20141006 gr verslag openbaar

Gemeenteraad van 6 oktober 2014
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 1 september 2014.
Secretariaat. Autonoom gemeentebedrijf "AGB WESTERLO". Benoeming leden
raden van bestuur.
AGB Westerlo. Kennisname ontwerp beheersovereenkomst AGB Westerlo.
Secretariaat. Brandweerzone Kempen. Gemeentelijke verdeelsleutel.
Overheidsopdrachten. Restauratie Beddermolen Tongerlo, Molenwijk 72.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Eredienst. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bezoeking Oosterwijk. Akteneming
budget 2015.
Eredienst. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen Voortkapel.
Akteneming budget 2015.
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Michiel Oevel. Akteneming budget 2015.
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Anna Tongerlo. Akteneming budget 2015.
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Carolus Borromeus Heultje. Akteneming budget
2015.
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Lambertus Westerlo. Akteneming budget 2015.
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs. Akteneming budgetwijziging
2014.
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Lambertus Westerlo-Centrum. Akteneming
budgetwijziging 2014.
Eredienst. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen van
Voortkapel. Akteneming budgetwijziging 2014.
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs. Afkeuring wijziging
meerjarenplan 2014-2019
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs. Afkeuring budget 2015.
Artikel 22. Frans De Cock. Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning
door De Lokery nv voor het bouwen (en exploiteren) van een grootschalig
slachthuis voor varkens te Westerlo-Oevel , Nijverheidsstraat 24.
Aanbeveling van de gemeenteraad aan het schepencollege tot het WEIGEREN
door het college van de bouwvergunning voor deze aanvraag, gelet op de
talrijke en gegronde bezwaren neergelegd door de buurtbewoners en door
anderen tegen deze bouwaanvraag (en tegen de milieuvergunningsaanvraag)
tijdens het openbaar onderzoek.
Bespreking en beslissing. Stemming.
Artikel 22. Jef Van den Eynde. Bespreking en toelichting van de plannen voor de
aanleg van de omgeving zwembad, bibliotheek en achterkant van het
gemeentehuis en het organiseren van een infovergadering hieromtrent.
Artikel 22. Frans De Cock. Sonia Leysen-Laeremans. Invoering door het
gemeentebestuur (in overleg met alle middenstandsverenigingen) van een
systeem van gemeentelijke cadeaucheques (cadeaubonnen) die inwisselbaar zijn
bij alle deelnemende middenstanders en handelaren van Westerlo.
Aanschaf en installatie van een automaat als verdeler van deze geschenkbonnen.
Aanvullende verkoop van de cadeaucheques aan de balies van het gemeentehuis
en van de toeristische dienst.
Voorzien van de nodige middelen op de begrotingen van 2014 en 2015.
020
Bespreking en beslissing.
Personeel. Brandweer. Johan Verboven. Eervol ontslag als
brandweermanvrijwilliger.
Aanwezig:
Guy Van Hirtum - burgemeester
Herman Wynants, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Lowie Thys, Tinne
Wuyts, Iris De Wever - schepenen
Kristof Welters - OCMW-voorzitter - schepen
Jan Michiels, Frans De Cock, Harri Verbraecken, René Verachtert,
Frank Verlooy, Marjan De Groot, Jef Van den Eynde, Marc Van den
Bruel, Clyde Tai-Apin, Pascal Kwanten, Brigitte Helsen, Winny Van
Calster, Jürgen Engelen, Tamara Van den Eynden, Sonia LeysenLaeremans, Evelien Belmans, Nancy Van Hoof, Flor Celen - raadsleden
Patrick Vanschoubroek - voorzitter gemeenteraad
Jo Vankrunkelsven - secretaris gemeente en ocmw
Verontschuldigd:
Afwezig:
Om 20 uur opent de voorzitter van de gemeenteraad, Patrick Vanschoubroek, de
vergadering.
OPENBARE ZITTING
001
Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 1 september 2014.
Om 20 uur opent de voorzitter Patrick Vanschoubroek de vergadering en vraagt één minuut
stilte voor het overlijden van eregemeenteraadslid Gust Verboven. August Verboven (°24
mei 1928) was gemeenteraadslid van 1 januari 1977 tot 2 januari 2001. De gemeenteraad
verleende hem de titel van eregemeenteraadslid in zitting van 22 maart 2004. Hij overleed
op 24 september 2014.
De notulen van de vorige zitting worden unaniem goedgekeurd.
Voorzitter Patrick Vanschoubroek vraagt de volgorde van de vergadering te wijzigen en het
agendapunt in verband met de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor het
bouwen van een slachthuis, (agendapunt 17) dat werd aangedragen door raadslid Frans De
Cock, eerst te behandelen. De raad stemt hiermee in.
Agendapunt 17 wordt nu behandeld.
002
Secretariaat. Autonoom gemeentebedrijf "AGB WESTERLO".
Benoeming leden raden van bestuur.
Schepen Herman Wynants licht het agendapunt toe.
Samenvatting
De gemeenteraad benoemt 12 leden als lid van de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Westerlo voor een periode die eindigt bij de vernieuwing van de raad van
bestuur ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad in 2019.
Voorgeschiedenis
- de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2014 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo werden goedgekeurd.
- de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2014 waarin de verdeling van de 12 leden van de
raad van bestuur als volgt over de fracties werd vermeld: 5 bestuurders CD&5; 4
bestuurders N-VA, 1 bestuurder groen, 1 bestuurder Vlaams Belang, 1 bestuurder VLDSp.a-PositiefW.
Feiten en context
- brief van 1 september 2014 waarbij de fractieleiders van de in de gemeenteraad
vertegenwoordigde politieke fracties verzocht worden hun kandidaten voor de raad van
bestuur voor te dragen.
- de voordrachten werden ingediend door de verschillende fracties op 25 september 2014.
- de volgende kandidaten werden voorgedragen
N-VA
- Wijnants Herman1
- Goossens Ronny2
- Draulans Dewi3
- Van Cauter Jan4
VLD-sp.a-PositiefW
- De Cock Frans5
Groen!
- Van Kerkhoven Maggie6
CD&V
- Verrezen Filip 7
- Van Calster Winny8
- Van Hirtum Guy9
- Michiels Jan10
- Verboven Kelly, 11
Vlaams Belang
- Ceuppens Nancy12
1
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
3
persoonlijke gegevens verwijderd
4
persoonlijke gegevens verwijderd
5
persoonlijke gegevens verwijderd
6
persoonlijke gegevens verwijderd
7
persoonlijke gegevens verwijderd
8
persoonlijke gegevens verwijderd
9
persoonlijke gegevens verwijderd
10
persoonlijke gegevens verwijderd
11
persoonlijke gegevens verwijderd
12
persoonlijke gegevens verwijderd
2
Juridische grond
- gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012,
inzonderheid artikel 236.
- statuten van het Autonoom gemeentebedrijf Westerlo
- artikel 11 van de statuten dat ondermeer bepaalt dat het aantal leden van de raad van
bestuur maximaal twaalf bedraagt en dat ten hoogste twee derde van de leden van de
raad van bestuur van hetzelfde geslacht is en dat de leden van de raad van bestuur,
uitgezonderd de voorzitter van de raad van bestuur, niet de hoedanigheid van
gemeenteraadslid dienen te bezitten; dat elke fractie minstens één lid van de raad van
bestuur kan voordragen en dat dit voordrachtrecht elke fractie een vertegenwoordiging
in de raad van bestuur waarborgt. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel
afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het
college van burgemeester en schepenen om meer dan de helft van de leden van de raad
van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep
van door de fracties voorgedragen bestuurders. De gemeenteraad kiest de verdeling van
de leden van de raad van bestuur over de fracties.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
B1-04 Sportinfrastructuur
actie
AGB
actienummer
2014000190
omschrijving project
Benoeming leden raad van bestuur AGB Westerlo
raming kosten
/
raming opbrengsten
/
BESLUIT
Artikel 1 De gemeenteraad besluit de volgende twaalf personen aan te duiden als lid van de
raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Westerlo voor een periode
die eindigt bij de vernieuwing van de raad van bestuur ingevolge de vernieuwing
van de gemeenteraad in 2019:
1. Ceuppens Nancy
2. De Cock Frans
3. Draulans Dewi
4. Goossens Ronny
5. Michiels Jan
6. Van Calster Winny
7. Van Cauter Jan
8. Van Hirtum Guy
9. Van Kerkhoven Maggie
10. Verboven Kelly
11. Verrezen Filip Louis Ria
12. Wijnants Herman.
003
AGB Westerlo. Kennisname ontwerp beheersovereenkomst AGB
Westerlo.
Samenvatting
Ter informatie aan de raadsleden wordt een eerste ontwerp van beheersovereenkomst
voorgelegd. Deze beheersovereenkomst dient voorgelegd te worden aan de Raad van
bestuur van het AGB Westerlo en zal in een volgende gemeenteraadszitting ter goedkeuring
worden voorgelegd.
Feiten en context
Deze tekst kan bij de oprichting van het AGB nog niet door de gemeenteraad worden
goedgekeurd vermits het AGB op dat ogenblik nog niet bestaat en de raad van bestuur dus
nog niet de mogelijkheid heeft gehad om de tekst te behandelen. Bij wijze van toelichting
wordt deze tekst reeds aan de gemeenteraadsleden overgemaakt.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
B1-04 Sportinfrastructuur
actie
AGB
actienummer
2014000190
omschrijving project
Model beheersovereenkomst AGB
raming kosten
/
raming opbrengsten
/
BESLUIT
Artikel 1 De raad neemt kennis van de ontwerp beheersovereenkomst AGB Westerlo.
Raadslid Frans De Cock verlaat tijdelijk de vergadering om 21.30 uur
004
Secretariaat. Brandweerzone Kempen. Gemeentelijke verdeelsleutel.
Burgemeester Guy Van Hirtum licht het agendapunt toe. Hij verduidelijkt dat de
brandweerzone, naar alle waarschijnlijkheid, op 1 januari van start zal gaan. Voor het einde
van het jaar moet er een consensus worden gevonden over de financiële regeling van de
zone, vertrekkend vanuit de bedragen die gebudgetteerd zijn in het exploitatiebudget 2015.
Raadslid Jef Van den Eynde vraagt waarom stad Geel hierin zo een grote rol speelt.
Burgemeester Van Hirtum verklaart dat dit te wijten is aan het grote aandeel
beroepsbrandweerlieden.
Samenvatting
De exploitatiebudgetten welke voorzien waren in de begroting 2015 dienen weerhouden te
worden als dotatie naar de hulpverleningszone Kempen.
Feiten en context
Artikel 67 van de wet civiele veiligheid bepaalt dat de zone onder andere gefinancierd wordt
door dotaties van de gemeenten van de zone.
Op vraag van de zoneraad d.d. 28/06/2014 heeft de werkgroep financiën een
onderhandelingsdossier voorbereid. Dit dossier werd teruggekoppeld naar alle financieel
beheerders en werd vervolgens besproken in een vergadering van de zoneraad d.d.
06/09/2014.
Vervolgens werd de verdeelsleutel formeel goedgekeurd op de zoneraad van 27 september
2014.
Volgend voorstel werd weerhouden:
1. De zoneraad aanvaardt de door de werkgroep financiën voorgestelde verdeelsleutel
voor het begrotingsjaar 2015 uit de meerjarenplanning van de gemeenten, met name:
Balen
Dessel
Geel
Grobbendonk
Herentals
Herenthout
Herselt
Hulshout
Laakdal
Meerhout
Mol
Olen
Retie
Vorselaar
Westerlo
Exploitatiebudget Gebudgetteerde Netto bijdrage aan de
2015
bijdrage poule
zone in 2015*
-556 092,-€
-556 092v
-243 951,-€
-243 951,-€
-3 436 233,-€
986 480,-€
-2 449 753,-€
-552 343,-€
-552 343,-€
-1 146 994,-€
300 000,-€
-846 994,-€
-130 000,-€
-130 000,-€
-260 000,-€
-260 000,-€
-215 000,-€
-215 000,-€
-539 209,-€
-539 209,-€
-436 000,-€
-436 000,-€
-1 556 471,-€
550 000
-1 006 471,-€
-290 000,-€
-290 000,-€
-200 000,-€
-200 000,-€
-150 000,-€
-150 000,-€
-998 923,-€
250 000,-€
-748 923,-€
* Deze bedragen zijn voorlopige cijfers en nog niet bindend
Deze berekende huidige budgetten hebben geleid tot volgende percentages:
Balen
Dessel
Geel
Grobbendonk
Herentals
Herenthout
Herselt
Hulshout
Laakdal
Meerhout
Mol
Olen
Retie
Vorselaar
Westerlo
6,45%
2,83%
28,40%
6,40%
9,82%
1,51%
3,01%
2,49%
6,25%
5,06%
11,67%
3,36%
2,32%
1,74%
8,68%
De verdeelsleutel bepaalt de jaarlijkse bijdrage van elke gemeente aan de
brandweerzone.
