Jaarverslag - Federatie Vrije Beroepen

2014
Jaarverslag
zijn omdat ze erkennen dat vrije beroepers meer en meer
ondernemers worden en hiervoor ook aangepaste ondersteuning nodig hebben.
“Laat ons
ons werk doen.”
Welkom.
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Federatie Vrije
Beroepen, aangesloten bij UNIZO. U kende onze werking
ongetwijfeld vroeger al onder de naam ‘FVIB’. We kozen
voor een nieuwe naam, zonder afkorting, om duidelijk te
maken waar we als organisatie voor staan.
Het voorbije jaar was een jaar van belangrijke verkiezingen.
Ook vanuit de Federatie hebben we onze prioriteitenlijst
naar voor geschoven voor de nieuwe regeringen in dit land.
Vele vrije beroepen zijn ongerust en terecht: te veel administratie, hoge lasten, moeilijke controles, etc. Het lijstje is
lang. Wat wij uiteindelijk vanuit de vrije beroepen vragen is
heel eenvoudig: laat ons ons werk doen en zorg ervoor dat
we ons werk goed kunnen blijven doen. Met andere woorden: werk met ons zoals wij werken: in vertrouwen binnen
een stabiel kader. We zullen er vanuit de Federatie alvast
nauw op toezien bij de nieuwe regeringen in dit land.
Ook met het Agentschap Ondernemen hebben we op de
Dag van het Vrije Beroep een samenwerkingsprotocol ondertekend samen met de drie economische instituten, het
BIBF, IAB en het IBR. Doelstelling is om boekhouders, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren beter te informeren en sensibiliseren met betrekking tot de
economische instrumenten van de Vlaamse overheid. Wat
ons betreft alvast een goed voorbeeld van hoe een overheid in partnership kan gaan met vrije beroepen om hun
beleid beter ingang te doen vinden.
Maar er is uiteraard nog veel meer. U leest er alles over in
dit jaarverslag. Veel leesplezier en we kijken graag uit naar
uw reactie.
Johan, Karel en Jan
We hebben met de Federatie ook een aantal nieuwe
projecten gelanceerd. Naast ons bestaand project rond
personeelsbeleid, zijn we een project gestart om ondernemersvaardigheden bij te brengen bij startende zelfstandige zorgverstrekkers. Het zijn projecten die belangrijk
 v.l.n.r. Kim Boriau, Thomas Pirard, Gretel Van der Looy, Gert Peeters, Charlotte Pollet en
Jan Sap; ontbreken op deze foto: Johan De Leenheer (voorzitter), Karel Van Eetvelt
(gedelegeerd bestuurder), Iris Mommaerts en Sanderijn Vanleenhove
2014 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN
Aangesloten
beroepsorganisaties
Een nieuwe naam,
zelfde aanpak
APB Algemene Pharmaceutische Bond
Axxon, Kwaliteit in kinesitherapie
BFP Belgische Federatie van Psychologen
Belgische psychologencommissie
NVKVV Nationaal Verbond der Katholieke
Moderne stijl voor een
toekomstgerichte werking
Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen
VVT Verbond der Vlaamse Tandartsen
VAS Vlaams Artsensyndicaat
VBZV Vlaamse Beroepsvereniging voor
Zelfstandige Verpleegkundigen
VVS Vlaamse Vereniging voor Seksuologie
VDV Vlaamse Dierenartsenvereniging
BIBF Beroepsinstituut voor erkende
FOTO ©LUK COLLET
Aansluiting VDV
Boekhouders en Fiscalisten
IBR Instituut der Bedrijfsrevisoren
IAB Instituut van de Accountants
en de Belastingconsulenten
KFBN Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
NKGB Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
OVB Orde van Vlaamse Balies
NAV Vlaamse Architectenorganisatie
KCLE Koninklijke Confederatie der Landmeters-Experten
BVTL Belgische Vereniging van Tuin- en
Landschapsarchitecten
AiNB Associatie van Interieurarchitecten van België
BKVT Belgische Kamer van Vertalers en Tolken
UPEX Beroepsvereniging voor Automobieldeskundigen
BRK Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs
Aansluiting VVS
Samen met de nieuwe naam lanceerden we een compleet
nieuwe website, huisstijl en een nieuw logo. “De naam verandert, de aanpak niet. Met de nieuwe naam ‘Federatie
Vrije Beroepen’ willen we nog duidelijker maken waar we
voor staan”, zei secretaris-generaal Jan Sap naar aanleiding
van de naamswijziging. “Die nieuwe naam is veel meer het
sluitstuk dan de aanzet voor onze al heel geëvolueerde
werking en aanpak.”
