Nummer 11/14 12 maart 2014

Nummer 11/14
12 maart 2014
Nummer 11/14
1
12 maart 2014
Inleiding
Introduction
Hoofdblad
Patent Bulletin
Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de
derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum
Nederland op deze dag is gesloten, wordt de
verschijningsdag van het blad verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum
Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in
elektronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat
uit 14 rubrieken.
The Patent Bulletin appears on the 3rd working
day of each week. If the Netherlands Patent
Office is closed to the public on the above
mentioned day, the date of issue of the Bulletin is
the first working day thereafter, on which the
Office is open. Each issue of the Bulletin consists
of 14 headings.
Bijblad
Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli,
oktober) in elektronische vorm via
www.rvo.nl/octrooien. Het Bijblad bevat officiële
mededelingen en andere wetenswaardigheden
waarmee Octrooicentrum Nederland en zijn klanten
te maken hebben.
Official Journal
Appears four times a year (January, April, July,
October) in electronic form on the
www.rvo.nl/octrooien. The Official Journal
contains announcements and other things worth
knowing for the benefit of the Netherlands Patent
Office and its customers.
Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:
Subscription rates per calendar year:
Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in
elektronische vorm op de website van Octrooicentrum
Nederland.
Patent Bulletin and Official Journal: free of
charge in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office.
Bezoekadres: Octrooicentrum Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postadres
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
Telefoon: 088-6026656
Telefax: 088-6029024
Bankrekeningnummer:
Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Visiting address: Netherlands Patent Office
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postadress
Post Office Box: 10366
2501 HJ Den Haag
Telephone: +31(0)88 602656
Telefax: +31(0)88 6029024
Account:
Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Nummer 11/14
2
12 maart 2014
Page
Inhoudsopgave
Blz.
Content
Rubriek NL1
Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die
zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet
1995.
5
Heading NL1
Contains data concerning Netherlands patent
applications which have been entered in the patent
register under the Patents Act 1995.
5
Rubriek NL2
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende octrooien op grond van de Octrooiwet
1995.
9
Heading NL2
Contains data concerning Netherlands patents
which have been entered in the patent register
under the Patents Act 1995.
9
Rubriek EP1
Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies
van Europese octrooiaanvragen.
13
Heading EP1
Contains data concerning translations of the
conclusions of European patent applications.
13
Rubriek EP2
bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien.
14
Heading EP2
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands.
14
Rubriek EP3
Bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien waarvoor een
vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6
van de Octrooiwet 1995.
185
Heading EP3
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands in which a translation
was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the
Patents Act 1995.
185
Rubriek SPC
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende certificaten.
226
Heading SPC
Contains data concerning applications for- or
granted Supplementary Protection Certificates.
226
Rubriek TvH
Bevat gegevens betreffende topografieën van
halfgeleiderproducten.
227
Heading TvH
Contains data concerning depots of original
topographies of semi-conductor products.
227
Rubriek VB1
Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een
verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de
Octrooiwet 1995.
228
Heading VB1
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law.
228
Rubriek VB2
Bevat gegevens betreffende rechten waarin een
beslissing is genomen of waarvoor een
nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of
bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.
229
Heading VB2
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law in
respect of which a decision has been taken or in
respect for which a report has been made.
229
Rubriek OV
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
overdrachten.
230
Heading OV
Contains data concerning registered assignments.
230
Rubriek NW
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
naamswijzigingen.
231
Heading NW
Contains data concerning registered changes in the
names of the applicants or proprietors.
231
Rubriek MED
Bevat gegevens betreffende overige
mededelingen.
232
Heading MED
Contains data concerning other communications.
232
Rubriek VRV
Bevat gegevens betreffende verval of
nietigverklaring
233
Heading VRV
Contains data concerning lapse or annulment.
233
Rubriek VRB
Bevat gegevens betreffende verbeteringen op
eerdere publicaties.
276
Heading VRB
Contains data concerning corrections on earlier
publications.
276
Nummer 11/14
3
12 maart 2014
Overzicht van Inid codes
INID CODES
INID CODES
Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van
octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om
de verschillende bibliografische gegevens te kunnen
begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is
een acronym van Internationally agreed Numbers for
Identification of Data. De definities van INID codes
wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.
“INID” Codes are used on the front pages of patent
documents and in official gazettes to identify various
bibliographic data items without knowledge of the
language used and the industrial property laws applied.
“INID” is an acronym for “Internationally agreed
Numbers for the Identification of Data”. The INID Codes
are usually given in parenthesis adjacent to the
appropriate bibliographic data item. The definitions of the
INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of
November 1998) and are listed below:
(11) Octrooinummer
(13) Soort document volgens WIPO standaard 16
(11)
(13)
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
Correctie informatie
Octrooiaanvraagnummer
Datum van indiening
Datum tentoonstelling
Taal van indiening
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd
Voorrangsgegevens
Nummer voorrang
Datum voorrang
Land van herkomst voorrang
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34) Oorspronkelijk land van indiening
(34)
(40) Datum van inschrijving
(41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag
(40)
(41)
(42) Datum van inschrijving van een onderzochte
aanvraag (openbaarmaking)
(42)
(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd
(43)
(44) Datum van openbaarmaking
(44)
(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi (45)
in Nederland
(46) Inschrijvingsdatum conclusies
(46)
(47) Verleningsdatum octrooi
(48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is
uitgegeven
(51) Internationale Octrooiclassificatie
(54) Korte aanduiding
(62) Nummer moeder aanvraag
(47)
(48)
(68) Nummer basis octrooi
(71) Naam aanvrager(s)
(72) Naam uitvinder(s)
(68)
(71)
(72)
(51)
(54)
(62)
Patent number
Kind of document code according to WIPO standard
ST.16
Patent correction information
Application number
Date(s) of filing application(s)
Date of exhibition
Language in which the published application was
originally filed
Language in which the application is published
Priority Data
Number(s) assigned to priority application(s)
Date(s) of filling of priority application(s)
WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national
patent office alloting the priority application number
or the organization alloting the regional priority
application number: for international applications
filed under the PCT, the code "WO" is used.
For priority fillings under the regional or
international arrangements, the WIPO Standard ST.3
Code indentifying at least one country party to the
Paris Union for which the regional or international
application was made.
Date(s) of making available to the public
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an unexamined patent
document, on which no grant has taken place on or
before the said date.
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an examined patent document,
on which no grant has taken place on or before the
said date.
Date of publication by printing or similar process of
anexamined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
an examined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
a document on which no grant has taken place on or
before said date
Date of publication by printing or similar process of
the claim(s) only of a document
Date from which the patent takes effect
Date of issuance of a corrected patent document
International Patent Classification
Title of the invention
Number and, if possible, filling date of the earlier
application from which the present document has
been divided out
Number of the basic patent
Name(s) of the applicant(s)
Name(s) of the inventor(s) if know to be such
Nummer 11/14
4
(73) Naam octrooihouder(s)
(74) Naam gemachtigde
(75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn
(73)
(74)
(75)
(81) Aangewezen landen volgens de PCT
(83) Informatie over micro organismen
(81)
(83)
(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien
(84)
(86) Nummer van omgezette aanvraag
(86)
(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag
(92) Certificaten: nummer en datum van de eerste
nationale vergunning voor een geneesmiddel
(87)
(92)
(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor (93)
een geneesmiddel
(94) Expiratiedatum voor een topografie
(95) Certificaten: naam van het product
(94)
(95)
12 maart 2014
Name(s) of grantee(s)
Name(s) of the attorney(s) or agent(s)
Name(s) of inventor(s) who is (are) also
application(s)
Designated States(s) according to the PCT
Information concerning the deposit of
microorganisms
Designated Contracting States under regional patent
conventions
Apllication number of a PCT-application or number of
European patent which is converted into a national
application
Publication date and number of a PCT application
For an SPC, number and date of the first national
authorization to place the product on the market as
a medicinal product
For an SPC, number and date and where applicable,
country of origin, of the first authorzation to place
the product on the market as a medicinal product
within a regional economic community
Calculated date of expiry of the topography
Name of the product protected by the basic patent
and in respect of which the SPC has been apllied for
or granted
Nummer 11/14
5
12 maart 2014
Rubrieken
NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale
Octrooiclassificatie.
(54) Milking robot.
(21) 2011208
(51) H02N 2/18
G01D 5/12
A01F 15/08
A01D 90/12
A01B 76/00
A01B 63/00
(71) Lely Patent N.V. te Maassluis
(22) 23.07.2013
(74) Ir. Corten te Maassluis
(54) Bottle holder.
(72) Gerrit Augustinus Kragten te
Maassluis
(71) Exquisit Baby AG te Schwarzsee,
Zwitserland (CH)
(41) 05.03.2014
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(21) 2011374
(51) E05B 65/10
E05B 51/02
A01K 1/00
(72) Kurt Adam Götz te Schwarzsee,
Zwitserland (CH)
(21) 2009380
(32) 31.08.2012
(22) 03.09.2013
(54) Landbouwmachine.
(71) Alois Pöttinger Maschinenfabrik
(22) 29.08.2012
GmbH te Grieskirchen, Oostenrijk
(54) Koppelinrichting voor het losbaar
(AT)
koppelen van objecten.
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(71) HIBE Holding B.V. te Eerbeek
(72) Rainer Bumberger te
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
Pfarrkirchen, Oostenrijk (AT)
(31) 102012017401
(32) 03.09.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(41) 04.03.2014
(51) A01G 1/04
(21) 2009402
(22) 01.09.2012
(54) Inrichting voor het automatisch
scheiden van de dekaarde en de
compost.
(71) Bob Holtermans Beheer BV te
Meterik
(72) Peter Berlang te Eerbeek
Rajeshkoemar Hira te Den Haag
(31) 202012103340
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(41) 03.03.2014
(51) A47J 31/00
(21) 1040362
(22) 30.08.2013
(41) 03.03.2014
(54) Apparaat voor het serveren van
vloeibare warme
consumptievloeistof.
(51) A01K 5/02
A01K 1/01
(71) Colmena WMA B.V. te
Valkenswaard
(21) 2009410
(74) Drs. Griebling te Tilburg
(22) 04.09.2012
(72) Henricus Joannes Bijen te
Valkenswaard
(54) Systeem en werkwijze voor het
uitvoeren van een
diergerelateerde handeling.
(71) Lely Patent N.V. te Maassluis
(74) Ir. Corten te Maassluis
(31) 2009396
(32) 30.08.2012
(33) Nederland
(41) 03.03.2014
(41) 04.03.2014
(72) Dik-Jan Wisse te Maassluis
Jan Martinus van Kuilenburg te
Maassluis
Karel van den Berg te Maassluis
Pieter Jacob Kik te Maassluis
(51) A01G 9/14
(41) 05.03.2014
(21) 1039785
(51) A41B 11/14
(71) ETABL. H. VANZEEBROECK n.v. te
Huizingen, België (BE)
(22) 03.09.2012
(21) 1039788
(74) Drs. Griebling te Tilburg
(54) Goot voor kasconstructies.
(22) 03.09.2012
(71) Agri4U B.V. te Bleiswijk
(54) Verbeterde panty en werkwijze
voor het vervaardigen daarvan.
(72) Geert van Zeebroeck te
Pepingen, België (BE)
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(72) Roel Martinus Lambertus
Driessen te Melderslo
(72) Shaniel Wishwanand Raghoenath
(71) Pinz V.o.f. te Nijmegen
te Bleiswijk
(72) Angela June Gasseling te Leiden
(41) 04.03.2014
Claire Gasseling te Beuningen
(51) A01G 9/22
(41) 04.03.2014
(21) 2009390
(51) G09B 19/00
(22) 30.08.2012
A43B 3/00
(54) Warenhuis.
(21) 1039778
(71) Beheer 141 B.V. te MONSTER
(22) 30.08.2012
(74) mr. drs. Hooiveld c.s. te Den
(54) Schoenzool.
Haag
(71) Franciscus Godefriedus Antonius
(72) Sebastiaan Cornelis Hendricus
Houben te Arnhem
Zwinkels te Monster
(72) Franciscus Godefriedus Antonius
(41) 03.03.2014
Houben te Arnhem
(51) A01K 1/12
(41) 03.03.2014
A01J 5/00
(51) B60N 3/10
(21) 2009409
A61J 9/06
(22) 04.09.2012
A47G 23/02
(51) A47L 13/11
(21) 1040361
(22) 29.08.2013
(54) Wisserblad voor een wisser.
(31) 2012/0566
(32) 30.08.2012
(33) België
(41) 03.03.2014
(51) A61F 7/10
A61F 7/02
A61F 13/00
(21) 1039776
(22) 28.08.2012
(54) Gebruikerspecifieke
therapeutische koelinrichting
voor mens en dier.
(71) InnoVetMed V.o.f. te HEERLEN
Hubertina Carolina Stephanie
Stokkermans-Driessen te Heerlen
(72) Jerome Maria Gerardus
Stokkermans te Heerlen
Hubertina Carolina Stephanie
Stokkermans-Driessen te Heerlen
Nummer 11/14
6
(41) 03.03.2014
(21) 1039775
(51) A61P 31/02
A61K 31/723
A61K 31/352
A61K 31/20
(22) 28.08.2012
(21) 2009407
(71) Laura Elisabeth Josephina
Karafantis te Oisterwijk
(22) 03.09.2012
(54) Antimicrobial composition.
(71) Dutch Renewable Energy B.V. te
Muiden
(54) Veiligheidspen voor het
verbrijzelen van autoruiten en
lossnijden van autogordels.
(41) 04.03.2014
(54) Snijgereedschap en werkwijze
voor het snijden en presenteren
van kaas.
(71) MediShield B.V. te Delft
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(41) 03.03.2014
(22) 30.08.2012
(21) 1039777
(54) Seton voor de behandeling van
een fistel, werkwijze voor het
vormen van een gesloten lus uit
een seton, alsmede smeltklem
daarvoor.
(72) Maarten Michiel Korenromp te
Heerhugowaard
Remko Schiphorst te Landsmeer
(41) 03.03.2014
(72) Hubert Clemens Pellikaan te
Utrecht
(22) 03.09.2012
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) B64D 11/04
(51) B26D 3/24
B26D 1/30
(21) 2009404
(71) Driessen Aerospace Group N.V. te
Alkmaar
(72) Laura Elisabeth Josephina
Karafantis te Oisterwijk
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(51) A61M 27/00
A61B 17/04
12 maart 2014
(22) 30.08.2012
(71) Bos Kaasgereedschappen B.V. te
Bodegraven
(72) Martijn Herman Bos te
Bodegraven
(21) 2009395
(54) Locking assembly for locking an
aircraft interior structure to an
aircraft main support structure.
(71) Driessen Aerospace Group N.V. te
Alkmaar
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Maarten Michiel Korenromp te
Heerhugowaard
(41) 03.03.2014
(41) 03.03.2014
(51) B65F 1/14
B65F 1/10
B65F 1/06
(51) B29D 30/00
(21) 2009408
(21) 2009373
(22) 03.09.2012
(22) 28.08.2012
(54) Waste device for refuse,
particularly for diapers.
(54) Device for providing a bead.
(72) Tim Horeman te Leiden
(71) CTP Innovations B.V. te Nijmegen
(71) VMI Holland B.V. te Epe
Willem Nerkens te Den Haag
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) ir. Geurts te Den Haag
Freek van Delft te Oestgeest
(72) Thomas Allan Garland te
Wilhelmus Adrianus Bemelman te (72) Marco Slot te Westerbork
Bradenton, Florida, Verenigde
Vinkeveen
Gerardus Johannes Catharina van
Staten van Amerika (US)
Laar te Scherpenzeel
(41) 04.03.2014
(41)
04.03.2014
(41) 03.03.2014
(51) A63B 65/10
(51)
B65G 67/20
A63B 59/02
(51) B44D 3/18
A63B 59/00
(21)
2009398
(21) 2009376
(21) 2009389
(22)
31.08.2012
(22) 28.08.2012
(22) 30.08.2012
(54) Spanraam voor een opspanbare (54) Transportmodule,
transportinrichting en laad(54) Sports and game product.
drager.
losstation voorzien daarvan, en
(71) Bas Boris Ruyssenaars te
(71) New Classic International te Soest
werkwijze voor het transporteren
Amsterdam
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'Svan een lading.
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
HERTOGENBOSCH
(71) Gebroeders Meijer St. Jabik B.V.
(72) Bas Boris Ruyssenaars te
(72) Frederick Anthony Evers te
te St. Jacobiparochie
Amsterdam
Amersfoort
(74)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Sander Adrianus van Leeuwen te
(41) 03.03.2014
(72) Hendrik Meijer te Westhoek
Den Haag
Gosse Anne Jager te Sneek
(51) B62J 9/00
(41) 03.03.2014
Stefanus Petrus Cornelis Maria
(21) 2009371
(51) B67D 1/08
Blonk te Breda
(22) 28.08.2012
B67D 1/04
(41) 03.03.2014
B65D 23/02
(54) Fietstas en fietstassamenstel
(51) B05B 7/00
omvattende twee fietstassen.
(21) 2012155
B05B 11/02
(71)
Basil
B.V.
te
Ulft
(22) 27.01.2014
B05B 11/00
A47K 5/14
(21) 1039786
(22) 03.09.2012
(54) Foam Dispenser.
(71) Markus Franciscus Brouwer te
Heesch
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Christanne Mariandel van
Middendorp te Ulft
Sarah Meije-Pietersen te Ulft
(41) 03.03.2014
(71) Heineken Supply Chain B.V. te
Amsterdam
(51) B64D 11/04
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(74) Drs. Griebling te Tilburg
(21) 2009393
(72) Markus Franciscus Brouwer te
Heesch
(22) 30.08.2012
(41) 04.03.2014
(51) B60R 21/00
B25D 1/00
(54) Tapping assembly and connecting
device, as well as a container and
method for beverage dispensing.
(54) Locking assembly for locking an
aircraft interior structure to an
internal mounting frame in an
aircraft cabin.
(72) Pieter Gerard Witte te Amsterdam
Arie Maarten Paauwe te
Amsterdam
Bart Jan Bax te Amsterdam
(41) 03.03.2014
(62) 200923426.07.2012
Nummer 11/14
(51) B67D 1/08
B67D 1/04
B29C 65/06
B29C 49/06
B29B 11/14
(21)
(22)
(54)
(71)
(74)
(72)
(41)
(62)
(51)
(22) 27.08.2012
(54) Method and device for treating
water comprising degradable
organic matter.
(74)
(72)
(41)
(51)
(21)
(22)
(54)
(71)
(74)
(72)
(41)
(51)
(21)
(22)
(54)
(71)
(74)
(72)
(41)
(51)
(21)
(22)
(54)
(71)
Rijsenhout
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
12 maart 2014
(54) Verbindingssysteem omvattende
een kunststof element en een
dwars daarop aan te brengen
kunststof buis.
(72) Marinus Verbeek te ANDEL
Bastiaan Franciscus Brandwagt te
(71) Nyloplast Europe B.V. te 'sDelft
2012156
Gravendeel
(41) 05.03.2014
27.01.2014
(74) mr. drs. Hooiveld c.s. te Den
(51) E03C 1/28
Haag
Container and set of preforms for
(21) 2009388
forming a container.
(72) Dick Bakker te 's-Gravendeel
(22) 30.08.2012
Heineken Supply Chain B.V. te
(41) 03.03.2014
Amsterdam
(54) Stankafsluiter, vloeistofafvoer en (51) F24F 13/02
meubel voorzien daarvan, en
ir. Jansen c.s. te Den Haag
F24D 3/16
werkwijze daarvoor.
Pieter Gerard Witte te Amsterdam
(21) 2009385
(71) Martin Johan van der Sluis te
Arie Maarten Paauwe te
(22) 29.08.2012
Staphorst
Amsterdam
(54) Werkwijze voor
Bart Jan Bax te Amsterdam
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
klimaatbeheersing van een
03.03.2014
(72) Martin Johan van der Sluis te
gebouw door middel van een
Staphorst
200923626.07.2012
soepel stralingslichaam.
(41) 03.03.2014
C02F 9/00
(71) Emiel Willem Karthaus te Den
(21) 2009368
(71)
7
(51) E03F 5/10
E03F 1/00
(21) 1039781
(22) 31.08.2012
Haag
Martinus Hubertus Wilhelmus de
Gier te Rotterdam
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Emiel Willem Karthaus te Den
(54) Waterdoorlatend reservoir ten
Haag
behoeve
van
het
tijdelijk
opslaan
Advanced Waste Water Solutions
Martinus Hubertus Wilhelmus de
van regen- of hemelwater.
B.V. te Kapellebrug
Gier te Rotterdam
(71) Waterblock B.V. te Breda
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(41) 04.03.2014
(72) Ruud Cornelis Petrus Maria van
Kevin van de Merlen te
(51) F24F 6/02
Ham te Zundert
Zwijndrecht, België (BE)
F24F 3/14
Angelo de Mul te St. Jansteen
(41) 03.03.2014
(21) 2009415
04.03.2014
(51) E05D 3/18
(22) 04.09.2012
C07D 307/68
(21) 1040367
(54) Air-conditioning system and use
C07C 67/11
(22) 02.09.2013
thereof.
C07C 51/47
(54) Onzichtbaar scharnier.
(71)
Aquaver B.V. te Rotterdam
2009377
(71) Argent Alu N.V. te Kruishoutem,
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
28.08.2012
België (BE)
(72) Robertus Wilhelmus Jacobus
Ester Formation.
(74) ir. Ferguson te Amersfoort
Hollering te Veldhoven
Technische Universiteit Delft te
Sergio Hernandez-Marin te
(72) Brecht Karel Albert Callens te
Delft
Eindhoven
Heule, België (BE)
mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
Thomas Petrus Hendricus
(31) 2012/0573
Warmerdam te Veldhoven
Camilo Sixto López Garzón te
(32) 04.09.2012
Delft
(41) 05.03.2014
Adrianus Johannes Jozef Straathof (33) België
(51) F24F 13/04
te Delft
(41) 05.03.2014
F24F 11/04
03.03.2014
(51) F16J 15/16
(21) 2009413
F04B 53/16
C09J 1/00
(22) 04.09.2012
F04B 53/14
2009399
(54) Regelorgaan voor luchtkanaal.
F04B 53/08
31.08.2012
F04B 39/08
(71) MUCO Technologies B.V. te
F04B 39/06
Dual action adhesive
Amsterdam
F04B 39/00
composition.
(74) ir. Plaggenborg te Almere
(21) 2009394
Bostik B.V. te 's-Hertogenbosch
(72) Peter Leipoldt te Amsterdam
(22) 30.08.2012
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(41) 05.03.2014
Petrus Johannes Cornelius Vosters (54) Apparatus and method for testing
(51) F25B 35/04
leak tightness of a package.
te Haaren
(21) 2009391
(71) A.T. Smit Holding te Doorn
03.03.2014
(22) 30.08.2012
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
C12N 7/00
(54) Adsorption cell, adsorption
(72) Arjan Tonnis Smit te Doorn
C07K 14/175
cluster and adsorption
C07K 14/08
(41) 03.03.2014
compressor as well as a method
2009411
of operating an adsorption
(51) F16L 47/28
04.09.2012
compressor.
F16L 41/08
Nieuw viraal plant pathogeen.
(71) Cooll Sustainable Energy
(21) 2009374
Solutions B.V. te Enschede
Van Zanten Holding B.V. te
(22) 28.08.2012
Nummer 11/14
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Johannes Faas Burger te
Enschede
Robert Jan Meijer te Enschede
Bart Custers te Enschede
8
(31) 61/694574
61/734058
(32) 29.08.2012
06.12.2012
12 maart 2014
Chia-Chen Chen te Hsinchu,
Taiwan (TW)
Tzung-Chi Fu te Miaoli, Taiwan
(TW)
Tzu-Wei Kao te Hsinchu, Taiwan
(TW)
Yu-Chao Lin te Hsinchu, Taiwan
(TW)
(41) 03.03.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) G02B 6/44
(41) 03.03.2014
(21) 1039773
(51) G06F 1/32
(31) 13/602618
(22) 25.08.2012
(21) 2011348
(32) 04.09.2012
(54) Inrichting voor het verbinden van (22) 28.08.2013
optische toestellen en werkwijze (54) Dynamic voltage frequency
voor het vervaardigen daarvan,
scaling method and apparatus.
tevens werkwijze voor het
(71)
Samsung Electronics Co., Ltd te
verbinden van optische toestellen
Suwon, Zuid-Korea (KR)
middels zo een inrichting.
(74)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(71) ConXys Technologies
(72) Hwang Sub Lee te Anyang, ZuidKorea (KR)
(72) Johannes Veldhoen te Ridderkerk
Jong Lae Park te Anyang, ZuidJan van der Hulst te Huizen
Korea (KR)
(41) 03.03.2014
(31) 1020120095142
(51) H01J 37/26
(32) 29.08.2012
G06F 17/14
(33) Zuid-Korea
G02B 21/36
International B.V. te Den Dolder
(21) 2009367
(41) 03.03.2014
(22) 27.08.2012
(51) G06Q 30/02
G06Q 20/06
(54) Microscopic imaging apparatus
and method to detect a
microscopic image.
(21) 2009727
(22) 30.10.2012
(71) Stichting VU-VUmc te Amsterdam (54) Elektronisch sparen van punten
of geld binnen een spaar- of
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
loyaliteitsprogramma.
(72) Stefan Michiel Witte te
Amsterdam
Kjeld Sijbrand Eduard Eikema te
Amsterdam
(41) 03.03.2014
(51) G03F 7/20
(21) 2011248
(22) 01.08.2013
(54) Real-time reticle curvature
sensing.
(71) ASML Holding N.V. te Veldhoven
ASML Netherlands B.V. te
Veldhoven
(71) EuroClix B.V. te Amsterdam
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Bart Pluis te Bloemendaal
(31) 2009412
(32) 04.09.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 05.03.2014
(51) H01L 31/18
H01L 31/0224
H01L 31/0216
(21) 2009382
(22) 29.08.2012
(54) Method for manufacturing a solar
cell and solar cell obtained
therewith.
(71) M4Si B.V. te Waalre
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Johannes Reinder Marc Luchies te
Waalre
Robertus Adrianus Maria Wolters
te Eindhoven
Klaas Heres te Berkel en
Rodenrijs
(41) 03.03.2014
(51) H01R 31/06
H01R 24/00
H01R 13/66
(21) 2009414
(22) 04.09.2012
(54) Adapter voor een stekker van een
ventilator.
(33) Nederland
(71) MUCO Technologies B.V. te
Amsterdam
(41) 05.03.2014
(74) ir. Plaggenborg te Almere
(51) H01L 21/673
H01L 21/02
(72) Peter Leipoldt te Amsterdam
(21) 2010419
(51) H04J 14/02
(22) 11.03.2013
(41) 05.03.2014
(21) 1039787
(54) Method and structure for extreme (22) 03.09.2012
ultraviolet electrostatic chuck
(72) Christopher Ward te Somerville,
(54) Inrichting en werkwijze voor
with reduced clamping effect.
Massachusetts, Verenigde Staten
optische telecommunicatie.
(71) Taiwan Semiconductor
van Amerika (US)
(71) C.P.J. Reeuwijk Beheer B.V. te
Manufacturing Co., Ltd. te HsinMartinus Leenders te Rhoon
Zoetermeer
Chu, Taiwan (TW)
Mark Schuster te Fairfield,
(72)
Bertus Cornelis Stolker te
Connecticut, Verenigde Staten
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Zoetermeer
van Amerika (US)
(72)
Chia-Hao
Hsu
te
Hsinchu,
Taiwan
(41)
04.03.2014
Christiaan Valentin te Eindhoven
(TW)
(74) ir. Maas te Veldhoven
Nummer 11/14
9
12 maart 2014
NL2: Verlening van Nederlandse octrooien.
(54) Systeem en werkwijze voor het
uitvoeren van een
diergerelateerde handeling.
(47) 03.03.2014
(73) Lely Patent N.V. te Maassluis
(51) A61F 7/10
A61F 7/02
A61F 13/00
(74) Ir. Corten te Maassluis
(21) 1039776
(22) 28.08.2012
(73) Bob Holtermans Beheer BV te
Meterik
(72) Dik-Jan Wisse te Maassluis
Jan Martinus van Kuilenburg te
Maassluis
Karel van den Berg te Maassluis
Pieter Jacob Kik te Maassluis
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(47) 05.03.2014
(72) Roel Martinus Lambertus
Driessen te Melderslo
(51) A41B 11/14
(51) A01G 1/04
(21) 2009402
(22) 01.09.2012
(54) Inrichting voor het automatisch
scheiden van de dekaarde en de
compost.
(47) 04.03.2014
(51) A01G 9/14
(21) 1039788
(22) 03.09.2012
(21) 1039785
(54) Verbeterde panty en werkwijze
voor het vervaardigen daarvan.
(22) 03.09.2012
(73) Pinz V.o.f. te Nijmegen
(54) Goot voor kasconstructies.
(72) Angela June Gasseling te Leiden
Claire Gasseling te Beuningen
(73) Agri4U B.V. te Bleiswijk
(72) Shaniel Wishwanand Raghoenath (47)
te Bleiswijk
(51)
(47) 04.03.2014
(21)
(51) A01G 9/22
04.03.2014
(54) Gebruikerspecifieke
therapeutische koelinrichting
voor mens en dier.
(73) InnoVetMed V.o.f. te HEERLEN
Hubertina Carolina Stephanie
Stokkermans-Driessen te Heerlen
(72) Jerome Maria Gerardus
Stokkermans te Heerlen
Hubertina Carolina Stephanie
Stokkermans-Driessen te Heerlen
(47) 03.03.2014
(51) A61P 31/02
A61K 31/723
A61K 31/352
A61K 31/20
G09B 19/00
A43B 3/00
(21) 2009407
1039778
(54) Antimicrobial composition.
(22) 03.09.2012
(21) 2009390
(22) 30.08.2012
(22) 30.08.2012
(54) Schoenzool.
(73) Dutch Renewable Energy B.V. te
Muiden
(54) Warenhuis.
(73) Franciscus Godefriedus Antonius
Houben te Arnhem
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Franciscus Godefriedus Antonius
Houben te Arnhem
(72) Hubert Clemens Pellikaan te
Utrecht
(47) 03.03.2014
(47) 04.03.2014
(51) A47L 13/11
(73) Beheer 141 B.V. te MONSTER
(74) mr. drs. Hooiveld c.s. te Den
Haag
(72) Sebastiaan Cornelis Hendricus
Zwinkels te Monster
(47) 03.03.2014
(21) 1040361
(51) A61M 27/00
A61B 17/04
(51) A01K 1/12
A01J 5/00
(22) 29.08.2013
(21) 2009404
(54) Wisserblad voor een wisser.
(22) 03.09.2012
(21) 2009409
(74) Ir. Corten te Maassluis
(73) ETABL. H. VANZEEBROECK n.v. te (54) Seton voor de behandeling van
een fistel, werkwijze voor het
Huizingen, België (BE)
vormen van een gesloten lus uit
(74) Drs. Griebling te Tilburg
een seton, alsmede smeltklem
(72) Geert van Zeebroeck te
daarvoor.
Pepingen, België (BE)
(73) MediShield B.V. te Delft
(72) Gerrit Augustinus Kragten te
Maassluis
(32) 30.08.2012
(22) 04.09.2012
(54) Milking robot.
(73) Lely Patent N.V. te Maassluis
(31) 2012/0566
(47) 05.03.2014
(33) België
(51) E05B 65/10
E05B 51/02
A01K 1/00
(47) 03.03.2014
(21) 2009380
(51) B08B 1/00
A47L 17/02
A47G 21/14
(22) 29.08.2012
(21) 2009867
(54) Koppelinrichting voor het losbaar (22) 23.11.2012
koppelen van objecten.
(54) Knife cleaning apparatus.
(73) HIBE Holding B.V. te Eerbeek
(73) Matthew James Edward Erlichman
te St. Albans, GROOT BRITTANNIË
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(GB)
(72) Peter Berlang te Eerbeek
(74)
ir. Klavers te Almere
Rajeshkoemar Hira te Den Haag
(72)
Matthew James Edward Erlichman
(47) 03.03.2014
te St. Albans, GROOT BRITTANNIË
(51) A01K 5/02
(GB)
A01K 1/01
(31) 1209160
(21) 2009410
(32) 24.05.2012
(22) 04.09.2012
(33) GROOT BRITTANNIË
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Tim Horeman te Leiden
Willem Nerkens te Den Haag
Freek van Delft te Oestgeest
Wilhelmus Adrianus Bemelman te
Vinkeveen
(47) 04.03.2014
(51) A63B 65/10
A63B 59/02
A63B 59/00
(21) 2009389
(22) 30.08.2012
(54) Sports and game product.
(73) Bas Boris Ruyssenaars te
Amsterdam
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Bas Boris Ruyssenaars te
Amsterdam
Sander Adrianus van Leeuwen te
Den Haag
Nummer 11/14
Gosse Anne Jager te Sneek
Stefanus Petrus Cornelis Maria
Blonk te Breda
(47) 03.03.2014
(51) B05B 7/00
B05B 11/02
B05B 11/00
A47K 5/14
10
12 maart 2014
(47) 03.03.2014
(31) 2007-57208
(51) B62J 9/00
(32) 07.03.2007
(21) 2009371
(33) Japan
(22) 28.08.2012
(47) 04.03.2014
(54) Fietstas en fietstassamenstel
omvattende twee fietstassen.
(51) H01L 21/677
B65G 37/02
(73) Basil B.V. te Ulft
(21) 2001352
(21) 1039786
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 06.03.2008
(22) 03.09.2012
(72) Christanne Mariandel van
Middendorp te Ulft
Sarah Meije-Pietersen te Ulft
(54) Artikeltransportmiddel.
(47) 03.03.2014
(74) ir. Geurts te Den Haag
(54) Foam Dispenser.
(73) Markus Franciscus Brouwer te
Heesch
(73) DAIFUKU CO., LTD. te Osaka,
Japan (JP)
(74) Drs. Griebling te Tilburg
(51) B64D 11/04
(72) Markus Franciscus Brouwer te
Heesch
(21) 2009393
(47) 04.03.2014
(54) Locking assembly for locking an
aircraft interior structure to an
internal mounting frame in an
aircraft cabin.
(31) 2007-57209
(72) Maarten Michiel Korenromp te
Heerhugowaard
Remko Schiphorst te Landsmeer
(22) 31.08.2012
(51) B60R 21/00
B25D 1/00
(21) 1039775
(22) 28.08.2012
(54) Veiligheidspen voor het
verbrijzelen van autoruiten en
lossnijden van autogordels.
(73) Laura Elisabeth Josephina
Karafantis te Oisterwijk
(72) Laura Elisabeth Josephina
Karafantis te Oisterwijk
(22) 30.08.2012
(47) 03.03.2014
(51) B64D 11/04
(21) 2009395
(51) B26D 3/24
B26D 1/30
(22) 30.08.2012
(22) 30.08.2012
(54) Snijgereedschap en werkwijze
voor het snijden en presenteren
van kaas.
(73) Bos Kaasgereedschappen B.V. te
Bodegraven
(72) Martijn Herman Bos te
Bodegraven
(47) 03.03.2014
(51) B29D 30/00
(21) 2009373
(22) 28.08.2012
(54) Device for providing a bead.
(73) VMI Holland B.V. te Epe
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Maarten Michiel Korenromp te
Heerhugowaard
(22) 27.08.2012
(47) 03.03.2014
(51) B65F 1/14
B65F 1/10
B65F 1/06
(21) 2009408
(22) 03.09.2012
(54) Waste device for refuse,
particularly for diapers.
(73) CTP Innovations B.V. te Nijmegen
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(22) 28.08.2012
(21) 2001351
(54) Spanraam voor een opspanbare
drager.
(22) 06.03.2008
(72) Frederick Anthony Evers te
Amersfoort
(73) Gebr. Meijer St. Jabik B.V. te St.
Jacobiparochie
(72) Hendrik Meijer te Westhoek
(47) 03.03.2014
(73) Driessen Aerospace Group N.V. te
(51) C02F 9/00
Alkmaar
(21) 2009368
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) 2009376
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(54) Transportmodule,
transportinrichting en laadlosstation voorzien daarvan, en
werkwijze voor het transporteren
van een lading.
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(51) H01L 21/677
B65G 37/02
(73) New Classics International te
Soest
(33) Japan
(54) Locking assembly for locking an
aircraft interior structure to an
aircraft main support structure.
(72) Marco Slot te Westerbork
(72) Thomas Allan Garland te
Gerardus Johannes Catharina van
Bradenton, Florida, Verenigde
Laar te Scherpenzeel
Staten van Amerika (US)
(47) 03.03.2014
(47) 04.03.2014
(51) B44D 3/18
(32) 07.03.2007
(47) 03.03.2014
(73) Driessen Aerospace Group N.V. te
(51) B65G 67/20
Alkmaar
(21) 2009398
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 03.03.2014
(21) 1039777
(72) Mitsuru Yoshida te Osaka, Japan
(JP)
Yoshitaka Inui te Shiga, Japan (JP)
(54) Artikelverwerkingsinstallatie en
haar besturingswerkwijze.
(73) DAIFUKU CO., LTD. te Osaka,
Japan (JP)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(54) Method and device for treating
water comprising degradable
organic matter.
(73) Advanced Waste Water Solutions
B.V. te Kapellebrug
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Kevin van de Merlen te
Zwijndrecht, België (BE)
Angelo de Mul te St. Jansteen
(47) 04.03.2014
(51) C07D 307/68
C07C 67/11
C07C 51/47
(21) 2009377
(22) 28.08.2012
(54) Ester Formation.
(73) Technische Universiteit Delft te
Delft
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Camilo Sixto López Garzón te
Delft
Adrianus Johannes Jozef Straathof
te Delft
(47) 03.03.2014
(51) C09J 1/00
(72) Yoshitaka Inui te Shiga, Japan (JP) (21) 2009399
Nummer 11/14
(22) 31.08.2012
(54) Dual action adhesive
composition.
(73) BOSTIK SA te LA PLAINE SAINT
DENIS, Frankrijk (FR)
11
F04B
F04B
F04B
F04B
53/08
39/08
39/06
39/00
(21) 2009394
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(22) 30.08.2012
(54) Nieuw viraal plant pathogeen.
(21) 2009374
(73) Van Zanten Holding B.V. te
Rijsenhout
(22) 28.08.2012
12 maart 2014
(54) Regelorgaan voor luchtkanaal.
(73) MUCO Technologies B.V. te
Amsterdam
(74) ir. Plaggenborg te Almere
(72) Peter Leipoldt te Amsterdam
(47) 05.03.2014
(72) Petrus Johannes Cornelius Vosters (54) Apparatus and method for testing (51) F25B 35/04
leak tightness of a package.
te Haaren
(21) 2009391
(73)
A.T. Smit Holding te Doorn
(47) 03.03.2014
(22) 30.08.2012
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) C12N 7/00
(54) Adsorption cell, adsorption
(72) Arjan Tonnis Smit te Doorn
C07K 14/175
cluster and adsorption
C07K 14/08
(47) 03.03.2014
compressor as well as a method
(21) 2009411
(51) F16L 47/28
of operating an adsorption
(22) 04.09.2012
F16L 41/08
compressor.
(73) Cooll Sustainable Energy
Solutions B.V. te Enschede
(54) Verbindingssysteem omvattende (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
een kunststof element en een
(72) Johannes Faas Burger te
dwars daarop aan te brengen
Enschede
(72) Marinus Verbeek te ANDEL
kunststof buis.
Robert Jan Meijer te Enschede
Bastiaan Franciscus Brandwagt te
Bart Custers te Enschede
Delft
(73) Nyloplast Europe B.V. te 'sGravendeel
(47)
03.03.2014
(47) 05.03.2014
(74)
mr.
drs.
Hooiveld
c.s.
te
Den
(51) G01J 9/00
(51) E03C 1/28
Haag
G01J 1/42
(21) 2009388
(72) Dick Bakker te 's-Gravendeel
(21) 2010457
(22) 30.08.2012
(47) 03.03.2014
(22) 15.03.2013
(54) Stankafsluiter, vloeistofafvoer en
(51)
F24F
13/02
(54) Hartmann wavefront measuring
meubel voorzien daarvan, en
F24D 3/16
instrument adapted for nonwerkwijze daarvoor.
uniform light illumination.
(21) 2009385
(73) Martin Johan van der Sluis te
(73)
The Institute of Optics and
Staphorst
(22) 29.08.2012
Electronics, The Chinese
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(54) Werkwijze voor
Academy of Sciences te Chengdu,
klimaatbeheersing van een
(72) Martin Johan van der Sluis te
China (CN)
gebouw
door
middel
van
een
Staphorst
(74)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
soepel stralingslichaam.
(47) 03.03.2014
(72)
Jie Mu te Chengdu, China (CN)
(73) Emiel Willem Karthaus te Den
Xuejun Rao te Chengdu, China
(51) E03F 5/10
Haag
(CN)
E03F 1/00
Martinus Hubertus Wilhelmus de
Changhui Rao te Chengdu, China
Gier te Rotterdam
(21) 1039781
(CN)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 31.08.2012
Xiaoyu Ma te Chengdu, China
(72) Emiel Willem Karthaus te Den
(CN)
(54) Waterdoorlatend reservoir ten
Haag
behoeve van het tijdelijk opslaan
(31) 201210072934
Martinus Hubertus Wilhelmus de
van regen- of hemelwater.
(32) 19.03.2012
Gier te Rotterdam
(73) Waterblock B.V. te Breda
(33) China
(47) 04.03.2014
(72) Ruud Cornelis Petrus Maria van
(47) 03.03.2014
Ham te Zundert
(51) F24F 6/02
F24F 3/14
(51) G01J 9/00
(47) 03.03.2014
G01J 1/42
(21)
2009415
(51) E05D 3/18
(21)
2010461
(22) 04.09.2012
(21) 1040367
(22)
15.03.2013
(54) Air-conditioning system and use
(22) 02.09.2013
thereof.
(54) Hartmann wavefront sensor
(54) Onzichtbaar scharnier.
adopting time-division exposure.
(73) 2ndAir B.V. te Rotterdam
(73) Argent Alu N.V. te Kruishoutem,
(73) The Institute of Optics and
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
België (BE)
Electronics, The Chinese
(72)
Robertus
Wilhelmus
Jacobus
Academy of Sciences te Chengdu,
(74) ir. Ferguson te Amersfoort
Hollering te Veldhoven
China (CN)
(72) Brecht Karel Albert Callens te
Sergio Hernandez-Marin te
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Heule, België (BE)
Eindhoven
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(33) België
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(51) F24F 13/04
F24F 11/04
(72) Xiaoyu Ma te Chengdu, China
(CN)
Changhui Rao te Chengdu, China
(CN)
Xuejun Rao te Chengdu, China
(CN)
(21) 2009413
(31) 201210071732
(22) 04.09.2012
(32) 19.03.2012
(31) 2012/0573
(32) 04.09.2012
(51) F16J 15/16
F04B 53/16
F04B 53/14
Thomas Petrus Hendricus
Warmerdam te Veldhoven
Nummer 11/14
(33) China
(47) 03.03.2014
(51) G02B 6/44
(21) 1039773
(22) 25.08.2012
(54) Inrichting voor het verbinden van
optische toestellen en werkwijze
voor het vervaardigen daarvan,
tevens werkwijze voor het
verbinden van optische toestellen
middels zo een inrichting.
(73) ConXys Technologies
International B.V. te Den Dolder
12
Amsterdam
Kjeld Sijbrand Eduard Eikema te
Amsterdam
(47) 03.03.2014
(51) H04W 4/26
G06F 17/30
(21) 2008771
(22) 08.05.2012
(54) Biasing geocoding of queries.
(73) Google Inc. te Mountain View,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Johannes Veldhoen te Ridderkerk (72) Luuk van Dijk te Zurich,
Jan van der Hulst te Huizen
Zwitserland (CH)
(47) 03.03.2014
Ingemar Eriksson te Horgen,
Zwitserland (CH)
(51) H01J 37/26
Ivan Zauharodneu te Zurich,
G06F 17/14
Zwitserland (CH)
G02B 21/36
Finnegan Southey te Mountain
(21) 2009367
View, California, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(22) 27.08.2012
Nils Richard Ekwall te Stäfa,
(54) Microscopic imaging apparatus
Zwitserland (CH)
and method to detect a
Fabrice Caillette te Zurich,
microscopic image.
Zwitserland (CH)
(73) Stichting VU-VUmc te Amsterdam
David Blackman te Rego Park,
New York, Verenigde Staten van
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Amerika (US)
(72) Stefan Michiel Witte te
(31) 13/442568
12 maart 2014
(32) 09.04.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 03.03.2014
(51) H01R 31/06
H01R 24/00
H01R 13/66
(21) 2009414
(22) 04.09.2012
(54) Adapter voor een stekker van een
ventilator.
(73) MUCO Technologies B.V. te
Amsterdam
(74) ir. Plaggenborg te Almere
(72) Peter Leipoldt te Amsterdam
(47) 05.03.2014
(51) H04J 14/02
(21) 1039787
(22) 03.09.2012
(54) Inrichting en werkwijze voor
optische telecommunicatie.
(73) C.P.J. Reeuwijk Beheer B.V. te
Zoetermeer
(72) Bertus Cornelis Stolker te
Zoetermeer
(47) 04.03.2014
Nummer 11/14
13
12 maart 2014
EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen.
Nummer van het
Europese octrooi
aanvrage (11)
Datum Publicatie
Europese aanvrage (43)
IPC klasse (51)
Naam/Woonplaats
aanvrager (71)
Nummer 11/14
14
12 maart 2014
EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van
internationale octrooiclassificatie.
MUTATIONS
(51) A01D 78/10
(11) EP2499897
(21) EP12001585.4
(22) 08.03.2012
(31) 102011014419
(32) 18.03.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Heuwerbungsmaschine
(47) 05.03.2014
(73) Alois Pöttinger Maschinenfabrik
Ges.m.b.H. te 4710
GRIESKIRCHEN, Oostenrijk (AT)
(47) 05.03.2014
(73) KEYGENE N.V. te 6700 AE
WAGENINGEN
(11) EP1886556
(72) STUURMAN, Jeroen te NL-6862 CN (21) EP07019593.8
OOSTERBEEK
(22) 13.01.2005
(51) A01H 5/12
(31) 0400047
A01H 5/00
(32) 13.01.2004
(11) EP1667513
(33) Zweden
(21) EP04748811.9
(54) Arrangement and method for
(22) 03.06.2004
feeding animals
(31) 2003902794
(47) 05.03.2014
(32) 03.06.2003
(33) Australië
(72) Höftberger, Franz te 4673
GASPOLTSHOFEN, Oostenrijk (AT) (54) Method for protecting grass using
an endophyte
(51) A01F 15/08
(47)
05.03.2014
A01F 15/07
(73)
Grasslanz Technology Limited te
(11) EP2496066
PALMERSTON NORTH, Nieuw(21) EP10773725.6
Zeeland (NZ)
(22) 21.10.2010
(72) TAPPER, Brian, Anthony te
(31) 1037441
(32) 04.11.2009
(33) Nederland
(54) AGRICULTURAL SYSTEM TO FORM
AND WRAP BALES OF CROP
MATERIAL
(47) 05.03.2014
(73) Lely Patent N.V. te 3147 PA
MAASSLUIS
(72) REIJERSEN VAN BUUREN, Willem
Jacobus te NL-3247 AE
DIRKSLAND
(51) A01F 15/08
(11) EP2485576
(21) EP10759631.4
(22) 28.09.2010
(31) 200900610
(32) 07.10.2009
(33) België
(54) DOG FOR AN EJECTOR SYSTEM
OF A SQUARE BALER
(47) 05.03.2014
SKOGÅS, Zweden (SE)
(51) G01N 21/35
A01K 5/02
PALMERSTON NORTH, NieuwZeeland (NZ)
COOPER, Bruce, Matheson te
KAIKOHE, Nieuw-Zeeland (NZ)
EASTON, Herrick, Sydney te
PALMERSTON NORTH, NieuwZeeland (NZ)
FLETCHER, Lester, Ronald te TAI
TAPU, Nieuw-Zeeland (NZ)
HUME, David, Edward te
PLAMERSTON NORTH, NieuwZeeland (NZ)
LANE, Geoffrey, Alexander te
PALMERSTON NORTH, NieuwZeeland (NZ)
LATCH, Garrick, Cecil, Morland te
PALMERSTON NORTH, NieuwZeeland (NZ)
PENNELL, Christopher, Gerald,
Lee te PREBBLETON
CANTERBURY, Nieuw-Zeeland
(NZ)
POPAY, Alison, Jean te HAMILTON,
Nieuw-Zeeland (NZ)
CHRISTENSEN, Michael, John te
PALMERSTON NORTH, NieuwZeeland (NZ)
(73) DeLaval Holding AB te 147 21
TUMBA, Zweden (SE)
(72) Mazeris, Fernando te 142 52
SKOGÅS, Zweden (SE)
(51) A01K 31/24
(11) EP2064945
(21) EP08019253.7
(22) 04.11.2008
(31) 102007057721
(32) 30.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Taubenhaus
(47) 05.03.2014
(73) Hauß, Friedbert te 77694 KEHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hauß, Friedbert te 77694 KEHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A01K 89/033
A01K 89/02
(11) EP2114132
(21) EP08705374.0
(22) 28.01.2008
(31) 0700313
(32) 09.02.2007
(33) Zweden
(54) FISHING REEL
(47) 05.03.2014
(73) Danielsson Innovation AB te 777
33 SMEDJEBACKEN, Zweden (SE)
(73) CNH Belgium N.V. te 8210
ZEDELGEM, België (BE)
(51) G01N 21/35
A01K 5/02
(72) DUMAREY, Robrecht te B-8470
GISTEL, België (BE)
(11) EP1889538
(72) DANIELSSON, Tomas te S-777 30
SMEDJEBACKEN, Zweden (SE)
(21) EP07019590.4
(51) A01M 7/00
(51) A01H 1/06
A01H 1/04
(22) 13.01.2005
(11) EP2241184
(31) 0400047
(21) EP09158025.8
(32) 13.01.2004
(22) 16.04.2009
(33) Zweden
(31) 2001490
(54) Arrangement and method for
feeding animals
(32) 16.04.2008
(47) 05.03.2014
(54) Device for shielded spraying
vegetation
(11) EP2200424
(21) EP08834240.7
(22) 24.09.2008
(31) 974612 P
(32) 24.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) DeLaval Holding AB te 147 21
(54) METHOD FOR THE SELECTION OF
TUMBA, Zweden (SE)
PLANTS WITH SPECIFIC
(72) Mazeris, Fernando te 142 52
(33) Nederland
(47) 05.03.2014
(73) Hoeben, Henricus Johannes
Nummer 11/14
Godefridus Maria te 6026 RH
MAARHEEZE
(72) Hoeben, Henricus Johannes
Godefridus Maria te 6026 RH
MAARHEEZE
(51) A01P 7/00
A01N 31/08
A01N 25/08
A01N 25/00
(11) EP1890534
(21) EP06727059.5
(22) 10.05.2006
(31) 0509749
(32) 12.05.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
15
LAVERTON NORTH, VICTORIA
3026, Australië (AU)
(72) SAYER, Chad, Richard, Ord te
BRIGHTON VICTORIA 3186,
Australië (AU)
SUTTON, Graeme te ASHWOOD
VICTORIA 3147, Australië (AU)
PANAYI, Aristos te TAYLORS HILL
VICTORIA 3037, Australië (AU)
(51) A01P 13/00
A01N 47/36
A01N 47/30
A01N 47/10
A01N 43/80
A01N 43/42
A01N 43/40
A01N 25/30
(54) A METHOD OF DELIVERING A
BIOLOGICALLY ACTIVE AGENT
(11) EP2134177
(47) 05.03.2014
(22) 02.04.2008
(73) Exosect Limited te COLDEN
COMMON WINCHESTER SO21
1TH, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP08734958.5
(31) 910317 P
(32) 05.04.2007
(72) HAMILTON BAXTER, Ian te
DURRINGTON WILTSHIRE SP4
8NQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C07C 233/00
A61P 19/00
A61P 17/02
A61P 13/12
A61K 31/165
A01N 37/18
(47) 05.03.2014
(11) EP2425715
(21) EP11185780.1
(22) 28.08.2006
(31) 712390 P
(32) 31.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Treating symptoms of renal
disease with selective androgen
receptor modulators (SARM)
(47) 05.03.2014
(54) METHOD FOR THE CONTROL OF
WEEDS IN TURF
(73) Syngenta Participations AG te
4058 BASEL, Zwitserland (CH)
12 maart 2014
RÖMERBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Sievernich, Bernd te 67454,
HASSLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Vantieghem, Herve R. te 76297,
STUTENSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08K 5/46
C08K 5/10
A01P 1/00
A01N 43/80
A01N 25/02
(11) EP2471367
(21) EP11193023.6
(22) 12.12.2011
(31) 10290680
(32) 29.12.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Low temperature stable
concentrates of isothiazolinones
in plasticizers selected from
benzoate esters
(47) 05.03.2014
(73) Rohm and Haas Company te
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
19106-2399, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) COUILLARD, Andrée-Anne te CH- (72) Hamel, Roger, G. te NEWTOWN,
PA 18940, Verenigde Staten van
4058 BASEL, Zwitserland (CH)
Amerika (US)
JAMES, John, R. te GREENSBORO,
Levy, Richard te 06560
NC 27409, Verenigde Staten van
VALBONNE, Frankrijk (FR)
Amerika (US)
Koehler, Thomas te 8280
MANLEY, Brian te CH-4058
KREUZLINGEN TG, Zwitserland
BASEL, Zwitserland (CH)
(CH)
ROSS, David, Charles te
GREENSBORO, NC 27409,
(51) A01P 13/00
Verenigde Staten van Amerika
A01N 57/20
(US)
A01N 47/36
A01N 25/30
(51) A01P 13/02
A01N 25/22
A01N 43/42
A01N 25/12
A01N 43/40
A01N 25/08
A01N 25/32
(73) University of Tennessee Research (11) EP2258188
Foundation te KNOXVILLE, TN
(21) EP10175396.0
37996-1527, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(22) 12.03.2004
(72) Dalton, James T te UPPER
(31) 453975 P
ARLINGTON, OH 43221,
(32) 13.03.2003
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(US)
Miller, Duane D. te
(54) Picolinafen enthaltende herbizide
GERMANTOWN, TN 38139,
Mischungen
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(US)
(73) BASF SE te 67056
(51) A01P 13/00
LUDWIGSHAFEN,
A01N 39/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A01N 37/40
(DE)
(11) EP2381771
(72) Zagar, Cyrill te 67056,
LUDWIGSHAFEN,
(21) EP09833936.9
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 23.12.2009
(DE)
(31) 2008906606
Burnhams, Adam te CARY,NC
27518, Verenigde Staten van
(32) 23.12.2008
Amerika (US)
(33) Australië
Dombo, Peter te 65207,
(54) AUXIN HERBICIDE COMPOSITION
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
Landes, Andreas te 67354,
(73) Nufarm Australia Limited te
(11) EP1825753
(21) EP07011765.0
(22) 25.04.2001
(31) 2000125475
(32) 26.04.2000
(33) Japan
(54) Stabilisation of solid herbicidal
compositions comprising
flazasulfuron
(47) 05.03.2014
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
te OSAKA-SHI, OSAKA 550-0002,
Japan (JP)
(72) Maeda, Masaru te KUSATSU-SHI
SHIGA 525-0025, Japan (JP)
Shimizu, Manabu te KUSATSU-SHI
SHIGA 525-0025, Japan (JP)
(51) A01N 57/02
A01N 51/00
(11) EP2364090
(21) EP09804339.1
(22) 20.11.2009
(31) 2008299274
Nummer 11/14
16
(32) 25.11.2008
(11) EP2367437
(33) Japan
(21) EP09763946.2
(54) PEST CONTROLLING
COMPOSITION AND METHOD OF
CONTROLLING PEST
(22) 01.12.2009
(47) 05.03.2014
(73) Sumitomo Chemical Company,
Limited te TOKYO 104-8260,
Japan (JP)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(31) 08172300
(32) 19.12.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
12 maart 2014
PCT/EP2008/063879
(32) 26.11.2007
26.02.2008
26.02.2008
05.06.2008
05.06.2008
15.10.2008
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION (33) Europees Octrooi Bureau
World Intellectual Property
OF A FAT CONTINUOUS SPREAD
Organization (WIPO)
(47) 05.03.2014
SOMA, Masato te NARASHINO(International Bureau of)(4)
SHI, CHIBA 275-0017, Japan (JP) (73) Unilever NV te 3013 AL
World Intellectual Property
ROTTERDAM
IWATA, Atsushi te TAKARAZUKAOrganization (WIPO)
Unilever PLC te LONDON,
SHI, HYOGO 665-0033, Japan (JP)
(International Bureau of)(4)
GREATER LONDON EC4Y 0DY,
Europees Octrooi Bureau
C09D 5/14
GROOT BRITTANNIË (GB)
Europees Octrooi Bureau
C09C 1/00
World Intellectual Property
(72) DOBENESQUE, Marie, N te NLC01G 39/02
Organization (WIPO)
3133 AT VLAARDINGEN
A61L 31/16
(International Bureau of)(4)
FARR, Robert, S te NL-3133 AT
A61L 29/16
VLAARDINGEN
(54) AMPHIPHILIC POLYMERIC
A61L 27/54
HERRERA ABELLAN, Carolina te
MATERIAL
A61L 15/18
NL-3133 AT VLAARDINGEN
A01P 1/00
(47) 05.03.2014
HUIZINGA, Hindrik te NL-3133 AT
A01N 59/16
(73) Revolymer Limited te LONDON
VLAARDINGEN
A01N 25/34
EC2Y 5AB, GROOT BRITTANNIË
KOPPERT, Remco, J te NL-3133 AT
A01N 25/10
(GB)
VLAARDINGEN
EP2091333
(72)
PEARS, David Alan te FLINTSHIRE
(51) A23G 4/08
EP07819790.2
CH8 9HE, GROOT BRITTANNIË
A23G 4/06
(GB)
13.11.2007
A23G 4/00
SIVANAND, Pennadam
80506 U
(11) EP1370149
Shanmugam te FLINTSHIRE CH8
13.11.2006
9HE, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP02714080.5
CASTLE, Thomas Charles te
Oostenrijk
(22) 25.03.2002
FLINTSHIRE CH8 9HE, GROOT
STOFF MIT ANTIMIKROBIELLER
(31) 200100493
BRITTANNIË (GB)
WIRKUNG
303095 P
(51) A23J 3/14
05.03.2014
(32) 23.03.2001
A23J 3/08
Guggenbichler, Joseph Peter te
06.07.2001
A23J 3/04
6345 KÖSSEN, Oostenrijk (AT)
(33) Denemarken
(11) EP1962613
GUGGENBICHLER, Joseph Peter te
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06824320.3
6345 KÖSSEN, Oostenrijk (AT)
(54) DEGRADABLE RESIN SUBSTITUTE
EBERHARDT, Nico te 6600
(22) 21.12.2006
FOR CHEWING GUM
REUTTE, Oostenrijk (AT)
(31) 05112947
(47)
05.03.2014
MARTINZ, Hans-Peter te
(32) 23.12.2005
(73) Gumlink A/S te 7100 VEJLE,
VERSTORBEN, Oostenrijk (AT)
Denemarken (DK)
WILDNER, Heiko te 87629
(33) Europees Octrooi Bureau
FÜSSEN, BONDSREPUBLIEK
(72) WITTORFF, Helle te DK-7120
(54) CONTROLLED GELATION OF
DUITSLAND (DE)
VEJLE, Denemarken (DK)
PROTEIN MIXTURE BY
ANDERSEN, Lone te DK-5500
GLYCOSYLATION
A23B 4/30
MIDDELFART, Denemarken (DK)
A23B 4/16
(47) 05.03.2014
ISAKSEN, Anette te DK-6000
A23B 4/06
(73) Friesland Brands B.V. te 7943 PE
KOLDING, Denemarken (DK)
EP1832178
MEPPEL
STOREY, Robson te
EP07075233.2
HATTIESBURG, MS 39402,
(72) DE JONGH, Harmen Henri Jacobus
Verenigde Staten van Amerika
te NL-3705 LG ZEIST
05.11.2002
(US)
BROERSEN, Kerensa te
1019298
CAMBRIDGE CB4 3EZ, GROOT
(51)
C08L
51/04
05.11.2001
BRITTANNIË (GB)
C08L 51/00
Nederland
C08F 291/00
(51) A23K 1/00
(54) Method of preserving meat of
slaughtered poultry
(47) 05.03.2014
(73) Marel Stork Poultry Processing
B.V. te 5831 AV BOXMEER
(72) van de Nieuwelaar, Adrianus
Josephes te 5421 XG GEMERT
Moret, Andries te 4205 XE
GORINCHEM
(51) A23D 7/02
A23D 7/015
A23D 7/005
C08F 279/02
C08F 267/04
C08F 265/02
C08F 255/00
A23G 4/08
(11) EP2214504
(21) EP08853690.9
(22) 26.11.2008
(31) 07121564
PCT/EP2008/052325
PCT/EP2008/052326
08157684
08157683
(11) EP2197293
(21) EP08835447.7
(22) 29.09.2008
(31) 960613 P
(32) 05.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) GRANULAR FEED SUPPLEMENT
(47) 05.03.2014
(73) H.J. Baker & Bro., Inc. te
WESTPORT, CT 06880-6425,
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 11/14
(US)
(72) GATELY, Stephen F. te ATLANTA
GEORGIA 30319, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WRIGHT, Danny R. te BUFORD
GEORGIA 30519, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VALAGENE, Richard J. te
REPUBLIC MISSOURI 65738,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A23K 1/16
A23K 1/14
A23D 9/00
(11) EP1828361
(21) EP05820568.3
(22) 20.12.2005
(31) 102004062141
(32) 23.12.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES ROHÖLS AUS GEMISCHEN
VON MIKROORGANISMEN UND
PFLANZEN, DAS SO
HERGESTELLTE ÖL SOWIE DIE
SPEZIFISCHEN VERWENDUNGEN
DES SO HERGESTELLTEN UND
GEGEBENENFALLS ZUSÄTZLICH
RAFFINIERTEN ÖLS
(47) 05.03.2014
(73) Lonza Ltd te 4002 BASEL,
Zwitserland (CH)
(72) FABRITIUS, Dirk te 91522
ANSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A23L 1/18
A23K 1/18
A23K 1/16
A23K 1/00
17
(72) FAVA, Enrico te I-44042 CENTO
(FERRARA), Italië (IT)
BIANCHI, Adolfo te I-40040
DOSSO DI SANTÁGOSTINO
(FERRARA), Italië (IT)
(51) A61Q 11/00
A23L 2/52
A23L 1/236
A23G 3/36
A23C 9/152
A21D 2/14
(11) EP2506722
(21) EP10782635.6
(22) 02.12.2010
(31) 266315 P
(32) 03.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) 2-METHOXY-5(PHENOXYMETHYL)PHENOL
(51) A23L 1/315
A23B 4/32
A23B 4/30
A23B 4/28
A22C 9/00
A22C 21/00
(11) EP2255664
(21) EP10176943.8
(22) 25.11.1999
(31) 1010673
(32) 27.11.1998
(21) EP03001714.9
(33) Nederland
(22) 27.01.2003
(54) Adding an additive to a meat
product
(47) 05.03.2014
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(72) Russell-Maynard, John te
ORANGE-NEW SOUTH WALES
2799, Australië (AU)
(51) A23L 1/16
(11) EP2416669
(21) EP10727822.8
(22) 09.04.2010
(31) MI20090588
(32) 10.04.2009
(33) Italië
(73) Givaudan Nederland Services B.V.
te 1411 GP NAARDEN
(72) WITTEVEEN, Frans te NL-3833 CM
LEUSDEN
CAMPANILE, Fabio te NL-1015 JK
AMSTERDAM
DOORN, Aloysius, Lambertus te
NL-3893 CB ZEEWOLDE
BURGER, Jack te 8244 GE
LELYSTAD
CORDA, Pino te NL-1273 CZ
HUIZEN
(51) C11B 1/00
A23N 7/08
A23N 4/08
(11) EP2596707
(21) EP11425285.1
(22) 25.11.2011
(54) Method and apparatus for
thermal conditioning of olives or
(47) 05.03.2014
other oleaginous fruits combined
with a crushing and kneading
(73) Givaudan SA te 1214 VERNIER,
system of olives or other
Zwitserland (CH)
oleaginous fruits in controlled or
(72) FLAMME, Eric te CINCINNATI OHIO
modified atmosphere
45226, Verenigde Staten van
(47) 05.03.2014
Amerika (US)
BOM, David, C. te CINCINNATI
(73) Universita' Degli Studi di Bari te
OHIO 45252, Verenigde Staten
70121 BARI, Italië (IT)
van Amerika (US)
(72) Clodoveo, Maria Lisa te 70126
(11) EP1440622
(54) Use of expanded constituents
and manufacture of products
therefrom
12 maart 2014
BARI (BA), Italië (IT)
(51) A24D 1/02
(11) EP2007232
(21) EP07789552.2
(22) 02.04.2007
(31) 787540 P
(32) 31.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SLIT BANDED PAPER
(47) 05.03.2014
(73) Philip Morris Products S.A. te
2000 NEUCHÂTEL, Zwitserland
(CH)
(47) 05.03.2014
(72) GARG, Rajesh, K. te RICHMOND,
VA 23233, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PHAN, Tony, A. te RICHMOND, VA
(72) Van der Eerden, Hendricus
23236, Verenigde Staten van
Franciscus Jacobus Maria te 5421
Amerika (US)
PS GEMERT
(51)
A24D 3/14
Van Esbroeck, Maurice Eduardus
Theodorus te 6681 AR BEMMEL
(11) EP1541043
Van den Nieuwelaar, Adrianus
(21) EP03797591.9
Josephes te 5421 XG GEMERT
(22) 12.09.2003
(51) A23L 1/40
(31) 2002273287
A23L 1/22
(73) Marel Stork Poultry Processing
B.V. te 5831 AV BOXMEER
A23L 1/00
(32) 19.09.2002
(11) EP1788896
(33) Japan
(21) EP05776870.7
(54) FILTER FOR CIGARETTE
(22) 02.09.2005
(47) 05.03.2014
(31) 04077453
(73) Japan Tobacco Inc. te TOKYO 1058422, Japan (JP)
(54) HIGH-YIELD QUICK-DRYING
METHOD FOR "STABILISED CORE" (32) 02.09.2004
DRY PASTA
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 05.03.2014
(54) HEAT STABLE FLAVOURING
(73) Fava S.p.A. te 44042 CENTO FE,
COMPOSITIONS
Italië (IT)
(47) 05.03.2014
(72) SASAKI, Takashi, JAPAN TOBACCO
INC. te TOKYO 130-8603, Japan
(JP)
TARORA, Masafumi, JAPAN
TOBACCO INC. te TOKYO 130-
Nummer 11/14
8603, Japan (JP)
HASEGAWA, Takashi, JAPAN
TOBACCO INC. te TOKYO 1308603, Japan (JP)
18
(SG)
(72) Monti, Valter te 22030 ORSENIGO
(PROV. OF COMO), Italië (IT)
BEAVERTON, OR 97005-6453,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Swigart, John te PORTLAND, OR
OR97229, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hazenberg, Peter te PORTLAND,
OR OR97229, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP2445364
(51) A43C
A43B
A43B
A43B
(21) EP10729742.6
(11) EP2378910
(22) 22.06.2010
(21) EP09792499.7
(31) 490001
(22) 14.09.2009
(32) 23.06.2009
(31) 338726
(51) A43B 23/07
A43B 23/04
A43B 19/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 18.12.2008
(11) EP2001319
(54) APPAREL INCORPORATING A
PROTECTIVE ELEMENT
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07754055.7
(54) ARTICLE OF FOOTWEAR HAVING
AN UPPER INCORPORATING A
KNITTED COMPONENT
(22) 27.03.2007
(47) 05.03.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A42B 3/12
A41D 13/05
(47) 05.03.2014
(73) Nike International Ltd. te
BEAVERTON, OR 97005-6453,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) TURNER, David te BEAVERTON,
OR 97005-6453, Verenigde
Staten van Amerika (US)
1/04
7/20
23/02
1/04
12 maart 2014
(73) Nike International Ltd. te
BEAVERTON, OR 97005-6453,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 394340
(32) 31.03.2006
(54) INTERIOR AND UPPER MEMBERS
FOR ARTICLES OF FOOTWEAR
AND OTHER FOOT- RECEIVING
DEVICES
(72) DUA, Bhupesh te BEAVERTON, OR (47) 05.03.2014
97005-6453, Verenigde Staten
(73) Nike International Ltd. te
van Amerika (US)
(11) EP2536304
BEAVERTON, OR 97005-6453,
HUFFA, Bruce te BEAVERTON, OR
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11710296.2
97005-6453, Verenigde Staten
(US)
van Amerika (US)
(22) 26.01.2011
All Star C.V. te 1213NL
SHAFFER,
Benjamin,
A.
te
(31) 1051203
HILVERSUM
BEAVERTON, OR 97005-6453,
(32) 19.02.2010
Verenigde Staten van Amerika
(72) KILGORE, Bruce J. te BEAVERTON,
(US)
OR 97005-6453, Verenigde
(33) Frankrijk
Staten van Amerika (US)
(54) PROTECTIVE HELMET
(51) A43B 5/04
CASILLAS, Tina te BEAVERTON,
A43B 23/26
(47) 05.03.2014
OR 97005-6453, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) MSA Gallet te 01400 CHATILLON (11) EP1859698
BAUDOUIN, Alexandre te
SUR CHALARONNE, Frankrijk (FR) (21) EP07108793.6
BEAVERTON, OR 97005-6453,
(72) BASSON, Gilles te F-01400
(22) 24.05.2007
Verenigde Staten van Amerika
CHATILLON / CHALARONNE,
(31) UD20060131
(US)
Frankrijk (FR)
PISCIOTTA, Jeffrey C. te
(32) 26.05.2006
(51) A42B 3/08
BEAVERTON, OR 97005-6453,
(33) Italië
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2554066
(54) Sports shoe, such as a ski boot,
(US)
(21) EP11006380.7
snowboarding boot, trekking
EDINGTON, Christopher te NORTH
boot, or suchlike
(22) 03.08.2011
ANDOVER, MA 01845-2601,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(54) A device for regulating and
(US)
fastening a strap of protecting
(73) Calzaturificio Dal Bello Srl te
BAIER, John L. te NORTH
helmets
31010 CASELLA D'ASOLO (TV),
ANDOVER, MA 01845-2601,
Italië (IT)
(47) 05.03.2014
Verenigde Staten van Amerika
(72) Plake, Glen te SILVER SPRINGS,
(73) Nolangroup S.p.A. te 24030
(US)
NV 89429-0844, Verenigde
BREMBATE DI SOPRA (BG), Italië
SWARTZ, Eric S. te NORTH
Staten van Amerika (US)
(IT)
ANDOVER, MA 01845-2601,
Gazzola, Florio te 31010 CASELLA
Verenigde Staten van Amerika
(72) Gafforio, Luca te 24040 COMUN
D'ASOLO (TV), Italië (IT)
(US)
NUOVO (BG), Italië (IT)
Salvetti, Alberto te 24124
(51) A43B 21/28
(51) B65D 83/00
BERGAMO, Italië (IT)
A43B 17/03
A45D 40/04
A43B 13/20
(51) A42B 3/22
(11) EP2367457
(11) EP2260736
(11) EP2526801
(21) EP09784094.6
(21) EP10179279.4
(21) EP11425142.4
(22) 18.12.2009
(22) 30.06.2004
(22) 26.05.2011
(31) 08172812
(31) 628567
(54) Safety helmet, particularly for
(32) 23.12.2008
motorcycle and/or motor racing, (32) 29.07.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
with a device for moving the sun (33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DISPENSER
visor
(54) Article of footwear incorporating
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
an inflatable chamber
(73) Unilever PLC, A Company
(73) Suomy International PTE Ltd. te
(47) 05.03.2014
Registered in England and Wales
SINGAPORE 089058, Singapore
(73) Nike International Ltd. te
(51) A42B 3/04
Nummer 11/14
under Company no. 41424 te
LONDON EC4Y 0DY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Unilever NV te 3013 AL
ROTTERDAM
(72) BAINES, Roger, Anthony te
YORKSHIRE BD11 1AP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BUNCE, Martin, Christopher te
WILTSHIRE SN9 5JG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MAWTUS, Geoffrey, Stephen te
LEEDS LS14 2AR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
SZEKELY, Alex, Sandor te
JACKSON NJ 08527, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ULIK, Juraj te NOTTINGHAMSHIRE
NG19 0FT, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) B65D 83/00
A45D 40/04
(11) EP2367458
(21) EP09799341.4
(22) 18.12.2009
(31) 08172815
(32) 23.12.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) DISPENSER
(47) 05.03.2014
(73) Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever NV te 3013 AL
ROTTERDAM
(72) BAINES, Roger, Anthony te
BRADFORD YORKSHIRE BD11
1AP, GROOT BRITTANNIË (GB)
BUNCE, Martin, Christopher te
PEWSEY WILTSHIRE SN9 5JG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
MAWTUS, Geoffrey, Stephen te
SEACROFT LEEDS LS14 2AR,
GROOT BRITTANNIË (GB)
SZEKELY, Alex, Sandor te
JACKSON NEW JERSEY 08527,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ULIK, Juraj te MANSFIELD
NOTTINGHAMSHIRE NG19 0FT,
GROOT BRITTANNIË (GB)
19
(31) 9909451
(32) 21.07.1999
(33) Frankrijk
(54) Dispositif de conditionnement et
d'application d'un produit sur les
cils ou les sourcils
(47) 05.03.2014
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
12 maart 2014
(IT)
(51) E05B 47/00
E05B 41/00
A47G 29/124
A47G 29/122
A47G 29/12
(11) EP1608250
(21) EP04721087.7
(22) 17.03.2004
(72) Gueret, Jean-Louis te 75016
PARIS, Frankrijk (FR)
(31) 2003901194
(51) A47B 95/00
(33) Australië
(11) EP2303068
(31) MI20081393
(54) A combination, comprising a
compartment, a closure, and at
least one fasterner, the
combination forming an array
with other combinations
(32) 29.07.2008
(47) 05.03.2014
(21) EP09777632.2
(22) 24.07.2009
(32) 17.03.2003
(33) Italië
(73) Telezygology Inc. te MILSONS
POINT, NSW 2061, Australië (AU)
(54) ADJUSTABLE WALL CUPBOARD
HOLDER GROUP FOR ANCHORING (72) RUDDUCK, Dickory te SEAFORTH,
A CUPBOARD TO THE WALL
NSW 2092, Australië (AU)
GOLDSPINK, Lachlan Richard te
(47) 05.03.2014
PADDINGTON, NSW 2021,
(73) LEONARDO S.r.l. te 22060 FIGINO
Australië (AU)
SERENZA, CO, Italië (IT)
(51) A47J 27/09
(72) CATTANEO, Carlo te 22060
(11) EP2451322
FIGINO SERENZA, CO, Italië (IT)
(51) A47C
A47C
A47C
A47C
A47C
A47B
7/62
7/00
15/00
11/00
1/12
39/00
(11) EP1711084
(21) EP10725420.3
(22) 14.06.2010
(31) MI20091209
(32) 08.07.2009
(33) Italië
(31) 2004900335
(54) PRESSURE COOKER WITH
ADDITIONAL SAFETY DEVICE
AGAINST THE DANGER OF
EXPLOSION DUE TO
OVERPRESSURE
(32) 27.01.2004
(47) 05.03.2014
(33) Australië
(73) Aracaria B.V. te 1105 BH
AMSTERDAM
(21) EP04802123.2
(22) 23.12.2004
(54) Seats or benches with slats
(47) 05.03.2014
(73) G James Extrusion Co. Pty Ltd te
QUEENSLAND 4007, Australië
(AU)
(72) LUKAC, Milan te I-20047
BRUGHERIO, Italië (IT)
(51) A47J 31/36
(11) EP2416683
(72) BODEN, Derek te BRIGHTON,
QUEENSLAND 4017, Australië
(AU)
SANDS, Mark te EAGLE FARM,
QUEENSLAND 4009, Australië
(AU)
(21) EP10715771.1
(54) Cosmetic applicator brush
(51) A47C 19/04
A47C 17/86
(47) 05.03.2014
(11) EP2583591
(73) Albéa Services te 92230
GENNEVILLIERS, Frankrijk (FR)
(21) EP11425256.2
(54) BEVERAGE PREPARATION DEVICE
HAVING A CLOSING MECHANISM
WITH FORCE DEMULTIPLYING
MEANS
(72) Manici, Davide te 23883
BEVERATE DI BRIVIO (LC), Italië
(IT)
(54) Device for moving a mattress,
and storage furniture unit
comprising such device
(51) A46B 9/02
A45D 40/26
(47) 05.03.2014
(51) A46B 3/18
(11) EP2329744
(21) EP09306172.9
(22) 02.12.2009
(11) EP1070467
(21) EP00402088.9
(22) 21.07.2000
(22) 18.10.2011
(73) RETI GRITTI S.p.A. te 25030
CASTELCOVATI (BRESCIA), Italië
(IT)
(72) Marini, Giuliano te 25030
CASTELCOVATI BRESCIA, Italië
(22) 08.04.2010
(31) 09157751
(32) 09.04.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 05.03.2014
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(72) DENISART, Jean-Luc te CH-1096
CULLY, Zwitserland (CH)
AZOUZ, Ahmed te CH-1008
PRILLY, Zwitserland (CH)
BAUDET, Larry, Sacha te CH-1028
PRÉVERENGES, Zwitserland (CH)
SPIEGEL, Akos te CH-1022
CHAVANNES-PRES-RENENS,
Nummer 11/14
Zwitserland (CH)
20
(32) 19.08.2009
(51) G06K 19/06
B65D 85/804
A47J 31/36
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP2525692
(47) 05.03.2014
(21) EP11701040.5
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(22) 12.01.2011
(54) User-friendly start-up mode of a
beverage preparation machine
(72) FLORIN, Sandro te 9300
WITTENBACH, Zwitserland (CH)
19.01.2010
SCHNEIDER, Christophe te 1005
Europees Octrooi Bureau
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
KRÄUCHI, Frank te 1417
METHOD FOR PROVIDING
EPAUTHEYRES, Zwitserland (CH)
INFORMATION TO A USER FROM A
CAPSULE FOR THE PREPARATION (51) A47J 37/04
OF A BEVERAGE USING A CODE
(11) EP2424413
05.03.2014
(21) EP10727031.6
Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
(22) 23.04.2010
Zwitserland (CH)
(31) 0902025
ROGNON, Vincent te 1417
(31) 10151020
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
ESSERTINES-SUR-YVERDON,
(32) 27.04.2009
Zwitserland (CH)
(33) Frankrijk
EPARS, Yann te 1305 PENTHALAZ,
(54) PROCEDE DE FRITURE RAPIDE
Zwitserland (CH)
ADAPTE A L'UTILISATION D'UNE
DENISART, Jean-Luc te 1096
FAIBLE QUANTITE DE MATIERE
CULLY, Zwitserland (CH)
GRASSE, ET APPAREIL UTILISANT
(51) A47J 31/44
LEDIT PROCEDE
(11) EP2189087
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
(54) KUPPLUNGSVORRICHTUNG FÜR
EIN KÜCHENGERÄT
(47) 05.03.2014
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) RUDEZ, Darko te 3230 SENTJUR
SLOWENIEN, Slovenië (SI)
PESEC, Jurij te 3301 PETROVCE
SLOWENIEN, Slovenië (SI)
(51) A47J 43/07
(11) EP2429362
(21) EP10718933.4
(22) 26.04.2010
(31) 102009003118
(32) 14.05.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KÜCHENGERÄT MIT
SICHERHEITSVORRICHTUNG
(47) 05.03.2014
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Dispositif de distribution de
boissons avec système de
support et de récupération de
gouttes pour récipients de
différentes tailles
(72) SOBOLE, Céline te F-21490
CLENAY, Frankrijk (FR)
BALANDIER, Jean-Marie te F21490 BRETIGNY, Frankrijk (FR)
(72) BRECKO, Ales te 1241 KAMNIK,
Slovenië (SI)
KOVACIC, Peter te 3303
GOMILSKO, Slovenië (SI)
PESEC, Jurij te 3301 PETROVCE,
Slovenië (SI)
RUDEZ, Darko te 3230 SENTJUR,
Slovenië (SI)
(47) 05.03.2014
(51) A47J 37/08
(11) EP2340752
(51) A47J 43/07
(21) EP10154889.9
(22) 16.06.2006
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(72) Cahen, Antoine te 1005
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
Cahen, Philippe te 1005
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
Boussemart, Christophe S. te
74500 LUGRIN, Frankrijk (FR)
(51) A47J 31/44
(11) EP2521471
(21) EP11700228.7
(22) 03.01.2011
(31) 10150157
(32) 06.01.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Vibration proof water tank of a
beverage machine
(47) 05.03.2014
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(72) MÖRI, Peter te CH-3272
WALPERSWIL, Zwitserland (CH)
GAVILLET, Gilles te CH-1670
URSY, Zwitserland (CH)
(51) A47J 31/52
(11) EP2467045
(21) EP10741997.0
(22) 13.08.2010
(31) 09168147
(73) SEB S.A. te 69130 ECULLY,
Frankrijk (FR)
(21) EP09822993.3
(22) 26.03.2009
(31) 200810217156
(32) 31.10.2008
(33) China
(54) A BREAD-TOASTER
(47) 05.03.2014
(73) Crastal Technology (Shenzhen)
Co., Ltd. te SHENZHEN, GUANG
DONG 518055, China (CN)
(72) ZHANG, George te SHENZHEN,
GUANG DONG 518055, China
(CN)
ZHANG, Bei te SHENZHEN,
GUANG DONG 518055, China
(CN)
CHEN, Huajin te SHENZHEN,
GUANG DONG 518055, China
(CN)
HUANG, Faxi te SHENZHEN,
GUANG DONG 518055, China
(CN)
(11) EP2380474
(21) EP11305452.2
(22) 15.04.2011
(31) 1052982
(32) 20.04.2010
(33) Frankrijk
(54) Appareil de préparation culinaire
comportant un dispositif de
sécurité à double détection
(47) 05.03.2014
(73) SEB SA te 69130 ECULLY,
Frankrijk (FR)
(72) Cypres, Régis te 65100,
LOURDES, Frankrijk (FR)
Pedrico, Pascal te 65290, LOUEY,
Frankrijk (FR)
(51) A47J 43/07
(11) EP2384676
(21) EP11305539.6
(22) 06.05.2011
(31) 1053597
(51) A47J 43/07
(32) 07.05.2010
(11) EP2432356
(33) Frankrijk
(21) EP10717125.8
(54) Appareil electromenager de
preparation culinaire verrouillable
avec dispositif de securite
(22) 29.04.2010
(31) 102009003250
(32) 19.05.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(73) Seb S.A. te 69130 ECULLY,
Frankrijk (FR)
Nummer 11/14
(72) Garnier, Mikael te 65100,
LOURDES, Frankrijk (FR)
Largueze, Mathieu te 65000,
TARBES, Frankrijk (FR)
21
(11) EP2096973
(21) EP07866237.6
12 maart 2014
DUITSLAND (DE)
(22) 13.12.2007
(51) A47L 15/50
A47L 15/44
(31) 102006061520
(11) EP1723894
(32) 21.12.2006
(21) EP06114079.4
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 17.05.2006
(31) 0505010
(21) EP09764936.2
(54) TELESKOPIERBARE
ROHRVERBINDUNG FÜR
STAUBSAUGER-SAUGROHRE
ODER STATIVE
(22) 02.12.2009
(47) 05.03.2014
(31) 326323
(73) Fischer Rohrtechnik GmbH te
77855 ACHERN-FAUTENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B05B 9/08
B05B 3/02
A61L 2/24
A47K 5/12
A47K 3/28
(11) EP2364104
(32) 02.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MANIFOLD FOR AUTOMATED
SPRAYER
(47) 05.03.2014
(73) S.C. Johnson & Son, Inc. te
RACINE, WI 53403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) FAHY, Cathal, L. te RACINE
WISCONSIN 53403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KOPPES, Dana, J. te
WORTHINGTON OHIO 43085,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B01D 46/52
A47L 9/14
(11) EP2366321
(21) EP10163463.2
(22) 20.05.2010
(31) 10002964
(32) 19.03.2010
(72) CORDES, Martin te 59846
SUNDERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CORDES, Stephan te 59821
ARNSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHMIDT, Helmut te 33154
SALZKOTTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47L 13/16
A47L 11/08
(11) EP2387930
(21) EP11166680.6
(22) 19.05.2011
(31) 102010029128
(32) 19.05.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Reinigungskörper
(47) 05.03.2014
(32) 19.05.2005
(33) Frankrijk
(54) Machine à laver la vaisselle avec
une boite à produits lessiviels
(47) 05.03.2014
(73) FagorBrandt SAS te 92500 RUEIL
MALMAISON, Frankrijk (FR)
(72) BRETAUD, Jacques te 85000,
MOUILLERON LE CAPTIF, Frankrijk
(FR)
BONNET, Philippe te 85140,
L'OIE, Frankrijk (FR)
SERVE, Daniel te 85000, LA
ROCHE SUR YON, Frankrijk (FR)
(51) G02B 23/24
A61M 25/06
A61M 25/00
A61B 1/313
A61B 1/012
A61B 1/00
(11) EP2200497
(21) EP08758085.8
(22) 15.05.2008
(31) 202007011781 U
102008011387
(32) 23.08.2007
27.02.2008
(73) Jöst GmbH te 69483 WALDMICHELBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(22) 06.04.2010
(54) Elektrostaubsauger mit einem
Stutzen zur Zusammenwirkung
mit einem Filterbeutel
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 98207044 U
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Staubsaugerfilterbeutel
(54) MODULARES ENDOSKOP
(72) Jöst, Peter te 69518
(47) 05.03.2014
ABTSTEINACH, BONDSREPUBLIEK (73) POLYDIAGNOST ENTWICKLUNGS-,
Eurofilters Holding N.V. te 3900
DUITSLAND (DE)
OVERPELT, België (BE)
PRODUKTIONS-, VERTRIEBS-, UND
(51)
A47L 15/42
SERVICE GESELLSCHAFT MBH te
Sauer, Ralf te 3900 OVERPELT,
A47L
15/00
85276 PFAFFENHOFEN,
België (BE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Schultink, Jan te 3900 OVERPELT, (11) EP2557980
(DE)
België (BE)
(21) EP11710465.3
(72)
SCHAAF, Hansgeorg te 85293
A47L 9/14
(22) 21.03.2011
REICHERTSHAUSEN,
EP2380477
(31) 102010027756
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP11173065.1
(32) 14.04.2010
21.09.2006
(51) A61B 1/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
102005045548
(11) EP2245977
(54) GESCHIRRSPÜLMASCHINE MIT
EINER FEHLERERKENNUNG
23.09.2005
(21) EP10003717.5
(47) 05.03.2014
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(47) 05.03.2014
(73) Vorwerk & Co. Interholding GmbH (72) HEIDEL, Andreas te 89438
HOLZHEIM-WEISINGEN,
te 42275 WUPPERTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
HERING, Reinhard te 89438
(72) Diesch, Dominik te 42289
HOLZHEIM, BONDSREPUBLIEK
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
KRÄNZLE, Bernd te 89561
DISCHINGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) A47L 9/24
(32) 27.04.2009
(33) Taiwan
(54) Scopes heating device
(47) 05.03.2014
(73) Wang, Wei-Hsun te YUNG-HO
CITY TAIPEI COUNTY 234, Taiwan
(TW)
(72) Wang, Ching-Chuan te YUNG-HO
CITY TAIPEI COUNTY 234, Taiwan
(TW)
Nummer 11/14
(51) G02C 7/06
G02C 7/02
G02C 13/00
A61B 3/00
(11) EP2124712
(21) EP08707296.3
(22) 25.01.2008
(31) 102007003845
(32) 25.01.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG
DER BEZUGSPUNKTE FERN UND
NAH
22
(21) EP07847192.7
(22) 16.11.2007
12 maart 2014
RONG, Weimin te DK-2880
BAGSVÆRD, Denemarken (DK)
(31) 06124342
(51) A61B 5/00
(32) 17.11.2006
(11) EP2303110
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP09772910.7
(54) PROBENAHMEVORRICHTUNG
UND PROBENAHMEVERFAHREN
(22) 29.06.2009
(47) 05.03.2014
(73) Trace Analytics GmbH te 38106
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 77062 P
77130 P
437317
(32) 30.06.2008
30.06.2008
07.05.2009
(72) KÜNNECKE, Wolfgang te 38102
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Rodenstock GmbH te 80687
(DE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
HARTLEP, Michael te 38102
DUITSLAND (DE)
BRAUNSCHWEIG,
(72) ESSER, Gregor te 81735
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
GIESENBERG, Jens te 38304
JUNG, Nadine te 80689
WOLFENBÜTTEL,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
NICKE, Katrin te 82061 NEURIED,
LEHMANN, Matthias te 38106
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BRAUNSCHWEIG,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SCHWARZ, Ilka te 82538
(DE)
GERETSRIED, BONDSREPUBLIEK
(51)
H04M 9/00
DUITSLAND (DE)
A61B 5/00
WELK, Andrea te 81547
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2129278
DUITSLAND (DE)
(21) EP08727012.0
ZIMMERMANN, Martin te 85253
(22) 20.03.2008
ERDWEG-KLEINBERGHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 907182 P
(DE)
(32) 23.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61B 8/12
A61B 5/00
(32) 13.10.2008
(47) 05.03.2014
(11) EP1667576
(21) EP04784743.9
(22) 21.09.2004
(31) 668012
(32) 22.09.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DEVICES FOR VULNERABLE
PLAQUE DETECTION
(47) 05.03.2014
(73) InfraReDx, Inc. te CAMBRIDGE,
MA 02140, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) FURNISH, Simon te NEW YORK,
NY 10009, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZULUAGA, Andres te BOSTON, MA
02108, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CAPLAN, Jay te BELMONT, MA
02478, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MCNULTY, Daniel, A. te
WINCHESTER, MA 01890,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 1/34
B01D 61/24
A61B 5/00
(11) EP2091412
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONCATENATED SCALOGRAMS
(47) 05.03.2014
(73) Nellcor Puritan Bennett Ireland te
MERVUE GALWAY, Ierland (IE)
(72) McGONIGLE, Scott te EDINBURGH
EH11 1HR, GROOT BRITTANNIË
(GB)
ADDISON, Paul, Stanley te
EDINBURGH EH10 6UR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
WATSON, James, Nicholas te FIFE
KY11 8LE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) B29C 45/14
A61B 5/00
(11) EP2348962
(21) EP09778684.2
(22) 23.09.2009
(31) 08166497
(54) DISTRIBUTED CABIN INTERPHONE (33) Europees Octrooi Bureau
SYSTEM FOR A VEHICLE
(54) VERFAHREN ZUR
SPRITZGUSSHERSTELLUNG EINES
(47) 05.03.2014
MAGAZINS UND MAGAZIN FÜR
(73) Thales Avionics, Inc. te IRVINE, CA
EIN ANALYSEGERÄT
92618-3105, Verenigde Staten
(47) 05.03.2014
van Amerika (US)
(72) BRADY, Kenneth, A., Jr. te
TRABUCO CANYON, CA 92679,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VANYEK, Gary te LAGUNA
NIGUEL, CA 92677, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 7/04
A61B 5/00
(11) EP2230997
(21) EP08864019.8
(22) 16.12.2008
(31) 200701831
(32) 20.12.2007
(33) Denemarken
(54) AN ADHESIVE PATCH FOR
MONITORING ACOUSTIC SIGNALS
(47) 05.03.2014
(73) Acarix A/S te 2800 KGS LYNGBY,
Denemarken (DK)
(72) CHRISTENSEN, Claus Bo Vöge te
DK-3070 SNEKKERSTEN,
Denemarken (DK)
(73) Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(72) FREY, Stephan-Michael te 64347
GRIESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LIST, Hans te 64754 HESSENECKKAILBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RITTINGHAUS, Andrea te 69239
NECKARSTEINACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHWEDE, Maik te 07747 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61B 5/0484
A61B 5/0476
A61B 5/00
(11) EP2272426
(21) EP10186280.3
(22) 14.04.2000
Nummer 11/14
(31) 447369
(32) 23.11.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Brain function scan system
23
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Choncholas, Gary James te
MADISON WISCONSIN 53717,
Verenigde Staten van Amerika
(73) New York University te NEW YORK
(US)
CITY, NY 10012, Verenigde Staten
Tobia, Ronald L. te SUN PRAIRIE
van Amerika (US)
WISCONSIN 53590, Verenigde
(72) John, Erwin Roy te MAMARONECK,
Staten van Amerika (US)
NY 10543, Verenigde Staten van
(51) A61B 5/107
Amerika (US)
A61B 5/103
John, Michael Sasha te NORTH
YORK ONTARIO M6A-2E1, Canada (11) EP2508126
(CA)
(21) EP11002926.1
(51) A61B 5/022
(22) 07.04.2011
(47) 05.03.2014
(11) EP1525843
(21) EP04025241.3
(22) 22.10.2004
(31) 2003364466
(32) 24.10.2003
(33) Japan
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(47) 05.03.2014
10.03.2005
21.06.2005
21.06.2005
21.06.2005
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(73) SQlab GmbH te 82024
TAUFKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK (54) Transcutaneous analyte sensor
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
05.03.2014
(72) Hild, Tobias te 82024
(73) DexCom, Inc. te SAN DIEGO CA
TAUFKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd. te
92121, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
GUNMA 377-0293, Japan (JP)
Amerika (US)
(51) A61B 5/1486
Kato, Junichi te KOMOCHI-MURA
(72) Brister, Mark te ENCINITAS, CA
KITAGUNMAGUN GUNMA 37792024, Verenigde Staten van
(11) EP2322094
0293, Japan (JP)
Amerika (US)
(21) EP10195496.4
Neale, Paul V te SAN DIEGO, CA
A61B 5/022
(22) 13.07.2005
92129, Verenigde Staten van
EP2203116
Amerika (US)
(31) 587787 P
Thrower, James Patrick te
EP08785265.3
587800 P
OAKLAND, NJ 04736, Verenigde
614683 P
31.07.2008
Staten van Amerika (US)
614764 P
102007052222
Kline, Daniel S te ENCINITAS, CA
77714
92024, Verenigde Staten van
31.10.2007
77765
Amerika (US)
77713
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Codd, Daniel Shawn te
77739
VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ESCONDIDO, CA 92025,
77883
ZUM BESTIMMEN DES KNÖCHELVerenigde Staten van Amerika
77643
ARM-INDEXES EINES PROBANDEN
(US)
77740
05.03.2014
78232
(51) A61B 8/08
78230
Bosch + Sohn GMBH & CO. KG te
A61B 6/00
77759
72417 JUNGINGEN,
(11)
EP2366333
77715
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21)
EP11158290.4
77763
(DE)
77693
(22)
15.03.2011
WELTE, Wolfgang te 72351
78072
GEISLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 1051897
158227
DUITSLAND (DE)
(32) 17.03.2010
157746
A61M 16/00
157365
(33) Frankrijk
A61B 5/091
(32) 13.07.2004
(54) Medical imaging device
EP1767236
13.07.2004
comprising radiographic
30.09.2004
acquisition means and guide
EP06254844.1
30.09.2004
means for ultrasound probe
18.09.2006
10.03.2005
(47)
05.03.2014
719329 P
10.03.2005
(73) General Electric Company te
358573
10.03.2005
SCHENECTADY, NY 12345,
438244
10.03.2005
Verenigde Staten van Amerika
10.03.2005
21.09.2005
(US)
10.03.2005
21.02.2006
10.03.2005
(72) Muller, Serge Louis Wilfrid te
22.05.2006
10.03.2005
78533, BUC, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
10.03.2005
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61B 8/00
10.03.2005
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2258270
10.03.2005
Ventilator
10.03.2005
(21) EP10005707.4
10.03.2005
05.03.2014
(54) Wrist sphygmomanometer and
cuff spring for the same
(47)
(54) Verwendung eines
Druckmesssystems zur
Ermittlung des
Sitzknochenabstands eines
menschlichen Beckens
12 maart 2014
Nummer 11/14
24
(22) 01.06.2010
(31) 2009132799
(32) 02.06.2009
(33) Japan
(54) Ultrasonic diagnosis apparatus
and displaying method
(47) 05.03.2014
(73) Toshiba Medical Systems
Corporation te OTAWARA-SHI
TOCHIGI 324-8550, Japan (JP)
(51)
The Kansai Electric Power Co.,
Inc. te KITA-KU OSAKA-SHI OSAKA (11)
530-8270, Japan (JP)
(21)
(72) Kawagishi, Tetsuya te OTAWARA- (22)
SHI TOCHIGI 324-8550, Japan (JP)
(31)
Ishii, Katsuhisa te OSAKA 530(32)
8270, Japan (JP)
(33)
(51) A61B 8/08
A61B 5/06
A61B 5/042
A61B 19/00
(54)
(47)
(11) EP2219526
(21) EP08855396.1
(22) 25.11.2008
(31) 990242 P
45944 P
91233 P
95451 P
95921 P
(32) 26.11.2007
17.04.2008
22.08.2008
09.09.2008
10.09.2008
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) INTEGRATED SYSTEM FOR
INTRAVASCULAR PLACEMENT OF
A CATHETER
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
Verenigde Staten van Amerika
(31) 202009006792 U
(US)
(32) 12.05.2009
CHRISTIAN, Kelly, J. te DRAPER UT
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
84020, Verenigde Staten van
(54) Wirbelsäulen-Fräser
Amerika (US)
OROME, Amir te SANDY UT
(47) 05.03.2014
84093, Verenigde Staten van
(73) Joimax GmbH te 76227
Amerika (US)
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
STATS, Jason, R. te LAYTON UT
DUITSLAND (DE)
84041, Verenigde Staten van
(72) Ries, Wolfgang te 76351
Amerika (US)
LINKENHEIM, BONDSREPUBLIEK
A61B 17/00
DUITSLAND (DE)
EP2351528
(51) A61B 19/02
EP11157720.1
A61B 17/86
A61B 17/80
19.11.2009
A61B 17/70
327104
A61B 17/17
03.12.2008
(11) EP2242432
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08872506.4
Tool having multiple feedback
(22) 26.11.2008
devices
(31) 102008010333
05.03.2014
(73) Immersion Corporation te SAN
JOSE, CA 95134, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 21.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61L 27/52
A61L 27/38
A61L 26/00
A61B 17/22
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MAGAZIN ZUR AUFNAHME
MINDESTENS EINER
(72) Ramstein, Christophe te SAN
KNOCHENSCHRAUBE UND
FRANCISCO, CA 94133, Verenigde
KNOCHENPLATTE MIT EINEM
Staten van Amerika (US)
DERARTIGEN MAGAZIN
Ullrich, Christopher, J. te SANTA
CRUZ, CA 95060, Verenigde
(47) 05.03.2014
Staten van Amerika (US)
(73) Aesculap AG te 78532
Grant, Danny, A. te LAVAL
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
QUÉBEC H7M 2A1, Canada (CA)
DUITSLAND (DE)
(51) A61B 17/04
(72) BEGER, Jens te 78532
(11) EP1682009
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP04794019.2
SCHUMACHER, Jörg te 14513
(22) 04.10.2004
TELTOW, BONDSREPUBLIEK
(31) 508600 P
DUITSLAND (DE)
569300 P
LINKE, Ralph te 78256
STEISSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(32) 03.10.2003
DUITSLAND (DE)
06.05.2004
(73) C.R.Bard, Inc. te MURRAY HILL, NJ (54) SYSTEMS FOR A DELIVERING A
MEDICAL IMPLANT TO AN
07974, Verenigde Staten van
ANATOMICAL LOCATION IN A
Amerika (US)
PATIENT
(72) MESSERLY, Shayne te KAYSVILLE
UT 84037, Verenigde Staten van (47) 05.03.2014
Amerika (US)
(73) Boston Scientific Limited, an Irish
COX, Jeremy, B. te SALT LAKE
company te ST. MICHAEL,
CITY UT 84103, Verenigde Staten
BARBADOS, WEST INDIES,
van Amerika (US)
Barbados (BB)
MISENER, Anthony, K. te
(72) CHU, Michael, S., H. te
BOUNTIFUL UT 84010, Verenigde
BROOKLINE, MA 02446,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
BREITER, Catherine, C. te
(US)
HOLLADAY UT 84117, Verenigde
INTOCCIA, Alfred, P., Jr. te
Staten van Amerika (US)
NASHUA, NH 03062, Verenigde
LEMON, Ryan, R. te SANDY UT
Staten van Amerika (US)
84094, Verenigde Staten van
MOORE, Tim te NEWTON, MA
Amerika (US)
02466, Verenigde Staten van
COOK, Christian, W. te WEST
Amerika (US)
JORDAN, UTAH 84081, Verenigde
(51) A61B 17/3205
Staten van Amerika (US)
A61B 17/16
BOWN, Matthew, W. te WEST
BOUNTIFUL UT 84087, Verenigde (11) EP2258284
Staten van Amerika (US)
(21) EP10004910.5
BURNSIDE, Eddie, K. te
(22) 10.05.2010
GRANTSVILLE UT 84029,
(11) EP1804691
(21) EP05798877.6
(22) 26.09.2005
(31) 612797 P
(32) 27.09.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DEVICES FOR AGENT-ASSISTED
MEDICAL PROCEDURES
(47) 05.03.2014
(73) Boston Scientific Limited te
HASTINGS CHRIST CHURCH,
Barbados (BB)
(72) SCOPTON, Paul te WINCHESTER,
MA 01890, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZHONG, Samuel te
SCHREWSBURY, MA 01545,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHIN, Yem te BURLINGTON, MA
01803, Verenigde Staten van
Nummer 11/14
Amerika (US)
(51) A61B
A61B
A61B
A61B
17/32
17/115
17/072
17/068
(11) EP2182861
(21) EP08829324.6
(22) 05.09.2008
25
(72) EGLI, Thomas te CH-8604
KINDHAUSEN/VOLKETSWIL,
Zwitserland (CH)
ZYLBER, Emmanuel te F-13008
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
LANCIAL, Michael, Eugene te
SAINT LOUIS PARK, MN 55426,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61B 17/84
A61B 17/78
06.09.2007
A61B 17/74
Verenigde Staten van Amerika
A61B 17/72
A61B 17/70
ENDOCUTTER WITH STAPLE FEED
(11)
EP1937172
05.03.2014
(31) 851379
(32)
(33)
(54)
(47)
(73) Cardica, Inc. te REDWOOD CITY,
CA 94063, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP06799512.6
(72) KNODEL, Bryan, D. te FLAGSTAFF,
AZ 86001, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HAUSEN, Bernard, A. te
REDWOOD CITY, CA 94061,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CLAUSON, Luke, W. te REDWOOD
CITY, CA 94063, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(32) 18.10.2005
(51) A61B 17/34
A61B 17/02
(11) EP2482741
(22) 17.10.2006
(31) 1030218
(33) Nederland
(72) NIJENBANNING, Gert te 7553 LZ
HENGELO
(31) 248204 P
(32) 02.10.2009
(11) EP2142125
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08746364.2
(54) APPARATUS FOR SINGLE PORT
ACCESS
(22) 18.04.2008
(22) 01.10.2010
(47) 05.03.2014
FRANCISCO CA 94110, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 18/18
(11) EP1768596
(21) EP05761213.7
(22) 01.07.2005
(31) 0414976
(32) 02.07.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) RADIATION APPLICATOR FOR
RADIATING TISSUE
(47) 05.03.2014
(73) UK Investment Associates LLC te
CARSON CITY, NV 89706,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CRONIN, Nigel te LANE BATH BA2
2ED, GROOT BRITTANNIË (GB)
BOIX, Maria J. te CLAVERTON
DOWN, BATH BA2 7AY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(54) MEDICAL DEVICE FOR TREATING
BROKEN BONES OR FIXING
STABILISING ELEMENTS TO BONE (51) A61M 35/00
PARTS
A61B 18/18
(47) 05.03.2014
A61B 17/00
(73) Gannet B.V. te 9711 AE
(11) EP2007303
GRONINGEN
(21) EP07754361.9
(51) A61N 5/04
A61N 5/02
A61B 18/18
A61B 18/00
(21) EP10774033.4
12 maart 2014
(31) 13274
45937
912899 P
(73) Cook Medical Technologies LLC te
(32) 12.12.2007
BLOOMINGTON, IN 47404,
17.04.2008
Verenigde Staten van Amerika
19.04.2007
(US)
(33)
Verenigde Staten van Amerika
(72) SURTI, Vihar, C. te WINSTONVerenigde Staten van Amerika
SALEM NC 27104, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
DUCHARME, Richard, W. te
(54) DEVICES, AND SYSTEMS FOR
WINSTON-SALEM NC 27106,
NON-INVASIVE DELIVERY OF
Verenigde Staten van Amerika
MICROWAVE THERAPY
(US)
(47) 05.03.2014
MCLAWHORN, Tyler, Evans te
(73) Miramar Labs, Inc. te
WINSTON-SALEM NC 27106,
SUNNYVALE, CA 94085,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(US)
(51) A61B 17/70
(72) DEEM, Mark, E. te MOUNTAIN
(11) EP1809192
VIEW CA 94041, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(21) EP05817091.1
FRANCIS, Dan te MOUNTAIN VIEW
(22) 24.11.2005
CA 94040, Verenigde Staten van
(31) 04030000
Amerika (US)
JOHNSON, Jessi, Ernest te
(32) 17.12.2004
MOUNTAIN VIEW CA 94040,
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) INTERVERTEBRALES
(US)
STABILISIERUNGSSYSTEM
KIM, Steven te LOS ALTOS CA
94024, Verenigde Staten van
(47) 05.03.2014
Amerika (US)
(73) Zimmer GmbH te 8404
SALAMINI, Alexey te SAN
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
(22) 29.03.2007
(31) 791194 P
832964 P
850628 P
(32) 12.04.2006
25.07.2006
11.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM FOR MICROABLATION OF
TISSUE
(47) 05.03.2014
(73) Lumenis Ltd. te 20692 YOKNEAM,
Israël (IL)
(72) LEMBERG, Vladimir te
SUNNYDALE, CA 94089,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
EPSHTEIN, Vitall te 30500
BINYAMINA, Israël (IL)
IGER, Yoni te 34349 HAIFA, Israël
(IL)
(51) A61N 5/04
A61B 18/18
A61B 18/14
A61B 18/12
(11) EP2316371
(21) EP10014042.5
(22) 27.10.2010
(31) 606769
(32) 27.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) System for monitoring ablation
size
(47) 05.03.2014
(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA
02048, Verenigde Staten van
Nummer 11/14
Amerika (US)
26
teeth
12 maart 2014
WANNANUP WESTERN AUSTRALIA
6210, Australië (AU)
DUCKE, Werner, Dieter te 4113,
Australië (AU)
IVANCEV, Krasnodar te CAMDEN
LONDON NW3 1AP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Brannan, Joseph te ERIE, CO
80516, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 05.03.2014
(51) A61B 19/00
(31) 402724 P
(72) DUINEVELD, Paulus, Cornelis te
5656 AE EINDHOVEN
STAPELBROEK, Martijn te 5656 AE
(51) A61F 2/16
EINDHOVEN
ZUIDERVAART, Jasper te 5656 AE (11) EP2451380
EINDHOVEN
(21) EP10797875.1
(32) 13.08.2002
(51) A61F 2/06
(22) 08.07.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1406558
(31) 499613
(54) Microsurgical robot system
(21) EP02742288.0
(32) 08.07.2009
(47) 05.03.2014
(22) 24.06.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) NeuroArm Surgical, Ltd. te
CALGARY, AB T2N 2T9, Canada
(CA)
(31) 908764
(54) METHOD OF MANUFACTURING AN
INTRAOCULAR LENS SYSTEM
(11) EP2070487
(21) EP08012412.6
(22) 13.08.2003
(72) Sutherland, Garnette R. te
CALGARY, ALBERTA T2N 2T9,
Canada (CA)
Louw, Deon F. te CALGARY,
ALBERTA T2N 2T9, Canada (CA)
Mcbeth, Paul Bradley te
CALGARY, ALBERTA T3H 2C2,
Canada (CA)
Fielding, Tim te BRAMPTON,
ONTARIO L6S 4C5, Canada (CA)
Gregoris, Dennis John te
TORONTO, ONTARIO M9R 3K7,
Canada (CA)
(51) A61B 19/00
(11) EP2231051
(21) EP08866761.3
(22) 10.12.2008
(31) 964215
(32) 26.12.2007
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
EINDHOVEN
(32) 19.07.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ENDOVASCULAR PROSTHESIS
HAVING A LAYER OF BIOLOGICAL
TISSUE
(47) 05.03.2014
(73) THE CLEVELAND CLINIC
FOUNDATION te CLEVELAND, OH
44195, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) WERBLIN, Theodore, P. te
PRINCETON, WV 24740,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61F 2/24
(11) EP1919398
(51) A61F 2/07
(31) 703772 P
(11) EP1803419
(21) EP07250009.3
(22) 03.01.2007
(31) 324682
(32) 03.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Medical robotic system with
functionality to determine and
display a distance indicated by
movement of a tool robotically
manipulated by an operator
(47) 05.03.2014
(54) Prosthetic stent graft for
treatment of aortic aneurysm
(73) Cordis Corporation te MIAMI
LAKES, FL 33014, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Intuitive Surgical Operations, Inc. (72) Majercak, David C. te
STEWARTSVILLE NJ 08886,
te SUNNYVALE CA 94086,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(US)
Park, Jin S. te PARSIPPANY NJ
(72) NIXON, Thomas R. te SAN JOSE,
07054, Verenigde Staten van
CALIFORNIA 95125, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
NIXON, Margaret, M. te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95125, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NOWLIN, William, C. te LOS
ALTOS, CALIFORNIA 94024,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Emmetropia, Inc. te PRINCETON,
WV 24740, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SARAC, Timur, Paul te ORANGE
VILLAGE, OH 44022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(21) EP06800359.9
(22) 26.07.2006
(32) 29.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ELLIPTICAL IMPLANTABLE DEVICE
(47) 05.03.2014
(73) Cook Medical Technologies LLC te
BLOOMINGTON, IN 47404,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) AGNEW, Charles, W. te WEST
LAFAYETTE, IN 47906, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61F 2/38
A61F 2/30
(11) EP2130516
(21) EP09161594.8
(22) 29.05.2009
(31) 58256 P
(32) 03.06.2008
(51) A61F 2/07
A61F 2/06
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2547287
(47) 05.03.2014
(21) EP11712384.4
(73) DePuy (Ireland) te CO CORK,
Ierland (IE)
(22) 18.03.2011
(31) 2010201067
(54) Porous titanium tibial sleeves
(72) Thomas, Kyle te FORT WAYNE, IN
46814, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61C 17/02
(32) 19.03.2010
(11) EP2032069
(33) Australië
(21) EP07766712.9
(54) THORACIC STENT GRAFT
(22) 12.06.2007
(47) 05.03.2014
(31) 814381 P
(73) Cook Medical Technologies LLC te (11) EP2316382
BLOOMINGTON, IN 47404,
(21) EP10188963.2
Verenigde Staten van Amerika
(22) 26.10.2010
(US)
(31) 256546 P
(72) HARTLEY, David, Ernest te
(32) 15.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Droplet jet system for cleaning
(51) A61F 2/42
A61F 2/38
A61F 2/30
Nummer 11/14
620034
(32) 30.10.2009
17.11.2009
27
(73) Spine Solutions Inc. te WEST
CHESTER, PA 19380, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Beyersdorff, Boris te 10119
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Prosthesis for cementless fixation
Marnay, Thierry te 34080
05.03.2014
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
DePuy (Ireland) te CO CORK,
(51) A61F 2/76
Ierland (IE)
A61F 2/70
A61F 2/54
Deffenbaugh, Daren L te
WARSAW, IN 46590, Verenigde
(11) EP2445456
Staten van Amerika (US)
(21) EP10749466.8
Zannis, Anthony D te FORT
(22) 11.06.2010
WAYNE, IN 46845-9026,
Verenigde Staten van Amerika
(31) 102009030217
(US)
(32) 23.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) A61F 2/38
(11) EP2471495
(21) EP11194977.2
(22) 21.12.2011
(31) 981946
(32) 30.12.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Knee prosthesis
(47) 05.03.2014
(73) DePuy (Ireland) te CO CORK,
Ierland (IE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM EINRICHTEN
EINER STEUERUNG UND
ORTHOPÄDIETECHNISCHE
EINRICHTUNG
(47) 05.03.2014
(73) Otto Bock Healthcare Products
GmbH te 1070 WIEN, Oostenrijk
(AT)
(72) DIETL, Hans te A-3003 GABLITZ,
Oostenrijk (AT)
(51) A61F 2/68
A61F 2/66
(72) Wright, Abraham te WARSAW,
A61F 2/64
INDIANA 46581, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP2498729
Christie, Charles D te WARSAW,
(21) EP10784689.1
INDIANA 46581, Verenigde Staten
(22) 12.11.2010
van Amerika (US)
(31) 102009052894
(51) A61F 2/40
(11) EP1983940
(21) EP07717300.3
(22) 18.01.2007
(31) 760897 P
805012 P
(32) 20.01.2006
16.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SHOULDER ARTHROPLASTY
SYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) Zimmer Technology, Inc. te
WARSAW, IN 46580, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 13.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR STEUERUNG
EINES KÜNSTLICHEN
ORTHETISCHEN ODER
PROTHETISCHEN GELENKES
(47) 05.03.2014
(73) Otto Bock Healthcare Products
GmbH te 1070 WIEN, Oostenrijk
(AT)
12 maart 2014
Medizintechnik KG te 76227
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) DORN, Jürgen te 68809
NEULUSSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HOFFMANN, Martina te 76297
STUTENSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TÖLLNER, Thomas te 12047
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61F 13/00
(11) EP2018835
(21) EP08011985.2
(22) 03.07.2008
(31) 07013361
(32) 09.07.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Wirkstoff abgebendes Pflaster
(47) 05.03.2014
(73) Bader, Augustinus te 04668
PARTHENSTEIN / OT KLINGA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bader, Augustinus te 04668
PARTHENSTEIN / OT KLINGA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61L
A61L
A61L
A61F
15/42
15/32
15/16
13/02
(11) EP2039328
(21) EP07744160.8
(22) 25.05.2007
(31) 2006186861
2006205790
(32) 06.07.2006
28.07.2006
(33) Japan
Japan
(54) WOUND-COVERING MATERIAL
(47) 05.03.2014
(72) SEYR, Martin te A-1040 WIEN,
Oostenrijk (AT)
PLESA, Christian te A-2384
BREITENFURT, Oostenrijk (AT)
(73) Zuiko Corporation te SETTSU-SHI,
OSAKA 566-0045, Japan (JP)
(51) A61F 2/97
A61F 2/95
(51) A61L 15/60
A61L 15/22
A61F 13/02
(72) WILEY, Roy, C. te WARSAW, IN
46582, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HODOREK, Brian, C. te WARSAW,
IN 46582, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2190388
(21) EP08840228.4
(72) KURATA, Shuhei te SETTSU-SHI,
OSAKA 566-0045, Japan (JP)
(11) EP2240143
(22) 17.10.2008
(21) EP09703084.5
(31) 0720327
0808454
(22) 12.01.2009
(31) 22036 P
(51) A61F 2/46
A61F 2/44
(32) 17.10.2007
09.05.2008
(32) 18.01.2008
(11) EP1792587
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) HYDROGELS WITH TAPERED
EDGE
(21) EP07003474.9
(22) 14.09.1999
(54) Einsetzinstrument für ein
Zwischenwirbelimplantat
(47) 05.03.2014
(54) DELIVERY SYSTEM FOR A SELFEXPANDING DEVICE FOR
PLACEMENT IN A BODILY LUMEN
(47) 05.03.2014
(73) Angiomed GmbH & Co.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(73) 3M Innovative Properties
Company te SAINT PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Nummer 11/14
28
(72) ASMUS, Robert A., te SAINT PAUL, (47) 05.03.2014
MINNESOTA 55133-3427,
(73) The Procter & Gamble Company
Verenigde Staten van Amerika
te CINCINNATI, OH 45202,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
HOLM, David R., te SAINT PAUL,
(US)
MINNESOTA 55133-3427,
(72)
Ecker, Cornelia te 65843,
Verenigde Staten van Amerika
SULZBACH, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
(51) A61M 1/00
Gagliardi, Ivano te 65123,
A61L 15/60
PESCARA, Italië (IT)
A61L 15/42
Veglio, Paolo A. te 65129,
A61L 15/34
PESCARA, Italië (IT)
A61L 15/26
(51) A61F 13/47
A61F 13/02
A61F 13/00
(11) EP1951178
12 maart 2014
GIOVANNI TEATINO (CHIETI), Italië
(IT)
(72) Bianco, Carlo te 65100 PESCARA,
Italië (IT)
Polidori, Domenico te 66010
TOLLO (CHIETI), Italië (IT)
De Angelis, Tonino te 65100
PESCARA, Italië (IT)
(51) A61F 13/539
A61F 13/534
A61F 13/15
(11) EP1679054
(21) EP05000391.2
(22) 11.01.2005
(11) EP2532325
(21) EP05807276.0
(21) EP11004724.8
(22) 22.11.2005
(54) Sealed core for an absorbent
article
(22) 09.06.2011
(54) MALE INCONTINENCE PRODUCT
(47) 05.03.2014
(54) Wundauflage, enhaltend
Schaumstoff und
Salbengrundlage und Quellstoff,
zur Unterdrucktherapie
(47) 05.03.2014
(73) THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY te CINCINNATI, OH
45202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 05.03.2014
(73) SCA Hygiene Products AB te 405
03 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) HÄRSJÖ, Maria te S-435 44
MÖLNLYCKE, Zweden (SE)
(73) Paul Hartmann AG te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61F 13/476
(72) Croizat, Pierre, Dr. te 89542
HERBRECHTINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Eckstein, Axel, Dr. te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Weis, Antonia te 53757 ST.
AUGUSTIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP11711517.0
(51) A61F 13/15
(11) EP2185117
(21) EP08807423.2
(22) 25.08.2008
(31) 899812
(32) 07.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DISPOSABLE WEARABLE
ABSORBENT ARTICLES WITH
ANCHORING SUBSYSTEMS
(47) 05.03.2014
(73) The Procter & Gamble Company
te CINCINNATI, OH 45202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SAUER, Andrew, James te
CINCINNATI, OHIO 45251,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TRENNEPOHL, Michael, Dale te
CINCINNATI, OHIO 45211,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2558049
(22) 25.03.2011
(32) 16.04.2010
(51) A61F 5/449
A61F 13/64
A61F 13/56
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2200552
(54) DAMEN- ODER
INKONTINENZBINDE
(21) EP07835315.8
(31) 102010015559
(47) 05.03.2014
(51) A61F 13/532
(11) EP1974705
(21) EP07425178.6
(22) 26.03.2007
(21) EP10169558.3
(22) 25.05.2007
(47) 05.03.2014
(54) Feminine hygiene article with
printed pattern and embossed
pattern
(73) Fameccanica.Data S.p.A. te
66020 SAMBUCETO DI S.
(11) EP2250984
(22) 10.10.2007
(54) BELTED ABSORBENT ARTICLE
(73) Paul Hartmann Aktiengesellschaft (47) 05.03.2014
te 89522 HEIDENHEIM,
(73) SCA Hygiene Products AB te 405
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
03 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(DE)
(72)
VIGMO, Terje te S-435 41
(72) EILERS, Jörg te 89073 ULM,
MÖLNLYCKE, Zweden (SE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61G 7/05
KESSELMEIER, Ruediger te 89542
(11) EP2134306
HERBRECHTINGEN,
(21) EP08716490.1
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 13.03.2008
BOEHMLER, Andreas te 89518
(31) 202007003808 U
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
(32) 14.03.2007
DUITSLAND (DE)
SCHWARZ, Karina te 89358
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KAMMELTAL-RIED,
(54) Seitengitter
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(DE)
MANNS, Thurid te 89518
(73) Hermann Bock GmbH te 33415
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
VERL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(54) Absorbing element for sanitary
products, having expandable
pockets containing
superabsorbent material and
manufacturing process
(51) B32B 3/30
A61F 13/15
(72) Dziezok, Peter te 65239
HOCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Geilich, Ralf te 65817 EPPSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BOCK, Klaus te 33415 VERL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61J 1/20
(11) EP2501356
(21) EP10807747.0
(22) 22.12.2010
(31) 20291409
(32) 23.12.2009
(33) Israël
(54) MEDICAL APPARATUS AND SINGLE
USE KIT INCLUDING FLOW
Nummer 11/14
CONTROL DEVICE FOR USE
THEREWITH FOR
RECONSTITUTION AND
ADMINISTRATION OF LIQUID
DRUG DOSAGE
(47)
(73)
(72)
(51)
(21) EP05767445.9
(22) 28.07.2005
(31) 2004221931
(32) 29.07.2004
(33) Japan
(47)
(73)
(72)
(51)
(47) 05.03.2014
(73) Ivoclar Vivadent AG te 9494
SCHAAN, Liechtenstein (LI)
(72) KLAPDOHR, Simone te A-6830
RANKWEIL, Oostenrijk (AT)
05.03.2014
MOSZNER, Norbert te FL-9495
Medimop Medical Projects Ltd. te
TRIESEN, BONDSREPUBLIEK
43665 RA'ANANA, Israël (IL)
DUITSLAND (DE)
VOGEL, Karin te FL-9487
LEV, Nimrod te 56905 SAVION,
GAMPRIN-BENDEM, Liechtenstein
Israël (IL)
(LI)
ZINGER, Zvika te 20196 ESCHAR,
BURTSCHER, Peter te A-6830
Israël (IL)
RANKWEIL, Oostenrijk (AT)
GILBOA, Moshe te 44634 KFAR
RHEINBERGER, Volker te FL-9490
SABA, Israël (IL)
VADUZ, Liechtenstein (LI)
A61J 11/04
(51) A61K 6/083
A61J 11/02
A61K 6/00
A61J 11/00
(11) EP1779833
(54)
29
(11) EP1878419
(21) EP06014620.6
(22) 13.07.2006
(54) Total etch dental adhesive
composition
(47) 05.03.2014
(73) Dentsply DeTrey GmbH te 78467
ARTIFICIAL NIPPLE, FEEDER, AND
KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK
METHOD OF PRODUCING
DUITSLAND (DE)
ARTIFICIAL NIPPLE
(72) Klee, Joachim E. te 78315
05.03.2014
RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK
Pigeon Corporation te CHUO-KU
DUITSLAND (DE)
TOKYO 103-8480, Japan (JP)
Lehmann, Uwe te 78467
KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK
ITO, Kazumasa, te CHUO-KU,
DUITSLAND (DE)
TOKYO 103-8480, Japan (JP)
Berger, Franziska te 78050
TASHIRO, Mitsuo, te CHUO-KU,
VILLINGEN, BONDSREPUBLIEK
TOKYO 103-8480, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
KIMURA, Norio, te CHUO-KU,
TOKYO 103-8480, Japan (JP)
(51) A61K 6/083
ENDO, Nobuyasu te FUJI-SHI,
(11) EP2010127
SHIZUOKA 417-0826, Japan (JP)
(21) EP07782631.1
A61J 11/04
(22) 26.04.2007
A61J 11/00
(11) EP1906910
(21) EP06785659.1
(22) 27.06.2006
(31) 173860
(32) 30.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ARTIFICIAL NIPPLE WITH
REINFORCEMENT
(47) 05.03.2014
(73) Medela Holding AG te 6340
BAAR, Zwitserland (CH)
(72) SILVER, Brian, H. te CARY, IL
60013, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61K 6/083
A61K 6/00
(11) EP1732499
(21) EP05738066.9
(22) 06.04.2005
(31) 102004017124
(32) 07.04.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HÄRTBARE DENTALMATERIALIEN
MIT EINER EINSTELLBAREN
TRANSLUZENZ
(31) 06008643
(32) 26.04.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
12 maart 2014
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
8/37
8/35
8/31
8/29
8/06
8/04
(11) EP2368540
(21) EP09833175.4
(22) 14.12.2009
(31) 2008321996
(32) 18.12.2008
(33) Japan
(54) TITANIUM OXIDE DISPERSION
AND COSMETICS WHEREIN SAME
IS BLENDED
(47) 05.03.2014
(73) Shiseido Co., Ltd. te TOKYO 1048010, Japan (JP)
(72) YOSHIDA, Susumu te YOKOHAMASHI KANAGAWA 224-8558, Japan
(JP)
(51) A61Q 15/00
A61K 8/90
A61K 8/42
A61K 8/37
A61K 8/28
A61K 8/26
A61K 8/04
(11) EP1827367
(21) EP05813395.0
(22) 24.11.2005
(31) 0428096
(32) 22.12.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Antiperspirant or deodorant
compositions
(47) 05.03.2014
(73) Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
(72) FRANKLIN, Kevin, Ronald Unilever
(54) FILLER CONTAINING
R & D Port Sunlight te WIRRAL
COMPOSITION AND PROCESS FOR
MERSEYSIDE CH63 3JW, GROOT
PRODUCTION AND USE THEREOF
BRITTANNIË (GB)
(47) 05.03.2014
CROPPER, Martin, Peter Unilever
(73) 3M Innovative Properties
R & D Port Sunlight te WIRRAL
Company te ST. PAUL, MN 55133MERSEYSIDE CH63 3JW, GROOT
3427, Verenigde Staten van
BRITTANNIË (GB)
Amerika (US)
(51) A61Q 19/00
(72) THALACKER, Christoph te 82229
A61K 8/37
SEEFELD, BONDSREPUBLIEK
A61K 8/31
DUITSLAND (DE)
(11)
EP1512392
HEUMANN, Andreas te 89231
(21) EP04020127.9
NEU-ULM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 25.08.2004
(51) C09C 3/10
C09C 1/36
C09B 67/46
C01G 23/04
A61Q 17/04
A61K 8/898
A61K 8/897
A61K 8/894
A61K 8/89
A61K 8/49
A61K 8/41
(31) 10341025
(32) 03.09.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Emollient Mischung für
kosmetische Formulierungen
(47) 05.03.2014
(73) Cognis IP Management GmbH te
40589 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 11/14
(72) Issberner, Ulrich te 41569
ROMMERSKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kawa, Rolf te 40789 MONHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Mitchell, Catherine te 40223
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ansmann, Achim te 40699
ERKRATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Jackwerth, Bettina te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61Q 19/00
A61P 17/10
A61K 9/08
A61K 8/36
A61K 31/192
30
organique du silicium, et procédé
de mise en forme des cheveux
(47) 05.03.2014
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) Samain, Henri te 91570,
BIEVRES, Frankrijk (FR)
Benabdillah, Katarina te 95130 LE
PLESSIS-BOUCHARD, Frankrijk
(FR)
Rollat, Isabelle te 75017, PARIS,
Frankrijk (FR)
Lerda, Patrice te 92600
ASNIERES, Frankrijk (FR)
(51) A61Q 5/06
A61K 8/58
(11) EP1767189
(21) EP06300977.3
(22) 22.09.2006
(11) EP1890671
(31) 0552855
(21) EP06755041.8
(32) 23.09.2005
(22) 05.05.2006
(33) Frankrijk
(31) RM20050248
(32) 20.05.2005
(33) Italië
(54) USE OF ADAMANTYLMETHOXYDIPHENYL-PROPENOIC
ACID FOR THE TOPICAL
TREATMENT OF ACNE
(47) 05.03.2014
(73) SIGMA-TAU Industrie
Farmaceutiche Riunite S.p.A. te
00144 ROMA, Italië (IT)
(72) PISANO, Claudio te I-04011
APRILIA, Italië (IT)
VESCI, Loredana te I-00128
ROME, Italië (IT)
(72) Samain, Henri te 91570,
BIEVRES, Frankrijk (FR)
Benabdillah, Katarina te 95130 LE
PLESSIS-BOUCHARD, Frankrijk
(FR)
Lerda, Patrice te 92600
ASNIERES, Frankrijk (FR)
Rollat, Isabelle te 75017, PARIS,
Frankrijk (FR)
(22) 06.07.2004
(31) 2004134709
(11) EP2328547
(32) 28.04.2004
(21) EP09782254.8
(33) Japan
(22) 27.08.2009
(54) HAIR RESTORER
(31) 190786 P
(47) 05.03.2014
(32) 02.09.2008
(73) COSMO OIL CO., LTD. te TOKYO
105-8528, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1743621
(21) EP04747362.4
(72) Ito, Yoshiyasu te 107-0062
TOKYO, Japan (JP)
(51) A61Q 5/10
A61Q 5/06
A61K 8/58
(11) EP1767188
(21) EP06300975.7
(22) 22.09.2006
(31) 0552853
(32) 23.09.2005
(33) Frankrijk
(54) Composition cosmétique
comprenant un composé
DUNGWORTH, Howard Roger te
BRIGHOUSE WEST YORKSHIRE
HD6 3EH, GROOT BRITTANNIË
(GB)
PLONKA, John Mark te LEEDS
WEST YORKSHIRE LS19 6JB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61Q 1/10
A61K 8/88
A61K 8/87
(11) EP1752136
(21) EP06254197.4
(22) 09.08.2006
(31) 201732
(32) 11.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Cosmetic mascara compositions
for lengthening lashes
(47) 05.03.2014
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) Feng, Sue te EDISON, NJ 08820,
(54) Composition cosmétique
Verenigde Staten van Amerika
comprenant un composé
(US)
organique du silicium, et procédé (51) A61Q 5/06
de mise en forme des cheveux
A61K 8/894
(47) 05.03.2014
A61K 8/58
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk (11) EP1767187
(FR)
(21) EP06300974.0
(51) C08F 220/68
C08F 220/62
C08F 220/56
C08F 220/34
C08F 220/32
C08F 220/18
A61K 8/81
(51) A61Q 7/00
A61K 8/44
A61K 8/19
12 maart 2014
(54) COPOLYMERS USEFUL AS
RHEOLOGY MODIFIERS AND
HOME AND PERSONAL CARE
COMPOSITIONS
(47) 05.03.2014
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 22.09.2006
(31) 0552856
(32) 23.09.2005
(33) Frankrijk
(54) Composition cosmétique
comprenant un composé
organique du silicium, et procédé
de mise en forme des cheveux
(47) 05.03.2014
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) Rollat, Isabelle te 75017, PARIS,
Frankrijk (FR)
Benabdillah, Katarina te 95130 LE
PLESSIS-BOUCHARD, Frankrijk
(FR)
Lerda, Patrice te 92600
ASNIERES, Frankrijk (FR)
(51) A61K 9/00
A61K 47/18
A61K 31/5575
(11) EP1916002
(21) EP06782153.8
(22) 02.08.2006
(31) 2005223862
(32) 02.08.2005
(33) Japan
(54) METHOD FOR PREVENTION OF
DEGRADATION OF THERMALLY
UNSTABLE SUBSTANCE
(72) GRAHAM, Keith te HUDDERSFIELD
WEST YORKSHIRE HD5 0JL,
(47) 05.03.2014
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) SANTEN PHARMACEUTICAL CO.,
NORMINGTON, David te LEEDS
LTD. te HIGASHIYODOGAWA-KU,
WEST YORKSHIRE LS28 8PA,
OSAKA-SHI, OSAKA 533-8651,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Japan (JP)
Nummer 11/14
31
(72) ASADA, Hiroyuki, SANTEN
PHARMACEUTICAL CO., LTD. te
OSAKA-SHI, OSAKA 5338651,
Japan (JP)
KIMURA, Akio, SANTEN
PHARMACEUTICAL CO., LTD. te
OSAKA-SHI, OSAKA 5338651,
Japan (JP)
(51) C08L 5/08
A61K 9/06
A61K 47/36
A61K 31/593
A61K 31/58
A61K 31/4439
A61K 31/337
(11) EP2566454
(21) EP11716396.4
(22) 15.04.2011
(31) 331053 P
(51)
(11)
(21)
(22)
12 maart 2014
SINGH, Dilraj te CH-4058 BASEL,
VERFAHREN ZU DEREN
Zwitserland (CH)
HERSTELLUNG
THAKUR, Ranjit te CH-4002
(47) 05.03.2014
BASEL, Zwitserland (CH)
SCHAFFLUETZEL, Kurt te CH-4058 (73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
BASEL, Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
RASENACK, Norbert te 79576
(72) EASSON, James te 64289
WEIL AM RHEIN,
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
HAMM, Walter te 64331
A61K 9/16
WEITERSTADT, BONDSREPUBLIEK
A61K 31/496
DUITSLAND (DE)
EP2364141
MODDELMOG, Guenter te 64354
REINHEIM, BONDSREPUBLIEK
EP09765042.8
DUITSLAND (DE)
04.12.2009
(31) 102008061083
(32) 08.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A61K 9/46
A61K 9/00
A61K 31/575
(11) EP2197415
(32) 04.05.2010
(54) KOMPAKTIERTES MOXIFLOXACIN
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 18.09.2008
(73) Ratiopharm GmbH te 89079 ULM, (31) 960205 P
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 20.09.2007
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) SWATSCHEK, Dieter te 89143
(54) CHITOSAN COMPOSITION
(47) 05.03.2014
(73) Viscogel Ab te 171 63 SOLNA,
Zweden (SE)
(72) ANDERSSON, Mats te S-171-63
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(51) A61K 9/127
(11) EP2490671
(21) EP10772956.8
(22) 25.10.2010
(31) 200901150
(32) 23.10.2009
(33) Denemarken
(54) SPLA2 HYDROLYSABLE
LIPOSOMES WITH IMPROVED
STORAG STABILITY
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(47) 05.03.2014
(21) EP08808054.4
BLAUBEUREN, BONDSREPUBLIEK (54) COMPOSITIONS AND MEANS FOR
DUITSLAND (DE)
TREATING UTERINE
SCHEIWE, Max, Werner te 79689
LEIOMYOMATA, LEIOMYOMA,
MAULBURG, BONDSREPUBLIEK
MYOMA, UTERINE FIBROIDS,
DUITSLAND (DE)
ENDROMETRIOSIS,
ADENOMYOSIS AND RELATED
(51) A61K 9/20
DISORDERS BY MIFEPRISTONE
A61K 9/08
(11) EP2063869
(21) EP07837739.7
(22) 05.09.2007
(31) 842877 P
(32) 07.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(73) LAPIDOT MEDICAL IMPORT AND
MARKETING LTD te ISRAEL 38900,
Israël (IL)
(72) KATZ, Daniel te 20179 MISGAV,
Israël (IL)
(51) A61P 9/10
A61P 35/00
05.03.2014
A61P 3/10
Bio-Bedst APS te 7100 VEJLE,
A61P 29/00
(47)
05.03.2014
Denemarken (DK)
A61K 31/4184
(73) Merial Ltd. te DULUTH, GA 30096,
A61K 31/175
MADSEN, Mogens Winkel te DKVerenigde Staten van Amerika
A61K 31/17
2830 VIRUM, Denemarken (DK)
(US)
PETERSEN, Sune Allan te DK-2670
(11) EP1912635
GREVE, Denemarken (DK)
(72) SOLL, Mark, David te
(21) EP06800452.2
VIKBJERG, Anders Falk te DK-2670
ALPHARETTA, GA 30005,
(22) 27.07.2006
GREVE, Denemarken (DK)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 703556 P
A61K 9/14
BOECKH, Albert te RINGOES NEW (32) 29.07.2005
EP2229148
JERSEY 08551-1010, Verenigde
(33) Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
EP08859412.2
TEJWANI-MOTWANI,
Monica
te
(54) USE OF CHK2 KINASE INHIBITORS
11.12.2008
SOMERSET, NJ 08873, Verenigde
FOR CANCER TREATMENT
07123165
Staten van Amerika (US)
(47) 05.03.2014
WARANIS, Robert, P. te
13.12.2007
ANNANDALE, NJ 08801, Verenigde (73) The Government of the United
Europees Octrooi Bureau
States of America as represented
Staten van Amerika (US)
by the Secretary of the
PROCESS FOR PREPARING A
Department of Health and Human
PARTICULATE AND CRYSTALLINE (51) A61K 9/20
Services te ROCKVILLE, MD
DRUG SUBSTANCE
(11) EP2451446
20852, Verenigde Staten van
05.03.2014
(21) EP10731473.4
Amerika (US)
Novartis AG te 4056 BASEL,
(22) 07.07.2010
(72)
POMMIER, Yves te BETHESDA, MD
Zwitserland (CH)
(31) 09009065
20814, Verenigde Staten van
MUHRER, Gerhard te CH-4002
Amerika (US)
(32) 10.07.2009
BASEL, Zwitserland (CH)
SHOEMAKER, Robert, H. te
(33)
Europees
Octrooi
Bureau
KIECKBUSCH, Thomas te 79539
BOYDS, MD 02841, Verenigde
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
(54) ZUSAMMENSETZUNG FÜR DIE
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
TABLETTENHERSTELLUNG UND
(54) SOFT CHEWABLE VETERINARY
ANTIBIOTIC FORMULATIONS
Nummer 11/14
32
SCUDIERO, Dominic te
FREDERICK, MD 21703, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CURRENS, Michael te FREDERICK,
MD 21702, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CARDELINA, John te
WALKERSVILLE, MD 21793,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
JOBSON, Andrew te
WALKERSVILLE, MD 21793,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61P 7/02
A61P 7/00
A61K 45/06
A61K 38/10
A61K 31/5377
A61K 31/517
A61K 31/496
A61K 31/445
A61K 31/4439
A61K 31/44
A61K 31/435
A61K 31/422
A61K 31/40
A61K 31/235
(21) EP09805313.5
(22) 26.05.2009
(31) 55919 P
(32) 23.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Compounds for use in treating
injury associated with exposure
to an alkylating species
(47) 05.03.2014
(73) National Jewish Health te
DENVER, CO 80206, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) DAY, Brian, J. te DENVER
COLORADO 80206, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WHITE, Carl, W. te DENVER
COLORADO 80206, Verenigde
Staten van Amerika (US)
12 maart 2014
(US)
THE CHANCELLOR, MASTERS AND
SCHOLARS OF THE UNIVERSITY
OF OXFORD te OXFORD OX1 2JD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) RAMSTEDT, Urban te SILVER
SPRING, MD 20910, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KLOSE, Brennan te SILVER
SPRING, MD 20910, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZITZMANN, Nicole te OXFORD
OX1 4TL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
DWEK, Raymond, A. te OXFORD
OX2 9AU, GROOT BRITTANNIË
(GB)
BUTTERS, Terry, D. te OXFORD
OX44 9BS, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) A61K 39/00
A61K 31/4745
(11) EP2146705
(51) A61P 9/00
A61P 13/12
A61P 11/00
A61P 1/18
A61P 1/16
A61K 9/50
A61K 9/16
A61K 47/34
A61K 31/4406
(21) EP08747590.1
(11) EP2087890
(22) 02.05.2008
(21) EP07830074.6
(31) 915649
915911
947921
978700
(22) 18.10.2007
(54) COMBINATION OF AURORA
KINASE INHIBITORS AND ANTICD20 ANTIBODIES
(31) 2006285357
(47) 05.03.2014
P
P
P
P
(21) EP09795585.0
(22) 15.12.2009
(31) 203509 P
(32) 22.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 19.10.2006
Staten
Staten
Staten
Staten
(54)
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) COMBINATION THERAPY WITH A
COMPOUND ACTING AS A
PLATELET ADP RECEPTOR
INHIBITOR
(47) 05.03.2014
(73) Portola Pharmaceuticals, Inc. te
SOUTH SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) CONLEY, Pamela B. te PALO ALTO,
CALIFORNIA 94303, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ANDRE, Patrick te SAN MATEO,
CALIFORNIA 94401, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SINHA, Uma te SAN FRANCISCO,
CALIFORNIA 94127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61P 39/00
A61P 17/00
A61P 11/00
A61K 45/06
A61K 31/555
A61K 31/427
A61K 31/4178
A61K 31/409
(11) EP2300003
(73) Millennium Pharmaceuticals, Inc.