De investeringen welke binnen de gemeenten met een brandweerdienst voorzien
waren, werden niet opgenomen in de berekening. 2015 wordt beschouwd als een
overgangsjaar daar er nog veel onbekende parameters zijn (correcte kosten van de
DGH, correcte kosten van de ondersteunende diensten, inventaris van roerende en
onroerende goederen welke nog niet ter beschikking is, …)
De hoogstnodige investeringen zullen betaald worden via de federale dotatie, welke
eveneens zal aangewend worden voor de meerkosten van het statuut en de
overheadkosten in 2015.
De definitieve bijdrage voor 2015 zal bepaald kunnen worden door deze
verdeelsleutel toe te passen op de nog op te maken zonebegroting voor 2015.
2. De zoneraad stelt voor om voor 01 september 2015 een nieuwe verdeelsleutel te
onderhandelen. Bedoeling is om tegen deze periode een correctere weergave te
kunnen geven van de toekomstige brandweerkosten. Tegen deze tijd moet de
zonecommandant een personeelsplan en meerjarenbeleidplan voorleggen aan de
zoneraad. Hiernaast zal getracht worden een correcter beeld te krijgen van de niet
gerelateerde brandweerkosten zoals overhead, DGH, …
In deze verdeelsleutel zal een overgangsregeling voor meerdere jaren voorzien
worden.
Bedoeling is dit voorstel te laten goedkeuren door alle gemeenteraden binnen de
brandweerzone. Indien een gemeenteraad dit voorstel niet goedkeurt, dan zal de gouverneur
voor 15 december 2014 de gemeentelijke dotatie bepalen op basis van de criteria
opgenomen in artikel 68 §3.
Impact op beleids- en beheerscyclus
Actieplan:
Brandweer
Actie:
Brandweer
Actienummer:
2014000011
omschrijving project
Opstart brandweerzone Kempen
raming kosten
Geraamd: -748 923 euro (nieuw in te schrijven exploitatiesubsidie
in 2015 voor de opstart van de zone). Bijkomende kosten worden
volgens een verdeelsleutel over de deelnemende gemeenten
verdeeld.
raming opbrengsten
Juridische grond
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid de artikelen 67 e.v.
en 120 e.v.;
Het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van
de hulpverleningszones;
Artikel 68, § 2 van de wet van 15 mei 2007 bepaalt dat de dotaties van de gemeenten van de
hulpverleningszone jaarlijks dienen te worden vastgelegd door de zoneraad op basis van een
akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden;
Stemming
Unaniem
BESLUIT
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
De gemeenteraad gaat akkoord de exploitatiebudgetten welke voorzien
waren in de begroting 2015 te weerhouden als dotatie naar de
hulpverleningszone Kempen. Dit impliceert volgende percentages ten
opzichte van het volledige budget:
Balen
6,45%
Dessel
2,83%
Geel
28,40%
Grobbendonk 6,40%
Herentals
9,82%
Herenthout 1,51%
Herselt
3,01%
Hulshout
2,49%
Laakdal
6,25%
Meerhout
5,06%
Mol
11,67%
Olen
3,36%
Retie
2,32%
Vorselaar
1,74%
Westerlo
8,68%.
Bij eventuele begrotingswijzigingen in 2015 zullen hogergenoemde
percentages gebruikt worden
Tegen 01 september 2015 zal een nieuwe verdeelsleutel onderhandeld
worden, waarbij een overgangsregeling voor meerdere jaren voorzien wordt.
Raadslid Frans De Cock vervoegt de vergadering om 21.40 uur
005
Overheidsopdrachten. Restauratie Beddermolen Tongerlo, Molenwijk
72. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Schepen Filip Verrezen licht het agendapunt toe.
Raadslid Marc Van den Bruel vraagt of een brand detectiesysteem wordt geïnstalleerd.
Schepen Verrezen zegt dat een extra post wordt voorzien voor elektriciteit aan de voet van
de molen en aanleg van gazon. In de molen is geen elektriciteit voorzien.
Raadslid Jef Van den Eynde zegt dat zijn fractie zich wenst te onthouden, omdat deze
investering met overheidsgeld nu niet gepast wordt geacht. Hij vraagt verder of er een
windvang dient geïnstalleerd, waardoor er bomen moeten gekapt worden.
Raadslid Frans De Cock zegt dat als het inderdaad de bedoeling is dat de molen terug kan
malen, er bomen zullen moeten gekapt worden.
Raadslid Pascal Kwanten vraagt wie gaat zorgen voor de exploitatie van de molen.
Burgemeester Guy Van Hirtum zegt dat voor de meeste molens die werden gerestaureerd
een samenwerking werd opgezet met vzw De Levende Molens en dat de gemeente ook hier
op zoek gaat naar een partner.
Schepen en OCMW voorzitter Kristof Welters zegt de meerwaarde van de molen reeds te
kunnen ervaren, door wat er allemaal aan activiteiten om en rond de molen wordt
georganiseerd door Westelse verenigingen.
Samenvatting
In 2013 werden voorafgaand aan de restauratie van de Beddermolen te Tongerlo dringende
onderhoudswerken uitgevoerd om verder verval te voorkomen. Architect Patrick Vanroy
stelde vervolgens het restauratiedossier op voor de maalvaardige restauratie van de
staakmolen. De kostenraming bedraagt in totaal 645.914,64 euro incl. 21 % btw.
Restauratiewerkzaamheden worden voor 80% gesubsidieerd overeenkomstig het
subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001.
Voorgeschiedenis
De gemeente kreeg in oktober 2011 de Beddermolen in erfpacht van de vzw Kempens
Landschap die eigenaar is.
Op 11 juni 2012 stelde het college architect Patrick Vanroy uit Meerhout aan als ontwerper
(volledige studieopdracht) voor de 'Restauratie en heropbouw binnenwerk van de
Beddermolen te Tongerlo'. De dienstenopdracht omvat het ontwerp en de werfopvolging
van de restauratie van de als monument geklasseerde windmolen, met inbegrip van de
heropbouw van het binnenwerk dat na de laatste brand in 1967 quasi volledig vernielt werd
en niet terug werd opgebouwd. Doel is dus om terug een volledig maalvaardige windmolen
te bekomen.
De Beddermolen werd als monument beschermd bij ministerieel besluit van 22 augustus
2011. Hierdoor kunnen de restauratiewerkzaamheden gesubsidieerd worden voor 80 %
overeenkomstig het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001.
In voorbereiding van de maalvaardige restauratie van de Beddermolen te Tongerlo drongen
een aantal onderhoudswerken zich op om verder verval te voorkomen. Architect Patrick
Vanroy stelde een onderhoudsdossier op met de meest dringende werken. De kosten
werden geraamd op 18.195,35 euro exclusief btw of 22.016,37 euro incl. 21 % btw.
Het college keurde op 10 december 2012 het onderhoudsdossier goed en gunde de
opdracht op 27 mei 2013 aan de meest voordelige regelmatige bieder Adriaens Molenbouw
Weert B.V., Oude Steeg 1c te NL-6002 SG Weert, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 11.607,82 euro excl. btw of 14.045,46 euro incl. 21 % btw (BTW
medecontractant).
In toepassing van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 kon een
onderhoudspremie voor beschermde monumenten bekomen worden. Deze bedraagt 80 %
van de aanvaarde posten. Op basis van de eindafrekening betaalde Onroerend Erfgoed een
onderhoudspremie uit van 11.236,37 euro.
Na een overlegvergadering op 29 mei 2013 met Kempens Landschap, gemeente en architect
Patrick Vanroy diende de architect op 17 juni 2013 een voorontwerp in bij Onroerend
Erfgoed voor de restauratie van de Beddermolen. Dit bevat de maalvaardige restauratie van
de molen zoals besproken met Onroerend Erfgoed en Levende Molens vzw. Wat
terreinaanleg betreft, is dit beperkt tot een haag rondom de molen met een dubbel poort
ter hoogte van de huidige toegang. Ook de toegangsweg werd opgenomen alsook het rooien
van de bomen voor de verbetering van de windvang (al dan niet premiegerechtigd).
De totale kosten werden geraamd op 512.184,00 euro excl. btw of 619.742,64 euro incl. 21
% btw, waarvan:
Premiegerechtigd: 506.384,00 euro excl. btw
Niet-premiegerechtigd: 5.800,00 euro excl. btw (verlichtingsarmaturen).
Het college keurde op 1 juli 2013 het voorontwerp goed.
Argumentatie
Ter voorbereiding van de opmaak van het definitief ontwerp was er op 30 augustus 2013
een overlegvergadering met Onroerend Erfgoed, Levende Molens vzw, Kempens Landschap,
gemeente en architect Patrick Vanroy.
Het ontwerp voor de restauratie van de houten staakmolen werd voor preadvies
overgemaakt aan Onroerend Erfgoed. Uit het preadvies van Onroerend Erfgoed d.d. 1
september 2014 blijkt dat de diagnosenota als gevolg van de onderhoudswerken van 2013 en
het inspectieverslag van Monumentenwacht van 2012 nog moest geactualiseerd worden.
Het door architect Vanroy geactualiseerde restauratiedossier met ref. 2110333 ligt ter
goedkeuring voor en voorziet de maalvaardige restauratie waarbij opnieuw een molenwerk
in de kas wordt aangebracht. Het volledige gaande werk wordt voorzien van 2 steenkoppels
met steenkuipen, graanbakken, meelschuiven en lichten; vang- en voorwiel; ijzerbalken,
staakijzers en rondsels; vang en luiwerk.
Verder worden volgende aanwezige elementen gerestaureerd: teerlingen; kap en
luioverkapping; kas; zetel en gevlucht.
Tot slot wordt de molen volledig geschilderd, de molenberm geprofileerd, wordt een
bliksemafleider aangebracht, evenals beperkte elektrische installatie voor onderhoud van de
molen.
De totale kosten worden geraamd op 533.813,75 euro excl. btw of 645.914,64 euro incl. 21
% btw, waarvan:
Premiegerechtigd: 525.563,75 euro excl. btw
Niet-premiegerechtigd: 8.250,00 euro excl. btw (verlichtingsarmaturen en gazon).
Het bestek voorziet de open aanbesteding als gunningwijze.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Plattelandsproject de Merode
actie
INV site Beddermolen renovatie molen
actienummer
2014000472 met ramingnummer 2014000764
omschrijving project Restauratie Beddermolen Tongerlo, Molenwijk 72
raming kosten
De totale kosten worden geraamd op 533.813,75 euro excl. btw of
645.914,64 euro incl. 21 % btw, waarvan:
Premiegerechtigd: 525.563,75 euro excl. btw
Niet-premiegerechtigd: 8.250,00 euro excl. btw (verlichtingsarmaturen
en gazon).
raming opbrengsten De restauratiewerkzaamheden kunnen gesubsidieerd worden voor 80
% overeenkomstig het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 14
december 2001.
525.563,75 (subsidiabele werken) x 80% x 1,21 (btw-tarief) =
508.745,71 euro
Juridische grond
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het besluit van 2 september 2013 van de gemeenteraad waarbij het begrip 'dagelijks bestuur'
wordt gedefinieerd en waarin de gevallen worden opgesomd die van een voorafgaand visum
door financieel beheerder worden vrijgesteld.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 tot het vaststellen van het
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten.
