BELEIDS - Voedselbank Nieuwegein

BELEIDS- en ACTIEPLAN 2014
Stichting Voedselbanken Nieuwegein
Na het aantreden van het nieuwe bestuur in februari 2014 is direct een aantal actiepunten geformuleerd Deze zijn opgenomen in
onderstaand actieplan. Sommige daarvan dienden i.v.m. de solvabiliteit van de Stichting direct aangepakt te worden. Middels
onderstaand overzicht had het bestuur een voorlopig beleidsplan.
Het bestuur is voornemens om in het najaar 2014 een gedegen beleidsplan voor 2015 op te stellen.
In de loop van 2014 zullen nieuwe bestuursleden gezocht worden.
Algemene organisatie
Doel
Uitwerking
Kamer van Koophandel
Nieuwe bestuursleden inschrijven
Statuten
ANBI
Kamer van Koophandel beheren
Verkrijgen exemplaar
Aanvragen certificering
KvK: 56486332 + uittreksel
RSIN: 852148938
Btw-nummer: NL852148938B01
Via internet
Gepasseerd bij notaris Dijkstra; kopie in bezit van Otto
Bescheiden regelen
Voedselbank Nederland
Aanvragen lidmaatschap
Bank
Doorstarten rekening bij ABN-AMRO
Jaarverslag 2013
Nieuwe bestuursleden zoeken
Aanvraag via Gert
Juli 2014 is de aanvraag gehonoreerd
Rekening blijkt niet opgeheven: NL40 ABNA 0434 2542 90
Machtiging en nieuwe bankpas regelen
Volledig Internet bankieren
Incompleet
Functieomschrijvingen maken
o.a. fundraising, borging van de contacten in Nieuwegein en
IJsselstein
Jaarverslag 2014
Beleidsplan 2015
Actie
door
25 februari
Cor en Otto
√
Otto
Cor
Juli 2014
Otto
Maart 2014
Otto
25 februari
Cor en Otto
√
√
√
Juli 2014
nieuw bestuur
Najaar 2014
bestuur
√
√
√
December 2014
bestuur
Najaar 2014
bestuur
Opstellen
Financiën
Afschriften 2013 verkrijgen
Diverse vorderingen regelen
Vorderingen op derden
Kasoverzichten + Kas
Automatische incasso’s
Voormalig bestuurder verstrekt geen bankbescheiden.
Regelingen getroffen en betaald in 1e en 2e kwartaal 2014
Administratie 2013
Diverse historische overzichten van coördinatoren ontvangen
Lijst maken en besluiten (stoppen/handhaven)
1
25/2 Otto
Otto
Brief van bestuur
Else en John
Otto
√
√
√
√
BELEIDS- en ACTIEPLAN 2014
Stichting Voedselbanken Nieuwegein
Financiële administratie 2014
Begroting 2014 opstellen
Balans maken
Inventarislijst
Grootboek, V&W rekening 2014
(Vaste) lasten terugbrengen
Voormalig bestuurder levert aan bij Otto
Begroting 2015 / jaarstukken
Otto
Otto
Otto
Voormalig
bestuurder
Otto
√
√
√
Cor
√
klusgroep
Cor, Gert, Otto
√
√
Cor en Otto
Cor en Otto
Cor en Otto
Najaar 2014
√
Cor en Martijn
Cor en Martijn
Cor en Martijn
Martijn
Voormalig
bestuurder
Cor
Cor en Otto
Cor en Otto
√
√
√
√
Adriaan, Cor, Otto
√
Sponsoren
Postadressen, E-mailadressen
Telefoonnummers opvragen
Sponsorwand maken
Caritas en Diaconieën bezoeken
Robert Oosterlaar
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Nieuwegein
Gemeente IJsselstein
Sponsorplan 2014-2015 opstellen
Diaconieën, Rotary, Lions, Gemeente Nieuwegein, Gemeente
IJsselstein ….
logo’s
Overleg: visie, doelstellingen, financieel verslag
Sponsor uit Vreeswijk / afspraak maken
Overleg: OZB, vorderingen, startsubsidie
Overleg met nieuwe wethouder Nieuwegein
Overleg met wethouder IJsselstein
Website (oud)
Website (nieuw) activeren
Domeinnaam (nieuw) deponeren
Faceboekpagina stoppen
Presentatie Voedselbank op USB
Rekeningen zijn niet betaald; site vervalt & adres
Op 27/2/2014 online. Website van meer informatie voorzien.
