5 Algemene eisen ........................................................................................................................ 5 ARBO en (sociale) veiligheid .................................................................................................... 6 Toegankelijkheid van mensen en goederen ............................................................................. 6 Beveiliging clubgebouw ............................................................................................................ 7 Beheer en onderhoud ............................................................................................................... 7 Duurzaamheid en energieverbruik ........................................................................................... 7 W-installaties ............................................................................................................................ 8 Elektrische installatie .............................................................................................................. 8 Eisen vanuit KNHB, NOC/ NSF .............................................................................................. 9 Organisatie van de verschillende ruimten .............................................................................. 9 3 Specifieke eisen afzonderlijke ruimtes ....................................................................................... 10 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Entreegebied .......................................................................................................................... 10 Meterkast ................................................................................................................................ 10 Clubruimte .............................................................................................................................. 10 Terras ..................................................................................................................................... 10 Bar .......................................................................................................................................... 10 Keuken ................................................................................................................................... 11 Afwasruimte ............................................................................................................................ 11 Installatieruimte ...................................................................................................................... 11 Opslag food ............................................................................................................................ 12 Opslag hockeymateriaal ....................................................................................................... 12 Kleedruimtes dames en heren ............................................................................................. 12 Kantoor ................................................................................................................................. 13 Bestuurskamer ..................................................................................................................... 13 Toiletvoorzieningen .............................................................................................................. 13 4 Demarcatie ................................................................................................................................. 13 5 Bijlagen ....................................................................................................................................... 13 Versiebeheer
Versie
Datum
Versie omschrijving
1
2
3
4
2/4/2014
30/4/2014
12/5/2014
13/5/2014
Eerste opzet
Diverse wijzigingen
Diverse wijzigingen n.a.v. gesprekken JSI
Definitief concept na consult Bouwcommissie
3/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
1 Inleiding
1.1 Introductie
Dit Programma van Eisen (PVE) is opgesteld door de Bouwcommissie van de Loenense MHC in het
kader van de renovatie/ vernieuwbouw van het huidige clubgebouw in sportpark “De Heul” te Loenen
aan de Vecht. Het document beoogt:
1. Ontwerpende partijen goed en zo specifiek mogelijk te informeren en te instrueren over wat
verwacht wordt van het clubgebouw;
2. Gedurende het verdere ontwerp- en uitvoeringstraject te kunnen blijven volgen of de resultaten
voldoen aan de eisen die in dit document zijn vastgelegd;
3. Inhoudelijke verantwoording af te leggen aan de leden van LMHC.
1.2 Opbouw Programma van Eisen
Het PVE is opgesteld van grof naar fijn. Van een algemeen profiel van de Loenense MHC wordt
gewerkt naar een zo concreet mogelijke weergave op ruimteniveau, inclusief alle benodigde
voorzieningen en (prestatie) eisen. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen de zaken die tot het
renovatieproject behoren en die door LMHC zelf worden voorzien, zoals bijvoorbeeld (losse)
inventaris.
In de bijlagen zijn enkele stukken opgenomen teraanvulling van het PVE.
1.3 Profiel van de Loenense MHC
De LMHC is opgericht in 1975 en heeft zich ontwikkeld tot een – voor Nederlandse maatstaven –
grotere hockeyclub met ca. 1100 leden: hiermee behoort LMHC tot de 25% grootste hockeyclubs in
Nederland. De leden komen uit een relatief groot gebied. Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat
bijvoorbeeld Breukelen geen eigen hockeyclub heeft.
Er is een meerderheid aan jeugdleden. Hierdoor ligt de focus van activiteit op de zaterdag.
Verder wordt op iedere doordeweekse middag en avond getraind en oefenwedstrijden gespeeld.
Regelmatig zijn er (familietoernooien) en andere activiteiten.
LMHC actieve club en veel mensen zijn (gelukkig) bereid zich in te zetten. De club wordt gekenmerkt
door een gezellige ongedwongen sfeer waar je je makkelijk thuis kunt voelen.
Naast de renovatie van het clubgebouw wordt momenteel de aanleg van een 4e kunstgras (water)veld
voorbereid. Op termijn wordt wellicht het voor het bestaande clubgebouw gelegen kunstgrasveld tot
waterveld omgebouwd. Daar is echter nog geen besluit over genomen.
1.4 Clubvisie
De LMHC wil een maatschappelijk betrokken vereniging zijn, waar hele families zich thuis voelen en
waar geborgenheid, veiligheid en goed zijn gestructureerd en tot uiting komen in de faciliteiten.
Vanuit dat perspectief moeten op de club naast faciliteiten voor spelende leden ook speelfaciliteiten
voor kleine kinderen aanwezig zijn en moeten ouders en andere belangstellenden zich op het terras of
in het clubhuis prettig voelen.
2 Programma van Eisen
In de nu volgende paragrafen wordt ingegaan op de verschillende eisen samenhangend met voor
LMHC relevante thema’s.
4/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
2.1 Afbakening
Dit project beperkt zich tot de renovatie/ vernieuwbouw van het bestaande clubhuis en de direct
daaromheen gelegen buitenruimten. De exacte (geografische) demarcatie wordt later in het
ontwerpproces bepaald.
