TOERUSTING - Rehobothkerk

TOERUSTING
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE
KERK
ROTTERDAM-CENTRUM
Redactie: Joke Hulshoff-de Vries
Fazant 7
2986 CH Ridderkerk
Tel: 0180-423133
Mob: 06-22989078
Inleverdatum kopij: voor de 20 ste van de maand naar:
[email protected]
Em. predikant: Ds. J. Manni
Noorwitsstraat 2
3067 KR Rotterdam
Tel: 010-4183142
Kerkelijk werker: Joke Bijsterveld-Visser
Tel: 06-12669226
Scriba: Ton Hulshoff
Fazant 7
2986 CH Ridderkerk
Tel: 0180-423133
Drukkerij Goud Print Center
Alblasserdam
2 e jaargang nr. 23
Wraak
Wie het nieuws volgt over de gebeurtenissen in het Midden-Oosten huivert
bij de grote aantallen slachtoffers die vallen en de wijze waarop zij vallen.
Het is wraak en weerwraak. Bij de ISIS speelt m.i. de Islam nauwelijks een
rol, al wordt dat wel aangevoerd. Maar eerder is te denken aan een
onverwerkt verleden, waarin het totale Midden-Oosten zo’n beetje beheerst
werd door westerse kolonisatoren, die veelal hun minachting voor de
volken waarom het ging niet onder stoelen of banken staken.
Die wraak speelt niet minder een rol in de verhouding tussen Israël en de
Palestijnen. Niemand zal het Israël kwalijk kunnen nemen dat het zich
verweert tegen de aanvallen van Hamas. Maar gelet op de verhoudingen
tussen de aantallen doden aan Israëlische zijde en aan Palestijnse kant
vraag je je af: moet het nu zo? De verhoudingen lijken scheef te liggen en
is dat wel volgens die Schriften die Israël en wij met elkaar gemeen
hebben?
De wraak komt ter sprake in Deuteronomium 19:21 waar t.a.v. de valse
getuige en zijn bedoelingen het volgende wordt gezegd. ’Gij zult hem niet
ontzien; leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet
om voet’. Vrij algemeen wordt hierin niet alleen een machtiging, maar
zelfs een opdracht tot wraak gezien. Duidelijk is, dat kwaad niet
ongewroken mag blijven. Vergelding van kwaad is wezenlijk in alle
rechtspraak. Waar dit weg zou vallen zou ook het gevoel van
rechtsbescherming wegvallen.
Wat wil dat ’oog om oog, tand om tand’ dan zeggen? ’Veelal wordt
gedacht, dat bedoeld is: de misdadiger móet met hetzelfde kwaad gestraft
worden als waarvoor hij verantwoordelijk is. ‘Weerwraak’ noemen we dat.
Als dat zo zou zijn, zou Jezus zelf nota bene in conflict komen met het
eigen gebod van Zijn Vader als Hij zegt (Mattheus 5): ’Gij hebt gehoord,
dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg u, de boze niet
te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook
de andere toe;
Maar het woord uit Deuteronomium moet gelezen worden tegen de
achtergrond van de praktijken in de Oud-Oosterse wereld, die feitelijk al
onder woorden waren gebracht door Lamech: ’Ada en Silla, hoort naar
mijn stem; vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een
man dood om mijn wonde, een knaap om mijn striem; want Kaïn wordt
zevenvoudig gewroken, maar Lamech zevenenzeventig maal’! Er heerste
een onbegrensde weerwraak. Tegen die achtergrond wordt gezegd: vergeld
niet meer dan is aangedaan: geen twee ogen om één oog.
Alleen zo kunnen we ook verstaan dat Jezus niet zijn eigen Vader
tegenspreekt, maar een stap verder zet op het gebod van Zijn Vader. De
boze niet weerstaan. Mogen we dat laatste tegen Israëls leiders zeggen?
Nee, want ze hebben nu eenmaal de van God gegeven taak (Romeinen 13)
om de onderdanen te beschermen. We mogen dat ook niet om een andere
reden: wie uit Jezus’ woord begrijpt dat Gods gebod veel verder reikt dan
wij inmiddels zelf hebben opgebracht wordt erg voorzichtig. Maar tegen de
achtergrond van ook het woord uit Israëls thora komt de vraag op: Israël,
zijn de (getals-)verhoudingen niet scheef?
Manni
***********************************************
O Heer wees met uw kerk en laat ons niet vergaan,
maar zend Uw kracht diep in de nacht, dan breekt de morgen aan.
Wij wachten U, o Zon, het duister duurt zo lang, het water stijgt en Gij,
Gij zwijgt, het wordt ons al te bang.
Uw schepping vraagt naar U. Volhardt Gij in uw rust?
De macht van ’t kwaad gaat rond en gaat zijn gang naar hartelust.
Het was de zesde dag dat Gij de mensen riep en schiep voorgoed in vlees en bloed
en in Uw beeld verdiept.
De vrijdag is voorbij, de sabbath is vervuld. O dageraad toon uw gelaat,
Een ochtend zonder schuld!
O Heer, wees met Uw kerk en laat ons niet vergaan,
Maar zend Uw kracht diep in de nacht, Uw kracht om op te staan.
W. Barnard.
Marinus Zwiep
Op dinsdag 19 augustus is in alle rust ingeslapen onze broeder Marinus
Zwiep. Tot voor kort kon hij nog mee rijden naar de kerk. Wat hij van de
dienst nog begreep was voor ons niet precies te peilen. Wel dat hij er zich
goed bij voelde. In zekere zin niet zo vreemd; hij was er immers thuis.
In onze kerkelijke gemeente is hij groot geworden; hij heeft er zelf zijn
aandeel geleverd, als lid van de commissie van beheer, als kerkmeester, als
kerkenraadslid, als gemeentelid. We zijn dankbaar voor alles wat de Here
onze God in hem aan ons gegeven heeft. En we zullen hem missen.
Datzelfde geldt in versterkte mate voor zijn vrouw en kinderen, die wij
Gods nabijheid, troost en bemoediging toebidden. Het is bij alle verdriet
geweldig rijk te mogen beseffen dat voor onze broeder nu de strijd ten
einde is en hij is ingegaan in de rust die God hem toebedeelt om Christus’
wil.
Bij al datgene dat mogelijkerwijze aan hem voorbij ging was dit zekerheid
voor hem. De laatste keer dat ik hem mocht bezoeken, de vrijdag voor zijn
overlijden hebben wij uit II Korinthe 4 gelezen ”daarom verliezen wij de
moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de
innerlijke van dag tot dag vernieuwd….” Gevraagd of dat ook zijn troost
was kneep hij me in de hand en sprak volmondig: ja. Wat wil je nog
meer….