Contract voor 1 jaar (machtiging) / fiat penningmeester
Website / PR / Marketing
Logo en template bestellen
Persberichten maken
Interviews geven
Haringparty bezoeken
Voormalig bestuurder mailt presentatie naar Cor
Via Voedselbank Nederland
Tenminste zes maal in het (lokale) nieuws verschijnen
Artikelen voor het kerkbladen en Jutphaas Wonen, RTV 9 ( 2 x)
Molenkruier, Zenderstreek
Sponsoractie Lopikerwaard voor 4 voedselbanken
√
√
√
Transport
In 2014 het transport structureel en
betaalbaar regelen.
Auto is eigendom St. IJsselstein
Damsté, huurauto
Aanhanger
bestuur
Auto overzetten naar Nieuwegein + belasting (juli 2014) +
verzekering augustus 2014
Wekelijks tot juli huren we één extra auto op donderdag: R’dam
Terug naar voormalig bestuurder. Zo ook de verzekering.
Huisvesting Locatie
Nieuwegein
2
Adriaan en Otto
√
Cor
√
√
BELEIDS- en ACTIEPLAN 2014
Stichting Voedselbanken Nieuwegein
Kennismaking en overdracht
Sleutels brievenbus
Woningbouwvereniging Jutphaas Wonen
Contract expireert op 1-2-2018. Contract bij OS.
Wij hebben een “overeenkomst van bruikleen”
Nieuwe brievenbus (Cor en Otto bezitten een sleutel)
Vuilcontainers
Van Happen: nieuw contract
Hygiënische overslag/ompakken
Overleg Jutphaas Wonen en aannemer Van Dillen
Picknicktafel
Is opgehaald door voormalig bestuurder
Uitgiftepunt Touwlaan
Uitgiftepunt is vervallen; afgehandeld met Arnold Wagemakers
van Provides
Twee besturen handhaven: Cor & Otto zitting in IJsselstein;
Adriaan in Nieuwegein (KvK).
- Saldi grotendeels naar Nieuwegein (afspraak 11/6/2014
Adriaan/Otto)
- Handhaven vooralsnog één uitgiftepunt in Nieuwegein
vanwege de kosten. Nieuwegein verzorgt centraal de
totale uitgifte. Alle operationele zaken liggen bij
Nieuwegein.
Inschrijvingen regelen
28 februari 2014
Cor en Otto
√
Maart 2014
Klusgroep regelt
April 2014
Otto
Juli 2014
Cor
√
√
√
√
Stichting IJsselstein
Bestuur
Kamer van Koophandel
Juni 2014
Cor en Otto
Mei-juli 2014
Adriaan, Cor, Otto
√
√
√
Voedselbank Nederland
Brieven voor Voedselbank Nederland inzake werkgebied/taken
van Nieuwegein en IJsselstein (zie hierboven)
Juni 2014
Otto
Mei 2014
Cor
Nieuw (goedkoper) contract
afsluiten
Belcompany op City Plaza: telefoons bij twee coördinatoren
handhaven en vaste lijn vervalt
September 2014
Cor en Otto
Sleutel van de volkstuin regelen
De tuin faciliteren, zodat een goede
oogst mogelijk is
Sleutelkastje bij de voordeur
Mei 2014
Klusgroep
√
Toegangscodes aanpassen
Tweede persoon inwerken & procedures vast leggen
Else en bestuur
√
Inventarisatie + nieuw contract
sluiten
Verzekeringspakket aanpassen bij ABN-Amro
Juli 2014
Otto
√
√
Telefoons
Volkstuin (zuid)
Vitras CMD
Verzekeringen
3
BELEIDS- en ACTIEPLAN 2014
Stichting Voedselbanken Nieuwegein
Vluchtelingenwerk
Samenwerking intensiveren
Nieuw protocol overeenkomen met Annet van der Nat van
Vluchtelingenwerk
Mei 2014
Else, Cor, Otto
√
Nieuwe vrijwilligersovereenkomst
maken
Nieuwe taakverdeling maken
Huidige versie in bezit van OS
Voor bestuur en coördinatoren
Werkafspraken maken
Nieuwe vrijwilligers werven
Vrijwilligersmarkt
Koningsmarkt
Rommelmarkten
Coördinatoren en bestuur bij John. Notulen van CvD.
C 1000, Jumbo en Tuin; twee nieuwe advertenties
Stand
Stand
Stand
September 2014
bestuur
Augustus 2014
coördinatoren
maandelijks
Jaap en Otto
Jaap + rooster
John + rooster
John + rooster
√
√
√
√
√
Samenwerking intensiveren
Een medewerker van WIL is iedere eerste vrijdag van de maand
aanwezig bij de uitgifte om vragen te beantwoorden
Else, Cor, Otto
√
Vrijwilligers en
coördinatoren
Wet Inkomen Lekstroom
4