te CAMBRIDGE, MA 02139,
Verenigde Staten van Amerika
Sustained release preparation for
(US)
tissue regeneration therapy
(72) MANFREDI, Mark te NEWTON MA
05.03.2014
02467, Verenigde Staten van
ONO Pharmaceutical Co., Ltd. te
Amerika (US)
OSAKA-SHI, OSAKA 541-8526,
(51) C07D 307/93
Japan (JP)
A61P 13/12
SAKAI, Yoshiki te MISHIMA-GUN
A61K 31/5585
OSAKA 618-8585, Japan (JP)
A61K 31/5578
UCHIDA, Takahiro te
(11) EP1913946
NISHINOMIYA-SHI HYOGO 662(21) EP06767982.9
0076, Japan (JP)
(22) 07.07.2006
C07D 211/30
A61P 31/16
(31) 2005200888
A61K 31/445
(32) 08.07.2005
(33) Japan
(32) 02.05.2007
03.05.2007
03.07.2007
09.10.2007
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
(11) EP2376082
(47)
(73)
(72)
(51)
(11) EP2473482
(21) EP10814409.8
(22) 01.09.2010
(31) 353935 P
282508 P
272254 P
(32) 11.06.2010
22.02.2010
04.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS OF TREATING
ORTHOMYXOVIRAL INFECTIONS
(47) 05.03.2014
(73) United Therapeutics Corporation
te SILVER SPRING, MD 20910,
Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(54) THERAPEUTIC AGENT AND
TREATMENT METHOD FOR
AMELIORATING UREMIA
(47) 05.03.2014
(73) TORAY INDUSTRIES, INC. te
TOKYO 103-8666, Japan (JP)
(72) TAKENAKA, Masahiko te
FUKUYAMA-SHI, HIROSHIMA 7210971, Japan (JP)
YAMANE, Yoshihisa te FUCHU-SHI,
TOKYO 183-0054, Japan (JP)
IDA, Nobutaka te FUJISAWA-SHI,
KANAGAWA 251-0011, Japan (JP)
KURUMATANI, Hajimu te
FUJISAWA-SHI, KANAGAWA 2510038, Japan (JP)
(51) C08B 37/00
A61P 35/04
Nummer 11/14
A61K 36/8988
A61K 31/737
(11) EP2338917
(21) EP09817166.3
(22) 21.09.2009
(31) 200810200407
33
HUMAINES ET ANIMALES
IMPLIQUANT DES PARASITES
FLAGELLÉS
(47) 05.03.2014
(73) Setubio Sas te 03270 HAUTERIVE,
Frankrijk (FR)
12 maart 2014
60604, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SHEIKH, Ahmad te DEERFIELD IL
60015, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MEI, Jianzhang te LAKE FOREST IL
60045, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SERGERE, Jean-Christophe te F03140 ETROUSSAT, Frankrijk (FR)
(51) A61P 7/00
(33) China
VIVARES, Christian te F-63000
A61K 38/19
CLERMONT
FERRAND,
Frankrijk
(54) SULFATED DERIVATIVE OF
A61K 38/10
(FR)
GASTRODIA ELATA
(11) EP2442822
POLYSACCHARIDE, PREPARATION (51) C07D 487/04
(21) EP10789103.8
METHOD AND USE THEREOF
A61K 38/12
A61K 38/00
(22) 13.06.2010
(47) 05.03.2014
(11) EP2340029
(31) 186857 P
(73) Shanghai Institute Of Materia
Medica Chinese Academy of
(21) EP09813360.6
(32) 14.06.2009
Sciences te PUDONG NEW
(22) 10.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
DISTRICT SHANGHAI 201-203,
(31) 209689 P
(54) PEPTIDE THERAPY FOR
China (CN)
191725 P
INCREASING PLATELET LEVELS
(72) DING, Kan te SHANGAI 201203,
(32)
10.03.2009
(47)
05.03.2014
China (CN)
11.09.2008
QIU, Hong te SHANGAI, 201203,
(73) Biokine Therapeutics Ltd. te
China (CN)
(33) Verenigde Staten van Amerika
70400 NES ZIONA, Israël (IL)
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61P 43/00
(72) ABRAHAM, Michal te 90805
(32) 24.09.2008
A61P 25/28
A61K 35/64
A61K 31/353
(11) EP2311472
(54) MACROCYCLIC HEPATITIS C
SERINE PROTEASE INHIBITORS
(47) 05.03.2014
(73) Enanta Pharmaceuticals, Inc. te
WATERTOWN, MA 02472,
(51) A61P 35/00
Verenigde Staten van Amerika
16.06.2009
A61K 38/15
(US)
2008158085
AbbVie Bahamas Ltd. te NEW
(11) EP1888097
17.06.2008
PROVIDENCE, NASSAU, Bahamas (21) EP06744076.8
(BS)
Japan
(22) 02.06.2006
(72) KU, Yiyin te BUFFALO GROVE IL
COGNITIVE DISORDER(31) 0511266
60089, Verenigde Staten van
AMELIORATING AGENT
Amerika (US)
(32) 02.06.2005
05.03.2014
MCDANIEL, Keith, F. te
(33) GROOT BRITTANNIË
Japan Royal Jelly Co., Ltd. te
WAUCONDA IL 60084, Verenigde
(54) FK 228 DERIVATES AS HDAC
CHUO-KU TOKYO 104-0031, Japan
Staten van Amerika (US)
INHIBITORS
(JP)
CHEN, Hui-ju te GRAYSLAKE IL
Tohoku University te AOBA-KU
60030, Verenigde Staten van
(47) 05.03.2014
SENDAI-SHI MIYAGI 980-8577,
Amerika (US)
(73) UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON te
Japan (JP)
SHANLEY, Jason, P. te IL 60622,
SOUTHHAMPTON SO17 1BJ,
Verenigde Staten van Amerika
YAMAGUCHI, Kikuji te SHIZUOKA
GROOT BRITTANNIË (GB)
(US)
413-0016, Japan (JP)
(72)
GANESAN, Arasu te
KEMPF, Dale, J. te LIBERTYVILLE IL
OHIZUMI, Yasushi te MIYAGI 980SOUTHAMPTON SO16 3PD,
60048, Verenigde Staten van
8577, Japan (JP)
GROOT BRITTANNIË (GB)
Amerika
(US)
YAMAKUNI, Tohru te MIYAGI 980PACKHAM, Graham Keith te
GRAMPOVNIK, David, J. te
8577, Japan (JP)
REDLYNCH, WILTSHIRE SP5 2HR,
WAUKEGAN IL 60087, Verenigde
NAKAJIMA, Akira te MIYAGI 980GROOT BRITTANNIË (GB)
Staten
van
Amerika
(US)
8577, Japan (JP)
YUREK-GEORGE, Alexander te
SUN, Ying te WALTHAM MA
IWABUCHI, Yoshiharu te MIYAGI
READING RG30 2PH, GROOT
02451, Verenigde Staten van
980-8577, Japan (JP)
BRITTANNIË (GB)
Amerika
(US)
SHIBUYA, Masatoshi te MIYAGI
CECIL, Alexander, Richard, Liam
LIU,
Dong
te
NEWTON
MA
02451,
980-8577, Japan (JP)
te SOUTHAMPTON SO15 5GX,
Verenigde Staten van Amerika
A61K 36/48
GROOT BRITTANNIË (GB)
(US)
A23L 1/30
GAI, Yonghua te NORTH GRAFTON (51) C12N 15/00
A23K 1/18
MA 01536, Verenigde Staten van
C07K 14/47
A23K 1/16
Amerika (US)
A61P 35/00
(21) EP09766645.7
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
MEVASSERET ZION, Israël (IL)
PELED, Amnon te 67776 TEL
AVIV, Israël (IL)
EIZENBERG, Orly te 76308
RECHOVOT, Israël (IL)
(11) EP2285391
(21) EP09746003.4
(22) 28.04.2009
(31) 0853068
(32) 13.05.2008
(33) Frankrijk
(54) EXTRAIT DE FENUGREC POUR LE
TRAITEMENT DES PATHOLOGIES
OR, Yat, Sun te WATERTOWN MA
02472, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WAGAW, Sable, H. te EVANSTON
IL 60201, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ENGSTROM, Ken te MUNDELEIN IL
60060, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GRIEME, Tim te CHICAGO IL
A61K 38/17
(11) EP2560672
(21) EP11716776.7
(22) 19.04.2011
(31) 325675 P
(32) 19.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RTEF-1 VARIANTS AND USES
Nummer 11/14
THEREOF
(47) 05.03.2014
(73) Research Development
Foundation te CARSON CITY, NV
89703, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Oregon Health & Science
University te PORTLAND, OR
97239, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) STOUT, Timothy, J. te PORTLAND,
OR 97239, Verenigde Staten van
Amerika (US)
APPUKUTTAN, Binoy te
PORTLAND, OR 97239, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MCFARLAND, Trevor te
PORTLAND, OR 97239, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DYE, Anna te PORTLAND, OR
97219, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61P 17/02
A61K 38/20
(11) EP1858544
(21) EP06701354.0
(22) 06.01.2006
(31) 0500643
(32) 13.01.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) IL-10 RELATED PEPTIDES FOR
WOUND HEALING
34
CAVEDA CATAS S, Luis,
Thrombotargets Europe, S.L. te E08025 BARCELONA, Spanje (ES)
(51) C07K
A61K
A61K
A61K
A61K
14/22
39/39
39/095
39/09
39/02
(11) EP2191844
(21) EP09075549.7
(22) 30.01.2004
(31) 0302217
0323101
(32) 30.01.2003
02.10.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Injectable vaccines against
multiple meningococcal
serogroups
(47) 05.03.2014
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(22) 02.08.2006
(31) 05380179
(32) 03.08.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Lipidated tissue factor for use as
topical antihemorrhagic agent
(47) 05.03.2014
(73) Thrombotargets Europe, S.L. te
08860 CASTELLDEFELS BARCELONA, Spanje (ES)
(21) EP03761797.4
(32) 26.06.2002
(11) EP1229934
(22) 29.09.2000
(21) EP06776572.7
(11) EP1522314
(51) C07K 16/00
A61P 35/00
A61K 47/48
A61K 39/395
A61K 31/337
(73) Armo Biosciences, Inc. te
REDWOOD CITY, CA 94063,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1917026
(51) C07D 471/04
A61P 9/14
A61P 9/12
A61P 9/10
A61P 9/06
A61P 9/00
A61P 43/00
A61P 25/06
A61P 13/12
A61K 45/00
A61K 31/445
A61K 31/437
(22) 25.06.2003
(21) EP00970516.1
(51) A61P 7/04
A61K 38/36
TALENCE, Frankrijk (FR)
PRATS, Hervé te 31 432
TOULOUSE CEDEX 4, Frankrijk
(FR)
DUBRAC, Alexandre te F-33405
TALENCE, Frankrijk (FR)
HAGEDORN, Martin te F-33405
TALENCE, Frankrijk (FR)
DUMARTIN, Laurent te LONDON
EC1M 6BQ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) Costantino, Paolo te 53100
SIENA, Italië (IT)
(47) 05.03.2014
(72) FERGUSON, Mark W.J. te HIGH
PEAK, DERBYSHIRE, SK23 7PX,
GROOT BRITTANNIË (GB)
OCCLESTON, Nick te SOUTHPORT
PR9 7ER, GROOT BRITTANNIË
(GB)
DEAKIN, Amanda te
MANCHESTER, M3 4AQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
O'KANE, Sharon te HIGH PEAK,
DERBYSHIRE, SK23 7PX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
12 maart 2014
(31) 157051 P
(32) 01.10.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITIONS AND METHODS
FOR TREATING CANCER USING
IMMUNOCONJUGATES AND
CHEMOTHERAPEUTIC AGENTS
(47) 05.03.2014
(73) Immunogen, Inc. te WALTHAM,
MA 02451, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 2002185546
(33) Japan
(54) REMEDIES FOR DISEASES
CAUSED BY VASCULAR
CONTRACTION OR DILATION
(47) 05.03.2014
(73) ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
te OSAKA-SHI, OSAKA 541-8526,
Japan (JP)
(72) NAKADE, Shinji c/o Ono
Pharmaceutical Co., Ltd. te
TSUKUBA-SHI, IBARAKI 300-4247,
Japan (JP)
SUZUKI, Hidehiro c/o Ono
Pharmaceutical Co., Ltd. te
TSUKUBA-SHI, IBARAKI 300-4247,
Japan (JP)
HABASHITA, Hiromu c/o Ono
Pharmaceutical Co., Ltd. te
MISHIMA-GUN, OSAKA 618-8585,
Japan (JP)
(72) CHARI, Ravi, V., J. te NEWTON, MA
(51) A61K 9/14
02462, Verenigde Staten van
A61K 9/10
Amerika (US)
A61K 47/32
(51) C12Q 1/68
A61K 47/26
A61K 47/42
A61K 47/24
A61K 39/395
A61K 31/573
(11) EP2361315
A61K 31/4174
A61K 31/41
(21) EP09764773.9
A61K 31/405
(22) 25.11.2009
A61K 31/222
(31) 08305853
A61K 31/192
(32) 27.11.2008
(11) EP2345426
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP09814279.7
(54) CXCL4L1 AS A BIOMARKER OF
PANCREATIC CANCER
(22) 15.09.2009
(47) 05.03.2014
(32) 19.09.2008
(73) INSERM - Institut National de la
Santé et de la Recherche
(72) PEDREÑO EGEA, Javier,
Médicale te 75013 PARIS,
Thrombotargets Europe, S.L. te EFrankrijk (FR)
08025 BARCELONA, Spanje (ES)
(72) BIKFALVI, Andreas te F-33405
(31) 2008241855
(33) Japan
(54) COMPOSITE ORGANIC
COMPOUND POWDER FOR
MEDICAL USE, METHOD FOR
Nummer 11/14
PRODUCING SAME AND
SUSPENSION OF SAME
35
(32) 02.09.2005
02.09.2005
(47) 05.03.2014
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(73) Activus Pharma Co., Ltd. te
FUNABASHI-SHI, CHIBA 273-0864, (54) ELECTROTRANSFER OF NUCLEIC
Japan (JP)
ACID INTO TISSUE CELLS
(72) HIROKAWA, Takashi te SAKURASHI CHIBA 285-0845, Japan (JP)
TADA, Takahiro te SAKURA-SHI
CHIBA 2850854, Japan (JP)
NIHIRA, Jun te MORIYA-SHI
IBARAKI 302-0115, Japan (JP)
(51) A61K 47/48
(11) EP1948241
(21) EP06801981.9
(22) 18.08.2006
(31) 709950 P
787558 P
(32) 19.08.2005
30.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTI-DRUG LIGAND
CONJUGATES
(47) 05.03.2014
(73) Endocyte, Inc. te WEST
LAFAYETTE, IN 47906, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) VLAHOV, Iontcho, Radoslavov te
WEST LAFAYETTE, IN 47906,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LEAMON, Christopher, Paul te
WEST LAFAYETTE, IN 47906,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61P 35/00
A61K 48/00
A61K 38/00
(11) EP1729817
(21) EP05856302.4
(22) 30.03.2005
(31) 20040021601
(32) 30.03.2004
(33) Zuid-Korea
(47) 05.03.2014
(51) A61L 9/12
A61L 9/04
A61L 9/012
A61K 9/10
A01N 25/10
A01M 1/20
(11) EP1604690
(21) EP04013513.9
(73) BioAlliance Pharma te 75015
(22) 08.06.2004
PARIS, Frankrijk (FR)
Centre National de la Recherche (54) Polymeric hot melt adhesive
Scientifique (CNRS) te 75016
compositions for sustained
PARIS, Frankrijk (FR)
release of volatile materials
Institut Gustave Roussy te 94800 (47) 05.03.2014
VILLEJUIF, Frankrijk (FR)
(73) THE PROCTER & GAMBLE
(72) MIR, Luis te F-91370 VERRIERES
COMPANY te CINCINNATI, OH
LE BUISSON, Frankrijk (FR)
45202, Verenigde Staten van
MIKLAVCIC, Damijan te 4000
Amerika (US)
KRANJ, Slovenië (SI)
(72) Corzani, Italo te 66100 CIETI,
(51) G01R 33/28
Italië (IT)
A61K 49/00
MacBeath, Calum te 66023
A61B 5/055
FRANCAVILLA AL MARE(CHIETI),
Italië (IT)
(11) EP2020244
Mariani, Manuel te 65015
(21) EP07743284.7
MONTESILVANO, Italië (IT)
(22) 14.05.2007
(51) C08L 101/14
(31) 2006138236
C08J 3/24
(32) 17.05.2006
C08J 3/12
C08J 11/06
(33) Japan
C08J 11/04
(54) Magnetic resonance contrast
A61L 15/60
medium using polyethylene
A61L 15/22
glycol and magnetic resonance
(11)
EP2307062
image pick-up method
(21)
EP09780136.9
(47) 05.03.2014
(73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
te TOKYO 101-8585, Japan (JP)
(22) 03.07.2009
(72) SUZUKI, Yoshikazu te
TOKUSHIMA-SHI, TOKUSHIMA
771-0182, Japan (JP)
MIURA, Iwao te TOKUSHIMA-SHI,
TOKUSHIMA 771-0182, Japan (JP)
IIDA, Mitsuru te TOKUSHIMA-SHI,
TOKUSHIMA 771-0182, Japan (JP)
(32) 15.07.2008
(51) A61L 2/00
A61J 1/10
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2271374
(21) EP09724494.1
(22) 25.03.2009
(54) GENE DELIVERY SYSTEM
CONTAINING RELAXIN GENE AND (31) 40180
PHARMACEUTICAL COMPOSITION (32) 28.03.2008
USING RELAXIN
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(54) METHOD OF VIRAL INACTIVATION
(73) Industry-Academic Cooperation
Foundation te SEODAEMUN-GU
SEOUL 120-749, Zuid-Korea (KR)
12 maart 2014
OF BIOLOGICAL FLUIDS BY
SOLVENT/DETERGENTTREATMENT
(72) YUN, Chae-Ok te SEOUL 137-807, (47) 05.03.2014
Zuid-Korea (KR)
(73) Research Foundation For Medical
KIM, Joo-Hang te SEOUL 158-055,
Devices te 1705 FRIBOURG,
Zuid-Korea (KR)
Zwitserland (CH)
(51) A61N 1/32
(72) BURNOUF, Thierry te 59000 LILL,
A61K 48/00
Frankrijk (FR)
EL-EKIABY, Magdy te CAIRO
(11) EP1919510
11431, Egypte (EG)
(21) EP06779983.3
GOUBRAN, Hadi Alphonse te
(22) 01.09.2006
CAIRO 11431, Egypte (EG)
RADOSEVICH, Miryana te F-59249
(31) 05291825
AUBERS, Frankrijk (FR)
713623 P
(31) 08160430
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
WASSERABSORBIERENDER
POLYMERPARTIKEL
(47) 05.03.2014
(72) FUNK, Rüdiger te 65527
NIEDERNHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WEISMANTEL, Matthias te 63637
JOSSGRUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BERTHA, Sylvia te 67227
FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61F
33/14
31/16
31/10
29/16
29/08
27/54
27/34
15/44
2/00
(11) EP1912684
(21) EP06800498.5
(22) 27.07.2006
Nummer 11/14
(31) 703555 P
733423 P
36
RHODE-ST-GENESE, België (BE)
(51) C08L 67/00
C08J 3/24
C08G 63/685
C08G 63/664
Verenigde Staten van Amerika
A61L 31/14
Verenigde Staten van Amerika
A61L 31/06
DEVICES, ARTICLES, COATINGS,
A61L 31/04
AND METHODS FOR
A61L 27/58
CONTROLLED ACTIVE AGENT
A61L 27/54
RELEASE OR HEMOCOMPATIBILITY
A61L 27/18
05.03.2014
(11) EP2537540
SurModics, Inc. te EDEN PRAIRIE,
(21) EP11170539.8
MN 55344-3523, Verenigde
(22) 20.06.2011
Staten van Amerika (US)
(32) 29.07.2005
03.11.2005
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) KLOKE, Timothy, M. te VICTORIA, (54) Hybrid polymeric materials for
medical applications and
MN 55386, Verenigde Staten van
preparation thereof
Amerika (US)
HERGENROTHER, Bob te EDEN
(47) 05.03.2014
PRAIRIE, MN 55347, Verenigde
(73) Technische Universität Graz te
Staten van Amerika (US)
8010 GRAZ, Oostenrijk (AT)
LAWIN, Laurie, R. te NEW
Medizinische Universität Graz te
BRIGHTON, MN 55112, Verenigde
8036 GRAZ, Oostenrijk (AT)
Staten van Amerika (US)
Heraeus Medical GmbH te 61273
(51) A61L 26/00
WEHRHEIM, BONDSREPUBLIEK
A61L 15/28
DUITSLAND (DE)
AT & S Austria Technologie &
(11) EP1951328
Systemtechnik Aktiengesellschaft
(21) EP06812242.3
te 8700 LEOBEN-HINTERBERG,
(22) 27.10.2006
Oostenrijk (AT)
(31) 20050108344
(72) Wiesbrock, Frank te 8020 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(32) 14.11.2005
Ebner, Clemens te 8010 GRAZ,
(33) Zuid-Korea
Oostenrijk (AT)
(54) SUSTAINED RELEASE FILM
Stelzer, Franz te 8010 GRAZ,
FORMULATION FOR HEALING
Oostenrijk (AT)
WOUND COMPRISING EPIDERMAL
Weinberg, Annelie te 8045 GRAZ,
GROWTH FACTOR
Oostenrijk (AT)
Kühn, Klaus-Dieter te 35041
(47) 05.03.2014
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
(73) Daewoong Co., Ltd. te SUNGNAMDUITSLAND (DE)
SI, KYUNGGI-DO 462-120, Zuid(51)
A61L 31/16
Korea (KR)
A61L 31/14
(72) KIM, Sun Hee te
A61L 31/10
CHUNGCHEONGBUK-DO 360-181,
A61L 27/58
Zuid-Korea (KR)
A61L 27/54
LEE, Sang Kil te GYEONGGI-DO
A61L 27/34
440-847, Zuid-Korea (KR)
LEE, Min Suk te SEOUL 137-933, (11) EP1986711
Zuid-Korea (KR)
(21) EP07717043.9
HONG, Joon Pio te SEOUL 138(22) 26.01.2007
878, Zuid-Korea (KR)
(31) 351598
(51) C08F 220/30
(32) 10.02.2006
A61L 27/16
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1830898
(21) EP05817472.3
(22) 13.12.2005
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
SIMHAMBHATLA, Murthy V. te
SUNNYVALE, CALIFORNIA 94087,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61L
A61L
A61L
A61L
31/10
31/00
27/36
27/34
(11) EP2073856
(21) EP07819157.4
(22) 19.10.2007
(31) 06021956
(32) 19.10.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) COATED IMPLANT
(47) 05.03.2014
(73) Artic GmbH te 81925 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wessely, Rainer te 85716
UNTERSCHLEISSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schömig Albert te 80638
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wessely Rainer te 85716
UNTERSCHLEISSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kastrati Adnan te 81925
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wieczorek Anna te 80638
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61L 27/54
A61L 27/38
A61F 2/00
(11) EP2099508
(21) EP07822471.4
(22) 11.11.2007
(31) 06400036
(32) 11.11.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) POUCH-LIKE CONSTRUCT FOR
PREVENTING HEART DISTENSION
(47) 05.03.2014
(73) Tissue Systems Holding GmbH te
20148 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ZIMMERMANN, Wolfram-Hubertus
te 20253 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
15.12.2004
(47) 05.03.2014
(DE)
België
(73) ADVANCED CARDIOVASCULAR
ESCHENHAGEN, Thomas te 22257
SYSTEMS, INC. te SANTA CLARA
COMPOSITION POLYMERE POUR
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
CALIFORNIA 95054, Verenigde
LENTILLE INTRAOCULAIRE
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
YILDIRIM, Yalin te 22307
05.03.2014
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(72) HOSSAINY, Syed Faiyaz Ahmed te
Physiol te 4031 ANGLEUR, België
DUITSLAND (DE)
FREMONT, CALIFORNIA 94555,
(BE)
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61L 27/56
PAGNOULLE, Christophe te B(US)
A61L 27/54
4800 VERVIERS, België (BE)
PACETTI, Stephen D. te SAN JOSE,
A61L 27/44
NOLET DE BRAUWERE VAN
CALIFORNIA 95130, Verenigde
A61L 27/34
STEELAND, Marc te B-1640
Staten van Amerika (US)
A61F 2/38
(31) 200400614
(32)
(54) IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE
WITH SURFACE-ERODING
POLYESTER DRUG DELIVERY
COATING
12 maart 2014
Nummer 11/14
A61F 2/34
A61F 2/30
(11) EP2214736
(21) EP08846165.2
(22) 28.10.2008
(31) 983254 P
(32) 29.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MEDICAL IMPLANTS AND
METHODS FOR DELIVERING
BIOLOGICALLY ACTIVE AGENTS
(47) 05.03.2014
(73) Zimmer, Inc. te WARSAW, IN
46580, Verenigde Staten van
Amerika (US)
37
(11) EP2243506
(47) 05.03.2014
(21) EP10171666.0
(73) Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH te 65929 FRANKFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 17.08.1999
(31) 96994 P
334858
(32) 18.08.1998
16.06.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) External infusion device with
remote programming, bolus
estimator and/or vibration alarm
capabilities
(72) PLUMPTRE, David te
WORCESTERSHIRE WR9 7RQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61M 5/32
A61M 5/31
(11) EP2585145
(21) EP10747130.2
(22) 19.08.2010
(47) 05.03.2014
(54) RIGID NEEDLE SHIELD
(73) Medtronic MiniMed, Inc. te
NORTHRIDGE, CA 91325-1219,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 05.03.2014
(72) FANG, Zhibin te WARSAW IN
46582, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Mann, Alfred E. te BEVERLY HILLS,
SON, Yang, W. te GRANGER IN
CA 90210, Verenigde Staten van
46530, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
Causey, James D. III te LOS
VIVANCO, Juan te MADISON WI
ALTOS, CA 94022, Verenigde
53726, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
Livingston, John H. te NEWPORT
ZHANG, Kai te WOODBURY MN
BEACH, CA 92660, Verenigde
55125, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
Srisathapat, Chalirmkiert te SUN
LEVINE, Danny, L. te MISHAWAKA
VALLEY, CA 91352, Verenigde
IN 46544, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
Hague, Clifford W. te AVALON, CA
(51) G06F 3/0489
90704, Verenigde Staten van
G06F 19/00
Amerika (US)
A61M 1/16
Yonemoto, Jay te DIAMOND BAR,
CA 91765, Verenigde Staten van
(11) EP2248545
Amerika (US)
(21) EP10007357.6
Bishop, Dennis P. te VAN NUYS,
(22) 25.08.2005
CA 91405, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Medical apparatus
Murfeldt, Robert te LA CANADA,
(47) 05.03.2014
CA 91011, Verenigde Staten van
(73) Gambro Lundia AB te 220 10
Amerika (US)
LUND, Zweden (SE)
Haubach, Alan te CARLSBAD, CA
92008, Verenigde Staten van
(72) Roncadi, Fabio te 41037
Amerika (US)
MIRANDOLA, Italië (IT)
Malave, Luis J. te WALTHAM, MA
Molducci, Fabrizio te 41038 SAN
02451, Verenigde Staten van
FELICE SUL PARANO, Italië (IT)
Amerika (US)
Rovatti, Paolo te 41034 FINALE
Ruppert, Deborah te SANTA
EMILIA, Italië (IT)
MONICA, CA 90405, Verenigde
(51) A61M 1/36
Staten van Amerika (US)
A61M 1/02
Gut, Adrian te LOS ANGELES, CA
(11) EP2073864
90025, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP07803367.7
(22) 10.09.2007
12 maart 2014
(73) West Pharmaceutical Services,
Inc. te LIONVILLE, PA 19341,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) EVANS, Christopher te LONG
VALLEY NJ 07853, Verenigde
Staten van Amerika (US)
COSTELLO, Brian te UNION NJ
07083, Verenigde Staten van
Amerika (US)
REYNOLDS, Graham te WEST
CHESTER PA 19382, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61M 16/10
A61M 15/00
(11) EP1465693
(21) EP02786893.4
(22) 06.12.2002
(31) 5155
(32) 07.12.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DISPOSABLE AEROSOL
GENERATOR SYSTEM AND
METHODS FOR ADMINISTERING
THE AEROSOL
(47) 05.03.2014
(73) Philip Morris Products S.A. te
2000 NEUCHÂTEL, Zwitserland
(CH)
(72) NICHOLS, Walter, A. te
CHESTERFIELD, VA 23832,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SPRINKEL, F., Murphy, Jr. te GLEN
ALLEN, VA 23059, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 06120396
(51) A61M 5/315
A61M 5/31
(32) 08.09.2006
(11) EP2373363
(11) EP2408499
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP09768016.9
(21) EP10710519.9
(54) Blood recuperation device and
method
(22) 01.12.2009
(22) 18.03.2010
(31) 08020872
326131
(31) 161379 P
(32) 02.12.2008
02.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(73) Gelanus B.V. te 8051 CJ HATTEM
(72) NIERICH, Arno Pieter te NL-8051
CJ HATTEM
(51) G06F 19/00
A61M 5/36
A61M 5/172
A61M 5/142
A61M 5/14
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) DRIVE ASSEMBLY SUITABLE FOR
USE IN A MEDICATION DELIVERY
DEVICE AND MEDICATION
DELIVERY DEVICE
(51) A61M 15/00
(32) 18.03.2009
(54) INHALER ADAPTOR FOR A LASER
DIFFRACTION APPARATUS AND
METHOD FOR MEASURING
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
(47) 05.03.2014
(73) MannKind Corporation te
Nummer 11/14
VALENCIA, CA 91355, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) ADAMO, Benoit te MOUNT KISCO,
NY, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SHAH, Saiyam te VALENCIA CA
91355, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SMUTNEY, Chad, C. te
WATERTOWN CT 06795,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61M
A61M
A61M
A61M
A61M
16/16
16/10
16/08
16/06
16/00
(11) EP2433666
(21) EP11194649.7
(22) 14.07.2009
(31) 8200708 P
8297408 P
8355408 P
(32) 18.07.2008
23.07.2008
25.07.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Breathing assistance apparatus
(47) 05.03.2014
38
2119, Australië (AU)
LITHGOW, Perry, David te
GLENWOOD, NEW SOUTH WALES
2768, Australië (AU)
GING, Anthony, Michael te
SUMMER HILL, NEW SOUTH
WALES 2130, Australië (AU)
DARKIN, Donald te DURAL, NEW
SOUTH WALES 2158, Australië
(AU)
ASTON, Grahame, Bruce te
YAGOONA, NEW SOUTH WALES
2199, Australië (AU)
Ljubojevic, Borivoje te RYDE, NEW
SOUTH WALES 2112, Australië
(AU)
(51) A61M 16/08
A61M 16/06
(11) EP2347784
(21) EP10182062.9
(22) 16.10.2001
(31) 20017940 U
10051891
(32) 19.10.2000
19.10.2000
(11) EP1545675
(21) EP03793492.4
(22) 05.09.2003
(31) 235846
424695 P
474928 P
(32) 06.09.2002
08.11.2002
03.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) ELBOW FOR MASK ASSEMBLY
(47) 05.03.2014
(73) ResMed Limited te BELLA VISTA,
NSW 2153, Australië (AU)
(72) DREW, Joanne, Elizabeth te
BALGOWLAH HEIGHTS, NEW
SOUTH WALES 2093, Australië
(AU)
GUNEY, Memduh te KILLARA,
NEW SOUTH WALES 2071,
Australië (AU)
AMARASINGHE, Amal, Shirley te
BEECROFT, NEW SOUTH WALES
(32) 20.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NEW HIGH PRESSURE BALLOON
(47) 05.03.2014
(73) Boston Scientific Limited te
CHRIST CHURCH, WEST INDIES,
Barbados (BB)
(72) HORN, Daniel J. te SHOREVIEW,
MN 55126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHEN, John J. te PLYMOUTH, MN
55446, Verenigde Staten van
Amerika (US)
XIONG, Ying te ST. PAUL, MN
55104-5307, Verenigde Staten
van Amerika (US)
KHAMMOUNGKHOUNE, Joe te ST.
MICHAEL, MN 55376, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BLIX, John te MAPLE GROVE, MN
55311, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KHIEU, Aaron te MAPLE GROVE,
MN 55311, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A61M 5/142
A61M 39/28
(54) Atemmaske zur Zufuhr eines
Atemgases zu einem
Maskenanwender
(11) EP2445575
(21) EP09783304.0
(47) 05.03.2014
(31) PCT/EP2009/004601
PCT/EP2009/060556
(73) ResMed R&D Germany GmbH te
(73) Fisher & Paykel Healthcare
82152 MARTINSRIED,
Limited te EAST TAMAKI
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AUCKLAND 2013, Nieuw-Zeeland
(DE)
(NZ)
(72)
Biener, Achim te 85445
(72) McAuley, Alastair Edwin te 1010
AUFKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
AUCKLAND, Nieuw-Zeeland (NZ)
DUITSLAND (DE)
Olsen, Gregory James te 2014
Lang, Bernd te 82166
AUCKLAND, Nieuw-Zeeland (NZ)
GRÄFELFING, BONDSREPUBLIEK
Law, Kamman te AUCKLAND,
DUITSLAND (DE)
Nieuw-Zeeland (NZ)
(51) A61M 16/06
12 maart 2014
(51) A61M 5/32
A61M 25/06
(11) EP2498862
(21) EP10779477.8
(22) 12.11.2010
(22) 22.09.2009
(32) 25.06.2009
14.08.2009
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) PINCH CLAMP ASSEMBLY FOR AN
INFUSION CASSETTE
(47) 05.03.2014
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) GAGLIARDONI, Giancarlo te
CARACAS ESTADO MIRANDA
1062, Venezuela (VE)
NICHETTI, Giuseppe Antonio te I26025 PANDINO (CR), Italië (IT)
(54) IV-CATHETER INSERTION DEVICE
(51) A61N 1/05
(31) 102009052962
(32) 12.11.2009
(47) 05.03.2014
(11) EP1243286
(73) B. Braun Melsungen AG te 34212 (21) EP02090116.1
MELSUNGEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 19.03.2002
DUITSLAND (DE)
(31) 10114725
(72) FUCHS, Jürgen te 34308 BAD
EMSTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RIESENBERGER, Hermann te
36179 BEBRA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61M 25/10
(11) EP2015817
(21) EP07717065.2
(22) 25.01.2007
(31) 407576
(32) 21.03.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Intravaskuläre Elektrodenleitung
(47) 05.03.2014
(73) BIOTRONIK SE & Co. KG te 12359
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kolberg, Gernot te 12043 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schaldach, Max te VERSTORBEN,
Nummer 11/14
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61N 1/32
A61N 1/05
(11) EP2467190
(21) EP10732290.1
(22) 30.06.2010
(31) 102009031134
(32) 30.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) POLARISATIONSVORRICHTUNG
UND IMPLANTATIONSSYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) Geiges, Bjarne te 80538
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KRAUS, Werner te VERSTORBEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61N 1/36
A61N 1/05
(11) EP2421600
(21) EP10767788.2
(22) 22.04.2010
(31) 171790 P
(32) 22.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SPINAL CORD MODULATION
SYSTEMS FOR INDUCING
PARESTHETIC AND ANESTHETIC
EFFECTS
(47) 05.03.2014
(73) Nevro Corporation te MENLO
PARK, CA 94025, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) ALATARIS, Konstantinos te
BELMONT CA 94002, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WALKER, Andre, B. te MONTE
SERENO CA 95030, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PARKER, Jon te SAN JOSE CA
95124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61N 1/37
A61N 1/08
A61N 1/05
(11) EP2446922
(21) EP11184588.9
(22) 11.10.2011
(31) 407474 P
(32) 28.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Implantierbare Leiter mit
zusätzlichen Leitern zur
Feldentkopplung
(47) 05.03.2014
(73) BIOTRONIK SE & Co. KG te 12359
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Friedrich, Michael te 14532
KLEINMACHNOW,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
39
Maxfield, Michelle te 10967
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Frenzel, Timo te 12435 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Buchner, Dagmar te 10245
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61N 1/365
A61B 5/0215
(11) EP2370161
(21) EP09741102.9
(22) 12.10.2009
(31) 262254
(32) 31.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HEART FAILURE PATIENT
MANAGEMENT USING AN
IMPLANTABLE MONITORING
SYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) MEDTRONIC, INC. te
MINNEAPOLIS, MN 55432,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CHO, Yong K. te MAPLE GROVE
MINNESOTA 55369, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MANDA, Venkatesh R. te
STILLWATER MINNESOTA 55082,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SPARKS, Brandon S. te
SHOREVIEW MINNESOTA 55126,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BENNETT, Tommy D. te
SHOREVIEW MINNESOTA 55126,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61N
A61N
A61N
A61N
1/39
1/378
1/37
1/36
(11) EP2370167
(21) EP09745218.9
(22) 28.10.2009
(31) 110428 P
551377
148852 P
(32) 31.10.2008
31.08.2009
30.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) ISOLATION OF SENSING AND
STIMULATION CIRCUITRY
(47) 05.03.2014
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MN 55432-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) DONOFRIO, William, T. te
ANDOVER MN 55304, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KRAUSE, Paul, G. te SHOREVIEW
12 maart 2014
MN 55126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
REINKE, James, D. te MAPLE
GROVE MN 55311, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PEICHEL, David, J. te
MINNEAPOLIS MN 55409,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ARNE, Gerald P. te LONG LAKE,
MN 55356, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61N 1/375
(11) EP2111256
(21) EP07760472.6
(22) 11.04.2007
(31) 885433 P
733240
(32) 18.01.2007
10.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) INTERNAL HERMETIC LEAD
CONNECTOR FOR IMPLANTABLE
DEVICE
(47) 05.03.2014
(73) MEDTRONIC, INC. te
MINNEAPOLIS, MN 55432-5604,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) JANZIG, Darren te CENTER CITY,
MN 55012, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LINDNER, Gerald, G. te LINO
LAKES, MN 55038, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PAIDOSH, Chris, J. te ST.
ANTHONY, MN 55418, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61N 1/375
(11) EP2111257
(21) EP07760476.7
(22) 11.04.2007
(31) 885433 P
733243
(32) 18.01.2007
10.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS OF MANUFACTURING A
HERMETIC LEAD CONNECTOR
(47) 05.03.2014
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS
MN 55432-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) JANZIG, Darren te CENTER CITY,
MN 55012, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LINDNER, Gerald, G. te LINO
LAKES, MN 55038, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PAIDOSH, Chris, J. te ST.
ANTHONY, MN 55418, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G01N 33/68
G01N 33/50
C12Q 1/68
Nummer 11/14
C12N 9/64
C07K 16/18
A61P 19/08
A61K 39/395
(11) EP2275547
(21) EP10011409.9
(22) 13.12.2005
(31) 634981 P
(32) 13.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Polynucleotides and polypeptide
sequences involved in the
process of bone remodeling
(47) 05.03.2014
40
SUBSTANCES CONTAMINATED
WITH ORGANIC CHEMICALS
(11) EP2151263
(21) EP08161735.9
(22) 04.08.2008
(54) Cockpit oxygen breathing device
(47) 05.03.2014
(73) INTERTECHNIQUE te 78373
PLAISIR CÉDEX, Frankrijk (FR)
(72) Rittner, Wolfgang te 23623,
SIBLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Meckes, Rüdiger te 23919,
BERKENTHIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PLAINS, OR 97133, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 05.03.2014
(51) A63B 69/36
(73) Osaka University te SUITA-SHI
OSAKA 565-0871, Japan (JP)
Esri Co. Ltd. te IBARAKI-SHI,
OSAKA 567-0046, Japan (JP)
(11) EP2269702
(72) NAGASE, Hiroyasu te SUITA-SHI
OSAKA 565-0871, Japan (JP)
MIYAMOTO, Kazuhisa te SUITA-SHI
OSAKA 565-0871, Japan (JP)
HIRATA, Kazumasa te SUITA-SHI
OSAKA 565-0871, Japan (JP)
SAITO, Hiroshi te IBARAKI-SHI
OSAKA 567-0046, Japan (JP)
(31) 221835 P
(51)
(73) Alethia Biotherapeutics Inc. te
MONTRÉAL, QC H2X 1Y4, Canada
(11)
(CA)
(72) Sooknanan, Roy Rabindranauth te (21)
BEACONSFIELD QUEBEC H9W
(22)
6G5, Canada (CA)
(54)
Tremblay, Gilles Bernard te LA
PRAIRIE QUEBEC J5R 6N8, Canada
(47)
(CA)
Filion, Mario te LONGUEUIL
(73)
QUEBEC J4J 4M8, Canada (CA)
(51) B64D 11/00
A62B 7/14
A62B 7/02
12 maart 2014
A62D 3/38
A62D 3/34
EP2596836
EP11190293.8
23.11.2011
Method for decomposing a
halogenated organic compound
(21) EP10006669.5
(22) 28.06.2010
(32) 30.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Rolling ball device
(47) 05.03.2014
(73) Bescansa de la Gándara, Ramón
te 15883 TEO, SANTIAGO DE
COMPOSTELA, Spanje (ES)
(72) Bescansa de la Gándara, Ramón
te 15883 TEO, SANTIAGO DE
COMPOSTELA, Spanje (ES)
Redondo, Gonzalo te 15897
SANTIAGO DE COMPOSTELA,
Spanje (ES)
05.03.2014
(51) A63C 9/08
A63C 9/00
King Saud University te 11421
RIYADH, Saoedi-Arabië (SA)
(11) EP2368608
(21) EP10405058.8
(72) AlNashef, Inas Muen te 11421
(22) 23.03.2010
RIYADH, Saoedi-Arabië (SA)
Al-Zahrani, Saeed Mohammed te (54) Steighilfe
11421 RIYADH, Saoedi-Arabië
(47) 05.03.2014
(SA)
(73) Fritschi AG - Swiss Bindings te
3713 REICHENBACH IM
(51) C09D 175/04
KANDERTAL, Zwitserland (CH)
A63B 5/11
(11) EP2208512
(21) EP09015275.2
(22) 10.12.2009
(31) 202008017115 U
(32) 29.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Trampolin
(47) 05.03.2014
(72) Fritschi, Andreas te 3600 THUN,
Zwitserland (CH)
(51) A63F 3/04
A63F 3/02
(11) EP2328661
(21) EP09762006.6
(22) 09.06.2009
(31) 0810501
0901859
(51) C07J 1/00
C07D 319/24
C07C 39/30
C07C 39/28
C07C 39/16
C07C 39/12
C07C 39/07
C07C 39/06
C07C 25/18
C07B 37/06
C02F 1/30
B09C 1/08
B09C 1/02
B09B 3/00
A62D 3/30
A62D 3/176
A62D 101/28
A62D 101/20
(73) Eurotramp Trampoline - Kurt Hack (32) 09.06.2008
GMBH te 73235 WEILHEIM/TECK,
05.02.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) GROOT BRITTANNIË
(DE)
GROOT BRITTANNIË
(72) Hack, Dennis te 73235
(54)
BOARD GAMES
WEILHEIM/TECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(DE)
(73) Bucher And Harrison Ltd te
NORFOLK PE31 8BU, GROOT
(51) A63B 69/16
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1937371
(11) EP1980296
(11) EP1979060
(21) EP06843194.9
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 25.12.2006
(54) ROLLER TRAINER ASSEMBLY
(47) 05.03.2014
(22) 29.12.2006
(31) 2005379246
(32) 28.12.2005
(33) Japan
(54) METHOD FOR PURIFICATION OF
(21) EP06814587.9
(22) 14.09.2006
(31) 716852 P
520288
(32) 14.09.2005
13.09.2006
(72) HARRISON, James te
HERTFORDSHIRE EN5 2HN,
GROOT BRITTANNIË (GB)
BUCHER, Michael te NORFOLK
PE31 8BU, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) A63G 11/00
(21) EP06831492.1
(31) 0600412
(73) Papadopoulos, Larry C. te NORTH (32) 10.01.2006
PLAINS, OR 97133, Verenigde
(33) GROOT BRITTANNIË
Staten van Amerika (US)
(72) Papadopoulos, Larry C. te NORTH (54) A RECREATIONAL APPARATUS
Nummer 11/14
PROVIDING UP AND DOWN
MOTION AND ROTATIONAL
MOTION
(47) 05.03.2014
(73) Robovision Limited te FLITWICK
BEDFORDSHIRE MK45 5BX,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) MAY, Paul te BEDFORDSHIRE
MK45 5BX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
MANN, Miles te BEDFORDSHIRE
MK45 5BX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) A63H 18/02
(11) EP2468374
(21) EP11195098.6
(22) 22.12.2011
(31) MI20102373
(32) 22.12.2010
(33) Italië
(54) Sectional toy track structure
(47) 05.03.2014
(73) Scatolificio Doch S.r.l. te 20063
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italië
(IT)
(72) Dossena, Gianluigi te 20063
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italië
(IT)
(51) B64C 27/00
A63H 27/133
(11) EP2117663
(21) EP08713970.5
(22) 24.01.2008
(31) 627919
(32) 26.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HELICOPTER WITH HORIZONTAL
CONTROL
(47) 05.03.2014
(73) Silverlit Toys Inc. te WALNUT, CA
91789, Verenigde Staten van
Amerika (US)
41
MODENA, Italië (IT)
(51) C11B 3/12
C07C 51/47
B01D 15/18
(11) EP2519332
(21) EP10818131.4
(22) 24.12.2010
(31) 201015343
291184 P
0922707
(32) 14.09.2010
30.12.2009
30.12.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË
(11) EP2376206
(21) EP10701723.8
(22) 13.01.2010
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Hydac Filtertechnik GmbH te
66280 SULZBACH/SAAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) LAUER, Viktor Josef te 66809
NALBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FREIDINGER, Martin te 66130
SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MULLER, Yves te F-57600
GAUBIVING, Frankrijk (FR)
(22) 26.06.2009
(21) EP08164672.1
(22) 19.09.2008
(31) 202007013215 U
(32) 19.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(54) Getriebeölfilter mit
abströmseitiger Meltblownlage
(73) Schlumberger Norge AS te 4068
STAVANGER, Noorwegen (NO)
(47) 05.03.2014
(72) NAESS, Jan, Thore te 4068
STAVANGER, Noorwegen (NO)
BECKMANN, Finn te 4068
STAVANGER, Noorwegen (NO)
(47) 05.03.2014
(11) EP2451553
(33) Spanje
(54) FILTEREINRICHTUNG
(47) 05.03.2014
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Brita GmbH te 65232
NAIR REMA, Rakesh, Vikraman te
TAUNUSSTEIN, BONDSREPUBLIEK
IL 60148, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
(72)
FREYSTEDT, Bernd te 65187
AGARWAL, Abhilesh te IL 60148,
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
NAMUR, Marc te 64297
(51) B01D 19/00
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
B01D 17/02
DUITSLAND (DE)
(11) EP2442882
(51) B01D 39/20
B01D 39/16
(21) EP10730212.7
(11) EP2039411
(22) 17.06.2010
(54) A BOUNCING DISC FOR GAMES
(32) 13.01.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) BASF Pharma (Callanish) Limited (31) 102008002727
te CHEADLE, CHESHIRE SK8 6QG, (32) 27.06.2008
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) KELLIHER, Adam te LONDON W2
(54) VORRICHTUNG ZUR
4SA, GROOT BRITTANNIË (GB)
BEHANDLUNG VON WASSER,
MORRISON, Angus te ISLE OF
INSBESONDERE
LEWIS HS2 9ED, GROOT
FILTERVORRICHTUNG, UND
BRITTANNIË (GB)
KARTUSCHE
OROSKAR, Anil te IL 60148,
(51) F15B 21/04
B01D 37/04
B01D 35/147
B01D 35/143
B01D 29/60
(31) 200900037 U
(32) 10.07.2009
(54) SIMULATED MOVING BED
(51) B01D 35/153
CHROMATOGRAPHIC SEPARATION
B01D 35/147
PROCESS FOR THE PURIFICATION
(11)
EP2310106
OF POLYUNSATURATED FATTY
ACIDS
(21) EP09769357.6
(31) 09163000
(72) VAN DE ROSTYNE, Alexander
(32) 17.06.2009
Jozef Magdalena te B-2880
(33) Europees Octrooi Bureau
BORNEM, België (BE)
WAI, Chi Pok Billy te HONG KONG, (54) A SEPARATOR TANK FOR
China (CN)
SEPARATING OIL AND GAS FROM
WATER
(51) A63H 33/22
A63H 33/18
A63B 67/06
A63B 65/10
A63B 63/00
12 maart 2014
(73) PANINI S.p.A. te 41126 MODENA, (21) EP10730084.0
Italië (IT)
(22) 23.06.2010
(72) HORTAL GASULI, Joan te 41126
(31) 102009032572
(73) MANN+HUMMEL GmbH te 71638
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Wagner, Claudia te 70190,
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Banzhaf, Harald te 70614,
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Klein, Gunnar-Marcel te 71720,
OBERSTENFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schmid, Thorsten te 71374,
Nummer 11/14
STUTTGARD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F22B 37/26
B01D 45/08
B01D 1/28
(11) EP2170485
(21) EP08774271.4
(22) 25.06.2008
(31) 07014818
(32) 27.07.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ABSCHEIDER
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GEISNER, Jürgen te 47228
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PINKEPANK, Lutz te 6600
PLETTENBERG BAY, Zuid-Afrika
(ZA)
(51) B01D 46/52
B01D 46/24
B01D 46/00
(11) EP2181750
(21) EP09173343.6
(22) 16.10.2009
(31) 259648
(32) 28.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Twist And Lock Connection For
Pleated Filter Element With
Flange-To-Flange Locking Means
(47) 05.03.2014
42
Fogash, Kevin Boyle te
WESCOSVILLE, PA PENNSYLVANIA
18106, Verenigde Staten van
Amerika (US)
White, Vincent te ASHTEAD,
SURREY KT21 1SE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Kloosterman, Jeffrey William te
ALLENTOWN, PA PENNSYLVANIA
18103, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Golden, Timothy Christopher te
ALLENTOWN, PA PENNSYLVANIA
18104, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Higginbotham, Paul te
GUILDFORD, SURREY GU1 3QG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
53/78
53/77
53/64
53/50
53/34
53/14
(11) EP2135664
(21) EP08721846.7
(22) 05.03.2008
(21) EP11173001.6
(22) 07.07.2011
(31) 832117
(32) 08.07.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Removal of NO2 by selective
adsorption from oxyfuel derived
flue gas
(47) 05.03.2014
C02F 1/469
B01D 61/44
(11) EP2286899
(21) EP10009548.8
(22) 09.09.2003
(31) 241361
(32) 11.09.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Electrolytic eluent generator and
method of use
(47) 05.03.2014
(73) Dionex Corporation te
SUNNYVALE, CA 94088,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Liu, Yan te PALO ALTO
CALIFORNIA 94303, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Avdalovic, Nebojsa te CUPERTINO
CALIFORNIA 95014, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C04B 38/00
B01D 71/02
B01D 63/06
B01D 61/14
(31) 2007056597
2007303323
(11) EP1742722
(32) 07.03.2007
22.11.2007
(22) 21.04.2005
(33) Japan
Japan
(21) EP05759969.8
(31) 0404307
(32) 23.04.2004
(54) METHOD OF TREATING EMISSION (33) Frankrijk
GAS
(54) MEMBRANE AVEC SUPPORT A
POROSITE MODIFIEE POUR LA
(47) 05.03.2014
FILTRATION TANGENTIELLE D'UN
(73) CHIYODA CORPORATION te
FLUIDE
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 2308601, Japan (JP)
(73) BHA Group, Inc te KANSAS CITY, (72) KAWAMURA, Kazushige te
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 230MO 64133, Verenigde Staten van
8601, Japan (JP)
Amerika (US)
TAKEDA, Dai te YOKOHAMA-SHI
(72) Clements, Jack te LEE'S SUMMIT,
KANAGAWA 230-8601, Japan (JP)
MO 64064, Verenigde Staten van
AWAI, Eiji te YOKOHAMA-SHI
Amerika (US)
KANAGAWA 230-8601, Japan (JP)
Maddocks, Gerry E. te
KUMAGAI, Akira te YOKOHAMABRACEBRIDGE ONTARIO P1L 1X2,
SHI KANAGAWA 230-8601, Japan
Canada (CA)
(JP)
(51) B01D 53/75
(51) F25J 3/08
B01D 53/02
B01D 59/04
(11) EP2404658
12 maart 2014
(11) EP2191885
(21) EP08832202.9
(22) 12.09.2008
(31) 2007242987
(32) 19.09.2007
(33) Japan
(54) METHOD OF CONCENTRATING
NITROGEN ISOTOPE
(47) 05.03.2014
(73) Taiyo Nippon Sanso Corporation
(73) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS,
te TOKYO 142-8558, Japan (JP)
INC. te ALLENTOWN, PA 18195(72)
KIHARA, Hitoshi te TOKYO 1421501, Verenigde Staten van
8558, Japan (JP)
Amerika (US)
(51)
G01N 30/26
(72) Wright, Andrew David te
C25B 1/22
GUILDFORD, SURREY GU4 7FB,
C25B 1/14
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 05.03.2014
(73) Technologies Avancees et
Membranes Industrielles te
26110 NYONS, Frankrijk (FR)
(72) LESCOCHE, Philippe te F-84110
FAUCON, Frankrijk (FR)
(51) G01F 25/00
B01F 5/10
B01F 15/00
B01F 1/00
A61M 1/14
(11) EP2468390
(21) EP11009861.3
(22) 15.12.2011
(31) 102010055781
(32) 23.12.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Mischanlage
(47) 05.03.2014
(73) Völker, Manfred te 63825
BLANKENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Völker, Manfred te 63825
BLANKENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B01F 7/00
B01F 3/04
Nummer 11/14
B01F 15/00
43
(11) EP2504086
12 maart 2014
7FG, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP2440315
(21) EP10774234.8
(21) EP10734666.0
(22) 10.11.2010
(22) 07.06.2010
(31) MI20092070
(31) 102009024176
102010004206
(32) 25.11.2009
(32) 08.06.2009
08.01.2010
(54) STIRRING ASSEMBLY FOR
MODULAR APPARATUS FOR
STIRRING THE CONTENTS OF A
PLURALITY OF DIFFERENT INNER
VOLUME TINS
(51) G01N 33/548
G01N 33/546
G01N 33/50
B01J 19/00
(47) 05.03.2014
(21) EP09724164.0
(73) Tecmec S.r.L. te 20094 CORSICO
(MI), Italië (IT)
(22) 27.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) RÜHRANORDNUNG
(47) 05.03.2014
(73) EKATO Rühr- und Mischtechnik
GmbH te 79650 SCHOPFHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Italië
(72) DESINANO, Carlo te I-20094
CORSICO (MI), Italië (IT)
(72) HIMMELSBACH, Werner te 79618 (51) B01F 15/02
RHEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK
B01F 15/00
DUITSLAND (DE)
B01F 13/10
A61J 3/00
(51) B01F 3/18
B01F 3/12
B01F 15/00
B01F 13/10
(11) EP2433707
(21) EP11180854.9
(22) 12.09.2011
(31) TO20100778
(32) 23.09.2010
(33) Italië
(54) Method for dosing and mixing
paints
(11) EP1656988
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(72) LECOFFRE, Yves te 38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(51) B44D 3/08
B01F 7/16
B01F 15/00
(32) 27.03.2008
27.03.2008
22.01.2009
17.09.2008
(32) 03.12.1999
(54) PAPER-BASED CELLULAR ARRAYS
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(54) Method and apparatus for
controlling the strategy of
compounding pharmaceutical
admixtures
(73) President and Fellows of Harvard
College te CAMBRIDGE, MA
02138, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 05.03.2014
(72) DERDA, Ratmir te CAMBRIDGE,
MA 02129, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LAROMAINE SAGUÉ, Anna te
CAMBRIDGE, MA 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WHITESIDES, George, M. te
NEWTON MA 02458, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C08F 6/00
B01J 8/00
(54) PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE
(11)
TRAITEMENT D'AU MOINS UN
COMPOSÉ TRANSPORTÉ DANS UN (21)
LIQUIDE
(22)
(47) 05.03.2014
(31)
(73) Lecoffre, Yves te 38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
RC-Lux te 38240 MEYLAN,
Frankrijk (FR)
(31) 40030
40010
146413
97718
(31) 168895 P
(22) 01.12.2000
(73) Baxter International Inc. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Drocco, Luca te 12051 ALBA (CN),
Staten van Amerika (US)
Italië (IT)
Drocco, Mario te 12051 ALBA
(72) Kircher, Joseph j. te GURNEE,
(CN), Italië (IT)
ILLINOIS 60031, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Drocco, Luca te 12051 ALBA (CN),
Czarny, Ronald W. te CARY,
Italië (IT)
ILLINOIS 60013, Verenigde Staten
Drocco, Mario te 12051 ALBA
van Amerika (US)
(CN), Italië (IT)
Lewis, Robert E. te
C02F 101/36
LINDENHURST, ILLINOIS 60046,
C02F 1/34
Verenigde Staten van Amerika
C02F 1/32
(US)
B01F 5/06
Nitzki-George, Diane M. te
DEERFIELD, ILLINOIS 60015,
EP2355921
Verenigde Staten van Amerika
EP09803818.5
(US)
08.12.2009
Miller, Joseph E. te LAKE ZURICH,
ILLINOIS 60047, Verenigde Staten
0858405
van Amerika (US)
09.12.2008
(33) Frankrijk
(11) EP2265959
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
(21) EP06075077.5
(47) 05.03.2014
(73)
(72) CHAMAYOU, Jean-Louis te F13620 CARRY LE ROUET, Frankrijk
(FR)
RAMSAY, Kevin Peter te WEST
LOTHIAN EH54 9LB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
EP2523750
EP10796429.8
24.12.2010
10150650
(32) 13.01.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) POLYMER POWDER STORAGE
AND/OR TRANSPORT AND/OR
DEGASSING VESSELS
(47) 05.03.2014
(73) Ineos Sales (UK) Limited te
LYNDHURST HAMPSHIRE SO43
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(51) C01B 31/08
B01J 21/18
B01J 20/32
B01J 20/30
B01J 20/28
B01J 20/20
B01J 20/04
(11) EP1377520
(21) EP01946106.0
(22) 06.06.2001
(31) 829917
832004
832005
(32) 11.04.2001
11.04.2001
11.04.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SHAPED ACTIVATED CARBON
(47) 05.03.2014
(73) MeadWestvaco Corporation te
RICHMOND, VA 23219-0501,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 11/14
(72) MCCRAE, Peter, D., A. te
COVINGTON, VA 24426,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ZHANG, Tiejun te MOUNT
PLEASANT, SC 29464, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WALKER, David, R., B. te
LANSDALE PA 19446, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B01J 37/02
B01J 27/224
B01J 23/63
B01J 21/04
B01D 53/94
(11) EP1243335
44
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1976633
(47) 05.03.2014
(21) EP07709926.5
(73) EMD Millipore Corporation te
BILLERICA, MA 01821, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 03.01.2007
(31) 327249
461652
(47) 05.03.2014
(73) IBIDEN CO., LTD. te OGAKI-SHI,
GIFU-KEN 503-0917, Japan (JP)
(72) OHNO, Kazushige, Ibiden Co., Ltd.
te GIFU 501-0601, Japan (JP)
TAOKA, Noriyuki, Ibiden Co., Ltd.
te GIFU 501-0601, Japan (JP)
KOMORI, Teruo, Ibiden Co., Ltd. te
GIFU 501-0601, Japan (JP)
HASEGAWA, Akira te OAZA
TAMONOKI, HACHINOHE-SHI
AOMORI 039-, Japan (JP)
KAKUTA, Noriyoshi te KITAYAMACHOTOYOHASI-SHI AICHI 4418105, Japan (JP)
(51) C07C 209/60
B01J 37/02
B01J 29/70
(72) Beulay, Jean-Luc te 67880
KRAUTERGERSHEIM, Frankrijk
(FR)
Buisson, Virginie te 67202
Verenigde Staten van Amerika
WOLFISHEIM, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
Cirou, Sébastien te 67300
SCHILTIGHEIM, Frankrijk (FR)
HYDROCARBON-SOLUBLE,
Delbos, Cécile te 67114 ESCHAU,
BIMETALLIC CATALYST
Frankrijk (FR)
PRECURSORS AND METHODS FOR
Hlavacek, Marc te 57370
MAKING SAME
PHALSBOURG, Frankrijk (FR)
05.03.2014
Mels, Frans te 2571 ALTENMARKT,
Headwaters Technology
Oostenrijk (AT)
Innovation LLC te
Reinbigler, René te 67520
LAWRENCEVILLE, NJ 08648,
KIRCHHEIM, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
Weissenbach, Jean-Louis te
(US)
67140 BARR, Frankrijk (FR)
ZHOU, Bing te CRANBURY, NJ
(51) B02C 25/00
08512, Verenigde Staten van
B02C 2/04
Amerika (US)
(11)
EP2535111
ZHOU, Zhenhua te
LAWRENCEVILLE, NJ 08648,
(21) EP11169686.0
Verenigde Staten van Amerika
(22) 13.06.2011
(US)
WU, Zhihua te LAWRENCEVILLE, (54) Method for emptying an inertia
cone crusher
NJ 08648, Verenigde Staten van
(32) 06.01.2006
01.08.2006
(33)
(54)
(47)
(73)
(32) 16.11.1999
29.02.2000
30.06.2000
(54) CATALYST AND METHOD FOR
PREPARATION THEREOF
(33) Frankrijk
(54) Cart and installation for treating a
biological liquid
(22) 16.11.2000
(33) Japan
Japan
Japan
(32) 24.12.2008
(51) B01J 31/22
B01J 31/00
(21) EP00976292.3
(31) 32536999
2000055063
2000198199
12 maart 2014
(72)
Amerika (US)
(51) B01L 3/02
(11) EP2319623
(21) EP10013402.2
(22) 07.10.2010
(31) 102009051654
261884 P
(32) 30.10.2009
17.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(73) Sandvik Intellectual Property AB
te 811 81 SANDVIKEN, Zweden
(SE)
(72) Belotserkovskiy, Konstantin te
211 17 MALMÖ, Zweden (SE)
(51) C09D 17/00
C09D 1/00
C09C 1/36
C09B 67/00
C03C 17/00
C01G 23/047
B02C 23/36
B02C 17/16
(11) EP2421648
(54) Dosiervorrichtung für
Flüssigkeiten und Verfahren zum
Dosieren von Flüssigkeiten
(21) EP10713976.8
(47) 05.03.2014
(21) EP10756423.9
(22) 19.04.2010
(73) EPPENDORF AG te 22339
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 22.03.2010
(72) Andres, Karl-Friedrich te 22941
BARGTHEIDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Molitor, Peter te 24558
HENSTEDT-ULZBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schmidt, Peter te 23566 LÜBECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Denemarken
(31) 09158472
(32) 22.04.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) KATALYSATOREN UND
VERFAHREN ZUR
HYDROAMINIERUNG VON
OLEFINEN
(47) 05.03.2014
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HEIDEMANN, Thomas te 68519
VIERNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KEHRER, Jens te 67117
LIMBURGERHOF,
(51) C12M 1/00
B01L 9/02
(11) EP2208534
(21) EP09290938.1
(22) 14.12.2009
(31) 0859079
(11) EP2411141
(31) 200900401
(32) 23.03.2009
(54) PRODUCTION OF TITANIA
NANOPARTICLE COLLOIDAL
SUSPENSIONS WITH MAINTAINED
CRYSTALLINITY BY USING A BEAD
MILL WITH MICROMETER SIZED
BEADS
(47) 05.03.2014
(73) Välinge Photocatalytic AB te 260
40 VIKEN, Zweden (SE)
(72) BRUMMERSTEDT IVERSEN, Steen
te DK-2950 VEDBÆK,
Denemarken (DK)
RASMUSSEN, Hans te DK-43330
VALSØ, Denemarken (DK)
AUSIG CHRISTENSEN, Christian te
Nummer 11/14
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
45
12 maart 2014
DK-2900 HELLERUP, Denemarken
FLUIDE COMPRENANT UNE
INATA, Kazumasa te NAGOYA-SHI
(DK)
POMPE
AICHI 455-0027, Japan (JP)
JENSEN, Henrik te DK-3650
FUJITA, Takeshi te NAGOYA-SHI
(47) 05.03.2014
ØLSTYKKE, Denemarken (DK)
AICHI 455-0027, Japan (JP)
(73) Rexam Healthcare La Verpillière
REENBERG, Theis te DK-2200
SANAI, Yasuyuki te NAGOYA-SHI
te 38290 LA VERPILLIÈRE,
KØBENHAVN N, Denemarken (DK)
AICHI 455-0027, Japan (JP)
Frankrijk (FR)
OKAZAKI, Eiichi te NAGOYA-SHI
B05B 3/04
(72) JULIA, Xavier te F-38090
AICHI 455-0027, Japan (JP)
B05B 3/02
VILLEFONTAINE, Frankrijk (FR)
SUZUKI, Hiroshi te NAGOYA-SHI
B05B 1/26
PAINCHAUD , Gaetan te F-69340
AICHI 455-0027, Japan (JP)
EP1996338
FRANCHEVILLE, Frankrijk (FR)
FURUTA, Naomasa te NAGOYA-SHI
BRAND , Julien te F-38110 SAINT
AICHI 455-0027, Japan (JP)
EP07753590.4
CLAIR DE LA TOUR, Frankrijk (FR)
21.03.2007
(51) B07C 5/36
BESOIN, Gilles te F-54270 ESSEY784295 P
(11) EP2384825
LES-NANCY, Frankrijk (FR)
21.03.2006
(21) EP10162109.2
(51) B05C 9/06
Verenigde Staten van Amerika
B05C 5/02
(22) 06.05.2010
B05C 11/10
WATER DEFLECTION
(54) A sorting device and a method of
SUBASSEMBLY
(11) EP1880772
operating the sorting device
(47) 05.03.2014
(21) EP07109631.7
(47) 05.03.2014
(73) Nelson Irrigation Corporation te
WALLA WALLA, WA 99362-2271,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 05.06.2007
(73) Eurosort B.V. te 1382 JX WEESP
(31) TV20060123
(72) Van Haaster, Patrick Theodorus
Johannes te 2191 BP, DE ZILK
Hopman, Jozef Walter Maria te
1272 NS, HUIZEN
(32) 17.07.2006
(72) GRANT, Stuart F. te LONG BEACH, (33) Italië
CA 90815, Verenigde Staten van (54) Spreading head particularly for
(51) B08B 9/093
Amerika (US)
spreading one or more adhesives
B08B 5/04
or mixtures of adhesives
(51) B65D 83/00
(11) EP2303475
(47) 05.03.2014
B65D 47/20
(21) EP09767660.5
B05B 11/00
(73) Hip-Mitsu S.R.L. te 31027
A45D 34/04
SPRESIANO (TREVISO), FRAZIONE (22) 17.06.2009
VISNADELLO, Italië (IT)
(11) EP2229239
(31) 73297
78204
(72) Arnaboldi, Riccardo te 31027
(21) EP09720170.1
SPRESIANO
(TV),
Italië
(IT)
(32)
17.06.2008
(22) 07.01.2009
03.07.2008
(51)
C09D
7/12
(31) 0800132
C09D 5/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 09.01.2008
C09D 4/02
Verenigde Staten van Amerika
(33) Frankrijk
C09D 183/07
(54) STORAGE TANK CLEANING
C09D 175/16
(54) POMPE POUR PRODUIT LIQUIDE
METHOD AND APPARATUS
C08G 77/20
OU VISQUEUX
(47)
05.03.2014
C08G 18/67
(47) 05.03.2014
(73) Dixon Pumps, Inc. te BILLINGS,
B62D 25/06
(73) Capital Innovation (Sarl) te 93406
MT 59108-0008, Verenigde
B62D 25/02
ST OUEN CEDEX, Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
B60J 1/00
D'Estais, Mathias te 14000 CAEN,
B05D 7/24
(72) DIXON, Randy te BILLINGS MT
Frankrijk (FR)
B05D 5/00
59108-0008, Verenigde Staten
Clisson, Laurent te 94260
van Amerika (US)
(11) EP2492023
FRESNES, Frankrijk (FR)
(21)
EP10824629.9
(51)
F16L 55/40
Corbin, Jean-Yves te 14480 LE
F16L 55/26
FRESNES CAMILLY, Frankrijk (FR) (22) 13.10.2010
B08B 9/055
Froger, BenoÎt te 14150
(31) 2009242830
OUISTREHAM, Frankrijk (FR)
(11) EP2082816
(32) 21.10.2009
(72) CORBIN, Jean-Yves te F-14480 LE
(21) EP08022547.7
(33) Japan
FRESNE CAMILLY, Frankrijk (FR)
(22) 31.12.2008
D'ESTAIS, Mathias te F-14000
(54) VEHICLE MEMBER AND PROCESS
(31) 0725347
CAEN, Frankrijk (FR)
FOR PRODUCING THE SAME
CLISSON, Laurent te F-92340
(32) 31.12.2007
(47) 05.03.2014
BOURG-LA-REINE, Frankrijk (FR)
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) Kabushiki Kaisha Toyota
(51) B65D 83/16
Jidoshokki te KARIYA-SHI AICHI
(54) Improvements in or relating to
B05B 11/00
448-8671, Japan (JP)
pipeline pigs
A61M 15/00
(72) MITSUOKA, Tetsuya te KARIYA-SHI (47) 05.03.2014
A61M 11/00
AICHI 448-8671, Japan (JP)
(73) Cokebusters Limited te CHESTER,
(11) EP2257386
HAYASHI, Hidetaka te KARIYA-SHI
CHESHIRE CH4 0GZ, GROOT
AICHI 448-8671, Japan (JP)
(21) EP09757682.1
BRITTANNIË (GB)
SHIMO, Toshihisa te KARIYA-SHI
(22) 27.03.2009
(72) Phipps, John te PARKGATE
AICHI 448-8671, Japan (JP)
CHESHIRE CH64 6QN, GROOT
(31) 0851996
KUMAGAI, Kyoko te KARIYA-SHI
BRITTANNIË (GB)
AICHI 448-8671, Japan (JP)
(32) 27.03.2008
UEDA,
Naoharu
te
KARIYA-SHI
(51) B08B 15/00
(33) Frankrijk
AICHI 448-8671, Japan (JP)
(11) EP2219796
(54) DISPOSITIF DE DISTRIBUTION DE
Nummer 11/14
(21) EP08851286.8
(22) 24.10.2008
(31) 202007016285 U
202008001370 U
(32) 20.11.2007
30.01.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ABGASABSAUGVORRICHTUNG
FÜR KRAFTFAHRZEUGE
(47) 05.03.2014
(73) s.tec Germany GmbH te 58099
HAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
46
(73) JFE Steel Corporation te TOKYO,
100-0011, Japan (JP)
(72) YAMASHITA, Koji te TOKYO 1000011, Japan (JP)
NARA, Tadashi te TOKYO 1000011, Japan (JP)
HATAKEYAMA, Seishi te TOKYO
100-0011, Japan (JP)
(51) B21C 47/32
B21C 47/24
(11) EP2544835
(21) EP11708829.4
(22) 14.03.2011
(31) 102010062865
102010035690
102010011171
(72) SPIEKER, Jürgen te 40477
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(32) 10.12.2010
DUITSLAND (DE)
27.08.2010
TEICHERT, Rainer te 82377
12.03.2010
PENZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B21B 37/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2427281
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
(21) EP10715204.3
ZUM ABLEGEN EINES
(22) 14.04.2010
METALLBUNDES
(31) 09159518
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
(72) Domange, Nicolas te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
Overrath, Dr., Jens te 31515
WUNSTORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B21D 39/04
B21D 31/04
(11) EP2361701
(21) EP11155733.6
(22) 24.02.2011
(31) 102010000545
(32) 25.02.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hydraulische radiale
Pressvorrichtung
(47) 05.03.2014
(73) Joiner's Bench GmbH te 42859
REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Schmitz, Michael te 57462 OLPE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Sgarra, Luciano te 42859
REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B21D 51/26
(73) SMS Siemag AG te 40237
(11) EP2364792
DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK
(33) Europees Octrooi Bureau
DUITSLAND (DE)
(21) EP10002466.0
(54) VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
(72)
CRAMER,
Ulrich
te
57439
(22) 10.03.2010
EINES IN EINER WALZSTRASSE
ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK
EINER WALZANLAGE GEWALZTEN
(54) Umformeinrichtung
DUITSLAND (DE)
WALZGUTS, STEUER- UND/ODER
(47) 05.03.2014
HOLZHAUER, Thomas te 57399
REGELEINRICHTUNG FÜR EINE
KIRCHHUNDEM,
(73) HINTERKOPF GmbH te 73054
WALZANLAGE ZUR HERSTELLUNG
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EISLINGEN, BONDSREPUBLIEK
VON GEWALZTEM WALZGUT,
(DE)
DUITSLAND (DE)
WALZANLAGE ZUR HERSTELLUNG
FUCHS, Wolfgang te 57271
VON GEWALZTEM WALZGUT,
(72) Aichele, Helmut te 73033
HILCHENBACH, BONDSREPUBLIEK
MASCHINENLESBARER
GÖPPINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PROGRAMMCODE UND
DUITSLAND (DE)
KASTNER, Andreas te 57399
SPEICHERMEDIUM
Schulz, Josef te 73342 BAD
KIRCHHUNDEM,
DITZENBACH, BONDSREPUBLIEK
(47) 05.03.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
(DE)
Traxler, Alexander te 73072
80333 MÜNCHEN,
MENGEL, Christian te 57074
WINZINGEN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SIEGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(DE)
DUITSLAND (DE)
(51) F16G 5/16
MÜLLER,
Heinz-Adolf
te
57234
(72) KURZ, Matthias te 91052
B21D 53/14
WILNSDORF, BONDSREPUBLIEK
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
(DE)
(11)
EP2029298
DUITSLAND (DE)
HEIDE, Carsten te 57250
LÖFFLER, Hans-Ulrich te 91054
(21) EP07747324.7
NETPHEN, BONDSREPUBLIEK
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 06.06.2007
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
HOFMANN, Karl, Robert te 57250 (31) 1031963
(51) B21C 47/26
NETPHEN, BONDSREPUBLIEK
(32) 07.06.2006
B21B 39/14
DUITSLAND (DE)
B21B 39/08
(33) Nederland
(51) B23P 15/24
B21B 39/00
(54) METHOD FOR FORMING A TILTING
B21D 37/16
(11) EP2517800
ZONE ON A TRANSVERSE
(11) EP2567763
ELEMENT FOR A PUSH BELT FOR
(21) EP10839613.6
A CONTINUOUSLY VARIABLE
(21) EP11180166.8
(22) 20.12.2010
TRANSMISSION
(22) 06.09.2011
(31) 2009292106
(47)
05.03.2014
(54) Formwerkzeug mit innerhalb von
2010269375
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
Werkzeugteilen verzweigten
(32) 24.12.2009
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
Kühlkanalbohrungen
02.12.2010
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(33) Japan
(72)
PRINSEN, Lucas, Hendricus,
(73) Gestamp Umformtechnik GmbH
Japan
Robertus, Maria te 5062 LV
te 33647 BIELEFELD,
(54) SKEW PREVENTION DEVICE FOR
OISTERWIJK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SLIT BAND PLATES
(DE)
(51) B21F 27/10
(47) 05.03.2014
(32) 06.05.2009
Nummer 11/14
B21F 23/00
47
12 maart 2014
(73) Sumitomo Osaka Cement Co.,
Ltd. te TOKYO 102-8465, Japan
(JP)
(21) EP08829172.9
(54) CRYSTALLISER
(11) EP2070615
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(21) EP07745065.8
(73) Danieli & C. Officine Meccaniche
SpA te 33042 BUTTRIO (UDINE),
Italië (IT)
(22) 12.06.2007
(73) KABUSHIKI KAISHA MIYANAGA te
MIKI-SHI, HYOGO 673-0433, Japan
(JP)
(11) EP2433724
(21) EP11177842.9
(22) 26.08.2008
(31) 2007231293
(72) ISHIZUKA, Masayuki te TOKYO
(32) 06.09.2007
102-8465, Japan (JP)
UD20100173
HIDAKA, Nobuhiro te TOKYO 102- (33) Japan
8465, Japan (JP)
27.09.2010
(54) Boring tool
(51)
B22F 5/00
Italië
(47) 05.03.2014
B22F 3/03
Feeding system and relevant
(73) Max Co., Ltd. te TOKYO 103-8502,
B22F 3/02
transversal feeder for entire bars
Japan (JP)
B22F 3/00
or steel bars suitable for
(72) NONAKA, Takuma te CHUO-KU,
(11) EP2164657
automatic plants producing
TOKYO 103-8502, Japan (JP)
electric welding wire netting with (21) EP07793147.5
HAMANO, Terufumi te CHUO-KU,
particular shapes
TOKYO 103-8502, Japan (JP)
(22) 11.06.2007
05.03.2014
YAMASHITA, Michio te CHUO-KU,
(54) DEVICE AND METHOD FOR
TOKYO 103-8502, Japan (JP)
A.W.M. s.p.a. te 33010 MAGNANO
MANUFACTURING ENDMILL
IN RIVIERA UD, Italië (IT)
(51)
B23B 51/04
(47) 05.03.2014
Bernadinis, Claudio te 33010
(11)
EP1637262
(73) TaeguTec Ltd. te DALSEONG-GUN,
MAGNANO IN RIVIERA (UD), Italië
DAEGU 711-865, Zuid-Korea (KR) (21) EP04735332.1
(IT)
(72) BAE, Byung Gyun te DALSEONG- (22) 28.05.2004
B22D 11/055
GUN DAEGU 711-865, Zuid-Korea (31) 2003160652
EP2054178
(KR)
2003358905
EP07802561.6
(51) B23Q 17/22
(32) 05.06.2003
B23Q 17/20
10.08.2007
20.10.2003
B23Q 15/24
MI20061622
(33) Japan
B23Q 15/14
Japan
11.08.2006
B23B 25/06
(54) Core cutter
B23B 1/00
Italië
(22) 17.08.2011
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(31) 2006274789
(32) 06.10.2006
(72) KAPAJ, Nuredin te I-33100 UDINE,
(33) Japan
Italië (IT)
(54) LATHE, COMPUTER PROGRAM
BAZZARO, Gianluca te I-33033
FOR CONTROLLING LATHE, AND
CODROIPO, Italië (IT)
MACHINING METHOD IN LATHE
POLONI, Alfredo te I-34070
FOGLIANO REDIPUGLIA, Italië (IT) (47) 05.03.2014
(51) B22D 17/22
(73) Tsugami Corporation te CHUO-KU
TOKYO 103-0012, Japan (JP)
(11) EP2230035
(21) EP09003932.2
(22) 19.03.2009
(54) Vorrichtung und Verfahren zur
Giesskerntemperierung
(47) 05.03.2014
(73) Robamat
Automatisierungstechnik GmbH
te 4810 GMUNDEN, Oostenrijk
(AT)
(72) Obermair, Norbert, DI te 4690
SCHWANENSTADT, Oostenrijk
(AT)
(51) C22C 19/03
B22F 1/00
(11) EP2138251
(21) EP08740202.0
(22) 10.04.2008
(31) 2007105734
(32) 13.04.2007
(33) Japan
(54) NICKEL-IRON-ZINC ALLOY
NANOPARTICLE
(47) 05.03.2014
(72) MIYANAGA, Masaaki te ., Japan
(JP)
(51) B23D 61/12
B23D 51/10
(11) EP2067557
(21) EP08020494.4
(22) 26.11.2008
(31) 102007060501
(32) 06.12.2007
(72) KASE, Yuji te NAGAOKA-SHI
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NIIGATA 940-8630, Japan (JP)
OKAMURA, Kenji te NAGAOKA-SHI (54) Motorisch antreibbare Säge mit
NIIGATA 940-8630, Japan (JP)
Sägeblatthalterung und
auswechselbarem Sägeblatt,
(51) B23B 27/04
sowie Sägeblatt
(11) EP2428296
(47) 05.03.2014
(21) EP11190032.0
(73) SCHMID & WEZEL GmbH & Co. te
(22) 09.07.2008
75433 MAULBRONN,
(31) 18504707
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 05.08.2007
(33) Israël
(54) Cutting insert
(47) 05.03.2014
(73) ISCAR LTD. te MIGDAL TEFEN
24959, Israël (IL)
(72) Kaiser, Dieter te 77948
FRIESENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Baumann, Marco te 78247
HILZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hecht, Gil te 22443 NAHARIYA,
Israël (IL)
Kertsman, Oleg te 29063 KIRYAT
YAM, Israël (IL)
(51) B23H 9/04
B23H 7/36
B23H 1/10
(51) B23B 51/12
B23B 51/00
B23B 31/11
(21) EP09799126.9
(11) EP2184124
(11) EP2358495
(22) 10.11.2009
(31) 0821041
(32) 18.11.2008
Nummer 11/14
48
12 maart 2014
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP2298492
(31) 0701242
(54) DIELECTRIC FLUID BATH AND
FLOW CONTROL METHOD FOR
ELECTRICAL DISCHARGE
MACHINES
(21) EP10173216.2
(32) 23.01.2007
(22) 18.08.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) 102009042271
(54) MILLING CUTTER
MANUFACTURING METHOD
(47) 05.03.2014
(32) 22.09.2009
(73) Sarclad Limited te SHEEPBRIDGE (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Spannvorrichtung zur Fixierung
S41 9RT, GROOT BRITTANNIË
eines Bauteils
(GB)
(72) WYBROW, Mark te CHESTERFIELD (47) 05.03.2014
S41 9RT, GROOT BRITTANNIË
(73) Schunk GmbH & Co. KG Spann(GB)
und Greiftechnik te 74348
LAUFFEN, BONDSREPUBLIEK
(51) F01D 5/00
DUITSLAND (DE)
B23K 35/30
B23K 35/22
(72) Schräder, Philipp te 88512
MENGEN, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2558245
DUITSLAND (DE)
(21) EP11714516.9
(51)
B23Q 11/00
(22) 06.04.2011
(31) 10003854
(32) 12.04.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP2275227
(21) EP10168973.5
(22) 09.07.2010
(31) 2009163983
(54) GERMANIUMHALTIGES LOT, EIN
BAUTEIL MIT EINEM LOT UND EIN (32) 10.07.2009
VERFAHREN ZUM LÖTEN
(33) Japan
(47) 05.03.2014
(54) Dust collecting attachment for
power tool
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
(47) 05.03.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Makita Corporation te ANJO, AICHI
(DE)
446-8502, Japan (JP)
(72) PIEGERT, Sebastian te 10777
(72) Kasuya, Yoshihiro te ANJO AICHI
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
446-8502, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Takeuchi, Hajime te ANJO AICHI
RANDELZHOFER, Peter te 91052
446-8502, Japan (JP)
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
Furusawa, Masanori te ANJO
DUITSLAND (DE)
AICHI 446-8502, Japan (JP)
OTT, Michael te 45470 MÜLHEIM
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
AN DER RUHR, BONDSREPUBLIEK (51) B23Q 11/14
DUITSLAND (DE)
B23Q 11/12
SINGER, Robert te 91054
B23Q 1/72
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2196283
DUITSLAND (DE)
(21) EP08829835.1
B23P 19/02
(22) 01.09.2008
EP2409809
(31) 2007233170
EP11005980.5
(32) 07.09.2007
21.07.2011
(33) Japan
202010010496 U
(54) MOVER COOLING METHOD AND
21.07.2010
DEVICE FOR MACHINE TOOL
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(54) Radsatzpresse zum Aufpressen
von Radscheiben auf
Radsatzwellen von
Schienenfahrzeugen sowie
Verfahren zum Aufpressen von
Radscheiben auf Radsatzwellen
von Schienenfahrzeugen
(47)
(73)
(72)
(51)
(73) MAKINO MILLING MACHINE CO.,
LTD. te MEGURO-KU TOKYO 1528578, Japan (JP)
(47) 05.03.2014
(73) Rolls-Royce plc te LONDON SW1E
6AT, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) KIRBY, Mark te SHEFFIELD S8
9BD, GROOT BRITTANNIË (GB)
HILL, Christopher, Peter, Ralph te
GLOUCESTERSHIRE GL12 8LJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B24B 5/38
B24B 5/22
(11) EP2544857
(21) EP11707835.2
(22) 07.03.2011
(31) 102010010758
(32) 09.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SPITZENLOSE
RUNDSCHLEIFMASCHINE ZUM
SCHLEIFEN VON
STANGENFÖRMIGEN
WERKSTÜCKEN UND VERFAHREN
ZUM SPITZENLOSEN
RUNDSCHLEIFEN VON
STANGENFÖRMIGEN
WERKSTÜCKEN
(47) 05.03.2014
(73) Erwin Junker Grinding Technology
a.s. te 27601 MÉLNÍK, Tsjechië
(CZ)
(72) JUNKER, Erwin te 77815 BÜHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B24B 9/14
B24B 13/005
B24B 13/00
B23Q 3/06
(11) EP2543476
(21) EP11172515.6
(22) 04.07.2011
(54) Apparatus and method for
clamping and handling
ophthalmic lenses
(47) 05.03.2014
(73) Automation & Robotics te 4800
VERVIERS, België (BE)
(72) Laurent, Christian te 4800
(72) SATO, Hideshi te AIKO-GUN
VERVIERS, België (BE)
KANAGAWA 243-0303, Japan (JP)
(51) B25F 5/02
NAKAYASU, Kazumasa te AIKOB25F 5/00
GUN KANAGAWA 243-0303, Japan
B24B 23/04
05.03.2014
(JP)
B24B 23/03
AKASAKA,
Hidehiko
te
AIKO-GUN
M A E Maschinen- und
(11)
EP2366496
KANAGAWA 243-0303, Japan (JP)
Apparatebau Götzen GmbH te
40699 ERKRATH,
(21)
EP11001856.1
(51) B24B 3/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B24B 19/04
(22) 07.03.2011
(DE)
B23P 15/34
(31) 102010012022
Mitze, Manfred te 58300 WETTER,
B23C 5/10
(32) 19.03.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2121243
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07824537.0
(54) Hand-Werkzeugmaschine mit
B23Q 1/00
(22) 12.11.2007
einem Handgriff
Nummer 11/14
49
(47) 05.03.2014
(51) B24D 3/18
B24D 18/00
(73) Festool Group GmbH & Co. KG te
73240 WENDLINGEN AM NECKAR, (11) EP2132003
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08743854.5
(DE)
(22) 13.03.2008
(72) Tulodziecki, Stefan te 73765
NEUHAUSEN, BONDSREPUBLIEK (31) 894871 P
(32) 14.03.2007
DUITSLAND (DE)
Kasper, Ulrich te 73117 WANGEN, (33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BONDED ABRASIVE ARTICLE
(DE)
(47) 05.03.2014
(51) B28D 5/00
(73) Saint-Gobain Abrasives, Inc. te
B24B 57/00
WORCESTER, MA 01615-0138,
(11) EP2501521
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10776614.9
(US)
SAINT-GOBAIN ABRASIFS te
(22) 21.10.2010
78700 CONFLANS SAINTE
(31) 102009054076
HONORINE, Frankrijk (FR)
(32) 20.11.2009
(72) QUEREL, Gilles te WORCESTER,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MASSACHUSETTS 01608,
Verenigde Staten van Amerika
(54) VERFAHREN ZUM ABTRENNEN
(US)
VON SCHLEIFÖL AUS
DANDO, Paul, S. te RUDFORD
SCHLEIFSCHLÄMMEN;
GLOS GL2 8DX, GROOT
TRENNSTATION ZUR
BRITTANNIË (GB)
DURCHFÜHRUNG DES
JOUSSEAUME, Cecile te F-75017
VERFAHRENS UND
PARIS, Frankrijk (FR)
VERFAHRENSTECHNISCHE
HALL, Richard, W. te
ANLAGE
SOUTHBOROUGH,
(47) 05.03.2014
MASSACHUSETTS 01772,
(73) Erwin Junker Maschinenfabrik
Verenigde Staten van Amerika
GmbH te 77787 NORDRACH,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B25F 5/00
(DE)
(11) EP2240304
(72) JUNKER, Erwin te 77815 BÜHL,
12 maart 2014
(21) EP10787547.8
(22) 11.10.2010
(31) BO20090655
(32) 12.10.2009
(33) Italië
(54) AN APPARATUS FOR CUTTING
ARTICLES COMPRISING A FLAT
SURFACE ON WHICH DESIGNS
AND/OR WRITINGS ARE
REPRODUCED AND A METHOD
FOR ACTUATING THE APPARATUS
(47) 05.03.2014
(73) Gallucci, Giuseppe te 63015
MONTE URANO (AP), Italië (IT)
(72) Gallucci, Giuseppe te 63015
MONTE URANO (AP), Italië (IT)
(51) B27B 17/14
B27B 17/02
(11) EP1698443
(21) EP06445002.6
(22) 16.02.2006
(31) 69799
(32) 01.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Chain saw with tool-less chain
tensioner and guide bar lock
(47) 05.03.2014
(73) Husqvarna Consumer Outdoor
Products N.A., Inc. te CHARLOTTE,
NC 28269, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Warfel, Paul A. te TEXARKANA
TEXAS 75503, Verenigde Staten
van Amerika (US)
McKeithen, Steven te TEXARKANA
TEXAS 75503, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Zapanata, Dennis te TEXARKANA
TEXAS 75503, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Keeton, William B. te TEXARKANA
TEXAS 75501, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) ROEHM, Heiko te 70176
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B27N 5/00
B27N 3/20
B27N 3/08
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(51) B26B 29/02
(11) EP2018944
(54 VERFAHREN UND VORRICHTUNG
)
ZUM REINIGEN, AKTIVIEREN UND
VORBEHANDELN EINES
WERKSTÜCKS MITTELS
KOHLENDIOXIDSCHNEEPARTIKELN
(21) EP11170147.0
(47 05.03.2014
)
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP08871992.7
(22) 16.10.2008
(51 B24C 1/00
)
(31) 102008000176
(11 EP2512737
)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21 EP10793169.3
)
(22 15.12.2010
)
(31 102009058211
)
(32 15.12.2009
)
(32) 30.01.2008
(54) ELEKTROWERKZEUG
(47) 05.03.2014
(11) EP2450163
(22) 16.06.2011
(31) 938607
(32) 03.11.2010
(54) Knife case
(73 Venjakob Maschinenbau GmbH & (47) 05.03.2014
)
Co. KG te 33378 RHEDAWIEDENBRÜCK, BONDSREPUBLIEK (73) K.H. Zingers Co., Ltd. te
CHANGHUA CITY (R.O.C.) 50090,
DUITSLAND (DE)
Taiwan (TW)
(72 MICHALSKE, Andreas te 59302
(72) Huang, Jui-Cheng te CHANGHUA
)
OELDE, BONDSREPUBLIEK
CITY (R.O.C.) 50090, Taiwan (TW)
DUITSLAND (DE)
KLEINELÜMERN, David te 33378
(51) B26F 1/38
RHEDA-WIEDENBRÜCK,
B26D 5/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2488333
(DE)
(21) EP07765870.6
(22) 18.05.2007
(31) 200601305
200602572
200701308
(32) 19.05.2006
09.10.2006
14.05.2007
(33) Spanje
Spanje
Spanje
(54) MOULD FOR PRODUCING DOOR
CORES
(47) 05.03.2014
(73) Lopez Sanchez, Manuel te 15379
CURTIS LA CORUÑA, Spanje (ES)
(72) Lopez Sanchez, Manuel te 15379
CURTIS LA CORUÑA, Spanje (ES)
Nummer 11/14
(51) B30B 15/04
B30B 15/02
B28B 3/02
(11) EP2262628
(21) EP09729727.9
(22) 03.04.2009
(31) 102008017964
(32) 08.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ANLAGE ZUR HERSTELLUNG VON
FORMSTEINEN
(47) 05.03.2014
(73) Rampf Formen GmbH te 89604
ALLMENDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) WÖRZ, Andreas te 89134
BLAUSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
50
TAKASAGO-SHI, HYOGO 6768670, Japan (JP)
TOSHIMA, Masatake c/o Kobe
Corp. Resrch. Laborat. in Kobe
Steel, Ltd te KOBE-SHI, HYOGO
651-2271, Japan (JP)
FUJIEDA, Yasuhiko c/o Takasago
Works in Kobe Steel^, Ltd. te
TAKASAGO-SHI, HYOGO 6768670, Japan (JP)
(51) B29L 30/00
B29D 30/10
B29C 35/02
B29C 33/02
(11) EP2221159
(21) EP08864550.2
(22) 28.10.2008
(31) 2007330942
(32) 21.12.2007
(33) Japan
12 maart 2014
LENS AND APPARATUS FOR
PRODUCING WAFER LENS
(47) 05.03.2014
(73) Konica Minolta Opto, Inc. te
HACHIOJI-SHI TOKYO 192-8505,
Japan (JP)
(72) FUJII Yuiti te HACHIOJI-SHI TOKYO
192-8505, Japan (JP)
SARUYA Nobuhiro te HACHIOJI-SHI
TOKYO 192-8505, Japan (JP)
IMAI Toshiyuki te HACHIOJI-SHI
TOKYO 192-8505, Japan (JP)
(51) C08J 9/34
C08J 9/12
C08J 9/00
B29K 67/00
B29K 105/06
B29K 105/04
B29C 45/78
B29C 45/73
B29C 45/17
B29C 45/00
B29C 44/34
B29C 44/04
(51) B28B 7/30
B28B 7/28
B28B 1/26
(54) PROCESS FOR PRODUCING A
PNEUMATIC TIRE
(11) EP2532500
(11) EP2332711
(73) The Yokohama Rubber Co., Ltd. te
(21) EP09812903.4
MINATO-KU TOKYO 105-8685,
Japan (JP)
(22) 10.09.2009
(72) SANO, Takuzou te HIRATSUKA-SHI (31) 2008231942
KANAGAWA 254-8601, Japan (JP) (32) 10.09.2008
TAKADA, Noboru te HIRATSUKASHI KANAGAWA 254-8601, Japan (33) Japan
(JP)
(54) Method for producing a molded
article
(51) B29D 35/12
(21) EP11168921.2
(22) 07.06.2011
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Herstellung von Keramikartikeln
(47) 05.03.2014
(73) Geberit International AG te 8645
JONA, Zwitserland (CH)
(72) Inglin, Urs te 8853 LACHEN,
Zwitserland (CH)
Schwendener, Peter te 8833
SAMSTAGERN, Zwitserland (CH)
Harsch, Margit te 8856 TUGGEN,
Zwitserland (CH)
(47) 05.03.2014
B29C 67/00
B29C 33/38
B29C 33/30
(11) EP2197644
(21) EP08830938.0
(51) B29K 21/00
B29K 105/24
B29C 33/02
(22) 12.09.2008
(11) EP2065151
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07807779.9
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(32) 13.09.2007
(73) Komatsu, Michio te IWAKI-SHI,
FUKUSHIMA 972-8301, Japan (JP)
(72) Komatsu, Michio te IWAKI-SHI,
FUKUSHIMA 972-8301, Japan (JP)
(51) B29C 45/00
A61M 5/32
(11) EP2504143
(21) EP10784864.0
(22) 18.10.2010
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
MANUFACTURING COMPONENTS (31) PD20090359
USED FOR THE MANUFACTURE OF (32) 27.11.2009
2006255215
ARTICLES
21.09.2006
(33) Italië
(47) 05.03.2014
Japan
(54) METHOD AND MOLD FOR THE
(73) Nike International Ltd. te
PRODUCTION OF BODIES IN
HEATING UNIT AND TIRE HEATING
BEAVERTON, OR 97005-6453,
PLASTIC MATERIAL COMPRISING
DEVICE.
Verenigde Staten van Amerika
AT LEAST TWO PORTIONS HINGED
05.03.2014
(US)
TO EACH OTHER BY A SINGLE
Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (72) DEAN, Anthony Carl te
ROTATION PIN
te CHUO-KU KOBE-SHI HYOGO
BEAVERTON, OREGON 97005,
(47) 05.03.2014
651-8585, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(73) Meus S.r.l. te 35028 PIOVE DI
(US)
OKADA, Kazut c/o Kobe Corp.
SACCO, PADOVA, Italië (IT)
Resrch. Laborat. in Kobe Steel,
(51) G02B 3/00
(72)
SGARAVATTO, Roberto te I-35020
Ltd te KOBE-SHI, HYOGO 651B29L 11/00
ARZERGRANDE PADOVA, Italië
2271, Japan (JP)
B29C 39/42
(IT)
KUWABARA, Hideaki c/o Kobe
B29C 39/10
CHIARIN, Ulisse te I-35020
Corp. Resrch. Laborat. in Kobe
(11) EP2384874
ARZERGRANDE PADOVA, Italië
Steel, Ltd te KOBE-SHI, HYOGO
(IT)
(21) EP09839270.7
651-2271, Japan (JP)
MITAMURA, Hisashi c/o Takasago (22) 15.12.2009
(51) B44C 1/16
Works in Kobe Steel^, Ltd. te
B32B 7/06
(31) 2009020251
TAKASAGO-SHI, HYOGO 676B32B 27/36
(32) 30.01.2009
8670, Japan (JP)
B32B 27/28
MURATA, Tomomichi c/o Takasago (33) Japan
B32B 27/08
Works in Kobe Steel^, Ltd. te
B29C 45/14
(54) METHOD FOR PRODUCING WAFER
(22) 21.09.2007
(31)
(31) 854830
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
B29C 43/18
(11) EP2448740
(21) EP10726910.2
(22) 18.06.2010
(31) 102009031478
51
(47) 05.03.2014
(73) Zhafir Plastics Machinery GmbH
te 92263 EBERMANNSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) RABE, Hans te 92289
URSENSOLLEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ISSEL, Dirk te 91207 LAUF,
MEHRSCHICHTKÖRPER
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
05.03.2014
(DE)
FRITZLAR, Volker te 92224
Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG
AMBERG, BONDSREPUBLIEK
te 90763 FÜRTH,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MEYER, Jörg te 92235
(DE)
KÜMMERSBRUCK,
SCHMIDT, Jürgen te 91154 ROTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
FRANZ, Steffen te 92224
JUNGMANN, Gert te 90763
AMBERG, BONDSREPUBLIEK
FÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
FENSTERER, Andreas te 92224
ATTNER, Juri te 90559
AMBERG, BONDSREPUBLIEK
BURGTHANN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(51) F04B 49/20
H05B 3/58
F04B 49/06
B29C 45/27
B29C 45/82
EP2519392
(11) EP2121280
(32) 01.07.2009
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP10801356.6
(22) 29.12.2010
(31) 406351 P
290582 P
323527 P
(21) EP07856849.0
(22) 18.12.2007
(31) 102007007005
(32) 08.02.2007
(32) 25.10.2010
29.12.2009
13.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(54) HEATING APPARATUS FOR FLUID
FLOW CHANNEL
(47) 05.03.2014
(73) Synventive Molding Solutions,
Inc. te PEABODY, MA 01960,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) GALATI, Vito te ROWLEY MA
01969, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VASAPOLI, Michael, Lewis te
GLOUCESTER MA 01930,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
YOUNG, Mark, Robert te
GROVELAND MA 01834,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B30B 15/04
B29C 45/46
B29C 45/17
(11) EP2212084
(21) EP08841848.8
(22) 22.10.2008
(31) 102007050689
(32) 22.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SPRITZGIESSMASCHINE MIT
SCHUTZVERKLEIDUNG
(54) ELEKTROHYDRAULISCHE
STEUERANORDNUNG
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHMIDT, Stefan te 97816 LOHR
AM MAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DÖRR, Heribert te 97854
STEINFELD-HAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B29C 49/78
B29C 49/68
B29C 49/64
(11) EP2390082
(21) EP11165220.2
(22) 09.05.2011
(31) 102010021445
(32) 25.05.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Temperatursteuerung und/oder
-regelung einer Heizvorrichtung
für Vorformlinge
(47) 05.03.2014
(73) Krones AG te 93073
NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Voth, Klaus te 93083
OBERTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
12 maart 2014
(DE)
Senn, Konrad te 93059
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hirdina, Jochen te 93057
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65B
B65B
B65B
B65B
B29C
B29C
7/16
61/02
31/02
25/06
65/18
65/00
(11) EP2519398
(21) EP10801261.8
(22) 23.12.2010
(31) 0922668
(32) 29.12.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) FOOD PACKAGING PROCESS
(47) 05.03.2014
(73) ISHIDA EUROPE LIMITED te
BIRMINGHAM B32 3DB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) NIELSEN, Ulrich, Carlin te 8680
RY, Denemarken (DK)
(51) B29C 67/00
(11) EP2488347
(21) EP10771388.5
(22) 11.10.2010
(31) 0917936
(32) 13.10.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) THREE-DIMENSIONAL PRINTER
AND METHOD FOR CREATING A
THREE-DIMENSIONAL MODEL
(47) 05.03.2014
(73) Blueprinter ApS te 2200
COPENHAGEN N, Denemarken
(DK)
(72) HARTMANN, Anders, Ørnsholt te
DK-1366 COPENHAGEN K,
Denemarken (DK)
TJELLESEN, Frederik, Walsted te
DK-1709 COPENHAGEN V,
Denemarken (DK)
(51) B29C 70/22
B29C 51/00
B29B 11/16
(11) EP2281679
(21) EP10167139.4
(22) 24.06.2010
(31) 0913290
(32) 31.07.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Method of manufacture of aerofoil
leading edge strip
(47) 05.03.2014
(73) Rolls-Royce plc te LONDON SW1E
6AT, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Northfield, Quinten John te
BROMLEY, KENT BR2 0SH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Nummer 11/14
(51) C08J 5/04
B29K 67/00
B29C 70/48
B29C 70/46
B29C 45/00
B29C 43/00
B29B 9/14
B29B 17/04
52
B29C 33/20
(11) EP2504158
(21) EP10803607.0
(22) 24.11.2010
(31) 0958454
12 maart 2014
Technical Center te TOKYO
1878531, Japan (JP)
IIZUKA, Shuhei, Bridgestone Corp.
Technical Center te TOKYO
1878531, Japan (JP)
(32) 27.11.2009
(51) B30B 15/00
B30B 11/02
(33) Frankrijk
(11) EP2281683
(21) EP09167149.5
(31) 0958872
(54) PRESSE DE CUISSON POUR
EBAUCHE DE PNEUMATIQUE
COMPRENANT UN COUVERCLE
BASCULANT
(32) 11.12.2009
(47) 05.03.2014
(33) Frankrijk
(73) Compagnie Générale des
(47) 05.03.2014
Etablissements Michelin te 63000
(73) Weckerle GmbH te 82362
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
WEILHEIM, BONDSREPUBLIEK
(FR)
DUITSLAND (DE)
MICHELIN Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, (72) Gilg, Franz Xaver te 82398
POLLING, BONDSREPUBLIEK
Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
(72) RIFFAULT, Patrick te F-63118
Daisenberger, Bartholomäus te
CEBAZAT, Frankrijk (FR)
82362 WEILHEIM,
(51) B29D 30/26
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B29D 30/24
(DE)
Ostenrieder, Helmut te 82380
(11) EP2504159
PEISSENBERG, BONDSREPUBLIEK
(21) EP10805453.7
DUITSLAND (DE)
(22) 24.11.2010
(51) B30B 15/06
(31) 0958360
(11) EP2303564
265258 P
(21) EP09800952.5
(32) 25.11.2009
(22) 22.07.2009
30.11.2009
(31) 82767 P
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(32) 22.07.2008
(11) EP2509776
(21) EP10790765.1
(22) 10.12.2010
(54) PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN
ARTICLE POLYESTER COMPOSITE
(47) 05.03.2014
(73) Rhodia Operations te 93306
AUBERVILLIERS, Frankrijk (FR)
(72) JEOL, Stéphane te 69006 LYON,
Frankrijk (FR)
ORANGE, Gilles te F-69390
VOURLES, Frankrijk (FR)
TOURAUD, Franck te F-38780
EYZIN PINET, Frankrijk (FR)
(51) B29C 70/54
(11) EP2459363
(21) EP10752029.8
(22) 16.07.2010
(31) 0955290
(32) 28.07.2009
(33) Frankrijk
(22) 04.08.2009
(54) Verfahren zur Herstellung eines
gepressten Puderelements und
eine entsprechende Vorrichtung
(54) PROCEDE DE FABRICATION D'UNE (54) DISPOSITIF D'ASSEMBLAGE
(33) Verenigde Staten van Amerika
PIECE D'AERONEF PAR INFUSION
D'UNE EBAUCHE DE
(54) EFFICIENT LAMINATION PRESS
DE RESINE
PNEUMATIQUE COMPRENANT DES
WITH FLEXIBLE PLATENS AND
ORGANES
AMOVIBLES
ET
SON
(47) 05.03.2014
ASSOCIATED METHOD
PROCÉDÉ DE MONTAGE
(73) Airbus Operations te 31000
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(73) Hunter Douglas Industries
European Aeronautic Defence
(73) COMPAGNIE GENERALE DES
Switzerland GmbH te 6006
and Space Company EADS France
ETABLISSEMENTS MICHELIN te
LUZERN, Zwitserland (CH)
te 75781 PARIS CEDEX 16,
63000 CLERMONT-FERRAND,
(72)
LAKER, Matthew B. te WEST
Frankrijk (FR)
Frankrijk (FR)
VALLEY CITY, UT 84129,
MICHELIN
Recherche
et
Technique
(72) BLOT, Philippe te F-44000
Verenigde Staten van Amerika
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
NANTES, Frankrijk (FR)
(US)
Zwitserland (CH)
HOCHART, Benoît te F-44100
GOODSON, Raymond L. te
NANTES, Frankrijk (FR)
(72) BABIN, Thomas te F-63000
SANDY, UT 84092, Verenigde
BECHTEL, Stéphane te F-44120
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
Staten van Amerika (US)
VERTOU, Frankrijk (FR)
(FR)
(51) B65D 75/32
(51) B29D 30/06
(51) B29K 21/00
B32B 3/02
B29D
30/60
(11) EP2119548
(11) EP2285558
B29D 30/08
(21) EP07860310.7
(21) EP09730222.8
(11) EP1818165
(22) 27.12.2007
(22) 06.04.2009
(21) EP05806547.5
(31) 2007002629
(31) 102008018629
(22) 16.11.2005
(32) 10.01.2007
(32) 11.04.2008
(31) 2004333947
(33) Japan
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 18.11.2004
(54) ALIGNED SUPPLY APPARATUS AND
(54) VERPACKUNGSFOLIENABSCHNITT,
(33) Japan
ALIGNED SUPPLY METHOD FOR
VERPACKUNGSFOLIE,
RAW TIRES
(54) METHOD OF WRAPPING RUBBER
VERPACKUNG SOWIE
STRIP
MATERIAL
AROUND
(47) 05.03.2014
VERPACKUNGS-PRODUKT-EINHEIT
MOLDING DRUM
(73) Bridgestone Corporation te
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
TOKYO 104-8340, Japan (JP)
(73) Amcor Flexibles Kreuzlingen Ltd.
(73) Bridgestone Corporation te
(72) TOYODA, Haruo te KODAIRA-SHI
te 8280 KREUZLINGEN,
TOKYO
104-8340,
Japan
(JP)
TOKYO 187-8531, Japan (JP)
Zwitserland (CH)
(72) OTA, Hidehisa, Bridgestone Corp.
(51) B29D 30/06
(72) YILDIRIM, Selcuk te CH-8048
Nummer 11/14
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
JAMMET, Jean-Claude te CH-8212
NEUHAUSEN, Zwitserland (CH)
53
Lopez Belbeze, Gregorio te
28046, MADRID, Spanje (ES)
12 maart 2014
(31) 2008249713
(32) 29.09.2008
(51) E04C 2/00
B32B 3/18
(51) F41H 5/26
F41H 5/04
B32B 17/10
(11) EP2025504
(11) EP2409834
(21) EP08161510.6
(21) EP11168158.1
(54) IMPACT-RESISTANT LAMINATED
ARTICLE, PROCESS FOR
PRODUCING THE SAME, AND
IMPACT-RESISTANT MATERIAL
(22) 31.07.2008
(22) 31.05.2011
(47) 05.03.2014
(31) 831066
(31) 102010032092
(32) 31.07.2007
(32) 23.07.2010
(73) Kuraray Co., Ltd. te OKAYAMA
710-0801, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Composite structure having
reinforced core and method of
making same
(54)
(47) 05.03.2014
(73) The Boeing Company te
CHICAGO, IL 60606-2016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47)
(72) Chakrabarti, Buddhadev te
WALNUT, 91789, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72)
(51) F16L 9/147
B32B 15/08
B29C 65/48
(11) EP2214901
(21) EP08853428.4
(22) 26.11.2008
(31) 991383 P
(32) 30.11.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PVC/CPVC COMPOSITE PIPE WITH
METAL INTERLAYER AND
PROCESS FOR MAKING IT
(47) 05.03.2014
(73) Lubrizol Advanced Materials, Inc.
te CLEVELAND, OH 44141-3247,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) FRIMEL, Robert M. te VERMILION
OHIO 44089, Verenigde Staten
van Amerika (US)
OLAH, Andrew M. te SPENCER
OHIO 44275, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) F24F 13/02
B32B 17/02
B32B 15/14
(73)
(33) Japan
(72) INADA, Shinya te OKAYAMA-SHI
OKAYAMA 702-8601, Japan (JP)
Laminiertes, transparentes
HITOMI, Yoshinori te OKAYAMAScheibenset, Verfahren zu dessen
SHI OKAYAMA 702-8601, Japan
Herstellung und Biegung und
(JP)
dessen Verwendung
KATAYAMA, Takashi te KURASHIKISHI OKAYAMA 713-8550, Japan
05.03.2014
(JP)
Schott AG te 55122 MAINZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B65D 75/58
(DE)
B65D 65/40
B32B 27/32
Langsdorf, Andreas te 55218
B32B 27/08
INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK
B32B 1/04
DUITSLAND (DE)
B32B 1/02
Heiss, Markus te 65474
BISCHOFSHEIM,
(11) EP2412644
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10756172.2
(DE)
(22) 25.03.2010
Moseler, Doris te 55257
BUDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
(31) 2009080623
DUITSLAND (DE)
(32) 27.03.2009
Ohlinger, Axel te 65205
(33) Japan
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Seibert, Volker te 65239
HOCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Becker, Otmar te 63225 LANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rüdinger, Bernd te 55286
WÖRRSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Zachau, Thilo te 64625
BENSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) PACKAGING BODY
(47) 05.03.2014
(73) Unicharm Corporation te EHIME
799-0111, Japan (JP)
(72) BANDO, Takeshi te KANONJI-SHI
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
(51) B32B 27/20
B29C 55/00
(11) EP2225102
(21) EP08867760.4
(22) 19.12.2008
(51) B32B 17/10
(31) 0760449
(11) EP2552687
(32) 28.12.2007
(21) EP11711528.7
(33) Frankrijk
(22) 28.03.2011
(54) FEUILLE DE SECURITE
COMPORTANT UN SUPPORT
COEXTRUDE
(31) 201000196
(32) 29.03.2010
(47) 05.03.2014
(11) EP2292426
(33) België
(21) EP10166453.0
(54) VITRAGE RESISTANT AU FEU
(22) 18.06.2010
(47) 05.03.2014
(73) ARJOWIGGINS SECURITY te 92100
BOULOGNE BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(31) 200901808
(73) AGC Glass Europe te 1170
BRUXELLES (WATERMAELBOITSFORT), België (BE)
(72) DIETEMANN, Philippe te F-38400
SAINT-MARTIN-D'HÈRES, Frankrijk
(FR)
(72) GOELFF, Pierre te B-6040 JUMET,
België (BE)
(51) B32B 27/32
(32) 28.08.2009
(33) Spanje
(54) Reinforced insulation panel with
external coating for air
distribution ducts
(47) 05.03.2014
(73) Saint-Gobain Cristaleria, S.L. te
28046 MADRID, Spanje (ES)
(72) Soriano Hoyuelos, Esther te
28046, MADRID, Spanje (ES)
Lopez Brunner, Luis te 28046,
MADRID, Spanje (ES)
(51) D06M 17/00
D03D 1/00
D01F 6/62
B32B 5/28
B32B 27/04
(11) EP2335920
(21) EP09815875.1
(22) 18.09.2009
(11) EP1802462
(21) EP05809104.2
(22) 13.10.2005
(31) 0411035
(32) 19.10.2004
(33) Frankrijk
(54) FILM D EMBALLAGE
MULTICOUCHE
Nummer 11/14
METALLOPLASTIQUE
54
(32) 07.01.2010
(47) 05.03.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Amcor Flexibles Sélestat SAS te
67603 SÉLESTAT, Frankrijk (FR)
(54) LAMINATOR WITH LAMINATING
HEAD COMPRISING A PLURALITY
OF SELECTIVELY ACTIVATABLE
HEATING ELEMENTS AND
METHOD USING THE SAME
(72) GRAYER, Alain te F-67230
WITTERNHEIM, Frankrijk (FR)
BOIRON, Guy te F-68000
WINTZENHEIM, Frankrijk (FR)
PERIAL, Olivier te F-67600
ORSCHWILLER, Frankrijk (FR)
(51) G09F 3/00
B32B 27/32
(11) EP2296883
(21) EP09751035.8
(22) 19.03.2009
(31) 125592
(32) 22.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) POLYPROPYLENE-BASED SHRINK
FILMS
(47) 05.03.2014
(73) Jindal Films Americas, LLC te
MACEDON, NY 14502, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) FRAUENHOFER, Lori, Ann te
FAIRPORT NY 14450, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MENDES, Lindsay, J. te FAIRPORT
NY 14450, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BENDER, Eric, William te
STEWARTSVILLE, NJ 08886,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bestmann, Günter, Dr. te 24161,
ALTENHOLZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Jurkewitz, Manfred, Dr. te
WIESLOCH 69168,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) HID Global Corporation te IRVINE, (51) B41N 1/24
CA 92618-3106, Verenigde Staten
B41M 1/12
van Amerika (US)
B41C 1/14
(72) LIEN, Brent, D. te MINNEAPOLIS
(11) EP2448758
MN 55409, Verenigde Staten van
(21) EP10768608.1
Amerika (US)
KARST, Karl, A. te WOODBURY MN (22) 11.10.2010
55129, Verenigde Staten van
(31) 2003627
Amerika (US)
(32) 12.10.2009
JOHNSON, Traci te SAVAGE MN
(33) Nederland
55378, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) SCREEN PRINTING
NIPPOLDT, Joshua te
(47) 05.03.2014
BLOOMINGTON MN 55431,
(73) Stork Prints B.V. te 5831 AT
Verenigde Staten van Amerika
BOXMEER
(US)
MULARONI, Johanna te
(72) SPOOR, Peter Benjamin te NLMINNEAPOLIS MN 55408,
5615 NB EINDHOVEN
Verenigde Staten van Amerika
DEKKERS, Marinus Cornelis Petrus
(US)
te NL-6591 LA GENNEP
SMALLEGANGE, Martin Jan te NL(51) H01L 31/18
6642 AE BEUNINGEN
B32B 38/00
B32B
B30B
B30B
B30B
37/10
5/04
5/02
15/34
(11) EP2236287
(21) EP09177765.6
(51) B41F 7/12
B41F 13/008
B41F 13/004
(11) EP2147787
(21) EP09165447.5
(22) 14.07.2009
(51) C08G 64/04
B32B 27/36
(22) 02.12.2009
(11) EP2242648
(32) 31.03.2009
(21) EP09705086.8
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 21.01.2009
(54) Laminationsvorrichtung
(31) 20683
(54) Druckeinheit einer
Rollendruckmaschine
(47) 05.03.2014
(32) 28.01.2008
(47) 05.03.2014
(73) SM InnoTech GmbH & Co. KG te
46395 BOCHOLT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) manroland web systems GmbH te
86153 AUGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 102009002023
(54) CYCLOALIPHATIC POLYESTER
COPOLYMER ARTICLES AND
METHODS FOR MAKING ARTICLES (72) Stevens, Hans Gerd te 46399
BOCHOLT, BONDSREPUBLIEK
THEREFROM
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
te 4612 PX BERGEN OP ZOOM
(72) TRIPATHI, Sandeep te
EVANSVILLE INDIANA 47712,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHAKRAVARTI, Shrevas te
EVANSVILLE INDIANA 47712,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B41J 2/32
B32B 37/06
B32B 37/00
(11) EP2521652
(21) EP11706968.2
(22) 07.01.2011
(31) 292893 P
(51) B41F 33/00
B41C 1/10
B41C 1/00
(11) EP1916100
(21) EP07117453.6
(22) 28.09.2007
(31) 102006050539
(32) 26.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Druckplattenerzeugung für
Aniloxdruckmaschinen
(47) 05.03.2014
(73) Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Rautert, Jürgen, Dr. te 69126,
(31) 102008034286
(32) 22.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Knauer Peter te 86692
MÜNSTER/LECH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Singler Josef te 86637
BINSWANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B41F 13/46
B41F 13/02
(11) EP1990190
(21) EP08008315.7
(22) 02.05.2008
(31) 102007020736
(32) 03.05.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Rollendruckmaschine
(47) 05.03.2014
(73) manroland web systems GmbH te
86153 AUGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 11/14
(DE)
(72) Schulmeister, Peter te 85276
PFAFFENHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ronecker, Wolfgang te 86678
EHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B41F 15/08
(11) EP2318212
(21) EP09784953.3
55
(72) Stroh, Rudolf te 73105 DÜMAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Gsell, Thomas te 89407
DILLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B41F 27/12
(11) EP2113387
(21) EP09158841.8
(22) 27.04.2009
12 maart 2014
Company, L.P. te HOUSTON, TX
77070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CLARK, Garrett E. te CORVALLIS
OR 97330-4239, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BAKKOM, Angela te CORVALLIS
OR 97330-4239, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01L 41/187
H01L 41/09
C04B 35/495
B41J 2/14
(22) 18.08.2009
(31) 102008021316
102008024403
(31) 0815370
0900431
(32) 29.04.2008
20.05.2008
(11) EP2364852
(32) 22.08.2008
12.01.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 09.03.2011
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Druckplattenhandhabungsvorrich
tung
(54) PRINTING METHOD AND
PRINTING APPARATUS
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Emerson & Renwick Ltd te
ACCRINGTON LANCASHIRE BB5
4EF, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) HARGREAVES, Colin te
ACCRINGTON BB5 4EF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
HARGREAVES, David te
LANCASHIRE BB5 4EF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) B41F 17/00
(11) EP2328755
(21) EP09786867.3
(22) 07.08.2009
(31) 102008046487
(32) 09.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PAD PRINTING MACHINE
(47) 05.03.2014
(73) ITW Morlock GmbH te 72280
DORNSTETTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Druckmachine mit einer
Handhabungsvorrichtung
(47) 05.03.2014
(31) 2010056807
2010114761
(32) 12.03.2010
18.05.2010
(73) manroland web systems GmbH te (33) Japan
86153 AUGSBURG,
Japan
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
Liquid ejecting head, liquid
(DE)
ejecting apparatus using the
(72) Scholz, Michael te 86505
same, and piezoelectric element
MÜNSTERHAUSEN,
(47)
05.03.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Seiko Epson Corporation te
Glunz, Wolfgang te 86169
TOKYO 163-0811, Japan (JP)
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
(72) Wang, Xiaoxing te NAGANO 392DUITSLAND (DE)
8502, Japan (JP)
Kießwetter, Rainer te 86356
(51)
B41J 2/165
NEUSÄSS, BONDSREPUBLIEK
B41J 2/14
DUITSLAND (DE)
Käßmair, Georg te 86450
(11) EP2569161
ZUSAMZELL, BONDSREPUBLIEK
(21) EP11717278.3
DUITSLAND (DE)
(22) 03.05.2011
Heller, Albert te 86947
PESTENACKER, BONDSREPUBLIEK (31) 10162454
DUITSLAND (DE)
(32) 10.05.2010
(51) B41J 29/17
B41F 35/00
B41F 13/02
(11) EP2337687
(21) EP08825198.8
(22) 10.10.2008
(54) AUTOMATIC CLEANING AIR IDLER
(72) VOGT, Udo te 72108
ROTTENBURG, BONDSREPUBLIEK (47) 05.03.2014
DUITSLAND (DE)
(73) Hewlett-Packard Development
PFEIFLE, Thomas te 72270
Company, L.P. te HOUSTON, TX
HUZENBACH, BONDSREPUBLIEK
77070, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
(51) B41F 27/12
(72) BOUMA, Timothy te CORVALLIS
OREGON 97330, Verenigde
(11) EP1927474
Staten van Amerika (US)
(21) EP07022475.3
SOUZA, Timothy te CORVALLIS
(22) 20.11.2007
OREGON 97330, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 102006054957
(32) 22.11.2006
(21) EP11157440.6
(51) B41J 2/05
B41J 2/015
B41J 2/01
(11) EP2222474
(21) EP07869681.2
(73) manroland web systems GmbH te (22) 20.12.2007
86153 AUGSBURG,
(54) DROPLET GENERATOR
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(DE)
(73) Hewlett-Packard Development
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) WETTING CONTROL BY
ASYMMETRIC LAPLACE PRESSURE
(47) 05.03.2014
(73) OCE-Technologies B.V. te 5914 CA
VENLO
(72) CRINGUS, Gheorghe D. te NL5914 VX VENLO
VAN DEN BERG, Marcus J. te NL5926 SP 5926 SP
(51) B41J 2/16
(11) EP2287000
(21) EP09758237.3
(22) 26.05.2009
(31) 2008146679
(32) 04.06.2008
(33) Japan
(54) METHOD FOR PRODUCTION OF
INK-JET HEAD
(47) 05.03.2014
(73) Konica Minolta IJ Technologies,
Inc. te HINO-SHI TOKYO 1918511, Japan (JP)
(72) MATSUSHITA Takehiro te HINO-SHI
TOKYO 191-8511, Japan (JP)
(51) B41J 2/175
Nummer 11/14
(11) EP2214908
56
GUANGDONG 519075, China (CN) (33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08852799.9
(51) B41J 2/175
(22) 18.11.2008
(11) EP2436526
(31) 102007055163
(21) EP11183579.9
(32) 19.11.2007
(22) 30.09.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 2010222671
(54) TINTENPATRONE, INSBESONDERE (32) 30.09.2010
FÜR EINEN
(33) Japan
TINTENSTRAHLDRUCKER
(54) Recording apparatus capable of
(47) 05.03.2014
detecting residual amount of ink
(73) Pelikan Hardcopy Production AG
in ink cartridge
te 8620 WETZIKON, Zwitserland (47) 05.03.2014
(CH)
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
(72) SULSER, Daniel te CH-8636
te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561,
WALD, Zwitserland (CH)
Japan (JP)
BUTTY, René te CH-8340 HINWIL,
(72) Kura, Keiji te NAGOYA-SHI, AICHI
Zwitserland (CH)
467-8562, Japan (JP)
(51) B65H 45/18
(51)
B41J 2/335
B65H 45/14
B41J 3/44
(11) EP2364855
B41J 2/175
(21) EP11151764.5
(11) EP2177361
(21) EP09172610.9
(22) 09.10.2009
(31) 254162
(32) 20.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 21.01.2011
(31) 2010050450
(32) 08.03.2010
(33) Japan
(54) Thermal head, printer, and
manufacturing method for the
thermal head
(54) Heated folding system for a
phase change ink imaging device (47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Seiko Instruments Inc. te CHIBASHI, CHIBA, Japan (JP)
(73) Xerox Corporation te
ROCHESTER, NY 14644,
(72) Morooka, Toshimitsu te CHIBAVerenigde Staten van Amerika
SHI, CHIBA, Japan (JP)
(US)
Koroishi, Keitaro te CHIBA-SHI,
CHIBA, Japan (JP)
(72) Rabbani, Mojgan te PITTSFORD,
Shoji, Noriyoshi te CHIBA-SHI,
NY 14534, Verenigde Staten van
CHIBA, Japan (JP)
Amerika (US)
Sanbongi, Norimitsu te CHIBAMantell, David A. te ROCHESTER,
SHI, CHIBA, Japan (JP)
NY 14610, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B41J 3/407
Levy, Michael J. te WEBSTER, NY
B41J 11/00
14580, Verenigde Staten van
(11) EP2144763
Amerika (US)
Lefevre, Jason M. te PENFIELD, NY (21) EP08749227.8
14526, Verenigde Staten van
(22) 29.04.2008
Amerika (US)
(31) 102007021765
(51) B41J 29/393
(32) 09.05.2007
B41J 29/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B41J 2/175
(54) VORRICHTUNG ZUM BEDRUCKEN
(11) EP2431184
EINES BAUTEILS MITTELS EINES
(21) EP10774562.2
DIGITALEN DRUCKVERFAHRENS
(22) 13.05.2010
(47) 05.03.2014
(31) 200910039523
12 maart 2014
(54) Ultra-violet curable gellant inks
for braille, raised print, and
regular print applications
(47) 05.03.2014
(73) Xerox Corporation te
ROCHESTER, NEW YORK 14644,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Belelie, Jennifer L. te OAKVILLE
ONTARIO L6N 4A5, Canada (CA)
Chretien, Michelle te
MISSISSAUGA ONTARIO L5M 7J5,
Canada (CA)
Keoshkerian, Barkev te
THORNHILL ONTARIO L4J 7E8,
Canada (CA)
Iftime, Gabriel te MISSISSAUGA
ONTARIO L5N 4T1, Canada (CA)
Chopra, Naveen te OAKVILLE
ONTARIO L6H 6S7, Canada (CA)
Wagner, Christopher A. te
ETOBICOKE ONTARIO M9A 1L3,
Canada (CA)
Odell, Peter G. te MISSISSAUGA
ONTARIO L5J 1L3, Canada (CA)
Smith, Paul F. te OAKVILLE
ONTARIO L6J 2G2, Canada (CA)
(51) B41J 25/34
(11) EP2582527
(21) EP10734032.5
(22) 18.06.2010
(54) SINGLE-PASSTINTENSTRAHLDRUCKER
(47) 05.03.2014
(73) Padaluma Ink-Jet-Solutions GmbH
& Co. KG te 91459 MARKT
ERLBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) VAN DER ZWAN, Rick te 49186
BAD IBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B41J
B41J
B41J
B41J
B41J
B41J
B41J
3/60
29/377
29/13
29/12
29/08
15/04
11/00
(11) EP2374625
(21) EP10014712.3
(22) 17.11.2010
(31) 2010090782
(32) 09.04.2010
(73) Interglarion Limited te 2404
ENGOMI, NIKOSIA, Cyprus (CY)
(33) Japan
(32) 13.05.2009
(33) China
(72) te , Onbekend (ZZ)
(47) 05.03.2014
(54) ADAPTER ON INKJET PRINTER
AND INK CARTRIDGE USED
THEREWITH
(51) C09D 11/10
B41J 3/32
B41J 25/308
(73) Miyakoshi Printing Machinery Co.,
Ltd. te NARASHINO-SHI, CHIBA
275-0016, Japan (JP)
(47) 05.03.2014
(11) EP2161137
(73) Zhuhai Ninestar Management
(21) EP09167960.5
Co., Ltd. te XIANGZHOU
(22) 17.08.2009
DISTRICT, ZHUHAI, GUANGDONG
(31) 204269
519075, China (CN)
(32) 04.09.2008
(72) XIAO, Biao te ZHUHAI
(54) Ink-jet recording apparatus
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Izawa, Hideo te NARASHINO-SHI,
CHIBA 275-0016, Japan (JP)
Ishikawa, Akira te NARASHINOSHI, CHIBA 275-0016, Japan (JP)
(51) B41M 5/52
Nummer 11/14
B41M 5/50
B41M 5/00
57
(54) Thermal imagable waterless
lithographic member
(11) EP2392467
(47) 05.03.2014
(21) EP10165096.8
(73) VIM Technologies Ltd. te 22885KIBBUTZ HANITA, Israël (IL)
(22) 07.06.2010
(54) Substrate for ink-jet printing
(47) 05.03.2014
(73) SAPPI Netherlands Services B.V.
te 6211 AA MAASTRICHT
(72) Ballet, Wim te 3620 LANAKEN,
België (BE)
Lex, Rainer te 4562 BIBERIST,
Zwitserland (CH)
Weihs, Jan Philipp te 3007 BERN,
Zwitserland (CH)
(51) B41M 5/337
B41M 5/333
(72) Danzinger, Oded te 52525
RAMAT-GAN, Israël (IL)
Karp, Michael te 49742 PETAH
TIKVA, Israël (IL)
Bieber, Avigdor te 43210
RA'ANANNA, Israël (IL)
Bonder, Sergei te 33275 HAIFA,
Israël (IL)
(51) G07D 7/00
D21H 21/00
B42D 15/00
B41M 3/00
(11) EP2216184
(11) EP2505374
(21) EP10151697.9
(21) EP11160791.7
(22) 05.05.2004
(22) 01.04.2011
(31) MI20030929
(54) Wärmeempfindliches
Aufzeichnungsmaterial, seine
Verwendung und Verfahren zu
seiner Herstellung
(32) 08.05.2003
(47) 05.03.2014
(73) Mitsubishi HiTec Paper Europe
GmbH te 33699 BIELEFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47)
(73)
(72) Stork, Gerhard, Dr. te 24943,
FLENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72)
(51) B41M 7/00
B05D 5/06
B05D 3/06
B05D 3/02
(11)
(11) EP2184176
(21) EP09173582.9
(22) 21.10.2009
(31) 263596
(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(32) 03.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of controlling gloss in UV (47)
curable overcoat compositions
(73)
(47) 05.03.2014
(73) Xerox Corporation te
ROCHESTER, NEW YORK 14644,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72)
(72) Chretien, Michelle te
MISSISSAUGA ONTARIO L5N 1J2,
Canada (CA)
Belelie, Jennifer L. te OAKVILLE
ONTARIO L6N 4A5, Canada (CA)
Sisler, Gordon te ST. CATHARINES
ONTARIO L2R 6P7, Canada (CA)
(51) B41N 1/00
B41C 1/10
(11) EP2425985
(21) EP11180254.2
(22) 06.09.2011
(31) 380616 P
(32) 07.09.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47) 05.03.2014
(73) Montecristo S.r.l. te 57125
LIVORNO, Italië (IT)
(72) CASAROSA, Claudio te 57100
LIVORNO, Italië (IT)
SCHIAFFINO, Mamiliano te 57010
COLLESALVETTI (LI), Italië (IT)
(51) B43M 5/04
B43M 3/04
(11) EP2189297
(21) EP09171823.9
(22) 30.09.2009
(31) 274718
(32) 20.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Envelope transport
(47) 05.03.2014
(73) Pitney Bowes Inc. te STAMFORD
CT 06926-0700, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Rozenfeld Boris te DANBURY, CT
06810, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Security element, such as a
Yap Anthony E. te DANBURY, CT
thread, strip and the like, for
06811, Verenigde Staten van
security documents in general
Amerika (US)
05.03.2014
Wright William J. te
FEDRIGONI S.P.A. te 37135
KILLINGWORTH, CT 06419,
VERONA, Italië (IT)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Lazzerini, Maurizio te 20070
DePoi Arthur H. te BROOKFIELD,
CERRO AL LAMBRO (MI), Italië (IT)
CT 06804, Verenigde Staten van
B42D 15/00
Amerika (US)
Masotta John R. te NEWTOWN, CT
EP2523813
06470, Verenigde Staten van
EP11702878.7
Amerika (US)
11.01.2011
Sussmeier John W. te NORTH
COLD SPRING, NY 10516,
10150578
Verenigde Staten van Amerika
12.01.2010
(US)
Europees Octrooi Bureau
(51) B44F 9/04
SECURITY LAMINATE, METHOD OF
B44C 3/04
MAKING A SECURITY LAMINATE,
B28B 7/46
AND ARTICLE COMPRISING A
B28B 7/06
SECURITY LAMINATE
B28B 5/02
05.03.2014
B28B 13/02
3M Innovative Properties
(11) EP2036694
Company te SAINT PAUL, MN
(21) EP07116535.1
55133-3427, Verenigde Staten
(22) 17.09.2007
van Amerika (US)
(54) Apparatus and method for
KIRCHMEYER, Domenica, te
forming a pattern in ceramic tile
41453 NEUSS, BONDSREPUBLIEK
or slab with prescribed thickness
DUITSLAND (DE)
GINTER, Waldemar, te 40878
(47) 05.03.2014
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
(73) SCG Building Materials Co., Ltd.