Maandag 25 augustus moesten wij hem ten grave dragen. Voor de familie
geldt: er is een tijdperk afgesloten. Die pijn zal nog lang voelbaar zijn.
Maar het licht dat Marinus Zwiep tot het laatste toe bescheen moge zijn
vrouw en kinderen ook verder leiden.
Manni
KERKDIENSTEN
7 september
9.30
14 september
16.30
9.30
21 september
15.00
9.30
28 september
16.30
9.30
5 oktober
16.30
9.30
16.30
br. G. Holvast
1e collecte: kerk
2 e collecte: theologische universiteit
3 e collecte: zending ( uitgang )
King’s Kids+: Hoe zorg je dat grote mensen en
kinderen zich welkom voelen in de kerk? Hoe
bereid je jezelf voor op de kerkdienst?
drs. W.J. Plantinga, Zoetermeer
ds. K.T. de Jonge, Nieuwegein. (startzondag)
1e collecte: kerk
2 e collecte: pastorale zorg Koningshof
ds. K.T. de Jonge
student M.J. van Keulen, IJsselmuiden
1e collecte: kerk
2 e collecte: emeritikas
King’s Kids+: Zingen tot Gods eer.
student M.J. van Keulen
ds. J. Markus, Hellouw ( voorbereiding HA )
1e collecte: kerk
2 e collecte: diaconie
student A. Voorwinden, Apeldoorn
ds. J. Manni ( HA ) ( Israëlzondag )
1e collecte: kerk.
2e collecte: deputaten kerk en Israël
3 e collecte: zending ( uitgang )
bekergeld: Linda fonds
King’s Kids+:De lofzang verheft ons hart tot God
ds. J. Manni (HA en nabetrachting )
AGENDA
9 september
11 september
15 september
23 september
25 september
Bijbelkring Schiebroek bij fam. N. Bokhorst
Frouwe Venema: Bijbelstudie: Simson een verbondskind
dat de grens oversteekt. ( Ruta Tzeggai )
Bijdrage: E. Kruithof-Gravestein
19.30 Kerkenraad
Bijbelkring Schiebroek bij fam. I.L. Stolk
Frouwe Venema: Bijbelstudie: Twee lijfwachten
( M.L. van Rheenen ) Bijdrage: Ruta Tzeggai
.
GESPREKSGROEP MOSTERDZAADJES
Na een tijd van vakantie gaat onze gespreksgroep weer van start!.
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op maandagavond
6 oktober 2014
Om kwart voor acht staat de koffie klaar in de Singelzaal.
De gespreksstof wordt aangeleverd door Izak Stolk en verder gaan we
een keuze maken uit de onderwerpen die zijn aangeleverd voor de komende avonden.
En…..wil je een avond mee komen praten en discussiëren, je bent van
harte welkom op elke eerste maandagavond van de maand vanaf 6 oktober.
Gespreksgroep Mosterdzaadjes.
*Kerkelijke stand*
Overleden op de leeftijd van 86 jaar: br. M. Zwiep
Verhuisd: zr. P. Laghuwitz-Romijn naar Hoppesteyn
Boezemsingel 100, kamer 1321
3034 CA Rotterdam
telefoon: 010-4335674
Overleden op de leeftijd van 101 jaar: zr. M.G. Seip
***************************************************
E. [email protected]
21 september
10.00
5 oktober
10.00
W. www.icad2012.nl
ds. J. Amesz
Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1
3069 XJ Rotterdam-Zevenkamp
ds. J. Brederveld
Petrakerk, Pliniusstraat 19
3076 AH Rotterdam-Lombardijen
************************************************
VERJAARDAGEN IN SEPTEMBER
4 september
6 september
7 september
10 september
12 september
15 september
19 september
20 september
22 september
24 september
24 september
26 september
26 september
28 september
zr. E. Reehorst-Bos
zr. A. van der Staaij-van der Keur
zr. C.H. Gerritse
Sophie Manni
zr. N.M. van der Laan-Kapteijn
br. J. Pot
zr. C. Houweling-van der Lee
br. I.L. Stolk
zr. A. Pot-Arnoldus
zr. R.I. Manni-Blom
Pieter Kik
Jan Manni
Daan Manni
br. M.C.G. Hendriks
Allemaal een gezellige dag gewenst!
**************************************************
BLOEMEN BEZORGEN NA DE DIENST
7 september
14 september
21 september
28 september
5 oktober
fam. J. Pool
fam. K. Poot
fam. R. Bijsterveld
fam. J. van Ieperen
fam. A. Hulshoff
*******************************************
* Dank *
Gebed, het mystieke medicijn.
De gedachte dat jullie voor ons bidden vervult ons met dankbaarheid.
We voelen ons getroost en omarmd.
Leo en Lieke v.d. Valk.
**************************************************
OPROEP.
Beste gemeenteleden van de Rehobothkerk: Als christelijke 1e jaars
conservatoriumstudente ( viool ) in Rotterdam- centrum, ben ik hard op
zoek naar een kostgezin in de omgeving.
Ik ben Lianne Visser, 19 jaar, ik kom uit Hardinxveld en ik ben een
flexibele, leuke, gezellige meid.
Wilt u misschien wel een kostgezin voor mij worden, bel mij dan op
0611117709 om beter kennis te maken.
Bij voorbaat hartelijk dank en misschien tot ziens!
Hartelijke groet, Lianne Visser.
**************************************************
COLUMN
OEFENINGEN IN DE VAKANTIE
- ooit geschreven n.a.v. een jubileum van de Nederlandse Protestantse
Kerkdiensten in Gardone en Bardolino Mijn collega van den Brink had al spoedig door, dat de organist van die
zondag, en dat was ik, ook tot het genre predikheren behoorde. Hij is geen
klager, bepaald niet, maar weldra wist ik toch, dat hij al zijn vrije zondagen
in Italië twee diensten direct na elkaar te vervullen had met als enige
onderbreking de overtocht met de pont. Dus... nam ik sinds 1981 indien
met vakantie aan het Gardameer een deel van de diensten in Gardone of
Bardolino waar.
Toen ik op een zaterdag de kerk in Gardone inspecteerde, bleek deze er
nogal desolaat bij te liggen. Kaarsen waren door de hitte onderuitgezakt.