De Federatie Vrije beroepen, aangesloten bij UNIZO, is de
enige erkende interprofessionele organisatie voor het vrije
beroep. We overkoepelen ondertussen 23 beroepsorganisaties en tellen duizenden individuele leden uit de medische, economische, juridische en bouwkundige sector.
De Federatie Vrije Beroepen
verwelkomt VDV en VVS
De Federatie Vrije Beroepen verwelkomde dit werkingsjaar twee nieuwe beroepsorganisaties:
VDV
De Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV) ondertekende
in november 2013 een samenwerkingsovereenkomst met
de Federatie Vrije Beroepen. Onder het motto “Met twee
sta je sterker dan alleen” slaan VDV en de Federatie de
handen in elkaar om de uitdagingen voor het beroep van
dierenarts aan te gaan. “De uitdagingen voor het dierenartsenberoep zijn groot. Denk maar aan de verloning van
dierenartsen enerzijds en de hoge loonkost anderzijds.
Maar ook aan de instroom in het beroep, de vorming en
de bijscholing”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de
Federatie.
www.vladiver.org
VVS
Op 25 juni 2014 sloten de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) en de Federatie Vrije Beroepen een samenwerkingsakkoord. Enkele dossiers die VVS en de Federatie
samen willen behartigen zijn: de erkenning van het beroep
van seksuoloog als vrij beroep, het homologeren van de titel van ‘Klinisch Seksuoloog” en de btw-vrijstelling.
www.seksuologen-vlaanderen.be
2014 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN
Onze structuur
UNIZO vzw
Federatie Vrije Beroepen is
aangesloten bij UNIZO vzw, die
op zich ook participeert in de
Raad van Bestuur en Algemene
Vergadering van de Federatie.
De Federatie Vrije Beroepen overkoepelt en biedt een werking
aan voor de 23 bij de Federatie aangesloten sectororganisaties
uit het vrije beroep. Daarnaast hebben we een tweede luik,
onze ledenwerking die in feite bestaat uit het UNIZO lidmaatschap, aangevuld met een aantal extra voordelen
op maat van de vrije beroeper.
Federatie
Vrije Beroepen vzw
Raad van Bestuur &
Algemene Vergadering
1.
Ledenorganisatie
Een vrij beroep lid van UNIZO
wordt automatisch ook een lid
van de Federatie*.
We hebben 2 actieve stuurgroepen,
in Oost-Vlaanderen en Limburg.
De Federatie Vrije Beroepen vzw is als organisatie
aangesloten bij UNIZO en werkt met een gezamenlijk individueel lidmaatschap. Naast de expertise vanuit het grotere UNIZO huis vaart de
Federatie als VZW zijn eigen koers met
accenten en eigen dossiers voor het vrije beroep. Het hoogste orgaan binnen de Federatie
is de Algemene Vergadering met als bestuursorgaan de Raad van Bestuur. De mandaten
worden ingevuld door de 23 sectororganisaties
én aangevuld met een UNIZO afvaardiging.
2.
Koepelorganisatie
23 sectoren uit het vrije beroep
zijn aangesloten bij de Federatie,
waarbij de leden géén individueel
lid zijn.
Deze zitten geclusterd in 6 overlegorganen**.
* zie ‘ledenvoordelen’
** zie ‘belangenbehartiging’
2014 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN
Overlegorganen
De interne sectorale overlegorganen binnen de Federatie buigen zich over de sectorgebonden dossiers.
De afgevaardigden van de betrokken beroepsorganisaties proberen tot syndicale standpunten te komen.
De Federatie fungeert als publieke tolk. Net zo kunnen we de vinger aan de pols houden.
1
Overleg zelfstandige
zorgverstrekkers
Zelfstandige zorgverstrekkers moeten blijven knokken voor een rol als volwaardige en actieve partner
in het gezondheidsbeleid, zeker na de zesde staatshervorming en de besparingsrondes op het federale
Riziv niveau.