DUITSLAND (DE)
te 10800 BANGKOK, Thailand
ORENSTEEN, Bruce D. te
(TH)
MINNESOTA 55133-3427,
(72) Jamrussamee, Terdwong te
Verenigde Staten van Amerika
10800, BANGKOK, Thailand (TH)
(US)
Himtong, Arag te 10800,
B42D 17/00
BANGKOK, Thailand (TH)
Chuajiw, Wittaya te 10800,
EP2303599
BANGKOK, Thailand (TH)
EP08790004.9
Phabutta, Watthanakun te 10800,
20.06.2008
BANGKOK, Thailand (TH)
ADVERTISING COVER-PORTFOLIO (51) B44C 5/00
OF A NEWSPAPER FOR PUBLIC
A44C 27/00
USE
A44C 17/04
(33) Italië
(54)
12 maart 2014
Nummer 11/14
58
(11) EP1907223
(31) 948392
(21) EP06752582.4
(32) 17.11.2010
(22) 29.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 50105 U
(54) Method for manufacturing a
surface element
(32) 22.07.2005
(33) Oostenrijk
(47) 05.03.2014
(73) Pergo (Europe) AB te 231 25
(54) VERFAHREN ZUM AUFKLEBEN
TRELLEBORG, Zweden (SE)
VON SCHMUCKSTEINEN MIT SPITZ
ZUSAMMENLAUFENDER
(72) Smith Patrick George te 27614
RÜCKSEITE AUF LEDER
RALEIGH, NORTH CAROLINA,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(US)
(73) D. Swarovski KG te 6112
(51) B60B 21/06
WATTENS, Oostenrijk (AT)
B60B 1/04
(72) SWAROVSKI, Helmut te 6122
B60B 1/00
FRITZENS, Oostenrijk (AT)
(11) EP2021189
(51) B44C 5/04
(21) EP07731415.1
(11) EP2152528
(22) 04.05.2007
(21) EP08766715.0
(31) 0604237
(22) 30.05.2008
(32) 12.05.2006
(31) 1033924
(33) Frankrijk
(32) 01.06.2007
(54) ROUE A RAYONS
(33) Nederland
(47) 05.03.2014
(54) METHOD FOR MANUFACTURING A
(73) MAVIC S.A.S. te 74370 METZDECORATIVE PANEL AND A
TESSY, Frankrijk (FR)
DECORATIVE PANEL
(72)
MERCAT, Jean-Pierre te 74650
(47) 05.03.2014
CHAVANOD, Frankrijk (FR)
(73) Trespa International B.V. te 6002
MOUZIN, Olivier te 74210
SM WEERT
MONTMIN, Frankrijk (FR)
(72) VAN DE WALL, WILHELMUS
(51) B60B 7/04
Josephus Alex te 5591 CS HEEZE
B60B 7/00
VOGELS-JANSEN, Irma te 6021 ZS
B60B 3/10
BUDEL
B60B 19/10
(51) E04F 15/02
B60B 1/06
B44F 9/02
(11) EP2560826
B44C 5/04
(21) EP11713687.9
B44C 3/08
B44C 3/00
(22) 06.04.2011
B44C 1/24
(31) 102010015319
(11) EP2062745
(21) EP09075050.6
(22) 14.12.2005
(31) 200400635
690866 P
(32) 23.12.2004
16.06.2005
(33) België
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for manufacturing
laminate floor panels having a
decorative top layer with a relief
(47) 05.03.2014
(32) 17.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FELGE FÜR EIN FAHRZEUGRAD
(47) 05.03.2014
(73) Audi AG te 85045 INGOLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KUNSCH, Peter te 85123
KARLSKRON, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAUS, Stephan te 85049
INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Flooring Industries Ltd. te DUBLIN (51)
1, Ierland (IE)
(11)
(72) Meersseman, Laurent te 8500
(21)
KORTRIJK, België (BE)
(22)
Vandevoorde, Christian te 9870
(31)
ZULTE, België (BE)
Thiers, Bernard te 9700 EINE,
(32)
België (BE)
(33)
B60B 33/02
EP1778504
EP05740155.6
20.04.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BLOCK, Wolfgang te 42929
WERMELSKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MILBREDT, Manfred te 42859
REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08L 9/00
C08L 7/00
B60C 1/00
(11) EP2452830
(21) EP11188181.9
(22) 08.11.2011
(31) 944166
(32) 11.11.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Pneumatic tire having an
innerliner of a rubber composition
comprising diene based
elastomer and resin
(47) 05.03.2014
(73) The Goodyear Tire & Rubber
Company te AKRON, OH 443160001, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Hahn, Bruce Raymond te
HUDSON, OH OHIO 44210,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B60C
B60C
B60C
B60C
B60C
11/13
11/12
11/11
11/04
11/03
(11) EP2390115
(21) EP10733455.9
(22) 19.01.2010
(31) 2009010116
(32) 20.01.2009
(33) Japan
(54) TIRE
(47) 05.03.2014
(73) Bridgestone Corporation te
TOKYO 104-8340, Japan (JP)
(72) MUTO, Shuhei te TOKYO 1048340, Japan (JP)
(51) B60C 23/04
(11) EP2471674
(21) EP11172782.2
(22) 06.07.2011
(31) 20100139972
(32) 31.12.2010
(33) Zuid-Korea
21.07.2004
(54) Apparatus and method for
automatically recognizing
position of wheel of vehicle
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
102004035220
(51) B44C 5/04
(54) LENKROLLE MIT EINEM LAUFRAD
(11) EP2455229
(47) 05.03.2014
(21) EP11009139.4
(73) Tente GmbH & Co. KG te 42929
WERMELSKIRCHEN,
(22) 17.11.2011
12 maart 2014
(73) Samsung Electro-Mechanics Co.,
Ltd te SUWON GYUNGGI-DO 443743, Zuid-Korea (KR)
(72) Song, Jong Hyeong te 443-706
Nummer 11/14
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
59
GYUNGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Aktiengesellschaft te 80809
Lee, Kyungno te 151-782 SEOUL,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Zuid-Korea (KR)
DUITSLAND (DE)
Han, Jong Woo te 137-796 SEOUL, (72) DAVY, Elsa te 80637 MÜNCHEN,
Zuid-Korea (KR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
B60D 1/54
SCHLICHTE, Dirk te 80469
EP1880879
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
EP07013337.6
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Jakob te 80689
07.07.2007
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
202006011346 U
DUITSLAND (DE)
20.07.2006
PAULUS, Bernhard te 81541
MUENCHEN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
Schwenkbare
PRUCKNER, Alfred te 81545
Anhängevorrichtung für
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Zugfahrzeuge
DUITSLAND (DE)
05.03.2014
KÖNIG, Roland te 82392 HABACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TriMas Corporation (Germany)
(DE)
GmbH te 04746 HARTHA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B60G 7/00
(DE)
(11) EP2000335
Rampp, Armin te 86513
(21) EP08009448.5
URSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 23.05.2008
Feustle, Wolfgang te 89312
(31) 102007026702
GÜNZBURG, BONDSREPUBLIEK
(32) 06.06.2007
DUITSLAND (DE)
Müller, Tanja te 89367
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WALDSTETTEN,
(54) Achskomponente und Verfahren
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
zur Herstellung einer
(DE)
Achskomponente
(51) B60G 7/00
B60G 3/14
B60G 21/05
(11) EP2282900
(21) EP09729943.2
(22) 25.03.2009
(31) 102008001030
(32) 07.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GEGENLENKENDE FAHRZEUGHINTERACHSE
(47) 05.03.2014
(73) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) JAKOB, Benjamin te 80807
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60T 1/00
B60G 3/22
B60G 3/20
B60G 11/15
(11) EP2512842
(21) EP10776731.1
(22) 15.11.2010
(31) 102009058728
(32) 17.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) EINZELRADAUFHÄNGUNG EINES
NICHT LENKBAREN RADES EINES
ZWEISPURIGEN FAHRZEUGS
(47) 05.03.2014
(73) Bayerische Motoren Werke
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
(72) Mielke, Oliver te 33184
ALTENBEKEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pedersen, Roald te 2818 GJOVIK,
Noorwegen (NO)
Koch, Uwe te 33758 SCHLOSS
HOLTE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60G 21/055
B60G 21/045
B60G 17/015
(11) EP1755908
(21) EP05742840.1
(22) 27.04.2005
(31) 0410355
(32) 10.05.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) VEHICLE ROLL CONTROL SYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) BWI Company Limited S.A. te
1628 LUXEMBOURG, Luxemburg
(LU)
(72) CARDON, Christophe te F-75002
PARIS, Frankrijk (FR)
GERMAIN, Philippe te F-94120
FONTENAY-SOUS-BOIS, Frankrijk
(FR)
SAUVAGE, Frédéric te F-45190
BEAUGENCY, Frankrijk (FR)
PERREE, Bruno te F-75017 PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) B60H 1/00
(73) Benteler Automobiltechnik GmbH
(11) EP2327575
te 33102 PADERBORN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10191743.3
(DE)
(22) 18.11.2010
(72) Schneider, Klaus te 34431
(31) 2009262528
MARSBERG, BONDSREPUBLIEK
(32) 18.11.2009
DUITSLAND (DE)
Roxel, Andreas te 59329
(33) Japan
WADERSLOH, BONDSREPUBLIEK (54) Vehicle air-conditioning apparatus
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
Rackow, Volker te 33106
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
(73) Hitachi, Ltd. te TOKYO 100-8280,
DUITSLAND (DE)
Japan (JP)
Von der Kall, Jürgen te 33100
(72) Sekiya, Sachio te TOKYO 100PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
8220, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Osaka, Tadashi te TOKYO 100Fortmeier, Günther te 33129
8220, Japan (JP)
DELLBRÜCK, BONDSREPUBLIEK
Sawada, Itsuro te TOKYO 100DUITSLAND (DE)
8220, Japan (JP)
Bense, Dirk te 48624
Imanishi, Yuto te TOKYO 100SCHÖPPINGEN, BONDSREPUBLIEK
8220, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
(51) B60H 1/00
(51) B60G 7/00
(11) EP2368731
(11) EP2455244
(21) EP10290143.6
(21) EP11188043.1
(22) 18.03.2010
(22) 07.11.2011
(54) Vorrichtung zum Betätigen zweier
(31) 102010051741
verschwenkbarer Klappen
(32) 19.11.2010
(47) 05.03.2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Lenkerarms und Lenkerarm
(73) Behr France Rouffach SAS te
68250 ROUFFACH, Frankrijk (FR)
(72) Celebi, Cem te 68130 CARSPACH,
Frankrijk (FR)
Luttringer, Christophe te 68700
(73) Benteler Automobiltechnik GmbH
STEINBACH, Frankrijk (FR)
te 33102 PADERBORN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B60H 1/03
(DE)
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
B60H 1/00
(11) EP2463129
(21) EP11188051.4
(22) 07.11.2011
(31) 2010276877
(32) 13.12.2010
60
(54) Open roof construction for a
vehicle
(73)
(72)
(54) Vehicle heating system
(47) 05.03.2014
(72) Ishii, Shigeharu te TOKYO, 1088410, Japan (JP)
Doi, Hisafumi te TOKYO, 1088410, Japan (JP)
Katsuki, Makoto te TOKYO, 1088410, Japan (JP)
Tomita, Shinsaku te TOKYO, 1088410, Japan (JP)
(51) E05D 1/04
E05D 1/02
B60J 5/06
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(11) EP1772299
(47)
(21) EP06291542.6
(73)
(22) 03.10.2006
(31) 0510148
(32) 04.10.2005
(33) Frankrijk
(54) Fourgon de transport et camion
associé
(47) 05.03.2014
(73) Grosse, Gérard te 76270
NEUFCHATEL-EN-BRAY, Frankrijk
(FR)
(DE)
(51) B62D 25/08
B62D 21/15
B60K 11/04
Inalfa Roof Systems Group B.V. te
5804 AB VENRAY
(11) EP2511119
Van Boxtel, Eduardus Christianus (21) EP11425101.0
Henricus te 5411 BS, ZEELAND
(22) 12.04.2011
Manders, Peter Christiaan
Leonardus Johannes te 5961 GE, (54) Motor vehicle front end
HORST
(47) 05.03.2014
Nellen, Marcel Johan Christiaan te (73) Fiat Group Automobiles S.p.A. te
5803 HL, VENRAY
10135 TORINO (TO), Italië (IT)
De Bie, Sander te 6361 XG, NUTH
(72) Iania, Rosario te 10135 TORINO,
B62D 25/06
Italië (IT)
B60R 13/02
(51) B60K 15/04
B60J 7/02
B60K 15/035
EP2468544
(11) EP2046597
EP11190588.1
(21) EP07788062.3
24.11.2011
(22) 31.07.2007
2010284761
(31) 0607001
21.12.2010
(32) 31.07.2006
Japan
(33) Frankrijk
Upper part structure of vehicle
(54) SYSTEM FOR FILLING A TANK
05.03.2014
(47) 05.03.2014
Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
(73) Inergy Automotive Systems
107-8556, Japan (JP)
Research (Société Anonyme) te
Tahara, Daiki te SAITAMA, 3511120 BRUXELLES, België (BE)
0193, Japan (JP)
(72) RUNARVOT, Hervé te 53260
B60J 7/12
ENTRAMMES, Frankrijk (FR)
B60J 10/10
GANACHAUD, Patrick te 53000
LAVAL, Frankrijk (FR)
EP2221203
CHARRIER, Mickaël te 53320
EP09014937.8
MONTJEAN, Frankrijk (FR)
02.12.2009
(51) H01M 8/24
102009009722
H01M 8/04
19.02.2009
B60L 11/18
B60K 15/07
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B60K 1/04
Faltverdeck für einen
(11) EP2145792
Personenkraftwagen
(47) 05.03.2014
(33) Japan
(73) Mitsubishi Jidosha Kogyo
Kabushiki Kaisha te TOKYO 1088410, Japan (JP)
12 maart 2014
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(72) Grosse, Gérard te 76270
NEUFCHATEL-EN-BRAY, Frankrijk
(FR)
(33)
(51) B60J 7/00
(47) 05.03.2014
(21) EP08752850.1
(73) AUDI AG te 85045 INGOLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 09.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2199131
(54) Sunshade assembly and open
roof construction provided
therewith
(22) 12.12.2009
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
(11) EP2151339
(21) EP09166604.0
(22) 28.07.2009
(31) 186876
349233
(32) 06.08.2008
06.01.2009
(47) 05.03.2014
(54)
(32) 11.05.2007
(72) Just, Jan te BLOOMFIELD HILLS, MI (33) Japan
48301, Verenigde Staten van
(54) FUEL CELL VEHICLE
Amerika (US)
(47) 05.03.2014
(51) B60J 7/20
(21) EP09015404.8
(31) 102008064256
102009006243
(32)
(73) Inalfa Roof Systems Group B.V. te
5804 AB VENRAY
(33)
(72) Keller, David te ORTONVILLE, MI
48462, Verenigde Staten van
(54)
Amerika (US)
(51) B60J 7/043
B60J 7/02
(11) EP2263896
(21) EP09162860.2
(22) 16.06.2009
(31) 2007127194
20.12.2008
27.01.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Cabriolet-Fahrzeug mit einem
heckseitigen Deckelteil
(72) JUFUKU, Yasunobu te TOYOTA-SHI
AICHI 471-8571, Japan (JP)
ARISAWA, Hiroshi te TOYOTA-SHI
AICHI 471-8571, Japan (JP)
(51) F16H 57/021
F16H 1/22
B60K 17/04
B60K 17/00
(11) EP2365917
(47) 05.03.2014
(21) EP08782569.1
(73) Renault S.A.S. te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(22) 31.07.2008
(72) Hilbk, Holger te 49201 DISSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(54) FINAL DRIVE FOR A WORK
MACHINE
Nummer 11/14
61
(73) Knowles, Richard, N. te
WATERLOO, IA 50701, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 05.03.2014
(72) KNOWLES, Richard, N. te
WATERLOO, IA 50701, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HANSON, Samantha te
WATERLOO, IA 50701, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NIEBERGALL, James A. te
BUCKINGHAM, IA 50612,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
STETTLER, Werner te CEDDAR
FALLS, IA 50613, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BORGMANN, Benjamin te
WATERLOO, IA 50704, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VALLINAYAGAM, Muthukumar te
TAAMIL NADU 627811, India (IN)
(72) DA COSTA PITO, Sergio te F95800 CERGY, Frankrijk (FR)
BRANCHERIAU, Christian te F95220 HERBLAY, Frankrijk (FR)
(51) B60K 37/02
B60K 35/00
(11) EP1080976
(21) EP00117266.7
(22) 16.08.2000
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51) B60M 3/04
B60M 1/10
B60L 15/42
B60L 1/00
(11) EP2070759
(21) EP07807740.1
(22) 21.09.2007
(31) 2006257291
(32) 22.09.2006
(33) Japan
(54) VEHICLE TRACTION CONTROL
SYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) Central Japan Railway Company
te NAGOYA-SHI, AICHI 450-6101,
Japan (JP)
(51) B60N 2/44
B60N 2/18
B60N 2/16
(11) EP2331365
(21) EP09778038.1
(22) 21.08.2009
(31) 102008045444
102009019188
(32) 02.09.2008
28.04.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERSTELLEINRICHTUNG FÜR DIE
HÖHENVERSTELLUNG,
INSBESONDERE FÜR DIE
VERSTELLUNG DER HÖHE VON
SITZKISSEN VON
FAHRZEUGSITZEN FÜR
KRAFTFAHRZEUGE
(47) 05.03.2014
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft te
38440 WOLFSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SATO, Kenji te NAGOYA-SHI AICHI (72) KRAMER, Matthias te 38102
BRAUNSCHWEIG,
450-6101, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TANAKA, Hidemitsu te NAGOYA03.09.1999
(DE)
SHI
AICHI
450-6101,
Japan
(JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
STAHL, Arne te 38518 GIFHORN,
YOSHIZAWA, Kazuhiro te NAGOYAVerfahren und Vorrichtung zur
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SHI AICHI 450-6101, Japan (JP)
Darstellung von Warnmeldungen
(DE)
WATANABE, Yoshiya te NAGOYAund Interaktionsaufforderungen
WALHORN, Elmar te 38106
SHI AICHI 450-6101, Japan (JP)
BRAUNSCHWEIG,
FUKUSHIMA, Takafumi te
05.03.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NAGOYA-SHI AICHI 450-6101,
Volkswagen Aktiengesellschaft te
(DE)
Japan
(JP)
38440 WOLFSBURG,
TANIYAMA, Noriyuki te NAGOYABONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B60N 2/48
SHI AICHI 450-6101, Japan (JP)
(DE)
(11) EP1930210
(51) B60R 21/015
Liebig, Eckhard te 38518
(21) EP07020777.4
B60N 2/00
GIFHORN, BONDSREPUBLIEK
(22) 24.10.2007
DUITSLAND (DE)
(11) EP2236346
(31) 102006057826
Crull, Torsten te 38106
(21) EP10157891.2
102007025208
BRAUNSCHWEIG,
(22) 26.03.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 06.12.2006
(DE)
(31) 102009015998
30.05.2007
Kiesewetter, Thomas te 38118
102010012853
(33)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BRAUNSCHWEIG,
(32) 02.04.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
25.03.2010
(54) Kopfstütze, insbesondere für
(DE)
gepanzerte Fahrzeuge
Heimermann, Matthias te 38302 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WOLFENBÜTTEL,
(47) 05.03.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Erkennungseinrichtung und
(73) Rheinmetall Landsysteme GmbH
(DE)
Verfahren zum Erkennen einer
te 29345 UNTERLÜSS,
Lilienthal, Jörg te 38518
Belegung eines Sitzes
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GIFHORN, BONDSREPUBLIEK
(47) 05.03.2014
(DE)
DUITSLAND (DE)
(73) GRAMMER AG te 92224 AMBERG, (72) Böttcher, Ralf te 24107 KIEL,
F16B 17/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B62D 25/14
(DE)
(DE)
B60K 37/00
Simmat, Dieter te 24232
(72) Kolb, Jens te 92281 KÖNIGSTEIN,
EP2552725
SCHÖNKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP11717305.4
(DE)
Übelacker, Roland te 92536
30.03.2011
PFREIMD, BONDSREPUBLIEK
(51)
B60N 2/68
1052420
DUITSLAND (DE)
B60N 2/48
Müller, Stefan te 92289
31.03.2010
(11)
EP2415631
URSENSOLLEN, BONDSREPUBLIEK
Frankrijk
DUITSLAND (DE)
(21) EP11150507.9
STRUCTURE DE PLANCHE DE
Meier, Jürgen te 90411
(22) 10.01.2011
BORD DE VÉHICULE AUTOMOBILE
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
(31) 2010173142
AVEC TRAVERSE À MOYENS DE
DUITSLAND (DE)
2010199535
FIXATION INTÉGRÉS
(31) 19941957
(32)
(73) Faurecia Intérieur Industrie te
92000 NANTERRE, Frankrijk (FR)
12 maart 2014
Nummer 11/14
(32) 30.07.2010
07.09.2010
(33) Japan
Japan
(54) Supporting structure of headrest
bracket
62
58256 ENNEPETAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Klein, Claus-Jürgen te 58332
SCHWELM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
12 maart 2014
(47) 05.03.2014
(73) Sumitomo Wiring Systems, Ltd. te
YOKKAICHI-SHI, MIE 510-8503,
Japan (JP)
(72) KIDA Yuuji te YOKKAICHI-SHI MIE
510-8503, Japan (JP)
KOBAYASHI Yoshinao te
YOKKAICHI-SHI MIE 510-8503,
Japan (JP)
(21) EP10196954.1
(51) B60R 5/04
B60R 13/02
B60R 13/01
B29L 7/00
B29L 31/60
B29L 31/30
B29L 24/00
B29C 49/48
B29C 49/24
B29C 49/04
(22) 23.12.2010
(11) EP1741543
(54) Ventilative car seat back
(21) EP05739015.5
(47) 05.03.2014
(22) 28.04.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Lin, Chen-Chang te SHENGANG
TOWNSHIP T'AI CHUNG, Taiwan
(TW)
(31) 2004136462
2004160790
2004346189
(54) Anschlussgehäuse zum Einbau in
eine Fahrzeugkarosserie
(47) 05.03.2014
(72) Lin, Chen-Chang te SHENGANG
TOWNSHIP T'AI CHUNG, Taiwan
(TW)
(32) 30.04.2004
31.05.2004
30.11.2004
(51) B60N 3/00
(33) Japan
Japan
Japan
(73) S-Y Systems Technologies Europe
GmbH te 93059 REGENSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 05.03.2014
(73) Nihon Technica Co., Ltd te AICHIKEN 448-0001, Japan (JP)
(72) Yamada, Nobuo te KARIYA-CITY,
AICHI PREF. 448-0001, Japan (JP)
(51) B60N 2/56
(11) EP2468569
(11) EP2330947
(21) EP09810408.6
(22) 14.07.2009
(31) 92507 P
473581
(32) 28.08.2008
28.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) BABY CHANGING SYSTEM FOR
AUTOMOBILES
(47) 05.03.2014
(73) Overton, Rachel G. te OLD
GREENWICH, CT 06870-2011,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Overton, Rachel G. te OLD
GREENWICH, CT 06870-2011,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B60P 7/08
(11) EP1900569
(21) EP07018283.7
(22) 18.09.2007
(31) 102006044403
(32) 18.09.2006
(54) INTERIOR FINISHING PANEL FOR
VEHICLE AND METHOD OF
MANUFACTURING THE SAME
(47) 05.03.2014
(51) H01R 13/73
B60R 16/02
(11) EP2208646
(21) EP10150717.6
(22) 14.01.2010
(31) 102009000258
(32) 15.01.2009
(72) Liedtke, Rüdiger te 26316, VAREL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F04C 27/00
F02D 41/14
F02B 77/08
B60R 16/023
(73) KYORAKU CO., LTD. te KYOTO-SHI,
(11)
KYOTO 602-0912, Japan (JP)
(21)
(72) ISHIDA, Ryuichi te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 236-0052, Japan (22)
(JP)
(54)
OKI, Ryosuke te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 244-0003, Japan (JP)
TAMADA, Teruo te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 246-0014, Japan
(47)
(JP)
(73)
(51) B60R 9/10
B60R 9/06
(11) EP2236357
(21) EP09156958.2
(22) 31.03.2009
(54) Rear carrier for non-towing
vehicles
(47) 05.03.2014
EP2094534
EP06849469.9
19.12.2006
POWER TRAIN UNIT, METHOD
FOR CONTROLLING SUCH A UNIT
AND AUTOMOTIVE VEHICLE
EQUIPPED WITH SUCH A UNIT
05.03.2014
Renault Trucks te 69800 SAINT
PRIEST, Frankrijk (FR)
(72) GAUDIN, Bruno te 38460
CHOZEAU, Frankrijk (FR)
(51) B62D 25/16
B60R 19/42
(11) EP2142401
(21) EP08788140.5
(22) 07.04.2008
(73) Scambia Industrial Developments
(31) 0754386
AG te 9494 SCHAAN,
Liechtenstein (LI)
(32) 06.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Jaspers Marc te 4907 KH
OOSTERHOUT
(54) Ratschenanordnung zum
Spannen aufwickelbarer
Gegenstände
(51) H02G 11/00
B60R 16/027
B60R 16/02
(47) 05.03.2014
(11) EP2343218
(73) F. HESTERBERG & SÖHNE GmbH
& Co. KG te 58256 ENNEPETAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP09838337.5
(72) Alberth, Günter te 94036
PASSAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Feinbier, Joachim, Dipl.-Ing. te
(33) Frankrijk
(54) ENSEMBLE D'UNE POUTRE DE
CHOCS ET D'UN ABSORBEUR
(47) 05.03.2014
(73) Compagnie Plastic Omnium te
69007 LYON, Frankrijk (FR)
(22) 11.05.2009
(72) BALLESTEROS, Fernando te F69006 LYON, Frankrijk (FR)
(31) 2009008378
(51) B60R 21/217
(32) 19.01.2009
(11) EP2421726
(33) Japan
(21) EP10719740.2
(54) MOUNTING DEVICE FOR WIRE
HARNESS FOR SLIDE DOOR
(22) 19.04.2010
Nummer 11/14
63
(31) 102009018168
(32) 20.04.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GASSACKMODUL FÜR EIN
FAHRZEUGINSASSENRÜCKHALTESYSTEM UND
VERFAHREN ZU DESSEN
HERSTELLUNG
84405, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 11.03.2011
(72) Soderquist, Quin te SOUTH
WEBER, UT 84405, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 17.03.2010
(51) B62D 25/10
B60R 21/34
(11) EP2239167
(47) 05.03.2014
(21) EP09704181.8
(73) Takata AG te 63743
ASCHAFFENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 23.01.2009
(72) WEIGAND, Steffen te 63739
ASCHAFFENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Japan
(51) B60R 21/239
(73)
(31) 2008015611
(32) 25.01.2008
(54)
(47)
(11) EP2522553
(21) EP11165729.2
(22) 11.05.2011
(54) A system and method for air bag
ventilation
(72)
(47) 05.03.2014
(73) Autoliv Development AB te 447
83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
(72) Haglund, Lennart te SE-447, 32
VARGARDA, Zweden (SE)
Rydsmo, Erik te SE-466, 95
SOLLEBRUNN, Zweden (SE)
Svantesson, Anders te SE-448, 50
TOLLERED, Zweden (SE)
(51) B60R 21/26
(11) EP2454129
(51)
(21) EP10800517.4
(11)
(22) 15.07.2010
(21)
(31) 504544
(22)
(32) 16.07.2009
(54)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INFLATABLE KNEE AIRBAG
HAVING TWO CHAMBERS
SEPARATED BY AN INTERNAL
TETHER
(47) 05.03.2014
(73) Autoliv ASP, Inc. te OGDEN, UT
84405, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) ENDERS, Mark, L. te PLEASANT
VIEW UTAH 84414, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B60R 21/264
B60R 21/217
(11) EP2450241
(47)
(31)
(32)
(33)
(54)
(31) 102010011767
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR SENSORISCHEN
ERFASSUNG EINES
BEDIENEREIGNISSES
(47) 05.03.2014
(73) Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
KG, Hallstadt te 96103
HALLSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) FUCHS, Thorsten te 96103
HALLSTADT, BONDSREPUBLIEK
POP-UP HOOD SYSTEM FOR
DUITSLAND (DE)
VEHICLE
RUSS, Detlef te 96237
EBERSDORF, BONDSREPUBLIEK
05.03.2014
DUITSLAND (DE)
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
HERING, Matthias te 91301
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIFORCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
KEN, 471-8571, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Pacific Industrial Co., Ltd. te
WÜRSTLEIN, Holger te 97475
OGAKI-SHI, GIFU-KEN 503-8603,
ZEIL AM MAIN, BONDSREPUBLIEK
Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
YUASA, Hitoshi te TOYOTA-SHI,
MÜLLER, Danilo te 84149
AICHI 471-8571, Japan (JP)
VELDEN, BONDSREPUBLIEK
TAKAHASHI, Hiroyuki te TOYOTADUITSLAND (DE)
SHI, AICHI 471-8571, Japan (JP)
POHL, Florian te 96237
KITTE, Hajime te AICHI 452-8564,
EBERSDORF, BONDSREPUBLIEK
Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
AOKI, Masashi te AICHI 452-8564,
(51)
B60S 1/26
Japan (JP)
B60S 1/16
TOGAWA, Toshikatsu te AICHI
452-8564, Japan (JP)
(11) EP2411251
TSUBOI, Toshinobu te OGAKI-SHI (21) EP10720530.4
GIFU 503-8603, Japan (JP)
(22) 22.03.2010
B60R 21/36
(31) 102009014312
EP2492156
(32) 25.03.2009
EP11001614.4
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
28.02.2011
(54) ELEKTROMOTORISCHER
Pedestrian protection airbag for a
HILFSANTRIEB, INSBESONDERE
vehicle
WISCHERANTRIEB
05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Autoliv Development AB te 44783 (73) Valeo Systèmes d'Essuyage te
VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
78321 LA VERRIÈRE, Frankrijk
(FR)
(72) Pretot, Stephane te 44332
LERUM, Zweden (SE)
(72) STEFANI, Siegfried te 71739
OBERRIEXINGEN,
(51) B60R 21/36
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2548772
(DE)
(21) EP11174725.9
(51) B60S 1/52
(22) 20.07.2011
B60S 1/38
(54) An airbag arrangement
(11) EP2268512
(47) 05.03.2014
(21) EP09723955.2
(73) Autoliv Development AB te 447
83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
(22) 23.03.2009
(21) EP11008820.0
(22)
12 maart 2014
(72) Reiter, Thomas te 85256
VIERKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
07.11.2011
DUITSLAND (DE)
942623
Ewert, Jochen te 85221 DACHAU,
09.11.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
Erixon, Rikard te 44145
Flangeless inflators and methods
ALINGSÅS, Zweden (SE)
of making such inflators for use
(51) B60R 25/00
with inflatable airbag cushions
(47) 05.03.2014
(11) EP2547558
(73) Autoliv ASP, Inc. te OGDEN, UT
(21) EP11712166.5
(31) 0801632
(32) 26.03.2008
(33) Frankrijk
(54) BALAI D'ESSUYAGE POUR VITRES
DE VEHICULE
(47) 05.03.2014
(73) Valeo Systèmes d'Essuyage te
78321 LA VERRIÈRE, Frankrijk
(FR)
(72) CAILLOT, Gérald te 78720
CERNAY LA VILLE, Frankrijk (FR)
Nummer 11/14
JARASSON, Jean-Michel te 78320
LE MESNIL ST DENIS, Frankrijk
(FR)
(51) B60S 1/38
(11) EP2421729
(21) EP09779356.6
(22) 24.04.2009
(54) A WINDSCREEN WIPER DEVICE
(47) 05.03.2014
(73) Federal-Mogul S.A. te 6790
AUBANGE, België (BE)
(72) BOLAND, Xavier te B-6700
ARLON, België (BE)
(51) B60S 1/52
B60S 1/40
B60S 1/38
(11) EP2300283
(21) EP09797430.7
(22) 15.07.2009
(31) 0804033
(32) 15.07.2008
(33) Frankrijk
(54) CONNECTEUR HYDRAULIQUE
NOTAMMENT POUR SYSTEME
D'ESSUIE-GLACE DE VEHICULE
AUTOMOBILE
(47) 05.03.2014
(73) Valeo Systèmes d'Essuyage te
78321 LA VERRIÈRE, Frankrijk
(FR)
(72) CAILLOT, Gérald te 78720
CERNAY LA VILLE, Frankrijk (FR)
JARASSON, Jean-Michel te 78990
ELANCOURT, Frankrijk (FR)
IZABEL, Vincent te 91380 CHILLY
MAZARIN, Frankrijk (FR)
(51) B60T
B60T
B60T
B60T
B60T
B60T
8/44
8/40
8/36
8/17
17/18
13/14
(11) EP2287055
(21) EP09766452.8
(22) 19.06.2009
64
(33) Frankrijk
(31) 102007053301
(54) SYSTEME DE CONTROLE D'UN
VEHICULE COMPORTANT UNE
DETERMINATION DE SA VITESSE
PAR RAPPORT AU SOL
(32) 08.11.2007
(47) 05.03.2014
TOUR-DE-TREME, Zwitserland
(CH)
WALSER, Daniel te CH-1700
FRIBOURG, Zwitserland (CH)
(51) B62L 3/08
B60T 8/32
B60T 8/26
(21) EP08847477.0
(22) 10.11.2008
(31) 0758945
(32) 09.11.2007
(22) 24.09.2008
(31) 102007053300
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MAGNETVENTIL
(31) 2007337428
(47) 05.03.2014
(32) 27.12.2007
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
(54) Braking device and straddle-type
(72) KRATZER, Dietmar te 71732
vehicle provided therewith
TAMM, BONDSREPUBLIEK
(47) 05.03.2014
DUITSLAND (DE)
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
(51) G05D 16/20
Kaisha te SHIZUOKA-KEN
F16K 31/06
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
B60T 8/36
(72) Watanabe, Takahiro te IWATA-SHI (11) EP2222524
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
(21) EP08852797.3
(JP)
(22) 05.11.2008
(51) B60T 8/32
B60T 17/18
B60T 13/68
(11) EP2516227
(21) EP10800910.1
(22) 15.12.2010
(31) 102009059811
(32) 21.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2217476
(21) EP08846705.5
(22) 18.12.2008
(47) 05.03.2014
(51) B60W 40/10
B60T 8/172
B60L 7/14
(11) EP2219914
(32) 08.11.2007
(54) VEHICLE BRAKING DEVICE
(72) ISONO, Hiroshi te TOYOTA-SHI,
AICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP)
(51) F16K 31/06
B60T 8/36
(21) EP08254060.0
(33) Japan
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
(54) VENTILPATRONE FÜR EIN
MAGNETVENTIL UND
ZUGEHÖRIGES MAGNETVENTIL
(11) EP2075168
(32) 20.06.2008
(47) 05.03.2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) COMPAGNIE GENERALE DES
(47) 05.03.2014
ETABLISSEMENTS MICHELIN te
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
63000 CLERMONT-FERRAND,
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
MICHELIN Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, (72) KRATZER, Dietmar te 71732
TAMM, BONDSREPUBLIEK
Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
(72) LINDA, Jean-Louis te CH-1635 LA
(54) MEHRKANALIGES
DRUCKREGELMODUL MIT NUR
EINEM DRUCKSENSOR
(31) 2008161832
12 maart 2014
(31) 102007055126
102008039959
(32) 19.11.2007
27.08.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DRUCKREGELVENTIL
(47) 05.03.2014
(73) Continental Teves AG & Co. OHG
te 60488 FRANKFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) COURTH, Christian te 60439
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
VOSS, Christoph te 60435
FRANKFURT AM MAIN,
(72) WÖRNER, Ralf te 75233
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TIEFENBRONN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
BILLER, Harald te 65760
RÖTHER, Friedbert te 74389
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
CLEEBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
BOHN, Joachim te 56414
(51) F16K 31/06
HUNDSANGEN, BONDSREPUBLIEK
B60T 8/36
DUITSLAND (DE)
KOLLMANN, Holger te 63533
(11) EP2219912
MAINHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
(21) EP08804593.5
DUITSLAND (DE)
(22) 23.09.2008
GARCIA-QUILON, José te 63674
Nummer 11/14
ALTENSTADT/OBERAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51 B60T 8/40
)
B60T 8/36
(11 EP2456644
)
(21 EP10720926.4
)
65
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHEIBENBREMSVORRICHTUNG
FÜR SCHIENENFAHRZEUGE
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22 26.05.2010
)
(72) ENGELS, Gerhard te 52146
WÜRSELEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31 102009027827
)
(51) B62D 15/02
B60W 30/06
(32 20.07.2009
)
(11) EP2462015
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(22) 03.08.2010
(21) EP10739615.2
(31) 102009028261
(54 PUMPENGEHÄUSE EINES
(32)
)
KRAFTFAHRZEUG-HYDROAGGREGATS
(33)
MIT MINDESTENS EINER
HAUPTZYLINDERANSCHLUSSÖFFNUNG
(54)
(47 05.03.2014
)
(73 Robert Bosch GmbH te 70442
)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VERFAHREN UND STEUERUNG
ZUR KALIBRIERUNG EINER
AUTOMATISCH LENKENDEN
EINPARKHILFE
(47) 05.03.2014
(73)
(72 MAYR, Matthias te 87549
)
RETTENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72)
BAREISS, Alexander te 87509
IMMENSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEH, Andreas te 87477 SULZBERG, (51)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(51) F16D 65/14
B60T 8/52
05.08.2009
Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NIEMZ, Volker te 71277
RUTESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
G08G 1/16
B60W 50/12
B60W 50/08
B60W 40/04
B60W 30/17
12 maart 2014
STIEBERT, Fabian te 71034
DAGERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01C 3/06
G01C 21/36
B62D 15/02
B60W 50/14
B60W 50/08
B60R 21/0134
B60R 11/04
(11) EP2402226
(21) EP10168245.8
(22) 02.07.2010
(54) Computer based system and
method for providing a driver
assist information
(47) 05.03.2014
(73) Harman Becker Automotive
Systems GmbH te 76307
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Roth, Hans te 76187,
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bauer, Lee te 76228,
KARLSRUHEGRUENWETTERSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B61B 12/00
(11) EP2536612
(21) EP11708100.0
(22) 16.02.2011
(31) 1051232
(32) 19.02.2010
(33) Frankrijk
(11) EP2456645
(11) EP2485933
(21) EP10735233.8
(21) EP10767935.9
(22) 07.07.2010
(22) 05.10.2010
(31) 102009034522
(54) SIEGE DE REMONTEE MECANIQUE
A DISPOSITIF DE TRANSPORT DE
BICYCLETTE
(31) 102009048954
(32) 21.07.2009
(47) 05.03.2014
(32) 10.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Sommital te 73000 CHAMBERY,
Frankrijk (FR)
(54) ABSTÜTZZYLINDER FÜR EINE
SELBSTVERSTÄRKENDE
HYDRAULISCHE BREMSE
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG (72) LAGIER, Yves te F-74370
ARGONAY, Frankrijk (FR)
ZUM AUTOMATISCHEN
BETREIBEN EINES FAHRZEUGS IN (51) B61D 17/06
EINEM KEINE NUTZERAKTION
B61D 17/02
ERFORDERNDEN AUTONOMEN
(11) EP2524850
FAHRBETRIEB
(21) EP11004193.6
(47) 05.03.2014
(22) 20.05.2011
(73) Daimler AG te 70327 STUTTGART,
(54) Vorrichtung zum bedarfsweisen
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Abdichten einer im Stirnbereich
(DE)
eines spurgeführten Fahrzeuges
(72) BÖHRINGER, Michael te 73730
vorgesehenen Öffnung,
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
Bugnasenmodul mit einer
DUITSLAND (DE)
derartigen Vorrichtung und
DUBIELLA, Stefanie te 71139
spurgeführtes Fahrzeug mit
EHNINGEN, BONDSREPUBLIEK
einem derartigen Bugnasenmodul
DUITSLAND (DE)
(47)
05.03.2014
JANSEN, Stefan te 75177
PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK
(73) Voith Patent GmbH te 89522
DUITSLAND (DE)
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
LOCKHART, Julie te 94041
DUITSLAND (DE)
MOUNTAIN VIEW, Verenigde
(72) Radewagen, Christian te 38228
Staten van Amerika (US)
SALZGITTER, BONDSREPUBLIEK
SENGEWALD, Erik te 07747 JENA,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B61F 5/52
(DE)
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) EWALD, Julian te 32805 HORNBAD MEINBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STAMMEN, Christian te 41564
KAARST, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LIERMANN, Matthias te 1107
2020 BEIRUT, Libanon (LB)
(51) B60T 17/22
(11) EP2493738
(21) EP10778600.6
(22) 27.10.2010
(31) 102009051352
(32) 30.10.2009
Nummer 11/14
(11) EP2500233
(21) EP11158521.2
(22) 16.03.2011
(54) Rail vehicle unit with a traction
linkage
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
66
(72) BRABAND, Jens te 38106
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B62D 6/00
B62D 5/09
05.03.2014
B62D 5/07
B62D 5/06
Bombardier Transportation GmbH
B62D 113/00
te 10785 BERLIN,
B62D 101/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2374692
Müller, Detlef te 57078 SIEGEN,
(21) EP11002987.3
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 08.04.2011
(DE)
(31) 102010014317
Kwitniewski, Matthias te 52074
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
(32) 09.04.2010
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Geiger, Igor te 57223 KREUZTAL,
(54) Mobile Arbeitsmaschine,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
insbesondere Flurörderzeug
(DE)
Gier, Paul te 52078 AACHEN,
(47) 05.03.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Linde Material Handling GmbH te
(DE)
63743 ASCHAFFENBURG,
Mannsbarth, Heiko te 65193
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72) Welschof, Bernward, Dr. te 63762
B61L 27/00
GROSSOSTHEIM,
B61K 9/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP2546120
Herrmann, Udo te 63867
EP11305910.9
JOHANNESBERG,
12.07.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Method and stationery system for
(DE)
monitoring equipment of a
Knechtel, Hans-Ulrich te 63785
railway vehicle
OBERNBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
05.03.2014
(51) B62D 5/093
(73) ALSTOM Transport SA te 92300
LEVALLOIS-PERRET, Frankrijk (FR) (11) EP2610137
(72) Urena, Oscar te 08640 OLESA DE (21) EP11010248.0
MONTSERRAT, BARCELONA,
(22) 28.12.2011
Spanje (ES)
(54) Hydraulic steering device
Korotkov, Konstantin te 17004
GIRONA, Spanje (ES)
(47) 05.03.2014
Gratacos, Pau te 08911
(73) Sauer-Danfoss ApS te 6430
BADALONA, BARCELONA, Spanje
NORDBORG, Denemarken (DK)
(ES)
(72) Arbjerg, Niels te 6470 SYDALS,
Marti Marly, Robert te 17481
Denemarken (DK)
SANT JULIÀ DE RAMIS, Spanje
Andersen, René te 6470 SYDALS,
(ES)
Denemarken (DK)
Salvi Mas, Joaquim te 17003
GIRONA, Spanje (ES)
(51) B62D 5/32
Margeta, Jan te 01851 NOVA
(11) EP2610142
DUBNICA, Slovakije (SK)
(21) EP11010236.5
(51) B61L 15/00
(22) 27.12.2011
(11) EP2531391
(54) Hydraulic steering device
(21) EP11702420.8
(47) 05.03.2014
(22) 27.01.2011
(73) Sauer-Danfoss ApS te 6430
(31) 102010006949
NORDBORG, Denemarken (DK)
(32) 03.02.2010
(72) Sevelsted, Nils E. te 6400
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR ÜBERWACHUNG DER
ZUGVOLLSTÄNDIGKEIT
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SOENDERBORG, Denemarken
(DK)
Petersen, Morten Hoeck te 6400
SOENDERBORG, Denemarken
(DK)
Rasmussen, Helle Bonde te 6400
SONDERBORG, Denemarken (DK)
(51) G01D 18/00
G01C 25/00
B62D 6/00
12 maart 2014
B62D 5/04
(11) EP2243686
(21) EP10160777.8
(22) 22.04.2010
(31) 2009105469
2009105460
2009112329
2009112327
2009113352
(32) 23.04.2009
23.04.2009
01.05.2009
01.05.2009
08.05.2009
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(54) Electric power steering device
(47) 05.03.2014
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
107-8556, Japan (JP)
(72) Ehara, Shigeki te SAITAMA 3510193, Japan (JP)
Kobayashi, Hiroaki te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
Tokunaga, Hiroyuki te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
Iijima, Takeshi te SAITAMA 3510193, Japan (JP)
Banno, Yoshifumi te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
(51) B62D 7/18
B22D 19/00
(11) EP2379396
(21) EP08878962.3
(22) 17.12.2008
(54) CAST STEERING KNUCKLE FOR A
VEHICLE AND VEHICLE
COMPRISING A CAST STEERING
KNUCKLE
(47) 05.03.2014
(73) Volvo Lastvagnar AB te 405 08
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) FUKS, Leon te S-424 50
ANGERED, Zweden (SE)
LARSSON, Lena te S-426 74
VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE)
DAGH, Ingemar te S-413 18
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(51) B62D 11/00
(11) EP1924484
(21) EP06792907.5
(22) 18.08.2006
(31) 0517200
(32) 22.08.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DRIVING AND STEERING OF
MOTOR VEHICLES
(47) 05.03.2014
(73) MTD Products Inc. te VALLEY
CITY, OH 44280, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) GREENWOOD, Christopher, John
Nummer 11/14
te PRESTON LANCASHIRE PR1
3WS, GROOT BRITTANNIË (GB)
CORNWELL, Ian, David te
PRESTON LANCASHIRE PR1 0PJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B62D 21/20
B62D 21/16
B62D 21/09
67
Kaisha te IWATA-SHI, SHIZUOKAKEN, Japan (JP)
(72) Suzuki, Satoshi te IWATA-SHI
SHIZUOKA-KEN, Japan (JP)
Hirano, Fumito te IWATA-SHI
SHIZUOKA-KEN, Japan (JP)
12 maart 2014
integral axle
(47) 05.03.2014
(73) Kawai, Shuji te KARUMI-KU, KOBE
HYOGO, Japan (JP)
(72) Kawai, Shuji te KARUMI-KU, KOBE
HYOGO, Japan (JP)
(31) 200907586
(51) F02M 69/32
F02M 69/04
F02M 35/16
F02M 35/10
F02M 23/12
F02D 9/10
B62J 37/00
(32) 28.10.2009
(11) EP2147851
(47) 05.03.2014
(33) Zuid-Afrika
(21) EP09009561.3
(54) A SUPPORT FRAME FOR A
TRAILER
(22) 23.07.2009
(73) VP Components Co., Ltd. te
TAICHUNG CITY 43865, Taiwan
(TW)
(11) EP2493747
(21) EP10760437.3
(22) 13.09.2010
(31) 2008190450
2009042957
2009042971
Tube Trailer Proprietary Limited te
2009114020
STELLENBOSCH 7600, Zuid-Afrika
(ZA)
(32) 24.07.2008
25.02.2009
PRINS, Floors Dawid te 7600
25.02.2009
WESTERN CAPE, Zuid-Afrika (ZA)
08.05.2009
B62D 27/02
(33) Japan
EP2427362
Japan
Japan
EP10716350.3
Japan
05.05.2010
(47) 05.03.2014
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 09159416
(32) 05.05.2009
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) B62M 3/08
(11) EP2594470
(21) EP11189696.5
(22) 18.11.2011
(54) Racing pedal for track bicycle
(72) Lin, Wen-Hwa te 43865
TAICHUNG CITY, Taiwan (TW)
(51) B62M 6/45
B62M 23/02
B60L 3/12
(11) EP2394902
(21) EP11166766.3
(22) 19.05.2011
(31) 2010134552
(32) 11.06.2010
(54) Motorcycle
(33) Japan
(47) 05.03.2014
(54) Bicycle motor control system
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Europees Octrooi Bureau
Kaisha te IWATA-SHI, SHIZUOKA
BONDING WITH ADHESIVE BEADS
438-8501, Japan (JP)
OR PLOTS
(72) Matsubara, Toshio te IWATA-SHI
05.03.2014
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
(JP)
Sika Technology AG te 6340
Atsumi, Tomoyasu te IWATA-SHI
BAAR, Zwitserland (CH)
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
BELPAIRE, Vincent te B-1180
(JP)
UCCLE, België (BE)
Gouke, Takayuki te IWATA-SHI
B62J 6/00
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
B62J 1/12
(JP)
Ishizuka, Yasushi te IWATA-SHI
EP2168851
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
EP09251879.4
(JP)
27.07.2009
Morita, Kyouji te IWATA-SHI
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
2008246039
(JP)
25.09.2008
Nagai, Yoshitaka te IWATA-SHI
Japan
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
(JP)
Vehicle lamp supporting structure
Ishii, Wataru te IWATA-SHI
05.03.2014
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
Honda Motor Co., Ltd. te MINATO(JP)
KU TOKYO, Japan (JP)
Tsuzuku, Hiroyuki te IWATA-SHI
Isomura, Mamoru te WAKO-SHI
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
SAITAMA, 351-0193, Japan (JP)
(JP)
(47) 05.03.2014
(73) Shimano Inc. te SAKAI-KU, SAKAI
CITY OSAKA 590-8577, Japan (JP)
(72) Saida, Takao te OSAKA 590-8577,
Japan (JP)
(51) B62M 7/04
B62M 17/00
(11) EP2289791
(21) EP10174691.5
(22) 31.08.2010
(31) 2009200318
(32) 31.08.2009
(33) Japan
(54) Motorcycle
(47) 05.03.2014
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Kaisha te SHIZUOKA-KEN 4388501, Japan (JP)
(72) Suzuki, Tomomi te SHIZUOKA-KEN
438-8501, Japan (JP)
Suzuki, Hiroyuki te SHIZUOKAKEN 438-8501, Japan (JP)
(51) B62J 35/00
(51) B62M 3/08
(51) B62M 9/1346
B62M 9/1342
(11) EP1609709
(11) EP2374703
(11) EP2428441
(21) EP05011627.6
(21) EP10192180.7
(21) EP10176083.3
(22) 30.05.2005
(22) 23.11.2010
(22) 09.09.2010
(31) 2004162178
(31) 323023 P
842422
(54) Derailleur
(32) 12.04.2010
23.07.2010
(73) Lin, Chang Hui te PROVINCE OF
CHINA, Taiwan (TW)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) Lin, Chang Hui te PROVINCE OF
CHINA, Taiwan (TW)
(54) Bicycle pedal assembly with
(51) B62M 9/135
(32) 31.05.2004
(33) Japan
(54) Vehicle
(47) 05.03.2014
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
(11) EP2168865
(21) EP09010714.5
(22) 20.08.2009
(31) 102008049360
(32) 29.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kettenschaltung für ein Fahrrad
(47) 05.03.2014
(73) SRAM Deutschland GmbH te
97424 SCHWEINFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
68
PIPELINE ON THE SEABED, AND A
31060 TOULOUSE, Frankrijk (FR)
METHOD FOR HANDLING PIPE
(72) Mahieu, Benjamin te 31300
SECTIONS
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(47) 05.03.2014
(51) B64D 29/02
(73) Itrec B.V. te 3115 HH SCHIEDAM
(72) NOUWENS, Ronny Lambertus
Waltherus te NL-3122 VN
SCHIEDAM
ROODENBURG, Joop te NL-2612
HA DELFT
(51) B63C 9/04
B63B 7/08
B63B 29/04
(11) EP2271549
(72) Auer, Marcus te 97525
SCHWEBHEIM, BONDSREPUBLIEK (21) EP09732460.2
DUITSLAND (DE)
(22) 16.04.2009
(51) B62M 6/45
(31) 200800553
B62M 25/06
(32) 16.04.2008
(11) EP2384962
(33) Denemarken
(21) EP11163034.9
(54) INFLATABLE LIFERAFT WITH
(22) 19.04.2011
SEATS
(31) 102010028654
(47) 05.03.2014
(32) 06.05.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Rücktrittgetriebe für
Elektrofahrräder und Verfahren
zur gesteuerten Kopplung von
Abtrieb und Motor eines
Elektrofahrrads
(47) 05.03.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kimmich, Peter te 71101,
SCHOENAICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B63B 3/48
(11) EP2488406
(21) EP10768599.2
(22) 12.10.2010
12 maart 2014
(73) VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
A/S te 6710 ESBJERG V,
Denemarken (DK)
(72) ANDERSEN, Ole te DK-6731
TJÆREBORG, Denemarken (DK)
(51) F16C 3/02
B63H 25/52
B63H 25/38
B29C 70/86
B29C 70/32
(11) EP2236410
(21) EP10157753.4
(22) 25.03.2010
(31) 102009015234
102009022989
(32) 01.04.2009
28.05.2009
(31) 2003631
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 12.10.2009
(54) Ruderschaft
(33) Nederland
(47) 05.03.2014
(54) YACHT WITH A TOP DECK HAVING (73) becker marine systems GmbH &
Co. KG te 21079 HAMBURG,
A VARIABLE SURFACE AREA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(DE)
(73) De Rover, Cornelis Daniel te 2965 (72) Kuhlmann, Henning te 22559,
AM NIEUWPOORT
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
Van Der Pas, Jan te 4617 MN
DUITSLAND (DE)
BERGEN OP ZOOM
(51) B64C 1/06
(72) De Rover, Cornelis Daniel te 2965
B29C 70/68
AM NIEUWPOORT
B29C 70/48
Van Der Pas, Jan te 4617 MN
(11)
EP2300313
BERGEN OP ZOOM
(21)
EP09784412.0
(51) F16L 1/20
B63B 35/03
(22) 19.06.2009
B64C 7/02
B64C 23/06
(11) EP2496472
(21) EP10787857.1
(22) 27.10.2010
(31) 0957891
(32) 06.11.2009
(33) Frankrijk
(54) MAT REACTEUR EQUIPE D'UN
GENERATEUR DE TOURBILLONS
ET SON PROCEDE DE
FABRICATION
(47) 05.03.2014
(73) Airbus Operations (S.A.S.) te
31060 TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(72) BEDOIN, Steve te F-31500
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
BONNAUD, Cyril te F-31200
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(51) F15D 1/12
B64C 23/04
B64C 23/00
B64C 21/04
(11) EP1710156
(21) EP06425228.1
(22) 03.04.2006
(31) 667964 P
226033
(32) 04.04.2005
14.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Airfraft with a flow control system
around an engine exhaust and
Method
(47) 05.03.2014
(73) Lockheed Martin Corporation te
BETHESDA, MARYLAND 20817,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Miller, Daniel N. te BAINBRIDGE
ISLAND, WA 98110, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Young, David D. te SAHUARITZ,
AZ 85629, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B64C 27/00
(11) EP2383183
(21) EP11002951.9
(22) 08.04.2011
(31) 1001852
(32) 30.04.2010
(11) EP2480450
(31) 0854266
(33) Frankrijk
(21) EP10760793.9
(32) 26.06.2008
(22) 21.09.2010
(33) Frankrijk
(31) 2003530
(32) 23.09.2009
(54) ELÉMENT DE FUSELAGE
D'AÉRONEF
(33) Nederland
(47) 05.03.2014
(54) Dispositif pour réduire les
vibrations engendrées par un
rotor de sustentation d'un
giravion, et moyeu d'un rotor
muni d'un dispositiv
(54) OFFSHORE VESSEL FOR LAYING A (73) AIRBUS OPERATIONS (S.A.S) te
(47) 05.03.2014
(73) EUROCOPTER te 13725
Nummer 11/14
MARIGNANE CÉDEX, Frankrijk
(FR)
69
(22) 15.12.2009
(31) 343848
(72) Girard, Vincent te 13770
(32) 24.12.2008
VENELLES, Frankrijk (FR)
Varin d'Ainvelle, Arnaud te 13290 (33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for
LES MILLES, Frankrijk (FR)
mounting and dismounting an
(51) B64C 27/82
aircraft engine
(11) EP2619087
(47) 05.03.2014
(21) EP10859399.7
(73) General Electric Company te
(22) 12.11.2010
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(54) PROPULSIVE ANTI-TORQUE
(US)
NOZZLE SYSTEM WITH EXTERNAL
ROTATING SLEEVE FOR A
(72) Linz, Mark te CINCINNATI, OH
ROTORCRAFT
45249, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 05.03.2014
(73) Bell Helicopter Textron Inc. te
FORT WORTH, TX 76101,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G05D 1/08
B64G 1/28
B64G 1/26
B64G 1/24
(72) SMITH, Dudley, E. te ARLINGTON
TX 76016, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2204321
(51) B64D 11/00
(11) EP2552777
(21) EP11711084.1
(22) 28.03.2011
(31) 102010016313
(32) 01.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHLOSS FüR EINE MIT EINEM
DECKEL VERSCHLIEßBARE
GEPÄCKBOX
(47) 05.03.2014
(73) SFS Intec Holding AG te 9435
HEERBRUGG, Zwitserland (CH)
(72) SCHENDEL, Olav te 70567
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B64D 11/02
A47K 3/28
(11) EP2342125
(21) EP08807206.1
(22) 02.10.2008
(54) SHOWER SYSTEM FOR AIRCRAFT
(47) 05.03.2014
(73) Bombardier Inc. te DORVAL, QC
H4S 1Y9, Canada (CA)
SHORT BROTHERS PLC te
BELFAST BT3 9DZ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) SAVIGNAC, Stephane te
MONTREAL QUÉBEC H4R 3E9,
Canada (CA)
BOIES, Jean-François te
TERREBONNE QUÉBEC J6Y 0A5,
Canada (CA)
MALEK, Bruce te SAINTE-ANNEDE-BELLEVUE QUÉBEC H9X 2B5,
Canada (CA)
(51) B66C 17/06
B66C 1/10
B64F 5/00
(21) EP09172637.2
(22) 09.10.2009
(31) 20080136668
(32) 30.12.2008
(33) Zuid-Korea
12 maart 2014
40137 BOLOGNA, Italië (IT)
(51) B65H 59/04
B65H 23/08
B65B 41/12
B65B 13/18
(11) EP2440462
(21) EP10732521.9
(22) 21.05.2010
(31) 778404
185085 P
(32) 12.05.2010
08.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) ANTI-ROTATION SYSTEM FOR
STRAP DISPENSER OUTER
FLANGE
(47) 05.03.2014
(73) Illinois Tool Works Inc. te
GLENVIEW, IL 60026-1215,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BOBREN, Allan, J. te
STREAMWOOD, IL 60107,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ELLIOTT, Dustin, D. te PROSPECT
HEIGHTS, IL 60070, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) System for improving
maneuverability and
controllability by simultaneously
applying both reaction wheel(51) B65B 69/00
based attitude controller and
B65B 57/08
thruster-based attitude controller
(11) EP2296982
(47) 05.03.2014
(21) EP09773851.2
(73) Korea Aerospace Research
(22) 18.06.2009
Institute te DAEJEON 305-333,
(31) 0801602
Zuid-Korea (KR)
(72) Seo, Hyun Ho te 305-335,
DAEJON-SI, Zuid-Korea (KR)
Yong, Ki Lyuk te 305-509,
DAEJON-SI, Zuid-Korea (KR)
Oh, Shi Hwan te 305-755,
DAEJEON-SI, Zuid-Korea (KR)
Choi, Hong Taek te 305-340,
DAEJEON-SI, Zuid-Korea (KR)
Lee, Seon Ho te 305-509,
YUSEONG-GU, Zuid-Korea (KR)
Yim, Jo Ryeong te 305-770,
DAEJEON-SI, Zuid-Korea (KR)
Kim, Yong Bok te 301-757,
DAEJEON-SI, Zuid-Korea (KR)
Lee, Hye Jin te 302-281,
DAEJEON-SI, Zuid-Korea (KR)
(32) 04.07.2008
(51) B65B
B65B
B65B
B65B
9/20
9/06
51/30
31/04
(51) B65C 11/02
(11) EP2462025
(22) 16.09.2009
(21) EP09787822.7
(31) 256888
(22) 03.08.2009
(32) 23.10.2008
(54) FOLDING ASSEMBLY,
PARTICULARLY FOR PACKAGING
MACHINES
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(11) EP2202156
(73) Tissue Machinery Company S.p.A.
te GRANAROLO DELL'EMILIA,
Italië (IT)
(21) EP09179294.5
(72) BERNARDI, Francesco Maria te
(33) Zweden
(54) DEVICE FOR CUTTING AND
REMOVAL OF WIRES FROM BALES
(47) 05.03.2014
(73) Metso Paper, Inc. te 00101
HELSINKI, Finland (FI)
(72) NORBERG, Mats te S-860 25
KOVLAND, Zweden (SE)
NORDHÄLLING, Stefan te S-865
51 ANKARSVIK, Zweden (SE)
STRAND, Göran te S-864 92
MATFORS, Zweden (SE)
JAKOBSSON, Martin te S-83070
HAMMERDAL, Zweden (SE)
(11) EP2179931
(21) EP09011807.6
(54) Portable printer and method
(47) 05.03.2014
(73) Avery Dennison Corporation te
PASADENA, CA 91103, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Neuhard, Lance D. te NEW
CARLISLE OH 45344, Verenigde
Nummer 11/14
Staten van Amerika (US)
Tharp, Clyde N. te DAYTON OH
45406, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
5/56
5/44
5/32
5/26
5/24
70
(33) Japan
WETTSWIL, Zwitserland (CH)
(54) PALLET
(51) B65D 73/00
(47) 05.03.2014
(11) EP2269917
(73) Kyoraku CO., LTD te KYOTO-CHI,
KYOTO 602-0912, Japan (JP)
(21) EP09008689.3
(72) ENDO, Haruhiro te YAMATO-SHI
KANAGAWA 242-0018, Japan (JP)
(54) Präsentationsanordnung
(51) B65D 39/00
(11) EP2185431
(11) EP2209721
(21) EP08788589.3
(21) EP08850204.2
(22) 22.07.2008
(22) 17.11.2008
(31) 0714495
(31) 3419 P
(32) 25.07.2007
(32) 16.11.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTILAYERED CARTON
(54) MULTI-COMPONENT SYNTHETIC
CLOSURE AND METHOD OF
MANUFACTURE
(47) 05.03.2014
(73) Concept Packaging Services
Limited te BRADFORD BD8 9TF,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) HALLAM, Chris te BRADFORD BD8
9TF, GROOT BRITTANNIË (GB)
12 maart 2014
(47) 05.03.2014
(73) Nomacorc LLC te ZEBULON, NC
27597, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 02.07.2009
(47) 05.03.2014
(73) Illinois Tool Works Inc. te
GLENVIEW, IL 60026-1215,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Alt, Hans-Günter te 42111
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Fowlie, Neil Mitchell te 54518
OSANN-MONZEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65D 75/58
B65D 75/00
B65D 51/22
(11) EP2454169
(72) LAUER, Eduardo te ZEBULON NC
27597, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KIRCH, Marco, Josef, Otto te CARY
NC 27519, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP10743017.5
(31) 08253966
(51) B65D 55/02
B65D 47/08
(54) OPENING AND CLOSING DEVICE
(32) 11.12.2008
(11) EP2114788
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP07858810.0
(54) CONTAINER WITH ADDITIONAL
EXTERNAL PANEL
(22) 31.12.2007
(73) GRC Pack Luxembourg S.A. te
2522 LUXEMBOURG, Luxemburg
(LU)
(47) 05.03.2014
(32) 04.01.2007
(51) B65D 85/10
B65D 5/72
B65D 5/38
(11) EP2373546
(21) EP09775118.4
(22) 18.11.2009
(73) Philip Morris Products S.A. te
2000 NEUCHÂTEL, Zwitserland
(CH)
(72) CHATELAIN, Lucas te 1073
SAVIGNY, Zwitserland (CH)
(51) B65D 6/24
B65D 21/02
(11) EP1880951
(21) EP05857767.7
(22) 22.04.2005
(31) 10605
(32) 22.04.2005
(33) Azerbeidzjan
(54) POLYMER BOX
(47) 05.03.2014
(73) Mahmudov, Kamran Mahmud
Oglu te BAKU 370015,
Azerbeidzjan (AZ)
(72) Mahmudov, Kamran Mahmud
Oglu te BAKU 370015,
Azerbeidzjan (AZ)
(31) 0700090
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) TAMPER EVIDENT CLOSURE
(47) 05.03.2014
(73) Obrist Closures Switzerland
GmbH te 4153 REINACH BL,
Zwitserland (CH)
(72) BARDET, Philippe te 69400
GLEIZE, Frankrijk (FR)
BENOIT-GONIN, Claude te 69460
ODENAS, Frankrijk (FR)
(51) B65D
B65D
B65D
B65D
(11) EP2427390
(21) EP10709808.9
(22) 20.03.2010
(32)
(33)
(54)
(11) EP2147866
(47)
(21) EP08752227.2
(73)
(22) 28.04.2008
(32) 27.04.2007
(72)
(31) MI20091237
(32) 13.07.2009
(33) Italië
(47) 05.03.2014
(72) CANEGALLO, Pierottavio te I15057 TORTONA (ALESSANDRIA),
Italië (IT)
(51) B65D 75/58
B65D 75/30
B65D 75/20
(11) EP2064128
(21) EP07826217.7
(22) 30.08.2007
(31) 843179 P
(32) 08.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PEEL-TO-OPEN PACKAGES
(47) 05.03.2014
(73) The Procter & Gamble Company
te CINCINNATI, OH 45202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MILLER, Christopher, Miles te
LOVELAND, OHIO 45140,
Verenigde Staten van Amerika
05.05.2009
(US)
Zwitserland
LAKES, Randy, Joseph te
MAINEVILLE, OHIO 45140,
SCHOKOLADENVERPACKUNG UND
Verenigde Staten van Amerika
VERFAHREN ZUR VERPACKUNG
(US)
VON SCHOKOLADENTAFELN
BREWER, Matthew, Joshua te
05.03.2014
UNION TOWNSHIP, OHIO 45103,
Chocoladefabriken Lindt &
Verenigde Staten van Amerika
Sprüngli AG te 8802 KILCHBERG,
(US)
Zwitserland (CH)
CAPPEL, Barbara, Ann te
MONROE, OHIO 45050, Verenigde
HOLTKAMP, Ingo te CH-8907
Staten van Amerika (US)
(31) 700092009
(51) B65D 19/32
B29C 49/42
(31) 2007120243
85/60
77/02
75/38
65/18
(22) 13.07.2010
Nummer 11/14
(51) B65D 81/34
B65D 1/40
B65D 1/22
A47J 27/00
(11) EP2296999
(21) EP09795153.7
(22) 09.07.2009
(31) 134619
(32) 11.07.2008
71
12 maart 2014
(11) EP2450297
(47) 05.03.2014
(21) EP11187030.9
(73) WRH Walter Reist Holding AG te
8272 ERMATINGEN, Zwitserland
(CH)
(22) 28.10.2011
(31) 2010247552
2011187119
(32) 04.11.2010
30.08.2011
(33) Japan
Japan
(72) MÜLLER, Erwin te CH-8635
DÜRNTEN, Zwitserland (CH)
(51) G01N 27/82
B65G 43/02
(11) EP2117974
(54) System and method for
transporting an article between
(54) MICROWAVE HEATING CONTAINER
processing devices
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Graphic Packaging International,
(73) Murata Machinery, Ltd. te KYOTOInc. te MARIETTA, GA 30067,
SHI, KYOTO 601-8326, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08702505.2
(72) LAI, Laurence, M.C. te
MISSISSAUGA ONTARIO L5G 1P7,
Canada (CA)
TSONTZIDIS, Sandra, M. te
BRAMPTON ONTARIO L7A OK4,
Canada (CA)
LIU, Tim, Bing te MISSISSAUGA
ONTARIO L4Y SH4, Canada (CA)
LI, Angela te MILTON ONTARIO
L9T 0X9, Canada (CA)
ZENG, Neilson te NORTH YORK
ONTARIO M2J 3X5, Canada (CA)
(47) 05.03.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B65D 83/04
(11) EP2262702
(21) EP09729585.1
(22) 31.03.2009
(31) 08007030
(32) 09.04.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) CHILD-RESISTANT MEDICATION
CONTAINER
(47) 05.03.2014
(73) Merck Serono S.A. te 1267
COINSINS, Zwitserland (CH)
(72) SPRADA, Peter, John te LONDON
NW5 2EE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
PRASSER, Robert te 9334
GUTTARING, Oostenrijk (AT)
(51) B65D 85/68
B65D 81/113
(11) EP2213592
(21) EP08847378.0
(22) 31.10.2008
(31) 2007290633
(32) 08.11.2007
(33) Japan
(54) SHOCK-ABSORBING MEMBER
(47) 05.03.2014
(72) Ota, Tatsuji te AICHI, 484-8502,
Japan (JP)
(51) B65G 1/04
(11) EP2523877
(21) EP11700324.4
(22) 03.01.2011
(31) 402010
(32) 14.01.2010
(33) Oostenrijk
(54) REGALLAGERSYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) Knapp AG te 8075 HART BEI
GRAZ, Oostenrijk (AT)
(72) TSCHURWALD, Anton te A-8010
GRAZ, Oostenrijk (AT)
KOHOLKA, Roland te A-8502
LANNACH, Oostenrijk (AT)
(51) B65G 39/12
B65G 23/44
B65G 21/06
(11) EP2536648
(21) EP10800959.8
(22) 30.12.2010
(31) 102010001969
(32) 16.02.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FÖRDEREINRICHTUNG
(47) 05.03.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GREIF, Tobias te 71522
BACKNANG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LANG, Andreas te 70376
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65G 21/20
B65G 19/30
(22) 24.01.2008
(31) 200700760
(32) 26.01.2007
(33) Zuid-Afrika
(54) MONITORING OF CONVEYOR
BELTS
(73) Advanced Imaging Technologies
(Proprietary) Ltd te 4001
DURBAN, Zuid-Afrika (ZA)
(72) ALPORT, Michael, John te 4001
DURBAN, Zuid-Afrika (ZA)
BASSON, Jacques, Frederick te
4001 DURBAN, Zuid-Afrika (ZA)
PADAYACHEE, Thavashen te 4091
DURBAN, Zuid-Afrika (ZA)
(51) G01N 27/82
B65G 43/02
(11) EP2117976
(21) EP08702510.2
(22) 24.01.2008
(31) 200700760
(32) 26.01.2007
(33) Zuid-Afrika
(54) MONITORING OF CONVEYOR
BELTS
(47) 05.03.2014
(73) Advanced Imaging Technologies
(Proprietary) Ltd te PINETOWN
3610, KWA-ZULU NATAL, ZuidAfrika (ZA)
(72) BASSON, Jacques, Frederick te
4001 DURBAN, Zuid-Afrika (ZA)
ALPORT, Michael, John te 4001
DURBAN, Zuid-Afrika (ZA)
PADAYACHEE, Thavashen te 4091
DURBAN, Zuid-Afrika (ZA)
(51) B65G 45/16
(11) EP2519460
(21) EP10787053.7
(22) 19.11.2010
(31) 102009060875
(32) 30.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Daikin Industries, Ltd. te OSAKA
530-8323, Japan (JP)
(11) EP2200912
(72) KONISHI, Toru te KUSATSU-SHI
SHIGA 525-8526, Japan (JP)
(22) 23.04.2008
(54) ANORDNUNG ZUM ABSTREIFEN
VON MATERIAL VOM
UNTERTRUMM EINES
GURTFÖRDERERS
(31) 14482007
(51) H01L 21/687
H01L 21/677
B65G 47/61
B65G 47/51
B65G 1/04
(47) 05.03.2014
(32) 17.09.2007
(73) Dünnwald, Wilfried te 47475
KAMP-LINTFORT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP08733810.9
(33) Zwitserland
(54) UMLENKVORRICHTUNG FÜR EIN
FÖRDERSYSTEM
Nummer 11/14
(72) Dünnwald, Wilfried te 47475
KAMP-LINTFORT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65G 47/57
B65G 47/51
(11) EP2493790
(21) EP10798604.4
(22) 25.10.2010
(31) TO20090817
(32) 26.10.2009
(33) Italië
(54) ORDERING DEVICE FOR THE
TRANSFER OF PRODUCTS
GROUPED ON PLATES TO A
BUFFER UNIT
(47) 05.03.2014
(73) Tecnosweet S.r.l. te 12051 ALBA
(CUNEO), Italië (IT)
(72) NESCI, Domenico te I-12051
ALBA (CUNEO), Italië (IT)
(51) B65G 47/91
(11) EP2489615
(21) EP11165456.2
(22) 10.05.2011
(31) 11154926
(32) 18.02.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Sauggreifer für unterschiedliche
Objekte mit unterschiedlichen
Oberflächenformen
(47) 05.03.2014
(73) Trumpf Maschinen Austria GmbH
& CO. KG. te 4061 PASCHING,
Oostenrijk (AT)
(72) Angerer, Gerhard te 4203
ALTENBERG, Oostenrijk (AT)
Freudenthaler, Klemens te 4020
LINZ, Oostenrijk (AT)
Gaggl, Josef te 4400 STEYR,
Oostenrijk (AT)
Hörl, Matthias te 6372
OBERNDORF/TIROL, Oostenrijk
(AT)
Mayrhofer, Johann te 4542
NUSSBACH, Oostenrijk (AT)
Strasser, Hagen te 4061
PASCHING, Oostenrijk (AT)
Theis, Helmut te 4540
PFARRKIRCHEN, Oostenrijk (AT)
Weiss, Thomas te 4020 LINZ,
Oostenrijk (AT)
(51) B65G 69/28
(11) EP2465796
(21) EP10306461.4
(22) 20.12.2010
(54) Loading bay safety device and
process for operating the device
(47) 05.03.2014
72
CHEVALLES, Frankrijk (FR)
Dupoux, Nicolas te 78310,
MAUREPAS, Frankrijk (FR)
Michon, Yannick te 78730, SAINT
ARNOULT EN YVELINES, Frankrijk
(FR)
(51) B65H 3/46
B65H 1/24
B65H 1/02
(11) EP1794073
(21) EP05798873.5
(22) 23.09.2005
(31) 612654 P
(32) 24.09.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
12 maart 2014
(21) EP09166995.2
(22) 31.07.2009
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Steuerung einer
papierverarbeitenden Maschine
(47) 05.03.2014
(73) Müller Martini Holding AG te 6052
HERGISWIL, Zwitserland (CH)
(72) Probst, Thomas te 4703,
KESTENHOLZ, Zwitserland (CH)
(51) B65H 9/10
(11) EP2196421
(21) EP08021751.6
(22) 15.12.2008
(54) ANTI-TOPPLING DEVICE FOR MAIL (54) Bill position adjustment method
and system for bill acceptor
AND/OR THE LIKE
(47)
05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) International Currency
(73) Northrop Grumman Systems
Technologies Corporation te
Corporation te LOS ANGELES, CA
TAIPEI, TAIWAN, Taiwan (TW)
90067-2199, Verenigde Staten
(72) Chien, Tien-Yuan te TAIPEI CITY,
van Amerika (US)
TAIWAN, Taiwan (TW)
(72) BITTENBENDER, Mark, David te
Chang, Hung-Yi te CHILUNG CITY,
COLUMBIA, MARYLAND 21044,
TAIWAN, Taiwan (TW)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LIU, Benjamin, C. te SILVER
SPRING, MARYLAND 20904-5343,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRUNER, Kevin, D. te
CANONSBURG, PENNSYLVANIA
15317, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C03B 35/24
B65H 23/032
(11) EP2450301
(21) EP11187395.6
(22) 01.11.2011
(31) 410075 P
(32) 04.11.2010
(51) B65H 7/12
B65H 3/52
B65H 29/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2238060
(47) 05.03.2014
(21) EP08864643.5
(73) Corning Incorporated te
CORNING, NEW YORK 14831,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 10.12.2008
(31) 15872
239021
(32) 21.12.2007
26.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) TRANSPORT FOR SINGULATING
ITEMS
(47) 05.03.2014
(73) Pitney Bowes Inc. te STAMFORD,
CT 06926, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) PURCELL, David, W. te NEW
MILFORD CT 06776, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DACUNHA, Steven, J. te WEST
HARTFORD CT 06107, Verenigde
Staten van Amerika (US)
STENGL, Richard, F. te
WATERBURY CT 06705, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Assa Abloy Entrance Systems AB (51) B65H 7/06
te 261 22 LANDSKRONA, Zweden
B65H 43/04
(SE)
B65H 39/00
B42C 1/12
(72) Riviere, Olivier te 63810,
TREMOUILLE, Frankrijk (FR)
(11) EP2279974
Gomes, Fernando te 45210,
(54) Methods and apparatus for
guiding flexible glass ribbons
(72) Blanding, Douglass te PAINTED
POST, NEW YORK 14870,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Garner, Sean te ELMIRA, NEW
YORK 14905, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Merz, Gary te ROCHESTER, NEW
YORK 14610, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Tosch, John te WELLSBURG, NEW
YORK 14894, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) B65H 29/04
B41F 21/10
(11) EP1541510
(21) EP04105822.3
(22) 17.11.2004
(31) 10358171
(32) 12.12.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Fördern eines
Bogens durch eine
drucktechnische Maschine
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
73
(73) Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Förch, Peter, Dr. te 67435
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Möhringer, Markus te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nicola, Paul te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stelter, Marius, Dr. te 69118
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65H 31/40
(11) EP2199242
(21) EP09178388.6
(22) 08.12.2009
(31) 102008063828
(32) 20.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Ausrichtung stapelförmiger
Gebilde
(47) 05.03.2014
(73) Dürselen GmbH te 41199
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
CAPANNORI (LU), Italië (IT)
FRACASSI, Tiziano te I-55013
LAMMARI (LU), Italië (IT)
DETTORI, Daniele te I-55066
CAPANNORI (LU), Italië (IT)
(51 B66B 1/50
)
B66B 1/34
(11 EP2516304
)
12 maart 2014
(21) EP11713967.5
(22) 01.04.2011
(31) 369165 P
356254 P
320094 P
(32) 30.07.2010
18.06.2010
01.04.2010
(21 EP10784546.3
)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22 01.12.2010
)
(54) TENSILE TRUSS MAST
(31 09180114
)
(32 21.12.2009
)
(47) 05.03.2014
(73) Par Systems, Inc. te SHOREVIEW,
MN 55126-7007, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) STURM, Albert, J. Jr. te
STILLWATER MN 55082,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
STOCKWERKPOSITIONSERKENNUNGSVORRICHTUNG
HENNESSEY, Michael, Ph., D. te
PRIOR LAKE MN 55372-3358,
05.03.2014
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Inventio AG te 6052 HERGISWIL, Zwitserland
(CH)
GUTERMAN,
Mark te EAGAN MN
55123, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ARNOLD, Daniel te CH-6454 FLÜELEN, Zwitserland
(CH)
(51) B66C 15/06
BIRRER, Eric te CH-6033 BUCHRAIN, Zwitserland
B66C 13/50
(CH)
B66C 13/46
(33 Europees Octrooi Bureau
)
(54
)
(47
)
(73
)
(72
)
(51) B66B 1/46
(11) EP2311771
(11) EP2470462
(21) EP10008963.0
(21) EP10742864.1
(22) 27.08.2010
(22) 18.08.2010
(31) 202009014066 U
(31) 09168771
(32) 16.10.2009
(32) 27.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Hubendschalter
(21) EP11166875.2
(54) SERVICEBOX FÜR
AUFZUGSANLAGEN
(47) 05.03.2014
(22) 20.05.2011
(47) 05.03.2014
(31) 2010129624
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL,
Zwitserland (CH)
(72) Krogel, Marek te 41199,
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65H 67/048
B65H 54/52
(11) EP2392532
(32) 07.06.2010
(33) Japan
(54) Winder
(47) 05.03.2014
(73) TMT Machinery, Inc. te OSAKASHI, OSAKA 541-0041, Japan (JP)
(72) Sugiyama, Kenji te KYOTO 6128686, Japan (JP)
(51) B65H 75/24
(11) EP2462045
(21) EP10747525.3
(22) 27.07.2010
(31) FI20090176
(32) 03.08.2009
(33) Italië
(54) WINDING MANDREL FOR THE
PRODUCTION OF REELS OF WEB
MATERIAL
(47) 05.03.2014
(73) Fabio Perini S.p.A. te 55100
LUCCA, Italië (IT)
(72) GELLI, Mauro te I-55066
(72) FELDER, Hugo te CH-6033
BUCHRAIN, Zwitserland (CH)
(51) F16B 45/00
F16B 35/00
B66C 1/66
(73) Liebherr-Werk Ehingen GmbH te
89584 EHINGEN/DONAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Morath, Erwin te 89584
LAUTERACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B66C 23/74
(11) EP2289834
(11) EP2431620
(21) EP10007740.3
(21) EP09844651.1
(22) 26.07.2010
(22) 16.11.2009
(31) 202009011577 U
(31) 2009118808
(32) 26.08.2009
(32) 15.05.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Japan
(54) Kran
(54) Swingable connecting device
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Naniwa Iron Works Co., Ltd. te
OSAKA-SHI, OSAKA 552-0007,
Japan (JP)
(73) Liebherr-Werk Ehingen GmbH te
89584 EHINGEN/DONAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HORIKAWA Masao te SAKAI-SHI
OSAKA 590-0113, Japan (JP)
KITANO Hiroki te OSAKA-SHI
OSAKA 552-0004, Japan (JP)
(72) Willim, Hans-Dieter te 89079
ULM-UNTERWEILER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B66C 13/08
(51) F21V 21/38
F16G 15/08
(11) EP2552821
Nummer 11/14
B66D 1/36
B66C 13/08
(11) EP2043941
(21) EP07768866.1
(22) 25.07.2007
(31) 20060069529
(32) 25.07.2006
(33) Zuid-Korea
(54) WIRE-TWISTING PREVENTION
DEVICE OF LIFTING REEL WITH
FOUR-LINE WIRE STRUCTURE
AND LIFTING REEL HAVING THE
SAME.
(47) 05.03.2014
74
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FOLEY, Darin, E. te SUNBURY
OHIO 43074, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) B66F 9/075
B62D 33/06
B60H 1/22
B60H 1/00
12 maart 2014
(51) B67D 1/12
B67D 1/04
B67D 1/00
(11) EP2512974
(21) EP10793248.5
(22) 16.12.2010
(31) 09015692
(32) 18.12.2009
(11) EP2433897
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP11178855.0
(54) BEVERAGE DISPENSING
APPARATUS COMPRISING AN
INTEGRATED PRESSURE
REDUCING CHANNEL
(22) 25.08.2011
(31) 102010046406
(32) 23.09.2010
(47) 05.03.2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Shin, Jeong-Hun te SUNCHEON-SI,
(73) Anheuser-Busch InBev S.A. te
(54) Mobile Arbeitsmaschine mit einer
JEOLLANAM-DO 540-975, Zuid1000 BRUSSELS, België (BE)
Fahrerkabine
Korea (KR)
(72) PEIRSMAN, Daniel te B-1000
(47) 05.03.2014
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
BRUSSELS, België (BE)
VANDEKERCKHOVE, Stijn te B(72) Shin, Jeong-Hun te SUNCHEON-SI, (73) Linde Material Handling GmbH te
1000 BRUSSELS, België (BE)
63743 ASCHAFFENBURG,
JEOLLANAM-DO 540-975, ZuidBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Korea (KR)
(51) B68C 1/14
(DE)
B68B 1/04
(51) B66D 1/48
(72)
Sauer, Wolfgang te 45527
B66D 1/44
(11) EP2272793
HATTINGEN, BONDSREPUBLIEK
B66D 1/08
(21) EP10168963.6
DUITSLAND (DE)
(11) EP1547963
(22) 08.07.2010
Kunkel, Herbert te 63743
(21) EP04030443.8
ASCHAFFENBURG,
(31) 102009032812
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 22.12.2004
(32) 10.07.2009
(DE)
(31) 2003435098
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B67D 1/12
(32) 26.12.2003
(54) Sattelgurt für einen Pferdesattel
B67D 1/08
(33) Japan
B67D 1/00
(47) 05.03.2014
A47G 19/18
(54) Control device for hydraulic winch
(73) Pläge, Herr Adrian te 40885
(11) EP2099707
(47) 05.03.2014
RATINGEN-BREITSCHEID,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07861119.1
(73) Kobelco Cranes Co., Ltd. te
(DE)
TOKYO, Japan (JP)
(22) 18.12.2007
(72)
Pläge, Herr Adrian te 40885
(72) Shimomura, Koichi c/o OKUBO
(31) 0602781
RATINGEN-BREITSCHEID,
PLANT IN te AKASHI-SHI,HYOGO
(32) 22.12.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
674-0063 JAPAN, Japan (JP)
(DE)
Ehara, Masaaki c/o OKUBO PLANT (33) Zweden
IN te AKASHI-SHI,HYOGO 674(51) B81C 99/00
(54) DEVICE FOR DISCHARGE OR
0063 JAPAN, Japan (JP)
OUTFEED
(11) EP2202197
(51) G01G 23/37
(47) 05.03.2014
(21) EP09179359.6
G01G 19/08
(73) ASEPT INTERNATIONAL AB te 226 (22) 15.12.2009
B66F 9/20
60 LUND, Zweden (SE)
(31) 141063 P
B66F 9/075
(72)
DRENNOW, Sten te 224 60 LUND,
B66F 17/00
(32) 29.12.2008
Zweden (SE)
(11) EP2274585
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) B67D 1/04
(21) EP09732814.0
(54) Method for testing MEMS devices
(11) EP2493807
(22) 17.04.2009
(47) 05.03.2014
(21) EP10773902.1
(31) 105889
(73) IMEC te 3001 LEUVEN, België
(22) 29.10.2010
(BE)
(32) 18.04.2008
(31) 256439 P
(72) Van Barel, Greg te 2630,
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 30.10.2009
AARTSELAAR, België (BE)
(54) FORKLIFT SCALE
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51)
C10G
2/00
(47) 05.03.2014
C01B 3/38
(54) BEVERAGE DISPENSER
(73) Mettler-Toledo, LLC te COLUMBUS
(11) EP1465834
(47) 05.03.2014
OH 43240-2020, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP02806566.2
(73) Anheuser-Busch InBev S.A. te
1000 BRUSSELS, België (BE)
(72) RICE, Thomas, S. te COLUMBUS
(22) 23.12.2002
OH 43235, Verenigde Staten van (72) ZAVARELLA, Michael te
(31) 0200891
Amerika (US)
CHAPPAQUA, NY 10514,
(32) 16.01.2002
SIEFKER, Bent, T. te COLUMBUS,
Verenigde Staten van Amerika
OH 43206, Verenigde Staten van
(33) GROOT BRITTANNIË
(US)
Amerika (US)
PIERSON, Jeffrey te CLAYTON, MO (54) PROCESS FOR THE PRODUCTION
TOBIAS, Mitchell, A. te
63105, Verenigde Staten van
OF HYDROCARBONS
COLUMBUS OHIO 43235,
Amerika (US)
Nummer 11/14
(47) 05.03.2014
75
A61M 16/00
12 maart 2014
(22) 04.07.2002
(73) Johnson Matthey PLC te LONDON (11) EP2387450
EC4A 4AB, GROOT BRITTANNIË
(21) EP10700697.5
(GB)
(22) 05.01.2010
(72) ABBOTT, Peter Edward James te
EAGLESCLIFFE, CLEVELAND TS16 (31) 102009004431
102009037885
9EJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
FERNIE, Martin John te STOCKTON (32) 13.01.2009
18.08.2009
ON TEES, CLEVELAND TS17 0UB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C01B 7/075
C01B 7/07
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
C01B 11/06
ZUR ZERSETZUNG VON LACHGAS
(11) EP1947054
(47) 05.03.2014
(31) 2001203299
(21) EP06731861.8
(51) C02F 103/08
C02F 1/06
B01D 3/06
B01D 1/30
B01D 1/28
B01D 1/26
B01D 1/16
(22) 14.04.2006
(31) 2005300751
(73) Linde AG te 80331 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) WENNING, Ulrike te 82049
PULLACH, BONDSREPUBLIEK
Japan
DUITSLAND (DE)
ZANDER, Hans-Jörg te 81479
METHOD OF PRODUCING
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
CHLORINE GAS, AQUEOUS
DUITSLAND (DE)
SODIUM HYPOCHLORITE
WELLENHOFER, Anton te 82069
SOLUTION AND LIQUID CHLORINE
HOHENSCHÄFTLARN,
05.03.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Kaneka Corporation te OSAKA,
(DE)
Japan (JP)
HOFMANN, Karl-Heinz te 82110
GERMERING, BONDSREPUBLIEK
ARIKI, Yusaku te KOBE-SHI HYOGO
DUITSLAND (DE)
6512273, Japan (JP)
KORN, Wibke te 81477
IBARAKI, Hironobu te AKASHI-SHI
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
HYOGO 674-0084, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
H01L 51/42
BERAN, Franz te 81476
H01L 51/00
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
H01L 31/0336
DUITSLAND (DE)
H01L 31/032
SCHÖDEL, Nicole te 81477
C09D 11/02
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
C09D 11/00
DUITSLAND (DE)
C01B 19/00
SCHMEHL, Wolfgang te 22525
EP2287115
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP10166692.3
(51) C01B 33/107
21.06.2010
B01J 19/24
509847
B01J 19/00
27.07.2009
B01J 12/00
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2357156
(32) 14.10.2005
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54) Dichalcogenide selenium ink and (21) EP11154722.0
methods of making and using
(22) 16.02.2011
same
(31) 2010032999
(47) 05.03.2014
(32) 17.02.2010
(73) Rohm and Haas Electronic
Materials, LLC te MARLBOROUGH, (33) Japan
MASSACHUSETTS 01752,
(54) Apparatus for producing
Verenigde Staten van Amerika
trichlorosilane and method for
(US)
producing trichlorosilane
(72) Mosley, David te PHILADELPHIA, (47) 05.03.2014
PA, Verenigde Staten van Amerika
(73) Mitsubishi Materials Corporation
(US)
te CHIYODA-KU TOKYO 100-8117,
Calzia, Kevin te PHILADELPHIA,
Japan (JP)
PA, Verenigde Staten van Amerika
(72) Murakami, Naoya te IBARAKI-KEN,
(US)
Japan (JP)
Szmanda, Charles te
Saiki, Wataru te IBARAKI-KEN,
WESTBOROUGH, MA, Verenigde
Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
(51) C01B 21/22
C01B 21/02
B01J 8/02
B01J 23/38
B01D 53/86
(51) H01G 4/12
C04B 35/46
C01G 23/00
(11) EP1415955
(21) EP02745846.2
(32) 04.07.2001
(33) Japan
(54) BARIUM TITANATE AND ITS
PRODUCTION METHOD
(47) 05.03.2014
(73) Showa Denko K.K. te TOKYO 1058518, Japan (JP)
(72) SHIRAKAWA, Akihiko, te CHIBASHI, CHIBA 267-0056, Japan (JP)
YOKOUCHI, Hitoshi, te CHIBA-SHI,
CHIBA 267-0056, Japan (JP)
(11) EP2475442
(21) EP10760026.4
(22) 31.08.2010
(31) RM20090452
(32) 07.09.2009
(33) Italië
(54) MULTIPLE-EFFECT EVAPORATOR
(47) 05.03.2014
(73) Isproma S.r.l. te 00193 ROMA,
Italië (IT)
(72) CIGNA, Ranieri te I-00193 ROMA,
Italië (IT)
FUMEI, Osvaldo te I-00193 ROMA,
Italië (IT)
(51) C25B 9/08
C25B 15/02
C02F 5/08
C02F 5/02
C02F 1/467
C02F 1/461
A61L 2/18
A61L 2/03
(11) EP2361227
(21) EP09776202.5
(22) 29.09.2009
(31) 200801364
(32) 30.09.2008
(33) Denemarken
(54) DISINFECTION SYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) Danish Clean Water A/S te 6430
NORDBORG, Denemarken (DK)
(72) JEPSEN, Hardy te DK-6400
SØNDERBORG, Denemarken (DK)
(51) C03B 23/02
B81C 99/00
(11) EP2457880
(21) EP10306303.8
(22) 26.11.2010
(54) Fluidic module fabrication with
heterogeneous channel-forming
laminates
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
76
(73) Corning Incorporated te CORNING (47) 05.03.2014
NY 14831, Verenigde Staten van (73) Corning Incorporated te
Amerika (US)
CORNING, NY 14831, Verenigde
(72) Groult, Aline Martine Marie te
Staten van Amerika (US)
77370 NANGIS, Frankrijk (FR)
(72) LI, Xinghua te HORSEHEADS,
Marques, Paulo Gaspar Jorge te
NEW YORK 14845, Verenigde
77300 FONTAINEBLEAU, Frankrijk
Staten van Amerika (US)
(FR)
(51)
C04B
28/02
Sellam, Armand te 91120
C04B 22/14
PALAISEAU, Frankrijk (FR)
C04B 20/10
(51) C03C 23/00
(11)
EP2146939
C03B 35/24
(21) EP08807084.2
C03B 29/12
C03B 29/08
(22) 06.05.2008
C03B 27/044
(31) 07368007
C03B 27/04
(32) 10.05.2007
(11) EP2471758
(21) EP11195879.9
(22) 28.12.2011
(31) 20100139258
(32) 30.12.2010
(33) Zuid-Korea
(54) Apparatus and method for
manufacturing tempered glass
(47) 05.03.2014
(73) Samsung Corning Precision
Materials Co., Ltd. te
GYEONGSANGBUK-DO GUMI-SI,
730-735, Zuid-Korea (KR)
(72) Lee, Hoikwan te ASAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO 336841, Zuid-Korea (KR)
Cho, Seo-Yeong te ASAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO 336841, Zuid-Korea (KR)
Kizevich, Gennady te ASAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO 336841, Zuid-Korea (KR)
Kwon, YoonYoung te ASAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO 336841, Zuid-Korea (KR)
Park, Kyungwook te ASAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO 336841, Zuid-Korea (KR)
Yoon, Kyungmin te ASAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO 336841, Zuid-Korea (KR)
Lee, Jongsung te ASAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO 336841, Zuid-Korea (KR)
Choi, Jaeyoung te ASAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO 336841, Zuid-Korea (KR)
(51) C03B 33/09
C03B 33/033
B23K 26/073
(11) EP2507182
(21) EP10784931.7
(22) 24.11.2010
(31) 627172
322478 P
(32) 30.11.2009
09.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS FOR LASER SCRIBING
AND SEPARATING GLASS
SUBSTRATES
(33) Europees Octrooi Bureau
12 maart 2014
(22) 02.10.2006
(31) 722342 P
537027
(32) 30.09.2005
29.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) IN-SITU SOLIDIFICATION OF
INVERT EMULSION FLUIDS TO
FORM GAS TIGHT ANNULAR
BARRIER
(47) 05.03.2014
(73) M-I L.L.C. te HOUSTON, TX 77072,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SVOBODA, Charles te KATY, TX
77450, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) PROCESS TO REDUCE THE
AMOUNT OF CR (VI) IN A CEMENT- (51) C04B 28/02
CONTAINING COMPOSITION AND
C04B 24/26
A COMPOSITION COMPRISING
C04B 24/24
CEMENT AND COATED METALLIC
C04B 22/08
SULPHATE PARTICLES
C04B 103/32
(47) 05.03.2014
C04B 103/10
(73) Lafarge te 75116 PARIS, Frankrijk (11) EP2406199
(FR)
(21) EP10715928.7
(72) DEBEGNAC, Hélène te F-38090
ROCHE, Frankrijk (FR)
SING, Christelle te F-38510
SERMERIEU, Frankrijk (FR)
(22) 12.03.2010
(51) C08F 220/56
C04B 40/06
C04B 28/14
C04B 24/26
C04B 24/16
C04B 103/46
(33) Frankrijk
(11) EP2167444
(21) EP08749773.1
(22) 28.04.2008
(31) 102007027477
(32) 14.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BAUSTOFFTROCKENMISCHUNGEN
BASIEREND AUF CALCIUMSULFAT
(47) 05.03.2014
(73) Construction Research &
Technology GmbH te 83308
TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 0951547
(32) 12.03.2009
(54) SYSTÈME D'ADJUVANTS POUR
BÉTON PRÉFABRIQUÉ
(47) 05.03.2014
(73) Chryso te 92440 ISSY-LESMOULINEAUX, Frankrijk (FR)
(72) SEURRE, Jérôme te F-51100
REIMS, Frankrijk (FR)
PELLERIN, Bruno te F-77210
AVON, Frankrijk (FR)
BIGAS, Jean-Philippe te F-45300
PITHIVIERS LE VIEIL, Frankrijk (FR)
(51) H01L 41/187
C04B 35/00
B41J 2/14
(11) EP2218702
(21) EP08857928.9
(22) 06.11.2008
(31) 2007315731
(72) GAEBERLEIN, Peter te 39104
MAGDEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHINABECK, Michael te 83352
ALTENMARKT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FRIEDRICH, Stefan te 84518
GARCHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HERTH, Gregor te 83308
TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 06.12.2007
(51) E21B 33/14
C09K 8/487
C09K 8/467
C04B 28/02
(11) EP1816112
(11) EP1929121
(21) EP06815937.5
(33) Japan
(54) Liquid droplet ejection head
(47) 05.03.2014
(73) Konica Minolta Holdings, Inc. te
TOKYO 100-0005, Japan (JP)
(72) URAKI, Shingo te HINO-SHI TOKYO
191-8511, Japan (JP)
(51) C04B 37/00
B32B 18/00
(21) EP07250176.0
(22) 17.01.2007
(31) 332995
(32) 17.01.2006
Nummer 11/14
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of forming a ceramic to
ceramic joint
(47) 05.03.2014
77
XYLENES
(47) 05.03.2014
(73) UOP LLC te DES PLAINES, IL
60017-5017, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73) Air Products and Chemicals, Inc.
te ALLENTOWN, PA 18195-1501, (72) NEGIZ, Antoine, UOP LLC te DES
Verenigde Staten van Amerika
PLAINES, ILLINOIS 60017-5017,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
Ceramatec, Inc. te SALT LAKE
(US)
CITY, UT 84119, Verenigde Staten
BOLDINGH, Edwin P., UOP LLC te
van Amerika (US)
DES PLAINES, ILLINOIS 600175017, Verenigde Staten van
(72) Cutler, Raymond Ashton te
Amerika (US)
BOUNTIFUL, UT 84010, Verenigde
MODICA, Frank S., UOP LLC te
Staten van Amerika (US)
DES PLAINES, ILLINOIS 60017Kleinlein, Brian Paul te SALT LAKE
5017, Verenigde Staten van
CITY, UT 84121, Verenigde Staten
Amerika (US)
van Amerika (US)
MAHER, Gregory F., UOP LLC te
Hutchings, Kent Neal te TOOELE,
DES PLAINES, ILLINOIS 60017UT 84074, Verenigde Staten van
5017, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
Carolan, Michael Francis te
ALLENTOWN, PA 18103,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07C 7/08
C07C 11/167
B01D 3/40
(51) C06B 47/00
C06B 31/28
(11) EP2545019
(11) EP2069266
(22) 08.03.2011
(21) EP07826235.9
(22) 03.09.2007
(31) 200607393
(32) 04.09.2006
(33) Zuid-Afrika
(54) Process for the production of an
explosive
(47) 05.03.2014
(21) EP11709361.7
(31) 102010011014
(32) 11.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 14981 P
(31) 807626
(32) 24.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CATALYTIC CONVERSION OF
POLYCYCLIC AROMATICS INTO
(11) EP2203402
(21) EP08840751.5
(22) 14.10.2008
(31) 68509
249958
(32) 15.10.2007
12.10.2008
(47) 05.03.2014
(72) Decristoforo, Martin te 6250
KUNDL, Oostenrijk (AT)
(22) 22.03.2005
21/18
19/08
17/25
17/23
17/21
(47) 05.03.2014
(21) EP08867081.5
(21) EP05725996.2
(51) C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) SANDOZ AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(11) EP1730093
KANSAS 67110, Verenigde Staten
van Amerika (US)
KLAUSMEYER, Rodney L. te
WICHITA KANSAS 67211,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DAWKINS, John Lee te DERBY
KANSAS 67037, Verenigde Staten
van Amerika (US)
ROHRBACK, Daniel D. te VALLEY
CENTER KANSAS 67147,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
STRATHE, James S. te LAPORTE
TEXAS 77571, Verenigde Staten
van Amerika (US)
BRANAM, Lloyd B. te WICHITA
KANSAS 67203, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(54) VERFAHREN ZUR DESTILLATIVEN
GEWINNUNG VON REIN-1,3BUTADIEN AUS ROH-1,3BUTADIEN
(73) AEL MINING SERVICES LIMITED te (73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
WOODMEAD 2196 GAUTENG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Zuid-Afrika (ZA)
(DE)
(72) TYLER, Dave, Alfred te MUFULITA,
(72) HEIDA, Bernd te 67158
Zambia (ZM)
ELLERSTADT, BONDSREPUBLIEK
VERMAAK, Charl te 2158
DUITSLAND (DE)
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA)
HUGO, Randolf te 67246
ANTHONY, Derek, Luke te 1609
DIRMSTEIN, BONDSREPUBLIEK
EDENVALE, Zuid-Afrika (ZA)
DUITSLAND (DE)
(51) C07B 31/00
(51) C07C 21/04
(11) EP2327676
C07C 19/01
(21) EP09177215.2
C07C 17/383
C07C 17/38
(22) 26.11.2009
C07C 17/275
(54) Reaction of organic compounds
C07C 17/25
with low amounts of hydrogen
C07C 17/10
(47) 05.03.2014
(11) EP2231565
(51) C07C 4/24
12 maart 2014
(22) 17.12.2008
(32) 19.12.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS OF MAKING
CHLORINATED HYDROCARBONS
(47) 05.03.2014
(73) OCCIDENTAL CHEMICAL
CORPORATION te DALLAS, TX
75244, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) WILSON, Richard L. te MULVANE
(54) PROCESSES FOR SYNTHESIS OF
FLUORINATED OLEFINS
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07962-2245,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MUKHOPADHYAY, Sudip te
MORRISTOWN, NJ 07962-2245,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LIGHT, Barbara A. te NIAGARA
FALLS NEW YORK 14305,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CANTLON, Cheryl L. te CLARENCE
CENTER NEW YORK 14032,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
JOHNSON, Robert C. te
LANCASTER NEW YORK 14086,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BORTZ, Cheryl, L. te NORTH
TONAWANDA, NEW YORK 14120,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07C
C07C
C07C
C07C
69/14
67/03
31/02
29/149
(11) EP2365952
(21) EP09771397.8
(22) 10.12.2009
(31) 08253988
(32) 12.12.2008
Nummer 11/14
78
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) AN IMPROVED PROCESS FOR
HYDROGENATING ALKYL ESTER(S)
IN THE PRESENCE OF CARBON
MONOXIDE
(11)
C09K 19/04
C07C 43/23
C07C 43/225
C07C 43/21
EP2266941
(47) 05.03.2014
(21) EP09731248.2
(73) BP P.L.C. te LONDON SW1Y 4PD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 25.03.2009
(72) DANIEL, Berian, John te EAST
RIDING OF YORKSHIRE HU17 9DA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
DEELEY, Jon, Michael, Stewart te
EAST RIDING OF YORKSHIRE
HU12 8AJ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
GRACEY, Benjamin, Patrick te
EAST RIDING OF YORKSHIRE
HU12 8AJ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
SUNLEY, John, Glenn te EAST
YORKSHIRE HU16 4LF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 09.04.2008
(51) C07C 29/154
C07C 29/153
(11) EP2371799
(21) EP09832031.0
(22) 14.09.2009
(31) 20080123865
(32) 08.12.2008
(33) Zuid-Korea
(54) Method for methanol synthesis
using synthesis gas generated by
combined reforming of natural
gas with carbon dioxide
(47) 05.03.2014
(73) Hyundai Heavy Industries Co.,
Ltd. te ULSAN 682-792, ZuidKorea (KR)
Korea Research Institute Of
Chemical Technology te
YUSEONG-GU, DAEJEON 305-343,
Zuid-Korea (KR)
(72) BAE, Jong Wook te DAEJEON 305345, Zuid-Korea (KR)
OH, Jong Hyeok te DAEJEON 305768, Zuid-Korea (KR)
JUN, Ki Won te DAEJEON 305-761,
Zuid-Korea (KR)
LEE, Yun Jo te DAEJEON 305-761,
Zuid-Korea (KR)
KO, Jun-Ho te ULSAN 680-792,
Zuid-Korea (KR)
SONG, Seok-Lyong te ULSAN 682807, Zuid-Korea (KR)
MIN, Keh-Sik te SEOUL 135-787,
Zuid-Korea (KR)
(51) G02F
G02F
G02F
C09K
C09K
C09K
C09K
C09K
C09K
C09K
C09K
C09K
C09K
1/139
1/137
1/13
19/42
19/34
19/32
19/30
19/20
19/18
19/16
19/14
19/12
19/10
(31) 2008101474
(33) Japan
(54) TRICYCLIC LIQUID CRYSTALLINE
COMPOUND HAVING LATERAL
FLUORINE, LIQUID CRYSTAL
COMPOSITION AND LIQUID
CRYSTAL DISPLAY DEVICE
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
(72) BONRATH, Werner te CH-4002
BASEL, Zwitserland (CH)
KARGE, Reinhard te CH-4002
BASEL, Zwitserland (CH)
NETSCHER, Thomas te CH-4002
BASEL, Zwitserland (CH)
PRESSEL, Yann te 68170 RIXHEIM
FRANCE, Frankrijk (FR)
(51) C07C
C07C
C07C
C07C
57/075
57/04
51/50
51/41
(11) EP2139842
(21) EP08735454.4
(22) 20.03.2008
(31) 07104841
(32) 23.03.2007
(73) JNC Corporation te CHIYODA-KU
(33) Europees Octrooi Bureau
TOKYO, Japan (JP)
JNC Petrochemical Corporation te (54) TRANSPORT EINER MONOMERZUSAMMENSETZUNG IN EINEM
TOKYO, Japan (JP)
VERKEHRSMITTEL ODER EINER
(72) KOBAYASHI, Masahide te
ROHRLEITUNG
ICHIHARA-SHI CHIBA 290-8551,
(47)
05.03.2014
Japan (JP)
(73)
BASF SE te 67056
(51) C07F 7/18
LUDWIGSHAFEN,
C07D 301/14
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C07C 69/145
(DE)
C07C 67/313
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07B
49/753
49/743
45/58
45/29
45/28
401/00
53/00
(11) EP2011781
(21) EP07738607.6
(22) 14.03.2007
(31) 2006070248
(32) 15.03.2006
(33) Japan
(72) FUNK, Rüdiger te 65527
NIEDERNHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HEIDE, Wilfried te 67251
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEISMANTEL, Matthias te 63637
JOSSGRUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HAMMON, Ulrich te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BENNETT, Andrea, Karen te
68161 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) PROCESS FOR PRODUCTION OF
INDENE DERIVATIVE, AND
INTERMEDIATE FOR PRODUCTION (51) C07C 59/255
OF THE DERIVATIVE
C07C 229/08
C07C 227/34
(47) 05.03.2014
(73) MicroBiopharm Japan Co., Ltd. te (11) EP2502896
CHUO-KU TOKYO 103-0023, Japan (21) EP12158462.7
(JP)
(22) 07.03.2012
(72) TOYODA, Asako te SHIZUOKA,
(31) CH08562011
4380078, Japan (JP)
(32) 21.03.2011
NAGAI, Hazuki te SHIZUOKA,
4380078, Japan (JP)
(33) India
(51) C07C 49/203
(11) EP2560940
(54) A process for the preparation of
enantiomerically pure tert-leucine
(21) EP11716223.0
(47) 05.03.2014
(22) 18.04.2011
(73) Divi's Laboratories Limited te 500
016, HYDERABAD AP, India (IN)
(31) 10160356
(32) 19.04.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ISOMERIZATION OF BETA-KETOALLENES
(47) 05.03.2014
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(72) Divi, Murali Krishna Prasad te 500
016 HYDERABAD, ANDHRA
PRADESH, India (IN)
Padakandla, Gundu Rao te 500
016 HYDERABAD, ANDHRA
PRADESH, India (IN)
Rao, Mysore Aswatha Narayana
te 500 016 HYDERABAD, ANDHRA
PRADESH, India (IN)
Nummer 11/14
79
Nowshuddin, Shaik te 500 016
HYDERABAD, ANDHRA PRADESH, (47)
India (IN)
(73)
(51) C07C 69/74
A01N 57/20
(72)
A01N 53/00
A01N 37/42
A01N 25/00
(11) EP2440516
(21) EP10786899.4
(22) 11.06.2010
(31) 186413 P
(32) 12.06.2009
PHENOLS
C07C 231/02
05.03.2014
(11) EP2176214
Schwarz Pharma Ltd. te COUNTY
CLARE, Ierland (IE)
(21) EP08842551.7
BROWNE, Roisin te WESTBURY,
CORBALLY, CO. CLARE, Ierland
(IE)
KILKELLY, Michael te
COURTMACSHERRY COUNTY
CORK, Ierland (IE)
(31) 0705688
(51) C07D 271/12
C07C 213/02
(11) EP2496551
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10801482.0
(54) 1-AMINOCYCLOPROPANE
CARBOXYLIC ACID AS A FRUIT
THINNER
(31) 257721 P
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
(22) 03.11.2010
(32) 03.11.2009
(22) 01.08.2008
(32) 03.08.2007
(33) Frankrijk
(54) NOUVEAU PROCEDE DE
SYNTHESE DU (7-METHOXY-1NAPHTYL)ACETONITRILE ET
APPLICATION A LA SYNTHESE DE
L'AGOMELATINE
(47) 05.03.2014
(73) Les Laboratoires Servier te 92284
SURESNES CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) DUBUFFET, Thierry te F-76190
AUTRETOT, Frankrijk (FR)
LECOUVE, Jean-Pierre te F-76600
LE HAVRE, Frankrijk (FR)
HERMET, Jean-Paul te 74200
THONON-LES-BAINS, Frankrijk
(FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Valent Biosciences Corporation te (54) A FACILE SYNTHESIS OF 3LIBERTY, ILLINOIS 60048,
AMINOPICRIC ACID
Verenigde Staten van Amerika
(47)
05.03.2014
(US)
(73)
Pacific Scientific Energetic
(72) SILVERMAN, Franklin, Paul te
(51) C07D 327/06
Materials Company te
HIGHLAND PARK IL 60035,
C07D 231/16
CHANDLER, AZ 85226, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
C07D 231/14
Staten van Amerika (US)
(US)
C07C 233/66
HANSEN, Jim te BENSENVILLE IL (72) FRONABARGER, John W. te SUN
A01N 43/56
LAKES, AZ 85248, Verenigde
90106, Verenigde Staten van
A01N 37/18
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
(11) EP1716099
WILLIAMS, Michael D. te GILBERT,
VENBURG, Gregory, D. te
AZ 85233, Verenigde Staten van (21) EP05701115.7
DEERFIELD IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WOOLARD, Derek, D. te ZION IL
60099, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CLARKE, Gregory te DILLSBURG
PA 17019, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SCHROEDER, Michael te 88379
GUGGENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RATH, Andrew te 7268, Australië
(AU)
PETRACEK, Peter, D. te
GRAYSLAKE IL 60030, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
229/38
227/42
219/28
215/54
213/10
213/06
213/00
(11) EP1940774
(21) EP07725601.4
(22) 26.05.2007
(31) 06011294
20060415
06011293
(32) 31.05.2006
31.05.2006
31.05.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
Ierland
Europees Octrooi Bureau
(54) NEW SYNTHESIS OF
SUBSTITUTED HYDROXYMETHYL
Amerika (US)
(22) 22.01.2005
(51) C07C 227/16
(31) 102004005786
(11) EP2421819
(32) 06.02.2004
(21) EP10718104.2
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 08.04.2010
(54) HALOALKYLCARBOXAMIDE ZUR
BEKÄMPFUNG VON
MIKROORGANISMEN
(31) 09158319
(32) 21.04.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR THE IODINATION
OF AROMATIC COMPOUNDS
(47) 05.03.2014
(73) Bracco Imaging S.p.A te 20134
MILANO, Italië (IT)
(72) CITTERIO, Attilio te I-20131
MILANO, Italië (IT)
LATTUADA, Luciano te I-1-10010
IVREA, Italië (IT)
FERRIGATO, Aurelia te I-1-10010
IVREA, Italië (IT)
FRETTA, Roberta te I-1-10010
IVREA, Italië (IT)
MAZZON, Roberta te I-1-10010
IVREA, Italië (IT)
MELI, Gabriele te I-1-10010
IVREA, Italië (IT)
LEONARDI, Gabriella te I-20133
MILANO, Italië (IT)
UGGERI, Fulvio te I-1-10010
IVREA, Italië (IT)
VIGNALE, Evelin te I-14057 ASTI,
Italië (IT)
VISIGALLI, Massimo te I-1-10010
IVREA, Italië (IT)
(51) C07C 255/37
C07C 253/14
C07C 233/18
(47) 05.03.2014
(73) Bayer CropScience
Aktiengesellschaft te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) DUNKEL, Ralf te 69001 LYON,
Frankrijk (FR)
ELBE, Hans-Ludwig te 42329
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HARTMANN, Benoit te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GREUL, Jörg, Nico te 42799
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ILG, Kerstin te 51061 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike
te 56566 NEUWIED,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DAHMEN, Peter te 41470 NEUSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KUCK, Karl-Heinz te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07C 255/41
C07C 253/30
Nummer 11/14
(11) EP2125707
(21) EP08707122.1
(22) 18.01.2008
(31) 07001781
200710007571
(32) 26.01.2007
08.02.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
China
80
(51) C07D 211/96
C07D 207/48
A61P 17/00
A61K 31/451
(11) EP2509945
(21) EP10787772.2
(22) 08.12.2010
(31) 282064 P
0958829
(32) 10.12.2009
(54) PROCESS FOR THE
10.12.2009
MANUFACTURE OF SUBSTITUTED
2-CYANO CINNAMIC ESTERS
(33) Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk
(47) 05.03.2014
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(72) HUANG, Jing te SHANGHAI
200333, China (CN)
JING, Shuping te SHANGHAI
200120, China (CN)
KARGE, Reinhard te 79219
STAUFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PROPLESCH, Ralf te CH-5073
GIPF-OBERFRICK, Zwitserland
(CH)
(51) C07C 273/04
(11) EP2521710
(54) 4-(AZACYCLOALKYL)-BENZENE1,3-DIOL DERIVATIVES AS
TYROSINASE INHIBITORS AND
THEIR SYNTHESIS AND USE
THEREOF
(47) 05.03.2014
(73) Galderma Research &
Development te 06410 BIOT,
Frankrijk (FR)
(72) BOITEAU, Jean-Guy te F-06560
VALBONNE, Frankrijk (FR)
LUZY, Anne-Pascale te F-06560
VALBONNE, Frankrijk (FR)
(32) 07.01.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(11)
(54) A urea stripping process for the
production of urea
(21)
(47) 05.03.2014
(54)
(22) 07.01.2011
(31) 10150235
(22)
(73) Stamicarbon B.V. te 6135 KW
SITTARD
(72) MENNEN, Johannes Henricus te
NL-5768 XN MEIJEL
(51) C07C 381/00
C07C 323/62
C07C 317/44
A01P 1/00
A01N 47/02
A01N 41/10
A01N 41/00
(11) EP2503882
(21) EP10784495.3
(22) 22.11.2010
(31) 09176738
(47)
(73)
(11) EP2443089
(21) EP10727607.3
(22) 15.06.2010
(31) 268953 P
(32) 18.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DEUTERATED ISOINDOLINE-1,3DIONE DERIVATIVES AS PDE4
AND TNF-ALPHA INHIBITORS
(47) 05.03.2014
(73) Concert Pharmaceuticals Inc. te
LEXINGTON, MA 02421,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LIU, Julie, F. te LEXINGTON MA
02420, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CHEN, Li te SHANGHAI 201612,
China (CN)
FENG, Lichun te SHANGHAI
EP05700893.0
200240, China (CN)
13.01.2005
HUANG, Mengwei te PUDONG,
SHANGHAI 201203, China (CN)
200400012
LIU, Yongfu te SHANGHAI 201203,
14.01.2004
China (CN)
Slovenië
WU, Guolong te PUDONG, NEW
AREA SHANGHAI 201204, China
PROCESS FOR THE PREPARATION
(CN)
OF A NEW CRYSTALLINE FORM OF
WU, Jim, Zhen te PUDONG, NEW
PERINDOPRIL
DISTRICT SHANGHAI 201204,
05.03.2014
China (CN)
LEK Pharmaceuticals d.d. te 1526
ZHOU, Mingwei te SHANGHAI
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
101210, China (CN)
A61K 31/475
(11) EP1713771
(21)
(54) AMIDOACETONITRILE
COMPOUNDS HAVING PESTICIDAL (22)
ACTIVITY
(31)
(47) 05.03.2014
(32)
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(51) C07D 405/12
C07D 209/48
C07D 209/46
A61P 17/06
A61K 31/4035
(72) Denis, Jean-Noël te 38560 JARRIE, (33) World Intellectual Property
Frankrijk (FR)
Organization (WIPO)
Jolivalt, Claude, Marcelle te
(International Bureau of)(4)
92330 SCEAUX, Frankrijk (FR)
(54) NOVEL 3,3-DIMETHYL
Maurin, Max, Maurin, Louis te
TETRAHYDROQUINOLINE
38240 MEYLAN, Frankrijk (FR)
DERIVATIVES
Burchak, Olga, Nikolaevna te
(47)
05.03.2014
38240 MEYLAN, Frankrijk (FR)
(73)
F.Hoffmann-La Roche AG te 4070
(51) C07D 209/42
BASEL, Zwitserland (CH)
A61P 9/12
(32) 23.11.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) RUCMAN, Rudolf te 1211
LJUBLJANA-SMARTNO, Slovenië
(SI)
(51) C07D 471/04
C07D 413/10
C07D 405/12
C07D 401/12
C07D 401/10
C07D 401/04
C07D 215/48
EP2548865
C07D 215/36
C07D 215/18
EP11305964.6
C07D 215/12
22.07.2011
A61P 3/00
Novel bis-indolic derivatives, their
A61K 31/47
uses in particular as
(11) EP2558449
antibacterials
(21) EP11715896.4
05.03.2014
(22) 08.04.2011
Université Joseph Fourier te
(31) PCT/CN2010/071760
38041 GRENOBLE CEDEX 09,
Frankrijk (FR)
(32) 14.04.2010
(51) C07D 413/14
C07D 403/14
C07D 401/14
C07D 209/16
A61P 31/04
A61K 31/4045
(21) EP11701876.2
12 maart 2014
(33)
(54)
(72) GOEBEL, Thomas te 4058 BASEL,
Zwitserland (CH)
GAUVRY, Noëlle te 4058 BASEL,
(47)
Zwitserland (CH)
SAGER, Heinz te 1566 SAINT(73)
AUBIN, Zwitserland (CH)
Nummer 11/14
81
12 maart 2014
(51) C07D 239/90
C07D 239/52
C07D 217/26
C07D 217/24
C07D 215/48
C07D 215/22
C07D 207/36
A61P 35/02
A61P 35/00
A61K 31/517
A61K 31/505
A61K 31/472
A61K 31/47
A61K 31/40
(51) C07D 233/64
A61P 31/18
A61K 31/4439
(11) EP2428506
(54) BASIC AMINE COMPOUND AND
USE THEREOF
(32) 16.04.2007
(47) 05.03.2014
(54) PYRIMIDINE DERIVATIVES
(73) Kureha Corporation te CHUO-KU,
TOKYO 103-8552, Japan (JP)
(47) 05.03.2014
(21) EP10772011.2
(22) 04.05.2010
(31) 200910026748
(32) 05.05.2009
(11) EP1724263
(21) EP05720460.4
(22) 10.03.2005
(31) 2004068229
2004350599
(32) 10.03.2004
03.12.2004
(33) Japan
Japan
(72) SAITOU, Atsushi Biomed.Res.Lab.
(33) China
Kureha Corporation te SHINJUKUKU TOKYO 169-8503, Japan (JP)
(54) HETEROCYCLIC SUBSTITUTED
KIKUMOTO, Shigeyuki Biome.
ACARDITE DERIVATES AND USE
Res.Lab. Kureha Corp. te
THEREOF
SHINJUKU-KU, TOKYO 169-8503,
(47) 05.03.2014
Japan (JP)
(73) Nanjing Luyesike Pharmaceutical
ONO, Masahiro Biomed. Res.Lab.
Co., Ltd. te NANJING, JIANGSU,
Kureha Corporation te SHINJUKU210061, China (CN)
KU, TOKYO 169-8503, Japan (JP)
(72) ZHANG, Aihua te NANJING
MATSUI, Ryo Biomed. Res.Lab.
JIANGSU 210009, China (CN)
Kureha Corporation te TOKYO
YUAN, Shengtao te NANJING
169-8503, Japan (JP)
JIANGSU 210009, China (CN)
YAMAMOTO, Masashi Biomed.
CHENG, Guang te NANJING
Res.Lab. Kureha Corp. te
JIANGSU 210061, China (CN)
SHINJUKU-KU, TOKYO 169-8503,
SHEN, Yipeng te NANJING
Japan (JP)
JIANGSU 210009, China (CN)
SAWA, Tomohiro Biomed. Res.Lab.
JI, Ancheng te NANJING JIANGSU
Kureha Corporation te SHINJUKU210009, China (CN)
KU, TOKYO 169-8503, Japan (JP)
SUZUKI, Shigeru Biomed.Res.Lab.
(51) C07D 405/12
Kureha Corporation te SHINJUKUC07D 231/44
KU, TOKYO 169-8503, Japan (JP)
A01N 43/56
YANAKA, Mikiro Biomed. Res.Lab.
(11) EP1828140
Kureha Corporation te SHINJUKUKU, TOKYO 169-8503, Japan (JP)
(21) EP05814293.6
(22) 02.12.2005
(31) 04028940
(32) 07.12.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) 5-AMINOPYRAZOLE DERIVATIVES
AS PESTICIDAL COMPOUNDS
(47) 05.03.2014
(73) Merial Limited te DULUTH, GA
30096-4640, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) SCHNATTERER, Stefan te 65795
HATTERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MAIER, Michael te 65931
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PETRY, Friederike te 36341
LAUTERBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KNAUF, Werner te 76887 BAD
BERGZABERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SEEGER, Karl te 65719 HOFHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07D 417/12
C07D 277/82
C07D 263/58
C07D 235/30
A61P 43/00
A61P 35/00
A61K 31/496
A61K 31/428
A61K 31/423
(11) EP2181987
(21) EP08827923.7
(22) 22.08.2008
(31) 2007217633
(32) 23.08.2007
(33) Japan
(54) 2-Carbonylaminobenzothiazoles
and their use for the prophylaxis
and treatment of cancer
(47) 05.03.2014
(US)
OKANIWA, Masanori te TSUKUBASHI IBARAKI 300-4293, Japan (JP)
IMADA, Takashi te TSUKUBA-SHI
IBARAKI 300-4293, Japan (JP)
(51) C07D 239/42
A61P 35/00
A61K 31/506
(11) EP2154967
(21) EP08745881.6
(22) 15.04.2008
(31) 911921 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Hutchison Medipharma
Enterprises Limited te NASSAU,
Bahamas (BS)
(72) SU, Wei-Guo te SHANGHAI,
201203, China (CN)
JIA, Hong te SHANGHAI, 201203,
China (CN)
ZHANG, Weihan te SHANGHAI,
China (CN)
CUI, Yumin te SHANGHAI, China
(CN)
YAN, Xiaoqiang te SHANGHAI,
China (CN)
REN, Yongxin te SHANGHAI,
201203, China (CN)
DUAN, Jifeng te SHANGHAI, China
(CN)
SAI, Yang te SHANGHAI, China
(CN)
(51) C07D 239/48
(11) EP2343281
(21) EP10180595.0
(22) 24.09.2007
(31) 849203 P
(32) 04.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Process for synthesis of phenoxy
diaminopyrimidine derivatives
(47) 05.03.2014
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(72) Dvorak, Charles te PALO ALTO, CA
94306, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Green, Keena Lynn te NEWARK,
CA 94560, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lee, Gary R. te BELMONT, CA
94002, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 239/96
A61P 43/00
A61P 1/04
A61K 31/7072
(11) EP1688410
(73) Takeda Pharmaceutical Company
(21) EP04819474.0
Limited te OSAKA 541-0045,
Japan (JP)
(22) 29.11.2004
(72) HIROSE, Masaaki te CAMBRIDGE, (31) 2003397347
MASSACHUSETTS 02141,
(32) 27.11.2003
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 11/14
82
(33) Japan
DUITSLAND (DE)
(54) CRYSTAL OF PHENYLALANINE
DERIVATIVE AND PROCESS FOR
PRODUCING THE SAME
(47)
(73)
(72)
(51)
(51) C07D 417/10
C07D 417/04
C07D 409/04
C07D 277/42
05.03.2014
C07D 231/38
Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO 104A61K 31/427
8315, Japan (JP)
A61K 31/4155
TAKAHASHI, Shinichiro, c/o
(11) EP1687285
Ajinomoto Co., Inc. te KAWASAKISHI, KANAGAWA 2108681, Japan (21) EP04818403.0
(JP)
(22) 12.11.2004
KATAOKA, Noriyasu, c/o
(31) 0326601
Ajinomoto Co., Inc. te KAWASAKISHI, KANAGAWA 2108681, Japan (32) 14.11.2003
(JP)
(33) GROOT BRITTANNIË
TATARA, Akinori, c/o Ajinomoto
(54) THIAZOLE AND PYRAZOLE
Co., Inc. te KAWASAKI-SHI,
DERIVATIVES AS FLT-3 KINASE
KANAGAWA 2108681, Japan (JP)
INHIBITORS
MATSUZAWA, Toshihiro, c/o
Ajinomoto Co., Inc. te YOKKAICHI- (47) 05.03.2014
SHI, MIE 5100885, Japan (JP)
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
C07D 401/12
C07D 311/68
C07D 251/18
C07C 13/48
C07C 13/465
A01N 43/68
(72)
(11) EP1592674
(21) EP04704591.9
(22) 23.01.2004
(31) 03002438
03016680
(32) 05.02.2003
01.08.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) AMINO 1, 3, 5-TRIAZINES NSUBSTITUTED WITH CHIRAL
BICYCLIC RADICALS, PROCESS
FOR THEIR PREPARATION,
COMPOSITIONS THEREOF AND
THEIR USE AS HERBICIDES AND
PLANT GROWTH REGULATORS
(47) 05.03.2014
(73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) AHRENS, Hartmut te 60598
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DIETRICH, Hansjörg te 65719
HOFHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MINN, Klemens te 65795
HATTERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
AULER, Thomas te 42799
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BIERINGER, Hermann te 65817
EPPSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HILLS, Martin te 65510 IDSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KEHNE, Heinz te 65719 HOFHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MENNE, Hubert te 55252 MAINZKASTEL, BONDSREPUBLIEK
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
12 maart 2014
A61K 31/554
(11) EP2483257
(21) EP10818064.7
(22) 29.09.2010
(31) 0900616
(32) 29.09.2009
(33) Hongarije
(54) 2,3,4-BENZOTHIADIAZEPINE-2,2DIOXIDE DERIVATIVES
(47) 05.03.2014
(73) EGIS GYÓGYSZERGYÁR
Nyilvánosan Müködö
Részvénytársaság te 1106
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(72) FETTER, József te H-2100
GÖDÖLLÖ, Hongarije (HU)
BERTHA, Ferenc te H-1171
BUDAPEST, Hongarije (HU)
MOLNAR, Balázs te H-2117
ISASZEG, Hongarije (HU)
SIMIG, Gyula te H-1126
BOLD, Guido te CH-5073 GIPFBUDAPEST, Hongarije (HU)
OBERFRICK, Zwitserland (CH)
BARKÓCZY, József te H-1016
FLOERSHEIMER, Andreas te CHBUDAPEST, Hongarije (HU)
4143 DORNACH, Zwitserland (CH)
VOLK, Balázs te H -1165
FURET, Pascal te F-68800 THANN,
BUDAPEST, Hongarije (HU)
Frankrijk (FR)
LÉVAY, György te H-2092
GUAGNANO, Vito te CH-4054
BUDAKESZI, Hongarije (HU)
BASEL, Zwitserland (CH)
GACSÁLYI, István te H-1201
MASUYA, Keiichi te TSUKUBA-SHI,
BUDAPEST, Hongarije (HU)
IBARAKI PREF. 300-3257, Japan
GIGLER, Gábor te H-1119
(JP)
BUDAPEST, Hongarije (HU)
VAUPEL, Andrea te CH-4125
KOMPAGNE, Hajnalka te H-1221
RIEHEN, Zwitserland (CH)
BUDAPEST, Hongarije (HU)
SCHOEPFER, Joseph te CH-4125
MARKÓ, Bernadett te H-1171
RIEHEN, Zwitserland (CH)
BUDAPEST, Hongarije (HU)
C08L 21/00
NAGY, Katalin te H-8400 AJKA,
C08K 5/47
Hongarije (HU)
C07D 277/80
KIRICSI, Péter te H-1043
BUDAPEST, Hongarije (HU)
EP2236502
HÁRSING, László, Gábor te HEP08866181.4
1071 BUDAPEST, Hongarije (HU)
24.12.2008
SZÉNÁSI, Gábor te H-2096 ÜRÖM,
Hongarije (HU)
2007337035
(51) C07D 307/30
27.12.2007
A61P 25/20
Japan
A61K 31/341
SULFENAMIDE, VULCANIZATION
(11)
EP2168955
ACCELERATOR CONTAINING THE
SULFENAMIDE FOR RUBBER, AND (21) EP08776987.3
PROCESS FOR PRODUCING THE
(22) 29.05.2008
VULCANIZATION ACCELERATOR
(31) 2007141608
05.03.2014
(32) 29.05.2007
Ouchi Shinko Chemical Industrial
Co., Ltd. te CHUO-KU TOKYO 103- (33) Japan
(54) SLEEP-IMPROVING AGENT
0024, Japan (JP)
(72) AKIMOTO, Keiichi te TOKYO 1030024, Japan (JP)
ARIGA, Nozomi te TOKYO 1030024, Japan (JP)
OKAWA, Kyouji te TOKYO 1030024, Japan (JP)
KOMATSU, Tomoyuki te TOKYO
103-0024, Japan (JP)
SHIBUYA, Hiroshi te TOKYO 1030024, Japan (JP)
(51) C07D 309/24
C07D 285/36
C07D 285/06
A61P 25/00
(47) 05.03.2014
(73) Osaka Bioscience Institute te
SUITA-SHI, OSAKA 565-0874,
Japan (JP)
The Doshisha te KYOTO-SHI,
KYOTO 602-8580, Japan (JP)
Kurei Okinawa CO., LTD. te
OKINAWA 902-0065, Japan (JP)
(72) URADE, Yoshihiro te KYOTO-SHI
KYOTO 606-0804, Japan (JP)
HUANG, Zhi-Li te SUITA-SHI
OSAKA 565-0874, Japan (JP)
WADA, Masashi te SUITA-SHI
OSAKA 565-0874, Japan (JP)
Nummer 11/14
83
UCHIYAMA, Nahoko te
KYOTANABE-SHI KYOTO 6100395, Japan (JP)
KONISHI, Tenji te KYOTANABE-SHI
KYOTO 610-0395, Japan (JP)
NAKAMURA, Norio te KYOTANABESHI KYOTO 610-0395, Japan (JP)
(51) C07D 471/08
C07D 471/04
C07D 451/14
C07D 401/04
A61P 25/04
A61K 31/498
(11) EP2397477
(21) EP11178018.5
(51)
(22) 15.01.2008
(31) 880955 P
930035 P
(32) 16.01.2007
11.05.2007
(11)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22)
(54) Heterocyclic-substituted
piperidine compounds and the
uses thereof
(47) 05.03.2014
(21)
(31)
(32)
DUITSLAND (DE)
(72) WANG, Tao te MIDDLETOWN, CT
ALMSTETTER, Michael te 82152
06457, Verenigde Staten van
MARTINSRIED, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
KADOW, John, F. te
TREML, Andreas te 82152
WALLINGFORD, CT 06492,
MARTINSRIED, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
HEISER, Ulrich te 06108 HALLE /
MEANWELL, Nicholas, A. te EAST
SAALE, BONDSREPUBLIEK
HAMPTON, CT 06424, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
BUCHHOLZ, Mirko te 06114
YEUNG, Kap-Sun te MADISON, CT
HALLE / SAALE,
06443, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
ZHANG, Zhongxing te MADISON,
CT 06443, Verenigde Staten van
C07D 413/06
Amerika (US)
C07D 403/06
YIN, Zhiwei te GLASTONBURY, CT
A61P 35/00
06033, Verenigde Staten van
A61K 31/5377
Amerika (US)
A61K 31/513
QIU, Zhilei te EVANSTON, IL
EP2448932
60201, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP10742015.0
DEON, Daniel, H. te BROSSARD,
01.07.2010
QUÉBEC J4Z 3T2, Canada (CA)
0903238
JAMES, Clint, A. te LONGUEUIL,
241101 P
QUÉBEC J4H 2N4, Canada (CA)
0957073
RUEDIGER, Edward, H. te
GREENFIELD PARK, QUÉBEC J4V
02.07.2009
2K3, Canada (CA)
10.09.2009
BACHAND, Carol te CANDIAC,
09.10.2009
QUÉBEC J5R 1B1, Canada (CA)
Frankrijk
(73) Purdue Pharma LP te STAMFORD,
CT 06901, Verenigde Staten van (33)
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Shionogi & Co., Ltd te OSAKA
Frankrijk
541-0045, Japan (JP)
(54) NOUVEAUX DERIVES DE 6(72) Baba, Yoshiyasu te OSAKA,
MORPHOLIN-4-YL-PYRIMIDIN-4553002, Japan (JP)
(3H)-ONE, LEUR PREPARATION
Brown, Kevin C. te PHILADELPHIA,
PHARMACEUTIQUE COMME
PA PENNSYLVANIA 19111,
INHIBITEURS DE
Verenigde Staten van Amerika
PHOSPHORYLATION D'AKT(PKB)
(US)
(47) 05.03.2014
Goehring, Richard R. te YARDLEY,
(73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk
PA PENNSYLVANIA 19067,
(FR)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Tsuno, Naoki te OSAKA, 553002,
Japan (JP)
(51) C07D 417/14
C07D 409/14
C07D 405/14
C07D 405/12
C07D 403/14
C07D 403/12
C07D 401/14
C07D 401/12
A61P 25/28
A61K 31/41
(51) C07D 403/10
(11) EP1905768
(21) EP07017781.1
(22) 11.09.2007
(31) 2006266159
(32) 29.09.2006
(33) Japan
(54) Quinoxaline derivative, and lightemitting device, electronic device
using the quinoxaline derivative
(72) CERTAL, Victor te F-75013 PARIS, (47) 05.03.2014
Frankrijk (FR)
(73) Semiconductor Energy
FILOCHE-ROMMÉ, Bruno te FLaboratory Co., Ltd. te ATSUGI75013 PARIS, Frankrijk (FR)
SHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
HALLEY, Frank te F-75013 PARIS,
Japan (JP)
Frankrijk (FR)
KARLSSON, Karl Andreas te F(72) Egawa, Masakazu te OYAMA-SHI
75013 PARIS, Frankrijk (FR)
TOCHIGI-KEN 323-0155, Japan
THOMPSON, Fabienne te F-75013
(JP)
PARIS, Frankrijk (FR)
Ohsawa, Nobuharu te ATSUGI-SHI
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(51) C07D 403/12
(JP)
C07D 403/08
A61K 31/445
(11) EP2086960
(11) EP1513832
(21) EP07822341.9
(21) EP03811179.5
(22) 08.11.2007
(22) 30.04.2003
(31) 864990 P
(31) 383509 P
(32) 09.11.2006
(32) 28.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NOVEL INHIBITORS OF
GLUTAMINYL CYCLASE
(54) Indole, azaindole and related
heterocyclic 4-alkenyl piperidine
amides
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
(47) 05.03.2014
(51) C07D 403/12
A61P 5/16
A61K 31/53
(11) EP2203443
(21) EP08803984.7
(22) 11.09.2008
(31) 973846 P
(32) 20.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PRODRUGS TO THYROID
HORMONE ANALOGS
(73) Probiodrug AG te 06120
HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK (73) Bristol-Myers Squibb Company te (47) 05.03.2014
DUITSLAND (DE)
PRINCETON NJ 08543-4000,
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
Verenigde Staten van Amerika
BASEL, Zwitserland (CH)
(72) THORMANN, Michael te 82152
(US)
MARTINSRIED, BONDSREPUBLIEK
(72) HAYNES, Nancy-Ellen te
Nummer 11/14
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
84
CRANFORD NEW JERSEY 07016,
(47) 05.03.2014
Verenigde Staten van Amerika
(73) ArQule, Inc. te WOBURN, MA
(US)
01801, Verenigde Staten van
SCOTT, Nathan Robert te
Amerika (US)
LIVINGSTON NEW JERSEY 07039,
(72)
WANG, Jianqiang te ACTON, MA
Verenigde Staten van Amerika
01720, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
TILLEY, Jefferson Wright te NORTH
ALI, Syed, M. te NORTH
CALDWELL NEW JERSEY 07006,
ANDOVER, MA 01845, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
KELLEHER, Eugene te
C07D 487/08
WELLESLEY, MA 02482,
C07D 487/04
Verenigde Staten van Amerika
C07D 471/08
(US)
C07D 471/04
LIU, Yanbin te ACTON, MA 01720,
C07D 413/14
Verenigde Staten van Amerika
C07D 409/14
(US)
C07D 405/14
HILL, Jason te AUBURNDALE, MA
C07D 403/14
02466, Verenigde Staten van
C07D 403/12
Amerika (US)
C07D 401/14
ASHWELL, Mark, A. te CARLISLE,
A61P 9/00
MA 01741, Verenigde Staten van
A61K 31/506
Amerika (US)
A61K 31/501
(51)
C07D 403/14
A61K 31/497
C07D 403/06
A61K 31/455
C07D 213/06
A61K 31/439
A61K 31/444
EP2518067
A61K 31/4439
EP11306144.4
A61K 31/4436
A61K 31/443
13.09.2011
A61K 31/4418
1153659
(11) EP2271642
29.04.2011
(21) EP09731060.1
Frankrijk
(22) 10.04.2009
DÉRIVES DE N-[(1H-PYRAZOL-1(31) 44451 P
YL)ARYL]-1H-INDOLE OU 1HINDAZOLE-3-CARBOXAMIDE ET
LEURS APPLICATIONS EN
THÉRAPEUTIQUE COMME
ANTAGONISTES DE P2Y12.
(32) 11.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PYRIDYL INHIBITORS OF
HEDGEHOG SIGNALLING
12 maart 2014
CA 94030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SAVAGE, Scott, J. te SANTA CLARA
CA 95054, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MALESKY, Kimberly te SAN
FRANCISCO CA 94133, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DINA, Michael, S. te DALY CITY CA
94014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 471/04
C07D 417/04
C07D 413/04
A61P 43/00
A61P 37/06
A61P 37/02
A61K 31/4709
A61K 31/4353
A61K 31/4245
(11) EP2003132
(21) EP07740850.8
(22) 02.04.2007
(31) 2006102544
2006276693
2006279227
(32) 03.04.2006
10.10.2006
12.10.2006
(33) Japan
Japan
Japan
(54) Oxadiazole derivatives as S1P1
agonists
(47) 05.03.2014
(73) Astellas Pharma Inc. te TOKYO
103-8411, Japan (JP)
(72) HARADA, Hironori te TOKYO 1038411, Japan (JP)
(47) 05.03.2014
HATTORI, Kazuyuki te TOKYO 103(73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk
8411, Japan (JP)
(73)
Genentech,
Inc.
te
SOUTH
SAN
(FR)
FUJITA, Kazuya te TOKYO 103FRANCISCO, CA 94080, Verenigde
(72) Badorc, Alain te 75013 PARIS,
8411, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
Frankrijk (FR)
MORITA, Masataka te TOKYO 103Curis, Inc. te LEXINGTON, MA
Boldron, Christophe te 75013
8411, Japan (JP)
02421, Verenigde Staten van
PARIS, Frankrijk (FR)
IMADA, Sunao te TOKYO 103Amerika (US)
Delesque, Nathalie te 75013
8411, Japan (JP)
(72) GUNZNER, Janet, L. te PIEDMONT
PARIS, Frankrijk (FR)
ABE, Yoshito te TOKYO 103-8411,
CA
94611,
Verenigde
Staten
van
Fossey, Valérie te 75013 PARIS,
Japan (JP)
Amerika (US)
Frankrijk (FR)
ITANI, Hiromichi te TOKYO 561SUTHERLIN, Daniel, P. te
Lassalle, Gilbert te 75013 PARIS,
0864, Japan (JP)
BURLINGAME
CA
94010,
Frankrijk (FR)
MOROKATA, Tatsuaki te TOKYO
Verenigde Staten van Amerika
Yvon, Xavier te 75013 PARIS,
103-8411, Japan (JP)
(US)
Frankrijk (FR)
TSUTSUMI, Hideo te TOYONAKASTANLEY, Mark, S. te PACIFICA CA
SHI OSAKA 561-0864, Japan (JP)
(51) C07D 403/14
94044, Verenigde Staten van
A61P 35/00
(51) C07D 413/12
Amerika (US)
A61K 31/404
C07D 263/58
BAO, Liang te DALY CITY CA
A61P 35/00
94015, Verenigde Staten van
(11) EP2170870
A61K 31/423
Amerika
(US)
(21) EP08771521.5
CASTANEDO, Georgette te
(11) EP1664039
(22) 19.06.2008
REDWOOD CITY CA 94061,
(21) EP04764704.5
Verenigde Staten van Amerika
(31) 945834 P
(22) 01.09.2004
(US)
(32) 22.06.2007
LALONDE, Rebecca, L. te
(31) 10344223
(33) Verenigde Staten van Amerika
BERKELEY CA 94704, Verenigde
(32) 24.09.2003
Staten van Amerika (US)
(54) PYRROLIDINONE, PYRROLIDINE-2,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WANG, Shumei te FOSTER CITY
5-DIONE, PYRROLIDINE AND
CA 94404, Verenigde Staten van (54) 1,3-BENZOXAZOLYLDERIVATE ALS
THIOSUCCINIMIDE DERIVATIVES,
Amerika (US)
COMPOSITIONS AND METHODS
KINASE-INHIBITOREN
REYNOLDS, Mark, E. te MILLBRAE (47) 05.03.2014
FOR TREATMENT OF CANCER
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STÄHLE, Wolgang te 55218
INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JONCZYK, Alfred te 64295
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RAUTENBERG, Wilfried te 64354
REINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 471/04
A61P 35/00
A61K 31/4375
(11) EP2227470
(21) EP08853446.6
(22) 28.11.2008
85
A61K 31/4375
(47) 05.03.2014
(21) EP09813946.2
(73) MMV Medicines for Malaria
Venture te 1215 GENEVA,
Zwitserland (CH)
(22) 17.09.2009
(31) 192736 P
172414 P
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(32) 29.11.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) NAPHTHALENE DIIMIDE
COMPOUNDS INTERACTING WITH
G-QUADRPLEX REGIONS IN DNA
(73) University College London te
LONDON WC1E 6BT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) GUNARATNAM, Mekala te
LONDON E6 2BE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
CUENCA, Francisco te E-46006
VALENCIA, Spanje (ES)
NEIDLE, Stephen te LONDON
WC1N 1AX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) C07D 471/04
A61P 29/00
A61K 31/5025
(11) EP2350075
(51)
(11)
(21)
(31)
(32)
(33)
(54)
(22) 21.09.2009
(47)
(31) 99030 P
(73)
(32) 22.09.2008
(54) SUBSTITUTED
IMIDAZO[1,2B]PYRIDAZINE
COMPOUNDS AS TRK KINASE
INHIBITORS
(72)
(47) 05.03.2014
(73) Array Biopharma, Inc. te
BOULDER, CO 80301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) ANDREWS, Steven, W. te
BOULDER, COLORADO 80301,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HAAS, Julia te BOULDER,
COLORADO 80301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
JIANG, Yutong te BOULDER,
COLORADO 80301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZHANG, Gan te BOULDER,
COLORADO 80301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07D 471/14
(72) VENNERSTROM, Jonathan, L. te
OMAHA, NE 68198-6025,
22.09.2008
Verenigde Staten van Amerika
24.04.2009
(US)
Verenigde Staten van Amerika
DONG, Yuxiang te OMAHA, NE
Verenigde Staten van Amerika
68198-6025, Verenigde Staten
van Amerika (US)
AZAINDOLE DERIVATIVES AS
CHARMAN, Susan, A. te
CRTH2 RECEPTOR ANTAGONISTS
PARKVILLE, VICTORIA 3052,
05.03.2014
Australië (AU)
Merck Canada Inc. te KIRKLAND,
WITTLIN, Sergio te CH-4002
QC H9H 3L1, Canada (CA)
BASEL, Zwitserland (CH)
CHOLLET, Jacques te CH-4002
LEBLANC, Yves te KIRKLAND,
BASEL, Zwitserland (CH)
QUÉBEC H9H 3L1, Canada (CA)
CREEK, Darren, J. te PARKVILLE,
BERTHELETTE, Carl te KIRKLAND,
VICTORIA 3052, Australië (AU)
QUÉBEC H9H 3L1, Canada (CA)
WANG, Xiaofang te OMAHA, NE
SIMARD, Daniel te KIRKLAND,
68198-6025, Verenigde Staten
QUÉBEC H9H 3L1, Canada (CA)
van Amerika (US)
ZAGHDANE, Mohamed, Helmi te
SRIRAGHAVAN, Kamaraj te
KIRKLAND, QUÉBEC H9H 3L1,
OMAHA, NE 68198-6025,
Canada (CA)
Verenigde Staten van Amerika
C07D 471/18
(US)
A61P 29/00
ZHOU, Lin te OMAHA, NE 68198A61P 25/28
6025, Verenigde Staten van
A61P 25/18
Amerika (US)
A61P 25/16
MATILE, Hugues te CH-4070
A61P 25/00
BASEL, Zwitserland (CH)
A61K 31/439
CHARMAN, William, N. te
PARKVILLE, VICTORIA 3052,
EP2443122
Australië (AU)
EP10788604.6
(51) C07D 498/04
A61P 9/12
218479 P
A61P 9/10
19.06.2009
A61P 9/04
A61P 9/00
Verenigde Staten van Amerika
A61P 7/06
DIAZAHOMOADAMANTANE
A61P 7/02
DERIVATIVES AND METHODS OF
A61P 5/38
USE THEREOF
A61P 3/10
05.03.2014
A61P 3/04
A61P 3/00
AbbVie Inc. te NORTH CHICAGO,
A61P 11/00
IL 60064, Verenigde Staten van
A61P 1/18
Amerika (US)
A61P 1/16
SCHRIMPF, Michael, R. te
A61P 1/12
GRAYSLAKE, IL 60030, Verenigde
A61P 1/10
Staten van Amerika (US)
A61P 1/08
SIPPY, Kevin, B. te ANTIOCH,
A61P 1/04
ILLINOIS 60002, Verenigde Staten
A61P 1/00
van Amerika (US)
A61K 31/553
C07D 493/10
(11) EP2463290
A61P 33/06
(21) EP10806458.5
A61K 31/553
A61K 31/541
(22) 03.08.2010
A61K 31/5377
(31) 2009181360
A61K 31/496
(32) 04.08.2009
A61K 31/4525
(22) 18.06.2010
(21) EP09792796.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
ANTIMALARIALS
(11) EP2344497
(31) 0723439
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
(51)
A61K 31/343
(33) Japan
(11) EP2203457
(54) THIENOOXAZEPINE DERIVATIVE
(21) EP08845311.3
(47) 05.03.2014
(22) 29.10.2008
(73) Takeda Pharmaceutical Company
Limited te OSAKA 541-0045,
Japan (JP)
(31) 930606
(32) 31.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DISPIRO 1,2,4-TRIOXOLANE
(72) MATSUMOTO, Takahiro te
KANAGAWA 251-0012, Japan (JP)
NOMURA, Izumi te KANAGAWA
Nummer 11/14
251-0012, Japan (JP)
(51) C12P 13/00
C07D 498/06
C07D 265/36
C07C 229/30
C07C 229/18
C07C 227/34
C07C 227/06
C07C 215/16
C07C 213/00
A61P 31/04
A61K 31/5383
(11) EP2284174
(21) EP10191758.1
(22) 07.09.2000
(31) 25395899
27801999
2000239256
2000239262
(32) 08.09.1999
30.09.1999
08.08.2000
08.08.2000
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(54) Intermediates for the preparation
of benzoxazine derivatives and
process for their preparation
(47) 05.03.2014
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
te TOYKO 103-8426, Japan (JP)
(72) Sato, Kouji te TOKYO 134-8630,
Japan (JP)
Takyanagi, Yoshihiro te TOKYO
134-8630, Japan (JP)
Okano, Katsuhiko te TOKYO 1348630, Japan (JP)
Nakayama, Keiji te TOKYO 1348630, Japan (JP)
Imura, Akihiro te TOKYO 1348630, Japan (JP)
Itoh, Mikihiro te TOKYO 134-8630,
Japan (JP)
Yagi, Tsutomu te TOKYO 1348630, Japan (JP)
Kobayashi, Yukinari te TOKYO
134-8630, Japan (JP)
Nagai, Tomoyuki te TOKYO 1348630, Japan (JP)
(51) C07D 513/10
C07D 498/10
A61P 25/28
A61K 31/429
A61K 31/424
(11) EP2328903
(21) EP09737222.1
(22) 11.09.2009
(31) 96082 P
(32) 11.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SPIRO-TETRACYCLIC RING
COMPOUNDS AS BETASECRETASE
MODULATORS AND METHODS OF
USE
(47) 05.03.2014
(73) Amgen Inc. te THOUSAND OAKS,
86
CALIFORNIA 93012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) WHITE, Ryan te SOMERVILLE,
MASSACHUSETTS 02144,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
AMEGADZIE, Albert te
MOORPARK, CALIFORNIA 93021,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRYAN, Marian C. te WEST HILLS,
CALIFORNIA 91307, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHEN, Jian J. te NEWBURY PARK,
CALIFORNIA 93012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHENG, Alan C. te SAN
FRANCISCO, CA 94122, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DINEEN, Thomas te SOMERVILLE,
MASSACHUSETTS 02144,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
EPSTEIN, Oleg te BELMONT,
MASSACHUSETTS 02478,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GORE, Vijay Keshav te
THOUSAND OAKS, CALIFORNIA
91320, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HUA, Zihao te TEWKSBURY,
MASSACHUSETTS 01876,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HUMAN, Jason B. te BOSTON,
MASSACHUSETTS 02215,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HUANG, Hongbing te LEXINGTON,
MASSACHUSETTS 02421,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KREIMAN, Charles te
WATERTOWN, MASSACHUSETTS
02472, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LA, Daniel te BROOKLINE,
MASSACHUSETTS 02446,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LIU, Qingyian te CAMARILLO,
CALIFORNIA 93012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MA, Vu Van te SIMI VALLEY,
CALIFORNIA 93065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MARX, Isaac te SOMERVILLE,
MASSACHUSETTS 02143,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PATEL, Vinod F. te ACTON,
MASSACHUSETTS 01720,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
QIAN, Wenyuan te CAMARILLO,
CALIFORNIA 93012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WEISS, Matthew te BOSTON,
MASSACHUSETTS 02116,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
YUAN, Chester C. te NEWBURY
PARK, CALIFORNIA 91320,
12 maart 2014
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07F 5/06
(11) EP2155760
(21) EP08766270.6
(22) 12.06.2008
(31) 20070057103
(32) 12.06.2007
(33) Zuid-Korea
(54) ORGANIC METAL COMPLEXES
DERIVATIVE AND ORGANIC LIGHT
EMITTING DEVICES USING THE
SAME
(47) 05.03.2014
(73) LG Chem, Ltd. te
YOUNGDUNGPO-GU, SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(72) LEE, Dae-Woong te DAEJEON
METROPOLITAN CITY 301-130,
Zuid-Korea (KR)
BAE, Jae-Soon te YUSEONG-GU,
DAEJEON 305-380, Zuid-Korea
(KR)
KIM, Kong-Kyeom te DAEJEON
METROPOLITAN CITY 305-761,
Zuid-Korea (KR)
LEE, Jae-Chol te DAEJEON
METROPOLITAN CITY 305-340,
Zuid-Korea (KR)
NAM, Hyun te SEOUL 139-200,
Zuid-Korea (KR)
KIM, Seong-So te PAJU-SI
GYEONGGI-DO 413-738, ZuidKorea (KR)
(51) C07F 9/50
C07B 41/06
(11) EP2242760
(21) EP09702063.0
(22) 09.01.2009
(31) 21065
(32) 15.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SULFONATED
ORGANOPHOSPHINE
COMPOUNDS AND USE IN
HYDROFORMYLATION PROCESSES
(47) 05.03.2014
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) TULCHINSKY, Michael, L. te
MIDLAND MI 48642, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PETERSON, Ronald, R. te ST.
ALBANS WV 25177, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07F 9/54
C07F 9/50
C02F 3/00
C02F 11/14
C02F 1/50
A01N 57/20
(11) EP2480558
(21) EP10749874.3
(22) 08.09.2010
(31) 0904510
Nummer 11/14
(32) 22.09.2009
(33) Frankrijk
(54) DERIVES ORGANOPHOSPHORES
ET LEUR UTILISATION COMME
AGENTS DECOUPLANTS.