Het rode antependium in deze Duitse kerk verried, dat er na Pinksteren
geen dienst meer was geweest. Bij het op orde brengen en afstoffen hebben
we het rood maar vervangen en het toen aan de orde zijnde groen uit de
kist gehaald. Misschien is het niemand opgevallen, maar ook in de kerk
hoor je bij de tijd te zijn. Mede gezien de minuscule ruimte op de
preekstoel, die ook werkelijk uitsluitend vervaardigd was om er te preken
heb ik de Lutherse gewoonte maar overgenomen en naar de uitspraak van
Karl Barth de "cultusdans op het altaar uitgevoerd". Preken deed ik boven
en op de manier zoals ik het in eigen huis -de Chr. Geref. kerk van
Rotterdam-centrum- gewend ben.
Op de thuis uitgedraaide orden van dienst prijkten liederen, die in de
diverse kerken van reformatorische huize gezongen plegen te worden:
Psalmen in de Staatsberijming van 1773 en de Interkerkelijke Berijming
1961, en een enkel gezang: nu eens uit het Liedboek der kerken, dan weer
uit de Herv. Bundel 1938. Want - en daar gaat het mij om- wie verschenen
er in deze kerkdiensten? Misschien moet ik er bij zeggen:
Wie waren de "blijvertjes”, die je regelmatig terug zag? Anders gezegd:
Wie konden het er onder deze condities uithouden? Of iets positiever: Wie
konden zich in den vreemde er toch thuis voelen?
Een wat oppervlakkig uitgevoerde enquetering wees op de volgende trend:
Niet: diegenen, die het persé allemaal zo wilden hebben als ze het thuis
gewend waren: oud en vertrouwd.
Wel: Hervormden van Confessionele en Gereformeerde Bondssignatuur,
Gereformeerden, al dan niet Nederlands of Vrijgemaakt, soms Verontrust,
en ook Christelijk.
Vergeef me de toch wel wat wonderlijke opsomming van voor- en achtervoegsels bij het woord "gereformeerd", maar ze bestaan nu eenmaal. Het
is niet uitgesloten, dat er ook anderen waren, maar zo om en nabij is dit het
toch wel. Dat is om meer dan één reden niet zo verwonderlijk. Er wordt
gepubliceerd in bladen, die binnen dit bereik gelezen worden. Ook blijken
de voorgangers in deze diensten niet helemaal onbekend te zijn in dezelfde
kring. Maar dat is m.i. niet het aller belangrijkste.
In deze kerkelijke groepen, als ik ze zo eens mag aanduiden, wil men de
Gereformeerde belijdenis terugvinden in de erediensten ook al wordt dit er
niet met zoveel woorden bijgezegd. Daar zit het wezenlijke. Woorden als
"zonde", "genade", "verzoening" worden niet als aanduidingen van thema's
uit een voorbij verleden gezien, maar als werkelijkheden, die ook vandaag
aan de orde zijn. Een confessionele, dat is bijbelse, prediking heeft iets te
zeggen aan iedereen. Bij alle verscheidenheid en nuanceverschil lijkt mij
dit de verbindende factor te zijn. Ze bindt ook werkelijk. Dat blijkt kennelijk in de vakantie, ook al is het niet allemaal precies zoals thuis. Men
herkent elkaar inhoudelijk daarin. Dat was trouwens ook de bedoeling van
de "Formulieren van Enigheid" als ik mij goed herinner.
En daarmee ben ik bij het thema: "Oefeningen in de vakantie". In de
vakantie kan dit allemaal. We zijn er blij mee en gelukkig en zeggen vervolgens: en waarom thuis niet? Ja, waarom niet? Natuurlijk kan ik alle
antwoorden opsommen, die ik onder het hoofdstuk kerkgeschiedenis aan
mijn catechisanten vertel, over Afscheiding, Doleantie, Vrijmaking
enzovoort...Maar wat zegt het méér dan: zo is het gekomen...dat die mensen in Italië bij elkaar zitten en in Nederland gescheiden optrekken?
Het zegt niets over de vraag of het ook zo moet. Nee, de vakantie herinnert
ons eraan, dat het zo niet moet. En in dit opzicht hoop ik, dat de oefeningen
in de vakantie voorbereiden op het serieuze werk erna. Dat betekent op zijn
minst, dat het gescheiden optrekken thuis ervaren wordt als een abnormaal
gebeuren, dat in de kerk van Christus niet past. En dat derhalve alle
verklaringen geen verontschuldiging kunnen zijn, die voor de Koning der
Kerk stand houden.
Bovendien kunnen wij dit in een stadscentrum, waar de kerk een
randverschijnsel dreigt te worden, ook echt niet duidelijk maken aan dege-
nen, die met ons in diezelfde stad wonen. Feitelijk weiger ik dit ook
duidelijk te maken.
Het is overigens niemand te verwijten, dat hij de verwarde kluwen van
gereformeerde belijders nu niet meer uit elkaar kan halen en zo maar even
op orde krijgen. Wel kan ik me goed vinden in wat mijn hervormde collega
ds. L. Romein eens zei: "We zijn verschillende filialen, maar wel van
dezelfde firma en dat laatste moeten we in onze wijk maar laten merken".
Zo zijn er diverse samenwerkingsverbanden ontstaan, waarin ook naar de
buitenstaanders toe duidelijk is: ze zijn van dezelfde firma en dus géén
concurrenten.
Het zou van mensen van gereformeerde signatuur gevraagd moeten worden
om daar ook eens de nek voor uit te steken, en laten we daarbij van het
bedrijfsleven dit leren: de filialen zijn er terwille van het geheel. Iets meer
bijbels gezegd: Dat van die éne Heer, dat éne geloof, die éne God en Vader
van allen, die is boven allen en door allen en in allen, laten we daar tijdens
de vakantie in geoefend worden, opdat het thuis beoefend wordt.
J. Manni, Rotterdam.
****************************************************
Rotterdam, Grote of Sint Laurenskerk, 26 juli 2014,
Herdenkingsdienst vanwege de Aanslag op Vlucht MH 17.
Wat aan de late kant las ik dat er een herdenkingsdienst in de Laurenskerk
werd georganiseerd naar aanleiding van de vliegramp, zoals wij die kennen
als vlucht MH 17.
De voorganger van de Noorse kerk, Magnar Hellesøy, heeft de aanzet
gegeven voor deze dienst.
Er werden tv opnamen gemaakt door tv Rijnmond en rechtstreeks
uitgezonden.
Eerst werden de klokken geluid, daarna kwamen de voorgangers binnen,
en speelde de organist een koraal voorspel van Bach, mooi ingetogen spel.
