2014-04-01 BRMO iPrevent folder

 BRMO 1 Bij u is vastgesteld dat u een verhoogde kans heeft om drager te zijn van een Bijzonder Resistent Micro-­‐Organisme (BRMO) of er is bij u vastgesteld dat u drager bent van een BRMO. In deze folder leest u: -­‐
wat een BRMO is en welke bacteriën er onder vallen, -­‐
wanneer u een verhoogde kans heeft om drager te zijn, -­‐
hoe we onderzoeken of u drager bent, -­‐
welke maatregelen er worden genomen als blijkt dat u drager bent, -­‐
wat u kunt verwachten na ontslag, thuis of in een andere zorginstelling. Wat is een bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)?
BRMO is een verzamelnaam voor alle bacteriën die niet reageren op de meest gebruikte antibiotica in een zorginstelling. De meest bekende bacteriën zijn MRSA, VRE en ESBL. Er zijn gelukkig nog wel andere antibiotica die wel werkzaam zijn als een infectie met deze bacterie optreedt. Met deze antibiotica moet zuinig worden omgegaan. De bacteriën worden anders ook ongevoelig voor deze medicijnen. Meestal veroorzaken BRMO’s geen problemen. In sommige gevallen kan de bacterie infecties veroorzaken. Zoals wondinfecties na operaties of urineweginfecties. We willen voorkomen dat patiënten met deze bacterie worden besmet. Daarom is het belangrijk dat deze bacteriën zich niet verspreiden. Op deze manier zorgen we voor een veilige omgeving voor onze patiënten. MRSA (Methicillin-­‐resistente Staphylococcus aureus) De MRSA-­‐bacterie is een variant van de bacterie Staphylococcus aureus. Deze bacterie komt bij veel mensen voor op de huid en in de neus. De MRSA-­‐bacterie komt vaak voor in buitenlandse ziekenhuizen. In Nederland zien we deze bacterie vaak bij vee, met name bij: varkens, vleeskalveren en vleeskuikens. 2 VRE (Vancomycin-­‐resistente enterokok) De VRE-­‐bacterie is een variant van de bacterie Enterokok. Enterokokken zijn bacteriën die in het maag-­‐darmstelsel van mensen en dieren voor komen. VRE hebben een laag ziekmakend vermogen, in tegenstelling tot andere micro-­‐organismen. VRE wordt regelmatig gevonden bij mensen en in voedsel zoals bijvoorbeeld vlees. VRE wordt ook regelmatig bij patiënten in een zorginstelling gevonden. ESBL (Extended spectrum beta-­‐lactamases) en CPE (carbapenemase-­‐producierende enterobacteriaceae) Deze darmbacteriën (=enterobacteriaceae) maken een stofje aan, dat veel gebruikte, breed-­‐
werkzame antibiotika kan afbreken. Het antibiotica verliest hierdoor zijn werking, waardoor de bacterie ongevoelig is voor dit antibioticum. Wanneer heeft u een verhoogde kans om drager van een BRMO te zijn?
De kans dat u een BRMO bij u draagt, is groter als u: -­‐
recent bent verbleven in een Nederlandse zorginstelling met een BRMO-­‐probleem, -­‐
op een kamer heeft gelegen met een patiënt bij wie onverwacht een BRMO is gevonden, -­‐
recent opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis, -­‐
contact heeft met bedrijfsmatig gehouden varkens, vleeskalveren en vleeskuikens, -­‐
op een varkens-­‐, vleeskalveren-­‐ of vleeskuikensbedrijf woont, -­‐
contact heeft met een MRSA-­‐positief persoon in de thuissituatie. Ook kinderen die korter dan één jaar geleden uit het buitenland geadopteerd zijn, hebben een grotere kans om drager te zijn van een BRMO. Hoe onderzoeken we of u drager bent van een BRMO?
