Groningen dient sectorplan voor versterking economie en

Persbericht
Groningen, 28 mei 2014
Groningen dient sectorplan voor versterking economie en arbeidsmarkt in
Partijen op weg naar breed sociaal akkoord
De provincie Groningen heeft namens werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord en MKBNederland Noord en vakbonden CNV en FNV een intersectoraal Regionaal Sectorplan
ingediend bij het ministerie van SZW. Het plan loopt vooruit op een breed sociaal akkoord dat
partijen nastreven. Sociale partners hebben naar elkaar uitgesproken dat ze na ondertekening
van het Sectorplan gaan werken aan een brede aanpak van de problemen die in de analyse van
het Sectorplan zijn geconstateerd.
Het intersectoraal Regionaal Sectorplan, heeft een totale budgettaire omvang van veertig miljoen
euro; twintig miljoen van het ministerie van SZW en twintig miljoen van de regionale werkgevers en
werknemers. Het Sectorplan moet zorgen voor extra scholing, arbeidsinstroom en begeleiding voor
jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder wordt het plan ingezet op behoud
van oudere vakkrachten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers.
Met het inzetten op de regeling cofinanciering Sectorplannen van het ministerie van SZW geven
werknemers-, en werkgeversorganisaties samen met lokale en provinciale overheden, bedrijven en
instellingen in de provincie Groningen een belangrijke extra impuls om de specifieke regionale
arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Bij de maatregelen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van bestaande instrumenten zoals branche en regionaal gerichte opleidingstrajecten.
De looptijd van de regeling is twee jaar. De verwachting is dat na goedkeuring van het regionale
sectorplan door het ministerie van SZW de projectuitvoeringsorganisatie in september van dit jaar van
start gaat. Er is gekozen voor een slanke projectuitvoeringsorganisatie om te waarborgen dat de
bestaande arbeidsmarktinfrastructuur van samenwerkingsverbanden van bedrijven en instellingen zo
veel mogelijk wordt benut. De projectcoördinatie en administratie wordt uitgevoerd door het SNN.
De provincie Groningen treedt als hoofdaanvrager op voor het intersectorale Regionaal Sectorplan
Groningen. Gedeputeerde van Economie, Yvonne van Mastrigt: 'In dit plan zitten veel maatregelen die
gericht zijn om werknemers en toekomstige werknemers gereed te maken voor de veranderende
toekomst op de arbeidsmarkt. Maar dit plan biedt ook mogelijkheden voor werkgevers die willen
werken aan het terug halen van werk dat eerder aan bijvoorbeeld lage lonen landen werd uitbesteed
en aan de mogelijkheden van jobcarving. Het zo inrichten van werkzaamheden in een bedrijf dat werk
op verschillende niveaus kan worden gedaan. '
Lambert Zwiers, directeur van VNO-NCW MKB Noord vult aan: 'Met dit plan scheppen we kansen
voor bedrijven om hun medewerkers te scholen en gereed te maken voor de uitdagingen van de 21e
eeuw.'
Namens de vakorganisaties CNV en FNV zegt Arnoud Hoogsteen: 'Dit sectorplan biedt kansen voor
werknemers die in hun eigen bedrijf of sector buiten de boot vallen om met hulp en begeleiding
aansluiting te vinden bij bedrijven en sectoren waar vacatures zijn. Voor mensen met een achterstand
op de arbeidsmarkt zijn maatregelen in dit sectorplan opgenomen om een betere aansluiting te
vinden.'
Noot voor de redactie: niet voor publicatie / voor meer informatie: :
Namens provincie Groningen, Yvonne van Mastrigt via Henk Bouwkamp 06 150 68 050
Namens VNO NCW , MKB Noord, Lambert Zwiers, 050 5343844
Namens vakorganisaties CNV: Heino Smedes / FNV, Arnoud Hoogsteen 06 304 762 37
Bijlage: Plan van aanpak / vier maatregelen uit het Intersectoraal Regionaal Sectorplan
De maatregelen en activiteiten in dit regionale intersectorale sectorplan zijn gericht op het
tegen gaan van de ervaren knelpunten en bovengenoemde ontwikkelingen. Dit gebeurt via
vier maatregelen, waarin verschillende activiteiten worden uitgevoerd:
1.
Bevorderen van de mobiliteit door het inrichten en uitvoering geven aan een
overkoepelend Regionaal Mobiliteitsbureau waarin verschillende functies zoals voorlichting, advies
en het leggen van verbindingen (tussen sectoren, bedrijven, regio’s) worden samengebracht.
Binnen deze maatregel worden daarnaast de volgende activiteiten uitgevoerd:
onderzoek, advies en informatie aan werkgevers (800 bedrijven/instellingen) in het kader van
jobcarving en het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
trajecten om van werk naar werk te bemiddelen (1020)
het organiseren en/of extern laten uitvoeren van sollicitatietrainingen (1125).
2.
Het inzetbaar houden en maken van huidig en toekomstig personeel, door:
het organiseren van gezondheidschecks en daaruit voortvloeiend activiteiten gericht op
gezondheidsverbetering (2950)
het scholen van ouderen in het begeleiden van jongeren en mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt en oudere medewerkers (55 plussers) maximaal een dag per week ontlasten door ze in
te zetten als begeleider/opleider (850)
om- en bijscholingstrajecten van verschillende duur en inhoud en het valideren van
competenties (690)
organiseren van loopbaanchecks en adviesgesprekken (1690).
3.
Het benutten van de huidige en toekomstige marktvraag, door:
het ontwikkelen en organiseren van een personeelspoule gericht op mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt voor de bouwsector (20 bedrijven/instellingen)
het creëren en organiseren van nieuwe instroom (195)
zorgen voor nieuwe instroom door het creëren en aanbieden van BBL-banen (475)
toekomstgericht scholen richting kans sectoren (4550).
4.
Onderzoek, experimenten en voorlichting om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen
aan de verschillende knelpunten in de regio, zoals:
een baankansenmonitor waarmee ondernemers zicht krijgen op hun toekomstige
personeelsvraag (300 bedrijven/instellingen)
onderzoek naar nieuwe werkgelegenheid door reshoring in met name Oost-Groningen
onderzoek naar nieuwe verdienmodellen in de architectenbranche
het ontwikkelen en vormgeven van een kennisbank door grotere organisaties met informatie
en advies over actuele thema’s die voor alle organisaties toegankelijk is.