We werden welkom geheten door verschillende voorgangers, waaronder
ook Ds. Bert Kuipers van de Laurenskerk, hij vroeg ons om samen te
zingen lied 951 uit het Nieuwe Liedboek, ”Liefelijk licht, dat ons van God
verhaalt” dit op de wijs van, ”Blijf bij mij Heer”
Op het programma staat nu, Stilte, het was inderdaad indrukwekkend stil,
ieder met zijn/haar eigen gedachten.
Rev. Stephen Hazlett, van de St. Mary’s Anglican and Epischopal Church
leest met ons, Prediker 3, 1-8.
Luuk Enzing, van de Evangelische Gemeente Ommoord, leest met ons,
Romeinen 8, 31-39.
Hierna is er een orgelimprovisatie, het orgel in de Laurens kan best
bulderen, maar ook nu was het mooi ingetogen spel.
Burgemeester Ahmet Aboutaleb was er ook en heeft gesproken,
opbouwend en vertroostend.
Na weer een ogenblik van stilte, werd er door een aantal voorgangers een
gebed uit gesproken, dit eindigde in stil gebed, waar we onze gedachten bij
God konden brengen.
Het volgende programmapunt was, Gebed voor Vrede en Verzoening.
(heeft op mij diepe indruk gemaakt)
In de Laurenskerk wordt al 30 jaar iedere vrijdagmiddag om half een dit
gebed gebeden, tegelijkertijd op 180 andere plaatsen over de hele wereld.
De gebeden worden in verschillende talen gesproken door voorgangers van
een aantal buitenlandse kerken, wij, als gemeente antwoorden steeds, Heer
vergeef het.
Dit gebed werd beëindigd met, ”Maar wees jegens elkander vriendelijk,
barmhartig, elkander vergevend zoals God in Christus u vergeving
geschonken heeft” (Efeziërs) en het gezamenlijk bidden van het Onze
Vader, ieder op zijn of haar wijze.
We zingen uit het liedboek gezang 273, 1-4 wat begint met, ”Heer,
herinner U de namen van hen, die gestorven zijn”
Ds. Kuipers houd een kort slotwoord, en zend ons Rotterdam weer in, maar
wel als gezegende mensen.
Hierna is er nog muziek, een zangeres, begeleid op een vleugel, zingt voor
ons, ”Amazing Grace”
Als de organist nog een mooi stuk speelt verlaten eerst de voorgangers,
daarna wij de kerk.
Bij mij heeft het een diepe indruk achtergelaten, we mochten met, schat ik
een kleine duizend mensen stil zijn, bidden, zingen, gedenken, één zijn.
Deze dienst werd georganiseerd onder de vlag van het Convent van kerken
en Synagogen van Rotterdam, en wordt gedragen door een brede coalitie
van Rotterdamse kerken.
Wij wonen in een land waar heel veel kan, en waar ook heel veel gebeurd,
soms hele rare dingen, vanmiddag was ik trots op Nederland, en onze stad.
De aanleiding is verschrikkelijk, als je terug denkt aan de tv beelden van
een knuffel tussen de wrakstukken, een lange stoet zwarte auto’s, ik wordt
weer stil.
Aart Bijsterveld.
****************************************
ALLEDAGALLEDAGKERK-ROTTERDAM
Eenheid in verscheidenheid
Middagpauzediensten
Grote- of St. Laurenskerk
9 september
ds. Helene Perfors
16 september
pastoor Hans de Rie
23 september
ds. René van Loon
30 september
geen alledagkerk
Diensten voor doven.
7 september
10.00
14 september
10.00
20 september
13.00
21 september
10.00
28 september
10.00
5 oktober
10.00
A.F.G. Ruijl
Vredeskerk De Leede 117, 3075 HH Rotterdam
J. Jongeneel
Bovenzaal Hofkerk, Delft
W. Pantjes
Breepleinkerk, van Malsenstraat 104,
3074 PZ Rotterdam-Zuid
ds. H.van Eeken ( met tolk )
Chr. Geref. Kerk, Sandinoweg 151
2622 DW Delft
A. van Dalen
Rehobothkerk, Noordsingel 90
3032 BH Rotterdam-Centrum
ds. M. Geluk, Nieuwegein ( met tolk )
Ned.Herv.kerk Kerkstraat 1
2661 CB Bergschenhoek
*******************************************************
Stuurgroep Opvoedingsondersteuning
Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs, de Christelijke Gereformeerde
Jeugdwerkorganisatie,
de Bond van Christelijke Gereformeerde
Vrouwenverenigingen,
de Bond van Christelijke Gereformeerde
Mannenverenigingen in Nederland en het Landelijk Contact Jeugdwerk
hebben besloten een stuurgroep ‘Opvoedingsondersteuning’ te vormen.
Naar aanleiding van de opdracht van de Generale Synode 2013 hebben de
bovengenoemde partijen besloten om nauw samen te gaan werken om te komen
tot gezamenlijke productontwikkeling, kennisuitwisseling en ontwikkeling op het
gebied van opvoedingsondersteuning binnen de Christelijke Gereformeerde
Kerken. Om deze samenwerking vorm te geven, is er op 28 juni een
samenwerkingsovereenkomst getekend.
De partijen herkennen de aandacht voor en de zorg over de ontwikkelingen op het
gebied van de opvoedingsondersteuning. Er is aandacht voor de gezamenlijke
opdracht die de partijen hierin hebben. Samen hebben ze oog en oor voor de
kinderen en jongeren in de gemeente. Door hun expertise en communicatielijnen
te verbinden, verwachten de partijen alle gemeenten binnen de CGK te kunnen
bereiken en ondersteunen op het gebied van de opvoeding. Vanuit de
gemeenschappelijke basis zetten de samenwerkende organisaties zich in voor
praktische en Bijbels gefundeerde toerusting voor (jonge) ouders. Daarbij hebben
ze oog voor de verscheidenheid van de verschillende gemeenten binnen de CGK.
Het gaat om meer dan het zoeken van het welzijn hier en nu. Het gaat allereerst
om het verlangen dat kinderen en jongeren Christus leren kennen en in Hem
eeuwig leven ontvangen. Het gaat om het verlangen dat ouders en kinderen leven
tot Gods eer.
Het is de bedoeling dat één (of meerdere) projectleider(s) aangesteld zal/zullen
worden om het uitvoerende werk te verrichten. Er zullen producten, diensten en
adviezen ontwikkeld worden met het oog op de praktijk van elke dag. Er valt
onder meer te denken aan de volgende projecten: Toerusting plaatselijke
gemeente – Toerustingswebsite – Huisgodsdienstmethode – Doopcatechese Handreiking opvoedingskring.
Eind augustus zal de werving voor de projectleider(s) van start gaan.
