CO2 footprint MBI Infra

Broeikasgas emissieverklaring
SGS opdrachtnummer
Verificateur
Datum
CCP-325-2012
Martine Meerburg
19 juli 2013
Bedrijf
Locatie
Aantal pagina’s
MBI Beton BV, business unit Infra
Veghel
2
Opdracht
In opdracht van MBI Beton BV, business unit Infra heeft SGS Nederland BV, afdeling CCP, de verificatie
uitgevoerd van de directe en indirecte broeikasgassen zoals gerapporteerd in de emissie-inventaris
betreffende 2012 die door MBI Beton BV aan SGS is verstrekt.
Rollen en Verantwoordelijkheden
Het management van MBI Beton BV is verantwoordelijk voor de samenstelling en de inhoud van de
emissie-inventaris en de daarin gerapporteerde broeikasgasemissies.
Het is de verantwoordelijkheid van SGS om een onafhankelijk oordeel te geven over de emissie-inventaris
en de daarin vermelde broeikasgasemissies.
Mate van zekerheid
SGS heeft de werkzaamheden zodanig gepland en uitgevoerd dat een beperkte mate van zekerheid is
verkregen dat de emissie-inventaris geen onjuistheden van materieel belang bevat.
Scope
MBI Beton BV, business unit Infra heeft een onafhankelijke verificatie verzocht door SGS Nederland BV van
de gerapporteerde broeikasgasemissies van 2012 voortkomend uit de activiteiten van MBI Beton BV,
business unit Infra. De beoordeling was gericht op het verschaffen van een beperkte mate van zekerheid
over de vraag of de gerapporteerde broeikasgasemissies van MBI Beton BV, business unit Infra over 2012
in overeenstemming zijn met de principes van ISO 14064 binnen de scope zoals hieronder staat
beschreven.
De data die is onderzocht is gebaseerd op de brandstof en elektriciteitsfacturen van 2010 en in enkele
gevallen gebaseerd op onderbouwde schattingen.
De opdracht betreft de verificatie van antropogene bronnen van broeikasgassen, binnen de
organisatorische grens en is gebaseerd op ISO 14064-3:2006.
-
De organisatorische grens is vastgesteld volgens de operational control aanpak.
Naam van de beschreven activiteiten: MBI Beton BV, business unit Infra.
Locaties: Veghel, Kampen, Aalst, Groot Ammers en Nieuw Lekkerland.
De betreffende broeikasgasbronnen zijn verbruik eigen materieel, elektriciteitsverbruik,
aardgasverbruik, en zakelijk verkeer.
De periode waarover de broeikasgassen zijn geverifieerd: 2012.
De verwachte gebruikers van deze verificatie verklaring zijn: de afnemers van MBI Beton BV, business
unit Infra in het kader van verplichtingen voor de CO2 prestatieladder.
SGS Nederland B.V..
Malledijk 18 P.O. Box 200 3200 AE Spijkenisse The Netherlands t+31 (0)181 69 33 33 f+31 (0)181 62 35 66 www.sgs.nl
R.C. Amsterdam No. 24226722
Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
Criteria en aanpak
SGS voert een onafhankelijke verificatie uit van de verstrekte broeikasgas emissie-inventaris.
De aanpak is in overeenstemming met:
De criteria zoals beschreven in ISO 14064-1 en ISO 14064-3
Het Handboek CO2-prestatieladder 2.1, 18 juli 2012.
De aanpak van SGS is gebaseerd op de uitkomsten van een risicoanalyse van de rapportage van de
broeikasgasemissies en de maatregelen die zijn getroffen om deze risico’s te beheersen.
Het onderzoek omvatte:
Het verzamelen en verifiëren van ondersteunend bewijs voor de gerapporteerde data;
Interviews met betrokken werknemers bij het opstellen van het emissieverslag en
een locatiebezoek aan MBI Beton BV, business unit Infra te Veghel.
SGS heeft de werkzaamheden zodanig gepland en uitgevoerd dat een beperkte mate van zekerheid is
verkregen dat de broeikasgasemissies zoals gerapporteerd in de emissie-inventaris accuraat, compleet,
consistent en transparant zijn en geen onjuistheden van materieel belang bevat. De gevraagde materialiteit
was daarbij 5%.
