- 1 - Verslag RMW 26 november 2014 – openbare zitting

-1Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Retie op datum van
woensdag 26 november 2014
Tegenwoordig: Blockx Margriet: voorzitter; Castelijns Paul, Jans Liesbeth, De Vos Ann, Moons Guy, Van
Mechelen Els, Dijckmans Tien, Bastiaensen Louis, Goris Rik: raadsleden
Secretaris : Ann De Proost
Afgevaardigde gemeente: Patrick Geuens: burgemeester
Met éénparigheid van stemmen worden volgende punten aan de dagorde toegevoegd:
Openbare zitting:
- Aktename: ziekteafwezigheid van een OCMW-raadslid.
- Aktename: eedaflegging Guy Moons als OCMW-raadslid.
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn.
OPENBARE ZITTING
01 Aktename: ziekteafwezigheid van een OCMW-raadslid.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Neemt akte van de brief van 21 november 2014 van OCMW -raadslid Aloïs Adriaensen waarin hij,
overeenkomstig artikel 14 van het Organiek Decreet van 19 december 2008, aangeeft dat hij omwille van
ziekte verhinderd is om te zetelen als raadslid gedurende meer dan zestig dagen, te rekenen vanaf 19
november 2014. De afwezigheid is gestaafd door een getuigschrift van werkonbekwaamheid, voor de
periode van 19 november 2014 tot en met 28 februari 2015.
De raadsleden betuigen hun steun aan raadslid Adriaensen tijdens zijn ziekteafwezigheid en wensen hem
een spoedig herstel.
02 Aktename: eedaflegging Guy Moons als OCMW-raadslid.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van de eedaflegging d.d. 25 november 2014 van de heer
Guy Moons, die op voordracht van de heer Aloïs Adriaensen tijdens zijn ziekteafwezigheid aangeduid wordt
als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Tevens wordt er akte genomen van de uitoefening van het mandaat van de heer Moons als lid van het Vast
Bureau, ter vervanging van de heer Aloïs Adriaensen.
De raadsleden wensen raadslid Moons veel succes tijdens zijn mandaat.
03 Goedkeuring: verslag vorige vergadering - openbare zitting.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting d.d. 29 oktober 2014 wordt ter goedkeuring
aan de raadsleden voorgelegd. Het verslag wordt goedgekeurd.
04 Aktename: inkomende briefwisseling.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Neemt akte van onderstaande ingekomen briefwisseling:
 Brief ingekomen op 22 oktober 2014 met kenmerk 1228476 vanwege het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel betreffende de publicatie van
inspectieresultaten in Foodweb.
 Email van 24 oktober 2014 vanwege de dienst Welzijn en Gezondheid van het Provinciebestuur van
Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen met uitnodiging voor een Inspiratiedag over
arbeidszorg, activering en noodhulp die doorgaat op 25 november 2014 in het Provinciaal
Vormingscentrum in Malle.
Verslag RMW 26 november 2014 – openbare zitting
-2






Brief van 27 oktober 2014 vanwege Palliatief Netwerk (PNAT) vzw, Stationstraat 60-62, 2300
Turnhout betreffende aankondiging vormingsavond ‘Ondraaglijk lijden: over psychische pijn en
levenseinde’ die doorgaat op dinsdag 2 december 2014 in het trainingscentrum BEMT te Geel.
Email van 30 oktober 2014 vanwege Kurt Herregodts, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
nv (VMSW), Koloniënstraat 40, 1000 Brussel betreffende de beslissingen van de
Beoordelingscommissie van 21 oktober 2014, meer bepaald de verrichtingen die moeten
opgenomen worden op de meerjarenplanning (MJP) en de korte termijnplanning (KTP).
Nieuwsbrief van oktober 2014 van Eandis.
Email van 4 november 2014 vanwege Peter Wuyts, directeur financiën en personeel van IOK & IOK
afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 Geel betreffende de ristorno van 10 %; als antwoord op de
vraag omtrent de korting op de bijdrage GiD PBW.
Brief van 3 november 2014, ingekomen 10 november 2014, met kenmerk KDE-BK/AG.A vanwege
IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel met in bijlage het verslag van de vergadering van het dagelijks
bestuur GiD PBW d.d. 16 oktober 2014.
Brief en nota van 3 november 2014, ingekomen 10 november 2014, met kenmerk KDE-BK/AG.A
vanwege IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel betreffende een tijdelijke wijziging in dienstverlening GiD
PBW omwille van personeelsproblematiek.
Brief van 5 november 2014, ingekomen 12 november 2014, vanwege Wit-Gele Kruis van Antwerpen
vzw, Nonnenstraat 12 bus 1, 2200 Herentals betreffende een eventuele onderbreking van de
elektriciteitsvoorziening en het effect hiervan op de personenalarmsystemen.