De overeenkomst is aangegaan tot en met D.V. 31 december 2016. Daarna wordt
gekeken of en op welke manier de samenwerking wordt voortgezet.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de
stuurgroep: mevr. I.N. Voorthuijzen – den Dekker (tel: 0172-473343, email:
[email protected]) of de Office Manager van het LCJ (en tevens
projectbegeleider): dhr. W. Kok (tel: 06-28488211, email: [email protected]).
.Beste broeders en zusters,
Betreft: samenwerking Evangelisatieproject Agniesebuurt GKv en
CGK Rotterdam-Centrum.
Vanuit het Kruispunt, een werkgroep namens de GKv in het
Rijnmondgebied, wordt een cursus ”In gesprek met Moslims”
georganiseerd.
Onze gemeente wordt uitgenodigd om aan de cursus deel te nemen.
De cursus is bedoeld voor hen die al contact hebben met moslima’s en
moslims en behoefte hebben daar meer in toegerust te worden, maar ook
voor wie er naar verlangt iets te kunnen betekenen via vrijwilligerswerk,
zoals het omgaan met ouderen en eenzamen in de wijk, maar ook hulp
bieden bij het vervoer van kinderen naar school en mee doen bij de
voorlees- en taalprojecten.
Bij het in gesprek komen is het van belang het Evangelie uit te leggen op
een voor hen verstaanbare manier. Zo kunnen we getuigen zijn van het
Evangelie in woord en daad en kunnen we iets laten zien van de blijdschap
die het dienen en volgen van de Here Jezus geeft.
Bijgaand treft u alle in formatie aan! Doet u mee?
Van harte aanbevolen !!.
Namens de werkgroep Agniesebuurt
Diet Hoogvliet-Krieger
********************************************
Gebedsbijeenkomst Gereformeerd Appèl
zaterdag 6 september 2014
20.00 uur in kerkgebouw “De Lichtkring” te Amersfoort
”Aanhoudend gebed om kerkelijke eenheid”
Op D.V. zaterdag 6 september a.s. wordt voor de 23e keer de landelijke
gebedsbijeenkomst voor kerkelijke eenheid gehouden, uitgaande van het
Gereformeerd Appèl.
Het Gereformeerd Appèl is een beweging van leden uit CGK, GKV en
NGK en wil stimuleren tot gebed om kerkelijke eenheid en onderlinge
geloofsherkenning.
In de afgelopen jaren is een groeiend aantal contacten ontstaan tussen
CGK, GKV en NGK. De geloofsherkenning die hieruit spreekt, is reden
voor grote dankbaarheid. Daarnaast ontstaan plaatselijk ook contacten met
nog andere kerken. Er is reden voor dankgebeden voor alles wat ontvangen
is en ook nog steeds ontvangen wordt.
Tegelijk bepaalt het zoeken naar eenheid ook bij verschillen tussen
kerkverbanden, bij afstand die tussen kerken is ontstaan en bij pijn die
velen daarover met zich mee dragen. De noodzaak van aanhoudende
verootmoediging en voorbede is daarmee gegeven.
“Ik geloof een katholieke kerk”
In de aanloop naar de komende gebedsavond werd het volgende verwoord:
“Ik geloof een katholieke kerk en dat motiveert mij om mee te werken aan
kerkelijke eenheid.” Deze woorden zijn van de hand van ds. Ruud (R. Th.)
de Boer, die samen met ds. Hans (H.) van Winkelhoff en drs. Peter
(P.L.D.) Visser medewerking verleent aan de gebedsavond van
zaterdagavond 6 september a.s. in kerkgebouw “De Lichtkring “ in
Amersfoort.
Meer info / routebeschrijving op www.gereformeerdappel.nl of via 015 –
2565015/06-24783066
**************************************************
Jeugdappel +16
Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijke Gereformeerde
Kerken organiseert D.V. zaterdag 25 oktober 2014 het jaarlijkse
Jeugdappel voor jongeren vanaf 16 jaar.
We nodigen je van harte uit om dit Jeugdappel bij te wonen!
Het thema van de dag is: Gerechtigheid: een opgave voor het leven
1. Een taak voor jou…
Laurens Snoek (godsdienstdocent)
2. Een gift van God…
Ds. D. J. T. Hoogenboom
’s Middags en ’s avonds is er een workshopronde waarbij je kunt kiezen
uit een aantal thema’s.
Thema’s workshops:
Gerechtigheid in Bijbels perspectief
Ds. C. P. de Boer
Strijder voor gerechtigheid
Dirk Jan Groot(oprichter Dorcas)
Een eerlijk beeld
Bettina Eckhardt (docent handvaardigheid)
Spiegelen aan de eerste christenen
Dr. M. J. Kater
Gerechtigheid: moet ik daar iets mee?
Prof. dr. T. M. Hofman
Licht in het donker
Matthijs Hoogenboom (Tot Heil des Volks)
Moderne slavernij (ook in Nederland!) Marijke de Wit-Bakker
(Scharlaken Koord)
Adres: gebouw LEG, Kruisweg 55, 1436 CA, Aalsmeerderbrug
Start middagprogramma: 15.30 uur. Start avondprogramma 19.00 uur.
Van 17.30 uur tot 19.00 uur is er een gratis maaltijd.
Voor meer informatie en inschrijven voor de workshops, zie
www.lcj.nl/japlus16.
Ook kun je contact opnemen met:
Marieke de Vries
Senior Jeugdwerkadviseur | 06 52583877 | [email protected]
*********************************************************
2 oktober beschikbaar: Bijbel in Gewone Taal
Verschillende edities als ook materialen voor in de kerk
De Bijbel in Gewone Taal is vanaf 2 oktober beschikbaar. Het is een
nieuwe vertaling, uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal
die we allemaal gebruiken. Er zijn verschillende edities beschikbaar.
Daarnaast is er een pakket ontwikkeld ‘beleef de BGT’. Een product
geschikt voor kerken.
Bijbel in Gewone Taal
De Bijbel in Gewone Taal maakt de Bijbel voor iedereen leesbaar en
begrijpelijk.
De gewone taal brengt de Bijbel dichtbij. Zo kan iedereen ervaren wat de
Bijbel mensen van nu te zeggen heeft.
Gebruik
De Bijbel in Gewone Taal is voor iedereen die graag een duidelijke bijbel
leest. Voor sommige lezers is de Bijbel in Gewone Taal precies de
vertaling die ze graag gebruiken. Voor andere lezers is het een waardevolle
aanvulling. De Bijbel in Gewone Taal is geschikt om kennis te maken met
de bijbelse verhalen én om je te verdiepen in moeilijke teksten. Je kunt er
zelf in lezen of samen met anderen, thuis of in de kerk, op school en in het
pastoraat.