Stemming
14 ja-stemmen en 13 onthoudingen
BESLUIT
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het bestek goed dat door architect P. Van Roy uit
Meerhout werd opgemaakt voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de
Beddermolen Tongerlo, Molenwijk 72.
De totale kosten worden geraamd op 533.813,75 euro excl. btw of 645.914,64
euro incl. 21 % btw, waarvan:
Premiegerechtigd: 525.563,75 euro excl. btw
Niet-premiegerechtigd: 8.250,00 euro excl. btw (verlichtingsarmaturen en gazon).
Artikel 2 Voormelde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3 De gemeenteraad wenst beroep te doen op de maximale subsidiëring en de
toekenning van een restauratiepremie overeenkomstig het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 december 2001 tot het vaststellen van het premiestelsel voor
restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten.
Artikel 4 De meerjarenplanning voorziet een totaal verbinteniskrediet van 715.000 euro
incl. btw op de actie ' INV site Beddermolen renovatie molen' met actienummer
2014000472.
Stemden voor:
Guy Van Hirtum, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Lowie Thys, Tinne
Wuyts, Jan Michiels, Harri Verbraecken, René Verachtert, Frank Verlooy,
Kristof Welters, Marjan De Groot, Evelien Belmans, Marc Van den Bruel
Winny Van Calster.
Onthielden zich: Herman Wynants, Iris De Wever, Frans De Cock, Jef Van den Eynde,
Clyde Tai-Apin, Pascal Kwanten, Brigitte Helsen, Jürgen Engelen, Tamara
Van den Eynden, Sonia Leysen-Laeremans, Nancy Van Hoof, Flor Celen en
Patrick Vanschoubroek.
Schepen Filip Verrezen licht de agendapunten 6 tot en met 16 toe.
Raadslid Pascal Kwanten zegt dat in de gemeente een centraal kerkbestuur actief is dat een
meerjarenplan dient op te stellen. Hij vraagt of in dit meerjarenplan een visie is uitgewerkt
voor de toekomst, in functie van het aantal kerkbezoekers en om de exploitatiekosten te
beheersen. Hij vraagt of hierover overleg wordt georganiseerd tussen gemeente en centraal
kerkbestuur.
Schepen Filip Verrezen zegt dat er een goede samenwerking is tussen gemeente en
kerkbestuur en dat er regelmatig overleg wordt georganiseerd. Er wordt wel gezocht naar
mogelijkheden om te besparen, zoals bijvoorbeeld gezamenlijke aankopen.
006
Eredienst. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bezoeking Oosterwijk.
Akteneming budget 2015.
Samenvatting
De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetten van de kerkfabrieken waarvan de
gemeentelijke toelagen passen binnen de laatst goedgekeurde meerjarenplanning.
Voorgeschiedenis
De raden keurden hun budgetten 2015 goed en dienden deze in bij het centraal kerkbestuur
op de data zoals vermeld op hun financiële nota van het budget.
Het centraal kerkbestuur diende op 23 juli 2014 de budgetten in bij de gemeente, het erkend
representatief orgaan en de provinciegouverneur samen met de samenvattende staat
“coördinatie budget 2015”.
Feiten en context
In het budget 2015 van de kerkfabriek werden volgende gemeentelijke exploitatie- en
investeringstoelagen ingeschreven.
Onze Lieve Vrouw Bezoeking te Meerjarenplanning
Voorstel 2015
Oosterwijk
Exploitatietoelage
19.865,00
11.657,22
Investeringstoelage
800,00
800,00
De gevraagde exploitatietoelage voor 2015 ligt 8.207.78 euro lager dan voorzien in het laatst
goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 onder meer als gevolg van een gunstig resultaat in
de rekening van 2013, het wegvallen van de orgelist en de nieuwe structuur voor vergoeding
van andere bedienaars.
De gevraagde investeringstoelage voor meubilair en kantoormachines past binnen het laatst
goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019.
De vermindering zal verwekt worden in budget 2015 van de gemeente.
De gemeenteraad neemt akte van dit bijgewerkt budget 2015.
Juridische grond
De artikelen 45 tot en met 49 van het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten hebben betrekking op de budgetten van de
kerkfabrieken.
Artikelen 6 tot en met 21 van het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse Regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
Omzendbrief BB.2013/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken - Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.
Adviezen
In zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan verleende de bisschop van Antwerpen,
Johan Bonroy, gunstig advies over de budgetten 2015 van bovenvermelde kerkfabrieken.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Organisatie ondersteuning
actie
Erediensten
actienummer
2015140008 (exploitatie)
2015140403 (investering)
omschrijving project
raming kosten
raming opbrengsten
BESLUIT
Artikel 1
Artikel 2
007
Akte name budget 2015
11.658 euro exploitatietoelage
800 euro investeringstoelage
-
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Onze
Lieve Vrouw Bezoeking te Oosterwijk.
Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie, het
centraal kerkbestuur en de betrokken kerkfabrieken.
Eredienst. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen
Voortkapel. Akteneming budget 2015.
Samenvatting
De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetten van de kerkfabrieken waarvan de
gemeentelijke toelagen passen binnen de laatst goedgekeurde meerjarenplanning.
Voorgeschiedenis
De raden keurden hun budgetten 2015 goed en dienden deze in bij het centraal kerkbestuur
op de data zoals vermeld op hun financiële nota van het budget.
Het centraal kerkbestuur diende op 23 juli 2014 de budgetten in bij de gemeente, het erkend
representatief orgaan en de provinciegouverneur samen met de samenvattende staat
“coördinatie budget 2015”.
Feiten en context
In het budget 2015 van de kerkfabriek werd de volgende gemeentelijke exploitatietoelage
ingeschreven.
Onze Lieve Vrouw ten Hemel
Meerjarenplanning
Voorstel 2015
Opgenomen Voortkapel
Exploitatietoelage
29.225,10
20.677,43
De gevraagde exploitatietoelage voor 2015 ligt 8.547,67 euro lager dan voorzien in het laatst
goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 onder meer als gevolg van een gunstig resultaat in
de rekening van 2013 en een geraamde daling van de exploitatie van de eredienst en het
onderhoud van de gebouwen.
Er werd geen investeringstoelage gevraagd, het investeringsbudget voor de intresten van de
patrimoniumrekeningen worden overgeboekt vanuit het exploitatiebudget.
De vermindering zal verwerkt worden in budget 2015 van de gemeente.
De gemeenteraad neemt akte van dit bijgewerkt budget 2015.
Juridische grond
De artikelen 45 tot en met 49 van het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten hebben betrekking op de budgetten van de
kerkfabrieken.
Artikelen 6 tot en met 21 van het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse Regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
Omzendbrief BB.2013/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken - Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.
Adviezen
In zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan verleende de bisschop van Antwerpen,
Johan Bonroy, gunstig advies over de budgetten 2015 van bovenvermelde kerkfabrieken.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Organisatie ondersteuning
actie
Erediensten
actienummer
2014000008
omschrijving project
Akte name budgetten 2015
raming kosten
20.678 euro
raming opbrengsten
BESLUIT
Artikel 1
Artikel 2
008
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Onze
Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen van Voortkapel.
Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie, het
centraal kerkbestuur en de betrokken kerkfabrieken.
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Michiel Oevel. Akteneming budget 2015.
Samenvatting
De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetten van de kerkfabrieken waarvan de
gemeentelijke toelagen passen binnen de laatst goedgekeurde meerjarenplanning.
Voorgeschiedenis
De raden keurden hun budgetten 2015 goed en dienden deze in bij het centraal kerkbestuur
op de data zoals vermeld op hun financiële nota van het budget.
Het centraal kerkbestuur diende op 23 juli 2014 de budgetten in bij de gemeente, het erkend
representatief orgaan en de provinciegouverneur samen met de samenvattende staat
“coördinatie budget 2015”.
Feiten en context
In het budget 2015 van de kerkfabriek werden volgende gemeentelijke exploitatie- en
investeringstoelagen ingeschreven.
Sint-Michiel Oevel
Meerjarenplanning
Voorstel 2015
Exploitatietoelage
16.890,00
13.963,44
Investeringstoelage
40.000,00
40.000,00
De gevraagde exploitatietoelage voor 2015 ligt 2.926,56 euro lager dan voorzien in het laatst
goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 onder meer als gevolg van een gunstig resultaat in
de rekening van 2013 dat dan weer deels gecompenseerd werd door een verwachte daling
van de ontvangsten.
De gevraagde investeringstoelage voor buitengewoon onderhoud (herschilderen, verlichting
en vochtwering) van de Sint-Michielskapel past binnen het laatst goedgekeurde
meerjarenplan 2014-2019.
De vermindering zal verwekt worden in budget 2015 van de gemeente.
De gemeenteraad neemt akte van dit bijgewerkt budget 2015.
Juridische grond
De artikelen 45 tot en met 49 van het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten hebben betrekking op de budgetten van de
kerkfabrieken.
Artikelen 6 tot en met 21 van het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse Regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
Omzendbrief BB.2013/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken - Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.
Adviezen
In zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan verleende de bisschop van Antwerpen,
Johan Bonroy, gunstig advies over de budgetten 2015 van bovenvermelde kerkfabrieken.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Organisatie ondersteuning
actie
Erediensten
actienummer
2015140008 (exploitatie)
2015140403 (investering)
omschrijving project
Akte name budgetten 2015
raming kosten
13.964 euro exploitatietoelage
40.000 euro investeringstoelage
raming opbrengsten
BESLUIT
Artikel 1
Artikel 2
009
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek SintMichiel te Oevel.
Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie, het
centraal kerkbestuur en de betrokken kerkfabrieken.
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Anna Tongerlo. Akteneming budget 2015.
Samenvatting
De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetten van de kerkfabrieken waarvan de
gemeentelijke toelagen passen binnen de laatst goedgekeurde meerjarenplanning.
Voorgeschiedenis
De raden keurden hun budgetten 2015 goed en dienden deze in bij het centraal kerkbestuur
op de data zoals vermeld op hun financiële nota van het budget.
Het centraal kerkbestuur diende op 23 juli 2014 de budgetten in bij de gemeente, het erkend
representatief orgaan en de provinciegouverneur samen met de samenvattende staat
“coördinatie budget 2015”.
Feiten en context
In het budget 2015 van de kerkfabriek werd volgende gemeentelijke exploitatietoelagen
ingeschreven:
Sint-Anna te Tongerlo
Meerjarenplanning
Voorstel 2015
Exploitatietoelage
36.515,00
31.430,01
De gevraagde exploitatietoelage voor 2015 ligt 5.084,99 euro lager dan voorzien in het laatst
goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 als gevolg van een gunstig resultaat in de rekening
van 2013.
Er wordt geen investeringstoelage gevraagd in 2015.
De vermindering zal verwekt worden in budget 2015 van de gemeente.
De gemeenteraad neemt akte van dit bijgewerkt budget 2015.
Juridische grond
De artikelen 45 tot en met 49 van het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten hebben betrekking op de budgetten van de
kerkfabrieken.
Artikelen 6 tot en met 21 van het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse Regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
Omzendbrief BB.2013/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken - Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.
Adviezen
In zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan verleende de bisschop van Antwerpen,
Johan Bonroy, gunstig advies over de budgetten 2015 van bovenvermelde kerkfabrieken.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Organisatie ondersteuning
actie
Erediensten
actienummer
2015140008
omschrijving project
Akte name budgetten 2015
raming kosten
31.431 euro exploitatietoelage
raming opbrengsten
BESLUIT
Artikel 1
Artikel 2
010
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek SintAnna te Tongerlo.
Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie, het
centraal kerkbestuur en de betrokken kerkfabrieken.
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Carolus Borromeus Heultje. Akteneming
budget 2015.
Samenvatting
De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetten van de kerkfabrieken waarvan de
gemeentelijke toelagen passen binnen de laatst goedgekeurde meerjarenplanning.
Voorgeschiedenis
De raden keurden hun budgetten 2015 goed en dienden deze in bij het centraal kerkbestuur
op de data zoals vermeld op hun financiële nota van het budget.
Het centraal kerkbestuur diende op 23 juli 2014 de budgetten in bij de gemeente, het erkend
representatief orgaan en de provinciegouverneur samen met de samenvattende staat
“coördinatie budget 2015”.