In dit PVE wordt regelmatig gerefereerd aan voorzieningen, inrichting en bijvoorbeeld (keuken)
inventaris. Deze behoren vanuit het perspectief van LMHC wel tot het project, en er moet rekening
mee worden gehouden in het ontwerp. Echter, LMHC verzorgt de inkoop en plaatsing/ installatie van
deze zaken zelf. Een exacte demarcatie(lijst) hiervan wordt in latere versies van dit document
weergegeven.
LMHC heeft een ambitie op het gebied van duurzaamheid in de zin van:
− Duurzaam materiaal gebruik;
− Beperking van het energiegebruik en een duurzame opwekking daarvan.
Dit laatste punt valt niet los te bezien van bijvoorbeeld veldverlichting. Verder is het nog niet duidelijk
of de ambities op dit gebied (financieel) haalbaar zijn. Waar mogelijk is in dit PVE rekening gehouden
met de (toekomstige) inpassing en het gebruik van duurzame installaties.
2.2 Budget
Informatie over het budget voor de vernieuwbouw van het clubhuis is voor leden beschikbaar bij de
penningmeester van de LMHC (om voor de hand liggende redenen is dit niet in dit document
gepubliceerd). Het budget is exclusief BTW en op investeringsniveau, dat wil zeggen inclusief:
− Ontwerpkosten architect, constructeur en eventueel installatie-adviseur;
− Leges en onderzoekskosten (grondslag, asbest etc.);
− Uithuizen van af te voeren/ her te gebruiken inventaris en inrichting;
− Bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden;
− Aankoop, inhuizing en installatie van:
o Keuken- en barinstallatie- en inventaris
o Muziekinstallaties
o Overige meubilair en inventaris.
De architect dient voor de hierboven genoemde punten een integrale (elementen)begroting op te
stellen.
Nota bene: tijdens de renovatie van het clubgebouw dient een aantal tijdelijke voorzieningen te
worden gerealiseerd zoals een tijdelijk clubgebouw/ tent. Dit vormt (budgettair) geen onderdeel van dit
project en moet apart worden begroot en voorzien.
Het project dient te voldoen aan het gestelde in dit PVE en binnen het budget te worden gerealiseerd.
Indien dit niet mogelijk blijkt wordt de architect verzocht voorstellen te doen ter versobering van het
ontwerp en/ of dit PVE om binnen de kaders te geraken.
2.3 Algemene eisen
Het beperkte budget dat LMHC beschikbaar zal kunnen maken maakt dat dit project het karakter van
een renovatie, en slechts gedeeltelijk nieuwbouwproject heeft. Een gevolg hiervan is ook dat de
contouren van de bestaande bebouwing zoveel als mogelijk worden gevolgd (uitbouwen is kostbaar)
en dat een kapverdieping zal worden ontworpen om het bestaande oppervlak te vergroten.
Voor overige beperkingen en mogelijkheden omtrent de bebouwde oppervlakte, positionering
(bouwvlak) daarvan en zaken als goot- en nokhoogte: zie het vigerende bestemmingsplan.
Het nieuwe clubhuis dient aan de volgende, meer algemene (gebruiks)eisen te voldoen:
5/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Een sportieve, maar gezellige uitstraling die past bij de verschillende gebruikscenario’s van ons
clubgebouw;
Eenvoud: afwerkingen met veel hoekjes, randjes of franje zijn minder gewenst;
Beperking van aantallen gebruikte materialen geeft rust in de uitstraling;
In de diverse looproutes voldoende ruimte voor bijvoorbeeld het lopen met keeperstassen;
Voldoende toetreding van daglicht, overigens zonder dat dit overmatige opwarming tot gevolg
heeft;
Indien een aparte entree wordt ontworpen dan dient deze direct zichtbaar/ benaderbaar te zijn
vanaf de looproute vanaf de parkeerplaats/ fietspad. De entree dient bij voorkeur niet aan de
oostzijde (achterkant) van het gebouw te worden geplaatst;
Het clubgebouw, de buitenruimtes en voorzieningen dienen geschikt te zijn voor avondgebruik,
bijvoorbeeld voor de borrels na trainingen en voor vergaderingen/ presentaties;
Verlichting en geluidsinstallaties dienen (v.w.b. mogelijkheden) eenvoudig aan te passen te zijn
aan de verschillende gebruikscenario’s;
Het clubgebouw is bij voorkeur ook te verhuren als evenementenlocatie voor derden en als BSO
(i.c.m. hockeyclinics bijvoorbeeld);
De clubruimte is sfeervol en open, maar biedt tegelijkertijd een “natuurlijke compartimentering” ten
behoeve van een leestafel en de wekelijkse wedstrijdtafel; beide overigens duidelijk, zichtbaar en
logisch gepositioneerd;
Een transparante houtkachel (voorkeur want afsluitbaar) is een “must”;
De bar, keuken en bijbehorende voorzieningen dienen opgewassen te zijn tegen de drukte in de
weekenden (wedstrijddagen) en tijdens feesten;
De clubruimte en keuken zijn apart van de andere ruimtes afsluitbaar; kleedkamers, toiletten,
kantoren, opslagruimten zijn apart van buiten benaderbaar;
Bij toepassing van een gedeeltelijk getilde (verzonken) accommodatie kan een geleidelijke
opgang naar de entree worden gecreëerd. Hiermee wordt de toegankelijkheid voor mensen met
een functiebeperking eveneens gewaarborgd.