SGS is van mening dat onze aanpak een deugdelijke grondslag vormt voor het oordeel.
Conclusie
SGS is niet gebleken dat de gerapporteerde broeikasgasemissies in de emissie-inventaris van MBI Beton
BV, business unit Infra zijnde 3056 ton CO2 over het jaar 2012, materieel onjuist zijn weergegeven. Deze
conclusie is gebaseerd op de criteria zoals deze zijn weergegeven in deze verklaring.
Deze verklaring behoort bij de genoemde emissie-inventaris en dient in combinatie gelezen te worden.
Opmerkingen
geen
Spijkenisse, 19 juli 2013
Henk Jan Olthuis
Manager Emissiehandel verificaties
Behoudens andersluidende overeenkomst worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden voor broeikasgassen validatieen verificatie. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de
vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de
bevindingen van SGS Nederland B.V. op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS Nederland B.V.
is enkel aansprakelijk t.a.v. haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te
oefenen voortspruitend uit de transactiedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en
overtreders zullen vervolgd worden.
CARBON FOOTPRINT
MBI Beton BV, Business Groep Infra
MBI Beton BV
Veghel, 01-07-2013
Inhoudsopgave
1
Inleiding
2
Aanpak en afbakening
2.1
Aanpak
2.2
Afbakening
3
Carbon footprint
4
Directe CO2 emissies
5
6
7
I
II
Indirecte CO2 emissie
Overig Indirecte CO2 emissie
Onderbouwing
Bijlage ingevoerde data Scope 1
Bijlage ingevoerde data Scope 2 en Overige Scope 2
Pagina 2 van 17
1
Inleiding
MBI Beton BV, met de hoofdzetel in Veghel, produceert esthetische hoogwaardige en innovatieve
betonproducten in 3 segmenten. Vanuit deze markt gedachte heeft MBI zich in 3 Business groepen
georganiseerd.
MBI Infra levert bestrating en infrastructurele oplossingen voor de wegenbouw en openbare ruimte.
MBI Bouw produceert en levert gevelstenen voor de woning- en utiliteitsbouw.
MBI Tuin levert via een landelijk dealernetwerk sierbestrating voor de professionele- en
consumentenmarkt.
Deze Carbon Foorprint 2012 heeft betrekking op de Business Groep: MBI Infra.
De productie voor deze toepassingen vindt plaats in Veghel ( Basis Infra) en Kampen (Basis Tuin en
Bouw). Sinds 1 januari 2012 zijn de productiebedrijven in Aalst (Gld), Groot-Ammers en
Nieuw-Lekkerland ook onderdeel van de MBI groep. In 2012 en 2013 is een verdere optimalisatie
gerealiseerd, door de specifieke Infra, Bouw en Tuin producten op de meest logische wijze in de
productiebedrijven te alloceren. Als gevolg hiervan heeft per 31 dec. 2012 de productielocatie
Groot-Ammers de Infra productie beëindigd.
Door deze gewijzigde structuur is de emissie van het basisjaar 2011 als zodanig niet meer juist. Op
onderstaande wijze wordt een goede benadering gerealiseerd voor het nieuwe basisjaar 2011.
-
De CO2 emissie per 1.000 kg Infra product in 2011 bedroeg 7,68 kg CO2. (Totale emissie CO2
Infra / totaal aantal kg ’s gereed product).
-
De totale productieomvang 2012 van de 5 locaties is vergelijkbaar met die van 2011,
536.478.000 kg.
-
Een afwijking die redelijkerwijs aanwezig is, bestaat uit de wijze van verwarmen van de
productielocaties. Het bedrijf Aalst en Groot-Ammers werden met gasolie verwarmd. Dit leidt in
vergelijking met toegepast aardgas tot een iets hoger emissie-aandeel. Dit kan tot een iets hoger
emissie-aandeel 2011 leiden, dan onderstaand vermeld. De afwijking heeft slechts geringe
invloed.
Het basisjaar 2011 wijzigt hierdoor tot een emissie-aandeel van
4.120 ton CO2.