2
Cluster dienstverleners in de bouw
Gezien de zeer heterogene samenstelling van deze
groep ligt de meerwaarde van deze vergadering in
het ombuigen van sectorale belangen tot een gemeenschappelijk doel. Denken we maar aan het dossier van het energiezuinig bouwen, wat voor elke sector anders kan worden ingevuld.
3
Overleg juridische en
economische beroepen
Belangenbehartiging
4
Sociale commissie
In deze commissie bereiden we niet alleen de vergaderingen van het Paritair Comité Vrije Beroepen voor,
zodat we met gedragen standpunten naar de vakbond kunnen. We grijpen evenzeer de gelegenheid
aan om kennis over wat leeft tussen werkgevers en
werknemers uit te wisselen.
5
Commissie deontologie
Op een zelfregulerende manier een degelijk en transparant ‘minimumkader’ creëren voor het tuchtprocesrecht van het vrije beroep. De beroepsspecifieke
tuchtprocedures harmoniseren is de belangrijkste
taak, daaruit een uniforme procedure distilleren voor
toekomstige ordes en instituten is het ideaal.
6
CAP netwerk
Het CAP Netwerk Vlaanderen profileert zich als het
multidisciplinaire kenniscentrum rond de WCO, dit
met medewerking van magistraten, professoren, ondernemersorganisaties en de juridische/economische
vrije beroepen.
Afgelopen werkjaar werkten we sterk aan onder andere volgende dossiers:
- Naar een Europese definitie/ kader voor
het vrije beroep
- De vrijstelling voor vrije beroepen van de
billijke vergoeding
- De liquidatiebonus in het kader van de
begrotingsrondes
- Een memorandum voor het vrije beroep naar
aanleiding van de verkiezingen van 25 mei
- Het dossier van de specificiteit van de vrije
beroepen in het kader van de marktpraktijken
en het antwoord van de politiek hierop met een
apart boek 14 binnen het Wetboek Economisch
Recht. Ook werd hierin een nieuwe (praktisch
geheel positieve) definitie van een vrij beroep
opgenomen
Verder ondersteunt de Federatie ook de aangesloten
sectoren in hun sectorspecifieke belangenbehartiging.
Dit overleg werkt als symbiose tussen de economische en juridische vrije beroepen, getuige het dossier
van de anti-witwasreglementering.
2014 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN
Aantallen
Eind 2013 waren er in België 274.420
zelfstandige beoefenaars van een vrij
beroep actief, op een totaal van 1.001.101.
De vrije beroepen vertegenwoordigen meer
dan één vierde, of 27,41% van het totaal aantal
zelfstandigen. Het afgelopen decennium manifesteerde een stijgende trend zich in de meeste beroepssectoren van het vrije beroep. Sterkste groeiers
zijn de intellectuele diensten (+ 153%), gevolgd door
de “paramedici” (+54,28%). De toename van het aantal beroepsbeoefenaars in deze sectoren bepalen
grotendeels het gemiddelde van 58,94%. De dierenartsen mochten 12,87% meer beroepsbeoefenaars
noteren, de advocatuur 21,36% en de architecten
23,09%. Artsen, tandartsen, apothekers, notarissen
en de sector fiscaal/vastgoed kenden een achteruitgang (resp. -5,54%; -4,48%; -24,66%; -16,82% en
-4,73%).
Man-vrouw
verhouding
In 2013 zijn de mannen nog steeds in
de meerderheid tegenover hun vrouwelijke collega’s: 56,85% tegenover 43,15%
(ofwel 155.999 mannen tegenover 118.421
vrouwen). Dat vrouwelijke beroepsbeoefenaars
aan een heuse opmars bezig zijn, wordt glashelder
wanneer we het afgelopen decennium in rekening
brengen. De toename van het aantal vrouwelijke vrije
beroepers tikt af op 64,68% tegenover 54,83% bij de
mannen. In absolute cijfers vertaalt dit percentage
zich in +46.513 vrouwen tegenover +55.24 mannen.
56,85%
43,15%
Startersversus
stoppersquote
In 2013 zijn 91.059 personen gestart
in een zelfstandige activiteit, waarvan meer dan één vierde in een vrij beroep
(28,8% of 26.243 personen). Als we de verhouding tussen de starters- en stoppersquote
onderzoeken vinden we een verklaring voor de
daling in het totaal aantal zelfstandigen in een bepaalde sector. De startersquote voor het jaar 2013
bedraagt voor de vrije beroepen 9,56 starters per
100 beroepsbeoefenaars. Het laatste jaar hebben we
een daling gezien in het aantal beroepsbeoefenaars
bij de apothekers (-2,77%), de notarissen (-1,53%)
en de sector fiscaal/vastgoed (-0,41%). Als we kijken
naar de verhouding stoppers/starters zien we dat er
bijna 1 stopper per starter is in deze sectoren. In de
sector van fiscaal/vastgoed waar er een kleine daling
is in het aantal zelfstandigen zien we een verhouding
van 0,57.