05 Aktename: stakingsaanzegging.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Neemt akte van de brief van 20 oktober 2014 vanwege ACOD, Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel
betreffende officiële stakingsaanzegging voor de duur van 24 uren op 6 november en 15 december 2014 in
het hele land en op 24 november 2014 in de provincies Antwerpen en Limburg.
Neemt akte van de brief van 23 oktober 2014, ingekomen 27 oktober 2014, met kenmerk LM/DR/257
vanwege ACV, Korte Begijnenstraat 20, 2300 Turnhout betreffende een stakingsaanzegging/actieplan door
het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV-ACLVB op 6 november, 24 november en 15 december
2014.
06 Aktename: borgstelling aannemer project LOI-woningen Kerkhofstraat.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Neemt akte van de aangetekende brief van 21 oktober 2014, ingekomen 22 oktober 2014, met kenmerk
3626/81410-50715-86 vanwege BNP Paribas Fortis NV, Meir 48, 2000 Antwerpen betreffende het verlenen
van borg voor een maximum bedrag van 8 180,00 EUR voor de verbintenissen van de nv Borg-Bouw ten
voordele van het OCMW van Retie in het kader van het investeringsproject renovatie en aanpassing LOIwoningen Kerkhofstraat te Retie.
07 Aktename: verslag overlegstructuur Annadal d.d. 20 oktober 2014.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Neemt akte van het verslag van de overlegstructuur WZC Annadal van 20 oktober 2014 met in bijlage
informatie omtrent het personeel, bezetting en de financiën van het woonzorgcentrum.
08 Aktename: stand van zaken proactief werken 2014 - huisbezoeken.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK,
Neemt akte van de stand van zaken omtrent de uitvoering van het actieplan ‘in Retie trachten we
eenzaamheid en isolement te voorkomen en te beperken door proactief te handelen’, specifiek naar de actie
‘structurele huisbezoeken’ toe.
Volgens de regelgeving is een huisbezoek verplicht bij het sociale onderzoek. Ook dient er telkens bij een
vraag tot verlenging van bv. steun een huisbezoek te gebeuren. Deze regelgeving wordt binnen de sociale
dienst toegepast. Echter, in het kader van de strijd tegen vereenzaming en isolement, is het aantal
huisbezoeken niet gestegen.
Verslag RMW 26 november 2014 – openbare zitting
-3Bij een korte rondvraag binnen de sociale dienst erkent elke maatschappelijk assistent de meerwaarde van
een huisbezoek. Iedereen vindt een huisbezoek erg belangrijk, alternerend een bureelbezoek en een
huisbezoek zou interessant zijn. Doch, het aantal dossiers groeit in stijgende lijn en in complexiteit. De
administratieve afhandeling en het uitspitten van zulke dossiers neemt veel tijd in beslag. Verder heeft elke
maatschappelijk assistent vergaderingen, overlegmomenten, projecten (meerjarenplan), coördinaties
(poetsdienst, serviceflat, De Peper/Ter Sneeuw, LOI …).
De sociale dienst wil hierbij graag haar bezorgdheid uiten. De ambities gesteld in het meerjarenplan worden
op dit moment niet gerealiseerd omwille van de complexiteit en toename van dossiers waardoor de
basiswerking enorm veel tijd opslorpt. De middelen gekoppeld aan het desbetreffende actieplan dienen in de
loop van deze beleidscyclus herbekeken te worden.
09 Aktename: erkenning en subsidiëring Huis van het Kind Retie.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, en zoals gewijzigd;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de strategische meerjarenplanning van OCMW -Retie 2014-2019 zoals goedgekeurd bij
raadsbeslissing van 18 december 2013;
Overwegende geplande acties omtrent opvoedingsondersteuning en kinderarmoede;
Gelet op het decreet preventieve gezinsondersteuning van 20 november 2013 met uitvoeringsbesluiten van
kracht vanaf 1 april 2014;
Gelet op de Raadsbeslissing van 25 juni 2014 aangaande de beslissing tot aanvraag erkenning en
subsidieregeling voor het concept ‘Huis van het Kind’;
NEEMT akte van het besluit van de administrateur-generaal van Kind & Gezin tot toekenning van een
erkenning als Huis van het Kind en een bijhorende subsidie in hoofde van de feitelijke vereniging Huis van
het Kind Retie.
Op 9 december 2014 wordt er in het ecocentrum te Mol een startdag georganiseerd voor de huizen van het
kind te Retie en Mol-Balen-Dessel. Verschillende welzijnsorganisaties, instellingen en besturen actief op vlak
van opvoeding en zorg voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen, zijn uitgenodigd om mee te denken over
de invulling van het concept ‘huis van het kind’ door concrete acties.
10 Aktename: uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering CIPAL DV van 12 december 2014.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Neemt akte van de aangetekende brief van 21 oktober 2014 met kenmerk MN 2014/BAV1212, vanwege
CIPAL DV, Cipalstraat 2440 Geel met uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering van CIPAL
DV van 12 december 2014 om 10.30 u.
