20140528OpB - Gemeente Nieuwegein

INZIEN VAN AANVRAGEN EN (ONTWERP)
BESLUITEN
De onderstaande openbare bekendmakingen gaan
over aanvragen en (ontwerp)besluiten voor activiteiten in de omgeving. Bij de aanvragen en besluiten staat vermeld of ze officieel ter inzage liggen of
niet. Als u de betreffende stukken wilt inzien, gaat
dat als volgt:
• Officieel ter inzage liggende stukken liggen voor
u klaar bij de Receptiebalie op de 1e etage van
het Stadshuis. U kunt daar iedere werkdag van
08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht
en vragen naar het gewenste stuk.
• Stukken die niet officieel ter inzage liggen
vraagt u vooraf op bij het Omgevingsloket. Het
loket bevindt zich op de eerste etage van het
Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein
(3431 LZ) en werkt alleen op afspraak. U kunt
van 08.30 uur tot 17.00 uur via ons KCC, tel. 14
030, een afspraak maken. Wij staan u direct te
woord of nemen later contact met u op. Wij stimuleren u om uw verzoek aan ons te mailen,
dat kan naar [email protected]
Vermeld daarin ook uw telefoonnummer en duidelijk welke aanvraag of welk besluit u wilt inzien.
INGEKOMEN AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING
9 mei
•
Mondriaanlaan 5, 3431 GA, het plaatsen van
een 24uurs machine bij de apotheekpostcode,
kenmerk 431482
13 mei
•
Wiersdijk 6, 3434 BP, het herbouwen van een
schedingsmuur, kenmerk 432642
15 mei
•
•
Blokhoeve, het kappen van 4 bomen, kenmerk
432648
Kuifduiker 23, 3435 DW, het plaatsen van
een schutting, kenmerk 432666
16 mei
•
Grote Wade 80, 3439 NT, het plaatsen van
een erfafscheiding, kenmerk 433436
17 mei
•
•
•
Donkergaarde 49, 3436 ZD, het plaatsen van
een dakkapel op het voor en achtergeveldakvlak, kenmerk 433442
Donkergaarde 51, 3436 ZD, het plaatsen van
een dakkapel op het voor en achtergeveldakvlak, kenmerk 433451
Norgerveste 12, 3432 RX, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, kenmerk
433468
18 mei
•
•
Goudvink 16, 3435 RJ, het kappen van een
boom uit de achtertuin, kenmerk 433485
Schouwstede 13, 3431 JA, het plaatsen van
een raam in de badkamer, kenmerk 433508
Wilt u een reactie geven?
De gemeente toetst de ingekomen aanvragen nog
om te bepalen of zij een omgevingsvergunning verleent of weigert. U kunt al wel een reactie geven.
Later in de procedure kan dat ook nog. U kunt bij
deze openbare bekendmakingen lezen wanneer de
gemeente een besluit over de aanvraag heeft genomen (zie ‘genomen besluiten’). Vanaf dat moment
kunt u bezwaar of beroep aantekenen. In sommige
gevallen krijgt u de mogelijkheid om voorafgaande
aan het besluit een zienswijze te geven tegen een
ontwerpbesluit (zie ‘ter inzage liggende ontwerpbesluiten’).
Wilt u meer informatie?
Maak voor meer informatie over een ingediende
aanvraag een belafspraak bij het Omgevingsloket
(zie de gegevens bovenaan deze pagina). De aanvragen liggen niet standaard ter inzage.
VERGADERINGEN VAN DE WELSTANDSCOMMISSIE
Als aangevraagde bouwwerkzaamheden van invloed
zijn op het uiterlijk van een bouwwerk, dan worden
ze getoetst aan de regels uit de Welstandsnota
Nieuwegein. De welstandscommissie adviseert de
gemeente hierbij. Haar commissievergaderingen
zijn openbaar. De eerstvolgende vergadering is op
3 juni 2014. Tijdens een eveneens openbare voorbespreking bepaalt één lid van de commissie welke
aanvragen op de agenda van de commissievergadering komen en welke direct worden afgehandeld.
De eerstvolgende voorbesprekingen is op 10 juni
2014.
stuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
GENOMEN BESLUITEN
Digitaal indienen
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
(A) (Exclusief aanleggen, slopen, wijzigen monumenten
en/of kappen)
20 mei
•
•
•
Dorpsstraat 27, Dorpsstraat 27A en Tramstraat 1, het vervangen van een tweetal dakkapellen, kenmerk 405575
Damhertweide 19, 3437 CE, het wijzigen van
de voorgevelopeningen, kenmerk 426090
Kameraarsweide 26, 3437 CB, het verbreden
van de twee bestaande dakkapellen aan de
voorzijde van de woning, kenmerk 427866
23 mei
•
•
Galecopperzoom 2, 3437 PJ, het uitbreiden
van schoolgebouw de Toonladder, kenmerk
422120
b, het plaatsen van een erfafscheiding, kenmerk
433436
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
(A)* (Inclusief aanleggen, slopen, wijzigen monumenten
en/of kappen bomen door particulieren)
23 mei
• Reigersbek 83 3434XH, het kappen van een
berk, kenmerk 429408
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
(A)*
(Kappen bomen in openbaar gebied door de gemeente,
nadere informatie over deze besluiten kunt u ook vinden
op www.nieuwegein.n/bekendmakingen.)