Stoppers
volgens
leeftijd
Met 9986 stopzettingen komt de
sector van het vrije beroep op de
derde plaats in het aantal stopzettingen (20,86%). Tegenover vorig jaar zijn
er 16,77% meer stoppers. Opmerkelijk is
het grote aantal stopzettingen bij de 25 tot 45jarigen. 32,46% stopt tussen de 25 en 35 jaar,
22,64% stopt tussen de 35 en 45 jaar. Op beroepsniveau zien we een grote uitval bij de jonge (25-35)
beroepsbeoefenaars bij de advocaten (61,36%),
architecten (52,29%), dierenartsen (43,56%) en
paramedici (37,72%).
11,82%
Tewerkstelling
In 2013 stelden de vrije beroepen
264.767 werknemers tewerk. In de
periode 2003-2013 steeg de tewerkstelling bij de vrije beroepen met 37,92%
ofwel 72.798 werknemers. De toename van
de tewerkstelling vertoont zich in alle sectoren.
De grootste groei deed zich voor in de economische sector (+62,27%). In 2013 telt het aantal vrije
beroepsbeoefenaars die personeel tewerk stelt
39.353 (+173) personen. Met 264.767 werknemers bij vrije beroepers en 39.353 werkgevers komen we op een gemiddelde van 6,7 werknemers
per werkgever in het vrije beroep.
Betekenis iconen
Medische beroepen
Artsen, specialisten, tandartsen, dierenartsen,
apothekers, paramedici (psychologen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, therapeuten,…)
Juridische beroepen
Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders
5,38%
32,46%
Evolutie tewerkstelling vrije beroepen
(RSZ 2003-2013)
12,52%
150.000
2003
Cijfers
2013
100.000
Economische beroepen | Fiscaal/Vastgoed*
Accountants, boekhouders, fiscalisten, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren
*aangevuld met vastgoedexperten, landmetersexperten, ingenieurs,…
50.000
78.602
19,79%
94.158
7,85
2,86
0
15,19%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
22,64%
17.076
16,73%
19.954
7,02
3,37
10.850
-4,73%
10.337
4,96
2,84
13.380
23,09%
16.470
6,33
2,79
52.753
153,07%
133.501
11,90
4,50
< 25
45 - 55
Economische
Medische
25 - 35
55 - 65
Bouwkundige
Overige
35 - 45
> 65
Juridische
2012
2013
Bouwkundige beroepen
Architecten, interieurarchitecten, landmetersexperten, ingenieurs
Intellectuele beroepen
o.m. privé-onderwijs, wetenschappen, letteren,
kunsten, intellectuele diensten en mandatarissen
van vennootschappen
* Gebaseerd op cijfers van RSVZ & RSZ
** De volledige cijfers en de analyse ervan vindt u in onze Polsslag
2014 (gratis te downloaden via onze website)
2014 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN
Activiteiten
1
Nieuwjaarsevent Federatie Vrije Beroepen en
UNIZO Sectorwerking › Muntpunt Brussel
2
1
FOTO ©LUK COLLET
2
4
Workshop schijnzelfstandigheid
› Herentals
FOTO ©STUDIO DANN
3
Exclusief! Vrije beroepen ontmoeten elkaar
› Gerechtsgebouw Hasselt
4
Dag van het Vrije Beroep
› De Warende Brussel
5
Academie voor het vrije beroep - Samenwerken
in associatie › Grobbendonk
5
6
6
Workshop optimaal belonen van medewerkers
› Hasselt
7
Terugkomdag ondernemersforum 2013
Vrije Beroepen › Gent
8
Workshop motivatie en leiderschapsstijlen
› Mechelen
7
3
FOTO ©LUK COLLET
8
2014 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN
Projecten
1
2
Een zorgzame start
De zelfstandige zorgverstrekkers moeten zowel op beroepsinhoudelijk als op
bedrijfsmatig vlak uitmuntend zijn. Maar
zeker op het vlak van dat laatste hebben ze in
hun basisopleidingen vaak geen of onvoldoende
kennis verworven. Daarom willen we met het
begeleidingsprogramma ‘een zorgzame start’ de
zelfstandige zorgsector – vooral in de eerste lijn
– hierbij helpen. Tegelijk willen we de sector aantrekkelijker maken. Zelfstandige zorgverstrekkers
kunnen bij ons terecht voor aangepaste begeleidingen en opleidingen.