Onderstaande bijlagen horen bij de uitnodiging:
1. Oproepingsbrief Bijzondere Algemene Vergadering
2. Cipal begroting 2015
3. Toelichtende nota
4. Samenstelling adviescomité d.d. 13-06-2014
5. Modelbesluit inzake vaststelling mandaat vertegenwoordiger - gemeente
6. Modelbesluit inzake aanduiding vertegenwoordiger - gemeente
7. Modelbesluit inzake vaststelling mandaat vertegenwoordiger - OCMW
8. Modelbesluit inzake aanduiding vertegenwoordiger - OCMW
9. Notulen Algemene Vergadering 13-06-2014
10. Cipal gecoördineerde statuten
11. Inschrijvingsformulier.
Verslag RMW 26 november 2014 – openbare zitting
-411 Goedkeuring: aanduiding afvaardiging Buitengewone Algemene Vergadering CIPAL DV.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 inzake de bevoegdheid van de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn, zoals gewijzigd;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (hierna kortweg “DIS”);
Gelet op het feit dat het OCMW van Retie deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna
kortweg “CIPAL”);
Gelet op de laatste statutenwijziging van CIPAL van 13 december 2013 waarop beslist werd dat er niet
langer voor elke Buitengewone Algemene Vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger dient te worden
benoemd en dat deze benoeming kan aangeduid worden voor de volledige duur van de legislatuur;
Gelet op artikel 44 DIS waarin bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
voor elke Algemene Vergadering nog wel moet herhaald worden;
Overwegende dat het OCMW van Retie overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en
één of meer plaatsvervanger(s) mag aanduiden;
Gelet op de oproepingsbrief van 21 oktober 2014 tot de Buitengewone Algemene Vergadering van CIPAL
van 12 december 2014 om 10.30 u. in het Seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal met
de volgende agendapunten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2015 (met inbegrip van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie)
3. Vervanging bestuurder
4. Wijziging van de zetel van de vereniging
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
6. Rondvraag
7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Gelet op de toelichtende nota van CIPAL bij de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering
van 12 december 2014, zoals elektronisch gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 21 oktober 2014;
Gelet op het voorstel van de Raad van Bestuur van CIPAL;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;
Gelet op het positief advies van het Vast Bureau in zitting van 12 november 2014 om raadslid Liesbeth Jans
als definitieve afgevaardigde en raadslid Alois Adriaensen als plaatsvervangend afgevaardigde aan te
duiden;
Gelet op het extra agendapunt in huidige vergadering, behandeld bij hoogdringendheid i.v.m. de
verhindering van raadslid Aloïs Adriaensen en zijn vervanging door Guy Moons;
Rekening houdend met het resultaat van de geheime stemming:
Aantal uitgebrachte stemmen: 9.
Aantal ongeldige stemmen: 0.
Aantal stemmen voor Liesbeth Jans: 9 als afgevaardigde
Aantal stemmen voor Guy Moons: 9. als plaatsvervanger.
BESLUIT:
Artikel 1:
op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten
van de Buitengewone Algemene Vergadering van CIPAL van 12 december 2014, zoals overgemaakt per
aangetekend schrijven van 21 oktober 2014, goedgekeurd.
Artikel 2:
als vertegenwoordiger van het OCMW wordt aangewezen: Jans Liesbeth, raadslid,
Gildenstraat 13/B001, 2470 Retie, Tel. 0495 88 91 05. Als plaatsvervangend afgevaardigde wordt Guy
Moons, raadslid, Hoekstraat 33, 2470 Retie,Tel. 0496 95 99 36 aangeduid.
Artikel 3:
bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de Buitengewone
Algemene Vergadering van CIPAL van 12 december 2014 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld
of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de raad zijn
genomen over de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van CIPAL van 12 december
2014 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
Verslag RMW 26 november 2014 – openbare zitting
-5Artikel 4:
bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om de Buitengewone Algemene
Vergaderingen bij te wonen gedurende de volledige duur van de legislatuur.
Artikel 5:
het seceretariaat van DV Cipal te Geel te informeren omtrent de aanduiding van een vaste
afgevaardigde van OCMW-Retie en een vaste plaatsvervanger van OCMW-Retie voor de Buitengewone
Algemene Vergaderingen van DV Cipal tot 2019.
12 Goedkeuring: verlenging contract levering warme maaltijden Veresto.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het Organiek Decreet van 19 december 2008;
Overwegende dat de overeenkomst tussen de firma BVBA Blairon Event – Veresto, Houtum 39, 2460
Kasterlee en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Retie, betreffende de bereiding en
thuisbezorging van warme kant – en klaarmaaltijden een einde neemt op 31 maart 2015;
Overwegende het gegeven dat zowel de gebruikers als het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
tevreden zijn over de dienstverlening van BVBA Blairon Event – Veresto;
Overwegende dat de overeenkomst stilzwijgend kan verlengd worden;
Gelet op het positief advies van het Vast Bureau in zitting van 12 november 2014;
BESLUIT:
Artikel 1:
dat de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst met BVBA Blairon Event – Veresto,
Houtum 39, 2460 Kasterlee voor één jaar, vanaf 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016 wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 juni 2015 om
17:30 u. te starten met een warme maaltijd van Veresto, mogelijks in GC Den Dries.
