Vaststelling adresbesluit nr. 253 Plein 113

GEMEENTEBLAD
Nr. 2639
12 januari
2015
Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein.
Vaststelling adresbesluit nr. 253 Plein 113
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maakt bekend dat zij op
07 januari 2015 bij besluit nr. 253 heeft vastgesteld het adresbesluit, op grond van de Wet basisregistratie
adressen en gebouwen en de Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Het perceel kadastraal bekend onder Jutphaas C 2993 wordt vastgesteld op
Plein 113
Inzagetermijn
Met ingang van 9 januari 2015 tot en met 21 februari 2015 ligt het besluit nr. 253 ter inzage bij de receptie
van de stadswinkel van het Stadshuis van de gemeente Nieuwegein.
Bezwaar
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar
of beroep tenzij u, door dit besluit, rechtstreeks in uw belang wordt getroffen. Alleen in dat geval kan
bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein
Naar aanleiding van deze beschikking kan binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking daarvan
door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend.
Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van
Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA, Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste
bevatten:
De naam en het adres van de indiener;
a.
De dagtekening;
b.
Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
c.
De gronden van het bezwaar (de motivering).
d.
1
Gemeenteblad 2015 nr. 2639
12 januari 2015