MBI producten worden steeds duurzamer geproduceerd. Naast de bekende keurmerken voor de Infraen Gevelmarkt slaagt MBI er in steeds meer gerecyclede en secundaire grondstoffen in de
Pagina 1 van 17
eindproducten toe te passen. Voor MBI Beton , Business groep Infra geldt specifiek dat veel producten zo
worden geproduceerd dat deze in de werken machinaal worden gelegd.
In essentie kunnen alle door MBI geproduceerde producten na de gebruiksduur , 100% gerecycled
worden.
Recentelijk heeft MBI een intentieverklaring voor NL Greenlabel ondertekend, waarbij MBI verklaart zich
in de breedste zin van het woord te willen inspannen, producten voor tuin en landschap te
verduurzamen.
De duurzaamheid wordt verder gestimuleerd, door vanaf 2012 met duurzame elektriciteit te
produceren. Dit betreft de productielocaties Veghel en Kampen. Per 1 januari 2013 is alle gebruikte
elektriciteit afkomstig van een duurzame energiebron.
Op deze wijze wordt de zorg voor mens en milieu zo optimaal mogelijk geborgd.
De opdrachtgevers van de Business Groep Infra verzoeken MBI in steeds meerdere mate, opgave te doen
van een duurzaamheidsfactor, de CO2 footprint.
Om deze reden heeft de Business groep Infra, besloten deze CO2 footprint door een extern
gecertificeerd bureau, SGS Nederland BV te Spijkenisse de verificatie te laten uitvoeren voor de
productgroep Infra.
Pagina 2 van 17
2
Aanpak en afbakening
2.1
Aanpak
Directe CO2 emissies
- Brandstofverbruik verwarming en productie
- Brandstofverbruik intern transport/ transport naar bouwplaats
- Brandstofverbruik zakelijk vervoer (bedrijfsauto’s, leaseauto’s)
Indirecte CO2 emissies
- Elektriciteitsverbruik
- Ingekochte koude en warmte
Overige indirecte CO2 emissies
- Brandstofverbruik zakelijk met privé auto
- Brandstofverbruik zakelijke vliegreizen
Scope 1
Scope 1
Scope 1
Scope 2
Scope 2
Overig Scope 2
Overig Scope 2
Om de carbon footprint te bepalen zijn er gegevens verzameld over alle CO 2 gerelateerde
emissies (met uitzondering van koelvloeistoffen). Op basis van deze gegevens en de
conversiefactoren zijn de hoeveelheden CO 2 emissie bepaald.
Voor het vaststellen van de footprint zijn de conversiefactoren zoals opgenomen in
"Handboek CO2-Prestatieladder 2.1 d.d. 18 juli 2012" gehanteerd.
Pagina 3 van 17
2.2 Afbakening
Wij hebben de organisatiegrenzen afgebakend volgens de in ISO 14064-1 en het Green
House Gas protocol benoemde werkwijze van: operational control
Dit betekent dat de gegevens over het kalenderjaar 2012 van de 5 productiebedrijven zijn
gesommeerd en vervolgens op basis van de geproduceerde productietonnen verbijzonderd
naar de Business Groep Infra.
Het rapportagejaar voor de CO2-emissie inventarisatie is 2012.
Tabel 2.1. Beschrijving organisatie
nr.
Bedrijfsnaam
1
MBI Beton BV, Business groep
Infra
Totaal
Pagina 4 van 17
FTE m2 vloeropp
173
190000
173
190000
m3 beton
238500
238500
3 Carbon footprint
De totale CO2 emissie (in ton/jaar) is berekend voor de genoemde bronnen van CO2 emissies
en is weergegeven in tabel 3.1. en in figuur 3.1. De bronnen die geen bijdrage hebben in de
totale CO2 emissie komen hierin niet terug. De verdeling van de scope 1 en scope 2 emissies
is weergegeven in tabel 3.2 en in figuur 3.2.
