Lees verder - Vessem.Info

Secretariaat
Marjo van Dam
Molenberg 12, 5512 BE VESSEM
Tel. 0497-594019 / 06-42094420
[email protected]
Agenda DRV
Agenda Openbare Dorpsraadvergadering op 11 februari 2014
d’n Boogerd om 20.00 uur
.
1. Opening en vaststellen agenda
Gerry
2. Notulen van 14 januari 2014
3. Mededelingen, post en e-mails (ter kennisname)
a. VKKNB: uitnodiging alg. ledenvergadering 12 febr. 2014 in Moergestel
b. Eersel: informatiebijeenkomst over 3 verkeersprojecten op13 febr. 2014
c. Verkiezingsprogramma’s CDA
d. Schenktijden en gezondheidsbeleid VVD fractie Eersel
e. Kopie brief (aan College) van mw. Zeelenberg over zwerfkatten
f.
Eersel Verbonden: uitnodiging informatiebijeenkomst glasvezelnetwerk op
5 en 13 februari 2014 in Eersel
g. Informatiebijeenkomst over Detailhandelsvisie op 6 februari in Eersel
h. Masterplan Vrijetijdseconomie 2014-2030 gemeente Eersel
i.
Evenementenkalender 2014 gemeente Eersel
j.
ZLTO Politiek Café: Ontwikkelingen in het buitengebied 22 jan. Venco Campus
k. PMB: verslag bestuursvergadering d.d. 27 nov. 2013
l.
PMB: verslag algemene ledenvergadering d.d. 11 dec. 2013
m. Transitie Jeugd in 2015: concept Meerjarig Beleidskader Jeugdhulp in De Kempen
6 febr. in commissievergadering gemeente
n. Uitnodiging naambord plaatsing Bosschuur “de Meren” op 13 febr.
o. Aankondiging Onderzoek GGD Gezondheidsbeleving
4. Madeleine Velthuizen, coördinator steunpunt vrijwilligerswerk/maatschappelijke stages
5. Contacten met de Gemeente
a. Evaluatie halfjaarlijks overleg DRV met B&W d.d. 27 jan. 2014
b. Overzicht projecten en beleid Programmabegroting 2014
c. Burgemeestersbezoek 2014 op 27 mei???
Gerry
6. Huishoudelijke zaken
a. Werving nieuwe leden Dorpsraad
b. Datum Openbare Jaarvergadering vaststellen
Allen
7. Actualiteiten binnen Vessem
a. Afval inzameling 2014: Inwonersbijeenkomst d.d. 28 februari
b. Aanleg parkeerplaatsen Putterstraat (mail M. de Beijer)
c. Glasvezel klankbordgroep Eersel Verbonden
d. Glascontainers bij C1000
e. Zwerfkattenprobleem
f.
Onderhoud openbare zandpaden
g. Speeltuinen in Vessem
Bert
Vincent
Gerry
Bert
Bert
Bert
Nelleke/Vincent
8. Werkgroepen/portefeuillehouders/voortgang DOP
a. Cie. Wonen
−
Overeenkomst grondexploitatie Startersvereniging Flinkert 3
b.
Cie. Toerisme, Recreatie en Uitstraling Vessem
−
Wandelgemeente Eersel 2014
−
Beleef de Kempen, Pilot Vessem
e
−
Verslag 1 bijeenkomst “Langs de Beerze beleef je het” d.d. 19 dec. 2013
AgendaDRV2014-02-11v1.docx/GMD/febr.
René
Nelleke
Henk S
Nelleke
Gerry
1/2
c.
Cie. Zorg, Welzijn en Vrijwilligers
−
Project Vreemd Fruit
−
Nieuwe dienstregeling buurtbus
−
Concept Meerjarig Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen
Vincent
d.
Cie. Verkeer en Veiligheid
−
Aangepast Beleidsplan Openbare Verlichting in gemeenteraad
−
Buurtactiepakket 30 km zone
Bert
9. Vaesheimer Bode.
a. 2014-02 column: deadline VB = 4 maart
b. 2014-03 column: deadline VB = 1 april
Marjo
Henk S
10. Rondvraag
11. Sluiting
Gerry
Volgende openbare DRV vergadering is op dinsdag 11 maart 2014
AgendaDRV2014-02-11v1.docx/GMD/febr.
2/2