Een ontwerp met veranda’s kan aantrekkelijk zijn om de volgende redenen:
o Overstek dient als zonwering;
o Boven het terras wordt extra “droge” ruimte gecreëerd voor toeschouwers;
o Bescherming voor de gevel, onderhoudsvriendelijk;
o Geschikt voor avondgebruik (bijvoorbeeld t.b.v. borrel na trimhockey).
Goed geregelde, ruime toegankelijkheid richting een groot, voorgelegen terras aan de zuid/
westzijde, gebruik van een grote schuifpui of vouwwand kan overwogen worden;
Er dient een goed contact tussen de clubruimte en de velden te zijn voor toeschouwers zowel
binnen als buiten de clubruimte;
Aan de veldzijde van de clubruimte (zuidzijde) een terras plaatsen met uitstekend (verhoogd) zicht
op de velden voor ca. 150 personen;
2.4 ARBO en (sociale) veiligheid
−
−
−
−
−
−
−
Ruim voldoende en kindveilige stopcontacten, geen verlengsnoeren meer nodig;
Veiligheidsvoorzieningen op deuren (voorkomen vingers tussen deur vooral bij scharnier);
Maatregelen ter voorkoming van clubhuis als hangplek of als speelobject;
Overzichtelijke bouw, geen blinde hoeken
Goede verlichting zowel rondom het clubhuis als de parkeerplaats en toegangswegen naar het
clubhuis;
Heldere vluchtwegen en nooduitgangen
Beperking obstakels: jassen, schoenen en tassen mogen geen belemmering vormen bij vluchten.
2.5 Toegankelijkheid van mensen en goederen
−
−
−
Bij voorkeur geen klap- of tochtdeuren tenzij vanuit voorschriften brandpreventie vereist.
Brede deuren toepassen;
De accommodatie moet goed toegankelijk zijn voor hulpdiensten en bevoorrading.
6/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
−
Aan- en afvoer van goederen moet kunnen geschieden rechtstreeks naar magazijn/ keuken
zonder hinder voor spelers of publiek te veroorzaken.
2.6 Beveiliging clubgebouw
−
−
−
−
−
−
−
Er dient te worden voorzien in een (basis)alarminstallatie met doormelding o.b.v.
infrarooddetectie; e.e.a. “slim” in te regelen, gelet op de ruimtes die ook benaderbaar moeten zijn
als de clubruimte en keuken gesloten zijn;
Voorzien moet worden in de mogelijkheid een viertal camera’s te plaatsen, binnen en buiten;
Een veiligheids beheersplan dient te worden gemaakt;
Toepassing van goedgekeurd hang- en sluitwerk met minimaal ***SKG keurmerk;
Veiligheidsglas, indien toegepast in deuren en of schuifpui;
Glaslatten aan de binnenzijde plaatsen;
Alle ruimtes moeten apart afsluitbaar zijn, een helder sleutelplan dient te worden gemaakt;
2.7 Beheer en onderhoud
De faciliteiten hebben veel te lijden, zeker bij de hockeysport waar ook in de kleedruimtes en
clubruimte nog wel eens wordt gehockeyd of waar (per ongeluk) een stick of bal tegen muren, lampen,
deuren en plafonds geslagen wordt. Een aantal maatregelen:
− Uitwendige hoeken moeten met (metalen) beschermstrips worden afgewerkt;
− In het algemeen volhouten deuren toepassen;
− Ramen tot vloerhoogte vermijden of deugdelijk beschermen;
− In het ontwerp moet rekening gehouden worden met herstel van defecten/ kapot materiaal; indien
bijv. een zwevend toilet wordt toegepast moet deze vervangen kunnen worden zonder te moeten
breken;
Verder:
− Onderhoudsvriendelijke, gemakkelijk schoon te houden materialen toepassen;
− Goed gevoegd en gekit tegelwerk in sanitaire- en kleedruimtes, tegelwerk uitvoeren tot aan het
plafond;
− Bij voorkeur harde vloertegels, in natte ruimte voorzien van anti-slip; eventueel het gebruik van
giet-of expoxyvloeren overwegen;
− Vloertegels als plint toepassen (min. 20 cm opstaand);
− Gladde muren toepassen:
o Tegelwerk;
o Afschrobbare muurverf;
− Schoonloopmatten bij alle toegangen voorzien;
− Op plaatsen waar veel zand wordt ingelopen bij vloerkeuze rekening houden met gladheid; geen
glad afgewerkte vloeren gebruiken.
− Kapstokken glad (haken naar binnen)
2.8 Duurzaamheid en energieverbruik
De toe te passen materialen dienen van een hoogwaardig niveau, duurzaam en een laag
onderhoudsniveau te zijn.
Het isolatieniveau dient van dak en gevels hoog te zijn, exacte waarden in overleg.