Feiten en context
In het budget 2015 van de kerkfabriek werden volgende gemeentelijke exploitatie- en
investeringstoelagen ingeschreven.
Sint-Carolus Borromeus te
Meerjarenplanning
Voorstel 2015
Heultje
Exploitatietoelage
39.417,90
22.784,63
Investeringstoelage
10.000,00
10.000,00
De gevraagde exploitatietoelage voor 2015 ligt 16.633,37 euro lager dan voorzien in het
laatst goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 als gevolg van een gunstig resultaat in de
rekening van 2013. Dit goede resultaat wordt deels gecompenseerd door een daling van de
geraamde ontvangsten en een verhoging van de exploitatiekosten voor de eredienst, onder
meer voor de deelname in de kosten van een administratieve kracht.
De gevraagde investeringstoelage voor de herstelling van de glas/loodramen van de kerk past
binnen het laatst goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019.
De vermindering zal verwekt worden in budget 2015 van de gemeente.
De gemeenteraad neemt akte van dit bijgewerkt budget 2015.
Juridische grond
De artikelen 45 tot en met 49 van het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten hebben betrekking op de budgetten van de
kerkfabrieken.
Artikelen 6 tot en met 21 van het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse Regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
Omzendbrief BB.2013/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken - Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.
Adviezen
In zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan verleende de bisschop van Antwerpen,
Johan Bonroy, gunstig advies over de budgetten 2015 van bovenvermelde kerkfabrieken.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Organisatie ondersteuning
actie
Erediensten
actienummer
2015140008 (exploitatie)
2015140403 (investering)
omschrijving project
Akte name budget 2015
raming kosten
22.785 euro exploitatietoelage
10.000 euro investeringstoelage
raming opbrengsten
BESLUIT
Artikel 1
Artikel 2
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek SintCarolus Borromeus te Heultje.
Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie, het
centraal kerkbestuur en de betrokken kerkfabrieken.
011
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Lambertus Westerlo. Akteneming budget
2015.
Samenvatting
De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetten van de kerkfabrieken waarvan de
gemeentelijke toelagen passen binnen de laatst goedgekeurde meerjarenplanning.
Voorgeschiedenis
De raden keurden hun budgetten 2015 goed en dienden deze in bij het centraal kerkbestuur
op de data zoals vermeld op hun financiële nota van het budget.
Het centraal kerkbestuur diende op 23 juli 2014 de budgetten in bij de gemeente, het erkend
representatief orgaan en de provinciegouverneur samen met de samenvattende staat
“coördinatie budget 2015”.
Feiten en context
In het budget 2015 van de kerkfabriek werden volgende gemeentelijke exploitatie- en
investeringstoelagen ingeschreven.
Sint-Lambertus te Westerlo
Meerjarenplanning
Voorstel 2015
Exploitatietoelage
47.811,31
47.703,33
Investeringstoelage
5.000,00
5.000,00
De gevraagde exploitatietoelage voor 2015 ligt 107,98 euro lager dan voorzien in het laatst
goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 als gevolg van een gunstig resultaat in de rekening
van 2013.
De gevraagde investeringstoelage voor herstellingen aan het hoofdgebouw en past binnen
het laatst goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019.
De vermindering zal verwekt worden in budget 2015 van de gemeente.
De gemeenteraad neemt akte van dit bijgewerkt budget 2015.
Juridische grond
De artikelen 45 tot en met 49 van het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten hebben betrekking op de budgetten van de
kerkfabrieken.
Artikelen 6 tot en met 21 van het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse Regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
Omzendbrief BB.2013/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken - Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.
Adviezen
In zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan verleende de bisschop van Antwerpen,
Johan Bonroy, gunstig advies over de budgetten 2015 van bovenvermelde kerkfabrieken.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Organisatie ondersteuning
actie
Erediensten
actienummer
2015140008 (exploitatie)
omschrijving project
raming kosten
raming opbrengsten
BESLUIT
Artikel 1
Artikel 2
012
2015140403 (investering)
Akte name budget 2015
47.704 euro exploitatietoelage
5.000 euro investeringstoelage
-
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek SintLambertus te Westerlo.
Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie, het
centraal kerkbestuur en de betrokken kerkfabrieken.
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs. Akteneming
budgetwijziging 2014.
Samenvatting
De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetwijziging van een kerkbestuur indien de
ingeschreven gemeentelijke toelagen passen in het meest recente goedgekeurde
meerjarenplan.
Voorgeschiedenis
Op 15 juni 2014 keurde de kerkraad van Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs de budgetwijziging 2014
goed.
De kerkraad diende deze budgetwijziging in bij het centraal kerkbestuur.
Op 3 juli 2014 diende het centraal kerkbestuur de documenten in bij het bisdom van
Antwerpen, de provinciegouverneur en de gemeente.
Feiten en context
De jaarrekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs sluit met een positief
investeringsresultaat (Z-waarde) van 21.771,14 euro. In deze budgetwijziging wordt een
investeringsbelegging ingeschreven van 21.771,14 euro zodat het investeringsresultaat (Zwaarde) terug in evenwicht is.
Deze budgetwijziging heeft geen bijkomende gemeentelijke toelagen tot gevolg en past in het
laatst goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek.
Juridische grond
- Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten met in het bijzonder de
artikelen die betrekking hebben op het financieel beheer.
- Omzendbrief BB 2013/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken – Agentschap
Binnenlands Bestuur – Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en Personeel
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst.
Adviezen
Op 3 juli 2014 verleende het bisdom van Antwerpen gunstig advies over deze
budgetwijziging.
Het gunstig advies van het bisdom werd door het centraal kerkbestuur aan de gemeente
overgemaakt op 14 juli 2014.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Organisatie ondersteuning
actie
Erediensten
actienummer
2014000008
omschrijving project
Akte name budgetwijziging
raming kosten
raming opbrengsten
BESLUIT
Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek SintNiklaas te Zoerle-Parwijs.
Artikel 2 Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie, het centraal
kerkbestuur en de betrokken kerkfabriek.
013
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Lambertus Westerlo-Centrum.
Akteneming budgetwijziging 2014.
Samenvatting
De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetwijziging van een kerkbestuur indien de
ingeschreven gemeentelijke toelagen passen in het meest recente goedgekeurde
meerjarenplan.
Voorgeschiedenis
Op 19 mei 2014 keurde de kerkraad van Sint-Lambertus Westerlo de budgetwijziging 2014
goed.
De kerkraad diende deze budgetwijziging in bij het centraal kerkbestuur.
Op 3 juli 2014 diende het centraal kerkbestuur de documenten in bij het bisdom van
Antwerpen, de provinciegouverneur en de gemeente.
Feiten en context
De jaarrekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Lambertus Westerlo sluit met een positief
investeringsresultaat (Z-waarde) van 10.538,80 euro. In deze budgetwijziging wordt een
investeringsbelegging ingeschreven van 10.538,80 euro zodat het investeringsresultaat (Zwaarde) terug in evenwicht is.
Deze budgetwijziging heeft geen bijkomende gemeentelijke toelagen tot gevolg en past in het
laatst goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek.
Juridische grond
- Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten met in het bijzonder de
artikelen die betrekking hebben op het financieel beheer.
- Omzendbrief BB 2013/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken – Agentschap
Binnenlands Bestuur – Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en Personeel
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst.
Adviezen
Op 11 juli 2014 verleende het bisdom van Antwerpen gunstig advies over deze
budgetwijziging.
Het gunstig advies van het bisdom werd door het centraal kerkbestuur aan de gemeente
overgemaakt op 14 juli 2014.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Organisatie ondersteuning
actie
Erediensten
actienummer
2014000008
omschrijving project
Akte name budgetwijziging
raming kosten
raming opbrengsten
BESLUIT
Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek SintLambertus Westerlo-Centrum.
Artikel 2 Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie, het centraal
kerkbestuur en de betrokken kerkfabriek.
014
Eredienst. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen van
Voortkapel. Akteneming budgetwijziging 2014.
Samenvatting
De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetwijziging van een kerkbestuur indien de
ingeschreven gemeentelijke toelagen passen in het meest recente goedgekeurde
meerjarenplan.
Voorgeschiedenis
Op 2 juni 2014 keurde de kerkraad van Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen
Voortkapel de budgetwijziging 2014 goed.
De kerkraad diende deze budgetwijziging in bij het centraal kerkbestuur.
Op 3 juli 2014 diende het centraal kerkbestuur de documenten in bij het bisdom van
Antwerpen, de provinciegouverneur en de gemeente.
Feiten en context
De jaarrekening 2013 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen
Voortkapel sluit met een positief investeringsresultaat (Z-waarde) van 2.106,80 euro. In deze
budgetwijziging worden enkele verschuivingen doorgevoerd en wordt het resultaat
overgeboekt naar het investeringsbudget voor enkele dringende investeringen.
Het bestuur van de kerkfabriek werd er op attent gemaakt dat conform artikel 52 van het
decreet betreffende de erediensten enkel investeringen in rekening kunnen gebracht worden
die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de eredienst en de daartoe bestemde
gebouwen.
Deze budgetwijziging heeft geen bijkomende gemeentelijke toelagen tot gevolg en past in het
laatst goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabriek.
Juridische grond
- Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten met in het bijzonder de
artikelen die betrekking hebben op het financieel beheer.
- Omzendbrief BB 2013/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken – Agentschap
Binnenlands Bestuur – Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en Personeel
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst.
Adviezen
Op 11 juli 2014 verleende het bisdom van Antwerpen gunstig advies over deze
budgetwijziging.
Het gunstig advies van het bisdom werd door het centraal kerkbestuur aan de gemeente
overgemaakt op 14 juli 2014.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Organisatie ondersteuning
actie
Erediensten
actienummer
2014000008
omschrijving project
Akte name budgetwijziging
raming kosten
Geen bijkomende kosten voor de gemeente
raming opbrengsten
BESLUIT
Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek
Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen te Voortkapel.
Artikel 2
Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie, het centraal
kerkbestuur en de betrokken kerkfabriek.
015
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs. Afkeuring
wijziging meerjarenplan 2014-2019
Samenvatting
De gemeenteraad moet de meerjarenplanwijzigingen van de kerkfabrieken die een verhoging
van de gemeentelijke toelagen inhouden goedkeuren of niet goedkeuren.
Voorgeschiedenis
Op 15 juni 2014 keurde de kerkraad van Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs de
meerjarenplanwijziging 2014 goed.
De kerkraad diende deze budgetwijziging in bij het centraal kerkbestuur.
Op 3 juli 2014 diende het centraal kerkbestuur de documenten in bij het bisdom van
Antwerpen, de provinciegouverneur en de gemeente.
Feiten en context
In de meerjarenplanning was een gemeentelijke exploitatiebijdrage van 18.700 euro voorzien
voor 2015. Met deze wijziging wordt gevraagd deze op te trekken tot 25.764,99 of een
verhoging van 7.064,99 euro.
Bij de ingediende wijziging was geen beleidsnota toegevoegd. De voorgestelde wijziging
situeert zich op de post exploitatie (+ 15.000 euro)- en investeringsuitgaven (+ 25.000 euro)
voor 'andere gebouwen'. In het geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 werd rekening
gehouden met de resultaten van rekening 2013, vandaar dat aan de gemeente slechts een
extra bijdrage van 7.064,99 euro op exploitatie wordt gevraagd.
Uit het ingediend budget 2015 blijkt dat de aanpassingen in de meerjarenplanning bedoeld
zijn voor een 'opslagruimte voor chiro met eigen middelen (exploitatie) en 'vervanging
verwarming in de catecheselokalen' (investering).
Artikel 52 van het decreet op de erediensten stelt dat uitgaven enkel in rekening kunnen
gebracht worden in de toelagen van de gemeente als ze noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van de eredienst en de daartoe bestemde gebouwen. Een opslagruimte voor de chiro is niet
noodzakelijk voor de uitoefening van de eredienst en moet dus niet binnen het budget van
de kerkfabriek door de gemeente gefinancierd worden.
De wijziging van de meerjarenplanning wordt dus niet aanvaard.
Juridische grond
- Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten met in het bijzonder de
artikelen die betrekking hebben op het financieel beheer.
