Attifa Zorg

Attifa
Utrecht
gezondheid
cultuur
bottom-up
zelfredzaamheid
religie
beleven
mantelzorg
ontmoeten
participatie
voorbeeldfunctie
wonen
wijkeconomie
samen
genieten
warmte
gemeenschapszin
activiteit
diensten
zorg
Genegenheid
Attifa (‘Genegenheid’) draagt bij aan het
versterken van een groep kwetsbare ouderen
in Utrecht, namelijk: migrantenouderen met
een islamitische achtergrond. Wij willen
deze groep helpen om een gelukkige en
betekenisrijke oude dag te beleven en henzelf
en hun directe kring van familie en vrienden
daarmee ontzorgen.
Ook in Utrecht groeit het aantal
migrantenouderen. Daardoor neemt de
behoefte aan specifieke woon-, welzijn- en
zorgconcepten toe. Tegelijkertijd is het huidige
aanbod hiervan in Utrecht niet toereikend –
niet in kwantitatieve zin en niet in kwalitatieve
zin. Attifa wil de migrantenouderen helpen
door een productenpakket te ontwikkelen
bestaande uit een woongemeenschap,
dagbesteding voor dementerende ouderen,
een zorghotel en thuiszorg. Doelgroepgerichte
diensten en zorg daarbij worden geleverd door
Attifa Diensten en Attifa Zorg.
Attifa Zorg
Attifa Diensten
Attifa Zorg helpt migrantenouderen met een
zorgvraag en hun mantelzorgers door het bieden
van zorg die aansluit bij hun persoonlijke behoeften
en hun vertrouwde belevingswereld.
Attifa Diensten helpt migrantenouderen met een Marokkaanse achtergrond een
gelukkige oude dag te hebben door services aan te bieden die de kwaliteit van
leven verhogen en tegelijkertijd de regie bij mensen zelf laten.
Attifa is van mening dat alle ouderen met een
zorgvraag het recht hebben om gelukkig oud
te worden en niet mogen worden gezien als
lastpost. Wij zien dat veel zorgvragers met een
Marokkaanse achtergrond vaak de weg naar de
professionele zorg niet weten te vinden. Daarnaast
kleeft er onder deze doelgroep vaak nog een
taboesfeer aan ziekten als dementie. Vanuit
onze inbedding in de Marokkaanse samenleving
kan juist Attifa het vertrouwen winnen van
deze doelgroep en helpen om taboes rondom
veelvoorkomende ziekten onder deze doelgroep en
hun mantelzorgers weg te nemen.
Voor dementerende ouderen wil Attifa Zorg een
leefomgeving in de vorm van dagbesteding Dar al
Gair (‘Het Huis van het Goede’) realiseren waarin
dementerenden zich thuis voelen, gerespecteerd
en gewaardeerd. Voor andere oudere zorgvragers
leveren wij thuiszorg en de mogelijkheid om tussen
ziekenhuis en thuis enkele dagen te herstellen in
zorghotel Riyad (‘Tuin’) waar wij door de culturele
inbedding mensen helpen sneller beter te worden.
Attifa gelooft dat de kwaliteit van leven van de migrantenouderen toeneemt door
meer gebruik te maken van hun eigen kracht. Door de doelgroep en hun omgeving
bewust te maken van de dingen die zij wel kunnen in plaats van die zij niet durven
of kunnen, neemt hun zelfvertrouwen, hun zelfredzaamheid en daarmee hun
geluksgevoel toe. Contact met anderen speelt hierbij een belangrijke rol, binnen
de eigen woonsfeer en in de wijk. Juist in ontmoeting vindt begrip, erkenning en
stimulering plaats. Niet alleen ontvangen dus, maar ook kunnen geven en daaraan
voldoening en betekenis kunnen ontlenen.
Attifa Diensten faciliteert deze leefstijl concreet in woongemeenschap Qabila
(‘Het Kleine Dorp’). Qabila biedt migrantenouderen een woonomgeving waar zij
zich thuis, geborgen en gerespecteerd voelen. Een woonomgeving met aandacht
voor onderlinge ontmoetingen waarin mensen gestimuleerd worden om samen
activiteiten te ontplooien. Ook in de wijk, voor de wijk en met de wijk. Tegelijkertijd
moeten mensen zich veilig en comfortabel voelen in hun eigen woning, door een
woon- en leefsfeer die in het bijzonder aansluit bij de specifieke wensen van
Marokkaanse migrantenouderen.
Voor de mensen die gebruik maken van dagbesteding Dar al Gair en zorghotel
Riyad biedt Attifa Diensten services die aanvullend zijn aan de zorg die op die
plekken geleverd wordt.
Attifa is op zoek naar
samenwerkingspartners om haar
ambities waar te maken en samen het
verschil te maken voor de Utrechtse
migrantenouderen. Deelt u onze visie?
Neem dan contact met ons op. Wij
gaan graag met u in gesprek.
Abdelkader Tahrioui / 06 41725176
Amina Berkane / 06 33714116
[email protected]
www.attifa.nl