Om het energieniveau te beperken dienen maatregelen overwogen te worden op het gebied van:
− Beperking van tocht en ongewenste ventilatie (deurdrangers, goede detaillering kozijnen);
− “Slimme” verlichting die vanzelf aangaat (en weer uit) bij binnenkomst/ vertrek van personen;
− Armaturen en lampen bij voorkeur LED of ten minste energiezuinig.
Op het gebied van energie- en warmteopwekking gelden de volgende uitgangspunten:
7/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
−
−
−
−
−
−
−
In het ontwerp voor het schuine dak dient rekening te worden gehouden met het (zo onopvallend
mogelijk) integreren van foto-voltaische (PV) cellen en of panelen t.b.v. het verwarmen van water;
Dakbedekking met een lange levensduur toepassen (20 jaar);
Indien bij de platte daken ballast t.b.v. de panelen voor de constructie een probleem vormt dienen
vaste bevestigingspunten (door de dakbedekking heen) t.b.v. deze panelen worden aangebracht;
De vloeren van het clubhuis dienen (goed gezoneerd) te worden voorzien van vloerverwarming,
zodat een lage-temperatuursverwarmingssysteem mogelijk wordt;
De installatie-ruimte dient ruimte te bieden aan en elektrische warmtepompinstallatie (ca. 1m3),
een buffervat (ca. 5m3) en diverse andere installatieonderdelen;
Bij het ontwerp elektrische installatie rekening houden met toepassen nieuwe techniek infrarood
panelen (snelle bijverwarming);
In het ontwerp een zgn. “Plugwise” installatie opnemen t.b.v. aansturing installaties en smart
gebouw- en energie-management.
Bij wijze van tussenstap kan worden besloten tot het (voorlopig) toepassen van een normale
gasgestookte CV-ketel, in afwachting van de middelen om genoemde duurzame installaties aan te
schaffen. De uitwerking van deze systemen is echter onderdeel van de ontwerpopgave.
Nota bene: momenteel wordt onderzoek verricht naar de aanleg van een nieuwe elektrische
voedingskabel die in staat zal moeten zijn om de veldverlichting en de toekomstige warmtepomp te
voeden. Ook wordt onderzocht of een z.g.n. “island”( stand alone) opstelling een goed alternatief
biedt. Hierbij speelt de eventuele verkrijging van subsidies en financiering op dit vlak een grote rol;
afstemming met adviseur voor dit onderdeel (Pascal van Droogenbroeck voor dit thema) is hiervoor
vereist. Zie ook de bijlage waarin enkele, voor de club relevante uitgangspunten voor duurzaamheid
zijn opgenomen.
2.9 W-installaties
Aansluitend op het voorgaande gelden de volgende voorwaarden:
− Zowel de duurzame als de tussentijdse varianten v.w.b. energieopwekking en –afgifte dienen te
worden uitgewerkt;
− Goede temperatuurregeling voor gehele gebouw en per sectie, snel op- als wel afschakelbaar;
− Het is zaak dat b.v. de bestuurskamer en clubruimte snel op temperatuur kunnen worden gebracht
(max. 22 graden);
− De kleedruimtes moeten binnen een redelijke tijd op minimaal 18 graden kunnen worden
gebracht;
− Aandacht schenken aan zonwering (instraling);
− Goede ventilatie, ventilatieroosters in de ramen;
− Speciale aandacht besteden aan vochtafvoer, in zomer- als wel in wintersituaties;
− Voldoende tochtwerende maatregelen;
− In de keuken dient een kanaal en dakdoorvoer (afzuiging) te worden voorzien;
− Goede afzuiging in sanitaire ruimtes etc.
2.10 Elektrische installatie
Aan de elektrische installatie worden de volgende, algemene eisen gesteld:
− Elektrische installatie met overcapaciteit (zowel bekabeling als vrije groepen);
− Kabelgoten met voldoende uitbreidingsmogelijkheden;
− In kader van kostenbesparing meerdere stopcontacten op plafondbalken overwegen; dit geeft
flexibiliteit in het plaatsen van (aanvullende) verlichting en infrarood panelen;
− Extra voorzieningen voor discoverlichting opnemen, truss frame of stang incl. kabelgoot
aanbrengen om ongewenst schroeven in balken en muren te voorkomen;
− Plaatsing van de CV/ centrale elektra voorziening centraal in het gebouw om kabel/ leidinglengte
te beperken;
− Voldoende aansluitpunten (centraal en decentraal) voor de muziek/ omroepinstallatie aanbrengen
(nader uit te werken);
8/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
−
−
Voldoende wifi antenne’s positioneren voor goede ontvangst binnen en ruim rond het gebouw;
Voldoende 380V aansluitingen voorzien;
o Keuken: 2 stuks
o Meterkast 1 stuk
o Nader te bepalen: 2 stuks
Verdere eisen (vermogens, schakelplan, aansluitingen) op dit gebied worden samen met de
betreffende adviseur of installateur uitgewerkt.