(47) 05.03.2014
(73) Rhodia Opérations te 93306
AUBERVILLIERS, Frankrijk (FR)
87
RIDGEFIELD, CONNECTICUT
06877-0368, Verenigde Staten
van Amerika (US)
TANG, Wenjun te RIDGEFIELD,
CONNECTICUT 06877-0368,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WEI, Xudong te RIDGEFIELD,
CONNECTICUT 06877-0368,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
YEE, Nathan K. te RIDGEFIELD,
CONNECTICUT 06877-0368,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MARCHAL, Philippe te F-69230
SAINT GENIS LAVAL, Frankrijk (FR)
SCHANEN, Vincent te F-69006
LYON, Frankrijk (FR)
CARRET-TRONCY, Stéphane te F38540 GRENAY, Frankrijk (FR)
(51) C12Q 1/32
BERARD, Mickaël te F-69520
C07H 23/00
GRIGNY, Frankrijk (FR)
C07H 21/02
LOUVEL, Luc te F-69006 LYON,
C07H 21/00
Frankrijk (FR)
C07H 19/213
PILAS-BEGUE, Agnes te F-01700
C07H 19/207
MIRIBEL, Frankrijk (FR)
(11) EP1907408
(51) C07F 9/6506
C07F 9/38
(21) EP06776486.0
A61K 31/675
(22) 28.07.2006
(11) EP1924587
(21) EP06753582.3
(22) 12.05.2006
(31) P050103131
(31) 102005035461
12 maart 2014
(DE)
(72) Hoenes, Joachim te 64673,
ZWINGENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Heindl, Dieter te 82396, PÄHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Horn, Carina te 68647, BIBLIS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Gaessler-Dietsche, Claudia te
69198, SCHRIESHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C12Q 1/70
C07H 21/04
(11) EP2390259
(21) EP11154847.5
(22) 12.07.2002
(31) 945943
(32) 04.09.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 28.07.2005
(54) Amplification and detection
reagents for HIV-1
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(73) Abbott Laboratories te ABBOTT
PARK, ILLINOIS 60064-6008,
Verenigde Staten van Amerika
(33) Argentinië
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
(US)
(54) A CRYSTALLINE FORM OF THE
BASEL, Zwitserland (CH)
(72)
Hackett, John, R. Jr. te
ZOLEDRONIC ACID, A PROCESS
Roche Diagnostics GmbH te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
TO OBTAIN IT AND THE
68305 MANNHEIM,
Verenigde Staten van Amerika
PHARMACEUTICAL COMPOSITION
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
COMPRISING IT
(DE)
Swanson, Priscilla te
(47) 05.03.2014
(72) HOENES, Joachim te 64673
LIBERTYVILLE, IL 60048,
ZWINGENBERG,
(73) GADOR S.A. te BUENOS AIRES
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
1414, Argentinië (AR)
(US)
(DE)
Abravaya, Klara te WILLMETTE, IL
(72) LABRIOLA, Rafael, Alberto te
HEINDL, Dieter te 82396 PÄHL,
60091, Verenigde Staten van
1414 BUENOS AIRES, Argentinië
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(AR)
(DE)
Devare, Sushil te NORTHBROOK,
TOMBARI, Dora, Graciela te 1414
HORN, Carina te 68647 BIBLIS,
IL 60062, Verenigde Staten van
BUENOS AIRES, Argentinië (AR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
VECCHIOLI, Adriana te 1414
(DE)
Gorzowski, Jacek, J. te
BUENOS AIRES, Argentinië (AR)
GAESSLER-DIETSCHE, Claudia te
MUNDELEIN, IL 60060, Verenigde
69198 SCHRIESHEIM,
(51) C07F 9/6568
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C07F 9/655
Esping, Claudia te GENEVA, IL
(DE)
C07F 15/00
60134, Verenigde Staten van
C07B 53/00
Amerika (US)
(51) C12Q 1/32
Tang, Ning te LIBERTYVILLE, IL
(11) EP2496589
C07H 23/00
60048, Verenigde Staten van
C07H 21/02
(21) EP10774398.1
Amerika (US)
C07H 21/00
(22) 01.11.2010
te , Onbekend (ZZ)
C07H 19/213
(31) 258417 P
C07H 19/207
(51) C07J 63/00
(32) 05.11.2009
(11) EP2364989
A61Q 19/02
A61P 17/16
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11167476.8
A61K 8/55
(54) NOVEL CHIRAL PHOSPHORUS
(22) 28.07.2006
A61K 31/661
LIGANDS
(31) 102005035461
(11) EP1889850
(47) 05.03.2014
(32) 28.07.2005
(21) EP06731754.5
(73) Boehringer Ingelheim
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 13.04.2006
International GmbH te 55216
(54) Stabile NAD/NADH-Derivate
INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK
(31) 2005170220
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(32) 10.06.2005
(72) QU, Bo te RIDGEFIELD,
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 (33) Japan
CONNECTICUT 06877-0368,
BASEL, Zwitserland (CH)
(54) NOVEL TRITERPENIC ACID
Verenigde Staten van Amerika
Roche Diagnostics GmbH te
DERIVATIVE AND PREPARATION
(US)
68305 MANNHEIM,
FOR EXTERNAL APPLICATION FOR
SENANAYAKE, Chris Hugh te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 28.07.2005
(54) STABILE NAD/NADH-DERIVATE
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
SKIN COMPRISING THE SAME
(47) 05.03.2014
(73) Pola Chemical Industries Inc. te
SHIZUOKA-SHI, SHIZUOKA 4228009, Japan (JP)
(72) OCHIAI, Michio te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 2440812, Japan (JP)
GOTO, Kenichi te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 2440812, Japan (JP)
TOKUDOME, Yoshihiro c/o Pola
Chemical Industries Inc. te
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA
2440812, Japan (JP)
HIROKAWA, Shigenari te
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA
2440812, Japan (JP)
(51) C07J 73/00
(11) EP2414378
(21) EP09779250.1
(22) 02.04.2009
88
(US)
MURRAY, Christopher, James te
SOUTH SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROZZELLE, James, Edward te
SOUTH SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
UTER, Nathan te SOUTH SAN
FRANCISCO CALIFORNIA 94080,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
YIN, Gang te SOUTH SAN
FRANCISCO CALIFORNIA 94080,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07K 5/08
A61P 31/04
A61K 38/06
(11) EP2235041
12 maart 2014
Endele, Max te 69259
WILHELMSFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07K 14/16
A61K 38/16
(11) EP2291392
(21) EP09767375.0
(22) 28.05.2009
(31) 56580 P
(32) 28.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BIFUNCTIONAL MOLECULES FOR
INHIBITING HIV ENTRY
(47) 05.03.2014
(73) New York Blood Center te NEW
YORK, NY 10065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP08865440.5
(54) SEPARATION OF 4-AZA-ANDROST1-ENE-17-OIC ACID FROM 4-AZA- (22) 22.12.2008
ANDROSTAN-17-OIC ACID
(31) 0724951
(47) 05.03.2014
(32) 20.12.2007
(72) JIANG, Shibo te FRESH
MEADOWS,NY 11365, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PAN, Chungen te GUANGDONG
PROVINCE 510630, China (CN)
(73) PHF SA te 6900 LUGANO,
Zwitserland (CH)
(51) C12N 15/82
C07K 14/415
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) ANTIMICROBIAL COMPOUNDS
(72) BONETTI, Mauro te I-33052
(47) 05.03.2014
CERVIGNANO DEL FRIULI, UDINE,
(73) Lytix Biopharma AS te 9294
Italië (IT)
TROMSØ, Noorwegen (NO)
DE ROSA, Sabrina te I-33052
CERVIGNANO DEL FRIULI UDINE, (72) STENSEN, Wenche te N-9100
Italië (IT)
KVALØYSLETTA, Noorwegen (NO)
HAUG, Bengt, Erik te N-5114
(51) C12P 21/02
TERTNES, Noorwegen (NO)
C07K 1/00
REKDAL, Øystein te N-1395
(11) EP2376647
HVALSTAD, Noorwegen (NO)
SVENDSEN, John, Sigurd te N(21) EP10729640.2
9100 KVALØYSLETTA, Noorwegen
(22) 11.01.2010
(NO)
(31) 144097 P
(51)
C12N 15/864
144083 P
C12N 15/86
144030 P
C07K 14/015
(32) 12.01.2009
A61K 48/00
12.01.2009
A61K 35/00
12.01.2009
(11) EP2368903
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10003296.0
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 26.03.2010
(54) MONO CHARGING SYSTEM FOR
(54) Adenovirus derived helper virus
SELECTIVELY INTRODUCING NONfor enhancing recombinant
NATIVE AMINO ACIDS INTO
parvovirus production
PROTEINS USING AN IN VITRO
(47) 05.03.2014
PROTEIN SYNTHESIS SYSTEM
(73) Deutsches
(47) 05.03.2014
Krebsforschungszentrum te
(73) Sutro Biopharma, Inc. te SOUTH
69120 HEIDELBERG,
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
94080, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
(72) El-Andaloussi, Nazim te 69124
(72) VOLOSHIN, Alexei M. te SOUTH
SAN FRANCISCO CALIFORNIA
94080, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZAWADA, James F. te SOUTH SAN
FRANCISCO CALIFORNIA 94080,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GOLD, Daniel te SOUTH SAN
FRANCISCO CALIFORNIA 94080,
Verenigde Staten van Amerika
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Marchini, Antonio te 69120
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rommelaere, Jean te 69118
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Leuchs, Barbara te 69121
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2352748
(21) EP09736723.9
(22) 25.09.2009
(31) 99954 P
(32) 25.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NITROGEN RESPONSIVE EARLY
NODULIN GENE
(47) 05.03.2014
(73) UNIVERSITY OF GUELPH te
GUELPH, ONTARIO N1G 2W1,
Canada (CA)
Syngenta Participations AG te
4058 BASEL, Zwitserland (CH)
(72) KANT, Surya te GUELPH, ONTARIO
N1G 1T8, Canada (CA)
ROTHSTEIN, Steven te GUELPH,
ONTARIO N1G 1K4, Canada (CA)
BI, Yong-Mei te GUELPH, ONTARIO
N1G 4N3, Canada (CA)
CLARKE, Joseph te DURHAM,
NORTH CAROLINA 27707,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 33/50
C07K 16/00
C07K 14/705
C07K 14/435
(11) EP1294751
(21) EP01964677.7
(22) 28.03.2001
(31) 193791 P
(32) 31.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DERMACENTOR VARIABILIS GABAGATED CHLORIDE CHANNELS
(47) 05.03.2014
(73) Merial Limited te DULUTH, GA
30096, Verenigde Staten van
Nummer 11/14
Amerika (US)
(72) ZHENG, Yingcong te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
CULLY, Doris te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LUDMERER, Steven te RAHWAY,
NJ 07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G01N 33/68
C12N 5/10
C12N 15/82
C12N 15/81
C12N 15/80
C12N 15/70
C12N 15/12
C12N 1/21
C12N 1/15
C07K 14/435
A61P 37/08
A61K 38/17
A01H 5/00
A01H 15/00
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
89
C12N 1/20
C07K 14/535
(11) EP2182007
(21) EP10153219.0
(22) 05.03.2007
(31) MU03092006
(32) 06.03.2006
(33) India
(54) Process for preparing human GCSF
(47) 05.03.2014
(73) Cadila Healthcare Limited te
AHMEDABAD 380 015 GUJARAT,
India (IN)
(51) C07K 14/47
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(31) 575023 P
PCT/EP2005/050310
PCT/EP2004/052772
PCT/EP2004/052286
PCT/EP2004/051661
PCT/EP2004/050943
PCT/EP2005/050953
(32) 27.05.2004
25.01.2005
03.11.2004
23.09.2004
29.07.2004
27.05.2004
03.03.2005
(47) 05.03.2014
(73) USV Limited te GOVANDI,
MUMBAI 400 088 MAH, India (IN)
(73) Crucell Holland B.V. te 2333 CN
LEIDEN
(72) SANKARARAMAN, Uma te NAVI
MUMBAI 400 706, India (IN)
MAITI, Dipanwita te MUMBAI 400
10.04.2003
005, India (IN)
119477
SANKARANKUTTY, Meera te
127523
MUMBAI 400 094, India (IN)
133885
SHEKHAWAT, Rakesh te
393958 P
DOMBIVALI(E) 421 203, India (IN)
KOPPARAPU, Narasimha Kumar te
10.04.2002
ANDHRA PRADESH 518 543, India
22.04.2002
(IN)
26.04.2002
ZAIDI, Gulnaz te NAVI MUMBAI
05.07.2002
400 709, MAHARSHTRA, India (IN)
Verenigde Staten van Amerika
RATHOD, Bipinchandra te
Verenigde Staten van Amerika
MUMBAI 400 070, India (IN)
Verenigde Staten van Amerika
THAKAR, Niren Praful te MUMBAI
Verenigde Staten van Amerika
400 066, India (IN)
HETEROGENENOUS PROTEIN
THAKUR, Priti te MUMBAI 400
NETWORKS CROSSLINKED WITH
088, India (IN)
SILICONE-CONTAINING LINKS,AND
CHUTKE, Anjali te MUMBAI 400
METHOS FOR PRODUCING THEM
080, India (IN)
MISHRA, Shrikant te MUMBAI 400
05.03.2014
088, India (IN)
Keraplast Technologies Ltd. te
(51) C12N 5/10
SAN ANTONIO, TX 78258,
C12N 15/63
Verenigde Staten van Amerika
C12N 15/13
(US)
C07K 16/10
VAN DYKE, Mark, E. te FAIR OAKS
A61P 31/14
RANCH, TX 78015, Verenigde
A61K 39/395
Staten van Amerika (US)
(21) EP03718328.2
(32)
(22) 26.05.2005
(47) 05.03.2014
(11) EP1495048
(31)
(21) EP10180398.9
(72) Mendiratta, Sanjeev Kumar te
(33) Verenigde Staten van Amerika
AHMEDABAD - 380 015 GUJARAT,
World Intellectual Property
India (IN)
Organization (WIPO)
Saraswat, Vibhor te AHMEDABAD
(International Bureau of)(4)
- 380 015 GUJARAT, India (IN)
World Intellectual Property
Patel, Pankaj R. te AHMEDABAD Organization (WIPO)
380 015 GUJARAT, India (IN)
(International Bureau of)(4)
World Intellectual Property
(51) C07K 14/635
EP2384336
Organization (WIPO)
C07K 1/36
(International Bureau of)(4)
EP08879276.7
(11) EP2173768
World Intellectual Property
30.12.2008
Organization (WIPO)
(21) EP07870535.7
A VARIANT OF MITE ALLERGEN
(International Bureau of)(4)
(22)
06.12.2007
AND USES THEREOF
World Intellectual Property
(31) MU15432007
Organization (WIPO)
05.03.2014
(International Bureau of)(4)
Chua, Kaw Yan te JOHOR 81000, (32) 09.08.2007
World Intellectual Property
(33)
India
Maleisië (MY)
Organization (WIPO)
(54)
NOVEL
ORTHOGONAL
PROCESS
LIN, Keh-Liang te SOUTH
(International Bureau of)(4)
FOR PURIFICATION OF
DISTRICT TAICHUNG CITY, Taiwan
(54)
Binding molecules capable of
RECOMBINANT HUMAN
(TW)
neutralizing rabies virus and uses
PARATHYROID
HORMONE
KUO, I-Chun te TAOYUAN CITY,
thereof
(RHPTH) (1-34)
Taiwan (TW)
HUANG, Chiung-Hui te HUALIEN
CITY, Taiwan (TW)
(22)
12 maart 2014
(51) C12N 15/68
(11) EP2314621
(72) Bakker, Alexander, Berthold,
Hendrik te 2333 CN, LEIDEN
Marissen, Willem Egbert te 2333
CN, LEIDEN
De Kruif, Cornelis Adriaan te 2333
CN, LEIDEN
Kramer, Robert Arjen te 2333 CN,
LEIDEN
(51) C07K 16/18
(11) EP2316852
(21) EP10183379.6
(22) 07.11.2003
(31) 425073 P
425063 P
03447005
PCT/EP03/06581
PCT/EP03/07313
(32) 08.11.2002
08.11.2002
10.01.2003
23.06.2003
08.07.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
World Intellectual Property
Nummer 11/14
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) Stabilized single domain
antibodies
90
(73) Glaxo Group Limited te
BRENTFORD, MIDDLESEX TW8
9GS, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72)
(51)
(11)
(21) EP07828015.3
(22) 13.11.2007
(31) 2006308466
(32) 14.11.2006
(33) Japan
(54) ANTIBODY RECOGNIZING CDOMAIN OF MIDKINE
(47) 05.03.2014
(73) MEDICAL THERAPIES LIMITED te
SYDNEY, NSW 2000, Australië
(AU)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
PHILADELPHIA, PA 19154,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GRASSO, Luigi te BRYN MAWR, PA
19010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SASS, Philip M. te AUDUBON, PA
19403, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NICOLAIDES, Nicholas C. te
GARNETT VALLEY, PA 19061,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Ashman, Claire te STEVENAGE,
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Ablynx N.V. te 9052 GHENTCassidy, Martin John te
ZWIJNAARDE, België (BE)
STEVENAGE, HERTFORDSHIRE
Silence, Karen te 3090 OVERIJSE,
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË
België (BE)
(GB)
Lauwereys, Marc te 9450
Ellis, Jonathan Henry te
HAALTERT, België (BE)
STEVENAGE, HERTFORDSHIRE
Dreier, Torsten te 81369 MUNICH,
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(GB)
(51) G01N 33/53
(DE)
Wattam, Trevor Anthony Kenneth
C07K 16/30
te STEVENAGE, HERTFORDSHIRE
C07K 16/00
C12P 21/08
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË
C07H 21/04
C12N 5/10
(GB)
A61K 39/395
C12N 15/09
C12N 15/02
(51) C07K 16/30
(11) EP1664082
C07K 16/32
C07K 16/28
(21) EP04784523.5
C07K 16/22
A61P 39/00
(22) 17.09.2004
A61P 37/00
A61P 35/00
A61P 35/04
(31) 504441 P
A61K 39/395
A61P 35/00
(32) 18.09.2003
(11) EP1790663
A61P 25/28
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21)
EP05714802.5
A61K 39/395
(54) KID3 AND ANTI-KID3 ANTIBODIES
(22)
07.03.2005
EP2088159
(47) 05.03.2014
(73)
12 maart 2014
(31) 200410070093
(47) 05.03.2014
(32) 19.08.2004
(73) MacroGenics West, Inc. te SOUTH
SAN FRANCISCO, CA 94080,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) China
(54) MONOCLONAL ANTIBODY(AD510) AGAINST TUMOR NECROSIS
FACTOR-RELATED APOPTOSISINDUCING LIGAND RECEPTOR
DR5, THE PRODUCING METHOD
AND USES THEREOF
(47) 05.03.2014
(73) Institute of Basic Medical
Sciences of Chinese Academy of
Medical Sciences te BEIJING,
MURAMATSU, Takashi te NAGOYA100005, China (CN)
SHI, AICHI 468-0021, Japan (JP)
HAYASHIBARA, Masatoshi te
(72) LIU, Yanxin te BEIJING 100005,
TOKYO 145-0071, Japan (JP)
China (CN)
ITO, Takanori te YOKOHAMA-SHI,
GUO, Yabin te BEIJING 100005,
KANAGAWA 230-0046, Japan (JP)
China (CN)
UNO, Tsukasa te YOKOHAMA-SHI,
ZHENG, Dexian te BEIJING
KANAGAWA 230-0046, Japan (JP)
100005, China (CN)
SAKUMA, Sadatoshi te
(51) C07K 16/28
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA
(11) EP2137217
2350045, Japan (JP)
MATSUI, Takashi te YOKOHAMA(21) EP08733125.2
SHI, KANAGAWA 2300046, Japan (22) 04.04.2008
(JP)
(31) 910362 P
C07K 16/24
980026 P
A61P 37/08
(32)
05.04.2007
A61P 37/02
15.10.2007
EP2436697
(33) Verenigde Staten van Amerika
EP11181891.0
Verenigde Staten van Amerika
30.06.2005
(54) METHODS FOR INHIBITING THE
(31) 0414799
0423675
(32) 01.07.2004
25.10.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Chimeric and humanised
monoclonal antibodies against
interleukin-13
(47) 05.03.2014
BINDING OF ENDOSIALIN TO
LIGANDS
(47) 05.03.2014
(73) Morphotek, Inc. te EXTON, PA
19341, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) ZHOU, Yuhong te PHOENIXVILLE,
PA 19460, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TOMKOWICZ, Brian E. te
(72) LIANG, Tony, W. te SAN MATEO,
CA 94403, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LOO, Deryk, T. te BELMONT, CA
94002, Verenigde Staten van
Amerika (US)
XU, Xiaolin te PLEASANTON, CA
94588, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C08F 4/685
C08F 4/655
C08F 210/16
(11) EP2289950
(21) EP09168558.6
(22) 25.08.2009
(54) Improved ethylene
polymerization catalyst
composition
(47) 05.03.2014
(73) Borealis AG te 1220 VIENNA,
Oostenrijk (AT)
(72) Garoff, Thomas te 00840,
HELSINKI, Finland (FI)
Waldvogel, Päivi te 06450,
PORVOO, Finland (FI)
(51) C08F 8/50
C08C 19/08
(11) EP1548036
(21) EP04028493.7
(22) 01.12.2004
(31) 2003401328
(32) 01.12.2003
(33) Japan
(54) Method for producing masticated
rubber
Nummer 11/14
(47) 05.03.2014
(73) NITTO DENKO CORPORATION te
OSAKA, Japan (JP)
91
(54) Method for preparing particles
with a conjugated polymer shell
(47) 05.03.2014
(72) Yamaguchi, Tomoo te IBARAKI-SHI (73) Leibniz-Institut für
OSAKA, Japan (JP)
Polymerforschung Dresden e.V. te
Tsuji, Mitsuhiko te IBARAKI-SHI
01069 DRESDEN,
OSAKA, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Ina, Yasunobu te IBARAKI-SHI
(DE)
OSAKA, Japan (JP)
(72) Kiriy, Anton te DRESDEN 01069,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G03G 9/087
(DE)
C08G 63/91
Senkovskyy, Volodymyr te
C08F 220/58
DRESDEN 01069,
C08F 212/14
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08F 12/24
(DE)
(11) EP2501733
Stamm, Manfred te FREITAL
(21) EP10831680.3
01705, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 17.11.2010
(31) 2009263489
(32) 19.11.2009
(33) Japan
(54) RESIN FOR TONERS, AND TONER
(47) 05.03.2014
(51) C08L
C08L
C08F
C08F
(11) EP2439215
(21)
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO (22)
146-8501, Japan (JP)
(31)
(72) KENMOKU, Takashi te TOKYO 146(32)
8501, Japan (JP)
ITABASHI, Hitoshi te TOKYO 146- (33)
8501, Japan (JP)
(54)
(51) C08L 55/00
C08G 77/452
C08G 77/06
C08F 290/06
C08F 283/12
(11) EP2046865
(47)
(21) EP07836463.5
(73)
(22) 03.08.2007
(31) 835682 P
(72)
(32) 04.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AMPHIPHILIC GRAFTS AND CONETWORKS AND PROCESS FOR
MAKING SAME
(47) 05.03.2014
(73) The University of Akron te
AKRON, OH 44325, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KENNEDY, Joseph P. te AKRON,
OH 44303, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ERDODI, Gabor te AKRON, OH
44311, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C08L 65/02
C08G 83/00
C08G 61/02
C08F 292/00
C08F 291/00
C08F 285/00
C08F 277/00
C08F 271/02
C08F 259/00
C08F 257/02
(11) EP2246376
(21) EP09005837.1
(22) 27.04.2009
91/00
53/02
8/04
297/04
(51)
EP10783440.0
12 maart 2014
DUITSLAND (DE)
DREGER, Katharina te D-40593
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08G
C08G
C08G
C08G
C08G
18/76
18/48
18/42
18/40
101/00
(11) EP2561002
(21) EP11714791.8
(22) 19.04.2011
(31) 10160927
(32) 23.04.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON POLYURETHANHARTSCHAUMSTOFFEN
(47) 05.03.2014
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
03.06.2010
(72) KÖSTERS, Michael te 49504
LOTTE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
03.06.2009
KAMPF, Gunnar te 32351
Japan
STEMWEDE-HALDEM,
METHOD FOR PRODUCING A
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HYDROGENATED BLOCK
(DE)
COPOLYMER, HYDROGENATED
FABISIAK, Roland te 49448
BLOCK COPOLYMER OBTAINED BY
BROCKUM, BONDSREPUBLIEK
SAID PRODUCTION METHOD AND
DUITSLAND (DE)
COMPOSITION THEREOF
JACOBMEIER, Olaf te 32312
LÜBBECKE, BONDSREPUBLIEK
05.03.2014
DUITSLAND (DE)
Kuraray Co., Ltd. te OKAYAMA
(51)
C09D 175/12
710-0801, Japan (JP)
C09D 175/04
NISHIKAWA, Takaaki te KAMISUC08G 18/76
SHI IBARAKI 314-0197, Japan (JP)
C08G 18/70
JOGO, Yosuke te KAMISU-SHI
C08G 18/66
IBARAKI 314-0197, Japan (JP)
C08G 18/44
MORIGUCHI, Nobuhiro te KAMISUC08G 18/42
SHI IBARAKI 314-0197, Japan (JP)
C08G 18/12
MAEDA, Mizuho te TOKYO 100C08G 18/08
8115, Japan (JP)
(11) EP2493950
C09D 175/04
(21) EP10778602.2
C08G 18/38
C08G 18/16
(22) 27.10.2010
2009134494
(11) EP2438103
(31) 09174265
(21) EP10719164.5
(32) 27.10.2009
(22) 29.04.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 173615 P
(54) AQUEOUSLY DISPERSIBLE
POLYURETHANE
(32) 29.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TWO-COMPONENT COATING
COMPOSITIONS
(47) 05.03.2014
(73) Coatings Foreign IP Co. LLC te
WILMINGTON, DE 19801,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) FLOSBACH, Carmen te D-42287
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MATTEN, Stefanie te 42111
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
(47) 05.03.2014
(73) ALLNEX AUSTRIA GmbH te 8402
WERNDORF, Oostenrijk (AT)
(72) ARZT, Anton te A-8430 NEUTILLMITSCH, Oostenrijk (AT)
SCHAFHEUTLE, Markus te A-8043
GRAZ, Oostenrijk (AT)
PETRITSCH, Gerlinde te A-8054
GRAZ, Oostenrijk (AT)
BURKL, Julius te A-8053 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
HARRER, Robert te A-8043 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
KUTTLER, Ulrike te A-8302
Nummer 11/14
VASOLDSBERG, Oostenrijk (AT)
(51) G02B 1/04
C08G 18/67
C08G 18/61
C08F 290/14
C08F 290/06
A61L 27/52
A61L 27/16
(11) EP2270062
(21) EP10176459.5
(22) 08.12.2005
(31) 640153 P
(32) 29.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Hydrogel copolymers for
biomedical devices
(47) 05.03.2014
92
C04B 24/26
(51)
(11)
(21)
(21) EP07847516.7
(21) EP10730790.2
(22) 29.11.2007
(22) 09.07.2010
(31) MI20062306
(31) 09165572
(32) 30.11.2006
(32) 15.07.2009
(33) Italië
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) FLUORINATED LUBRICANTS
(54) MISCHUNGEN, ENTHALTEND
(47) 05.03.2014
VERZWEIGTE OLIGOMERE ODER (73) Solvay Specialty Polymers Italy
POLYMERE VERBINDUNGEN, IHRE
S.p.A. te 20021 BOLLATE (MI),
HERSTELLUNG UND
Italië (IT)
VERWENDUNG
(72) MARCHIONNI, Giuseppe te 20133
(47) 05.03.2014
MILANO, Italië (IT)
(73) BASF SE te 67056
GUARDA, Pier Antonio te 20020
LUDWIGSHAFEN,
ARESE (MI), Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AVATANEO, Marco te 20030
(DE)
SENAGO (MI), Italië (IT)
(72) HERTH, Gregor te 83308
TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HABERECHT, Monika te 67063
LUDWIGSHAFEN,
Lai, Yu-chin te PITTSFORD, NY
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
14534, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
FOGEL, Yulia te 83278
Lang, Weihong te PENFIELD, NY
TRAUNSTEIN, BONDSREPUBLIEK
14526, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
LOPEZ VILLANUEVA, Francisco
Quinn, Edmond T. te ROCHESTER,
Javier te 68199 MANNHEIM,
NY 14626, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
Ruscio, Dominic V. te WEBSTER,
BRUCHMANN, Bernd te 67251
NY 14580, Verenigde Staten van
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
C08G 63/91
(51) C08J 5/18
C08G 63/06
C08G 63/91
EP2346922
C08G 63/46
EP08876073.1
(11) EP2475704
(22) 15.10.2008
(21) EP10754539.4
(54) PROCESS FOR CONTROLLED
DEGRADATION OF
POLYHYDROXYALKANOATES AND
PRODUCTS OBTAINABLE
THEREFROM
(22) 08.09.2010
(47) 05.03.2014
(54) HYDROLYSIS RESISTANT
POLYESTER FILMS
(73) Alma Mater Studiorum
-Universita' di Bologna te 40126
BOLOGNA, Italië (IT)
Institute of Polymers and Carbon
Materials te 41800 ZABRZE,
SILESIA, Polen (PL)
(11) EP2089453
(11) EP2454310
(73) Bausch & Lomb Incorporated te
ROCHESTER, NY 14604,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72)
12 maart 2014
(31) 0915687
(32) 08.09.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 05.03.2014
(73) DuPont Teijin Films U.S. Limited
Partnership te CHESTER, VA
23836, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SCANDOLA, Mariastella te I(72) BRENNAN, William, J. te GREAT
40100 BOLOGNA, Italië (IT)
AYTON MIDDLESBROUGH TS9
MAZZOCCHETTI, Laura te I-61014
6DS, GROOT BRITTANNIË (GB)
MONTECOPIOLO (PU), Italië (IT)
MORTLOCK, Simon, V. te
FOCARETE, Maria, Letizia te IDUMFRIES DG2 7SQ, GROOT
40100 BOLOGNA, Italië (IT)
BRITTANNIË (GB)
KAWALEC, Michal te PL-43-400
LOVATT, Alan te LINTHORPE
CUESTYN, Polen (PL)
MIDDLESBROUGH, GROOT
KURCOK, Piotr te PL-44-117
BRITTANNIË (GB)
GLIWICE, Polen (PL)
PHILLIPS, David te NORTON
ADAMUS, Grazyna te PL-44-117,
CLEVELAND TS20 1UU, GROOT
Polen (PL)
BRITTANNIË (GB)
KOWALCZUK, Marek te PL-40-800
TURNER, David, R. te
ZABRZE, Polen (PL)
BACKWORTH NEWCASTLE-UPON(51) C08G 81/02
TYNE NE27 0BD, GROOT
C08G 63/676
BRITTANNIË (GB)
C08F 283/01
(51) C08G 65/00
C04B 24/28
(51) C12N 15/88
C12N 15/87
C08G 73/00
C08F 251/00
A61K 47/48
(11) EP2070970
(21) EP08170995.8
(22) 08.12.2008
(31) 0724253
(32) 12.12.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Transfection Reagent
(47) 05.03.2014
(73) Fermentas UAB te VILNIUS 2028,
Litouwen (LT)
(72) Lagunavicius, Arunas te LT09104, VILNIUS, Litouwen (LT)
Zigmantas, Sarunas te LT-14266,
VILNIAUS RAJ., Litouwen (LT)
Riauba, Laurynas te LT-01211,
VILNIUS, Litouwen (LT)
Zaliauskiene, Lolita te LT-06205,
VILNIUS, Litouwen (LT)
Makuska, Ricardas te LT-07127,
VILNIUS, Litouwen (LT)
VAREIKIS, Ausvydas te 06211
VILNIUS, Litouwen (LT)
BERNADISIUTE, Ula te 03130
VILNIUS, Litouwen (LT)
(51) C09D 179/08
C08L 79/08
C08K 7/02
C08J 5/24
C08G 73/12
C08G 73/10
C08F 38/00
C08F 299/02
C08F 290/06
C07D 487/04
C07D 209/48
(11) EP2333004
(21) EP09811545.4
(22) 03.09.2009
(31) 2008225838
2008271903
(32) 03.09.2008
22.10.2008
(33) Japan
Japan
Nummer 11/14
(54) SOLUBLE TERMINALLY MODIFIED
IMIDE OLIGOMER USING 2PHENYL-4,4'-DIAMINODIPHENYL
ETHER, VARNISH, CURED
PRODUCT THEREOF, IMIDE
PREPREG THEREOF, AND FIBERREINFORCED LAMINATE HAVING
EXCELLENT HEAT RESISTANCE
(47) 05.03.2014
(73) Kaneka Corporation te OSAKA
530-8288, Japan (JP)
Japan Aerospace Exploration
Agency te TOKYO 182-0012,
Japan (JP)
(72) MIYAUCHI Masahiko te SETTSUSHI OSAKA 566-0072, Japan (JP)
ISHIDA Yuichi te CHOFU-SHI
TOKYO 182-0012, Japan (JP)
OGASAWARA Toshio te CHOFUSHI TOKYO 182-0012, Japan (JP)
YOKOTA Rikio te CHOFU-SHI
TOKYO 182-0012, Japan (JP)
(51) G02B 7/02
G02B 3/14
C08L 83/04
C08G 77/04
B81C 1/00
B81B 3/00
(11) EP2465816
(21) EP11193903.9
(22) 16.12.2011
(31) 20100129310
(32) 16.12.2010
(33) Zuid-Korea
(54) Varifocal lens structure and
method of manufacturing the
same
(47) 05.03.2014
93
(72) Monsheimer, Sylvia te 45721,
HALTERN AM SEE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Simon, Ulrich te 44625, HERNE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Grebe, Maik te 44805, BOCHUM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Baumann, Franz-Erich, Dr. te
48249, DÜLMEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Christoph, Wolfgang te 45768,
MARL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Altkemper, Stefan te 46282,
DORSTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08J 3/24
C08F 8/30
(11) EP2328956
(21) EP09748393.7
(22) 15.09.2009
(31) 0856270
(32) 18.09.2008
(33) Frankrijk
(54) NOUVEAU MATERIAU
ELASTOMERE ET SON PROCEDE
D'OBTENTION
(47) 05.03.2014
(73) ARKEMA FRANCE te 92700
COLOMBES, Frankrijk (FR)
(72) HIDALGO, Manuel te F-69530
BRIGNAIS, Frankrijk (FR)
DEBAUD, Fabien te F-69005 LYON,
Frankrijk (FR)
(51) C09J 5/08
C09J 129/04
C09J 11/04
C08L 71/02
(72) Lee, Seung-wan te GYEONGGIC08J 9/12
DO, Zuid-Korea (KR)
B32B 37/12
Kim, Woon-bae te GYEONGGI-DO,
B29C 44/34
Zuid-Korea (KR)
B05B 7/04
Jung, Kyu-dong te GYEONGGI-DO,
(11)
EP1664170
Zuid-Korea (KR)
Lee, Jeong-yub te GYEONGGI-DO, (21) EP04782870.2
Zuid-Korea (KR)
(22) 01.09.2004
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(51) C08L 77/02
C08J 3/14
(11) EP1642923
(21) EP05107778.2
(22) 24.08.2005
(31) 102004047876
(32) 01.10.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Pulver mit verbesserten
Recyclingeigenschaften,
Verfahren zu dessen Herstellung
und Verwendung des Pulvers in
einem Verfahren zur Herstellung
dreidimensionaler Objekte
(47) 05.03.2014
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 654335
(32) 02.09.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR MAKING PAPER
LAMINATES MANUFACTURED
USING FOAMED ADHESIVE
SYSTEMS
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
C08J 9/00
(11) EP2083041
(21) EP08021574.2
(22) 12.12.2008
(31) 2007336856
(32) 27.12.2007
(33) Japan
(54) Foamed polyolefin resin beads
(47) 05.03.2014
(73) JSP CORPORATION te TOKYO 1000005, Japan (JP)
(72) Nohara, Tokunobu te YOKKAICHISHI MIE 510-0881, Japan (JP)
Shinohara, Mitsuru te YOKKAICHISHI MIE 510-0881, Japan (JP)
Oikawa, Masaharu te YOKKAICHISHI MIE 510-0881, Japan (JP)
(51) C08K 3/00
(11) EP2363428
(21) EP11151850.2
(22) 24.01.2011
(31) 307218 P
(32) 23.02.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Rheology modifier for cement
slurries
(47) 05.03.2014
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Dominowski, Jolee M. te
LINWOOD, MI 48634, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Powell, Cindy L. te WEIDMAN, MI
48893, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Radler, Michael J. te MIDLAND, MI
48642, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Price, Michael C. te AUBURN, MI
48611, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H05K 3/00
C08K 3/34
C08K 3/00
C08J 3/20
(11) EP2291444
(21) EP09740754.8
(22) 21.05.2009
(31) 55627 P
468420
(32) 23.05.2008
19.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) H. B. Fuller Company te ST. PAUL,
(54) HIGH DIELECTRIC CONSTANT
MINNESOTA 55164-0683,
LASER DIRECT STRUCTURING
Verenigde Staten van Amerika
MATERIALS
(US)
(47)
05.03.2014
(72) MUVUNDAMINA, Mutombo, J. te
MINNEAPOLIS, MN 55418,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C08J 9/24
C08J 9/18
(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
te 4612 PX BERGEN OP ZOOM
(72) LI, Frank te SHANGHAI 201203,
China (CN)
MENG, Jiru te SHANGHAI 201203,
Nummer 11/14
China (CN)
ZOU, David Xiangping te
SHANGHAI P.R 201203, China
(CN)
94
C08J 5/18
B65D 81/26
B32B 27/28
(11) EP1862503
(51) C08L 9/00
C08L 53/00
C08L 25/08
B60C 1/00
(21) EP06729326.6
(11) EP2449023
(32)
(21) EP10729836.6
(33)
(22) 28.06.2010
(54)
(22) 17.03.2006
(32) 29.06.2009
(33) Frankrijk
(54) PNEUMATIQUE DONT LA BANDE
(47)
DE ROULEMENT COMPREND UN
ELASTOMERE THERMOPLASTIQUE (73)
SATURE
(51) C08L 25/16
C08L 15/00
C08K 3/36
C08K 3/04
B60C 1/00
(11) EP2379638
(21) EP09796626.1
(22) 16.12.2009
(31) 0858862
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2307500
(21) EP09788003.3
(22) 23.10.2007
(22) 21.07.2009
(31) 2006287745
2007081872
2007090863
(31) 2008188703
2009103026
(32) 23.10.2006
27.03.2007
30.03.2007
(32) 22.07.2008
21.04.2009
(33) Japan
Japan
(33) Japan
Japan
Japan
(54) BIODEGRADABLE RESIN
COMPOSITION
(54) ACRYLIC THERMOPLASTIC RESIN
COMPOSITION, ACRYLIC RESIN
FILM AND ACRYLIC RESIN
COMPOSITE
(73) Kao Corporation te CHUO-KU
TOKYO 103-8210, Japan (JP)
(47) 05.03.2014
(72) YOSHINO Taiki te WAKAYAMA-SHI
WAKAYAMA 640-8580, Japan (JP)
(47) 05.03.2014
TAKENAKA Akira te WAKAYAMAFrankrijk
(73) Kuraray Co., Ltd. te OKAYAMA
SHI WAKAYAMA 640-8580, Japan
COMPOSITION DE CAOUTCHOUC
710-8622, Japan (JP)
(JP)
POUR PNEUMATIQUE A BASE DE
FUKAYA Keiko te WAKAYAMA-SHI
(72) TOKUCHI, Kazuki te KURASHIKICAOUTCHOUC NATUREL EPOXYDE
WAKAYAMA 640-8580, Japan (JP)
SHI OKAYAMA 7108691, Japan (JP)
ET D'UNE RESINE PLASTIFIANTE
MORIGUCHI, Nobuhiro te
(51) G02B 1/04
05.03.2014
KURASHIKI-SHI OKAYAMA
C08L 69/00
7108691, Japan (JP)
COMPAGNIE GENERALE DES
C08G 64/02
KAMATA, Yohei te KURASHIKI-SHI
ETABLISSEMENTS MICHELIN te
(11) EP2308928
OKAYAMA 7108691, Japan (JP)
63000 CLERMONT-FERRAND,
KOMIYA, Yukiatsu te CHIYODA-KU (21) EP09800219.9
Frankrijk (FR)
TOKYO 1008115, Japan (JP)
MICHELIN Recherche et Technique
(22) 23.07.2009
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, (51) C08L 53/02
(31) 2008192664
Zwitserland (CH)
C08L 23/16
(32) 25.07.2008
LOPITAUX, Garance te F-03330
C08L 23/04
(33) Japan
VALIGNAT, Frankrijk (FR)
C08L 23/00
VASSEUR, Didier te F-63100
B32B 27/00
(54) POLYCARBONATE RESIN
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
COMPOSITION AND OPTICAL
(11) EP2066748
(FR)
MATERIAL USING THE SAME
(21) EP07842670.7
KOBAYASHI, Kyoko te 63100
(47) 05.03.2014
(22) 18.09.2007
CLERMONT FERRAND, Frankrijk
(73) Mitsubishi Gas Chemical
(FR)
(31) 524121
Company, Inc. te TOKYO 100C08L 53/02
(32) 20.09.2006
8324, Japan (JP)
C08L 29/04
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) KATO, Noriyuki te TOKYO 125C08L 23/12
0051, Japan (JP)
(54) COMPOSITIONS OF
C08L 23/06
YAMADA, Toshiaki te TOKYO 125ETHYLENE/ALPHA-OLEFIN
MULTIC08L 15/00
(32) 19.12.2008
(33)
(47) 05.03.2014
(72) CHANG, Andy te HOUSTON, TX
77098, Verenigde Staten van
23.03.2005
Amerika (US)
Japan
HOENIG, Stephen te LAKE
JACKSON, TX 77566, Verenigde
GAS BARRIER RESIN
Staten van Amerika (US)
COMPOSITION HAVING OXYGENCHEUNG, Yunwa te PITTSFORD,
ABSORBING PROPERTY AND GAS
NY 14534, Verenigde Staten van
BARRIER STRUCTURE HAVING
Amerika (US)
OXYGEN-ABSORBING PROPERTY
MOLDOVAN, Daniel te MISSOURI
INCLUDING THE SAME
CITY, TX 77459, Verenigde Staten
05.03.2014
van Amerika (US)
Zeon Corporation te CHIYODA-KU
LIANG, Wenbin te SUGAR LAND,
TOKYO 100-8246, Japan (JP)
TX 77479, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KITAHARA, Shizuo te TOKYO,
DIEHL, Charles te LAKE JACKSON,
1008246, Japan (JP)
TX 77566, Verenigde Staten van
C08L 33/10
Amerika (US)
C08L 29/14
(51)
C08L 67/04
C08J 5/18
C08L 101/00
B32B 27/30
(72)
(73) COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN te
(51)
63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
MICHELIN Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
(11) EP2080786
Zwitserland (CH)
(21) EP07830331.0
(72) LOPEZ, Béatrice te F-63720
CHAVAROUX, Frankrijk (FR)
VASSEUR, Didier te F-63100
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(FR)
BLOCK INTERPOLYMER FOR
ELASTIC FILMS AND LAMINATES
(31) 2005083398
(31) 0954405
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
Nummer 11/14
95
0051, Japan (JP)
YOSHIDA, Shu te TOKYO 1250051, Japan (JP)
HAGIWARA, Jun te TOKYO 1250051, Japan (JP)
KANEKO, Kazuaki te TOKYO 1250051, Japan (JP)
Amerika (US)
Boerner, Peter te N.W.
MASSILLON, OH 44646, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Rademacher, Christine te AKRON,
OH 44320, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Reece, Timothy te INDIANAPOLIS,
IN 46217, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Wissel, Herbert te INDIANAPOLIS,
IN 46250, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Graves, Daniel te OHIO 44614,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C08L 83/10
C08L 69/00
C08L 67/04
C08L 55/02
C08L 51/04
C08K 5/42
(11) EP2527401
(21) EP11193796.7
(22) 15.12.2011
(51) G02B 5/20
C09B 67/22
C09B 67/14
C09B 1/22
(31) 20110050300
(32) 26.05.2011
(33) Zuid-Korea
(54) Polycarbonate resin composition
and molded article including the
same
(11) EP2196505
(21) EP08827828.8
(73) Cheil Industries Inc. te
GYEONGSANGBUK-DO 730-710,
Zuid-Korea (KR)
(32)
(11) EP2174987
(21) EP09012867.9
(22) 22.12.2006
(31) 755666
755670
755668
755667
813950
P
P
P
P
P
(32) 29.12.2005
29.12.2005
29.12.2005
29.12.2005
15.06.2006
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Modified asphalt binders and
asphalt paving compositions
(47) 05.03.2014
(73) Firestone Polymers, LLC te
AKRON, OHIO 44301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HERITAGE RESEARCH GROUP te
INDIANAPOLIS, IN 46268-0213,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C09D 11/00
C09B 62/44
(11) EP2464694
(21) EP10726531.6
(22) 30.06.2010
(31) 09167920
(32) 14.08.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) FIBRE-REACTIVE AZO DYES,
THEIR PREPARATION AND THEIR
USE
(47) 05.03.2014
(73) Huntsman Advanced Materials
(Switzerland) GmbH te 4057
BASEL, Zwitserland (CH)
(72) TZIKAS, Athanassios te CH-4143
DORNACH, Zwitserland (CH)
KLIER, Herbert te 79588
22.08.2007
EFRINGEN-KIRCHEN,
Japan
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PIGMENT COMPOSITION FOR
ROENTGEN, Georg te 79108
COLOR FILTER AND COLORING
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
COMPOSITION FOR COLOR FILTER
DUITSLAND (DE)
05.03.2014
(31) 2007215419
(51) C08L 95/00
C08L 53/02
C08K 3/32
(72) GREAVES, Andrew te F-77144
MONTEVRAIN, Frankrijk (FR)
DAUBRESSE, Nicolas te F-78170
LA CELLES ST CLOUD, Frankrijk
(FR)
(22) 21.08.2008
(47) 05.03.2014
(72) Park, Hwan Seok te UIWANG-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Shin, Seung Shik te UIWANG-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Kang, Min Jung te UIWANG-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Yoon, Jong Tae te UIWANG-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
12 maart 2014
(33)
(54)
(47)
(73) Toyo Ink Mfg. Co. Ltd. te TOKYO
104-0031, Japan (JP)
(72) UENO, Yoshimitsu te TOKYO 1040031, Japan (JP)
TOYODA, Ichiro te TOKYO 1040031, Japan (JP)
HAMADA, Naoki te TOKYO 1040031, Japan (JP)
(51) C09D 7/12
C09D 5/36
C09D 5/24
C09C 1/00
C08K 9/02
C08K 3/22
(11) EP2220171
(21) EP08863077.7
(51) C09B 23/14
(22) 11.12.2008
(11) EP2001960
(31) 102007061693
(21) EP07731813.7
(32) 19.12.2007
(22) 23.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0651035
792941 P
0753067
900710 P
(54) FARBSTARKE UND/ODER OPTISCH
VARIABLE PIGMENTE MIT
ELEKTRISCH LEITFÄHIGEM KERN
(32) 24.03.2006
19.04.2006
05.02.2007
12.02.2007
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(72) KRIETSCH, Burkhard te 64807
DIEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KUNTZ, Matthias te 64342
SEEHEIM-JUGENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) COMPOSITION DE TEINTURE
(DE)
COMPRENANT UN COLORANT
RUEGER, Reinhold te 63322
FLUORESCENT THIOL/DISULFURE
RÖDERMARK, BONDSREPUBLIEK
A GROUPE ORTHO-PYRIDINIUM A
DUITSLAND (DE)
CHAINE ALKYLENE INTERROMPUE
ET A CHARGE CATIONIQUE
(51) C09C 1/40
INTERNE, PROCEDE
C09C 1/36
D'ECLAIRCISSEMENT DES
C09C 1/02
MATIERES KERATINIQUES A
B03B 1/04
PARTIR DE CE COLORANT
B02C 23/06
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(72) Hergenrother, William te AKRON, (73) L'Oréal te 92665 ASNIERES-SURSEINE, Frankrijk (FR)
OH 44313, Verenigde Staten van
(11) EP2510058
(21) EP10805299.4
(22) 01.12.2010
Nummer 11/14
96
(31) 09015129
284226 P
(32) 07.12.2009
15.12.2009
(72)
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCÉDÉ DE CLASSIFICATION DE
MATIÈRE MINÉRALE EN PRÉSENCE
D'ADDITIFS CONTENANT DU
GLYCÉROL, PRODUITS OBTENUS
ET LEURS UTILISATIONS
(47) 05.03.2014
(73) Omya International AG te 4665
OFTRINGEN, Zwitserland (CH)
(72) GANE, Patrick, A., C. te CH-4852
ROTHRIST, Zwitserland (CH)
BURI, Matthias te CH-4852
ROTHRIST, Zwitserland (CH)
(51) C10M 173/02
C10M 173/00
C10M 169/04
C09D 5/08
C09D 1/04
C09D 1/02
C04B 28/26
B05D 7/14
(11) EP1454965
(21) EP02747703.3
(22) 22.07.2002
(31) 2001248288
(32) 17.08.2001
(33) Japan
(54) TREATING AGENT FOR FORMING
PROTECTIVE COATING AND
METALLIC MATERIAL HAVING
PROTECTIVE COATING
(47)
(73)
(72)
(51)
(21) EP09746886.2
(22) 18.05.2009
(31) 53729 P
(47)
(73)
(21)
(22)
(31)
(32) 18.08.2003
04.12.2003
(51) C09D 11/10
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11157328.3
(54) COPOLYMER SURFACTANTS
(47) 05.03.2014
(73) Benjamin Moore & Co. te
MONTVALE, NJ 07645, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 02.09.2005
(33) Japan
(54) ACTIVE RAY-CURABLE INKJET INK
(47) 05.03.2014
(11) EP2366747
(22) 08.03.2011
(31) 2010061100
(32) 17.03.2010
(33) Japan
(54) Ink composition, ink set and
image forming method
(47) 05.03.2014
(73) Fujifilm Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)
(72) Yasuda, Koji te ASHIGARAKAMIGUN KANAGAWA, Japan (JP)
(51) C09D 11/10
(11) EP2371911
(21) EP11159347.1
(22) 23.03.2011
(31) 2010075723
(32) 29.03.2010
(33) Japan
(54) Active radiation curable ink
composition for inkjet recording,
printed matter, method of
manufacturing printed matter,
molded article of printed matter,
and method of manufacturing
molded article of printed matter
(73) Konica Minolta Medical & Graphic, (47) 05.03.2014
Inc. te HINO-SHI, TOKYO 191(73) Fujifilm Corporation te MINATOVerenigde Staten van Amerika
8511, Japan (JP)
KU TOKYO, Japan (JP)
ANTIFOULING COMPOUNDS AND (72) TAKABAYASHI, Toshiyuki te HINO(72)
Yokoi, Kazuhiro te
USE THEREOF
SHI, TOKYO 191-8511, Japan (JP)
ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA,
05.03.2014
(51) C09D 11/00
Japan (JP)
National University of Singapore
(11) EP2354197
(51)
C09D 11/10
te SINGAPORE 119077, Singapore
C09D 11/00
(21) EP11250086.3
(SG)
Agency for Science, Technology
(11) EP2457963
(22) 26.01.2011
And Research te SINGAPORE
(21) EP11190170.8
(31) 2010018140
138632, Singapore (SG)
(32) 16.05.2008
(54)
(11)
Maritime and Port Authority of
2010018141
Singapore te SINGAPORE 119963, (32) 29.01.2010
Singapore (SG)
29.01.2010
TEO, Lay Ming, Serena te
(33) Japan
SINGAPORE 119227, Singapore
Japan
(SG)
(54)
Water-based ink for ink jet
RITTSCHOF, Daniel te
recording
MOOREHEAD CITY NORTH
(47)
05.03.2014
CAROLINA 28557, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
JAMESON, Felicity te SYMONSTON
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 467ACT 2609, Australië (AU)
8561, Japan (JP)
CHAI, Christina te SINGAPORE
(72)
Aoyama, Michiko te NAGOYA-SHI,
627833, Singapore (SG)
AICHI 467-8562, Japan (JP)
CHEN, Chia Lung te SINGAPORE,
Koga, Narumi te NAGOYA-SHI,
Singapore (SG)
AICHI 467-8562, Japan (JP)
LEE, Siew Chen, Serina te
Higashiyama, Shunichi te
SINGAPORE 119227, Singapore
NAGOYA-SHI, AICHI 467-8562,
(SG)
Japan (JP)
C09D 5/00
Tsuda, Masashi te NAGOYA-SHI,
C09D 11/00
AICHI 467-8562, Japan (JP)
Sago, Hiromitsu te NAGOYA-SHI,
EP1660597
AICHI 467-8562, Japan (JP)
EP04780973.6
Goto, Kazuma te NAGOYA-SHI,
13.08.2004
AICHI 467-8562, Japan (JP)
Taniguchi, Akihiko te NAGOYA-SHI,
496366 P
AICHI 467-8562, Japan (JP)
728599
(72) YANG, Yong te HILLSBOROUGH, NJ
08844, Verenigde Staten van
05.03.2014
Amerika (US)
ASIF, Mohammad te
Henkel AG&Co. KGAA te 40589
MIDDLETOWN, NY 07748,
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
KOMIYAMA, Shinobu, Nihon
SHEERIN, Robert, J. te NORTH
Parkerizing Co., Ltd. te TOKYO
CALDWELL, NJ 07006, Verenigde
103-0027, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
TSUIKI, Yugo, Nihon Parkerizing
(51) C09D 11/10
Co., Ltd. te TOKYO 103-0027,
C09D 11/00
Japan (JP)
SEO, Akihiro, Nihon Parkerizing
(11) EP1932891
Co., Ltd. te TOKYO 103-0027,
(21) EP06796343.9
Japan (JP)
(22) 11.08.2006
C09D 7/12
(31) 2005254548
C09D 5/16
(11) EP2294144
(33)
(51)
12 maart 2014
Nummer 11/14
97
(22) 22.11.2011
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HONG, SungEun te BEDMINSTER,
25.11.2010
NJ 07921, Verenigde Staten van
Japan
Amerika (US)
KANG, Wen-Bing te KAKEGAWA
Ink set, ink jet recording method,
436-0054, Japan (JP)
and ink jet recording apparatus
ANYADIEGWU, Clement te
05.03.2014
PARLIN, NJ 08859, Verenigde
Fujifilm Corporation te MINATOStaten van Amerika (US)
(51)
KU TOKYO, Japan (JP)
(51) C09D 139/02
Oshima, Yasuhito te
(11) EP2326674
(11)
ASHIGARAKAMI-GUN, KANAGAWA
(21) EP09789295.4
(21)
258-8577, Japan (JP)
(31) 2010261989
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
12 maart 2014
(JP)
NAKATA, Yoshihiro c/o FUJITSU
LIMITED te KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
YANO, Ei c/o FUJITSU LIMITED te
KAWASAKI-SHI, KANAGAWA 2118588, Japan (JP)
SUZUKI, Katsumi te TOYOTA-SHI,
AICHI 470-0372, Japan (JP)
C09D 183/04
C08G 77/14
EP2447329
EP11186547.3
(51) C09D 4/06
C09D 133/06
C08F 2/00
(22) 11.09.2009
(22) 25.10.2011
(31) 96742 P
(31) 2010242003
(11) EP2331643
(32) 12.09.2008
(32) 28.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(54) IMPROVED BARRIER LAYER
(54) Radiation curable silicone
composition
(21) EP09792220.7
(22) 03.09.2009
(31) 190994 P
191000 P
(32) 04.09.2008
04.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) AQUEOUS COATING
COMPOSITION
(47) 05.03.2014
(73) Coatings Foreign IP Co. LLC te
WILMINGTON, DE 19801,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 05.03.2014
(73) Sekisui Specialty Chemicals
America, LLC te DALLAS, TX
75234, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BRONDSEMA, Philip, J. te
HOUSTON TX 77059, Verenigde
Staten van Amerika (US)
COULSON, Nancy, S. te LEAGUE
CITY TX 77573, Verenigde Staten
van Amerika (US)
CUPTA, Mark, G. te DALLAS TX
75219, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VICARI, Richard te PEARLAND TX
77584, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CARRIERE, Brenda te B-3128
BAAL, België (BE)
FLOSBACH, Carmen te 42287
(51) C09D 5/25
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
C09D 183/04
DUITSLAND (DE)
C09D 183/02
DREGER, Katharina te 40593
C01B 33/12
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1566416
DUITSLAND (DE)
(21) EP03758925.6
(51) G03F 7/039
(22) 27.10.2003
C09D 139/00
(31) 2002318417
(11) EP2158277
(21) EP08737441.9
(32) 31.10.2002
(22) 09.04.2008
(33) Japan
(32) 09.04.2007
(54)
(47)
(73)
(72)
(73) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te
CHIYODA-KU TOKYO, Japan (JP)
(72) Tanaka, Kenji te ANNAKA-SHI,
GUNMA, Japan (JP)
Irifune, Shinji te ANNAKA-SHI,,
GUNMA, Japan (JP)
(51) C09D 199/00
C05G 3/00
A23L 1/00
A23K 1/00
A21D 13/00
(11) EP1375616
(21) EP01273955.3
(22) 18.12.2001
(31) 2001052096
(32) 27.02.2001
(33) Japan
(54) FILM COATING MATERIAL
(47) 05.03.2014
(73) Kirin Kyowa Foods Company,
Limited te TOKYO 140-0002,
Japan (JP)
(72) KASAI, Takahide, c/o KIRIN BEER
K. K. te TAKASAKI-SHI, GUNMA
370-1202, Japan (JP)
EGUCHI, Takahiro, c/o KIRIN BEER
K. K. te TAKASAKI-SHI, GUNMA
370-1202, Japan (JP)
(54) COATING LIQUID FOR FORMING
AMORPHOUS SILICA COATING
FILM OF LOW DIELECTRIC
Verenigde Staten van Amerika
CONSTANT AND PROCESS FOR
PRODUCING THE COATING LIQUID (51) H01L 21/3105
AQUEOUS COMPOSITION
COMPRISING LACTAM FOR
(47) 05.03.2014
C09K 3/14
COATING OVER A PHOTORESIST (73) JGC Catalysts and Chemicals Ltd.
C09G 1/02
PATTERN
te KAWASAKI-SHI KANAGAWA,
(11) EP2007550
05.03.2014
Japan (JP)
(21) EP07745940.2
FUJITSU LIMITED te KAWASAKIAZ Electronic Materials USA Corp.
(22) 12.04.2007
SHI,
KANAGAWA
211-8588,
Japan
te SOMERVILLE, NJ 08876,
(JP)
(31) 20060034079
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) NAKASHIMA, Akira Wakamatsu
(32) 14.04.2006
Factory te WAKAMATSU-KU,
THIYAGARAJAN, Muthiah te
(33) Zuid-Korea
KITAKZUSHU-SHI FUKUOKA, Japan
BRIDGEWATER, NJ 08807,
(54) ADJUVANT FOR CMP SLURRY
(JP)
Verenigde Staten van Amerika
EGAMI,
Miki
Wakamatsu
Factory
(47) 05.03.2014
(US)
te WAKAMTSU-KU, KITAKZUSHU- (73) LG Chem, Ltd. te
DAMMEL, Ralph, R. te
SHI FUKUOKA, Japan (JP)
FLEMINGTON, NJ 08822,
YOUNGDUNGPO-GU, SEOUL 150KOMATSU, Michio Wakamatsu
Verenigde Staten van Amerika
721, Zuid-Korea (KR)
Factory te WAKAMATSU-KU,
(US)
(72)
YI, Gi-Ra te DAEJEON 305-380,
KITAKZUSHU-SHI FUKUOKA, Japan
CAO, Yi te CLINTON, NJ 08809,
Zuid-Korea (KR)
(31) 697804
(33)
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
KIM, Jong-Pil te DAEJEON 302759, Zuid-Korea (KR)
HONG, Young-Jun te DAEJEON
302-737, Zuid-Korea (KR)
(51) C09J 7/04
C09J 7/00
C09J 133/08
(11) EP2547741
(21) EP11709907.7
(22) 14.03.2011
(31) 10156913
(32) 18.03.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
98
Amerika (US)
XENIDOU, Maria te FLEMINGTON
NJ 08822, Verenigde Staten van
Amerika (US)
POLLOCK-DOWNER, Alethea te
FRANKLIN PARK NJ 08823,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SHARAK, Matthew te FRANKLIN
PARK NJ 08823, Verenigde Staten
van Amerika (US)
DEJESUS, M., Cristina, B. te
BASKING RIDGE NJ 07920,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) POLYMERFILM MIT
MEHRPHASIGER
FILMMORPHOLOGIE
(51) C09J 123/18
C09J 123/06
B32B 27/32
(47) 05.03.2014
(11) EP2507335
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP10779425.7
(72) GERST, Matthias te 67487
MAIKAMMER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
AUCHTER, Gerhard te 67098 BAD
DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STARK, Rüdiger te 68519
VIERNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C09J
C09J
C09J
C09J
5/02
175/00
109/00
107/00
(11) EP2467440
(21) EP10744903.5
(22) 12.08.2010
(31) 20090075665
(32) 17.08.2009
(33) Zuid-Korea
(54) MULTI-FUNCTIONAL PRIMER AND
METHOD OF MANUFACTURING
SHOE USING THE SAME
(47) 05.03.2014
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HUH, Sung-Hwan te TANGERANG,
Indonesië (ID)
(51) C09J 123/02
(11) EP2467441
(21) EP10810577.6
(22) 19.08.2010
(31) 235551 P
(32) 20.08.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LOW APPLICATION TEMPERATURE
HOT MELT ADHESIVE
(47) 05.03.2014
(73) Henkel Corporation te ROCKY
HILL, CT 06067, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) HU, Yuhong te BELLE MEAD NJ
08502, Verenigde Staten van
12 maart 2014
C09J 183/07
C09J 143/04
C09J 133/08
C08L 83/00
C08L 33/08
C08F 230/08
(11) EP2421928
(21) EP10767829.4
(22) 23.04.2010
(31) 172469 P
(32) 24.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SILICONE ACRYLIC HYBRID
POLYMER-BASED ADHESIVES
(47) 05.03.2014
(73) Henkel Corporation te ROCKY
HILL, CT 06067, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) LIU, Yuxia te DAYTON NJ 08810,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 01.12.2009
OUYANG, Jiangbo te FLEMINGTON
NJ 08822, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(54) BUTENE COPOLYMER-CONTAINING
PAUL, Charles, W. te MADISON NJ
ADHESIVE BLENDS
07940, Verenigde Staten van
(47) 05.03.2014
Amerika (US)
FOREMAN, Paul te SOMERVILLE NJ
(73) Equistar Chemicals, LP te
08876, Verenigde Staten van
HOUSTON, TX 77010, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
SRIDHAR, Laxmisha, M. te
(72) BOTROS, Maged, G. te LIBERTY
MONMOUTH JUNCTION NJ 08502,
TOWNSHIP OHIO 45044,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(US)
SHAH, Smita te EDISON NJ 08817,
HOLLAND, Charles, S. te
Verenigde Staten van Amerika
SPRINGBORO OHIO 45066,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H01L 21/3105
C09K 3/14
(51) C09J 133/00
C09G 1/02
(11) EP2561027
(11) EP2321378
(21) EP11717065.4
(21) EP09813441.4
(22) 07.04.2011
(22) 25.08.2009
(31) 325921 P
(31) 96380 P
(32) 20.04.2010
(32) 12.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PRESSURE SENSITIVE ADHESIVES
CONTAINING REACTIVE, SURFACE- (54) CHEMICAL-MECHANICAL
POLISHING COMPOSITIONS AND
MODIFIED NANOPARTICLES
METHODS OF MAKING AND USING
(47) 05.03.2014
THE SAME
(73) 3M Innovative Properties
(47) 05.03.2014
Company te SAINT PAUL, MN
(73) FERRO CORPORATION te
55133-3427, Verenigde Staten
MAYFIELD HEIGHTS, OH 44124,
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(72) MECHERNICH, Silke, D. te 41453
(US)
NEUSS, BONDSREPUBLIEK
(72)
KRAFT, Bradley, M. te FAIRPORT
DUITSLAND (DE)
NY 14450, Verenigde Staten van
ECKERT, Adrian S. te 82229
Amerika (US)
SEEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G02B 1/10
TRASER, Steffen te 41453 NEUSS,
C09K 3/16
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2178998
(DE)
ERDOGAN-HAUG, Belma te SAINT (21) EP08781532.0
(22) 12.11.2010
(31) 592663
PAUL MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C09J 183/10
(22) 09.07.2008
(31) 781461
(32) 23.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 11/14
99
(54) ANTISTATIC ARTICLE, METHOD OF (73) Clearwater International LLC te
MAKING THE SAME, AND DISPLAY
HOUSTON, TX 77027, Verenigde
DEVICE HAVING THE SAME
Staten van Amerika (US)
(47) 05.03.2014
(73) 3M Innovative Properties
Company te SAINT PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) PELLERITE, Mark, J. te SAINT
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ALI, Mahfuza, B., te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HAUS, Eileen, M., te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KING, Gregory, F., te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LOCKRIDGE, James, E., te SAINT
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LOI, Hang, K., te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PETERSON, Jeffrey, A., te SAINT
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C09K 8/524
C09K 8/52
(11) EP2297268
(21) EP09743386.6
(22) 04.05.2009
(31) 50507
(32) 05.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Thompson, Joseph te HOUSTON,
TEXAS 77082-3610, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Kakadjian, Sarkis Ranka te SAN
ANTONIO, TEXAS 78253,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Garza, Jose L. te HOUSTON,
TEXAS 77027, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Zamora, Frank te SAN ANTONIO,
TEXAS, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C09K 11/80
C09K 11/79
C09K 11/78
C09K 11/77
C09K 11/08
C09K 11/00
C03C 4/12
12 maart 2014
(31) 491914 P
(32) 01.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FLAME RETARDANT
PHOSPHONATE ADDITIVES FOR
THERMOPLASTICS
(47) 05.03.2014
(73) Solvay USA Inc. te CRANBURY, NJ
08512, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) WO, Shiming te SUMMERVILLE,
SC 29485, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SHAMBLEE, Dwight te NORTH
CHARLESTON, SC 29420,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C10J 3/57
C10G 1/10
C10G 1/00
(11) EP2376597
(11) EP2264125
(21) EP09776448.4
(21) EP09723704.4
(22) 18.03.2009
(22) 25.03.2009
(31) 102008055508
(31) 2008081681
(32) 11.12.2008
(32) 26.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Japan
(54) VERFAHREN ZUR AUFBEREITUNG
VON ABFÄLLEN
(54) TRANSPARENT PHOSPHOR AND
PROCESS FOR PRODUCING THE
TRANSPARENT PHOSPHOR
(47) 05.03.2014
(73) Von Hertzberg, Patrick te 14469
POTSDAM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ube Industries, Ltd. te UBE-SHI
Müller, Thomas te 01129
YAMAGUCHI 755-8633, Japan (JP)
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
OOTSUBO, Hideki te UBE-SHI
DUITSLAND (DE)
YAMAGUCHI 755-8633, Japan (JP)
(72) MÜLLER, Thomas te 01129
C09K 19/38
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP1422283
(51) C10G 11/00
EP03023357.1
B01J 23/63
16.10.2003
B01J 23/10
02024321
B01J 21/00
02.11.2002
B01J 20/08
B01J 20/04
Europees Octrooi Bureau
B01D 53/86
Printable liquid crystal material
(11) EP2087070
05.03.2014
(21) EP07863661.0
Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK (22) 30.10.2007
(47) 05.03.2014
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(54) HIGH DENSITY BREAKER FLUIDS (32)
AND METHODS OF USE THEREOF
(33)
(47) 05.03.2014
(54)
(73) M-I L.L.C. te HOUSTON, TX 77072,
(47)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73)
(72) NAVARRO-MASCARELL, Raul te
DUITSLAND (DE)
BARRADA TIJUCA, RIO DE JANEIRO
22640-101, Brazilië (BR)
(72) Hammond-Smith, Robert, Dr. te
LUYSTER, Mark te HOUSTON TX
DAMMERHAM HAMPSHIRE SP6
77079, Verenigde Staten van
3HA, GROOT BRITTANNIË (GB)
Amerika (US)
Patrick, John te WAREHAM POOLE
DORSET BH20 4DH, GROOT
(51) C09K 8/68
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2374861
Riddle, Rodney, Dr. te
PARKSTONE POOLE DORSET
(21) EP11003031.9
BH12 3AG, GROOT BRITTANNIË
(22) 11.04.2011
(GB)
(31) 758466
(51) C09K 21/12
(32) 12.04.2010
C08K 5/5357
(33) Verenigde Staten van Amerika
C07F 9/6571
(54) Compositions and method for
(11) EP1651737
breaking hydraulic fracturing
(21) EP04779764.2
fluids
(22) 30.07.2004
(47) 05.03.2014
(31) 855490 P
(32) 31.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SULFUR OXIDE REMOVING
ADDITIVES AND METHODS FOR
PARTIAL OXIDATION CONDITIONS
(47) 05.03.2014
(73) Intercat, Inc. te MANASQUAN, NJ
08736, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) VIERHEILIG, Albert A. te
SAVANNAH, GA 31405, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C10G 45/02
B01D 53/52
B01D 53/14
(11) EP2465913
Nummer 11/14
100
(21) EP11290517.9
(31) 0950330
(22) 08.11.2011
(32) 20.01.2009
(31) 1004875
(33) Frankrijk
(32) 14.12.2010
(54) PROCEDE D'OBTENTION D'UNE
FRACTION ENRICHIE EN ESTERS
D'ACIDES GRAS
FONCTIONNALISES A PARTIR DE
GRAINES DE PLANTES
OLEAGINEUSES
(33) Frankrijk
(54) Procédé d'hydrotraitement de
coupes pétrolières incluant un
circuit de pompe à chaleur
(47) 05.03.2014
(73) IFP Energies nouvelles te 92852
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
Frankrijk (FR)
(72) Giroudiere, Fabrice te 69530
ORLIENAS, Frankrijk (FR)
Guillou, Florent te 69360 TERNAY,
Frankrijk (FR)
(47)
(73)
(72)
(51) C10M 129/10
(11) EP2447346
(21) EP11183969.2
(22) 05.10.2011
(31) 10189226
(32) 28.10.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Marine engine lubrication
(47) 05.03.2014
(51)
(22) 03.11.2009
(31) 111431 P
(32) 05.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Use of a Composition as a Rustinhibitor in an Internal
Combustion Engine
(47) 05.03.2014
(73) The Lubrizol Corporation te
WICKLIFFE, OH 44092-2298,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KOCSIS, Jody, A. te WICKLIFFE
OHIO 44092-2298, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CRAWLEY, Seth, L. te WICKLIFFE
OHIO 44092-2298, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C11C 3/04
C11C 1/08
C11C 1/00
C10L 1/02
(11) EP2379688
(21) EP10706702.7
(22) 13.01.2010
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) NORDSKOG, Anette te N-3237
SANDEFJORD, Noorwegen (NO)
ERPENBACH, Siglinde te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SENDOR-MÜLLER, Dorota te
40589 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
05.03.2014
(DE)
SCHMIEDEL, Peter te 40591
Arkema France te 92700
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
COLOMBES, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
DUBOIS, Jean-Luc te F-69390
RYBINSKI VON, Wolfgang te
MILLERY, Frankrijk (FR)
40593 DÜSSELDORF,
PICCIRILLI, Antoine te F-86000
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
POITIERS, Frankrijk (FR)
(DE)
BARBIER, Jacques te F-86360
HUCHEL, Ursula te 50670 KÖLN,
MONTAMISE, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MAGNE, Julien te F-86240 ITEUIL,
(DE)
Frankrijk (FR)
MIDDELHAUVE, Birgit te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
H01L 21/02
DUITSLAND (DE)
G03F 7/42
WEBER, Thomas te 41541
C11D 7/32
DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK
C11D 7/08
DUITSLAND (DE)
C11D 3/33
C11D 3/30
(51) C11D 3/37
C11D 3/02
(11) EP2265703
C11D 11/00
C11D 1/72
(21) EP09731692.1
(73) Infineum International Limited te
OXFORDSHIRE OX13 6BB, GROOT (11) EP2334774
BRITTANNIË (GB)
(21) EP09736352.7
(72) Hartley, Joseph Peter te
(22) 06.10.2009
ABINGDON, OXFORDSHIRE OX13 (31) 104098 P
6BB, GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 09.10.2008
(51) C10N 40/25
(33) Verenigde Staten van Amerika
C10N 30/12
(54) AQUEOUS ACIDIC FORMULATIONS
C10M 133/16
FOR COPPER OXIDE ETCH
C10M 129/76
RESIDUE REMOVAL AND
C10M 129/74
PREVENTION OF COPPER
C10M 129/72
ELECTRODEPOSITION
(11) EP2356202
(21) EP09744898.9
12 maart 2014
(47) 05.03.2014
(73) Avantor Performance Materials,
Inc. te PHILLIPSBURG, NJ 08865,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WESTWOOD, Glenn te EDISON
NEW JERSEY 08837, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HONG, Seong Jin te
CHEONGWON-GUN, Zuid-Korea
(KR)
KIM, Sang In te GIHEUNG-GU,
Zuid-Korea (KR)
(51) D21C
D21C
C11D
C11D
9/16
9/10
3/39
3/33
(11) EP2411498
(21) EP10709715.6
(22) 11.03.2010
(31) 102009001788
(22) 09.04.2009
(31) 102008019443
(32) 17.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FARBSCHÜTZENDES WASCHODER REINIGUNGSMITTEL
(47) 05.03.2014
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GLÜSEN, Birgit te 40591
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EITING, Thomas te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VAN DER BURGH, Stefan te 4007
ZD TIEL
SUNDER, Matthias te 40593
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C11D
C11D
C11D
C11D
3/48
3/38
3/37
1/94
(11) EP1941020
(21) EP06805649.8
(22) 05.09.2006
(31) 102005042603
(32) 07.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 24.03.2009
(54) HAUTPFLEGENDES
HANDGESCHIRRSPÜLMITTEL
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(54) SCHONENDES BLEICHMITTEL
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
Nummer 11/14
101
(72) SOLDANSKI, Heinz-Dieter te
REINIGUNGSMITTELN
45219 ESSEN, BONDSREPUBLIEK (47) 05.03.2014
DUITSLAND (DE)
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
ADOMAT, Christel te 40591
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
BUISKER, Detlef te 45134 ESSEN, (72) BARTHEL, Wolfgang te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
FILECCIA, Salvatore te 46049
(51) C11D 11/04
OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
C11D 1/37
DUITSLAND (DE)
C11D 1/29
TIMMANN, Ulf, Arno te 50825
(11) EP2561061
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP11715377.5
HOLDERBAUM, Thomas te 40723
(22) 14.04.2011
HILDEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 325404 P
DUITSLAND (DE)
BEHR, Sandra te 40724 HILDEN,
(32) 19.04.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(54) PROCESS FOR MAKING A
GERST, Dirk te 40599
DETERGENT BASE COMPOSITION
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(73) The Procter & Gamble Company
te CINCINNATI, OH 45202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) HODSON, Stephen, Joseph te
MASON OHIO 45040, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C11D 3/43
C11D 3/20
C11D 17/00
C11D 1/94
C11D 1/12
A61K 8/18
(11) EP1220886
(21) EP00964035.0
(22) 23.08.2000
(31) 154265 P
(32) 16.09.1999
(51) C12M 3/02
C12M 1/40
(11) EP2473594
(21) EP10760943.0
(22) 03.09.2010
(31) 09169558
(32) 04.09.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUR EXPANSION, ERNTE UND
DIFFERENZIERUNG VON
STAMMZELLEN
(47) 05.03.2014
(73) Technische Hochschule
Mittelhessen te 35390 GIESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) CZERMAK, Peter te 35576
WETZLAR, BONDSREPUBLIEK
(54) LIQUID CLEANSING COMPOSITION
DUITSLAND (DE)
COMPRISING LAMELLAR PHASE
FREIMARK, Denise te 35398
HAVING LOW SALT LEVEL
GIESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
GRACE, Pablo, Pino te 35392
(73) Unilever PLC te LONDON EC4Y
GIESSEN, BONDSREPUBLIEK
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
DUITSLAND (DE)
Unilever N.V. te 3013 AL
JUSTICE, Christiane te 35398
ROTTERDAM
GIESSEN, BONDSREPUBLIEK
(72) MITRA, Shuman te SAN JOSE, CA
DUITSLAND (DE)
95118, Verenigde Staten van
WEBER, Christian te 35102
Amerika (US)
DAMM, BONDSREPUBLIEK
PUVVADA, Sudhakar Unilever
DUITSLAND (DE)
Home & Personal Care US te
TRUMBULL, CT 06611, Verenigde (51) C12R 1/225
C12N 15/09
Staten van Amerika (US)
C12N 1/20
(51) C11D 17/04
A61P 43/00
C11D 17/00
A61P 19/06
A61K 35/74
(11) EP1740689
A23L 1/30
(21) EP05733723.0
A23C 9/123
(22) 21.04.2005
(11) EP2221360
(31) 102004020839
(21) EP08854151.1
(32) 28.04.2004
(22) 27.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 2007310892
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
(32) 30.11.2007
VON WASCH- ODER
(33) Verenigde Staten van Amerika
12 maart 2014
(33) Japan
(54) LACTIC ACID BACTERIUM HAVING
EFFECT OF LOWERING BLOOD
URIC ACID LEVEL
(47) 05.03.2014
(73) Meiji Co., Ltd. te TOKYO, Japan
(JP)
(72) TSUBOI, Hiroshi te ODAWARA-SHI
KANAGAWA 250-0862, Japan (JP)
KANEKO, Noriko te ODAWARA-SHI
KANAGAWA 250-0862, Japan (JP)
SATOU, Akina te ODAWARA-SHI
KANAGAWA 250-0862, Japan (JP)
KUME, Akinori te ODAWARA-SHI
KANAGAWA 250-0862, Japan (JP)
KIMURA, Katsunori te ODAWARASHI KANAGAWA 250-0862, Japan
(JP)
(51) C12P 19/56
C12P 19/44
C12P 17/06
C12N 9/04
C12N 1/21
(11) EP2192171
(21) EP08830223.7
(22) 12.09.2008
(31) 2007239001
(32) 14.09.2007
(33) Japan
(54) METHOD FOR PRODUCTION OF
NON-NATURAL ANTIBIOTIC
(47) 05.03.2014
(73) Meiji Seika Kaisha Ltd. te TOKYO
104-8002, Japan (JP)
(72) SUMIDA, Naomi te ODAWARA-SHI
KANAGAWA 250-0852, Japan (JP)
WATANABE, Manabu te
ODAWARA-SHI KANAGAWA 2500852, Japan (JP)
YANAI, Koji te ODAWARA-SHI
KANAGAWA 250-0852, Japan (JP)
(51) C12P 21/08
C12P 21/00
C12N 5/07
C12M 3/00
(11) EP1997877
(21) EP07736876.9
(22) 13.03.2007
(31) 2006074009
(32) 17.03.2006
(33) Japan
(54) CELL CULTURE SUBSTRATE
(47) 05.03.2014
(73) Sanyo Chemical Industries, Ltd.
te KYOTO-SHI, KYOTO 605-0995,
Japan (JP)
(72) KUROKAWA, Masato te KYOTOSHI, KYOTO 605-0995, Japan (JP)
TAKAHASHI, Kazuhiro te KYOTOSHI, KYOTO 605-0995, Japan (JP)
(51) C12N 5/0783
(11) EP1809738
(21) EP05821237.4
(22) 31.10.2005
Nummer 11/14
102
(31) 624803 P
(31) 74969 P
(32) 02.11.2004
(32) 23.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITIONS AND METHODS
FOR TREATING
HYPERPROLIFERATIVE
DISORDERS
(54) KINASE SUBSTRATES
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) PerkinElmer Health Sciences, Inc.
te WALTHAM, MA 02451,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA, as (72) BEAUDET, Lucille te VARENNES
represented by the Secretary,
QUEBEC J3X 1T9, Canada (CA)
Department of Health and Human
ROBY, Philippe te MONTREAL
Services te ROCKVILLE, MD
QUEBEC H3C 0G3, Canada (CA)
20852-3804, Verenigde Staten
BLOUIN, Julie te LASALLE QUEBEC
van Amerika (US)
H8N 1Z3, Canada (CA)
(72) CHILDS, Richard, William, Wyatt (51) C12N 9/12
te ROCKVILLE, MA 20850,
C12N 7/01
Verenigde Staten van Amerika
C12N 15/09
(US)
A61P 35/00
IGARASHI, Takehito te TOKYO
A61K 48/00
171-0031, Japan (JP)
(11)
EP1553178
WYNBERG, Jason, Benjamin te
OAK PARK, MI 48237, Verenigde
(21) EP03741222.8
Staten van Amerika (US)
(22) 07.07.2003
(51) C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
5/10
15/90
15/87
15/83
15/82
15/67
15/66
15/64
15/63
15/09
(11) EP1629090
(21) EP03781869.7
(31) 2002198941
(32) 08.07.2002
(33) Japan
(47)
(73)
(72)
(31) 424275 P
465474 P
(32) 06.11.2002
25.04.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) EXPRESSION OF FOREIGN
SEQUENCES IN PLANTS USING
TRANS-ACTIVATION SYSTEM
(47) 05.03.2014
(72) YUSIBOV, Vidadi te HAVERTOWN,
PA 19083, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SKARJINSKAIA, Marina te
NEWARK, DE 19711, Verenigde
Staten van Amerika (US)
METT, Vadim te NEWARK, DE
19711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HULL, Anna te WEST GROWE, PA
19390, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 33/68
C12Q 1/48
C12N 9/12
(11) EP2307541
(21) EP09798491.8
(22) 23.06.2009
SHIGA 525-0025, Japan (JP)
ARAKI, Satoshi te KUSATSU-SHI
SHIGA 525-0025, Japan (JP)
SUZUKI, Takanori te KUSATSU-SHI
SHIGA 525-0025, Japan (JP)
(51) G01N 33/68
G01N 33/58
C40B 50/06
C40B 40/08
C40B 30/04
C12N 15/10
C07K 16/00
(11) EP2344686
(21) EP09818581.2
(22) 02.10.2009
(31) 102672 P
102675 P
(32) 03.10.2008
03.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) NOVEL TRIPLE TAG SEQUENCES
AND METHODS OF USE THEREOF
(47) 05.03.2014
(73) XOMA Technology Ltd. te
BERKELEY, CA 94710, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) Oncolytic virus growing
selectively in tumor cells
(22) 06.11.2003
(73) iBio, Inc. te NEWARK, DE 19711,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
12 maart 2014
(51)
(72) RONDON, Isaac te BERKELEY,
CALIFORNIA 94710, Verenigde
Staten van Amerika (US)
05.03.2014
ROELL, Marina te BERKELEY,
Oncolys BioPharma, Inc. te
CALIFORNIA 94710, Verenigde
MINATO-KU TOKYO 105-0001,
Staten van Amerika (US)
Japan (JP)
BEDINGER, Daniel te BERKELEY,
SHIRAKIYA, Yoshiko te KURASHIKICALIFORNIA 94710, Verenigde
SHI, OKAYAMA 710-0803, Japan
Staten van Amerika (US)
(JP)
(51) C12N 15/117
KAWASHIMA, Takeshi te
A61P 9/10
OKAYAMA-SHI, OKAYAMA 700A61K 31/7125
0914, Japan (JP)
A61K 31/7088
KYO, Satoru te ISHIKAWA 921(11)
EP2342341
8117, Japan (JP)
FUJIWARA, Toshiyoshi te
(21) EP09825058.2
OKAYAMA-SHI, OKAYAMA 703(22) 28.10.2009
8281, Japan (JP)
(31) 111284 P
TANAKA, Noriaki te ASAKUCHI0802338
GUN, OKAYAMA 719-0252, Japan
(JP)
(32) 04.11.2008
04.11.2008
C12N 9/02
C12N
C12N
C12N
A01H
A01H
15/82
15/09
15/00
5/00
1/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
Zweden
(11) EP2119776
(54) COMPOUNDS AND METHODS FOR
REDUCING THE RECRUITMENT
AND/OR MIGRATION OF
POLYMORPHONUCLEAR CELLS
(21) EP08722057.0
(47) 05.03.2014
(22) 13.03.2008
(73) Index Pharmaceuticals AB te 171
65 STOCKHOLM, Zweden (SE)
(31) 2007066539
(32) 15.03.2007
(33) Japan
(54) DAYFLOWER FLAVONOID 3',5'HYDROXYLASE GENE
(47) 05.03.2014
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
te OSAKA-SHI, OSAKA 550-0002,
Japan (JP)
(72) YUKI, Shunji te KUSATSU-SHI
(72) ADMYRE, Charlotte te S-116 35
STOCKHOLM, Zweden (SE)
AXELSSON, Lars-Göran te S-815
91 TIERP, Zweden (SE)
VON STEIN, Oliver te S-194 34
UPPLANDS VÄSBY, Zweden (SE)
ZARGARI, Arezou te S-170 74
SOLNA, Zweden (SE)
(51) G01N 33/566
C12N 15/62
C12N 15/12
Nummer 11/14
C07K
C07K
C07K
C07K
A61K
A61K
A61K
A61K
16/28
16/24
14/715
14/54
39/395
38/20
38/17
31/70
(11) EP2258848
(21) EP10009491.1
(22) 20.12.2000
(31) 172096 P
PCT/US99/31274
175481 P
PCT/US00/04341
PCT/US00/05841
191007 P
PCT/US00/07532
PCT/US00/15264
213807 P
644848
PCT/US00/23328
242837 P
PCT/US00/30873
253646 P
PCT/US00/32678
(32) 23.12.1999
30.12.1999
11.01.2000
18.02.2000
02.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
02.06.2000
22.06.2000
22.08.2000
24.08.2000
24.10.2000
10.11.2000
28.11.2000
01.12.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
Verenigde Staten van Amerika
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
Verenigde Staten van Amerika
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
Verenigde Staten van Amerika
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
Verenigde Staten van Amerika
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) Il-17 homologous polypeptide and
103
therapeutic uses thereof
(47) 05.03.2014
(73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN
FRANCISCO CA 94080-4990,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Chen, Jian te PRINCETON, NJ
08540, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Filvaroff, Ellen te SAN
FRANCISCO, CA 94121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Fong, Sherman te KALAHEO HI
96741, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Goddard, Audrey te SAN
FRANCISCO, CA 94127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Godowski, Paul J. te
BURLINGAME, CA 94010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Grimaldi, Christopher J. te SAN
FRANCISCO, CA 94122, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Gurney, Austin L. te SAN
FRANCISCO, CA 94114, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Li, Hanzhong te SAN MATEO, CA
94403, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hillan, Kenneth J. te SAN
FRANCISCO, CA 94114, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Tumas, Daniel te OAKLAND, CA
94611, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Van Lookeren, Menno te SAN
FRANCISCO, CA 94127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Vandlen, Richard L. te
HILLSBOROUGH, CA 94010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Watanabe, Colin K. te SAN
FRANCISCO, CA 94110, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Williams, P., Mickey te HALF
MOON BAY, CA 94019, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Wood, William I. te CUPERTINO,
CA 95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Yansura, Daniel G. te PACIFICA,
CA 94044, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12P 13/02
C12N 15/67
C12N 15/52
C12N 1/21
(11) EP1957651
(21) EP06818946.3
(22) 01.12.2006
(31) 05026475
(32) 05.12.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR MRNA
STABILIZATION
(47) 05.03.2014
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
12 maart 2014
(72) FERRANDEZ, Abel te CH-4055
BASEL, Zwitserland (CH)
PERKINS, John, B. te NL-2242 SW
WASSENAAR
SCHABER, Michèle te CH-4052
BASEL, Zwitserland (CH)
(51) C12N 15/82
C07K 14/00
A01H 5/00
(11) EP2147108
(21) EP08737470.8
(22) 17.04.2008
(31) 07106337
(32) 17.04.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) MAMMALIAN-TYPE
GLYCOSYLATION IN PLANTS BY
EXPRESSION OF NONMAMMALIAN
GLYCOSYLTRANSFERASES
(47) 05.03.2014
(73) Stichting Dienst Landbouwkundig
Onderzoek te 6708 PB
WAGENINGEN
(72) ROUWENDAL, Gerard Johan
Adolph te NL-6666 HM HETEREN
FLORACK, Dionisius Elisabeth
Antonius te NL-6708 MD
WAGENINGEN
BOSCH, Hendrik Jan te NL-6708
NA WAGENINGEN
(51) C12N 15/85
C12N 15/38
C12N 15/36
C12N 15/17
C12N 15/12
A61K 9/16
A61K 48/00
(11) EP1685251
(21) EP04768811.4
(22) 11.10.2004
(31) 509936 P
(32) 10.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NUCLEIC ACID CONSTRUCTS
(47) 05.03.2014
(73) PowderJect Vaccines, Inc. te NEW
YORK, NY 10017-5755, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) FULLER, James te CANBERRY
TWP, PA 16066, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C12N 15/85
A61K 39/21
(11) EP1945777
(21) EP06820870.1
(22) 08.11.2006
(31) 200509036
(32) 08.11.2005
(33) Zuid-Afrika
(54) EXPRESSION SYSTEM
INCORPORATING A CAPSID
PROMOTER SEQUENCE AS AN
ENHANCER OF A
CYTOMEGALOVIRUS PROMOTER
Nummer 11/14
104
(47) 05.03.2014
(73) South African Medical Research
Council te 7925 CAPE TOWN,
Zuid-Afrika (ZA)
University of Cape Town te CAPE
TOWN 7701, Zuid-Afrika (ZA)
agents
(11) EP1945781
(31) 05023611
(32) 28.10.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) C12P 7/64
C12P 7/62
C12N 9/00
C12N 15/82
JÖNSSON, Leif te S-907 50 UMEÅ,
C12N 15/52
Zweden (SE)
(11) EP2160470
ALRIKSSON, Björn te S-891 34
ÖRNSKÖLDSVIK, Zweden (SE)
(21) EP08755645.2
CAVKA, Adnan te S-892 32
(22) 16.05.2008
DOMSJÖ, Zweden (SE)
(31) 749686
C12P 7/42
(32) 16.05.2007
C12N 15/53
(33) Verenigde Staten van Amerika
C12N 1/21
C12N 1/20
(54) CHIMERIC PUFA POLYKETIDE
SYNTHASE SYSTEMS AND USES
EP1748076
THEREOF
EP05731957.6
(73) Sekab E-Technology AB te 891 26
ÖRNSKÖLDSVIK, Zweden (SE)
(72)
(51)
(21) EP06806552.3
(22) 26.10.2006
(11)
(21)
(22) 19.04.2005
(31) 2004131352
(54) PROTEIN EXPRESSION IN RODENT
(32) 27.04.2004
CELLS
(33) Japan
(47) 05.03.2014
(73) F.Hoffmann-La Roche AG te 4070 (54) Enzymatic process for producing
hydroxycarboxylic acid
BASEL, Zwitserland (CH)
(47) 05.03.2014
(72) GOEPFERT, Ulrich te 82377
PENZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KOPETZKI, Erhard te 82377
PENZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12Q 1/68
C12N 15/90
(11) EP2257631
(21) EP09725747.1
(22) 27.03.2009
(31) 40315 P
08006023
(32) 28.03.2008
28.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(73) Mitsui Chemicals, Inc. te TOKYO
105-7117, Japan (JP)
(72) WADA, Mitsufumi; c/o Mitsui
Chemicals, Inc., te CHIBA
2970017, Japan (JP)
MOCHIZUKI, Daisuke; c/o Mitsui
Chemicals, Inc., te CHIBA
2970017, Japan (JP)
TAKAHASHI, Hitoshi; c/o Mitsui
Chemicals, Inc., te CHIBA
2970017, Japan (JP)
MORISHIGE, Takashi; c/o Mitsui
Chemicals, Inc., te CHIBA
2970017, Japan (JP)
TAKAHASHI, Katsuyuki; c/o Mitsui
Chemicals, Inc.; te CHIBA
2970017, Japan (JP)
(51) C12P 9/00
C12P 7/64
(54) METHODS AND MATERIALS FOR
THE REPRODUCIBLE GENERATION (11) EP1740708
OF HIGH PRODUCER CELL LINES
(21) EP05734274.3
FOR RECOMBINANT PROTEINS
(22) 07.04.2005
(47) 05.03.2014
(73) Celonic AG te 4051 BASEL,
Zwitserland (CH)
(31) 822222
(72) HERRMANN, Andreas te 4148
PFEFFINGEN, Zwitserland (CH)
ABTS, Harry te 61440
OBERURSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GREULICH, Benedikt te 4054
BASEL, Zwitserland (CH)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C12P 7/10
C12P 19/14
C12N 1/38
C01B 17/66
(11) EP2516659
(21) EP10795363.0
(22) 17.12.2010
(31) 09180193
(32) 21.12.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Detoxification with reducing
SEMMERZAKE, België (BE)
(47) 05.03.2014
(72) RYBICKI, Edward Peter te 7405
CAPE TOWN, Zuid-Afrika (ZA)
TANZER, Fiona Lesley te 7405
CAPE TOWN, Zuid-Afrika (ZA)
(51) C12N 15/869
12 maart 2014
(32) 09.04.2004
(54)
(47)
(73)
(72)
(47) 05.03.2014
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(72) WEAVER, Craig, A. te BOULDER,
CO 80301, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZIRKLE, Ross te MOUNT AIRY, MD
21771, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DOHERTY, Daniel, H. te BOULDER,
CO 80305, Verenigde Staten van
Amerika (US)
METZ, James, G. te LONGMONT,
CO 80501, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12P 13/04
C12N 9/88
C12N 9/10
C12N 1/21
(11) EP2302067
(21) EP10009952.2
(22) 21.10.2004
(31) 513406 P
(32) 21.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Production of monatin and
monatin precursors
(47) 05.03.2014
(73) Cargill, Incorporated te WAYZATA,
MN 55391-5624, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) McFarlan, Sara C. te ST.PAUL, MN
55116, Verenigde Staten van
Enzymatic production of
Amerika (US)
hydrolyzed lecithin products
Hicks, Paula M. te BEND, OREGON
97702, Verenigde Staten van
05.03.2014
Amerika (US)
Cargill Incorporated te WAYZATA
Zidwick, Mary Jo te WAYZATA, MN
MN 55391, Verenigde Staten van
55391, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
SCHMITT, Heidi te 21521
Sanchez-Riera, Fernando A. te
AUMUEHLE, BONDSREPUBLIEK
EDEN PRAIRIE, MN 55346,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
HEIRMAN, Marc te 8500
(US)
KORTRIJK, België (BE)
Cameron, Douglas C. te
BRÜSE, Falk te 59387
PLYMOUTH, MN 55447, Verenigde
ASCHEBERG, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Desouza, Mervyn L. te
SCHNEIDER, Michael te 67251
PLYMOUTH, MN 55441, Verenigde
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Rosazza, Jack te IOWA CITY, IA
VAN DER SYPE, John te 9890
55240, Verenigde Staten van
Nummer 11/14
Amerika (US)
Gort, Steven J. te BROOKLYN
CENTER, MN 55429, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Abraham, Timothy W. te
MINNETONKA, MN 55345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
105
Staten van Amerika (US)
(51) G01N 33/53
C12Q 1/68
(11) EP1860199
(21) EP07105501.6
(22) 11.01.2002
(31) 261335 P
261532 P
261590 P
EP2385132
261361 P
EP11174399.3
261531 P
22.04.2003
261457 P
374137 P
261694 P
261226 P
22.04.2002
261304 P
Verenigde Staten van Amerika
261459 P
Multimeric ligands with enhanced
261456 P
stability
261589 P
261461 P
05.03.2014
261697 P
ONCOLIX, INC. te HOUSTON,
261458 P
TEXAS 77014, Verenigde Staten
261695 P
van Amerika (US)
261336 P
Chen, Wen Yaun te GREER,
261518 P
SOUTH CAROLINA 29650-3641,
261303 P
Verenigde Staten van Amerika
(32) 12.01.2001
(US)
12.01.2001
(51) C12P 21/06
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) C12Q 1/68
C12Q 1/66
(11) EP1588143
(21) EP03800272.1
(22) 23.12.2003
(31) 436173 P
444264 P
447334 P
(32) 23.12.2002
31.01.2003
13.02.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED LUCIFERASE-BASED
ASSAYS
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
12.01.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
Verenigde Staten van Amerika
(73) PROMEGA CORPORATION te
Verenigde Staten van Amerika
MADISON, WISCONSIN 53711,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(72) HAWKINS, Erika te MADISON, WI
Verenigde Staten van Amerika
53711, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
CALI, James, J. te VERONA, WI
Verenigde Staten van Amerika
53593, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
HO, Samuel, Kin, Sang te NEW
Verenigde Staten van Amerika
BEDFORD MASSACHUSETTS
Verenigde Staten van Amerika
02740, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
O'BRIEN, Martha te MADISON, WI
Verenigde Staten van Amerika
53704, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(54) Modulating insulin receptor
SOMBERG, Richard te MADISON,
signaling
WI 53711, Verenigde Staten van
(47)
05.03.2014
Amerika (US)
BULLEIT, Robert, F. te VERONA,
(73) Exelixis, Inc. te SOUTH SAN
WI 53593, Verenigde Staten van
FRANCISCO, CA 94080, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
WOOD, Keith, V. te MOUNT
(72) Seidel-Dugan, Cynthia te
HOREB, WI 53572, Verenigde
BENICIA, CA 94510, Verenigde
12 maart 2014
Staten van Amerika (US)
Ferguson, Kimberley, Carr te
PACIFICA, CA 94044, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Kidd, Thomas te SAN FRANCISCO,
CA 94118, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C22C 38/58
C22C 38/04
C22C 38/00
C21D 9/04
C21D 8/00
B21B 3/00
B21B 1/085
(11) EP2045341
(21) EP07791533.8
(22) 24.07.2007
(31) 2006200860
2007174800
(32) 24.07.2006
03.07.2007
(33) Japan
Japan
(54) PROCESS FOR PRODUCING
PEARLITIC RAIL EXCELLENT IN
WEARING RESISTANCE AND
DUCTILITY
(47) 05.03.2014
(73) Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corporation te TOKYO 100-8071,
Japan (JP)
(72) UEDA, Masaharu te TOKYO
1008071, Japan (JP)
SEKI, Kazunori te TOKYO
1008071, Japan (JP)
SATO, Takuya te TOKYO 1008071,
Japan (JP)
YAMAMOTO, Takeshi te TOKYO
1008071, Japan (JP)
(51) C22B 3/24
(11) EP2548979
(21) EP11174988.3
(22) 22.07.2011
(54) Method for maintaining the ratio
of the oxime to equilibrium
modifier concentration in solvent
extraction circuits
(47) 05.03.2014
(73) Cognis IP Management GmbH te
40589 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Virnig, Michael Joseph te
TUCSON, AZ ARIZONA 85745,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Bender, Jack te CORONA DE
TUCSON, AZ ARIZONA 85641,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Emmerich, Nathan te TUCSON,
AZ ARIZONA 85741, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C22C 29/08
C22C 1/10
(11) EP2439294
(21) EP10186875.0
Nummer 11/14
106
(22) 07.10.2010
(32) 28.08.2006
(54) Cemented carbide punch
(33) Brazilië
(47) 05.03.2014
(54) HARD ALLOYS WITH DRY
COMPOSITION
(73) Sandvik Intellectual Property AB
te 811 81 SANDVIKEN, Zweden
(SE)
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Borgharkar, Narendra te ST
PETERSBURG, FL FLORIDA 33709,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Villares Metals S/A te SP - CEP
13176-900, Brazilië (BR)
(51) C23C 14/35
C23C 14/08
(72) BARBOSA, Celso, Antonio te
CAMPINAS - SP, Brazilië (BR)
MESQUITA, Rafael, Agnelli te
13472-080 BAIRRO SÃO MANOEL
- AMERICANA - SP, Brazilië (BR)
(11) EP2298953
(32) 18.09.2009
(32) 07.04.2009
(51) C23C
C23C
C23C
C23C
C23C
C23C
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2309020
(54) PLATIN-SCHMUCKLEGIERUNG
(21) EP10178148.2
(47) 05.03.2014
(22) 22.09.2010
(73) Heimerle + Meule Gmbh te
75179 PFORZHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 565707
(72) CARPENTER, Michael te
WARWICKSHIRE, CV10 0PF,
GROOT BRITTANNIË (GB)
SMITH, Jane te COVENTRY, CV6
1EL, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C22C 5/04
(11) EP2260116
(21) EP10712084.2
(22) 01.04.2010
(31) 102009017398
(72) TEWS, Heike te 75217
BIRKENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STEINER, Georg te 75217
BIRKENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C22C
C22C
C22C
C22C
C22C
C22C
9/08
9/02
9/01
21/00
13/02
13/00
(11) EP1977021
(21) EP06763680.3
(22) 13.06.2006
(31) 102005059544
(32) 13.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SN-HALTIGE HOCHBELASTBARE
MATERIALZUSAMMENSETZUNG;
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINER HOCHBELASTBAREN
BESCHICHTUNG UND DEREN
VERWENDUNG
(47) 05.03.2014
(73) ECKA Granules Germany GmbH
te 90762 FÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KORING, Rolf te 41363 JÜCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C22C
C22C
C22C
C22C
38/28
38/26
38/24
38/22
(11) EP2064361
(21) EP07784916.4
(22) 18.07.2007
(31) PI0603856
14/58
14/54
14/46
14/22
14/04
14/00
(32) 23.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of using nitrogen based
compounds in beam-induced
processing
(47) 05.03.2014
(21) EP10177465.1
(22) 17.09.2010
(31) 276983 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of making durable
articles
(47) 05.03.2014
(73) Rohm and Haas Electronic
Materials, LLC te MARLBOROUGH,
MASSACHUSETTS 01752,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Goela, Jitendra S. te ANDOVER,
MA, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Stern, Heather A.G te
CHELMSFORD, MA, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C23C 14/54
(73) FEI COMPANY te HILLSBORO,
(11) EP2356265
OREGON 97124-5793, Verenigde
(21) EP09778893.9
Staten van Amerika (US)
(72) Lobo, Charlene te PORTLAND, OR (22) 05.11.2009
97210, Verenigde Staten van
(31) 102008056125
Amerika (US)
(32) 06.11.2008
Toth, Milos te PORTLAND, OR
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
97210, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) TESTGLASWECHSELSYSTEM.
Randolph, Steven te PORTLAND, (47) 05.03.2014
OR 97209, Verenigde Staten van
(73) Leybold Optics GmbH te 63755
Amerika (US)
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
Chandler, Clive te PORTLAND, OR
DUITSLAND (DE)
97212, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SCHERER, Michael te 63796
KAHL, BONDSREPUBLIEK
(51) C23C 14/56
DUITSLAND (DE)
C23C 14/54
C23C 14/12
C23C 14/02
(51) C23C 16/54
C23C 14/56
(11) EP2548991
(11) EP1560944
(21) EP11305936.4
(21) EP03769143.3
(22) 18.07.2011
(22) 12.11.2003
(54) Machine for coating an optical
(31) 426697 P
article with an anti-soiling coating (32) 15.11.2002
composition and method for
(33) Verenigde Staten van Amerika
using the machine
(54) APPARATUS FOR VACUUM
(47) 05.03.2014
TREATING TWO DIMENSIONALLY
(73) ESSILOR INTERNATIONAL
EXTENDED SUBSTRATES AND
(Compagnie Générale d'Optique)
METHOD FOR MANUFACTURING
te 94220 CHARENTON LE PONT,
SUCH SUBSTRATES
Frankrijk (FR)
(47)
05.03.2014
Satisloh Photonics AG te 8810
HORGEN, Zwitserland (CH)
(73) TEL Solar AG te 9477 TRÜBBACH,
Zwitserland (CH)
(72) Strobel, Reto te 8008 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
(72) OSTERMANN, Rainer te A-6833
Scholze, Stephan te 8903
KLAUS, Oostenrijk (AT)
BIRMENSDORF, Zwitserland (CH)
BUECHEL, Arthur te FL-9491
Fournand, Gérald te ST
RUGGELL, Liechtenstein (LI)
PETERSBURG, FL FLORIDA 33709,
ELYAAKOUBI, Mustapha te F-
Nummer 11/14
91300 RIS-ORANGIS, Frankrijk
(FR)
(51) F01D 5/28
C23C 28/04
C04B 41/89
C04B 41/52
C04B 41/00
(11) EP2492445
(21) EP11194392.4
(22) 19.12.2011
(31) 201113036803
(32) 28.02.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROTECTIVE COATINGS AND
COATED COMPONENTS
COMPRISING THE PROTECTIVE
COATINGS
(47) 05.03.2014
107
Würfel, Claus te 23558 LÜBECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Mantai, Nils te 23560 LÜBECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Küter, Uwe te 23560 LÜBECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C25D
C25D
C25D
C25D
C25D
5/48
5/10
1/10
1/04
1/02
(11) EP2539491
(21) EP09802115.7
(22) 29.12.2009
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES VERBUNDKÖRPERS MIT
EINER FREITRAGENDEN FLÄCHE
(73) Honeywell International Inc. te NJ
(47) 05.03.2014
07962-2245, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73) Suedes, Werner te 75173
PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK
(72) Raybould, Derek te
DUITSLAND (DE)
MORRISTOWN, NJ NEW JERSEY
07962-2245, Verenigde Staten
(72) Suedes, Werner te 75173
van Amerika (US)
PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK
Chipko, Paul te MORRISTOWN, NJ
DUITSLAND (DE)
NEW JERSEY 07962-2245,
(51) C30B 29/40
Verenigde Staten van Amerika
C30B 25/16
(US)
C30B 25/02
Tucker, Bradley Reed te
(11) EP2038456
MORRISTOWN, NJ NEW JERSEY
07962-2245, Verenigde Staten
(21) EP07812070.6
van Amerika (US)
(22) 08.06.2007
(51) H02J 15/00
H01M 8/06
C25B 1/04
(11) EP2486169
(21) EP09737475.5
(22) 06.10.2009
(47) 05.03.2014
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(32) 09.06.2006
22.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10751696.5
(22) 13.09.2010
(31) 09170859
277290 P
10175458
(32) 21.09.2009
23.09.2009
06.09.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) POLYMER FILAMENT
(47) 05.03.2014
(73) Basell Poliolefine Italia S.r.l. te
20127 MILANO, Italië (IT)
(72) DE PALO, Roberto te I-44122
FERRARA, Italië (IT)
VANZINI, Roberto te I-44123
FRANCOLINO, Italië (IT)
PERDOMI, Gianni te I-44124
FERRARA, Italië (IT)
FELISATI, Andrea te I-44122
FERRARA, Italië (IT)
(51) D01F 8/04
D01F 1/10
(11) EP1715089
(21) EP06014813.7
(22) 21.09.2001
(31) 234410 P
(32) 21.09.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTI-COMPONENT FIBERS
HAVING REVERSIBLE THERMAL
PROPERTIES
(47) 05.03.2014
(73) Outlast Technologies LLC te
GOLDEN, CO 80403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) SYSTEM AND PROCESS FOR HIGH (72) Magill, Monte C. te LONGMONT
CO 80503, Verenigde Staten van
VOLUME DEPOSITION OF
Amerika (US)
GALLIUM NITRIDE
Greve Moltke, Christian Georg
Hartmann, Mark H. te SUPERIOR
(47)
05.03.2014
Peter te 4690 HASLEV,
CO 80027, Verenigde Staten van
Denemarken (DK)
(73) Soitec te 38190 BERNIN, Frankrijk
Amerika (US)
(FR)
DOLMER, Anders te DK-4690
(51) D04H 1/42
HASLEV, Denemarken (DK)
(72) ARENA, Chantal te MESA,
D01F 8/14
ARIZONA 85205, Verenigde
D01F 8/06
C25B 15/08
Staten van Amerika (US)
C01B 3/56
(11)
EP2148947
WERKHOVEN, Christiaan te
C01B 3/50
(21) EP08764879.6
GILBERT,
ARIZONA
85234,
B01D 53/26
Verenigde Staten van Amerika
(22) 23.05.2008
EP2377972
(US)
(31) 2007137994
STEIDL, Thomas, Andrew te
EP10004114.4
(32) 24.05.2007
ESCONDIDO,
CALIFORNIA
92025,
19.04.2010
Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
Gerät zur elektrischen Erzeugung
(US)
(54) SPLITTABLE CONJUGATE FIBER,
von Wasserstoff
BIRTCHER, Charles, Michael te
AGGREGATE THEREOF, AND
VALLEY
CENTER,
CALIFORNIA
05.03.2014
FIBROUS FORM MADE FROM
92082, Verenigde Staten van
GP Joule Holding GmbH & Co. KG
SPLITTABLE CONJUGATE FIBERS
Amerika
(US)
te 25821 REUSSENKÖGE,
(47) 05.03.2014
CLARK,
Robert,
Daniel
te
SAN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MARCOS, CALIFORNIA 92078,
(73) ES FiberVisions Co., Ltd. te
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
OSAKA-SHI, OSAKA 530-0005,
Höller, Stefan te 23552 LÜBECK,
(US)
Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ES FiberVisions Hong Kong
(51) E01C 13/08
(DE)
Limited te HONG KONG, China
D01F
6/46
Gädeke, Freimut te 23564
(CN)
LÜBECK, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2480707
ES FiberVisions LP te ATHENS,
DUITSLAND (DE)
(54) CLEAN-ENERGY SYSTEM
(73)
(31) 812560 P
866965 P
12 maart 2014
Nummer 11/14
GEORGIA 30601, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ES Fibervisions APS te 6800
VARDE, Denemarken (DK)
(72) SHIMOTSU, Yukiharu te OSAKASHI OSAKA 530-0005, Japan (JP)
MIYAUCHI, Minoru te OSAKA-SHI
OSAKA 530-0005, Japan (JP)
SAKAMOTO, Kazuyuki te OSAKASHI OSAKA 530-0005, Japan (JP)
(51) D02J 7/00
D01H 13/30
B65H 69/00
B65H 59/30
B65H 54/70
(11) EP2407406
(21) EP11170307.0
(22) 17.06.2011
(31) 2010159920
(32) 14.07.2010
(33) Japan
(54) Fluff binding device, tension
applying unit, and automatic
winder
(47) 05.03.2014
108
(72) Deierlein, Ulrich te 5430
WETTINGEN, Zwitserland (CH)
12 maart 2014
D04B 27/06
D04B 27/02
(51) D03C 7/00
(11) EP2570540
(11) EP2530194
(21) EP11007549.6
(21) EP11168473.4
(22) 16.09.2011
(22) 01.06.2011
(54) Wirkwerkzeugfassung
(54) Drehereinrichtung mit
Hebelgetriebe und Abdeckteil
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Groz-Beckert KG te 72458
ALBSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Karl Mayer Textilmaschinenfabrik
GmbH te 63179 OBERTSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Mista, Kresimir te 63150
HEUSENSTAMM,
(72) Gerth, Christian te 72458
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ALBSTADT, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
Kailer, Stefan te 72469
(51) D21G 9/00
MESSSTETTEN, BONDSREPUBLIEK
D21D 5/00
DUITSLAND (DE)
D21D 1/32
Dietrich, Bernd te 72818
D21C 9/08
TROCHTELFINGEN-WILSINGEN,
D04H 1/4274
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
D04H 1/425
(DE)
D04H 1/26
D04H 1/04
(51) D03D 49/66
D03D 49/44
D03D 37/00
(11) EP2471985
(21) EP10811656.7
(73) Murata Machinery, Ltd. te
MINAMI-KU KYOTO-SHI KYOTO
601-8326, Japan (JP)
(11) EP2382346
(22) 26.07.2010
(21) EP10700254.5
(31) 2009198241
(72) Okugawa, Shotaro te KYOTO,
KYOTO 612-8686, Japan (JP)
Morimoto, Takashi te KYOTO,
KYOTO 601-8326, Japan (JP)
(22) 14.01.2010
(32) 28.08.2009
(31) 1082009
(33) Japan
(32) 22.01.2009
(54) METHOD AND DEVICE FOR
PRODUCING PRODUCTS FROM
RAW MATERIAL PULP SHEET
(51) D02G 1/02
(11) EP2358932
(21) EP09763968.6
(22) 03.12.2009
(31) 102008064307
(32) 20.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Oostenrijk
(54) VORRICHTUNG ZUM
(47) 05.03.2014
BERUEHRUNGSLOSEN ANTRIEB
EINES SCHUETZEN IM RIET EINER (73) Unicharm Corporation te EHIME
RUNDWEBMASCHINE
799-0111, Japan (JP)
(47) 05.03.2014
(72) HADEJIRI, Hitoshi te KANONJI-SHI
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
(73) Starlinger & Co Gesellschaft
m.b.H. te 1060 WIEN, Oostenrijk (51) F01N 3/28
(AT)
F01N 3/08
(54) VORRICHTUNG ZUM
TEXTURIEREN UND AUFWICKELN
MEHRERER FÄDEN
(72) WAGNER, Nikolaus te A-2344
MARIA ENZERSDORF, Oostenrijk
(AT)
(47) 05.03.2014
(51) D04B 15/10
D04B 15/06
(11) EP2471987
(11) EP2570531
(22) 22.12.2011
(21) EP11181406.7
(31) 2010293616
(73) Oerlikon Textile GmbH & Co. KG
te 42897 REMSCHEID,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(21) EP11195193.5
(32) 28.12.2010
(54) Downward pressing mesh
(33) Japan
mechanism and sinker thereof for
(54) Mat, method for manufacturing
flat knitting machines
mat, and exhaust gas purification
(47) 05.03.2014
apparatus
(73) Pai Lung Machinery Mill Co., Ltd. (47) 05.03.2014
te RUIFANG DISTRICT, NEW TAIPEI
D03C 5/04
(73) Ibiden Co., Ltd. te OGAKI-SHI
CITY TAIPEI, China (CN)
D03C 5/02
GIFU 503-8604, Japan (JP)
(72) Chen, Yi Chen te RUIFANG
D03C 5/00
(72) Kanaya, Masaki te GIFU, 503DISTRICT, NEW TAIPEI CITY,
EP2278052
8559, Japan (JP)
Taiwan (TW)
EP09165912.8
(51) D06F 35/00
Cheng, Kai Ying te RUIFANG
20.07.2009
DISTRICT, NEW TAIPEI CITY,
(11) EP2415919
Taiwan (TW)
Schaftantrieb für einen Webschaft
(21) EP10172145.4
Peng, Jian-Hao te RUIFANG
einer Webmaschine
(22) 06.08.2010
DISTRICT, NEW TAIPEI CITY,
05.03.2014
Taiwan (TW)
(54) Operating method of a laundry
Groz-Beckert KG te 72458
washing machine and laundry
(51) D04B 27/24
ALBSTADT, BONDSREPUBLIEK
washing machine implementing
D04B 27/10
DUITSLAND (DE)
such method
(72) SCHÄFER, Klaus te 42897
REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FAULSTICH, Stefan te 53129
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51)
(22) 15.09.2011
F01N 3/00
D04H 1/46
D04H 1/4209
Nummer 11/14
(47) 05.03.2014
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1130
BRUSSEL, België (BE)
109
KONDENSATBILDUNG SOWIE
VERFAHREN ZU SEINEM BETRIEB
(47) 05.03.2014
(73) BSH Bosch und Siemens
(72) Migeot, Joseph te 08500 REVIN,
Hausgeräte GmbH te 81739
Frankrijk (FR)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Mazzon, Andrea te 33080 PORCIA
DUITSLAND (DE)
(PN), Italië (IT)
(72) NAWROT, Thomas te 14167
Taffahi, Mustapha te 08500
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
REVIN, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
STOLZE, Andreas te
(51) H02P 21/14
14612FALKENSEE,
D06F 37/30
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
D06F 37/20
(DE)
(11) EP2503047
(21) EP11159598.9
(22) 24.03.2011
(54) Rotatable-drum laundry machine
comprising an estimator system
configured to estimate the motortorque of a universal electric
motor connected to the laundry
drum, and operating method
thereof
(47) 05.03.2014
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1130
BRUSSEL, België (BE)
(51) D06F 58/02
(11) EP2410087
(21) EP11172044.7
(22) 30.06.2011
(31) 2010161837
(32) 16.07.2010
(33) Japan
(54) Switching mechanism for
switching blowing path, laundry
dryer and washing dryer
(47) 05.03.2014
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
(72) Altinier, Fabio te 33080 PORCIA
Japan (JP)
(PN), Italië (IT)
Girotto, Terenzio te 33080 PORCIA (72) Matsuda, Eiji te OSAKA, 540(PN), Italië (IT)
6207, Japan (JP)
Bedetti, Nicola te 33080 PORCIA
Nakai, Kouji te OSAKA, 540-6207,
(PN), Italië (IT)
Japan (JP)
Maguolo, Costantino te 33080
Murao, Tsuyoshi te OSAKA, 540PORCIA (PN), Italië (IT)
6207, Japan (JP)
Barabani, Riccardo te 33080
(51)
D06F
58/24
PORCIA (PN), Italië (IT)
(11)
EP2169107
(51) D06F 39/00
(11) EP2419558
(21) EP10723776.0
(22) 14.04.2010
(31) RM20090173
(32) 15.04.2009
(33) Italië
(54) STEAM GENERATOR
(47) 05.03.2014
(73) I.R.C.A. S.p.a. Industria
Resistenze Corazzate e Affini te
31020 SAN VENDEMIANO, Italië
(IT)
(72) COLOMBO, Roberto te I-31015
CONEGLIANO, Italië (IT)
BIASI, Maurizio te I-31043
FONTANELLE, Italië (IT)
IRRERA, Angelo te I-31020 SAN
VENDEMIANO, Italië (IT)
(51) D06F 58/02
(11) EP2279297
(21) EP09734118.4
(22) 07.04.2009
(31) 102008020556
(32) 24.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ABLUFTTROCKNER MIT
VERMINDERTER
12 maart 2014
(73) Candy Elettrodomestici S.r.l. te
20047 BRUGHERIO, MILANO,
Italië (IT)
(72) De Rossi, Daniele te 20047
BRUGHERIO, MILANO, Italië (IT)
(51) D06N 3/14
D06M 15/564
D06M 15/09
D06M 15/05
(11) EP2567019
(21) EP11716943.3
(22) 02.05.2011
(31) 10177050
PCT/CN2010/000641
(32) 16.09.2010
07.05.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) PROCESS FOR THE COATING OF
TEXTILES
(47) 05.03.2014
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
te 40789 MONHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) IRNICH, Rolf te SHANGHAI
200123, China (CN)
ZHAO, Xuehui te SHANGHAI
200123, China (CN)
(51) D21C 9/08
D21C 3/22
(11) EP1585856
(21) EP03780195.8
(22) 16.12.2003
(21) EP09171401.4
(31) 20022270
(22) 25.09.2009
(32) 23.12.2002
(31) 200810156791
(33) Finland
(32) 26.09.2008
(54) COOKING AID FOR IMPROVING
THE REMOVAL OF EXTRACTIVES
IN PULP PRODUCTION, ITS
PRODUCTION AND USE
(33) China
(54) Drying appliance comprising a
spraying device
(47) 05.03.2014
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(73) Arizona Chemical B.V. te 1322 CE
ALMERE
(72) RAVASKA, Matti Arizona Chemical
Oy te FIN-90101 OULU, Finland
(FI)
(72) Gao, Jie te 210000 NANJING,
(51) D21C 3/24
China (CN)
Li, Jihao te NANJING, China (CN)
(11) EP1509651
Zhu, Yanglei te 210000 NANJING, (21) EP03725957.9
China (CN)
(22) 15.05.2003
(51) D06F 75/20
(31) 0201512
D06F 75/10
(32) 21.05.2002
(11) EP2072662
(21) EP08171843.9
(33) Zweden
(32) 19.12.2007
(54) A METHOD FOR THE
CONTINUOUS COOKING OF
WOOD RAW MATERIAL FOR
CELLULOSE PULP
(33) Italië
(47) 05.03.2014
(54) Ironing system
(73) Metso Paper Sweden AB te 851
94 SUNDSVALL, Zweden (SE)
(22) 16.12.2008
(31) BS20070202
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
(72) SNEKKENES, Vidar te S-652 19
KARLSTAD, Zweden (SE)
GUSTAVSSON, Lennart te S-653
50 KARLSTAD, Zweden (SE)
(51) D21F 7/08
D21F 1/00
D03D 11/00
(11) EP2458086
(21) EP11190929.7
(22) 28.11.2011
(31) 2010267192
(32) 30.11.2010
(33) Japan
(54) Industrial two-layer fabric
(47) 05.03.2014
(73) Nippon Filcon Co., Ltd te INAGISHI TOKYO, Japan (JP)
(72) Ueda Ikuo te SHIZUOKA, Japan
(JP)
(51) D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
21/18
17/56
17/55
17/48
17/45
17/44
17/42
17/37
(11) EP2315875
(21) EP09781661.5
(22) 10.08.2009
(31) 08162545
(32) 18.08.2008
110
(22) 07.12.2006
(22) 28.01.2008
(31) 05112788
(31) 200700170
(32) 22.12.2005
(32) 26.01.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) Spanje
(54) DRY STRENGTH SYSTEM FOR THE (54)
PRODUCTION OF PAPER AND
BOARD
(47)
(47) 05.03.2014
(73)
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72) COWMAN, John Stuart te HEATON,
BRADFORD BD9 5PW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
FOX, Adrian te NORMANTON,
WEST YORKSHIRE WF6 1WJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
DEKOCK, Paul te BIRKENSHAW,
BRADFORD BD11 2AD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MOTTRAM, Andrew te GUISELEY,
WEST YORKSHIRE, LEEDS LS20
9JS, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
21/18
17/55
17/38
17/15
17/07
Railtech Sufetra, S.A. te 08901
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT,
BARCELONA, Spanje (ES)
(72) Vives Clavel, Juan te 46550
ALBUIXECH (VALENCIA), Spanje
(ES)
(51) E06C 5/04
E01C 23/088
B60R 3/02
(11) EP2175070
(21) EP09012493.4
(22) 02.10.2009
(31) 202008013393 U
(32) 09.10.2008
(11) EP2076625
(47) 05.03.2014
(21) EP07834634.3
(73) Wirtgen GmbH te 53578
WINDHAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 15.10.2007
(31) 1032687
(54) Straßenfräsmaschine
(72) Kramer, Thomas te 50670 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nederland
(DE)
Berning, Chistian te 53909
RAILROAD TIE AND METHOD FOR
ZÜLPICH, BONDSREPUBLIEK
BUILDING OR ADAPTING A
DUITSLAND (DE)
RAILROAD.
Busley, Peter te 53545
05.03.2014
LINZ/RHEIN, BONDSREPUBLIEK
Lankhorst Engineered Products
DUITSLAND (DE)
B.V. te 8607 AD SNEEK
(51) E01D 19/16
VAN BELKOM, Arnoldus te 8843 KJ
(11) EP2207935
SPANNUM
(32) 16.10.2006
(33)
(54)
(72)
(51) F16B 37/12
F16B 35/04
F16B 3/06
(72) HÄHNLE, Hans-Joachim te 67435
E01B 9/18
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2196580
DUITSLAND (DE)
JEHN-RENDU, Christian te 69214 (21) EP08021460.4
EPPELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BLUM, Rainer te 68307
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRÜGER, Ellen te 67166
OTTERSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHALL, Norbert te 67354
RÖMERBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RÜBENACKER, Martin te 67122
ALTRIP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
05.03.2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR ERHÖHUNG DER (47)
TROCKENFESTIGKEIT VON
(73)
PAPIER, PAPPE UND KARTON
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Support plate for flexible
fastenings of railway rails
(51) E01B 3/44
E01B 11/54
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
(22) 10.12.2008
(54) Schraubdübel mit konischer Form
für Schienenbefestigungen
(47) 05.03.2014
(73) Vossloh-Werke GmbH te 58791
WERDOHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Bösterling, Winfried te 58809
NEUENRADE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hunold, André te 58636
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gart, Eugen te 58511
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07866656.7
(22) 12.11.2007
(54) METHOD FOR IMPROVING THE
STABILITY AGAINST VIBRATIONS
OF A STAY CABLE.
(47) 05.03.2014
(73) SOLETANCHE FREYSSINET te
78140 VELIZY VILLACOUBLAY,
Frankrijk (FR)
(72) MELLIER, Erik te F-78000
VERSAILLES, Frankrijk (FR)
LECINQ, Benoit te MIDDLECOVE,
NSW 2068, Australië (AU)
(51) E02F 3/627
B62D 49/02
A01D 87/00
A01B 59/00
(11) EP2048290
(21) EP08017346.1
(22) 02.10.2008
(31) 102007048334
(51) E01B 9/68
E01B 9/38
(32) 09.10.2007
(11) EP1966442
(11) EP1950347
(21) EP06841293.1
(21) EP08380021.9
(54) Coupling device with semiautomatic locking for the
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 11/14
detachable coupling of an
implement to a utility vehicle
(47) 05.03.2014
(73) AGCO GmbH te 87616
MARKTOBERDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Knobloch, Jürgen te 87674
RUDERATSHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kapfer, Johannes te 87616
MARKTOBERDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wibmer, Josef te 87616
MARKTOBERDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
111
(33) Italië
(54) STRUCTURE FOR SUPPORTING A
SANITARY FIXTURE
(47) 05.03.2014
(73) GIA S.p.A. te 28069 TRECATE
(NO), Italië (IT)
(22) 18.12.2008
(11) EP2242888
(54) Façade semi-rideau
(21) EP08872978.5
(47) 05.03.2014
(22) 19.12.2008
(73) Saint-Gobain Isover te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(31) 0709020
(33) Frankrijk
(21) EP07844155.7
(54) Elément préfabriqué pour une
unité d'habitation
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PIPELINE PADDING MACHINE
WITH A DEBRIS-RESISTANT
ESCALATOR ASSEMBLY
(47) 05.03.2014
(72) JORET, Laurent te F-92370
CHAVILLE, Frankrijk (FR)
WATCHI, Marie-Isabelle te F06000 NICE, Frankrijk (FR)
HUGONENC, Harold te F-92270
BOIS COLOMBES, Frankrijk (FR)
(51) E04B 1/41
(31) 202008014975 U
(22) 12.01.2011
(31) 102010028349
(32) 29.04.2010
(72) GRASSI, Giordano te I-43016 SAN
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PANCRAZIO PARMA, Italië (IT)
LAYH, Rick te BOULDER, CO
(54) Montageschiene
80301, Verenigde Staten van
(47) 05.03.2014
Amerika (US)
(73) HILTI Aktiengesellschaft te 9494
(51) E02F 9/28
SCHAAN, Liechtenstein (LI)
(11) EP1969189
(72) HEUDORFER, Markus te A-6890
LUSTENAU, Oostenrijk (AT)
(21) EP06838945.1
SANDER, Bernhard te 81379
(22) 04.12.2006
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 752283 P
DUITSLAND (DE)
BASCHE, Holger te A-6812
(32) 21.12.2005
MEININGEN, Oostenrijk (AT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
WINKLER, Bernhard te A-6800
(54) WEAR ASSEMBLY
FELDKIRCH, Oostenrijk (AT)
NOVOKSHANOV, Denis te D(47) 05.03.2014
52074 AACHEN,
(73) ESCO CORPORATION te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PORTLAND, OR 97210-2578,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11709177.7
(33) Frankrijk
(21) EP09175104.0
(21) EP11700734.4
(11) EP2521823
(32) 19.12.2007
(72) Damichey, David te 58470
MAGNY COURS, Frankrijk (FR)
(73) Worldwide Machinery, Ltd. te
CHANNELVIEW, TX 77530,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) E03D 11/14
(31) 0760031
(51) E04B 2/96
(11) EP2563983
(72) MCCLANAHAN, Robert te
MILWAUKIE, OR 97222, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BRISCOE, Terry L. te PORTLAND,
OR 97229, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP08865786.1
(73) Damichey, David te 58470
MAGNY COURS, Frankrijk (FR)
(47) 05.03.2014
(US)
(51) E04B 2/90
(51) E04H 1/12
E04C 2/38
E04B 1/348
E04B 1/14
E04B 1/04
(11) EP2076632
(32) 11.10.2006
(72) MUALLA, Imad, H. te DK-2400
COPENHAGEN NV, Denemarken
(DK)
(11) EP2231943
(32) 21.12.2007
(31) 548316
(73) Damptech A/S te 2800
KGS.LYNGBY, Denemarken (DK)
(72) INVERNIZZI, Alma te I-28069
TRECATE, Italië (IT)
(51) E02F 5/22
(22) 11.10.2007
12 maart 2014
(51) E04H 9/02
E04B 1/98
(11) EP2186959
(22) 05.11.2009
(32) 12.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) T-Verbindung zwischen einem
Pfosten- und Riegelprofil
(47) 05.03.2014
(73) Raico Bautechnik GmbH te 87772
PFAFFENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Vögele, Rainer te 86470,
THANNHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16B 5/10
F16B 5/07
E04B 9/18
(11) EP2470729
(21) EP10760927.3
(22) 23.09.2010
(31) 102009047831
(32) 30.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2483486
(54) Zusammenbauteil und Verfahren
zum Herstellen eines
Zusammenbauteils
(21) EP10767916.9
(47) 05.03.2014
(22) 01.10.2010
(73) Protektorwerk Florenz Maisch
GmbH & Co. KG te 76571
GAGGENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 2009230593
201000567
(32) 02.10.2009
24.06.2010
(22) 04.01.2011
(33) Japan
Denemarken
(31) UD20100001
(54) Damping system
(32) 08.01.2010
(47) 05.03.2014
(72) STUDNIORZ, Thilo te 09306
ROCHLITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E04C 5/06
(11) EP2141300
Nummer 11/14
(21) EP09173849.2
112
EINEN BODENBELAG
(22) 18.11.2004
(47) 05.03.2014
(31) 0350857
(73) Construction Research &
Technology GmbH te 83308
TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 18.11.2003
(33) Frankrijk
(54) Procédé de réalisation d'une
pièce en beton et cage de
ferraillage pour pièce ainsi
réalisee
(47) 05.03.2014
(73) SOCIETE CIVILE DE BREVETS
MATIERE te 15000 AURILLAC,
Frankrijk (FR)
(72) HUF, Alfred te 85452
EICHENRIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ERNST, Gunnar te 86157
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
12 maart 2014
DUITSLAND (DE)
(51) E04F 15/12
C04B 111/62
(11) EP2411345
(21) EP10718633.0
(22) 18.03.2010
(31) 0901327
(32) 23.03.2009
(33) Frankrijk
(54) COMPOSITION CIMENTAIRE POUR
CHAPE FLUIDE AUTONIVELANTE,
ET CHAPE FLUIDE
AUTONIVELANTE AINSI RÉALISÉE
(11) EP2299023
(51) F16B 5/06
F16B 13/12
F16B 13/04
F16B 13/00
E04F 13/08
E04F 13/04
E04B 1/76
(21) EP10177100.4
(11) EP2494125
(22) 16.09.2010
(21) EP10761004.0
(31) 2003507
(22) 04.10.2010
(32) 17.09.2009
(31) 102009044352
(33) Nederland
(32) 28.10.2009
(72) LE ROLLAND, Bruno te F-78250
OINVILLE SUR MONTCIENT,
Frankrijk (FR)
ROUX, André te F-78200 MANTESLA-JOLIE, Frankrijk (FR)
VESPASIEN, Sylvia te F-77185
LOGNES, Frankrijk (FR)
(54) Building structure with an
elongated insulating body
between two panels
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) E04G 21/02
(54) PUTZSYSTEM
(11) EP2357301
(47) 05.03.2014
(21) EP10405018.2
(73) SFS Intec Holding AG te 9435
HEERBRUGG, Zwitserland (CH)
(22) 27.01.2010
(72) Materie, Marcel te 15000,
AURILLAC, Frankrijk (FR)
(51) E04D 13/16
(47) 05.03.2014
(73) Bauling GmbH te CH-6390
ENGELBERG, Zwitserland (CH)
(72) Stemkens, Joseph Christiaan
Johanna te 5768 XH, MEIJEL
(51) E06B 3/54
E04F 11/18
(11) EP2171180
(21) EP08769696.9
(22) 23.05.2008
(31) 832996
(32) 02.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PARTITION MOUNTING SYSTEM
WITH CLAMP ASSEMBLY FOR
MOUNTING PARTITION
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(72) KORHONEN, Tero te S-73494
STRÖMSHOLM, Zweden (SE)
(51) E04F 13/14
E04F 13/08
(11) EP2186966
(21) EP09014200.1
(22) 13.11.2009
(31) 102008056970
(32) 13.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Fassadenkonstruktion
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Ciments Français te 92800
PUTEAUX, Frankrijk (FR)
(54) Kransilo für den Transport
schüttfähiger Baustoffe wie
Beton, Kies, Sand oder dgl.
(47) 05.03.2014
(73) Obrist Baugeräte AG te 4323
WALLBACH, Zwitserland (CH)
(72) Vögtli, Eduard te 4323
WALLBACH, Zwitserland (CH)
(51) E04H 5/02
E04H 3/08
E04B 1/348
E04B 1/24
E04B 1/19
(11) EP2599939
(21) EP11382373.6
(73) Moeding Keramikfassaden GmbH
(22) 02.12.2011
te
84163
MARKLKOFEN,
05.03.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Modular structure for working
R&B Wagner, Inc. te MILWAUKEE,
(DE)
spaces, in particular laboratories,
WISCONSIN 53224, Verenigde
adaptable to different volumes
(72)
Wagner,
Rudolf
te
94315
Staten van Amerika (US)
and installations
STRAUBING, BONDSREPUBLIEK
NASH, Alan C. te MILWAUKEE, WI
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
53219, Verenigde Staten van
(51) E04F 15/02
(73) High Identity Buildings S.L. te
Amerika (US)
48700 ONDARROA, Spanje (ES)
(11)
EP2072712
H01B 1/24
(72)
Antelo Malabe, Adelmo te 48700
E04F 13/00
(21) EP08022219.3
ONDARROA, Spanje (ES)
C09J 9/02
(22) 20.12.2008
Agirre Mendieta, Javier te 48200
C09J 175/06
(31) 202007017976 U
LEQUEITIO, Spanje (ES)
C08L 33/20
Madina Aguirre, Iñigo te 20560
C08L 101/04
(32) 20.12.2007
OÑATI, Spanje (ES)
C08K 3/04
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51)
E05B
83/36
EP2556110
(54) Bodenplatte
E05B 81/90
EP11712826.4
(47) 05.03.2014
E05B 81/14
31.03.2011
E05B 81/06
(73) JOMA-Dämmstoffwerk GmbH te
E05B 81/00
10159325
87752 HOLZGÜNZ,
E05B 17/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
08.04.2010
(DE)
(11) EP2369102
Europees Octrooi Bureau
(72) Popp, Xaver te 87743 EGG AN
(21) EP11164276.5
LEITFÄHIGER KLEBSTOFF FÜR
DER GÜNZ, BONDSREPUBLIEK
Nummer 11/14
113
(22) 05.10.2007
(32) 11.10.2010
(31) 102006048370
(33) Italië
(32) 09.10.2006
(54) Articulated shutter holder
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(54) Elektromechanische
Betätigungsvorrichtung für eine
Klappe oder dergleichen
(73) I.Quattro S.r.l. te 60030 SAN
MARCELLO (AN), Italië (IT)
(47) 05.03.2014
(72) Cirilli, ALESSANDRO te 60035
JESI, Italië (IT)
(73) Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. (51) E05C 17/24
KG te 42551 VELBERT,
E05C 17/02
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2439365
(DE)
(21) EP11184542.6
(72) Pack, Peter te 42275 WUPPERTAL,
(22) 10.10.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) AN20100176
(51) E05B 47/06
(32) 11.10.2010
(11) EP2436857
(33) Italië
(21) EP11007554.6
(54) Shutter holder with selectable
position
(22) 16.09.2011
(31) 102010037876
(32) 30.09.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Flügelanlage mit einer
Schliessvorrichtung und einer
Energieüberwachung für einen
Drehknauf mit einer autarken
Energieversorgung
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) I.Quattro S.r.l. te 60030 SAN
MARCELLO (AN), Italië (IT)
(72) Cirilli, Alessandro te 60035 JESI,
Italië (IT)
(51) E05C 19/06
E05B 47/06
E05B 47/00
E05B 17/20
D06F 39/14
(73) Dorma GmbH + Co. KG te 58256 (11) EP2564000
ENNEPETAL, BONDSREPUBLIEK
(21) EP11716135.6
DUITSLAND (DE)
(22) 14.04.2011
(72) Wulff, Hans-Dieter te 56651
NIEDERDÜRENBACH,
(31) 327945 P
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 26.04.2010
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Hoff, Gunnar, Dr. te 51645
GUMMERSBACH,
(54) APPLIANCE LATCH WITH
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
IMPROVED DOOR RETENTION AT
(DE)
ELEVATED TEMPERATURES
(51) E05C 9/00
E05B 53/00
(11) EP2426296
(21) EP11177785.0
(22) 17.08.2011
(31) 202010012247 U
(32) 01.09.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Fenster oder Tür
(47) 05.03.2014
(73) SIEGENIA-AUBI KG te 57234
WILNSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(73) Illinois Tool Works Inc. te
GLENVIEW, IL 60026, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) E05D 7/04
(11) EP2365166
(21) EP11151351.1
(22) 19.01.2011
(31) 102010011327
(51) E05C 17/24
E05C 17/02
(47) 05.03.2014
(21) EP11184539.2
(22) 10.10.2011
(31) AN20100175
(72) Bultschnieder, André te 33378,
RHEDA-WIEDENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E06B 3/30
(11) EP2045431
(21) EP08016511.1
(22) 19.09.2008
(31) 102007047604
(32) 04.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Außenverkleidung mit integrierter
Wärmedämmung
(47) 05.03.2014
(73) GUTMANN AG te 91781
WEISSENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Frank, Hermann te 86929
UNTERMÜHLENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Dold, Matthias te 91781
WEISSENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Tober, Werner te 91799
LANGENALTHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rönnebeck, Thomas te 91792
ELLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E06B 9/266
B29C 65/00
(11) EP2085561
(21) EP09000935.8
(22) 23.01.2009
(31) 102008005833
(32) 24.01.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Einfädelvorrichtung für
Lamellenbehänge
(72) HAPKE, Kenyon A. te GLENVIEW, (47) 05.03.2014
ILLINOIS 60026, Verenigde Staten (73) WAREMA Kunststofftechnik und
van Amerika (US)
Maschinenbau GmbH te 97828
TENGLER, Adrian J. te GLENVIEW,
MARKTHEIDENFELD,
ILLINOIS 60026, Verenigde Staten
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
van Amerika (US)
(DE)
(72) Eifel, Andreas te 54528 SALMTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Mencher, Werner te 54429
MANDERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2439364
12 maart 2014
(32) 13.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Türband, insbesondere für
Gebäudeabschlusstüren
(73) Simonswerk, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung te 33378
RHEDA-WIEDENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Baunach, Gerhard te 97855
TRIEFENSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G07C 9/00
E06B 9/60
(11) EP2010745
(21) EP07797224.8
(22) 11.04.2007
(31) 790880 P
(32) 11.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SPRING-ASSISTED MECHANISM
FOR RAISING AND LOWERING A
LOAD
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
(73) Ambrose, Joseph V. te
BRADENTON, FL 34202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SIEGAL, Burton L. te SKOKIE, IL
60076, Verenigde Staten van
Amerika (US)
AMBROSE, Joseph V. te
BRADENTON, FL 34202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) E06B 9/92
E06B 9/56
E06B 9/11
(11) EP2454439
(21) EP10742280.0
(22) 16.07.2010
(31) 0903488
(32) 16.07.2009
(33) Frankrijk
114
TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
PRAD Research and Development
Limited te ROAD TOWN,
TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
Services Pétroliers Schlumberger
te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)
Schlumberger Technology B.V. te
2514 JG THE HAGUE
(72) DOWNTON, Geoffrey, C. te
MINCHINHAMPTON,
GLOUCESTERSHIRE GL6 9BY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) E21B 10/48
B28D 1/04
(22) 03.09.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 20090324
(54) Multifunction downhole release
tool mechanism with lost motion
(32) 24.04.2009
(47) 05.03.2014
(21) EP10754974.3
(22) 08.09.2010
(31) 556077
(32) 09.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VALVES, BOTTOM HOLE
ASSEMBLIES, AND METHODS OF
SELECTIVELY ACTUATING A
MOTOR
(47) 05.03.2014
(72) RICHARDS, Andrew te
ABERDEENSHIRE AB31 5QB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
MAIR, Robin, Barclay te
ABERDEEN AB10 6HU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(21) EP10754360.5
(22) 23.04.2010
(11) EP2475835
(73) Expro North Sea Limited te DYCE,
ABERDEEN AB21 0LQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 18.01.2005
(32) 30.11.2010
(51) F16K 11/074
E21B 41/00
E21B 4/02
E21B 34/06
(47) 05.03.2014
(11) EP2473700
(21) EP10717864.2
(72) Fitzgerald, Michael te GALWAY,
Ierland (IE)
(54) LANDING STRING ASSEMBLY
(31) 644369 P
(11) EP2422036
(73) Fitzgerald, Michael te GALWAY,
Ierland (IE)
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 16.01.2006
(22) 21.11.2011
(47) 05.03.2014
(32) 04.02.2009
(21) EP06704371.1
(51) E06C 7/44
E06C 7/42
(54) A ladder comprising an
adjustable base extender
(31) 0901807
(51) E21B 47/09
E21B 33/13
E21B 29/10
(11) EP1841944
(54) DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE
LA PROJECTION D'UN TABLIER DE (33) Verenigde Staten van Amerika
VOLET ROULANT, ET VOLET
(54) BIT FOR DRILLING A HOLE
ROULANT ÉQUIPÉ D'UN TEL
(47) 05.03.2014
DISPOSITIF
(73) Groupe Fordia Inc te ST-LAURENT,
(47) 05.03.2014
QC H4S 1K9, Canada (CA)
(73) Zurfluh Feller te 25150
(72) Lapointe, Paul-Philippe te
AUTECHAUX ROIDE, Frankrijk (FR)
MONTRÉAL, QUÉBEC H1X 1M4,
Meny, Frédéric te 25150
Canada (CA)
AUTECHAUX-ROIDE, Frankrijk (FR)
(51) E21B 17/02
(72) ALLEMAND, Jean-Marie te F25190 VILLARS-SOUS-DAMPJOUX, (11) EP2458133
Frankrijk (FR)
(21) EP11189928.2
(33) Ierland
12 maart 2014
(31) 956294
(31) 554707
(32) 04.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WELLBORE SERVICING
COMPOSITIONS AND METHODS
OF MAKING AND USING SAME
(47) 05.03.2014
(73) Halliburton Energy Services, Inc.
te DUNCAN, OK 73536, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) EZELL, Ryan, G. te SPRING, TX
77386, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HARRISON, Douglas, J. te
TOMBALL, TX 77375, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) E21B 43/00
(11) EP2047061
(21) EP07810264.7
(22) 09.07.2007
(73) Sondex Wireline Limited te
FAMBOROUGH, HAMPSHIRE GU14 (31) 498527
0LX, GROOT BRITTANNIË (GB)
728953
769247
(72) Ratcliffe, James David te
FARNBOROUGH, HAMPSHIRE
GU14 0LX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Gill, Timothy te FARNBOROUGH,
HAMPSHIRE GU14 0LX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Withers, Peter te FARNBOROUGH,
HAMPSHIRE GU14 0LX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Strobel, Lee te FARNBOROUGH,
HAMPSHIRE GU14 0LX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Chadwick, Graham te
FARNBOROUGH, HAMPSHIRE
GU14 0LX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) E21B
E21B
E21B
E21B
33/038
33/035
21/08
21/00
(11) EP2394018
(21) EP10700891.4
(73) Schlumberger Holdings Limited te (22) 15.01.2010
(32) 03.08.2006
27.03.2007
27.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) A COMPOSITION AND METHOD
FOR MAKING A PROPPANT
(47) 05.03.2014
(73) Oxane Materials, Inc. te
HOUSTON, TX 77018, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) SMITH, Russell, J. te HOUSTON,
TX 77064, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LOSCUTOVA, John, R. te
HOUSTON, TX 77007, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WHITSITT, Elizabeth, A. te
HOUSTON, TX 77018, Verenigde
Staten van Amerika (US)
COKER, Christopher, E. te
Nummer 11/14
HOUSTON, TX 77008, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BARRON, Andrew, R. te
HOUSTON, TX 77007, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WIESNER, Mark te RALEIGH,
NORTH CAROLINA 27601,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
COSTANTINO, Stephen, A. te
READING, PA 19604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BORDIA, Rajendra te SEATTLE,
WA 98115, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SKALA, Robert, D. te KATY, TX
77494, Verenigde Staten van
Amerika (US)
115
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) GENERATING ENERGY FROM
FLUID EXPANSION
(47) 05.03.2014
(73) General Electric International,
Inc. te ATLANTA, GA 30339,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MYERS, Scott, R. te LA MIRADA,
CALIFORNIA 90638, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F01D 5/08
F01D 25/10
F01D 19/00
12 maart 2014
PRAKASH, Chander te ORLANDO,
FLORIDA 32828, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) F01D 9/04
F01D 5/30
B64D 27/16
(11) EP2142761
(21) EP08724149.3
(22) 28.03.2008
(31) 0700823
(32) 30.03.2007
(33) Zweden
(51) G01V 1/46
E21B 49/00
E21B 47/10
E21B 47/01
E21B 44/00
(22) 25.01.2010
(54) A GAS TURBINE ENGINE
COMPONENT, A TURBOJET
ENGINE PROVIDED THEREWITH,
AND AN AIRCRAFT PROVIDED
THEREWITH
(31) 09001828
(47) 05.03.2014
(32) 10.02.2009
(11) EP2519709
(21) EP10812906.5
(54) Verfahren zur Erwärmung einer
Turbinenwelle
(73) GKN Aerospace Sweden AB te
461 81 TROLLHÄTTAN, Zweden
(SE)
(22) 10.12.2010
(47) 05.03.2014
(31) 0922667
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 30.12.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) LOOK AHEAD ADVANCE
FORMATION EVALUATION TOOL
(47) 05.03.2014
(73) Rasheed, Wajid te SLOUGH
BERKSHIRE SL2 5EH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Rasheed, Wajid te SLOUGH
BERKSHIRE SL2 5EH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) E21D 9/00
E21D 19/04
(11) EP2066870
(21) EP07817522.1
(11) EP2396514
(21) EP10702463.0
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) HEUE, Matthias te 44879
BOCHUM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F03D
F03D
F03D
F01D
11/00
1/06
1/00
5/14
(11) EP2441950
(21) EP10382269.8
(22) 15.10.2010
(54) Blade for a wind turbine
(47) 05.03.2014
(31) 102006044733
(73) Alstom Renovables España, S.L.
te 08005 BARCELONA, Spanje
(ES)
(32) 20.09.2006
(72)
(22) 13.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MOBILE EINHAUSUNG MIT
VORTRIEBSAGGREGATEN
(51)
(47) 05.03.2014
(11)
(11) EP2140110
(21) EP08745761.0
(22) 14.04.2008
(31) 735839
(32) 16.04.2007
(51) F01D 25/24
F01D 25/14
(11) EP2009251
(21) EP08158591.1
(22) 19.06.2008
(31) 771333
(32) 29.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Annular turbine casing of a gas
turbine engine and corresponding
turbine assembly
(47) 05.03.2014
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
SCHENECTADY, NY 12345,
Feigl, Luca te 08005 BARCELONA,
Verenigde Staten van Amerika
Spanje (ES)
(US)
F15D 1/12
(72) Dong, Zhifeng te CINCINNATI, OH
F01D 5/18
45241, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP2564027
Rahaim, John Joseph te
EP11714877.5
CINCINNATI, OH 45220, Verenigde
18.03.2011
Staten van Amerika (US)
770932
(51) F02C 6/12
(73) GTA Maschinensysteme GmbH te (21)
46493 HAMMINKELN,
(22)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31)
(DE)
(32) 30.04.2010
(72) HEISTERKAMP, Helmut te 46499
HAMMINKELN, BONDSREPUBLIEK (33) Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(54) Plasma actuator controlled film
cooling apparatus
(51) F01D 3/04
F01D 25/12
F01D 17/16
F01D 15/10
(72) SJUNNESSON, Anders te S-461 59
TROLLHÄTTAN, Zweden (SE)
JANSSON, Niklas te SE-431 66
MÖLNDAL, Zweden (SE)
REIMERS, Robert te SE-451 70
UDDEVALLA, Zweden (SE)
SAMUELSSON, Rickard te SE-461
31 TROLLHÄTTAN, Zweden (SE)
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Energy, Inc. te
ORLANDO, FL 32826-2399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MONTGOMERY, Matthew D. te
JUPITER FLORIDA 33477,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
F01D 25/16
(11) EP2565393
(21) EP11306084.2
(22) 30.08.2011
(54) Turbocharger bearing comprising
an insulating sleeve between the
inner bearing ring and the shaft
(47) 05.03.2014
(73) Aktiebolaget SKF te 415 50
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) Viault, Samuel te 37360 SAINTANTOINE-DU-ROCHER, Frankrijk
(FR)
Nummer 11/14
Berruet, Nicolas te 37360
NEUILLE-PONT-PIERRE, Frankrijk
(FR)
Corbett, Richard te 37230
FONDETTES, Frankrijk (FR)
Liverato, Yves-André te 37370
SAINT PATERNE RACAN, Frankrijk
(FR)
Chambonneau, Charles te 37300
JOUE-LES-TOURS, Frankrijk (FR)
Ghilbert-Simon, Aurélien te 37390
SAINT ROCH, Frankrijk (FR)
Ribault, Patrice te 37210
VOUVRAY, Frankrijk (FR)
116
12 maart 2014
45011, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TANAKA Akifumi te HADANO-SHI
KANAGAWA 257-0031, Japan (JP)
(51 F22D 1/00
)
F01K 7/40
F01K 7/38
F01K 7/22
F01K 13/02
(51) F01L 13/00
(11 EP2467601
)
(31) TO20060563
(21 EP10742157.0
)
(33) Italië
(22 12.08.2010
)
(11) EP2066877
(21) EP07789672.8
(22) 27.07.2007
(32) 28.07.2006
(54) LIFT-CONTROL DEVICE FOR A
POPPET VALVE OF AN INTERNALCOMBUSTION ENGINE OR
OPERATING MACHINE
(51) F01D 25/24
B29C 70/24
(31 102009038446
)
(11) EP2415585
(32 21.08.2009
)
(73) Eaton S.r.l. Con Unico Socio te
20123 MILANO, Italië (IT)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(72) CECUR, Majo te I-10086
RIVAROLO CANAVESE, Italië (IT)
(21) EP11174685.5
(22) 20.07.2011
(31) 201013227
(47) 05.03.2014
(54 SOLARTHERMISCHES KRAFTWERK (51) F01N 3/28
)
MIT WÄRMETAUSCHER IN DER
F01N 3/24
GROOT BRITTANNIË
SPEISEWASSERVORWÄRMSTRECKE
F01N 3/20
A composite material
UND VERFAHREN ZUM BETRIEB
F01N 3/08
containment casing of a
DES KRAFTWERKS
F01N 3/035
turbomachine
(47 05.03.2014
B01F 5/00
05.03.2014
)
B01F 3/04
Rolls-Royce plc te LONDON SW1E (73 Flagsol GmbH te 50678 KÖLN,
(11) EP2295756
6AT, GROOT BRITTANNIË (GB)
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (21) EP08763915.9
(32) 06.08.2010
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) Wadewitz, Danny te DERBY,
DERBYSHIRE DE21 4SA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
McMillan, Alison te UTTOXETER,
STAFFORDSHIRE ST14 7BY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Khan, Bijoysri te RIPLEY,
DERBYSHIRE DE5 3UJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) F01D 5/00
F01D 25/28
(11) EP2211027
(21) EP09179057.6
(22) 14.12.2009
(31) 141851 P
367830
(32) 31.12.2008
09.02.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Apparatus and method for
removing compressor blades
(72 NÖLKE, Marcus te 40878
(22)
)
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
(54)
DUITSLAND (DE)
ELLERT, Ronald te 69181 LEIMEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47)
(51) F01K 27/00
F01K 25/02
F01B 29/10
F01B 25/00
F01B 21/02
(11) EP2238318
(21) EP08866937.9
(22) 22.12.2008
(31) 72008
(32) 03.01.2008
(33) Oostenrijk
(54) WÄRMEKRAFTMASCHINE
(47) 05.03.2014
(73) Loidl, Walter te 1150 WIEN,
Oostenrijk (AT)
(47) 05.03.2014
(72) Loidl, Walter te 1150 WIEN,
Oostenrijk (AT)
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F16K 15/14
F16K 15/04
F01L 1/24
F01L 1/18
(72) Kalmar, Paul L. te ZIRCONIA, NC
28790, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sherlock, Graham David te
GREENVILLE, SC 29615,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nimmons, Francis E. te
FAYETTEVILLE, OH 45118,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Mays, J. David te HAMILTON, OH
(11) EP2441928
(21) EP09845809.4
(22) 10.06.2009
(54) HYDRAULIC LASH ADJUSTER FOR
INTERNAL COMBUSTION ENGINE
(47) 05.03.2014
27.05.2008
EXHAUST EMISSION CONTROL
DEVICE
05.03.2014
(73) Hino Motors Ltd. te TOKYO 1918660, Japan (JP)
(72) KOWADA, Minoru te HINO-SHI
TOKYO 191-8660, Japan (JP)
(51) F01N
F01N
F01N
F01N
F01N
3/36
3/20
3/10
3/08
13/02
(11) EP2388451
(21) EP09838278.1
(22) 13.01.2009
(54) EXHAUST PURIFICATION
APPARATUS FOR INTERNAL
COMBUSTION ENGINE
(47) 05.03.2014
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
(72) HIROTA, Shinya te TOYOTA-SHI
AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)
HOSHI, Sakutaro te TOYOTA-SHI
AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)
SASATANI, Toru te TOYOTA-SHI
AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)
FUJIMOTO, Hiroshi te TOYOTA-SHI
AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)
(51) F01N 3/20
C01C 1/08
(73) Nittan Valve Co., Ltd. te HADANO- (11) EP1917424
SHI KANAGAWA 257-0031, Japan (21) EP06779605.2
(JP)
(22) 22.08.2006
(72) KUBOTA Yukio te HADANO-SHI
KANAGAWA 257-0031, Japan (JP) (31) 0517258
Nummer 11/14
0604904
(32) 24.08.2005
13.03.2006
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
117
(73) Aktiebolaget SKF te 41 550
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) Viault, Samuel te 37360 SAINTANTOINE-DU-ROCHER, Frankrijk
GROOT BRITTANNIË
(FR)
GROOT BRITTANNIË
Berruet, Nicolas te 37360
TAGGING SYSTEM
NEUILLE-PONT-PIERRE, Frankrijk
05.03.2014
(FR)
Corbett, Richard te 37230
Johnson Matthey PLC te LONDON
FONDETTES, Frankrijk (FR)
EC4A 4AB, GROOT BRITTANNIË
Liverato, Yves-André te 37370
(GB)
SAINT PATERNE RACAN, Frankrijk
GREEN, Darrell te CLEVELAND
(FR)
TS15 9NN, GROOT BRITTANNIË
Chambonneau, Charles te 37300
(GB)
JOUE-LES-TOURS, Frankrijk (FR)
WEST, Andrew te CLEVELAND
Ghilbert-Simon, Aurélien te 37390
TS26 9JY, GROOT BRITTANNIË
SAINT ROCH, Frankrijk (FR)
(GB)
Ribault, Patrice te 37210
VOUVRAY, Frankrijk (FR)
F02B 37/18
F02B 37/013
(51) F02D 45/00
F02B 37/00
F02D 43/00
F01N 3/20
F02D 41/34
(11) EP2280155
(21) EP10005787.6
(22) 04.06.2010
(31) 102009035692
(32) 30.07.2009
F02D
F02D
F02D
F02D
F02D
F02D
41/30
41/18
41/14
41/04
41/02
13/02
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2410156
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Reinigung eines Abgasstroms
einer abgasaufgeladenen
Brennkraftmaschine
(21) EP11174073.4
(47) 05.03.2014
(73) MAN Truck & Bus AG te 80995
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Döring, Andreas te 82008
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F02M 35/10
F02B 29/04
(11) EP2443330
(21) EP10734058.0
(22) 14.07.2011
(31) BO20100447
(32) 14.07.2010
(33) Italië
(54) Method for controlling the air
supply in a cylinder of a fourstroke internal combustion
engine with controlled ignition
(47) 05.03.2014
(73) Magneti Marelli S.p.A. te 20011
CORBETTA (MI), Italië (IT)
(72) Ruggiano, Renzo te 40127
BOLOGNA, Italië (IT)
(32) 15.06.2009
(51) F16K 31/528
F16K 31/524
F16H 25/18
F02M 25/07
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2443334
(54) SAUGROHR MIT INTEGRIERTEM
LADELUFTKÜHLER
(21) EP10723622.6
(47) 05.03.2014
(31) 0902946
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 17.06.2009
(22) 15.06.2010
(31) 102009025282
(72) SCHIENEMANN, Mark te 71686
REMSECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F02C 6/12
F01D 25/16
(11) EP2565418
(21) EP11306085.9
(22) 17.06.2010
(33) Frankrijk
(11) EP2494179
(21) EP10775760.1
(22) 22.10.2010
(31) 102009050884
(32) 27.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ABGASWÄRMETAUSCHER
(47) 05.03.2014
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SAUTER, Frank te 70771
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHLEICHER, Christian te 70771
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KNAUS, Hermann te 70192
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CZEMMEL, Heinz te 71277
RUTESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DARRIET, David te 70197
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16L 27/108
F02M 35/10
(11) EP2562409
(21) EP11290381.0
(22) 24.08.2011
(54) Duct for a fluid
(47) 05.03.2014
(73) MANN+HUMMEL GmbH te 71638
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bedouet, Cécile te 53810
CHANGÉ, Frankrijk (FR)
Cottereau, Marc te 53000 LAVAL,
Frankrijk (FR)
Sarrazin, Maxime te 53260
ENTRAMMES, Frankrijk (FR)
(51) F02M 35/12
F02M 35/10
B29C 45/16
B29C 45/14
(11) EP2314858
(21) EP10186927.9
(22) 08.10.2010
(54) DISPOSITIF DE TRANSFORMATION (31) 102009050256
(32) 21.10.2009
DE MOUVEMENT ET VANNE
COMPORTANT UN TEL DISPOSITIF (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Ansaugluftkanals mit Akustik(73) Valeo Systèmes de Contrôle
Kanalabschnitt
Moteur te 95800 CERGY SAINT
CHRISTOPHE, Frankrijk (FR)
(47) 05.03.2014
(72) ALBERT, Laurent te F-60640
VERDERIE, Frankrijk (FR)
RIDOLFI, Gabriel te F-95000
(54) Turbocharger bearing comprising
CERGY, Frankrijk (FR)
a sleeve between the inner
bearing ring and the shaft
(51) F28F 9/02
F02M 25/07
(47) 05.03.2014
(22) 30.08.2011
12 maart 2014
(73) MANN+HUMMEL GmbH te 71638
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Tschech, Thomas te 71672
MARBACH, BONDSREPUBLIEK
Nummer 11/14
DUITSLAND (DE)
Bauer, Sascha te 71549
AUENWALD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F04B 49/20
F04B 49/08
F02M 45/10
B05B 9/04
B05B 12/08
(11) EP2288803
(21) EP09743411.2
(22) 05.05.2009
(31) 51400
(32) 08.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DUAL MODE PUMP CONTROL
(47) 05.03.2014
(73) Graco Minnesota Inc. te
MINNEAPOLIS, MN 55413-1894,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
118
F03B 11/04
(11) EP1809896
(21) EP05797221.8
(22) 18.10.2005
(31) 20044391
(32) 18.10.2004
(33) Noorwegen
12 maart 2014
(47) 05.03.2014
(73) Green, C. Raymond te
SACRAMENTO, CA 95825,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Green, C. Raymond te
SACRAMENTO, CA 95825,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Suction pipe and method for
reducing noise and vibrations in a (51) F03D 3/06
F03D 1/06
suction pipe
(11) EP2159414
(47) 05.03.2014
(73) Troms Kraft Produksjon AS te
9291 TROMSO, Noorwegen (NO)
(21) EP09168262.5
(22)
(72) KJELDSEN, Morten te 4050 SOLA, (31)
Noorwegen (NO)
(32)
(51) F03D 1/06
(33)
F03D 1/00
(54)
(11) EP2532880
(21) EP11169517.7
(22) 10.06.2011
20.08.2009
200955
29.08.2008
Verenigde Staten van Amerika
Wind turbine blades with cross
webs
(47) 05.03.2014
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) FINSTAD, Eric, J. te ROGERS MN
55374, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MANSHEIM, Michael, J. te
BURNSVILLE MN 55337,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Rotor blade for a wind turbine
(51) F02M 63/00
F02M 61/16
(72) Grove-Nielsen, Erik te 7870
ROSLEV, Denemarken (DK)
(51) F03D 11/00
F03D 1/06
(11) EP2508745
(51) F03D 11/04
F03D 1/00
(11) EP2194267
(11) EP2607685
(22) 18.11.2009
(21) EP11161075.4
(22) 04.04.2011
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Kavala, Venkateswara Roo te
534347 ANDHRA PRADESH, India
(IN)
(21) EP09176317.7
(54) Fuel injection system including a (21) EP11194856.8
(22) 21.12.2011
purging system for purging an
injection nozzle in operation with (54) Bolt mounting and tightening
pyrolysis fuel oil
robot for wind turbines
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(31) 327456
(73) Caterpillar Motoren GmbH & Co.