- Omzendbrief BB 2013/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken – Agentschap
Binnenlands Bestuur – Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en Personeel
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst.
Adviezen
Op 3 juli 2014 verleende het bisdom van Antwerpen gunstig advies over deze
budgetwijziging.
Het gunstig advies van het bisdom werd door het centraal kerkbestuur aan de gemeente
overgemaakt op 14 juli 2014.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Organisatie ondersteuning
actie
Erediensten
actienummer
2015140008
omschrijving project
Goedkeuring wijziging meerjarenplanning
raming kosten
Voorgestelde verhoging van de meerjarenplanning met 7.065 euro
tot 25.765 euro
raming opbrengsten
Stemming
Unaniem
BESLUIT
Artikel 1 De gemeenteraad keurt de wijziging van de meerjarenplanning 2014 - 2019 van de
kerkfabriek Sint-Niklaas te Zoerle-Parwijs niet goed.
Artikel 2 Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie, het centraal
kerkbestuur en de betrokken kerkfabriek.
016
Eredienst. Kerkfabriek Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs. Afkeuring budget
2015.
Samenvatting
De gemeenteraad moet de budgetten goedkeuren (of niet goedkeuren) van de kerkfabrieken
waarvan de gemeentelijke toelagen niet passen binnen de laatst goedgekeurde
meerjarenplanning.
Voorgeschiedenis
De raden keurden hun budgetten 2015 goed en dienden deze in bij het centraal kerkbestuur
op de data zoals vermeld op hun financiële nota van het budget.
Het centraal kerkbestuur diende op 23 juli 2014 de budgetten in bij de gemeente, het erkend
representatief orgaan en de provinciegouverneur samen met de samenvattende staat
“coördinatie budget 2015”.
Feiten en context
In het budget 2015 van de kerkfabriek werd de volgende gemeentelijke exploitatietoelage
ingeschreven.
Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs
Meerjarenplanning
Voorstel 2015
Exploitatietoelage
18.700,00
25.764,99
Op 3 juli 2014 diende de kerkfabriek een wijziging van de meerjarenplanning in voor wat
betreft de bijdrage van 2015. Omdat deze wijziging niet goedgekeurd werd, past de
gevraagde exploitatietoelage niet binnen het meerjarenbudget en is een formele goedkeuring
door de gemeenteraad noodzakelijk.
Uit het ingediend budget blijkt dat de er op het exploitatiebudget middelen voorzien zijn
voor de 'opslagruimte voor chiro met eigen middelen'. Deze uitgave kadert niet binnen de
uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de eredienst en daartoe bestemde
gebouwen, zoals bepaald is in artikel 52 van het decreet op de erediensten.
Er werd geen investeringstoelage gevraagd, het investeringsbudget wordt gefinancierd uit
eigen middelen.
De gemeenteraad keurt het budget 2015 af en vraagt de kerkfabriek om een nieuw budget in
te dienen dat past binnen de meerjarenplanning en voldoet aan het decreet op de erkende
erediensten.
Juridische grond
De artikelen 45 tot en met 49 van het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten hebben betrekking op de budgetten van de
kerkfabrieken.
Artikelen 6 tot en met 21 van het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse Regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
Omzendbrief BB.2013/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken - Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.
Adviezen
In zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan verleende de bisschop van Antwerpen,
Johan Bonroy, gunstig advies over de budgetten 2015 van bovenvermelde kerkfabrieken.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Organisatie ondersteuning
actie
Erediensten
actienummer
2015140008
omschrijving project
Akte name budgetten 2015
raming kosten
raming opbrengsten
Nog te bepalen na indiening van het nieuwe voorstel
-
Stemming
Unaniem
BESLUIT
Artikel 1
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Niklaas te
Zoerle-Parwijs af.
Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie, het
centraal kerkbestuur en de betrokken kerkfabrieken.
Punt 17 werd behandeld na agendapunt 1, goedkeuring verslag.
017
Artikel 22. Frans De Cock. Aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning door De Lokery nv voor het bouwen (en exploiteren) van
een grootschalig slachthuis voor varkens te Westerlo-Oevel ,
Nijverheidsstraat 24.
Aanbeveling van de gemeenteraad aan het schepencollege tot het
WEIGEREN door het college van de bouwvergunning voor deze
aanvraag, gelet op de talrijke en gegronde bezwaren neergelegd door
de buurtbewoners en door anderen tegen deze bouwaanvraag (en
tegen de milieuvergunningsaanvraag) tijdens het openbaar
onderzoek.
Bespreking en beslissing. Stemming.
Raadslid Frans De Cock licht het agendapunt toe.
"
"
Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning door De Lokery nv voor het
bouwen (en exploiteren) van een grootschalig slachthuis voor varkens te WesterloOevel, Nijverheidsstraat 24.
Aanbeveling van de gemeenteraad aan het schepencollege tot het WEIGEREN door het
college van de bouwvergunning voor deze aanvraag, gelet op de talrijke en gegronde
bezwaren neergelegd door de buurtbewoners en door anderen tegen deze
bouwaanvraag (en tegen de milieuvergunningsaanvraag) tijdens het openbaar
onderzoek.
Bespreking en beslissing. Stemming.
Motivering:
De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning door de Lokery nv, voor de bouw
van een slachthuis met een slachtcapaciteit van 40.000 varkens per week, gelegen
Nijverheidsstraat 24 te Oevel-Westerlo, botst op talrijke en gegronde bezwaren,
ondertekend door honderden buurtbewoners en belanghebbenden.
Voor de inhoudelijke bespreking van de bezwaren verwijs ik naar het bezwaarschrift
dat wordt bijgevoegd."
bijlage 1: bezwaarschrift 7.9.2014
BEZWAARSCHRIFT
Westerlo, 5 september 2014.
Aan het gemeentebestuur van Westerlo
Aan de milieudienst van de gemeente Westerlo
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
Betreft:
Bezwaarschrift tegen de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 en tegen de aanvraag voor een
stedenbouwkundige vergunning door De Lokery nv voor het bouwen en exploiteren van een
grootschalig slachthuis voor varkens te Westerlo-Oevel , Nijverheidsstraat 24.
De gronden voor dit bezwaarschrift zijn (niet limitatief) :
Sinds de informatievergadering op 3 september 2014 is duidelijk gebleken dat er geen
maatschappelijk draagvlak is bij de bevolking van Oevel (en Westerlo) voor dit geplande
slachthuis. Een slachthuis voor het slachten van 40.000 varkens per week (5 werkdagen),
gelegen op zeer korte afstand van een groot en dichtgebouwd woongebied en dichtbij een
grote nieuwbouw basisschool (kleuter- en lagere school op 300 m) en een kinderdagverblijf, is
onverantwoord om diverse milieutechnische en ruimtelijke redenen.
Zo zijn er bezwaren m.b.t. de te verwachten zware geurhinder; de forse toename aan
transportbewegingen (extra camions) die zorgen voor een verhoogde lawaaihinder en toename
aan fijn stof; de verhoogde verkeersdrukte en verkeersonveiligheid; de grote hoeveelheden te
lozen afvalwater die zorgen voor vervuiling van grondwater en oppervlaktewater en voor
wateroverlast; ……
Dit betekent dat de hele dorpsgemeenschap de lasten zou moeten dragen.
Uit de analyse van het MER-rapport is het volgende gebleken :
Het schadelijk effect van diverse hinderfactoren zoals geur en stank, wateroverlast, lawaai en
verkeersdrukte, fijn stof, onveiligheid, e.a. … wordt in het MER-rapport wel degelijk erkend,
maar wordt als te verwaarlozen bestemd.
Enerzijds kan men terechte vragen stellen bij de minimalistische inschatting van de schadelijke
effecten van de diverse hinderfactoren, die enkel theoretisch werden bepaald en niet
proefondervindelijk op de locatie.
Anderzijds gaat men ook straal voorbij aan het cumulatief effect van deze hinderfactoren op
de specifieke Oevelse situatie, aangezien deze woonbuurt en de naastliggende industriezone
nu al overbelast worden met milieu- en overlastproblemen.
Zo zou er (volgens het MER) in 2% van de tijd (= 5 werkdagen per jaar) geurhinder zijn. Op
zich een onaangenaam vooruitzicht, maar er is ook de cumul met andere hinderlijke bedrijven
met geuroverlast in die omgeving.
Tijdens de infovergadering bleek dat de inschatting van de te verwachten geuroverlast enkel
gebouwd was op het gebruik van een mathematisch model.
Bovendien wordt de geur van een varkensslachthuis en van varkensslachtafval in de literatuur
als “zeer hinderlijk en onaangenaam” omschreven, zelfs in geringe of te verwaarlozen
concentraties
De hinderlijke effecten van de geurhinder en de luchtkwaliteit zijn cruciaal in deze
vergunningsaanvraag. Het MER-rapport stelt onomwonden (quid bewijsvoering?) dat de
luchtzuivering (biologische gaswasser, onderdruk, ..) volstaat om geen noemenswaardige
geurhinder te veroorzaken in de omgeving.
Uit de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp blijkt echter dat een biowasser niet de
beste keuze is voor een slachthuis.
Dit is dan ook niet geloofwaardig, noch aanvaardbaar voor de buurtbewoners. Omwille van
practische, technische, menselijke en klimatologische omstandigheden en omwille van
economische rentabiliteit is geurhinder bij dit voorgestelde, grootschalig slachthuis simpelweg
onvermijdelijk !
Het MER-rapport gaat bovendien voorbij aan de noodzaak om een back-up systeem te
hebben voor de lucht- en waterzuiveringsinstallatie, iets wat bij biologische zuiveringssystemen
een risicovol tekort is.
Verder is er de lozing van 320 m³ (=320.000 liter) gezuiverd (?) afvalwater per dag in de
open baangracht richting de (ondermaatse - laag debiet) Zandvoortloop wat significant
negatief beoordeeld moet worden en bovendien zal zorgen voor wateroverlast in een buurt die
nu al regelmatig kampt met wateroverlast.
Op de informatievergadering bleek dat de MER-auteurs niet op de hoogte waren van de
wateroverlast die nu reeds zeer regelmatig opduikt stroomafwaarts op de Zandvoortloop. Het
is duidelijk dat het normale debiet van de waterloop de extra belasting niet zal aankunnen.
Belangrijk is ook dat het MER-rapport voorbijgaat aan het gegeven dat afvalwater van
slachthuizen, bij een onvoldoende zuivering, ernstig verontreinigd kan zijn met ziektekiemen
zoals E. coli, salmonella, e.a.… Dit vormt voornamelijk een risico voor kwetsbare groepen
zoals kinderen en bejaarden.
Wel stelt het MER dat het rechtstreeks lozen van het afvalwater in het Albertkanaal
uitgesloten is, net omwille van het risico op besmetting van de stroomafwaarts gelegen
drinkwaterwinning. Blijkbaar kan volgens dit MER lozing van hetzelfde water wel in een open
gracht in woongebied.
De besproken alternatieven in het MER voor de waterlozing zijn dus ofwel onmogelijk of niet
toegelaten, ofwel hebben ze een significant negatief effect op de waterkwaliteit. Zo kunnen
vragen gesteld worden bij de effectiviteit inzake de verwijdering van N en P uit het afvalwater.
Quid het resultaat van de watertoets en het advies van de VMM ?
Inzake de discipline mobiliteit zullen de ongeveer 100 extra vrachtwagenbewegingen per dag,
die in cumul komen met de reeds bestaande grote verkeersdrukte (met files) in die buurt,
zorgen voor extra uitstoot van fijn stof, extra luchtverontreiniging en voor een verhoogde
verkeershinder en verkeersonveiligheid.
De hinderlijke effecten van de bouw en uitbating van het voorgestelde slachthuis op de diverse
aspecten van de mobiliteit dient nader te worden geanalyseerd in een MOBER-studie.
Is er voldoende rekening gehouden met de milieu-impact en de ruimtelijke impact (=
omgevingsimpact) van het voorgestelde slachthuis op de omliggende bedrijven die zelf ook
interne en externe standaarden en kwaliteitsnormen moeten respecteren (cosmeticabedrijf
met exclusieve produkten, fijnchemie en additieven, voedingswaren, ….) ?