2.11 Eisen vanuit KNHB, NOC/ NSF
De volgende eisen vanuit wet- en regelgeving zijn – voor zover mogelijk - van toepassing voor dit
project:
− HACCP, Arbowet, arbeidsinspectie;
− Legionellacheck;
− Toegankelijkheid voor mensen met functiebeperking;
− Bouwbesluit (uitgaande van een gedeelte bestaand gebouw dat wordt gerenoveerd);
− Brandveiligheidsvoorschriften, (speciale) lokale eisen brandweer;
− Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer;
− Besluit inrichting Drank en Horeca;
− Hinderwet;
− Voedsel en Waren Autoriteit;
− Eisen en wensen nutsbedrijven;
− GGD, enz.
De architect dient aan te geven op welke punten het ontwerp afwijkt van het hierboven van toepassing
verklaarde.
2.12 Organisatie van de verschillende ruimten
De verschillende ruimtes in en aan het clubgebouw dienen verschillende doelen, waardoor zij voor
verschillende personen afzonderlijk bereikbaar moeten zijn.
Zo dient de opslag voor hockeymateriaal apart vanaf buiten benaderbaar te zijn. Deze hoeft niet vanaf
binnen benaderbaar te zijn.
Verder zijn de volgende ruimten, ten behoeve van leden, leveranciers en/ of servicemonteurs
benaderbaar via aparte buiten- en binnendeuren:
− Installatieruimte;
− Opslag food;
− Kleedruimtes.
Het bovengelegen kantoor en de bestuurskamer moeten via het entreegebied bereikbaar zijn zonder
dat de clubruimte, barruimte of andere ruimtes geopend hoeven te zijn.
Om bovenstaande organisatie te bereiken is een goed sleutelplan benodigd. Alle genoemde ruimtes
zijn in principe afsluitbaar.
Verder dient goed te worden nagedacht over goederenlogistiek binnen het clubgebouw vanuit de
aspecten:
− Levering door leverancier;
− Opruimen van goederen door personeel;
o In kasten;
o In koelingen;
− Uitgifte/ gebruik van goederen:
o Voorbereiding in keuken en uitgifte aan leden;
9/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
−
o Directe uitgifte aan leden (i.h.b. kratten)l
Inname emballage of vuile vaat.
3 Specifieke eisen afzonderlijke ruimtes
3.1 Entreegebied
−
−
−
−
−
Oppervlakte 50 m2;
Inlooprooster over volle breedte van de deur met zandvanger van voldoende capaciteit;
Denk aan het voorkomen van tijdelijke opslag tassen en hockey spullen;
Tot 2 meter achter de hoofdingang een schoonloopmat toepassen;
Vrieskast met ijs in op goed zichtbare plaats;
3.2 Meterkast
−
−
−
Oppervlakte 1 m2
Indien berekeningen hiertoe aanleiding geven extra groepen aanbrengen voor evenementen
zodat stroom voor andere onderdelen niet kan uitvallen tijdens piekbelasting;
NB: schakelvoorzieningen veldverlichting zitten in de opslag voor het trainingsmateriaal.
3.3 Clubruimte
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Vloeroppervlak exclusief bar: ca. 150 m2, uitgaande van maximaal 2 personen per m2 in tijdens
hockeyfeesten met 300 mensen (maatgevende situatie);
Aparte zithoek met zicht op een transparante houtkachel (veiligheid);
Aparte ruimte voor de wedstrijdtafel;
Wordt ook gebruikt voor ledenvergaderingen (opkomst max. 100 leden);
Rekening houden met gebruik van clubruimte als disco;
Vloerafwerking zandkorrel- en gladheidbestendig uitvoeren;
Grote gladde wand voor beamer projectie;
Beamer ophangconstructie of wegwerken in muur/plafond om diefstal te verhinderen;
Brede toegankelijke glaswand richting veld, direct aan terras;
Hockeybal-veilig raamontwerp;
Brede vensterbanken, stevig genoeg om op te zitten maar ook om aan te zitten;
Vlakke wand voor mededelingenbord 2 x 2 m2;
Twee schermen voor mededelingen;
Ruimte voor foto’s, relikwieën etc.;
Voldoende ruimte voor diners aan tafel van ca. 75 personen;
Goede akoestische eigenschappen; hiertoe eventueel plafond met houtwol cementplaten
bekleden;
De clubruimte dient ook te bereiken te zijn voor mensen met een functiehandicap;
3.4 Terras
−
−
−
−
−
Oppervlakte indicatie minimaal 200 m2;
Aangrenzend aan de clubruimte, hiertussen een inlooprooster over volle breedte van de deur met
zandvanger van voldoende capaciteit;
Goede, ruime bereikbaarheid vanuit de clubruimte;
Het terras dient ook te bereiken zijn voor mindervaliden;
Sfeerverlichting (en infrarood verwarming op een druk/ tijdschakelaar ter plaatse van de
overkapping (veranda) aan de veldzijde van het gebouw.