Edities
Er zijn twee edities van de Bijbel in Gewone Taal, een standaardbijbel en
huisbijbel. Daarnaast is er een Scheurkalender met teksten uit de Bijbel in
Gewone Taal en een boek dat de gehanteerde vertaalmethode uitvoerig
verantwoordt: Hoe vertaal je de Bijbel in
gewone taal?.
Pakket voor kerken
Speciaal voor kerken is het pakket ‘Beleef de Bijbel in Gewone Taal’
ontwikkeld. Dit pakket biedt de middelen om een avond rond de Bijbel in
Gewone Taal te organiseren met muziek, teksten en een quiz.
Materialen
De verschillende edities van en andere uitgaven bij de Bijbel in Gewone
Taal zijn verkrijgbaar via www.bijbelingewonetaal.nl, de (christelijke)
boekhandels en de uitgever. Het pakket ‘Beleef de Bijbel in Gewone Taal’
is aan te vragen via: www.bijbelingewonetaal.nl
Bijbelvertaalwerk wereldwijd maakt voortgang
Er zijn in 2013 weer grote stappen gezet op het gebied van het
bijbelvertaalwerk wereldwijd. Dat meldt de UBS, de Wereldbond van
Bijbelgenootschappen waar ook het Nederlands Bijbelgenootschap
deel van uit maakt.
In totaal is de complete Bijbel in 511 talen vertaald. Het Nieuwe Testament
bestaat in nog eens 1295 talen meer. In 844 talen is er slecht een
bijbelgedeelte (meestal een van de evangeliën) beschikbaar. Geschat wordt
dat in ruim 4.000 talen nog geen enkele bijbelvertaling bestaat.
Achttien vertalingen
In 2013 kwamen 18 vertalingen van de complete Bijbel gereed, waardoor
meer dan 15 miljoen mensen de Bijbel konden lezen in hun eigen taal.
Zeven van deze vertalingen waren in talen waarin nog nooit een complete
Bijbel was gepubliceerd.
Vijfhonderd vertaalprojecten
Alexander Schweitzer, hoofd van de UBS- Global Bible Translation, meldt
dat er wereldwijd meer dan 500 vertaalprojecten lopen. Dit betreft
projecten van de UBS en alle andere organisaties die zich bezighouden met
bijbelvertaalwerk. ‘Het is zeer bemoedigend om te zien dat er goede
voortgang is in het vertaalwerk. Dit werk is enorm belangrijk om mensen
toegang te geven tot het levens veranderende Woord van God. We bidden
voor alle vertaalteams dat God hen wijsheid, inzicht en gezondheid geeft
om dit werk te doen’, aldus Schweitzer.
26 oktober: Nationale Bijbelzondag
26 oktober a.s. is de Nationale Bijbelzondag. Een dag om stil te staan
bij de vertaling en verspreiding van de Bijbel wereldwijd, maar ook
dichtbij.
Dit jaar staat de Bijbelzondag volledig in het teken van de Bijbel in
Gewone Taal.
Het kern-vers van dit jaar is Matteüs 5:1: ‘Het echte geluk is voor mensen
die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe
wereld.’De opbrengst van de kerkcollecte is dit jaar bestemd voor
bijbelwerk in Nederland en wereldwijd. Zowel in binnen- als buitenland
wil het NBG de Bijbel dicht bij mensen brengen.
Quiz
Het NBG heeft ook dit jaar weer een bijbelquiz ontwikkeld. Deze staat in
het teken van de Bijbel in Gewone Taal.
De verwachting is dat rond de Nationale Bijbelzondag op veel plaatsen in
Nederland quiz-avonden worden georganiseerd en velen op een
ontspannen manier kennis kunnen maken met deze nieuwe vertaling van de
Bijbel.
Voor meer informatie en het downloaden van materialen, kijk op
www.bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag.
Uw (dank) gebed gevraagd voor GUATEMALA
De jubileumactie voor Grow and Learn, het zondagsschoolprogramma
in Guatemala, heeft ruim € 210.000 opgeleverd.
Dankzij deze actie krijgen kinderen in Guatemala-stad een eigen bijbel
kunnen ze naar een zondagsschool vlakbij. Ook worden met dit bedrag
boekjes bekostigd en krijgen zondagsschoolleraren training.
Sinds 2012 werkt het Nederlands Bijbelgenootschap al mee aan de
zondagsschoolmethode Grow and Learn. Die is al op heel veel plaatsen
succesvol in praktijk gebracht.
Veel kinderen groeien op onder de gewelddadige invloed van de stad.
Zondagsschoolleidster Maria Lidia Chacah ziet hoe het programma
kinderlevens verandert. Maria: ‘Ik zie elke keer weer dat de kinderen rust
en kracht krijgen door naar de zondagsschool te komen. Ze maken er
kennis met de Bijbel. Zo ontdekken ze stukje bij beetje dat er ook een
ander leven mogelijk is. Een leven zonder geweld, een leven vanuit Gods
liefde. Dat geeft hoop in een wereld waar dat zo hard nodig is. De Bijbel
maakt ze weerbaar en sterk.’
Alle reden om God te danken en te bidden. Te danken voor alles wat is
bereikt onder zijn zegen en te bidden voor de kwetsbare kinderen in Latijns
Amerika.
PUZZEL
In één adem …
Sommige tweetallen of drietallen uit de Bijbel noem je in één adem:
Abram, Isaak en Jakob, melk en honing, Sodom en Gomorra.
In de volgende zinnen is steeds een naam of woord uit zo’n reeks
weggelaten. Wat moet er worden ingevuld? Als de juiste woorden worden
ingevuld verschijnt er een naam van een boek dat u ook in één adem zult
uitlezen …
1. Simson en …
13. ...en Oholiba
2. Jakob en …
14. Ezra en ...
3. … en Oholiab.
15. ...en Gerizim
4. … en leem
16. Hoeren en ...
5. Paulus en …
17. Kaïn en ...
6. Manasse en …
18. ... en Eva
7. Rachel en …
19. Gewogen en te ... bevonden.
8. … en Rebekka
9. … en Abihu
10. …, hoop en liefde
11. … en stoïcijnen.
12. Goud, … en mirre
Uiterste inzendatum: 15 oktober naar:
www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel.