standige zorgverstrekkers. De enquête toonde
aan dat meer dan 50 % van de recent gestarte
zelfstandige zorgverstrekkers wil associëren in de
toekomst.
In het tweede deel van het project (2015) ontwikkelen we opleidings-en begeleidingspakketten op
maat van de startende zelfstandige zorgverstrekker. De inhoud baseren we op de bevindingen van
de enquête en de ervaringen van de audits.
Dit project is het resultaat van een samenwerking
tussen de Federatie Vrije Beroepen en Agentschap Ondernemen en wordt gesteund door de
representatieve beroepsorganisaties van de zelfstandige zorgverstrekkers in Vlaanderen. De contactpersoon voor dit project is Gretel Van der Looy,
[email protected]
HRM voor het vrije beroep
De afgelopen 3 jaar heeft de Federatie
Vrije Beroepen gewerkt aan de uitbouw van
haar dienstverlening ter ondersteuning van vrije
beroepers met personeel in hun rol als werkgever.
Binnen het project ‘HRM voor het vrije beroep’, met
de steun van de Vlaamse regering en het Europees
Sociaal Fonds (ESF) werkten we volgende positief gevalideerde producten uit:
- Het handboek ‘Medewerkers in het vrije beroep’
- Een HRM-toolkit vol praktische tips & tricks,
sjablonen, gespreksstructuren, etc.
- Begeleiding en advies aan te vragen via
[email protected]
E-brug
Tijdens de Dag van het Vrije Beroep op 5
mei 2014 ondertekenden de drie Economische instituten, het Agentschap Ondernemen en
de Federatie Vrije Beroepen een samenwerkingsprotocol. De finaliteit van dit protocolakkoord is om
door middel van een samenwerking tussen deze partijen de kwaliteit en de capaciteit van de adviesverlening van economische beroepen aan ondernemingen
te versterken. In het bijzonder met betrekking tot de
bestaande en toekomstige Vlaamse instrumenten en
procedures van het Agentschap Ondernemen. We
proberen als het ware een economische brug te leggen tussen het Agentschap en de Instituten.
4
Samenwerken in associatie
Dankzij het EFRO-project ‘Samenwerken
in associatie’ beschikken we bij de Federatie
Vrije Beroepen over heel wat expertise op het
vlak van samenwerken, associëren en praktijkmanagement. Samenwerken in associatie of vennootschap is niet eenvoudig, maar steeds meer noodzakelijk in de huidige economische context. Het ontbreekt
beroepsbeoefenaars vaak aan praktische informatie
en toepasbare tools om een samenwerkingsverband
op een duurzame wijze vorm te geven. Hier hebben
we met de Federatie gedurende meerdere jaren op
gewerkt en de opgebouwde expertise rond dit thema
bundelden we in handige naslagwerken die geraadpleegd kunnen worden via onze website.
De doelstellingen van dit project zijn:
In het najaar vinden nog verschillende workshops
plaats over onder andere loonbeleid, werving & selectie, motivatie en leiderschap. Volg hiervoor onze activiteitenkalender op www.federatievrijeberoepen.be
Dit project loopt op 31 december 2014 ten einde,
doch we zorgen voor een continuïteit in deze nieuwe
dienstverlening.
In het eerste deel van het project namen we een
enquête af bij de zelfstandige zorgverstrekkers,
samen met een reeks audits bij een selecte groep
zorgverstrekkers. Het accent lag hierbij op de
ondersteuning van mogelijke en bestaande (multi-)
disciplinaire samenwerkingsverbanden van zelf-
3
- Het informeren van de economische beroepsbeoefenaars (vanaf de stagejaren en verder
gedurende de permanente vorming)
- Het tot stand brengen van een permanent overleg tussen de partners binnen dit protocol
- Het betrekken van de economische instituten
bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven van
het Agentschap.