3.5 Bar
−
(Gebieds)oppervlakte 20 m2;
10/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Barlengte minimaal 10m;
Overal gelijke hoogte en niet onderbroken door bijvoorbeeld kolommen;
Goed doordacht concept om (de vele) kratten pils goed over/ door/ onder de bar te kunnen
doorgeven;
Bar zodanig plaatsen dat opstoppingen voor de toegang voorkomen worden;
Toegang bar via aparte deur (bijv. via de keuken);
Ruimte voor koelkasten: bepalen in overleg met drankenleverancier;
Ruimte voor biertap: minimaal 2 tappunten;
Ruimte voor dienbladen, bierrekjes, glaswerk, spoelbak;
Ook voorzien in een werkblad aan de achterzijde van de barruimte, deze voorzien van (in totaal)
10 wandcontactdozen, twee wateraansluitingen en een afvoer;
Zeer dichtbij eenvoudige kleine frituur en tosti apparaat zodat bar personeel deze kan bedienen
en ook doorwerken (bij niet al te grote drukte uiteraard);
Ruimte voor verpakte versnaperingen en snoepgoed, afsluitbaar;
Kassa en audio/ video/ DVD en overige clubruimte apparatuur in kast (diep genoeg) en afsluitbaar
met rolluik;
Schrobput in de vloer;
Leiding en bedrading voorzien tussen audio/ DVD/ microfoon apparatuur in barkast en
luidsprekers, beamerhangconstructie en televisie/beeld scherm.
3.6 Keuken
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Oppervlakte 12 m2, ofwel voldoende ruimte voor:
o 4 pits kooktoestel;
o Dubbele gootsteen;
o Aanrecht 6 tot 8 meter;
o 2 grote dubbele koelkasten;
o Tosti ijzers;
o Bakplaat;
o Dubbele frituur;
Let op opmerkingen m.b.t. de organisatie van de ruimtes;
Losstaande RVS tafel, op hoge RVS poten (schoonmaak);
Voorzien in mogelijkheid tot krachtige afzuiging inclusief vochtafvoer
Schrobput in de vloer
Vloer anti-slip en voegvrij (bijv. gietvloer)
Uitstortgootsteen plaatsen met koud/ warmwaterkraan laag bij de grond voor vullen schoonmaak
emmers;
Vetvangput in keukenafvoer opnemen;
Voldoende (zie elders) aansluitpunten incl. 380V aansluiting voor zware keukenapparatuur;
Rekening houden met voldoende ventilatie/ extra ruimte achter koelapparatuur
3.7 Afwasruimte
−
−
Oppervlakte 10 m2, ofwel voldoende ruimte voor:
o Vaatwasser;
o Dubbele gootsteen;
o Aanrechtblad/ schuifblad 4 meter;
o Kasten t.b.v. serviesgoed en glaswerk (n.t.b.);
Bij voorkeur directe toegang (luik) tot clubruimte om vuile vaat en lege kratten in te kunnen
nemen;
3.8 Installatieruimte
−
Oppervlakte 10 m2, ofwel voldoende ruimte voor
o Warmtepomp(en ingeval van cascade opstelling) en toebehoren, type en uitvoering n.t.b. (ca. 2
m2)
11/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
−
−
o Buffervat (3 m2);
Let op opmerkingen m.b.t. de organisatie van de ruimtes;
Vooruitlopend op de toekomstige plaatsing van deze installatie wordt in deze ruimte eventueel de
(tijdelijke) CV ketel geplaatst.
3.9 Opslag food
−
−
−
−
−
−
−
−
Oppervlakte 17 m2;
Let op opmerkingen m.b.t. de organisatie van de ruimtes;
Stellingruimte 4 x 0,5 x 2 m3 (b x d x h). Overzichtelijke opslag maakt snelle voorraadbepaling
mogelijk
Voldoende ruimte voor koeling etenswaar (vriesruimte, koelruimte en een koelruimte voor drank)
Fustruimte voldoende opslag voor maximaal 12 fusten, geplaatst op metalen roosters, warm
wateraansluiting plus schrobput;
Indien mogelijk met laad/losbordes;
Eenvoudige toegang naar keuken;
Geen drempel naar keuken, zodat vocht/ lekkage/ breuk etc. via schrobput verwijderd kan worden.
3.10 Opslag hockeymateriaal
−
−
Algemeen:
o Totaal oppervlak ca. 30 m2
o Goed afsluitbare, droge buitenruimte
o Op iets verhoogde vloer;
o Goed verlicht;
o Let op opmerkingen m.b.t. de organisatie van de ruimtes;
o De veldverlichting moet vanuit deze locatie te bedienen zijn.
Verdeeld in drie compartimenten, elk apart benaderbaar (zie ook opmerking over sleutelplan) ten
behoeve van:
o Keepersspullen;
!
Ruimte voor 56 afsluitbare vakken van (h x b x d) 0,55m x 0,63m x 1,4m
!
Configuratie: 4 vakken boven elkaar, waardoor een wandlengte van 9 meter
benodigd is;
o Trainingsmaterialen:
!
De bestaande lockers (35 stuks) hier terugplaatsen; 5 lockers boven elkaar;
!
Kastenwand wordt dan 3,5 meter lang, 2,2 meter hoog en 0,5 meter diep.
o Reservematerialen
!
Een wand van 3,20 meter lang met daartegen 4 afsluitbare kasten;
!