KG te 24159 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 05.03.2014
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73) Johst, Kenneth te 1970
FREDERIKSBERG C, Denemarken
(DK)
Jagd, Lars te 211 15 MALMÖ,
Zweden (SE)
Nagel, Jürgen te 24214 GETTORF,
Bovin, Jonas te 2830 VIRUM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Denemarken (DK)
(DE)
Marinitsch, Gerald te 8401
F02M 63/02
KALSDORF, Oostenrijk (AT)
EP2350449
(72) Johst, Kenneth te 1970
EP09744662.9
FREDERIKSBERG C, Denemarken
(DK)
21.10.2009
Jagd, Lars te 211 15 MALMÖ,
08167243
Zweden (SE)
22.10.2008
Bovin, Jonas te 2830 VIRUM,
Denemarken (DK)
Europees Octrooi Bureau
Marinitsch, Gerald te 8401
A FLUID ACCUMULATOR
KALSDORF, Oostenrijk (AT)
ARRANGEMENT FOR AN
INTERNAL COMBUSTION ENGINE
(47) 05.03.2014
(73) Delphi Technologies Holding
S.à.r.l. te 4940 BASCHARAGE,
Luxemburg (LU)
(32) 03.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Root sleeve for wind turbine
blade
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Kirtley, Kevin R. te
SIMPSONVILLE, SC 29681,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Herr, Stefan te GREENVILLE, SC
29601, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Heinze, William F. te ROSWELL,
GA 30075, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F03D 7/02
(11) EP1534952
(51) F03D 9/00
F03D 1/04
(21) EP03756398.8
(11) EP1941159
(31) 164959
(21) EP06815240.4
(22) 22.09.2006
(72) JUDGE, Richard te KENT ME7 2HS, (31) 233112
GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 23.09.2005
SMITH, Kenneth te KENT ME8
(33) Verenigde Staten van Amerika
9NQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) WIND POWER APPARATUS
(51) F03B 3/02
(22) 04.06.2003
(32) 04.06.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VARIABLE LENGTH WIND TURBINE
BLADE
(47) 05.03.2014
(73) Frontier Wind, LLC te WEST
Nummer 11/14
CONSHOHOCKEN, PA 19428,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
119
(73) Frey, Bernhard te 8200
SCHAFFHAUSEN, Zwitserland
(CH)
(72) DAWSON, Mark, H. te BOISE, ID
(72) Frey, Bernhard te 8200
83703, Verenigde Staten van
SCHAFFHAUSEN, Zwitserland
Amerika (US)
(CH)
WALLACE, Jack, A. te YUCAIPA, CA (51) F04B 49/02
92399, Verenigde Staten van
(11) EP2414679
Amerika (US)
(21) EP10712901.7
(51) H02G 9/02
F03D 9/02
(22) 31.03.2010
(11) EP2341592
(31) 0905520
(21) EP09180850.1
(32) 31.03.2009
(22) 29.12.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Method for protecting submarine (54) STRAINER FOR A BILGE PUMP
cable and submarine long tube
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Munster Simms Engineering
Limited te BANGOR COUNTY
(73) Kyowa Co., Ltd. te OSAKA-SHI,
DOWN BT198 1LT, GROOT
OSAKA 542-0081, Japan (JP)
BRITTANNIË (GB)
Sumitomo Corporation te OSAKASHI, OSAKA 541-0041, Japan (JP) (72) BOVILL, Richard te COUNTY
DOWN BT23 5UJ, GROOT
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
BRITTANNIË (GB)
(72) Ohkubo, Takahito te OSAKA-SHI
OSAKA 542-0081, Japan (JP)
Tanaka, Toshihiro te OSAKA-SHI
OSAKA 542-0081, Japan (JP)
Oike, Nobuyoshi te OSAKA-SHI
OSAKA 542-0081, Japan (JP)
Kawamura, Hironori te OSAKA-SHI
OSAKA 542-0081, Japan (JP)
Tanaka, Shinichi te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0041, Japan (JP)
Moriyama, Ikuo te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0041, Japan (JP)
Yoshioka, Motoo te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0041, Japan (JP)
(51) F03D 11/04
F03D 1/00
(11) EP1546550
(21) EP03795782.6
(22) 22.09.2003
(31) 10245078
(32) 27.09.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MOBILE WINDENERGIEANLAGE
(51) H02H 7/085
F04B 49/24
(11) EP1538337
(21) EP03027648.9
(22) 02.12.2003
(54) Anordnung zum Überlastschutz
und Verfahren zur Reduktion des
Stromverbrauchs bei
Netzspannungsschwankungen
(47) 05.03.2014
(73) Weigel, Roland te 9652 NEU ST.
JOHANN, Zwitserland (CH)
(72) Weigel, Roland te 9652 NEU ST.
JOHANN, Zwitserland (CH)
(51) F04C 2/18
F04C 15/00
(11) EP1291526
(21) EP02020146.3
(22) 09.09.2002
(31) BO20010540
12 maart 2014
unit of a pump
(47) 05.03.2014
(73) CALPEDA S.p.A. te I-36050
MONTORSO VICENTINO (VI), Italië
(IT)
(72) Matteazzi, Giuliano te 36040
BRENDOLA (VI), Italië (IT)
Zamberlan, Fiorenzo te 36070
TRISSINO (VI), Italië (IT)
(51) H02P 6/20
H02K 5/18
H02K 11/00
H02K 1/30
H02K 1/27
H02K 1/18
H02K 1/14
F04D 27/00
(11) EP2427954
(21) EP10720060.2
(22) 06.05.2010
(31) 175970 P
(32) 06.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FAN FOR USE IN AGRICULTURE
(47) 05.03.2014
(73) Munters Corporation te MASON,
MICHIGAN 48854, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) HAUSE, Christopher, A. te EATON
RAPIDS, MICHIGAN 48827,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DEMERLY, Ross, L. te OWOSSO,
MICHIGAN 48867, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HANSEN, Daniel, G. te HOLT,
MICHIGAN 48842, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WITT, Christopher, B. te LANSING,
MICHIGAN 48911, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VAN CAMP, John te OKEMOS,
MICHIGAN 48864, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F04D 29/38
(32) 07.09.2001
(11) EP1996818
(33) Italië
(73) Wobben Properties GmbH te
26605 AURICH, BONDSREPUBLIEK (54) Gear pump
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(22) 14.03.2007
(47) 05.03.2014
(72) Aloys Wobben te 26607 AURICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F04B 27/04
F04B 1/04
(11) EP1651866
(21) EP04740680.6
(22) 06.07.2004
(31) 10330757
(32) 07.07.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) EXZENTERTRIEBWERK FÜR
VOLUMETRISCH WIRKENDE
PUMPEN ODER MOTOREN
(47) 05.03.2014
(21) EP07726892.8
(31) 0602510
(73) Morselli, Mario Antonio te 41100
MODENA, Italië (IT)
(32) 23.03.2006
(72) Morselli, Mario Antonio te 41100
MODENA, Italië (IT)
(54) HELICE DE VENTILATEUR, EN
PARTICULIER POUR VEHICULES
AUTOMOBILES
(51) F04D
F04D
F04D
F04D
F04D
29/62
29/40
29/08
13/08
1/06
(11) EP2366904
(21) EP11158407.4
(22) 16.03.2011
(31) VI20100071
(32) 17.03.2010
(33) Italië
(54) Compression device for the stator
(33) Frankrijk
(47) 05.03.2014
(73) Valeo Systèmes Thermiques te
78321 LE MESNIL ST DENIS
CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) MOREAU, Stéphane te F-75004
PARIS, Frankrijk (FR)
LEVASSEUR, Antoine te F-78180
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX,
Frankrijk (FR)
LEVASSEUR, Aurélien te F-78990
ELANCOURT, Frankrijk (FR)
HENNER, Manuel te F-78610
Nummer 11/14
AUFFARGIS, Frankrijk (FR)
DEMORY, Bruno te F-95490
VAUREAL, Frankrijk (FR)
LEBERT, Cédric te F-92800
PUTEAUX, Frankrijk (FR)
(51) F15B 11/16
(11) EP2542788
(21) EP10798271.2
(22) 22.12.2010
(31) 102010009705
(32) 01.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HYDRAULISCHE
STEUERANORDNUNG
(47) 05.03.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KAUSS, Wolfgang te F-69340
FRANCHEVILLE, Frankrijk (FR)
(51) F16B 43/00
F16B 39/282
F16B 2/00
(11) EP2321539
(21) EP09776140.7
(22) 24.08.2009
(31) 202008011371 U
(32) 26.08.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BEILAGSCHEIBE, SCHRAUBE
ODER MUTTER MIT ERHÖHTEM
REIBBEIWERT
(47) 05.03.2014
120
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) CULLMANN GERMANY GmbH te
90579 LANGENZENN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Fidlock GmbH te 30163
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72)
(72) Cullmann, Wolfgang te 90579
LANGENZENN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51)
(51) F16B 5/01
F16B 37/06
(11)
E06B 5/00
(21)
E05D 5/02
(22)
E05B 1/00
B32B 3/12
(31)
B32B 21/08
(32)
B29K 711/14
(33)
B29C 65/16
B23K 26/32
(54)
A47B 96/20
(47)
A47B 95/02
(73)
(11) EP2510246
(21) EP10763141.8
(22) 09.09.2010
(31) 102009057795
(32) 11.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM BEFESTIGEN EINES
BESCHLAGELEMENTS AN EINER
LEICHTBAUPLATTE SOWIE
ENTSPRECHENDES BAUTEIL
(47) 05.03.2014
(73) Fritz Egger GmbH & Co. OG te
3105 UNTERRADLBERG,
Oostenrijk (AT)
(72)
(73) Ruia Global Fasteners AG te
41462 NEUSS, BONDSREPUBLIEK
(51)
DUITSLAND (DE)
(11)
(72) SCHRAER, Thorsten te 85305
JETZENDORF, BONDSREPUBLIEK (21)
DUITSLAND (DE)
(22)
NIEDERER, Ralf te A-3213
FRANKENFELS, Oostenrijk (AT)
F16B 5/07
EP2238356
EP09707876.0
14.01.2009
(51) F16B 2/14
(31) 102008007913
(11) EP2287473
(32) 06.02.2008
(21) EP09168211.2
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 19.08.2009
(54) BEFESTIGUNGSSYSTEM
(54) Système de fixation d'une patte
mobile dans une coulisse fixe
(47) 05.03.2014
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(73) Gottlieb Binder GmbH & Co. KG
05.03.2014
te 71088 HOLZGERLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LISI Automotive Rapid te 95650
(DE)
PUISEUX-PONTOISE, Frankrijk (FR)
(72) POULAKIS, Konstantinos te 71157
Viennois, Fabien te 92800,
HILDRIZHAUSEN,
PUTEAUX, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F16M 11/32
(DE)
F16M 11/28
(51) F16B 5/12
F16M 11/26
B60N 3/04
F16B 2/24
A42B 3/04
EP2213885
(21) EP10000514.9
(22) 20.01.2010
(31) 102009006789
(32) 30.01.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
12 maart 2014
(11) EP2531736
(21) EP11708213.1
(22) 02.02.2011
(31) 102010006827
(32) 03.02.2010
(54) Teleskopierbare Stützvorrichtung (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BEFESTIGUNGSANORDNUNG
mit Klemmeinrichtung
FIEDLER, Joachim te 30175
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
F16B 5/00
F16B 12/20
EP2253855
EP09165477.2
15.07.2009
2009100469
19.05.2009
Australië
Adjustable joining assembly
05.03.2014
Pilja, Milan te WOODVILLE, WEST
SOUTH AUSTRALIA 5011,
Australië (AU)
(72) Pilja, Milan te WOODVILLE, WEST
SOUTH AUSTRALIA 5011,
Australië (AU)
(51) F16B 35/04
F16B 33/02
(11) EP2438314
(21) EP09776681.0
(22) 04.06.2009
(54) SCREW NAIL FOR CONNECTING
PLANE MATERIAL COMBINATIONS
IN DRY CONSTRUCTION
(47) 05.03.2014
(73) Raimund Beck Nageltechnik
GmbH te 5270 MAUERKIRCHEN,
Oostenrijk (AT)
(72) SCHACHNER, Stefan te A-5241
MARIA-SCHMOLLEN, Oostenrijk
(AT)
(51) F16C 33/58
F16C 25/08
F16C 19/18
(11) EP1803947
(21) EP06025789.6
(22) 13.12.2006
(31) 102005060499
(32) 15.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Spielfreies Wälzlager
(47) 05.03.2014
(73) IMO Holding GmbH te 91350
GREMSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hofmann, Georg te 95490
MISTELGAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16D 41/10
F16C 41/00
F16C 19/50
F16B 1/04
B25F 5/00
B25B 21/00
(11) EP2334473
(21) EP09782598.8
Nummer 11/14
121
12 maart 2014
(22) 04.09.2009
)
)
(31) 102008042812
102009027643
(73 KS Gleitlager GmbH te 68789 ST.
)
LEON-ROT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(32) 14.10.2008
13.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HANDWERKZEUGMASCHINE MIT
AUTOMATISCHER
SPINDELARRETIERUNG
(47) 05.03.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HECHT, Joachim te 71106
MAGSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ROEHM, Heiko te 70176
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAUS, Martin te 70794
FILDERSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16C 32/04
(11) EP2522868
(21) EP11165841.5
(22) 12.05.2011
(72 SCHUBERT, Werner te 69168
)
WIESLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
THURAT, Heiko te 67346 SPEYER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
THÜRNAGEL, Hans te 68753
WAGHÄUSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16C 33/64
B21K 1/04
B21D 53/10
(11) EP2550464
(21) EP11708782.5
(22) 08.03.2011
(31) 102010012167
(32) 20.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR
GLEICHZEITIGEN HERSTELLUNG
VON MEHR ALS EINEM
LAGERRING FÜR EIN
KEGELROLLENLAGER
(54 DREHMOMENTUEBERTRAGUNGSEINRICHTUNG
)
(47 05.03.2014
)
(73 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
)
te 80809 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72 DULLENKOPF, Dirk te 80807 MÜNCHEN,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
KORNPROBST, Wolfgang te 92345 TOEGING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
SCHUERMANN, Helmut te 67133 MAXDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
TICHELMANN, Patrick te 85748 GARCHING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(51) F16D 3/68
B62D 5/04
(11) EP1830089
(21) EP05816574.7
(22) 15.12.2005
(31) 2004373756
(32) 24.12.2004
(33) Japan
(54) SHAFT CONNECTION MECHANISM
FOR ELECTRIC POWER STEERING
(73) Schaeffler Technologies AG & Co.
DEVICE
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
(47)
05.03.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73)
OILES CORPORATION te TOKYO
(DE)
(47) 05.03.2014
108-0075, Japan (JP)
(72) STERKER, Rainer te 97714
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
(72)
SAITO, Katsunori, c/o OILES
OERLENBACH,
BONDSREPUBLIEK
80333 MÜNCHEN,
CORPORATION te FUJISAWA-SHI,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KANAGAWA 252-0811, Japan (JP)
(DE)
(51) H02K 7/00
KUBOTA, Shuichi, c/o OILES
F16D 1/092
(72) Denk, Joachim te 10777, BERLIN,
CORPORATION te FUJISAWA-SHI,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2594818
KANAGAWA 252-0811, Japan (JP)
(DE)
HORIGUCHI, Takashi, c/o OILES
(21) EP11189170.1
Köpken, Hans-Georg te 91056,
CORPORATION te FUJISAWA-SHI,
(22)
15.11.2011
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
KANAGAWA 252-0811, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
(54) Produktionsmaschine mit über
IIDA, Toshio c/o JTEKT Corporation
Stoiber, Dietmar te 90763,
Kegelflächen reibschlüssig
te OSAKA-SHI, OSAKA 5428502,
FÜRTH, BONDSREPUBLIEK
verbundenem elektrischem
Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Antrieb
OBATA, Yoshifumi c/o JTEKT
Viering, Frank te 90763, FÜRTH, (47) 05.03.2014
Corporation te OSAKA-SHI, OSAKA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
5428502, Japan (JP)
(73)
Siemens
Aktiengesellschaft
te
(DE)
80333 MÜNCHEN,
(51) F16D 3/68
(51 F16C 33/14
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B62D 5/04
)
F16C 33/12
(DE)
(11)
EP1830090
C22F 1/053
(72) Damm, Jochen te 97640
(21) EP05816581.2
C22C 21/10
OBERSTREU, BONDSREPUBLIEK
(22) 15.12.2005
(11 EP2167829
DUITSLAND (DE)
)
Huber, Michael te 91058
(31) 2004374410
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
(21 EP08749059.5
(32) 24.12.2004
DUITSLAND (DE)
)
(33) Japan
(22 23.04.2008
(51 F16D 3/60
(54) SHAFT CONNECTION MECHANISM
)
)
FOR ELECTRIC POWER STEERING
(31 102007033563
(11 EP2467609
DEVICE
)
)
(47) 05.03.2014
(32 19.07.2007
(21 EP10740544.1
(73) OILES CORPORATION te TOKYO
)
)
108-0075, Japan (JP)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22 28.07.2010
JTEKT Corporation te OSAKA-SHI
)
)
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
(54 GLEITLAGERVERBUNDWERKSTOFF (31 102009038039
(72) KUBOTA, Shuichi OILES CORP.
)
)
Fujisawa Plant te KANAGAWA
2520811, Japan (JP)
(47 05.03.2014
(32 19.08.2009
(54) Verfahren zum Betrieb eines
dreiphasigen Wechselrichters
eines umrichtergespeisten
Magnetlagers
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
HORIGUCHI, Takashi OILES CORP.
Fujisawa Plant te KANAGAWA
2520811, Japan (JP)
SAITO, Katsunori OILES CORP.
Fujisawa Plant te KANAGAWA
2520811, Japan (JP)
KIKUCHI, Arata c/o JTEKT
Corporation te CHUO-KU, OSAKASHI 5428502, Japan (JP)
(51) F16D 3/76
(11) EP1488122
(21) EP03715956.3
(22) 29.01.2003
(31) 107285
(32) 26.03.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FLEXIBLE COUPLINGS
(47) 05.03.2014
122
WEINGARTSHOFER, Reinhard te
A-8561 SÖDING, Oostenrijk (AT)
(11) EP2510250
(21) EP10787369.7
(22) 29.11.2010
(31) 102009054459
(32) 10.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FORMSCHLÜSSIGE
SCHALTEINRICHTUNG,
INSBESONDERE
KLAUENSCHALTEINRICHTUNG
(47) 05.03.2014
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ROSEMEIER, Thomas te 88074
MECKENBEUREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16D 11/14
(11) EP2558739
(21) EP11713282.9
(32) 17.09.2010
12.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(54) KOPPLUNGSANORDNUNG
(47) 05.03.2014
(73) Magna Powertrain AG & Co. KG te
8502 LANNACH, Oostenrijk (AT)
(72) EDER, Klaus te A-8010 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
KOHLBÖCK, Markus te A-4901
OTTNANG A. H., Oostenrijk (AT)
QUEHENBERGER, Johannes te A5753 SAALBACH, Oostenrijk (AT)
(21) EP08018540.8
(22) 23.10.2008
(11) EP2169248
(31) 102007051152
102008029314
(21) EP09252204.4
(22) 16.09.2009
(31) 2008255102
(32) 30.09.2008
(33) Japan
(54) Multiple disc clutch
(47) 05.03.2014
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(72) Gokan, Yoshitsugu te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
Kawatsu, Hirotaka te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(32) 25.10.2007
20.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Fahrzeugbremse
(47) 05.03.2014
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 18.12.2007
(72) Iraschko, Johann te 85301
SCHWEITENKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kempinger, Georg te 81827
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Camilo-Martinez, José te 82008
UNTERHACHING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Oostenrijk
(51) F16D 65/56
(54) KRAFTVERSTÄRKUNGSELEMENT
(11) EP2151597
(47) 05.03.2014
(21) EP09010208.8
(73) Miba Sinter Austria GmbH te
4663 LAAKIRCHEN, Oostenrijk
(AT)
(22) 07.08.2009
(72) PAMMINGER, Helmut te A-4840
VÖCKLABRUCK, Oostenrijk (AT)
MÜLLER, Alexander te A-4813
ALTMÜNSTER, Oostenrijk (AT)
(31) 102008036765
(32) 07.08.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16D 65/14
(54) Pneumatisch oder
elektromechanisch betätigbare
Scheibenbremse
(11) EP2321548
(47) 05.03.2014
(21) EP09777578.7
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 31.07.2009
(31) 102008036032
(32) 01.08.2008
(72) Kempinger, Georg te 85386
ECHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PNEUMATISCH BETÄTIGBARE
Camilo-Martinez, José te 82008
SCHEIBENBREMSE
UNTERHACHING,
05.03.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Knorr-Bremse Systeme für
Iraschko, Johann te 85301
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
SCHWEITENKIRCHEN,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
BAUMGARTNER, Johann te 85368
Orgler, Florian te 80336
MOOSBURG, BONDSREPUBLIEK
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
GRUBER, Robert te 83539
PFAFFING, BONDSREPUBLIEK
(51) F16F 9/58
DUITSLAND (DE)
F16F 9/38
PERICEVIC, Aleksandar te 80636 (11) EP2443363
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(21) EP10719364.1
DUITSLAND (DE)
(22) 18.05.2010
GEISSLER, Steffen te 63110
RODGAU, BONDSREPUBLIEK
(31) 102009025142
DUITSLAND (DE)
(32) 17.06.2009
TRIMPE, Robert te 82234
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WESSLING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) KOLBEN-ZYLINDER-AGGREGAT
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(47)
(73)
(22) 08.04.2011
(31) 102010045898
323198 P
(11) EP2055981
(51) F16D 13/56
(73) ATR Sales, Inc. te SANTA ANA, CA (51) F16D 23/06
92707, Verenigde Staten van
(11) EP2235391
Amerika (US)
(21) EP08860928.4
(72) HAUCK, Anthony, Lee te SANTA
(22) 17.12.2008
ANA, CA 92706, Verenigde Staten
(31) 20512007
van Amerika (US)
(51) F16D 11/14
12 maart 2014
(72)
(51) F16D 65/56
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Volkswagen Aktiengesellschaft te
38440 WOLFSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
123
(32) 03.07.2007
(54) Power transmission belt
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(54) POWER TRANSMISSION BELT
(73) MITSUBOSHI BELTING LTD. te
KOBE HYOGO, Japan (JP)
(47) 05.03.2014
(72) Mitsutomi, Manabu te KOBE,
HYOGO, Japan (JP)
Hineno, Yorifumi te KOBE,
HYOGO, Japan (JP)
WU, Shawn, Xiang te ROCHESTER
Shimoo, Satoshi te HYOGO, Japan
HILLS, MI 48307, Verenigde
(JP)
Staten van Amerika (US)
(51) F16H 3/083
F16G 5/16
(11) EP2284419
EP1672245
(21) EP10171201.6
EP04030104.6
(22) 29.07.2010
20.12.2004
(31) 2009178504
Assembled driving belt
2009199219
05.03.2014
(32) 31.07.2009
(73) The Gates Corporation te
DENVER, CO 80202, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) WERNER, Steffen te 58339
(72)
BRECKERFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RÖHRIG, Axel te 51570 WINDECK,
(51)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11)
(51) F16F 9/46
(21)
(11) EP2446168
(22)
(21) EP10730405.7
(54)
(22) 22.06.2010
(47)
(31) 0900870
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 25.06.2009
(33) Zweden
(54) PRESSURE REGULATOR
COMPRISING AN ACTUATOR
(47) 05.03.2014
(73) ÖHLINS RACING AB te 194 27
UPPLANDS VÄSBY, Zweden (SE)
(72) HOVÉN, Arnold te S-554 58
JÖNKÖPING, Zweden (SE)
SÖNSTERÖD, Lars te S-518 33
SANDARED, Zweden (SE)
(51) F16H 7/02
F16G 5/20
F16G 5/06
F16G 5/00
F16G 1/08
C08L 21/00
C08K 3/04
C08J 5/04
(11) EP2175163
(21) EP08776808.1
(22) 04.07.2008
(31) 2007195679
(32) 27.07.2007
(33) Japan
(54) FRICTION TRANSMISSION BELT
AND AUTOMOBILE ANCILLARY
DRIVE BELT TRANSMISSION UNIT
USING THE SAME
(47) 05.03.2014
(73) Bando Chemical Industries, Ltd.
te KOBE-SHI, HYOGO 652-0883,
Japan (JP)
12 maart 2014
(72) Feijtel, Jasper te 3319EV
DORDRECHT
(51) F16G 5/16
(11) EP1893889
(21) EP05752877.0
(22) 13.06.2005
31.08.2009
(33) Japan
Japan
(54) Multistage transmission
(47) 05.03.2014
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
107-8556, Japan (JP)
(72) Matsumoto, Shinya te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
(54) DRIVE BELT FOR A
CONTINUOUSLY VARIABLE
TRANSMISSION AND METHOD OF
MANUFACTURING A TRANSVERSE
ELEMENT FOR SUCH A DRIVE
BELT
(51) F16H 9/26
F16H 37/02
(47) 05.03.2014
(31) 102008048124
202008013525 U
102008054304
202008017111 U
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2334951
(21) EP09740634.2
(22) 08.09.2009
(72) VAN DROGEN, Mark te NL-5021 EJ (32) 18.09.2008
02.10.2008
TILBURG
03.11.2008
FAES, Paulus, Adrianus, Josephus,
29.12.2008
Maria te NL-5045 ZH TILBURG
BRANDSMA, Arjen te NL-5045 WN (33) BONDSREPUBLIEK
TILBURG
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
(51) F16H 57/04
BONDSREPUBLIEK
F16G 5/16
B21B 1/22
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
(54) RADIALTRIEB
(11) EP2236857
(47) 05.03.2014
(21) EP10003899.1
(73) Suplicki, Kurt te 66839 SCHMELZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 28.12.2000
(54) Metal push belt and oil
specification related thereto
(47) 05.03.2014
(72) Suplicki, Kurt te 66839 SCHMELZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FUJIKAWA, Tomoyuki te KOBE-SHI (73) Bosch Transmission Technology
b.v. te 5000 AM TILBURG
HYOGO 652-0883, Japan (JP)
OKUNO, Shigeki te KOBE-SHI
(72) Brandsma, Arjen te 5045 WN
HYOGO 652-0883, Japan (JP)
TILBURG
NAKASHIMA, Eijiro te KOBE-SHI
Van Drogen, Mark te 5000 AM
HYOGO 652-0883, Japan (JP)
TILBURG
(51) F16H 25/20
E05F 15/12
(51) F16G 5/08
F16G 1/08
D01F 6/62
(51) F16G 5/20
(31) 202005016953 U
(11) EP2128486
(32) 27.10.2005
(21) EP09006931.1
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 25.05.2009
(32) 26.05.2008
(54) Antriebsanordnung zur
motorischen Betätigung eines
Funktionselements in einem
Kraftfahrzeug
(33) Japan
(47) 05.03.2014
(11) EP2167840
(21) EP08768709.1
(22) 23.06.2008
(31) 947807 P
(31) 2008137148
(11) EP1780361
(21) EP06022360.9
(22) 25.10.2006
Nummer 11/14
(73) Brose Schliesssysteme GmbH &
Co. KG te 42369 WUPPERTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
124
12 maart 2014
(11) EP2496864
(31) 102009046345
(21) EP10763821.5
(32) 03.11.2009
(22) 07.09.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Kachouh, Checrallah te 44227
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 0957741
(54) MEHRGRUPPENGETRIEBE
(32) 02.11.2009
(47) 05.03.2014
(33) Frankrijk
(51) H02K 7/116
F16K 31/04
F16H 37/12
F16H 35/00
(54) LEVIER DE VITESSE COMPORTANT
UN POMMEAU FIXE DE FACON
DEMONTABLE SUR LA TIGE DU
LEVIER
(72)
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2538116
(47) 05.03.2014
(21) EP11173665.8
(73) Renault S.A.S. te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(22) 12.07.2011
(31) 11171098
(32) 22.06.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Stellantrieb
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bretz, Markus te 8702 ZOLLIKON,
Zwitserland (CH)
Evertz, Jörg te 8903
BIRMENSDORF, Zwitserland (CH)
Hindermann, Jörg te 8805
RICHTERSWIL, Zwitserland (CH)
Pally, Andreas te 6319
ALLENWINDEN, Zwitserland (CH)
Sprecher, Martin te 6331
HÜNENBERG, Zwitserland (CH)
(51) F16H 57/04
(11) EP2505877
(21) EP11159979.1
(22) 28.03.2011
(54) Getriebe für industrielle
Anwendungen
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Steubler, Thomas te 09385,
LUGAU /ERZGEB.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16H 57/04
F16H 57/033
(11) EP2565498
(72) CHHEANG, Nakry te F-78470 ST
REMY LES CHEVREUSE, Frankrijk
(FR)
CZEPCZAK, Raphael te F-91120
PALAISEAU, Frankrijk (FR)
(31) 409824
(21) EP10168040.3
(32) 24.03.2009
(22) 01.07.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 2009194034
(54) Seal member, assembly and
method
(32) 25.08.2009
(33) Japan
(54) Automatic transmission control
apparatus
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) JATCO Ltd te FUJI-SHI, SHIZUOKA (72) Burdgick, Steven Sebastian te
417-8585, Japan (JP)
SCHENECTADY, NY 12303,
Nissan Motor Co., Ltd. te
Verenigde Staten van Amerika
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 221(US)
0023, Japan (JP)
Greif, Andrew Paul te GENEVA, IL
(72) Dohi, Koji c/o Jatco Ltd te FUJI-SHI
60134, Verenigde Staten van
SHIZUOKA 417-8585, Japan (JP)
Amerika (US)
Ishii, Minari c/o Jatco Ltd te FUJI(51) F16J 15/56
SHI SHIZUOKA 417-8585, Japan
F16J 15/32
(JP)
B60T 13/52
(51) F16H 61/688
(11) EP2466173
F16H 61/28
(21) EP11191264.8
F16H 61/18
F16H 61/12
(22) 30.11.2011
(11) EP2382403
(31) 1004982
(21) EP09795349.1
(32) 20.12.2010
(22) 16.12.2009
(33) Frankrijk
(31) 102009005756
(54) Joint de piston de couvercle
arrière de servofrein.
(32) 23.01.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Daimler AG te 70327 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G05G 1/06
F16H 59/02
(21) EP10156525.7
(22) 15.03.2010
(54) Getriebebaureihe
(72) Steubler, Thomas te 09385
LUGAU /ERZGEB.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2233800
(11) EP2289755
(22) 30.08.2011
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16J 15/32
(51) F16H 61/04
(54) STEUERUNGSEINRICHTUNG FÜR
EIN AUTOMATISIERTES
ZAHNRÄDERWECHSELGETRIEBE
(21) EP11179363.4
BIRK, Reinhard te 88142
WASSERBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HEINZELMANN, Jochen te 88074
MECKENBEUREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 05.03.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Simon, Bacardit, Juan te 08013
BARCELONE, Spanje (ES)
Berthomieu, Bruno te 08041
BARCELONE, Spanje (ES)
(51)
(72) BRANDENBURG, Markus te 73730
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(11)
DUITSLAND (DE)
(21)
(51) F16H 63/20
(11) EP2496860
(21) EP10768724.6
(22) 13.10.2010
F24D 19/10
F16K 1/52
EP2279365
EP09737764.2
(22) 30.04.2009
(31) 200800611
(32) 30.04.2008
Nummer 11/14
125
(33) Denemarken
(54) REGULATION VALVE
(47) 05.03.2014
(73) Broen A/S te 5610 ASSENS,
Denemarken (DK)
(72) RASMUSSEN, Christian Bo te DK5230 ODENSE M, Denemarken
(DK)
(51) F16K 5/22
F16K 5/04
F16K 49/00
B24C 3/02
B24C 11/00
(11) EP1828650
(21) EP04822647.6
(22) 19.11.2004
(54) ROTARY VALVE FOR INDUSTRIAL
FLUID FLOW CONTROL
(47) 05.03.2014
(73) Mitton Valve Technology Inc. te
BRANTFORD, ON N3S 7H5,
Canada (CA)
(72) MITTON, Michael Jon te
BRANTFORD, ONTARIO N3S 7H5,
Canada (CA)
MCLEAN, Marshall James Douglas
te BRANTFORD, ONTARIO N3R
1S1, Canada (CA)
GROSU, Viorel te BRANTFORD,
ONTARIO N3S 4M2, Canada (CA)
(51) F16N 27/02
F16K 37/00
F16K 11/074
(11) EP2286120
(21) EP09749594.9
(22) 18.05.2009
(31) 102008024624
102008027712
(32) 21.05.2008
11.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHMIERMITTELWEGEVENTIL
(47) 05.03.2014
(73) AB SKF te 415 50 GÖTEBORG,
Zweden (SE)
(72) SPIESS, Götz te 14089 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
NELSON, Hans-Dieter te 16341
PANKETAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16L 37/32
F16K 15/06
(11) EP2573436
(21) EP11182281.3
(22) 22.09.2011
(54) Ventilelement für ein
Kupplungsteil einer HydraulikHochdruckkupplung sowie
Kupplungsteil
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Mischketat-Duman, Steffen te
58540 MEINERZHAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16K 31/06
(11) EP2194301
(21) EP09013833.0
(22) 04.11.2009
(31) 102008060483
(32) 05.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Servoventil eines Gasregelgeräts
(47) 05.03.2014
(73) Honeywell Technologies Sarl te
1180 ROLLE, Zwitserland (CH)
(72) Baarda, Gerrit Jan te 7827 RE
EMMEN
(51) H02K 33/12
F16K 31/08
F16K 31/06
(11) EP2194302
(21) EP09177146.9
(22) 26.11.2009
(31) 327842
(32) 04.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Electromagnetic actuators
(47) 05.03.2014
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Kopecek, Herbert te 85399
HALBERGMOOS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schmitz, Michael Bernhard te
85354 FREISING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ali, Mohamed Ahmed te KATY, TX
77450, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F17D 5/06
F16K 31/40
F16K 31/126
(11) EP2048419
(21) EP08166277.7
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(47) 05.03.2014
(73) Voswinkel Entwicklungs- und
Verwaltungs-GmbH & Co. KG te
58540 MEINERZHAGEN,
(72)
DUITSLAND (DE)
Stein, Christian te 58809
NEUENRADE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wiegleb, Gerhard te 58849
HERSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16L 1/23
F16L 1/20
F16L 1/19
E21B 19/22
E21B 19/10
(11) EP2513537
(21) EP10805815.7
(22) 15.12.2010
(31) 0959031
(32) 16.12.2009
(33) Frankrijk
(54) Dispositif de maintien d'un
embout de connexion d'une
conduite flexible dans une
installation de pose en mer
(47) 05.03.2014
(73) Technip France S.A.S. te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(72) AQUINO, Roberto te 20530-560
RIO DE JANEIRO, Brazilië (BR)
LAAF, Fred te 24220-030 RIO DE
JANEIRO, Brazilië (BR)
FERREIRA DA SILVA, Leinaldo te
23080-720 RIO DE JANEIRO,
Brazilië (BR)
(51) F16L 55/163
F16L 3/233
(11) EP2483586
(21) EP10762869.5
(22) 24.09.2010
(31) 102009047863
(32) 30.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DICHTUNGSINNENMANSCHETTE
UND VERWENDUNG
(47) 05.03.2014
(73) Uhrig Kanaltechnik GmbH te
78187 GEISINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Graf Feinmechanik GmbH te
78073 OBERBALDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) UHRIG, Thomas te 78187
GEISINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
102007048365
GRAF, Jürgen te 78073 BAD
09.10.2007
DÜRRHEIM-OBERBALDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Eigenmediumgesteuertes
MAUZ, Hubert te 78166
Absperrventil
DONAUESCHINGEN,
05.03.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
smartGAS Mikrosensorik GmbH te
(DE)
74076 HEILBRONN,
BAUMANN, Albrecht te 79336
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HERBOLZHEIM, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
Berger, Wolfgang te 32257
(51) F16L 11/20
BÜNDE, BONDSREPUBLIEK
F16L 11/11
(22) 09.10.2008
(31)
12 maart 2014
Nummer 11/14
(11) EP2553306
(21) EP11701606.3
(22) 04.01.2011
(31) 202010004398 U
(32) 31.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FLEXIBLER WASSERSCHLAUCH
(47) 05.03.2014
(73) Neoperl GmbH te 79379
MÜLLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
126
12 maart 2014
(73) Pires Cabado, Elisabet Patricia te
08328 ALELLA BARCELONA,
Spanje (ES)
Pires Cabado, Bárbara Inés te
08328 ALELLA BARCELONA,
Spanje (ES)
(31) 263691 P
(72) Pires Cabado, Elisabet Patricia te
08328 ALELLA BARCELONA,
Spanje (ES)
Pires Cabado, Bárbara Inés te
08328 ALELLA BARCELONA,
Spanje (ES)
(73) TI Group Automotive Systems,
L.L.C. te AUBURN HILLS, MI
48326, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 23.11.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VERIFICATION PIN
(47) 05.03.2014
(51) F16L 23/06
(72) GUNDERSON, Stephen te MARINE
CITY, MI 48039, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP2547945
(51) F16L 37/098
(21) EP11710964.5
(11) EP2542815
(22) 16.03.2011
(21) EP10800901.0
(31) 315288 P
(22) 03.12.2010
(11) EP2202438
(32) 18.03.2010
(31) 102010010522
(21) EP10160204.3
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) MAGER, Kevin te 79379
MÜLLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16L 58/18
F16L 15/04
(22) 21.03.2007
(31) 528702
540939
(32) 27.09.2006
29.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32)
(54) SANITARY CLAMP COUPLER WITH (33)
RADIAL SEAL
(54)
(47) 05.03.2014
(73) Graco Minnesota Inc. te
MINNEAPOLIS, MN 55413,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
05.03.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
STECKVERBINDER FÜR
MEDIENLEITUNGEN
(47) 05.03.2014
(73) Voss Automotive GmbH te 51688
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HORNING, Jeromy DeLayne te
ALBERTVILLE MINNESOTA 55301, (72) LECHNER, Martin te 51789
LINDLAR, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
05.03.2014
(US)
ZENSES, Frank te 50354 HÜRTH,
WROBEL,
Steve
J.
te
ROGERS
National Oilwell Varco, L.P. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MINNESOTA 55374, Verenigde
HOUSTON, TX 77036, Verenigde
(DE)
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
ROSOWSKI, Evelin te 51643
DALTON, James M. te OSSEO, MN
McLaughlin, Thomas, Kilpatrick te
GUMMERSBACH,
55311-4511, Verenigde Staten
BALMEDIE,, ABERDEENSHIRE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
van Amerika (US)
AB23 8TW, GROOT BRITTANNIË
(DE)
LINS, Christopher A. te CRYSTAL
(GB)
MINNESOTA 55428, Verenigde
(51) F16L 59/16
Staten van Amerika (US)
F16L 33/30
F16L 59/14
KURVERS, Craig T. te SARTELL
F16L 27/08
F16L 39/00
MINNESOTA 56377, Verenigde
F16L 19/025
(11) EP2340388
Staten van Amerika (US)
EP2584239
(21) EP09760188.4
(51)
F16L 33/00
EP11186234.8
(22) 22.10.2009
(11) EP1673570
21.10.2011
(31) 0857361
(21) EP04795367.4
Rotatable joint
(32) 29.10.2008
(22) 14.10.2004
05.03.2014
(33) Frankrijk
Manuli Rubber Industries S.p.A. te (31) 512231 P
(54) ENSEMBLE DE CONDUITES
963457
20121 MILANO, Italië (IT)
COAXIALES COMPRENANT UN
(32) 17.10.2003
SEGHI, Paolo te MILANO, Italië
MANCHON D'ISOLATION
13.10.2004
(IT)
THERMIQUE
BECHIS, Luca te MILANO, Italië
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(IT)
Verenigde Staten van Amerika
(73) Saipem SA te 78180 MONTIGNY(54) AN IMPROVED BARB CLAMP
F16L 47/14
LE-BRETONNEUX, Frankrijk (FR)
F16L 25/12
(47) 05.03.2014
(72)
PIONETTI, François-Régis te FF16L 23/024
50450 LA BALEINE, Frankrijk (FR)
(73) Saint-Gobain Performance
EP2360408
DELEBECQUE, Loïc te 78114
Plastics Corporation te AURORA,
MAGNY LES HAMEAUX, Frankrijk
OH 44202, Verenigde Staten van
EP10380126.2
(FR)
Amerika (US)
08.10.2010
(54) Pipe coupling assembly wtih a
protective ring
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 201030197
(32) 12.02.2010
(33) Spanje
(54) Security splicing system of
aligned pipes, against the
expansion and/or contraction
thereof
(47) 05.03.2014
(72) WERTH, Albert, A. te KEWADIN, MI (51) F16L 55/105
49648, Verenigde Staten van
F16L 55/10
Amerika (US)
F16L 47/34
F16L 41/06
(51) F16L 55/11
F16L 37/098
(11) EP2459920
(11) EP2504613
(21) EP10750151.2
(21) EP10787942.1
(22) 29.07.2010
(22) 19.11.2010
(31) 0913408
Nummer 11/14
0920714
127
12 maart 2014
(11) EP1952053
(22) 30.09.2010
(32) 31.07.2009
26.11.2009
(21) EP06789143.2
(31) 102009045162
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(22) 31.07.2006
(32) 30.09.2009
(31) 284635
336039
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) APPARATUS FOR REPAIRING AND
UPGRADING PIPES
(47) 05.03.2014
(32) 21.11.2005
20.01.2006
(54) LAMPE MIT VARIABLEM SUBSTRAT
ALS UNTERGRUND FÜR
LICHTQUELLE
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(51) F16L 59/02
(22) 11.09.2009
(31) 100108662
(11) EP2573443
(31) 08164391
(21) EP11182117.9
(32) 16.09.2008
(22) 21.09.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Verfahren zur Isolation von
Bauteilen mit einem flexiblen
Isolationsmaterial
(54) GLOBULAR LED LAMP AND
METHOD FOR PRODUCING THE
SAME
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) NLB Engineering Limited te
ESSEX CM17 0RA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(73) CeramTec GmbH te 73207
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
PLOCHINGEN, BONDSREPUBLIEK
IMPROVING THE DELIVERY OF OIL
DUITSLAND (DE)
HEFFERNAN, John Francis Steeple
OF A WICK LUBRICATING SYSTEM (72) DOHN, Alexander te 96117
te MATCHING GREEN ESSEX
FOR A LOCOMOTIVE TRACTION
MEMMELSDORF,
CM17 0RA, GROOT BRITTANNIË
MOTOR SUPPORT BEARING
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(GB)
(47) 05.03.2014
(DE)
DEGELMANN, Karl te 95615
F16L 41/12
(73) Magnus Division of LV Ventures,
MARKTREDWITZ,
Inc.
te
FREMONT
NE
68026,
EP2154410
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde
Staten
van
Amerika
EP09305727.1
(DE)
(US)
SCHNAGL, Christian te 95186
31.07.2009
(72) MACKLIN, John te FREMONT, NE
HÖCHSTÄDT, BONDSREPUBLIEK
0855359
68025, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
01.08.2008
VEITL, Armin te 71272
FOSTER, Robert B. te ERIE,
RENNINGEN, BONDSREPUBLIEK
Frankrijk
PENNSYLVANIA 16505, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Ensemble de serrage et liaison
Staten van Amerika (US)
tubulaire
BIEN, Paul te DOWNERS GROVE, (51) F21Y 105/00
F21Y 101/02
IL 60515, Verenigde Staten van
05.03.2014
F21V 29/02
Amerika
(US)
Saint-Gobain PAM te 54000
F21K 99/00
NANCY, Frankrijk (FR)
(51) F21Y 101/02
(11) EP2500621
F21K
99/00
Bidu, Philippe te 54200,
(21) EP11004548.1
DOMMARTIN LÈS TOUL, Frankrijk (11) EP2324277
(FR)
(22) 03.06.2011
(21) EP09787179.2
(32) 15.03.2011
(33) Taiwan
(54) Lamp
(47) 05.03.2014
(73) Sunonwealth Electric Machine
Industry Co., Ltd. te KAOHSIUNG,
TAIWAN R.O.C., Taiwan (TW)
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (72) Fang, I-Le te KAOHSIUNG,
TAIWAN, Taiwan (TW)
EINDHOVEN
Chen, Wei-Jen te KAOHSIUNG,
(72) WEEKAMP, Johannes W. te NLTAIWAN, Taiwan (TW)
5656 AE EINDHOVEN
Li, Ming-Tsung te KAOHSIUNG,
(72) Storre, Jens te 37176 NÖRTENEGGINK, Hendrik J. te NL-5656 AE
TAIWAN, Taiwan (TW)
HARDENBERG, BONDSREPUBLIEK
EINDHOVEN
DUITSLAND (DE)
(51) H01R 33/08
(51) F21Y 101/02
Paulsen, Hans-Peter te 37079
F21Y 103/00
F21K 99/00
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
F21V 21/005
DUITSLAND (DE)
(11) EP2416056
F21V 19/04
Papadimitriou, Alexander te
F21V 19/00
(21) EP10192415.7
37154 NORTHEIM,
F21S 4/00
(22) 24.11.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F21S 2/00
(DE)
(31) 99126083
(11) EP2131102
Dette, Frank te 38315 GIELDE,
(32) 05.08.2010
(21) EP09007249.7
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Taiwan
(DE)
(22) 29.05.2009
(54) Method of assembling an airtight (31) 32208 U
Fleck, Andreas te 30827
LED light bulb
GARBSEN, BONDSREPUBLIEK
(32) 04.06.2008
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
Witte, Hans-Hermann te 30657
(33) Oostenrijk
(73) Liquidleds Lighting Corporation te
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
(54) Balkenleuchte
TAIPEI, Taiwan (TW)
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(72) Huang, Chien Lang te 11656
(51) F16N 7/12
TAIPEI, Taiwan (TW)
(73) Zumtobel Lighting GmbH te 6850
F16N 13/18
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
(51) F21K 99/00
F16C 33/10
(72)
Erhard, Manuel te 6714
B61F 17/24
(11) EP2483593
NÜZIDERS, Oostenrijk (AT)
B61F 17/08
(21) EP10779685.6
(73) ContiTech ElastomerBeschichtungen GmbH te 30165
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 11/14
128
Galler, Gerhard te 6850
Frankrijk (FR)
DORNBIRN, BONDSREPUBLIEK
(51) F21Y 103/00
DUITSLAND (DE)
F21Y 101/02
Rein, Thomas te 6850 DORNBIRN,
F21V 29/02
Oostenrijk (AT)
F21V 29/00
(51) F21Y 103/00
A01G 7/04
F21V 7/00
(11) EP2549855
F21V 21/30
(21) EP11713090.6
F21V 17/10
(22) 16.03.2011
F21V 17/02
F21S 2/00
(31) 10157177
(11) EP2267356
(32) 22.03.2010
(21) EP10166225.2
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 16.06.2010
(31) 0911076
(32) 26.06.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Light fitting arrangement
(47) 05.03.2014
(73) Taison Lighting Limited te
BRADFORD YORK BD7 2AT,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Tailor, Jagdish te BRADFORD,
YORKSHIRE BD7 2AT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) F21Y 101/02
F21W 131/103
F21V 21/116
F21S 8/08
F21S 8/00
(11) EP2402645
(21) EP11002094.8
(22) 14.03.2011
(31) 102010025822
(32) 01.07.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Beleuchtungsvorrichtung
(47) 05.03.2014
(73) Hempel, Armin te 58809
NEUENRADE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hempel, Armin te 58809
NEUENRADE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(21) EP11175981.7
(22) 29.07.2011
(31) 10172941
(47) 05.03.2014
(21) EP08749938.0
(73) Goodrich Lighting Systems GmbH (22) 30.04.2008
te 59557 LIPPSTADT,
(31) 07107651
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 07.05.2007
(DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) Hessling, Andre te 56179
VALLENDAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2278220
(32) 29.09.2010
(21) EP09008287.6
(33) Frankrijk
(22) 24.06.2009
(54) Dispositif d'émission de lumière
pour projecteur de véhicule
automobile
(54) Wärmetauscher zur
Dampferzeugung für ein
solarthermisches Kraftwerk
(47) 05.03.2014
(11) EP2420731
EINDHOVEN
(72) Buss, Johannes te 77749
VAN ELMPT, Rob, Franciscus,
HOHBERG, BONDSREPUBLIEK
Maria te NL-5656 AE EINDHOVEN
DUITSLAND (DE)
Ciani, Andrea te 8005 ZÜRICH,
H01L 23/473
Zwitserland (CH)
H01L 23/467
Eroglu, Adnan te 5417
H01L 23/433
UNTERSIGGENTHAL, Zwitserland
F21Y 101/02
(CH)
F21V 29/02
Benz, Urs te 5073 GIPFF21V 29/00
OBERFRICK, Zwitserland (CH)
EP2426409
Düsing, Michael te 79618
RHEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK
EP10174853.1
DUITSLAND (DE)
01.09.2010
Hutapea, Michael te 5400 BADEN,
Vorrichtung zur Erzeugung eines
Zwitserland (CH)
Kühlluftstroms in einer
(51)
F23D 14/22
Vorzugsströmungsrichtung zur
C21B 9/00
Kühlung von elektrischen
Bauteilen
(11) EP2142853
(31) 1057869
(21) EP11182048.6
(51) F23R 3/20
F23D 14/64
F23D 11/40
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (47) 05.03.2014
EINDHOVEN
(73) Alstom Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(72) TANASE, Cristina te NL-5656 AE
(22) 20.09.2011
(11) EP2436968
BOTTROP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Band, Dirk te 40878 RATINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 16.08.2010
(54) LIGHTING SYSTEM WITH COOLING
(33) Europees Octrooi Bureau
ARRANGEMENT
(54) Reheat burner
(47) 05.03.2014
(51) F22D 1/20
F22B 5/00
F22B 37/26
F22B 3/02
F22B 29/06
F22B 15/00
F22B 1/16
F22B 1/02
F22B 1/00
(51) F21W 101/10
F21V 11/16
F21S 8/12
12 maart 2014
(54) CERAMIC BURNER
(47) 05.03.2014
(73) Paul Wurth Refractory &
Engineering GmbH te 55252
MAINZ-KASTEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SPENGLER, Alois te 56858
SOSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ESCHMANN, Friedrich te 65474
BISCHOFSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DACHS, Franz te 55130 MAINZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRONE, Teodor te 65307 BAD
SCHWALBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(73) VALEO VISION te 93012 BOBIGNY, (73) Balcke-Dürr GmbH te 40882
Frankrijk (FR)
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) F23M 5/02
DUITSLAND (DE)
F23L 9/02
(72) Albou, Pierre te 75013 PARIS,
F23B 60/02
Frankrijk (FR)
(72) Stahlhut, Jörg, Dipl.-Ing. te 46569
Reiss, Benoît te 95580
HÜNXE, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2513559
MARGENCY, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
(21) EP10803435.6
Sanchez, Vanesa te 75011 PARIS,
Hegner, Wolfgang Dr. te 46236
Nummer 11/14
129
(22) 09.12.2010
(31) 19602009
(32) 10.12.2009
(33) Oostenrijk
(54) HEIZKESSEL FÜR
FESTBRENNSTOFFE
(47) 05.03.2014
(73) Fröling Heizkessel- Und
Behälterbau Gesellschaft M.B.H
te 4710 GRIESKIRCHEN,
Oostenrijk (AT)
(72) HUTTERER, Ernst te A-4710
GRIESKIRCHEN, Oostenrijk (AT)
(51) F25D 23/10
F24C 7/08
F24C 15/30
D06F 58/00
D06F 1/00
(11) EP1979681
(21) EP06830515.0
(22) 11.12.2006
(31) 102006001251
(32) 10.01.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DOPPELANORDNUNG VON
HAUSHALTSGERÄTEN
F24F 3/14
B01D 53/26
(11) EP1899657
(21) EP06768829.1
(22) 12.06.2006
(31) 20050051320
20050051318
20050052921
(32) 15.06.2005
15.06.2005
20.06.2005
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) DEHUMIDIFIER
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
(73) Giannoni France te 29600
MORLAIX, Frankrijk (FR)
(72) LE MER, Joseph te F-29252
PLOUEZOCH, Frankrijk (FR)
GIANNONI, Rocco te I-20121
MILAN, Italië (IT)
(51) F24H 9/12
F24H 9/06
(11) EP2238391
(21) EP09709311.6
(22) 02.02.2009
(31) PD20080006 U
(32) 05.02.2008
(33) Italië
(54) BOILER PARTICULARLY FOR
HUMIDIFIERS
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150- (47)
721, Zuid-Korea (KR)
(73)
(72) AHN, Byung Yong te CHANGWONSI GYEONGSANGNAM-DO 641(72)
906, Zuid-Korea (KR)
YOON, Sang Youn te GEUMJEONGGU BUSAN 609-320, Zuid-Korea
(KR)
(51)
(51) F24F 13/30
F24F 13/20
(11)
(11) EP2386803
05.03.2014
Carel Industries S.r.l. te 35020
BRUGINE (PD), Italië (IT)
NALINI, Luigi te I-35121 PADOVA,
Italië (IT)
DOMINICI, Giuseppe te I-30171
MESTRE, Italië (IT)
F24J 2/46
F24J 2/04
EP1915578
(47) 05.03.2014
(21) EP10188203.3
(21) EP06764956.6
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 20.10.2010
(22) 14.07.2006
(31) 20100044990
(31) 0514609
(32) 13.05.2010
(32) 15.07.2005
(33) Zuid-Korea
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) SEGERS, Hermann-Reinhard te
80637 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51 F24D 19/10
)
F24D 10/00
(11 EP1979686
)
(21 EP07700166.7
)
(22 25.01.2007
)
(31 102006004180
)
(32 27.01.2006
)
(54) Indoor unit of air conditioner with (54) SOLAR COLLECTOR DEVICES
variable size of casing
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Viridian Concepts Ltd te
PAPWORTH CAMBRIDGESHIRE
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150CB23 3GY, GROOT BRITTANNIË
721, Zuid-Korea (KR)
(GB)
(72) Lee, Juhyoung te GEUMCHEON(72)
ELMES, Stuart te COTON,
GU SEOUL 153-802, Zuid-Korea
CAMBRIDGE CB3 7PL, GROOT
(KR)
BRITTANNIË (GB)
Huh, Deok te GEUMCHEON-GU
TAN, Kok., Thong. te CAMBRIDGE
SEOUL 153-802, Zuid-Korea (KR)
CB4 2DF, GROOT BRITTANNIË
Bae, Seongwon te GEUMCHEON(GB)
GU SEOUL 153-802, Zuid-Korea
DAVIES, Martin te HASLINGFIELD,
(KR)
CAMBRIDGE CB3 7LL, GROOT
Seo, Kiwon te GEUMCHEON-GU
BRITTANNIË (GB)
SEOUL 153-802, Zuid-Korea (KR)
(51) F28D 7/02
F28D 7/00
F24H 9/00
F24H 8/00
(54 VENTILANORDNUNG ZUM
F24H 1/52
)
ANSCHLIESSEN EINES
F24H 1/43
WÄRMETAUSCHERS EINER
WARMWASSERENTNAHMEVORRICHTUNG
(11) EP2531779
AN EIN FERNWÄRMENETZ
(21) EP11703169.0
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(51) F24J
F24J
F24J
F24J
F24J
2/51
2/50
2/36
2/24
2/20
(11) EP2366083
(21) EP09748224.4
(22) 08.10.2009
(47 05.03.2014
)
(22) 31.01.2011
(31) 102008050618
(73 Danfoss A/S te 6430 NORDBORG,
)
Denemarken (DK)
(31) 1050695
(32) 09.10.2008
(32) 01.02.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72 MØLBÆk, Jens Jørgen te DK-6430, (33)
)
NORDBORG, Denemarken (DK)
(54)
HUDOKLIN, Urh te SI-8210 TREBNJE,
Slovenië (SI)
VIDIC, Tomaz te SI-1251 MORAVCE,
Slovenië (SI)
(47)
(51) F24F 5/00
Frankrijk
DISPOSITIF DE PRODUCTION DE
FLUIDES CHAUDS COMPRENANT
UN ECHANGEUR DE CHALEUR A
CONDENSATION
05.03.2014
(54) VORRICHTUNG ZUM
ABSORBIEREN VON
ELEKTROMAGNETISCHER
STRAHLUNG
(47) 05.03.2014
(73) Kuffer, Roland te 85049
INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
Nummer 11/14
DUITSLAND (DE)
130
(22) 29.12.2009
(72) Kuffer, Roland te 85049
INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) PASSIVE SOLAR COLLECTOR
MODULE FOR BUILDING
ENVELOPE
(51) F24J 2/48
C25D 7/00
C25D 11/22
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
8511, Japan (JP)
HORI, Yasushi te OSAKA 5918511, Japan (JP)
UMEYAMA, Shigeaki te OSAKA
591-8511, Japan (JP)
ISHIDA, Keiji te OSAKA 591-8511,
Japan (JP)
(73) FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH
& INNOVATION te 20009 SAN
(51) F25D 23/02
SEBASTIAN (GUIPUZCOA), Spanje
(11) EP2550490
(11) EP2561292
(ES)
(21) EP11709424.3
(21) EP11710753.2
(72)
AMUNDARAIN
SUAREZ,
Aitor
te
E(22) 22.03.2011
48160 VIZCAYA, Spanje (ES)
(22) 23.03.2011
(31) 102010012573
CAMPOS DOMINGUEZ,Jose María (31) 102010027918
te E-48160 VIZCAYA, Spanje (ES)
(32) 23.03.2010
(32) 19.04.2010
CHICA PÁEZ, Jose Antonio te E(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
48160 VIZCAYA, Spanje (ES)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
MENO IGLESIAS, Sandra te E(54) TÜRBLATT, VERFAHREN ZUM
ZUR HERSTELLUNG EINER
48160 VIZCAYA, Spanje (ES)
HERSTELLEN EINES TÜRBLATTS
HOCHSELEKTIV
URIARTE ARRIEN, Amaia te EUND KÄLTEGERÄT MIT EINEM
ABSORBIERENDEN
48160 VIZCAYA, Spanje (ES)
TÜRBLATT
BESCHICHTUNG AUF EINEM
GARAY MARTÍNEZ, Roberto te ESOLARABSORBERBAUTEIL UND
(47)
05.03.2014
48160 VIZCAYA, Spanje (ES)
SOLARABSORBER MIT EINER
HERRERO RUIZ, Julio Cesar te E- (73) BSH Bosch und Siemens
SOLCHEN BESCHICHTUNG
48160 VIZCAYA, Spanje (ES)
Hausgeräte GmbH te 81739
OLIVER RIPS, Marc te E-48160
(47) 05.03.2014
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
VIZCAYA, Spanje (ES)
DUITSLAND (DE)
(73) ODB-Tec GmbH & Co.KG te 41468
PÉREZ BARCENILLA, Sergio te E- (72) RAAB, Alfred te 73460
NEUSS, BONDSREPUBLIEK
48160 VIZCAYA, Spanje (ES)
DUITSLAND (DE)
HÜTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
ELGUEZABAL ESNARRIAGA, Peru
DUITSLAND (DE)
(72) OSTERMANN, Dieter te 41468
te E-48160 VIZCAYA, Spanje (ES)
SCHMID, Christian te 73432
NEUSS, BONDSREPUBLIEK
ROMERO AMORRORTU, Ander te
AALEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
E-48160 VIZCAYA, Spanje (ES)
DUITSLAND (DE)
APRAIZ EGAÑA, Inés te E-48160
(51) H01L 31/042
SPILLER, Ralf te 89537 GIENGEN,
VIZCAYA, Spanje (ES)
F24J 2/52
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E04C 3/07
(DE)
(51) H01L 31/042
(11) EP2315982
F24J 2/52
(21) EP09777098.6
(11) EP2299204
(22) 10.07.2009
(21) EP10174048.8
(31) 102008032985
102008052368
102009019829
(22) 25.08.2010
(32) 14.07.2008
20.10.2008
04.05.2009
(32) 25.08.2009
19.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 202009011434 U
202009015518 U
(51) F25D 23/02
(11) EP2564136
(21) EP11711585.7
(22) 01.04.2011
(31) 102010028295
(32) 28.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KÄLTEGERÄT
(54) Profilträger
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(54) BEFESTIGUNGSSTRUKTUR FÜR
(73) Sadef N.V. te 8830 HOOGLEDEEIN GROSSFLÄCHIGES
GITS, België (BE)
SOLARMODUL UND SOLARMODUL
(72) FANG, Shizeng te 89537
(72) Carbonez, Pierre te 8800
(47) 05.03.2014
GIENGEN, BONDSREPUBLIEK
ROESELARE, België (BE)
(73) Gehrlicher Solar AG te 96465
DUITSLAND (DE)
Roose, Marc te 8400 OOSTENDE,
NEUSTADT/COBURG,
FLINNER, Klaus te 89447
België (BE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ZÖSCHINGEN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(51) F25B 31/00
REICHEL, Werner te 89522
F25B
13/00
(72) NÄBAUER, Anton te 80805
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1775527
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(21) EP05767222.2
GEHRLICHER, Klaus te 85540
(51) F27D 99/00
(22) 28.07.2005
HAAR, BONDSREPUBLIEK
C23C 16/44
DUITSLAND (DE)
(31) 2004227662
C23C 16/04
RASPINI, Andreas te 85635
(32) 04.08.2004
(11) EP2313538
HÖHENKIRCHEN,
(33) Japan
(21) EP09776015.1
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) AIR CONDITIONER
(22) 27.07.2009
(51) F24J 2/52
F24J 2/04
E04B 2/90
(47) 05.03.2014
(31) 102008035019
102008034899
(11) EP2520870
(73) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. te
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8323,
Japan (JP)
(21) EP09812437.3
(72) HONDA, Masahiro te OSAKA 591- (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 25.07.2008
26.07.2008
Nummer 11/14
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
131
(47) 05.03.2014
(54) VORRICHTUNG ZUR
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
PLASMAGESTÜTZTEN
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
BESCHICHTUNG DER INNENSEITE
DUITSLAND (DE)
VON ROHRFÖRMIGEN BAUTEILEN. (72) AUGENSTEIN, Claus te 70839
(47) 05.03.2014
GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Dr. Laure Plasmatechnologie
EMRICH, Karsten te 70195
GmbH te 70329 STUTTGART,
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
HENDRIX, Daniel te 70374
(72) LAURE, Stefan te 70329
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
VON LÜTZAU, Frank te 73663
BERGLEN, BONDSREPUBLIEK
(51) F28F 21/02
DUITSLAND (DE)
F28D 1/047
F25B 39/02
(51) F28F 1/12
(11) EP2567167
(21) EP11712574.0
(22) 07.04.2011
(31) 102010028527
(32) 04.05.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KÄLTEGERÄT UND VERDAMPFER
DAFÜR
F28D 20/00
F28D 1/047
F25B 39/04
(11) EP2556319
(21) EP11712238.2
(22) 30.03.2011
(31) 102010003825
(32) 09.04.2010
(47) 05.03.2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) DRAHTROHRWÄRMETAUSCHER,
VERFAHREN ZU DESSEN
HERSTELLUNG UND DIESEN
VERWENDENDES KÄLTEGERÄT
(72) HOLZER, Stefan te 73430 AALEN, (47) 05.03.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) BSH Bosch und Siemens
(DE)
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(51) F28F 9/013
DUITSLAND (DE)
F28D 1/047
12 maart 2014
KORNTAL-MÜNCHINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Richter, Jens te 71723
GROSSBOTTWAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schindler, Martin te 79273
KÜRNACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schmidt, Michael te 74321
BIETIGHEIM-BISSINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F41A 27/22
F41A 23/24
(11) EP1992900
(21) EP08008703.4
(22) 09.05.2008
(31) 102007023430
(32) 16.05.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Lafette mit überlagerten
Azimutbewegungen
(47) 05.03.2014
(73) Rheinmetall Landsysteme GmbH
te 29345 UNTERLÜSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Brandl, Gerd te 86154
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F41G 3/14
F41G 3/06
F41G 3/02
(72) CIESLIK, Detlef te 89537
GIENGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PFLOMM, Berthold te 89077 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2215422
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) KÄLTEGERÄT UND VERDAMPFER
DAFÜR
(51) F28F 9/02
F28F 1/14
F28F 1/12
F28D 7/16
F28D 21/00
(47) 05.03.2014
(11) EP1528348
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP04024691.0
(73) Raytheon Company te WALTHAM,
MA 02451-1449, Verenigde
Staten van Amerika (US)
F25B 39/02
(11) EP2567168
(21) EP11715491.4
(22) 14.04.2011
(31) 102010028526
(32) 04.05.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 15.10.2004
(31) 10349259
(72) HOLZER, Stefan te 73430 AALEN, (32) 20.10.2003
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Wärmetauscher
(51) F28F 9/16
(47) 05.03.2014
F28F 7/02
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
F28D 7/16
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1690056
DUITSLAND (DE)
(21) EP04765229.2
(72) Geskes, Peter, Dr. te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(22) 15.09.2004
DUITSLAND (DE)
(31) 10349140
Hendrix, Daniel te 70374
(32) 17.10.2003
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Lutz, Rainer te 71711 STEINHEIM,
(54) WÄRMEÜBERTRAGER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
INSBESONDERE FÜR
(DE)
KRAFTFAHRZEUGE
Maucher, Ulrich te 70825
(21) EP08850613.4
(22) 14.11.2008
(31) 987979 P
(32) 14.11.2007
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
ADJUSTING A DIRECTION OF FIRE
(47) 05.03.2014
(72) SVANE, Mark, S. te TIOGA TX
76271, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FORE, David, W. te PLANO TX
75075, Verenigde Staten van
Amerika (US)
UNDERHILL, Kevin te MCKINNEY
TX 75070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F42B 5/073
F42B 5/067
F42B 14/06
(11) EP2221575
(21) EP09015606.8
(22) 17.12.2009
(31) 102009009776
(32) 20.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 11/14
132
(54) Patrone
(31) 0919839
(47) 05.03.2014
(32) 13.11.2009
(73) Rheinmetall Waffe Munition
GmbH te 29345 UNTERLÜSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) Baumann, Christian te 06528
MARTINSRIETH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Heitmann, Thomas te 29345
UNTERLÜSS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F42C 19/00
(11) EP2338023
(21) EP09822367.0
(22) 13.08.2009
(31) 255379
(32) 21.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AIRBAG WITH IGNITION
DISTRIBUTOR
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54) DEVICE FOR MEASURING
MOORING CHAINS
(47) 05.03.2014
(73) Film-Ocean Limited te
ABERDEEN, ABERDEENSHIRE
AB41 7TH, GROOT BRITTANNIË
(GB)
12 maart 2014
(73) Crane Electronics Ltd te
HINCKLEY, LEICESTERSHIRE LE10
3EY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) EVERITT, Peter, William te
BARWELL LEICESTERSHIRE LE9
8BQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
BURTON, John, Edward te
BIRMINGHAM WEST MIDLANDS
B46 1ET, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51)
(72) JENNEY, Scott te DARLINGTON
DL1 3JA, GROOT BRITTANNIË (GB)
MARTIN, Bernard te
ABERDEENSHIRE AB41 7TH,
(11)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21)
(51) H04B 3/46
(22)
G01R 31/02
(31)
G01B 7/02
(32)
(11) EP2194355
(21) EP08170552.7
(22) 03.12.2008
G09B 29/10
G06T 17/05
G06K 9/00
G01C 21/32
EP2267410
EP10011693.8
07.05.2003
142279
08.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Navigation map creation system
(54) Method and system for powerline (47) 05.03.2014
length measurement
(73) Harman International Industries,
05.03.2014
Incorporated te NORTHRIDGE, CA
(47)
05.03.2014
Autoliv ASP, Inc. te OGDEN, UT
91329, Verenigde Staten van
84405, Verenigde Staten van
(73) ABB Research Ltd. te 8050
Amerika (US)
Amerika (US)
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(72) Nagel, Philipp Harald te 27220
STAHELI, Clint te BRIGHAM CITY
(72) Dzung, Dacfey te 5430
SEEVETAL, BONDSREPUBLIEK
UT 84302, Verenigde Staten van
WETTINGEN, Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
Larsson, Mats te 5400 BADEN,
(51) G01C 21/36
SMITH, Bradley, W. te PLAIN CITY
Zwitserland (CH)
UT 84404, Verenigde Staten van (51) G01C 11/02
(11) EP2335024
Amerika (US)
(21) EP09782333.0
PARKINSON, David te OGDEN UT (11) EP1866597
(22) 28.08.2009
84414, Verenigde Staten van
(21) EP06725665.1
Amerika (US)
(31) 102008045994
(22) 07.04.2006
HUSSEY, Brett te BOUNTIFUL UT
(32) 05.09.2008
(31) 0503533
84010, Verenigde Staten van
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(32) 08.04.2005
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
(33) Frankrijk
F42C 19/02
ZUM ANZEIGEN VON
(54) SYSTEME DE DESIGNATION ET/OU
EP2109752
INFORMATIONEN IN EINEM
D'ILLUMINATION DE CIBLE ET DE
FAHRZEUG
EP08713726.1
RECONNAISSANCE AERIENNE
(47)
05.03.2014
11.01.2008
(47) 05.03.2014
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft te
884826 P
(73) THALES te 92200 NEUILLY SUR
38440 WOLFSBURG,
12.01.2007
SEINE, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(72) LARROQUE, Serge te F-78610
(DE)
SAINT-LEGER EN YVELINES,
METHODS AND APPARATUS FOR
(72) WAGNER, Volkmar te 10965
Frankrijk (FR)
WEAPON FUZE
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
UNTERREINER,
Patrick
te
F-91440
05.03.2014
DUITSLAND (DE)
BURES SUR YVETTE, Frankrijk
KÖGLER, Indra-Lena te 10829
Raytheon Company te WALTHAM,
(FR)
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
MA 02451-1449, Verenigde
VERDY, Olivier te F-78990
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
ELANCOURT, Frankrijk (FR)
CANIS, Daniel te 10245 BERLIN,
BERLIN, Bryan te TUCSON, AZ
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G01L 5/24
85741, Verenigde Staten van
(DE)
G01L 25/00
Amerika (US)
G01C 17/00
(51)
G09B 29/10
BIGGS, Bradley te CORONA, AZ
(11) EP2529193
G08G 5/06
85641, Verenigde Staten van
G01C 23/00
Amerika (US)
(21) EP11700282.4
B64D 43/02
WALTER, Travis te TUCSON, AZ
(22) 10.01.2011
85742-8913, Verenigde Staten
(11) EP1988365
(31) 201001141
van Amerika (US)
(21) EP08008421.3
(32) 25.01.2010
G01B 5/16
(22) 05.05.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
G01B 3/20
(31) 744671
(54) VARIABLE TORQUE-RATE TEST
EP2507583
(32) 04.05.2007
JOINT
EP10795749.0
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
15.11.2010
Nummer 11/14
(54) Methods and systems for
displaying airport moving map
information
(47) 05.03.2014
(73) The Boeing Company te
CHICAGO, IL 60606-1596,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Clark, Samuel T. te FEDERAL WAY
WASHINGTON 98023, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Goodman, William L. te
COUPEVILLE WASHINGTON
98239, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Bowe, Roglenda R. te MAPLE
VALLEY WASHINGTON 98038,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Snow, Michael P. te LANGLEY
WASHINGTON 98260, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04B 17/00
G01L 27/00
G01C 25/00
(11) EP2414779
(21) EP10759192.7
(22) 16.03.2010
(31) 417873
(32) 03.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SELF EVALUATING TRANSMITTER
(47) 05.03.2014
(73) Invensys Systems, Inc. te
FOXBORO, MA 02035, Verenigde
Staten van Amerika (US)
133
(47) 05.03.2014
(73) Dr. Johannes Heidenhain GmbH te
83292 TRAUNREUT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Strasser, Erich te 83308
TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01F 1/72
G01F 1/32
(11) EP2331915
(21) EP09736641.3
(22) 11.09.2009
(31) 0816767
(32) 12.09.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) FLUID FLOW METER
(47) 05.03.2014
(73) Elster Metering Ltd te SUNDON
PARK LUTON LU3 3AN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) SANDERSON, M L te LOUGHTON
MILTON KEYNES MK5 8AD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
HARVEY, P C J te KEMPSTON
BEDFORDSHIRE MK42 7EJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
DOYLE, T P te LUTON
BEDFORDSHIRE LU3 4DB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
SCOTT, J C te BRAEHEAD SOUTH
LANARKSHIRE ML11 8HB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) G01P 5/165
G01F 1/46
(11) EP1842035
(72) KOUKOL, John, L. te NORTH
ATTLEBORO MA 02763, Verenigde (21) EP06705811.5
Staten van Amerika (US)
(22) 19.01.2006
(51) G01D 5/34
(31) 202005001314 U
(11) EP2600112
(32) 26.01.2005
(21) EP11191174.9
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 29.11.2011
(54) STAUDRUCKSONDE
(54) Vorrichtung zur Messung des
Drehwinkels zweier relativ
zueinander um eine Drehachse
rotierender Objekte
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) systec Controls Mess- und
Regeltechnik GmbH te 82178
PUCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) SICK STEGMANN GmbH te 78166 (72) BETZ, Oliver te 82194
GRÖBENZELL, BONDSREPUBLIEK
DONAUESCHINGEN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01G 23/48
(72) Basler, Stefan te 78086
G01G 21/23
BRIGACHTAL, BONDSREPUBLIEK (11) EP2434265
DUITSLAND (DE)
(21) EP10401168.9
(51) G01D 5/36
(22) 22.09.2010
G01D 5/245
(54) Wägevorrichtung mit thermischer
(11) EP1400778
Entkopplung
(21) EP03017023.7
(47) 05.03.2014
(22) 26.07.2003
(73) Wipotec Wiege- und
(31) 10244234
Positioniersysteme GmbH te
67657 KAISERSLAUTERN,
(32) 23.09.2002
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Positionsmesseinrichtung
(72) Gottfriedsen, Jan te 67714
12 maart 2014
WALDFISCHBACH - BURGALBEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Stellwagen, Tobias te 67655
KAISERSLAUTERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01V 1/18
G01P 15/02
G01H 1/00
(11) EP2452169
(21) EP10747313.4
(22) 01.07.2010
(31) RM20090348
(32) 07.07.2009
(33) Italië
(54) LOW FREQUENCY FOLDED
PENDULUM WITH HIGH
MECHANICAL QUALITY FACTOR,
AND SEISMIC SENSOR UTILIZING
SUCH A FOLDED PENDULUM
(47) 05.03.2014
(73) Universita' Degli Studi di Salerno
te 84084 FISCIANO (SA), Italië (IT)
(72) GIORDANO, Gerardo te 84131
SALERNO (SA), Italië (IT)
BARONE, Fabrizio te 80138
NAPOLI (NA), Italië (IT)
(51) H01L 35/32
G01J 5/06
(11) EP2076743
(21) EP07821456.6
(22) 17.10.2007
(31) 584733
(32) 20.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) THERMAL SENSOR WITH
THERMAL BARRIER
(47) 05.03.2014
(73) Analog Devices, Inc. te
NORWOOD MA 02062-9106,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LANE, William te CORK, Ierland
(IE)
HYNES, Eamon te LIMERICK,
Ierland (IE)
(51) G01K 17/10
G01K 13/02
G01K 1/14
F24D 19/10
(11) EP2169370
(21) EP09011835.7
(22) 17.09.2009
(31) 202008012954 U
(32) 30.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Wärmezähler
(47) 05.03.2014
(73) Engelmann Sensor GmbH te
69168 WIESLOCH-BAIERTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Huss, Dominique te D-67551
Nummer 11/14
WORMS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Sturek, Robert te D-69168
WIESLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hermann, Kevin te D-69214
EPPELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01L 21/30
G01L 21/10
(11) EP1825241
(21) EP05852494.3
(22) 29.11.2005
(31) 12871
(32) 14.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
STORING VACUUM GAUGE
CALIBRATION PARAMETERS AND
MEASUREMENT DATA ON A
VACUUM GAUGE STRUCTURE
134
12 maart 2014
(47) 05.03.2014
(32) 11.03.2005
(73) Severn Trent Water Limited te
COVENTRY CV1 2LZ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(33) Frankrijk
(72) PAL, Maninder c/o Severn Trent
Water Limited te COVENTRY CV1
2LZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
DIXON, Neil c/o Severn Trent
Water Limited te COVENTRY CV1
2LZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
FLINT, James c/o Severn Trent
Water Limited te COVENTRY CV1
2LZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 05.03.2014
(51) G01S 17/46
G01S 17/06
G01M 5/00
G01L 1/22
G01B 7/16
G01B 11/16
G01B 11/02
(54) DISPOSITIF DE SEPARATION
FLUIDIQUE
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique te 75794 PARIS
CEDEX 16, Frankrijk (FR)
(72) HOYOS, Mauricio te F-94000
CRETEIL, Frankrijk (FR)
KUROWSKI, Pascal te F-75020
PARIS, Frankrijk (FR)
CALLENS, Natacha te B-1650
BEERSEL, België (BE)
(51) G01N 17/02
(11) EP2333518
(21) EP10015499.6
(22) 10.12.2010
(11) EP2467671
(31) 102009059036
(21) EP10761054.5
(32) 12.12.2009
(47) 05.03.2014
(22) 12.08.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Brooks Automation, Inc. te
CHELMSFORD, MA 01824,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 0955694
(54) Korrosionsschutzprüfung
erdgedeckter Strukturen
(72) ARNOLD, Paul, C. te BOULDER,
COLORADO 80301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CARMICHAEL, Larry, K. te
PLATTEVILLE, COLORADO 80651,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RUTT, Paul, M. te LONGMONT,
COLORADO 80501, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G01M 1/12
B64C 17/10
(11) EP2349834
(21) EP08875685.3
(22) 25.11.2008
(32) 17.08.2009
(33) Frankrijk
(54) JAUGE DE DÉFORMATION ET
SYSTÈME DE LOCALISATION
SPATIALE DE TELLES JAUGES
(47) 05.03.2014
(73) European Aeronautic Defence
and Space Company EADS France
te 75016 PARIS, Frankrijk (FR)
(72) SWIERGIEL, Nicolas te F-77420
CHAMPS SUR MARNE, Frankrijk
(FR)
BOSQUET, Catherine te F-92320
CHATILLON SOUS BAGNEUX,
Frankrijk (FR)
DIDIERJEAN, Sébastien te F31400 TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(51) G01N 3/04
(54) A METHOD OF CONTROLLING THE
(11) EP2035804
CENTRE OF GRAVITY OF AN
AIRCRAFT
(21) EP07733443.1
(47) 05.03.2014
(22) 03.07.2007
(73) Airbus Operations Limited te
BRISTOL BS99 7AR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(31) 0613205
(32) 03.07.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) SPOTTISWOODE, Michael te
(54) TENSILE TEST DEVICE FOR
BRISTOL BS99 7AR, GROOT
TESTING DEPOSITS ON
BRITTANNIË (GB)
ELECTRONIC SUBSTRATES
BURCKHART, Antoine te BRISTOL
L BS99 7AR, GROOT BRITTANNIË (47) 05.03.2014
(GB)
(73) Dage Precision Industries Ltd. te
SJUNGARGÅRD, Petter te BRISTOL
AYLESBURY BUCKINGHAMSHIRE
BS99 7AR, GROOT BRITTANNIË
HP19 8RG, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(GB)
(51) G01M 3/24
(72) SYKES, Robert John te TENDRING
ESSEX CO16 0BT, GROOT
(11) EP2352979
BRITTANNIË (GB)
(21) EP10757625.8
(51)
G01N 15/00
(22) 19.08.2010
B01F 5/06
(31) 0914463
(11) EP1869427
(32) 19.08.2009
(21) EP06726240.2
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 13.03.2006
(54) LEAK DETECTOR
(31) 0550645
(47) 05.03.2014
(73) TSG Technische Service
Gesellschaft mbH te 99096
ERFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hesse, Olaf te 99734
NORDHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nagel, Andreas te 99765
HERINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N
G01N
G01N
G01N
33/00
21/63
21/35
21/31
(11) EP2486389
(21) EP10781932.8
(22) 08.10.2010
(31) 0904809
(32) 08.10.2009
(33) Frankrijk
(54) CAPTEUR OPTIQUE D'ESPECES
CHIMIQUES FONCTIONNANT
DANS L'INFRAROUGE.
(47) 05.03.2014
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique CNRS te 75016
PARIS, Frankrijk (FR)
(72) CAMY, Patrice te F-14000 CAEN,
Frankrijk (FR)
DOUALAN, Jean-Louis te F-14980
ROTS, Frankrijk (FR)
NAZABAL, Virginie te 35700
RENNES, Frankrijk (FR)
(51) G01N 21/90
G01N 21/84
G01N 21/35
(11) EP2215455
(21) EP08844814.7
(22) 31.10.2008
(31) 984976 P
Nummer 11/14
25033 P
56631 P
(32) 02.11.2007
31.01.2008
28.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) A method for formulating an NIR
model used in biomass
processing
(47) 05.03.2014
135
12 maart 2014
Pretsch, Ernö te 8707 UETIKON
AM SEE, Zwitserland (CH)
Vigassy, Tamas te 8046 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
(51) G01N 27/413
G01N 27/403
A61B 5/00
(11) EP2135066
(21) EP08702312.3
(22) 25.01.2008
(31) MI20070110
(32) 25.01.2007
(73) Ceres, Inc. te THOUSAND OAKS,
CA 91320-1440, Verenigde Staten (33) Italië
van Amerika (US)
(54) SENSOR AND APPARATUS FOR
ANALYSING GASES PRESENT IN
(72) HAMES, Bonnie te NEWBURY
BLOOD
PARK CALIFORNIA 91320,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(US)
(73) Bio Tech Research and Finance
KRUSE, Tanya te WINNETKA
Ltd. te NEWARK, DE 19711,
CALIFORNIA 91306, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
THOMAS, Steven R. te NEWBURY
(72) Scarano, Elio te 00184 ROMA RM,
PARK CALIFORNIA 91320,
Italië (IT)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 30/56
RAGAB, Amr Saad te THOUSAND
B01D 15/20
OAKS CALIFORNIA 91320-1440,
(11) EP2297570
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09770478.7
(US)
(51) H01J 49/00
G01R 33/48
G01R 33/465
G01R 33/46
G01N 30/72
G01N 24/08
(22) 04.06.2009
(11) EP2572188
(47) 05.03.2014
G01N
G01N
G01N
G01N
35/00
33/68
33/543
33/50
(11) EP1875401
(21) EP06754632.5
(22) 29.06.2006
(31) 694983 P
694984 P
(32) 30.06.2005
30.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) DEVICE FOR QUANTITATIVE
ANALYSIS OF A METABOLITE
PROFILE
(47) 05.03.2014
(73) BIOCRATES Life Sciences AG te
6020 INNSBRUCK, Oostenrijk (AT)
(72) RAMSAY, Steven, Lewis te
HEIDELBERG 3084, Australië (AU)
GUGGENBICHLER, Wolfgang te A6063 RUM, Oostenrijk (AT)
WEINBERGER, Klaus, Michael te
A-6414 MIEMING, Oostenrijk (AT)
GRABER, Armin te A-6020
INNSBRUCK, Oostenrijk (AT)
STÖGGL, Wolfgang, Markus te A6020 INNSBRUCK, Oostenrijk (AT)
(31) 0801526
(51) G01N 33/52
G01N 1/31
(32) 27.06.2008
(11) EP1208378
(33) Zweden
(21) EP00947135.0
(54) Separation media slurry tank
(22) 07.07.2000
(31)
(73) GE Healthcare Bio-Sciences AB te (32)
751 84 UPPSALA, Zweden (SE)
21.05.2010
(33)
(72) LÖNNQVIST, Tom te S-751 84
ANALYTICAL APPARATUS
(54)
UPPSALA, Zweden (SE)
COMPRISING AN
NORDBERG,
Roger
te
S-751
84
ELECTROCHEMICAL FLOW CELL
UPPSALA, Zweden (SE)
AND A STRUCTURE ELUCIDATION
(47)
LUNDKVIST, Joakim te S-751 84
SPECTROMETER
UPPSALA, Zweden (SE)
(73)
05.03.2014
(51) G01N 33/487
Antec Leyden B.V. te 2382 NV
(11) EP2171439
ZOETERWOUDE
(72)
(21) EP08796112.4
BROUWER, Hendrik-Jan te NL2353 WL LEIDERDORP
(22) 08.07.2008
KRAJ, Agnieszka te NL-2341 PL
(31) 781425
(51)
OEGSTGEEST
(32)
23.07.2007
CHERVET, Jean-Pierre te NL-1017
CC AMSTERDAM
(11)
(33) Verenigde Staten van Amerika
142789 P
(21) EP10731827.1
08.07.1999
(22)
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47)
(73)
(72)
ANTIGEN RECOVERY AND/OR
STAINING APPARATUS AND
METHOD
05.03.2014
Angros, Lee H. te BETHANY, OK
73008, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Angros, Lee H. te BETHANY, OK
73008, Verenigde Staten van
Amerika (US)
G01N 33/558
G01N 33/543
EP2336776
(51) G01N 27/403
G01N 27/333
(54) BIOSENSOR CALIBRATION
SYSTEM
(21) EP08800549.1
(11) EP1936365
(47) 05.03.2014
(54) LIQUID TEST STRIP
(21) EP06127154.0
(73) Bayer HealthCare LLC te
WHIPPANY, NJ 07981-0915,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 05.03.2014
(22) 22.12.2006
(54) Verfahren zur Bestimmung einer
Bezugselektrode auf einer
ionenselektiven FestkontaktElektrode
(22) 29.08.2008
(73) Actherm Inc. te HSINCHU 30078,
Taiwan (TW)
(72) HSIEH, Chih-Wei te HSINCHU
(72) SCHELL, Robert te GOSHEN,
COUNTRY 302 TAIWAN, China
INDIANA 46528, Verenigde Staten
(CN)
van Amerika (US)
HSIEH, Wen-Pin te MIAOLI
(47) 05.03.2014
PERRY, Joseph te OSCEOLA,
COUNTRY 352 TAIWAN, China
INDIANA 46561, Verenigde Staten
(73) Metroglas AG te 8910 AFFOLTERN
(CN)
van Amerika (US)
A.A., Zwitserland (CH)
WU, Yi-Jen te TAIWAN, China (CN)
(72) Heule, Martin te 8903
(51) H01J 49/00
(51)
G01N 33/569
BIRMENSDORF, Zwitserland (CH)
G06F 19/28
C12Q 1/70
Nummer 11/14
C12Q 1/00
C12P 19/34
(11) EP2024520
(21) EP07797439.2
(22) 11.05.2007
(31) 747076 P
(32) 11.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF PROTEIN
EXTRACTION FROM CELLS
(47) 05.03.2014
(73) Becton, Dickinson and Company
te FRANKLIN LAKES, NJ 07417,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Arbor Vita Corporation te
SUNNYVALE, CA 94085,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
136
(22) 28.09.2006
(31) 764356 P
05292200
(32) 02.02.2006
19.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(32) 02.02.2006
19.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(73) INSERM (Institut National de la
Santé et de la Recherche
Médicale) te 75013 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Galon, Jérôme te 75270 PARIS
CEDEX 06, Frankrijk (FR)
Pages, Franck te 75270 PARIS
CEDEX 06, Frankrijk (FR)
Fridman, Wolf-Herman te 75270
PARIS CEDEX 06, Frankrijk (FR)
(51) G01N 33/68
(54) An in vitro method for the
(11) EP2124058
prognosis of progression of a
cancer and of the outcome in a
(21) EP09168105.6
patient and means for performing (22) 05.01.2007
said method
(31) 756212 P
(47) 05.03.2014
(32) 05.01.2006
(73) INSERM (Institut National de la
(33) Verenigde Staten van Amerika
Santé et de la Recherche
Médicale) te 75013 PARIS,
(54) Acne diagnostic method by using
Frankrijk (FR)
lesions biomarkers and in vitro
screening method for identifying
(72) Galon, Jérôme te 75270 PARIS
modulators thereof
CEDEX 06, Frankrijk (FR)
Pages, Franck te 75270 PARIS
(47) 05.03.2014
CEDEX 06, Frankrijk (FR)
(73) Galderma Research &
Fridman, Wolf-Herman te 75270
Development te 06410 BIOT,
PARIS CEDEX 06, Frankrijk (FR)
Frankrijk (FR)
(51) G01N 33/574
(11) EP2420836
(21) EP11180205.4
(51) G01N 33/68
C12N 15/85
C07K 16/18
A61K 49/00
A61K 38/00
A01K 67/027
(11) EP2272539
(21) EP10006457.5
(54) An in vitro method for the
(22) 19.10.2005
prognosis of progression of a
cancer and of the outcome in a
(31) 969335
patient and means for performing
194115
said method
(32) 19.10.2004
(47) 05.03.2014
29.07.2005
(72) Galon, Jérôme te 75270 PARIS
CEDEX 06, Frankrijk (FR)
Pages, Franck te 75270 PARIS
(72) LOVELL, Stephen te LUTHERVILLE,
CEDEX 06, Frankrijk (FR)
MD 21093, Verenigde Staten van
Fridman, Wolf-Herman te 75270
Amerika (US)
PARIS CEDEX 06, Frankrijk (FR)
BLANK, Lydia te SPARKS, MD
(51) G01N 33/574
21152, Verenigde Staten van
(11) EP2420837
Amerika (US)
CREWS, Virginia te SPARKS, MD
(21) EP11180206.2
21152, Verenigde Staten van
(22) 28.09.2006
Amerika (US)
HASSE, Nancy te MIDDLETOWN, (31) 764356 P
05292200
DELAWARE 19709, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 02.02.2006
LU, Peter te SUNNYVALE, CA
19.10.2005
94085, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Europees Octrooi Bureau
SCHWEIZER, Johannes te
(54)
An in vitro method for the
SUNNYVALE, CA 94085,
prognosis of progression of a
Verenigde Staten van Amerika
cancer using CD45 as a marker
(US)
(47)
05.03.2014
(51) G01N 33/574
(73)
INSERM (Institut National de la
(11) EP2420835
Santé et de la Recherche
(21) EP11180204.7
Médicale) te 75013 PARIS,
Frankrijk (FR)
(22) 28.09.2006
(31) 764356 P
05292200
12 maart 2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Truncated fragments of alphasynuclein in lewy body disease
(47) 05.03.2014
(73) Elan Pharmaceuticals, LLC te
CAMBRIDGE, MA, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Chilcote, Tamie J. te SAN
FRANCISCO, CA 94116, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Goldstein, Jason te DECATUR,
GEORGIA 30033, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Anderson, John P. te SAN
FRANCISCO, CA 94115, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Walker, Donald te PLEASANT
HILL, CA 94523, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G01P 3/487
(11) EP2259074
(21) EP10005667.0
(22) 31.05.2010
(31) 182783 P
(32) 01.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Magnetic speed sensor with cost
effective and fast fabrication
(47) 05.03.2014
(73) Methode Electronics, Inc. te
CHICAGO, IL 60706, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Lee, Seong-Jae te MOUNT
PROSPECT, ILLINOIS 60056,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01P 5/06
(11) EP2336787
(21) EP10189214.9
(22) 28.10.2010
(31) 18422009
(32) 01.12.2009
(33) Zwitserland
(54) Windmessgerät
(47) 05.03.2014
(73) Flytec AG te 6048 HORW,
Zwitserland (CH)
(72) Thiboutot, Diane te HERSHEY, PA (72) Lerch, Erich te 6206, 6206
NEUENKIRCH, Zwitserland (CH)
PA 17033, Verenigde Staten van
Joder, Peter te 6010, KRIENS,
Amerika (US)
Nummer 11/14
137
Zwitserland (CH)
(51) G01P 5/12
(11) EP2267460
(21) EP10165666.8
(22) 11.06.2010
(31) 490125
(32) 23.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for
measuring wind velocity
(47) 05.03.2014
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Santos, Pedro Arsuaga te 28007,
MADRID, Spanje (ES)
(51) G01R 21/02
G01R 19/03
G01R 1/20
MANCHESTER, NH 03104,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Sharma, Nirmal te SHREWSBURY,
MA 01545, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Gagnon, Jay te HOLDEN, MA
01520, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Dickinson, Richard te SOUTH
BOSTON, MA 02127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G01R 19/25
12 maart 2014
(51) G01R 31/30
G01R 19/165
(11) EP2374014
(21) EP09764073.4
(22) 18.11.2009
(31) 08170829
08171925
(32) 05.12.2008
17.12.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(21) EP10765958.3
(54) A SIMPLE AND STABLE
REFERENCE FOR IR-DROP AND
SUPPLY NOISE MEASUREMENTS
(22) 01.10.2010
(47) 05.03.2014
(31) 102009048509
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
(32) 09.10.2009
(72) VEENDRICK, Hendricus Joseph
Maria te NL-5656 AE EINDHOVEN
PELGROM, Marcel te NL-5656 AE
EINDHOVEN
ZIEREN, Victor te NL-5656 AE
EINDHOVEN
(11) EP2486414
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP11701746.7
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR ERMITTLUNG EINER
EINGANGSSPANNUNG AN EINER
ORTSNETZSTATION EINES
STROMNETZES
(22) 17.01.2011
(47) 05.03.2014
(51) G01R 31/3187
G01R 31/317
(31) 102010009835
(73) ABB Technology AG te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(21) EP11161720.5
(11) EP2542902
(32) 02.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELEKTRONISCHES BAUELEMENT,
STROMSENSOR
(47) 05.03.2014
(73) Isabellenhütte Heusler GmbH &
Co. Kg te 35683 DILLENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HETZLER, Ullrich te 35688
DILLENBURG-OBERSCHELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01L 43/06
G01R 15/20
(21) EP10183958.7
(22) 23.05.2006
(31) 140250
144970
336602
401160
383021
(32) 27.05.2005
03.06.2005
20.01.2006
10.04.2006
12.05.2006
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(72) VON SENGBUSCH, Klaus te 68259 (22) 08.04.2011
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(31) 2010099582
DUITSLAND (DE)
(32) 23.04.2010
(51) G01R 31/12
(33) Japan
(11) EP2321661
(54) Self-diagnosis system and test
(21) EP09786665.1
circuit determination method
(22) 22.07.2009
(47) 05.03.2014
(31) 200806804
(32) 06.08.2008
(33) Zuid-Afrika
(54) PARTIAL DISCHARGE
MONITORING METHOD AND
SYSTEM
(47) 05.03.2014
(11) EP2295993
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Current Sensor
(47) 05.03.2014
(73) Allegro Microsystems, LLC te
WORCESTER, MA 01615-0036,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Doogue, Michael, C te
(11) EP2381266
(73) Renesas Electronics Corporation
te NAKAHARA-KU KAWASAKI
KANAGAWA 211-8668, Japan (JP)
(72) Matsuo, Masafumi te KANAGAWA
221-0056, Japan (JP)
(51) G01R 33/12
G01R 33/035
(11) EP2267471
(73) Eskom Holdings Limited te
(21) EP10180206.4
SUNNINGHILL SANDTON 2196
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA) (22) 28.04.2006
(72) HIGGINS, Simon te 2092
(31) 0508886
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA)
(32) 29.04.2005
(51) G01R 31/12
(33) GROOT BRITTANNIË
G01R 31/11
(54) Probe for detecting magnetic
(11) EP2437075
properties of materials
(21) EP11183316.6
(47) 05.03.2014
(22) 29.09.2011
(73) University College London te
(31) 2005431
LONDON WC1E 6HA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 01.10.2010
University of Houston te
(33) Nederland
HOUSTON, TX 77204-5932,
(54) Locating partial discharge in a
Verenigde Staten van Amerika
power cable
(US)
(47) 05.03.2014
(72) Hattersley, Simon Richard te
SOUTHLANDS GROVE, BICKLEY
(73) Locamation B.V. te 7556 NB
KENT BR1 2DF, GROOT
HENGELO
BRITTANNIË (GB)
(72) Jansen, Antonius Jacobus Paulus
Pankhurst, Quentin Andrew te
te 7582 BD LOSSER
ST . ALBANS, HERTFORDSHIRE
Fijlstra, Hans te 7543 GG
AL1 4RJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
ENSCHEDE
Brazdeikis, Audrius te MISSOURI
Nummer 11/14
CITY, TX 77459, Verenigde Staten
van Amerika (US)
138
SQUARE, PA 19348, Verenigde
Staten van Amerika (US)
12 maart 2014
GELSENKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01S 7/14
G01S 7/12
(51) G01S 13/88
G01S 13/524
(11) EP1542033
(11) EP2462463
(21) EP04025486.4
(21) EP10742672.8
(22) 27.10.2004
(22) 03.08.2010
(51) G01S
G01S
G01S
G01S
G01S
(31) 20902003
(31) 462366
(11) EP1923721
(32) 09.12.2003
(32) 03.08.2009
(21) EP06781786.6
(33) Zwitserland
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 27.07.2006
(54) Verfahren zum Anzeigen von
Bildern eines
Überwachungsraumes
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
MOTION COMPENSATION FOR
HAND HELD MTI RADAR SENSOR
(31) 2005235287
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Rheinmetall Air Defence AG te
8050 ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(72) Friedli, Andreas te 8640
MARTHALEN, Zwitserland (CH)
(51) G01S 7/497
G01S 17/42
G01C 15/00
G01B 11/00
(11) EP2405284
(21) EP11182298.7
(22) 03.09.2004
(31) 500775 P
7/489
7/487
7/484
7/481
17/10
(32) 15.08.2005
(33) Japan
(54) MEASURING DEVICE
(73) Raytheon Company te WALTHAM,
(47) 05.03.2014
MA 02451-1449, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) TOPCON CORPORATION te TOKYO
174-8580, Japan (JP)
(72) COOK, Carl, D. te LA HABRA CA
90631-3131, Verenigde Staten
van Amerika (US)
ADCOOK, Scott, E. te IRVINE CA
92614-5458, Verenigde Staten
van Amerika (US)
GHEBRANIOUS, Mena, J. te
CERRITOS CA 90703-1003,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) OHISHI, Masahiro te ITABASHI-KU,
TOKYO 1748580, Japan (JP)
TOKUDA, Yoshikatsu te ITABASHIKU, TOKYO 1748580, Japan (JP)
(51) G01S 5/16
G01S 3/784
G01S 17/66
(11) EP2201400
(21) EP08808053.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G10K 11/00
G01S 15/93
G01S 13/93
(54) Self-compensating laser tracker
(11) EP2431966
(47) 05.03.2014
(32) 26.09.2007
(21) EP11169625.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 05.09.2003
(73) Faro Technologies, Inc. te LAKE
(22) 10.06.2011
MARY, FL 32746-6204, Verenigde (31) 099131709
Staten van Amerika (US)
(32) 17.09.2010
(72) Cramer, Peter G. te KENNET
(33) Taiwan
SQUARE, PA 19348, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) Control device for suppression of
West, James K. te LANDINGBERG,
residual vibration of piezoelectric
PA 19350, Verenigde Staten van
transducer
Amerika (US)
(47) 05.03.2014
Bridges, Robert E. te KENNET
(73) Tung Thih Electronic Co., Ltd. te
SQUARE,PA 19348, Verenigde
TAOYUAN 33852, Taiwan (TW)
Staten van Amerika (US)
(72)
Wu, Chao-Ting te 10617 TAIPEI,
(51) G01S 7/497
Taiwan (TW)
G01S 17/42
Wu, Wen-Jong te 10617 TAIPEI,
G01C 15/00
Taiwan (TW)
G01B 11/00
(22) 18.09.2008
(31) 975325 P
(54) WIDE FIELD OF VIEW OPTICAL
TRACKING SYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) Elbit Systems Ltd. te 31053
HAIFA, Israël (IL)
(72) YAHAV, Dror te 44209 KFAR SABA,
Israël (IL)
CHARNY, Adi te 34765 HOD
HASHARON, Israël (IL)
ZOMMER, Shahaf te TALEL DOAR
NA OSHRAT 25167, Israël (IL)
EFRAT, Ilan te 34367 HAIFA, Israël
(IL)
BEN-YISHAI, Rani te 64284 TELAVIV, Israël (IL)
(22) 03.09.2004
(51) G01S 7/497
G01S 17/93
G01S 17/02
G01J 1/44
(51) G02B 26/08
G01S 7/481
G01S 17/95
(31) 500775 P
(11) EP2405283
(32) 05.09.2003
(21) EP10168569.1
(21) EP09171829.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 06.07.2010
(54) Self-compensating laser tracker
(54) Optoelektronische
Messanordnung mit einer
Kompensationslichtquelle
(11) EP2405285
(21) EP11182299.5
(47) 05.03.2014
(73) Faro Technologies, Inc. te LAKE
MARY, FL 32746-6204, Verenigde (47) 05.03.2014
Staten van Amerika (US)
(73) Mechaless Systems GmbH te
76646 BRUCHSAL,
(72) Cramer, Peter G. te KENNET
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SQUARE, PA 19348, Verenigde
(DE)
Staten van Amerika (US)
West, James K. te LANDINBERG, (72) Mayer, Bernd te 73479
PA 19350, Verenigde Staten van
ELLWANGEN, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Bridges, Robert E. te KENNET
Spiegel, Egbert, Dr. te 45891
(11) EP2172790
(22) 30.09.2009
(31) 102008050201
(32) 01.10.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Lidar-Einrichtung aufweisend eine
optische Einrichtung mit einer
Sende-Einrichtung und einer
Empfangseinrichtung
(47) 05.03.2014
(73) Leibniz-Institut für
Troposphärenforschung e.V. te
04318 LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 11/14
139
(72) Engelmann, Ronny te 04155,
LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Althausen, Dietrich te 04103,
LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04K 3/00
G01S 19/46
G01S 19/24
G01S 19/12
G01S 19/02
G01S 19/01
G01C 21/20
(11) EP2330441
(21) EP11153732.0
(22) 17.05.2007
(31) 801764 P
749627
749652
749597
749667
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
(72) DUBE, Roger, R. te BOCA RATON,
Kietz, Daniel te 79359 RIEGEL,
FL 33434, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
MORGENSTERN, Richard, L. te
(51) G02B 1/11
BOCA RATON, FL 33496,
B63C 11/12
Verenigde Staten van Amerika
A63B 33/00
(US)
(11) EP2315057
(51) G01V 3/10
(21) EP10015234.7
(11) EP2562565
(22) 01.12.2009
(21) EP11178586.1
(31) 2008329996
(22) 24.08.2011
(32) 25.12.2008
(54) Metal Detection Apparatus
(33) Japan
(47) 05.03.2014
(54) goggles for under-liquid
(73) Mettler-Toledo Safeline Limited te
observation
SALFORD MANCHESTER M50
(47)
05.03.2014
2XD, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73)
Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKA(72) Lyon, David Gregory te CHEADLE
SHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
HULME, CHESHIRE SK8 5QH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G01V 8/10
F16P 3/14
(32) 18.05.2006
16.05.2007
16.05.2007
16.05.2007
16.05.2007
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(11) EP2558886
(21) EP11715665.3
(22) 15.04.2011
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Generalized High Performance
Navigation System
(47) 05.03.2014
(73) The Boeing Company te
CHICAGO, IL 60606-2016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WHELAN, David A. te NEWPORT
COAST CA 92657, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BRUMLEY, Robert W. te
NARBERTH PA 19072, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FERREL, Barton G. te TROY IL
62294, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01S 19/32
G01S 19/14
(11) EP1683296
(21) EP04819086.2
(22) 13.11.2004
(31) 520094 P
987553
(31) 102010015765
(32) 16.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) EINRICHTUNG ZUR
ÜBERWACHUNG MINDESTENS
EINES DREIDIMENSIONALEN
SICHERHEITSBEREICHS
(47) 05.03.2014
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg te 39106
MAGDEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) WALTER, Christoph te 39106
MAGDEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VOGEL, Christian te 39104
MAGDEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ELKMANN, Norbert te 39104
MAGDEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01V 8/20
(11) EP2431768
(32) 13.11.2003
13.11.2004
(21) EP11173171.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 102010037681
(22) 08.07.2011
(32) 21.09.2010
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CONTAINER MONITORING, REAL
TIME AUTHENTICATION, ANOMALY (54) Lichtgitter
DETECTION, AND ALERTS
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
(73) SICK AG te 79183 WALDKIRCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Digital Authentication
(DE)
Technologies Inc. te BOCA RATON,
FL 33434, Verenigde Staten van (72) Bürger, Jürgen te 79331
Amerika (US)
NIMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Yamada, Nobuaki te OSAKA-SHI
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(51) G02B 6/293
G02B 6/036
G02B 6/028
(11) EP1288685
(21) EP02291947.6
(22) 01.08.2002
(31) 0111130
(32) 27.08.2001
(33) Frankrijk
(54) Fibre optique pour un système de
transmission à multiplexage en
longueurs d'onde
(47) 05.03.2014
(73) Draka Comteq B.V. te 1083 HJ
AMSTERDAM
(72) Sillard, Pierre te 78150 LE
CHESNAY, Frankrijk (FR)
Beaumont, Florent te 78700
CONFLANS STE HONORINE,
Frankrijk (FR)
Fleury, Ludovic te 78390 BOIS
D'ARCY, Frankrijk (FR)
Gorlier, Maxime te 75017 PARIS,
Frankrijk (FR)
de Montmorillon, Louis-Anne te
75017 PARIS, Frankrijk (FR)
Nouchi, Pascale te 78600
MAISONS-LAFITTE, Frankrijk (FR)
(51) G02B 6/38
(11) EP2150847
(21) EP08767933.8
(22) 29.05.2008
(31) 809390
(32) 31.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MICROSPLITTER MODULE FOR
OPTICAL CONNECTIVITY
(47) 05.03.2014
(73) Corning Cable Systems LLC te
HICKORY NC 28602, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) SARAVANOS, Konstantinos te
VILLAGE, TEXAS 75077,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 11/14
140
SCHWEIKER, Wolfgang te 83629
WEYARN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
THOMPSON, David, A. te
NEWTON, NORTH CAROLINA
28658, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 01.10.2004
(31) 102004034996
(32) 16.07.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Lichtrastermikroskop mit
linienförmiger Abtastung
(51) G02B 6/44
(47) 05.03.2014
(11) EP2324384
(73) Carl Zeiss Microscopy GmbH te
07745 JENA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP09789068.5
(22) 06.08.2009
(72) Wolleschensky, Ralf te 07743
JENA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 190538 P
197068 P
417325
487929
(51) G02B 21/06
G02B 21/00
(32) 29.08.2008
23.10.2008
02.04.2009
19.06.2009
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
(11) EP2042906
(21) EP08016423.9
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) CLIP FOR SECURING A FIBER
OPTIC CABLE ASSEMBLY
(47) 05.03.2014
(73) Corning Cable Systems LLC te
HICKORY NC 28602, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 18.09.2008
(31) 102007047465
(32) 28.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Anordnung zur
optischen tiefenaufgelösten
Erfassung einer beleuchteten
Probe
(47) 05.03.2014
(73) Carl Zeiss Microscopy GmbH te
07745 JENA, BONDSREPUBLIEK
(72) DAVIS, Gerald, J. te HASLET
DUITSLAND (DE)
TEXAS 76052, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Wolleschensky, Ralf te 07743
MCGRANAHAN, Daniel, S. te FORT
JENA, BONDSREPUBLIEK
WORTH TEXAS 76137, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
Kempe, Michael te 07751 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G02B 6/44
(DE)
(11) EP2557443
(51)
G02B 27/01
(21) EP11177345.3
B60K 35/00
(22) 12.08.2011
(11) EP2153265
(54) Cable enclosure
(21) EP08749317.7
(47) 05.03.2014
(22) 05.05.2008
(73) CCS Technology, Inc. te
(31) 102007021516
WILMINGTON, DE 19803,
(32) 04.05.2007
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Breuer-Heckel, Mike te 44143
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Osoba, Markus te 58300 WETTER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kittler, Lars te 58239 SCHWERTE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Figge, Axel te 58099 HAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Thibault, Simon te 58099 HAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kupczyk, Andreas te 58099
HAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G02B 21/00
G01N 21/64
(11) EP1617260
(21) EP04023505.3
(54) DISPOSITIF D'AFFICHAGE
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
(54) PRESCRIBING AND/OR
DISPENSING OPHTHALMIC
LENSES
(47) 05.03.2014
(73) Carl Zeiss Vision Australia
Holdings Ltd. te LONSDALE, SA
5160, Australië (AU)
(72) FISHER, Scott, Warren te
FLAGSTAFF HILL, SOUTH
AUSTRALIA 5159, Australië (AU)
VARNAS, Saulius, Raymond te
BRIGHTON, SOUTH AUSTRALIA
5048, Australië (AU)
BONNETT, John, Charles te
PANORAMA, SOUTH AUSTRALIA
5041, Australië (AU)
(51) G02F 1/1362
G02F 1/13
(11) EP2299313
(21) EP10173207.1
(22) 18.08.2010
(31) 20090087224
(32) 15.09.2009
(33) Zuid-Korea
(54) Liquid Crystal Display Device and
Method of Fabricating the Same
(47) 05.03.2014
(73) LG Display Co., Ltd. te
YONGDUNGPO-GU SEOUL, ZuidKorea (KR)
(72) Cho, Suk-Ho te PAJU, Zuid-Korea
(KR)
Chun, Jae-Yi te GOYANG, ZuidKorea (KR)
Min, Ji-Suk te SEOUL, Zuid-Korea
(KR)
(51) G06F
G06F
G02F
G02F
3/042
3/041
1/1362
1/133
(11) EP2103988
(21) EP09003259.0
(22) 06.03.2009
(31) 20080023417
(32) 13.03.2008
(33) Zuid-Korea
(54) Object recognizing display device
(73) Johnson Controls GmbH te 51399 (47) 05.03.2014
BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK
(73) Samsung Display Co., Ltd. te
DUITSLAND (DE)
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
(72) MONTAROU, Laurent te F-75018
Zuid-Korea (KR)
PARIS, Frankrijk (FR)
(72)
Takahashi, Seiki te CHUNAN-SI
LUNEAU, Olivier te F-95430
CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidAUVERS SUR OISE, Frankrijk (FR)
Korea (KR)
ARNOULD, Robert te F-63260
You, Bong-Hyun te YONGIN-SI,
SARDON, Frankrijk (FR)
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) G02C 7/06
Choi, Hee-Jin te SEOUL, ZuidG02C 7/02
Korea (KR)
(11) EP1454184
(51) G02F 1/1335
(21) EP02804840.3
G02B 5/30
(22) 13.12.2002
(11) EP1804114
(31) PR949101
(21) EP06025873.8
(32) 14.12.2001
(22) 13.12.2006
(33) Australië
(31) 2005380154
Nummer 11/14
141
(32) 28.12.2005
G02F 1/13
12 maart 2014
(21) EP06767469.7
(33) Japan
(11) EP2275860
(22) 28.06.2006
(54) Display device
(21) EP10182874.7
(31) 2005200178
(47) 05.03.2014
(22) 25.07.2001
(32) 08.07.2005
(73) Semiconductor Energy
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
(31) 2000223488
(33) Japan
(72) Ishitani, Tetsuji te ATSUGI-SHI
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(JP)
Egi, Yuji te ATSUGI-SHI
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(JP)
Nishi, Takeshi te ATSUGI-SHI
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(JP)
(51) G02F 1/1335
(11) EP2037317
(21) EP07744920.5
(22) 08.06.2007
(31) 2006183018
(32) 03.07.2006
(33) Japan
(32) 25.07.2000
(54) SURFACE POSITION DETECTION
APPARATUS, EXPOSURE
APPARATUS, AND EXPOSURE
Wiring and sealing scheme for an
METHOD
active matrix display device
(47) 05.03.2014
05.03.2014
(73) NIKON CORPORATION te
Semiconductor Energy
CHIYODA-KU TOKYO 100-8331,
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGIJapan (JP)
SHI, KANAGAWA 243-0036, Japan
(72)
HIDAKA, Yasuhiro te TOKYO
(JP)
1008331, Japan (JP)
Yamazaki, Shunpai te KANAGAWA
NAGAYAMA, Tadashi te TOKYO
243-0036, Japan (JP)
1008331, Japan (JP)
Koyama, Jun te KANAGAWA 243(51) G03G 5/147
0036, Japan (JP)
G03G 5/05
Osame, Mitsuaki te KANAGAWA
G03G 5/047
243-0036, Japan (JP)
Inukai, Kazutaka te KANAGAWA
(11) EP2133748
243-0036, Japan (JP)
(21) EP08739748.5
(33) Japan
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) H01L 21/68
G03F 7/20
(54) LIQUID CRYSTAL PANEL AND
LIQUID CRYSTAL DISPLAY
APPARATUS
(11) EP2187434
(47) 05.03.2014
(31) 102008058306
(73) Nitto Denko Corporation te
IBARAKI-SHI, OSAKA 567-8680,
Japan (JP)
(72) SATAKE, Masayuki te IBARAKI-SHI,
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
TOYAMA, Yuusuke te IBARAKI-SHI,
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
KINJOU, Naotaka te IBARAKI-SHI,
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
SHIMIZU, Takashi te IBARAKI-SHI,
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
YOSHIDA, Kentarou te IBARAKISHI, OSAKA 567-8680, Japan (JP)
(51) G02F 1/13357
(11) EP2437105
(21) EP11177847.8
(22) 17.08.2011
(31) 20100096072
(32) 01.10.2010
(33) Zuid-Korea
(54) Display apparatus
(47) 05.03.2014
(73) Samsung Display Co., Ltd. te
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(72) Cho, Joo Woan te 104-203
CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidKorea (KR)
Choi, Seongsik te 30-1011
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Lee, Yong Woo te 108-906
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) H01L 51/52
H01L 27/32
G02F 1/1362
G02F 1/1345
G02F 1/1339
(21) EP09176185.8
(22) 17.11.2009
(22) 27.03.2008
(31) 2007085141
(32) 28.03.2007
(33) Japan
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELECTROPHOTOGRAPHIC
PHOTORECEPTOR, PROCESS
CARTRIDGE, AND
ELECTROPHOTOGRAPHIC DEVICE
(54) Aerostatisch geführtes
Tischsystem für die
Vakuumanwendung
(47) 05.03.2014
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(47) 05.03.2014
(72) OKUDA, Atsushi te TOKYO 1468501, Japan (JP)
OGAKI, Harunobu te TOKYO 1468501, Japan (JP)
KITAMURA, Wataru te TOKYO 1468501, Japan (JP)
UESUGI, Hirotoshi te TOKYO 1468501, Japan (JP)
(32) 17.11.2008
(73) Vistec Electron Beam GmbH te
07745 JENA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Schubert, Gerhard te 07749,
JENA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Jackel, Christian te 06722,
DROYSSIG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kirschstein, Ulf-Carsten te 07751,
JENA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Böhm, Michael te 07749, JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Bauer, René te 07745, JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Harnisch, Gerd te 07749, JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Dr. Peschel, Thomas te 07743,
JENA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dr. Risse, Stefan te 07749, JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Dr. Schenk, Christoph te 07747,
JENA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G03F 9/00
G01B 11/00
(11) EP1909062
(51) G03G 9/087
G03G 9/08
(11) EP2378365
(21) EP11161413.7
(22) 07.04.2011
(31) 2010094724
(32) 16.04.2010
(33) Japan
(54) Toner for developing electrostatic
image and manufacturing
method thereof
(47) 05.03.2014
(73) Konica Minolta Business
Technologies, Inc. te TOKYO 1000005, Japan (JP)
(72) Hori, Anju te TOKYO 100-0005,
Japan (JP)
Ueda, Noboru te TOKYO 1000005, Japan (JP)
Nagasawa, Hiroshi te TOKYO 1000005, Japan (JP)
(51) G03G 9/097
(11) EP2287674
Nummer 11/14
(21) EP09742758.7
(22) 08.05.2009
(31) 2008122860
(32) 09.05.2008
(33) Japan
142
26.11.2004
30.11.2004
(33) Japan
Japan
Japan
12 maart 2014
diamètre de bonde réduit
(47) 05.03.2014
(73) ETA SA Manufacture Horlogère
Suisse te 2540 GRENCHEN,
Zwitserland (CH)
(47) 05.03.2014
(54) Developer for electrophotography (72) Kaelin, Laurent te 2615
containing a carrier, developer
SONVILIER, Zwitserland (CH)
container, image forming
Wyssbrod, Baptist te 2560 NIDAU,
method, image forming
Zwitserland (CH)
apparatus, and process cartridge
Queval, Arthur te 1095 LUTRY,
(47) 05.03.2014
Zwitserland (CH)
(73) Hodogaya Chemical Co., Ltd. te
TOKYO 105-0011, Japan (JP)
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(51) G04B 1/16
(72) YASUMURA Masateru te SHUNANSHI, YAMAGUCHI 7460042, Japan
(JP)
ITO Masami te TSUKUBA-SHI
IBARAKI 305-0841, Japan (JP)
AOKI Yoshikazu te KORIYAMA-SHI
FUKUSHIMA 963-8802, Japan (JP)
OKUBO Masaki te KORIYAMA-SHI
FUKUSHIMA 963-8802, Japan (JP)
OTSUKA Hideyuki te KORIYAMASHI FUKUSHIMA 963-8802, Japan
(JP)
WATANABE Jun te KORIYAMA-SHI
FUKUSHIMA 963-8802, Japan (JP)
(72) Suzuki, Kousuke te OHTA-KU
TOKYO 143-855, Japan (JP)
Kondou, Tomio te OHTA-KU TOKYO
143-855, Japan (JP)
Yagi, Shinichiro te OHTA-KU
TOKYO 143-855, Japan (JP)
Iwatsuki, Hitoshi te OHTA-KU
TOKYO 143-855, Japan (JP)
(21) EP11181355.6
(51) G03G
G03G
G03G
G03G
G03G
(31) 2005305435
(54) CHARGE CONTROLLING AGENT
AND TONER USING METAL
COMPOUND OF CYCLIC PHENOL
SULFIDE
9/113
9/107
9/10
9/087
9/08
(11) EP2133750
(21) EP08738926.8
(22) 26.03.2008
(31) 2007094537
(32) 30.03.2007
(33) Japan
(51) G03G 15/16
C08J 7/04
(11) EP1947526
(21) EP06810704.4
(22) 28.09.2006
(32) 20.10.2005
(33) Japan
(54) INTERMEDIATE TRANSFER BODY,
METHOD FOR MANUFACTURING
INTERMEDIATE TRANSFER BODY,
AND IMAGE-FORMING DEVICE
(47) 05.03.2014
(73) Konica Minolta Business
Technologies, Inc. te TOKYO 1000005, Japan (JP)
(11) EP2570865
(22) 15.09.2011
(54) Ensemble barillet d'horlogerie à
diamètre de bonde réduit
(47) 05.03.2014
(73) Montres Breguet SA te 1344
L'ABBAYE, Zwitserland (CH)
(72) Zaugg, Alain te 1347 LE SENTIER,
Zwitserland (CH)
(51) G04G 9/00
G04G 21/08
(11) EP2449434
(21) EP10730148.3
(22) 30.06.2010
(31) 10362009
(32) 03.07.2009
(33) Zwitserland
(54) MONTRE-BRACELET A ECRAN
TACTILE ET PROCEDE
D'AFFICHAGE SUR UNE MONTRE
A ECRAN TACTILE
(47) 05.03.2014
(54) CARRIER CORE MATERIAL FOR
ELCTROPHOTOGRAPHIC
DEVELOPING AGENT, PROCESS
FOR PRODUCING THE CORE
MATERIAL, CARRIER FOR
ELCTROPHOTOGRAPHIC
DEVELOPING AGENT, AND
ELECTROPHOTOGRAPHIC
DEVELOPING AGENT.
(72) MAEHARA, Yuichiro te 1918511
HINO-SHI, TOKYO, Japan (JP)
(73) Comme Le Temps SA te 1162
SAINT-PREX, Zwitserland (CH)
(51) G03G 21/18
(72) HYSEK, Jörg te MC-98000
MONACO, Monaco (MC)
POZZO DI BORGO, Pascal te CH1820 MONTREUX, Zwitserland
(CH)
(47) 05.03.2014
(32) 15.03.2007
(73) DOWA Electronics Materials Co.,
Ltd. te CHIYODA-KU TOKYO 1010021, Japan (JP)
DOWA IP Creation Co., Ltd. te
OKAYAMA 702-8053, Japan (JP)
(33) Zuid-Korea
(72) YAMADA, Tomoya te OKAYAMACITY OKAYAMA 702-8053, Japan
(JP)
FUJITA, Isao te OKAYAMA-CITY
OKAYAMA 702-8053, Japan (JP)
AIKI, Yoshiaki te OKAYAMA-CITY
OKAYAMA 702-8053, Japan (JP)
(11) EP1970776
(21) EP07122347.3
(22) 05.12.2007
(31) 20070025434
(51) G04R 20/04
G04G 21/02
(11) EP2287684
(21) EP10172887.1
(54) Image forming apparatus and
method of mounting a developing (22) 16.08.2010
cartridge on the image forming
(31) 2009189143
apparatus
(32) 18.08.2009
(47) 05.03.2014
(33) Japan
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(54) Electronic timepiece
(72) Ahn, Dong-cheol te SUWON-SI,
Zuid-Korea (KR)
Kim, Young-min te SUWON-SI,
Zuid-Korea (KR)
(73) Seiko Epson Corporation te
SHINJUKU-KU TOKYO, Japan (JP)
(21) EP05024634.7
(51) G04B 1/18
G04B 1/16
(51) G05B 13/04
(22) 11.11.2005
(11) EP2570862
(31) 2004328639
2004341560
2004346980
(21) EP11181352.3
(21) EP10717566.3
(51) G03G 9/113
(11) EP1657596
(32) 12.11.2004
(22) 15.09.2011
(54) Ensemble barillet d'horlogerie à
(47) 05.03.2014
(72) Matsuzaki, Jun te NAGANO 3928502, Japan (JP)
(11) EP2553535
(22) 29.03.2010
(54) ENGINEERING-WERKZEUG UND
VERFAHREN ZUR
Nummer 11/14
PARAMETRIERUNG EINES
MODELLBASIERTEN
PRÄDIKTIVREGLERS
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
143
12 maart 2014
(22) 15.11.2005
(11) EP2413215
(31) 2004332566
2005329369
(21) EP11175173.1
(32) 17.11.2004
14.11.2005
(31) 845314
(33) Japan
Japan
(22) 25.07.2011
(32) 28.07.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Robotic mower home finding
system and robotic mower
(72) LOHNER, Lena te 76187
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
(47) 05.03.2014
DUITSLAND (DE)
(73) DEERE & COMPANY te MOLINE,
PFEIFFER, Bernd-Markus te 76744 (47) 05.03.2014
ILLINOIS 61265-8098, Verenigde
(73) OMRON CORPORATION te KYOTOWÖRTH, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
SHI, KYOTO 600-8530, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
(72)
Thompson, Jeffrey S. te APEX,
(72) Maeda, Hiroyuki te SHIMOGYO-KU
(51) G08C 17/02
NORTH CAROLINA 27523,
KYOTO-SHI KYOTO 600-8530,
G05B 19/042
Verenigde Staten van Amerika
Japan (JP)
(11) EP1797485
(US)
(51) G05B 23/02
Johnson, David A. te CHARLOTTE,
(21) EP05802225.2
NORTH CAROLINA 28202,
(11)
EP2595021
(22) 29.09.2005
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11195392.3
(31) BA20040042
(US)
(22) 22.12.2011
(32) 29.09.2004
(51) G05D 1/06
(31) 201113297416
(33) Italië
G05D 1/00
(54) DOMOTIQUE SYSTEM PROVIDED
WITH CENTRALIZED
CONTROLLING AND MANAGING
HARDWARE AND SOFTWARE FOR
REMOTE MANAGEMENT OF
DOMESTIC APPLIANCES,
APPARATUSES, INSTALLATIONS,
DEVICES AND MACHINES
EXISTING IN A HOUSE
(47) 05.03.2014
(73) CUPERSAFETY S.r.l. te 70014
CONVERSANO (BA), Italië (IT)
(54) Method of controlling electronic
cam and servo motor control
system
(32) 16.11.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Derived rate monitor for
detection of degradation of fuel
control servo valves
(47) 05.03.2014
(73) Bell Helicopter Textron Inc. te
FORT WORTH, TX 76101,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2037344
(21) EP08253010.6
(22) 12.09.2008
(31) 854217
(32) 12.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for
detecting anomalies in landing
systems utilizing a global
navigation satellite system
(31) 10360228
(72) Schaeffer, Joseph M. te CEDAR
HILL, TX 75104, Verenigde Staten (47) 05.03.2014
van Amerika (US)
(73) The Boeing Company te
CHICAGO, IL 60606-2016,
(51) G05D 1/02
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1840690
(US)
(21) EP07100495.6
(72) Lapp, Tiffany R. te SNOHOMISH,
(22) 12.01.2007
WASHINGTON 98296, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 102006015204
Murphy, Timothy A. te EVERETT,
(32) 30.03.2006
WASHINGTON 98203, Verenigde
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(54) Verfahren zur Erstellung eines
(51) G05D 7/03
Routenplans für
G05D 16/18
landwirtschaftliche
(11) EP2144132
Maschinensysteme
(32) 20.12.2003
(47) 05.03.2014
(72) CONSORTE, Giuseppe te I-70014
CONVERSANO (BA), Italië (IT)
D'ALESSANDRO, Leonardo te I70014 CONVERSANO (BA), Italië
(IT)
SACCHETTI, Antonio te I-70014
CONVERSANO (BA), Italië (IT)
(51) G05B 19/10
G05B 19/05
(11) EP1697804
(21) EP04790284.6
(22) 12.10.2004
(54) Bediengerät mit Taster für eine
speicherprogrammierbare
Steuerung
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(21) EP09006776.0
(22) 20.05.2009
(73) CLAAS Selbstfahrende
Erntemaschinen GmbH te 33428 (31) 102008027795
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK (32) 11.06.2008
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Diekhans, Dr. Norbert te 33335
05.03.2014
(54) Gasregelventil
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
Rexroth Indramat GmbH te 97816
DUITSLAND
(DE)
(47) 05.03.2014
LOHR AM MAIN,
Huster,
Jochen
te
33330
(73) Honeywell Technologies Sarl te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
1180 ROLLE, Zwitserland (CH)
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72)
Super, Willem te 7814 XX EMMEN
KLEINFELD, Jens te 09128
Brunnert, Andreas te 33397
CHEMNITZ, BONDSREPUBLIEK
RIETBERG, BONDSREPUBLIEK
(51) G05D 16/06
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
F24D 19/10
Meyer zu Helligen, Lars Peter te
G05B 7/02
(11) EP2557471
32139 SPENGE,
G05B 19/4103
(21) EP11006630.5
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
G05B 19/19
(DE)
(22) 12.08.2011
EP1659464
(54) Valve for controlling the
(51)
G05D
1/02
EP05024936.6
differential pressure in heating
A01D 34/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 11/14
and cooling systems
(47) 05.03.2014
(73) Brandoni S.p.A. te 28078
ROMAGNANO SESIA (NO), Italië
(IT)
(72) Galetti, Renato te 28078
ROMAGNANO SESIA (NO), Italië
(IT)
(51) G05D 23/13
(11) EP2461223
(21) EP11009627.8
(22) 06.12.2011
(31) 102010053442
(32) 06.12.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Thermostatventil
(47) 05.03.2014
(73) Grohe AG te 58675 HEMER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Huck, Kai te 58300 WETTER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Riedel, Björn te 44879 BOCHUM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schwartpaul, Tanja te 58809
NEUENRADE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H05B 1/02
H02P 1/00
H02J 3/14
H02J 3/00
H02H 3/247
H02H 3/24
H02H 3/04
H02H 1/06
G06F 1/28
G05D 23/19
G01R 19/165
(11) EP2431830
(21) EP11181739.1
(22) 19.09.2011
(31) 102010046223
(32) 21.09.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Regeleinrichtung für ein
wärmetechnisches Gerät
(47) 05.03.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Cuenca Garcia, Felipe te 35099
BURGWALD-ERNSTHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wibring, Joakim te 57334
TRANAS, Zweden (SE)
Karmskog, Dick te 57339
TRANAS, Zweden (SE)
(51) G06F 1/00
(11) EP2284644
(21) EP10183655.9
144
235354 P
270663 P
(32) 21.09.2000
26.09.2000
20.02.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Software code signing system
and method
(47) 05.03.2014
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
ON N2K 0A7, Canada (CA)
12 maart 2014
(73) Apple Inc. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Von Kaenel, Vincent R. te PALO
ALTO, CA, 94306, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 3/01
(11) EP1709519
(21) EP04820965.4
(22) 20.12.2004
(31) 533246 P
0400874
(32) 31.12.2003
(72) Yach, David P te WATERLOO
31.03.2004
ONTARIO, Canada (CA)
(33)
Verenigde Staten van Amerika
Brown, Michael S te HEIDELBERG,
Zweden
Canada (CA)
Little, Herbert A te WATERLOO
(54) A VIRTUAL CONTROL PANEL
ONTARIO, Canada (CA)
(47) 05.03.2014
(51) G06F 1/18
(73) ABB Research Ltd. te 8050
G06F 1/16
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(11) EP2144136
(72) SKOURUP, Charlotte te N-3040
DRAMMEN, Noorwegen (NO)
(21) EP07742738.3
PRETLOVE, John te N-1338
(22) 01.05.2007
SANDVIKA, Noorwegen (NO)
(54) ELECTRONIC DEVICE
PETTERSEN, Thomas te N-1738
(47) 05.03.2014
BORGENHAUGEN, Noorwegen
(NO)
(73) Fujitsu Limited te KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP) (51) G06F 3/041
(72) MURAKAMI, Takeshi te KAWASAKI- (11) EP1909161
SHI KANAGAWA 211-8588, Japan (21) EP07025123.6
(JP)
(22) 06.08.2004
(51) G06F 1/32
(31) 643256
(11) EP1700190
(32) 18.08.2003
(21) EP04815487.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 23.12.2004
(54) Movable touch pad with added
(31) 749619
fuctionality
(32) 30.12.2003
(47) 05.03.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73)
(54) OPTIMIZING EXIT LATENCY FROM
AN ACTIVE POWER MANAGEMENT
STATE
(72)
(47) 05.03.2014
(73) Intel Corporation te SANTA
CLARA, CA 95052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
APPLE INC. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Zadesky, Stephen Paul te SAN
CARLOS, CA 94070, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Lynch, Stephen Brian te ALAMO,
CA 94507, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Degner, Brett William te MENLO
PARK, CA 94025, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) PUFFER, David, M. te TEMPE, AZ
85283, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MITBANDER, Suneel, G. te
(51) G06F 3/048
PHOENIX, AZ 85048, Verenigde
G06F 3/045
Staten van Amerika (US)
G06F 3/044
KOTAMREDDY, Sarath, K. te
G06F 3/041
CHANDLER, AZ 85226, Verenigde
G06F 1/16
Staten van Amerika (US)
(11)
EP2058727
(51) G06F 1/32
(11) EP2405324
(21) EP11184178.9
(22) 22.01.2010
(31) 361405
(32) 28.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 20.09.2001
(54) Dynamic voltage and frequency
management
(31) 234152 P
(47) 05.03.2014
(21) EP08163667.2
(22) 04.09.2008
(31) 20070112864
20070113394
(32) 06.11.2007
07.11.2007
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) MOBILE TERMINAL WITH
Nummer 11/14
TOUCHPAD AND TOUCHSCREEN
(47) 05.03.2014
145
(54) TIMING ANALYSIS
(47) 05.03.2014
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150- (73) Xmos Ltd te BRISTOL BS1 4PB,
721, Zuid-Korea (KR)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Lee, Seong-Cheol te SEOUL, ZuidKorea (KR)
Oh, Han-Gyu te SEOUL, ZuidKorea (KR)
Park, Hyo-Sung te SEOUL, ZuidKorea (KR)
Song, Jun-Hyuck te SEOUL, ZuidKorea (KR)
Park, Sang-Min te SEOUL, ZuidKorea (KR)
Park, Jea-Woon te SEOUL, ZuidKorea (KR)
(51) H04L 29/12
G06F 3/06
G06F 11/20
(21) EP08732245.9
(22) 14.03.2008
(31) 685850
(32) 14.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 99080
(32) 07.04.2008
(47) 05.03.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP08017980.7
(22) 14.10.2008
(54) Method and apparatus for HBA
migration
(72) SARTORIUS, Thomas Andrew te
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121,
Hitachi Ltd. te CHIYODA-KU
Verenigde Staten van Amerika
TOKYO, Japan (JP)
(US)
Otani, Toshio te TOKYO 100-8220,
STEMPEL, Brian Michael te SAN
Japan (JP)
DIEGO, CALIFORNIA 92121,
Verenigde Staten van Amerika
H04L 12/18
(US)
G06F 9/44
SMITH, Rodney Wayne te SAN
G06F 3/14
DIEGO, CALIFORNIA 92121,
G06F 17/30
Verenigde Staten van Amerika
EP1328861
(US)
EP01969882.8
(51) H04L 29/08
(47) 05.03.2014
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22) 13.09.2001
(31) 0011730
(32) 14.09.2000
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE COMMANDE A
DISTANCE DE L'ECRAN
D'AFFICHAGE D'UN ORDINATEUR
G06Q 30/02
G06F 9/48
G06F 9/455
G06F 9/44
(11) EP2402858
(21) EP11171929.0
(22) 29.06.2011
(31) 20100062378
20100062383
Kadrige te 75002 PARIS, Frankrijk
20100062388
(FR)
20100062390
CADOU, Olivier te F-75007 PARIS, (32) 29.06.2010
Frankrijk (FR)
29.06.2010
MONDOULET, Bernard te F-78800
29.06.2010
HOUILLES, Frankrijk (FR)
29.06.2010
HANOTIN, Philippe te F-78150
(33)
Zuid-Korea
ROCQUENCOURT, Frankrijk (FR)
Zuid-Korea
ROUPIE, Patrick te F-75011 PARIS,
Zuid-Korea
Frankrijk (FR)
Zuid-Korea
G06F 9/30
(54)
Client Hypervisor-Based Terminal
G06F 11/00
Device and Operating Method
EP2499568
Thereof
EP10801566.0
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22) 30.11.2010
(31) 628706
(32) 01.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Lee, Won Il te 463-850
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) G06F 9/54
G06F 9/50
G06F 9/48
(72) MAY, David, Michael te BRISTOL
BS8 2EJ, GROOT BRITTANNIË (GB) (11) EP1769350
LAMBERTUS, Hendrik te BRISTOL (21) EP05752576.8
BS7 8NJ, GROOT BRITTANNIË (GB) (22) 20.05.2005
(51) G06F 9/38
(31) 851794
G06F 9/318
(32) 20.05.2004
G06F 9/30
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2137611
(54) SYSTEM, METHOD AND
SOFTWARE TO PRELOAD
INSTRUCTIONS FROM AN
INSTRUCTION SET OTHER THAN
ONE CURRENTLY EXECUTING
(11) EP2112589
12 maart 2014
(73) Samsung SDS te SEOUL, ZuidKorea (KR)
(72) Huh, Je Min te 151-835 SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(54) ROBUST SHARING OF RUNTIME
SYSTEMS
(47) 05.03.2014
(73) SAP AG te 69190 WALLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHMIDT, Oliver te 76744
WORTH AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KUCK, Norbert te 46137
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LOTT, Edgar te 69226 NUSSLOCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STRASSBURGER, Martin te 76684
OESTRINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HILGENBERG, Arno te 68161
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHMELTER, Ralf te 69168
WIESLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G06T 1/20
G06F 9/50
G06F 15/80
(11) EP2273381
(21) EP09734849.4
(22) 08.04.2009
(31) 2008111448
(32) 22.04.2008
(33) Japan
(54) SIMD PARALLEL COMPUTER
SYSTEM, SIMD PARALLEL
COMPUTING METHOD, AND
CONTROL PROGRAM
(47) 05.03.2014
(73) NEC Corporation te MINATO-KU
TOKYO 108-8001, Japan (JP)
(72) KYO, Shorin te TOKYO 108-8001,
Japan (JP)
(51) G06F 11/16
G06F 11/14
(11) EP2356559
(21) EP09823963.5
(22) 11.05.2009
(31) 260324
(32) 29.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND SYSTEMS FOR
RECOVERING A COMPUTER
SYSTEM USING A STORAGE AREA
Nummer 11/14
NETWORK
146
12 maart 2014
(21) EP03783343.1
(22) 29.07.2004
(47) 05.03.2014
(22) 12.11.2003
(31) 693516
(73) NetApp, Inc. te SUNNYVALE CA
94089, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 427917 P
383939
(32) 23.10.2003
(32) 20.11.2002
07.03.2003
(54) System and method for name
resolution
(72) ODELL, Jeffrey, E. te IRVINE CA
92612, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G06T 15/00
G06F 11/34
G06F 11/07
(11) EP2470995
(21) EP10776121.5
(22) 13.09.2010
(31) 0916095
0916097
0922453
(32) 14.09.2009
14.09.2009
22.12.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) ACTIVE TERMINATION CONTROL
THROUGH ON MODULE REGISTER
(47) 05.03.2014
(54) MAPPING ADDRESS TABLE
MAINTENANCE IN A MEMORY
DEVICE
(47) 05.03.2014
(21) EP10075597.4
(73) MICROSOFT CORPORATION te
REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van
Amerika (US)
G06F 15/173
(22) 14.08.2001
(11) EP1730893
(31) 641023
(21) EP05722471.9
(21) EP10401092.1
(22) 28.06.2010
(31) 102009026207
(32) 20.07.2009
(73) Sandisk Corporation te MILPITAS, (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CA 95035, Verenigde Staten van (54) Bussystem sowie Verfahren zur
Datenübertragung
Amerika (US)
(72) GOROBETS, Sergey, Anatolievich (47) 05.03.2014
te EDINBURGH EH9 3ES, GROOT (73) Wincor Nixdorf International
BRITTANNIË (GB)
GmbH te 33106 PADERBORN,
PALEY, Alexander te 44235 KFARBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SABA, Israël (IL)
(DE)
ZILBERMAN, Eugene te
(72)
Bollmeier, Marcus te 33758
RICHMOND HILL ON L4C 5J4,
SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK,
Canada (CA)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BENNETT, Alan, David te
(DE)
EDINBURGH EH13 0BQ, GROOT
Marx, Eduard te 32130 ENGER,
BRITTANNIË (GB)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TRAISTER, Shai te SAN JOSE CA
(DE)
95134, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 29/12
G06F 15/16
(51) G06F 13/00
(11) EP1576482
(47) 05.03.2014
(73) Round Rock Research, LLC te
(72) SATAGOPAN, Murli c/o Microsoft
JERSEY CITY NJ 07302, Verenigde
Corporation te REDMOND, WA
Staten van Amerika (US)
98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) JANZEN, Jeffery, W. te BOISE, ID
CAMERON, Kim c/o Microsoft
83706, Verenigde Staten van
Corporation te REDMOND, WA
Amerika (US)
98052, Verenigde Staten van
(51) G06F 13/38
Amerika (US)
(11) EP2278479
(51) H04L 12/46
(54) A METHOD OF DETERMINING THE (32) 17.08.2000
STATE OF A TILE BASED
(33) Verenigde Staten van Amerika
DEFERRED RENDERING
(54) Multiple removable non-volatile
PROCESSOR AND APPARATUS
memory cards serially
THEREOF
communicating with a host
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Sony Computer Entertainment
Europe Limited te LONDON W1F (73) Sandisk Corporation te MILPITAS,
CA 95035, Verenigde Staten van
7LP, GROOT BRITTANNIË (GB)
Amerika (US)
(72) DIESI, Vincenzo te LONDON W1F
(72)
Cedar, Yoram te CUPERTINO, CA
7LP, GROOT BRITTANNIË (GB)
95014, Verenigde Staten van
(51) G06F 12/10
Amerika (US)
G06F 12/02
Holtzman, Micky te KFAR-VRADIM
25147, Israël (IL)
(11) EP2377023
Pinto, Yosi te KFAR-VRADIM
(21) EP10700608.2
25147, Israël (IL)
(22) 04.01.2010
(51) H04B 3/54
(31) 348782
G06F 13/42
(32) 05.01.2009
(11) EP2299366
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 21.01.2005
(31) 707916
(32) 23.01.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF SENDING A PACKET
THROUGH A NODE
(47) 05.03.2014
(73) ADVA Optical Networking Ltd. te
YORK YO30 4RY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) ORAVA, Fredrik te S-SWEDEN 193
91 SIGTUNA, Zweden (SE)
RAMFELT, Lars te PALO ALSO,
CALIFORNIA 94306, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 17/30
G06F 17/21
G06F 17/00
(11) EP2419839
(21) EP10765085.5
(22) 14.04.2010
(31) 169129 P
(32) 14.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DOCUMENT NAVIGATION METHOD
(47) 05.03.2014
(73) Freedom Scientific Inc. te ST.