Artikel 3:
de firma Veresto in kennis te stellen van deze beslissing en tevens een afschrift van deze
beslissing over te maken aan de financieel beheerder.
13 Goedkeuring: indexering dagprijs serviceflats - bevoegdheid aan Vast Bureau.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het Organiek Decreet van 19 december 2008, inzonderheid artikelen 51 en 52;
Gelet op de wet van 2 april 1965 (en het Koninklijk Besluit van 10 augustus 1984 betreffende de
onthaaltehuizen);
Overwegende dat het OCMW van Retie 24 serviceflats heeft gebouwd;
Gelet op artikel 5 van het Ministerieel Besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake
prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang;
Gelet op het feit dat sinds 1 januari 2014 de dagprijs 19,80 EUR bedraagt;
Gelet op het feit dat voor de dagprijsberekening het indexcijfer van de maand november 2014 dient te
worden genomen en dat dit op het moment van deze raadszitting nog niet is gekend,
Dat daarenboven een tijdige kennisgeving aan de Inspectie Economische Zaken en de bewoners
noodzakelijk is;
Overwegende evenwel dat de raad een jaarlijkse indexering van de dagprijs met ingang van 1 januari
voorstaat;
Overwegende dat de raad de bevoegdheid inzake indexaanpassing van de dagprijs kan delegeren aan het
Vast Bureau;
BESLUIT:
Artikel 1:
aan het Vast Bureau van 2 december 2014 de bevoegdheid te delegeren om de indexering
van de dagprijs in de serviceflats te bepalen en goed te keuren.
Verslag RMW 26 november 2014 – openbare zitting
-6Artikel 2:
de dagprijs van een serviceflat zal geïndexeerd worden op basis van de schommeling van
het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het OCMW mag de dagprijs van de serviceflats indexeren tot 36
maanden voor de kennisgeving aan de Prijzencommissie van de Federale Overheidsdienst van
Economische Zaken.
Artikel 3:
de berekening van de nieuwe dagprijs geschiedt als volgt:
19,80 EUR (huidige dagprijs sedert januari 2014) x (indexcijfer november 2014) = ………. EUR
(indexcijfer november 2013)
Momenteel is het indexcijfer november 2014 nog niet gekend.
Artikel 4:
na goedkeuring van deze indexering wordt deze aanvraag aangetekend en tegen
ontvangstbewijs verstuurd naar de Prijzencommissie. In deze aanvraag wordt vermeld wat de oude dagprijs
was, wat de nieuwe dagprijs zal zijn, vanaf wanneer de oude dagprijs gehanteerd werd en vanaf wanneer de
geïndexeerde dagprijs gehanteerd zal worden.
Indien er binnen de 10 dagen na kennisgeving geen weigering komt van de Prijzencommissie, mag de
geïndexeerde dagprijs worden toegepast en dit ten vroegste 15 dagen na deze kennisgeving.
Artikel 5:
de bewoners in de serviceflats Kloosterhof zullen tijdig op de hoogte worden gebracht van
de indexering van de dagprijs.
Artikel 6:
herzienbaar.
de nieuwe geïndexeerde dagprijs zal vanaf 1 januari 2015 toegepast worden en is jaarlijks
Artikel 7:
om de indexaanpassing van de dagprijs 2015 te laten ingaan per 1 februari 2015, weliswaar
gebaseerd op het indexcijfer van november 2014.
Artikel 8:
een afschrift van deze beslissing over te maken aan de financieel beheerder.
14 Goedkeuring: vastlegging eerste betaling factuur verbindingsgang WZC-SF.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk werk;
Gelet op het organiek decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van een OCMW;
Gelet op de meerjarenplanning 14-19 van het OCMW-Retie zoals goedgekeurd door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2013;
Gelet op het investeringsbudget van 100 000,00 EUR in geschreven in budget 2014 ter financiering van de
aanleg van een verbindingsgang, een bouwwerk tussen het woonzorgcentrum Annadal en serviceflat
Kloosterhof;
Overwegende dat de fundamenten van dit bouwwerk door de aannemer Fransen van VSP Retie, beheerder
van het woonzorgcentrum ondertussen geplaatst zijn;
Overwegende dat de werken omtrent de bovenconstructie van de verbindingsgang sinds 7 november 2014
zijn opgestart;
Overwegende de prefinanciering van dit bouwwerk door VSP Retie en de afspraak om reeds 40 000,00 EUR
vooraf te betalen;
Gelet op het visum van de financieel beheerder aangaande deze betaling van 20 november 2014;
BESLUIT:
Artikel 1:
opdracht tot betaling te geven aan VSP Retie van 40 000,00 EUR als voorafbetaling voor de
installatie van de verbindingsgang tussen Annadal en Kloosterhof.