Iedere kast (h x b x d) 2,20m x 0,8m x 1,40m met planken;
3.11 Kleedruimtes dames en heren
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Beide ca. 40 m2
Let op opmerkingen m.b.t. de organisatie van de ruimtes;
1 dames- en 1 herenkleedkamer (80 m2 totaal) inclusief doucheruimte en verkeersruimte;
Drie doucheruimtes per kleedkamer;
Min ¼ van doucheruimte vrije loopruimte/afdroogruimte maken;
1-knops waterbediening/tiptoetsbediening (vandalisme ongevoeliger), vaste temperatuur met
automatische watertoevoer beëindiging ;
Banken (40 cm diep, 25 cm zitruimte) zwevend opgehangen (uitvoeren in kunststof, weinig
onderhoud) en blind geplaatste kledinghaken (stootveilig) preferabel in het midden gesitueerd
(minmaal 60 kledinghaken); bestaand materiaal zoveel als mogelijk hergebruiken;
Schoonmaakputje met zandvanger in kleedruimte met afschot naar putje toe;
3 spiegels per kleedruimte;
Rooster met afvoer op scheiding doucheruimte en kleedruimte;
Aparte koud/warm water kraan laag bij de grond voor vullen schoonmaak emmers;
12/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
−
Tegelwerk toepassen.
3.12 Kantoor
−
−
−
−
−
−
Oppervlakte 30m2;
Biedt ruimte aan twee volledig ingerichte werkplekken;
Ruimte voor bureau, vergadertafel (8 personen) en kast;
Ruimte voor kopieerapparaat en/ of printer, ventilatie;
Ruimte voor 1 kast 1 x 0,5 x 2 m3 (b*d*h), archiefruimte;
Aparte PC-hoek voor wedstrijduitslagen/ sportdag verwerking en website onderhoud;
3.13 Bestuurskamer
−
−
Oppervlakte 12m2;
Ruimte voor bureau, vergadertafel (8 personen) en kast
3.14 Toiletvoorzieningen
−
−
−
−
−
−
−
−
Totaal oppervlak ca. 16 m2
Apart dames- en herentoilet;
Benaderbaar vanuit het entreegebied én vanuit de kleedruimtes;
Damestoilet:
o 4 afsluitbare toiletruimtes;
o 2 wastafels;
o Oppervlakte 8 m2.
Herentoilet
o 2 afsluitbare toiletruimtes;
o 3 hoge en 2 lage urinoirs (of bak);
o Oppervlakte 7 m2;
Afstand tussen voorkant toiletpot en deur min. 750 mm;
Zwevend toilet i.v.m. hygiëne;
Zodanig te lokaliseren dat met minimale middelen e.a. vorstvrij gehouden kan worden.
4 Demarcatie
In dit Programma van Eisen zijn verschillende zaken genoemd die wél integraal in het ontwerpwerk
moeten worden meegenomen, maar niet tot het werk van de aannemer(s) zullen behoren. Door ze op
te nemen in het ontwerp wordt voorkomen dat er geen plaats meer voor is of dat zaken over het hoofd
worden gezien. Deze zaken worden uiteindelijk door LMHC zelf ingekocht en geplaatst.
Het betreft hier onder meer:
− bar- en keukenapparatuur;
− stellingkasten, lockers en (kleed)banken;
− meubilair; monitoren, evenementenverlichting;
5 Bijlagen
1. Inventarisatie keuken- en barvoorzieningen;
2. Discussiestuk duurzaamheid
13/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
Bijlage 1: Concept discussiestuk duurzaamheid
LMHC is een club met veel jeugdleden en streeft na een maatschappelijk betrokken club te zijn.
Tevens staat de club aan de vooravond van ingrijpende uitbreiding en verbouwing. In dat kader is een
keuze om een en ander duurzaam en toekomstbestendig uit te voeren anno 2014 voor de hand
liggend. Juist nu is er de mogelijkheid om dat te doen, maar dat vergt wel een bestuurlijke en binnen
de club breed gedragen beslissing en ambitieniveau.
Een verduurzamingsslag met een hoog ambitieniveau vergt enerzijds een extra investering, maar
levert anderszins langjarig een besparing op de energielasten op die economisch rendabel is. Feitelijk
is het niet duurzaam uitvoeren een korte termijn beslissing die op langere termijn de club veel geld
kan kosten. Zo zullen de energielasten als er met slechts een zeer behoudende prijsstijging wordt
gerekend de komende 10 jaar naar verwachting € 360.000 gaan bedragen. Een bedrag wat hoger is
dan de totale investeringssom voor de verbouwing van het clubhuis!
De hoofdvraag is derhalve of er voldoende middelen aangetrokken kunnen worden om de benodigde
investering te kunnen doen.
Voor financiering kunnen meerdere kansen worden benut.
− Subsidies en fondsen: hierbij ligt het voor de hand een professioneel fondsenwerver aan te
stellen;
− Crowdfunding onder leden;
− Co-financiering door bedrijfsleven: in de markt worden duidelijke signalen opgevangen dat men
bereid is om mee te werken aan een hoog ambitieniveau;
− (Reguliere) sponsoring
− De hoofdsponsor verder betrekken: ABN overweegt om sponsoring in de toekomst vooral te
richten op duurzaamheid. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan sponsoring in de vorm van een
(gedeeltelijke) renteloze of laag rentende lening die wordt afbetaald uit de besparing op de
energielasten;
− De verduurzamingsmaatregelen te leasen/ huurkopen.
