LINH-verrichtingen

Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor Beleidsstatistiek
Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk
Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen)
Datum:
3 maart 2014
Documentatierapport LINH-verrichtingen
Bronvermelding
Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op
eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de
microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd:
“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het
CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende het Landelijk Informatie
Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen), welke afkomstig zijn van
het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).”
2
Documentatierapport LINH-verrichtingen
Beschikbare bestanden:
121122 LINH-verrichtingen 2010V1;
140303 LINH-verrichtingen 2011V1.
In de versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp.
De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:

Vooraf dient voor gebruik van deze microdatabestanden via het CBS toestemming te
worden gevraagd aan het NIVEL.

De LINH-registratie omvat een per jaar verschillend aantal huisartspraktijken,
waarbij de registratiehouder NIVEL bij de selectie van praktijken streeft naar
representativiteit voor de Nederlandse bevolking. Het LINH-verrichtingenbestand
bevat op cliëntniveau gegevens over de door de huisartspraktijk geregistreerde
verrichtingen.

In LINH-verrichtingen zijn vanaf 2010 er maar 3 variabelen beschikbaar. Dat komt
omdat de gegevens minder gedetailleerd in het bronbestand aangeleverd worden. Dit
zijn de variabelen: PRAKTIJKCONSULT, VISITE en MULTIMEDIA. De overige
tot en met 2009 aanwezige variabelen zijn komen te vervallen.

Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBAbestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor
Beleidstatistiek onder de thema’s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het
aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.

Voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden van het CBS zie
Dataverzameling.
3
Documentatierapport LINH-verrichtingen
4
Documentatierapport LINH-verrichtingen
Inhoudsopgave
Bronvermelding....................................................................................................... 2
Beschikbare bestanden: .......................................................................................... 3
1.
Inleiding ........................................................................................................... 6
2.
Toelichting op de samenstelling van de bestanden ........................................ 7
Microdatabestand ..................................................................................................................... 7
Populatieafbakening ................................................................................................................. 7
Onderzoeksmethode ................................................................................................................. 8
3.
Bestandsopbouw en toelichting ....................................................................... 9
Bestandsopbouw van het microdatabestand .............................................................. 9
Toelichting op de variabelen ...................................................................................... 10
RINPERSOONS en RINPERSOON ...................................................................................... 10
PRAKTIJKCONSULT .......................................................................................................... 10
VISITE ................................................................................................................................... 10
MULTIMEDIA ...................................................................................................................... 10
Versiegeschiedenis ....................................................................................................... 11
5
Documentatierapport LINH-verrichtingen
1. Inleiding
Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata
(geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) ter beschikking voor
onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “Landelijk Informatie
Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen”.
Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening,
methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.
In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale
variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.
Bij dit rapport is per bestand tot en met 2010 een bijlage met frequentietellingen
beschikbaar. In deze bijlagen worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties
van de eerste en laatste vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens
een beeld verkregen worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, dat
van belang kan zijn omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn.
6
Documentatierapport LINH-verrichtingen
2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden
Microdatabestand
Een record in dit bestand bevat op cliëntniveau gegevens over door de huisarts
gedeclareerde activiteiten bij personen die als vaste patiënt staan ingeschreven. Hieronder
vallen onder andere alle uniek koppelbare personen die in het verslagjaar ingeschreven
staan bij huisartspraktijken, die aangesloten zijn bij het Landelijk Informatie Netwerk
Huisartsenzorg (LINH). LINH is een gezamenlijk project van Nederlands instituut voor
onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), het Nederlands huisartsen genootschap
(NHG) en de landelijke huisartsen vereniging (LHV), waarbij de praktische uitvoering in
handen is van NIVEL.
Een record wordt geïdentificeerd door de combinatie van RINPERSOONS en
RINPERSOON. De combinatie van deze variabelen is uniek voor een record in het
microdatabestand.
Populatieafbakening
Dit bestand bevat gegevens over groepen van verrichtingen per persoon. De populatie
bestaat uit alle uniek koppelbare personen die in het verslagjaar ingeschreven staan als
vaste patiënt bij huisartspraktijken die deelnemen aan het LINH. Aangezien ook het innen
van het inschrijftarief een verrichting is, bevat het bestand ook patiënten die geen enkel
contact hebben gehad met de huisarts.
In het bijbehorende microdatabestand LINH-cliënten staan de gegevens van alle cliënten
die in het verslagjaar ingeschreven staan bij de deelnemende huisartspraktijken. Het
cliëntenbestand en het verrichtingenbestand kunnen voor het doen van analyses in
samenhang gebruikt worden.
De LINH-episode omvat een per jaar verschillend aantal huisartspraktijken, waarbij de
registratiehouder NIVEL bij de selectie van praktijken streeft naar representativiteit voor
de Nederlandse bevolking. Door selectieve non-respons, op basis van praktijken en door
de onvolledige koppelsleutel, lukt dat niet helemaal. De registratie omvat gegevens over
verrichtingen en zorgepisodes.
Cliënten die volgens de geleverde in- en uitschrijfdatum in het verslagjaar niet tot het
cliëntenbestand van een huisartspraktijk behoorden, zijn uit het bestand verwijderd. Ook
zijn cliënten uit het bestand verwijderd die in een verslagjaar minder dan de helft van de
tijd, dat ze in de GBA staan ingeschreven (GBA-persoonsjaar), door de LINH-huisarts
zijn waargenomen (zie ‘onderzoeksmethode’).
Van de personen die gedurende het verslagjaar als cliënt bij twee verschillende LINHhuisartspraktijken zijn ingeschreven, worden de cliëntgegevens geselecteerd die
betrekking hebben op de langst waargenomen periode in het verslagjaar.
Een verrichting is een contact met een huisartspraktijk. De brongegevens die door het
NIVEL geleverd worden, bevatten voor elke verrichting een record met daarin het
7
Documentatierapport LINH-verrichtingen
praktijknummer, patiëntnummer, de verrichtingscode en de contactdatum, welke weer
afkomstig zijn uit het Huisarts Informatie Systeem (HIS) van een huisarts.
Onderzoeksmethode
Geobserveerde periode en ophooggewichten
De cliëntenpopulatie van de huisartspraktijk is dynamisch. Dit wil zeggen dat cliënten
gedurende het verslagjaar kunnen in- of uitstromen, bijvoorbeeld door verandering van
huisarts, geboorte, overlijden of migratie. Door verandering van huisarts is de periode
waarover de contacten van de cliënt met de huisarts worden waargenomen mogelijk
korter dan het volledige verslagjaar. Omdat LINH geen landelijk dekkende registratie is,
worden de contacten door een eventuele volgende huisarts niet in LINH geregistreerd.
Omdat verandering van huisarts in bepaalde leeftijdsgroepen vaker voorkomt, is het
noodzakelijk hiervoor te corrigeren als op basis van LINH een uitspraak gedaan wordt
over de GBA-populatie. Deze correctie kan plaatsvinden door gebruik te maken van de
geobserveerde periode in LINH (‘LINH-persoonsjaren’) en de periode in de GBA
(‘GBA-persoonsjaren’). De geobserveerde periode in LINH is bepaald aan de hand van
in- en uitschrijvingen bij de huisarts, datum geboorte en overlijden, en substantiële
verhuisbewegingen uit de GBA. Cliënten die minder dan de helft van de tijd dat ze in de
GBA ingeschreven stonden door de LINH-huisarts zijn waargenomen, zijn uit het bestand
verwijderd. Een minimale observatietijd van 0,5 GBA persoonsjaar is nodig om
voldoende betrouwbare prevalenties te schatten, het percentage mensen dat in een jaar tijd
een of meerdere malen de huisarts bezoekt of een bepaalde zorgepisode doormaakt.
8
Documentatierapport LINH-verrichtingen
3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw van het microdatabestand
Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand.
Nr Variabele & label
1 RINPERSOONS
Soort identificatiecode
2 RINPERSOON
Identificatienummer
3 PRAKTIJKCONSULT
Aantal consulten op de praktijk
4 VISITE
Aantal visites bij een cliënt
5 MULTIMEDIA
Aantal multimediale consulten
Formaat
A1
A9
F7.2
F7.2
F7.2
9
Documentatierapport LINH-verrichtingen
Toelichting op de variabelen
RINPERSOONS en RINPERSOON
Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer wordt als zeer
identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern
persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RINPERSOON-nummer. Met dit
nummer kan het bestand worden gekoppeld aan andere bestanden bij het CBS.
Het microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort
identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RINPERSOON). Records in
het microdatabestand die konden worden voorzien van een RINPERSOON-nummer
hebben de waarde ‘R’ op RINPERSOONS gekregen. Alleen records met
RINPERSOONS ‘R’ zijn in dit bestand opgenomen.
Uitsluitend de combinatie van RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOON identificeert een
uniek persoon. Koppelen aan andere bestanden of aggregeren op persoonsniveau moet
daarom alleen worden uitgevoerd op records met RINPERSOONS ‘R’. Met behulp van
RINPERSOONS en RINPERSOON kan de gebruiker gegevens uit het GBA-selectiebestand toevoegen aan de records in het microdatabestand met RINPERSOONS ‘R’.
PRAKTIJKCONSULT
Aantal consulten op de praktijk, per persoon in het verslagjaar. Frequentie van consulten
op de praktijk, per persoon, vermenigvuldigd met de praktijk-correctiefactor. Dit is
hoofdgroep 1.
In verslagjaar 2010 bevat deze groep de volgende CTG-codes: 12000, 12001, 12006,
12100, 12101, 12106, 13000, 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13008,
13009, 13010, 13011, 13012, 13013, 13014, 13015, 13016, 13018, 13020, 13022, 13023,
13024, 13025, 13026, 13027, 13028, 13029, 13030, 13031, 13039, 13040, 13041, 13042,
13045, 13047.
VISITE
Aantal visites per persoon in het verslagjaar. Frequentie van visites, per persoon,
vermenigvuldigd met de praktijk-correctiefactor. Dit is hoofdgroep 2.
In verslagjaar 2010 bevat deze groep de volgende CTG-codes: 12002, 12003, 12102,
12103, 13017, 13019, 13032, 13034, 13035, 13036, 13037, 13038, 13043, 13044, 13046.
MULTIMEDIA
Aantal contacten via telefoon of e-mail per persoon in het verslagjaar. Frequentie van
contacten via telefoon of e-mail, per persoon, vermenigvuldigd met de praktijkcorrectiefactor. Dit is hoofdgroep 3.
In verslagjaar 2010 bevat deze groep de volgende CTG-codes: 12004, 12007, 12104,
12107, 13033.
10
Documentatierapport LINH-verrichtingen
Versiegeschiedenis
Bestandsnaam
Reden
121122 LINH-verrichtingen 2010V1
140303 LINH-verrichtingen 2011V1
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
11