Tabel 3.1. CO2 emissie totaal in ton per jaar
Onderwerp
Scope
CO2 emissie
in ton per
jaar
Directe CO2 emissies
Brandstofverbruik verwarming en productie 1
Brandstofverbruik intern transport/
1
transport naar bouwplaats
Brandstofverbruik zakelijk vervoer
1
(bedrijfsauto’s, leaseauto’s)
Indirecte CO2 emissies
Elektriciteitsverbruik
Overige indirecte CO2 emissies
Brandstofverbruik zakelijk met privé auto
Totaal
Pagina 5 van 17
842,9
433
191
2
1586,2
2
3
3056,1
Figuur 3.1. CO2 emissie totaal in ton per jaar
Tabel 3.2. CO2 emissie per scope in ton per jaar
Scope
Scope 1 emissie
Scope 2 emissie
Totaal
Pagina 6 van 17
CO2 emissie
in ton per
jaar
1466,9
1589,2
3056,1
%
48,0%
52,0%
Figuur 3.2. CO2 emissie totaal per scope 1 - scope 2
Tabel 3.3. CO2 emissie per bedrijf / vestiging
nr.
1
Totaal
Pagina 7 van 17
Bedrijf
MBI Beton BV, Business groep Infra
CO2 emissie
in ton per
jaar
3056,1
3056,1
%
100,0%
Figuur 3.3. CO2 emissie per bedrijf/vestiging
Tabel 3.4. CO2 emissie per medewerker, per vloeroppervlak en per kubieke meter
beton.
Activiteit
Directe CO2 emissies
Scope
CO2 emissie CO2 emissie
CO2 emissie
ton/fte
2
ton/m
vloeropp
ton/m3 beton
Brandstofverbruik verwarming en
productie
Brandstofverbruik intern transport/
transport naar bouwplaats
Brandstofverbruik zakelijk vervoer
(bedrijfsauto’s, leaseauto’s)
Indirecte CO2 emissies
1
4,9
0
0
1
2,5
0
0
1
1,1
0
0
2
9,2
0
0
Brandstofverbruik zakelijk met privé
auto
Totaal
2
0
0
0
17,7
0
0
Elektriciteitsverbruik
Overige indirecte CO2 emissies
Pagina 8 van 17
De CO2 emissie door privé gebruik van leaseauto’s wordt standaard meegerekend
in de CO2 emissie door brandstofverbruik zakelijk vervoer. Indien u de data
voorafgaande aan de berekening van dit onderdeel heeft gecorrigeerd, dan dient
dit hier te worden toegelicht.
Pagina 9 van 17
4 Directe CO2 emissies
De CO2 emissies die onder scope 1 vallen zijn uitgesplitst in verschillende onderwerpen.
Deze zijn afzonderlijk weergegeven in onderstaande tabellen.
De koudemiddelen in koelinstallaties vallen onder scope 1. In deze carbon footprint is het
effect vanuit het vrijkomen naar de atmosfeer van deze koelmiddelen niet meegenomen. Het
aandeel in de totale carbon footprint van de koudemiddelen is te verwaarlozen. Het
handboek geeft aan dat het effect van koudemiddelen vooralsnog buiten beschouwing
gelaten mag worden.
Tabel 4.1. Direct CO2 emissie per bedrijf / vestiging
nr.
1
Totaal
Bedrijf
MBI Beton BV, Business groep Infra
Tabel 4.2. Brandstofverbruik verwarming en productie
nr.
Brandstofverbruik verwarming en productie
1
2
3
Totaal
Aardgas
Diesel voor verwarming en productie
Stookolie / huisbrandolie
CO2 emissie
in ton per
jaar
1466,9
1466,9
CO2 emissie
in ton per
jaar
487
353,2
2,7
842,9
%
100,0%
%
57,8%
41,9%
0,3%
Tabel 4.3. Brandstofverbruik intern transport/ transport naar bouwplaats
nr.
Brandstofverbruik intern transport/ transport naar
CO2 emissie
bouwplaats
in ton per
%
jaar
406,2
26,8
433
93,8%
6,2%
Tabel 4.4. Brandstofverbruik zakelijk vervoer (bedrijfsauto’s, lease-auto’s)
nr.