14/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
Bijlage 2: Programma van Eisen inrichting bar, keuken en aanverwante ruimten
Keuken + Spoelkeuken Functionaiteit:
* Mise en place
* Bereiden maaltijden, snacks etc.
* Afwassen
* Opslag food
* Opslag beverage (voorraad)
* Opslag non food (o.a. disposables)
* Opslag keuken/restaurant materialen
* Opslag schoonmaak middelen + materialen
Aantal
KEUKEN
Elektra/gas
Bestaand
Keukenbakwand (RVS) totaal 4 meter - nu 2 meter bestaand:
1 Kachel/fornuis (nu 2-pit)
X
1 RVS onder kachel, frituur, werkplaat - opslag pannen/ovenmateriaal
X
1 Grill/bakplaat
X
1 Frituur
X
1 Extra frituur
1 Afzuigkap (boven bakwand)
X
1 Oven (type…..) - hoort ook onder afzuigkap
X
1 RVS werkblad met onderkoeling
X
1 RVS werkbank 2 meter met onderkoeling
2 Afzet boven werkbank (potjes/voorraad/servies)
1 Messenlade onder RVS werkbank
1 Opslag dkw voorraad - kastenwand van vloer tot aan plafond
voor opslag
chips/koek/disposables/schoonmaak/koffie/thee/limo/schoonmaak/etc.
1 Torkrolhouder
1 Branddeken
2 Afvalverzamelen (pedaalemmer groot)
Keukenmachines:
1 Magnetron
X
1 Snijmachine
1 Tostiapparaat
X
Koel en vries:
1 IJsverkoop diepvries?
X
1 Koelkast staand/hoog - is nu ook bierkratjes voorraad
X
1 Koelkast staand/hoog (vlees/vis)
1 Vrieskast dubbeldeurs staand/hoog (dagvoorraad)
X
1 Vrieskast dubbeldeurs staand/hoog (dagvoorraad)
Aantal
SPOELKEUKEN
Bestaand
1 Afwasmachine (+ ruimte zeepdispencer/zoutvat/waterontharder)
X
1 Diepe spoelbak koud/warm + handdouche (voorspoel)
X
1 RVS afzet vuil - 1 meter
X
1 RVS afzet schoon - 2 meter
1 Afval verzamelen (stootring/bak)
15/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
1 Torkrolhouder
Wandschappen tbv schoon servies etc.
Kast tbv schoonmaakmiddelen
Bar Functionaiteit:
* Uitgifte koude en warme dranken
* Uitgifte snoep, koek etc.
* Uitgifte warme snacks en maaltijden - uitgaande van NIET apart
* Dagopslag beverage
* Glazenafwas en opslag glazen
* Prijs en promotievoorzieningen
* EHBO voorzieningen?
* IJSproductievoorziening
* Dagopslag afval
* Dagopslag leeg fust
Bar eisen inrichting/uitstraling:
* Strakke, rechte, open bar- (geen rondingen), transparant en praktisch
* Bar moet luik/doorgang naar spoelkeuken hebben
* bar moet luik/doorgang naar keuken hebben
* Er moet doorgang van bar naar clubhuis zijn
* Wellicht deur tussen clubhuis en spoelkeuken
Aantal
BAR
Bestaand
Prijslijst (Plasma??)
Biertap twee kraans met afzet glaswerk en spoelbak
X
Frisdrank koelkast flesjes/blikjes leverancier
X
Wandopener flesjes + opvangbakje
RVS onderkoeling dubbeldeurs glas (wijn, psv) met flessennest?, afsluitbaar
Koffiezetapparaat
x
1 Waterkoker
x
1 Warmhoudapparaat
x
Swinckels kast
x
Schappen tbv glaswerk/servies
1 Torkrolhouder
1 Afval verzamelen (pedaalemmer groot)
Counter:
Kassaruimte (kassa/lade), printer keukenbonnen
x
Pinapparaat
x
Keukenprinter
Theedoos/suiker/melk/roerstaafjes/servetjes
x
Bierkrattenluik
EHBO?
1 Centrale muziekinstallatie voor binnen & buiten
Telefoon?
16/17
Programma van Eisen renovatie clubgebouw Loenense MHC
Aantal
OPSLAG
Voorportaal 5 x 5 meter gekoeld
Efficient toegankelijk voor leveranciers
Biertanks/fust/fris
Gas tbv bier
Buitenmaterialen (BBQ?)/banken, etc.
Fust leeg
Afval (papier, gft, glas)
ALGEMEEN KEUKEN + SPOELKEUKEN + BAR
Onderhoudsvriendelijk, stofarm
Geen drempels
1 zelfde vloer, antislip en voegvrij
Vloertegels als plint, bij keukenwand RVS toepassen?
Keukenvloer op afschot, min. 2 vloerputjes met uitneembaar raster
Krachtstroom voor oven?, frituur?, afwasmachine
Vetvangputvoorzieningen
Wanden met RVS hoekstrippen
Barwand met RVS stootrand
17/17