De individuele begeleidingen en het eerstelijnsadvies inzake associatievorming werden, samen met de afloop van het project stopgezet.
Vrije Beroepers die zich toch graag laten begeleiden en inspireren door experts, op diverse
terreinen die bij associatievorming komen kijken, kunnen voortaan terecht bij [email protected]
([email protected]), een initiatief in samenwerking met UNIZO en de Federatie, waarbij u de expertise van specialisten in verschillende vakgebieden kan
inhuren aan een bijzonder voordeeltarief.
2014 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN
Exclusieve ledenvoordelen
“De vraag vanuit het veld
naar meer aandacht voor
ondernemersvaardigheden
klinkt steeds luider, alsook de
behoefte aan kortlopende,
praktijkgerichte
opleidingen.”
UNIZO en de Federatie Vrije Beroepen zijn de grootste organisaties voor vrije beroepen en ondernemers
in Vlaanderen. 85.000 leden rekenen op ons voor advies of informatie. Wij verdedigen hun belangen.
Want werken op eigen risico heeft maximale kansen nodig.
Een stevig pakket aan ondersteuning:
- Persoonlijk advies via de Ondernemerslijn van UNIZO,
24/24 op het gratis nummer 0800/20 750 of online
op [email protected]
- Externe expertise voor vrije beroepen via
[email protected], www.expertatboard.be
- Eerstelijnsadvies op maat van het vrije beroep rond
thema’s zoals samenwerken in associatie, personeelsbeleid, starten in de zorgsector
- Communicatie via De Vrije Beroeper, Z.O. magazine
en elektronische nieuwsbrieven
- Handige adviesgidsen
- Kennisnet op www.federatievrijeberoepen.be
- Opleidingen op maat van het vrije beroep in de
Academie voor het vrije beroep
- Infosessies en netwerkactiviteiten
- 275 modelbrieven en contracten
- Veel gratis tools op www.federatievrijeberoepen.be
specifiek gemaakt voor vrije beroepen.
- Voordelen en kortingen
2014 I JAARVERSLAG I FEDERATIE VRIJE BEROEPEN
Contacteer de Federatie...
www.federatievrijeberoepen.be
www.facebook.com/federatievrijeberoepen
De Federatie houdt u op de hoogte...
Colofon
De Vrije Beroeper
Nieuwsbrieven
Redactie Jan Sap, Charlotte Pollet, Gretel Van der
Looy, Gert Peeters, Sanderijn Vanleenhove
De Vrije Beroeper is een krant voor de leden van de Federatie Vrije Beroepen, onze bestuurders en de zogenaamde stakeholders.
De maandelijkse ‘Inside’ informeert aangesloten sectoren en bestuursleden over de stand van zaken in een
bepaald dossier, over de activiteiten van de Federatie,
onderhandelingen, overlegorganen, … Juiste info, heet
van de naald.
quote backcover Kris Peeters
Abonnees op de ‘Nieuwsbrief’ ontvangen maandelijks
het belangrijkste nieuws uit de sector van het vrije beroep en worden op de hoogte gehouden van activiteiten en aanbiedingen.
Verantwoordelijke uitgever Jan Sap, Federatie
Vrije Beroepen vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
De Vrije Beroeper bundelt interessante informatie, vragen en antwoorden en actualiteit in één krant.
#vrijeberoepen
#vrijberoep
De Vrije Beroeper verschijnt 4 keer per jaar en is een
gratis uitgave. De krant is uitgegroeid tot een gewaardeerd informatiekanaal voor vrije beroepers.
Federatie Vrije Beroepen
vormgeving bwmedia
druk Captains of Printing
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Vernieuwde website!
[email protected]
02 21 22 504
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Onze website brengt u het meest actuele nieuws
relevant voor vrije beroepen. U vindt er o.a. informatie
over het paritair comité vrije beroepen, de laatste cijfers betreffende de verschillende sectoren, informatie
over onder andere samenwerken in associatie en personeelsbeleid in de vrije beroepspraktijk. Via ‘Vraag &
Antwoord’ vindt u het antwoord op een heel aantal
concrete vragen uit de praktijk en via de activiteitenkalender kan u opvolgen welke netwerkevents en
workshops er worden voorzien.
www.federatievrijeberoepen.be
De Federatie werkt samen met...
“De vrije beroepen,
het best bewaarde
economisch geheim
van België…”
www.federatievrijeberoepen.be