Brandstofverbruik zakelijk vervoer (bedrijfsauto’s,
CO2 emissie
lease-auto’s)
in ton per
%
jaar
52,2
138,8
191
27,3%
72,7%
1
2
Totaal
1
2
Totaal
Diesel
LPG
Benzine
Diesel
Pagina 10 van 17
5 Indirecte CO2 emissie
De CO2 emissies die onder scope 2 vallen zijn uitgesplitst in verschillende onderwerpen.
Deze zijn afzonderlijk weergegeven in onderstaande tabellen.
Tabel 5.1. Indirect CO2 emissie per bedrijf / vestiging
nr.
1
Totaal
Bedrijf
MBI Beton BV, Business groep Infra
Tabel 5.2. Elektriciteitsverbruik
nr.
Elektriciteitsverbruik
1
2
Totaal
Grijze stroom
Windkracht (groene stroom B)
Pagina 11 van 17
CO2 emissie
in ton per
jaar
1589,2
1589,2
CO2 emissie
in ton per
jaar
1536,6
49,7
1586,2
%
100,0%
%
96,9%
3,1%
6 Overig Indirecte CO2 emissie
De CO2 emissies die onder Overige scope 2 vallen zijn uitgesplitst in verschillende
onderwerpen.
Deze zijn afzonderlijk weergegeven in onderstaande tabellen.
Tabel 6.1. Brandstofverbruik zakelijk met privé auto
nr.
1
Totaal
Brandstofverbruik zakelijk met privé auto
Brandstoftype niet bekend (max 10% van totaal)
Pagina 12 van 17
CO2 emissie
in ton per
jaar
3
3
%
100,0%
7 Onderbouwing
De Business Groep (BG) Infra is een onderdeel van MBI Beton BV.
Alle activiteiten in het kader van deze Infra CO2 footprint, zijn op basis van 1 ste keus product
ingedeeld naar de betreffende BG.
Ten aanzien van de diverse verbruiken: aardgas, elektriciteit, leasepark km ’s en gereden
km ‘s voor de GB Infra is dit exact toegerekend.
In de locaties Groot-Ammers is er voor wat betreft het verbruik dieselolie t.b.v. verwarming
en dieselolie voor intern transport geen verdeling voorhanden en betreft het dus alleen het
totaalverbruik dieselolie voor verwarming en diesel voor intern transport.
Op basis van vergelijkende cijfers vanuit de locatie Aalst is een onderscheid gemaakt. Voor
de vaststelling van de CO2 belasting geeft dit geen afwijking, daar wel de totale liters
brandstof zijn meegenomen
Deze CO2 footprint is opgesteld met behulp van het digitale CO2 rekenmodel van de BFBN.
De CO2 footprint 2012 van MBI Beton BV, Business groep Infra wordt extern geverifieerd
door SGS NEDERLAND BV, Spijkenisse.
Opgesteld met behulp van het digitale CO2 rekenmodel van de BFBN versie 2.0.
Pagina 13 van 17
I Bijlage ingevoerde data Scope 1
onderwerp
Brandstofverbruik
intern transport/
transport naar
bouwplaats
Brandstofverbruik
intern transport/
transport naar
bouwplaats
Brandstofverbruik
verwarming en
productie
Brandstofverbruik
verwarming en
productie
Brandstofverbruik
verwarming en
productie
Brandstofverbruik
zakelijk vervoer
(bedrijfsauto’s,
lease-auto’s)
Brandstofverbruik
zakelijk vervoer
(bedrijfsauto’s,
lease-auto’s)
Pagina 1 van 17
eenheid
MBI Beton BV, Business groep Infra
Diesel
liter
129577
LPG
liter
14417
Aardgas
Nm3
266841
Diesel voor verwarming en
productie
liter
112665
Stookolie / huisbrandolie
liter
838
Benzine
liter
18770
Diesel
liter
44276
II Bijlage ingevoerde data Scope 2 en Overige Scope 2
onderwerp
eenheid
MBI Beton BV, Business groep
Infra
14092
Brandstofverbruik
Brandstoftype niet bekend (max 10%
zakelijk met prive auto van totaal)
Elektriciteitsverbruik
Grijze stroom
km
kWh
3377119
Elektriciteitsverbruik
kWh
3310227
Pagina 2 van 17
Windkracht (groene stroom B)