PETERSBURG, FLORIDA 337161805, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) GALLO, Robert te TUCKER
GEORGIA 30084, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GORDON, Glen te FITCHBURG
WISCONSIN 80909, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 17/24
G06F 17/21
(11) EP1984807
(11) EP1625511
(21) EP07762389.0
(21) EP04779407.8
(22) 18.01.2007
Nummer 11/14
(31) 337762
(32) 23.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTIPLE CONDITIONAL
FORMATTING
(47) 05.03.2014
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WA 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
147
(72) Kim, Sang-Heun te MISSISSAUGA
ONTARIO L5B 4M2, Canada (CA)
Hong, Yoojin te 94065, CA
REDWOOD CITY, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Stinson, Charles, Laurence te
MISSISSAUGA ONTARIO L4W 0B5,
Canada (CA)
(51) G06F 19/00
G01N 15/14
(11) EP1495433
(51) G06F 19/00
(22) 09.07.2004
(11) EP2063374
(31) 486819 P
(21) EP08019805.4
(32) 11.07.2003
(22) 13.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 07022002
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
PROVIDING JAVA SERVER PAGE
SECURITY
(32) 13.11.2007
(22) 09.12.2009
(31) 120986 P
413919
(32) 09.12.2008
30.03.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 0708504
(32) 05.12.2007
(33) Frankrijk
(73) SAGEM Défense Sécurité te
75015 PARIS, Frankrijk (FR)
(21) EP04756800.1
(21) EP09178568.3
(22) 02.12.2008
(47) 05.03.2014
(11) EP1649339
(11) EP2196918
(21) EP08170530.3
(32) 16.04.2002
(72) KIRSCH, Achim te 30161
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
OLLIKAINEN, Olavi te 11611
TALLINN, Estland (EE)
(51) G06F 17/30
(11) EP2075733
(31) 10216683
(51) H04L 29/08
H04L 29/06
G06F 21/62
G06F 17/30
(72) CHEN, Tom te BRIDGEWATER, NJ
08807-1245, Verenigde Staten
van Amerika (US)
PICCIRILLI, Anthony te NEW
CASTLE, PA 16102, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 21/53
(22) 16.04.2003
(21) EP03746302.3
(73) Google Inc. te MOUNTAIN VIEW,
CA 94043, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SASSELLI, Marco te CH-1803
CHARDONNE, Zwitserland (CH)
(54) Dispositif et un procédé de
protection contre la rétro
conception
(72) CHAMBERLAIN, Benjamin C. te
REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JONES, Bruce Cordell te
REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STREET, Christopher M. te
REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VIGESAA, Eric B. te REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR
UNTERSUCHUNG CHEMISCHER
UND/ODER BIOLOGISCHER
PROBEN MITTELS
PARTIKELBILDERN
(47) 05.03.2014
(73) Evotec AG te 22419 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Dokumentation medizinischer
Daten
(47) 05.03.2014
(72) Brossard, Jonathan te 75015,
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) G06K 19/06
G06K 1/12
(11) EP2297669
(21) EP09768825.3
(22) 19.06.2009
(31) 102008030183
(32) 26.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR
EINZELSTÜCKVERFOLGUNG
METALLISCHER HOHLKÖRPER
(47) 05.03.2014
(73) Vallourec Deutschland GmbH te
40472 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) VAN WELL, Dirk te 44625 HERNE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ACHTERKAMP, Manfred te 46240
BOTTROP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EICHLER, Michael te 41334
NETTETAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) How to Organize (H2O) GmbH te
10115 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(51)
DUITSLAND (DE)
(11)
(72) Abri, Omid, Prof. Dr. te 14129
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(21)
DUITSLAND (DE)
(22)
(51) G06Q 20/40
G06Q 20/38
G06F 21/46
(11) EP1907970
(21) EP06793036.2
(22) 28.08.2006
(31) 05107984
(32) 31.08.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) System, device and method for
providing context sensitive
content on a computing device
(54) MÉTHODE POUR GÉNÉRER UNE
PLURALITÉ DE NUMÉROS
SÉCURISÉS UNIQUES ET CARTE
COMPORTANT UN TEL NUMÉRO
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO, (73) Nagravision S.A. te 1033
CHESEAUX-SUR-LAUSANNE,
ON N2K 0A7, Canada (CA)
Zwitserland (CH)
G06K 7/00
EP1619601
EP04017075.5
20.07.2004
(54) Verfahren für ein RFID-System
mit wenigstens einem Kanal zur
Kommunikation zwischen einer
Schreib-/Lesestation und
wenigstens einem Transponder
sowie Schreib-/Lesestation
(47) 05.03.2014
(73) Feig Electronic GmbH te 35781
WEILBURG-WALDHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Reichwein, Elmar te 65599
DORNBURG-WILSENROTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Desch, Markus te 65527
NIEDERNHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 11/14
(51) G06K 7/10
G06K 7/00
(11) EP2560125
(21) EP11006831.9
(22) 19.08.2011
148
DUITSLAND (DE)
KRUEGER, Christof te 37073
GOETTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WARZELHAN, Jan Karl te 31135
HILDESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Verfahren und Schreib-Lesegerät
für eine Anordnung mit einer
(51) H04N 7/01
Mehrzahl berührungslos
G06T 3/40
auslesbarer Transponder
G06K 9/32
(47) 05.03.2014
(11) EP1751710
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP05705802.6
(72) Horst, Dieter te 90556
CADOLZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Neidig, Jörg Dr. te 90403
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Weinländer, Markus te 91230
HAPPURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 16.01.2004
(51) G06K 7/10
G06K 7/00
(22) 14.01.2005
(31) 537082 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22)
(54)
(47)
(31) 10361130
(32) 22.12.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sicherheitselement mit
Beugungsstruktur und Verfahren
zur Herstellung dieses Elements
(47) 05.03.2014
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Heim, Manfred, Dr. te 81543
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G06K 19/077
G06K 19/07
(54) IMAGE PROCESSING SYSTEM AND (11) EP2242008
METHOD WITH DYNAMICALLY
(21) EP10172243.7
CONTROLLED PIXEL PROCESSING
(22) 05.08.2005
(47) 05.03.2014
(31) TO20050350
(73) Enuclia Semiconductor, Inc. te
BEAVERTON OR 97008, Verenigde (32) 20.05.2005
(33) Italië
Staten van Amerika (US)
(72) RUGGIERO, Carl J. te TIGARD, OR (54)
97224, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47)
EP11006951.5
(51) G06K 19/02
(73)
25.08.2011
B42D 25/46
Verfahren und Schreib-Lesegerät
B42D 25/455
(72)
für eine Anordnung mit einer
B42D 25/36
Mehrzahl berührungslos
B32B 37/15
auslesbarer Transponder
B32B 27/36
(51)
05.03.2014
(11) EP1897035
(11) EP2562676
(21)
12 maart 2014
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP06754404.9
(72) Horst, Dieter te 90556
CADOLZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Neidig Jörg, Dr. te 90403
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Weinländer, Markus te 91230
HAPPURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 17.06.2005
(51) G06K 9/00
(11) EP2386092
(21) EP09760822.8
(22) 20.11.2009
(31) 102009000173
(22) 16.06.2006
(31) 102005028161
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) THERMOGRAPHIEGEEIGNETE
BILDEMPFANGSSCHICHT FÜR
TRAGBARE DATENTRÄGER UND
TRAGBARER DATENTRÄGER
(47) 05.03.2014
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Sukano Management+Services
AG te 8834 SCHINDELLEGI,
Zwitserland (CH)
(72) RIEDL, Josef te 85395
ATTENKIRCHEN,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) VORRICHTUNG, VERFAHREN UND
GANZ, Daniel te 6417 SATTEL,
COMPUTERPROGRAMM ZUM
Zwitserland (CH)
BILDBASIERTEN ZÄHLEN VON
FREI, Willy te 6006 LUZERN,
OBJEKTEN, DIE EINE
Zwitserland (CH)
ZÄHLSTRECKE IN EINER
SCHANZER, Christian te 8645
VORGEGEBENEN RICHTUNG
JONA, Zwitserland (CH)
DURCHSCHREITEN
(32) 13.01.2009
(47) 05.03.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) EBLING, Julia te 31139
HILDESHEIM, BONDSREPUBLIEK
(51) G06K 19/06
G03H 1/00
B42D 25/29
(11) EP1547807
(21) EP04029493.6
(22) 13.12.2004
Transponder designed for use on
a metal structure
05.03.2014
SELEX ES S.p.A. te ROMA, Italië
(IT)
Arpino, Michele te 80053
CASTELLAMMARE DI STABIA,
Italië (IT)
G06K 19/073
(11) EP2087781
(21) EP07835927.0
(22) 29.06.2007
(31) 806509 P
827962 P
612924
(32) 03.07.2006
03.10.2006
19.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) DEVICE FOR SHIELDING READING
AF A CONTACTLESS SMARTCARD
(47) 05.03.2014
(73) Identity Stronghold, Llc te
ENGLEWOOD, FL 34223,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) PRAGER, Dave te SARASOTA, FL
34243, Verenigde Staten van
Amerika (US)
AUGUSTINOWICZ, Walt te
ENGLEWOOD, FL 34223,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRADY, Robert te SARASOTA, FL
34239, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BUFFKIN, Eric te NEWBERRY, FL
32669, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NICHOLS, Jeff te SARASOTA, FL
34243, Verenigde Staten van
Nummer 11/14
Amerika (US)
(51) G06K 19/073
G06K 19/07
(11) EP2377078
(21) EP09796686.5
(22) 15.12.2009
(31) 193664 P
(32) 15.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AN RFID TAG
(47) 05.03.2014
(73) Cardlab ApS te 2730 HERLEV,
Denemarken (DK)
(72) NIELSEN, Finn te DK-2300
COPENHAGEN S, Denemarken
(DK)
149
12 maart 2014
(54) Semiconductor device and power
SHI, KYOTO 600-8530, Japan (JP)
receiving device
(72) IKEDA, Yasuyuki c/o OMRON
(47) 05.03.2014
CORPORATION 801
Minamifudodo-cho te KYOTO-SHI,
(73) Semiconductor Energy
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGIFUJIEDA, Shiro c/o OMRON
SHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
CORPORATION 801
Japan (JP)
Minamifudodo-cho te KYOTO-SHI,
(72) Osada, Takeshi te ATSUGI-SHI
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(51) G08G 1/054
(JP)
G06T 7/00
Tamura, Hikaru te ATSUGI-SHI
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan (11) EP2476094
(JP)
(21) EP10762998.2
(51) G06T 11/00
G06T 1/00
(11) EP2433261
(21) EP10723321.5
(22) 14.04.2010
(22) 23.08.2010
(31) 0956191
(32) 10.09.2009
(33) Frankrijk
(32) 20.05.2009
(54) PROCÉDÉ D'INSTALLATION D'UN
APPAREIL DE CÔNTROLE DE
VÉHICULES
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(21) EP05018992.7
(54) CONTINUOUS TIME-OF-FLIGHT
SCATTER SIMULATION METHOD
(73) MORPHO te 92130 ISSY LES
MOULINEAUX, Frankrijk (FR)
(22) 01.09.2005
(47) 05.03.2014
(31) 607344 P
190233
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
EINDHOVEN
(72) CLAUDON, Jérôme te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
HAEBERLIN, Antonin te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) H05K 1/11
H01R 13/24
G06K 19/077
G06F 13/38
(11) EP1632864
(31) 179820 P
(72) OLIVIER, Patrick te CLEVELAND
OHIO 44143, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
KHURD, Parmeshwar te
Verenigde Staten van Amerika
CLEVELAND OHIO 44143,
(54) Removable electronic device and
Verenigde Staten van Amerika
method thereof
(US)
(47) 05.03.2014
(51) G06T 5/00
(32) 07.09.2004
27.07.2005
(73) Richip Incorporated te JHUBEI
CITY, HSINCHU COUNTY 302,
Taiwan (TW)
C-One Technology Corp. te
HSINCHU 300, Taiwan (TW)
Carry Computer Engineering
Corp., Ltd. te HSIN TIEN TAPEI
231, Taiwan (TW)
Industrial Technology Research
Institute te CHUTUNG HSIN CHU
310, Taiwan (TW)
ASUSTek Computer Incorporated
te BEITOU ZAPEI 112, Taiwan
(TW)
DBTEL Incorporated te TUCHENG
CITY T'AI PEI 236, Taiwan (TW)
(72) Lin, Chanson te HEINCHU
COUNTY JHUBEI CITY 302, China
(CN)
Lee, Chung Liang te TAIPEI 114,
China (CN)
Yu, Gordon te TAIPEI 105, China
(CN)
Liu, Chih-Yuan te HSINGCHU
COUNTY JHUBEI CITY 302, China
(CN)
(51) G06K 19/077
(11) EP1895450
(21) EP07016907.3
(22) 29.08.2007
(31) 2006237047
(32) 31.08.2006
(33) Japan
(11) EP2294551
(21) EP09761916.7
(22) 19.05.2009
(31) 0853215
(32) 19.05.2008
(33) Frankrijk
(54) PROCÉDÉ D'ENREGISTREMENT
D'IMAGES ET DE DONNÉES DE
RESTAURATION DE CES IMAGES
(47) 05.03.2014
(51) G06T 7/20
G06T 5/50
G06T 5/00
(11) EP1577836
(21) EP05251641.6
(22) 17.03.2005
(31) 2004081151
(32) 19.03.2004
(33) Japan
(54) Image deformation estimating
method and apparatus
(47) 05.03.2014
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
TOKYO, Japan (JP)
(72) Kamoshida, Yukio te OHTA-KU
TOKYO, Japan (JP)
(51)
(73) Prigent, Thierry te 71390 SAINTE
HÉLÈNE, Frankrijk (FR)
(11)
(72) Prigent, Thierry te 71390 SAINTE (21)
HÉLÈNE, Frankrijk (FR)
(22)
(51) G06T 7/00
(31)
G01B 11/30
G01B 11/24
G01B 11/00
(11) EP1788345
G06T 7/40
G06T 5/00
EP2333720
EP10191232.7
15.11.2010
590949
(32) 17.11.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06757383.2
(54) System and method for detection
of specularity in an image
(22) 16.06.2006
(47) 05.03.2014
(31) 2005177616
(73) Tandent Vision Science, Inc. te
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
94111, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 17.06.2005
(33) Japan
(54) IMAGE PROCESSING DEVICE AND (72) Garg, Kshitiz te PITTSBURGH, PA
IMAGE PROCESSING METHOD
15217, Verenigde Staten van
PERFORMING 3D MEASUREMENT
Amerika (US)
(47) 05.03.2014
Alldrin, Neil te PITTSBURGH, PA
15217, Verenigde Staten van
(73) OMRON CORPORATION te KYOTO-
Nummer 11/14
Amerika (US)
150
(51) G07F 7/06
12 maart 2014
(51) G06T 11/00
(11) EP1828997
(11) EP2133840
(21) EP05805680.5
(21) EP09005600.3
(22) 09.11.2005
(54) ELECTRONIC ARTICLE
SURVEILLANCE SYSTEM NEURAL
NETWORK MINIMIZING FALSE
ALARMS AND FAILURES TO
DEACTIVATE
(22) 21.04.2009
(31) 102004058562
(47) 05.03.2014
(31) 106907
(32) 03.12.2004
(32) 21.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Tyco Fire & Security GmbH te
8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL,
Zwitserland (CH)
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR ANNAHME VON
(54) Method, apparatus, and
ELEKTRONISCHEN GERÄTEN
computer-readable medium for
(47)
05.03.2014
pre-reconstruction decomposition
and calibration in dual energy
(73) Deutsche Post AG te 53113
computed tomography
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te
MINATO-KU, TOKYO 105-8001,
Japan (JP)
Toshiba Medical Systems
Corporation te OTAWARA-SHI
TOCHIGI 324-8550, Japan (JP)
(72) Zou, Yu te NAPERVILLE ILLINOIS
60563, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Silver, Michael, D. te
NORTHBROOK IL 60062,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MAYER, Boris te 53129 BONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2553671
(11) EP2353151
(22) 25.03.2011
(21) EP09760311.2
(22) 01.11.2009
(31) 113423 P
(32) 11.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WRIST SUPPORT AND HAND GRIP
(11) EP2085932
(73) V.B. Video (Cyprus) Limited te
1066 NICOSIA, Cyprus (CY)
(22) 09.09.2004
(31) 501350 P
(32) 09.09.2003
(47) 05.03.2014
(72) CERCONE, Peter te EE-10612
TALLINN, Estland (EE)
(51) G08B 1/08
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1751721
(54) Fast hierarchical reprojection
methods and apparatus
(21) EP05746775.5
(22) 05.05.2005
(47) 05.03.2014
(31) 849670
(73) The Board Of Trustees Of The
University Of Illinois te URBANA,
IL 61801, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 19.05.2004
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
TRACKING IDENTITY MOVEMENT
George, Ashvin, K. te URBANA, IL
AND LOCATION OF SPORTS
61801, Verenigde Staten van
OBJECTS
Amerika (US)
(47)
05.03.2014
Bresler, Yoram te URBANA, IL
(73) Accurate Technologies, Inc. te
61801, Verenigde Staten van
WOODHAVEN, NY 11421,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
G07G 1/00
(US)
G07D 9/00
(72) ERARIO, John te WOODHAVEN, NY
EP2091026
11421, Verenigde Staten van
EP07850187.1
Amerika (US)
ERARIO, Richard te WILTON, CT
06.12.2007
06897, Verenigde Staten van
2006331302
Amerika (US)
08.12.2006
(51) G08B 29/26
Japan
G08B 13/24
COIN RECEIVING AND
(11) EP2243124
DISCHARGING DEVICE
(21) EP08869597.8
05.03.2014
(22) 10.12.2008
Glory Ltd. te HIMEJI-SHI HYOGO
(31) 971255
670-8567, Japan (JP)
(72) NISHIDA, Eisei te HIMEJI-SHI
HYOGO 670-8567, Japan (JP)
(51) G08C 17/02
(51) G07F 17/32
A47B 21/03
(51) G06T 15/00
G06T 11/00
(21) EP09006284.5
(72) ALLEN, John, A. te POMPANO
BEACH FL 33062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BERGMAN, Adam, S. te BOCA
RATON FL 33486, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SOTO, Manuel, A. te LAKE WORTH
FL 33467, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 09.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11716339.4
(31) 201113071416
318103 P
(32) 24.03.2011
26.03.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) GAIN TO GAIN NETWORK FOR
AIRCRAFT GALLEY SYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) BE Intellectual Property, Inc. te
WELLINGTON, FLORIDA 33414,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BIRKMANN, Timothy A. te LONG
BEACH CALIFORNIA 90803,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GODECKER, William te IRVINE
CALIFORNIA 92620, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RAMUS, Sebastien A. te OLATHE
KANSAS 66061, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G09F 3/04
G09F 3/00
(11) EP2008260
(21) EP07760640.8
(22) 13.04.2007
(31) 405149
(32) 17.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BUSINESS FORM COMPRISING A
WRISTBAND WITH MULTIPLE
IMAGING AREAS
(47) 05.03.2014
(73) Laser Band, LLC te ST. LOUIS, MO
63105, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) RILEY, James M. te ST. LOUIS, MO
63124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JAIN, Sanjay K. te ST. LOUIS, MO
63108, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 11/14
151
GREER, Mark te O'FALLON, MO
63366, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G09F 17/00
(11) EP2009616
(21) EP07115564.2
(22) 03.09.2007
(51)
(31) 947022 P
(11)
(32) 29.06.2007
(21)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22)
(54) Method of producing printed
banners with a thin-grommet
construction
(31)
(47) 05.03.2014
(32)
5656 AA EINDHOVEN
ASYMMETRIC SUPERSAMPLING
BELIK, Oleg te NL-5656 AA
RASTERIZATION OF IMAGE DATA
EINDHOVEN
(47) 05.03.2014
HEKSTRA, Gerben, J. te NL-5656
(73) MICROSOFT CORPORATION te
AA EINDHOVEN
REDMOND, WASHINGTON 98052MERTENS, Mark, J., W. te NL-5656
6399, Verenigde Staten van
AA EINDHOVEN
Amerika (US)
G09G 5/00
(72) STAMM, Beat te REDMOND, WA
EP1374217
98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP02715077.0
HITCHCOCK, Gregory, C. te
08.03.2002
WOODINVILLE, WA 98072-9236,
274444 P
Verenigde Staten van Amerika
917263
(US)
BETRISEY, Claude te
09.03.2001
WOODINVILLE, WA 98072,
26.07.2001
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(73) Cambridge Canvas Centre Ltd. te (33)
ONTARIO, CANADA N3H 4R7,
Canada (CA)
(54) HAPTIC INTERFACE FOR LAPTOP
(72) Campbell, Jeffrey Paul te
COMPUTERS AND OTHER
GEORGETOWN ONTARIO L7G
PORTABLE DEVICES
5K6, Canada (CA)
(47) 05.03.2014
(51) G09G 3/32
G09G 3/20
(11) EP1094436
(21) EP00122880.8
(22) 20.10.2000
(31) 29921099
33699599
(32) 21.10.1999
29.11.1999
(33) Japan
Japan
(73) Immersion Corporation te SAN
JOSE, CA 95134, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) SHAHOIAN, Erik, J. te SAN
RAMON, CA 94583, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SCHENA, Bruce, M. te MENLO
PARK, CA 94025, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROSENBERG, Louis, B. te SAN
JOSE, CA 95132, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G09G 5/14
(54) Gradation control of an
G09G 3/00
electroluminescent display device
G09F 19/12
(47) 05.03.2014
A61H 5/00
(73) Semiconductor Energy
(11) EP1754215
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGI(21) EP04735158.0
SHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
(22) 28.05.2004
(72) Koyama, Jun te ATSUGI-SHI,
(54) ANZEIGEVERFAHREN UND
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
-SYSTEM, DIE DAS
(JP)
AUGENBLINZELN EINES
Inukai, Kazutaka te ATSUGI-SHI,
BENUTZERS DURCH SUBLIMINALE
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
ÄNDERUNG VON
(JP)
ANZEIGEPARAMETERN FÖRDERN
Yamazaki, Shunpei te ATSUGI-SHI, (47) 05.03.2014
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(73) Zamorsky, Maximilian te 1230
(JP)
WIEN, Oostenrijk (AT)
Osada, Mai te ATSUGI-SHI,
Hartenau, Alexander te 1030
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
WIEN, Oostenrijk (AT)
(JP)
(72) Zamorsky, Maximilian te 1230
(51) G09G 3/34
WIEN, Oostenrijk (AT)
(11) EP2030191
Hartenau, Alexander te 1030
WIEN, Oostenrijk (AT)
(21) EP07735967.7
(22) 21.05.2007
(31) 06114488
(32) 24.05.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) G09G
G09G
G09G
G09G
(11)
(54) OPTIMAL BACKLIGHTING
(21)
DETERMINATION APPARATUS AND
(22)
METHOD
(31)
(47) 05.03.2014
12 maart 2014
5/28
5/24
3/36
3/20
EP1275106
EP01923231.3
09.04.2001
546422
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (32) 10.04.2000
EINDHOVEN
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) LANGENDIJK, Erno, H., A. te NL(54) METHODS AND SYSTEMS FOR
(51) G10H 1/20
(11) EP1625567
(21) EP04733725.8
(22) 18.05.2004
(31) 442708
(32) 20.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM TO ENABLE THE USE OF
WHITE KEYS OF MUSICAL
KEYBOARDS FOR SCALES
(47) 05.03.2014
(73) Creative Technology Ltd. te
SINGAPORE 609921, Singapore
(SG)
(72) SIM, Wong, Hoo te SINGAPORE
679123, Singapore (SG)
LIM, Kok, Liang te SINGAPORE
679050, Singapore (SG)
SEOW, Phoei, Min, Paul te
SINGAPORE 658841, Singapore
(SG)
(51) G10L 15/22
(11) EP2524369
(21) EP11700488.7
(22) 11.01.2011
(31) 686774
(32) 13.01.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESSING OF VOICE INPUTS
(47) 05.03.2014
(73) Apple Inc. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LINDAHL, Aram te CUPERTINO CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WOOD, Policarpo te CUPERTINO
CA 95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G10L 19/00
(11) EP2491554
(21) EP10773017.8
(22) 19.10.2010
(31) 253459 P
(32) 20.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 11/14
152
(54) AUDIO ENCODER, AUDIO
Förderung der angewandten
DECODER, METHOD FOR
Forschung e.V. te 80686
ENCODING AN AUDIO
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
INFORMATION, METHOD FOR
DUITSLAND (DE)
DECODING AN AUDIO
(72) HERRE, Jürgen te 91054
INFORMATION AND COMPUTER
BUCKENHOF, BONDSREPUBLIEK
PROGRAM USING A REGIONDUITSLAND (DE)
DEPENDENT ARITHMETIC CODING
SPERSCHNEIDER, Ralph te 91320
MAPPING RULE
EBERMANNSTADT,
(47) 05.03.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
HILPERT, Johannes te 90411
Förderung der angewandten
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
Forschung e.V. te 80686
DUITSLAND (DE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
LINZMEIER, Karsten te 91058
DUITSLAND (DE)
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
(72) FUCHS, Guillaume te 91058
DUITSLAND (DE)
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
POPP, Harald te 90587
DUITSLAND (DE)
TUCHENBACH, BONDSREPUBLIEK
SUBBARAMAN, Vignesh te 82110
DUITSLAND (DE)
GERMERING, BONDSREPUBLIEK
(51)
G10L
19/008
DUITSLAND (DE)
RETTELBACH, Nikolaus te 90427 (11) EP2543037
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
(21) EP11708299.0
DUITSLAND (DE)
(22) 16.03.2011
MULTRUS, Markus te 90469
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
(31) 10186808
DUITSLAND (DE)
318689 P
GAYER, Marc te 91058
(32) 07.10.2010
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
29.03.2010
DUITSLAND (DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
WARMBOLD, Patrick te 91448
Verenigde Staten van Amerika
EMSKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) A SPATIAL AUDIO PROCESSOR
GRIEBEL, Christian te 90402
AND A METHOD FOR PROVIDING
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
SPATIAL PARAMETERS BASED ON
DUITSLAND (DE)
AN ACOUSTIC INPUT SIGNAL
WEISS, Oliver te 90459
(47) 05.03.2014
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
(73) Fraunhofer Gesellschaft zur
DUITSLAND (DE)
Förderung der angewandten
(51) H04L 29/08
Wissenschaft E.V. te 80686
G10L 19/00
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2487680
(72)
THIERGART, Oliver te 91301
(21) EP11306812.6
FORCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
(22) 29.12.2011
DUITSLAND (DE)
(54) Audio watermark detection for
KÜCH, Fabian te 91052
delivering contextual content to a
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
user
DUITSLAND (DE)
SCHULTZ-AMLING, Richard te
(47) 05.03.2014
90482 NÜRNBERG,
(73) Distribeo te 75020 PARIS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
(DE)
(72) Perret, Jean te 75015 PARIS,
KALLINGER, Markus te 91058
Frankrijk (FR)
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
Gruget, Alban te 75013 PARIS,
DUITSLAND (DE)
Frankrijk (FR)
DEL GALDO, Giovanni te 98693
MARTINRODA, BONDSREPUBLIEK
(51) H04S 3/00
DUITSLAND (DE)
G10L 19/008
KUNTZ, Achim te 91334
(11) EP1763870
HEMHOFEN, BONDSREPUBLIEK
(21) EP05782459.1
DUITSLAND (DE)
MAHNE, Dirk te 90403
(22) 29.08.2005
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
(31) 102004042819
DUITSLAND (DE)
(32) 03.09.2004
PULKKI, Ville te FIN-02210
ESPOO, Finland (FI)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LAITINEN, Mikko-Ville te FIN(54) ERZEUGUNG EINES CODIERTEN
02600 ESPOO, Finland (FI)
MULTIKANALSIGNALS UND
DECODIERUNG EINES CODIERTEN (51) G10L
MULTIKANALSIGNALS
G10L
G10L
(47) 05.03.2014
G10L
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
21/02
19/24
19/032
19/02
12 maart 2014
(11) EP2320416
(21) EP09804758.2
(22) 07.08.2009
(31) 2008205645
2009096222
(32) 08.08.2008
10.04.2009
(33) Japan
Japan
(54) Spectral smoothing device,
encoding device, decoding
device, communication terminal
device, base station device, and
spectral smoothing method
(47) 05.03.2014
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) YAMANASHI, Tomofumi te CHUOKU, OSAKA 540-6207, Japan (JP)
OSHIKIRI, Masahiro te CHUO-KU,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
MORII, Toshiyuki te CHUO-KU,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
EHARA, Hiroyuki te CHUO-KU,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(51) G10L 19/20
G10L 19/083
(11) EP2491555
(21) EP10766284.3
(22) 19.10.2010
(31) 253440 P
(32) 20.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTI-MODE AUDIO CODEC
(47) 05.03.2014
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GEIGER, Ralf te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FUCHS, Guillaume te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MULTRUS, Markus te 90469
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRILL, Bernhard te 91207 LAUF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G10L 21/02
(11) EP1794749
(21) EP05795074.3
(22) 06.09.2005
(31) 952404
(32) 28.09.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF CASCADING NOISE
REDUCTION ALGORITHMS TO
AVOID SPEECH DISTORTION
(47) 05.03.2014
(73) CSR Technology Inc. te
Nummer 11/14
SUNNYVALE, CA 94086,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
153
write-once and rewritable
properties
(47) 05.03.2014
(72) ALVES, Rogerio, G. te AUBURN
(73) Thomson Licensing te 92130
HILLS, MI 48326-2474, Verenigde
ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk
Staten van Amerika (US)
(FR)
YEN, Kuan-Chieh te AUBURN
(72)
Knappmann, Stephan te 78658
HILLS, MI 48326-2474, Verenigde
ZIMMERN OB ROTTWEIL,
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CHISHOLM, Jeff te AUBURN HILLS,
(DE)
MI 48326-2474, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G11B 7/26
G11B 7/257
(51) G10L 25/78
G11B 7/254
G10L 25/48
G11B 7/243
G10L 25/27
G11B 7/24
G10L 21/0208
(11) EP1953734
(21) EP07121944.8
(22) 30.11.2007
(31) 2007019917
(32) 30.01.2007
(33) Japan
(11) EP2216780
(21) EP08855095.9
(22) 25.11.2008
(31) 2007306540
(32) 27.11.2007
(33) Japan
(54) Sound determination method and (54) RECORDABLE OPTICAL
RECORDING MEDIUM AND
sound determination apparatus
METHOD FOR MANUFACTURING
(47) 05.03.2014
THE SAME
(73) Fujitsu Ltd. te KAWASAKI-SHI,
(47) 05.03.2014
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
(73) Sony Corporation te TOKYO 108(72) Hayakawa, Shoji te KAWASAKI0075, Japan (JP)
SHI, KANAGAWA 211-8588, Japan
(72)
WADA, Yutaka te TOKYO 108(JP)
0075, Japan (JP)
(51) G11B 7/1387
(51) G11B 7/26
G11B 7/125
G11B 7/24
G11B 7/09
(11) EP2446438
G11B 7/085
G11B 7/007
(21) EP10730866.0
(11) EP2141700
(22) 22.06.2010
(21) EP08738624.9
(31) 269342 P
PCT/US2009/000637
291825 P
295689 P
(22) 22.04.2008
(31) 2007113718
(32) 24.04.2007
(33) Japan
(32) 23.06.2009
03.12.2009
31.12.2009
16.01.2010
(54) DEVICE AND METHOD FOR
RECORDING AND/OR
REPRODUCING DATA ONTO/FROM (33) Verenigde Staten van Amerika
INFORMATION RECORDING
World Intellectual Property
MEDIUM BY USING NEAR-FIELD
Organization (WIPO)
LIGHT
(International Bureau of)(4)
(47) 05.03.2014
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(54) DATA DISC, METHOD AND
SYSTEM OF FORMING THE DISC
(72) NARUMI, Kenji te OSAKA 5406207, Japan (JP)
BIRUKAWA, Masahiro te OSAKA
540-6207, Japan (JP)
(47) 05.03.2014
(51) G11B 7/24
G11B 7/0045
(72) TOWN, John, Matthew te OJAI CA
93023, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BYRNE, Patrick, J. te OJAI CA
93023, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HARTMANN, Thomas te 63831
WIESEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HAMERSLEY, Alan, Bruce te
NEWBURY PARK CA 91320,
(11) EP2187394
(21) EP09174672.7
(22) 30.10.2009
(31) 08305801
(32) 13.11.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Optical recording medium with
(73) Thomson Licensing te 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk
(FR)
12 maart 2014
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G11B 17/22
G11B 15/68
(11) EP2189982
(21) EP08833370.3
(22) 22.09.2008
(31) 2007254051
(32) 28.09.2007
(33) Japan
(54) HOUSING CELL, AND MAGAZINE
(47) 05.03.2014
(73) NEC Embedded Products, Ltd. te
MINATO-KU TOKYO, Japan (JP)
(72) SUZUKI, Takeshi te TOKYO 1410032, Japan (JP)
IWATA, Shinichi te TOKYO 1088001, Japan (JP)
(51) H04N 9/804
H04N 7/24
H04N 5/783
H04N 5/76
H04N 21/845
H04N 21/434
H04N 21/433
H04N 21/432
H04N 21/236
G11B 27/10
G11B 27/034
G11B 27/00
(11) EP1148729
(21) EP01107143.8
(22) 22.03.2001
(31) 00400941
(32) 05.04.2000
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method and device for decoding a
digital video stream in a digital
video system using dummy
header insertion
(47) 05.03.2014
(73) THOMSON multimedia te 92100
BOULOGNE BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) Abelard Franck, Thomson
Multimedia te 92648 BOULOGNE
CEDEX, Frankrijk (FR)
Leyendecker Philippe, Thomson
multimedia te 92648 BOULOGNE
CEDEX, Frankrijk (FR)
Rabu Christophe, Thomson
multimedia te 92648 BOULOGNE
CEDEX, Frankrijk (FR)
(51) G11C 11/155
(11) EP2124228
(21) EP09160167.4
(22) 13.05.2009
(31) 08290468
(32) 20.05.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Magnetic random access memory
with an elliptical junction
(47) 05.03.2014
(73) Crocus Technology te 38025
Nummer 11/14
154
GRENOBLE CEDEX, Frankrijk (FR) (72) VAN DEN BERGHE, Sven te B9130 VERREBROEK, België (BE)
LEENAERS, Ann te B-3384
ATTENRODE, België (BE)
(51) G11C 7/04
DETAVERNIER, Christophe te BG11C 16/26
9473 DENDERLEEUW, België (BE)
G11C 11/56
(51) G21C 7/14
(11) EP2332146
G21C 7/08
(21) EP09792382.5
(11) EP2246860
(72) Prejbeanu, Ioan Lucian te 38360,
SASSENAGE, Frankrijk (FR)
(22) 09.09.2009
(31) 233950
(32) 19.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DATA STATE-BASED
TEMPERATURE COMPENSATION
DURING SENSING IN NONVOLATILE MEMORY
(47) 05.03.2014
(73) SanDisk Technologies Inc. te
PLANO, TEXAS 75024, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP09713480.3
(22) 20.02.2009
(31) 2008042042
(32) 22.02.2008
(33) Japan
(54) COOLING STRUCTURE FOR A
CONTROL ROD DRIVE
MECHANISM
(47) 05.03.2014
(73) Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
te TOKYO 108-8215, Japan (JP)
(72) DUNGA, Mohan, V. te MILPITAS CA (72) UDA, Nobuki te HYOGO-KEN 6768686, Japan (JP)
95035, Verenigde Staten van
KURIMURA, Chikara te TOKYO
Amerika (US)
108-8215, Japan (JP)
HIGASHITANI, Masaaki te
MILPITAS CA 95035, Verenigde
(51) G21C 19/20
Staten van Amerika (US)
G21C 19/16
G21C 17/017
(51) G11C 16/10
G21C 13/032
(11) EP2225759
F16L 55/18
(21) EP08702622.5
F16L 55/00
B08B 9/04
(22) 08.01.2008
(11) EP2333783
(31) 964741
(32) 27.12.2007
(21) EP10156577.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 16.03.2010
(54) A CONTROLLER FOR A MULTIPLE
BIT PER CELL NAND FLASH
MEMORY FOR EMULATING A
SINGLE BIT PER CELL NAND
FLASH MEMORY
(31) 20090123774
(72) BAR-OR, Shahar te 43569
RA'ANANA, Israël (IL)
MARCU, Alon te 40600 TEL
MOND, Israël (IL)
STERN, Ori te 90411 MODE'EN,
Israël (IL)
INBAR, Dan te 56461 YEHUD,
Israël (IL)
(51) G21C 3/62
G21C 3/60
(11) EP2494557
(21) EP10771458.6
(22) 29.10.2010
(31) 0919067
(32) 30.10.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) BALLSIEPER, Barbara te 81829
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G21F 9/10
C01F 13/00
(11) EP2050099
(21) EP07823417.6
(22) 10.08.2007
(31) 0607295
(32) 11.08.2006
(33) Frankrijk
(54) METHODE DE STABILISATION DU
RADIUM DANS LES DECHETS OU
DANS LES EFFLUENTS SOLIDES
COMPORTANT DES MATIERES EN
SUSPENSION
(47) 05.03.2014
(73) Compagnie Européenne du
Zirconium - CEZUS te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(72) VAYR, Denis te F-38770
MONTEYNARD, Frankrijk (FR)
(51) G21K 1/06
(11) EP1464061
(21) EP02784361.4
(22) 31.10.2002
(31) 43817
(32) 10.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROTECTIVE LAYER FOR
MULTILAYERS EXPOSED TO HARD
X-RAYS
(47) 05.03.2014
(73) Rigaku Innovative Technologies,
Inc. te AUBURN HILLS, MI 48326,
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(US)
Apparatus for removing a thermal
(72) VERMAN, Boris te BLOOMFIELD,
sleeve from a cold leg of a
MI 48302, Verenigde Staten van
reactor cooling system
Amerika (US)
05.03.2014
JOENSEN, Karsten te DK-2200
KPS Co., Ltd. te KYOUNGGI-DO
COPENHAGEN N, Denemarken
463-726, Zuid-Korea (KR)
(DK)
Baek, Won Jong te 580-807,
PLATONOV, Yuriy te TROY, MI
JEOLLABUK-DO, Zuid-Korea (KR)
48085, Verenigde Staten van
Jang, Sung Ho te GWANGJOO 500Amerika (US)
180, Zuid-Korea (KR)
SESHADRI, Srivatsan te TROY, MI
Lee, Bum Suk te 513-884,
48083, Verenigde Staten van
JEOLLANAM-DO, Zuid-Korea (KR)
Amerika (US)
Song, Ki Tae te 513-807,
(51) H01B 17/42
JEOLLANAM-DO, Zuid-Korea (KR)
H01B 17/36
(32) 14.12.2009
(33)
(54)
(47) 05.03.2014
(73) SanDisk IL Ltd. te 44425 KFAR
SABA, Israël (IL)
12 maart 2014
(47)
(73)
(72)
(51) G21F 1/12
H01B 17/26
(11) EP2033198
(11) EP2500914
(21) EP07764839.2
(21) EP11158377.9
(22) 25.06.2007
(22) 16.03.2011
(31) 102006028958
(54) High voltage bushing with
support for the conductor
(32) 23.06.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) COATED NUCLEAR REACTOR FUEL
(54) GESCHICHTETES BLEIFREIPARTICLES
RÖNTGENSCHUTZMATERIAL
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) SCK.CEN te 1160 BRUXELLES,
(73) Mavig GmbH te 81829 MÜNCHEN,
België (BE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Universiteit Gent te 9000 GENT,
(DE)
België (BE)
(47) 05.03.2014
(73) ABB Technology Ltd te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(72) Emilsson, David te 77135
LUDVIKA, Zweden (SE)
(51) H01C 7/18
H01C 7/04
Nummer 11/14
155
12 maart 2014
(11) EP2136378
(21) EP08156644.0
(21) EP04796558.7
(21) EP09251572.5
(22) 21.05.2008
(22) 27.10.2004
(22) 16.06.2009
(31) 102007024284
102007024285
102007038997
102007038998
(31) 515042 P
565015 P
(32) 23.05.2007
23.05.2007
17.08.2007
17.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 2008156083
(32) 16.06.2008
(33) Japan
(54) Electronic component
(47) 05.03.2014
(73) Murata Manufacturing Co., Ltd. te
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO-FU
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
617-8555, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Ito, Hiromasa te KYOTO-FU 617BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
8555, Japan (JP)
(54) Schiebeschalter
(51) H01F 27/32
(47) 05.03.2014
(11) EP2524382
(73) GBS Holding GmbH te 81827
(21) EP10704114.7
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 15.01.2010
(54) ISOLATION EINER ELEKTRISCHEN
KOMPONENTE
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Toefflinger, Frank te 85598,
BALDHAM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2587503
(21) EP10739960.2
(22) 28.06.2010
(54) POWER CAPACITOR FOR LOW
VOLTAGE, PROVIDED WITH
CAPACITOR ELEMENTS, A
CAPACITOR ELEMENT AND A
METHOD FOR PRODUCING SAID
CAPACITOR ELEMENT
(54) MEMS SWITCHING CIRCUIT FOR
AN IMPLANTABLE MEDICAL
DEVICE
(47) 05.03.2014
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MN 55432-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) RECEVEUR, Rogier te NL-62313
KB MAASTRICHT
MARXER, Cornel te 2000
NEUCHATEL, Zwitserland (CH)
(51) H01H 9/00
H01H 77/10
(51) H01H
H01H
H01H
H01H
H01H
(11) EP2365503
(11) EP1883941
(21) EP10002507.1
(21) EP06754979.0
(72) RÖSNER, Michael te 52457
(22) 10.03.2010
ALDENHOVEN, BONDSREPUBLIEK
(54) Rotary switches
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(51) H01G 9/10
H01G 4/224
H01G 2/04
(32) 28.10.2003
23.04.2004
83/12
83/10
71/46
71/08
71/02
(22) 03.05.2006
(31) BG20050027
(32) 13.05.2005
(73) GE Energy Power Conversion
Technology Limited te RUGBY
WARWICKSHIRE CV21 1BU,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) Italië
(72) Crane, Allan David te GWYNEDD
LL41 4TS, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 05.03.2014
(51) H01H 5/06
H01H 13/30
H01H 13/18
(11) EP2346057
(54) DEVICE FOR HOUSING AND
CONNECTION OF ACCESSORIES
FOR SWITCHES
(73) ABB S.p.A. te 20124 MILANO,
Italië (IT)
(72) BESANA, Stefano te I-24030
TERNO D'ISOLA, Italië (IT)
ANTONIAZZI, Antonello te I-20125
MILANO, Italië (IT)
(47) 05.03.2014
(21) EP09814658.2
(73) International Capacitors S. A. te
08130 SANTA PERPETUA DE
MOGODA, Spanje (ES)
(22) 18.09.2009
(31) 2008243271
2009181519
(11) EP2500925
(72) RUBIO NOTARIO, David te E08130 SANTA PERPETUA DE
MOGODA, Spanje (ES)
(32) 22.09.2008
04.08.2009
(22) 20.05.2011
(51) H01H 3/02
(11) EP2423931
(21) EP10173869.8
(22) 24.08.2010
(33) Japan
Japan
(11) EP1995746
(21) EP11354026.4
(31) CH08082011
(32) 16.03.2011
(54) SWITCHING DEVICE AND METHOD (33) India
FOR ASSEMBLING A SNAP ACTION (54) Rotary control unit for a modular
electric switchgear apparatus
MECHANISM
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(54) Lever switch for safe breaking of
a circuit of an exercise apparatus (73) Alps Electric Co., Ltd. te TOKYO
145-8501, Japan (JP)
(47) 05.03.2014
(72) MORI, Toshiharu te TOKYO 145(73) Wang, Leao te TAIPING CITY,
8501, Japan (JP)
TAICHUNG HSIEN, 411 TAIWAN
HAGA, Osamu te TOKYO 145R.O.C., Taiwan (TW)
8501, Japan (JP)
FUJIWARA, Syuji te TOKYO 145(72) Wang, Leao te TAIPING CITY,
8501, Japan (JP)
TAICHUNG HSIEN, 411 TAIWAN
R.O.C., Taiwan (TW)
(51) H01H 59/00
(51) H01H 3/50
H01H 3/32
H01H 15/02
(51) H01H 71/56
H01H 3/08
H01H 1/00
A61N 1/39
A61N 1/37
(11) EP1697956
(73) Schneider Electric Industries SAS
te 92500 RUEIL-MALMAISON,
Frankrijk (FR)
(72) Faure, Samuel te 38050
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(FR)
Reddy, Somashekar te 38050
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(FR)
Kesavan, Ramakrishnan te 38050
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(FR)
(51) H02H 9/04
Nummer 11/14
H01H 83/10
H01H 77/02
H01H 71/20
(11) EP2513942
156
(GB)
RICHARDSON, Robert te ESSEX
CM3 5PQ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
12 maart 2014
H01J 37/32
C23C 14/34
C23C 14/08
C23C 14/00
(21) EP10790583.8
(51) H01J 27/18
(11) EP2261948
(22) 16.11.2010
(11) EP2248144
(21) EP10183025.5
(31) 0906167
(21) EP09713707.9
(22) 27.09.2007
(32) 18.12.2009
(22) 23.01.2009
(31) 2006263981
(33) Frankrijk
(31) 102008011015
(32) 28.09.2006
(54) ENSEMBLE DE PROTECTION
CONTRE LES SURTENSIONS
(32) 25.02.2008
(33) Japan
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 05.03.2014
(54) PARTIKELTHERAPIEANLAGE
(54) Plasma discharge film-forming
apparatus and method
(73) Schneider Electric Industries SAS (47) 05.03.2014
te 92500 RUEIL-MALMAISON,
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
Frankrijk (FR)
80333 MÜNCHEN,
(72) DOMEJEAN, Eric te F-38340
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VOREPPE, Frankrijk (FR)
(DE)
CHABERT, Christophe te F-38210 (72) TANKE, Eugene te EAST LANSING,
POLIENAS, Frankrijk (FR)
48823 MI, Verenigde Staten van
(51) H01H 85/47
Amerika (US)
(47) 05.03.2014
(73) Fujifilm Corporation te TOKYO
1068620, Japan (JP)
(72) Fujii, Takamichi te KANAGAWAKEN, Japan (JP)
(51) H01J 49/42
H01J 49/06
(11) EP1090412
(11) EP1382051
(51) H01J 35/06
(21) EP02728854.7
(21) EP99953401.9
(11) EP2407997
(22) 19.04.2002
(22) 29.05.1999
(21) EP11176652.3
(31) 284819 P
683496
(22) 10.10.2007
(31) 87246 P
235946
(32) 19.04.2001
09.01.2002
(32) 17.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
COOLING ELECTRICAL FUSES
(47) 05.03.2014
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LINDHOLM, Brian, Eric te
BLACKSBURG, VA 24060,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PATE, Paul, Stephen te
TROUTVILLE, VA 24175,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RITTER, Allen, Michael te
ROANOKE, VA 24014, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01J
H01J
H01J
H01J
25/587
23/34
23/14
23/05
(11) EP2553706
(21) EP11711624.4
(22) 25.03.2011
(31) 201005119
(32) 26.03.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) MAGNETRON
(47) 05.03.2014
(73) E2V Technologies (UK) Limited te
CHELMSFORD ESSEX CM1 2QU,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) FOX, David Bernard te ESSEX
CM1 1TG, GROOT BRITTANNIË
(31) 06122431
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Emitter for X-ray tubes and
heating method therefore
(47) 05.03.2014
(32) 29.05.1998
22.01.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MASS SPECTROMETRY WITH
MULTIPOLE ION GUIDES
(47) 05.03.2014
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
(73) PerkinElmer Health Sciences, Inc.
EINDHOVEN
te WALTHAM, MA 02451-1457,
Philips Intellectual Property &
Verenigde Staten van Amerika
Standards GmbH te 20099
(US)
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(72) Whitehouse, Craig M., Analytica
DUITSLAND (DE)
of Branford, Inc. te BRANFORD,
(72) Hauttmann, Stefan te 52066
CT 06405, Verenigde Staten van
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Andrien, Bruce A., Jr., Analytica of
Maring, Wolfram te 52066
Branford Inc te BRANFORD, CT
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
06405, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
(51) H01J 37/32
Gulcicek, Erol E., Analytica of
Branford, Inc. te BRANFORD, CT
(11) EP1489643
06405, Verenigde Staten van
(21) EP04077480.4
Amerika (US)
(22) 05.05.1999
(51) H01J 61/86
(31) 73141
H01J 61/36
H01J 61/30
(32) 06.05.1998
H01J 61/20
(33) Verenigde Staten van Amerika
H01J 61/12
(54) Method and apparatus for ionized
H01J 61/073
physical vapor deposition
(11) EP1296356
(47) 05.03.2014
(21) EP02020387.3
(73) TOKYO ELECTRON LIMITED te
(22) 12.09.2002
MINATO-KU, TOKYO 107, Japan
(31) 2001277917
(JP)
2001280926
(72) Drewery John S. te CALIFORNIA
94501, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Licata, Thomas J. te OREGON
97124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01L 41/316
H01J 37/34
(32) 13.09.2001
17.09.2001
(33) Japan
Japan
(54) Super-high pressure discharge
lamp of the short arc type
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
157
(73) USHIODENKI KABUSHIKI KAISHA
Amerika (US)
te CHIYODA-KU, TOKYO 100-0004, (51) H01L 23/48
Japan (JP)
H01L 21/768
(72) Kanzaki, Yoshitaka te HIMEJI-SHI,
H01L 21/311
HYOGO-KEN, Japan (JP)
H01L 21/288
Kumada, Toyohiko te HIMEJI-SHI,
H01L 21/02
HYOGO-KEN, Japan (JP)
(11) EP2528089
Komiya, Masanobu te HIMEJI-SHI,
(21) EP11305632.9
HYOGO-KEN, Japan (JP)
Miyauti, Koji te HIMEJI-SHI,
(22) 23.05.2011
HYOGO-KEN, Japan (JP)
(54) Method for forming a vertical
electrical connection in a layered
(51) H01L 31/18
semiconductor structure
H01L 31/0749
H01L 31/073
(47) 05.03.2014
H01L 21/02
(73) Alchimer te 91300 MASSY,
C23C 14/58
Frankrijk (FR)
C23C 14/56
(72) Mevellec, Vincent te 92370
C23C 14/22
CHAVILLE, Frankrijk (FR)
C23C 14/06
Suhr, Dominique te 92290
(11) EP1799878
CHATENAY MALABRY, Frankrijk
(21) EP05782453.4
(FR)
(22) 02.08.2005
(51) H01L 21/8242
(31) 602405 P
(32) 18.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ATMOSPHERIC PRESSURE
CHEMICAL VAPOR DEPOSITION
(47) 05.03.2014
(73) Calyxo GmbH te 06766
BITTERFELD-WOLFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) JOHNSTON, Norman, W. te
PERRYSBURG, OH 43551,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H01L 31/18
H01L 21/67
(11) EP2387458
(21) EP10732153.1
(22) 15.01.2010
(31) 145018 P
(32) 15.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) POROUS SILICON ELECTROETCHING SYSTEM AND METHOD
(11) EP1304736
(21) EP03001319.7
(22) 25.01.1996
(31) 530661
(32) 20.09.1995
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Semiconductor memory circuitry
(47) 05.03.2014
(73) Round Rock Research, LLC te
MOUNT KISCO, NY 10549,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Keeth, Brent te BOISE ID 83704,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Fazan, C. Pierre te BOSE ID
83706, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H03F 3/45
H03F 1/52
H01L 27/02
G06F 17/50
(11) EP2353181
(21) EP09790342.1
(47) 05.03.2014
(22) 13.07.2009
(73) Solexel, Inc. te MILPITAS, CA
95035-7405, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(31) 323122
(72) CRAFTS, Doug te LOS GATOS, CA
95030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MOSLEHI, Mehrdad te LOS ALTOS,
CA 94024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TAMILMANI, Subramanian te SAN
JOSE, CA 95110, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KRAMER, Joe te SAN JOSE, CA
95125, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KAMIAN, George te SCOTTS
VALLEY, CA 95066, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NAG, Somnath te SARATOGA, CA
95070, Verenigde Staten van
(54) COMMON CENTROID
ELECTROSTATIC DISCHARGE
PROTECTION FOR INTEGRATED
CIRCUIT DEVICES
(32) 25.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
12 maart 2014
(21) EP10759852.6
(22) 21.09.2010
(31) 102009046606
(32) 11.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHUTZELEMENT FÜR
ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN
(47) 05.03.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) QU, Ning te 72770 REUTLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GOERLACH, Alfred te 72127
KUSTERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
31/18
31/076
31/0725
31/068
31/042
31/0376
31/0368
27/142
(11) EP2571055
(21) EP11009530.4
(22) 01.12.2011
(31) 20110093029
(32) 15.09.2011
(33) Zuid-Korea
(54) Thin film solar cell module
(47) 05.03.2014
(73) LG Electronics Inc. te
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(72) You, Dongjoo te SEOUL 137-724,
Zuid-Korea (KR)
Lee, Byungkee te SEOUL 137724, Zuid-Korea (KR)
Lee, Heonmin te SEOUL 137-724,
Zuid-Korea (KR)
Hwang, Suntae te SEOUL 137724, Zuid-Korea (KR)
Lee, Sungeun te SEOUL 137-724,
Zuid-Korea (KR)
(51) H01L 29/778
H01L 29/40
(11) EP1999794
(21) EP07752361.1
(22) 05.03.2007
(31) 392114
(32) 29.03.2006
(47) 05.03.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Xilinx, Inc. te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95124, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) HIGH EFFICIENCY AND/OR HIGH
POWER DENSITY WIDE BANDGAP
TRANSISTORS
(72) KARP, James te SAN JOSE CA
95124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 05.03.2014
(51) H01L 29/872
H01L 29/866
H01L 27/02
(11) EP2499669
(73) Cree, Inc. te DURHAM, NORTH
CAROLINA 27703, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) WU, Yifeng te GOLETA, CA 93117,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 11/14
PARIKH, Primit te GOLETA, CA
93117, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MISHRA, Umesh te MONTECITO,
CA 93108, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MOORE, Marcia te SANTA
BARBARA, CA 93101, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H05K 1/03
H01L 31/032
H01L 23/48
C08L 79/08
C08K 3/22
C08J 5/18
(11) EP2502280
(21) EP10782785.9
(22) 19.11.2010
(31) 263266 P
(32) 20.11.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
158
CHIGASAKI-SHI, KANAGAWA 2538543, Japan (JP)
NOGUCHI Takafumi te CHIGASAKISHI, KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
WAKAMORI Jouji te CHIGASAKISHI, KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
OKAYAMA Satohiro te CHIGASAKISHI, KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
MORIOKA Yawara te CHIGASAKISHI, KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
SUGIYAMA Noriyasu te
CHIGASAKI-SHI, KANAGAWA 2538543, Japan (JP)
SHIGETA Takashi te CHIGASAKISHI, KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
KURIHARA Hiroyuki te CHIGASAKISHI, KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
(54) ASSEMBLIES COMPRISING A
POLYIMIDE FILM AND AN
ELECTRODE, AND METHODS
RELATING THERETO
(51) H05K 3/12
H05K 1/02
H01L 31/18
H01L 31/0224
(47) 05.03.2014
(11) EP2474211
(73) E. I. du Pont de Nemours and
Company te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP10747865.3
(72) AUMAN, Brian, C. te
PICKERINGTON, OH 43147,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DUNBAR, Meredith, L. te CANAL
WINCHESTER, OH 43110,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HE, Tao te WILMINGTON, DE
19810, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KOURTAKIS, Kostantinos te
MEDIA, PA 19063, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 02.09.2010
(31) UD20090150
(32) 03.09.2009
(33) Italië
(54) METHOD FOR CENTERING A
PRINT TRACK
(47) 05.03.2014
(73) Applied Materials, Inc. te SANTA
CLARA, CA 95054, Verenigde
Staten van Amerika (US)
12 maart 2014
(72) OGATA, Toshifumi Matsushita El.
Ind. Co., Ltd., te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6319, Japan (JP)
TANIMOTO, Noriyasu Matsushita
El. Ind. Co., Ltd. te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6319, Japan (JP)
NAGAI, Hideo Matsushita El. Ind.
Co., Ltd. te OSAKA-SHI, OSAKA
540-6319, Japan (JP)
TAKAHASHI, Kiyoshi Matsushita
El. Ind. Co., Ltd. te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6319, Japan (JP)
(51) H01L 33/50
(11) EP2279535
(21) EP09733871.9
(22) 08.04.2009
(31) 47824
251993
(32) 25.04.2008
15.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SEMICONDUCTOR LIGHT
EMITTING DEVICES WITH
SEPARATED WAVELENGTH
CONVERSION MATERIALS AND
METHODS OF FORMING THE
SAME
(47) 05.03.2014
(73) Cree, Inc. te DURHAM, NC 27703,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LETOQUIN, Ronan, P. te DURHAM,
NC 27713, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ANDREWS, Peter, Scott te
DURHAM, NC 27712, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01L 39/24
H01L 39/14
(21) EP09758384.3
(72) GALIAZZO, Marco te I-35127
PADOVA, Italië (IT)
BACCINI, Andrea te I-31030
MIGNAGOLA DI CARBONERA,
Italië (IT)
CELLERE, Giorgio te I-36040
TORRI DI QUARTESOLO, Italië (IT)
DE SANTI, Luigi te I-31027
SPRESIANO, Italië (IT)
PASQUALIN, Gianfranco te I31027 SPRESIANO, Italië (IT)
VERCESI, Tommaso te I-31057
SILEA, Italië (IT)
(22) 04.06.2009
(51) H01L 33/00
(31) 2008149934
(11) EP1766696
(54) SUPERCONDUCTING WIRE AND
MANUFACTURING METHOD
THEREOF
(32) 06.06.2008
(21) EP05758109.2
(47) 05.03.2014
(33) Japan
(22) 04.07.2005
(54) APPARATUS FOR
MANUFACTURING THIN FILM
SOLAR CELL
(31) 2004203486
2005049321
(73) K. A. T. Co., Ltd te DAEJEON 305510, Zuid-Korea (KR)
(51) H01L 31/04
H01L 21/205
C23C 16/54
C23C 16/509
C23C 16/505
(11) EP2290700
(47) 05.03.2014
(32) 09.07.2004
24.02.2005
(73) Ulvac, Inc. te CHIGASAKI-SHI
KANAGAWA 253-8543, Japan (JP)
(33) Japan
Japan
(72) SHIMIZU Yasuo te CHIGASAKI-SHI, (54) LIGHT-EMITTING DEVICE
KANAGAWA 253-8543, Japan (JP) (47) 05.03.2014
OGATA Hideyuki te CHIGASAKISHI, KANAGAWA 253-8543, Japan (73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
(JP)
Japan (JP)
MATSUMOTO Koichi te
(11) EP2095377
(21) EP07851242.3
(22) 04.12.2007
(31) 20060126657
20070035297
(32) 12.12.2006
10.04.2007
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(72) PARK, Pyeong-yeol te DAEJEON
305-768, Zuid-Korea (KR)
JANG, Kyeong-Ho te DAEJEON
302-756, Zuid-Korea (KR)
(51) H01L 51/52
H01L 51/00
(11) EP1798785
(21) EP06024867.1
(22) 01.12.2006
(31) 102005060159
Nummer 11/14
(32) 14.12.2005
159
Staten van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(47)
(73)
(72)
(72) KLAASSEN, Jody, J. te
MINNEAPOLIS, MINNESOTA
Transparente polymere Elektrode
55409, Verenigde Staten van
für elektro-optische Aufbauten
Amerika (US)
05.03.2014
(51) H01M 4/62
Heraeus Precious Metals GmbH &
H01M 4/139
Co. KG te 63450 HANAU,
H01M 4/13
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
H01M 4/04
(DE)
H01M 4/02
Elschner, Andreas te 45479
H01M 2/16
MÜLHEIM, BONDSREPUBLIEK
H01M 10/42
DUITSLAND (DE)
H01M 10/0565
Loevenich, Peter Wilfried te
H01M 10/0525
51061 KÖLN, BONDSREPUBLIEK
H01M 10/052
DUITSLAND (DE)
(11) EP1690307
Jonas, Friedrich te 52066
(21) EP04800012.9
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 04.11.2004
12 maart 2014
Zuid-Korea (KR)
KASAI, Masahiro te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
KIM, Sung-Hoon te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
(51) H01M 4/62
H01M 4/58
H01M 4/136
(11) EP2228854
(21) EP09157136.4
(22) 01.04.2009
(31) 159722 P
(32) 12.03.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Nitride and carbide anode
materials
(47) 05.03.2014
(51) H01L 51/50
H01L 27/32
(31) 2003077957
2003088484
(73) Belenos Clean Power Holding AG
te 2502 BIENNE, Zwitserland (CH)
(11) EP1089361
(32) 05.11.2003
08.12.2003
(72) Nesper Reinhard te CH-8873
AMDEN, Zwitserland (CH)
Kundu Dipan te CH-8051 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
Fotedar Rahul te CH-8046
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
Woerle Michael te CH-8049
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(21) EP00121474.1
(22) 29.09.2000
(31) 27693399
2000054176
(32) 29.09.1999
29.02.2000
(33) Japan
Japan
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) FUNCTIONAL POLYMER FILMCOATED ELECTRODE AND
ELECTROCHEMICAL DEVICE
USING THE SAME
(51) H01M 6/22
H01M 6/18
(73) LG Chem, Ltd. te SEOUL 150-721,
H01M 4/58
Organic electroluminescent
Zuid-Korea (KR)
H01M 2/02
device and method of controlling
(72) YONG, Hyun-Hang te GUROH01M 10/0565
emission spectrum
GU,SEOUL 152-102, Zuid-Korea
H01M 10/04
05.03.2014
(KR)
H01B 1/12
Kido, Junji te YONEZAWA-SHI
LEE, Sang-Young te YUSEONG(11) EP1834369
YAMAGATA 992-0062, Japan (JP)
GU,DAEJEON 305-340, Zuid-Korea
(21) EP06717622.2
ROHM CO., LTD. te KYOTO, Japan
(KR)
(JP)
KIM, Seok-Koo te DAEJEON 305(22) 06.01.2006
761, Zuid-Korea (KR)
Kido, Junji te KITAKATSURAGI(31) 641449 P
AHN, Soon-Ho te YUSEONGGUN, NARA-KEN, Japan (JP)
727471 P
GU,DAEJEON
305-707,
Zuid-Korea
Endoh, Jun, International
(32)
06.01.2005
(KR)
Manufacturing and te FUJISAWA17.10.2005
OH,
Byung-Hoon
te
NOWONSHI, KANAGAWA-KEN, Japan (JP)
GU,SEOUL
139-208,
Zuid-Korea
(33) Verenigde Staten van Amerika
Yokoi, Akira, International
(KR)
Verenigde Staten van Amerika
Manufacturing and te FUJISAWASHI, KANAGAWA-KEN, Japan (JP)
(54) ELECTROCHEMICALLY SELF
(51) H01M 4/525
Mori, Kohichi, International
ASSEMBLED BATTERIES
H01M 4/505
Manufacturing and te FUJISAWAH01M 4/36
(47) 05.03.2014
SHI, KANAGAWA-KEN, Japan (JP)
H01M 4/131
(73) Rutgers, The State University of
H01M 6/18
(11) EP2259370
New Jersey te NEW BRUNSWICK,
H01M 4/38
NJ 08901, Verenigde Staten van
(21) EP10164915.0
H01M 2/02
Amerika (US)
(22)
04.06.2010
H01M 10/056
Amatucci, Glenn G. te PEAPACK,
(31) 20090050053
NJ 07977, Verenigde Staten van
EP1911118
Amerika (US)
(32) 05.06.2009
EP06787635.9
Plitz, Irene te NORTH PLAINFIELD
(33)
Zuid-Korea
17.07.2006
NJ 07060, Verenigde Staten van
(54) Active material and positive
458091
Amerika (US)
electrode for rechargeable lithium
699895 P
Badway, Fadwa te OLD BRIDGE,
battery and rechargeable lithium
NJ 08857, Verenigde Staten van
17.07.2006
battery including the positive
Amerika (US)
15.07.2005
electrode
(72)
AMATUCCI, Glenn. G., te PEAPACK
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
NJ 07977, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
(73) Samsung SDI Co., Ltd. te
Amerika (US)
THIN-FILM BATTERIES WITH SOFT
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
PLITZ, Irene te NORTH
AND HARD ELECTROLYTE LAYERS
Robert Bosch GmbH te 70442
PLAINFIELD NJ 07060, Verenigde
05.03.2014
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
BADWAY, Fadwa, te OLD BRIDGE,
Cymbet Corporation te ELK
NJ 08857, Verenigde Staten van
RIVER, MN 55330, Verenigde
(72) YANG, Chun-Mo te GYEONGGI-DO,
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
160
Amerika (US)
(51) H01M 4/74
H01M 4/73
(11) EP2559084
(21) EP11716740.3
(22) 14.04.2011
(31) 323988 P
(32) 14.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BATTERY, BATTERY PLATE
ASSEMBLY, AND METHOD OF
ASSEMBLY
(47) 05.03.2014
Denemarken (DK)
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
8/10
8/06
8/04
16/00
(11) EP2025030
(21) EP07777083.2
(22) 15.05.2007
(31) 800654 P
747091
(32) 15.05.2006
10.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
12 maart 2014
C03C 8/04
C03C 8/02
(11) EP2301103
(21) EP09746921.7
(22) 07.05.2009
(31) 152540
(32) 15.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NON-CONTAMINATING, ELECTROCHEMICALLY STABLE GLASS FRIT
SEALING MATERIALS AND SEALS
AND DEVICES USING SUCH
SEALING MATERIALS
(47) 05.03.2014
(73) Johnson Controls Technology
(54) HYDROGEN-PRODUCING FUEL
(73) Corning Incorporated te
Company te HOLLAND, MI 49423,
CELL SYSTEMS WITH LOADCORNING, NY 14831, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
RESPONSIVE FEEDSTOCK
Staten van Amerika (US)
(US)
DELIVERY SYSTEMS
(72)
DRAKE, Melinda, A te CORNING
(72) ROBERT, Mack, J. te MIIWAUKEE
(47) 05.03.2014
NY 14830, Verenigde Staten van
WI 53212, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) IdaTech, LLC. te BEND, OR 97701,
Amerika (US)
LAMBERSON, Lisa, A te PAINTED
Verenigde Staten van Amerika
TROXEL, Jeffrey, L. te
POST NY 14870, Verenigde Staten
(US)
MENOMONEE FALLS WI 53051,
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(72) LAVEN, Arne te BEND, OR 97701,
MORENA, Robert, M te LINDLEY
(US)
Verenigde Staten van Amerika
NY 14858, Verenigde Staten van
(US)
(51) H01M 8/10
Amerika (US)
H01M 4/88
(51) H01M 8/24
(51)
H01M 10/0565
H01M 4/86
H01M 8/06
H01M 10/0525
H01M
8/04
(11) EP2514010
(11) EP2182574
(11) EP2466676
(21) EP10795447.1
(21) EP09174395.5
(21) EP11194241.3
(22) 15.12.2010
(22) 28.10.2009
(22) 19.12.2011
(31) 0921996
(31) 20080106576
(31) 2010282896
(32) 17.12.2009
20090078835
(32) 20.12.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 29.10.2008
(33) Japan
25.08.2009
(54) CATALYST LAYER ASSEMBLY
(54)
Fuel
cell
system
(33) Zuid-Korea
(47) 05.03.2014
Zuid-Korea
(47) 05.03.2014
(73) Johnson Matthey Fuel Cells
Limited te LONDON EC4A 4AB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) SHARMAN, Jonathan, David,
Brereton te BERKSHIRE RG4 9JR,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
8/12
4/90
4/88
4/86
(11) EP2194597
(21) EP09014539.2
(22) 23.11.2009
(31) 200801704
(32) 03.12.2008
(33) Denemarken
(54) Solid oxide cell and solid oxide
cell stack
(47) 05.03.2014
(73) Technical University of Denmark
te 2800 KGS. LYNGBY,
Denemarken (DK)
(72) Vang Hendriksen, Peter te 3400
HILLEROD, Denemarken (DK)
Barfod, Rasmus te 4000
ROSKILDE, Denemarken (DK)
Liu, Yi-Lin te 4040 JYLINGE,
Denemarken (DK)
Chen, Ming te 4000 ROSKILDE,
(54) Electrolyte composition and
catalyst ink used to form solid
electrolyte membrane
(72) Yabutani, Motohiko te KARIYA-SHI,
(47) 05.03.2014
AICHI 448-8650, Japan (JP)
(73) Aisin Seiki Kabushiki Kaisha te
AICHI 448-8650, Japan (JP)
(51) H01M 8/12
H01M 8/04
(11) EP2561574
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(72) Choi, Jae-man te 449-712,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
15.03.2011
Ryu, Young-gyoon te 449-712,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
2010098219
Kim, Han-su te 449-712,
21.04.2010
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Japan
Lee, Dong-joon te 449-712,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
FUEL CELL SYSTEM AND METHOD
Kwon, Moon-seok te 449-712,
OF CONTROLLING THE FUEL CELL
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
SYSTEM
(21) EP11711696.2
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47) 05.03.2014
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(51) H01M 6/16
H01M 10/42
H01M 10/0569
H01M 10/0525
H01G 9/022
H01G 11/60
(72) KIYOHIRO, Yukihiko te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
OGAWA, Tetsuya te WAKO-SHI
(11) EP2278653
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(21) EP09750361.9
YOKOKAWA, Ayatoshi te WAKOSHI SAITAMA 351-0193, Japan (JP) (22) 19.05.2009
(51) H01M 8/12
(31) 2008131174
H01M 8/02
2008131175
C03C 8/24
(32) 19.05.2008
Nummer 11/14
19.05.2008
161
12 maart 2014
(32) 30.12.2009
(47) 05.03.2014
(33) Zuid-Korea
(54) Mobile terminal
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) HASEGAWA, Masaki te 2-1-61
SHIROMI, CHUO-KU, OSAKA 5406207, Japan (JP)
TAKEUCHI, Takashi te 2-1-61
SHIROMI, CHUO-KU, OSAKA 5406207, Japan (JP)
(22) 27.10.2009
(22) 03.07.2006
(31) 2008293053
2008308482
(31) 102005039152
(32) 17.11.2008
03.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H01M 10/48
H01M 10/42
H01G 9/14
(33) Japan
Japan
(33) Japan
Japan
(54) NON-AQUEOUS SOLVENT AND
(47) 05.03.2014
NON-AQUEOUS ELECTROLYTE
(72) Forssèn, Ulf te S-132 39 SALTSJÖ(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150FOR AN ELECTRICITY STORAGE
BOO, Zweden (SE)
721, Zuid-Korea (KR)
DEVICE, NON-AQUEOUS
KARLSSON, Jonas, Marine City
(72) Jeong, Younsuk te SUWON,
ELECTRICITY STORAGE DEVICE
Kanazawa-bunko B-1305 te
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
EMPLOYING THE SAME, SUCH AS
YOKOHAMA 236-0012, Japan (JP)
Choi, Wooyoung te
LITHIUM SECONDARY BATTERY OR
(51) H01Q 9/28
GWANGMYEONG, GYEONGGI-DO,
ELECTRIC DOUBLE-LAYER
H01Q 7/00
Zuid-Korea (KR)
CAPACITOR
H01Q 1/22
(47) 05.03.2014
(51) H01Q 9/04
G01V 3/17
H01Q 1/27
G01V 3/165
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
(11) EP2187476
(11) EP1917699
Japan (JP)
(21) EP09174157.9
(21) EP06764016.9
(11) EP2201638
(21) EP08805071.1
(22) 06.10.2008
(31) 102007048659
(32) 10.10.2007
(54) MECHANISCHE
TRÄGEREINRICHTUNG SOWIE
MESSGERÄT MIT EINER
(54) Antenna device, reception device,
MECHANISCHEN
and radio wave timepiece
TRÄGEREINRICHTUNG
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) CASIO COMPUTER CO., LTD. te
SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8543,
Japan (JP)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Someya, Kaoru te HAMURA-SHI
TOKYO 205-8555, Japan (JP)
(54) ENERGIESPEICHER
(51)
(47) 05.03.2014
(73) Continental Automotive GmbH te
30165 HANNOVER,
(11)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21)
(DE)
(22)
(72) ROMBACH, Gerhard te 78098
(31)
TRIBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32)
(51) H02J 7/00
H01M 10/46
(33)
(11) EP2015389
(47)
(21) EP08010772.5
(73)
(54)
(22) 13.06.2008
(31) 102007031008
(72)
(32) 04.07.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung mit elektrischem
Gerät und Ladestation
(47) 05.03.2014
(73) Braun GmbH te 61476
KRONBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51)
(22) 10.11.2010
(31) 20090134762
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHMIDT, Ewald te 71634
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
H01Q 9/27
(DE)
H01Q 19/10
SKULTETY-BETZ, Uwe te 70771
H01Q 1/38
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
EP2429034
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP11175861.1
MAHLER, Michael te 70771
28.07.2011
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
2010202091
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
09.09.2010
HOFFMANN, Ulli te 75223
Japan
NIEFFERN-OESCHELBRONN,
Antenna apparatus
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
05.03.2014
(DE)
KRAPF, Reiner te 72770
Kabushiki Kaisha Toshiba te
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
TOKYO 105-8001, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Tanabe, Masahiro te MINATO-KU,
WIELAND, Christoph te 71083
TOKYO 105-8001, Japan (JP)
HERRENBERG-KUPPINGEN,
Masuda, Yasuharu te MINATO-KU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TOKYO 105-8001, Japan (JP)
(DE)
H04W 16/28
(51) H01Q 11/12
H04B 7/10
A01K 11/00
H04B 7/08
A01K 1/00
H01Q 3/26
(11)
EP1938424
H01Q 3/24
H01Q 1/24
(21) EP06790260.1
(72) Loth-Krausser, Hartmut te 64589 (11) EP1205007
STOCKSTADT, BONDSREPUBLIEK (21) EP00950185.9
DUITSLAND (DE)
(22) 31.07.2000
(51) H01Q 5/00
(31) 374265
H01Q 1/48
(32) 16.08.1999
H01Q 1/24
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2343772
(21) EP10014461.7
(32) 17.08.2005
(22) 19.09.2006
(31) 2005905176
(32) 20.09.2005
(33) Australië
(54) PORTAL ANTENNA
(47) 05.03.2014
(54) METHOD OF AND APPARATUS FOR (73)
BEAM REDUCTION AND
COMBINING IN A RADIO
COMMUNICATIONS SYSTEM
(72)
Allflex Australia Pty Limited te
CAPALABA QLD 4157, Australië
(AU)
GUNSTON, Patrick, Bernard te MT.
Nummer 11/14
GRAVATT EAST, QLD 4122,
Australië (AU)
FORD, Kevin, Pal te HOLLAND
PARK, QLD 4122, Australië (AU)
McLOUGHIN, Christopher, John te
MT. CRAVATT EAST, QLD 4122,
Australië (AU)
TURNBULL, Paul, Anthony te
WACOL, QLD 4076, Australië (AU)
SCOTT, David, Low te
ROXBURGHSHIRE TD9 9NB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H05B 3/84
H01R 4/02
H01R 13/05
(11) EP2361450
(21) EP09768326.2
(22) 19.11.2009
162
(72) Lengert, Claude te 67210
OBERNAI, Frankrijk (FR)
(51) H01R 13/514
(11) EP2238648
(21) EP08866599.7
(22) 17.12.2008
(31) PCT/IB2007/055411
(32) 28.12.2007
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) MODULAR CONNECTOR
(47) 05.03.2014
(73) FCI te 78280 GUYANCOURT,
Frankrijk (FR)
12 maart 2014
4SA, GROOT BRITTANNIË (GB)
Nilsson, Lars, Johan, Albinsson te
HIGHFIELD, SOUTHAMPTON SO17
1RH, GROOT BRITTANNIË (GB)
Zervas, Michael, Nickolaos te
SOUTHAMPTON HAMPSHIRE SO15
5SR, GROOT BRITTANNIË (GB)
Ibsen, Motoren te SOUTHAMPTON
HAMPSHIRE SO18 4ST, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Durkin, Michael, Kevan te
DROITWICH WORCESTERSHIRE
WR9 7QN, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) H01S 3/23
H01S 3/11
G02F 1/365
G02B 21/16
(31) 202008015441 U
(72) DROESBEKE, Gert te 2440 GEEL,
België (BE)
(11) EP2081074
(32) 20.11.2008
(51) H01R 13/66
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 19.11.2008
(11) EP2581994
(54) LÖTANSCHLUSS
(31) 0800936
(21) EP11185081.4
(47) 05.03.2014
(32) 19.01.2008
(22) 13.10.2011
(21) EP08169413.5
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) FEW Fahrzeugelektrikwerk GmbH (54) Contactless plug connector and
(54) Supercontinuum optical pulse
& Co. KG te 04442 ZWENKAU,
contactless plug connector
sources
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
system
(47) 05.03.2014
(DE)
(47) 05.03.2014
(72) JENRICH, Andre te 04158 LEIPZIG, (73) Tyco Electronics Nederland B.V. te (73) Fianium Limited te
SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
5222 AR'S-HERTOGENBOSCH
SO31 4RA, GROOT BRITTANNIË
(DE)
Tyco Electronics AMP GmbH te
(GB)
64625 BENSHEIM,
(51) H01R 4/38
(72)
Clowes, John te SOUTHAMPTON,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1883997
HAMPSHIRE SO31 8AA, GROOT
(DE)
BRITTANNIË (GB)
(21) EP06752482.7
(72) Bergner, Bert te 64625
Grudinin, Anatoly te
(22) 10.05.2006
BENSHEIM, BONDSREPUBLIEK
SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE
DUITSLAND (DE)
(31) 679854 P
SO16 7AL, GROOT BRITTANNIË
Riezebos, Dirk-Jan te 6661 SP
430762
(GB)
ELST (GLD)
Godfrey, Ian te SOUTHAMPTON,
(32) 11.05.2005
Habraken, E. A. P. (Gied) te 5551
HAMPSHIRE SO41 4XL, GROOT
09.05.2006
HX VALKENSWAARD
BRITTANNIË (GB)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H01S 3/067
Verenigde Staten van Amerika
(51) H01T 21/02
G02B 6/28
H01T 13/20
(54) SYSTEM FOR COUPLING
B23K 26/20
(11) EP1873874
ELECTRICAL WIRING
B23K 26/067
(21) EP07013858.1
(47) 05.03.2014
B23K 26/00
(22) 28.04.2000
(73) Siemens Industry, Inc. te
(11) EP2133969
ALPHARETTA, GA 30005-4437,
(31) 9910165
(21) EP08739523.2
Verenigde Staten van Amerika
9911958
(US)
(22) 31.03.2008
9917594
(72) COX, Ned te GRAY, TENNESSEE
(31) 2007097526
(32) 30.04.1999
37615, Verenigde Staten van
21.05.1999
(32) 03.04.2007
Amerika (US)
27.07.1999
(33) Japan
(33) GROOT BRITTANNIË
(51) H01R 4/18
(54) SPARK PLUG MANUFACTURING
GROOT BRITTANNIË
H01R 13/115
METHOD
GROOT
BRITTANNIË
(11) EP1923960
(47)
05.03.2014
(54) An optical fibre arrangement
(21) EP07020614.9
(73)
NGK Spark Plug Co., Ltd. te
(47) 05.03.2014
(22) 22.10.2007
NAGOYA-SHI AICHI 467-8525,
(73) SPI Lasers UK Limited te
Japan (JP)
(31) 202006017447 U
SOUTHAMPTON SO30 2QU,
(72)
The designation of the inventor
(32) 14.11.2006
GROOT BRITTANNIË (GB)
has not yet been filed te ,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Grundinin, Anatoly, Borisovich te
Onbekend (ZZ)
(54) Flachsteckhülse
SOUTHAMPTON HAMPSHIRE SO16
(51)
H01T 21/02
7AL, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 05.03.2014
H01T 13/32
Payne, David, Neil te HAMBLE
(73) STOCKO Contact GmbH & Co. KG
H01T 13/20
HAMPSHIRE SO3 5DG, GROOT
te 42327 WUPPERTAL,
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2143182
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Turner, Paul, William te
(21) EP08755015.8
(DE)
EASTLEIGHT HAMPSHIRE SO50
Nummer 11/14
(22) 02.05.2008
(31) 915668 P
(32) 02.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IGNITER
(47) 05.03.2014
(73) FRAM Group IP LLC te LAKE
FOREST, IL 60045, Verenigde
Staten van Amerika (US)
163
(32) 19.11.2007
06.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for self
calibrating meter movement for
ionization power supplies
(47) 05.03.2014
(73) Illinois Tool Works Inc. te
GLENVIEW, IL 60026, Verenigde
(72) BOEHLER, Jeffrey, T. te HOLLAND,
Staten van Amerika (US)
OH 43528, Verenigde Staten van (72) Gorczyca, John A. te LANSDALE,
Amerika (US)
PA 19440, Verenigde Staten van
BELOW, Matthew, B. te FINDLAY,
Amerika (US)
OH 45840, Verenigde Staten van
Blanco, Manuel C. te
Amerika (US)
HILLSBOROUGH, NJ 08844,
VANDYNE, Edward, A. te
Verenigde Staten van Amerika
LOVELAND, CO 80538, Verenigde
(US)
Staten van Amerika (US)
Mandrachia, Steven J. te
12 maart 2014
ZUM EXTRAHIEREN VON
KABELELEMENTEN
(47) 05.03.2014
(73) Pichler, Alois te 3341 YBBSITZ,
Oostenrijk (AT)
(72) Pichler, Alois te 3341 YBBSITZ,
Oostenrijk (AT)
(51) H02G 3/00
(11) EP2461442
(21) EP11354045.4
(22) 13.09.2011
(31) 1004697
(32) 02.12.2010
(33) Frankrijk
(54) Ensemble de commande
d'effecteurs et rpocede de
commande dudit ensemble
(21) EP09178082.5
EAGLEVILLE, PA 19403, Verenigde (47) 05.03.2014
Staten van Amerika (US)
(73) Schneider Electric Industries SAS
(51) H02B 5/00
te 92500 RUEIL-MALMAISON,
Frankrijk (FR)
(11) EP1101262
(22) 04.12.2009
(21) EP00940283.5
(31) 2008310544
(22) 25.05.2000
(32) 05.12.2008
(31) MI991177
(33) Japan
(32) 27.05.1999
(54) Spark plug
(33) Italië
(72) Vidalenche Gilles te 38050
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(FR)
Cartoux Bernard te 38050
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(FR)
(47) 05.03.2014
(54) ELECTRIC SUBSTATION
(51) H02G 3/04
(73) NGK SPARK PLUG CO., LTD. te
NAGOYA-SHI, AICHI 467-8525,
Japan (JP)
(47) 05.03.2014
(11) EP2476173
(21) EP10790361.9
(72) Nakamura, Mai te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8525, Japan (JP)
Suzuki, Akira te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8525, Japan (JP)
(73) ABB S.p.A. te 20124 MILANO,
Italië (IT)
(72) PIAZZA COSTANTE te I-26900
LODI, Italië (IT)
GUERRA, Giuliano te I-15067
NOVI LIGURE, Italië (IT)
(31) 0915552
(51) H02B 13/02
(54) CABLE-RACEWAYS
(51) H01T 13/36
H01T 13/20
(11) EP2194622
(51) H01T 13/39
H01T 13/32
(11) EP2226912
(21) EP08866961.9
(22) 25.12.2008
(31) 2007338085
(32) 27.12.2007
(33) Japan
(54) SPARK PLUG
(47) 05.03.2014
(73) NGK Spark Plug Co., Ltd. te
NAGOYA-SHI AICHI 467-8525,
Japan (JP)
(72) TORII, Kazuyoshi te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8525, Japan (JP)
SUZUKI, Akira te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8525, Japan (JP)
MIYASHITA, Naomichi te NAGOYASHI AICHI 467-8525, Japan (JP)
MUSASA, Mamoru te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8525, Japan (JP)
MORITANI, Kenji te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8525, Japan (JP)
(51) H01T 23/00
(11) EP2061125
(21) EP08168946.5
(22) 12.11.2008
(31) 3797 P
266102
(11) EP2008348
(21) EP07728012.1
(22) 12.04.2007
(31) 102006019356
(32) 20.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) LUFTISOLIERTE
MITTELSPANNUNGSSCHALTANLAGE
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 07.09.2010
(32) 07.09.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 05.03.2014
(73) ICORE International Limited te
SLOUGH, BERKSHIRE SL1 4RY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) BRASIER, Daniel te BERKSHIRE
SL5 7NL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
RIDDELL, Alan te BERKSHIRE SL6
0NE, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H02G 5/00
H01R 25/16
H01R 13/53
(11) EP1933437
(21) EP07354059.3
(22) 12.10.2007
(72) KARADENIZ, Tahsin te 34860
ISTANBUL, Turkije (TR)
SAPCI, Ahmet te 34724
ISTANBUL, Turkije (TR)
(31) 0610918
(51) H02G 1/08
(11) EP2324546
(54) Dispositif de transposition pour
une canalisation électrique
préfabriquée
(21) EP09775628.2
(47) 05.03.2014
(22) 07.09.2009
(73) Schneider Electric Industries SAS
te 92500 RUEIL-MALMAISON,
Frankrijk (FR)
(31) 13902008
(32) 08.09.2008
(33) Oostenrijk
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
(32) 15.12.2006
(33) Frankrijk
(72) Legendre, Philippe te 38050
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(FR)
Nummer 11/14
164
12 maart 2014
Pozzobon, Jean-Laurent te 38050 (73) ThyssenKrupp Marine Systems
(72) DECRISTOFARO, Nicholas, J. te
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
GmbH te 24143 KIEL,
CHATHAM, NJ 07928, Verenigde
(FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(DE)
KROGER, Carl, E. te AYNOR SC
(51) H02H 3/44
29511, Verenigde Staten van
(72) Dannenberg, Norbert Dipl.-Ing. te
H02H 1/00
Amerika (US)
23628 KRUMMESSEE,
(11) EP2457313
RENDUCHINTALA, Sastry, S. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MYRTLE BEACH, SC 29579,
(21) EP10802968.7
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
(22) 23.07.2010
(51) H02J 7/00
(US)
(31) 227949 P
A61B 17/072
LINDQUIST, Scott, M. te MYRTLE
BEACH, SC 29579, Verenigde
(32) 23.07.2009
(11) EP2475063
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11007409.3
(51) H02K 15/02
H02K 1/14
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
(22) 31.05.2007
DETECTION AND CONTROL OF DC (31) 810272 P
ARC FAULTS
858112 P
(47) 05.03.2014
705334
705246
(73) Enphase Energy, Inc. te
705381
PETALUMA, CA 94954, Verenigde
902534 P
Staten van Amerika (US)
(72) DARGATZ, Marv te AUBURN CA
95602, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FORNAGE, Martin te PETALUMA
CA 94952, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 02.06.2006
09.11.2006
12.02.2007
12.02.2007
12.02.2007
21.02.2007
(51) H04B 3/44
H02J 1/04
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
(11) EP2523297
(21) EP11305551.1
(22) 09.05.2011
(54) Power management device for
allowing electronic circuits of a
submarine equipment to be
continuously fed with current
(47) 05.03.2014
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(21) EP10763598.9
(22) 11.09.2010
(31) 102009056647
(32) 02.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Stators für einen Elektromotor
(47) 05.03.2014
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(73) ABB RESEARCH LTD. te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(73) Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
KG, Würzburg te 97076
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KESSLER, Bernhard te 97705
BURKARDROTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Electrical surgical instrument
(DE)
(47) 05.03.2014
FINGER, Christian te 97688 BAD
(73) Ethicon Endo-Surgery, Inc. te
KISSINGEN, BONDSREPUBLIEK
CINCINNATI, OH 45242, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
(51) H02K 9/19
(72) Smith, Kevin te CORAL GABLES,
FL 33156, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Verhaege, Thierry te 91620
Bales, Thomas te CORAL GABLES,
NOZAY, Frankrijk (FR)
FL 33156, Verenigde Staten van
Boulon, Rodolphe te 91620
Amerika (US)
NOZAY, Frankrijk (FR)
Deville, Derek te CORAL GABLES,
H02J 3/18
FL 33156, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP1966867
Rivera, Carlos te COOPER CITY,
EP05822959.2
FL 33330, Verenigde Staten van
28.12.2005
Amerika (US)
Palmer, Matthew te MIAMI, FL
THYRISTOR CONTROLLED SERIES
33156, Verenigde Staten van
CAPACITOR MODULE
Amerika (US)
05.03.2014
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72)
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(11) EP2507896
(51) H02K 15/02
H02K 1/06
H02K 1/02
H02K 7/18
H02K 1/20
(11) EP2477311
(21) EP11151242.2
(22) 18.01.2011
(54) Generator, in particular for a wind
turbine
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Besnerais, Jean Le te 59370,
MONS EN BAROEUL, Frankrijk
(FR)
(51) H02J 4/00
(31) 235068
(51) H02K 7/18
H02K 3/47
H02K 3/28
H02K 16/02
H02K 11/04
F03B 13/08
(11) EP2128957
(32) 05.09.2002
(11) EP1879280
(21) EP09006693.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06014667.7
(22) 19.05.2009
(54) METHOD OF CONSTRUCTING A
UNITARY AMORPHOUS METAL
COMPONENT FOR AN ELECTRIC
MACHINE
(22) 14.07.2006
(47) 05.03.2014
(73) OpenHydro Group Limited te
DUBLIN 2, Ierland (IE)
(72) INGESTRÖM, Gunnar te 722 45
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
JONSSON, Tomas te 723 55
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(31) 102008026246
(32) 30.05.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zum Betrieb eines
Bordstromnetzes
(47) 05.03.2014
(11) EP1540793
(21) EP03794577.1
(22) 04.09.2003
(73) Metglas, Inc. te CONWAY, SC
29526, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) A hydroelectric turbine
(47) 05.03.2014
(72) Spooner, Ed te BISHOP
AUCKLAND COUNTY DURHAM
Nummer 11/14
DL13 1SL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) H02K 7/116
H02K 5/04
F16B 21/18
(11) EP2452419
(21) EP10730091.5
(22) 25.06.2010
(31) 102009032088
(32) 07.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELEKTROMOTOR MIT
ANBAUGEHÄUSE
(47) 05.03.2014
(73) Maxon Motor AG te 6072
SACHSELN, Zwitserland (CH)
(72) SCHÄFER, Rolf te 79356
EICHSTETTEN AM KAISERSTUHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H02K 15/00
F03D 9/00
(11) EP2169814
(21) EP08016913.9
(22) 25.09.2008
165
(US)
(21) EP07828368.6
(11) EP2262086
(21) EP09162420.5
(54) CONTROLLER FOR ELECTRIC
MOTOR
(22) 10.06.2009
(47) 05.03.2014
(54) Single-inductor multiple-output
converter
(73) Mitsubishi Electric Corporation te
CHIYODA-KU TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
(47) 05.03.2014
(73) Autoliv Development AB te 447
83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
(72) Darraba, Roger te 78360
MONTESSON, Frankrijk (FR)
Fouilleul, Antoine te 95880
ENGHIEN-LES-BAINS, Frankrijk
(FR)
(51) H02M 3/337
(11) EP1813013
(21) EP05825736.1
(22) 02.11.2005
(31) 980006
(32) 03.11.2004
(31) 123061
(32) 19.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) System and apparatus involving
toothed armatures in
superconducting machines
(47) 05.03.2014
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 25.09.2007
(72) KITANAKA, Hidetoshi te TOKYO
100-8310, Japan (JP)
(51) H02P 5/74
H02P 29/02
H02P 27/06
B60W 20/00
B60W 10/26
B60W 10/08
B60L 3/00
B60L 11/14
B60K 6/445
(11) EP2226931
(21) EP08868597.9
(22) 01.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 2007339611
(54) PUSH-PULL INVERTER WITH
SNUBBER ENERGY RECOVERY
(33) Japan
(72) Stiesdal, Henrik te 5000 ODENSE (51) H02N 1/00
C, Denemarken (DK)
G02B 26/08
(51) H02K 7/18
(11) EP2359464
H02K 55/06
(21) EP09783351.1
H02K 1/20
(22) 24.09.2009
(11) EP2124322
(22) 08.05.2009
(11) EP2194643
(51) H02M 3/158
B60R 21/017
(54) Stator arrangement, generator,
(47) 05.03.2014
wind turbine, and method for
positioning a stator arrangement (73) SQUARE D COMPANY te
PALATINE, IL 60067, Verenigde
(47) 05.03.2014
Staten van Amerika (US)
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
(72) LIPTAK, Julius, Michael te
80333 MÜNCHEN,
KINIGHTDALE, NC 27545,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
(21) EP09159781.5
12 maart 2014
(31) 102008043836
(32) 19.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN
EINES ELEKTROSTATISCHEN
ANTRIEBS UND
ELEKTROSTATISCHE ANTRIEBE
(47) 05.03.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) PIRK, Tjalf te 70195 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Sivasubramaniam, Kiruba Haran
PINTER, Stefan te 72764
te CLIFTON PARK, NY 12065,
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
FRITZ, Joachim te 72770
Bray, James William te
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
FRIESE, Christoph te 72764
Jansen, Patrick Lee te SCOTIA, NY
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
12302, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
(51) H02P 27/04
Laskaris, Evangelos Trifon te
H02P 21/06
SCHENECTADY, NY 12309,
H02P 21/00
Verenigde Staten van Amerika
(32) 28.12.2007
(54) ROTATING ELECTRIC MACHINE
CONTROL SYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) Aisin AW Co., Ltd. te FUJII-CHO
ANJO-SHI AICHI 444-1192, Japan
(JP)
(72) YOSHIDA, Takashi te ANJO-SHI
AICHI 444-1192, Japan (JP)
SAHA, Subrata te ANJO-SHI AICHI
444-1192, Japan (JP)
OGINO, Daisuke te ANJO-SHI
AICHI 444-1192, Japan (JP)
IZAWA, Jin te ANJO-SHI AICHI 4441192, Japan (JP)
(51) H03D 3/02
H03D 3/00
(11) EP2418766
(21) EP11175907.2
(22) 29.07.2011
(31) 855015
(32) 12.08.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Frequency error estimation
immune to FM clicks
(47) 05.03.2014
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Place, Richard Alan te
ROCHESTER, NY NEW YORK
14620-4260, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Johnson, Ryan Kevin te
ROCHESTER, NY NEW YORK
14606-4260, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H04L 27/26
H04B 1/04
Nummer 11/14
H03G 3/30
H03F 3/24
H03F 1/02
(11) EP2011260
(21) EP07782556.0
(22) 25.04.2007
(31) 417477
(32) 27.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for
adaptively controlling signals
(47) 05.03.2014
(73) Crestcom, Inc. te SCOTTSDALE,
AZ 85255-2370, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) MCCALLISTER, Ronald, D. te
SCOTTSDALE, ARIZONA 852581135, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BROMBAUGH, Eric, M. te MESA,
ARIZONA 85202, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H03K 17/14
H03K 17/082
(11) EP2356747
(21) EP09831537.7
(22) 11.12.2009
(31) 2008316488
(32) 12.12.2008
(33) Japan
(54) OVER-CURRENT DETECTING
APPARATUS FOR SWITCHING
ELEMENT
(47) 05.03.2014
(73) Nissan Motor Co., Ltd. te
KANAGAWA 221-0023, Japan (JP)
(72) MARUYAMA, Sho te ATSUGI-SHI
KANAGAWA 243-0123, Japan (JP)
(51) H03M
H03M
H03M
H03M
H03M
1/46
1/44
1/20
1/16
1/04
(11) EP2546992
(21) EP11173743.3
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
12 maart 2014
(32) 10.07.2009
26.01.2010
(73) ST-Ericsson SA te GENEVA,
Zwitserland (CH)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(72) CLIQUENNOIS, Sébastien te F38500 LA BUISSE, Frankrijk (FR)
(54) INTERLEAVED PIPELINED BINARY
SEARCH A/D CONVERTER
(51) H04L 25/49
H03M 9/00
H03M 7/48
(47) 05.03.2014
(11) EP2127097
(73) IMEC te 3001 LEUVEN, België
(BE)
(21) EP08712213.1
Vrije Universiteit Brussel te 1050 (22) 28.01.2008
BRUSSEL, België (BE)
(31) 20070008889
(72) VERBRUGGEN, Bob te 3010
(32) 29.01.2007
KESSEL-LO, België (BE)
(33) Zuid-Korea
(51) H03M 7/00
H03M 3/04
(11) EP2544374
(21) EP11305884.6
(22) 08.07.2011
(54) Sigma delta digital to analog
converter
(47) 05.03.2014
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Dartois, Luc te 91620 NOZAY,
Frankrijk (FR)
Benabes, Philippe te 91620
NOZAY, Frankrijk (FR)
(51) H04L 7/04
H04L 1/00
H03M 7/00
H03M 13/05
(11) EP2159919
(21) EP08748671.8
(22) 23.05.2008
(31) 200710106648
(32) 26.05.2007
(33) China
(54) METHOD AND DEVICE FOR
INFORMATION BLOCK CODING
AND SYNCHRONIZATION
DETECTING
(47) 05.03.2014
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
TRANSMITTING/RECEIVING
SERIAL DATA IN SERIAL
COMMUNICATION SYSTEM AND
SERIAL COMMUNICATION SYSTEM
FOR THE SAME
(47) 05.03.2014
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(72) LEE, Kang-Min te SUWON-SI
GYEONGGI-DO 442-742, ZuidKorea (KR)
(51) H04B 1/16
A61M 5/142
(11) EP1997233
(21) EP07726842.3
(22) 13.03.2007
(31) 06111008
(32) 13.03.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) SECURE PAIRING OF ELECTRONIC
DEVICES USING DUAL MEANS OF
COMMUNICATION
(47) 05.03.2014
(73) Novo Nordisk A/S te 2880
BAGSVÆRD, Denemarken (DK)
(72) BENGTSSON, Henrik te DK-2630
TAASTRUP, Denemarken (DK)
MUNK, Jens, Aage te DK-3650
ØLSTYKKE, Denemarken (DK)
MARNFELDT, Nils, Göran te S23638 HÖLLVIKEN, Zweden (SE)
HANSEN, Per, Hvid te DK-3450
LYNGE, Denemarken (DK)
HOLM, Per, Einar, Pontus te S23042 TYGELSJÖ, Zweden (SE)
THOMSEN, Terkel, Valentin te DK3200 HELSINGE, Denemarken
(DK)
(72) GENG, Dongyu te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
Stochastic A/D converter and
FENG, Dongning te SHENZHEN
method for using the same
GUANGDONG 518129, China (CN)
05.03.2014
LIANG, Weiguang te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
IMEC te 3001 LEUVEN, België
EFFENBERGER, Frank te
(BE)
SHENZHEN GUANGDONG
Verbruggen, Bob te 3010 KESSEL518129, China (CN)
(51)
LO, België (BE)
(51)
H03M
7/36
(11)
Craninckx, Jan te 3370
BOUTERSEM, België (BE)
(11) EP2462699
(21)
H03M 1/44
(21) EP10742121.6
(22)
H03M 1/36
(22) 26.07.2010
(31)
H03M 1/16
(31) 0955463
H03M 1/10
(32)
(32) 03.08.2009
EP2452437
(33) Frankrijk
EP10736647.8
(33)
(54) Digital requantization process
08.07.2010
and devices
224519 P
(54)
(47)
05.03.2014
10151660
(22) 13.07.2011
(54)
166
H04B 1/20
EP1589669
EP05076477.8
08.12.1994
34174893
14107194
10.12.1993
31.05.1994
Japan
Japan
Communications systems
Nummer 11/14
167
12 maart 2014
(47) 05.03.2014
(54) Echo cancelling-codec
(21) EP05823171.3
(73) Sony Corporation te TOKYO 141,
Japan (JP)
(47) 05.03.2014
(22) 07.11.2005
(72) Sato, Makoto, c/o Intellectual
Property Dpt. te TOKYO 141,
Japan (JP)
Ijima, Yuko, c/o Intellectual
Property Dpt. te TOKYO 141,
Japan (JP)
Kawamura, Harumi, c/o
Intellectual Property Dpt. te
TOKYO 141, Japan (JP)
Shima, Hisato, c/o Intellectual
Property Dpt. te TOKYO 141,
Japan (JP)
(51) H04B 1/38
(11) EP2278722
(21) EP10075350.8
(22) 19.10.2007
(54) Enhanced cigarette lighter
adapter
(47) 05.03.2014
(73) TomTom International B.V. te
1017 CT AMSTERDAM
(72) Groenhuizen, Lucien te 1335 KD
ALMERE
Sayed, Ashley te LONDON SW9
9BB, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) QNX Software Systems Limited te (31)
OTTAWA, ONTARIO K2M 1W8,
(32)
Canada (CA)
(33)
(72) Mason, Steven te VANCOUVER,
(54)
BRITISH COLUMBIA V6B 2K4,
Canada (CA)
Hetherington, Phillip Alan te
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6B 2K4, Canada (CA)
Paranjpe, Shree te VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V6B 2K4,
Canada (CA)
(51) H04B 7/02
(11) EP2454822
(21) EP10754598.0
(22) 17.08.2010
(31) 09168370
(32) 21.08.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) TRANSMISSION APPARATUS,
RECEPTION APPARATUS,
TRANSMISSION METHOD,
RECEPTION METHOD, AND
METHOD FOR GENERATING
ROTATED MULTI-DIMENSIONAL
CONSTELLATIONS
625497 P
05.11.2004
Verenigde Staten van Amerika
SYSTEM AND METHOD FOR
RECEIVING BROADCAST
CONTENT ON A MOBILE
PLATFORM DURING
INTERNATIONAL TRAVEL
(47) 05.03.2014
(73) Panasonic Avionics Corporation te
BOTHELL, WA 98021-7814,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MARGIS, Paul, A. te IRVINE, CA
92620, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GIRARD, Lawrence E. te YORBA
LINDA, CALIFORNIA 92886-7913,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MOYER, Eric, P. te HUNTINGTON
BEACH, CA 92647, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RILEA, Dennis te FOOTHILL
RANCH, CA 92610, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04L 1/18
H04B 7/216
(51) H04W 8/20
H04M 1/725
H04M 1/2745
H04B 1/40
(47) 05.03.2014
(11) EP2223434
(22) 30.03.2007
(72) PETROV, Mihail te 63225
(31) 798485 P
LANGEN, BONDSREPUBLIEK
692400
DUITSLAND (DE)
KIMURA, Tomohiro te OSAKA 540- (32) 08.05.2006
6207, Japan (JP)
28.03.2007
(21) EP08866288.7
(22) 18.12.2008
(31) 963022
(32) 21.12.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS TO
ESTABLISH A COMMUNICATION
CONNECTION
(47) 05.03.2014
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(11) EP2018715
(51) H04B 7/06
H04B 7/04
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2425542
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
PROVIDING DOWNLINK
ACKNOWLEDGMENTS AND
TRANSMIT INDICATORS IN AN
ORTHOGONAL FREQUENCY
DIVISION MULTIPLEXING
COMMUNICATION SYSTEM
(21) EP10769926.6
(22) 27.04.2010
(21) EP07759772.2
(73) Hewlett-Packard Development
Company, L.P. te HOUSTON, TX
77707, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Parekh, Manisha te MOUNTAIN
VIEW, CALIFORNIA 94040,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 20090036638
20100039047
(72) CHEN, Larry te OAKAND
CALIFORNIA 94602, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FRY, Peter te ANDOVER
MASSACHUSETTS 01810,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
NEELAKANTAN, Radha te
MEDFORD MASSACHUSETTS
02155, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) RATASUK, Rapeepat te HOFFMAN
ESTATES, ILLINOIS 60195,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(US)
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
GHOSH, Amitava te BUFFALO
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443GROVE, ILLINOIS 60089,
742, Zuid-Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MAZZARESE, David te GYEONGGIXIAO, Weimin te BARRINGTON,
DO, Zuid-Korea (KR)
ILLINOIS 60010, Verenigde Staten
CLERCKX, Bruno te GYEONGGIvan Amerika (US)
DO, Zuid-Korea (KR)
LEE, Sang-Woo te GYEONGGI-DO, (51) H04W 84/12
Zuid-Korea (KR)
H04L 12/66
(51) H04M 9/08
H04B 3/23
(11) EP2568619
(21) EP11180819.2
(22) 09.09.2011
(32) 27.04.2009
27.04.2010
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) TRANSMITTING/RECEIVING
APPARATUS AND METHOD
THEREOF IN CODEBOOK BASED
MULTIPLE ANTENNA SYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) Motorola Mobility LLC te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04N 7/20
H04B 7/185
H04L 12/28
H04B 7/26
(11) EP1813035
(11) EP2127236
(21) EP07869178.9
Nummer 11/14
(22) 12.12.2007
168
12 maart 2014
(32) 10.05.2007
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN (54) Channel quality index
DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714,
determination
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(US)
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(72) TAHA, Ali te SAN DIEGO,
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
CALIFORNIA 92121-1714,
Zweden (SE)
Verenigde Staten van Amerika
(72)
Lindoff, Bengt te SE-237 35
(US)
BJÄRRED, Zweden (SE)
HSU, Chih-Ping te SAN DIEGO,
Nordström, Fredrik te SE-223 53
CALIFORNIA 92121-1714,
LUND, Zweden (SE)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04N 21/4385
H04N 21/438
(51) H04B 7/06
H04N 21/2389
H04B 7/04
H04L 5/00
H04B 7/02
H04L 1/00
H04B 17/00
H04H 20/33
(11) EP2351242
(11) EP2079183
(21) EP08813568.6
(21) EP08172464.3
(22) 24.09.2008
(22) 19.12.2008
(54) MU-COMP CHANNEL STATE
(31) 18664 P
NORMALIZATION MEASURE
21875 P
QUANTIZATION AND
20080127314
TRANSMISSION
(33) Frankrijk
(47) 05.03.2014
(31) 648205
(32) 29.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PERSONAL AREA NETWORK
IMPLEMENTATION WITHIN AN
INFRASTRUCTURE NETWORK
(47) 05.03.2014
(73) Intel Corporation (INTEL) te
SANTA CLARA, CA 95052,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) TCHIGEVSKY, Izoslav te 26260
KIRYAT HAIM, Israël (IL)
(51) H04B 10/114
H04B 10/112
(11) EP2145409
(21) EP08750048.4
(22) 05.05.2008
(31) 0754970
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
LOCALISATION DE SOURCE DE
Zweden (SE)
COMMUNICATION ET SYSTEME DE
COMMUNICATION MOBILE
(72) LARSSON, Peter te S-169 71
UTILISANT UN TEL DISPOSITIF
SOLNA, Zweden (SE)
MIAO, Qingyu te BEIJING 100012,
(47) 05.03.2014
China (CN)
(73) Tiraby, Christophe te 92330
GAN, Jiansong te BEIJING 100085,
SCEAUX, Frankrijk (FR)
China (CN)
(72) Tiraby, Christophe te 92330
(51) H04B 17/00
SCEAUX, Frankrijk (FR)
G01V 3/12
(51) H04J 14/04
G01S 1/02
H04B 10/2581
G01R 33/32
G01R 29/00
(11) EP2521289
(11)
EP2526435
(21) EP11164706.1
(22) 04.05.2011
(21) EP10807686.0
(54) Optical receiver for multimode
communications
(22) 21.12.2010
(47) 05.03.2014
(32) 22.01.2010
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Koebele, Clemens te 91620
NOZAY, Frankrijk (FR)
Salsi, Massimiliano te 91620
NOZAY, Frankrijk (FR)
(51) H04B 7/08
H04B 17/00
H04B 1/16
(11) EP2115894
(21) EP07865654.3
(22) 13.12.2007
(31) 870027 P
954723
(32) 14.12.2006
12.12.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
OPERATING A DIVERSITY
RECEIVER WITH AN EQUALIZER
AND A RAKE RECEIVER
(47) 05.03.2014
(31) 691928
(54) RADIO FREQUENCY ENERGY
DEPOSITION ANALYSIS
(47) 05.03.2014
(73) The Boeing Company te
CHICAGO, IL 60606-2016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) DERENSKI, Peter A. te
KIRKWOOD, MISSOURI 63122,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WINKLER, Edward R. te ST.
PETERS, MISSOURI 63376,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 1/20
H04L 1/18
H04L 1/00
H04B 17/00
(11) EP2557706
(21) EP11177396.6
(22) 12.08.2011
(32) 02.01.2008
17.01.2008
15.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(54) Apparatus for transmitting and
receiving a signal and method of
transmitting and receiving a
signal
(47) 05.03.2014
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(72) Hong, Ho Taek LG ELECTRONICS
INC. IP GROUP te SEOUL 137-724,
Zuid-Korea (KR)
Ko, Woo Suk LG ELECTRONICS
INC. IP GROUP te SEOUL 137-724,
Zuid-Korea (KR)
Moon, Sang Chul LG
ELECTRONICS INC. IP GROUP te
SEOUL 137-724, Zuid-Korea (KR)
(51) H04J 3/16
(11) EP1826925
(21) EP05818715.4
(22) 14.12.2005
(31) 200410103304
(32) 14.12.2004
(33) China
(54) UNIFORM SCHEDULING SYSTEM
OF SYNCHRONOUS OPTICAL
NETWORK AND OPTICAL
TRANSPORT NETWORK AND
METHOD THEREOF
(47) 05.03.2014
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) LI, Xiaodong, Huawei
Administration Building te
SHENZHEN, GUANGDONG
518129, China (CN)
ZOU, Shimin, Huawei
Administration Building te
Nummer 11/14
SHENZHEN, GUANGDONG
518129, China (CN)
(51) H04L 1/00
(11) EP1751901
(21) EP05737958.8
(22) 17.05.2005
(31) 04300291
(32) 18.05.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
169
(32) 30.06.2008
(47) 05.03.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(54) METHOD AND ARRANGEMENT
FOR PROVIDING
ACKNOWLEDGMENTS IN A
TELECOMMUNICATION SYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(54) TRANSPORT CHANNEL DECODING (72) ASTELY, David te SE-168 56
BROMMA, Zweden (SE)
MANAGEMENT IN A UMTS MOBILE
HU, Yang te BEIJING 100876,
RECEIVER
China (CN)
(47) 05.03.2014
WAN, Lei te BEIJING 100080,
(73) ST-Ericsson SA te 1228 PLAN-LESChina (CN)
OUATES, Zwitserland (CH)
LARSSON, Daniel te SE-171 52
SOLNA, Zweden (SE)
(72) ARDICHVILI, Emmanuel te 75008
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) H04W 48/08
MIELO, Olivier J. S. te 75008
H04W 36/08
PARIS, Frankrijk (FR)
H04W 28/04
(51) H04L 1/00
(11) EP2210359
(21) EP08807237.6
(22) 17.10.2008
(31) 876543
(32) 22.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DIGITAL BROADCAST SIGNALING
METADATA
(47) 05.03.2014
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(72) VARE, Jani te FI-20780 KAARINE,
Finland (FI)
VESMA, Jussi te FI-FIN-20320
TURKU, Finland (FI)
JOKELA, Tero te FI-FIN-20810
TURKU, Finland (FI)
(51) H04L 27/36
H04L 1/00
(11) EP2466777
(21) EP11716363.4
(22) 31.03.2011
(31) 201010283778
(32) 08.09.2010
(33) China
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
INFORMATION BITS
TRANSMISSION
(47) 05.03.2014
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) CHEN, Xiaofeng te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
LV, Yongxia te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
CHENG, Yan te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(51) H04L 1/16
(11) EP2294742
(21) EP08874889.2
(22) 09.12.2008
(31) 76899 P
12 maart 2014
H04L 1/16
H04L 1/00
(11) EP2290863
(21) EP10194237.3
(22) 01.07.2008
(31) 26117 P
(32) 04.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Wireless communication method
for transmitting a sequence of
data units between a wireless
device and a network
(47) 05.03.2014
(72) GUERRA, Ruth te S-113 38
STOCKHOLM, Zweden (SE)
DAHL, Jan te S-125 56 ÄLVSJÖ,
Zweden (SE)
LINDGREN, Hans te S-125 43
ÄLVSJÖ, Zweden (SE)
ANDERSSON, Hans te S-122 41
ENSKEDE, Zweden (SE)
(51) H04L 12/18
(11) EP2250762
(21) EP08833945.2
(22) 24.09.2008
(31) 974833 P
48734
212885
(32) 24.09.2007
29.04.2008
18.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) TERMINATING A MULTICAST
SESSION WITHIN A WIRELESS
NETWORK
(47) 05.03.2014
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) SONG, Bongyong te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150(51) H04L 29/12
721, Zuid-Korea (KR)
H04L 29/06
(72) Fischer, Patrick te 92340, BOURG
H04L 12/46
LA REINE, Frankrijk (FR)
H04L 12/22
(51) H04L 1/18
(11) EP2323315
H04L 1/16
(21) EP09809613.4
(11) EP2267932
(22) 31.08.2009
(21) EP10183922.3
(31) 2008223098
(22) 14.05.2002
2008227540
(31) 292023 P
2008230229
(32) 18.05.2001
(32) 01.09.2008
04.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
08.09.2008
(54) Hybrid automatic repeat request
(33)
Japan
(HARQ) scheme with in-sequence
Japan
delivery of packets
Japan
(47) 05.03.2014
(54) RELAY COMMUNICATION SYSTEM
(73) Nokia Corporation te 02150
(47) 05.03.2014
ESPOO, Finland (FI)
(73) Murata Machinery, Ltd. te
(72) Malkamaki, Esa te FIN-02130,
MINAMI-KU KYOTO-SHI KYOTO
ESPOO, Finland (FI)
601-8326, Japan (JP)
(51) H04L 29/08
(72)
TANIMOTO, Yoshifumi te KYOTOH04L 12/14
SHI KYOTO 612-8686, Japan (JP)
(11) EP2583436
(51) H04W 4/14
(21) EP10773726.4
H04L 29/08
(22) 21.06.2010
H04L 12/26
H04L 12/24
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
G01S 5/00
HANDLING TIME ZONE
G01S 1/00
INFORMATION IN AN INTERNET
PROTOCOL MULTIMEDIA
(11) EP2107718
SUBSYSTEM, IMS, NETWORK
(21) EP09155537.5
Nummer 11/14
(22) 18.03.2009
(31) 102008000980
(32) 03.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
170
COMMUNICATION IN A DATA
NETWORK INCLUDING A
PROTECTIVE CIRCUIT FOR
IDENTIFYING UNWANTED DATA
12 maart 2014
SERVICES
(47) 05.03.2014
(73) Thomson Licensing te 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk
(FR)
(47) 05.03.2014
(54) Verfahren zur Konfiguration einer (73) ABB Research Ltd. te 8050
(72) MONSIEUX, Daniel te F-92648
Geräteelektronik eines
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
BOULOGNE CEDEX, Frankrijk (FR)
handgeführten Arbeitsgeräts
(72) MCGRATH, Kevin te N-0254 OSLO,
VERBEECK, Kris te F-92648
(47) 05.03.2014
Noorwegen (NO)
BOULOGNE CEDEX, Frankrijk (FR)
(73) HILTI Aktiengesellschaft te 9494
WOLD, Alexander te N-1410
WITHOFS, Tim te F-92648
SCHAAN, Liechtenstein (LI)
KOLBOTN, Noorwegen (NO)
BOULOGNE CEDEX, Frankrijk (FR)
VERCAMMEN, Bart te F-92648
(72) Gerold, Uwe te 88131, LINDAU,
(51) H04W 40/24
BOULOGNE CEDEX, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
H04L 12/26
VAN OOST, Koën te F-92648
(DE)
(11) EP2398190
BOULOGNE CEDEX, Frankrijk (FR)
Keck, Joachim te ESCHEN, 9492,
VAN DE POEL, Dirk te F-92648
(21) EP11170068.8
Liechtenstein (LI)
BOULOGNE CEDEX, Frankrijk (FR)
Welte, Norbert te KLAUS, 6833,
(22) 15.06.2011
Oostenrijk (AT)
(51)
H04L 29/08
(31) 2010137147
H04L 12/801
(51) H04L 12/24
(32) 16.06.2010
H04L 12/70
(11) EP2383935
(33) Japan
H04L 12/58
(21) EP11164227.8
H04L 12/28
(54) Field communication system
(22) 29.04.2011
(11)
EP2266268
(47) 05.03.2014
(31) 201003420
(21)
EP09755480.2
(73) Yokogawa Electric Corporation te
(32) 29.04.2010
(33) Turkije
(54) Wireless network setup and
configuration distribution
(47) 05.03.2014
(73) Airties Kablosuz Iletisim Sanayi
Ve Dis Ticaret An Gulbahar
Mahallesi Avni Dilligil Sokak te
MECIDIYEKOY ISTANBUL, Turkije
(TR)
(72) BIRLIK, Firat te ISTANBUL, Turkije
(TR)
MUTLU, Gursel te USA, CA,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 12/26
(11) EP1919132
(21) EP07020639.6
(22) 22.10.2007
(31) 102006051444
(32) 31.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Diagnoseverfahren und
-vorrichtung für ein
Feldbussystem
TOKYO 180-8750, Japan (JP)
(22) 03.04.2009
(72) Emori, Toshiyuki te TOKYO, 1808750, Japan (JP)
Nakamoto, Yasuyuki te TOKYO,
180-8750, Japan (JP)
Umemoto, Hideki te TOKYO, 1808750, Japan (JP)
Mori, Hiroshi te TOKYO, 180-8750,
Japan (JP)
(31) 42547 P
417459
(51) H04L 12/861
H04L 12/823
H04L 12/28
H04J 3/14
(47) 05.03.2014
(11) EP1794944
(72) ALPEROVITCH, Dmitri te ATLANTA,
GA 30326, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KRASSER, Sven te ATLANTA, GA
30308, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GREVE, Paula te LINO LAKES, MN
55014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SCHNECK, Phyllis, A. te ATLANTA,
GA 30329, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TORREZ, Jonathan te VILLA RICA,
GA 30180, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP05791506.8
(22) 26.08.2005
(31) 604925 P
(32) 27.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for memory assignment,
computer program and system
thereof
(47) 05.03.2014
(32) 04.04.2008
02.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) PRIORITIZING NETWORK TRAFFIC
(73) McAfee, Inc. te SANTA CLARA, CA
95054, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 05.03.2014
(73) Board of Regents, The University
of Texas System te AUSTIN, TX
78701, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Softing AG te 85540 HAAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KUMAR, Sanjeev te EDINBURG,
TX 78540, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Endl, Hans, Dr. te 85591
VATERSTETTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Palme, Dirk te 82110
GERMERING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 12/28
(51) H04L 12/26
(31) 08447025
08447048
(54) METHOD AND COMPUTER
PROGRAM OF OPERATING IN A
CSMA NETWORK
(32) 30.04.2008
05.12.2008
(47) 05.03.2014
(11) EP2641358
(21) EP10778658.4
(22) 16.11.2010
(54) ELECTRONIC DEVICE FOR
(11) EP2274876
(21) EP09738161.0
(22) 28.04.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
SWITCHING BETWEEN PHONE
(51) H04L 12/413
(11) EP1312185
(21) EP01959518.0
(22) 02.08.2001
(31) 632609
(32) 04.08.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 11/14
171
(72) YONGE, Lawrence, W., III te
OCALA, FL 34480, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MARKWALTER, Brian, E. te OCALA,
FL 34471, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KOSTOFF, Stanley, J., II te OCALA,
FL 34482, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PATELLA, James, Phillip te OCALA,
FL 34442, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EARNSHAW, William, E. te OCALA,
FL 34470, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Bernhard, Rene te 91052,
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Köbinger, Franz te 90475,
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 29/12
H04L 12/43
H04L 12/423
H04L 12/42
H04J 3/08
H04J 3/06
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2434695
(72) FUCHS, Eran te 60910 KFAR
SABA, Israël (IL)
HALAHMI, Erez te 60910 PETACH
TIKVA, Israël (IL)
(21) EP11179828.6
(51) H04L 29/06
H04L 12/58
(11) EP1330906
(21) EP01961109.4
(22) 28.08.2001
(31) 657001
(32) 07.09.2000
12 maart 2014
Amerika (US)
COCKER, Nabeel te NEW HYDE
PARK, NEW YORK 11040,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 12/701
(11) EP2291956
(21) EP08874105.3
(22) 22.10.2008
(31) 0802392
(32) 28.04.2008
(33) Frankrijk
(54) E-MAIL PROXY
(54) PROCEDE DE GESTION D'UN
RESEAU DE TRANSMISSION DE
TYPE MPLS
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO, (73) TDF te 92541 MONTROUGE
ON N2K 0A7, Canada (CA)
CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) FERVEUR, Olivier te F-57070
METZ, Frankrijk (FR)
(51) H04N 7/16
H04N 7/14
H04L 12/64
H04L 12/28
(51) H04W 88/06
H04W 88/04
H04W 84/18
H04W 72/04
H04W 40/32
H04L 12/715
(11) EP2120394
(11) EP2533477
(21) EP09167629.6
(21) EP11169280.2
(22) 14.06.2005
(22) 09.06.2011
(31) 102004029302
(54) Bluetooth network configuration
(32) 17.06.2004
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Verfahren zum Übertragen von
Daten in einem hybriden
Netzwerk
(73) 9Solutions Oy te 90590 OULU,
Finland (FI)
(72) Rohatschek, Andreas-Juergen te
73249 WERNAU/NECKAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Lutz, Bernd te 72160 HORB,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Thoss, Dieter te 71701
SCHWIEBERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Huck, Thorsten te 71691
FREIBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Todorov, Stoyan te 68165
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2014
(51) H04L 29/06
H04L 12/46
G05B 19/042
(32) 25.04.2005
(22) 02.09.2011
(31) 102010041427
(32) 27.09.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Serielle ringförmige
Kommunikationsanordnung und
dementsprechendes Verfahren,
wobei für die Übermittlung von
einem Datenpaket von jedem
Slave eine Adressinformation des
Datenpakets geändert wird
(11) EP2506503
(21) EP11160655.4
(22) 31.03.2011
(54) Automatisierungsnetzwerk mit
Leitsystemkomponente
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Pesonen, Arto Tapio te 90450
KEMPELE, Finland (FI)
(51) H04L 12/741
(73) Vodafone Holding GmbH te 40213 (11) EP2375659
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (21) EP11161730.4
DUITSLAND (DE)
(22) 08.04.2011
(72) Rauch, Christian te 82418,
(31) 757820
SEEHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 09.04.2010
Scherand, Holger te 85464,
(33) Verenigde Staten van Amerika
NEUFINSING, BONDSREPUBLIEK
(54) Scalable distributed user plane
DUITSLAND (DE)
partitioned two-stage forwarding
(51) H04L 12/70
information base lookup for
subscriber internet protocol host
(11) EP1875693
routes
(21) EP06751250.9
(22) 25.04.2006
(31) 114645
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(Publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) Kean, Brian te CINCINNATI, OH
45248, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Balasubramanian, Chandramouli
te MOUNTAIN VIEW, CA 94040,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(US)
(73) Verizon Patent and Licensing Inc.
Bonnier, Staffan te SARATOGA,
te BASKING RIDGE, NJ 07920,
CA 95070, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
(51) H04L 12/801
(72) KHASNABISH, Bhumip te
(11) EP2429122
LEXINGTON, MASSACHUSETTS
02421, Verenigde Staten van
(21) EP10777318.6
(54) METHODS AND SYSTEMS FOR
MAINTAINING QUALITY OF
SERVICE (QOS) LEVELS FOR DATA
TRANSMISSIONS
Nummer 11/14
172
(22) 16.04.2010
(US)
12 maart 2014
AND COMMUNICATION METHOD
FOR A DIGITAL WAVELET
MULTICARRIER TRANSMISSION
SYSTEM
(31) 200910084628
(51) H04L 25/03
(32) 18.05.2009
(11) EP2400705
(33) China
(21) EP11005030.9
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
PERFORMING ABSTRACTION FOR
LOGIC TOPOLOGY INFORMATION
OF PEER TO PEER TECHNOLOGY
NETWORK
(47) 05.03.2014
(22) 21.06.2011
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(47) 05.03.2014
(31) 357106 P
201113024762
(33)
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (54)
(72) LI, Chunxiu te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
WANG, Yan te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
CHEN, Guoyi te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (47)
(73)
(51) H04L 12/931
(11) EP2337274
(21) EP09290960.5
(72)
(22) 17.12.2009
(54) Method for processing a plurality
of data and switching device for
switching communication packets
(47) 05.03.2014
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Klotsche, Ralf te 75305
NEUENBÜRG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Tangemann, Michael te 71229
LEONBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 25/03
H04B 1/707
(11) EP2569910
(21) EP10719195.9
(22) 11.05.2010
(31) 776493
(32) 10.05.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Wu, Chih-Yao te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
(51) H04L 27/233
H04L 27/227
H04L 27/06
H03M 1/12
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SUN, Jing te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WU, Qiang te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ATTAR, Rashid, Ahmed, Akbar te
SAN DIEGO, CALIFORNIA 921211714, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GURELLI, Mehmet, I. te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(54) Encoding and decoding for
multicarrier signals.
(47) 05.03.2014
(73) INDUSTRIAL TECHNOLOGY
RESEARCH INSTITUTE te
HSINCHU, TAIWAN 310, China
(CN)
(11) EP2454861
(72) Tsai, Chang-Lan te DONGSHAN
SHIANG YILAN COUNTY 269,
Taiwan (TW)
13.07.2010
Hsiao, Chang-Lung te SONGSHAN
0903455
DISTRICT TAIPEI CITY 105, Taiwan
(TW)
15.07.2009
Chen, Ren-Jr te SANCHONG CITY
Frankrijk
TAIPEI COUNTY 241, Taiwan (TW)
Réduction de la sensibilité de la
Chung, Char-Dir te PINGZHEN
démodulation à la gigue du signal
CITY TAOYUAN COUNTY 324,
d'horloge d'échantillonage
Taiwan (TW)
05.03.2014
(51) H04L 29/14
(21) EP10736756.7
(22)
(31)
(32)
(33)
(54) INTER-CELL OR INTER-SECTOR
(54)
INTERFERENCE CALCULATION
TAKING ACCOUNT OF IDLE SLOTS
(47) 05.03.2014
(72) KODAMA, Nobutaka c/o Panasonic
Corporation te 7F OBP
PANASONIC TOWER 2-1-61
Verenigde Staten van Amerika
SHIROMI, CHUO-KU OSAKA 540Verenigde Staten van Amerika
6207, Japan (JP)
Multiple-input multiple-output
KOGA, Hisao c/o Panasonic
systems and methods for wireless
Corporation te 7F OBP
communication thereof for
PANASONIC TOWER 2-1-61
reducing the quantization effect
SHIRMI, CHUO-KU OSAKA 540of precoding operations utilizing
6207, Japan (JP)
finite codebooks
(51) H04L 27/26
05.03.2014
H04L 25/03
HTC Corporation te TAOYUAN
(11) EP1853018
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(21) EP07251505.9
Jen, Yu-Chih te TAOYUAN CITY
(22) 05.04.2007
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
(31) 796886 P
Yeh, Ping-Cheng te TAOYUAN CITY
796884 P
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
813704 P
(TW)
(32) 03.05.2006
Meng, Ling-San te TAOYUAN CITY
03.05.2006
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
15.06.2006
(TW)
(33)
Verenigde Staten van Amerika
Lan, Pang-Chang te TAOYUAN
Verenigde Staten van Amerika
CITY TAOYUAN COUNTY 330,
Verenigde Staten van Amerika
Taiwan (TW)
(32) 22.06.2010
10.02.2011
(47)
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
H04L 29/06
(11) EP1648136
(21) EP05022282.7
(72) GALDEMARD, Philippe te F-78720 (22) 12.10.2005
LA CELLE LES BORDES, Frankrijk (31) 961075
(FR)
(32) 12.10.2004
(51) H04L 27/26
(33) Verenigde Staten van Amerika
H04L 27/00
(54) Intelligent integrated network
(11) EP1636958
security device for highavailability applications
(21) EP05734278.4
(22) 15.04.2005
(47) 05.03.2014
(31) 2004121373
(73) Juniper Networks, Inc. te
SUNNYVALE, CA 94089,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 16.04.2004
(33) Japan
(54) COMMUNICATION APPARATUS
Nummer 11/14
173
(72) Zuk, Nir te PALO ALTO,
CALIFORNIA 94301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Yu, Ming Mao te MILPITAS,
CALIFORNIA 95305, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Guruswamy, Kowsik te
SUNNYVALE, CALIFORNIA 94087,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
12 maart 2014
(21) EP07820717.2
(22) 28.09.2007
(54) Method and devices for
(54) METHOD, SYSTEM AND
registering client computing
APPARATUS FOR PROTOCOL
devices for online communication
NEGOTIATION IN A
sessions
TELECOMMUNICATIONS
(47) 05.03.2014
NETWORK
(73) Apple Inc. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 05.03.2014
(32) 23.09.2010
28.02.2011
(11) EP2524488
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 12.01.2011
(54) Communications system
providing data transfer using
selective wireless
communications formats and
related methods
(32) 13.01.2010
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
(72) MATHIAS, Arun te CUPERTINO, CA
Zweden (SE)
(11) EP2101468
95014, Verenigde Staten van
(72) JOHNSSON, Martin te S-191 34
(21) EP08102516.5
Amerika (US)
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
SANTAMARIA,
Justin
te
(22) 12.03.2008
CANANEA, Igor te 52060-460
CUPERTINO, CA 95014, Verenigde
RECIFE, Brazilië (BR)
(54) Einbeziehung von
Staten van Amerika (US)
KELNER, Judith te 55450-190
Signalisierungsinformationen in
WOOD, Justin te CUPERTINO, CA
JABOATÃO DOS GUARARAPES,
ein
95014, Verenigde Staten van
Brazilië (BR)
Schlüsselmanagementprotokoll
Amerika (US)
SADOK, Djamel te 55450-190
für den sicheren Medientransport
ABUAN, Joe te CUPERTINO, CA
JABOATÃO DOS GUARARAPES,
(47) 05.03.2014
95014, Verenigde Staten van
Brazilië (BR)
Amerika (US)
(73) Deutsche Telekom AG te 53113
(51) H04L 29/08
BROWN, Jeremy te CUPERTINO,
BONN, BONDSREPUBLIEK
G06F 17/30
CA 95014, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika
(US)
(11)
EP2487869
(72) Löhlein, Bernhard te 97837,
GATES, Patrick te CUPERTINO, CA (21) EP11177117.6
ERLENBACH, BONDSREPUBLIEK
95014, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
(22) 10.08.2011
Amerika (US)
(51) H04L 29/08
KLAHN, Natthew te CUPERTINO,
(31) PCT/EP2010/062696
H04L 29/06
CA 95014, Verenigde Staten van (32) 31.08.2010
H04L 12/28
Amerika (US)
(33) World Intellectual Property
G06F 9/445
VYRROS, Andrew, H. te
Organization (WIPO)
CUPERTINO, CA 95014, Verenigde
(11) EP2403216
(International Bureau of)(4)
Staten van Amerika (US)
(21) EP10290359.8
THOMAS, Braden te CUPERTINO, (54) Computer system for providing
(22) 30.06.2010
CA 95014, Verenigde Staten van
aggregated KPI values
Amerika (US)
(54) Method for installation of an
(47) 05.03.2014
YAO, Drew te CUPERTINO, CA
application
(73) sovanta AG te 69120
95014, Verenigde Staten van
(47) 05.03.2014
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
(51) H04W 88/06
Frankrijk (FR)
(72) Heinrich, Prof. Dr. Claus te 69120
H04W 4/00
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
(72) Michielsens, Jan te 2240
H04M 1/725
DUITSLAND (DE)
ZANDHOVEN, België (BE)
H04L 29/06
Kern, Michael te 69120
Justen, Pascal te 1150 SINT(11) EP2434721
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
PIETERS-WOLUWE, België (BE)
DUITSLAND (DE)
(21) EP11182380.3
(51) H04M 7/00
(22)
22.09.2011
(51)
H04L 29/12
H04L 29/12
H04L 29/08
H04L 29/06
(31) 385734 P
G05B 19/418
201113037002
(11) EP2540052
(51) H04L 29/06
(21) EP10763094.9
(22) 23.09.2010
(31) 351814
378924
321866
382479
321865
378926
886479
P
P
P
P
P
P
(32) 04.06.2010
31.08.2010
07.04.2010
13.09.2010
07.04.2010
31.08.2010
20.09.2010
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(21) EP11700405.1
(31) 102010000849
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR BEDIENUNG,
BEOBACHTUNG UND/ODER
KONFIGURATION EINES
(47) 05.03.2014
AUTOMATISIERUNGSSYSTEMS
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
EINER TECHNISCHEN ANLAGE
ON N2K 0A7, Canada (CA)
(47) 05.03.2014
(72) Walker, David Ryan te
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
80333 MÜNCHEN,
Canada (CA)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Moosavi, Vahid te WATERLOO,
(DE)
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
(51) H04L 29/08
H04L 29/06
(11) EP2206321
(72) BALINT, Thomas te 76831
BILLIGHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BAUER, Jörg te 91080
Nummer 11/14
(51)
(11)
(21)
(22)
174
UTTENREUTH, BONDSREPUBLIEK (54) Wire communication terminal
DUITSLAND (DE)
having LCD module
KISSLING, Jan te 76676 GRABEN- (47) 05.03.2014
NEUDORF, BONDSREPUBLIEK
(73) Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd.