Dit Koningskind
ondersteunt christenen met een beperking, hun gezinsleden en anderen die
direct op hen betrokken zijn, zoals ambtsdragers en gemeenteleden. Dit
Koningskind biedt ondersteuning door het verzorgen van
groepsgesprekken, cursussen en lezingen rondom diverse thema’s zoals
kwetsbaarheid, geloof en beperking, loslaten, beperking en relatie en
opvoeding. Daarnaast biedt dit Koningskind individuele ondersteuning en
organiseert ontmoetingsdagen. Stichting Vakanties dit Koningskind
verzorgt aangepaste vakanties.
Kijk voor meer informatie en ons actuele aanbod op
www.ditkoningskind.nl.
Contactgegevens:
Dit Koningskind, Maliebaan 71-m, 3508 AG Utrecht
tel: 030-2363788 (maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur en van
13.00 – 16.00 uur)www.ditkoningskind.nl
[email protected]
Gespreksgroep voor partners van mensen met autisme
Je huwelijks- en gezinsleven kan onder druk staan als je partner autisme
heeft. Soms weet je niet hoe het verder moet. Tegelijk wil je als christen je
partner trouw blijven en investeren in je relatie. Gesprek hierover met
lotgenoten in een christelijke omgeving en onder deskundige begeleiding
kan je verder helpen.
Dit najaar start dit Koningskind in Sliedrecht een gespreksgroep voor
partners van mensen met autisme (of een vermoeden daarvan). De
gesprekken bieden herkenning en erkenning. Ook kan het helpen bij het
leren aanvaarden van de realiteit en bij het vinden van een balans tussen je
eigen behoeften en de zorgen om je partner. De interactieve avonden
worden opgezet rondom diverse thema’s zoals de invloed van autisme op
het gezinsleven, het geloof en de vraag wat je van je partner mag
verwachten. Er is ruimte voor onderwerpen die door de deelnemers worden
ingebracht. De groep komt vijf avonden bij elkaar en bestaat uit maximaal
tien deelnemers. De avonden worden begeleid door Bonna van der
Wijngaard en Karen Vogelzang, regioconsulenten van dit Koningskind.
Data:
donderdag 2, 16 en 30 oktober en 13 en 27 november
2014
Tijd:
20.00 – 22.00 uur (vanaf 19.45 staat de koffie klaar)
Locatie:
Elimkerk, Prof. V. Musschenbroekstraat 4, 3362 SW
in Sliedrecht
Kosten:
€ 37,50 (leden) / € 45,00 (niet-leden)
Aanmelden:
bij voorkeur via het aanmeldformulier op
www.ditkoningskind.nl
****************************************
’k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind
en ik zal wonen in ’s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd, met straten van goud
Glorievol als een schoon paradijs.
’k Ben een koninklijk kind door de vader bemind
en zijn oog rust zo teder op mij.
Als de daag’raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord
Roept hij mij om te staan aan zijn zij.
’k Ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vrind,
’k Ben gekocht met het bloed van mijn Heer,
en dat bloed geeft mij recht, meer te zijn dan een knecht,
’k ben Gods kind, dat verblijdt mij zozeer.
’k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind
dat zijn vreugd daarin vindt God te loven met jubelende stem,
tot ik sta voor de poort, van het hemelse oord,
waar ik zal zijn voor eeuwig met Hem
’k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind
en ik zal wonen in ’s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd met straten van goud.
Glorievol als een schoon paradijs.
*****************************************
Zendingsnieuws.
Bijbelbus Isaan
Jarenlang heeft de ‘bijbelbus’ in Isaan rondgereden om evangelisatieacties
in verschillende districten te ondersteunen. Daar is nu een eind aan
gekomen. De redenen zijn eenvoudig. Teamleden van het Isaanteam wonen
nu zo ver uit elkaar dat de reiskosten onevenredig hoog worden. Nu
veel zendingswerkers al langer in Isaan zijn, hebben ze minder behoefte
aan ondersteuning. De meesten richten zich ook meer op kleinschalige
evangelisatie onder familie en vrienden van de mensen die al christen
geworden zijn. Groter opgezette acties, zoals met de bijbelbus, zijn nuttig
in een beginfase zodat mensen zich bewust worden dat er christenen in
het gebied zijn. Maar later is een persoonlijke aanpak beter op die manier
worden mensen beter bereikt met het Evangelie, maar het is ook een
beter voorbeeld voor de plaatselijke christenen, omdat het hen een
voorbeeld geeft dat ze kunnen navolgen. Vanwege al deze redenen werd de
bijbelbus de laatste tijd minder gebruikt, dus was het tijd om er afscheid
van te nemen.
Een van de vruchten van het werk in Isaan is het ontstaan van een kleine
gemeente onder Birmese gastarbeiders. Hierbij zijn ook enkele Birmese
predikanten betrokken, die het grootste deel van hun tijd doorbrengen
onder de honderdduizenden Birmezen in het westen van Thailand. Deze
Birmezen wonen met duizenden opeengepakt op allerlei fabrieksterreinen.
Dit is wel een omgeving waar de bijbelbus nog zinvol ingezet kan
worden. Het Isaanteam heeft de bijbelbus dus aan het team gegeven dat
onder Birmese gastarbeiders in Thailand werkt.
De chauffeur van de bijbelbus, Tom, blijft actief bij een christelijk
kindertehuis en heeft persoonlijk de zorg voor zes kinderen met een
moeilijke achtergrond op zich genomen. Zijn enthousiasme om de Here
God te dienen en het Evangelie door te geven, zijn onverminderd en zal
zowel in zijn plaatselijke kerk als via het contact met enkele van de
zendelingen uit het Isaanteam doorgaan.
Digitale enquête Europa
In de tweede helft van augustus zullen alle Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland via de scriba per e-mail benaderd worden met een
enquête van zendingsdeputaten. Daarin zal gevraagd worden of en in
hoeverre plaatselijke kerken betrokken zijn bij zendingswerk of diaconaal
werk in Europa. Zendingsdeputaten voeren daarmee een opdracht van de
generale synode van 2013 uit. De synode vroeg deputaten zich te bezinnen
op mogelijkheden voor zendingswerk in Europa maar ook te inventariseren
in hoeverre de kerken daarmee al bezig zijn.
CGK Leiden naar de classis
De CGK van Leiden legt binnenkort een bijzondere zaak voor aan de
najaarsvergadering van de classis ’s Gravenhage. De kerk is voornemens
drs.Wilke den Hertog te beroepen als predikant naar art. 6 K.O. om hem
vervolgens af te staan aan zendingsdeputaten: ds. Den Hertog en zijn
vrouw Marlies willen graag zendingswerkers van OMF worden in
Thailand. In overleg met zendingsdeputaten is gekozen voor art. 6 van de
Kerkorde omdat ds. Den Hertog gaat dienen bij een andere organisatie dan
de eigen zendingsdeputaten van de CGK. In dat geval is art. 6 van de K.O.
de aangewezen weg. Aan de classis ’s Gravenhage wordt gevraagd in te
stemmen met de beroeping van ds. Den Hertog. Wordt die instemming
verleend, dan vertrekt het gezin Den Hertog op korte termijn naar
Thailand.