Artikel 2:
de nodige middelen te gebruiken, voorzien onder het investeringsbudget met BC
2014/260000/2/0952 .
Artikel 3:
de financieel beheerder een afschrift van deze beslissing te geven.
Verslag RMW 26 november 2014 – openbare zitting
-715 Goedkeuring: investeringsbudget aansluiting verbindingsgang SF - noodoproepen.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit omtrent de Beheers- en Beleidscyclus van 25 juni 2010;
Gelet op de meerjarenplanning 14-19 van OCMW-Retie zoals goedgekeurd door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn in zitting van 18 december 2013;
Verwijzend naar het investeringsbudget van 25 000,00 EUR toegewezen aan de aansluiting van de
verbindingsgang tussen het woonzorgcentrum Annadal en serviceflats ’t Kloosterhof en de heraanleg van
het terras;
Overwegende timing van de werken omtrent de installatie van de verbindingsgang, de beperkte
aansluitingswerken aan het bestaande serviceflatgebouw om toegang te verlenen, de gebreken aan 10 van
de 25 alarmtoestellen in de flatjes van de ’t Kloosterhof die reeds 13 jaar dienst doen en de timing van de
heraanleg van het terras;
Overwegende de specifieke technische problematiek van de alarmtoestellen, m.n. de beperkte
functionaliteiten om in huidig telecom landschap correct te werken;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een
serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning
in aanmerking te komen;
Gelet op het inspectieverslag van het Vlaamse Zorgagentschap omtrent de erkenning van het Kloosterhof
als serviceflat van 12 mei 2014 waarin expliciet en dringend een oplossing gevraagd wordt voor het niet
optimaal functioneren van een 10-tal alarmtoestellen;
Overwegende de doelstelling van de verbindingsgang om noodoproepen vanuit een flatje van het
Kloosterhof te laten beantwoorden door een verpleegkundige van het WZC Annadal;
Overwegende de resultaten van de marktverkenning door de sociale dienst om alarmtoestellen te vinden die
een oplossing bieden aan de gestelde problematiek;
Overwegende de mogelijkheid om een investeringsbudget te herschikken;
Gelet op het positief advies van het Vast Bureau in zitting op 12 november 2014;
BESLUIT:
Artikel 1:
1 000,00 EUR in 2014 te voorzien voor de aansluitingswerken van het nieuwe bouwwerk op
de serviceflats.
Artikel 2:
15 000,00 EUR in 2014 te voorzien voor een overheidsopdracht in offerteaanvraag zonder
bekendmaking voor de aankoop en installatie van 25 nieuwe alarmtoestellen.
Artikel 3:
9 000,00 EUR of het resterende bedrag van het totale herschikte investeringsbudget van 25
000,00 EUR, in 2015 te voorzien voor de heraanleg van het terras van het Kloosterhof.
Artikel 4:
een afschrift van deze beslissing over te maken aan de financieel beheerder.
16 Goedkeuring: overheidsopdracht zonder bekendmaking - noodoproepsystemen Kloosterhof.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit omtrent de Beheers- en Beleidscyclus van 25 juni 2010;
Gelet op de meerjarenplanning 14-19 van OCMW-Retie zoals goedgekeurd door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn in zitting van 18 december 2013;
Verwijzend naar het investeringsbudget van 25 000,00 EUR toegewezen aan de aansluiting van de
verbindingsgang tussen het woonzorgcentrum Annadal en serviceflats Kloosterhof en de heraanleg van het
terras;
Overwegende timing van de werken omtrent de installatie van de verbindingsgang, de beperkte
aansluitingswerken aan het bestaande serviceflatgebouw om toegang te verlenen, de gebreken aan 10 van
de 25 alarmtoestellen in de flatjes van de ’t Kloosterhof die reeds 13 jaar dienst doen en de timing van de
heraanleg van het terras;
Verslag RMW 26 november 2014 – openbare zitting
-8Overwegende de specifieke technische problematiek van de alarmtoestellen, m.n. de beperkte
functionaliteiten om in huidig telecom landschap correct te werken;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een
serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning
in aanmerking te komen;
Gelet op het inspectieverslag van het Vlaamse Zorgagentschap omtrent de erkenning van het Kloosterhof
als serviceflat van 12 mei 2014 waarin expliciet en dringend een oplossing gevraagd wordt voor het niet
optimaal functioneren van een 10-tal alarmtoestellen;
Overwegende de doelstelling van de verbindingsgang om noodoproepen vanuit een flatje van het
Kloosterhof te laten beantwoorden door een verpleegkundige van het WZC Annadal;
Overwegende de resultaten van de marktverkenning door de sociale dienst om alarmtoestellen te vinden die
een oplossing bieden aan de gestelde problematiek;
Gelet op de Raadsbeslissing van 26 november 2014 betreffende de herschikking van het investeringsbudget
voor de aansluiting van de verbindingsgang op het gebouw van de serviceflats en de heraanleg van het
terras;
Gelet op Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de bespreking door het Vast Bureau op 12 november 2014 om een overheidsopdracht zonder
bekendmaking uit te schrijven voor de aankoop van 25 noodoproepsystemen en de installatie ervan
omschreven in een specifiek bestek, opgenomen in bijlage van deze beslissing;
Overwegende dat onderhoud van deze noodoproepsystemen in de toekomst vereist is, vandaar dat vanuit
het exploitatiebudget een passend onderhoudscontract gefinancierd dient te worden;
BESLUIT:
Artikel 1:
het bestek met als voorwerp ‘aankoop en installatie van noodoproepsystemen in het
Kloosterhof’ goed te keuren. Dit bestek wordt bezorgd aan de firma’s: Act With Care, Essec Telecom
Systems & Healthcare, Televic Healtcare en Tyco Integrated Fire & Security.