DUITSLAND (DE)
te GYEONGGI-DO, Zuid-Korea
H04L 29/08
(KR)
H04L 29/06
(72) Ahn, Sang-Moon te GUNPO
G05B 19/418
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
EP2556651
Lim, Jong-Won te DONGAN-GU
ANYANG GYEONGGI-DO, ZuidEP11717565.3
Korea (KR)
26.04.2011
(31) 102010021450
(32) 25.05.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H04M 1/02
(11) EP1843555
(21) EP06021624.9
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG (22) 16.10.2006
ZUM AUSTAUSCH VON DATEN
(31) 20060030328
ZWISCHEN ZWEI GERÄTEN EINES (32) 03.04.2006
AUTOMATISIERUNGSNETZWERKS
(33) Zuid-Korea
(47) 05.03.2014
(54) Slim portable terminal
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
(47) 05.03.2014
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ELSTERER, Stefan te 90762
FÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HOCK, Christian te 90763 FÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PESCHKE, Jörn te 90489
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VOLKMANN, Frank te 90475
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04W 8/20
H04W 76/02
H04W 36/00
H04L 29/12
H04L 29/08
H04L 29/06
(11) EP2272242
(21) EP09729341.9
(22) 07.04.2009
(31) PCT/EP2008/054239
(32) 08.04.2008
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) CORRELATING COMMUNICATION
SESSIONS
(47) 05.03.2014
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(72) Ryu, Shin-Dong te SUWON-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Kim, Hyun-Jae te SUWON-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) H04M 1/02
(11) EP2387208
(21) EP10162467.4
(22) 10.05.2010
(54) Handheld electronic
communication device
(51) H04M 1/02
(11) EP1724993
(21) EP06009238.4
(22) 04.05.2006
(31) 20050040572
(32) 16.05.2005
(33) Zuid-Korea
Staten van Amerika (US)
(51) H04M 1/02
H04B 1/38
(11) EP2337229
(21) EP11161992.0
(22) 23.01.2003
(31) 60648
(32) 30.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Elastomeric enclosure
(47) 05.03.2014
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(72) Humphreys, Morris te SAGINAW,
TX 76179, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lopez, Peter te FRISCO, TX
75034, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04M
H04M
H04M
H04M
15/08
15/00
1/725
1/2745
(11) EP1931120
(21) EP06125464.5
(22) 05.12.2006
(54) User interface methods and
apparatus for processing voice
call requests from mobile station
based on communication
conditions
(47) 05.03.2014
(73) Motorola Mobility LLC te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
(US)
ON N2K 0A7, Canada (CA)
(72) Willey, William Daniel te SAN
(47) 05.03.2014
(72) Griffin, Jason, Tyler te WATERLOO
FRANCISCO, CALIFORNIA, 94109,
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Verenigde Staten van Amerika
Wood, Todd Andrew te WATERLOO
(US)
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
(51) H04M 1/725
Pegg, Albert te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA) (11) EP2016751
(21) EP06820864.4
(51) H04M 1/02
G06F 1/16
(11) EP2506538
(21) EP11160749.5
(22) 31.03.2011
(31) 201113073630
(32) 28.03.2011
(73) Nokia Solutions and Networks Oy (33) Verenigde Staten van Amerika
te 02610 ESPOO, Finland (FI)
(54) Pivotable display guide
mechanism for an electronic
(72) MUTIKAINEN, Jari te FI-01830
mobile device
LEPSÄMÄ, Finland (FI)
POIKSELKA, Miikka Juhana te FI02330 ESPOO, Finland (FI)
12 maart 2014
(47) 05.03.2014
(22) 07.11.2006
(31) 746724 P
428590
(32) 08.05.2006
05.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
GRAPHICALLY DELIMITING TEXT
MESSAGE CONTENT FOR A
MOBILE RADIO TERMINAL
(47) 05.03.2014
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO, (73) Sony Ericsson Mobile
ON N2K 0A7, Canada (CA)
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
(72) Holman IV, Martin Earl te
SUNRISE, FL 33323, Verenigde
(72) NORDENHAKE, Magnus te S-221
Staten van Amerika (US)
21 MALMO, Zweden (SE)
Ivanik, Bruce Alan te SUNRISE, FL
(51) H04M 3/533
33323, Verenigde Staten van
H04M 1/725
Amerika (US)
(11)
EP2116023
Moskowitz, Douglas Wayne te
SUNRISE, FL 33323, Verenigde
(21) EP08705456.5
Nummer 11/14
175
12 maart 2014
(22) 02.01.2008
(21) EP10853940.4
(31) 650880
(22) 17.09.2010
(32) 07.01.2007
(31) 201010216734
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 30.06.2010
(54) VOICEMAIL SYSTEMS AND
METHODS
(33) China
(72) Roth, Ronald te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Taylor, Cynthia te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Chin, Jia-Lin te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
(54) METHOD AND DEVICE FOR
RECORDING DATA OF TERMINAL
(51) H04M 3/58
H04L 29/06
(47) 05.03.2014
(11) EP2117220
(47) 05.03.2014
(73) APPLE INC. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) NOVICK, Gregory te SANTA
CLARA, CA 95054, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ANZURES, Freddy, Allen te SAN
FRANCISCO, CA 94117, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LAMIRAUX, Henri te SAN CARLOS,
CA 94070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04W 88/06
H04W 48/18
H04W 48/16
H04M 1/725
H04M 1/253
(11) EP2381660
(21) EP10170746.1
(22) 26.07.2010
(31) 328097 P
(32) 26.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Conversion of Mobile Device to
LAN-Only Telephony Functions
(47) 05.03.2014
(21) EP07845893.2
(73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
GUANGDONG 518057, China (CN) (22) 11.12.2007
(72) XIE, Jun te SHENZHEN
(31) 200710000511
GUANGDONG 518057, China (CN)
(32) 05.01.2007
(51) H04M 3/14
(33) China
(11) EP2309711
(21) EP09172417.9
(54) A METHOD AND DEVICE FOR
BLIND TRANSFER SERVICE
(22) 07.10.2009
(47) 05.03.2014
(54) Verfahren und Einrichtung zur
Verbindungsauslösung in
Telekommunikationsnetzen
(73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
GUANGDONG 518057, China (CN)
(72) SHEN, Min te GUANGDONG
518057, China (CN)
WANG, Zhisong te GUANGDONG
(73) Deutsche Telekom AG te 53113
518057, China (CN)
BONN, BONDSREPUBLIEK
SHEN, Chengnian te
DUITSLAND (DE)
GUANGDONG 518057, China (CN)
(72) Unrau, Andreas te 53225, BONN,
LING, Wenjie te GUANGDONG
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
518057, China (CN)
(DE)
ZHANG, Lu te GUANGDONG
518057, China (CN)
(51) H04W 48/02
H04M 3/38
(51) H04N 5/232
(47) 05.03.2014
(11) EP1935168
(11) EP2276232
(22) 20.09.2006
(21) EP10166343.3
(31) 0502210
(22) 17.06.2010
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
(32)
ON N2K 0A7, Canada (CA)
(72) Oerton, Kevin John te WATERLOO (33)
ONTARIO N2L 5Z5, Canada (CA) (54)
Oliver, Brian Alexander te
WATERLOO ONTARIO N2L 5Z5,
Canada (CA)
(51) H04M 1/725
H04B 1/38
G06K 7/00
(47)
(73)
(11) EP2429158
(21) EP10176564.2
H04N 5/217
(21) EP06799689.2
(72)
(22) 14.09.2010
07.10.2005
(31) 2009157025
Zweden
(32) 01.07.2009
METHOD OF SHARING A MOBILE (33) Japan
TELECOMMUNICATION NETWORK (54) Imaging apparatus and control
WITH RESTRICTED ACCESS AND
method thereof
TELECOMMUNICATION NETWORK
(47)
05.03.2014
IMPLEMENTING THE METHOD
(73)
Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
05.03.2014
146-8501, Japan (JP)
TeliaSonera AB te S-106 63
(72)
Hisa, Kenzou te TOKYO, Japan (JP)
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(51)
H04N 5/243
FRANK, Robert te S-116 62
H04N 5/235
STOCKHOLM, Zweden (SE)
H04N 5/225
DAHLÉN, Anders te 137 34
G03B 15/05
VÄSTERHANINGE, Zweden (SE)
(11)
EP2269370
H04M 3/42
(54) Sending messages with user
generated content via a mobile
communication network
(51)
(47) 05.03.2014
(11) EP1926298
(21) EP09721239.3
(73) Vodafone Holding GmbH te
40213 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP07121364.9
(22) 13.03.2009
(22) 22.11.2007
(31) 2008074460
(32) 21.03.2008
(72) Koraichi, Najib te 6333 CT
SCHIMMERT
Montaner, Javier te 50008
ZARAGOZA, Spanje (ES)
Waters, Patrick H. te SP5 2HN,
RADLYNCH SALISBURY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(31) 867122 P
867124 P
(32) 23.11.2006
23.11.2006
(54) IMAGE PICKUP APPARATUS AND
CONTROL METHOD THEREFOR
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(51) H04M 3/42
H04M 1/725
H04M 1/656
(11) EP2518648
(54) Systems and methods for
managing services for carrier
subscribers and migrating them
to service bundles
(47) 05.03.2014
(33) Japan
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(72) OHWA, Yasushi te TOKYO 1468501, Japan (JP)
HOMMA, Yoshihiro te TOKYO 1468501, Japan (JP)
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO, (51) H04N 5/30
ON N2K 0A7, Canada (CA)
Nummer 11/14
H04N 3/14
H04N 19/60
(11) EP2428033
(21) EP10727459.9
(22) 04.05.2010
(31) 0953060
(32) 07.05.2009
(33) Frankrijk
(54) DISPOSITIF ET PROCEDE DE
COMPRESSION D'UNE IMAGE
POUR CAPTEUR D'IMAGES
(47) 05.03.2014
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) THABUIS, Tristan te F-74800
AMANCY, Frankrijk (FR)
VILLARD, Patrick te F-38700 LA
TRONCHE, Frankrijk (FR)
176
12 maart 2014
(54) METHOD FOR REDUCTION OF
INFRARED NOISE DURING
COMMUNICATION BETWEEN
CONSUMER APPLIANCES
(54) Time bound entitlement for
digital content distribution
framework
(47) 05.03.2014
(73) Sony Pictures Entertainment Inc.
te CULVER CITY, CA 90232,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Universal Electronics, Inc. te
SANTA ANA, CA 92707, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) GARNER, Scott te HUNTINGTON
BEACH, CA 92647, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WILLIAMS, Graham te CORONA
DEL MAR, CA 92625, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BROWN, William, L. te YORBA
LINDA, CA 92886, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04N 7/173
H04L 29/06
(32) 28.06.2007
(11) EP2415255
(31) 244654 P
(21) EP09786355.9
(32) 22.09.2009
(22) 01.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONTENT SUB-ITEM
SUBSTITUTION
(54) Differentiating IPTV notifications
(47) 05.03.2014
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON (publ) te 164 83
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(72) Lindquist, Jan Erik te 125 35,
ÄLVSJÖ, Zweden (SE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2312848
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
DETERMINING DIGITAL A/V
CONTENT DISTRIBUTION TERMS
BASED ON DETECTED PIRACY
LEVELS
(21) EP10185817.3
(11) EP1332618
(21) EP01977557.6
(22) 05.10.2001
(31) 711000
(47) 05.03.2014
(73) Rovi Solutions Corporation te
SANTA CLARA, CA 95050,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) HOLLAR, Mark te PALO ALTO, CA
94306, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04N 7/16
(11) EP2258110
(21) EP09728408.7
(22) 13.03.2009
(31) 59550
(32) 31.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(47) 05.03.2014
(32) 09.11.2000
(51) H04N 7/16
H04N 5/913
G11B 20/00
(54) IMAGE ENCODER AND IMAGE
DECODER
(47) 05.03.2014
(73) Mitsubishi Electric Corporation te
CHIYODA-KU TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
(72) SEKIGUCHI, Shunichi te TOKYO
100-8310, Japan (JP)
YAMAGISHI, Shuuichi te TOKYO
100-8310, Japan (JP)
YAMADA, Yoshihisa te TOKYO 1008310, Japan (JP)
ASAI, Kohtaro te TOKYO 1008310, Japan (JP)
MURAKAMI, Tokumichi te TOKYO
100-8310, Japan (JP)
IDEHARA, Yuichi te TOKYO 1008310, Japan (JP)
MORIYA, Yoshimi te TOKYO 1008310, Japan (JP)
(51) H04N
H04N
H04N
H04N
19/523
19/44
19/433
19/182
(11) EP2252064
(22) 16.12.2003
(21) EP09726840.3
(31) 687357
686954
686955
686686
686956
434774 P
471823 P
(22) 16.03.2009
(31) 2008091088
(32) 31.03.2008
(33) Japan
(54) IMAGE DECODING DEVICE, IMAGE
DECODING METHOD,
INTEGRATED CIRCUIT, AND
RECEPTION DEVICE
(32) 15.10.2003
15.10.2003
15.10.2003
15.10.2003
15.10.2003
17.12.2002
20.05.2003
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
(11) EP2169961
(31) 2007170330
(21) EP10176585.7
(51) H04N 7/24
H04N 7/173
H04N 7/167
H04N 5/00
H04N 21/4627
H04N 21/436
H04N 21/4147
H04N 21/266
H04N 21/258
H04N 21/2347
H04N 21/2343
H04L 12/28
(51) H04N 19/523
H04N 19/517
(22) 25.06.2008
(11) EP2299710
(22) 14.09.2010
(72) MILLAR, Keith te HAYWARDS
HEATH SUSSEX RH16 1QU,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Singer, Mitch te LOS ANGELES,
CA 90068, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lakamp, Brian te MALIBU,
CALIFORNIA 90265, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP08777582.1
(51) H04N 5/76
(73) NDS Limited te STAINES,
MIDDLESEX TW18 4EX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 05.03.2014
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(47) 05.03.2014
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
van
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(72) OZAWA, Motokazu te CHUO-KU,
OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207,
Japan (JP)
IMANAKA, Takaaki te CHUO-KU,
OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207,
Japan (JP)
Nummer 11/14
HOUKI, Mitsunori te CHUO-KU,
OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207,
Japan (JP)
(51) H04N 7/173
H04N 21/8547
H04N 21/81
H04N 21/4722
H04N 21/472
H04N 21/4623
H04N 21/414
H04N 21/266
H04N 21/262
H04N 21/242
G06Q 30/00
(11) EP2059898
(21) EP07874417.4
(22) 16.10.2007
(31) 550710
(32) 18.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DELIVERING INDIVIDUALIZED
CONTENT OVER A BROADCAST
NETWORK
(47) 05.03.2014
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WA 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
177
(47) 05.03.2014
(21) EP09169282.2
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(22) 02.09.2009
(72) Pöhlmann, Wolfgang te 71282
HEMMINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pfeiffer, Thomas te 70569
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 31.10.2008
(51) H04R 1/28
(11) EP2043382
(21) EP08016414.8
(22) 18.09.2008
(31) 07018861
(32) 25.09.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) Harris, Mike te CARDIFF CF 14
2FJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
Svobodnik, Alfred te 1020 WIEN,
Oostenrijk (AT)
Jones, Gavin te
CARMARTHENSHIRE SA 148AX,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP11179330.3
(11) EP2209323
(22) 30.08.2011
(21) EP07830964.8
(54) Loudspeaker arrangement
(22) 31.10.2007
(47) 05.03.2014
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(54) Electronic device with electret
electro-acoustic transducer
(47) 05.03.2014
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(72) Lee, Fang Ching te TAOYUAN
CITY, Taiwan (TW)
Cheng, Yi Tsung te TAOYUAN CITY,
Taiwan (TW)
Hsieh, Chih Chao te TAOYUAN
CITY, Taiwan (TW)
(11) EP1637010
(21) EP04751691.9
(22) 05.05.2004
(31) 458688
(32) 10.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HANDHELD ELECTRONICS
DEVICES WITH MULTIPLE USER
SENSORY TRANSDUCERS AND
METHODS
(47) 05.03.2014
(73) Motorola Mobility LLC te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Harman International Industries
Ltd. te POTTERS BAR,
HERTFORDSHIRE EN6 3JN, GROOT
(72) LEWIS, Ian te GRAYSLAKE, IL
BRITTANNIË (GB)
60030, Verenigde Staten van
(72) Taylor, Garry te CARDIFF, CF5
05.03.2014
Amerika (US)
6HL, GROOT BRITTANNIË (GB)
Fujitsu Limited te KAWASAKI-SHI,
(51)
H04R 25/00
Thompson, James te CARDIFF,
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
CF15 8ET, GROOT BRITTANNIË
(11) EP2009955
KIMURA, Masatoshi te KAWASAKI(GB)
(21) EP08104366.3
SHI KANAGAWA 211-8588, Japan
(51) H04S 7/00
(22) 11.06.2008
(JP)
H04R 3/04
(31) 102007030067
H04Q 11/00
G10K 11/178
(32) 29.06.2007
EP2541969
(11) EP2282555
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP11305824.2
(21) EP10177916.3
(54) Hörvorrichtung mit passiver,
28.06.2011
(22) 27.09.2007
eingangspegelabhängiger
Optical packet switch
(54) Automatic bass management
Geräuschreduktion
05.03.2014
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
(73) Harman Becker Automotive
(73) Siemens Medical Instruments Pte.
Frankrijk (FR)
Systems GmbH te 76307
Ltd. te SINGAPORE 139959,
Zami, Thierry te 91620 NOZAY,
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
Singapore (SG)
Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
(72) Pape, Sebastian te 91054
(72) Christoph, Markus te 94315
H04Q 11/00
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
STRAUBING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP2555542
DUITSLAND (DE)
Heuermann, Heike, Dr. te 22301
EP11306006.5
Scholz, Leander te 94330
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
SALCHING, BONDSREPUBLIEK
02.08.2011
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
Device for connecting optical
(51) H04R 25/00
network elements in an optical
(51) H04R 19/01
(11) EP2178314
access network
(11) EP2182737
(21) EP09169744.1
(54) ELECTRONIC DEVICE, CONTROL
SIGNAL CONVERSION METHOD,
AND CONTROL SIGNAL
CONVERSION PROGRAM
(72)
(33) Taiwan
(51) H04R 25/02
H04R 25/00
(47) 05.03.2014
H04R 21/02
(73) Harman International Industries
H04R 17/02
Ltd. te POTTERS BAR,
H04R 11/04
HERTFORDSHIRE EN6 3JN, GROOT
H04R 1/40
BRITTANNIË (GB)
H04M 1/03
(51) H04Q 9/00
(73)
(31) 97141921
(54) Sound system
(72) GREENBAUM, Gary S. te
REDMOND, WASHINGTON 98052(51) H04R 1/28
6399, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2566189
(47)
12 maart 2014
Nummer 11/14
(22) 08.09.2009
(31) 102008051925
(32) 16.10.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
178
EIN TELEKOMMUNIKATIONSNETZ
ZU ÜBERTRAGEN
(47) 05.03.2014
(73) Swisscom AG te 3050 BERN,
Zwitserland (CH)
(54) Hörvorrichtung mit Membran am
(72) LAGADEC, Roger te CHBatteriefachinnenraum
REGENSDORF 8105, Zwitserland
(47) 05.03.2014
(CH)
(73) Siemens Medical Instruments Pte.
LAUPER, Eric te CH-3014 BERN,
Ltd. te SINGAPORE 139959,
Zwitserland (CH)
Singapore (SG)
(51) H04W 76/00
(72) Chan, Hoong Yih te 168977
H04W 72/00
SINGAPORE, Singapore (SG)
H04W 4/22
Cheng, PhanHow Amy te 542277
(11) EP2360954
SINGAPORE, Singapore (SG)
(21) EP11001776.1
Chew, Leep Foong te 680541
SINGAPORE, Singapore (SG)
(22) 12.06.2009
Lee, Cheoung Hong te 752350
(31) 87986 P
SINGAPORE, Singapore (SG)
(32) 11.08.2008
Lim, Meng Kiang te 310060
SINGAPORE, Singapore (SG)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H04R 25/00
(11) EP2282558
(21) EP10168652.5
(22) 07.07.2010
(31) 102009034826
(32) 27.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hörvorrichtung und Verfahren
(47) 05.03.2014
(73) Siemens Medical Instruments Pte.
Ltd. te SINGAPORE 139959,
Singapore (SG)
(72) Feucht, Hans-Dieter te 71272,
RENNINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Naumann, Frank te 91052,
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rass, Uwe te 90480, NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04R 25/00
A61B 5/12
(11) EP2591615
(21) EP10728672.6
(22) 05.07.2010
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
MEASURING AND VALIDATING
THE OCCLUSION EFFECT OF A
HEARING AID USER
(47) 05.03.2014
(73) Widex A/S te 3540 LYNGE,
Denemarken (DK)
(72) RUNG, Martin te DK-2700
BRONSHOJ, Denemarken (DK)
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
8/26
60/00
4/12
12/06
(11) EP1440595
(21) EP01975953.9
(22) 29.10.2001
(54) VERFAHREN UND SYSTEM, UM
ANONYM MELDUNGEN DURCH
(54) Managing reception of natural
disaster warning notification
messages for a wireless
communication system
(47) 05.03.2014
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
12 maart 2014
(32) 06.11.2008
(33) Russische Federatie
(54) TRANSACTION VERIFICATION
METHOD, AUTOMATIC
TRANSACTION VERIFICATION
SYSTEM AND TRANSACTION
VERIFICATION UNIT (VARIANTS)
(47) 05.03.2014
(73) Rozhkov, Alexander Gennadievich
te MOSCOW 111555,
Russische Federatie (RU)
(72) Rozhkov, Alexander Gennadievich
te MOSCOW 111555,
Russische Federatie (RU)
(51) H04W 88/06
H04W 12/10
(11) EP1900244
(21) EP06774391.4
(22) 29.06.2006
(31) 175907
(32) 06.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IDENTIFYING AND TRACKING
TARGET SUBSCRIBERS IN A
UNIVERSAL MOBILE
TELECOMMUNICATION SYSTEM
(72) Wu, Chih-Hsiang te TAOYUAN
CITY TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(TW)
(47) 05.03.2014
(51) H04W 80/10
H04W 8/26
H04W 76/02
(72) GABLER, Karl-Heinz te 91054
ERLAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STEIGER, Siegfried te 91230
HAPPURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2177062
(21) EP08794855.0
(22) 29.07.2008
(31) 888175
(32) 31.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PACKET
FILTERING/CLASSIFICATION
AND/OR POLICY CONTROL
SUPPORT FROM BOTH VISITED
AND HOME NETWORKS
(47) 05.03.2014
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) H04W 16/14
(11) EP2436204
(21) EP10719182.7
(22) 07.05.2010
(31) 474886
(32) 29.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
ZONE CONTROLLER BASED
DYNAMIC SPECTRUM ALLOCATION
(47) 05.03.2014
(72) ANDERSON, Thomas, Wayne te
(73) Motorola Solutions, Inc. te
NAPERVILLE, IL 60563, Verenigde
SCHAUMBURG IL 60196,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
LASSERS, Harold, Aaron te
(US)
ELMHURST, IL 60126, Verenigde
(72)
CHAUDHRI, Apoorv te
Staten van Amerika (US)
CAMBRIDGE, MA 02142,
LIU, Chung-zin te NAPERVILLE, IL
Verenigde Staten van Amerika
60565, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
RAO, Yadunandana, N. te
MATHAI, Stinson, Samuel te
SUNRISE, FL 33351, Verenigde
WHEATON, IL 60187, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(51)
H04W
16/14
(51) H04W 12/12
H04W 12/06
H04L 29/06
(11) EP2476275
(21) EP10754304.3
(11) EP2350944
(22) 07.09.2010
(21) EP09825045.9
(31) 554937
(22) 28.10.2009
(32) 07.09.2009
(31) 2008143735
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 11/14
179
12 maart 2014
(54) ADJUSTING SENSING RATE OF
(22) 23.10.2006
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
WIRELESS TRANSMISSIONS FROM (54) MOBILE COMMUNICATION
Zweden (SE)
A LICENSED USER IN A
SYSTEM
(72) PELLETIER, Ghyslain te S-961 39
COGNITIVE RADIO SYSTEM
BODEN, Zweden (SE)
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
LINDSTRÖM, Magnus te S-163 41
(73) Fujitsu Limited te KAWASAKI-SHI,
SPÅNGA, Zweden (SE)
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
PEISA, Janne te FI-02130 ESPOO,
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
(72) ONO, Mitsuhiro te KAWASAKI-SHI
Finland (FI)
Zweden (SE)
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
ENBUSKE, Henrik te S-113 41
(72) LINDOFF, Bengt te S-23 736
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(51) H04W 88/18
BJÄRRED, Zweden (SE)
ENGLUND, Eva te S-589 37
H04W
88/08
OLSSON, Thomas te S-37 437
LINKÖPING, Zweden (SE)
H04W
24/04
KARLSHAMN, Zweden (SE)
MEYER, Michael te 52080
(11) EP2080394
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
(51) H04W 56/00
DUITSLAND (DE)
(21) EP07748482.2
H04W 16/26
WIEMANN, Henning te 52080
(22) 09.05.2007
(11) EP2262299
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 824936 P
(21) EP10009984.5
DUITSLAND (DE)
677962
SKÄRBY, Christian te S-113 51
(22) 01.06.2000
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(32) 08.09.2006
(31) 137106 P
22.02.2007
137252 P
(51) H04W 88/18
476404
(32) 01.06.1999
02.06.1999
20.01.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
H04W 80/04
H04W 8/08
H04W 36/00
(54) Reconfigurator for modifying
characteristics of base stations
(11) EP2223498
(47) 05.03.2014
(21) EP08848099.1
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(22) 31.10.2008
(72) Sebire, Benoist te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Vallstrom, Jari te 90570 OULU,
Finland (FI)
(51) H04W 72/12
H04W 28/10
(47) 05.03.2014
(51) H04W 24/00
H04L 29/06
G06F 11/20
G06F 11/00
(31) 236670 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for cell extension in a
tdma cellular telephone system
(47) 05.03.2014
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 07021790
(32) 09.11.2007
(72) ÖSTERLING, Jacob te SE-175 60
(33) Europees Octrooi Bureau
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
BJÖRK, Peter te SE-346 40 ASKIM, (54) ROUTE OPTIMIZATION
Zweden (SE)
CONTINUITY AT HANDOVER FROM
HALLBERG, Helene te SE-152 42
NETWORK-BASED TO HOSTSÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
BASED MOBILITY
(11) EP2471302
(21) EP10812397.7
(22) 18.08.2010
(32) 25.08.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) VELEV, Genadi te 63225 LANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WENIGER, Kilian te 63225
LANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP09845697.3
(54) USING THE ECN MECHANISM TO
SIGNAL CONGESTION DIRECTLY
TO THE BASE STATION
(22) 24.08.2009
(47) 05.03.2014
(21) EP08872192.3
(31) 200910147320
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(22) 30.12.2008
(11) EP2442604
(32) 11.06.2009
(33) China
(51) H04W 36/00
(11) EP2154859
(31) 200810008444
200810087515
(72) PELLETIER, Ghyslain te LAVAL, QC (32) 30.01.2008
H7M 3J3, Canada (CA)
19.03.2008
PEISA, Janne te FI-02130 ESPOO,
(33)
China
Finland
(FI)
(47) 05.03.2014
China
(73) ZTE Corporation te GUANGDONG (51) H04W 72/12
(54)
METHOD FOR IDLE MODE
PROVINCE 518057, China (CN)
H04W 28/24
SIGNALING REDUCTION AND THE
(72) LI, Ning te SHENZHEN
(11) EP2235994
SYSTEM THEREOF
GUANGDONG 518057, China (CN) (21) EP08871680.8
(47)
05.03.2014
YANG, Xi te SHENZHEN
GUANGDONG 518057, China (CN) (22) 16.12.2008
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
WANG, Qing te SHENZHEN
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
(31) 24731
GUANGDONG 518057, China (CN) (32) 30.01.2008
GUANGDONG 518129, China (CN)
(54) METHOD AND ROUTER FOR
IMPLEMENTING MIRRORING
(51) H04W 88/08
H04W 24/04
H04B 7/26
(11) EP2077676
(21) EP06812132.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND ARRANGEMENT IN
A TELECOMMUNICATION SYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(72) HU, Weihua te LONGGANG
DISTRICT 518129 SHENZHEN,
China (CN)
(51) H04W 88/08
H04W 8/24
H04W 36/00
Nummer 11/14
(11) EP2484148
(21) EP10730264.8
(22) 03.06.2010
(31) 247034 P
(32) 30.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND ARRANGEMENTS
IN A MOBILE
TELECOMMUNICATION SYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
180
H04W 76/06
H04W 68/00
H04W 36/02
(11) EP2104368
(21) EP07846167.0
(22) 27.12.2007
(31) 200710004556
(32) 10.01.2007
(33) China
(54) DATA COMMUNICATION METHOD
AND SYSTEM, DATA
TRANSMITTING/RECEIVING
APPARATUS
12 maart 2014
(73) LG Electronics Inc. te
YOUNGDUNGPO-GU, SEOUL 150010, Zuid-Korea (KR)
(72) LEE, Young-Dae te HANAM,
GYEONGGI-DO 465-711, ZuidKorea (KR)
YI, Seung-June te SEOUL 135-240,
Zuid-Korea (KR)
LEE, So-Young, Int.Prop.D.
Inf.&Communications te
DONGAN-GU, GYUNGGI-DO, ZuidKorea (KR)
(51) H04W 72/00
(11) EP1749353
(72) PEISA, Janne te FI-02130 ESPOO,
Finland (FI)
CUI, Tao te S-169 74
STOCKHOLM, Zweden (SE)
NORDSTRAND, Ingrid te S-172 40
SUNDBYBERG, Zweden (SE)
SÅGFORS, Mats te FI-02400
KYRKSLÄTT, Finland (FI)
EKEMARK, Sven te S-743 40
STORVRETA, Zweden (SE)
(47) 05.03.2014
(21) EP05764877.6
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
PROVINCE 518129, China (CN)
(22) 19.04.2005
(51) H04W 36/00
(22) 05.12.2011
(31) 563869 P
(32)
(72) CHEN, Bin te SHENZHEN
(33)
GUANGDONG 518129, China (CN)
(54)
(51) H04W 48/02
(11) EP2603045
(21) EP11192013.8
19.04.2004
Verenigde Staten van Amerika
TRANSMISSION OF CONTROL
INFORMATION IN WIRELESS
COMMUNICATION SYSTEM
(47) 05.03.2014
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150010, Zuid-Korea (KR)
(54) Apparatus and Method in Mobile
Telecommunications
System
User
EP10811234.3
(72) YI, Seung-June te SEOCHO-GU,
Equipment
SEOUL 137-880, Zuid-Korea (KR)
19.08.2010
LEE, Young-Dae te HANAM,
(47)
05.03.2014
200910171816
GYEONGGI-DO 465-711, Zuid(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
31.08.2009
Korea (KR)
ON N2K 0A7, Canada (CA)
CHUN, Sung-Duck te GWANAKChina
(72) Rayavarapu, Venkata Ratnakar
GU, SEOUL 151-891, Zuid-Korea
METHOD FOR TRANSFERRING
Rao te SLOUGH, BERKSHIRE SL1
(KR)
MULTIPLE SESSIONS, CALL
3XE, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51)
H04W
72/02
CONTROL DEVICE AND SERVICE
Arora, Dinesh Kumar te
CONTINUITY SERVER
(11)
EP2312872
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
05.03.2014
Canada (CA)
(21) EP10015480.6
Canpolat, Onur te WATERLOO,
Huawei Device Co., Ltd. te
(22) 31.03.2006
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
LONGGANG DISTRICT SHENZHEN
(31) 200510059675
GUANGDONG 518129, China (CN) (51) H04W 52/02
(32) 31.03.2005
H04W 48/18
YI, Qiang te SHENZHEN
H04L 12/28
(33) China
GUANGDONG 518129, China (CN)
JIN, Hui te SHENZHEN
(11) EP2120497
(54) Methof for a user equipment
GUANGDONG 518129, China (CN) (21) EP09169473.7
performing frequency-layer
LONG, Shuiping te SHENZHEN
operations in multimedia
GUANGDONG 518129, China (CN) (22) 18.01.2007
broadcast/multicast service and
DUAN, Xiaoyan te SHENZHEN
(54) System and method for seeking a
user equipment thereof
GUANGDONG 518129, China (CN)
wireless network for a wireless
(47) 05.03.2014
device
H04W 48/16
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
(47) 05.03.2014
H04W 36/00
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
EP2561702
GUANGDONG 518129, China (CN)
ON N2K 0A7, Canada (CA)
EP11711880.2
(72) Hu, Hao te SHENZHEN,
(11) EP2464166
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22) 31.03.2011
(31) 765951
(32) 23.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Tracking cells for cell-reselection
in a cellular communications
system
(72) Oerton, Kevin te WATERLOO
ONTARIO N2L 2W3, Canada (CA)
(51) H04W 72/12
H04W 72/00
(11) EP1532754
(21) EP03788153.9
GUANGDONG 518129, China (CN)
(51) H04W 72/04
(11) EP2484167
(21) EP09783702.5
(22) 02.10.2009
(47) 05.03.2014
(31) 2004008263
(54) RESOURCE SETTING CONTROL
FOR TRANSMISSION USING
CONTENTION BASED RESOURCES
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(32) 14.08.2002
(47) 05.03.2014
(72) NADER, Ali te S-212 42 MALMÖ,
Zweden (SE)
(51) H04W 92/12
(22) 13.08.2003
(33) Zuid-Korea
(73) Nokia Solutions and Networks Oy
te 02610 ESPOO, Finland (FI)
(54) METHOD FOR SCHEDULING
TRANSMISSION OF MBMS DATA IN (72) HOOLI, Kari Juhani te FI-90540
UMTS
OULU, Finland (FI)
TIIROLA, Esa Tapani te FI-90450
(47) 05.03.2014
Nummer 11/14
KEMPELE, Finland (FI)
PAJUKOSKI, Kari Pekka te FI90240 OULU, Finland (FI)
(51) H04W 72/12
(11) EP2408252
(21) EP11172642.8
(22) 05.07.2011
(31) 2010160536
(32) 15.07.2010
(33) Japan
181
560030, India (IN)
(51) H04W 76/04
H04W 52/02
(11) EP2272288
(21) EP08874224.2
(22) 08.12.2008
(31) 51349
(32) 07.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PDCCH MONITORING AFTER
(54) Apparatus and method for
BUFFER STATUS REPORT
allocating packets to a plurality of
TRANSMISSION
carrier waves
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(73) FUJITSU LIMITED te KAWASAKI(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
SHI, KANAGAWA 211-8588, Japan
Zweden (SE)
(JP)
(72) SUSITAIVAL, Riikka te FI-00250
(72) Wachi, Hiroyuki te KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
Shinozaki, Atsushi te KAWASAKISHI, KANAGAWA 211-8588, Japan
(JP)
12 maart 2014
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
92/12
88/08
72/04
16/28
(11) EP2348785
(21) EP11150614.3
(22) 11.01.2011
(31) 2010005437
(32) 14.01.2010
(33) Japan
(54) Wireless communication system,
remote access device, and base
station device
(47) 05.03.2014
(73) FUJITSU LIMITED te KAWASAKISHI, KANAGAWA 211-8588, Japan
(JP)
(72) Kobayashi, Takaharu te
HELSINKI, Finland (FI)
KAWASAKI-SHI KANAGAWA 211LINDSTRÖM, Magnus te S-163 41
8588, Japan (JP)
SPÅNGA, Zweden (SE)
Shimomura, Tsuyoshi te
PELLETIER, Ghyslain te S-961 39
KAWASAKI-SHI KANAGAWA 211BODEN, Zweden (SE)
8588, Japan (JP)
LARMO, Anna te FI-02600 ESPOO,
Finland (FI)
(51) H05B 33/10
H05B 1/00
H04W 76/06
H01L 51/56
EP1834430
H01L 51/00
H01L 27/32
EP06700378.0
G02B 5/20
04.01.2006
(51) H04W 74/08
H04W 74/00
H04W 72/12
(51)
(11) EP2369891
(11)
(21) EP10013328.9
(21)
(22) 14.05.2009
(22)
(31) 275189
(31) 641911 P
(32) 20.11.2008
(32) 05.01.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 17.03.1999
(54) Method utilized in a base station, (54) SYSTEM FOR CHANNEL
and base station thereof, for
ALLOCATION WHEN RADIO
optimizing random access
RESOURCE CONNECTION IS
procedures
RELEASED IN DUAL TRANSFER
MODE
(47) 05.03.2014
(32) 17.03.1998
10.02.1999
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
CITY TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(TW)
(72) Wu, Chih-Hsiang te TAOYUAN
CITY TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(TW)
(51) H04W 76/02
(11) EP1808041
(21) EP05794295.5
(22) 01.09.2005
(31) 974625
(32) 27.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR REDUCING
WIRELESS COMMUNICATION
PROCEDURE FAILURE
(47) 05.03.2014
(73) Motorola Mobility LLC te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) HOWELL, Stephen A. te
GLOUCESTER GLOUCESTERSHIRE
GL4 3TQ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
DAS, Prashanti te KALYAN NAGAR,
BANGALORE 560043, India (IN)
M R, Srikishna te BANGALORE
(47) 05.03.2014
(11) EP1793650
(21) EP07075008.8
(31) 6750898
3212399
(33) Japan
Japan
(73) Core Wireless Licensing S.à.r.l. te (54) Method for manufacturing a flat
panel display
2310 LUXEMBOURG, Luxemburg
(LU)
(47) 05.03.2014
(72) VAITTINEN, Rami te 098644
(73) Seiko Epson Corporation te
SINGAPORE, Finland (FI)
SHINJUKU-KU TOKYO 163-0811,
KANGAS, Antti, O. te FIN-90460
Japan (JP)
OULUNSALO, Finland (FI)
(72) Seki, Syunichi te SUWA-SHI
(51) H04W 88/06
NAGANO-KEN, 392-8502, Japan
H04W 4/14
(JP)
Kiguchi, Hiroshi te SUWA-SHI
(11) EP1836865
NAGANO-KEN, 392-8502, Japan
(21) EP05707779.4
(JP)
(22) 14.01.2005
Yudasaka, Ichio te SUWA-SHI
NAGANO-KEN, 392-8502, Japan
(54) VERFAHREN UND SYSTEM ZUR
(JP)
DATENÜBERTRAGUNG BEI
Miyajima, Hiroo te SUWA-SHI
MOBILEN NETZWERKNODES
NAGANO-KEN, 392-8502, Japan
(47) 05.03.2014
(JP)
(73) Swisscom AG te 3050 BERN,
(51)
H05B 3/84
Zwitserland (CH)
(11)
EP1980137
(72) DANZEISEN, Marc te CH-3063
ITTIGEN, Zwitserland (CH)
PERNY, Beat te CH-3213
KLEINBÖSINGEN, Zwitserland
(CH)
LAGADEC, Roger te CH-8105
REGENSDORF, Zwitserland (CH)
LINDER, Jan te CH-3013 BERN,
Zwitserland (CH)
(21) EP07718206.1
(22) 19.01.2007
(31) 102006002636
(32) 19.01.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VITRAGE TRANSPARENT MUNI
D'UN SYSTEME STRATIFIE
Nummer 11/14
182
CHAUFFANT
converter transformed into a
buck converter for driving power
LEDs
(47) 05.03.2014
(73) Saint-Gobain Glass France S.A. te
(47) 05.03.2014
92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
(73) Thales Deutschland GmbH te
70435 STUTTGART,
(72) BLANCHARD, Ariane te D-52074
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
SCHALL, Günther te 52372
KROUZAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H05B 6/80
F27B 17/02
A61C 13/20
(11) EP2101547
(21) EP08102475.4
(72) Telefont, Heinz te 3500,
KREMS/EGELSEE, Oostenrijk (AT)
(51) H05B 33/08
(11) EP2436232
(21) EP10711817.6
(22) 05.04.2010
(31) 473821
(22) 11.03.2008
(32) 28.05.2009
(54) Dental-Sinterofen sowie
Verfahren zum Sintern
keramischer Dental-Elemente
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INPUT POWER SOURCE SENSING
AND DIMMING CIRCUIT
(47) 05.03.2014
(47) 05.03.2014
(73) Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH
& Co. KG te 79713 BAD
SÄCKINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Stephan, Marc te 79534
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mallah, Marcel te 31226 PEINE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H05B 33/08
(11) EP2225915
(21) EP08864932.2
(22) 14.11.2008
(31) 960909
(32) 20.12.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) YAKIMOV, Aharon te NISKAYUNA,
NY 12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ERLAT, Ahmet, Gun te CLIFTON
PARK, NY 12065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LITZ, Kyle, Erik te BALLSTON SPA,
NY 12020, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GLASER, John, Stanley te
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HELLER, Christian Marie, Anton te
ALBANY, NY 12203, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2509986
(21) EP10835907.6
(22) 26.11.2010
(31) 2009278965
(32) 08.12.2009
(33) Japan
(54) NOVEL IRIDIUM COMPLEX,
ORGANIC LIGHT-EMITTING
DEVICE, AND IMAGE DISPLAY
APPARATUS
(47) 05.03.2014
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(22) 14.07.2008
(11) EP2425680
(31) 950223 P
(21) EP10721272.2
(32) 17.07.2007
(22) 30.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 28009 U
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
REDUCING LIGHT POLLUTION
30.04.2009
Oostenrijk
BETRIEBSSCHALTUNG FÜR
LEUCHTDIODEN
05.03.2014
(73) Tridonic GmbH & Co KG te 6851
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
(72) ZUDRELL-KOCH, Stefan te 6845
HOHENEMS, Oostenrijk (AT)
ZIMMERMANN, Michael te 8888
HEILIGKREUZ, Zwitserland (CH)
(47) 05.03.2014
(73) Laufer Wind Group LLC te NEW
YORK, NY 10011, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) LAUFER, Eric, David te NEW
YORK, NY 10011, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H05B 37/02
(11) EP2422586
(21) EP10714142.6
(51) H05B 33/08
(22) 12.04.2010
(11) EP2465328
(31) 426531
(21) EP10739886.9
(32) 20.04.2009
(22) 23.07.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 102009037576
(54) LIGHTING TECHNIQUES FOR
WIRELESSLY CONTROLLING
LIGHTING ELEMENTS
(32) 14.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H05B 33/08
H02M 3/158
(11) EP2413660
(47) 05.03.2014
(21) EP10170740.4
(73) OSRAM GmbH te 80807
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Driving circuit with a boost
(51) H05B 33/14
H01L 51/00
C07F 15/00
(51) H05B 33/08
(54) SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM
BETREIBEN LEDS FÜR EINE
MIKROSPIEGELANORDNUNG
(22) 26.07.2010
(72) OSTERRIED, Josef te 85521
OTTOBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ABE, Shigemoto te TOKYO 1468501, Japan (JP)
(73) Cree, Inc. te DURHAM, NC 27703,
HASHIMOTO, Masashi te TOKYO
Verenigde Staten van Amerika
146-8501, Japan (JP)
(US)
NISHIURA, Chiaki te TOKYO 146(72) CHOBOT, Joseph, Paul te
8501, Japan (JP)
MORRISVILLE NC 27560,
NITTA, Hiroya te TOKYO 146Verenigde Staten van Amerika
8501, Japan (JP)
(US)
(51) H05B 37/02
HARRIS, Michael, James te CARY
G01S 7/00
NC 27513, Verenigde Staten van
G01S 13/87
Amerika (US)
F03D 11/00
BECK, Paul, Arthur te WAKE
(11) EP2167868
FOREST NC 27587, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP08781814.2
(54) CONTACTLESS POWER AND DATA (32)
TRANSFER SYSTEM AND METHOD
(33)
(47) 05.03.2014
(54)
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
(47)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
12 maart 2014
(47) 05.03.2014
(73) LSI Industries, Inc. te CINCINNATI,
OH 45242, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) JALBOUT, Bassam D. te MONTROYAL QUÉBEC H2V 1B1, Canada
(CA)
WONG, Brian te KIRKLAND
Nummer 11/14
QUÉBEC H9J 2J8, Canada (CA)
(51) H05F 3/04
H01T 23/00
(11) EP1508948
(21) EP04022890.0
(22) 16.08.1999
(31) 101018 P
(32) 18.09.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Low voltage modular room
ionization system
183
HESS, Gregor te 65205
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VIEHBÖCK, Urs te 64297
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H05K 3/32
H05K 1/11
H05K 1/02
(11) EP2434846
(21) EP11182522.0
(22) 23.09.2011
(47) 05.03.2014
(31) 102010041369
(73) ILLINOIS TOOL WORKS INC. te
COOK COUNTY, ILLINOIS 600261215, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 24.09.2010
(72) Richie, William S., Jr. te
PENNSVILLE NJ 08070, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Rodrigo, Richard D. te LINE
LEXINGTON PENNSYLVANIA
18932, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hall, Philip R. te OTTSVILLE
PENNSYLVANIA 18942, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verdrahtungselement,
Leistungsverteiler und
Fahrzeugbatterie
(47) 05.03.2014
(73) Herrler, Manfred te 91126
SCHWABACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Herrler, Manfred te 91126
SCHWABACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
12 maart 2014
(47) 05.03.2014
(73) Automotive Lighting Reutlingen
GmbH te 72762 REUTLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Ripple, Heiko te 72768
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gabler, Lutz te 46562 VOERDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hiegler, Michael te 72760
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Herter, Helmut, Dipl.-Ing. (FH) te
72793 PFULLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H05K 3/00
H01L 31/18
H01L 31/0224
(11) EP1998602
(21) EP08250999.3
(22) 20.03.2008
(31) 908873 P
(32) 29.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H05H 1/36
(51) H05K 1/14
H01R 24/00
(11) EP1530409
(11) EP2342957
(54) Method of manufacturing
electrical contacts
(21) EP04078075.1
(21) EP09793336.0
(47) 05.03.2014
(22) 05.11.2004
(22) 07.10.2009
(31) VI20030218
(31) 103487 P
103532 P
(73) Alpha Metals, Inc. te SOUTH
PLAINFIELD, NJ 07080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 05.11.2003
(33) Italië
(32) 07.10.2008
07.10.2008
(54) Striking circuit of the pilot arc for
(33) Verenigde Staten van Amerika
plasma arc torches
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
(54) IMPROVED PATCH PANEL
(73) Trafimet S.p.A. te 36020
ASSEMBLY FOR USE WITH DATA
CASTEGNERO (VI), Italië (IT)
NETWORKS
(72) D'Alterio, Domenico te 36020
(47) 05.03.2014
CASTEGNERO, Italië (IT)
(73) Molex Incorporated te LISLE, IL
Simioni, Ugo te 36020
60532-1682, Verenigde Staten
CASTEGNERO, Italië (IT)
van Amerika (US)
Montan, Marco te 36020
CASTEGNERO, Italië (IT)
(72) PANELLA, Augusto P. te
NAPERVILLE ILLINOIS 60564(51) H05H 11/04
8972, Verenigde Staten van
H05H 11/00
Amerika (US)
(11) EP2082624
BAINES, Elliot A. te NAPERVILLE
ILLINOIS 60565-5328, Verenigde
(21) EP07802168.0
Staten van Amerika (US)
(22) 06.09.2007
LIN, Jeng-De te YORKVILLE
(31) 102006050947
ILLINOIS 60560-4620, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 28.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H05K 3/34
H05K 3/32
(54) BETATRON MIT VERÄNDERBAREM
H05K 1/18
BAHNRADIUS
(11)
EP2285197
(47) 05.03.2014
(21)
EP10002908.1
(73) Smiths Heimann GmbH te 65205
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 19.03.2010
DUITSLAND (DE)
(31) 102009033650
(72) BERMUTH, Jörg te 55122 MAINZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GEUS, Georg te 65201
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 17.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Khaselev, Oscar te MONMOUTH
JUNCTION, NJ 08852, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Desai, Nitin te PRINCETON
JUNCTION, NJ 08550, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Marczi, Michael T. te CHESTER, NJ
07930, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Singh, Bawa te VOORHEES, NJ
08043, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H05K 3/36
H05K 3/34
(11) EP2418925
(21) EP11169165.5
(22) 08.06.2011
(31) 102010039189
(32) 11.08.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Flexfolienkontaktierung
(47) 05.03.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Liskow, Uwe te 71679 ASPERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H05K 7/20
F28D 15/06
F28D 15/02
(54) Verfahren zur Verbindung eines
elektronischen Bauteils mit einer (11) EP2420116
Leiterplatte
(21) EP09788523.0
Nummer 11/14
(22) 16.04.2009
184
731877
(54) HEAT TRANSFER ARRANGEMENT (32) 30.03.2009
AND ELECTRONIC HOUSING
15.06.2009
COMPRISING A HEAT TRANSFER
25.03.2010
ARRANGEMENT AND METHOD OF (33) Verenigde Staten van Amerika
CONTROLLING HEAT TRANSFER
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.03.2014
Verenigde Staten van Amerika
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(54) ADJUSTABLE VERTICAL EXHAUST
DUCT
(47) 05.03.2014
(72) JONSSON, Fredrik te S- 197 34
(73) Panduit Corporation te TINLEY
BRO, Zweden (SE)
PARK, IL 60477, Verenigde Staten
KÄLLMARK, Magnus te S-SEvan Amerika (US)
11241 STOCKHOLM, Zweden (SE)
(72)
CAVENEY, Jack, E. te NORTH PALM
HEDBERG, Klas te S-SE-141 38
BEACH FL 33408, Verenigde
HUDDINGE, Zweden (SE)
Staten van Amerika (US)
(51) H05K 7/20
HARTMAN, Scott, R. te OAK
FOREST IL 60452, Verenigde
(11) EP2415335
Staten van Amerika (US)
(21) EP10722462.8
NICEWICZ, Andrzej te GLENVIEW
(22) 29.03.2010
ILLINOIS 60025, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(31) 164499 P
HIBNER, Max, W. te GLENVIEW
186933 P
12 maart 2014
ILLINOIS 60025, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H05K 13/04
H05K 13/00
(11) EP2380418
(21) EP09775342.0
(22) 18.12.2009
(31) 2002346
(32) 19.12.2008
(33) Nederland
(54) METHOD AND DEVICE FOR
POSITIONING A SUBSTRATE AND
A COMPONENT FOR MOUNTING
THEREON RELATIVE TO EACH
OTHER
(47) 05.03.2014
(73) Van Den Brink Consultancy te
3533 HA UTRECHT
(72) VAN DEN BRINK, Hans, Gerard te
NL-3533 HA UTRECHT
Nummer 11/14
185
12 maart 2014
EP3: Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend
overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995.
(51) A01D 34/82
A01D 34/73
(11) EP2520150
(21) EP12165761.3
(22) 11.02.2009
(31) 1035035
(32) 18.02.2008
(33) Nederland
(54) Mowing device.
(73) Lely Patent N.V. te 3147 PA
MAASSLUIS
(72) Koorn, Maarten te 3123 CP
SCHIEDAM
(47) 25.12.2013
(51) A01F 15/10
(11) EP2408291
(21) EP10709207.4
(22) 16.03.2010
(31) 200900167
(32) 17.03.2009
(33) België
(54) A SQUARE BALER.
(73) CNH Belgium N.V. te 8210
ZEDELGEM, België (BE)
C05F 11/08
A01N 63/00
(11) EP2233458
(21) EP09005034.5
(22) 12.08.2002
(31) 0103294
(32) 13.08.2001
(33) Hongarije
(47) 11.12.2013
(51) A23B 7/154
(11) EP1947955
(21) EP06847378.4
(22) 15.11.2006
(31) 20050110565
(32) 18.11.2005
(33) Zuid-Korea
(54) CYCLOPROPENES-GENERATING
DEVICES TO CONTROL RIPENING
(72) VERHAEGHE, Didier O.M. te BPROCESSES OF AGRICULTURAL
8900 IEPER, België (BE)
PRODUCTS.
SMITH, Kevin M. te NARVON
PENNSYLVANIA 17555, Verenigde (73) Yoo, Sang-Ku te GYEONGGI-DO
427-040, Zuid-Korea (KR)
Staten van Amerika (US)
(74)
Ir. Metman te AMSTERDAM
(47) 25.12.2013
(72) Yoo, Sang-Ku te GYEONGGI-DO
427-040, Zuid-Korea (KR)
(11) EP2306814
(47) 08.01.2014
(21) EP09801072.1
(31) 83386 P
(51) A23L 1/305
A23L 1/29
A23J 3/10
A23C 3/08
(32) 24.07.2008
(11) EP2544553
(22) 24.07.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11712031.1
(54) METHODS FOR DIAGNOSING AND (22) 11.03.2011
TREATING A HEART CONDITION IN (31) PCT/NL2010/050129
A PATIENT.
(32) 11.03.2010
(73) Geno LLC te COCOA, FL 32926,
(33) World Intellectual Property
Verenigde Staten van Amerika
Organization (WIPO)
(US)
(International Bureau of)(4)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(54) CONTROLLING THE TEXTURE OF
(72) FINE, David, H. te COCOA, FL
HIGH-PROTEIN NUTRITIONAL
32926, Verenigde Staten van
COMPOSITIONS COMPRISING
Amerika (US)
MICELLAR CASEIN.
(47) 27.11.2013
(73) N.V. Nutricia te 2712 HM
(51) C12R 1/47
C12R 1/39
C12R 1/265
C12R 1/12
C12R 1/11
C12R 1/01
C12N 1/20
(51) A61B 5/00
A23P 1/00
A23L 1/05
A23L 1/00
(11) EP1765097
(21) EP05749183.9
(22) 01.06.2005
(31) 575373 P
(54) Microorganisms for the treatment
of soil and process for obtaining (32) 01.06.2004
them.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) AGRO.BIO HUNGARY KFT. te 9700 (54) INDEX AND METHOD OF USE OF
SZOMBATHELY, Hongarije (HU)
ADAPTED FOOD COMPOSITIONS
FOR DYSPHAGIC PERSONS.
(74) ir. Kempes te Hilversum
(73)
PROPHAGIA INC. te QUÉBEC H9X
(72) Kiss, György Botond te H-6725
1Y9, Canada (CA)
SZEGED, Hongarije (HU)
Ott, István te H-1068 BUDAPEST, (74) ir. Kempes te Hilversum
Hongarije (HU)
(72) DUFRESNE, Thérèse te
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) C07K 2/00
A01K 67/027
(47) 26.02.2014
ZOETERMEER
MONTRÉAL, QUÉBEC H3T 1H8,
Canada (CA)
HOUJAIJ, Nada te VILLE SAINTLAURENT, QUÉBEC H4L 5B5,
Canada (CA)
LACHANCE, Nicole te LAVAL
(QUÉBEC) H7X 2N5, Canada (CA)
(47) 04.12.2013
(51) A23L 1/228
A23L 1/226
A23L 1/22
(11) EP2498623
(21) EP10768206.4
(22) 01.10.2010
(31) 0917325
(32) 02.10.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) FLAVOUR ENHANCEMENT.
(73) Givaudan SA te 1214 VERNIER,
Zwitserland (CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) HAIBER, Stephan te NL-1411 GP
NAARDEN
RENES, Harry te NL-8241 AS
LELYSTAD
(47) 04.12.2013
(51) A23L 3/32
A23L 3/26
A23L 2/50
(11) EP2528460
(21) EP11702596.5
(22) 27.01.2011
(31) 102010001279
(32) 27.01.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DEVICE AND METHOD FOR
PULSED ELECTRIC FIELD
TREATMENT IN AN ANNULAR
(72) DE KORT, Esther Jacqueline te NLSPACE.
6708 SE WAGENINGEN
(73) Deutsches Institut für
MINOR, Marcel te NL-6704 AA
Lebensmitteltechnik e.V. te
WAGENINGEN
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Nummer 11/14
49610 QUAKENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GROSSE KOHORST, Werner te
49413 DINKLAGE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ROHE, Thomas te 49632 ESSEN
I.O., BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
186
(47) 04.12.2013
(51) A45D 24/30
(11) EP2046160
(21) EP07733465.4
(31) 0614049
(32) 14.07.2006
(54) Bi-material capsule.
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) Frydman, Alain te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(54) COMB.
(51) A24D 3/02
(73) Pabari, Alpa Shantilal te
CHELMSFORD, ESSEX CM2 6AR,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Pabari, Hiten Shantilal te
CHELMSFORD, ESSEX CM2 6AR,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP10163204.0
(22) 19.05.2010
(31) 102009022759
(32) 26.05.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Het verwerken van een
filtermateriaalstrook van de
tabakverwerkende industrie.
(73) HAUNI Maschinenbau AG te
21033 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Horn, Sönke te 21502,
GEESTHACHT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Peisker, Jan te 21516,
SCHULENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Bogusch, Matthias te 23560
LÜBECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wolff, Stephan te 21509, GLINDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Tönsmann, Andreas te 21465,
WENTORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Weimann, Frank te 23564,
LÜBECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Meyer, Ralf te 29581, GERDAU /
BOHLSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Klavers te Almere
(47) 04.12.2013
(51) A47J 31/60
(11) EP1854387
(47) 04.12.2013
(54) Automatic brewed beverage
dispenser.
(51) A47D 7/04
A47D 7/03
A47D 7/02
(22) 03.05.2007
(31) 0604088
(32) 09.05.2006
(33) Frankrijk
(73) SEB S.A. te 69130 ECULLY,
Frankrijk (FR)
(11) EP2459031
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(21) EP10732295.0
(72) Morin, Gilles te 14210 SAINTE
HONORINE DU FAY, Frankrijk (FR)
Mih, Séverine te 53100
MAYENNE, Frankrijk (FR)
Dutertre, Thierry te 61000 SAINT
GERMAIN DU CORBEIS, Frankrijk
(FR)
(22) 05.07.2010
(31) 102009035514
(32) 31.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CRIB.
(73) roba Baumann GmbH te 96237
EBERSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) THIMM, Angela te 96237
EBERSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
THIMM, Horst-Peter te 96237
EBERSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 25.12.2013
(51) A42B 3/16
A42B 3/14
(11) EP2368466
(11) EP2506731
(22) 24.03.2010
(21) EP11731354.4
(54) Device for preparing a drink.
(22) 12.07.2011
(73) Delica AG te 4127 BIRSFELDEN,
Zwitserland (CH)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Frydman, Alain te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(21) EP07356062.5
(51) A47J 31/36
(32) 13.07.2010
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Pabari, Alpa Shantilal te
CHELMSFORD, ESSEX CM2 6AR,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Pabari, Hiten Shantilal te
CHELMSFORD, ESSEX CM2 6AR,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 25.12.2013
(31) 102010026997
1054653
(32) 11.06.2010
11.06.2010
11.06.2010
(33) Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
(22) 05.07.2007
(47) 04.12.2013
(11) EP2255683
12 maart 2014
(21) EP10157451.5
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Gugerli, Raphael te 8802
KILCHBERG, Zwitserland (CH)
(54) EAR DEFENDERS FOR FASTENING
(47) 01.01.2014
TO A PROTECTIVE HELMET, IN
PARTICULAR FOR FORESTRY
(51) B65D 85/816
WORKERS.
A47J 31/36
(73) Pfanner Schutzbekleidung GmbH (11) EP2394539
te 6845 HOHENEMS, Oostenrijk
(21) EP10306432.5
(AT)
(22) 16.12.2010
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(31) 1054651
(72) GREBER, Martin te A-6840
1054652
GÖTZIS, Oostenrijk (AT)
(47) 12.02.2014
(51) F24C 7/08
A47J 39/00
A47J 27/14
(11) EP2583599
(21) EP12189358.0
(22) 19.10.2012
(31) 102011116271
102011116272
(32) 19.10.2011
19.10.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkwijze voor het automatisch
vullen van een kookapparaat en
een kookapparaat hiervoor.
(73) MKN Maschinenfabrik Kurt
Neubauer GmbH & Co. KG te
38300 WOLFENBÜTTEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Helm, Peter, Dipl.-Ing. te 38304
WOLFENBÜTTEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Socher, Michael, Dipl.-Ing. (FH) te
47249 DUISBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ruhe, Dirk, Dipl.-Ing. (FH) te
38667 BAD HARZBURG,
Nummer 11/14
187
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 18.12.2013
(51) F16K 31/08
B01D 46/00
A47L 9/20
(74)
(72)
(11) EP2575585
(21) EP10721512.1
(22) 31.05.2010
(54) Stofzuiger met klep voor externe
lucht voor filterreiniging.
(73) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG te
71364 WINNENDEN,
(47)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(11)
(72) ZERRER, Thomas te 73663
BERGLEN, BONDSREPUBLIEK
(21)
DUITSLAND (DE)
(22)
JANZEN, Jacob te 71522
(31)
BACKNANG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32)
MÜLLER, Michael te 74532
(33)
ILSHOFEN, BONDSREPUBLIEK
(54)
DUITSLAND (DE)
STEWEN, Christian te 71672
(73)
MARBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MATH, Jochen te 71522
BACKNANG, BONDSREPUBLIEK
(74)
DUITSLAND (DE)
(72)
ZENGER, Sabine te 71397
LEUTENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 25.12.2013
(51) A61B 5/0402
(11) EP1503666
(21) EP03724278.1
(22) 28.04.2003
(31) 150719
(32) 17.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
SYNTHESIZING LEADS OF AN
ELECTROCARDIOGRAM.
(73) Schreck, David M. te SUMMIT, NJ
07901, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Schreck, David M. te SUMMIT, NJ
07901, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 15.01.2014
(51) A61B 5/151
A61B 5/145
12 maart 2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) ARNIN, Uri te 36031 KIRYAT
(DE)
TIVON, Israël (IL)
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 (47) 11.12.2013
BASEL, Zwitserland (CH)
(51) A61B 17/86
ir. Jansen c.s. te Den Haag
A61B 17/60
HARTTIG, Herbert te 67434
(11) EP2094179
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
(21) EP07854683.5
DUITSLAND (DE)
KONYA, Ahmet te 67165
(22) 16.11.2007
WALDSEE, BONDSREPUBLIEK
(31) 866327 P
DUITSLAND (DE)
694395
SCHÖTTLE, Klaus te 77731
(32)
17.11.2006
WILLSTÄTT, BONDSREPUBLIEK
30.03.2007
DUITSLAND (DE)
(33)
Verenigde Staten van Amerika
11.12.2013
Verenigde Staten van Amerika
A61F 2/24
(54)
EXTERNAL FIXATION ASSEMBLY.
A61B 17/00
(73)
Wake Forest University Health
EP2477555
Sciences te WINSTON-SALEM, NC
EP10701087.8
27101, Verenigde Staten van
Amerika (US)
19.01.2010
242506 P
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
15.09.2009
(72) WEBB, Lawrence X. te WINSTONSALEM, NC 27106, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ARGENTA, Louis C. te WINSTONSALEM, NC 27104, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MORYKWAS, Michael J. te
WINSTON-SALEM, NC 27106,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Verenigde Staten van Amerika
DEVICE FOR CARDIAC VALVE
REPAIR.
Evalve, Inc. te MENLO PARK, CA
94025, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
THORNTON, Troy, L. te SAN
FRANCISCO CA 94107, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GOLDFARB, Eric, A. te SAN
FRANCISCO CA 94114, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DELL, Kent, D. te REDWOOD CITY
CA 94061, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SARABIA, Jaime, E. te MABLETON
GA 30126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TYLER, Steve te PORTOLA VALLEY
CA 94028, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ELLIS, Kristin te SAN JOSE CA
95124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHAKRAVARTHY, Jayanth te
SANTA CLARA CA 95051,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 25.12.2013
(51) A61F 2/44
A61F 2/02
A61B 17/70
A61B 17/02
(47) 08.01.2014
(51) A61C 1/00
(11) EP1433435
(21) EP02774786.4
(22) 02.10.2002
(31) 200102210
200202219
(32) 03.10.2001
01.10.2002
(33) Spanje
Spanje
(54) AUXILIARY DEVICE FOR THE
SEGMENTAL DISTALIZATION OF
THE CANINE-TO-MOLAR
POSTERIOR MAXILLARY AREA IN
ORTHODONTIC TREATMENTS.
(73) Orthodontic Research and
Development, S.L. te 08017
BARCELONA, Spanje (ES)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Carriere LLuch, Luis te 08017
BARCELONA, Spanje (ES)
(47) 18.12.2013
(11) EP2224867
(51) A61C 8/00
(11) EP2134258
(21) EP08847221.2
(11) EP2400917
(21) EP08734654.0
(22) 29.10.2008
(21) EP10707455.1
(22) 19.03.2008
(31) 937019
(22) 25.02.2010
(31) 07007470
(32) 08.11.2007
(31) 155675 P
(32) 12.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 26.02.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) SPINAL IMPLANT HAVING A POST- (33) Verenigde Staten van Amerika
OPERATIVE ADJUSTABLE
(54) DEVICE FOR INDICATING THE
DIMENSION.
POSITION AND ORIENTATION OF A
(73) Spine21 Ltd. te 31905 HAIFA,
DENTAL IMPLANT.
Israël (IL)
(54) PIERCING SYSTEM.
(73) Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
Nummer 11/14
(73) Nobel Biocare Services AG te
8058 ZÜRICH-FLUGHAFEN,
Zwitserland (CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
188
(47) 29.01.2014
(51) A61L 15/16
A61F 13/20
A61F 13/15
(72) ERIKSSON, Thomas te S-414 60
(11) EP1646344
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(21) EP04741209.3
OTTSJÖ, Magnus te S-421 43
VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE) (22) 21.07.2004
(31) 10333455
(47) 04.12.2013
(51) G03F 7/00
B29C 67/00
A61C 13/00
(11) EP2224874
(21) EP08842988.1
(22) 24.10.2008
(31) 603 P
07021480
(32) 26.10.2007
05.11.2007
(33)
(54)
(73)
(74)
(32) 22.07.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Dentaal inlegmiddel met nietcilindrische vorm.
(73) Coltène/Whaledent GmbH + Co.
KG te 89129 LANGENAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
12 maart 2014
THEREOF IN HUMAN MEDICINE AS
WELL AS IN COSMETICS FOR THE
TREATMENT OR PREVENTION OF
ACNE.
(73) Galderma Research &
Development te 06410 BIOT,
Frankrijk (FR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) BOUIX-PETER, Claire te F-06220
VALLAURIS, Frankrijk (FR)
PASCAL, Jean-Claude te F-06100
NICE, Frankrijk (FR)
RODEVILLE, Nicolas te F-06410
BIOT, Frankrijk (FR)
(47) 04.12.2013
(51) A61P 17/06
A61K 9/12
A61K 9/107
A61K 47/22
A61K 31/203
A61K 31/07
(72) MÜLLER, Barbara te 89129
LANGENAU, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(11) EP2526930
Europees Octrooi Bureau
MANNSCHEDEL, Werner te 89129
(21) EP12181456.0
FREEFORM FABRICATION SYSTEM
LANGENAU, BONDSREPUBLIEK
FOR PRODUCING A THREEDUITSLAND (DE)
(22) 26.05.2006
DIMENSIONAL OBJECT.
(47) 12.02.2014
(31) 686752 P
Envisiontec GmbH te 45968
(32) 01.06.2005
(51) A61J 1/16
GLADBECK, BONDSREPUBLIEK
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11)
EP1660159
DUITSLAND (DE)
(54) Vitamin formulation.
(21)
EP04737741.1
Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) EL-SIBLANI, Ali te DEARBORN
HEIGHTS MI 48127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 10.08.2004
(47) 15.01.2014
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(51) A61F 2/915
(11) EP1874221
(21) EP06739927.9
(22) 29.03.2006
(31) 95004
(32) 31.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ENDOPROSTHESIS.
(73) Boston Scientific Limited te
Hamilton, Bermuda (BM)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(31) PCT/BR03/47377
(32) 28.08.2003
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Buchta, Richard te WANTIRNA
SOUTH, VICTORIA 3152, Australië
(54) DEVICE WITH HEATING AND
(AU)
TEMPERATURE MONITORING
Houlden, Robert, James te
SYSTEMS OF FLUID IN SINGLE
KILSYTH, VICTORIA 3137,
AND MULTIPLE CONTAINER SETS
Australië (AU)
FOR PARENTHERAL SOLUTIONS.
Larm, Maria te ROWVILLE,
VICTORIA 3178, Australië (AU)
(73) Corrêa Bittencourt, João Bosco te
Loupenok, Leon te ROWVILLE,
SETOR BUENO 740223-180
VICTORIA 3178, Australië (AU)
GOIÂNIA, Brazilië (BR)
Ye, Rose te ORMOND, VICTORIA
Alves Pereira, José Eduardo te
3204, Australië (AU)
74210-190 GOIÂNIA, Brazilië (BR)
(47) 25.12.2013
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) GREGORICH, Daniel J. te MOUND, (72) Corrêa Bittencourt, João Bosco te
MINNESOTA 55364, Verenigde
SETOR BUENO 740223-180
Staten van Amerika (US)
GOIÂNIA, Brazilië (BR)
Alves Pereira, José Eduardo te
(47) 01.01.2014
74210-190 GOIÂNIA, Brazilië (BR)
(51) B32B 7/06
(47)
18.12.2013
A61F 13/02
(51)
C07C 409/40
(11) EP2219574
C07C 409/34
(21) EP07852164.8
A61Q 19/00
(22) 22.11.2007
A61K 8/42
A61K 8/38
(54) FILM DRESSING WITH AN
IMPROVED GRIP TAB.
(11) EP2509569
(73) Mölnlycke Health Care AB te 402 (21) EP10790768.5
52 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(22) 10.12.2010
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) GlaxoSmithKline Intellectual
Property Development Limited te
BRENTFORD MIDDLESEX TW8
9GS, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61K 31/135
(11) EP2187880
(21) EP08830106.4
(22) 12.09.2008
(31) 993379 P
(32) 12.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITIONS AND METHODS
FOR TREATING MACULAR
DEGENERATION.
(73) The Trustees of Columbia
University in the City of New York
te NEW YORK, NY 10027,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 0958847
(72) FABO, Tomas te S-435 39
(32) 10.12.2009
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
MÖLNLYCKE, Zweden (SE)
(33) Frankrijk
SVENSBY, Anna te S-426 77
(72) WASHINGTON, Ilyas te NEW
VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE) (54) DERIVATIVES OF NOVEL
YORK, NY 10026, Verenigde
HANSSON, Dennis te S-424 56
PEROXIDES, METHOD OF
Staten van Amerika (US)
GUNNILSE, Zweden (SE)
PREPARATION THEREOF AND USE
Nummer 11/14
189
(47) 18.12.2013
(11) EP2246051
(51) A61P 29/00
A61K 31/137
(21) EP09705447.2
(11) EP2117525
(31) 2008020183
(21) EP08716394.5
(32) 31.01.2008
(22) 10.03.2008
(33)
(31) 102007012165
(54)
(22) 30.01.2009
(32) 12.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) USE OF 1-PHENYL-3DIMETHYLAMINO-PROPANE
COMPOUNDS FOR THE THERAPY
OF NEUROPATHY PAIN.
(73)
(73) Grünenthal GmbH te 52078
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(74)
(22) 13.12.2010
(31) MI20092256
(32) 21.12.2009
(33) Italië
(73) Index Pharmaceuticals AB te 171
77 STOCKHOLM, Zweden (SE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Löfberg, Robert te 113 40
STOCKHOLM, Zweden (SE)
von Stein, Oliver te 194 34
Japan
UPPLANDS VÄSBY, Zweden (SE)
Zargari, Arezou te 170 74 SOLNA,
METHOD FOR PRODUCTION OF
Zweden (SE)
ORALLY RAPIDLY DISINTEGRATING
TABLET COMPRISING
(47) 25.12.2013
IMIDAFENACIN AS ACTIVE
(51) A61K 39/145
INGREDIENT.
A61K 39/12
Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. te
A61K 39/00
TOKYO 101-8311, Japan (JP)
(11) EP2364723
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) EP11168826.3
ISHIZAKI, Toshihiro te
(22) 12.12.2006
SHIMOTSUGA-GUN TOCHIGI 329(31) 0525321
0114, Japan (JP)
0609902
AOKI, Yoshinobu te SHIMOTSUGA0620336
GUN TOCHIGI 329-0114, Japan
0620337
(JP)
(72) CHRISTOPH, Thomas te 52080
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KÖGEL, Babette-Yvonne te 52379 (47) 11.12.2013
LANGERWEHE-HAMICH,
(51) A61K 47/38
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61K 47/36
(DE)
A61K 47/26
FRIDERICHS, Elmar te 52223
A61K 47/02
STOLBERG, BONDSREPUBLIEK
A61K 33/42
DUITSLAND (DE)
A61K 33/08
MEEN, Muriel, Dr. te 31450
A61K 33/06
AYGUESVIVES, Frankrijk (FR)
A61K 31/739
A61K 31/726
(47) 25.12.2013
A61K 31/718
(51) A61P 19/02
A61K 31/717
A61K 47/38
A61K 31/716
A61K 47/36
A61K 31/715
A61K 47/18
A61K 31/702
A61K 45/06
A61K 31/7016
A61K 31/79
A61K 31/7004
A61K 31/728
A61F 2/28
A61K 31/717
(11)
EP1804814
A61K 31/198
(21)
EP05798295.1
(11) EP2515897
(21) EP10796334.0
12 maart 2014
(32) 13.12.2005
18.05.2006
12.10.2006
12.10.2006
(33) GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
(54) Vaccine compositions comprising
a saponin adjuvant.
(73) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
te 1330 RIXENSART, België (BE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Vandepapeliere, Pierre te 1330
RIXENSART, België (BE)
(47) 15.01.2014
(22) 21.09.2005
(51) G01N 33/577
C07K 16/18
A61P 25/28
A61K 39/395
(31) 611840 P
(11) EP2361638
(32) 21.09.2004
(21) EP10196705.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 08.12.2006
(54) MULTI-PURPOSE BIO-MATERIAL
COMPOSITION.
(31) 05027092
06014729
06020766
(54) A COMBINATION FOR THE
TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS. (73) Lally, Thomas Joseph te OAK
BROOK, IL 60523, Verenigde
(73) Professional Dietetics S.r.l. te
Staten van Amerika (US)
20129 MILAN, Italië (IT)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Lally, Thomas Joseph te OAK
(72) DIOGUARDI, Francesco Saverio te
BROOK, IL 60523, Verenigde
I-20137 MILANO, Italië (IT)
Staten van Amerika (US)
CONTI, Franco te DECEASED,
(47)
11.12.2013
Italië (IT)
(51)
A61P 29/00
(47) 04.12.2013
A61K 38/00
(51) A61P 43/00
(11)
EP2269622
A61P 13/10
(21) EP10162989.7
A61K 9/50
A61K 9/22
(22) 29.06.2006
A61K 9/20
(31) 696173 P
A61K 9/16
(32) 01.07.2005
A61K 9/00
A61K 47/38
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61K 47/36
(54) CpG oligonucleotides used for
A61K 47/32
enhancing steroid activity in a
A61K 31/4164
steroid dependent patient.
(32) 12.12.2005
14.07.2006
02.10.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) A beta 1-42 specific monoclonal
antibodies with therapeutic
properties.
(73) AC Immune S.A. te 1015
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Greferath, Ruth te 77694 KEHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hickman, David te 1025 STSULPICE, Zwitserland (CH)
Muhs, Andreas te 1053 CUGY,
Zwitserland (CH)
Pfeifer, Andrea te 1806 ST-
Nummer 11/14
LÉGIER, Zwitserland (CH)
Nicolau, Claude te NEWTON, MA
02459, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 15.01.2014
(51) C07K 16/28
A61P 35/00
A61K 39/395
(11) EP2224954
(21) EP08848354.0
(22) 07.11.2008
(31) 2253 P
191551 P
(32) 07.11.2007
10.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(72)
190
A61K 8/73
A61F 13/15
(11) EP2263703
(21) EP10165206.3
(22) 08.06.2010
(31) 09163106
(32) 18.06.2009
(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA
02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Amano, Kenichi te 158-8615
TOKYO, Japan (JP)
Muramatsu, Miki te 158-8615
TOKYO, Japan (JP)
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 04.12.2013
(54) Absorbent articles comprising an (51) C02F 103/02
odour control system.
C02F 1/78
C02F 1/44
(73) The Procter & Gamble Company
A61M 1/16
te CINCINNATI, OH 45202,
A61L 2/26
Verenigde Staten van Amerika
A61L 2/20
(US)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Caputi, Mariangela te 65126,
PESCARA, Italië (IT)
ANTIBODIES THAT BIND HUMAN
D'Ercole, Luigia te 65015,
DENDRITIC AND EPITHELIAL CELL
MONTESILVANO (PESCARA), Italië
205 (DEC-205).
(IT)
Bellucci, Remo te 65010,
Celldex Therapeutics, Inc. te
SPOLTORE (PESCARA), Italië (IT)
NEEDHAM, MA 02494-2725,
D'Alesio, Nicola te 66010,
Verenigde Staten van Amerika
CANOSA SANNITA (CHIETI), Italië
(US)
(IT)
ir. Geurts te Den Haag
Marcuccitti, Jessica te 66100,
KELER, Tibor te OTTSVILLE,PA
CHIETI, Italië (IT)
18942, Verenigde Staten van
Tordone, Alessandra te 65125,
Amerika (US)
PESCARA, Italië (IT)
HE, Lizhen te ALLENTOWN, PA
(47)
25.12.2013
18104, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61L 29/12
RAMAKRISHNA, Venky te
A61L 29/04
NEEDHAM, MA 02494-2725,
A61F 2/06
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2068959
(US)
(21) EP07811683.7
VITALE, Laura A. te
(22) 05.09.2007
DOYLESTOWN, PA 18901,
Verenigde Staten van Amerika
(31) 542856
(US)
(32) 04.10.2006
08.01.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61P 27/02
(54) MEDICAL DEVICE EMPLOYING
A61K 47/06
LIQUID CRYSTAL BLOCK
EP2512515
COPOLYMERS AND METHOD OF
MAKING THE SAME.
EP10790775.0
(73)
Boston Scientific Limited te
13.12.2010
CHRIST CHURCH, Barbados (BB)
09015423
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
14.12.2009
(72) CHEN, John J. te PLYMOUTH,
Europees Octrooi Bureau
MINNESOTA 55446, Verenigde
Pharmaceutical composition for
Staten van Amerika (US)
treatment of dry eye syndrome.
DELANEY, Joseph, Jr. te NL-5625
BEN EINDHOVEN
Novaliq GmbH te 69120
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK (47) 01.01.2014
DUITSLAND (DE)
(51) A61M 25/09
THEISINGER, Bastian te 68239
A61L 31/08
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
A61L 31/02
DUITSLAND (DE)
(11)
EP2505215
THEISINGER, Sonja te 68239
(21) EP12159920.3
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 16.03.2012
GÜNTHER, Bernhard te 69221
DOSSENHEIM, BONDSREPUBLIEK (31) 2011075633
DUITSLAND (DE)
12 maart 2014
(32) 30.03.2011
(47) 25.12.2013
(33) Japan
(51) A61L 15/46
A61L 15/26
A61L 15/20
(54) Medical apparatus with lubricity
and manufacturing method of
same.
(11) EP2464396
(21) EP10754439.7
(22) 16.08.2010
(31) 102009026375
(32) 14.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) COUPLING AND SWITCHING
ELEMENT FOR LINES FOR
TRANSPORTING FLUIDS.
(73) Brensing, Karl August te 53179
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dedenbach, Michael te 53179
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) BRENSING, Karl, August te 53179
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DEDENBACH, Michael te 53179
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KLUTH, Rainer te 53179 BONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 04.12.2013
(51) H02J 9/06
H02J 7/34
H02J 7/00
A61M 5/142
(11) EP2262552
(21) EP09720643.7
(22) 06.03.2009
(31) 08004343
(32) 10.03.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) MEDICAL DEVICE WITH AT LEAST
TWO ENERGY SOURCES.
(73) Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) DOGWILER, Joerg te CH-8962
BERGDIETIKON, Zwitserland (CH)
KAUFMANN, Heiner te CH-3008
BERN, Zwitserland (CH)
KIPFER, Urs te CH-3432
LÜTZELFLÜH-GOLDBACH,
Nummer 11/14
Zwitserland (CH)
SIGRIST, Reto te 3207 GOLATEN,
Zwitserland (CH)
(47) 25.12.2013
(51) A61M 5/50
A61M 5/31
(11) EP1410819
(21) EP03021967.9
(22) 30.09.2003
(31) 10247965
(32) 15.10.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
191
12 maart 2014
(72) Nasir, Muhammed Aslam te
BEDFORDSHIRE LU1 4AX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47)
(47) 29.01.2014
(51)
(51) A61M 16/16
(11) EP2505221
(21) EP12174064.1
(22) 24.09.2010
(31) 09013976
(32) 06.11.2009
Verenigde Staten van Amerika
(US)
18.12.2013
A61N 1/39
(11) EP1803485
(21) EP07006057.9
(22) 28.05.2004
(31) 474323 P
856084
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 29.05.2003
27.05.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(11) EP1889637
(54) Device for moistening brethed air (33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
for artificial respiration.
(54)
Method for discriminating
(73) Transcoject GmbH te 24539
(73) Arta Plast AB te 135 48 TYRESÖ,
between ventricular and
NEUMÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
Zweden (SE)
supraventricular arrhythmias.
DUITSLAND (DE)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(73)
Cameron Health, Inc. te SAN
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Steg, Helge te 135 48 TYRESÖ,
CLEMENTE, CA 92673, Verenigde
(72) Heinz, Jochen, Dr. te 24146 KIEL,
Zweden (SE)
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Hall, Leif te 145 60 NORSBORG,
(74)
Ir. Metman te AMSTERDAM
(DE)
Zweden (SE)
Rolle, Alexander, Dr. te 24637
(72)
Ostroff, Alan H. te SAN
(47) 18.12.2013
SCHILLSDORF, BONDSREPUBLIEK
CLEMENTE, CA 92673, Verenigde
(51) A61M 35/00
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
A61M 13/00
Schilling, Dieter te 24613
Warren, Jay A. te SAN JUAN
AUKRUG-INNIEN,
CAPISTRANO, CA 92675,
(11) EP2373373
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09796044.7
(DE)
(US)
(22) 15.12.2009
Bardy, Gust H. te SEATTLE, WA
(47) 04.12.2013
98119, Verenigde Staten van
(31) 0822759
(51) A61M 16/04
Amerika (US)
0822770
(11) EP1719535
(47) 22.01.2014
(32) 15.12.2008
15.12.2008
(21) EP06008160.1
(51) A61N 5/06
(54) Warranty seal for a syringe.
(22) 20.04.2006
(31) 102005020725
(32) 02.05.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) POWDER DELIVERY DEVICE.
(73) ProFibrix BV te 2333 CK LEIDEN
(72) GREENHALGH, Paul te
CAMBRIDGE CB10 1SX, GROOT
ISKIA GmbH & Co. KG te 38829
BRITTANNIË (GB)
HARSLEBEN, BONDSREPUBLIEK
GRIMBERGEN, Joseph Maria te
DUITSLAND (DE)
2333 CK LEIDEN
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
HARVEY, Oliver te CAMBRIDGE
CB10 1SX, GROOT BRITTANNIË
Neubauer, Norbert te 38820
(GB)
HALBERSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 04.12.2013
Maltzahn, Meik te 38820
(51) A61N 1/37
HALBERSTADT, BONDSREPUBLIEK
A61N 1/368
DUITSLAND (DE)
(11)
EP1909896
Freigang, Bernd, Prof. Dr.-med. te
39110 MAGDEBURG,
(21) EP06770395.9
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 12.05.2006
(DE)
(31) 136988
18.12.2013
(32) 25.05.2005
A61M 16/04
(33) Verenigde Staten van Amerika
EP2105157
(54) RETROGRADE ATRIAL SENSING
EP09165382.4
FOR IDENTIFYING SUBTHRESHOLD ATRIAL PACING.
14.08.2003
A61F 11/00
(21) EP07253194.0
(22) 15.08.2007
(54) TRACHEOSTOMA PLACEHOLDER.
(31) 0616345
(73)
(32) 17.08.2006
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 0218868
(32) 14.08.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) CARDIAC PACEMAKERS, INC. te
ST. PAUL, MN 55112, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Apparatus for auricular therapy.
(73) Branch, Susan Jane te SUTTON
POYNTZ WEYMOUTH DT3 6LQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Branch, Susan Jane te SUTTON
POYNTZ WEYMOUTH DT3 6LQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 25.12.2013
(51) A61P 25/08
A61K 38/05
A61K 31/4015
A61K 31/165
(11) EP2462990
(21) EP12001535.9
(22) 15.06.2007
(31) 813967 P
06021469
06021470
06024241
(32) 15.06.2006
12.10.2006
(72) BOHN, Derek, D. te WOODBURY,
12.10.2006
(73) Nasir, Muhammed Aslam te
MN 55125, Verenigde Staten van
22.11.2006
BEDFORDSHIRE LU1 4AX, GROOT
Amerika (US)
BRITTANNIË (GB)
(33)
Verenigde Staten van Amerika
GANDHI, Rajesh, K. te
Europees Octrooi Bureau
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
WOODBURY, MN 55125,
(54) Improved airway device.
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
Nummer 11/14
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) Pharmaceutical composition
comprising lacosamide and
levetiracetam with synergistic
anticonvulsant effect.
(73) UCB Pharma GmbH te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Stöhr, Thomas te 2400 MOL,
België (BE)
(47) 01.01.2014
(51) A63B 24/00
(11) EP2489009
(21) EP10796131.0
(22) 12.10.2010
(31) 09425400
(32) 12.10.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR GAME ANALYSIS.
(73) K-Sport Di Marcolini Mirko te
61025 MONTELABBATE (PU),
Italië (IT)
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(72) MARCOLINI, Mirko te I-61025
MONTELABBATE (PU), Italië (IT)
(47) 11.12.2013
192
(32) 04.04.2005
(31) 4198699
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 19.02.1999
(54) Method for automated packing of (33) Japan
chromatography columns at
(54) POLYOLEFIN MICROPOROUS FILM
constant hydraulic pressure.
AND METHOD FOR PREPARING
(73) EMD Millipore Corporation te
THE SAME.
BILLERICA, MA 01821, Verenigde (73) Toray Battery Separator Film Co.,
Staten van Amerika (US)
Ltd. te TOCHIGI, Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Perreault, Jeremy te LEOMINSTER, (72) TAKITA, Kotaro te YOKOHAMA-SHI,
MA 01453, Verenigde Staten van
KANAGAWA 235-0021, Japan (JP)
Amerika (US)
FUNAOKA, Hidehiko te
Carroll, Mark te LONDONDERRY,
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 235NH 03053, Verenigde Staten van
0022, Japan (JP)
Amerika (US)
KAIMAI, Norimitsu te YOKOHAMANoyes, Aaron te CAMBRIDGE, MA
SHI, KANAGAWA 230-0076, Japan
02139, Verenigde Staten van
(JP)
Amerika (US)
KOBAYASHI, Shigeaki te
(47) 01.01.2014
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 2300076, Japan (JP)
(51) B01D 53/62
KONO, Koichi te ASAKA-SHI,
B01D 53/14
SAITAMA 351-0025, Japan (JP)
(11) EP2338583
(47) 22.01.2014
(21) EP10188103.5
(51) B29C 45/30
(22) 19.10.2010
B01F 5/06
(31) 2009295983
(11) EP1728547
(32) 25.12.2009
(33) Japan
(54) CO2 recovery system and CO2
recovery method.
(22) 02.04.2010
(73) Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
te TOKYO 108-8215, Japan (JP)
The Kansai Electric Power Co.,
Inc. te OSAKA-SHI, OSAKA 5308270, Japan (JP)
(31) 0901678
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(51) B01D 9/00
(11) EP2416859
(21) EP10714909.8
(72) Nagayasu, Hiromitsu te TOKYO
108-8215, Japan (JP)
Kamijo, Takashi te TOKYO 108USE OF ADDITIVE FOR THE
8215, Japan (JP)
CRYSTALLIZATION OF PROTEINS
Yonekawa, Takahito te TOKYO
AND PROCESS.
108-8215, Japan (JP)
Tanaka, Hiroshi te TOKYO 108Centre National de la Recherche
8215, Japan (JP)
Scientifique CNRS te 75794 PARIS
Kishimoto, Shinya te TOKYO 108CEDEX 16, Frankrijk (FR)
8215, Japan (JP)
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD Hirata Takuya te TOKYO 108LYON 1 te 69622 VILLEURBANNE
8215, Japan (JP)
CÉDEX, Frankrijk (FR)
Tsujiuchi, Tatsuya te TOKYO 108Ir. Metman te AMSTERDAM
8215, Japan (JP)
FALSON, Pierre, Guy te F-07100
Chiyomaru, Masaru te TOKYO
ANNONAY, Frankrijk (FR)
108-8215, Japan (JP)
COLEMAN, Anthony, William te FNakayama, Koji te HIROSHIMA
69300 CALUIRE, Frankrijk (FR)
HIROSHIMA-KEN 733-0036, Japan
MATAR MERHEB, Rima te F-69001
(JP)
LYON, Frankrijk (FR)
Tatsumi, Masahiko te AMAGASAKI
LEYDIER, Antoine te F-30200
HYOGO 661-0974, Japan (JP)
BAGNOLS SUR CEZE, Frankrijk
Yagi, Yasuyuki te AMAGASAKI
(FR)
HYOGO 661-0974, Japan (JP)
HUCHÉ, Frédéric te F-91590 LA
Kaibara, Kazuhiko te AMAGASAKI
FERTÉ-ALAIS, Frankrijk (FR)
HYOGO 661-0974, Japan (JP)
08.01.2014
(47) 25.12.2013
(32) 06.04.2009
(33) Frankrijk
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
12 maart 2014
(21) EP06004295.9
(22) 03.03.2006
(31) 102005025035
(32) 30.05.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Inrichting voor het mengen en/of
filteren van een gesmolten massa
van een spuitgietmachine.
(73) Potthoff, Rüdiger te 58566
KIERSPE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Potthoff, Rüdiger te 58566
KIERSPE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 01.01.2014
(51) C02F 1/28
B01J 20/20
(11) EP2111294
(21) EP07824230.2
(22) 18.10.2007
(31) 0620923
(32) 20.10.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) USE OF ADSORBENTS FOR
TREATING CONTAMINATED
LIQUIDS.
(73) Arvia Technology Limited te
MANCHESTER M13 9NT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(21) EP09154356.1
(51) H01M 2/16
B01D 71/26
B01D 69/02
B01D 67/00
(72) BROWN, Nigel Willis te STOKEON-TRENT ST7 2PW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
ROBERTS, Edward, P. L. te
CHESTER CH1 4AD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(22) 03.03.2006
(11) EP1097961
(47) 11.12.2013
(31) 98505
(21) EP00902977.8
(51 C07C 209/48
(51) G01N 30/56
B01D 15/20
(11) EP2060308
(22) 15.02.2000
Nummer 11/14
)
B01J
B01J
B01J
B01J
37/02
35/00
25/02
25/00
(11 EP2114859
)
(21 EP08708416.6
)
(22 30.01.2008
)
(31 102007011484
)
193
(72) Müller, Fredy te 6045 MEGGEN,
Zwitserland (CH)
(22) 18.10.2010
(47) 04.12.2013
(32) 21.10.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP1654331
14.08.2003
(72) THABETH, Khalid te
NEWTOWNABBEY COUNTY
ANTRIM BT36 6LX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
LUNNEY, Frank te BELFAST BT9
6LY, GROOT BRITTANNIË (GB)
Europees Octrooi Bureau
(47) 18.12.2013
PAINT COMPRISING A LIQUID
PHASE AND AN ACTIVE POWDER
PHASE.
(51) B08B 9/032
Maria te NL-6702 AS
WAGENINGEN
(32) 28.09.2009
11.12.2013
(54) IMPROVED BLOCKAGE REMOVAL
APPARATUS AND METHOD.
(21) EP04764132.9
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(31) 03077574
(22) 12.08.2004
(32)
(54 METHOD FOR PRODUCTION OF
(33)
)
TRIMETHYLHEXAMETHYLENEDIAMINE.
(54)
(73 Evonik Degussa GmbH te 45128
)
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73)
(74 ir. Kempes te Hilversum
)
(72)
(72 LETTMANN, Christian te 48653
)
COESFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRUND, Gerda te 48653 COESFELD,(47)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51)
LIPPE, Juergen te 45891
GELSENKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KNOOP, Cord te 45721 HALTERN AM
SEE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
C09D 5/08
C09D 175/06
C09D 167/00
C08L 61/28
C08G 18/42
B05D 7/14
B05D 3/02
(11) EP2094795
(51) G01N 21/05
B01L 3/00
(22) 13.09.2007
(22) 25.09.2002
(31) 10148210
20116019 U
(32) 28.09.2001
28.09.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(21) EP07820185.2
(31) 102006062041
(32) 29.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR COATING METAL
BANDS.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) KOSCHABEK, René te 68259
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
ibidi GmbH te 82152
DUITSLAND (DE)
MARTINSRIED, BONDSREPUBLIEK
BARTMANN, Martin te 45657
DUITSLAND (DE)
RECKLINGHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(DE)
KAHL, Johan-Valentin te 80636
BRAND, Thorsten te 45772 MARL,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
08.01.2014
SCHUBERT, Andreas te 45481
MÜLHEIM AN DER RUHR,
B02C 18/22
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B02C 18/14
(DE)
EP2586532
(47) 04.12.2013
EP11405346.5
(51) G01N 33/18
26.10.2011
G01N 21/15
Grinding device.
B08B 7/02
Müller, Fredy te 6045 MEGGEN,
(11) EP2490831
Zwitserland (CH)
(21) EP10776551.3
mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(54) FLOW CHAMBER.
(54) SELF CLEANING OPTICAL PROBE.
(73) Advanced Sensors Limited te
CARRICKFERGUS, COUNTY
ANTRIM BT38 8YF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(11) EP2483000
(21) EP10769046.3
Akzo Nobel Coatings International
(22) 28.09.2010
B.V. te 6824 BM ARNHEM
STAPPERS, Franciscus, Hubertus, (31) 0916887
(47 04.12.2013
)
(21) EP02777215.1
(31) 0918434
(51) C09D 7/12
C09D 175/04
C08K 9/12
C08K 3/26
C08K 3/22
C08K 3/20
C08G 18/38
B05D 3/10
(32 07.03.2007
)
(11) EP1458483
12 maart 2014
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) Paradigm Flow Services Limited
te ABERDEEN AB10 1XL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) MACKENZIE, Hugh te ABERDEEN
AB10 1XL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 11.12.2013
(51) C09K 8/575
C09K 8/512
C09K 8/508
C09K 17/40
C09K 17/28
C04B 26/12
B22C 1/22
(11) EP2474373
(21) EP12162838.2
(22) 28.08.2009
(31) 08163293
(32) 29.08.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method for Stabilising a
subterranean formation using
curable urea-formaldehyde
resins.
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Nitschke, Christian te 67346
SPEYER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Spindler, Christian te 67061
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 18.12.2013
(51) B22D 41/24
Nummer 11/14
194
12 maart 2014
(11) EP2543455
(47) 04.12.2013
(47) 04.12.2013
(21) EP11173215.2
(51) B23K 26/00
(51) B25B 27/10
(22) 08.07.2011
(11) EP2566653
(11) EP2602062
(54) Fire-resistant ceramic sliding
plate and accompanying sliding
plate set.
(21) EP11755249.7
(21) EP13158294.2
(22) 27.07.2011
(22) 30.01.2009
(54) Werkwijze voor het aanbrengen
van een indentificatiemarkering
op het oppervlak van een
diamant of briljant en voor het
vaststellen van de echtheid
daarvan.
(31) 102008010083
(73) Refractory Intellectual Property
GmbH & Co. KG te 1100 WIEN,
Oostenrijk (AT)
(72) Michelitsch te 8062 KUMBERG,
Oostenrijk (AT)
(47) 15.01.2014
(32) 19.02.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) COMPRESSION TOOL AND
ATTACHMENT FOR A
COMPRESSION TOOL.
(73) Potemkin, Alexander te 22885
BARSBÜTTEL, BONDSREPUBLIEK (73) VIEGA GmbH & Co. KG te 57439
ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
Luskinovich, Petr Nikolaevich te
MOSCOW 127562,
(74)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
EP1702992
Russische Federatie (RU)
(72) Hofmann, Frank te 57439
EP04725667.2
Zhabotinsky, Vladimir
ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK
Alexandrovich te MOSCOW
05.04.2004
DUITSLAND (DE)
123098, Russische Federatie (RU)
200310121101
Sinoplu, Sudi te 57439
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK
15.12.2003
DUITSLAND (DE)
(72) Potemkin, Alexander te 22885
China
Hütte, Andreas te 57439
BARSBÜTTEL, BONDSREPUBLIEK
PROCESS FOR EFFECTIVELY
ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REMOVING SLAG FROM MOLTEN
DUITSLAND (DE)
Luskinovich, Petr Nikolaevich te
IRON AND APPARATUS THEREFOR.
MOSCOW 127562,
(47) 25.12.2013
Russische Federatie (RU)
Sheng, Fuchun te YANTAI,
(51) B25C 1/08
Zhabotinsky, Vladimir
SHANDONG 264000, China (CN)
B25C 1/00
Alexandrovich te MOSCOW
ir. Kempes te Hilversum
123098, Russische Federatie (RU) (11) EP1364751
Sheng, Fuchun te YANTAI,
(47) 11.12.2013
(21) EP03291236.2
SHANDONG 264000, China (CN)
(22) 23.05.2003
(51) B23Q 3/154
11.12.2013
(31) 155766
(11) EP2653262
B23B 51/02
(32) 24.05.2002
(21) EP13176617.2
EP1432542
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 22.04.2008
EP02761793.5
(54) A fastener driving-tool with anti(54) Monolithic and self-anchoring
20.09.2002
oxydant battery contacts.
magnetic apparatus.
969234
(73) ILLINOIS TOOL WORKS INC. te
(73) Tecnomagnete S.p.A. te 20123
(51) F27D 3/15
C21B 7/14
B22D 43/00
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32) 02.10.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CUTTING TOOL.
(72) Cardone, Michele te 20090
TREZZANO S/N (MI), Italië (IT)
Cosmai, Giovanni te 20027
RESCALDINA (MI), Italië (IT)
Faranda, Roberto te 20149
ir. Kempes te Hilversum
MILANO (MI), Italië (IT)
ERICKSON, Robert, A. te RALEIGH,
Giglio, Antonino te 20016 PERO
NC 27609-6032, Verenigde
(MI), Italië (IT)
Staten van Amerika (US)
(47) 12.02.2014
04.12.2013
(51) B25B 23/04
B23B 51/02
(11) EP2402118
EP2484469
(21) EP11172244.3
EP12002361.9
(22) 30.06.2011
20.09.2002
(31) 828018
969234
(32) 30.06.2010
02.10.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Autofeed screwdriving tool.
Cutting tool.
(73) Simpson Strong-Tie Company,
Kennametal, Inc. te LATROBE, PA
Inc. te PLEASANTON, CA 94588,
15650-0231, Verenigde Staten
Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
(US)
ir. Kempes te Hilversum
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(73) KENNAMETAL INC. te LATROBE,
PA 15650-0231, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
MILANO, Italië (IT)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Erickson, Robert A. te RALEIGH,
NC 27609-6032, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GLENVIEW, COOK COUNTY,
ILLINOIS 60025, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Shkolnikov, Yury te GLENVIEW,
ILLINOIS 60025, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 04.12.2013
(51) B25J 15/10
B25J 15/00
A61F 2/70
A61F 2/58
(11) EP2454055
(21) EP10734353.5
(22) 05.07.2010
(31) 2003156
(32) 09.07.2009
(33) Nederland
(54) ARTIFICIAL HAND.
(73) Lacquey B.V. te 2628 CD DELFT
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) WISSE, Martijn te NL-2341 PH
OEGSTGEEST
WILBERS, Freerk te NL-2628 CD
DELFT
(72) Park, Jeremy Scott te BETHTAGE,
MEIJNEKE, Cory te NL-3527 VA
TN TENNESSEE 37022, Verenigde
UTRECHT
Staten van Amerika (US)
Nummer 11/14
(47) 11.12.2013
(51) B31B 21/00
B31B 19/62
(11) EP1990185
(21) EP08155621.9
(22) 05.05.2008
195
8043, Japan (JP)
PERFORATED OR PARTIALLY
Takebe, Yoshiki te EHIME 791PERFORATED TEMPLATES WITH
3193, Japan (JP)
RELIEFS.
Ishikawa, Syuji te YOKOHAMA-SHI, (73) SPGPrints Austria GmbH te
2400016 KANAGAWA, Japan (JP)
Langkampfen, Oostenrijk (AT)
(47) 08.01.2014
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(31) MI20070929
(51) E04B 1/66
B32B 9/02
(32) 08.05.2007
(11) EP2193022
(33) Italië
(21) EP08802559.8
(54) Improved assembly for applying a (22) 24.09.2008
fluid behaviour substance, in
(31) 102007046175
particular for envelopes of letters
(32) 26.09.2007
provided with a closure strip.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) SITMA MACHINERY S.p.A. te
41057 SPILAMBERTO (MO), Italië
(IT)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Ballestrazzi, Aris te 41056
SAVIGNANO SUL PANARO
(MODENA), Italië (IT)
Tassi, Lamberto te 41056
SAVIGNANO SUL PANARO
(MODENA), Italië (IT)
(54) SHEET MATERIAL FOR THE
BUILDING SECTOR AND
COMPOSITE SHEET-MATERIAL
ARRANGEMENT.
(73) EWALD DÖRKEN AG te 58313
HERDECKE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
(72) SCHRÖER, Jörn te 58313
HERDECKE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D21F 11/00
B31F 1/07
(47) 11.12.2013
(51) B32B 27/32
(11) EP2228208
(11) EP1941999
(21) EP10006232.2
(21) EP06256529.6
(22) 01.10.2007
(22) 21.12.2006
(31) FI20060245
(54) FILM.
(32) 11.10.2006
(73) Borealis Technology Oy te 06101
PORVOO, Finland (FI)
(33) Italië
(54) A paper material with an
improved embossed pattern and
method for the production
thereof.
(73) Delicarta S.p.A. te 55016
PORCARI (LU), Italië (IT)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Daviknes, Hans Georg te 3960
STATHELLE, Noorwegen (NO)
Myhre, Ole Jan te 3941
PORSGRUNN, Noorwegen (NO)
(47) 14.04.2010
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) B32B 38/00
(72) Stefani, Emi te 55016 PORCARI
(LU), Italië (IT)
(11) EP2035230
(47) 04.12.2013
(22) 22.06.2007
(51) B32B 5/24
B32B 27/32
B29C 70/08
(11) EP2527139
(21) EP12005970.4
(21) EP07764778.2
(31) 102006029397
(32) 27.06.2006
(54)
(31) 2004259451
2005074811
(32) 07.09.2004
16.03.2005
(73)
(33) Japan
Japan
(74)
(73) Toray Industries, Inc. te TOKYO,
103-8666, Japan (JP)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Honma, Masato te 7913193
EHIME, Japan (JP)
Tsuchiya, Atsuki te EHIME 791-
(72) WEFERS, Lothar te 83080
OBERAUDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JUFFINGER, Josef te A-6335
THIERSEE, Oostenrijk (AT)
(47) 11.12.2013
(51) G06K 15/10
B41J 2/05
(11) EP1737669
(21) EP05733818.8
(22) 06.04.2005
(31) 827139
(32) 19.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FLUID EJECTION DEVICE.
(73) HEWLETT-PACKARD
DEVELOPMENT COMPANY, L.P. te
HOUSTON TX 77070, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BENJAMIN, Trudy, L. te
VANCOUVER, WA 98683-8906,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
AXTELL, James, P. te VANCOUVER,
WA 98683-8906, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TORGERSON, Joseph, M. te
CORVALLIS, OR 97330, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MILLER, Michael, D. te
CORVALLIS, OR 97330, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 15.01.2014
(51) B41J 29/393
B41J 2/195
B41J 2/175
(11) EP2432642
(21) EP09845019.0
(22) 18.05.2009
(54) REMOTE INK SUPPLY.
(73) Hewlett-Packard Development
Company, L.P. te HOUSTON, TX
METHOD FOR PRODUCTION OF A
77070, Verenigde Staten van
LAMINATED MULTILAYER
Amerika (US)
COMPOSITE, A LAMINATED
(72)
TANNER, Christopher, S. te SAN
MULTILAYER COMPOSITE, AND
DIEGO, CA 92127-1899,
USE THEREOF.
Verenigde Staten van Amerika
OVD Kinegram AG te 6301 ZUG,
(US)
Zwitserland (CH)
PINGEL, James te SINGAPORE
109683, Singapore (SG)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
OTIS, David te CORVALLIS, OR
MINNETIAN, Ohannes te CH-6274
97330, Verenigde Staten van
ESCHENBACH, Zwitserland (CH)
Amerika (US)
11.12.2013
(47) 29.01.2014
B41N 1/24
(51) B44F 1/10
B41C 1/14
B44C 1/17
EP2490893
B32B 38/14
EP09741236.5
B32B 33/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 07.09.2005
(54) Sandwich structure and
integrated formed article using
the same.
12 maart 2014
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22) 23.10.2009
(11) EP2155503
(54) METHOD FOR PRODUCING
(21) EP08767446.1
Nummer 11/14
196
(22) 30.04.2008
Amerika (US)
Marquez, Pedro Ramses Banda te
DOWNERS GROVE, IL 60516,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Dankow, Mark William te FT.
WAYNE IN 46845, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Jable, Roger D. te NAPERVILLE,
ILLINOIS 60565, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(31) 790972
(32) 30.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ONE-WAY VISION DISPLAY PANEL,
METHODS OF FORMING AND
APPLYING THE SAME.
(73) Clear Focus Imaging, Inc. te
SANTA ROSA, CA 95401,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 01.01.2014
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) B60J 7/04
(72) ROSS Gregory te SANTA ROSA CA (11)
95401, Verenigde Staten van
(21)
Amerika (US)
(22)
(47) 25.12.2013
(54)
(51) B60C 15/06
(73)
(11) EP2499007
(21) EP10768257.7
(22) 25.10.2010
(31) 0958020
(32) 13.11.2009
(33) Frankrijk
EP2487058
(21) EP11150866.9
(22) 13.01.2011
(31) 201000498
(32) 13.01.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Improved ladder clamp and
method thereof.
(73) Rhino Products Limited te
DEESIDE INDUSTRIAL PARK
DEESIDE FLINTSHIRE CH5 2LD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
14.02.2011
(72) Gallagher, Dominic te
FLINTSHIRE, CHESHIRE CH5 2LD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Cover for a sliding roof system.
(47) 04.12.2013
Roof Systems Germany GmbH te
63128 DIETZENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Daimler AG te 70327 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60R 21/00
EP11001193.9
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Grimm, Rainer te 60598
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Compagnie Générale des
Riess, Claudia te 64405
Etablissements Michelin te 63000
LICHTENBERG, BONDSREPUBLIEK
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
DUITSLAND (DE)
(FR)
Boehm, Horst te 60599
MICHELIN Recherche et Technique
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
DUITSLAND (DE)
Zwitserland (CH)
Schrader, Jürgen te 71093 WEIL
ir. Kempes te Hilversum
IM SCHÖNBUCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LAURENT, Christophe te F-63670
(DE)
LE CENDRE, Frankrijk (FR)
DEAN, David te F-63170
(47) 20.11.2013
AUBIERE, Frankrijk (FR)
(51) E06B 7/23
LAVIALLE, David te F-63000
E06B 7/215
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
B60J 5/06
(FR)
B60J 5/04
11.12.2013
B60J 10/08
B60G 1/00
(11) EP2135765
(54) TYRE BEAD FOR LIGHT HEAVYWEIGHT VEHICLE.
(73)
12 maart 2014
(11) EP2307241
(21) EP08840784.6
(22) 18.12.2008
(31) 84889 P
(32) 30.07.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A CHILD RESTRAINT COMPRISING
A JUVENILE SEAT AND AN
ENERGY-DISSIPATION SYSTEM.
(73) Cosco Management Inc. te
COLUMBUS, IN 47201, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(11) EP2230106
(21) EP09380121.5
(21) EP10160414.8
(22) 18.06.2009
(22) 21.02.2002
(31) 200801849
(31) 793740
(32) 20.06.2008
(72) MARSDEN, Andrew, W. te
HINGHAM MA 02043, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FRITZ, Ward te CHELSEA MA
02150, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BEZANIUK, Walter, S. te BERKLEY
MA 02779, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LANGLEY, Joe te FOXBORO MA
02035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
AMIRAULT, David te EASTON MA
02356, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LEPKE, Steve te WAKEFIELD MA
01880, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 26.02.2001
(33) Spanje
(47) 11.12.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Vehicle suspension.
(54) Actuation device for a seal for
lower edges of pivoted doors.
(51) B60S 1/38
(73) Hendrickson USA, L.L.C. te
ITASCA, IL 60143, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Masats, S.A. te 08253 SANT
SALVADOR DE GUARDIOLA,
Spanje (ES)
(21) EP09156718.0
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(74)
(72)
(47)
(51)
(72) Puig Tomas, Roger te 08253 SANT
(72) Dudding, Ashley Thomas te
SALVADOR DE GUARDIOLA,
PLAINFIELD, IL 60544, Verenigde
Spanje (ES)
Staten van Amerika (US)
Bou Corominas, Joan te 08253
Forrest, Christopher Wayne te
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA,
AUBURN, IN 46706, Verenigde
Spanje (ES)
Staten van Amerika (US)
Stuart, John Wayne te CHICAGO, (47) 25.12.2013
IL 60605, Verenigde Staten van
(51) F16B 2/24
Amerika (US)
B60R 9/048
Thomas, Jason Steby te CHICAGO,
B25B 5/06
IL 60645, Verenigde Staten van
(11) EP2345557
(11) EP2236364
(22) 30.03.2009
(54) Windscreen wiper device.
(73) Federal-Mogul S.A. te 6790
AUBANGE, België (BE)
(72) Boland, Xavier te 6700, ARLON,
België (BE)
(47) 11.12.2013
(51) B60W 10/04
(11) EP1928718
(21) EP06733426.8
(22) 22.05.2006
(31) 596185 P
Nummer 11/14
(32) 07.09.2005
197
(54) Propeller for boat.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) SOLAS SCIENCE & ENGINEERING
CO., LTD. te TAICHUNG, Taiwan
(54) METHOD FOR EXITING AN
(TW)
ENGINE-IDLE DRIVING MODE IN A
HEAVY LAND VEHICLE.
(74) ir. Plaggenborg te Almere
(73) VOLVO LASTVAGNAR AB te 405
08 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) Lin, Yeun-Junn te SITUN DISTRICT
TAICHUNG CITY 407, Taiwan (TW)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 11.12.2013
(72) ERIKSSON, Anders te S-423 49
TORSLANDA, Zweden (SE)
BERGLUND, Sixten te S-423 53
TORSLANDA, Zweden (SE)
(51) B65B 9/20
B65B 57/00
B65B 1/32
(47) 18.12.2013
(21) EP08737314.8
(51) B62B 9/10
B62B 7/14
B62B 7/12
(11) EP2207706
(21) EP08837444.2
(22) 05.10.2008
(31) 102007047700
(32) 05.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MODULAR STROLLER SEAT AND
RECLINER SYSTEM HAVING A
RECEPTACLE DEVICE.
(47) 22.01.2014
(51) B65C 9/18
(54) A MACHINE AND A METHOD FOR
MANUFACTURING POUCHES OF
COHESIONLESS MATERIAL.
(73) AZIONARIA COSTRUZIONI
MACCHINE AUTOMATICHEA.C.M.A.-S.p.A. te 40121
BOLOGNA, Italië (IT)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(47) 11.12.2013
(51) B63B 25/00
(11) EP2457835
(31) 471331 P
(32) 19.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AUTONOMOUS SWIMMING
CARGO CONTAINERS.
(73) Aeplog Inc. te Potomac,
Maryland, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(33) Italië
(51) B65G 57/00
B65B 67/04
B65B 63/02
B65B 5/10
B65B 25/20
(22) 18.05.2004
(73) Yuyama Mfg. Co., Ltd. te
TOYONAKA-SHI OSAKA 561-0841,
Japan (JP)
(32) 20.03.2007
(22) 18.03.2008
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP04752542.3
(54) MEDICINE PACKAGING DEVICE
AND CART FOR CHANGING
PACKAGING UNITS.
(31) BO20070196
(11) EP2129581
(72) BOLDRINI, Fulvio te 44100
FERRARA, Italië (IT)
(11) EP1633636
(33) Japan
(72) YASUNAGA, Itsuo te TOYONAKASHI OSAKA 561-0841, Japan (JP)
ASAOKA, Chisei te TOYONAKA-SHI
OSAKA 561-0841, Japan (JP)
OIKE, Norifumi te TOYONAKA-SHI
OSAKA 561-0841, Japan (JP)
KAMINISHI, Kensuke te
TOYONAKA-SHI OSAKA 561-0841,
Japan (JP)
(73) Lang, Viktor te 75210 KELTERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Lang, Viktor te 75210 KELTERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
12 maart 2014
(47) 18.12.2013
(21) EP12154114.8
(22) 20.08.2009
(31) 0815156
0905483
(32) 20.08.2008
30.03.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Packing of boxed gloves.
(73) Altevo Limited te WOODBRIDGE
IP13 9EZ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(74) ir. Klavers te Almere
(72) TEPPIG, William, M., Jr. te MOUNT (72) Stollery, Jonathan William te
AIRY, MD 21770, Verenigde
WOODBRIDGE IP12 1TD, GROOT
Staten van Amerika (US)
BRITTANNIË (GB)
CLARKE, Robert, A. te
Stollery, Kim Marie te
POOLESVILLE, MD 20837,
WOODBRIDGE IP12 1TD, GROOT
Verenigde Staten van Amerika
BRITTANNIË (GB)
(US)
(47) 29.01.2014
(47) 11.12.2013
(51) G07F 17/00
(51) B63H 20/26
G07F 11/00
B63H 1/20
B65B 59/04
(11) EP2168866
A61J 3/00
(21) EP09000301.3
(11) EP2305566
(11) EP2231480
(21) EP08857956.0
(22) 05.12.2008
(31) 952684
(32) 07.12.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LABEL CASSETTE AND LABEL
PRINTING APPARATUS.
(73) DYMO te 9100 SINT-NIKLAAS,
België (BE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) TERRY, Chad te LUNENBURG
MASSACHUSETTS 01462,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TOWLE, Jonathan te AMHERST
NEW HAMPSHIRE 03031,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
AHO, John te LUNENBURG
MASSACHUSETTS 01462,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SCENNA, Leslie te AMHERST NEW
HAMPSHIRE 03031, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EAGAN, Thomas te CHELMSFORD
MASSACHUSETTS 01824-1924,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 12.02.2014
(51) B65D 6/18
B65D 43/20
(11) EP2477902
(21) EP09749019.7
(22) 06.11.2009
(31) 343777
(32) 18.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FLEXIBLY USABLE BOX.
(22) 12.01.2009
(21) EP09773377.8
(73) IFCO Systems GmbH te 82049
PULLACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 97217355 U
(22) 25.06.2009
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(32) 25.09.2008
(31) 2008170884
(33) Taiwan
(32) 30.06.2008
(72) ORGELDINGER, Wolfgang te
81539 MÜNCHEN,
Nummer 11/14
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 04.12.2013
(51) B65D 75/58
B65D 33/20
B65D 33/18
(11) EP2444328
(21) EP11186294.2
(22) 24.10.2011
(31) 1058715
(32) 25.10.2010
(33) Frankrijk
(54) Plastic housing with optimised
detachable protection strip.
198
(21) EP07854685.0
(22) 16.11.2007
(31) 866289 P
938420
(32) 17.11.2006
12.11.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) EXTERNAL DIRECT DRIVE FOR A
ROLLER CONVEYOR.
(73) Milwaukee Electronics
Corporation te MILWAUKEE, WI
53209, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Geurts te Den Haag
12 maart 2014
(54) Replaceable multi part sprocket
wheel.
(73) Ammeraal Beltech Modular A/S te
7100 VEJLE, Denemarken (DK)
(72) Westergaard Andersen, Kenneth
te 7100, VEJLE, Denemarken (DK)
Hansen, Michael T. te 7100,
VEJLE, Denemarken (DK)
(47) 11.12.2013
(51) B65G 47/96
(11) EP2500299
(21) EP11425065.7
(22) 16.03.2011
(54) Tilting-tray sorting machine.
(73)
(72) HALL, David V. te COOKEVILLE,
TN 38506-6340, Verenigde Staten
(74)
van Amerika (US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72)
(72) Allegre, Jean-Luc te 38460 TREPT, (47) 25.12.2013
Frankrijk (FR)
(51) B65G 21/20
(73) Decomatic S.A. te 38290 LA
VERPILLIÈRE, Frankrijk (FR)
SELEX ES S.p.A. te ROMA, Italië
(IT)
Ir. Metman te AMSTERDAM
Del Canto, Maurizio te ROMA,
Italië (IT)
Parodi, Carlo te ROMA, Italië (IT)
Mignano, Paolo te ROMA, Italië
(IT)
(47) 18.12.2013
B65G 15/58
(51) B65D 51/24
B65D 41/04
(11) EP1693320
(21) EP06003229.9
(47) 22.01.2014
(11) EP2331421
(22) 17.02.2006
(21) EP09806423.1
(31) 102005007473
(51) B66B 7/06
B66B 15/04
(22) 10.08.2009
(32) 18.02.2005
(11) EP2203373
(31) 0855508
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08839287.3
(32) 11.08.2008
(54) Vacuum conveyor with rotating
air intake.
(22) 15.10.2008
(73) Christian Beer te Schwarzach,
(54) DEVICE FOR INDICATING AT
Oostenrijk (AT)
LEAST ONE PIECE OF
INFORMATION REPRESENTATIVE
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
OF THE EXPIRY DATE OF A LIQUID
FOOD PRODUCT CONTAINED IN A (72) Beer, Christian te 6858
SCHWARZACH, Oostenrijk (AT)
VESSEL.
(47)
16.07.2008
(73) SOJASUN TECHNOLOGIES te
(32) 17.10.2007
(33) Frankrijk
35530 NOYAL-SUR-VILAINE,
Frankrijk (FR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) EFSTATHIOU, Théo te 35740
PACE, Frankrijk (FR)
CLANCHIN, Olivier te 35220
CHÂTEAUBOURG, Frankrijk (FR)
(72) BEGLE, Guntram te CH-6353
WEGGIS, Zwitserland (CH)
(21) EP10752259.1
(22) 08.09.2010
(47) 18.12.2013
(31) 557092
(51) F16G 11/08
B66B 19/02
(32) 10.09.2009
(54) CONVEYORS, BELTS, AND
MODULES WITH ACTUATED
ROLLERS.
(54) Packaging comprising a heat
shrinking film.
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Bontemps, Antoine te 78224
SINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Faulon, Loïc te 78224 SINGENBEUREN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) B65D 81/34
(22) 23.01.2008
(54) ELEVATOR HAVING A
SUSPENSION.
(11) EP2475600
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08100797.3
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) B65G 17/24
(47) 04.12.2013
(11) EP2082973
(31) 07118710
(73) Laitram, LLC te HARAHAN, LA
70123, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1951608
(21) EP06820049.2
(22) 13.11.2006
(31) 20051157
(32) 14.11.2005
(33) Finland
(54) ELEVATOR SYSTEM.
(73)
(72) FOURNEY, Matthew, L. te LAUREL
MARYLAND 20723, Verenigde
(74)
Staten van Amerika (US)
(72)
(47) 25.12.2013
(51) F16H 55/48
F16H 55/30
B65G 23/06
(11) EP2181947
Kone Corporation te 00330
HELSINKI, Finland (FI)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
HYNNI, Matti te FI-13210
HÄMEENLINNA, Finland (FI)
KARPPINEN, Anssi te FI-12240
HIKIÄ, Finland (FI)
TUHKIO, Arto te FI-12400
TERVAKOSKI, Finland (FI)
(47) 08.01.2014
(21) EP09174464.9
(47) 08.01.2014
(51) B65G 47/26
B65G 13/07
(22) 29.10.2009
(31) 200801488
(51) F03D 1/00
B66C 23/18
(32) 29.10.2008
(11) EP2279345
(33) Denemarken
(21) EP09732534.4
(11) EP2081859
Nummer 11/14
199
12 maart 2014
(22) 23.03.2009
(31) TO20070680
(22) 27.08.1998
(31) 1035301
(32) 27.09.2007
(31) 19738793
(32) 16.04.2008
(33) Italië
(32) 05.09.1997
(33) Nederland
(54) Dosing device for liquid or paste- (33)
like food substances.
(54) METHOD AND LIFT
(54)
CONSTRUCTION FOR LIFTING AND (73) Bonato, Francesco te 20125
(73)
LOWERING A BLADE OF A
MILANO, Italië (IT)
WINDMILL.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) Dutch Heavy Lift Concepts B.V. te (72) Bonato, Francesco te 20125
4191 NZ GELDERMALSEN
MILANO, Italië (IT)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(47) 04.12.2013
(72) VAN BERLO, Martinus Marianus
Maria te NL-4181 DD
WAARDENBURG
VERSTEEG, Adrianus Gerardus
Maria te NL-3945 GB COTHEN
(47) 11.12.2013
(51) F21V 21/38
F16G 15/08
B66D 1/36
B66C 13/08
(11) EP2043941
(21) EP07768866.1
(22) 25.07.2007
(31) 20060069529
(32) 25.07.2006
(33) Zuid-Korea
(54) WIRE-TWISTING PREVENTION
DEVICE OF LIFTING REEL WITH
FOUR-LINE WIRE STRUCTURE
AND LIFTING REEL HAVING THE
SAME.
(51) C01B 3/58
C01B 3/16
C01B 3/12
B01J 37/20
B01J 35/00
B01J 23/52
B01J 21/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Hoogperformant piëzokeramiek.
CeramTec GmbH te 73207
PLOCHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) HELKE, Günter te D-91207 LAUF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 04.12.2013
(11) EP2452916
(51) C07F 3/06
C07F 3/02
C07F 1/08
C07F 1/02
C07C 215/76
C07B 53/00
(21) EP12150053.2
(11) EP2235023
(22) 10.06.2004
(21) EP08808147.6
(31) 478442 P
(22) 30.07.2008
(32) 13.06.2003
(31) CH02622008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 31.01.2008
(54) Method for oxidizing CO using a
gold containing catalyst.
(33) India
(73) Chevron U.S.A. Inc. te SAN
RAMON, CA 94583, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) AN EFFICIENT PROCESS TO
INDUCE ENANTIOSELECTIVITY IN
PROCARBONYL COMPOUNDS.
(73) Laurus Labs Private Limited te
HYDERABAD 500034 AP, India
(IN)
(72) Kuperman, Alexander te ORINDA,
Narayana, Chava Satya te
CALIFORNIA 94563, Verenigde
(73) Shin, Jeong-Hun te SUNCHEON-SI,
HYDERABAD 500 082, India (IN)
Staten van Amerika (US)
JEOLLANAM-DO 540-975, ZuidMoir, Michael, E. te SAN RAFAEL, (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Korea (KR)
CALIFORNIA 94903, Verenigde
(72) NARAYANA, Chava, Satya te
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Staten van Amerika (US)
HYDERABAD 500 082, India (IN)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Shin, Jeong-Hun te SUNCHEON-SI, (47) 01.01.2014
JEOLLANAM-DO 540-975, Zuid(51) E21D 11/10
Korea (KR)
C04B 28/02
(47) 05.03.2014
C04B 24/26
BABU, Bollu, Ravindra te
HYDERABAD 500 082, India (IN)
(47) 11.12.2013
(51) B66F 9/12
B66F 17/00
(11) EP2361234
(51) C07C 1/12
B01J 8/08
(11) EP2490981
(21) EP09748288.9
(11) EP2595942
(22) 23.10.2009
(21) EP11773396.4
(31) 102008043516
(22) 12.10.2011
(32) 06.11.2008
(54) Werkwijze voor het verschaffen
van een methaanrijk productgas
en daarvoor geschikte opstelling.
(21) EP10776173.6
(22) 22.10.2010
(31) 0957461
(32) 23.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHODS FOR APPLYING
POLYMER-MODIFIED WET
CONCRETE MIXTURES.
Vork voor een transportinrichting.
(73) Wacker Chemie AG te 81737
Eitl te 86210 VOUNEUIL SUR
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
VIENNE, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(74) ir. Kempes te Hilversum
ISSARTEL, Eric te F-86210
VOUNEUIL SUR VIENNE, Frankrijk (72) BONIN, Klaus te 84489
BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
(FR)
DUITSLAND (DE)
04.12.2013
BEZLER, Jürgen te 84489
BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
B67C 3/28
DUITSLAND (DE)
B65B 3/32
A23G 7/00
(47) 04.12.2013
A23G 3/02
(51) H01L 41/187
EP2045209
C04B 35/491
EP08165028.5
(11) EP1025061
(33) Frankrijk
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22) 24.09.2008
(21) EP98949975.1
(73) ETOGAS GmbH te 70565
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) WALDSTEIN, Gregor te 70565
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BUXBAUM, Martin te 6861
ALBERSCHWENDE, Oostenrijk
(AT)
(47) 01.01.2014
(51) C07C 11/04
C07C 1/20
(11) EP2539304
(21) EP11704826.4
(22) 10.02.2011
(31) 10250325
Nummer 11/14
200
12 maart 2014
(32) 24.02.2010
(22) 09.06.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 102009031057
(11) EP1736471
(54) Process for preparing an alkene.
(32) 30.06.2009
(21) EP05704224.4
(73) BP P.L.C. te LONDON SW1Y 4PD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 21.01.2005
(54) CONTINUOUS METHOD FOR
PRODUCING AMIDES OF
ALIPHATIC CARBOXYLIC ACIDS.
(31) 2004015360
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) PARTINGTON, Stephen, Roy te
EAST YORKSHIRE HU12 8DS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 08.01.2014
(51) C07C 5/22
C07C 13/28
(11) EP2457888
(21) EP12154236.9
(22) 08.05.2007
(31) 2006130155
2006184728
2006184729
(32) 09.05.2006
04.07.2006
04.07.2006
(33) Japan
Japan
Japan
(54) Process for isomerization of
alkylcyclohexylbenzene.
(73) Mitsubishi Gas Chemical
Company, Inc. te TOKYO 1008324, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
A01N 43/42
(32) 23.01.2004
(33) Japan
(54) 3(DIHYDRO(TETRAHYDRO)ISOQUIN
OLIN-1-YL)QUINOLINES.
(73) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC. te
(72) KRULL, Matthias te 55296
TOKYO 105-7117, Japan (JP)
HARXHEIM, BONDSREPUBLIEK
(74)
ir. Geurts te Den Haag
DUITSLAND (DE)
(72) ITO, Hiroyuki, te YASU-SHI, SHIGA
MORSCHHÄUSER, Roman te
520-2362, Japan (JP)
55122 MAINZ, BONDSREPUBLIEK
FUJIWARA, Kota te YASU-SHI,
DUITSLAND (DE)
SHIGA 520-2362, Japan (JP)
(47) 04.12.2013
MORIMOTO, Munetsugu te YASU(51) C07C 251/86
SHI, SHIGA 520-2362, Japan (JP)
C07C 249/16
TANAKA, Harukazu te YASU-SHI,
SHIGA 520-2362, Japan (JP)
(11) EP1762564
TAMAGAWA, Yasushi te YASU-SHI,
(21) EP05755876.9
SHIGA 520-2362, Japan (JP)
(22) 28.06.2005
KOMAI, Hiroyuki te YASU-SHI,
SHIGA 520-2362, Japan (JP)
(31) 2004191082
(47) 08.01.2014
(32) 29.06.2004
(33) Japan
(51) C07D 239/34
(54) PROCESS FOR PRODUCING
HYDRAZONE COMPOUND.
(11) EP2451786
(73) Hodogaya Chemical Co., Ltd. te
TOKYO 104-0028, Japan (JP)
(22) 12.07.2010
(21) EP10779052.9
(31) MU16262009
(72) Kitamura, Mitsuharu te
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
MU22332009
KURASHIKI-SHI,, OKAYAMA 712(72) TAKASO, Kiyokazu te FUKUSHIMA
MU04622010
8525, Japan (JP)
963-8802, Japan (JP)
Nishiuchi, Junya te KURASHIKI(32) 10.07.2009
ABE, Katsumi te FUKUSHIMA 963SHI,, OKAYAMA 712-8525, Japan
25.09.2009
8802, Japan (JP)
(JP)
19.02.2010
TAKESUE, Atsushi te FUKUSHIMA
Fushimi, Norio te KURASHIKI-SHI,,
(33) India
963-8802,
Japan
(JP)
OKAYAMA 712-8525, Japan (JP)
India
(47) 25.12.2013
(47) 04.12.2013
India
(51)
C07C
279/26
(54)
IMPROVED PROCESS FOR THE
(51) C11B 9/00
C07C 229/08
PREPARATION OF AMBRISENTAN
C07C 47/11
A61P 5/50
AND NOVEL INTERMEDIATES
C07C 45/75
A61K 31/155
THEREOF.
C07C 45/74
(11) EP2303838
C07C 45/62
(73) Cadila Healthcare Limited te
C07C 45/59
AHMEDABAD 380 015, GUJARAT,
(21) EP08807218.6
C07C 45/50
India (IN)
(22)
26.06.2008
C07C 45/30
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) A NEW METFORMIN GLYCINATE
(11) EP2077986
(72) SATA, Kaushik, Babubhai te
SALT FOR BLOOD GLUCOSE
(21) EP07824211.2
GUJARAT, India (IN)
CONTROL.
PANDEY, Bipin te GUJARAT, India
(22) 18.10.2007
(73) Laboratorios Silanes, S.A. de C.V.
(IN)
te MÉXICO, D.F. 03100, Mexico
(31) 0622037
(32) 04.11.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(MX)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) NOVEL FRAGRANCE COMPOUNDS. (72) LARA OCHOA, José, Manuel,
Francisco te MEXICO D.F. 01900,
(73) Givaudan Nederland Services B.V.
Mexico (MX)
te 1411 GP NAARDEN
(47) 04.12.2013
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) C07D 498/04
(72) FORTINEAU, Anne-Dominique te
C07D 413/14
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE,
C07D 409/14
Frankrijk (FR)
C07D 405/14
(47) 04.12.2013
C07D 405/04
C07D 401/14
(51) C07C 231/02
C07D 401/04
(11) EP2448915
C07D 215/04
(21) EP10725608.3
A01N 43/90
(47) 22.01.2014
(51) C07D 487/08
C07D 401/14
C07D 401/12
C07D 401/10
C07D 401/06
C07D 215/227
A61P 35/00
A61P 25/00
A61K 31/4704
(11) EP2215075
(21) EP08841176.4
(22) 22.10.2008
(31) 07119417
Nummer 11/14
(32) 26.10.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) QUINOLINONE DERIVATIVES AS
PARP INHIBITORS.
(73) Janssen Pharmaceutica, N.V. te
2340 BEERSE, België (BE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) ANGIBAUD, Patrick René te F27106 VAL DE REUIL CEDEX,
Frankrijk (FR)
MARCONNET-DECRANE, Laurence
Françoise Bernadette te F-27106
VAL DE REUIL CEDEX, Frankrijk
(FR)
VIALARD, Jorge Eduardo te B2340 BEERSE, België (BE)
MEVELLEC, Laurence Anne te F27106 VAL DE REUIL CEDEX,
Frankrijk (FR)
MEYER, Christophe te F-27106
VAL DE REUIL CEDEX, Frankrijk
(FR)
STORCK, Pierre-Henri te
RAMSGATE KENT CT11 8BB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 11.12.2013
(51) C07D 409/12
A61P 3/10
A61K 31/192
201
LEGNANO (MI), Italië (IT)
PACCIARINI, Maria Adele te I20158 MILAN, Italië (IT)
CIOMEI, Marina te I-20094
CORSICO (MI), Italië (IT)
LAFFRANCHI, Bernard te I-20080
BUBBIANO (MILAN), Italië (IT)
COMIS, Silvia te I-20080
BUBBIANO (MILAN), Italië (IT)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Yang, Gengliang te BAODING
HEBEI 071002, China (CN)
(32) 24.10.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 08.01.2014
(54) PROCESS FOR PREPARING
CHLORINS AND THEIR
PHARMACEUTICAL USES.
(51) C07D 498/04
A61K 9/00
A61K 31/519
(47) 08.01.2014
(51) C07D 487/22
A61P 35/00
A61K 31/409
(11) EP2346874
(21) EP09768255.3
(22) 22.10.2009
(31) 0819594
(73) Universidade De Coimbra te
3004-531 COIMBRA, Portugal (PT)
Bluepharma - Industria
Farmacêutica, S.A. te 3045-016
COIMBRA, Portugal (PT)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) DA SILVA ARNAUT MOREIRA, Luís
Guilherme te P-3004-535
EP10172951.5
COIMBRA, Portugal (PT)
26.06.2007
MIGUÉNS PEREIRA, Maria te P2006177099
3004-535 COIMBRA, Portugal (PT)
27.06.2006
FORMOSINHO SANCHES SIMÕES,
Sebastião José te P-3004-535
Japan
COIMBRA, Portugal (PT)
FUSED CYCLIC COMPOUNDS AS
MAGALHÃES SIMÕES, Sérgio
GPR40 RECEPTOR MODULATORS.
Paulo te P-3004-535 COIMBRA,
Takeda Pharmaceutical Company
Portugal (PT)
Limited te OSAKA-SHI, OSAKA
URBANSKA, Krystyna te PL-31541-0045, Japan (JP)
235 KRAKÓW, Polen (PL)
STOCHEL, Grazynia te PL-32-095
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
IWANOWICE, Polen (PL)
Yasuma, Tsuneo te OSAKA 532(47)
04.12.2013
8686, Japan (JP)
Negoro, Nobuyuki te OSAKA 532- (51) C07D 495/04
8686, Japan (JP)
C07D 335/06
Yamashita, Masayuki te OSAKA
C07D 335/04
532-8686, Japan (JP)
A61P 35/00
Itou, Masahiro te OSAKA 532A61P 31/10
8686, Japan (JP)
A61P 31/04
A61K 9/48
25.12.2013
A61K 9/20
C07D 487/04
A61K 9/107
A61P 35/00
A61K 9/08
A61K 31/519
A61K 9/06
EP2408776
A61K 9/02
A61K 9/00
EP10708552.4
A61K 31/4365
15.03.2010
A61K 31/382
09155745
(11) EP2423213
(32) 20.03.2009
(54) PREPARATION AND USE OF NOVEL
ANTIBIOTIC, ANTICANCER
COMPOUNDS AND DERIVATIVES
THEREOF.
(72) MA, Zhengyue te HEBEI 071002,
China (CN)
TIAN, Wei te HEBEI 071002, China
(CN)
FANG, Baoling te HEBEI 071002,
China (CN)
WANG, Ge te HEBEI 071002,
China (CN)
LI, Linbo te HEBEI 071002, China
(CN)
YANG, Chunliu te HEBEI 071002,
China (CN)
BAI, Ligai te HEBEI 071002, China
(CN)
(11) EP2248812
(21)
12 maart 2014
(21) EP10766578.8
(22) 09.04.2010
(54) USE OF A KINASE INHIBITOR FOR (31) 200910137455
THE TREATMENT OF THYMOMA.
200910203152
(73) Nerviano Medical Sciences S.r.l.
(32) 23.04.2009
te 20014 NERVIANO (MI), Italië
06.06.2009
(IT)
(33) China
(72) SCABURRI, Angela te I-20025
China
(11) EP2523959
(21) EP11700136.2
(22) 12.01.2011
(31) 10305037
(32) 13.01.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) HETEROCYCLIC CARBOXYLIC ACID
DERIVATIVES HAVING A 2,5,7SUBSTITUTED
OXAZOLOPYRIMIDINE RING.
(73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) KADEREIT, Dieter te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHAEFER, Matthias te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HACHTEL, Stephanie te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DIETRICH, Axel te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HUEBSCHLE, Thomas te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GILLE, Andreas te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HISS, Katrin te 65926 FRANKFURT
AM MAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 27.11.2013
(51) C07D 498/14
A61P 31/18
A61K 31/535
(11) EP2320908
Nummer 11/14
202
(21) EP09800989.7
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 23.07.2009
(54) PROCESS FOR PREPARING
ETHYLENEDIALKYLPHOSPHINIC
ACIDS, ESTERS AND SALTS BY
MEANS OF ACETYLENE AND USE
THEREOF.
(31) 83612 P
(32) 25.07.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Dolutegravir Prodrugs.
(73) VIIV Healthcare Company te
RESEARCH TRIANGLE PARK, NC
27709, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Shionogi & Co., Ltd. te OSAKA
541-0045, Japan (JP)
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) HILL, Michael te 22043
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
KRAUSE, Werner te 50354
HÜRTH, BONDSREPUBLIEK
(72) JOHNS, Brian, Alvin te RESEARCH
DUITSLAND (DE)
TRIANGLE PARK, NC 27709,
SICKEN, Martin te 51149 KÖLN,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
WEATHERHEAD, Jason, Gordon te
RESEARCH TRIANGLE PARK, NC
(47) 11.12.2013
27709, Verenigde Staten van
(51) C07F 9/6574
Amerika (US)
AOYAMA, Yasunori te FUKUSHIMA- (11) EP2342211
KU OSAKA 553-0002, Japan (JP)
(21) EP09783873.4
HAKOGI, Toshikazu te
(22) 09.10.2009
FUKUSHIMA-KU OSAKA 553-0002,
(31) 102008043582
Japan (JP)
(47) 25.12.2013
(32) 07.11.2008
(51) C07F 7/16
B01J 35/10
B01J 23/835
B01J 23/80
B01J 23/72
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73)
(21) EP07019303.2
(22) 16.11.2001
(31) 250915 P
974266
(74)
(72)
(32) 01.12.2000
09.10.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Rochow-Mueller direct synthesis
using copper catalyst precursors
with particle dimensions in the
nano-region.
(73) Momentive Performance
Materials Inc. te WATERFORD, NY
12188, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Lewis, M., Kendrick te FLUSHING, (47)
NEW YORK 11358, Verenigde
(51)
Staten van Amerika (US)
Ritscher, James S. te CODY,
WYOMING 92424-9256, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11)
(47) 22.01.2014
(21)
(51) C09K 21/12
(22)
C08K 5/53
C07F 9/48
(31)
C07F 9/30
(32)
(11) EP2379573
(21) EP09795916.7
(22) 15.12.2009
(31) 102008063626
(32) 18.12.2008
(33)
(54)
(73) Teva Pharmaceutical Industries
Ltd. te 49131 PETAH TIQVA, Israël
(IL)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Dolitzky, Ben-Zion te PETACH
TIKVA, Israël (IL)
(47) 11.12.2013
(51) C07K 7/06
A61P 31/12
A61K 38/08
(11) EP1958956
(21) EP07012483.9
(22) 31.08.2001
(31) 229398 P
277641 P
(32) 31.08.2000
21.03.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Peptidomimetic protease
inhibitors.
(73) VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED te CAMBRIDGE,
MA 02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Babine, Robert Edward te
CARLSBAD,CA 92009-8322,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Evonik Degussa GmbH te 45128
Chen, Shu-Hui te CARMEL, IN
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
46032, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
Lamar, Jason Eric te
ir. Kempes te Hilversum
INDIANAPOLIS, IN 46202,
FRIDAG, Dirk te 45721 HALTERN
Verenigde Staten van Amerika
AM SEE, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
Snyder, Nancy June te LIZTON, IN
FRANKE, Robert te 45772 MARL,
46149, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
Sun, Xicheng te SUPERIOR, CO
SCHEMMER, Bernhard te 45721
80027, Verenigde Staten van
HALTERN AM SEE,
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Tebbe, Mark Joseph te 22391
(DE)
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
KREIDLER, Burkard te 45657
DUITSLAND (DE)
RECKLINGHAUSEN,
Victor, Frantz te INDIANAPOLIS, IN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
46205, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
WECHSLER, Bjoern te 46325
Wang, May Q. te INDIANAPOLIS,
BORKEN, BONDSREPUBLIEK
IN 46236, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
04.12.2013
Yip, Mai Yee Yvonne te
INDIANAPOLIS, IN 46260,
C08G 69/10
Verenigde Staten van Amerika
C07K 14/00
(US)
C07K 1/14
Collado, Ivan te 28220 MADRID,
C07K 1/00
Spanje (ES)
EP2361924
Garcia-Paredes, Cristina te 28017
MADRID, Spanje (ES)
EP10194363.7
Parker, Samuel Raymond, III te
09.09.2005
DOYLESTOWN, PA 18901,
608843 P
Verenigde Staten van Amerika
(US)
09.09.2004
Jin, Ling te CARMEL, IN 46033,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Process for the preparation of
(US)
mixtures of trifluoroacetyl
Guo, Deqi te CARMEL, IN 46033,
glatiramer acetate using purified
Verenigde Staten van Amerika
hydrobromic acid.
(US)
(54) METHOD FOR PRODUCING 6CHLORODIBENZO[D,F][1,3,2]DIOXAPHOSPHEPIN.
(11) EP1887009
12 maart 2014
Nummer 11/14
Glass, John Irvin te
INDIANAPOLIS, IN 46260,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 11.12.2013
203
(72)
(51) C12N 9/12
C07K 14/18
(11) EP1625154
(21) EP04731118.8
(22) 05.05.2004
(31) 469604 P
(32) 09.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HEPATITIS C VIRUS NS5B
POLYMERASE INHIBITOR BINDING
POCKET.
12 maart 2014
Melinta Therapeutics, Inc. te NEW (33) Zuid-Korea
HAVEN, CT 06511, Verenigde
(54) IgG Fc fragment for a drug carrier
Staten van Amerika (US)
and method for the preparation
Steitz, Thomas A. te BRANFORD,
thereof.
CONNECTICUT 06405, Verenigde (73) Hanmi Science Co., Ltd. te
Staten van Amerika (US)
GYEONGGI-DO 445-813, ZuidMoore, Peter B. te NORTH HAVEN,
Korea (KR)
CONNECTICUT 06473, Verenigde
(74)
ir. Geurts te Den Haag
Staten van Amerika (US)
(72) Jung, Sung Youb te SUWON-SI
Ban, Nenad te ZURICH 8046,
GYEONGGI-DO 443-470, ZuidZwitserland (CH)
Korea (KR)
Nissen, Poul te AARKUS N, 8200,
Kim, Jin Sun te GYEONGGI-DO
Denemarken (DK)
423-060, Zuid-Korea (KR)
Hansen, Jeffrey te NEW HAVEN,
Yang, Geun Hee te SUWON-SI
CONNECTICUT 06511, Verenigde
GYEONGGI-DO 443-400, ZuidStaten van Amerika (US)
Korea (KR)
Ippolito, Joseph A. te GUILFORD,
Kwon, Se Chang te GWANGJINCONNECTICUT 06437, Verenigde
GU, SEOUL 143-210, Zuid-Korea
Staten van Amerika (US)
(KR)
04.12.2013
Lee, Gwan Sun te SEOUL 138C07K 17/08
739, Zuid-Korea (KR)
C07K 17/00
(47) 08.01.2014
C07K 14/61
(51) C08B 31/18
A61P 5/06
C08B 31/12
A61P 17/02
C08B 31/08
A61P 13/12
C08B 31/04
A61K 47/48
C08B 31/02
A61K 38/27
C08B 31/00
EP2272875
B01L 3/00
EP08733888.5
B01J 19/00
03.04.2008
(11) EP2475686
(73) Boehringer Ingelheim
International GmbH te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(11)
(72) COULOMBE, René te LAVAL,
QUEBEC H7S 2G5, Canada (CA)
BEAULIEU, Pierre, Louis te LAVAL,
QUEBEC H7S 2G5, Canada (CA)
JOLICOEUR, Eric te LAVAL,
QUEBEC H7S 2G5, Canada (CA)
KUKOLJ, George te LAVAL,
QUEBEC H7S 2G5, Canada (CA)
LAPLANTE, Steven te LAVAL,
QUEBEC H7S 2G5, Canada (CA)
POUPART, Marc-André te LAVAL,
QUEBEC H7S 2G5, Canada (CA)
(21)
(47) 08.01.2014
(72) ZHOU, Weidong te FUJIAN
361022, China (CN)
LIAO, Xiaojin te FUJIAN 361022,
China (CN)
SUN, Li te FUJIAN 361022, China
(CN)
ZHANG, Linzhong te FUJIAN
361022, China (CN)
LU, Qingsong te FUJIAN 361022,
China (CN)
SHEN, Shiye te FUJIAN 361022,
China (CN)
YANG, Lishan te FUJIAN 361022,
China (CN)
ZHANG, Defang te FUJIAN
361022, China (CN)
LIN, Huihuang te FUJIAN 361022,
China (CN)
ZHANG, Ping te FUJIAN 361022,
China (CN)
(73) Cargill, Incorporated te WAYZATA,
MN 55391, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 15.01.2014
(22) 30.06.2008
(51) G06F 17/50
G01N 33/68
C12Q 1/18
C07K 14/215
(11) EP1308457
(21) EP02255442.2
(22) 02.08.2002
(31) 922251
72634
348731 P
01030682
352024 P
(32) 03.08.2001
08.02.2002
14.01.2002
09.08.2001
25.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) Ribosome structure and protein
synthesis inhibitors.
(51)
(22)
(54) DOUBLE-STRANDED
POLYETHYLENE GLYCOL MODIFIED
GROWTH HORMONE,
PREPARATION METHOD AND
APPLICATION THEREOF.
(21) EP10747419.9
(73) Biosteed Gene Expression Tech.
CO., LTD. te XIAMEN, FUJIAN
361022, China (CN)
(33) Europees Octrooi Bureau
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) C07K 19/00
C07K 16/00
A61K 47/48
(11) EP2256134
(21) EP10009129.7
(73) Yale University te NEW HAVEN, CT (22) 13.11.2004
06520, Verenigde Staten van
(31) 20030080299
Amerika (US)
(32) 13.11.2003
(22) 19.08.2010
(31) 09011597
(32) 10.09.2009
(54) MICROPROCESSING IN
HETEROGENEOUS REACTION
MIXTURES.
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) BERCKMANS, Marc, Charles,
Florent te B-1030 BRUXELLES,
België (BE)
DELRUE, Rita, Maria te B-2800
MECHELEN, België (BE)
STENGEL, Bruno, Frédéric te B1160 AUDERGHEM, België (BE)
(47) 12.02.2014
(51) C08F 4/654
C08F 4/02
C08F 210/16
B01J 31/00
(11) EP2205645
(21) EP08772748.3
(31) PI0705994
(32) 19.10.2007
(33) Brazilië
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION
OF CATALYTIC SUPPORT AND
SUPPORTED BIMETALIC
CATALYSTS FOR PRODUCTION OF
HOMOPOLYMERS AND
Nummer 11/14
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
204
COPOLYMERS OF ETHYLENE WITH (74) Ir. Metman te AMSTERDAM
ALPHA - OLEFINS, OF HIGH AND
(72) WERTZ, Stacey te CONYERS, GA
ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT
30013, Verenigde Staten van
AND WITH BROAD MOLECULAR
Amerika (US)
WEIGHT DISTRIBUTION IN
GABRIELSON, Kurt te LILBURN,
SLURRY, BULK AND GAS PHASE
GA 30047, Verenigde Staten van
PROCESSES.