Eerst wordt een soort ‘instapcursus’ voor het OMFwerk in Thailand
gevolgd. Daarna volgt een jaar taalstudie. Het Thais is een pittige taal …
Afscheid in Isaan
Begin juli zijn Jan en José van Eeken met hun kinderen Joas en Jeftha naar
Thailand gereisd om afscheid te nemen van hun werk, hun medeteamleden
en van de gemeente in hun woonplaats Nong Song Hong. Zoals bekend
moest het echtpaar om gezondheidsredenen het zendingswerk voor OMF in
Isaan beëindigen. In de eersteweek van hun verblijf werd met hulp van vele
anderen – onder wie zr. Hanneke van Boven van OMF Nederland
de woning ontruimd. Daarna volgde op vrijdag 18 juli het afscheid van het
Isaanteam, waarmee ze door de jaren heen hebben samengewerkt. Op
zondag 20 juli was de afscheidsdienst in Nong Song Hong. Daarin sprak
teamleider Marten Visser vanuit psalm 46 over de pijn waarmee dit
afscheid gepaard ging. Maar hij wees ook op de prachtige dingen die onder
de zegen van de Here bereikt mochten worden. De bijeenkomsten werden
bijgewoond door zendingsconsulent ds. Arjan Hilbers en zr. Rita
Blankenstijn van het Dienstenbureau in Veenendaal.
Jan en José boden de gemeente van Nong Song Hong een houtsnijwerk aan
als herinnering. In de eerste week van augustus keerden zij naar Nederland
terug. Daar wacht de verhuizing naar hun woning in Emmen.
Meeleven uit Indonesië
‘De Mamasa Toraja Kerk en de CGK zijn kerken in broederlijke
verbondenheid. Het wezen van de kerk is dat als broeders en zusters
verdriet hebben, anderen delen in hun verdriet. Het neerstorten van het
vliegtuig MH17 waarin ook veel Nederlanders zaten, heeft veel verdriet
gegeven aan alle mensen in Nederland, met inbegrip van de leden van
de CGK. Daarom spreekt de Gereja Toraja Mamasa haar diepste
medeleven uit met de gezinnen van de slachtoffers.
We bidden dat zij troost ontvangen en de kracht van de Heer
JezusChristus ervaren in dit verdriet. Tot zover dit blijk van medeleven
waarin we ook graag onze groet willen overbrengen aan alle familieleden
van de slachtoffers. We danken voor de verbondenheid die we mogen
ervaren. Moge de Heer Jezus zijn zegen geven.’
Een brief met deze inhoud ontvingen we op 24 juli van onze zusterkerken,
de Gereja Toraja Mamasa. Een bijzonder teken van meeleven waarvoor
namens deputaten hartelijke dank is uitgesproken. Bijzonder is ook dat ds.
Arjan Hilbers en zr. Rita Blankenstijn kort vóór de MH 17 neerstortte met
een KLM toestel dezelfde route volgden op weg naar Thailand.
Veilig aangekomen in Isaan vernamen zij op vrijdagmorgen 18 juli wat er
was gebeurd.
Wonderlijk gemaakt
De predikanten L.A. den Butter van Culemborg en C.C. den Hertog van
Surhuisterveen verbleven eind juni in Burundi om les te geven aan de
cursus die voor predikanten en leidinggevenden in de Église Protestante
Reformée du Burundi (EPRB) werd georganiseerd. Parallel daaraan werd
een vrouwenconferentie gehouden, waar de zrs.J.C. ter Beek Westerink
(verpleegkundige/HBO psychologie) en H.W. den Butter de Haas
(huisarts) les gaven.
Over deze cursus meldden zij: ‘De medische lessen over de ontwikkeling
van het ongeboren kind en de bevalling maken de vrouwen inclusief de
vertaalster letterlijk sprakeloos. Zij hebben deze informatie niet eerder
gehoord en zeker niet gezien. Er worden dan ook veel vragen door hen
gesteld. Na deze lessen bedanken de deelneemsters ons nadrukkelijk voor
wat wij hun hebben verteld en laten zien. Het valt ons op dat de medische
lessen meer vragen oproepen dan de Bijbelstudies. Het is mooi om voor
de Burundese vrouwen dat wat we lezen in de Bijbel te koppelen aan het
dagelijkse leven. Als voorbeeld noemen we de bespreking van Psalm 139
waarna we in de medische lessen het feit van het "wonderlijk gemaakt"
laten zien. Zodoende kunnen we de deelneemsters laten zien dat de Bijbel
op verschillende manieren alles te maken heeft met het dagelijkse leven.
We hebben de indruk dat er onder de vrouwen een goede basis van
vertrouwen en saamhorigheid is om 'vrouwenzaken' te bespreken. Dit
biedt perspectief voor een volgende Vrouwenconferentie om gevoelige
onderwerpen ter sprake te kunnen brengen.’
Nieuwe man bij Iyani
Ds. Silas Nefefe, directeur van het Iyani Bible and Training Institute in
Sibasa, Venda (ZA) gaf het volgende door:
‘Dit jaar was ons gebed dat we iemand zouden mogen vinden om de staf
van Iyani aan te vullen (na het vertrek van zr. Ellah Pashwana, die met
pensioen ging). We zijn God dankbaar dat br. Muthuphei Edward
Tshikovhela heeft gesolliciteerd.
Het bestuur van Iyani vond het niet eenvoudig hem te benoemen.
Dhr. Tshikovela laat een baan als leraar achter zich – en Iyani worstelt
nog wel eens met financiële moeilijkheden die de salarissen van de
werkers onder druk zetten. De sollicitant vertelde echter zich daarvan
bewust te zijn. Zijn belangrijkste taak wordt de ‘marketing’ van Iyani: de
fondsenwerving, het verhuren van de gebouwen en de daarbij behorende
gastenverblijven en het onderhouden van contacten met de relaties van
Iyani. Op 1 juli is dhr. Tshikovela met zijn taak begonnen.’
Ds. Nefefe meldt daarbij, dat br. Tshikovela ook technisch wat in huis
heeft: hij weet het nodige van computers. Een aanwinst voor Iyani!
***************************************************