Artikel 2:
offertes dienen uiterlijk en in gesloten enveloppe aangeleverd te worden op 8 januari 2015
aangetekend via de post of voor ontvangstbewijs afgeleverd op het kantoorgebouw van OCMW-Retie.
Artikel 3:
een afschrift van deze beslissing over te maken aan de financieel beheerder. De aankoop en
installatiekost voor de 25 toestellen worden gefinancierd het investeringsbudget BC 2014/214000/2/0952 .
Het onderhoudscontract voor de 25 toestellen wordt gefinancierd met middelen voorzien in het
exploitatiebudget 2015/610310/2/0952 .
Artikel 4:
een afschrift van deze beslissing over te maken aan de coördinator van de service-flats,
Maatschappelijk Assistent, Wendy Verstraelen. Het secretariaat krijgt de opdracht de administratieve
afhandeling van deze beslissing te verzorgen.
17 Goedkeuring: opzeg onderhoudscontract Tyco - noodoproepsystemen Kloosterhof.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976;
Gelet op het organiek decreet van 19 december 2008;
Gelet op de inrichting en het beheer van de 24 serviceflats van het Kloosterhof sinds 2001;
Gelet op de Raadsbeslissing van 26 maart 2003 betreffende het afsluiten van een onderhoudscontract voor
het nazicht van de noodoproeptoestellen in de serviceflats door de firma Tyco Integrated Fire and Security,
Humaniteitslaan 241 A, 1620 Drogenbos.;
Overwegende dat dit onderhoudscontract een aanvang op nam 1 april 2003 en werd jaarlijks stilzwijgend
verlengd;
Verslag RMW 26 november 2014 – openbare zitting
-9Overwegende dat de opzegging van dit contract kan geschiedden door een aangetekend schrijven ten
laatste drie maanden voor de vervaldatum;
Verwijzend naar de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2014 om de 25
noodoproepsystemen van de serviceflats te vervangen door nieuwe toestellen die functioneren conform de
huidige en toekomstige telecomvereisten;
BESLUIT:
Artikel 1:
het onderhoudscontract met de firma Tyco Integrated Fire and Security, Humaniteitslaan 241
A, 1620 Drogenbos van 1 april 2003 voor het onderhoud van 25 noodoproepsystemen in de serviceflats het
Kloosterhof, Kloosterhof 2, 2470 Retie, op te zeggen met ingang van 1 januari 2015.
Artikel 2:
de administratie van de sociale dienst en de financieel beheerder in kennis te stellen van
deze beslissing en hieromtrent de nodige formaliteiten te vervullen.
18 Goedkeuring: verlenging engagement in Rolmobiel - DAV WZK.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Organiek Decreet van 19 december 2008, zoals gewijzigd;
Gelet op de raadsbeslissing van 29 augustus 2012 betreffende de goedkeuring tot oprichting van een
stuurgroep aangepast vervoer in de schoot van Welzijnszorg Kempen;
Gelet op de deelname aan deze stuurgroep besprekingen omtrent het opzetten van een mobiliteitspunt
Kempen en de oprichting van een dienst voor aangepast vervoer door de OCMW -secretaris en de voorzitter;
Overwegende de kennisname door het Vast Bureau in de zittingen van 14 augustus 2012 en 10 december
2012 en 11 juni 2013 van de stand van zaken in de ontwikkelingen i.v.m. het opzetten van een dienst voor
aangepast vervoer volgens de richtlijnen van het expertisecentrum aangepast vervoer, Enter, binnen een
netwerk van bestaande vervoersdiensten;
Overwegende de goede werking van de minder mobielen centrale (MMC) van OCMW -Retie die momenteel
18 vrijwillige chauffeurs, 48 leden (gebruikers) en ca. 35 ritten per maand telt;
Overwegende dat de MMC geen aangepast vervoer kan bieden aan rolstoelgebruikers aangezien de
vrijwillige chauffeurs hun eigen wagen inzetten voor de vervoersopdracht en zij niet over een handicar
beschikken;
Gelet op het verslag van de stuurgroep aangepast vervoer van 2 juli 2013;
Gelet op het voorstel van klaverbladfinanciering voor de oprichting van een dienst aangepast vervoer voor
de regio Welzijnszorg Kempen door het Provinciebestuur Antwerpen van 20 juli 2013;
Overwegende dat dit voorstel een bijdragevermindering over drie jaar aantoont door het Vlaams
compensatiedecreet en het Provinciaal impulsfonds en een bijdrageverhoging door de lokale besturen van
0,10 EUR/inwon. naar 0,25 EUR/inwon.