Verder is er onvoldoende onderzocht of een alternatieve inplanting (andere locatie) van dit
voorgestelde slachthuis, zowel op milieuvlak als op ruimtelijk vlak, aangewezen is.
Belangrijk hierbij is dat van de 40.000 geslachte varkens per week, er maar 20.000 ter
plaatse worden verwerkt. De andere helft wordt na slachting gewoon weggevoerd. De binding
van de slachtlocatie met de huidige bestaande verwerkingslocatie is dus slechts voor 50%
vereist !
Een andere slachtlocatie, verder verwijderd van een woonbuurt, lijkt dus aangewezen.
Besluiten
1.
Het MER is gestoeld op onvolledige en foutieve informatie en op een zeer
onzorgvuldige argumentatie.
2.
Er is geen maatschappelijk draagvlak voor de inplanting van dit bedrijf in de
onmiddellijke nabijheid van de woonzone van Oevel.
3.
De macro-economische en micro-economische context en overwegingen voor de
inplanting van dit bedrijf, op deze locatie, zijn niet gunstig.
Op grond van bovenstaande bezwaren en bemerkingen verzoek ik de bevoegde
overheidsdiensten om het voorgelegde MER als onvoldoende onderbouwd te verwerpen en
een negatief advies te verlenen aan de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 en om de
stedenbouwkundige vergunning voor de bouw en exploitatie van het voorgestelde slachthuis
door De Lokery nv op deze locatie te weigeren.
"
Hoogachtend,
Namens het actie-comité,
Frans De Cock
gemeenteraadslid
Hogeheide 12
2260 Westerlo"
bijlage 2 : bezwaarschrift 29.9.2014
BEZWAARSCHRIFT
Westerlo, 28 september 2014
Aan het gemeentebestuur van Westerlo
Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
Bezwaarschrift tegen de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning door
De Lokery nv voor het bouwen en exploiteren van een grootschalig slachthuis
voor varkens te Westerlo-Oevel , Nijverheidsstraat 24.
Argumentatie en middelen :
1. Op de voorziene inplantingslocatie is er geen geschikt of toegelaten afvoerkanaal voor het
afvalwater beschikbaar:
a. De in het MER aangegeven afvoer via de Zandvoortloop bestaat niet meer. In het
actieplan Doorbraak 63 – waterbeleid en waterbeheer zijn de delen van de
Zandvoortloop en de Puntloop, evenals de Loofvenloop die aan de Noordzijde van de
E313 lagen namelijk opgeheven. In het verslag van de Provincieraad Antwerpen van
28/11/2013 staat:
Principiële goedkeuring wordt verleend aan de voorgedragen kaart “toekomstig
waterlopenbeheer na D63 in de provincie Antwerpen”,
waarbij verder gesteld wordt dat de gemeenten die nog geen beslissing genomen hadden
over de kaart toegevoegd zouden worden wanneer het dossier naar de minister gestuurd
zou worden. In December 2013/januari 2014 werd in Westerlo de beslissing genomen
om de nieuwe kaart goed te keuren (zie Westel Info Januari 2014). Op deze kaart staan
geen openbare grachten of waterlopen meer tussen de E313 en het Albertkanaal. Ook de
AGIV-kaarten tonen dat er geen waterlopen of geklasseerde grachten meer aanwezig zijn
die gebruikt zouden kunnen worden door de Lokery. Het slachthuis waarvoor een
bouwvergunning aangevraagd wordt, beschikt daarmee in feite niet over enige
mogelijkheid om het afvalwater te lozen.
b. Ook in de realiteit zijn de Zandvoortloop en de Puntloop niet meer aanwezig, tenzij in
delen als baangracht of private gracht (zoals voorzien in de regeling Doorbraak 6313) en
grachten komen niet voor lozing van afvalwater in aanmerking wanneer er riolering
voorzien is op de openbare weg. Het gebruik van de riolering is in dit geval echter
onmogelijk omwille van de overbelasting van het zuiveringsstation van Geel (zie MER).
c. Zelfs indien deze aanpassing niet gebeurd was, zou het gebruik van de Zandvoortloop of
de (in het MER niet weerhouden) Puntloop niet aanvaardbaar geweest zijn.
Het MER
stelt namelijk: “Door het lage debiet van de Puntloop zal de impact op de Puntloop voor
meerdere parameters meer relevant zijn, zelfs bij voldoen aan de lozingsnormen. De
impact op de Puntloop kan dan ook als significant negatief beoordeeld worden. Dit door
het zeer lage debiet. Een zelfde impactbeoordeling geldt voor lozing op de Loofvenloop of
Zandvoortloop.” Het afvalwater zou, buiten hemelwater, het enige water zijn dat er in de
grachten terecht zou komen, wat ongetwijfeld tot geurhinder en gezondheidsrisico’s zou
leiden.
d. Lozing van de voorziene grote hoeveelheid afvalwater (320m3/dag) in de grachten die
eventueel nog aansluiten op de Zandvoortloop zou daarnaast met zekerheid zorgen voor
wateroverlast in lager gelegen gebieden tussen Tolhuis en Moestoemaat en aan de
zuidkant van Voorteinde (Tongerlo) langs de Wimp (door een tragere afvoer van water in
de Wimp stroomopwaarts van de samenvloeiing van Zandvoortloop en Wimp). Dit werd
in het MER niet opgenomen hoewel deze gebieden wel opgenomen zijn op de AGIVkaarten met de overstromingsgevoelige gebieden 2014 (ook al op de kaart van 2011
maar niet op de kaart van 2006) én op de kaarten met de recent overstroomde gebieden.
Tijdens de infovergadering van het openbaar onderzoek werd duidelijk dat de opstellers
van de vergunningsaanvraag hiervan niet op de hoogte waren, hoewel dat wel het geval
had moeten zijn indien zij de AGIV-gegevens hadden gebruikt. In het MER werden
vermoedelijk enkel de stafkaarten van 1984 gebruikt. Voor iedereen die het gebied kent,
13
Het streefdoel is dat na de gevolgde procedure alleen geklasseerde waterlopen en grachten behouden blijven.
De oud-geklasseerde waterlopen zullen ofwel worden opgewaardeerd tot 3de (of 2de) categorie als ze
belangrijk zijn voor het watersysteem ofwel worden ze administratief afgeschaft als waterloop. Uiteraard
kunnen zij behouden blijven als private gracht. (Verslag Provincieraad 28/09/2013)
is het duidelijk dat de waterloop de extra belasting niet zou aankunnen.
Het bedrijf DAF nv heeft voor de eigen afvalwaterstromen bekkens aangelegd om
overbelasting van de Zandvoortloop en de Wimp te voorkomen maar werd voor zover
bekend niet betrokken bij de informatieronde voor onderliggende vergunningsaanvraag.
Het verdient aanbeveling om het bedrijf en andere omliggende bedrijven alsnog over de
aanvraag te informeren want mogelijk stelt zich ook op dat niveau een probleem.
e. Afvoer via de riolering kan niet omdat het waterzuiveringsstation van Geel reeds verzadigd
is.
f. Afvoer via het Albertkanaal is niet toegelaten.
Conclusie : Er is voor het voorziene slachthuis geen afvoerkanaal voor afvalwater
aanwezig op de gekozen locatie volgens de gegevens van de provinciale overheid en het
AGIV. De plannen voor het slachthuis, inclusief het MER, houden geen rekening met deze
nochtans publiek beschikbare gegevens. Indien het slachthuis toch op deze locatie
gebouwd zou worden, zou dit dus gebeuren met een onaanvaardbare afvalwaterafvoer via
niet geschikte, niet-geklasseerde grachten en via de evenmin geschikte Zandvoortloop, wat
zou resulteren in een overmatige burenhinder op verschillende vlakken, o.a. geurhinder en
overstromingslast.
2. De combinatie van de inplanting van een slachthuis (inclusief verharde oppervlakte) van in
totaal 24.000m2 met de bedrijfsuitbreiding van de aanpalende Uitsnijderij Bens met
6000m2 zal zorgen voor een beperking van de insijpeling van regenwater in de bodem in
periodes van aanhoudende neerslag, ook al worden een hemelwaterput en infiltratiebuizen
voorzien. Aangezien de recuperatie van regenwater niet mogelijk geacht wordt omwille
van bedrijfstechnische en hygiënische redenen, leidt dit mogelijk tot problemen bij de
omwonenden in Moleneinde en met grote zekerheid bij de buren in de Onze-LieveVrouwstraat waar de watergevoeligheid nu reeds hoog is. Op de kaart van het AGIV met
de erosiegevoeligheid staat daarenboven het talud van de E313 aangeduid als
erosiegevoelig. De inplanting van het slachthuis op de voorziene plaats geeft dus ook
aanleiding tot excessieve burenhinder en zorgt mogelijk voor aantasting van de stabiliteit
van de E313. Ook met deze gegevens is weer geen rekening gehouden in de aanvraag
van de Lokery.
Conclusie : De aanvraag voor een bouwvergunning dient geweigerd te worden omdat de
aanpak van de hemelwaterproblematiek onvoldoende rekening houdt met de lokale
situatie en met de combinatie met de uitbreiding van de uitsnijderij Bens, en met de
erosiegevoeligheid van het gebied.
3. De dorpsgemeenschap draagt reeds de lasten van veel gezondheidsbedreigende factoren.
In het MER wordt gesteld dat als gevolg van deze vergunningsaanvraag er geen of een
zeer geringe verhoging zou zijn van deze lasten. Het spreekt in dit verband over een
gering “cumulatief effect” van de te verwachten geurhinder omdat de geur van een
slachthuis niet de geur, veroorzaakt door de chemische industrie, zou versterken maar het
rapport gaat voorbij aan het gegeven dat een combinatie van geurbronnen wel voor meer
klachten zal zorgen, o.a. omdat mensen die geen last hebben van de chemische geur die
regelmatig over Oevel trekt, wel last kunnen hebben van de slachthuisgeur. Ook hier zal
sprake zijn van burenhinder. Deze zal allicht groter zijn dan het MER aangeeft om drie
redenen:
a. Het MER steunt op eenzijdig samengestelde bronnen (zie onze kritiek op het MER bij de
milieuvergunningsaanvraag).
b. De als BBT voorgestelde technieken die men wil gebruiken zijn geen BBT voor
slachthuizen volgens de literatuur.
c. Het begrip BBT houdt niet in dat het om technieken gaat die in de nabijheid van
woonzones aangewezen zijn.
Conclusie : de bouwaanvraag voor een grootschalig slachthuis is gebaseerd op
technologie die niet voldoet voor een grootschalige installatie op minder dan 300 meter
van een woonkern. Er is duidelijk ook geen maatschappelijk draagvlak voor.
4. Er liggen heel wat bedrijven en een winkelcentrum aan de overkant van het Albertkanaal
in de zone die in de dominante windrichting ligt en die volledig in de meest belaste zone
ligt op de geurkaart. Er zal wellicht ook burenhinder zijn als gevolg van de
geurverspreiding in dit gebied. De werknemers en bedrijfsleiders werden niet geïnformeerd
over deze mogelijke hinder en konden dus niet reageren.
Conclusie : Niet alle betrokkenen die last zullen hebben van burenhinder werden bij het
informatieproces betrokken. Het MER geeft over de hinder voor het bedrijvengebied en
het winkelcentrum ook geen informatie.
5. Burenhinder zal er zeker zijn voor inwoners die het gemeentelijke kerkhof bezoeken dat
naast de voorziene bedrijfslocatie ligt en tijdens begrafenissen. Dit heeft te maken met de
overlast ten gevolge van de aanvoer van schreeuwende varkens, de transporten van
slachtafval en met de geurhinder die daar ongetwijfeld geconcentreerd zal zijn. De
inplanting van een slachthuis naast een gemeentelijk kerkhof kan niet anders dan
ongepast genoemd worden: het bedrijf past niet in het bestaande ruimtegebruik.
De open gracht die het bedrijf van het kerkhof zou scheiden, maakt waarschijnlijk ook
deel uit van het vroegere grachtenstelsel van de Puntloop en de Zandvoortloop. Ook hier is
dus ernstige hinder te verwachten.