Als u een verhoogde kans heeft om drager te zijn, wordt er nagegaan of u deze bacterie bij u draagt. Er worden met wattenstokjes uitstrijkjes gemaakt. In de meeste gevallen worden er uitstrijkjes gemaakt van neus, keel en de huid rondom de anus (peri-­‐anaal). Deze uitstrijkjes zijn pijnloos. Deze uitstrijkjes worden onderzocht op het laboratorium van medische microbiologie. 3 Afhankelijk van uw situatie kunnen er twee testen worden gedaan, namelijk een MRSA-­‐ en een BRMO-­‐test. Tot de uitslag van de testen bekend zijn worden er isolatiemaatregelen genomen. In de regel is na 24 uur de voorlopige MRSA-­‐test bekend. Voor de beoordeling van de andere BRMO-­‐
bacteriën zijn meestal twee tot vijf dagen nodig. Draagt u geen BRMO-­‐bacteriën bij u, dan worden alle isolatiemaatregelen opgeheven. Als uit één van de testen blijkt dat u drager bent van BRMO dan blijven de isolatiemaatregelen gedurende de rest van u verblijf in de zorginstelling van kracht, en wordt u bij een toekomstige heropname voor minimaal één jaar als BRMO-­‐verdacht beschouwd. Ter controle worden soms wel uitstrijkjes gedaan, maar dit heeft geen invloed op de maatregelen. Uw arts of verpleegkundige informeert u over uw specifieke situatie. Maatregelen bij opname in een zorginstelling
Isolatiemaatregelen U ligt op een eenpersoonskamer en u mag de kamer niet of alleen beperkt verlaten, tenzij onderzoek of behandeling elders in de zorginstelling noodzakelijk is. Medewerkers nemen maatregelen om te voorkomen dat zij de bacterie naar een andere patiënt overbrengen. Zij dragen in ieder geval een schort en handschoenen. In enkele gevallen dragen zij ook een mondkapje en een muts. Persoonlijke eigendommen Wasgoed, boeken, tijdschriften e.d. worden in een plastic zak mee naar huis gegeven en vormen thuis geen gevaar. Uw persoonlijk wasgoed kan normaal worden gewassen. Boeken en tijdschriften hoeven niet speciaal gereinigd te worden. Bezoek Tijdens isolatie kunt u gewoon bezoek ontvangen. BRMO-­‐bacteriën leveren voor bezoekers geen gevaar op! 4 Bezoekers kunnen deze bacteriën wel verspreiden binnen de zorginstelling. Uw bezoekers dienen zich daarom eerst te melden bij de verpleegkundige. Als uw bezoek andere visites in de zorginstelling wil afleggen, krijgen zij de vraag dat eerst te doen om pas daarna naar u toe te gaan. Uw bezoek moet bij het vertrek de handen wassen of desinfecteren en daarna de zorginstelling verlaten. Maatregelen bij een opname In de thuissituatie bestaat geen gevaar voor uzelf of mensen in uw omgeving. Thuis zijn geen maatregelen nodig. Mocht u na uw ontslag thuiszorg nodig hebben of gaat u naar een andere zorginstelling, dan zullen wij hen informeren. Zij zullen maatregelen nemen die voor uw situatie noodzakelijk zijn. Bezoek aan een polikliniek, onderzoeks- of behandelafdeling Als u een verhoogde kans heeft op een BRMO, worden op polikliniek, onderzoeks-­‐ of behandelafdeling geen extra isolatiemaatregelen genomen. Als er nog geen uitstrijkjes zijn gedaan, worden deze afgenomen om te onderzoeken of u drager bent. Is BRMO bij u vastgesteld, dan zijn soms extra maatregelen nodig. Bij lichamelijk onderzoek of behandeling draagt de medewerker een schort en handschoenen. Komt u voor opname, behandeling of onderzoek in een andere zorginstelling? Geef dan aan dat u drager bent van een BRMO. Vragen Als u vragen heeft, stel ze dan gerust. U kunt u hiervoor terecht bij de behandelend arts en bij de verpleegkundige. Noteer hier uw vragen
5