Overwegende de voorkeur voor een bijdrageberekening (solidariteitsbijdrage) op basis van het aantal
effectief bereden km door een Retienaar i.p.v. een bijdrageberekening à rato van het aantal inwoners;
Overwegende het overleg binnen de cluster OCMW’s Balen, Mol, Dessel en Retie betreffende het
subregionaal aanbod aangepast vervoer vanuit de handicar van OCMW -Mol;
Gelet op de raadsbeslissing van 29 januari 2014 betreffende de engagementsverklaring om gedurende 2014
te voorzien in een financieringsbijdrage van 1 081,00 EUR;
Overwegende het feit dat enkel voor het werkingsjaar 2014 deze werkingsbijdrage geldt en evaluatie zich
opdringt;
Overwegende de brief van Welzijnszorg Kempen van 17 oktober 2014 met kenmerk JG/13/315 betreffende
de werkingsbijdrage voor de dienst aangepast vervoer – Rolmobiel 2015;
Overwegende de progressieve financiële bijdrage voor de gemeente/OCMW -besturen van
0,15 EUR/inw of 1 634,10 EUR in 2015 (10 894 inw. Retie 2014) en 0,20 EUR/inw of 2 190,00 EUR in 2016
(ca 10 950 inw. Retie 2015);
Verslag RMW 26 november 2014 – openbare zitting
- 10 Gelet op het aangeleverde cijfermateriaal betreffende het aantal uitgevoerde ritten van de dienst, de afstand
van de ritten, de doelstelling van de ritten, het aantal ritten voor Retienaren, …
Gelet op het schrijven van Welzijnszorg Kempen, dienst aangepast vervoer, Rolmobiel van 23 oktober 2014,
toegekomen op het OCMW op 31 oktober 2014, betreffende de vraag tot verlenging van engagement tot en
met 2016;
Overwegende dat de regierol in mobiliteit toegemeten is aan gemeente – en OCMW-bestuur;
Gelet op het feit dat het Vast Bureau in zitting op 12 november 2014 verder informatie heeft opgevraagd
omtrent kostprijs per rit bij een private aangepast vervoermaatschappij en daarbij vaststelt dat de Rolmobiel
een betaalbaar alternatief is voor personen met een beperking;
Overwegende dat tot oktober 2014 er ondertussen 34 ritten zijn uitgevoerd voor Retienaren en bijgevolg een
beter resultaat is dan de 9 ritten die tot mei 2014 voor Retienaren werden uitgevoerd;
Overwegende dat de voltallige Raad overeenkomt om slechts voor 1 jaar het engagement in de Rolmobiel
van Welzijnszorg Kempen te verlengen;
BESLUIT:
Artikel 1:
het engagement tot verlenging goed te keuren tot en met 2015.
Artikel 2:
het secretariaat van Welzijnszorg Kempen in kennis te stellen van de genomen beslissing,
alsook het gemeentebestuur van Retie te informeren omtrent het standpunt.
Artikel 3:
een afschrift van deze beslissing over te maken aan Welzijnszorg Kempen en aan de
financieel beheerder.
19 Goedkeuring: aanpassing samenwerkingsovereenkomsten Wit-Gele Kruis - OCMW-Retie:
meldcentrale voor PAS-toestellen.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het organiek decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomsten met het Wit-Gele Kruis, beheerder van de alarmcentrale voor
de personenalarmtoestellen (PAS of NOS), afgesloten door OCMW-Retie voor de PAS-toestellen voorzien in
de flatjes van het Kloosterhof en verhuurde toestellen bij particulieren thuis van 7 mei 2012;
Overwegende dat het Wit-Gele Kruis de bestaande overeenkomsten wenst aan te passen aan het gegeven
dat om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, het W it-Gele Kruis de gesprekken op de
zorgcentrale zal opnemen; De gebruiker dient hierover geïnformeerd;
Overwegende de privacy-wetgeving;
Overwegende de doelstelling van een noodoproepsysteem;
Gelet op het advies van het Vast Bureau op 12 november 2014 om de bestaande overeenkomsten met het
Wit-Gele Kruis betreffende de zorg- of meldcentrale voor onze noodoproepsystemen, aan te passen.
BESLUIT:
Artikel 1:
de samenwerkingsvoorstellen tussen OCMW-Retie en het Wit-Gele Kruis aangaande de
zorg-of meldcentrale voor de PAS-toestellen in de serviceflats en bij de particulieren thuis, aan te passen.