Amerika (US)
Braskem S.A. te 42810-000
WRIGHT, James te LITHONIA, GA
CAMAÇARI, BA, Brazilië (BR)
30038, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
BAXTER, Paul te CONYERS, GA
MIRANDA, Marcia Silva Lacerda te
30094, Verenigde Staten van
PORTO ALEGRE RS, Brazilië (BR)
Amerika (US)
CUNCHA, Fernanda Oliveira Vieira
KNIGHT, James te CONYERS, GA
Da te RIO GRANDE DO SUL,
30094, Verenigde Staten van
Brazilië (BR)
Amerika (US)
01.01.2014
DAVIS, C., R. te CONYERS, GA
30013, Verenigde Staten van
C08F 4/654
Amerika (US)
C08F 110/02
C08F 10/02
C08F 10/00
(47) 04.12.2013
12 maart 2014
Staten van Amerika (US)
PALUMBO, Antonio te SIRACUSA,
Italië (IT)
PHUKAN, Monjit te BANGALORE,
India (IN)
(47) 08.01.2014
(51) H01L 31/05
H01L 31/048
H01L 31/00
C08G 81/02
B32B 27/28
B32B 27/06
(11) EP2285869
(21) EP09745998.6
(22) 27.04.2009
(31) 0852849
53781 P
(32) 28.04.2008
16.05.2008
(21) EP12177600.9
(51) C09J 171/02
C08G 65/336
C08F 8/30
(22) 23.07.2007
(11) EP2448976
(31) 2006202324
(21) EP10725199.3
(32) 25.07.2006
(22) 22.06.2010
(33) Japan
(31) 102009027357
(73) ARKEMA FRANCE te 92700
COLOMBES, Frankrijk (FR)
(54) Ethylene polymer particles,
production method thereof and
molded article using the same.
(32) 30.06.2009
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) JOUSSET, Dominique te F-27470
SERQUIGNY, Frankrijk (FR)
BIZET, Stéphane te F-27170
BARC, Frankrijk (FR)
CARTIER, Laurent B. te
MONTGOMERY, PA 19087,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2518091
(73) Mitsui Chemicals, Inc. te TOKYO
105-7117, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(54) ADHESIVE OR SEALING
COMPOUNDS CONTAINING
ALKOXYSILANE-TERMINATED
POLYMERS.
(72) Matsumoto, Tetsuhiro te
YAMAGUCHI 740-1213, Japan (JP)
Shinozaki, Tetsunori te
YAMAGUCHI 740-0061, Japan (JP)
Nakayama, Yasushi te CHIBA 2990265, Japan (JP)
Mizumoto, Kunihiko te CHIBA 2990265, Japan (JP)
Akiyama, Satoshi te CHIBA 2990265, Japan (JP)
Tsutsui, Toshiyuki te TOKYO 1057117, Japan (JP)
(73) Wacker Chemie AG te 81737
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 15.01.2014
(21) EP03728259.7
(51) C08L 83/14
C08L 83/08
C08L 71/02
C08G 77/54
C08G 77/388
C08G 65/336
B01D 17/04
(22) 26.03.2003
(11) EP2507291
(31) 367278 P
379402 P
(21) EP09768568.9
(32) 26.03.2002
13.05.2002
(54) DEMULSIFYING COMPOSITIONS
AND METHODS FOR SEPARATING
EMULSIONS USING THE SAME.
(51) C08G 12/12
C05G 3/00
C05C 9/02
(11) EP1487761
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR PRODUCING A
PARTICULATE UREAFORMALDEHYDE POLYMER AS
SLOW RELEASE NITROGEN
FERTILIZER.
(73) Koch Agronomic Services, LLC te
WICHITA, KANSAS 67220,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) SCHINDLER, Wolfram te 84577
TÜSSLING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STANJEK, Volker te 84539
AMPFING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 04.12.2013
(22) 30.11.2009
(73) Momentive Performance
Materials Inc. te WATERFORD,
NEW YORK 12188, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) KOCZO, Kalman te SUFFERN NY
10901, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FALK, Benjamin te YORKTOWN
HEIGHTS NY 10598, Verenigde
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(54) POLYAMIDE GRAFT POLYMER
COMPOSITION AND USE THEREOF
IN PHOTOVOLTAIC MODULES.
(47) 04.12.2013
(51) C08G 83/00
C08G 18/71
C08G 18/48
C08G 18/42
C08G 18/32
A61Q 19/00
A61K 8/87
(11) EP1687378
(21) EP03772948.0
(22) 04.11.2003
(54) PREPARATION OF
SUPRAMOLECULAR POLYMERS
CONTAINING QUADRUPLE
HYDROGEN BONDING UNITS IN
THE POLYMER BACKBONE.
(73) SupraPolix B.V. te 5612 AX
EINDHOVEN
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) JANSSEN, Henricus, Marie te NL5625 AM EINDHOVEN
VAN GEMERT, Gaby, Maria,
Leonarda te NL-6371 HJ
LANDGRAAF
MEIJER, Egbert, Willem te NL5583 GC WAALRE
BOSMAN, Anton, Willem te 5613
LK EINDHOVEN
(47) 08.01.2014
(51) C08L 77/06
C08J 3/14
C08J 3/12
Nummer 11/14
205
B29C 67/00
A61Q 3/00
A61Q 19/00
A61Q 1/00
A61K 8/88
A61K 8/02
(47) 04.12.2013
(11) EP2374835
(11) EP2268728
(21) EP11160957.4
(21) EP09734627.4
(22) 04.04.2011
(22) 20.04.2009
(31) 10159183
11153777
(31) 08007756
(32) 07.04.2010
09.02.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) Polyamide 1010 powder and its
use in personal care products.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Jha, Brajesh Kumar te 23112
MIDLOTHIAN, VA, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Meyer, Juergen te 45134, ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Gruening, Burghard te 45134,
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Baumann, Franz-Erich te 48249,
DÜLMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Christoph, Wolfgang te 45768,
MARL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stemmer, Heike te 45721,
HALTERN AM SEE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Warnke, Kristiane te 45665,
RECKLINGHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08K 5/3445
C08K 5/18
(32) 22.04.2008
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
C08K 5/00
C08G 63/85
C08G 63/183
C08F 290/00
(11) EP2046889
(21) EP07764700.6
(22) 18.06.2007
(31) 06015749
(32) 28.07.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) TOUGHENED HALOGEN FREE
FLAME RETARDANT POLYESTER
COLOUR STABLE THERMOPLASTIC
COMPOSITION.
COMPOSITION.
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
HEERLEN
(74) ir. Kempes te Hilversum
ir. Kempes te Hilversum
(72) JANSSEN, Robert, Hendrik,
SOUREN, Franciscus Josephus
Catharina te 6191 PC BEEK
Mauritius te NL-6305 AR SCHIN
WALET, Monique, Anna Maria te
OP GEUL
6141 LR LIMBRICHT
04.12.2013
(47) 04.12.2013
(51) C08L 51/04
C08L 33/12
C08L 25/12
(11) EP2553018
(21) EP11709734.5
(22) 23.03.2011
(31) 10157863
(32) 26.03.2010
(51) C08L 77/02
C08L 77/00
C08L 55/02
C08L 51/04
C08L 35/06
C08L 25/12
C08K 7/02
C08K 5/1539
C08J 3/00
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP2526152
(54) THERMOPLASTIC MOLDING
COMPOSITIONS WITH IMPROVED
OPTICAL PROPERTIES.
(21) EP11700528.0
(22) 12.01.2011
(73) Styrolution GmbH te 60325
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 18.01.2010
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) MÜLLER, Matthias te 64319
PFUNGSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
25.12.2013
LEBER, Ludger te 67125
DANNSTADT-SCHAUERNHEIM,
H01L 23/29
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08L 83/04
(DE)
C08K 5/56
DATKO, Achim te 69181 LEIMEN,
C08K 5/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08J 3/24
(DE)
EP2350173
BRAUN, Leonie Felicitas te 68163
EP09748295.4
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
26.10.2009
DUITSLAND (DE)
LEMAIRE, Christian te 67059
102008043316
LUDWIGSHAFEN,
30.10.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
CHAROENSIRISOMBOON, Piyada
METHOD FOR PRODUCING
te 68165 MANNHEIM,
SILICONE LENSES FOR LED FROM
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LIGHT-CURABLE SILICONE
(DE)
MIXTURES.
PEPERS, Michel te 67071
Wacker Chemie AG te 81737
LUDWIGSHAFEN,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
ir. Kempes te Hilversum
(47) 08.01.2014
(72) ANGERMAIER, Klaus te 81825
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Philipp te 84489
12 maart 2014
(51) H01B 3/42
C08L 67/02
C08L 53/00
(31) 10150933
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR PRODUCING
THERMOPLASTIC MOLDING
COMPOUNDS ON THE BASIS OF
STYRENE COPOLYMERS AND
POLYAMIDE HAVING IMPROVED
VISCOSITY.
(73) Styrolution GmbH te 60325
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) WEBER, Martin te 67487
MAIKAMMER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BLINZLER, Marko te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GÜNTHERBERG, Norbert te 67346
SPEYER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 08.01.2014
(51) C09D 7/12
C09D 177/12
(11) EP2260078
(21) EP09721113.0
(22) 13.03.2009
(31) 20081357
(32) 14.03.2008
(33) Noorwegen
Nummer 11/14
206
(54) BINDER FOR AIR-DRYING PAINT
(22) 25.10.2010
COMPRISING NANOPARTICLE
(31) 0905404
BONDED SILICON DERIVATIVE OF
(32) 10.11.2009
UNSATURATED FATTY ACID.
(73) Sinvent AS te 7465 TRONDHEIM, (33) Frankrijk
Noorwegen (NO)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) Hydrocracking method using a
zeolite modified by a basic
treatment.
(72) HELLAND, Tina te N-3233
(73) IFP Energies nouvelles te 92852
SANDEFJORD, Noorwegen (NO)
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
MARSTOKK, Olav te N-3216
Frankrijk (FR)
SANDEFJORD, Noorwegen (NO)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
MÄNNLE, Ferdinand te N-0139
OSLO, Noorwegen (NO)
(72) Simon Laurent te 69100
SIMON, Christian te N-0873 OSLO,
VILLEURBANNE, Frankrijk (FR)
Noorwegen (NO)
Guillon, Emmanuelle te 69390
JUAN, Yang te N-0753 OSLO,
VOURLES, Frankrijk (FR)
Noorwegen (NO)
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(51) C10N 70/00
(51) C11B 9/00
C10N 40/25
C09K 3/00
C10N 30/10
C07C 69/675
C10N 30/08
C07C 67/31
C10N 30/06
C07B 61/00
C10N 30/02
C07B 53/00
C10N 20/04
A61Q 5/02
C10N 20/02
A61Q 19/10
C10N 20/00
A61Q 19/00
C10N 10/12
A61Q 13/00
C10N 10/04
A61P 1/02
C10M 171/02
A61K 8/37
C10M 169/04
A61K 47/00
(11)
EP2264134
A61K 31/22
(21)
EP09723908.1
A61K 31/19
A23L 2/56
(22) 23.03.2009
A23L 2/00
(31) 2008078224
A23L 1/226
(32) 25.03.2008
(11) EP2423291
(21) EP10767166.1
(22) 23.04.2010
(31) 2009106605
(32) 24.04.2009
(33) Japan
(33) Japan
(54) LUBRICANT OIL COMPOSITION
FOR INTERNAL COMBUSTION
ENGINE.
(73) JX Nippon Oil & Energy
Corporation te CHIYODA-KU
TOKYO 100-8162, Japan (JP)
12 maart 2014
MORSCHHÄUSER, Roman te
55122 MAINZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 04.12.2013
(51) C12M 3/00
C12M 1/00
(11) EP2285948
(21) EP09717082.3
(22) 03.03.2009
(31) 33411 P
33402 P
44419 P
56999 P
58182 P
77698 P
79687 P
79688 P
79656 P
79665 P
79667 P
79673 P
79676 P
79707 P
79699 P
79692 P
86291 P
86288 P
86283 P
86285 P
86417 P
86418 P
86296 P
86300 P
86407 P
86410 P
86412 P
86414 P
100656 P
100665 P
100667 P
100660 P
100663 P
106543 P
121532 P
(54) PROCESS FOR PRODUCING 1(32) 03.03.2008
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
MENTHYL (3R)-303.03.2008
HYDROXYBUTANOATE AND
(72) TAGAWA, Kazuo te YOKOHAMA11.04.2008
COMPOSITION CONTAINING SAME
SHI KANAGAWA 231-0815, Japan
29.05.2008
FOR STIMULATING SENSE.
(JP)
02.06.2008
(73) Takasago International
02.07.2008
(47) 29.01.2014
Corporation te TOKYO-TO 14410.07.2008
(51)
C11C
3/04
8721, Japan (JP)
10.07.2008
C10L 1/02
10.07.2008
(74) ir. Geurts te Den Haag
C07C 67/03
10.07.2008
(72) HOJO,Kazuma te KANAGAWA 254- (11) EP2480644
10.07.2008
0073, Japan (JP)
10.07.2008
(21)
EP10751579.3
AIDA,Takashi te 144-8721 TOKYO,
10.07.2008
Japan (JP)
(22) 03.09.2010
10.07.2008
ISHIDA, Kenya te KANAGAWA 54- (31) 102009042522
10.07.2008
0073, Japan (JP)
10.07.2008
(32) 22.09.2009
(47) 01.01.2014
05.08.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
05.08.2008
(51) C10G 65/12
(54) CONTINUOUS
05.08.2008
C10G 47/20
TRANSESTERIFICATION METHOD.
05.08.2008
C10G 45/12
05.08.2008
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
C10G 45/08
05.08.2008
ROAD
TOWN,
TORTOLA,
B01J 35/10
05.08.2008
Britse Maagdeneilanden (VG)
B01J 29/16
05.08.2008
B01J 29/14
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
05.08.2008
B01J 29/10
(72) KRULL, Matthias te 55296
05.08.2008
(11) EP2319902
HARXHEIM, BONDSREPUBLIEK
05.08.2008
DUITSLAND (DE)
(21) EP10290575.9
05.08.2008
Nummer 11/14
207
26.09.2008
26.09.2008
26.09.2008
26.09.2008
26.09.2008
17.10.2008
10.12.2008
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
(54)
(73)
(74)
(72)
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika (US)
SHOLL, Martha te CAMBRIDGE,
MA 02142, Verenigde Staten van
Amerika (US)
AFEYAN, Noubar, B. te
CAMBRIDGE, MA 02142,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
12 maart 2014
TOKUSHIMA-SHI TOKUSHIMA 7710182, Japan (JP)
(47) 08.01.2014
(51) C12N 5/073
(51) C12N 7/04
C12N 5/10
C12N 15/86
C12N 15/40
C07K 14/08
A61K 39/295
A61K 39/12
(11) EP1957633
(11) EP1627919
(21) EP06816901.0
(21) EP05018141.1
(22) 13.10.2006
(22) 25.11.1999
(31) 727004 P
835628 P
(31) 113345 P
(32) 13.10.2005
04.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 08.01.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) IMMUNOMODULATION USING
PLACENTAL STEM CELLS.
(73) Anthrogenesis Corporation te
WARREN NJ 07059, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(32) 22.12.1998
(54) An infectious cDNA clone of North
American porcine reproductive
and respiratory syndrome (PRRS)
virus and uses thereof.
(73) Zoetis P LLC te FLORHAM PARK,
NEW JERSEY 07932, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Calvert, Jay Gregory te OTSEGO
(72) PALUDAN, Casper te NEW YORK,
MICHIGAN 49078, Verenigde
NY 10001, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
Welch, Siao-Kun Wan te NORTH
EDINGER, James te BELFORD, NJ
STONINGTON CONNECTICUT
07718, Verenigde Staten van
06359, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
HARBACHEUSKI, Ryhor te
Sheppard, Michael George te
KEARNY, NJ 07032, Verenigde
RINGWOOD 3134, Australië (AU)
Staten van Amerika (US)
(47) 12.02.2014
MURRAY, RoseAnn te GLEN
(51) C12R 1/20
RIDGE, NJ 07028, Verenigde
C12R 1/19
Staten van Amerika (US)
C12P 21/02
HARIRI, Robert, J. te FLORHAM
C12N 9/48
PARK, NJ 07932, Verenigde Staten
ENGINEERED CO2 FIXING
C12N 15/57
van Amerika (US)
MICROORGANISMS PRODUCING
C12N 1/21
(47)
18.12.2013
CARBON-BASED PRODUCTS OF
(11) EP2298906
INTEREST.
(51) C12N 15/113
(21) EP10009018.2
C12N 15/11
Joule Unlimited Technologies, Inc.
(22) 25.07.2003
A61K
31/713
te BEDFORD, MA 01730,
A61K 31/7088
Verenigde Staten van Amerika
(31) 2002218957
(US)
2003016765
(11) EP2143792
ir. Geurts te Den Haag
(32) 26.07.2002
(21) EP08764303.7
24.01.2003
BERRY, David, A. te CAMBRIDGE, (22) 09.05.2008
MA 02142, Verenigde Staten van (31) 2007125045
(33) Japan
Amerika (US)
Japan
(32) 09.05.2007
ROBERTSON, Dan, E. te
(54) Novel peptide-forming enzyme
CAMBRIDGE, MA 02142,
(33) Japan
gene.
Verenigde Staten van Amerika
(54) Single-stranded cyclic RNA, and (73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO 104(US)
method of production thereof.
8315, Japan (JP)
SKRALY, Frank, A. te CAMBRIDGE,
(73)
Riken te WAKO-SHI, SAITAMA
MA 02142, Verenigde Staten van
(74) ir. Geurts te Den Haag
351-0198, Japan (JP)
Amerika (US)
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (72) Hara, Seiichi te KAWASAKI-SHI
GREEN, Brian, D. te CAMBRIDGE,
KANAGAWA 210-8681, Japan (JP)
te TOKYO 101-8535, Japan (JP)
MA 02142, Verenigde Staten van
Yokozeki, Kenzo te KAWASAKI-SHI
Hayashi Kasei Co., Ltd. te OSAKA
Amerika (US)
KANAGAWA 210-8681, Japan (JP)
530-0041,
Japan
(JP)
RIDLEY, Christian, P. te
Abe, Isao te KAWASAKI-SHI
CAMBRIDGE, MA 02142,
(74) ir. Geurts te Den Haag
KANAGAWA 210-8681, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(72) ABE, Hiroshi te WAKO-SHI
Tonouchi, Naoto te KAWASAKI-SHI
(US)
SAITAMA 351-0198, Japan (JP)
KANAGAWA 210-8681, Japan (JP)
KOSURI, Sriram te CAMBRIDGE,
ITO, Yoshihiro te WAKO-SHI
Jojima, Yasuko te KAWASAKI-SHI
MA 02142, Verenigde Staten van
SAITAMA 351-0198, Japan (JP)
KANAGAWA 210-8681, Japan (JP)
Amerika (US)
ABE, Naoko te WAKO-SHI
(47)
08.01.2014
REPPAS, Nikos, B. te CAMBRIDGE,
SAITAMA 351-0198, Japan (JP)
MA 02142, Verenigde Staten van
(51) C12N 9/04
TOYOBUKU, Hidekazu te
Nummer 11/14
C12N 15/82
C12N 15/29
A23K 3/00
A01H 5/10
A01H 5/00
(11) EP2173887
(21) EP08786548.1
(22) 29.07.2008
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
12 maart 2014
(22) 09.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 102005048818
(54) Carotenoid hydroxylase enzymes.
(32) 10.10.2005
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Microbiological production of 3hydroxypropionic acid.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Forschungszentrum Jülich Gmbh
te 52428 JÜLICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) CHENG, Qiong te WILMINGTON,
DELAWARE 19803, Verenigde
Staten van Amerika (US)
31.07.2007
SEDKOVA, Natalia te CHERRY
Frankrijk
HILL, NEW JERSEY 08003-3514,
MAIZE HAVING IMPROVED
Verenigde Staten van Amerika
DIGESTIBILITY.
(US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
TAO, Luan te HAVERTOWN,
Biogemma te 75001 PARIS,
(72) Marx, Achim Dr. te 63571
PENNSYLVANIA 19083, Verenigde
Frankrijk (FR)
GELNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
ir. Kempes te Hilversum
DUITSLAND (DE)
(47) 25.12.2013
MURIGNEUX, Alain te F-63670 LA
Wendisch, Volker F. Prof. Dr. te
ROCHE BLANCHE, Frankrijk (FR)
52428 JÜLICH, BONDSREPUBLIEK (51) G01N 27/48
C12Q 1/00
MARTINANT, Jean-Pierre te FDUITSLAND (DE)
63910 VERTAIZON, Frankrijk (FR)
Rittmann, Doris te 52428 JÜLICH, (11) EP1910831
TATOUT, Christophe te F-42110
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06778077.5
SALT EN DONZY, Frankrijk (FR)
(DE)
(22) 31.07.2006
Buchholz, Stefan Dr. te 63456
04.12.2013
HANAU, BONDSREPUBLIEK
(31) 102005037436
C12P 7/16
DUITSLAND (DE)
(32) 04.08.2005
EP1929025
(47) 04.12.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP06804251.4
(51) C12P 21/06
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
28.09.2006
C12N 15/74
DETERMINING THE
C12N 1/21
721677 P
CONCENTRATION OF AN
814470 P
ANALYTE/ENZYME COMPLEX OR
(11) EP2052083
OF AN ANALYTE/ENZYME
29.09.2005
(21) EP07861356.9
CONJUGATE, ESPECIALLY FOR THE
16.06.2006
(22) 20.09.2007
ELECTROCHEMICAL DETECTION
Verenigde Staten van Amerika
(31) 846519 P
OF THE ANALYTE.
Verenigde Staten van Amerika
855210 P
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
FERMENTIVE PRODUCTION OF
(32) 21.09.2006
80333 MÜNCHEN,
FOUR CARBON ALCOHOLS.
28.10.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0705601
(32)
208
(73) Butamax (TM) Advanced Biofuels (33) Verenigde Staten van Amerika
LLC te WILMINGTON, DE 19803,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54)
GENETICALLY PROGRAMMED
(US)
EXPRESSION OF SELECTIVELY
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
SULFATED PROTEINS IN
(72) DONALDSON, Gail, K. te NEWARK,
EUBACTERIA.
DE 19711, Verenigde Staten van (73) THE SCRIPPS RESEARCH
Amerika (US)
INSTITUTE te LA JOLLA, CA
HUANG, Lixuan, Lisa te
92037, Verenigde Staten van
HOCKESSIN, DE 19707, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
MAGGIO-HALL, Lori, Ann te
WILMINGTON, DE 19810,
(72) LIU, Chang C. te SAN DIEGO, CA
Verenigde Staten van Amerika
92130, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
NAGARAJAN, Vasantha te
SCHULTZ, Peter G. te LA JOLLA,
WILMINGTON, DE 19807,
CA 92037, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
(47) 08.01.2014
NAKAMURA, Charles, E. te
CLAYMONT, DE 19703, Verenigde (51) C12P 23/00
C12N 9/00
Staten van Amerika (US)
C12N 15/63
SUH, Wonchul te HOCKESSIN, DE
C12N 15/52
19707, Verenigde Staten van
C12N 1/21
Amerika (US)
C12N 1/15
(47) 11.12.2013
(11) EP1778855
(51) C12P 7/44
(21) EP05790228.0
C12P 7/42
C12P 7/40
(22) 16.08.2005
(11) EP2175024
(31) 601947 P
(21) EP09174021.7
(32) 16.08.2004
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) BARLAG, Heike te 90403
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MUND, Konrad te 91080
UTTENREUTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GUMBRECHT, Walter te 91074
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 08.01.2014
(51) C12Q 1/68
(11) EP2103693
(21) EP09003800.1
(22) 17.03.2009
(31) 08005100
(32) 19.03.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Nucleic acid amplification in the
presence of modified randomers.
(73) Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
F.Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Nummer 11/14
(72) Heindl, Dieter te 82396 PAEHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ankenbauer, Waltraud te 82377
PENZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Laue, Frank te 82396 PAEHLFISCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(73)
209
(54) METALLURGICAL PROCESSING
INSTALLATION.
(21) EP05722465.1
(73) TECHNOLOGICAL RESOURCES
PTY. LTD. te MELBOURNE, VIC
3000, Australië (AU)
(31) 536500 P
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) GOODMAN, Neil, John te MT
PLEASANT, WESTERN AUSTRALIA
6153, Australië (AU)
11.12.2013
IONS, Philip, James te SHELLEY,
C12Q 1/68
WESTERN AUSTRALIA 6148,
Australië (AU)
EP1373558
BEAUMONT, Ian, William te
EP01932045.6
SHELLEY, WESTERN AUSTRALIA
28.03.2001
6148, Australië (AU)
PRENDERGAST, Stephen te MT
Universal primers for wildlife
CLAREMONT, WESTERN
identification.
AUSTRALIA 6010, Australië (AU)
Council of Scientific and Industrial
Research te NEW DELHI 110 001, (47) 22.01.2014
India (IN)
(51) F27D 3/15
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) VERMA, Sunil, Kumar te
HYDERABAD 500 007, India (IN)
SINGH, Lalji te HYDERABAD 500
007, India (IN)
(47) 25.12.2013
(51) C13B 50/00
A23L 1/303
(11) EP1910579
(21) EP05793375.6
(22) 29.07.2005
F27B 1/21
E21B 7/02
C21B 7/12
(11) EP2415881
(21) EP10171867.4
(22) 04.08.2010
(54) Holding device for a drill rod of a
tap hole drilling machine and
method for removing a drill rod.
(73) TMT Tapping-MeasuringTechnology GmbH te 57072
SIEGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) SUGAR CUBES ENHANCED WITH
AT LEAST ONE SUBSTANCE OF
INTEREST, METHOD FOR MAKING (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Taugerbeck, Ralf te 57250,
SAME.
NETPHEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Saint Louis Sucre te 75008 PARIS,
DUITSLAND (DE)
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(47) 25.12.2013
(72) SASIA, Guy te F-80400
EPPEVILLE, Frankrijk (FR)
SIMEON, Jocelyn-Hugues te F02100 SAINT QUENTIN, Frankrijk
(FR)
RANSON, Laurent te F-80300
BUIRE SUR L'ANCRE, Frankrijk
(FR)
(51) C22B 7/02
C22B 1/24
C22B 1/08
C05G 3/00
C05F 7/00
C04B 18/30
C04B 18/08
(47) 15.01.2014
(21) EP07718424.0
(51) F27D 9/00
F27D 3/15
F27B 3/24
F27B 3/22
F27B 3/20
F27B 3/19
F27B 3/04
C21C 5/46
C21B 7/10
C21B 13/10
C21B 11/08
(22) 03.05.2007
(11) EP1740728
(21) EP05733414.6
(11) EP2016203
(31) 7592006
(32) 03.05.2006
(33) Oostenrijk
(54) THERMAL PROCESS FOR
SEPARATING OFF HEAVY METALS
FROM ASH IN AGGLOMERATED
FORM.
(73) Outotec Oyj te 02230 ESPOO,
Finland (FI)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 22.04.2005
(72) BOUTOUSSOV, Mikhail te 1190
WIEN, Oostenrijk (AT)
(31) 2004902164
2004905848
(47) 25.12.2013
(32) 26.04.2004
08.10.2004
(33) Australië
Australië
12 maart 2014
(51) G01N 33/00
C23C 14/34
B05C 11/00
(11) EP1711645
(22) 18.01.2005
(32) 15.01.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
MONITORING OPTICAL
CHARACTERISTICS OF THIN FILMS
IN A DEPOSITION PROCESS.
(73) DEPOSITION SCIENCES, INC. te
SANTA ROSA CALIFORNIA 95403,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) STERNBERGH, James te
HEALDSBURG, CA 95448,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KRISL, Eric, M. te SANTA ROSA,
CA 95409, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BOLING, Norm te SANTA ROSA,
CA 95409, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 25.12.2013
(51) C25B 9/18
C25B 9/08
C25B 15/08
(11) EP1601817
(21) EP03769240.7
(22) 16.10.2003
(31) 10249508
(32) 23.10.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELECTROLYTIC CELL COMPRISING
AN INTERIOR TROUGH.
(73) Uhdenora S.p.A te 20134
MILANO, Italië (IT)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) DULLE, Karl-Heinz te 50399
OLFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WOLTERING, Peter te 48485
NEUENKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FUNCK, Frank te 45474 MÜLHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WOLLNY, Martin te 58455
WITTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KIEFER, Randolf te 45892
GELSENKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STEINMETZ, Thomas te 44139
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JANOWITZ, Kosmas te 44269
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BECKMANN, Roland te 44534
LÜNEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DRESEL, Torsten te 58093
HAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 11/14
HARTZ, Hans-Joachim te 59427
UNNA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 04.12.2013
(51) D04H 3/16
D04H 3/14
D04H 3/00
D01F 8/06
D01D 5/22
(11) EP2343406
(21) EP09823518.7
(22) 23.10.2009
(31) 2008278507
(32) 29.10.2008
(33) Japan
210
D03D 13/00
B01D 39/08
(11) EP1573103
(21) EP03810060.8
(22) 08.12.2003
(31) 433757 P
(32) 16.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(47) 18.12.2013
(21) EP04030194.7
(51) D01F 6/62
D01F 6/60
D01F 6/06
D01D 5/253
D01D 5/08
(22) 20.12.2004
(11) EP2358930
(54) Process for manufacturing
products of mineral wool, in
particular monolayer and
multilayer products.
(22) 15.12.2009
(31) 338412
(31) 10359902
(32) 19.12.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 18.12.2008
(73) SAINT-GOBAIN ISOVER te
Courbevoie, Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) POLY-TRIMETHYLENE
TEREPHTHALATE SOLID CORE
FIBRILLATION-RESISTANT
FILAMENT HAVING A
SUBSTANTIALLY TRIANGULAR
CROSS SECTION, A SPINNERET
FOR PRODUCING THE FILAMENT,
AND A CARPET MADE
THEREFROM.
(72) Horres, Johannes te 68526
LADENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mellem, Joachim te 68766
HOCKENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) E. I. du Pont de Nemours and
Company te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) SAMUELSON, H., Vaughn te
CHADDS FORD PENNSYLVANIA
19317, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SAMANT, K., Ranjan te
HOCKESSIN DELAWARE 19707,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHANG, Jing, Chung te
BOOTHWYN PENNSYLVANIA
19061, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Burba, Renato te 28887, OMEGNA
(VB), Italië (IT)
Galli, Ferdinando te 20013,
MAGENTA (MI), Italië (IT)
(47) 04.12.2013
(51) D21H 21/16
EP1733093
EP05739014.8
31.03.2005
102004016590
102004019734
31.03.2004
20.04.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PAPERS PROVIDING GREAT FAT
AND OIL PENETRATION
RESISTANCE, AND METHOD FOR
THE PRODUCTION THEREOF.
(73) Kuraray Europe GmbH te 65795
HATTERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Klavers te Almere
(72) ULLMANN, Bernd te 08324
BOCKAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CLAUSSEN, Thomas te 44532
LÜNEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FUSS, Robert te 65835
LIEDERBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEILBACHER, Richard te 65439
FLÖRSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 22.01.2014
(51) E01F 15/14
(11) EP1668187
(21) EP04780671.6
(22) 11.08.2004
(31) 638543
(32) 12.08.2003
(47) 24.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
(54) CRASH ATTENUATOR WITH CABLE
AND CYLINDER ARRANGEMENT
FOR DECELERATING VEHICLES.
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47) 04.12.2013
(51) D04H 1/46
VENETO, (VI), Italië (IT)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(11)
(54) HYDROENTANGLING USING A
FABRIC HAVING FLAT FILAMENTS. (21)
(73) ALBANY INTERNATIONAL CORP. te (22)
ALBANY, NEW YORK 12204,
(31)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32)
(54) CRIMPED COMPOSITE FIBER, AND (72) LEVINE, Mark, J. te
NON-WOVEN FABRIC COMPRISING
HENDERSONVILLE, TN 37075,
THE FIBER.
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Mitsui Chemicals, Inc. te TOKYO
WIDEN, Christian, B. te GALLATIN,
105-7117, Japan (JP)
TN 37066, Verenigde Staten van
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Amerika (US)
(72) MORIMOTO, Hisashi te
(47) 12.02.2014
SODEGAURA-SHI CHIBA 2990265, Japan (JP)
(51) D04H 13/00
MASUDA, Kazuhiko te TOKYO 105D04H 1/72
7117, Japan (JP)
(11) EP1571247
(21) EP09796189.0
12 maart 2014
(73)
23/22
19/76
19/66
19/62
19/60
19/56
19/48
19/44
19/38
19/36
(73) SCI Products Inc. te HARRISBURG,
PA 17110, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) SMITH, Jeffery D., Work Area
Protection, Corp. te ST.CHARLES,
IL 80174-9081, Verenigde Staten
EP2314766
van Amerika (US)
EP10186814.9
WARNER, Randy L., Stabler
Companies Inc. te HARRISBURG,
07.10.2010
PA 17110-1641, Verenigde Staten
MI20091794
van Amerika (US)
19.10.2009
STRONG, Kelly R., Morgan Valley
Manufacturing Inc. te MORGAN,
Italië
UT 84050, Verenigde Staten van
Printable glazed paper article and
Amerika (US)
its production process.
(47) 01.01.2014
Favini S.r.l. te 36028 ROSSANO
Nummer 11/14
(51) E02D
E02D
E02D
E02D
E02D
211
5/72
5/44
5/36
5/28
27/16
(US)
BROCKEL, Michael, D. te KANSAS
67235, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LAWHON, Robert, L. te KANSAS
67002, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1878832
(21) EP07112443.2
(22) 13.07.2007
(31) 1032167
(32) 14.07.2006
(33) Nederland
(54) Assembly for forming an
elongated construction element
under ground.
(73) DeCombi B.V. te 6604 CW
WIJCHEN
(47) 18.12.2013
(51) E05B 63/16
E05B 59/00
(11) EP2264266
(21) EP10159596.5
(22) 12.04.2010
(31) 202009008428 U
(32) 15.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(54) Insteekslot.
(72) Bouten, Jacques Anthonius Maria (73) BKS GmbH te 42549 VELBERT,
te 6602 ZX, WIJCHEN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 04.12.2013
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) E02F 3/90
E02F 3/88
(11) EP2535466
(21) EP12171429.9
(22) 11.06.2012
(31) 2006951
(32) 16.06.2011
(33) Nederland
(72) Grothe, Udo te 42549 VELBERT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kern, Alexander te 42549
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Paunovic, Predrag te 42549
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Position measurement for a
(47)
suction tube of a dredger vessel.
(51)
(73) IHC Systems B.V. te 3361 HJ
SLIEDRECHT
(11)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21)
(72) de Keizer, Cornelis te 3328 BC
(22)
DORDRECHT
(54)
(47) 11.12.2013
(73)
(51) E04H 15/14
E04H 15/10
(11) EP1929110
(21) EP06815851.8
(22) 28.09.2006
(31) 721281 P
774371 P
(32) 28.09.2005
17.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) TENT ELECTRICAL SYSTEM.
12 maart 2014
(11) EP2031166
(21) EP08013429.9
(22) 25.07.2008
(31) 102007041816
(32) 03.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Door hinge with electric circuit.
(73) Simonswerk, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung te 33378
RHEDA-WIEDENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Brei, Friedhelm te 33378 RHEDAWIEDENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Bruns, Klaus-Peter te 33758
SCHLOSS HOLTE-STUCKENBROCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Neukötter, Hubert te 48361
BEELEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
(51) E05D 11/00
(11) EP2507453
(21) EP10770525.3
(22) 04.10.2010
11.12.2013
(31) 102009044729
E05B 63/20
E05B 63/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP2476827
EP11151046.7
14.01.2011
Vergrendelingsinrichting.
BKS GmbH te 42549 VELBERT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Teubner, Uwe te 42111
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hennecke, Gerhard te 42555
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
(51)
(11) EP2350410
(73) THE COLEMAN COMPANY, INC. te (21) EP08875355.3
WICHITA, KANSAS 67219,
(22) 24.11.2008
Verenigde Staten van Amerika
(54) HANDLE FOR OPENING AND
(US)
CLOSING A DOOR SUCH AS ONE
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
FOR AN ISOTHERMAL BOX.
(72) TARTER, Kevin, J. te KANSAS
(73) Pommier Italia S.r.l. te 42100
67228, Verenigde Staten van
RONCOCESI (RE), Italië (IT)
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
MEETHER, Stuart, L. te KANSAS
(72) GUIDETTI, Stefano te I-42023
67235, Verenigde Staten van
CADELBOSCO DI SOPRA/REGGIO
Amerika (US)
EMILIA, Italië (IT)
HINZ, Trevor, J. te KANSAS 67208,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 08.01.2014
(US)
(51) E05D 3/18
CULP, Yiyun te KANSAS 67230,
E05D 11/00
Verenigde Staten van Amerika
(32) 02.12.2009
(54) Systeem voor overdracht van
elektrisch vermogen van een
wand op een scharnierend an
deze wand bevestigde vleugel.
(73) Dr. Hahn GmbH & Co. KG te
41189 MÖNCHENGLADBACHWICKRATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Staude Kunststofftechnik GmbH
te 34513 WALDECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) HERGLOTZ, Tibor te 52372
KREUZAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STEINFELD, Ingo te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STAUDE, Wolfgang te 34513
WALDECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HAHN, Walter te 41189
MÖNCHENGLADBACH-WICKRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 22.01.2014
(51) E05F 15/12
E05F 15/10
E05F 15/00
(11) EP2507461
(21) EP10730130.1
(22) 24.06.2010
(31) 202009016351 U
Nummer 11/14
202009017683 U
212
Dr. Tobias Leutenegger te CH7000 CHUR, Zwitserland (CH)
12 maart 2014
(32) 17.02.2010
(32) 03.12.2009
29.12.2009
(47) 25.12.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) E21B 4/04
E21B 4/02
(54) DRIVE DEVICE FOR ENTRANCE
AND EXIT DEVICES COMPRISING
A SAFETY COUPLING.
(11) EP2334890
(73) Petroleum Technology Company
AS te 4032 STAVANGER,
Noorwegen (NO)
(21) EP09784517.6
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 05.01.2009
(72) TVEITEN, Magnar te N-4328
SANDNES, Noorwegen (NO)
KLEPPA, Erling te N-4100
JØRPELAND, Noorwegen (NO)
STOKKA, Øyvind te N-4315
SANDNES, Noorwegen (NO)
SEVHEIM, Ole te N-4010
STAVANGER, Noorwegen (NO)
(73) Gebr. Bode GmbH & Co. KG te
34123 KASSEL, BONDSREPUBLIEK (31) 0817882
DUITSLAND (DE)
(32) 30.09.2008
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) LINNENKOHL, Lars te 34355
SPEELE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 18.12.2013
(51) E06B 1/62
E04B 1/68
(11) EP2428632
(21) EP10175847.2
(22) 08.09.2010
(54) Afdichtband uit zachte
schuimstof.
(73) ISO-Chemie GmbH te 73431
AALEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) te , Onbekend (ZZ)
(47) 01.01.2014
(51) E06B 9/52
(11) EP2549053
(54) AN APPARATUS AND METHOD
FOR CUTTING A WELLBORE.
(73) Deep Casing Tools Limited te
ABERDEEN AB15 4YE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(33) Noorwegen
(54) VALVE SYSTEM.
(47) 18.12.2013
(51) F01K 25/08
F01K 23/06
(72) DAVIS, Lance te ABERDEEN AB25
F01K 21/04
2NT, GROOT BRITTANNIË (GB)
F01K 15/02
SCOTT, Edward, Docherty te FIFE
KY5 0BW, GROOT BRITTANNIË
(11) EP2499343
(GB)
(21) EP10782537.4
(47) 11.12.2013
(22) 30.10.2010
(51) E21B 29/06
E21B 10/567
E21B 10/43
(11) EP2450525
(21) EP11187904.5
(22) 20.09.2006
(31) 234076
(32) 23.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 102009053390
(32) 14.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) THERMODYNAMIC MACHINE AND
METHOD FOR THE OPERATION
THEREOF.
(73) Orcan Energy GmbH te 81379
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Earth boring drill bits with casing (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) SCHUSTER, Andreas te 86874
component drill out capability,
TUSSENHAUSEN,
cutting elements for same, and
20110100420
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
methods of use.
19.07.2011
(DE)
(73) Baker Hughes Incorporated te
SICHERT, Andreas te 83410
Griekenland
HOUSTON, TX 77019, Verenigde
LAUFEN, BONDSREPUBLIEK
Excentric rope guidance in the
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
bottom rail of a horizontally
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
AUMANN, Richard te 88299
sliding mosquito net.
LEUTKIRCH, BONDSREPUBLIEK
(72) McClain, Eric E. te SPRING, TX
IDECO - ARGYRIOS
DUITSLAND (DE)
77386-3068, Verenigde Staten
PAPADOPOULOS - ELEFTHERIA
van Amerika (US)
(47)
11.12.2013
FERFELI Ltd te THESSALONIKI,
Thomas, John C. te ORANGE, TX
VEROIA IMATHIA, Griekenland
(51)
F02D 45/00
77630, Verenigde Staten van
(GR)
F02D 41/08
Amerika (US)
F02D 29/00
ir. Geurts te Den Haag
Tyagi, Sarvesh te THE
E02F 9/20
WOODLANDS,
TX
77382,
Papadopoulos, Argyrios te 54352
Verenigde
Staten
van
Amerika
(11)
EP1801396
THESSALONIKI, Griekenland (GR)
(US)
(21)
EP05781972.4
25.12.2013
Oldham, Jack T. te CONROE, TX
(22)
09.09.2005
77301, Verenigde Staten van
E06B 9/88
Amerika (US)
(31) 2004279087
E05F 15/20
Clark, Lester I. te THE
E05F 15/00
(32) 27.09.2004
WOODLANDS TX 77380,
EP2586959
(33) Japan
Verenigde Staten van Amerika
EP11008656.8
(54) ENGINE CONTROL DEVICE FOR
(US)
WORKING VEHICLE.
Heuser, William te KUALA
28.10.2011
LUMPUR 50450, Maleisië (MY)
(73) Hitachi Construction Machinery
Safety device, closing device and
Co., Ltd te TOKYO 112-0004,
(47) 04.12.2013
evaluation unit.
Japan (JP)
Cedes AG te 7302 LANDQUART,
(51) E21B 43/12
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Zwitserland (CH)
E21B 34/10
(21) EP11386022.5
(22) 30.11.2011
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(73)
(22) 16.02.2011
(72) ICHIMURA, K., Hitachi Constr.
Machinery Co. Ltd. te
TSUCHIURA-SHI, IBARAKI
3000013, Japan (JP)
(31) 20100239
(47) 04.12.2013
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(11) EP2536917
(72) Steven Freedman te
MINNEAPOLIS, MN 55417 USA,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP11706955.9
Nummer 11/14
(51) F16D 43/18
B66D 5/16
A62B 1/10
(11) EP2422105
(21) EP10711594.1
(22) 30.03.2010
(31) 202009005925 U
(32) 21.04.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CENTRIFUGAL CLUTCH AND
GEARLESS ABSEIL DEVICE.
(73) Skylotec GmbH te 56567
NEUWIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) RINKLAKE, Kai te 56567
NEUWIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
213
(22) 15.06.2010
(33) Zweden
(51) F21V 21/04
F21V 17/18
F21V 17/16
F21V 17/10
F21S 8/02
(54) CHECK VALVE.
(11) EP2458265
(73) Aerocrine AB te 169 67 SOLNA,
Zweden (SE)
(21) EP11190557.6
(74) ir. Kempes te Hilversum
(31) 20100117750
(31) 0900944
(32) 08.07.2009
(72) BERGLUND, Jan te S-172 63
SUNDBYBERG, Zweden (SE)
(47) 11.12.2013
(51) F16L 55/16
F16L 1/26
F16L 1/16
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(33)
(54)
(11) EP2518360
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73)
(74)
(72)
(54) Drum brake with electromagnetic
actuation device.
(73) Knott GmbH te 83125 EGGSTÄTT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Woo, Yun Seok te GYUNGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Yun, Hyeong Won te GYUNGGI11.05.2009
DO, Zuid-Korea (KR)
Italië
Han, Min Soo te GYUNGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Method of joining two portions of
an underwater pipeline for
(47) 08.01.2014
conducting fluids and/or gas.
(51) G01N 21/64
Saipem S.p.A. te SAN DONATO
G01N 15/14
MILANESE, Italië (IT)
G01J 1/58
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
F21V 9/16
B32B 5/02
FONTOLAN, Massimo te I-31059
B32B 27/12
ZERO BRANCO, Italië (IT)
B32B 27/04
BRANDI, Roberto te I-35128
PADOVA, Italië (IT)
(11) EP1781986
MICHELAZZO, Luca te I-35035
(21) EP05786494.4
MESTRINO, Italië (IT)
(22) 17.08.2005
ROSA, Bruno te I-10090
VILLARBASSE, Italië (IT)
(31) 602504 P
645683 P
04.12.2013
648477 P
F16L 9/18
(32)
17.08.2004
F16L 59/147
21.01.2005
F16L 59/14
31.01.2005
F16L 59/12
(47)
(72) Klumpner, Andreas te 83368 ST.
(51)
GEORGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Klumpner, Bernhard te 83368 ST.
GEORGEN, BONDSREPUBLIEK
F16L 39/00
DUITSLAND (DE)
F16L 13/02
(47) 25.12.2013
(11) EP1987281
(51) F16F 9/05
(21) EP07731579.4
(11) EP1831583
(22) 06.02.2007
(21) EP05821163.2
(31) 0601603
(22) 16.11.2005
0602313
(31) 102004060466
(32) 24.02.2006
(32) 16.12.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PNEUMATIC SPRING/DAMPER
MODULE.
(73) ContiTech Luftfedersysteme
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
16.03.2006
(33) Frankrijk
Frankrijk
(54)
(73)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) STAHMER, Reinhard te 30823
GARBSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74)
(72)
(47) 09.02.2011
(51) F16K 15/14
(11) EP2452106
(21) EP10724089.7
(54) Recessed lighting apparatus and
cover therefor.
(22) 11.05.2010
(32)
(32) 29.04.2011
(33) Zuid-Korea
(21) EP10773703.3
(51) F16D 51/20
F16D 127/12
F16D 121/20
(31) 102011100088
(32) 24.11.2010
(11) EP2430347
(31) MI20090803
(22) 13.04.2012
(22) 24.11.2011
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(47) 18.12.2013
(21) EP12002616.6
12 maart 2014
(47)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) A DIAGNOSTIC IMAGING DEVICE
FOR THE ANALYSIS OF
CIRCULATING RARE CELLS.
(73) Veridex, LLC te NORTH RARITAN,
NEW JERSEY, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) COUMANS, Frank, A., W. te
BENSALEM,PA 19020, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ELEMENT COMPRISING COAXIAL
MARLIN, Arthur, G. te WILLOW
PIPES, INCLUDING AN INNER PIPE
GROVE, PA 19090, Verenigde
UNDER TENSILE STRESS, AND
Staten van Amerika (US)
PRODUCTION METHOD THEREOF.
MODICA, Frank, P. te PRINCETON,
Saipem SA te 78180 MONTIGNYNJ 08540, Verenigde Staten van
LE-BRETONNEUX, Frankrijk (FR)
Amerika (US)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
VERRANT, John, A. te SOLEBURY,
PA 18963, Verenigde Staten van
BAYLOT, Michel te F-13008
Amerika (US)
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
GOALABRE, Jean-Yves te F-13008 (47) 15.01.2014
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
(51) H01R 12/55
PIONETTI, François-Régis te FG02F 1/13357
50450 LA BALEINE, Frankrijk (FR)
F21V 23/02
11.12.2013
F21S 2/00
Nummer 11/14
(11) EP2045519
(21) EP07744066.7
(22) 24.05.2007
(31) 2006181487
2007021203
(32) 30.06.2006
31.01.2007
(33) Japan
Japan
214
(73) De La Rue International Limited
te BASINGSTOKE HAMPSHIRE
RG22 4BS, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) WOODFORD, Malcolm te
HAMPSHIRE PO13 8BA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 22.01.2014
(51) G01C 21/36
(54) POWER SUPPLY BOARD, BOARD
(11) EP2283319
CONNECTOR, LIGHTING
APPARATUS, DISPLAY APPARATUS (21) EP08759123.6
AND TELEVISION RECEIVER.
(22) 29.05.2008
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te
(54) GENERATING A DISPLAY IMAGE.
OSAKA-SHI, OSAKA 545-8522,
(73) TomTom International B.V. te
Japan (JP)
1017 CT AMSTERDAM
Japan Aviation Electronics
Industry, Limited te SHIBUYA-KU, (74) drs. Quintelier te DIEGEM
TOKYO 150-0043, Japan (JP)
(72) GEELEN, Pieter te NL-1017 CT
12 maart 2014
(22) 08.08.2003
(31) 402220 P
638057
(32) 08.08.2002
07.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MICROMACHINED ULTRASONIC
TRANSDUCERS AND METHOD OF
FABRICATION.
(73) The Board of Trustees of the
Leland Stanford Junior University
te PALO ALTO, CA 94306-1106,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(21) EP10156862.4
(72) KHURI-YAKUB, Butrus T., c/o
Stanford University te PALO ALTO,
CA 94306-1106, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HUANG, Yongli, c/o Stanford
University te PALO ALTO, CA
94306-1106, Verenigde Staten
van Amerika (US)
ERGUN, Arif S., c/o Stanford
University te PALO ALTO, CA
94306-1106, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(22) 18.03.2010
(47) 18.12.2013
(31) 2009069413
(51) G01N 1/10
(32) 23.03.2009
(11) EP1873231
(33) Japan
(21) EP07290757.9
(54) Control system for motor.
(22) 19.06.2007
(21) EP07002892.3
(73) Sinfonia Technology Co., Ltd. te
TOKYO 105-8564, Japan (JP)
(31) 0605796
(22) 12.02.2007
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) TAKATA, Yoshiki te SUZUKA-SHI,
MIE 513-0848, Japan (JP)
IWAMOTO, Kenichi te KOBE-SHI,
HYOGO 650-0003, Japan (JP)
KUDO, Takaaki te TOKYO 1500043, Japan (JP)
IKENAGA, Naofumi te TOKYO 1500043, Japan (JP)
(47) 08.01.2014
(51) F22B
F22B
F22B
F22B
37/20
37/14
37/10
31/00
(11) EP1923630
AMSTERDAM
MARTENS, David te NL-3523 SZ
UTRECHT
(47) 19.02.2014
(51) G01D 5/244
(11) EP2233891
(32) 27.06.2006
(33) Frankrijk
(72) Okuizumi, Masaru te ISE MIE 516(54) A method and unit for preparing a
8550, Japan (JP)
15.02.2006
sample for the microbiological
Himeno, Manabu te ISE MIE 516analysis of a liquid.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
8550, Japan (JP)
(73)
EMD Millipore Corporation te
Pipework assembly.
(47) 29.01.2014
BILLERICA, MA 01821, Verenigde
RWE Power Aktiengesellschaft te (51) G01G 13/24
Staten van Amerika (US)
45128 ESSEN, BONDSREPUBLIEK
G01G 13/02
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
DUITSLAND (DE)
B65G 33/32
(72) Ribault, Sébastien te 67310
Mr. Koomen c.s. te Alkmaar
(11) EP1859237
ROMANSWILLER, Frankrijk (FR)
Duttke, Christian te 67134
(21) EP06706101.0
Waiche, Gaël te 67120
BIRKENHEIDE, BONDSREPUBLIEK
MOLSHEIM, Frankrijk (FR)
(22) 03.03.2006
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
(31) 05388019
Fischbeck, Tino te 45468
(31) 102006007238
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
MÜLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kappen, Martin te 45239 ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kuschy, Torsten te 67251
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 06.11.2013
(51) G07D 7/16
G01B 7/06
D21F 7/06
(11) EP2483631
(21) EP09785185.1
(22) 01.10.2009
(32) 03.03.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) WEIGHING ARRANGEMENT.
(51) G01N 5/04
G01N 5/02
G01N 29/24
(11) EP2545355
(73) CABINPLANT INTERNATIONAL A/S
te DK-5683 HAARBY, Denemarken (21) EP11707391.6
(22) 28.02.2011
(DK)
(72) HANSEN, Henning, Ingemann te
DK-5683 HAARBY, Denemarken
(DK)
(47) 04.12.2013
(51) G01H 11/08
G01H 11/06
B81C 1/00
B06B 1/06
B06B 1/02
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
(11) EP1552721
DETECTING THE THICKNESS OF A
(21) EP03785020.3
SHEET DOCUMENT.
(31) 1001001
(32) 12.03.2010
(33) Frankrijk
(54) DEVICE FOR QUANTIFYING THE
DEGASSING OF AN EQUIPMENT
PLACED IN A VACUUM CHAMBER.
(73) Thales te 92200 NEUILLY-SURSEINE, Frankrijk (FR)
(72) BETTACCHIOLI, Alain te F-06150
CANNES-LA-BOCCA, Frankrijk (FR)
Nummer 11/14
(47) 18.12.2013
(51) G01N 33/18
G01N 31/00
G01N 27/06
(11) EP2309258
(21) EP10290538.7
(22) 07.10.2010
(31) 0957091
(32) 09.10.2009
(33) Frankrijk
(54) Calibration method for a device
for measuring the total organic
carbon content.
(73) EMD Millipore Corporation te
BILLERICA, MA 01821, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
215
te TOKYO 112-8088, Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Nomoto, Kenichi te BELMONT, MA
02478, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Wang, John(Yuan) te ANDOVER,
MA 01810, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Agoulnik, Sergei te ANDOVER, MA
01810, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 15.01.2014
(51) G01N 33/50
(11) EP2491384
(21) EP10765465.9
(22) 18.10.2010
(31) 09173612
279453 P
(72) Rajagopalan, Pascal te 91120
(32) 21.10.2009
PALAISEAU, Frankrijk (FR)
21.10.2009
Le Ninivin-Glipa, Céline te 78480
(33)
Europees Octrooi Bureau
VERNEUIL SUR SEINE, Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(FR)
VanHeghe, Antony te 92600
(54) System for determining
ASNIERES SUR SEINE, Frankrijk
unprocessed and partially
(FR)
processed neurotoxin type a.
(47) 18.12.2013
(51) G01N 30/56
B01D 15/20
(11) EP1859847
(21) EP07014834.1
(73) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
te 60318 FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) TAYLOR, Harold V. te 60435
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
98505
(DE)
04.04.2005
EISELE, Karl-Heinz te 60385
Verenigde Staten van Amerika
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Intelligent system and method for
(DE)
automated packing of
BRÜNN, Cornelia te 60431
chromatography columns.
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
EMD Millipore Corporation te
DUITSLAND (DE)
BILLERICA, MA 01821, Verenigde
(47) 04.12.2013
Staten van Amerika (US)
(22) 03.03.2006
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
12 maart 2014
FERREIRA, Stéphanie te F-59260
HELLEMES, Frankrijk (FR)
(47) 04.12.2013
(51) G01N 33/68
C07K 14/00
(11) EP2277050
(21) EP09733444.5
(22) 19.03.2009
(31) 45465 P
(32) 16.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ANALYSIS OF AMINO ACID
COPOLYMER COMPOSITIONS.
(73) Momenta Pharmaceuticals, Inc. te
CAMBRIDGE, MA 02142,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) ZHU, Xiangping te NORTH
GRAFTON,MA 01536, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SHRIVER, Zachary te
CAMBRIDGE,MA 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
JIANG, Yanjie te ACTON,MA
01720, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BAUER, Corinne te SUDBURY,MA
01176, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ANDERSON, James, Eric te
HUDSON,MA 01749, Verenigde
Staten van Amerika (US)
AHERN, Peter, James te
WINCHESTER,MA 01890,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 04.12.2013
(51) G01R 33/18
G01R 33/06
(11) EP2635913
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP12715570.3
(72)
(22) 13.01.2012
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(51) G01N 33/573
C12Q 1/68
Perreault, Jeremy te LEOMINSTER
MA 01453, Verenigde Staten van (11) EP2013365
Amerika (US)
(21) EP07766636.0
Carroll, Mark te LONDONDERRY
(22) 18.04.2007
NEW HAMPSHIRE 03053,
Verenigde Staten van Amerika
(31) 06290619
(US)
(32) 18.04.2006
Noyes, Aaron te CAMBRIDGE MA
(33) Europees Octrooi Bureau
02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) USE OF THE ORNITHINE
TRANSCARBAMYLASE (OTC), AS A
25.12.2013
MARKER FOR DIAGNOSING BRAIN
G01N 33/50
DAMAGES.
C12Q 1/68
(73) Genoscreen te 59000 LILLE,
EP2453234
Frankrijk (FR)
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE
EP12154122.1
ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
29.10.2008
(INSERM) te 75013 PARIS,
796 P
Frankrijk (FR)
29.10.2007
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods for prognosing the
ability of a zearalenone analog
compound to treat cancer.
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
(31) 102011008866
(32) 18.01.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR MEASURING A
MAGNETIC FIELD USING
MAGNETOELECTRIC SENSORS.
(73) Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel te 24118 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) JAHNS, Robert te 24107 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KNÖCHEL, Reinhard te 25336
ELMSHORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
QUANDT, Eckhard te 24226
HEIKENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) AMOUYEL, Philippe te F-59700
MARCQ-EN-BAROEUL, Frankrijk
(FR)
(47) 11.12.2013
LAMBERT, Jean-Charles te F59200 TOURCOING, Frankrijk (FR) (51) G01S 7/285
Nummer 11/14
G01S 7/04
G01S 7/02
(11) EP2096458
(21) EP08172035.1
(22) 17.12.2008
(31) 40706
(32) 29.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Systems and methods for radar
data communication.
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07962,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74)
(72)
(47)
(51)
216
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(21) EP05777535.5
(72) OHGAMI, Hiroyuki te OSAKA-SHI
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
HASHIMOTO, Yoshito te OSAKASHI OSAKA 545-8522, Japan (JP)
SHIBASAKI, Masakazu te OSAKASHI OSAKA 545-8522, Japan (JP)
IYAMA. Yuichi te OSAKA-SHI
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
KUBO, Masumi te OSAKA-SHI
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
SOGA, Masayuki te OSAKA-SHI
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(22) 13.09.2005
(47) 29.01.2014
(51) G05D 7/06
G01F 25/00
G01F 1/34
(51) H01L 23/522
H01L 23/29
ir. Kempes te Hilversum
H01L 21/768
H01L 21/312
Bunch, Brian te MORRISTOWN, NJ
G03F 7/023
07962-2245, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP2159830
Szeto, Roland te MORRISTOWN,
(21) EP08777503.7
NJ 07962-2245, Verenigde Staten
(22) 17.06.2008
van Amerika (US)
Miller, Brad te MORRISTOWN, NJ (31) 2007159671
07962-2245, Verenigde Staten
2008152020
van Amerika (US)
(32) 18.06.2007
15.01.2014
10.06.2008
H04B 17/00
(33) Japan
G01S 7/40
Japan
G01S 13/88
(54) PROCESS FOR PRODUCING
(11) EP2463684
(21) EP11192440.3
(22) 07.12.2011
(31) 964957
(32) 10.12.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Radar altimeter antenna
performance monitoring via
reflected power measurements.
(73) Honeywell International, Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07962-2245,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Vacanti, David C. te
MORRISTOWN, NJ NEW JERSEY
07962-2245, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Luk, Anthony H. te MORRISTOWN,
NJ NEW JERSEY 07962-2245,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 15.01.2014
SEMICONDUCTOR DEVICE.
(72) BANBA, Toshio te TOKYO 1400002, Japan (JP)
(47) 08.01.2014
(51) G03G 5/06
G03G 5/05
(11) EP1816522
(21) EP05809273.5
(22) 21.11.2005
(31) 2004337169
(32) 22.11.2004
(33) Japan
(54) ELECTROPHOTOGRAPHIC
PHOTOSENSITIVE BODY.
(73) Hodogaya Chemical Co., Ltd. te
TOKYO 104-0028, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(32) 28.12.2007
(33) Japan
(47) 25.12.2013
(11) EP2224283
(21) EP08867596.2
(22) 11.12.2008
(31) 2007340854
(54) Polshorloge.
(73) Bucherer Montres S.A. te 6002
LUZERN, Zwitserland (CH)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) ALLEMANN, Kurt te CH-6362
STANSSTAD, Zwitserland (CH)
KAISER, Markus te CH-6004
LUZERN, Zwitserland (CH)
(47) 18.12.2013
(11) EP1424614
(21) EP04003331.8
(22) 22.02.2001
(31) 535750
(32) 27.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Flow control of process gas in
semiconductor manufacturing.
(73) PARKER HANNIFIN CORPORATION
te CLEVELAND, OH 44124-4141,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72)
(73) Sumitomo Bakelite Co., Ltd. te
SHINAGAWA-KU TOKYO 140-0002,
Japan (JP)
(47)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51)
(72) ABE, Katsumi te 9638802
FUKUSHIMA, Japan (JP)
TAKESUE, Atsushi te 9638802
FUKUSHIMA, Japan (JP)
NAKAJIMA, Takehiro te 9638802
FUKUSHIMA, Japan (JP)
KOIKE, Makoto te 9638802
FUKUSHIMA, Japan (JP)
NAGAI, Shinya te 9638802
FUKUSHIMA, Japan (JP)
(51) G02F 1/139
G02F 1/1343
G02F 1/1337
12 maart 2014
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE. (51) G04B 27/00
G04B 19/22
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te
G04B 13/02
OSAKA-SHI, OSAKA 545-8522,
(11) EP1924894
Japan (JP)
Olivier, Louis te RICHMOND, CA
94804, Verenigde Staten van
Amerika (US)
01.01.2014
G05F 1/575
(11) EP2361403
(21) EP09744585.2
(22) 03.11.2009
(31) 110714 P
604597
(32) 03.11.2008
23.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) LOW DROP OUT (LDO) BYPASS
VOLTAGE REGULATOR.
(73) Microchip Technology
Incorporated te CHANDLER, AZ
85224-6199, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LOURENS, Ruan te VOLENTE, TX
78641, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ENACHESCU, Razvan te 021305
BUCHAREST, Roemenië (RO)
TIU, Marc te GLENDALE, AZ
85308, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 08.01.2014
(51) G06F 11/00
G01R 31/3185
G01R 31/3183
G01R 31/3181
(11) EP2128763
(21) EP09170518.6
(22) 15.11.2000
Nummer 11/14
(31) 167131 P
620021
(32) 23.11.1999
20.07.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Continuous application and
decompression of test patterns to
a circuit-under-test.
(73) Mentor Graphics Corporation te
WILSONVILLE, OR 97070-7777,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Rajski, Janusz te WEST LINN OR
97068, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Tyszer, Jerzy te 61-249 POZNAN,
Polen (PL)
Kassab, Mark te WISONVILLE OR
97070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Mukherjee, Nilanjan te
WILSONVILLE OR 97070,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
217
NJOKU-CHARLES, Ugochukwu te
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
12601-5400, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 12.02.2014
12 maart 2014
(47) 18.12.2013
(51) G06T 11/60
G06T 11/00
G06F 17/24
G06F 17/00
(51) H03M 3/00
H03L 7/24
H03K 7/06
G06G 7/18
G05B 11/40
(11) EP2201526
(11) EP2443527
(32) 24.09.2007
(21) EP10725056.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 18.06.2010
(54) ALTERING THE APPEARANCE OF A
DIGITAL IMAGE USING A SHAPE.
(31) 09251606
(32) 19.06.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) INTEGRATOR.
(21) EP08834669.7
(22) 27.08.2008
(31) 859868
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WA 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) ST-Ericsson SA te 1228 PLAN-LES- (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
OUATES, Zwitserland (CH)
(72) HATFIELD, Larry T. te REDMOND,
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(72) PUTTER, Bas te CH-8134
(US)
ADIISWII, Zwitserland (CH)
DOUGLAS, Scott H. te REDMOND,
(47) 25.12.2013
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(51) G06K 19/077
08.01.2014
(US)
G06K 19/073
ROHRING, Nicholas W. te
G06F 13/38
G06K 19/07
REDMOND, WASHINGTON 98052G06F 13/28
(11) EP1907993
6399, Verenigde Staten van
EP2430556
(21) EP06778905.7
Amerika (US)
EP10779302.8
KOTLER, Matthew J. te REDMOND,
(22) 24.07.2006
08.11.2010
WASHINGTON 98052-6399,
(31) 0507887
Verenigde Staten van Amerika
821187
(32) 25.07.2005
(US)
23.06.2010
GEFFNER, Steven P. te REDMOND,
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
WASHINGTON 98052-6399,
(54) ELECTRONIC ENTITY WITH
Verenigde Staten van Amerika
ENABLE/DISABLE ADAPTERS OF A
CONTACT AND REMOTE
(US)
COMPUTING ENVIRONMENT.
COMMUNICATION MEANS.
WALTMAN, David Wayne te
International Business Machines (73) Oberthur Technologies te 92700
REDMOND, WASHINGTON 98052Corporation te ARMONK, NY
COLOMBES, Frankrijk (FR)
6399, Verenigde Staten van
10504, Verenigde Staten van
(74) ir. Kempes te Hilversum
Amerika (US)
Amerika (US)
ZHART, Auston Warner te
(72) GOYET, Christophe te F-69004
drs. Quintelier te DIEGEM
REDMOND, WASHINGTON 98052LYON, Frankrijk (FR)
6399, Verenigde Staten van
GREINER, Dan te SAN JOSE,
(47) 04.12.2013
Amerika (US)
CALIFORNIA 95141-1003,
MAI, Zhao Hong te REDMOND,
(51) H01L 23/498
Verenigde Staten van Amerika
WASHINGTON 98052-6399,
G06K 19/077
(US)
Verenigde Staten van Amerika
G06K 19/07
GAINEY, Charles te HAMPSHIRE
(US)
SO21 2JN, GROOT BRITTANNIË
(11) EP2545503
(GB)
(47)
04.12.2013
(21) EP11712974.2
CRADDOCK, David te
(51)
G07B 15/06
(22) 07.03.2011
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
(11)
EP2602767
12601-5400, Verenigde Staten
(31) 1000926
van Amerika (US)
(21)
EP11450148.9
(32) 08.03.2010
CONESKI, Anthony te
(22)
05.12.2011
(33) Frankrijk
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
(54)
Method and on-board unit for
12601-5400, Verenigde Staten
(54) ELECTRONIC DEVICE HAVING A
signalling toll transactions in a
van Amerika (US)
CHIP AND METHOD FOR
road toll system.
GLENDENING, Beth te
MANUFACTURING BY COILS.
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
(73)
Kapsch TrafficCom AG te 1120
(73) Smartflex Innovation Pte. Ltd. te
12601-5400, Verenigde Staten
WIEN, Oostenrijk (AT)
SINGAPORE 408618, Singapore
van Amerika (US)
(SG)
(72) Smely, Dieter te 2320
FARRELL, Mark te
SCHWECHAT, Oostenrijk (AT)
(74) ir. Geurts te Den Haag
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
12601-5400, Verenigde Staten
(72) ORMEROD, Simon te F-13600 LA (47) 04.12.2013
van Amerika (US)
CIOTAT, Frankrijk (FR)
(51) G07D 7/08
GREGG, Thomas te
SALVAGIONE, Alain te F-13112 LA
G01N 29/34
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
DESTROUSSE, Frankrijk (FR)
G01N 29/11
12601-5400, Verenigde Staten
ELBAZ, Didier te F-13010
(11) EP2477162
van Amerika (US)
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
Nummer 11/14
(21) EP12001251.3
(22) 19.12.2007
(31) 102006061337
(32) 22.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Ultrasound sensor for examining
a valuable document.
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) drs. Essen c.s. te Wageningen
(72) Domke, Jan te 85591
VATERSTETTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Lohner, Joseph te 81549
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Moosler, Hans-Uwe te 81929
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
218
Park, Se-Ki te YEONGTONG-GU
SUWON-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
Yeo, Dong-Min te ASAN-SI,
CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidKorea (KR)
(47) 15.01.2014
(51) H04N 7/18
H04N 5/28
H04N 5/262
H04N 21/472
H04N 21/4223
H04N 21/218
G11B 27/10
G11B 27/034
(11) EP2403236
(21) EP10167720.1
(22) 29.06.2010
(54) Mobile video mixing system.
(73) Stockholms Universitet Holding
AB te 106 91 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(47) 11.12.2013
(74) ir. Geurts te Den Haag
(51) G09F
G09F
G09F
G09F
G09F
(21) EP01956208.1
(72) Engström, Arvid te 112 62
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Juhlin, Oskar te 125 58 ÄLVSJÖ,
Zweden (SE)
Toussi, Ramin te 170 70 SOLNA,
Zweden (SE)
Adler, Måns te 211 21 MALMÖ,
Zweden (SE)
(22) 24.07.2001
(47) 11.12.2013
(31) PQ898700
(51) G21C 17/028
G01N 1/22
G01N 1/10
9/37
7/14
7/12
7/04
7/02
(11) EP1323152
(32) 25.07.2000
(33) Australië
(54) VISUAL DISPLAY APPARATUS.
(73) Brennan, John Michael te UPPER
BURRINGBAR NSW 2483,
Australië (AU)
(72) Brennan, John Michael te UPPER
BURRINGBAR NSW 2483,
Australië (AU)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(21) EP05806612.7
(22) 13.10.2005
(31) 102004050308
(32) 14.10.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
20.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) System and method of sorting
materials using holographic laser
steering.
(73) Premium Genetics (UK) Limited te
STAPELEY, NANTWICH, CHESHIRE
CW5 7JW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(72) Gruber, Lewis te CHICAGO, IL
60601, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Bradley, Kenneth te HINSDALE, IL
60521, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lopes, Ward te CHICAGO, IL
60615, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lancelot, Robert W. te
BARRINGTON, IL 60010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Plewa, Joseph S. te PARK RIDGE,
IL 60068, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Grier, David te NEW YORK, NY
10011, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 15.01.2014
(51) G21K 1/06
(11) EP1584093
(21) EP04701980.7
(22) 14.01.2004
(31) 0300513
(32) 17.01.2003
(33) Frankrijk
(54) DEFORMABLE SYSTEM
COMPRISING A PARALLELEPIPEDSHAPED PART AND AN
ACTUATOR.
(73) Thales SESO te 13090 AIX EN
(54) Werkwijze en monstersysteem
PROVENCE, Frankrijk (FR)
voor het nemen van een monster
G09G 3/36
uit de atmosfeer in een
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
G09G 3/34
reactorhouderbehuizing van een
(72) FERME, Jean-Jacques te F-13880
nucleaire inrichting.
EP2221796
VELAUX, Frankrijk (FR)
(73) AREVA GmbH te 91052
CARRE, Jean-François te F-84120
EP10001181.6
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
PERTUIS, Frankrijk (FR)
05.02.2010
DUITSLAND (DE)
(47)
18.12.2013
20090014478
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(51)
H01L 29/47
20.02.2009
(72) HILL, Axel te 64589 STOCKSTADT,
H01L 21/336
Zuid-Korea
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
H01L 21/285
(DE)
Method of driving a light source,
H01L 21/265
ECKARDT, Bernd te 63486
backlight apparatus for
(11)
EP1649505
BRUCHKÖBEL, BONDSREPUBLIEK
performing the method and liquid
DUITSLAND
(DE)
(21)
EP04738743.6
crystal display apparatus having
the backlight apparatus.
(47) 11.12.2013
(22) 19.06.2004
Samsung Display Co., Ltd. te
(31) 10334353
(51) G21K 1/00
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
G01N 15/14
(32) 25.07.2003
Zuid-Korea (KR)
(11) EP2287858
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Drs. Jilderda te Utrecht
(21) EP10185539.3
(54) METHOD FOR PRODUCING A
Seo, Young-Jun te YONGSAN-GU
CONTACT.
(22) 31.07.2003
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(73)
Forschungszentrum Jülich GmbH
(31)
399386
P
Kim, Gi-Cherl te ASAN-SI,
te 52425 JÜLICH,
435541 P
CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Korea (KR)
(32) 31.07.2002
(DE)
(47) 11.12.2013
(51)
(11) EP1807842
12 maart 2014
Nummer 11/14
219
12 maart 2014
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(32) 17.05.2007
(47) 08.01.2014
(72) MANTL, Siegfried te 52428
JÜLICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZHAO, Qing-Tai te 52428 JÜLICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H01M 2/16
C08L 23/06
C08J 5/18
B01D 71/28
B01D 69/02
(47) 15.01.2014
(51) H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(72)
23/538
23/498
23/31
23/00
21/60
21/56
(51) H01L 31/0725
H01L 31/0687
(11) EP1109230
(21) EP00126168.4
(22) 30.11.2000
(31) 454063
(32) 02.12.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Multijunction photovoltaic cells
and panels using a silicon or
silicon-germanium active
substrate cell for space and
terrestrial applications.
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(73) Global OLED Technology LLC te
HERNDON, VA 20171, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) DEATON, Joseph Charles te
ROCHESTER, NEW YORK 14650,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KONDAKOVA, Marina Eduardovna
EP1317773
te ROCHESTER, NEW YORK
14650, Verenigde Staten van
EP01966655.1
Amerika (US)
07.09.2001
GIESEN, David John te
660757
ROCHESTER, NEW YORK 14650,
Verenigde Staten van Amerika
13.09.2000
(US)
Verenigde Staten van Amerika
BEGLEY, William James te
BUILD-UP LAYER STRUCTURE ON
ROCHESTER, NEW YORK 14650,
AN ENCAPSULATED DIE PACKAGE
Verenigde Staten van Amerika
HAVING A MOISTURE BARRIER
(US)
STRUCTURE.
KONDAKOV, Denis Yurievich te
ROCHESTER, NEW YORK 14650,
Intel Corporation te SANTA
Verenigde Staten van Amerika
CLARA, CA 95052, Verenigde
(US)
Staten van Amerika (US)
MA, Qing te SAN JOSE, CA 95129, (47) 08.01.2014
Verenigde Staten van Amerika
(51) H01L 51/50
(US)
H01L 51/00
(47) 25.12.2013
(73)
(54) HYBRID OLED WITH
FLUORESCENT AND
PHOSPHORESCENT LAYERS.
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
495/04
491/04
409/14
409/12
405/12
333/50
307/93
(11) EP2450975
(21) EP11179192.7
(22) 29.08.2011
(31) 20100109425
(32) 04.11.2010
(11) EP2065953
(21) EP08019522.5
(22) 07.11.2008
(31) 20070121791
(32) 28.11.2007
(33) Zuid-Korea
(54) Microporous polyolefin film
possessing good mechanical
properties and thermal stability.
(73) SK Innovation Co., Ltd. te
JONGNO-GU SEOUL 110-110,
Zuid-Korea (KR)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Kang, Gwigwon te DAEJEON, 305810, Zuid-Korea (KR)
Rhee, Jang-Weon te DAEJON, 305728, Zuid-Korea (KR)
Jung, Inhwa te
CHUNGCHEONGNAM-DO, 330250, Zuid-Korea (KR)
Lee, Youngkeun te SEOUL, 137949, Zuid-Korea (KR)
Kim, Yong Kyoung te DAEJEON
302-828, Zuid-Korea (KR)
(47) 26.02.2014
(51) H02P 6/18
(11) EP2486647
(21) EP10771240.8
(22) 05.10.2010
(31) 249793 P
767101
(32) 08.10.2009
26.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) VARIABLE PULSE WIDTH
MODULATION FOR REDUCED
(54) Compound for organic
ZERO-CROSSING GRANULARITY
optoelectronic device and organic
IN SENSORLESS BRUSHLESS
The Boeing Company te SEATTLE,
light emitting diode including the
DIRECT CURRENT MOTORS.
WA 98124-2207, Verenigde
same.
(73)
Microchip Technology
Staten van Amerika (US)
(73) Cheil Industries Inc. te KUMI-CITY,
Incorporated te CHANDLER, AZ
ir. Geurts te Den Haag
KYUNGSANGBUK-DO 730-030,
85224-6199, Verenigde Staten
Zuid-Korea (KR)
King, Richard R. te NEWBURY
van Amerika (US)
PARK, CA 91320, Verenigde
(74) Beck MSc LL.B te Heverlee
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Staten van Amerika (US)
(72) Lee, Kyoung-Mi te UIWANG-SI,
(72) BROWN, Ward, R. te CHANDLER
Karam, Nasser H. te
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
AZ 85248, Verenigde Staten van
NORTHRIDGE, CA 91326,
Jung, Sung-Hyun te UIWANG-SI,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(US)
(47) 08.01.2014
Ryu, Dong-Wan te UIWANG-SI,
Haddad, Moran te WINNETKA, CA
(51) H04L 1/00
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
91306, Verenigde Staten van
H03M 13/29
Lee, Seung-Min te UIWANG-SI,
Amerika (US)
H03M 13/27
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
08.01.2014
H03M 13/15
Lee, Hyon-Gyu te UIWANG-SI,
H03M 13/11
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
H01L 51/50
Chae, Mi-Young te UIWANG-SI,
H01L 51/00
(11) EP2234274
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
EP2147472
(21) EP10250372.9
Huh, Dal-Ho te UIWANG-SI,
EP08754288.2
(22) 03.03.2010
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Hong, Jin-Seok te UIWANG-SI,
09.05.2008
(31) 2009072161
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
749883
(32) 24.03.2009
(33) Zuid-Korea
Nummer 11/14
(33) Japan
(54) DVB-T.2 compatible receiving
apparatus, receiving method,
program, and receiving system.
(73) Sony Corporation te TOKYO,
Japan (JP)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Yokokawa, Takashi te TOKYO,
Japan (JP)
Shinya, Osamu te TOKYO, Japan
(JP)
220
(72) LI, Yingxue te EXTON, PA 19341,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 08.01.2014
(51) H04W 72/04
H04W 16/14
H04L 5/12
H04L 5/00
H04L 27/34
(11) EP2324592
(21) EP09791370.1
(47) 22.01.2014
(22) 11.08.2009
(51) H04W 52/40
H04B 7/06
H04B 7/04
H04B 7/02
H04B 17/00
H01Q 3/26
H01Q 3/24
(31) 88304 P
(11) EP1966910
(21) EP06851204.5
(22) 14.12.2006
(31) 313320
(32) 20.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
REVERSE LINK TRANSMIT BEAMFORMING.
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) BLACK, Peter John.c/o Qualcomm
Incorporated te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FAN, Mingxi .c/o Qualcomm
Incorporated te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TOKGOZ, Yeliz te LA JOLLA,
CALIFORNIA 92037, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 15.01.2014
(51) H04L 27/04
H04L 1/02
H04B 7/06
(11) EP1851892
(21) EP06734681.7
(22) 09.02.2006
(31) 651728 P
345732
(32) 10.02.2005
02.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
12 maart 2014
742, Zuid-Korea (KR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) KWON, Chang-yeul, 328-905
Hanyang APT te SEONGNAM-SI,
GYEONGGI-DO 463-776, ZuidKorea (KR)
YANG, Chil-youl, 103-2103
Pureujio APT te YONGIN-SI,
GYEONGGI-DO 449-120, ZuidKorea (KR)
KIM, Tae-kon, 105-1003 Imaechon
Geumgang APT te SEONGNAM-SI,
GYEONGGI-DO 463-796, ZuidKorea (KR)
(32) 12.08.2008
(47) 04.12.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H04L 12/723
H04L 12/715
(54) Method and apparatus for control
(11) EP2187581
channel allocation using the
concept of orthogonal sub
(21) EP09173544.9
channels.
(22) 20.10.2009
(73) InterDigital Patent Holdings, Inc. (31) 114782
te WILMINGTON, DE 19809,
403496
Verenigde Staten van Amerika
(32)
14.11.2008
(US)
13.03.2009
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) DICK, Stephen, G. te NESCONSET
Verenigde Staten van Amerika
NY 11767, Verenigde Staten van
(54)
Summarization and longest-prefix
Amerika (US)
match within mpls networks.
RUDOLF, Marian te MONTREAL
QC H3C 4L3, Canada (CA)
(73) Juniper Networks te SUNNYVALE,
AGHILI, Behrouz te COMMACK NY
CA 94089, Verenigde Staten van
11725, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(47) 08.01.2014
(51) H04L 29/08
H04L 12/14
(72) Kompella, Kireeti te LOS ALTOS,
CA 94024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2175588
(47) 11.12.2013
(21) EP08017890.8
(51) H04L
H04L
H04L
H04L
(22) 13.10.2008
(54) A method and system for
charging control in
telecommunications services.
12/863
12/851
12/813
12/801
(11) EP2534798
(73) Openet Telecom Limited te Dublin (21) EP10705840.6
12, Ierland (IE)
(22) 12.02.2010
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) RATE ADAPTATION.
(72) Hogan, Joe te CO DUBLIN, Ierland (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(IE)
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
McNamee, Alan te DUBLIN 9,
Zweden (SE)
Ierland (IE)
(72) STENFELT, John te S-411 33
(47) 25.08.2010
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(51) H04W 74/08
H04L 12/413
(47) 25.12.2013
(11) EP1714433
(11) EP2530890
(21) EP05704467.9
(22) 07.01.2005
(31) 2004009002
(54) COMMUNICATION SYSTEM
(32) 11.02.2004
MODULATING/DEMODULATING
(33) Zuid-Korea
DATA USING ANTENNA PATTERNS
(54) Wireless communication method
AND ASSOCIATED METHODS.
for coordination of contention
(73) InterDigital Technology
periods for MIMO stations in an
Corporation te WILMINGTON, DE
environment comprising SISO
19809, Verenigde Staten van
stations.
Amerika (US)
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443-
(51) H04L 12/801
(21) EP12170293.0
(22) 31.05.2012
(31) 201113151234
(32) 01.06.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Repeater pass-through
messaging.
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
Nummer 11/14
221
(72) Ree, Bradley Richard te ATLANTA,
GA 30339-8402, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hepler, Robert Warren te WYLIE,
TX 75098, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lafrance, Ryan Marc te ATLANTA,
GA 30339, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Meadows, Vernon te ATLANTA, GA
30339, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) TAFT, Jeffrey, David te
CANONSBURG, PA 15317,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 15.01.2014
(31) 736981
(51) H04W 28/06
H04L 27/26
(32) 18.04.2007
(11) EP2467986
(54) System and method for limiting
spyware activity.
(21) EP10810201.3
(22) 20.08.2010
(31) 235708 P
247940 P
20100080331
(47) 11.12.2013
(51) H04L 29/06
G06F 17/30
(11) EP1983721
(21) EP08103623.8
(22) 18.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) McAfee, Inc. te Santa Clara,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
12 maart 2014
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Frank, Benjamin te 12555
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Feldmann, Anja te 10717 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Uhlig, Steve te 10965 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 18.12.2013
(51) H04W 80/04
H04L 29/08
(11) EP2540062
(21) EP11707311.4
(22) 25.02.2011
(31) 308727 P
(32) 26.02.2010
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 21.08.2009
01.10.2009
19.08.2010
(72) Alme, Christoph te 33100,
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) MOBILITY IN PEER-TO-PEER
COMMUNICATIONS.
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(47) 04.12.2013
(51) H04L 29/08
(54) APPARATUS AND METHOD OF
TRANSMITTING DATA BLOCK ON
UPLINK FREQUENCIES.
(21) EP09845607.2
(11) EP2438742
(22) 03.06.2009
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150- (54) METHOD AND NODE FOR
DISTRIBUTING ELECTRONIC
721, Zuid-Korea (KR)
CONTENT IN A CONTENT
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
DISTRIBUTION NETWORK.
(72) LEE, Kyung Jun te ANYANG-SI
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
GYEONGGI-DO 431-749, Zuid(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Korea (KR)
Zweden (SE)
KIM, Sun Hee te ANYANG-SI
(72) LARS-ÖRJAN, Kling te S-152 57
GYEONGGI-DO 431-749, ZuidSÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
Korea (KR)
KJELL, Nyström te S-142 64
YI, Seung June te ANYANG-SI
TRÅNGSUND, Zweden (SE)
GYEONGGI-DO 431-749, ZuidJOHANSSON, Thomas te S-136 62
Korea (KR)
HANINGE, Zweden (SE)
JUNG, Sung Hoon te ANYANG-SI
HELLKVIST, Stefan te S-112 16
GYEONGGI-DO 431-749, ZuidSTOCKHOLM, Zweden (SE)
Korea (KR)
PUTHALATH, Hareesh te S-170 66
CHUN, Sung Duck te ANYANG-SI
STOCKHOLM, Zweden (SE)
GYEONGGI-DO 431-749, ZuidKorea (KR)
PARK, Sung Jun te ANYANG-SI
GYEONGGI-DO 431-749, ZuidKorea (KR)
(47) 15.01.2014
(51) H04L 29/08
H04L 29/06
H04L 12/24
H02J 13/00
(11) EP2537001
(21) EP11706102.8
(22) 16.02.2011
(31) 709081
(32) 19.02.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) UTILITY GRID COMMAND FILTER
SYSTEM.
(73) Accenture Global Services
Limited te DUBLIN 4, Ierland (IE)
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(47) 18.12.2013
(51) H04L 29/12
H04L 29/08
H04L 29/06
G07F 17/30
(11) EP2495940
(21) EP11157047.9
(22) 04.03.2011
(73) InterDigital Patent Holdings, Inc.
te WILMINGTON, DE 19809,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LU, Guang te DOLLARD-DESORMEAUX, QUÉBEC H9B 1J4,
Canada (CA)
RAHMAN, Shamim, A. te COTE ST.
LUC, QUÉBEC H4V 1B8, Canada
(CA)
ZUNIGA, Juan Carlos te
MONTREAL, QUÉBEC H4L 3J4,
Canada (CA)
DOKEN, Serhad te CHESTER
SPRINGS, PA 19425, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 04.12.2013
(51) H04M 3/42
(11) EP1342198
(21) EP01995839.6
(22) 13.11.2001
(31) 715068
(32) 20.11.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CALL MANAGEMENT SYSTEM.
(73) Broadsoft, Inc. te Gaithersburg
MD, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) SLAVIN, Bryan, A. te ROCKVILLE,
(54) Method and computer program
MD 20850, Verenigde Staten van
for collaboration between an
Amerika (US)
internet service provider (ISP)
(47)
18.12.2013
and a content distribution system
as well as among plural ISP.
(51) H04N 1/387
G06T 5/00
(73) Deutsche Telekom AG te 53113
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Poese, Ingmar te 10553 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Smaragdakis, Georgios te 14052
(11) EP1919185
(21) EP07118231.5
(22) 10.10.2007
(31) 20060104700
(32) 26.10.2006
(33) Zuid-Korea
Nummer 11/14
222
(54) Scanning apparatus and method (21) EP11155099.2
having image correction function. (22) 27.04.2006
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te (54) Cover for a case for a handheld
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443electronic device having hidden
742, Zuid-Korea (KR)
sound openings offset from an
12 maart 2014
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
H04W
76/04
76/02
76/00
72/00
4/06
(72) Seo, Hyeon-seok te INCHEON,
Zuid-Korea (KR)
(11) EP1793642
audio source.
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO, (21) EP07005277.4
ON N2K 0A7, Canada (CA)
(22) 09.07.2003
(47) 11.12.2013
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(31) 192132
(51) H04N 1/52
H04N 1/405
(32) 09.07.2002
(22) 29.05.2009
(72) Ranta, Craig E te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Nobels, Jonathan te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Hawker, Larry te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
(31) 71974 P
(47) 04.12.2013
(32) 29.05.2008
(51) H04S 3/00
H04R 5/04
H04R 27/00
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(11) EP2129100
(21) EP09161561.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Multilevel clustered dot screening
method with improved detail and (11) EP2031903
reduced image noise.
(21) EP08163242.4
(73) Xeikon Manufacturing N.V. te
(22) 29.08.2008
2500 LIER, België (BE)
(31) 2007225757
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and system for a
multicast service initiation in a
communication background.
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Sinnarajah, Ragulan te
MARKHAM, ONTARIO L6C 2G8,
Canada (CA)
Wang, Jun te SAN DIEGO, CA
92130, Verenigde Staten van
drs. Quintelier te DIEGEM
(32) 31.08.2007
Amerika (US)
Broddin, Dirk te 4535 HB
Leung, Nikolai, K.N. te TAKOMA
(33) Japan
TERNEUZEN
PARK,MD 20912, Verenigde
(54)
Audio
signal
transmitting
Boeckx, Wouter te 2431 VEERLE,
Staten van Amerika (US)
apparatus,
audio
signal
receiving
België (BE)
Chen, Tao te LA JOLLA,CA 92037,
apparatus, audio signal
Lippens, Stefaan te 9000 GENT,
Verenigde Staten van Amerika
transmission
system,
audio
signal
België (BE)
(US)
transmission method, and
12.02.2014
(47) 25.12.2013
program.
H04N 7/173
(73) Sony Corporation te TOKYO 108- (51) H04W 76/00
0075, Japan (JP)
H04W 72/00
EP2265019
H04W 4/22
(74) ir. Kempes te Hilversum
EP10179978.1
(72) Shiba, Kenji te TOKYO 108-0075, (11) EP2154915
24.04.1996
Japan (JP)
(21) EP09007786.8
428809
(32) 24.04.1995
(47) 08.01.2014
(22) 12.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H04S 3/00
(31) 87986 P
(54) Electronic television program
guide schedule system and
method with remote product
ordering.
(11) EP1312242
(32) 11.08.2008
(21) EP01933199.0
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 09.05.2001
(54) Managing reception of natural
disaster warning notification
messages for a wireless
communication system.
(73) United Video Properties, Inc. te
SANTA CLARA, CA 95050,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 568355
(32) 10.05.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73)
(54) DISCRETE MULTICHANNEL AUDIO
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
WITH A BACKWARD COMPATIBLE
MIX.
(74)
(72) Ellis, Michael D. te BOULDER, CO
80304, Verenigde Staten van
(73) DTS, Inc. te CALABASAS, CA
(72)
Amerika (US)
91302, Verenigde Staten van
Davis, Bruce te LAKE OSWEGO,
Amerika (US)
(47)
OR 97034, Verenigde Staten van (74) ir. Geurts te Den Haag
Amerika (US)
(51)
Knudson, Edward te LITTLETON, (72) SMITH, William, P. te CO. DOWN,
NORTHERN
IRELAND
BT196UQ,
CO 80127, Verenigde Staten van
GROOT BRITTANNIË (GB)
Amerika (US)
(11)
SMYTH, Stephen, M. te CO.
Miller, Larry te GREENWOOD
DOWN,
NORTHERN
IRELAND
(21)
VILLAGE, CO 80111, Verenigde
BT23 7PH, GROOT BRITTANNIË
Staten van Amerika (US)
(22)
(GB)
(47) 11.12.2013
(31)
YAN, Ming te BANGOR,
(51) H04R 1/28
H04R 1/22
H04R 1/02
H04M 1/03
(11) EP2337373
NORTHERN IRELAND BT191GN,
GROOT BRITTANNIË (GB)
YOU, Yu-Li te THOUSAND OAKS,
CA 91320, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 15.01.2014
HTC Corporation te TAOYUAN
CITY TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(TW)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Wu, Chih-Hsiang te TAOYUAN
COUNTY, Taiwan (TW)
15.01.2014
H04W 76/00
H04W 72/00
H04W 4/22
EP2367369
EP11003267.9
12.06.2009
87986 P
(32) 11.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of managing reception of
natural disaster warning
notification messages for a
Nummer 11/14
wireless communication system
and related communication
device.
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Wu, Chih-Hsiang te TAOYUAN
CITY TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(TW)
(47) 15.01.2014
(51) H04W 12/04
(11) EP2456244
(21) EP10799745.4
(22) 02.07.2010
(31) 2009168130
(32) 16.07.2009
(33) Japan
(54) MOBILE COMMUNICATION
SYSTEM, MOBILE STATION AND
RADIO BASE STATION.
(73) NTT DOCOMO, INC. te CHIYODAKU TOKYO 100-6150, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) IWAMURA, Mikio te TOKYO 1006150, Japan (JP)
HAPSARI, Wuri Andarmawanti te
TOKYO 100-6150, Japan (JP)
223
333792
581218
(32) 22.12.2005
17.01.2006
13.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods and apparatus for
selecting control channel
reporting formats.
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 04.12.2013
(51) H04W 24/10
(11) EP2276211
(11) EP2203013
(21) EP10179482.4
(21) EP10160313.2
(22) 04.11.1997
(22) 20.12.2006
(31) 743749
(31) 752973 P
333792
581212
(32) 07.11.1996
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method an apparatus for
compressing and transmitting
high speed data.
(73) Interdigital Technology
Corporation te WILMINGTON, DE
19810, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Methods and apparatus related to
custom control channel reporting (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Kurtz, Scott David te MOUNT
formats.
LAUREL, NJ 08054, Verenigde
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
Staten van Amerika (US)
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Das, Arnab te SAN DIEGO, 921211714, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Li, Junyi te SAN DIEGO, CA,
92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Alejandro Anigstein, Pablo te SAN
DIEGO, 92121-1714, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 11.12.2013
(51) H04W 24/10
(11) EP1964434
(21) EP06848057.3
(22) 20.12.2006
(31) 752973 P
(72) Wu, Chih-Hsiang te TAOYUAN
CITY TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(TW)
(47) 15.01.2014
(51) H04W 28/12
H04L 5/00
(11) EP2536204
(21) EP11741915.0
(22) 11.02.2011
(31) 201010165438
201010142160
201010111643
(32) 30.04.2010
29.03.2010
11.02.2010
(72) DAS, Arnab te SUMMIT, NJ 07901,
Verenigde Staten van Amerika
(33) China
(US)
China
LI, Junyi te BEDMINSTER, NJ
China
07921, Verenigde Staten van
(54) METHOD, BASE STATION, USER
Amerika (US)
EQUIPMENT AND SYSTEM FOR
ALEJANDRO ANIGSTEIN, Pablo te
PHYSICAL DOWNLINK CONTROL
GILLETTE, NJ 07933, Verenigde
CHANNEL SIGNALLING
Staten van Amerika (US)
TRANSMISSION AND RECEPTION.
(47) 18.12.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) H04W 28/06
H04L 5/06
H04L 25/49
H04L 1/00
H04B 14/04
(32) 22.12.2005
17.01.2006
13.10.2006
12 maart 2014
(47) 25.12.2013
(51) H04W 28/06
(11) EP2229022
(21) EP10003866.0
(22) 17.09.2009
(31) 99180 P
554928
(32) 22.09.2008
07.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
518129, China (CN)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) QU, Bingyu te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
GUAN, Lei te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
XUE, Lixia te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(47) 25.12.2013
(51) H04W 72/04
H04W 28/18
(11) EP1881620
(21) EP07118315.6
(22) 16.08.2002
(31) 935212
(32) 22.08.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for
controlling transmission of
packets in a wireless
communication system.
(73) Core Wireless Licensing S.à.r.l. te
2310 LUXEMBOURG, Luxemburg
(LU)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Östman, Kjell te 24800, HALIKKO,
Finland (FI)
Malkamäki, Esa te 02130, ESPOO,
Finland (FI)
(47) 18.12.2013
(51) H04W 36/00
(11) EP2078440
(21) EP07838444.3
(54) Method and apparatus for
improving buffer status triggering (22) 18.09.2007
mechanism in wireless
(31) 826024 P
communictions system.
894370 P
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
(32) 18.09.2006
CITY TAOYUAN COUNTY, Taiwan
12.03.2007
(TW)
Nummer 11/14
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
224
H04W 4/02
(11) EP2074853
(54) SWITCHING MULTIPLE LINK LAYER (21) EP07808415.9
RESOURCES FOR MEDIA
(22) 21.09.2007
INDEPENDENT HANDOVER.
(31) 827018 P
(73) InterDigital Technology
20060097254
Corporation te WILMINGTON, DE
19809, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) OLVERA-HERNANDEZ, Ulises te
KIRKLAND, H9J 4A5, Canada (CA)
HOSSAIN, Khalid, S. te
MONTREAL, H2X 2E9, Canada
(CA)
RAHMAN, Shamim, Akbar te
MONTREAL, H3H 2V1, Canada
(CA)
WATFA, Mahmoud te MONTREAL,
H2E 2A5, Canada (CA)
ZUNIGA, Juan, Carlos te
MONTREAL, H4L 3J4, Canada (CA)
(47) 08.01.2014
(51) H04W 52/02
(11) EP2375829
(21) EP11160318.9
(22) 19.08.2008
(31) 956845 P
974653 P
(32) 20.08.2007
24.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Discontinuous reception with
extended awake period.
(32) 26.09.2006
02.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(54) RANDOM ACCESS METHOD.
12 maart 2014
(32) 02.06.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Functional therapeutic heater.
(73) NEL Technologies Limited te
NEWCASTLE UPON TYNE, TYNE
AND WEAR NE15 9HW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Ferguson, Patrick te NORTH
SHIELDS, TYNE AND WEAR NE29
9HD, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 08.01.2014
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150(51) H05B 41/38
721, Zuid-Korea (KR)
H05B 41/288
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(11) EP1365634
(72) NOH Min Seok te GUMI-SI
(21) EP03010689.2
GYEONGSANGBUK-DO 730-070,
Zuid-Korea (KR)
(22) 13.05.2003
HAN Seung Hee te GUMI-SI
(31) 2002139887
GYEONGSANGBUK-DO 730-070,
(32) 15.05.2002
Zuid-Korea (KR)
KWON Yeong Hyeon te GUMI-SI
(33) Japan
GYEONGSANGBUK-DO 730-070,
(54) Light source device.
Zuid-Korea (KR)
(73) USHIODENKI KABUSHIKI KAISHA
PARK Hyun Hwa te GUMI-SI
te CHIYODA-KU, TOKYO 100-0004,
GYEONGSANGBUK-DO 730-070,
Japan (JP)
Zuid-Korea (KR)
LEE Hyun Woo te GUMI-SI
(74) ir. Geurts te Den Haag
GYEONGSANGBUK-DO 730-070,
(72) Okamoto, Masashi te AKASHI-SHI,
Zuid-Korea (KR)
HYOGO-KEN, Japan (JP)
KIM Dong Cheol te GUMI-SI
Tagawa, Yukiharu te HIMEJI-SHI,
GYEONGSANGBUK-DO 730-070,
HYOGO-KEN, Japan (JP)
Zuid-Korea (KR)
(47) 25.12.2013
(47) 18.12.2013
(51) H05H 1/34
(51) H04W 88/04
(11) EP2210455
H04M 3/56
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO, (11) EP2083606
ON N2K 0A7, Canada (CA)
(21) EP09151156.8
(21) EP09804234.4
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(31) 102008062731
(22) 22.01.2009
(72) Cai, Zhijun te EULESS, TX 76039- (31) 20080007169
4138, Verenigde Staten van
20080044322
Amerika (US)
(32) 23.01.2008
Womack, James te BEDFORD, TX
14.05.2008
76022, Verenigde Staten van
(33) Zuid-Korea
Amerika (US)
Zuid-Korea
(47) 11.12.2013
(54) Multi-standby mobile terminal
(51) H04W 72/04
and host function providing
method for the same.
(11) EP2403308
(21) EP11007841.7
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(32) 18.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELECTRODE FOR A PLASMA
BURNER.
(73) Kjellberg Finsterwalde Plasma
und Maschinen GmbH te 03238
FINSTERWALDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) JEHNERT, Katrin te 03249
SONNEWALDE, BONDSREPUBLIEK
98800 P
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
KROSCHWALD, Martin te 09603
22.09.2008
(72) Lee, Kwang Min te GYEONGGI-DO,
GROSSSCHIRMA,
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea (KR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Lee, Mathew te GYEONGGI-DO,
Method of performing data
(DE)
Zuid-Korea
(KR)
transmission corresponding to
LAURISCH, Frank te 03238
Kim, Jae Suk te GYEONGGI-DO,
semi-persistent resources in
FINSTERWALDE,
Zuid-Korea (KR)
wireless communications system.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Lee,
Seong
Hyeon
te
GYEONGGI(DE)
HTC Corporation te TAOYUAN
DO, Zuid-Korea (KR)
REINKE, Ralf-Peter te 03238
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(47) 01.01.2014
FINSTERWALDE,
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51)
H05B
3/34
Wu, Chih-Hsiang te TAOYUAN
(DE)
A61F 7/00
COUNTY 330, Taiwan (TW)
STEUDTNER, Thomas te 03249
(11) EP2364057
15.01.2014
SONNEWALDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21)
EP11167343.0
H04W 74/08
KRINK, Volker te 03238
(22) 02.06.2004
H04W 74/00
FINSTERWALDE,
H04W 48/12
(31) 0312552
(22) 22.09.2009
(31)
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(22) 27.11.2009
Nummer 11/14
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 25.12.2013
(51) H05K 7/20
H05K 7/12
H05K 5/02
(11) EP2473017
(21) EP12160665.1
225
12 maart 2014
(22) 03.03.2009
(74) ir. Kempes te Hilversum
(31) 200810144512
(72) Liu, Changlin te SHENZHEN,
China (CN)
Deng, Shunqing te SHENZHEN,
China (CN)
Liu, Zhongxin te SHENZHEN,
China (CN)
(32) 25.07.2008
(33) China
(54) Mounting component and
assembly of mounting
component.
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
GUANGDONG 518129, China (CN)
(47) 25.12.2013
Nummer 11/14
226
12 maart 2014
SPC: Certificaten.
daarvan, in het bijzonder
indacaterolmaleaat.
(94)
01.04.2019
(93)
EU/1/13/862/001-006
(68)
EP0720599
(93)
19.09.2013
(95)
(11)
C300647
(21)
C300647
Ezetimibe, desgewenst in de
vorm van een farmaceutisch
aanvaardbaar zout, en
simvastatine
(93)
58874.00.00
58874.01.00
58874.02.00
58874.03.00
58878.00.00
58878.01.00
58878.02.00
58878.03.00
58866.00.00
58866.01.00
58866.02.00
58866.03.00
58870.00.00
58870.01.00
58870.02.00
58870.03.00
(93)
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
02.04.2004
(92)
RVG
RVG
RVG
RVG
(11)
C300646
(21)
C300646
(22)
28.02.2014
(54)
Pyrrolo ¥2,3-d!
pyrimidineverbindingen.
(71)
Pfizer Products Inc. te Groton, (22)
Connecticut, ,Verenigde Staten (54)
van Amerika (US)
(73)
(74)
Pfizer Products Inc. te Groton,
Connecticut, ,Verenigde Staten
van Amerika (US)
(71)
ir. F.A. Geurts te Den Haag
(94)
13.06.2024
(68)
EP1087970
(95)
Oclacitinib, desgewenst in de
vorm van een farmaceutisch
aanvaardbaar zout, in het
bijzonder oclacitinib maleaat.
(93)
EU/2/13/154/001-006
(93)
12.09.2013
(11)
C300648
(21)
C300648
(22)
03.03.2014
(54)
METHODS FOR PREPARING DRY
POWDER COMPOSITIONS OF
GLYCOPYRROLATE.
(71)
(73)
(74)
18.09.2028
(68)
EP1755555
(95)
Combinatie van
glycopyrronium of een zout
daarvan, in het bijzonder
glycopyrroniumbromide, en
indacaterol of een zout
COMBINATION OF
GLYCOPYRROLATE AND A
BETA2 ADRENOCEPTOR
AGONIST.
Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
Novartis Pharma GmbH te
1230 WIEN, Oostenrijk (AT)
(73)
Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(74)
Dr. R. Jorritsma c.s. te Den
Haag
(94)
18.09.2028
(68)
EP1755590
(95)
Combinatie van
glycopyrronium of een zout
daarvan, in het bijzonder
glycopyrroniumbromide, en
indacaterol of een zout
daarvan, in het bijzonder
indacaterolmaleaat.
(93)
Vectura Limited te
CHIPPENHAM, WILTSHIRE SN14 (93)
6FH, GROOT BRITTANNIË (GB) (11)
Vectura Limited te
(21)
CHIPPENHAM, WILTSHIRE SN14
(22)
6FH, GROOT BRITTANNIË (GB)
(54)
Dr. R. Jorritsma c.s. te Den
Haag
(94)
03.03.2014
EU/1/13/862/001-006
19.09.2013
C300172
C300172
09.02.2005
Hydroxy-gesubstitueerde
azetidinonverbindingen,
bruikbaar als
hypocholesterolemische
middelen.
(73)
MERCK SHARP & DOHME CORP. (92)
te Rahway, 07065 New Jersey,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74)
ir. C.M. Jansen c.s. te Den Haag
30927
30928
30929
30930
22.11.2004
22.11.2004
22.11.2004
22.11.2004
Nummer 11/14
227
TVH: Ingeschreven depot van halfgeleiderproducten.
12 maart 2014
Nummer 11/14
228
12 maart 2014
VB1: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een beroep, verzoek, bezwaar of
oppositie is ingediend.
Nummer (11)
IPC klasse (51)
Datum verzoek / Soort
oppositie
Datum eerste
publicatie
Datum
publicatie EP2
1037332
1037332
A23L 1/09
06.10.2009
04.03.2014
Verzoek
30.03.2011
nieuwheidsonderzo
ek
Verzoek herstel
vorige toestand
EP1661538
A61F 13/49
24.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP1675469
EP1675469
A23D 7/01
16.01.2014
16.01.2014
Oppositie
Oppositie
17.04.2013
17.04.2013
EP1731152
EP1731152
A61F 13/00
23.01.2014
23.01.2014
Oppositie
Oppositie
01.05.2013
01.05.2013
EP1804571
A01H 5/08
23.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP1879606
A61K 38/10
20.01.2014
Oppositie
12.06.2013
12.06.2013
EP1890996
C07C 237/26
24.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP1997581
B23P 15/02
27.01.2014
Oppositie
01.05.2013
01.05.2013
EP1999404
F16L 41/00
06.03.2014
Verzoek herstel
vorige toestand
27.02.2013
27.02.2013
EP2001532
A61M 1/36
24.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP2045286
EP2045286
C08K 5/12
16.01.2014
16.01.2014
Oppositie
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP2072053
EP2072053
A61K 35/74
07.08.2013
07.08.2013
Oppositie
Oppositie
07.11.2012
07.11.2012
EP2076194
A61B 18/14
23.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP2119414
A61C 8/00
23.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP2123666
C07K 7/08
29.01.2014
Oppositie
01.05.2013
01.05.2013
EP2152659
C07C 57/04
24.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP2160252
EP2160252
EP2160252
B05B 7/24
24.09.2013
24.09.2013
24.09.2013
Oppositie
Oppositie
Oppositie
09.01.2013
09.01.2013
EP2176354
C08L 97/02
17.01.2014
Oppositie
17.04.2013
17.04.2013
EP2183099
B32B 3/20
23.01.2014
Oppositie
04.09.2013
04.09.2013
EP2301524
A61K 9/12
24.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP2310808
G01F 1/66
23.01.2014
Oppositie
29.05.2013
29.05.2013
EP2339954
A61B 5/00
23.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP2341008
B65D 81/32
23.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP2392520
B65D 41/26
24.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP2396430
C12Q 1/68
21.01.2014
Oppositie
01.05.2013
01.05.2013
EP2399011
F01N 3/025
24.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP2411123
B01D 53/50
24.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
EP2433875
B65B 59/04
24.01.2014
Oppositie
24.04.2013
24.04.2013
Nummer 11/14
229
12 maart 2014
VB2: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een besluit inzake
bezwaarschrift/advies/oppositie is genomen.
Nummer (11)
IPC klasse
(51)
Datum besluit Soort besluit
Datum eerste Datum
Datum
publicatie NL1 publicatie EP2 publicatie VB1
EP0667102
A23B 4/06
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
02.06.2003
03.05.2004
EP0985203
G07F 7/10
21.11.2013
Oppositie
afgewezen
01.06.2006
02.07.2007
EP1173177
A61K 31/436
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
03.01.2005
01.12.2005
EP1263283
A01K 1/12
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
03.01.2005
01.12.2005
EP1276486
A61K 35/28
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
01.12.2010
12.10.2011
EP1329910
H01B 3/44
19.12.2013
Oppositie
afgewezen
01.05.2008
02.03.2009
EP1371762
B29C 61/06
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
03.08.2009
24.03.2010
EP1512583
B60R 13/10
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
02.01.2007
03.12.2007
EP1630510
F28D 9/00
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
01.03.2007
02.01.2008
EP1632232
A61K 31/505
20.09.2013
Oppositie
afgewezen
18.05.2011
21.03.2012
EP1708950
B66B 1/46
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
17.03.2010
26.01.2011
EP1711353
B44C 5/04
31.10.2013
Oppositie
beëindigd
01.02.2010
27.10.2010
EP1728445
A43B 1/00
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
01.12.2010
21.09.2011
EP1812543
C11D 7/50
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
28.04.2010
16.03.2011
EP1890956
B66B 11/02
26.10.2013
Oppositie
afgewezen
03.11.2008
01.09.2009
EP1937866
C23C 14/34
24.09.2013
Oppositie
afgewezen
22.12.2010
26.10.2011
EP1966431
D06M 11/83
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
29.09.2010
03.08.2011
EP2004688
C07K 16/18
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
29.12.2010
09.11.2011
EP2029656
C08G 59/56
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
24.11.2010
31.08.2011
EP2039521
B41J 2/175
05.03.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
24.03.2010
13.10.2010
EP2167439
C03C 11/00
29.09.2013
Oppositie
beëindigd
23.11.2011
26.09.2012
Nummer 11/14
230
12 maart 2014
OV: Overdracht.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
1038277
247 Invest B.V.
05.03.2014
E01F 8/02
1038338
Heruvent B.V.
05.03.2014
E04D 13/03
2006297
Duplaco B.V.
05.03.2014
C02F 3/00
2007430
247 Invest B.V.
05.03.2014
A01G 1/00
2008319
DG press HOldinG B.V.
05.03.2014
G03G 15/08
2008343
247 Invest B.V.
05.03.2014
A01G 9/02
2009415
2ndAir B.V.
01.03.2013
F24F 3/14
EP1151085
Bayer CropScience
05.03.2014
Aktiengesellschaft
Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der
Wissenschaften e.V.
A01H 5/00
EP1132102
W.O.M. World of Medicine
GmbH
05.03.2014
A61M 1/00
EP1175939
Johnson Matthey PLC
05.03.2014
B01J 35/00
EP1223395
L'AIR LIQUIDE, Société
Anonyme pour l'Etude et
l'Exploitation des Procédés
Georges Claude
05.03.2014
F25J 3/04
EP1501688
U-Nica Technology AG
05.03.2014
B41M 3/14
EP1439964
U-Nica Technology AG
05.03.2014
B42D 15/10
EP1509404
U-Nica Technology AG
05.03.2014
B41M 3/14
EP1492771
Bayer Intellectual Property
GmbH
05.03.2014
A61K 31/47
EP1435205
Bayer CropScience
Aktiengesellschaft
05.03.2014
A23L 1/0522
EP1557489
P2i Ltd
05.03.2014
B29C 59/14
EP1729894
P2i Ltd
05.03.2014
B05D 7/24
EP1771151
ZpearPoint AS
05.03.2014
A61K 8/69
EP1787141
NAVICO HOLDING AS
05.03.2014
G01S 5/14
EP1945285
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 05.03.2014
A61M 5/142
EP1964078
SafeNet UK Limited
05.03.2014
G07D 7/20
EP1820967
W.O.M. World of Medicine
GmbH
05.03.2014
F04B 43/12
EP1857259
GBT-Bücolit GmbH
05.03.2014
B29C 35/02
EP2054008
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 05.03.2014
A61J 1/20
EP2090425
Hydro Aluminium Rolled
Products GmbH
05.03.2014
B22D 1/00
EP2162634
Taufelberger Composite
Ges.m.b.H.
05.03.2014
F16G 11/00
EP2185218
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 05.03.2014
A61M 5/142
EP2116810
Mori Seiki Co., Ltd.
G01B 9/02
EP2328636
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 05.03.2014
A61B 18/04
EP2279275
INDUSTEEL FRANCE
05.03.2014
B29C 33/38
EP2367415
AgriFarm ApS
05.03.2014
A01K 1/00
EP2283882
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 05.03.2014
A61M 5/142
EP2332595
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 05.03.2014
A61M 5/142
EP0759993
Bayer CropScience
Aktiengesellschaft
05.03.2014
A01H 5/00
EP0851934
Bayer CropScience
Aktiengesellschaft
05.03.2014
A01H 5/00
EP0950107
Bayer CropScience
Aktiengesellschaft
05.03.2014
A01H 5/00
EP0988412
P2i Ltd
05.03.2014
B29C 59/14
05.03.2014
Nummer 11/14
231
12 maart 2014
NW: Naamswijzigingen.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
EP1412006
DELTA MED S.P.A.
05.03.2014
A61M 5/32
EP1384427
DewertOkin GmbH
05.03.2014
A47C 20/04
EP1523258
DewertOkin GmbH
05.03.2014
A47C 20/04
EP1545269
DewertOkin GmbH
05.03.2014
A47C 1/024
EP1592326
DewertOkin GmbH
05.03.2014
A47C 1/024
EP1742554
DewertOkin GmbH
05.03.2014
A47C 20/04
EP1785788
DewertOkin GmbH
05.03.2014
A61G 7/018
EP1785789
DewertOkin GmbH
05.03.2014
A61G 7/018
EP1800567
DewertOkin GmbH
05.03.2014
A47C 20/04
EP1862095
DewertOkin GmbH
05.03.2014
A47C 20/04
EP2064591
MANFROTTO UK LIMITED
05.03.2014
G03B 15/02
EP2087258
DewertOkin GmbH
05.03.2014
A47C 20/04
EP1955598
ST HUBERT
05.03.2014
A23D 7/00
EP2060207
DewertOkin GmbH
05.03.2014
A47C 20/04
EP1151226
ABH REALISATIONS LIMITED
03.03.2014
F21S 8/08
Nummer 11/14
232
12 maart 2014
MED: Overige mededelingen.
Nummer
(11/21)
Datum
Internationale
Rechthebbende (73)
inschrijving octrooiclassifica
tie (51)
Mededeling
2006297
Opheffing beslag
05.03.2014
C02F 3/34
Duplaco B.V. te Hengelo
EP1300523 05.03.2014
E04D 3/40
Kaneka Corporation te OSAKA, Japan Octrooi te vroeg verleend
(JP)
EP2174898 05.03.2014
B65G 65/28
Liebherr-Mischtechnik GmbH te
88427 BAD SCHUSSENRIED,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
Octrooi te vroeg verleend
EP2276824 31.01.2014
C11D 3/37
Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
Nederland niet aangewezen
Nummer 11/14
233
12 maart 2014
VRV: Vervallen rechten.
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
1035098
28.02.2014 Einde wettige duur
EP0903944 01.03.2014 Einde wettige duur
1035099
28.02.2014 Einde wettige duur
EP0954182 01.03.2014 Einde wettige duur
1035104
28.02.2014 Einde wettige duur
1035123
04.03.2014 Einde wettige duur
EP0974044 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
1035124
04.03.2014 Einde wettige duur
1035125
04.03.2014 Einde wettige duur
1035135
06.03.2014 Einde wettige duur
194648
04.03.2014 Einde wettige duur
2001343
03.03.2014 Einde wettige duur
2001350
05.03.2014 Einde wettige duur
2009509
13,06,2013 Verval wegens afstand
EP0613728 02.03.2014 Einde wettige duur
EP0613764 28.02.2014 Einde wettige duur
EP0613919 02.03.2014 Einde wettige duur
EP0613940 01.03.2014 Einde wettige duur
EP0614908 28.02.2014 Einde wettige duur
EP0615214 01.03.2014 Einde wettige duur
EP0615693 04.03.2014 Einde wettige duur
EP0615737 04.03.2014 Einde wettige duur
EP0615746 04.03.2014 Einde wettige duur
EP0615754 04.03.2014 Einde wettige duur
EP0615905 05.03.2014 Einde wettige duur
EP0616884 02.03.2014 Einde wettige duur
EP0616938 04.03.2014 Einde wettige duur
EP0616941 28.02.2014 Einde wettige duur
EP0616971 02.03.2014 Einde wettige duur
EP0617230 02.03.2014 Einde wettige duur
EP0618120 04.03.2014 Einde wettige duur
EP0619998 03.03.2014 Einde wettige duur
EP0620072 02.03.2014 Einde wettige duur
EP0626481 01.03.2014 Einde wettige duur
EP0628881 28.02.2014 Einde wettige duur
EP0638218 01.03.2014 Einde wettige duur
EP0639071 04.03.2014 Einde wettige duur
EP0650913 03.03.2014 Einde wettige duur
EP0669109 28.02.2014 Einde wettige duur
EP0686117 28.02.2014 Einde wettige duur
EP0686118 28.02.2014 Einde wettige duur
EP0687259 28.02.2014 Einde wettige duur
EP0687271 28.02.2014 Einde wettige duur
EP0687289 28.02.2014 Einde wettige duur
EP0687294 03.03.2014 Einde wettige duur
EP0687387 01.03.2014 Einde wettige duur
EP0688429 04.03.2014 Einde wettige duur
EP0689742 04.03.2014 Einde wettige duur
EP0689751 04.03.2014 Einde wettige duur
EP0693134 03.03.2014 Einde wettige duur
EP0695349 02.03.2014 Einde wettige duur
EP0809110 04.03.2014 Einde wettige duur
EP0843987 02.03.2014 Einde wettige duur
EP0854140 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
EP0995571 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1017867 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1034590 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1038045 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1069977 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1072253 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1079259 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1084559 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1106011 18.10.2013 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1120806 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1134594 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1161126 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1191348 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1194903 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1222927 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1223349 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1229641 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1247424 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1259791 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1260390 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1270681 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1272914 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1276909 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1279211 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1280787 29.11.2013 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1283272 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1283576 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1290442 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
234
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP1292587 17.07.2013 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1411844 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1299071 16.10.2013 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1421541 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1309949 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1423529 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1315264 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1429724 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1320517 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1430124 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1320960 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1430590 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1321723 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1431228 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1323179 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1431758 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1330867 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1432274 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1336305 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1433199 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1338404 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1435946 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1340845 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1436249 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1342271 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1437986 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1356836 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1442504 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1362645 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1447075 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1364183 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1454169 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1377873 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1456140 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1384984 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1456749 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1386754 25.10.2013 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1459724 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1387470 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1460116 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1390537 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1472187 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1393047 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1476626 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1394225 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1477734 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1396303 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1479765 02.03.2014 Einde wettige duur
EP1398948 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1399661 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1400202 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1400860 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1402842 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1404860 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1410683 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP1480713 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1484570 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1484943 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1486740 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1488043 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1489303 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1491025 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
235
Reden
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
EP1491575 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1538972 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1494698 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1540037 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1495313 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1540437 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1495579 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1542858 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1497068 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1544380 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1497722 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1545235 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1498668 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1549905 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1502193 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1550502 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1507486 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1551255 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1507569 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1551768 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1509948 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1553036 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1512159 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1557714 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1514648 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1559758 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1515687 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1559913 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1515768 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1562826 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1516328 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1563382 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1517192 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1564533 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1518081 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1565203 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1518661 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1566111 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1519835 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1567022 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1520991 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1568050 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1524679 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1568382 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1524989 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1570626 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1525262 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1571096 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1525469 28.10.2013 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1571408 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1527488 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1528615 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1529650 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1532418 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1533224 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1537129 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1573047 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1573719 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1576247 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1576581 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1578865 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1583851 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
236
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP1586911 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1640915 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1587648 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1641687 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1589939 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1642352 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1590700 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1644118 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1592357 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1644181 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1592856 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1648684 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1593963 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1651762 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1599110 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1651767 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1603210 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1653373 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1604370 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1653870 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1608730 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1654123 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1612823 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1657487 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1613361 26.09.2013 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1658020 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1613628 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1658685 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1616205 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1661653 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1616630 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1662004 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1616841 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1664276 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1624170 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1664701 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1625665 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1665704 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1625907 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1666502 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1629035 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1666520 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1633948 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1666746 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1636243 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1667510 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1636863 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1667899 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1637229 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1669270 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1637788 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1669274 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1637932 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1670436 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1639488 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1670943 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1639502 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1671641 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1640446 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1672218 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1640868 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP1672913 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
237
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP1674368 28.10.2013 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1713536 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1676370 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1713633 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1678790 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1714122 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1679475 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1715120 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1680282 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1715285 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1683418 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1715794 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1683520 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1716057 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1685595 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1716809 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1686210 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1717099 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1687021 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1717993 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1688289 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1718744 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1690545 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1718752 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1691738 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1723269 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1693235 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1724257 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1695428 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1724267 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1695928 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1725731 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1698619 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1726043 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1699750 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1728348 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1700016 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1729014 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1702001 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1729980 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1702997 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1731872 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1704668 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1732379 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1706168 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1737313 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1706747 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1738110 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1707011 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1738729 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1709009 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1740774 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1710093 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1740946 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1710279 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1741337 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1710388 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1743477 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1711310 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1743759 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1711747 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP1745328 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
238
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP1746074 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1767624 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1746085 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1768364 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1747414 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1770374 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1749243 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1770393 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1749849 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1771663 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1750598 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1772947 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1751271 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1773664 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1751849 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1773666 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1752786 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1774386 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1753653 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1775899 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1753902 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1777047 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1753999 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1779061 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1754266 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1779197 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1755854 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1781663 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1756322 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1782215 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1756774 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1783922 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1756845 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1784573 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1757257 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1784577 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1757401 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1785007 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1757595 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1785339 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1758470 22.10.2013 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1787775 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1759117 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1788047 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1761644 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1790444 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1763781 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1791492 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1764589 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1794567 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1764832 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1796682 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1765276 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1797276 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1765769 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1797830 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1765805 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1799857 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1766099 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1800295 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1766539 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP1801008 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
239
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP1801635 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1834439 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1801683 20.09.2013 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1834772 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1802412 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1835808 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1803160 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1836976 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1803514 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1838445 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1803942 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1838772 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1804012 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1839380 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1805051 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1841028 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1805519 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1841652 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1807159 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1841794 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1807960 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1841869 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1808535 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1844251 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1809325 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1845167 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1818064 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1845822 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1819367 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1846153 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1819541 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1846183 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1820655 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1846242 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1820757 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1847244 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1824436 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1847342 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1826334 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1847659 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1826917 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1848952 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1828816 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1849280 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1829003 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1849407 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1829269 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1850683 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1829812 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1850754 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1830652 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1850782 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1831076 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1851028 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1832687 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1851173 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1832904 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1852159 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1833130 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1854529 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1833587 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP1855328 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
240
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP1855773 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1889453 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1856317 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1889839 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1856417 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1891354 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1857678 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1892351 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1857827 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1892467 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1858664 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1894886 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1858682 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1895799 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1859335 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1896341 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1860639 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1897149 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1863297 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1897436 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1864713 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1898046 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1865972 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1900046 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1866449 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1900141 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1869294 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1900839 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1872636 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1901689 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1873676 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1902704 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1874584 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1903014 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1874672 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1904067 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1877418 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1905516 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1877665 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1905533 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1878023 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1905609 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1878068 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1906569 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1878242 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1906755 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1880475 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1906879 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1880515 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1907988 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1880673 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1909667 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1881388 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1909679 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1881777 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1910335 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1881982 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1911210 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1885059 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1912194 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1886887 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP1912879 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
241
12 maart 2014
Nummer 11/14
242
12 maart 2014
Nummer 11/14
243
12 maart 2014
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
244
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP1913710 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1935539 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1915095 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1935731 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1915335 31.10.2013 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1936765 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1917678 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1936826 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1917991 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1936854 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1919280 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1937293 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1919407 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1937368 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1919639 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1937457 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1920849 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1937723 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1923396 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1937807 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1924109 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1938469 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1924578 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1939580 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1924627 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1939583 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1924679 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1940190 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1924789 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1941014 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1925683 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1941724 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1926527 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1942145 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1927327 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1942769 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1928279 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1943463 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1928356 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1943672 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1928940 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1944009 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1929090 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1944887 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1929355 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1945850 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1930602 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1946184 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1931865 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1946295 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1931996 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1947930 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1932836 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1949435 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1933575 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1949601 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1933726 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1949921 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1934086 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1950111 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1935538 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP1950374 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
245
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP1950482 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1975696 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1951345 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1976450 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1951708 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1977099 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1951912 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1977269 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1953974 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1979203 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1955089 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1979726 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1955679 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1979947 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1957225 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1980215 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1958763 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1980890 28.10.2013 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1961027 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1982918 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1962120 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1983217 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1963156 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1983812 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1964664 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1984527 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1966203 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1984553 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1966655 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1986124 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1967481 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1986236 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1967508 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1986933 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1968512 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1987198 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1968777 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1987607 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1969579 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1987786 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1969894 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1989085 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1970891 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1990933 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1971386 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1992012 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1971589 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1992293 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1971814 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1992915 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1973291 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1994216 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1973629 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1994252 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1974043 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1995612 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1974361 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1996674 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1974387 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1996692 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1975567 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP1997336 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
246
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP1998407 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2021983 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1998659 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2022751 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1998851 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2022861 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1999051 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2023358 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1999829 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2024014 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2000613 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2024554 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2000861 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2024725 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2002047 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2025202 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2002134 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2025296 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2002607 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2025483 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2004041 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2025493 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2004111 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2025651 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2005455 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2027238 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2006556 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2028384 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2007496 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2028678 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2007747 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2029469 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2007944 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2031755 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2008701 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2032327 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2008960 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2032411 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2009219 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2032490 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2010166 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2032860 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2011674 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2033602 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2012250 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2034235 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2012334 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2034488 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2013526 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2034498 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2014793 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2035212 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2015731 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2036566 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2017573 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2037473 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2018838 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2037529 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2019451 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2037596 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2019617 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2037978 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
247
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2038013 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2056916 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2039106 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2057472 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2039386 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2060121 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2040435 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2061301 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2040497 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2061534 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2040629 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2061555 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2041084 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2061692 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2041356 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2061779 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2042306 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2062258 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2042407 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2062419 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2044960 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2063243 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2045390 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2063818 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2046339 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2064207 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2046657 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2064346 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2047294 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2064386 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2047449 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2065932 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2047464 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2066146 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2048231 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2067118 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2048378 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2067211 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2048988 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2067631 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2049001 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2068728 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2049240 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2069011 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2049295 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2069030 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2049385 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2069570 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2050213 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2069623 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2050342 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2069685 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2052090 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2069824 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2054123 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2070323 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2054256 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2070396 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2054429 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2070822 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2056762 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2071081 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
248
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2071156 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2085282 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2071340 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2085677 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2072998 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2086036 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2073571 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2086038 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2073911 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2086475 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2073950 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2087396 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2074149 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2088366 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2074156 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2089267 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2074219 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2089428 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2074273 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2089989 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2074294 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2090259 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2074671 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2091757 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2075036 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2091943 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2075201 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2092857 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2076463 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2093030 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2076649 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2093432 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2077288 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2093461 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2077857 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2093506 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2078644 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2093533 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2078873 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2093853 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2079385 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2094003 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2079520 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2094415 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2080176 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2094950 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2080284 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2095150 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2081249 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2097738 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2082259 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2098840 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2082537 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2099095 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2083274 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2099548 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2083574 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2101268 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2083841 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2101357 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2084019 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2101859 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
249
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2103406 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2116669 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2103737 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2116670 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2104272 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2117202 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2104478 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2117282 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2104640 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2117309 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2105734 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2117621 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2105806 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2117623 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2106091 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2119772 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2107632 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2119901 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2108101 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2120010 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2108425 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2120344 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2108631 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2120859 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2109352 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2121367 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2110796 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2121412 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2110814 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2121415 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2111313 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2121564 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2111718 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2121701 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2112127 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2121821 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2112151 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2121965 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2112651 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2122095 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2113261 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2123497 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2113262 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2123627 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2113313 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2123640 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2113605 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2123865 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2113738 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2124116 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2114180 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2124430 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2114273 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2125279 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2114414 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2125292 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2115129 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2125299 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2115423 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2125316 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2115496 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2125504 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
250
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2125824 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2137060 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2126215 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2137063 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2127048 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2137090 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2127347 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2138010 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2127550 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2138300 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2127884 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2138564 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2128075 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2138815 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2128168 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2139321 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2128351 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2139497 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2128422 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2139586 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2129167 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2141464 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2129673 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2141702 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2130015 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2141760 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2130295 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2142376 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2130296 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2142706 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2130565 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2142801 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2130764 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2143028 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2130964 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2143092 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2131462 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2143315 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2131738 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2144652 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2131967 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2145281 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2132800 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2145850 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2133143 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2145932 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2133165 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2146069 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2133222 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2146572 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2133225 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2147200 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2133566 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2147835 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2133998 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2148245 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2134749 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2148346 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2135385 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2149171 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2135701 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2149295 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
251
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2149516 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2162485 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2150003 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2163267 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2150678 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2163336 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2150717 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2163688 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2150947 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2163693 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2151328 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2164078 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2151972 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2165631 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2152037 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2165683 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2153507 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2166098 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2153944 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2166149 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2154291 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2166212 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2154989 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2166250 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2155144 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2166721 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2157458 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2167825 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2157596 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2168416 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2157615 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2168617 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2157645 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2168907 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2157648 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2169181 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2158149 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2169342 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2158854 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2170366 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2158993 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2170432 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2160351 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2170585 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2160754 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2171286 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2161131 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2171298 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2161141 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2171321 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2161149 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2172340 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2161539 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2172507 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2161617 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2172759 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2161643 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2173400 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2161786 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2174737 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2161924 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2175169 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
252
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2175236 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2185916 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2175287 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2186128 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2176116 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2186918 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2177254 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2187217 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2177611 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2187576 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2177746 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2187818 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2177917 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2188139 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2178470 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2188245 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2178712 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2188259 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2179115 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2188676 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2179194 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2189464 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2179497 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2189545 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2180220 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2190080 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2180324 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2190223 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2180601 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2190849 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2181024 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2190963 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2181283 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2191152 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2181362 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2191276 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2181514 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2191500 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2182009 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2191571 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2182077 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2191623 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2182271 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2191811 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2182272 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2191856 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2183224 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2192060 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2183230 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2192232 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2183649 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2193013 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2183895 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2193257 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2184066 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2193560 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2185370 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2193586 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2185497 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2193900 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2185887 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2194087 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
253
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2194253 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2202227 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2194258 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2202688 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2194289 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2202753 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2194372 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2203102 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2194925 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2203196 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2195025 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2203286 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2195329 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2203327 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2195331 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2204245 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2195543 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2204312 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2196041 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2204534 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2196438 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2205053 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2196681 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2205072 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2197236 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2205303 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2197611 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2205422 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2197840 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2205515 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2198267 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2205610 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2198389 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2205817 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2198764 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2205883 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2199149 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2205981 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2199243 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2206155 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2199601 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2206300 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2200106 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2206575 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2200595 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2206747 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2200997 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2206886 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2201351 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2207042 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2201601 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2207341 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2201682 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2207871 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2201761 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2207885 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2201799 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2208421 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2201885 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2208440 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2202023 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2208670 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
254
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2208878 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2219712 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2209590 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2219934 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2209762 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2219974 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2210034 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2220029 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2210332 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2220150 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2211409 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2220525 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2211415 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2221143 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2211557 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2221201 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2211942 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2221228 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2211986 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2221371 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2212129 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2221616 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2212469 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2221921 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2213285 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2222454 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2213461 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2222776 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2213625 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2222805 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2213806 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2222887 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2214000 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2222939 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2214675 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2223033 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2214927 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2223154 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2216204 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2223667 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2216374 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2223766 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2216392 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2223767 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2216530 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2223782 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2216828 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2223811 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2217334 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2223878 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2217586 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2224528 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2218749 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2224706 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2219076 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2225016 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2219102 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2225169 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2219202 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2225305 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2219269 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2225556 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
255
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2225613 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2234865 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2225652 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2234879 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2225925 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2235169 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2225949 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2235935 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2226575 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2236073 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2226652 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2236606 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2226793 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2236839 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2227316 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2236907 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2228026 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2237463 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2229006 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2237852 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2229202 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2238071 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2229247 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2238471 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2229676 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2238692 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2229975 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2239033 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2230157 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2239319 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2230398 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2239562 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2230759 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2240070 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2231346 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2240443 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2231489 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2240996 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2231734 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2241300 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2232518 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2242123 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2232589 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2243286 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2232975 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2243536 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2233052 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2243607 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2233188 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2243621 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2233357 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2244210 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2233364 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2244333 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2233451 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2244377 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2234678 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2244378 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2234716 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2244381 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2234786 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2244928 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
256
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2245707 11.09.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2252415 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2245780 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2252496 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2246032 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2252585 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2246239 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2252675 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2246338 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2252708 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2246991 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2252711 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2247082 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2253342 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2247316 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2253805 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2247702 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2254329 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2247903 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2254551 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2247930 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2254755 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2248148 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2255204 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2248504 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2255475 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2248640 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2255973 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2249289 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2256210 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2249505 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2256234 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2249684 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2256474 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2249699 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2256545 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2249751 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2256673 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2249856 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2257535 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2249941 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2257879 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2250031 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2258077 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2250047 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2258463 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2250487 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2259013 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2250683 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2259066 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2251192 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2259829 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2251289 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2260203 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2251298 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2260635 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2251337 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2261137 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2251693 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2261149 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2252149 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2261469 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
257
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2262043 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2274471 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2262125 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2274473 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2262204 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2274688 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2262946 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2275071 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2263855 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2275216 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2263933 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2275237 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2264025 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2275300 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2265320 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2275311 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2265599 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2275579 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2265829 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2275661 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2266745 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2276085 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2266819 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2276258 01.03.2014 Einde wettige duur
EP2267750 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2276612 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2268043 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2268466 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2269309 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2269759 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2269797 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2269845 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2269887 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2270595 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2272056 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2272076 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2272540 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2272614 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2272762 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2272869 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2273319 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2273817 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2274003 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2274009 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2276259 01.03.2014 Einde wettige duur
EP2277216 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2277262 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2277292 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2277487 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2277700 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2277708 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2277724 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2278060 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2278965 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2279850 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2280036 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2280302 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2280358 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2280750 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2280839 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2280943 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2281110 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2281632 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
258
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2281849 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2292766 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2282243 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2292767 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2282774 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2292792 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2283089 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2292880 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2283677 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2293274 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2284065 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2293318 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2284611 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2293540 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2284937 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2294231 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2284968 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2294348 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2285122 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2294676 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2285588 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2295162 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2285716 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2295198 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2286472 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2295506 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2286719 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2295567 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2288460 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2295929 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2288514 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2296005 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2288556 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2296181 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2288581 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2296317 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2289401 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2297223 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2289579 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2297436 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2289581 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2298209 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2289602 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2298235 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2289643 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2299152 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2290427 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2299453 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2290479 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2299611 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2290955 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2299767 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2291052 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2299816 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2291319 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2299842 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2291410 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2300437 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2292323 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2300690 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2292517 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2301040 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
259
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2301329 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2307387 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2301621 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2307490 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2301680 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2307787 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2301995 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2307829 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2302179 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2309242 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2302248 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2310031 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2302296 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2310214 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2302664 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2310300 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2302795 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2310330 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2302800 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2310607 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2303225 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2311058 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2303593 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2311888 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2303692 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2313365 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2303706 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2313544 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2303751 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2315495 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2303823 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2315526 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2303896 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2315907 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2303904 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2315999 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2304744 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2316029 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2305099 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2316326 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2305393 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2316459 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2305451 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2316751 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2305558 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2317307 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2305931 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2317708 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2306007 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2317907 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2306014 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2317913 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2306057 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2317981 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2306108 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2318346 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2306719 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2319275 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2306770 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2319430 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2307355 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2319456 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
260
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2319575 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2328783 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2319972 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2328970 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2321086 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2329268 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2321099 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2329510 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2321953 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2329694 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2322029 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2330323 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2322659 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2330398 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2322783 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2330509 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2323776 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331231 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2323797 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331330 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2323828 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331358 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2323919 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331381 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2324081 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331473 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2325055 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331510 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2325300 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331550 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2325303 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331583 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2325731 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331632 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2326552 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331702 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2326802 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331840 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2327115 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331844 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2327223 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331857 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2327238 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2331927 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2327362 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2332406 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2327554 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2332487 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2327605 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2333095 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2327623 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2333402 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2327829 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2333942 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2328338 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2333990 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2328534 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2334420 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2328732 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2334534 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2328782 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2334551 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
261
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2334553 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2342118 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2334739 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2342522 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2334741 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2342586 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2334816 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2342633 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2335025 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2342876 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2335162 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2342954 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2335973 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2343017 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2336197 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2343550 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2337012 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2344010 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2337065 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2344026 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2337642 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2344265 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2337966 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2344286 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2338227 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2344287 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2338563 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2344407 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2338576 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2344470 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2338599 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2344987 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2338936 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2345667 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2339293 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2345874 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2339722 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2346243 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2339788 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2346312 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2340022 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2346769 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2340131 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2346834 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2340216 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2347164 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2340253 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2347906 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2340282 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2347908 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2340402 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2347987 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2340583 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2348450 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2340586 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2348567 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2340716 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2349190 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2342104 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2349404 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2342111 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2349762 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
262
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2349779 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2359964 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2349838 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2360090 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2349902 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2360365 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2350022 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2360754 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2350627 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2361007 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2351589 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2361076 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2351624 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2361148 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2351966 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2361217 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2352417 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2361291 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2353027 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2361440 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2353170 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2361570 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2353860 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2361762 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2353988 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2361778 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2354957 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2361864 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2355722 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2362287 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2356006 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2362463 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2356058 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2362597 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2356095 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2363355 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2356441 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2363685 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2356507 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2364003 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2356706 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2364173 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2356868 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2364694 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2356899 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2364719 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2357352 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2364883 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2358327 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2364987 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2358470 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2365510 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2358607 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2365631 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2359069 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2365960 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2359130 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2366479 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2359314 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2366546 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2359657 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2366589 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
263
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2366651 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2377725 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2367283 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2377731 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2367756 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2377893 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2367804 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2377942 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2368496 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2378329 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2368637 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2379074 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2368825 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2379423 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2370214 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2379459 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2370290 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2379820 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2370536 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2380081 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2371679 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2380110 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2372297 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2380453 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2372312 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2380577 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2372476 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2380780 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2373102 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2380864 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2373254 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2380916 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2373301 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2381022 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2373352 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2381263 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2373484 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2381739 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2373509 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2381950 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2374226 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2382002 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2374574 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2382377 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2374747 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2382405 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2374868 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2382904 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2374969 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2382979 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2375797 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2383003 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2376007 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2383111 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2376168 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2383307 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2376486 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2383502 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2376809 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2383592 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2376935 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2383811 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
264
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2384107 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2391066 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2384671 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2391430 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2384758 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2391492 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2384837 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2391832 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2385058 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2392439 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2385081 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2392732 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2385156 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2392795 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2386277 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2393701 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2387473 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2394236 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2387955 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2394548 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2387959 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2394779 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2388149 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2394942 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2388158 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2395101 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2388225 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2395173 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2388281 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2395270 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2388446 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2395710 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2388912 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2395808 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2389053 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2396563 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2389226 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2396657 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2389457 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2396828 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2389477 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2396842 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2389621 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2397025 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2389725 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2397030 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2389763 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2397349 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2389966 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2397594 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2389967 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2397612 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2390162 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2397684 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2390663 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2397728 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2390884 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2397924 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2390914 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2398211 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2391049 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2398512 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
265
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2398797 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2406233 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2398808 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2406326 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2398872 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2406790 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2398950 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2407224 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2399207 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2407292 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2399261 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2407397 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2399518 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2408280 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2400025 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2408598 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2400174 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2408695 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2400205 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2408740 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2400215 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2408886 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2400277 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2409086 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2400664 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2409734 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2400773 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2409928 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2400880 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2409941 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2400937 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2410008 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2401014 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2410619 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2401495 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2410659 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2401611 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2410734 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2401680 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2410892 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2401812 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2411086 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2403319 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2411201 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2403381 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2411249 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2403766 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2411473 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2403805 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2411558 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2404746 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2411605 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2404860 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2411606 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2405021 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2412320 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2405618 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2412502 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2406095 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2412660 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2406106 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2412757 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
266
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2412843 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2420456 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2412863 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2420486 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2412958 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2421065 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2413159 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2421778 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2413330 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2421916 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2414414 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2422017 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2414534 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2422109 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2414567 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2422204 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2414607 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2422584 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2414676 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2422831 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2414895 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2422896 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2415219 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2422897 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2415317 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2422898 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2415527 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2422986 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2415761 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2422994 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2415795 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2422995 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2415899 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2423018 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2415905 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2423198 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2417022 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2424156 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2417046 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2424689 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2417287 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2424752 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2417488 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2424811 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2417613 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2425125 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2417923 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2425132 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2418332 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2425141 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2418400 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2425150 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2418401 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2425172 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2419432 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2425410 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2419464 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2425574 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2419963 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2425898 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2420126 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2426113 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
267
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2426114 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2432114 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2426246 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2433186 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2426343 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2433687 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2426523 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2433775 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2426678 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2433817 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2427001 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2433878 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2427340 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2433927 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2427351 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2433999 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2427371 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2434478 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2427520 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2434748 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2428440 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2435253 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2428517 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2435985 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2428518 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2436284 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2428593 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2436330 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2428686 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2436345 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2428727 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2436474 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2429729 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2436519 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2429797 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2436522 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2430332 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2436601 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2430689 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2436767 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2430700 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2436973 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2430931 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2437056 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2431239 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2437203 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2431265 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2437272 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2431310 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2437548 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2431339 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2438222 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2431494 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2438255 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2431501 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2438361 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2431525 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2438978 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2431543 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2439530 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2431772 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2439696 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
268
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2439716 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2447387 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2439813 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2447463 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2440134 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2447603 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2440154 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2447691 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2440301 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2448403 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2440445 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2448415 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2440536 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2448479 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2440605 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2448562 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2440903 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2448724 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2440955 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2448807 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2441930 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2448986 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2442113 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2449159 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2442468 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2449467 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2442779 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2449468 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2443153 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2449643 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2443291 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2449835 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2443299 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2449933 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2444109 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2450402 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2444358 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2450464 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2444362 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2450768 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2444378 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2450789 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2444391 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2451361 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2445718 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2451810 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2445786 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2452001 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2446401 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2452239 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2446570 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2452721 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2446759 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2452883 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2446777 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2453048 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2446861 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2453112 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2447091 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2453154 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2447304 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2453780 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
269
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2454118 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2459868 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2454145 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2460228 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2454306 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2460238 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2454392 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2460390 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2454434 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2460637 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2454523 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2460665 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2454845 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2460739 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2454852 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2460756 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2455182 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2460761 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2455190 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2460912 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2455356 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2460921 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2455492 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2461140 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2455512 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2461225 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2455663 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2461467 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2455742 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2462010 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2455950 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2462358 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2456106 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2462571 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2456378 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2462905 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2456501 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2463004 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2456625 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2463047 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2456766 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2463053 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2456972 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2463131 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2456985 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2463147 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2457129 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2463217 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2457889 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2463591 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2458056 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2463738 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2458073 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2464084 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2458166 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2464542 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2458506 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2464933 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2458751 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2464955 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2459600 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
EP2465416 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
Nummer 11/14
Nummer
(11/21)
Datum
270
Reden
vertaling
Nummer
(11/21)
12 maart 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2465616 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2470820 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2465664 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2471131 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2465711 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2471408 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2465783 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2471567 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2465812 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2471660 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2466232 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2471720 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2466240 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2472151 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2466359 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2472252 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2466398 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2472409 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2466981 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2472509 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2467582 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2472587 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2467610 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2472850 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2467619 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2472970 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2467764 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2473129 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2468137 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2473178 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2468159 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2473335 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2468169 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2473379 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2468454 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2473539 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2468497 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2473745 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2468541 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2473746 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2468579 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2473750 06.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2468717 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2474341 20.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2468780 13.11.2013 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2474430 13.11.2013 Verval wegens niet ind