Conclusie : Het onderdeel Hinderaspecten en gebruiksgenot in de aanvraag voor een
stedenbouwkundige vergunning is onvoorstelbaar oppervlakkig geformuleerd: er zijn wel
degelijk elementen die de inplanting van het bedrijf ongepast maken.
6. De verkeershinder en mobiliteitseffecten van het voorziene slachthuis zullen groter zijn
dan voorzien.
a. Het rond punt aan de fly-over van de nieuwe Noord-Zuidverbinding is nu reeds verzadigd op de
piekmomenten. Vooral vrachtwagens zorgen op dat ronde punt voor langzaam verkeer met files
tot gevolg.
b. De toegangsweg naar het bedrijf is de enige fietsroute vanuit Westerlo-Tongerlo-Oevel naar
fietsknooppunt 48 aan het Albertkanaal.
c.
De uitsnijderij Bens plant een uitbreiding van het bedrijf met daarin ook een retailafdeling (Bens
Retail nv) waar met grote waarschijnlijkheid ook varkensvlees en charcuterie verkocht zal worden.
Dit zal leiden tot meer verkeer dat een sterk afremmend effect zal hebben op de verkeersstroom
op de Nijverheidsstraat. Voor zover bekend is voor de retailafdeling nog geen vergunningsaanvraag
ingediend.
Algemene Conclusies
1. De voorziene locatie is ongeschikt als vestigingsplaats voor een grootschalig slachthuis:
a. Volgens de gegevens van de provinciale overheid en het AGIV is er op de gekozen locatie geen
ontsluiting (afvoerkanaal) meer aanwezig voor het afvalwater.
b. Er is geen aanvaardbare ontsluiting beschikbaar voor de afvoer van de voorziene hoeveelheden
afvalwater.
c.
Er is geen rekening gehouden met de combinatie van de nieuwbouw slachterij en de uitbreiding
van uitsnijderij Bens met o.a. een retailafdeling voor varkensproducten.
d. De zogenaamde Best Beschikbare Technieken die het bedrijf wil gebruiken garanderen niet dat er
geen of weinig hinder zal zijn voor de aanpalende woonzone: het bedrijf hoort daarmee niet thuis
op de voorgestelde locatie op minder dan 300 meter van een woonkern.
e. De inplanting van het slachthuis op de gekozen locatie naast het gemeentelijk kerkhof is ongepast.
2. Het MER is gebouwd op foutieve informatie en een zeer onzorgvuldige wetenschappelijke
argumentatie, én maakt geen gebruik van de recente AGIV- gegevens. Het kan dus niet gebruikt
worden om een bouwvergunning te rechtvaardigen.
3. Er is sprake van ernstige burenhinder op veel vlakken. Dat maakt dat er geen draagvlak is voor de
inplanting van dit bedrijf in de onmiddellijke nabijheid van de centrale woonzone van Oevel.
Het bedrijf Lokery nv wil twee bestaande slachterijen (De Lokery in Lokeren en Herdico in
Meerle) samenbrengen in één grote slachterij. De twee bestaande installaties vormen een
grote belasting voor de lokale leefbaarheid omwille van de situering in de onmiddellijke
nabijheid van een woonkern. Het bedrijf vond een locatie op een terrein in industriegebied
naast de uitsnijderij waarmee men al samenwerkte.
In deze zuiver economische logica werd overduidelijk geen rekening gehouden met het feit dat
dit terrein zich opnieuw in de onmiddellijke omgeving van een woonkern bevindt en dat er
geen geschikt toegelaten kanaal is voor de afvoer van afvalwaters. Sterker: de huidige
administratieve en reële situatie van het gebied werd compleet genegeerd in de aanvraag.
Daarenboven verdoezelt het MER de ongeschiktheid door onzorgvuldige onderbouwing met
selectief te noemen bronnen en het opnemen van scenario’s die niet met de plannen van het
bedrijf stroken (zie onze opmerkingen bij het MER).
Op grond van bovenstaande bezwaren en bemerkingen, verzoeken wij de
bevoegde overheid om de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw en
exploitatie van het voorgestelde slachthuis door De Lokery nv in de
Nijverheidsstraat te Oevel te weigeren.
Hoogachtend,
Namens het actie-comité,
Frans De Cock
Gemeenteraadslid
Hogeheide 12
2260 Westerlo"
Raadslid Frans De Cock zegt dat het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen
weliswaar de bevoegdheid is van het college van burgemeester en schepenen, maar hij
verwijst naar het gemeentedecreet, waarbij de gemeenten beogen om op het lokale niveau
bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het
gemeentelijk gebied en bevoegd zijn voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang voor
de verwezenlijking waarvan ze alle initiatieven kunnen nemen.
Hij verwijst naar de vele bezwaarschriften die werden ingediend naar aanleiding van de
milieuaanvraag en de stedenbouwkundige vergunning. Raadslid Frans De Cock vraagt de raad
voor de opstart van een debat waarbij de fracties aangeven hoe zij erover denken en de raad
een standpunt formuleert in verband met dit dossier.
Raadslid Frans De Cock overloopt de bezwaren en feliciteert de actievoerders voor de
acties en de argumentatie die werd opgebouwd. Hij vraagt de raadsleden hiermee rekening
te houden en stelt dat het MER veel te optimistisch werd opgesteld. Hij zegt zich bevraagd
te hebben bij VVSG en stelt dat de gemeenteraad wel aanbevelingen kan doen, dat de
schepenen ook nog steeds raadsleden zijn, maar dat hij om alle misverstanden te vermijden
een amendement heeft geschreven.
" Amendement van gemeenteraadslid Frans De Cock ,
bij agendapunt 17 : Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning door De Lokery nv voor
het bouwen en exploiteren van een grootschalig slachthuis voor varkens te Oevel ,
Nijverheidsstraat 24.
Aanbeveling van de gemeenteraad aan het schepencollege
tot het WEIGEREN door het college van de bouwvergunning voor deze aanvraag, gelet op de
talrijke en gegronde bezwaren neergelegd door de buurtbewoners en door anderen tegen deze
bouwaanvraag (en tegen de milieuvergunningsaanvraag) tijdens het openbaar onderzoek.
Het amendement bestaat erin dat onderstaande motie mbt dit onderwerp aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd ter aanvulling (en vervanging) van de hoofdvraag in het
agendapunt 17.
MOTIE : voorgelegd aan de gemeenteraad van 6 oktober 2014.
Gelet op het feit dat :
• er bij het openbaar onderzoek m.b.t. de milieuvergunningsaanvraag : 2 mondelinge
bezwaren en 509 schriftelijke bezwaren werden ingediend (waaronder 13 schriftelijke
bezwaren ingediend per brief; 494 bezwaren ingediend via e-mail; een petitielijst met
1395 handtekeningen; een online-petitielijst met 1481 ondertekenaars.)
• er bij het openbaar onderzoek m.b.t. de bouwvergunningsaanvraag : ongeveer 3000
schriftelijke bezwaren werden ingediend (waaronder een petitielijst met 2384
handtekeningen en meer dan 600 schriftelijke bezwaren ingediend per brief en via email ).
De gemeenteraad van Westerlo stelt verder vast dat :
• er absoluut geen maatschappelijk draagvlak is voor de inplanting van een dergelijk
slachthuis in Oevel -Westerlo.
• de opmaak van het MER gebrekkig is verlopen waardoor het nogal wat
onduidelijkheden, hiaten en tekortkomingen vertoont.
• de aanvrager er niet in geslaagd is om de vragen op de informatievergadering voldoende
ernstig, helder en grondig te beantwoorden en de ongerustheid van de buurt te milderen.
• het schepencollege op 29.09.2014 een ongunstig advies verleende voor het exploiteren
van een nieuw slachthuis, gelegen Nijverheidsstraat 24 in Westerlo (advies mbt de
milieuvergunningsaanvraag en overgemaakt aan de PMVC).
• de vele bekommernissen en bezwaren van de bezwaarindieners (bij beide openbare
onderzoeken) in grote mate gedeeld kunnen worden door de gemeenteraadsleden.
• meer in het bijzonder de bezwaren m.b.t. de geurhinder, de afvoer van het afvalwater
en de hinder van de transporten, als gevolg van de inplanting van dit nieuw slachthuis,
als terecht te beschouwen zijn.
• de inrichting wordt ingeplant op zeer korte afstand van de dorpskom en woonkernen
van Oevel, welke reeds belast zijn met de huidige invulling van het industriegebied in
Oevel en aanpalende gemeenten, met de nabijheid van de E313 en bijhorende hinder.
• op basis van het “redelijkheidsprincipe” en op basis van het “goed huisvaderprincipe”
alle bovenstaande feiten en vaststellingen slechts tot één besluit kunnen leiden: de
onmogelijkheid tot het verlenen van de gevraagde vergunningen.
De gemeenteraad van Westerlo vraagt dan ook met aandrang aan het schepencollege
om bovenstaande feiten, vaststellingen en conclusies mee te nemen en in rekening te brengen bij
de behandeling en bij de besluitvorming in het kader van de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning voor een nieuw slachthuis te Oevel (Nijverheidsstraat 24) door
de Lokery nv.
De gemeenteraad van Westerlo maakt deze motie ook over aan de Bestendige
Deputatie van de provincie Antwerpen.
Bespreking en beslissing. "
Raadslid Marc Van den Bruel wenst de bespreking ook breder te zien.
" Bouw varkensslachterij te Oevel is een uitwas van de grootschalige varkensindustrie.
Het protest tegen de komst van het grootschalig slachthuis in Oevel heeft de volledige
steun van Groen Westerlo. Op vraag van het actiecomité heeft Groen heel wat
technische en planologische argumenten aangereikt die als bezwaar konden gebruikt
worden.
Op de inhoud van het dossier willen we hier niet verder ingaan. Wel willen we de
bouwaanvraag voor zo'n grootschalige varkensslachterij in de juiste context plaatsen.
De Vlaamse Regering is verantwoordelijk voor deze uitwas.
Met het nieuwe Mestactieplan (MAP 4) koos de Vlaamse Regering in 2011 voor meer
varkens en meer mest. Meer varkens was voor de Vlaamse regering belangrijker dan
onze gezondheid. Het beleid van de ministers Kris Peeters en Joke Schauvliege (CD&V)
was zeker niet duurzaam. Vlaanderen kon toen en kan de milieudruk van al die
megastallen nu ook niet aan. Ondanks protest van de buurtbewoners tegen de komst van
die megavarkensstallen werden toch milieu- en bouwvergunningen afgeleverd. Voor die
extra varkensstallen waren wel subsidies beschikbaar!
Varkenshouderij in Vlaanderen: meesterlijke manipulatie
Door die steun is de Vlaamse varkenssector bij uitstek een agro-industriële sector
geworden, die zich laat kenmerken door een intensieve veehouderij die blijkbaar niet
zonder een voordurende schaalvergroting kan. Dat lever misschien goedkoop
varkensvlees in de supermarkt op, maar gaat ten koste van de varkensboer, het
dierenwelzijn en onze gezondheid.
Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) maakte in 2013 reclame
voor varkensvlees met een film waarin een oude boer voor zijn boerderij een boterham
met hesp deelt met zijn kleinkinderen. De varkensboer uit de VLAM-filmpjes bestaat niet
meer - het is een staaltje van meesterlijke manipulatie. De crisis in de varkenssector kan
niet alleen aangepakt worden met nog meer industrialisering. Groen ijvert voor een
landbouw op maat met respect voor de dieren en de familiale landbouwer.
Schaalvergroting en verdere mechanisering zijn geen oplossingen voor een duurzame
landbouw. Een inkrimping van de Vlaamse veestapel komt de klimaatdoelstellingen ten
goede, vermindert de milieudruk en komt ook de volksgezondheid ten goede.
Groen hoopt dat het protest van Oevel een signaal naar de Deputatie en de Vlaamse
Regering mag zijn om te stoppen met de steun aan deze grootschalige varkensindustrie.
Marc Van den Bruel
6 oktober 2014"
Raadslid Marc Van den Bruel zegt dat de lozing voorzien is via de Zandvoortloop en dat dit
betekent dat alles via grachten verloopt en bijgevolg twee straten moet passeren. Volgens
zijn berekeningen bedraagt de lozing 420m³ per dag, samen met de verminderde
mogelijkheid tot infiltratie. Hij stelt zich verder ook vragen bij de bio-installatie.