Vanaf 23 oktober 2014 zullen de gesprekken, die door de spreek-luisterverbinding met het PAS-toestel en
de meldcentrale tot stand komen, worden opgenomen.
Artikel 2:
de administratie van de sociale dienst en het secretariaat hierover in te lichten. Deze
beslissing kent geen financiële consequenties.
Verslag RMW 26 november 2014 – openbare zitting
- 11 20 Goedkeuring: risicoanalyse psychosociale aspecten.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het globaal preventieplan 2014-2019 met de actie ‘opmaak beleid rond grensoverschrijdend
gedrag’;
Gelet op het KB van 10 april 2014 dat de werkgever verplicht een beleid op te zetten niet enkel inzake
grensoverschrijdend gedrag maar uit te breiden naar alle psychosociale risico’s;
Overwegende dat men onder psychosociaal risico de kans verstaat dat één of meerdere werknemers
psychische schade ondervinden, eventueel met lichamelijke schade door blootstelling aan de elementen:
arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en interpersoonlijke
relaties op het werk, met objectief gevaar waarop de werkgever impact heeft.
Overwegende dat OCMW en Gemeente hierin een gezamenlijk traject zullen afleggen;
Overwegende dat het college van Burgemeester en Schepenen de 2 voorstellen van IDEWE tot uitvoeren
van een risicoanalyse psychosociale aspecten heeft besproken en daarbij kiest voor optie 2 waarbij
groepsgesprekken worden georganiseerd met steekproeven uit verschillende personeelscategorieën.
Verwijzend naar de bespreking ter zake door het gemeenschappelijk managementteam op 24 oktober 2014
de
waar werd beslist dat OCMW-Retie in dit kwantitatieve traject tot risicoanalyse 1/3 van de kosten draagt;
Overwegende dat het Schepencollege in het budget 2015 hiervoor 1 500,00 EUR voorziet;
Gelet op het advies van het Vast Bureau op 12 november 2014 om een kwantitatieve risicoanalyse door
IDEWE te laten uitvoeren i.s.m. het gemeentebestuur en hiervoor de forfaitaire contractdagen IDEWE aan te
spreken, aangevuld met een budget van 750,00 EUR;
BESLUIT:
Artikel 1:
samen met het Gemeentebestuur en IDEWE een risicoanalyse psychosociale aspecten –
steekproef groepsgesprekken te laten uitvoeren in 2014-2015 en hiervoor 750,00 EUR in budget 2015 te
voorzien onder BC 2015/615310/1/0110 en BC 2015/623400/1/0119.
Artikel 2:
de administratie van het secretariaat en financieel beheerder in kennis te stellen van deze
beslissing en hieromtrent zowel IDEWE als het gemeentebestuur in kennis te stellen.
21 Goedkeuring: principiële beslissing minimale levering via de aardgasbudgetmeter winter 20142015.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976, de artikelen 1, 57§1 en 58§2;
Gelet op het Organiek Decreet van 19 december 2008;
Overwegende het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019 waarbij de maatregel ‘minimale
levering gas en elektriciteit’ behouden blijft;
Gelet op de brief d.d. 7 november 2014 van Annemie Turtelboom, Vlaams minister van Energie betreffende
de tussenkomst voor minimale levering van aardgas in de winterperiode 2014-2015;
Verwijzend naar het Energiebesluit van 19 november 2010 van de Vlaamse Regering, artikelen 5.4.6 tot en
met 5.4.10 waarmee de Vlaamse Regering de OCMW’s een middel wil aanreiken om gezinnen die de
middelen ontberen te ondersteunen door hen een ‘minimale hoeveelheid’ aardgas ter beschikking te stellen;
Gelet op het positief advies van het Vast Bureau op 12 november 2014 aangaande deze principiële
beslissing;
BESLUIT:
Artikel 1:
een principiële beslissing te nemen tot toekenning van deze ‘minimale levering via de
budgetmeterkaart voor aardgas’ waarbij het OCMW tijdens de winterperiode 2014-2015 via periodieke
opladingen van de budgetmeterkaart in een minimale levering van aardgas zal voorzien. De kost hiervoor zal
deels worden gerecupereerd bij de distributienetbeheerder (70%) en deels bij de hulpvragers (30%);
Artikel 2:
om de sociale dienst te belasten om conform het Besluit een interne procedure op te zetten
omtrent een systeem voor ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’. Zoals voorzien in het
Verslag RMW 26 november 2014 – openbare zitting
- 12 huishoudelijk reglement de toekenning van dit steuntype aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
over te laten.
Artikel 3:
dat een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder en aan het
hoofd sociale dienst.
22 Varia - openbare zitting.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN;
Er zijn geen punten onder Varia - openbare zitting.
De voorzitter sluit de openbare zitting van de vergadering. Vervolgens gaat de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn over tot de besloten zitting. Het publiek wordt verzocht de zaal te verlaten.
Verslag RMW 26 november 2014 – openbare zitting