23 mei
• Langs Wilgenroos en Geinoord, het kappen
van 230 bomen, kenmerk 431752
• Park Oudegein, het kappen van 351 populieren, kenmerk 431756
• Nabij raillijntracee in de wijk Blokhoeve,
het kappen van 70 bomen, 431769
Wilt u meer informatie?
Neem voor meer informatie over een besluit contact op met het Omgevingsloket (zie de gegevens
bovenaan deze pagina).
Uitvoering van een besluit (*)
De meeste besluiten krijgen rechtskracht vanaf het
moment dat ze aan de aanvrager bekend zijn gemaakt door toezending. Het aangevraagde mag
vanaf dat moment ook worden uitgevoerd. Afwijkende regelingen gelden bijvoorbeeld bij activiteiten zoals het kappen van bomen, of het wijzigen
van een monument. De besluiten die niet direct in
werking treden, zijn gewaarmerkt met een (*).
Wilt u bezwaar of beroep indienen? (A)
Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u
hiertegen in bezwaar of beroep gaan. De mogelijkheden die de wet u biedt, zijn afhankelijk van het
soort besluit dat genomen is. De A die achter de
verschillende soorten besluiten vermeld staat, betekent het volgende:
(A): Bezwaar bij het college van burgemeester en
wethouders
U kunt een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1,
3430 AA Nieuwegein. Het bezwaar moet u indienen
binnen een termijn van zes weken die aanvangt op
de dag nadat de gemeente het besluit aan de aanvrager heeft verzonden (de ‘datum verzending’
staat genoemd bij elk besluit).
Om bezwaar of beroep in te stellen moet u belanghebbende zijn bij het betreffende besluit. Uw bezwaar- of beroepschrift bevat in ieder geval: uw
naam en adres, de datum, de reden waarom u bezwaar of beroep indient en uw handtekening. Geef
verder duidelijk aan om welk besluit het gaat, bijvoorbeeld door het meesturen van een afschrift van
het besluit.
Voorlopige voorziening
Wilt u de inwerkingtreding van de vergunning tijdelijk uitstellen? Dan kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als
u ook bezwaar of beroep instelt. U doet dit verzoek
bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Be-
U kunt een beroepschrift of een verzoek om een
voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de
genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
Kosten
Aan het instellen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. De informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland tel: 030-2233010 of
www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven griffierecht/) kan u hierover informeren.
Verleende Apv-vergunning
Burgemeester en wethouder van Nieuwegein maken bekend dat de navolgende vergunning is verleend.
22 mei 2014
• N.V. Stedin Netten Utrecht, Schellingburg, kenmerk 430256.
Om werkzaamheden aan het een lagedrukgasleidingen te verrichten.
29 mei 2014
• N.V. Stedin Netten Utrecht, van Herwijnenplantsoen, kenmerk 431350.
Om werkzaamheden aan het Laagspanningsnetwerk te verrichten.
Verleende instemmingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Nieuwegein maken bekend dat de navolgende instemmingsbesluiten zijn verleend.
29 mei 2014
• Ziggo B.V., Betunaihof, kenmerk 431917
• Ziggo B.V., Klaproosstraat, kenmerk 431364
• ROC Midden Nederland., diverse wegen, kenmerk
431043.
• KPN B.V., Simbaalsingel en de Carmenlaan, kenmerk 426248.
• Ziggo B.V., Kruyderlaan , kenmerk 429675.
Om werkzaamheden aan het telecommunicatienetwerk te verrichten.
Belanghebbenden kunnen, tot zes weken na verzending aan de aanvragers, een bezwaarschrift indienen bij, het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA,
Nieuwegein.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en de
volgende gegevens bevatten:
• naam, adres en woonplaats van indiener bezwaarschrift;
• dagtekening;
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (graag onderwerp,
• datum en kenmerk van het besluit vermelden);
• de grond van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in
dat dit instemmingsbesluit niet gebruikt mag worden. Daarvoor is een afzonderlijk verzoek nodig,
dat gericht is aan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht.
Inzage van het bovengenoemde stuk is mogelijk bij
de Receptie op de 1e verdieping in het Stadshuis.
Lees hiervoor de algemene informatie aan het begin van de bekendmakingen bij “ Inzien van aanvragen en (ontwerp) besluiten.
Nieuwegein, 28 mei 2014
Burgemeester en wethouders van Nieuwegein.
Met ingang van 1 juni 2014 worden kennisgevingen over (ontwerp)besluiten of andersoortige
gemeenteberichten openbaar bekendgemaakt in
het (digitale) Gemeenteblad. U kunt hier meer
lezen via de homepagina van www.nieuwegein.nl
in de kolom ‘Voor u’ door te klikken op de banner
Gemeenteblad/Mijn overheid.