Schepen Iris De Wever verwijst naar het ongunstig advies van het schepencollege in verband
met de milieuaanvraag, waar de hier genoemde argumentatie ook werd opgenomen. Zij zegt
dat de juridische informatie die werd ingewonnen wel waarschuwt van mogelijke
procedurefouten. Zij wenst het dossier dan ook te verwijzen naar de Gecoro voor advies.
Raadslid Frans De Cock zegt niet in te zien waarom hier een mogelijkheid is tot
procedurefouten. Hij zegt dat, wanneer het slachthuis wordt vergund, de gemeente voor
meer dan 20 jaar wordt belast met een conflict tussen buurtbewoners en het bedrijf.
Raadslid Marc Van den Bruel stelt voor dat de leden van het college van burgemeester en
schepenen de zaal verlaten voor dit agendapunt.
Burgemeester Guy Van Hirtum zegt dat het niet de bedoeling kan zijn dat het college bij
belangrijke beslissingen de zaal moet verlaten. Hij schetst de bevoegdheid die wettelijk is
toegekend aan het college, dat geacht wordt de nodige neutraliteit te hanteren bij zijn
beslissing. Hij zegt dat het thema uiteraard kan besproken worden op de gemeenteraad in
het kader van het gemeentelijk belang, maar onderstreept het belang van een juiste
argumentatie. Burgemeester Guy Van Hirtum zegt dat op 22 september het college een
ongunstig advies verleend heeft in het kader van de milieuaanvraag, met een argumentatie
van enkele bladzijden. De motivatie van het college wordt door raadslid Frans De Cock
overgenomen, maar er wordt wel aan toegevoegd dat daarom ook de stedenbouwkundige
vergunning hieraan gekoppeld is, wat zeer gevaarlijk is.
Burgemeester Guy Van Hirtum stelt een amendement voor om aan de gemeenteraad te
vragen om het advies van 22 september in het kader van de milieuaanvraag integraal te
onderschrijven en bijkomend dat de gemeenteraad aan het college vraagt rekening te houden
met de bezwaren, de argumenten uit het besluit van college van 22 september en het advies
van de Gecoro. Burgemeester Guy Van Hirtum zegt het begrip motie niet duidelijk te vinden
en dat de gemeenteraad gewoon een bevestiging dient te geven aan het besluit van het
college.
Raadslid Marc Van den Bruel vraagt een onderbreking van de raad.
De raad wordt opgeschort om 21.00u.
Jo Vankrunkelsven
Secretaris gemeente en ocmw
Patrick Vanschoubroek
de voorzitter van de gemeenteraad
Om 21.20u heropent de voorzitter Patrick Vanschoubroek de vergadering.
De gemeenteraad is voltallig.
Voorzitter Patrick Vanschoubroek opent de vergadering en zegt dat er een consensus is met
alle fracties over volgend besluit:
Feiten en context
Gezien het ongunstig advies van het schepencollege van 22 september 2014 in verband met
de milieuaanvraag, waaruit blijkt dat:
- er absoluut geen maatschappelijk draagvlak is voor de inplanting van een dergelijk
slachthuis in Oevel-Westerlo;
- de opmaak van het MER gebrekkig is verlopen waardoor het nogal wat
onduidelijkheden, hiaten en tekortkomingen vertoont;
- de aanvrager er niet in geslaagd is om de vragen op de informatievergadering
voldoende ernstig, helder en grondig te beantwoorden en de ongerustheid van de
buurt te milderen;
- de vele bekommernissen en bezwaren van de bezwaarindieners, bij beide openbare
onderzoeken, in grote mate gedeeld kunnen worden door de gemeenteraadsleden;
- meer in het bijzonder de bezwaren met betrekking tot de geurhinder, de afvoer van
het afvalwater en de hinder van de transporten, als gevolg van de inplanting van dit
slachthuis, als terecht te beschouwen zijn;
- de inrichting wordt ingeplant op zeer korte afstand van de dorpskom en woonkernen
van Oevel, welke reeds belast zijn met de huidige invulling van het industriegebied in
Oevel en aanpalende gemeenten, met de nabijheid van de E313 en bijhorende hinder.
Stemming
unaniem
BESLUIT
artikel 1 De gemeenteraad onderschrijft de beslissing van het schepencollege van 22
september 2014 om negatief advies te verlenen inzake de milieuaanvraag door
De Lokery nv.
artikel 2 De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen om bij
de besluitvorming in het kader van de stedenbouwkundige vergunning,
rekening te houden met ondermeer:
- de ingediende bezwaren
- het advies van de Gecoro
- alle andere mogelijke adviezen
- het besluit dan deze gemeenteraad.
018
Artikel 22. Jef Van den Eynde. Bespreking en toelichting van de
plannen voor de aanleg van de omgeving zwembad, bibliotheek en
achterkant van het gemeentehuis en het organiseren van een
infovergadering hieromtrent.
Raadslid Jef Van den Eynde licht het agendapunt toe.
"
Bespreking en toelichting van de plannen voor de aanleg van de omgeving zwembad,
bibliotheek en achterkant van het gemeentehuis en het organiseren van een
infovergadering hieromtrent.
Motivering.
Aangezien de gemeenteraad slechts een voorlopige voorstelling heeft gekregen van de
plannen voor de aanleg van deze site wensen wij een bespreking en toelichting van de
huidige toestand van de technische plannen.
Graag zouden wij ook een raming van de kosten van de uit te voeren werken willen
hebben alsook van de subsidies hieromtrent.
Verder wensen wij een infovergadering te organiseren hierover zodat de burger van
Westerlo zijn mening kan te kennen geven over de plannen en financiering van dit
project.
Bespreking en beslissing."
Hij verduidelijkt zijn vraag: hoe wordt de omgevingsaanleg gefinancierd, wat gebeurt er met
de cafetaria en worden er nog bouwgronden aangekocht?
Schepen Herman Wynants zegt dat het niet de bedoeling is om de cafetaria terug in te
richten als schapenstal en dat het niet de bedoeling is om bouwgronden aan te kopen om er
parking aan te leggen. Schepen Wynants zegt overtuigd te zijn dat een infovergadering rond
de omgevingsaanleg achter het kasteel, zeker kan georganiseerd worden.
Raadslid Frans De Cock zegt de vraag naar informatie te ondersteunen en vraagt of een
toelichting kan gegeven worden op de gemeenteraadscommissie.
Schepen Filip Verrezen zegt dat het dossier momenteel wordt voorbereid en uiteraard op
de gemeenteraad besproken zal worden. Hij merkt wel op dat het organiseren van inspraak
niet steeds evident is wanneer het agentschap onroerend erfgoed als partner betrokken is,
gezien zij vertrekken vanuit een eerder strak keurslijf.
Raadslid Jef Van den Eynde zegt het debat met raadsleden en burgers te willen openen voor
het dossier op de gemeenteraad wordt besproken.
De gemeenteraad is het unaniem eens dat er een infomoment wordt georganiseerd, voordat
de plannen definitief zijn.
019
Artikel 22. Frans De Cock. Sonia Leysen-Laeremans. Invoering door
het gemeentebestuur (in overleg met alle middenstandsverenigingen)
van een systeem van gemeentelijke cadeaucheques (cadeaubonnen)
die inwisselbaar zijn bij alle deelnemende middenstanders en
handelaren van Westerlo.
Aanschaf en installatie van een automaat als verdeler van deze
geschenkbonnen. Aanvullende verkoop van de cadeaucheques aan de
balies van het gemeentehuis en van de toeristische dienst.
Voorzien van de nodige middelen op de begrotingen van 2014 en
2015.
Bespreking en beslissing.
Raadslid Frans De Cock licht het agendapunt toe.
"
Invoering door het gemeentebestuur (in overleg met alle middenstandsverenigingen)
van een systeem van gemeentelijke cadeaucheques (cadeaubonnen) die inwisselbaar
zijn bij alle deelnemende middenstanders en handelaren van Westerlo.
Aanschaf en installatie van een automaat als verdeler van deze geschenkbonnen.
Aanvullende verkoop van de cadeaucheques aan de balies van het gemeentehuis en van
de toeristische dienst.
Voorzien van de nodige middelen op de begrotingen van 2014 en 2015.
Bespreking en beslissing.
Toelichting:
Het moet de voortdurende bekommernis van het gemeentebestuur zijn om de lokale
middenstand op diverse wijzen te ondersteunen.
Niettegenstaande enkele positieve initiatieven van het bestuur, draagt bovenstaand
voorstel bij tot een verdere stimulering van de burgers tot “kopen in onze eigen
gemeente”.
Gelet ook op de zeer positieve ervaringen in andere gemeenten, dient bovenstaand
voorstel tot invoering door het gemeentebestuur van een systeem van gemeentelijke
cadeaucheques te worden goedgekeurd."
Schepen Filip Verrezen zegt dat dit voorstel al eens geagendeerd werd in 2010. Het voorstel
werd toen voorgelegd aan de middenstand en Unizo en hij wil deze vraag wel opnieuw
stellen, maar stelt voor om een adviesraad voor de middenstand op te richten en de vraag
dan voor te leggen aan deze adviesraad.
Raadslid Frans De Cock zegt het voorstel positief te vinden, maar vraagt op welke termijn de
oprichting van de adviesraad moet gezien worden.
Schepen Verrezen zegt dat het noemen van een termijn altijd gevaarlijk is, maar spreekt het
engagement uit dat de adviesraad zal opgericht worden.
Raadslid De Cock gaat hiermee akkoord.
Geheime zitting
020
Personeel. Brandweer. Johan Verboven. Eervol ontslag als
brandweermanvrijwilliger.
Samenvatting
Volgens artikel 23 van het grondreglement, verleent de gemeenteraad eervol ontslag aan een
lid van het gemeentelijk brandweerkorps bij het verstrijken van de maand waarin hij/zij de
leeftijd van zestig jaar bereikt.
Voorgeschiedenis
- De gemeenteraad van 19 december 1977 keurde het grondreglement van de vrijwillige
brandweer goed.
- De gemeenteraad van 10 oktober 1977 stelde Johan Verboven aan als stagiairbrandweermanvrijwilliger vanaf 28 december 1977.
- De gemeenteraad van 30 oktober 1978 stelde Johan Verboven aan als effectief
brandweermanvrijwilliger vanaf 1 januari 1979.
- Op 8 september 2014 bood Johan Verboven zijn ontslag aan als
brandweermanvrijwilliger vanaf 1 november 2014 wegens het bereiken van de leeftijd van
60 jaar.
Feiten en context
Johan Verboven bereikt op 21 oktober 2014 de leeftijd van 60 jaar.
Argumentatie
Volgens artikel 23 van het grondreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19
december 1977, verleent de gemeenteraad eervol ontslag aan een lid van het gemeentelijk
brandweerkorps bij het verstrijken van de maand waarin hij/zij de leeftijd van zestig jaar
bereikt.
Aan Johan Verboven kan eervol ontslag verleend worden met ingang van 1 november 2014.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Brandweer ondersteuning
actie
Wedden en vergoedingen brandweer
actienummer
2014000520
omschrijving project
Eervol ontslag Johan Verboven, brandweermanvrijwilliger
wegens het bereiken van de leeftijd van 60 jaar
raming kosten
/
raming opbrengsten
/
actieplan
actie
actienummer
omschrijving project
raming kosten
raming opbrengsten
Stemming
Unaniem
Brandweer ondersteuning
Vrijwilligers
2014000250
Uitkering kapitaal collectieve verzekering brandweer
/
Ontvangsten collectieve verzekering brandweer volledig ten
voordele van het bestuur. Bedrag nog te berekenen door
Ethias.
BESLUIT
Artikel 1 De gemeenteraad verleent eervol ontslag vanaf 1 november 2014 aan Johan
Verboven14brandweermanvrijwilliger bij het gemeentelijk brandweerkorps.
De agenda uitgeput wordt de zitting gesloten om 22.06 uur.
De raad:
Jo Vankrunkelsven
secretaris gemeente en ocmw
14
persoonlijke gegevens verwijderd
Patrick Vanschoubroek
voorzitter gemeenteraad